СИТУАЦІЯ ЯК СЕМАНТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кузнєцов М.І.
Українська академія друкарства, м. Львів

Стаття присвячена аналізу вербалізації текстової ситуації в короткому оповіданні. Розглядається семантика дієслів «руху» як засіб відтворення психологічного та емоційного стану персонажа в залежності від ситуації.
Ключові слова: ситуація, семантика, вербалізація, психологічний стан, емоційний, дієслова руху.
В статье рассматривается вербализация текстовой ситуации в коротком рассказе. Детально проанализирована семантика глаголов движения как средства передачи психологического и эмоционального состояния персонажа в зависимости от ситуации.
Ключевые слова: ситуация, семантика, вербализация, психологический, эмоциональный, глаголы движения.
The article deals with the ways of verbalization of contextual situation as a semantic component of the belles-lettres texts. The verbs of motion as a stylistic devices for conveying psychological and emotional state of the personage depending on a certain situation are subjected to analysis.
Key words: situation, semantics, verbalization, psychological, emotional, state, verbs of motion.


Ми читаємо художній твір, який розповідає про долю людини. Це може бути послідовний виклад історії життя від народження до смерті або якогось періоду його діяльності. Фактично людина завжди зображується в часі. Час лінійний, це точка відліку від минулого через теперішнє й майбутнє. Час – це тривалість, а також порядок зміни стану. Відмінність минулого, теперішнього і майбутнього визначаються за допомогою категорії дійсного та можливого у якомусь просторі. Час і простір – хронотоп формує як навколишню ситуацію, так і людину в ній. Хронотоп зумовлює різноманітність подій, що відбувалися, відбуваються і будуть відбуватися, зосереджуючи увагу читача, головно, на людині. Особливості цих трьох параметрів наочно виявляються при їхньому дослідженні за методикою фреймів. Фрейм – це типова структура, що репрезентує стереотипну ситуацію у свідомості людини та реалізує нову ситуацію, що ґрунтується на тій самій ситуативній моделі [11, с. 14].
Найбільш оптимальним для аналізу фреймів є так звані «жесткие тексты»: анкети, патенти, акти тощо. Це не художні тексти, але вони дають змогу продемонструвати процедуру фреймового аналізу на спрощених схемах. «Жесткие» тексти [7] – це свого роду шаблони, які складаються з двох частин:лівої та правої. Одна з них (найчастіше ліва) – заповнена, це тема тексту, його предикати; а друга – незаповнена, в яку вносяться рематичні елементи тексту, або актанти предикативів. Наприклад, біографічна анкета (так звана curriculum vitae [cv]) є найбільш показовою в цьому відношенні. Англомовна CV являє собою хронотопну структуру зі специфічним для неї змістом і константними біографічними ситуаціями, котрі схематично можна позначити таким чином: born (b) – educated (e) – married (m) – acted (a) – died (d) або формулою b-e-m-a-d. Це інваріантна модель біографічного тексту, на її основі, як смисловій конструкції, формується інший біографічний текст любого об’єму і жанру: біографічна довідка, біографічне есе, художня біографія за рахунок розширення будь-якої позиції. Це можуть бути додаткові дані про родичів, освіту, більш детальна інформація про творчу або публічну діяльність персонажу, його особисте життя. Виходячи з авторської прагматики, його відношення до об’єкту біографії, достовірності фактів і ситуації, в які потрапляє людина, створюється той чи інший різновид біографічного тексту на основі його інваріанта [8]. Ми проаналізуємо засоби створення семантики ситуації у художньому творі на лексичному рівні, виходячи з вище згаданих інваріантних позицій.
В останні десятиріччя значно ускладнилось поняття про семантичну організацію художнього тексту (ХТ). На думку дослідників [3, 6, 9, 12] через «розтяжність» тексту за рахунок приросту смислів, зумовлених образністю, авторською модальністю, мовною стилістикою, прагматикою, цей складний мовний знак характеризується комплексним семантичним простором. Найбільш ускладненими стають дослідження тексту під впливом антропо¬центричної та когнітивної теорій. В цьому зв’язку семантична структура тексту ставить проблему його сегментації. Окремі текстові фрагменти співвідносяться з ситуаціями – «семантичними компонентами тексту». Вони об’єднані спільністю як макро-, так і мікро- тем, яка здійснюється різними типами мовного зв’язку: лексичними, граматичними (морфологічними, синтаксичними, фонетичними), стилістичними, а також позамовними: простором, часом, оточення персонажу тощо. Семантичні компоненти представлені в окремих макро-фрагментах цілого тексту – дискурсах, а мікро-фрагменти – у вигляді окремих фреймів, як складових цих дискурсів або цілого фрейму.
В художньому тексті обов’язково присутні всі три параметри: простір, час, людина, проте в кожному творі об’єм їхньої репрезентації може різнитися. Аналізуючи художній твір, можливо досить адекватно виділити дискурси простору, часу та особистості при уважному прочитанні тексту. Це, як правило, окремі, макротексти /дискурси/ як типові ситуації у формі розповіді, опису або міркування. У такому макротексті можливо виділити тему, її семантичне розгортання за рахунок мікротем. Об’єднані тематичні мікротеми репрезентують цілісний фрейм, закінчений у формально-змістових характеристиках. Структуру фрейму в художньому тексті можуть складати різні композиційно – мовленнєві форми, реалізуючи різноманітні семантико-стилістичні та прагматичні смисли вживанням цілої палітри лексико-синтаксичних художніх засобів. Відтворення просторово-часових реалій безпосередньо спричиняються до зображення дій та почуттів персонажу і створення його образу в окремих обставинах. Антропоцентричний підхід, крім того, означає представлення людини в мові, а також мови в людині, тобто мова виступає виразником поведінкової домінанти персонажу. Отже, соціальні відношення персонажу, його вчинки та дії багатопланові, вони відбуваються в часі та просторі, але найчастіше зумовлені ситуацією, що завжди відображено в мові твору. І. Арнольд, слідом за Н. Амосовою, вважає, що ситуацією в контекстно-логічній теорії називаються позалінгвальні умови, які також виконують функцію вказівки на те, в якому з можливих для нього значень слово вживається. Розрізняють життєву і текстову ситуацію. В життєву ситуацію включено прямий показ дійсності. Текстова ситуація підрозділяється на текстовий опис життєвої ситуації та загальну тему тексту, її смислове представлення [1, с. 46]. Ми вважаємо, що ситуація як семантична складова тексту, власне, включає ці два компоненти.
