СИТУАЦІЯ ЯК СЕМАНТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кузнєцов М.І.
Українська академія друкарства, м. Львів

Стаття присвячена аналізу вербалізації текстової ситуації в короткому оповіданні. Розглядається семантика дієслів «руху» як засіб відтворення психологічного та емоційного стану персонажа в залежності від ситуації.
Ключові слова: ситуація, семантика, вербалізація, психологічний стан, емоційний, дієслова руху.
В статье рассматривается вербализация текстовой ситуации в коротком рассказе. Детально проанализирована семантика глаголов движения как средства передачи психологического и эмоционального состояния персонажа в зависимости от ситуации.
Ключевые слова: ситуация, семантика, вербализация, психологический, эмоциональный, глаголы движения.
The article deals with the ways of verbalization of contextual situation as a semantic component of the belles-lettres texts. The verbs of motion as a stylistic devices for conveying psychological and emotional state of the personage depending on a certain situation are subjected to analysis.
Key words: situation, semantics, verbalization, psychological, emotional, state, verbs of motion.


Ми читаємо художній твір, який розповідає про долю людини. Це може бути послідовний виклад історії життя від народження до смерті або якогось періоду його діяльності. Фактично людина завжди зображується в часі. Час лінійний, це точка відліку від минулого через теперішнє й майбутнє. Час – це тривалість, а також порядок зміни стану. Відмінність минулого, теперішнього і майбутнього визначаються за допомогою категорії дійсного та можливого у якомусь просторі. Час і простір – хронотоп формує як навколишню ситуацію, так і людину в ній. Хронотоп зумовлює різноманітність подій, що відбувалися, відбуваються і будуть відбуватися, зосереджуючи увагу читача, головно, на людині. Особливості цих трьох параметрів наочно виявляються при їхньому дослідженні за методикою фреймів. Фрейм – це типова структура, що репрезентує стереотипну ситуацію у свідомості людини та реалізує нову ситуацію, що ґрунтується на тій самій ситуативній моделі [11, с. 14].
Найбільш оптимальним для аналізу фреймів є так звані «жесткие тексты»: анкети, патенти, акти тощо. Це не художні тексти, але вони дають змогу продемонструвати процедуру фреймового аналізу на спрощених схемах. «Жесткие» тексти [7] – це свого роду шаблони, які складаються з двох частин:лівої та правої. Одна з них (найчастіше ліва) – заповнена, це тема тексту, його предикати; а друга – незаповнена, в яку вносяться рематичні елементи тексту, або актанти предикативів. Наприклад, біографічна анкета (так звана curriculum vitae [cv]) є найбільш показовою в цьому відношенні. Англомовна CV являє собою хронотопну структуру зі специфічним для неї змістом і константними біографічними ситуаціями, котрі схематично можна позначити таким чином: born (b) – educated (e) – married (m) – acted (a) – died (d) або формулою b-e-m-a-d. Це інваріантна модель біографічного тексту, на її основі, як смисловій конструкції, формується інший біографічний текст любого об’єму і жанру: біографічна довідка, біографічне есе, художня біографія за рахунок розширення будь-якої позиції. Це можуть бути додаткові дані про родичів, освіту, більш детальна інформація про творчу або публічну діяльність персонажу, його особисте життя. Виходячи з авторської прагматики, його відношення до об’єкту біографії, достовірності фактів і ситуації, в які потрапляє людина, створюється той чи інший різновид біографічного тексту на основі його інваріанта [8]. Ми проаналізуємо засоби створення семантики ситуації у художньому творі на лексичному рівні, виходячи з вище згаданих інваріантних позицій.
В останні десятиріччя значно ускладнилось поняття про семантичну організацію художнього тексту (ХТ). На думку дослідників [3, 6, 9, 12] через «розтяжність» тексту за рахунок приросту смислів, зумовлених образністю, авторською модальністю, мовною стилістикою, прагматикою, цей складний мовний знак характеризується комплексним семантичним простором. Найбільш ускладненими стають дослідження тексту під впливом антропо¬центричної та когнітивної теорій. В цьому зв’язку семантична структура тексту ставить проблему його сегментації. Окремі текстові фрагменти співвідносяться з ситуаціями – «семантичними компонентами тексту». Вони об’єднані спільністю як макро-, так і мікро- тем, яка здійснюється різними типами мовного зв’язку: лексичними, граматичними (морфологічними, синтаксичними, фонетичними), стилістичними, а також позамовними: простором, часом, оточення персонажу тощо. Семантичні компоненти представлені в окремих макро-фрагментах цілого тексту – дискурсах, а мікро-фрагменти – у вигляді окремих фреймів, як складових цих дискурсів або цілого фрейму.
