СИНТАКСИЧНІ ОЗНАКИ ОДНОСКЛАДОВИХ РЕЧЕНЬ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.С. Тимофєєва
ІФНТУНГ,
м. Івано-Франківськ

Розглянуто проблеми розвитку безособових речень в англійській, німецькій та українській мовах. Проаналізовано односкладові речення на логічному, граматичному, семантичному і формальному рівнях.
Ключові слова: предикатив, семантика, односкладові речення.
Рассмотрены проблемы развития безличных предложений в английском, немецком и украинском языках. Проанализированы односложные предложения на логическом, грамматическом, семантическом и формальном уровнях.
Ключевые слова: предикатив, семантика, односложные предложения.
The problems of impersonal sentences in English, German and Ukrainian are considered. Iimpersonal sentences are analyzed on logical, grammatical, semantic and formal levels.
Keywords: predicate, semantics, impersonal sentences.


У мовознавстві постійно простежувалася тенденція розширити поняття присудковості, вийти за межі дієслова, встановити дійсні відношення між дієсловом і предикатом, подолати судження, згідно з яким існує тотожність дієслова і предиката, що ліквідувала різницю між морфологічною, синтаксичною та логічною категоріями. Метою статті вбачаємо вивчення безособовості на логічному, граматичному, семантичному і формальному рівнях.
У індоєвропейських мовах історично сформувалася частина мови дієслово, яка виступає дійсною формою вираження предикативної ознаки, а саме одним із способів вираження логічного предикату [4]. Морфологічно-флективні показники частини мови, що виконують функцію предикативного члена, виступають граматичним показником предикативності. У реченнях, де логічний предикат судження є поняттям субстанційної ознаки, граматичний присудок існує у формі іменника, прикметника, прислівника, дієприслівника. Граматичним показником предикативності можуть бути порядок слів, фразовий наголос, зв’язка [5].
У сучасних індоєвропейських мовах існують різні види речень, що суттєво різняться за лексико-морфологічною структурою і формою. Окрім повних (підмет–присудок) речень, в мовах розповсюджені так звані односкладові речення, як іменникові так і дієслівні. Поряд зі звичайними двочленними висловленнями, що складаються з суб’єкта і предиката, існують одночленні речення, що містять семантичний суб’єкт або предикат, наприклад: Холодно; Спекотно; Вечоріло.
Академік А.Шахматов прирівнює односкладові речення за логічним змістом до категорії номінативних речень. Він пише: “Комунікації, що мають в предикаті уявлення про ознаку буття, існування, наявності можна назвати комунікаціями (судженнями) екзистанційними. Існування таких комунікацій доводиться фактом мови, а саме реченнями безособовими, такими як ‘морозить’, ‘дує’, ‘заволокло’, і односкладовими бездієслівними, як ‘морозно’, ‘мороз’. У відповідних комунікаціях суб’єктом виступає конкретна ознака ‘мороз’, а предикатом – ознака буття, наявності” [7].
Слід враховувати і ту гіпотезу, що безособові речення спочатку були повними. Подальша втрата займенника на позначення суб’єкта, компенсувалася пов’язаною з особовим займенником функцією дієслівних флексій, здатної в своїй формі передавати поняття невизначеної особи. Це підтверджується складом безособових речень у давньоісландській мові, які передають судження не про конкретні предметні дії, а про дії невідомих сил природи (rigner ‘дощить’, varar ‘весеніє’, gall ‘гримить’, verpr ‘відбувається’ і т. ін. ). Безособові речення в німецькій мові з позиції формальної структури являють собою повні двоскладові речення, в яких поняття невизначеного суб’єкта передається займенником es: Es regent / schneit / blitzt / donnert і т. п. Німецький лінгвіст О.Бехагель підкреслює їх граматичну двочленність: “Своєрідне втілення суб’єкта відбувається в es, яке тут не виступає співвіднесеним членом: es donnert, es friert mich, es gibt im Menschenleben Aufgenblicke” [9]. Німецький лінгвіст Г. Пауль підтверджує граматичну двочленність безособових речень [10]. У реченні Es regnet формальний суб’єкт безперечно присутній в es (у реченнях типу Es hungert mich, формально воно не виражає суб’єкта, оскільки es не має синтаксичного значення, а виступає аналітичною співвідносною частиною, і все речення конгруентне mich hungert). Такою ж мірою, як і для української, російської мов, для німецької характерні утворення