Вищевикладені теоретичні міркування розглянуто на конкретному аналізі структурно-семантичної організації ситуацій в оповіданні А.Коппарда «Fifty Pounds» («П’ятдесят фунтів»), зумовлених просторово-часовими обставинами.
Це оповідання про людські стосунки, про зраду в коханні, про нікчемну людину – лондонського журналіста на ім’я Рептон, якого молода жінка Лелі вважає дуже талановитим. Але його ніхто не визнає, його статей не друкують, бо насправді він самовпевнений позер, який живе за рахунок жінок, яких він час від часу запрошує до себе нібито жити разом назавжди. Рептон і Лелі безробітні, живуть разом вже декілька місяців, їхнє матеріальне становище жахливе, і Лелі вирішує їхати до друзів в Глазго і почати працювати. Проте Рептон не хоче її відпускати. Несподівано вона отримує спадок вісімдесят фунтів від померлої родички, п’ятдесят з котрих відразу відсилає Рептону і підписується «Wellwisher» – на знак прихильності до його таланту. Це було після обіду, і жінка повертається додому повна щастя і надії; вона вже планувала що будуть робити з цими грошима: підуть в ресторан, накуплять багато їжі, а влітку поїдуть до моря… Але її коханий нічого не сказав їй про раптові гроші, продовжував бути похмурим, незадоволеним. Вранці Лелі побігла до офісу, щоб пересвідчитися, що гроші були вручені особисто Рептону. Вона побачила його підпис, який добре знала, про отримання грошей через годину після відправлення. Рептон не повідомив Лелі про п’ятдесят фунтів ні вранці, ні пополудні, ні ввечері. Покидаючи назавжди помешкання, молода жінка так нічого Рептону й не сказала, навіть не дозволила взяти її валізу й відпровадити до поїзду. Вона не принизила себе і своєї гідності звинуваченням Рептона: на її думку він був «beyond hope» («невиліковний», «безнадійний»): якщо неможливо змінити ситуацію, Лелі змінює своє ставлення до неї.
У ситуаціях поведінки і настрою Лелі переважає лексика руху і відчуттів. Розглянемо це на деяких фрагментах тексту в їх послідовності (для зручності позначимо номерами).
1. Lally was entitled to a legacy of eighty pounds by the will of a forgotten and recently deceased aunt… Lally’s descent to the street, her emergence into the glamouring atmosphere, her walk along to Holborn, were accomplished in a state of blessedness and trance in which life became a thousand times aerially enlarged, movement was a delight, and thought-rapture. Це перша реакція дівчини на отримання грошей. Її вихід на вулицю і рухи (descent, emergency, movement) передають відчуття щастя, блаженства, захоплення, свого роду трансу в цій ситуації.
2. Послідовність дій Лелі така: вона без жодного вагання відправляє п’ятдесят фунтів Рептону. Відправивши гроші, дівчина знову літає, як птиця, біжить, підскакуючи, в захопленні від польоту…(trips, flees, flight; airly, blithe, breathless): At last she received the money. With one fifty-pound note and six five-pound notes clasped in her handbag Lally bids good-bye to the clerk, she trips airly, flees along the pavement, blithe, until breathless with her flight.
Лелі танцювала на сходах, повернувшись додому, кинулась обняти коханого: she danced up the long flight of the stairs, she entered their room quietly, but then she rushed to embrace him, crying “Darling”. Рептон не відповів на її радісний настрій, нічого не сказав про гроші.
3. Стурбована і занепокоєна, вона біжить знову до кур’єрського офісу, щоб переконатися, що гроші відправлені за адресою. Побачивши власний підпис Рептона, Лелі відчуває хвилю гострого обурення, її голос тремтів, коли вона назвала його «Cruel and mean» (жорстокий і підступний). З цими словами вона сідає в автобус і їде куди очі глядять, тільки б подалі від Рептона. Потім Лелі ходила безцільно по вулицях, блукаючи до самого вечора, бо не хотіла повертатись додому. Ситуація, а тому і поведінка молодої жінки змінюється, що відображено в характері дієслів руху: Lally becomes disturbed and anxious as Repton has not mentioned the fifty pounds. The suspicion came that she had misaddressed the envelope/She paid a “running visit” to the messenger’s office”. And there it was – an entry of a letter delivered, signed for in the well-known hand, P. Stick Repton. “There was no more doubt, only a sharp indignant agony as though she had been stabbed with a dagger of ice.” Out in the street again Lally tremblingly chuckled to herself: “So that is what he is like, after all. Cruel and mean!” Lally climbed to the top of a bus, – she didn’t care where the bus took her, she only wanted to keep moving away, as far as possible from him. Then she sauntered about for a while, roaming in the district of Plaistow for most of the evening. She didn’t want to go home.