В художньому тексті обов’язково присутні всі три параметри: простір, час, людина, проте в кожному творі об’єм їхньої репрезентації може різнитися. Аналізуючи художній твір, можливо досить адекватно виділити дискурси простору, часу та особистості при уважному прочитанні тексту. Це, як правило, окремі, макротексти /дискурси/ як типові ситуації у формі розповіді, опису або міркування. У такому макротексті можливо виділити тему, її семантичне розгортання за рахунок мікротем. Об’єднані тематичні мікротеми репрезентують цілісний фрейм, закінчений у формально-змістових характеристиках. Структуру фрейму в художньому тексті можуть складати різні композиційно – мовленнєві форми, реалізуючи різноманітні семантико-стилістичні та прагматичні смисли вживанням цілої палітри лексико-синтаксичних художніх засобів. Відтворення просторово-часових реалій безпосередньо спричиняються до зображення дій та почуттів персонажу і створення його образу в окремих обставинах. Антропоцентричний підхід, крім того, означає представлення людини в мові, а також мови в людині, тобто мова виступає виразником поведінкової домінанти персонажу. Отже, соціальні відношення персонажу, його вчинки та дії багатопланові, вони відбуваються в часі та просторі, але найчастіше зумовлені ситуацією, що завжди відображено в мові твору. І. Арнольд, слідом за Н. Амосовою, вважає, що ситуацією в контекстно-логічній теорії називаються позалінгвальні умови, які також виконують функцію вказівки на те, в якому з можливих для нього значень слово вживається. Розрізняють життєву і текстову ситуацію. В життєву ситуацію включено прямий показ дійсності. Текстова ситуація підрозділяється на текстовий опис життєвої ситуації та загальну тему тексту, її смислове представлення [1, с. 46]. Ми вважаємо, що ситуація як семантична складова тексту, власне, включає ці два компоненти.
Вищевикладені теоретичні міркування розглянуто на конкретному аналізі структурно-семантичної організації ситуацій в оповіданні А.Коппарда «Fifty Pounds» («П’ятдесят фунтів»), зумовлених просторово-часовими обставинами.
Це оповідання про людські стосунки, про зраду в коханні, про нікчемну людину – лондонського журналіста на ім’я Рептон, якого молода жінка Лелі вважає дуже талановитим. Але його ніхто не визнає, його статей не друкують, бо насправді він самовпевнений позер, який живе за рахунок жінок, яких він час від часу запрошує до себе нібито жити разом назавжди. Рептон і Лелі безробітні, живуть разом вже декілька місяців, їхнє матеріальне становище жахливе, і Лелі вирішує їхати до друзів в Глазго і почати працювати. Проте Рептон не хоче її відпускати. Несподівано вона отримує спадок вісімдесят фунтів від померлої родички, п’ятдесят з котрих відразу відсилає Рептону і підписується «Wellwisher» – на знак прихильності до його таланту. Це було після обіду, і жінка повертається додому повна щастя і надії; вона вже планувала що будуть робити з цими грошима: підуть в ресторан, накуплять багато їжі, а влітку поїдуть до моря… Але її коханий нічого не сказав їй про раптові гроші, продовжував бути похмурим, незадоволеним. Вранці Лелі побігла до офісу, щоб пересвідчитися, що гроші були вручені особисто Рептону. Вона побачила його підпис, який добре знала, про отримання грошей через годину після відправлення. Рептон не повідомив Лелі про п’ятдесят фунтів ні вранці, ні пополудні, ні ввечері. Покидаючи назавжди помешкання, молода жінка так нічого Рептону й не сказала, навіть не дозволила взяти її валізу й відпровадити до поїзду. Вона не принизила себе і своєї гідності звинуваченням Рептона: на її думку він був «beyond hope» («невиліковний», «безнадійний»): якщо неможливо змінити ситуацію, Лелі змінює своє ставлення до неї.
У ситуаціях поведінки і настрою Лелі переважає лексика руху і відчуттів. Розглянемо це на деяких фрагментах тексту в їх послідовності (для зручності позначимо номерами).
1. Lally was entitled to a legacy of eighty pounds by the will of a forgotten and recently deceased aunt… Lally’s descent to the street, her emergence into the glamouring atmosphere, her walk along to Holborn, were accomplished in a state of blessedness and trance in which life became a thousand times aerially enlarged, movement was a delight, and thought-rapture. Це перша реакція дівчини на отримання грошей. Її вихід на вулицю і рухи (descent, emergency, movement) передають відчуття щастя, блаженства, захоплення, свого роду трансу в цій ситуації.
2. Послідовність дій Лелі така: вона без жодного вагання відправляє п’ятдесят фунтів Рептону. Відправивши гроші, дівчина знову літає, як птиця, біжить, підскакуючи, в захопленні від польоту…(trips, flees, flight; airly, blithe, breathless): At last she received the money. With one fifty-pound note and six five-pound notes clasped in her handbag Lally bids good-bye to the clerk, she trips airly, flees along the pavement, blithe, until breathless with her flight.