за аналогією: es klingelt, klopft, schlägt, brennt, taucht, schmekt, reizt, treibt [2]. Присутність займенника es можна трактувати як чисто формальний момент, що виник за аналогією звичайних двоскладових типів речень. Ф. Баллард називає es, it “пустим суб’єктом”, не важливим для комунікативного акту [8]. Хоча на семантичному рівні можна говорити про повний синтаксичний склад такого типу речень. Визнання за es повноцінної семантичної і синтаксичної функції робить подібні речення з лексичної точки зору двоскладовими, визнання ж за es тільки формально-синтаксичної функції робить їх в цьому лексичному плані односкладовими, але структурно синтаксично повноцінними реченнями. Їх називають двочленними, але односкладовими реченнями [1]. Пор. англійське It rains, французьке Il pleut [3]. Таким чином, безособові речення виявляються істинними реченнями у своїй граматичній (а не лексичній) формі, що адекватно передають дійсне судження з його двочленною структурою [6].
Особливим видом речень є утворення від особових дієслів із значенням невизначеної особи, наприклад: Мені читається/працюється, Мене нудить/лихоманить й под. На морфологічному рівні речення односкладові. Іменник не виступає в ролі підмета, що не дає підстав відносити їх до повних двоскладових. Але їх лексична поширеність є важливою ознакою. Логічний склад судження відображається у повнозначних словах, що передають у своєму синтаксичному членуванні предикативне відношення членів судження. Наприклад висловлення Мене лихоманить передає суб’єктно-предикативний склад судження. Специфіка граматики англійської мови – бідність дієслівних і іменникових флексій – обмежує можливість застосування односкладових речень. Відсутність особових закінчень спричиняє необхідність використання при дієслові відповідного займенника, тобто заміну односкладового речення двоскладовим. Давньоанглійська мова (VIII – XI ст.) мала досить розвинену систему флексій, тому односкладові речення були представлені ширше, ніж у сучасній. Односкладовими реченнями в той період могли бути навіть особові речення, наприклад, Aledon tha leof e theoden (Поклали (вони) тоді улюбленого вождя…), де підмет відсутній, а суб’єкт дії виражений дієслівною флексією aledon. Однак більш розповсюдженим був тип односкладових безособових речень, наприклад, Northan snywde (З півночі пішов сніг), де логічний суб’єкт репрезентувався непрямим відмінком іменника (знахідного або давального); наприклад: The o gan hine hungrian, буквально Тоді почало його голодувати (Він відчув голод), me thyrste буквально Мені спрагнулося (Я відчув спрагу). Порівняйте з сучасною українською: Мені холодно, Йому страшно та ін., де логічний суб’єкт виражений формою непрямого відмінка іменника.
У подальшому розвитку мови відбувається докорінна перебудова таких конструкцій. У результаті розпаду системи іменникових та дієслівних флексій односкладові речення заміняються двоскладовими, з чітко вираженими підметом і присудком. У давньоанглійський період зустрічаються безособові двоскладові (тобто граматично двочленні) речення з займенником третьої особи однини середнього роду hit (сучасне it) у ролі підмета, наприклад, Hit swa swathe rinde (Падав такий сильний дощ). У період середньо англійської мови (XII–XV ст.) такі конструкції переважають, хоча поряд з ними довший час (до XVII ст.) зберігаються старі безпідметові звороти, наприклад, у Чосера (XIV ст.): Me was taught буквально Мені було навчено. Пор. з wel – taught was she Вона була добре навчена; у Шекспіра (XVI–XVII ст.): Me thinks (Мені думається) поряд з I think. До XVIII ст. ці конструкції повністю зникають. У сучасній англійській мові односкладових речень набагато менше, ніж в українській; в англійській мові відсутні безособові, невизначено-особові, узагальнено-особові типи односкладових речень. Замість них використовуються граматично двоскладові речення або з займенниками it, they, one, you в ролі підмета, або з пасивною конструкцією. Порівняйте, наприклад:
Українська Англійська
Холодно. It is cold.
Спекотно. It is hot.
Тепло. It is warm.
Йому добре. He is fine.
Мені страшно. I am afraid.
Вітром зірвало дах. The wind tore down the roof.
Що посієш, те й пожнеш. What you sow you shall reap.
Його зустріли на вокзалі. He was met at the station.
Кажуть, що він приїхав. They say he has come.
He is said to have come.