4. Безпорадна Лелі блукала по вулицях цілий день; повертаючись, вона раптом заспішила…Їй спало на думку, що Рептон зберіг «одкровення» до останньої хвилини перед її від’їздом …, і знову зовсім божевільна думка примарної надії змушує її, задихаючись, бігти додому. Безсильна, вона піднялась по сходах і, побачивши Рептона, їй здалося, що він скаже про гроші: In miserable desultory wandering she spent her day. Their last day. But returning home in the late evening, Lally suddenly began to hurry, for a new possibility had come to lighten her dejection. Perhaps he was keeping his “revelation” until the last day, or even the last hour? When all hopes being gone and they had come to the last kiss, he would take her in his arms and tell her about the fifty-pound note. “O, what a blind, wicked, stupid girl she was, and in a perfect frenzy of budding faith she panted homewords for his revealing sign”. Weakly she climbed the stairs and opened the door. Helplessly and half-guilty she began to smile. Without a word said he came quickly to Lally and crushed her in his arms. Now her doubts were flown; all perception of the feud was torn from her and deeply drowned in a gulf of bliss.
5. Але вранці Рептон запитав, коли відправляється поїзд… Лелі швидко запакувала речі – їй, нарешті, все стало ясно…: The next morning Repton awoke early, and asked about her train. “Train!” Lally scrambled from his arms and out of bed. Quickly she dressed, and went to pack her bag. There was nothing more to be done, he was beyond hope.
6. Лелі швидко зійшла зі сходів сама, в кінці вулиці обернулась, він стояв біля вікна і махав рукою, вона махнула у відповідь: …Lallly tripped down the stairs alone. At the end of the street she turned for a last glance. There he was, high up in the window, waving good-byes. And she waved back at him.
Як бачимо з прикладів, настрій Лелі постійно змінюється впродовж цілого оповідання в залежності від ситуації: від найвищого ступеня щастя, надії, до розчарування, болю від зради, підступності людини, котру вона вважала ідеалом. Графічно це можна представити наступними виразами:

Фрейм дій, відчуттів та переживань Лелі впродовж всієї історії вербалізується в наступних мовних виразах:
Expressions of motion and feelings that convey Lally’s mood and actions; depending on the situation:
• State of blessedness and trance
… descent to the street, her emergence into the clamouring atmosphere, her walk along to Holborn…
… movement was a delight;
… she fled along the pavement, blithe as a bird, until she was breathless with her flight;
… tripping airily into the office…
… she hurried off to a district messenger’s office…
… she danced up the long flight of stairs…
… she rushed to embrace him.
• disturbed and anxious
… running visit she paid to the messenger’s office that evening;
… hurrying home again, though hurrying was not her custom…
… she grew limp with her suppressed fear above all others…
… tremblingly chuckled…
• sharp indignant agony, grief, misery
…climbing to the top of a bus…
… she only wanted to keep moving away;
… turned and walked back;
… sauntered about for a while;
… roaming in that district formost of the evening in miserable, desultory wandering…
… returning… in the late evening…
• perfect frenzy of bubbling faith
…she suddenly began to hurry, for a new possibility had come to lighten her dejection;
…she panted homewards for her revealing sign;
… weakly she climbed the stairs;
… helplessly and half-guilty she smiled…
• nothing more to be done, beyond hope
…scrambled from his arms…
… Lally tripped down the stairs alone;
…turned for a last glance;
… and she waved back at him.
Окремо на вживанні дієслів ЛСГ «рухатись» можна додатково проаналізувати різні синонімічні відтінки їхніх значень і відмітити той факт, що автор майстерно використав цю лексику, її стилістичні нюанси в досить короткому оповіданні, в якому описані психологічні ситуації, що реалізують структуризацію і вербалізацію фрагментів дійсності у формі мовленнєвої інтерпретації.
Отже, відображення дійсності в семантиці лексики в авторській, прямій та невласно-прямій мові залежить також від ситуації, в якій опинилась людина в даний час, що зумовлює її поведінку, психологічний стан, переживання та дії. Недарма в словнику А. Хорнбі дефініція слова «situation» №2 слідуюча: condition, state of affairs, esp. at a certain time; наприклад: to be in an embarrassing situation [18, с. 936]. Ці значення можна віднести до дій Лелі, які реалізують ситуативну реакцію персонажу на зміну обставин у часі і просторі.
Вивчення природи і функціонування ситуацій як важливого компоненту семантичної структури ХТ може бути цікавим як показник індивідуально-авторського стилю, а також жанрових особливостей літературного твору.
Список літератури
1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. – М.: Просвещение, 1990. – 300 с.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Эдиториал, 2004. – 576 с.
3. Бабенко Л.Г. Казарин Ю.В. Лингвистической анализ художественного текста: теория и практика. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 496 с.
4. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. – К.: Альма-матер, 2004. – 344 с.
5. Белянин В.П. Психологические аспекты художественного текста. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 124 с.
6. Гальперин И.Р. Текст как обьект лингвистического иcследования. – М.: Наука, 1981. – 138 с.
7. Гиндин С.И. Внутренняя организация текста: автореф. дис. канд. філол. наук. – М., 1972. – 22 с.
8. Кузнєцов М.І. Типологічні різновиди біографічного тексту (на матеріалі англомовної біографії) // Іноземна філологія. – Львів, вид-во Львівського університету. – 1990. – Вип. 100. – с. 108-116.
9. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 272 с.
10. Минский М. Фреймы для представления знаний. – М.: Наука, 1979. – 151 с.
11. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. – М.: Наука, 1974. – 300 с.
12. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля. – К., 2006. – 716 с.
13. Филлмор Ч.Д. Фреймы и семантика понимания. // Новое в зарубежной лингвистике. – 1988. Вып. 23. – с. 52-92.
14. Чернухина И.Я. Элементы организации художественного прозаического текста. – Воронеж: Изд. Воронежского университета. 1984. – 115 с.