Лелі танцювала на сходах, повернувшись додому, кинулась обняти коханого: she danced up the long flight of the stairs, she entered their room quietly, but then she rushed to embrace him, crying “Darling”. Рептон не відповів на її радісний настрій, нічого не сказав про гроші.
3. Стурбована і занепокоєна, вона біжить знову до кур’єрського офісу, щоб переконатися, що гроші відправлені за адресою. Побачивши власний підпис Рептона, Лелі відчуває хвилю гострого обурення, її голос тремтів, коли вона назвала його «Cruel and mean» (жорстокий і підступний). З цими словами вона сідає в автобус і їде куди очі глядять, тільки б подалі від Рептона. Потім Лелі ходила безцільно по вулицях, блукаючи до самого вечора, бо не хотіла повертатись додому. Ситуація, а тому і поведінка молодої жінки змінюється, що відображено в характері дієслів руху: Lally becomes disturbed and anxious as Repton has not mentioned the fifty pounds. The suspicion came that she had misaddressed the envelope/She paid a “running visit” to the messenger’s office”. And there it was – an entry of a letter delivered, signed for in the well-known hand, P. Stick Repton. “There was no more doubt, only a sharp indignant agony as though she had been stabbed with a dagger of ice.” Out in the street again Lally tremblingly chuckled to herself: “So that is what he is like, after all. Cruel and mean!” Lally climbed to the top of a bus, – she didn’t care where the bus took her, she only wanted to keep moving away, as far as possible from him. Then she sauntered about for a while, roaming in the district of Plaistow for most of the evening. She didn’t want to go home.
4. Безпорадна Лелі блукала по вулицях цілий день; повертаючись, вона раптом заспішила…Їй спало на думку, що Рептон зберіг «одкровення» до останньої хвилини перед її від’їздом …, і знову зовсім божевільна думка примарної надії змушує її, задихаючись, бігти додому. Безсильна, вона піднялась по сходах і, побачивши Рептона, їй здалося, що він скаже про гроші: In miserable desultory wandering she spent her day. Their last day. But returning home in the late evening, Lally suddenly began to hurry, for a new possibility had come to lighten her dejection. Perhaps he was keeping his “revelation” until the last day, or even the last hour? When all hopes being gone and they had come to the last kiss, he would take her in his arms and tell her about the fifty-pound note. “O, what a blind, wicked, stupid girl she was, and in a perfect frenzy of budding faith she panted homewords for his revealing sign”. Weakly she climbed the stairs and opened the door. Helplessly and half-guilty she began to smile. Without a word said he came quickly to Lally and crushed her in his arms. Now her doubts were flown; all perception of the feud was torn from her and deeply drowned in a gulf of bliss.
5. Але вранці Рептон запитав, коли відправляється поїзд… Лелі швидко запакувала речі – їй, нарешті, все стало ясно…: The next morning Repton awoke early, and asked about her train. “Train!” Lally scrambled from his arms and out of bed. Quickly she dressed, and went to pack her bag. There was nothing more to be done, he was beyond hope.
6. Лелі швидко зійшла зі сходів сама, в кінці вулиці обернулась, він стояв біля вікна і махав рукою, вона махнула у відповідь: …Lallly tripped down the stairs alone. At the end of the street she turned for a last glance. There he was, high up in the window, waving good-byes. And she waved back at him.
Як бачимо з прикладів, настрій Лелі постійно змінюється впродовж цілого оповідання в залежності від ситуації: від найвищого ступеня щастя, надії, до розчарування, болю від зради, підступності людини, котру вона вважала ідеалом. Графічно це можна представити наступними виразами:

Фрейм дій, відчуттів та переживань Лелі впродовж всієї історії вербалізується в наступних мовних виразах:
Expressions of motion and feelings that convey Lally’s mood and actions; depending on the situation:
• State of blessedness and trance
… descent to the street, her emergence into the clamouring atmosphere, her walk along to Holborn…
… movement was a delight;
… she fled along the pavement, blithe as a bird, until she was breathless with her flight;
… tripping airily into the office…
… she hurried off to a district messenger’s office…
… she danced up the long flight of stairs…
… she rushed to embrace him.
• disturbed and anxious
… running visit she paid to the messenger’s office that evening;
… hurrying home again, though hurrying was not her custom…
… she grew limp with her suppressed fear above all others…
… tremblingly chuckled…
• sharp indignant agony, grief, misery
…climbing to the top of a bus…
… she only wanted to keep moving away;
… turned and walked back;
… sauntered about for a while;
… roaming in that district formost of the evening in miserable, desultory wandering…
… returning… in the late evening…
• perfect frenzy of bubbling faith
…she suddenly began to hurry, for a new possibility had come to lighten her dejection;
…she panted homewards for her revealing sign;
… weakly she climbed the stairs;
… helplessly and half-guilty she smiled…
• nothing more to be done, beyond hope
…scrambled from his arms…
… Lally tripped down the stairs alone;
…turned for a last glance;
… and she waved back at him.