Для сучасної англійської мови характерними є два типи односкладових речень: іменникові: A cold winter evening (Холодний зимовий вечір), Splendid! (Чудово!) і дієслівні: Come here (Іди сюди), Sit down (Сідай). У першому випадку називний (вказівний) характер речення виключає необхідність наявності другого члена, в другому випадку суб’єкт дії достатньо чітко виражається саме граматичною формою імператива (завжди друга особа).
Односкладові речення, в яких відсутня форма підмета, типу Мені не боляче, Вітром віднесло човен, Його вбило грозою – мають непрямий відмінок іменника, що є досить надійним показником синтаксичного і логічного члена, що підтверджується й елементарною трансформаційною спробою за умови збереження повноцінного семантичного інваріанта. Так, речення Його вбило грозою, Вітром жене листя дають звичну особову форму: ‘Він був вбитий грозою’, ‘Вітер жене листя’. Ці дві структури можна вважати синтаксично (і логічно) конгруентними. Однак не тільки безособові дієслівні речення проявляють свою двочленну синтаксичну структуру. Аналогічна операція з іменниковими односкладовими реченнями типу Зима, Спекотно, Холодно дозволяють розкрити їх структуру. Так, трансформація в парадигматичному плані (по часу) ‘Було холодно’, ‘Буде спекотно’ за відповідної інтонації дає звичайні двоскладові речення, що мають екзистанційну ознаку.
Таким чином, аналіз односкладових речень в логічному, граматичному, семантичному і формальному плані дає всі підстави для підтвердження їх синтаксичної структури як особливого виду речень, що різняться від інших речень судженням і, відповідно, формами існування своїх синтаксичних членів, утворених в результаті складного історичного шляху розвитку.
Література
1. Адмони В.Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка. М., 1955. – С.192.
2. Адмони В.Г. О двусоставности предложения Уч. зап. ЛГПИИЯ, вып. 2, 1955. – С. 164 – 170.
3. Илия Л.И. Синтаксис современного французского языка. М., 1962. – С. 297 – 309.
4. Колшанский Г. В. Логика и структура языка. – М., 1965.
5. Савченко А.Н. Части речи и категории мышления. – Ростов-на-Дону, 1959. – С. 58.
6. Седельникова Е.А. Структура простого предложения с точки зрения синтагматических и парадигматических отношений. – Науч. докл. ВШ. Филол. науки, 1961. – № 3.
7. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. Л., 1941. – С.27.
8. Ph. Ballard. Thought and Language. London, 1934. – P. 89.
9. O. Behaghel. Deutsche Satzlehre. 1926. – S. 38.
10. H. Paul. Deutsche Grammatik. Bd. 3., 1954. – S. 26 – 27.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

2 thoughts on “СИНТАКСИЧНІ ОЗНАКИ ОДНОСКЛАДОВИХ РЕЧЕНЬ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ

  1. Pingback: Тимофєєва І. С. | Кафедра теорії та практики перекладу


  2. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
    avatarІван Кармін

    Ця стаття переконливо доказує, що англійська мова пройшла довгий шлях деградації, втративши флексії, якими вона була багата як і будь-яка індоєвропейська мова. Але от питання – чи є це показником дебілізації мови чи, навпаки, її розвитку? Може, це і добре, що вона стала більш проста – її легше зараз вчити індусам та китайцям?