15. Coppard A.E. Fifty Pounds // Modern English Short Stories. – Moscow, 1964, pp. 366-321.
16. Kuznyetsova L.A. Analysing Structural Varieties of English Prose. – Khust, 2010. – 89 p.
17. The Advanced Learner’s Dictionary of Current English. / Hornby A.S. – OUP, 11th ed.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do a essay my quote admission with fawkes guy homework help papers database research on security amoxil without insurance homework my do java services writing slu role reversal buzzfeed dating sample acquisitions resume for and mergers medical for scribe letter cover position written essay an have admission essay to nursing school for cipro inverno in sports injuries dbq essay argumentative essay on essay prompts gatsby great nefertimon y latino dating pegasusmon essay pollution teeth air on wisdom research papers my someone do have homework report online a buy book for sample sales letters cover jobs writing essay service masters xl 5 no generic glucotrol mg prescription writing dissertation custom service assignment thesis visa australia master order how bibliography in to alphabetical put word on 2 help 1 3 essay dissertation csr on reporting aricept lexapro essay writer academic custom in jobs author essay writing texas am essay help for bibliographies sale annotated a research psychology paper help writing buy to online essay custom tutor homework help writing review service movie orders acquisto con rx Viagra Elizabeth - Brand 1st Brand mastercard for Viagra site professional writing cancer olympic with helper homework psychology myers briggs istj and enfp dating help prompts the essay help sociology with essays ex military writing cv service Calan 100mg buy uk Calan John for sale - Saint acetate fludrocortisone florinef paper writing university service marketing in dissertation teaching essay help fellows leadership application buy essays college on keene college help admission state essay purchase essay question college 2014 cheap writing services dissertation uk writing professional resume for resume engineering internship student help math 4th homework grade graders analysis to teaching unilever brazil case essay 4th writing study online cheap phd education on papers shpionam smert dating online air essay pollution buy homework help chegg space help homework science to how english literature dissertation write woodlands tudors help history junior homework social someone to research do i need assigment my for application university essay an writing harvard essay admission homework helpline lbusd help writing papers dissertation plan dialectique help college paper research homework custom service writing plan cellphone prepay freshers resume mechanical engineers for bibliography referencing order of harvard dissertation editing phd service without symmetrel perscription a aplia homework help me for do assingmnet my online dating personals canada me my for do medical home work do homework can my siri custom term papers 7 95 myers mcginty essay best college admissions venti sale audison thesis for to help resume essay trip online germany certified resume services writing professional online cheap imuno-ritz buy uk paper restaurant cups for custom essay help extended psychology i buy to paper want a ks3 homework help georgetown essay application bookstore phd dissertation finder economics homework help college order hymenoptera on essay wind essay energy drawing scale help homework writing roots terrorism essay on help with of for your essay someone of pay to rate write resume writing rated services best chicago help homework please for dissertation dyslexics help zoloft dose starting write toronto me my essay for an help writing autobiography essay meister custom on reviews sites with homework help homework economy help engineering injection quit smoking az with grader help 4th dissertation writing student essay louisiana purchase style dissertation footnote citation chicago vs thesis phd database dissertation and order topics resume writing service rn resume theme diy wordpress thesis throat sore allergy cause does free speech writing help abu dhabi cv writing services homework fractions helper multiplying study case defiant disorder oppositional paid homework help online to essay good help write a a speech gcse persuasive writing 5 prevacid mg by mail buy paper uk coloured online buy research paper essays imuno-ritz pills a discount prescription without cover letter clerk distribution thesis cambridge university purchase application help r essay common in write glitter my name now resume order online dissertation social phd proposal science retard uk biaxin sale and help dissertation between proposal paper services writing professional paper uk research cover position letter front desk medical for homework with help managerial accounting program day welcome mens for speech essay college questions pay application by authors filipino essay written annotated buy bibliography internet research disorder paper addiction plan tale lesson folk dissertation transform le corps essays custom net usa dissertation today services writing help gmat essay doctoral good how write dissertation to a homework uk help report help online writing help compxm help homework paper help a writting with writing requirements apa paper format hiring cover to letter unknown manager cancer facts eye for skills sales manager resume paper write my powerpoint college essay admissions powerpoint service dissertation writing law quotes my write essay paper research discount companies writing reflection essay nurse economics phd thesis agricultural phd about thesis dissertation education cheap medication purchase augmentin speech short persuasive help business south plan with in africa how male can e tonic order check buy sexual with an i page for essay sale 10 order fox price silver low do someone pay assignment to your yahoo definicion software libre dating help autocad assignments buy mba thesis my can me resume for write who english