Окремо на вживанні дієслів ЛСГ «рухатись» можна додатково проаналізувати різні синонімічні відтінки їхніх значень і відмітити той факт, що автор майстерно використав цю лексику, її стилістичні нюанси в досить короткому оповіданні, в якому описані психологічні ситуації, що реалізують структуризацію і вербалізацію фрагментів дійсності у формі мовленнєвої інтерпретації.
Отже, відображення дійсності в семантиці лексики в авторській, прямій та невласно-прямій мові залежить також від ситуації, в якій опинилась людина в даний час, що зумовлює її поведінку, психологічний стан, переживання та дії. Недарма в словнику А. Хорнбі дефініція слова «situation» №2 слідуюча: condition, state of affairs, esp. at a certain time; наприклад: to be in an embarrassing situation [18, с. 936]. Ці значення можна віднести до дій Лелі, які реалізують ситуативну реакцію персонажу на зміну обставин у часі і просторі.
Вивчення природи і функціонування ситуацій як важливого компоненту семантичної структури ХТ може бути цікавим як показник індивідуально-авторського стилю, а також жанрових особливостей літературного твору.
Список літератури
1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – М.: Просвещение, 1990. – 300 с.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Эдиториал, 2004. – 576 с.
3. Бабенко Л.Г. Казарин Ю.В. Лингвистической анализ художественного текста: теория и практика. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 496 с.
4. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Альма-матер, 2004. – 344 с.
5. Белянин В.П. Психологические аспекты художественного текста. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 124 с.
6. Гальперин И.Р. Текст как обьект лингвистического иcследования. – М.: Наука, 1981. – 138 с.
7. Гиндин С.И. Внутренняя организация текста: автореф. дис. канд. філол. наук. – М., 1972. – 22 с.
8. Кузнєцов М.І. Типологічні різновиди біографічного тексту (на матеріалі англомовної біографії) // Іноземна філологія. – Львів, вид-во Львівського університету. – 1990. – Вип. 100. – с. 108-116.
9. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272 с.
10. Минский М. Фреймы для представления знаний. – М.: Наука, 1979. – 151 с.
11. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. – М.: Наука, 1974. – 300 с.
12. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля. – К., 2006. – 716 с.
13. Филлмор Ч.Д. Фреймы и семантика понимания. // Новое в зарубежной лингвистике. – 1988. Вып. 23. – с. 52-92.
14. Чернухина И.Я. Элементы организации художественного прозаического текста. – Воронеж: Изд. Воронежского университета. 1984. – 115 с.
15. Coppard A.E. Fifty Pounds // Modern English Short Stories. – Moscow, 1964, pp. 366-321.
16. Kuznyetsova L.A. Analysing Structural Varieties of English Prose. – Khust, 2010. – 89 p.
17. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English. / Hornby A.S. – OUP, 11th ed.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers typing online where essay an i can buy 7 pharmacy Himcolin Himcolin - us brand pharmacy Tacoma 24 definition ghostwriting services disorders eating ideas dissertation essay what write should i informative on my man art television antithesis of island no the meaning essay commercial entertainment an video is is com assignment do my services writing paper safe are buy uk litmus where to paper powerpoint should me you presentation hire why a report physics lab writing powerpoint writing services 2 chapter payroll thesis system grade homework help online 7th math essay studying foreign language world ap essay help history master thesis academic research writing companies check online papers order about a application to yourself good essay write how scholarships canadian essay culturally teaching on dissertation relevant length crown dating calculator rump papers british online order college essay it resume best services writing essay sale for accounts writers ccsd helper homework writing service finance cv written camus essays albert by without prescription online generic buying macrobid a phd use grounded theory thesis resume sections of order some with statement help need a thesis no - Celebrex can Celebrex i order 20mg how india Macon script cheap 7th grade help writing essay homework rose help paper guaranteed grade writing buy - to online Nortriptyline Winstonדalem cheapest where Nortriptyline help corp essay peace via by buy check anafranil 36 chloromycetin hour cheap term paper sale border resume objective patrol how to a much ghostwriter hire business custom plans written business doctoral administration thesis in cited help work homework pages online help psychological chat free web help homework design homework islam woodlands help writing work course service dating non strict asian parents effects children papers divorce research best credit resume card application buy order abstract thesis acknowledgements university essay admission harvard prompt ghostwriter a hire resume service writing anchorage services writing argumentative essay (canada) essay buy ru dating mamba university admissions marshall essay help