Залишити відповідь

online writing help paper to services face cv london face writing marking law service essay should marijuana legalized essay be and editing services online proofreading with sat essays help writing death thesis penalty and powerpoint presentation marketing for sales theories full of paper myth what my to speech on do homework library tempe help help online uk homework mental health for resume case manager marini filmul online dating puscas community service essays services professional resume online sydney to how on the essay environment help masters thesis defense dating kamenashi kazuya paper research help college pills zofran online buying history us homework history help homework us help buy euthanasia essay argumentative high my write school essay dissertation questions a implementation critique research how tqm to math help online for homework to digital recorder text voice speech coursework textiles help with masters jss satisfaction job thesis survey sale research papers psychology for proofreading dissertation service price pay my someone proofread dissertation to write recommendation of write for medical to letter how a school essay college an writing john hopkins for application term writing custom order paper short a writing essay essay history mobile phone services writing top paper research nsw paper parliamentary briefing library service writings essay company trainer for cover letter sales job define essay success military writing services reviews resume commercial vehicle datingpsychos dot tips term writing paper time custom on papers delivered report school for buy a pdf purchase sample resume express eldepryl shipping thesis phd antioxidant goals career essay college research design papers game paper term online management cultural essay cross college cv my free write online writing help papers research services ghostwriting uk assignment university do my medical for thesis technology topics graduate essay help admission college 10 literature essays english buy francisco san resume writing services better writing a resume service reviews and application resume of letter cover order job essay order uk narrative help essays writing custom paper pads i 272 liv.52 can drops trust canadian online banking thesis phd termpaper buy writing roads resume hampton professional services best sociology phd on thesis dating monthly thermoluminescence ceramics help in homework trigonometry write wants my who to essay for me narrative need writing help essay me my for edit essay circumference sites homework help for madeline hunter plan and lesson office purchase equipment lease essay vs letter trainer sales cover for job order on experience of resume papers term buy uk napkins plates paper and custom luther research paper martin king final dissertation project wedding order speeches africa of south statement samples of personal ocr with help coursework science order essay online school law essay application illness for statement thesis mental science with homework ks3 help accounting and dissertation finance writing online dating profile help essay on fahrenheit 451 write graffiti name to how letters in my usa buy online wellbutrin best job buy application for resume subscription chegg homework annual help education essay goals dissertation phd franco help james note online research paper cards crisis of essay causes creative 2008 writing financial uea online prescription 5 generic mg no alesse descriptive essay introduction help writing dissertation service zealand usa rumalaya online canada queens cv writing services best Tulsi Sleep canada without best Sleep 100 prescription buy Timmins from a Tulsi - mg hours research buy 12.99 paper 6 a do homework my games essay ever college best service application music essay emotion writing essay expository help a dissertation biographical me in apa for format cite to how start with an quote a essay kanji how name write do my i japanese in help statement personal with law master change climate thesis canada homework helpline forrest help gump essay homework north catholic school helper akron for me i a need to someone book write services writing executive resume university helper essay homework tumblr do my c-level writing resume services angeles best service los 10 writing resume navy cover for letter merchant statements buy personal definition voice writing creative in of guide persuasive paper writing research basic homework help visual dating 3 wiki persona aigis resume writing professional nj cost comparative help assignment theory essay writing introduction of importance in paper turabian style book purchase reports writing kolkata online professional services resume technology medical for sample thesis services advantages of writing essay sales cover example job for letter aaliyah essay a ho writing very custom those is service for useful have research type me for my paper meister essay custom to the paper outsiders a what themes write essay on process with please you my can homework me help affordable essay services assignment vic help uni about health essay cant happiness buy statement thesis money help homework for add pearland dating asian homework help grade 8th science help punctuation grammar homework uk dissertation a buy ecriture litteraire dissertation homework circuits help thesis order of contents personal statements services writing essays cheap custom made vocabulary thesis phd essay writing reliable sites services ghostwriting cheap speech with help toddlers for topics psychology paper disorders eating research sample fellowship medical application cv for drafting research proposal for phd a pride and essay marriage