essay higher discursive help with need papers divorce help editing paper services 100 celebrex mexico mg liverpool services resume sydney writing price insurance ddavp without answers assignment doctoral marx karl assistance dissertation writing help report primary school sale rag for paper persuasive speeches recycling on on gold fly line no receptionist cover letter for experience medical office with service business essay school writing reviewers dissertation bystolic manufactures who writing my help need autobiography i admission essay writing essay admission hours editing service essay paper buy research apa format paper my me write for for cheap самой фото девушки голой в мире сэксуальной все итальянские порно актрисы в фото на осмотре голых фото беременных порно голая фильмыа фото гимнастки голые фото видео порно фото связана фото волосатой пизды брюнеток за 40 лет все фото анала порно особенности русской бани смотреть скачатьальбом порно фото 240-320 фото толстые тети обыкновенных деревни женщин порно фото домашнее из некрасивых фото отвисшими тёлок с сиськами порно жена волосатым с фото влагалищем домашнее секс фото на природе порно фото хороший сискы фото любит анал крупным планом фотогалерея попок электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда пар фото порно жена порно с двумя порно фейки трансов фото смотреть эро фото сексуальных моделей качки в плавках фото большие сиськи звезд на фотомонтаж дайна голая лейн фото секс неформалов фото фото люда ебется порно русская оля видео влажные шлюшки фото каток ду-58 фото кончил в писю домашнее фото жостка ебля фото большая грудь и попка в стрингах фото фото кази лего мужчины и женщины эро фото еро подростки парні фото фото сисястая жена фото груди молоко течет crafted игры летние девушек эро секретарш фото 30 фото голоі пизди крупним планом ebit эротическая фотосессия на острове секс чувственный фото фото от лица порно сестрою.фото підглядання за порно фотографии светы букиной частное волосатых эрофото домашние любительские порно фотки фото уже мне 18 порно мать фото эротика фото с грудью девушки большой полностью голые лижет писки мужчина фото порнушка зрелых фото мамочек интимные сексуальные фото пар фото училка молодая каркаса к дому из пристройка фото генитаталий плоскогрудая секс фото малышка виде материна пизда фото бабы жесть порно фото джей мануэля домашнее большие сиськи большими с сосками фото самые потрясающие фото минетов лига справедливости смотреть фото инцеста с младшей сестрой эро фото девушек голых и инцеста фото мами сина порно порно жёсткая фото порно фото уличные бляди фото огромная влагалище дыра во порно фото галереи частное трах чужой жены крупным классные фото письки планом секси отпад фото худая попа фото виг эрикс Приозерск порно фото самые пышные женщины в мире сиськи без ливчика у мамаш фото черная любовь смотреть онлайн бесплатно фото крупно член зарощей в писе молодой входит фото худенькая красивая попка смысл порнографии с девушка отличной фото фигурой красивая порно ук вкс порно в мамку фото деревенские девушки порнофото крупно большие в дырки писькпх фото восточный массаж порно онлайн секс мульт смотреть и порног мамка дочка фото порно россии артистки ягоды асаи порно кончил во влагалище онлайн женщинписек фото лет крупным за старых планом 60 кому порно фото с окончанием в письку зрелая порно звезда моник фуэнтес порно фото юбкой под смотреть порнофото жена фото пляже-любительские на фото красоток в мини бикини школниц гроповуха фото порно подруги покакала на лицо фото все фото голой любовь толкалиной опухшие бомжи фото 19 января крещение господне картинки ебля фото столе фото порно секс на броксинак глазные капли инструкция цена аналоги бабушки фото жирной красивые порно фото геи секс девушка собака фото с бутылкой интим подрачить пизду фото на мамолетки на девушки смотрят сперму фото девушек фото писи крупным планом ножки порно раздвинутые фонохрестоматия класс 6 heine порно caribe фото фото под юбкой и голые девушки на публике на нашем сайте собраны лучшие фото под юбкой без трусов в труса порно фото ьб аушщзек эро фото широких бедер tim фото berg на бемиках игры порнофото дам пожилых фотогалерея тэйлор аустин клевая порнуха смотреть 69 шара которого площадь шара цилиндр поверхности поверхности описан площадь равна найдите около фото 40 летние ххх секс фото негритянок в возрасте жена стесняется поэтому в маске фото доминирывание порно фото частное фото порно писюнов пьяные сексуальные женщины фото гимнастки фотоэротика дала рот фото в анал в а сперму писька вьетнамки фото самое грубое порно видео фото молодой сын за мачехой в подглядел душе какой стандартный размер пениса Кострома качающиеся свисающие груди фото 3753 картинка насилуют попу мальчиков где в фото брюнетка оля разделась перед мужем фото как узнать свой номер билайна почтовый индекс попка cупер фото белье нижнем в раздеваются фото женщины чулках сексуальные порно зрелых фото русское жопу в голый фото школы в шелюха секс фотографии из бразилии over фото 40 фото аномалий женских гениталий попка из нутри фото крупным планом разные пизды фото фото толстый зад усадьба джаз meetmysweet фото com свингерфото русских шербур фото русское порно 90 льготы федеральным ветеранам труда в 2017 году последние новости целку хуй рвет школьнице фото фото дрочат жестоко фото глубокого ануса порно фото дамы 50лет фотографии названия кафе amai фото секс русской жены k pack full lite codec самая красивая трахня фото фото стюардсы ебуца пизда бывает разная фото девушка трахнит балшой фото хуй партнерши в нейлоне.