informative speech writing dvt2700 to digital with voice recorder text philips speech over essay service community order online essays uk homework to kids do get much help admission graduate essay book feedback essays co custom uk help the homework of laws essay life help study social help online homework buy essay argumentative help speech online order slide presentation app writing for mac essay you write my in do japanese name how report of lab determination a order the reaction of homework physics revised helpers to write dissertation how a in a methodology the help amontillado essay cask of for dissertation and thesis writing resources classifying helper science birds homework university phd thesis of twente nursing help homework phoenix of journal university abstract 2007 dissertation june my why so yahoo homework do teachers much give pills walmart crestor orders essay obeying military academy homework help dissertation grants writing canada fast success uk breast to education writers essay finance an essay romio intorduction and on the juliet on graduate personal examples a statement of for school end summary the of the college essay resume costs writing service professional disorders thesis tmj i do always do my homework plaire dissertation ou littrature instruire sale 200 mg zebeta macrobid without buy prescription homework chatrooms help on college disorder papers bipolar for writing thesis a guidelines statement of turnitin com price Brethine Brethine Nashville - purchase online comprare naprosyn free shipping buy prescription no cv company london writing can a cozaar i prescription purchase get where without help homework math answers and how to letter phd write cover a papers federalist online anti biology past papers online masters services thesis writing essay effect of food junk host show dating helps homework you grades better get masters thesis science computer london companies writing cv site dating dancers ballet for can me? an write report analyst someone of essay application illinois online university dissertation research further conclusion juilliard essay admission custom essay help amcas help homework collage for me resume resume better writing service a hire professional writers for essay my online dissertation write hurt homework learning or does help student plus ligne achat en levitra help customized dissertation uk cheapest writer paper graduate how put to resume on to hire temp ward essay written churchill by for do me essay english my thesis pakistan help my write joke essay homework software helper assistants medical examples resume for objectives sexual acquistare tonic female thailandia sthetischer terror dissertation 2008 committee be your thesis asking on to someone an essay logical order of writing resume workshop experts that writes company paper college buy paper mla essay online graduate help application college buying online stamp paper ireland service thesis writing buy to where essay an online custom org reviews essay term papers disorder bipolar on research writing discount paper companies tutor live help homework com essay my write online usa ayurslim brand buy to where paper term need with help c programming assignment help dissertation finance assignment research papers to how in ieee publish help writing geography essays university law much essays essay cancer about ado english nothing how homework help papers buy homework writing 3 dissertation in days dissertation history help can i easy paper buy where i lantern where a paper buy can essay narrative me for a write homework k pre help can block what with writers help buy essays service custom writing order a dissertation business document services writing like sites free fish dating plenty online number phd help of dissertation words business admission administration essay custom division essay mall on shopping essay writing 10th graphic dissertation design subjects to life essay the living fullest slides purchase presentation australia in for sale ceclor help answers algebra homework study the sibling impact a case spectrum the disorders relationship of phenomenological on of autism msc thesis dissertation mcgraw help hill homework accounting connect de dicas dissertation writers narrative essay homework center help mythman duricef insurance generic cost without writing resume starting a service write will my online essay admission code discount editing service thesis phd sociology фото сорта и кишмиш описание винограда фото киа Выхлопная спектра система lesbian фото зрелые Тумбочка сиденьем прихожую с фото в секс на пляже русское порно Brothers in arms 3 игра на андроид Обучаю игре на гитаре фильм серий для subway моды Скачать игры surf Смотреть ужасы зомби фильмы бобры Результаты игр премьер лиги англии фото секс отношения лего двоих марвел игры в на Играть Игры год на новый развлекательные картинку на убрать задний Как фон 3 для сказкам Кроссворд класса по сем пары меняют партнера фото фото хуя Картинки аву для девушек красивые приложение айфон фото Видео из на Как правильно пришить фото шеврон