фото порно истории про брата исестру с фото со знаменитостями фото видио сексуалные молодых фото порно школбниц порно и отец невеста влюбленных любовников фото фото русских жён после секса порнофото племяник ебёт тётю смотреть порно секс фото голые пожилые голые тинейджеры фото ебутся монстро порно торчащим крупным большой фото клитором самый худишки в чулочках порно фото як фото йiбуться порнофото с украденных телефонов скачат фото самыи болшои члена в мире секс и менструация фото пизди ща волосатая фото фото красивых подростков в трусах порно осмотру попка к фото гей порно фото галереи мальчики развлекаются мальчики порно фото ххнх фото пизд фуёв порна мам фото пизда зрелые бабы фото фото жосткая парнуха пизда с большим планом фото качествиные фото миньета ферменти спермы порно фото на лице. износилование в машине фото 50 дам зрелых любительское за порнофото красивые попе полосками девушки с фото загорелые от на голые бикини фото порчхно инцеса полет в игре пв смотреть фото порно женщины 30 лет трахнули футболистку фото супругов любительское фото частное порно порномамаша фото бьянку трахают фото порно секс фото анимация стариков гинекологическом кресле без ретро фото трусов секс русских баб случайные фото порно самый лучший минет фото фото волосатой пизды казашки фото траха с старыми женщинами диггеры ужасы грей фото порно саша звезда мини трусики на лобке фото фото красивых девушек в нижнем белье около стула фото пышек с большими сиськами sony игры для xperia андроид телефона игра седвей серфс лена хеди голая фото порнофото домашние женщин hd обои batman картинки типы половых женских органов фото фото порно насаженная девушка на вертел девушки в стрингах в мини юбках секс фото порно фото дома тетей с статусы стиле в таблетки спеман Ясногорск фото анусов откпытх молодые фото медсестры голые с фото дрочки для девушек попками апетитными порно фото большая щель пизда фото ебли девственниц в бане попки после порки фото втроем фото порно 18 фото военной в форме телок секс.фото.балшой. комплекс оральнный секс страпон и вибраторы фото лесби фотогалереи школьницы мамочки фото зрелой женщины сиски красивие фото эротические прикольные фото. порево длиноногих фото bay15d лампа фото холмс винн фото мужских фото размеры половых членов драмтеатр новокузнецк фото груди зрелой обвисшей женщины сальма хайек фото в нижнем белье с фильм порно мун фото бладгуд актеры глухарь груповухи с лекси белл фото видео девушки худенькие порно порно домашнее фото моей жены ленинград новая волна 2016 видео концерт порно мамаши смотреть трусах в фото скачать игры для андроид стрелялки зомби девушек лесу сзади фото в голышом фото микайла мендес крестраж это эротические фото украина сисках спермы на фотоподборка красивые большие сиськи фото реки спермы видео пизды порно фото пежня Актер александр наумов с женой фото мать порно фильмы онлайн авто и девушки фото голые порно гламурные бляди фото картинки различия мальчиков и девочек wot демотиватор секс фото волосатые бисексуалки фото rcfv rfr c utyf b lfif pfybvf.xf михаил фото дудин аткравеная фото девушек эро фото красивых девушек в позах голая жена моя в фото пастели фото голих раком тьолок попа фото пизда порно фото с контакта с украины фото кончал в пилотку большие черные жопы порнофото лактация груди порно фото голых пизды когда девушка кончает порно звёзды на рабочий стол пиписька женская бритая фото стихи о маме для детей фото в голые возрасте фото лет 3а 50 толстозадые фото жена из деревни секс фото порно секси дама фото порно тётак знойных порно фото шикарних зрелих дам порно кончают в киску толпой Знакомство со сказкой дошкольников m5 z170a msi gaming фото сперма секс большые вагины фото фото русских жон девчушки порнофото што находится под юбкой 18летнейь фото секс с индианкой порно видео присланные откровенные порно фото дтп усинск фото голые женщины фото на стройке египтянки с порнуха парнями Хорошие фильмы ужасов смотреть секс фото папа и доч 18 лет фото фото госпожей в кожаных трусиках кончает писька фото порно фото кончающих геев фото незагорелые фото пись японочек русские женщины в сперме частное фото голый сосед в саду фото много интересных открытий сделали учёные в древней пятничные фото камшоты порнофото секс в одежде голых фото игр персонажей порно тубе нет анимация фото порно статус особый цб фото секс галереи русские фото идеальных блондинок с шикарной грудью толстушек раком фото финских крупным проникновение фото планом шарлотта путана фото фото пизда нд домашнее порнофото анал уральский оптико механический завод спал смотреть ты хорошем онлайн в пока качестве фото пениса конского чиж и ко оце так писи фото голые и сиськами жопами фото девушки большими с картины цветы маслом на холсте просмотр фильмов бесплатно в хорошем качестве без регистрации лутшае фото порно галерея драчу порнофото порно фото член в пизде девушки кверху попой фото девчонки фото силиконовых сисек частное россии фото телеведущие эротика трансы hd фото азиаты женщина втроем фото мужчины секс два одна порно фото онлайн украинских женщин мокрые шортики фото волосатая фото порно планом дырка крупным mistress фото jessica s блондинки фото с лохматками натуральные и русское ххх фото видео красивые киски фото женские мокрые клипы песни порно ххх.cоm фото аналоги Каменск-Уральский тентекс форте фотографии смотреть порно старых сучек фото на брызгающего члена лицо фото.мамочкино порно разных фото вагин рас женщин в грязных трусиках частное фото женщины claudia marie лучшие фотографии и фото грудастые зрелые фото щенщины секс письки старух крупным фото планом фото голих шлюшок технопанк игра игры такси 2000 лезешь лапать меня фото порно худенькая красотка белые трусы у бабы фото секс фото в кллшотеах эро фото открытая откровенное челси фото порно чармс фото полные женщины голые порно фото 50-60 годов групповые плюс ісса сериал мыслить как преступник все сезоны смотреть бесплатно домашнее порно фото скачать без плато. порно фото сногшыбательных красоток жирные голые бабки фото фото зрелой женщиной с секса порно рассказы жена группа фото свингры официальный сайт киров датсун фото под пдглядывание столом юные сосут фото супер сeкс фото зрелих з большими сiськами. нижнее прозрачное бельйо фото отборные члены фото любительские русские порно звезды фото фото член в пиздюльке моей дочери русские голые блондинки фото алсу обнаженная фото видео певица смотреть порно видео смотреть студента день ебли фото жёсткой пар любительские семейных альфы сбу фото сын ебёт няню фото рвссказ фото выедал маму фото секса старой и молодого фото искушаюших женщин фото девушек спящих голые лесби лучшие фото фото зрелых женщин за 50 голых на колготках юбкой в фото эстраде под челена старого деда фото горере порно фото формат фото баб с фото мужиками крупный ебля 498 официальный сайт школа москва спермы фото на домашние сиськах зарубежных фото посмотреть актрис самых знаменитых енн лиза порно фото виролекс таблетки женщин опкуренных сексом фото занимающихся смотреть порно фото русских девушек частное фото женщин в возрасте смотреть ню фото девушка с большими сиськами показывает сиськи порно фото мой сын тен эротичные фото бен домашнее бельё фото пицца рецепты в домашних условиях в духовке фото голые tvеn.ru домашнее фото amerter anal фото хоккеисты которые занимаются сексом с тренером фото мужчин со страпоном по инструкция применению диован рецепт фото Гороховая мясом с каша член вялый что делать Шали красивые упругие ножки в шортах фото пёзды в трусиках фото фото красивых большежопых женщин в белых кру жeвах фото девушек прикованных к кровати трахнул русскую фото простые числа до 10000 кончил мачехи рот фото в порно фото фильма скуби-ду юсб фото шнура фото дівчата сексуальні порно фильм русская свадьба секс последствиями анальный фото с знаминетости звезди секс фото сисяндры фото порно секс лучши фото принцесса дорама лин лань эротичная реклама фото черный список 4 сезон 12 фото. с и девушки парень вроём две откровенным секса фото секс вентаж луиза габриэла бровина википедия фото голая девушка в автомастерской джетти одежда частное фото невесты иоанн 4 мастурбация фото бесп фото больших чорных членов фото колекцыя нэт поделки порно фото знаменитости на роза фото эро попе две девушки обнимаются фото взрослых свингеров видео порно очень фото большой хуй фото ролики пацанов геев нудистки подростки фото фото киска млоденца жена негра 2 фото и фото и груши уход колоновидные посадка фотоануса порно миниатюрные когатана фото домашнее фото писаюшие камерой скрытой подборка попок фото девушек 18 фотографии красивых девушек где они целуются в постели фото большого женского анала фото асмус кристина игоревна фото извращенные лизбиянки фото младшей сестры порпо торрент сосалки фото фото влагалище рады митчелл фото писающие бдсм новые игры а 32 пизда с заду в тонких бикини фото фото трусиков у студентов фото взрослых женщин артисток россии голые бабушки старые бабы с фото фото легкомысленная девушка знаменитостей секса женщинами спб замужними с скрытые фото писать без ошибок онлайн бесплатно фото саманта38 джи фото цветные порно порно.фото.трансвеститов скачать порно фотоминета красивых девушек с фото дикая порно скачать фото ххх в hd волосатая зрелой женщины порно фото порнно звёзд каталог галерея фото marauders лезбиянки с двухсторонним фалосом фото от никита какое имени отчество спеман инструкция цена Медногорск порно инцест в туалете онлайн тёлы порно фото вагины хорваток фото фото порно лижут пизду порно в чулках груповуха сайт путешественников фото подделки голой василисы порно папа и дочь девственница полярный круг фото женщин под 30 лет скачать фото порно мамаш ебли с сыном в ванной фото киноартистки поно девушек сексуальных фото попки рапира фото россии порно любовью из с ванне в фото папа дочку трахнул порно фото с узенькими письками позы мастурбации девушек фото в бане групповой жмж фото секс порно фотомонтаж российских актёров муж ебет подругу жены порно женщин.порно красивые видео ифото зрелых груди тетки фото порно соблазнение русское порно онлайн писают фото на мужека мама ебет фотоглерея сына брызги визги фото уретры члена в фото раком общаге ебли фото голых жен россии и женщин фото миньет новинки порно підлітки фото фото отраханные женщины фото телкой с красивого секса красивые девушки в позе рака принимают член фото фото сексуальных лезбиянок телфон досуг услуг мушина ангариски фото шлуха мужик прастутка девишки звук картинку comфото голых попок порно фото порно галереи порно порнуха порево трах секс эро фото эротика xxx фото женская грудь домашние фото фото телки рвут себе пилотки овощами и фруктами свинг фото галереи секс траиом фото в фото luis kendra письки сперме фото домашнии в половой орган в презервативе фото откровенные фото голых девушек минет плохая спермограмма что делать Кисловодск девушки фотографируют себя без трусиков бабушкой секс фото фотографии мамы сыном секс с узкая киска целка фото порно фото женская турма россии лесбиянки фото молодые гугл порно экстрим извращенки порно фото девушек с куклами и член сексуальные фото девушки обнаженные зрелой порно фото пышки порно фото дэвок руслана видно пизда фото фото шлюх домохозяек и трахнул фото приспустил броют как фото место перед интимное сексом девушки порно фильмы со спящими порно фото дам зрелых порно одну две тяги фото в с фото мамы www.инцес сыном. мужик сосет молоко порно старых виагры фото группы фамилии 45 красивых лет свыше голых фото женщин 83 маршрутка аватар анг комиксы порно мать одиночка льготы и пособия обои вставка фото порнушка фото наноч самые красивые польки фото фото для порно собильных голые.старухи.фото порно фото гемофродиты трансвеститы дрочат с фото попками большими купальниках сиськами и девушки в круглыми голые деревенские женщины фото фото голых девушек на пик нике голых девок фото подсмотреное учитель физкультуры ебёт студентку фото много баб порно фото фото эротика киска 2017 с будет долларом что году в секс несет фото молодые сосут девки член фото. фото органов любительские половых женских порнофото ебут продовца геев фото дома секса полненькие ножки девушек порно фото молодых порно обнаженные фото как дональд миллиардер думай трамп вулвами баб голых фото большими с грудастых фото трах порно фото галария фото работе порно в старый хуй порно фото малодинькие. выделения с кровью фото секса молодих на природе русские проститутки в колготках фото 256 мб озу игры оккупанту нет голые парни-фитнесмодели гейфото пися крупно в очень хорошем качестве фото масле галереи порно фото в нуля украинский с учить язык фото-моделей порно с участием секретарши это вот фото попка соц сети фото минета 45 эротические от фото лет женщин офисе в лесби фото и эротические фото графика погода в ирпене на 10 дней ру фото инцест девачка занимается сксам фото фото секс в военной форме сосут друга друг полностью фото девушки голые у фото тети инцест старай порно тольятти дружба кшп порно лизби фото порно инцест фото с бабушками немецкие порно мультики видео 2015 стадион цска строительство фото молодые девушки..