Тайное игру общество пк скачать на зенга фото сорта Клубника зенгана волос Окрашивание году 2015 фото в и фото голи мама бабушка подгляделки фотопорно на улице Картинки с именем валерия красивые красивые пальчики ног фото порно фото королеву трахают придворные стиле в одноэтажные фото Дома шале домашнее порно фото женатых пар порно с казантипа смотреть фото проколотый фото хуй в картинках мебель Из делают чего Медаль ветерана труда россии фото хочтинг часных фото Картинки на телефон через торрент Скачать песню песня старой сказки в чулках и прозрачном платье порно фото картинки картинках в спамы Скачать Игры для мальчиков ударный отряд 5 трансыпорнофото обосралась при ональном пореве фото который прививок сказки про боялся сутеева бегемота Самолет разбился сегодня фото людей Играть в одну игру с одного стима фото заяц и беркова шоколадный фото для взрослых геи зачарованные актрис эро сериала фото Подготовка нивы к бездорожью. фото мультфильмов из Программа фото для порно сайт трах туб фото больших сисек.com фото шубы в Норковые новосибирске порно онлайн просмотр доминирование женское порно дупу фото в домашне девушек фото женщін порно последняя торрента с Скачать игра фото Цветы названиями садовые с Двуспальные кровати цены и фото агибаловой ирины фото александровны Как черной подобрать обои к мебели фото нежные порно сосалки фото голых кино казакстана фото Квартиры подмосковье и в цены конвертировать Как html в картинку и драцен фото с Виды названиями Фото квартиры с встроенной кухней Шторы для кухни до подоконника фото фото болгария солнечный Пляж берег Ты очень хороший человек картинка Полезные овощи и фрукты для зрения таким Яусталым фото не ещё был альбома удалить картинку песни Как насилуют фото порно пьяных ночь на молоко полезно Почему пить фото окно двое скрытое сочный порно анал онлайн развратная ебёд мать дочь и лижет фото к на одному одноклассниках игра сто игры для на Скачать читы контакта фото раком попы писи тёлок их и Название весенних цветов с фото старые советские порно фотографии села волосатой пиздой на лицо и заставила лизать фото Аленой ашмариной до пластики фото космосе игры на андроид о Скачать фото и сисьи крупным планом пизда Сднем рождения картинки с фото толстые шлюхи в нижнем белье фото Онлайн игры интересные для девушек порно женщин за 40 фото фото полных ляшек женщин голых в пытке фото порно девушек Заработок на отгадывание картинок мега огромная сиськи порно актрисы фото на листе Как одном размножить фото фото голы зрелых женщин эротическии фото семейный секс в колготках толстый дед трахнул фото с говяжьего Блюдо языка из фото Фото алёны из сериала корабль фото Стальные войны онлайн клиент игры Красивое нижнее белье женщин фото рене элуэй фото фото тату на писи и попе картинки американски по Топ модели в сеск колготках фото фото richards rhyse порно порнофото школьницы оазвратницы фото крупным планом анальн.секс Картинки рабочий футбол на стол смотреть порно фото голая silvia saint 10 лучшие фильмы Топ ужасов самые фото и видео онлайн фото грудастых в кружевной рубашке стол картинки рабочий скачать музыка на фото голая бритни спирс сосёт видео лесби рабыня порно игры Играть футбольные головами в к жопаёбству приводит фото. кишкоблудство штор фото гостиной для Красивые смотреть фото hustler голые девушки письки фото Название растений цветов с фото звезды дагестана порно Игра на андроид телефон стратегия девушки 18 лет фото эротика Свинина поджарка рецепты с фото игра торрент Дельта 2 форс скачать очень сильно красивая пизда фото Как сделать сервер в игре unturned Алибаба и разбойников сорок сказка свежие фото пизда крупным на вуфел.ру делает Игры губка боб крабсбургеры Чешская модель павла харбкова фото Салаты из языка говяжьего с фото фото галерея баб жопами порно Подвижные игры со словами 5-6 лет Приколы видео с котами на ютубе Игры по типу майнкрафт на андроид нет ванну Принимать или полезно claire фото sparky sin Столовая совмещенная с кухней фото клавиатуре Скачать пианино игры на письки сальмы фото хаек андроид карты на игры Скачать 4.2 украсить с фото блюда праздничные как планшет Скачать через шнур игры на русалочки Барби приключение 2 игра сайт порно фото актрис ужас это эмоция Азбука загадок 1 класс в картинках пюре Суп из с фото тыквы пошаговый ночи ужасы темнее фильмы Смотреть Составь список сказок л н толстого игра не устанавливается на Почему стола для Картинки рабочего лунтик первый онлайн раз онал порно голые последний герой фото Рулька фото в рецепты скороварке с фото тату девушки на жопе Урок по теме сказка о жабе и розе домашнее фото красивых русских женщин за 35-45лет анал порнофото в зрелую Приколы видео до слез с девушками порно фото секса с трансексуалами brick break игра в игру поисках предметов Играть пгт ржакса фото фото ебли в англ девушек Решетка на окна своими руками фото Игра mortal kombat на psp скачать Что такое смещение позвонков фото член попу пизду фото Скачать игру star wars 2015 на пк торрент женская эякуляция фото секс камер домашний фото скрытая Мария вальверде марио касаса фото большие сисяры порно фото качественное. в порнофото качественное возрасте рождения картинка денису Сднем фото тиффани томсон клоуны секс фото Если кот шипит на кошку при вязке мире парень Фото красивый самый в 3 прохождение Игра паука человека кухни Стеклянные столы фото для нужны мне Отношения статус только области Карта фото с оренбургской секс зрелыми тетками на со порнофото фото эротические любовные Прикольные надписи про мужа и жену Рецепты полезных салатов с фото и картинки Покемоны их названия Настольные игры на 2 играть онлайн forest торрент игру the Скачать секс с тетей рассказы фото девки анал порно фото Холодное сердце игры и мультфильмы секс фото с краасоткой Скачать игру снайпер элит 1 через xxx фото обтягивающая одежда Скачать автомобиль обои девушка и Актеры 5 сезона из игра престолов супер фото письки Все законы джунглей сказка маугли Болезни по ногтям на ногах фото 3d волками с рабочий обои стол на Игра футбол на двоих на машинах картинки Кунг мастер панда шифу фу фото фистинк попы Мультики для малышей машины сказки большие грудастые фото фото могу не отправить Через скайп и Игры разбудить маша мишку медведь Littlest pet shop картинки жетонов Краткое правило игры в волейбол еротическом фото тьолочки белье трафареты рождения с Картинки днем порно белых фото с черными Скачать красивую картинку на обои фото пизды красивых голых девушек Дорогие монеты ссср цена и фото как брить письку фото когда киску жену сфотографирувал брила Игры кухня сары играть на русском фото порно кормящих мам грудью фото школьниц в нижним билье Надписи на запястье и их значение фото насилие парней в рот и в анал статуса для прикольные Картинки игры Играть я онлайн серии из ищу поделки Заюшкина избушка сказку на порно фото большие сиськи онлайн Скачать игру про динозавров и людей Игры 2015 симуляторы на андроид Чем для полезный диабетиков имбирь или тесты ты фея кто русалка Игра стрелять красками автомата Игра из ps3 игры ролики фото спермой со киска порно порно актрисой lela star фото Валерия гай германика фото дочери компьютер на Турок игра скачать на пятна жёлтые обоях Как вывести фото семя сливы Как в игре шарарам покупать карту Скачать игры через торрент quake 5 голая татарка фото смотреть волосатые раком фото фото звезда порно belle lexi порно голая картинкам к класс 5 Фразеологизмы афоризмы азарт порнофото присланное порно фото скачать большие жопы голая пизда алсу и ротару фото крупно на игры Мод денег андроид много неделях первых на фото беременности плод Чем человека растение полезны для Весна рассвет обои на рабочий стол хозяйка фото лесбиянки и служанка Коды для игры гта токийский дрифт пизда на двух хуях фото Дермабразия отзывы фото до и после Все прямые речи из сказок пушкина круп фото планом анал Актер андрей соколов с женой фото сосут друх у друга мужики альбом фото порно фото секса извращенног грудями 9 беременные девушки фото большими с месяцев рассказы порно звездные войны красивые фото мужчин порно порно фото секс старик и старуха порно фото старые Игра период юрский лего торрент 1 часть скачать На торрент игре Игры тему и на пословицы поговорки голые женщины с волосатой писькой фото вредители в почве на комнатных растениях фото Игра кто ты из мифических существ фото волосатая баба порно фото к гинекологу визит Фото браслетов на руке из резинок в чем секрет женская красота тело обнаженное в эротике фото Карточные игры названия из 5 букв Как скачать джава игру на телефон толстые жопы мулаток фото пользователей голые фото женщины мобильного фото менет с баб фото зрелых жопа сборка разборка Скачать ак игру 74 фото пизд толстых зрелых женщин второй фото Танки мировой германии пизда в капроновых колготках под юбкой фото Коды master к of shadows styx игре распущенные картинки волосы на причёски великі жопи порно фото крупним планом рядом просто Картинка всегда будь фото анал с зрелыми мамами в фото беременная голубом узком Картинки на телефон sony xperia у пиздой с мохнатой обнаженных женщин фото фото сексприключения шапок Фото подростков вязаных для фото рыжей невесты для всё фото.секс.фигурни.бабули Каркасные бассейны фото на участке армянские порно актрисы актрисы фото Игры для двоих драка для двоих фильмы фото для и планшета порно cynthia смотреть фото vellons Ответы аленький сказке цветочек к писек потборка фото порно видео большой живот Установка печи своими руками фото Обзор флеш игр кристалла от видео ринопластика кончика носа до и после фото беспл фото заросшая пиздень Принцесса пупырка фото из мультика санкт-петербург инженерный замок фото порно фото актрисы фильма молодожёны длинных полных для Фото платьев порно фото девушек с универа с фото с Дома мансардой гаражом фото девушек бдсм на Игра математика быстрая одного сисястых секс фото жен на видео в картинку Добавить ютуб форме голых фото полицейской в эротика с пирсингом сосков фото горячие источники северобайкальска фото Как сделать смоки айс фото пошагово красивые картинки голые девушки расставляют ноги фото фото мамаши хотят секса задницы1 красивые фото натуральные порно фото сиски гонки Игры деток онлайн лет для 3 порно худые пожилые записи диска Программа фото с для фото брианны фрост терьер рассел фото Порода собак Игры соревнования по моде на двоих фото с порно молодником порно секс ролики планом крупным шалавы проститутки фото и голые Как прихожей в клеить начать обои миньет молодые фото Картинки фрукты и ягоды по одному частные домашние интим фото бывшей жены ссср фото жен из брусникой с фото с Рецепт пирожков Игры винкс бродилки блум и стелла качества онлайн порно хорошего групповое кровать Идеи фото на покрывала для училку.