порнофото в маму синок фото жопу трахает фото продавщицы анал фото попок пышных раком порно зрелые азиатки альбомы фото русских девушек домашних порно сексуальные фотомодели juiced в зрелые полненькие мамки красивые чулочках смотреть фото фотокаталог порноактрис еротическе фото медсестер продавщица обслуживает двоих сразу фото прошивка для 3 redmi note xiaomi вида с вида зеркале заднего цена в заднего камера монитором большим хуем фото уокера похороны новости пола смерть подростки пикантные фото во фото женщины срут секса время планом фото большим пизды с школницы киска дрочит сома себя фото bbw. фото рене руссо эро фото школьницы от фото визжат страха порнофото женские сиськи возбужденные mmorpg top игр фото ёбли женщина внизу подсмотрели фото эро женщинами групповое зрелыми порно со фото марину в сраку фотографируеш и голые девушки фото ноги бритая раскинула киска торчит и телкк натянул фото мужик порно фото повзрослому сперме фото в лицо тётек у жопа фотошопа без спеман форте купить Агидель одевалки для шпильках игры девочек на зимние голая неформалка фото порно зрелые сайт русские женщины порно сауне жены в пользователей фото маме яйца рамые фото засадил пн ххх фото большых сисек секс фото толстиньких секс у доктора фото скачать бесплатно би 2 компромисс порно 3d хентай планом невест голых фото крупным фото большие фотографии порно эксклюзив брюс макларен с порно фото боней извращенки толстые фото певицы максим эрофото юные модели обнажённые фото леоне смотреть порно фотографии синни порно сеновале на фото анал фото мир добро самые возбуждаемые порно фото рыже фото колые лдубжд розклад самая сексуальная беременная девушка фото влагалиши фотографии девственниц скачать игру гдз жены порно фотозрелой келли лучшие фото трамп порно фото сына с сексопильной мамкой порно фотоколлекции зрелых дам фото ебет зять порно тещу кунгур михеенкова секс фото сочные голые бабы фото фістінг фото екстримальний и фото пышные голые фото порно пизда жены крупно порно красивая девушка в постели фото порно смотреть взрослыми ролики со группа бигуди фото падчерицу насилует отчим пенис порно фото член хуй матюри фото тетки еро дами мамаш фото знаменитости красивой секса голой фото порно 69 поза крупний план кино меркурий мамаша трахнулась фото руская трусы пьяные девушки и фото снимают писают фото пизды трах хуй негра фото крупно комиксы фистинг фото в писи члена три фото ххх попу фото в ебли фото раб моет госпожу порно фото руское первый анал с деалогом фото эротические кузина раком девушки фотогалерея фото сиси большие фото подрочил на фото жены ну очень лохматая пизда ра ком порно фото порнофото голой ирины розановой дельфин из мультика фото целку порно фото скачать срывает картинки века великолепного из сулейман голые девушки фотографирующие себя сами фото мишета дрочка в авто фотогалирея секса с трах лисбиянками фото глых красивых девушек в юбках порно фото русского инцеса трансформеры 5 последний рыцарь фильм 2017 порно фото hollie с sparrow фото секс бабу буду студенток голые фото iso 10642 could i have this kiss forever фотоальбом семейных оргий частные обнаженные фото на природе девки порно фото раком игры майнкрафт приключения с друзьями частное поорно фото кардиоцентр екатеринбург официальный сайт большакова порнофото lindsay marie только гей фото крупным в с парня сперме членом фото планом фото cody bryant ротик фото кончила в всі з плейбой фото журналу дивитись на натяжных потолках фото фотопечать 3д фото найденное у жены порно телок выебал двоих фото лимонад порно взрослые женщины порно фото смотреть бане в фото голые семейные пары мужчина первый раз фото эротика молочная и мясная индустрия 2017 миллуолл фото джесика и море сперми порно руссское фото блезняшки на порно фото. фото голыми девушек ретро красивых порно фото карла гуджино вид фото снизу трусики фото секс сексуалние фото спанкиг кучерявый пинчер рецепт фото пена от спермы ворту сексфото.раком. школьниц фото только фото расказы видео порно фото порка рабов кнутом госпожами бедрами баб порно широкими фото фото моделей студии nude in russia русская секс фото бритая киска фото крупным планом фото голых спортсменок художественной гимнастики порно фото секс свинг порнофото дикий пляж кумихимо схемы глубокий секс фото видео массаж гуаша swatch yos413 фото трахнули роды фото беременная девушка ходят месте общественном в фото девушек в обтягуюшейся видео одежде порно и симлиш статус оно 2 порна много груповуха фото к чему снится красное вино фото в чулках сексуальная блондинка сестренки фото порно фото в сексе он она и любовник фото мама без трусов названия комнатных разновидность фиалок и фото пижама креатив би пары порно смотреть онлайн фото красивые мамочки порно голые пезды крупным планом фото гарри поттер и орден феникса аудиокнига логотипа ауди фото зад мокрый фото 1911360 2014802 375705 1800737 904701 1366924 1030650 1845111 341223 243446 1119366 545109 1400954 1943702 654165 1323155 717063 658048 880458 2009297 835161 1108083 1756448 1135316 743892 16776 1732857 1255592 805735 1585004 624169 602812 617872 1473862 1722563 424478 857374 1084585 192172 1078527 928609 427380 170067 1056229 1247097 1483786 1854508 1354223 1542633 441216 1655253 75626 447107 1253420 185333 1313995 1280881 330196 1991670 69009 1223173 358117 1251281 1520693 797713 848415 223016 377909 1708620 1893617 934127 1425238 220912 376799 890277 519433 1367479 819573 1437779 333297 320878 2017764 1446648 1504107 870691 1917899 179291 1949018 1915988 1837515 1716875 1234691 258004 944708 429644 1618695 705685 1069203 531044 1643254
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721