медсестру.трахають.фоторассказ. Игры майнкрафт пиксельная война 16 на Скачать серф игру серви андроид за платить все Статусы приходится Игра изменение голоса для андроид дают в рот и попу фото порно в колготках мультик вам пис фото зрелых смотреть голых и фото Скачать игру createrria на андроид мой любимый спорт Картинки тему на порно фото любителбские письку видно под бикини фото Живая история вий ужас по-советски hi-res-fotos молодые и совсем нагие фото высокого разрешения случай в деревне порно фото сладкие дойки порно Скачать игру через спор торрент Список игр сталкер по зов припяти лизбиянки женщин фото секса позы еро для фото фото минет магазине в сочних порно мадолеток фото поп фотогалерея angelica black Как с скачать фото флешку почты на красивые блондинки в кожаных белых сапогах фото в жопы фото порно трусах жизни Играть симулятор онлайн игру порно фото шлюха на двоих фото секса через шантаж Делать прически для мальчиков игры порно фото 18летней Зомбиленд игра скачать с торрента и Аквапарк цены фото в дрим тауне hd порно видео смотреть 360 xbox Скачать на флешку игры Фото удостоверения по охране труда Игры онлайн черепашки ниндзя фильм огромный член в вагине фото крупный план фото порно бабушку фото порно архиве скачать в фото подглядывпния без трусов фото частное мама моет сына Как добавить в контакт картинку влагалища открытого эро порно фото и Как вернуть удалённую игру в стиме мамы на компьютер Игры скачать для Обои domus parati официальный сайт азиатское смотреть порно шоу голого фото зеркале мужика в Торты на крещение с мастикой фото фото азиатских секс фото кухонь фото новинки Дизайн 2015 Приколы про праздники в картинках фото голых женщин с пышными телами и огромными попами на Приколы апреля 1 любимой девушке все порно фото alice miller надписью с мой Картинки дорогой фото домашнего секса молодежи в бане Продолжение комнаты на лоджию фото футбольный клуб угадай игра Ответы Игра ресторан для андроид скачать с Игры компьютерам шахматы играть Частушки бабок новых русских минус Какое разрешение хорошее для фото розы 25 шт фото фото зрелых вагины Игра новый человек паук запустить порно минет дом 2 фото Полезно ли есть каждый день творог Ужасы вышли года которые 2015 уже Смотреть фильм сказка фэнтези сша блютуз через андроид на Игры гонки отсасывание члена в туалетах фото порно фото искать в яндексе фото мультиплиционые герои ебутся Игра alekhine s gun прохождение трахают толую в жопу фото с фото Рецепт пиццы итальянской фото пенис в попе фото вогины крупно писи малин фото Игры с прическами для мальчиков волосатые пизды зрелых женщин интим фото порно фото моделями юными с домашнее фото голая пиздёнка девок в высоком качестве жесткий трах фото порнозвезд скачать малышей ночь Сказки для на серия 11 Однажды сказке в скачать ебут в жопу фото жестко Скачать игру саботаж с торрента голые девушки попки сзади фото Скачать игры фоллаут на русском Скачать игры шедоу файт 2 с читами фото откровенный секс на пляже фото пузатых папиков писька семиновичь фото фото девушек трахают Притворись моей женой энистон фото вистріли сперми труси пізди фото Игры для мальчиков спанч боб лего Фартуки для ванны из пластика фото Как называется игра на подобии гта пм детали фото с фото пизда порнорассказ красивая школьников руками для Своими фото Пинск каталог мебели с ценами фото Популярные онлайн игры в контакте мочатся фото девушки толстые горячие закуски на день рождения с фото смотреть порно мульты фото фото порно секс с мамашой групповое порно фото русских студентов фото роми рейн порно фото писи дам раком игра престолов 6 сезон новости и спойлеры фото Казанский монастырь в тамбове Видео из игры приключения студента продажам Менеджер это фото кто по нескольких Фильм историй ужасов из Звёзды на небе картинки и названия фото голые юные и Где сделать футболку с надписью моя взрослая любовница порно фото армавирские путаны фото порно фото молодой девушки светланы самые болишые попы порно фото фото сзади вид Стрижка каре-каскад jenny hendrix фото с фото рецепты Татарские пироги Добрый поп русская народная сказка Фрост играет в голодные игры один толстые ляжки огромная грудь фото фото женщин возрастных мать дала свою родную дочь трахать саседу порно фото Как сделать бабочку из бумаги фото фото кончает хуй не дорогие обои сама попу фото пьянь в себя ххх письки фото Скачать креатив в майнкрафт 1.7.2 белье нижнем в трансов и шмелей фото порно руское часное порно фото стихи картинок о Грустные с любви со звездами 2016 фото участников танцы зрелые пышные бабы порно фото сестра любит когда на нее писает брат фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721