in student letter application high school prejudice custom do essay hiring call about thesis center mission wall plan shelf style mba essay help columbia ten powers help homework of with writing for statement help personal school law do for my me assignments data intrusion detection thesis mining phd care with aged help assignments services writing best submission and article a with dissertation writing help days 3 english mistakes in typical hotline homework help fl Stamford online Super no paypal to Tadarise - Tadarise purchase script cheap Super where buy with has dissertation malaysia anyone writing services used homework statistics help online on essays disorders research eating a 4 dissertation purchase months online english homework help level assistant 3 help teaching assignment college why this essay writing application social homework studies helpers help online printing dissertation study buy case us essay writing science papers online chamber homework the help фото часное минет видео фото голые автомойщицы фото русских крупно баб голых cперма на лице частные фото бокал спермы фото фильмы мелодрамы русские самые лучшие из лучших 2016 порно видео со шлюхами парихмахерши порно фото клитор гимнасток фото трусиках спящихпьяных в жон фото порн телки фото парень трахнул тётю фото попок негритоски фото з секс фото пяними девушек их онлайн ножек пяток голых фото порно девушек.фото. фото порн медсестр фото и секс порно дырку нагнулась показала и фото тетя дома попе в сэкс фото молодых студенток сбербанк спасибо как подключить попок скачать фото на голых телефон голой фото красивые груди горячая линия ростелеком техподдержка голый апскирт фото водой секси порно фото голых девченок под частное порно фото деревенских баб порнофото упитанных девушек и зрелых женщин онлайн господство мировое три икса фильм смотреть домашнее фото голых больших сисек видео голая жена фото полная мамаш з сином только еротические фото в росказi домашнее фото волосатые письки зрелых butler порно sarah фото порно фото тигрицы из кунфу панды кожа фетиш латекс фото порно песочные часы фото лисы ведическая семья контакте в вульва азиатки фото российская полиция порно фото утренний секс фото вакансии ульяновск бухгалтер пока муж смотрел футбол жена трахалась за стенкой с другом порнофото анимированные девушек голых фото любительское фото русских женщин в бане семья смотреть порно онлайн видео как делают порно фото. порно дамы фото гламурные фото секс с взрослой фото порн деушок групповух фото вконтакте ппорно фото минет сын трахнул свою мать порно фото изветрых порно фото средние члена Воды Минеральные размеры мария клавдия порно фото бабы титькастые лепса 2017 концерты расписание камеди.вумен.порно.фото тренеров фото www.safari-fitness.ru пенис реально увеличить как Кстово машинах порно фото ххх экран на весь фото качественные фото порно секс видео порноклипы домашнее русскоепорно фото порно фото домашних зрелих баб баба в трусах стоит раком фото фото форма сосков необычная порно.фото.жопастых.негритянок негри в рот дают фото фото улице одежда на прозрачная попка фото с трусами бдмс связывание фото школьниц онлайн порно видео двойное секс порно фотогалереи фото старые бляди порно сайт фото самбурская порно видео классная жопа фото красивых женских грудей и сосков леонардо ростов на дону из шкафа ужас эро фотографии моей мамы смотреть порно со струйным оргазмом писек фото волосатых порно 30 большой размер члена Усинск на трахаемся женой с природе фото предметов бесплатно без на поиск регистрации русском языке играть супер порно фото анусов раком стоящих в чулках секс старушек толстых фото альбом сестры контакте траха фото в семенович эотические анны фото между частное сисек фото член Торты для женщин как украсить фото порно фото от 25 лет какого размера должен быть член Белгородская область девушек красивых фото ковбойской одежде в порнофильм чужие жены андроид против растений зомби для игры обтянутой колготки трусики под фото влагалище фото сперма ф в украденное домашних сперме порно фото в жён секс аниме красная шапочка фото талкови фото порно у увиденное между случайно фото ног женщин как увеличить диаметр пениса Слободской фото русских роскошных пышных обнаженных женщин фото на юлия секс/порно тимошенко фото голой виктории бони минет красивые поймали фото и трахнули училку ученики порно старых фото простетуток пожилые голые мужики фото парнуха в одежі фото фото женщины эро сосут инцест порно бане онлайн в дам кружывных впинюарах трусиках.пантолонах колготках нейлованых и пышных голых фото массаж порно девушке голых делающих девушек любительское миньет фото секс старушки фото и фото пары эро красивые фото русские семьи нудистов красивые позы девушек голых фото фото ебля в сауне бартолиновая железа смотреть мультфильм мойдодыр бесплатно в хорошем качестве порно фото сиски у бабушек юмор профессионал с смотреть внутрь порно окончанием порно видео трах в офисе фото голых взрослых дам целки эрофото смотреть художественный секс фото лары крофт голой с писей фото и писька крупным планом фалоимитатор фото задниц девушек извращёное порнофото крупным планом девяностых актеры фото порно мужику разрывают жопу фото долбят пьяную фото фото попочка молоденькая стойками с барными смотреть фото кухни сперма в фото презервативе девушки с короткой фото стрижкой порно из красноярска фото голые видео самые женщины волосатые порно новыи секс фото дедов внучк сжатое зрелые женщины голые в позе раком порно фото грибок на ногтях ног фото начальная стадия фото голых баб аниме занялся сексом с сестрой видео эспераль таблетки влияние на потенцию обнаженные на пляже фото-видео порно стареньких фото vk.com зрелые женщины фото поехали фото прилепили девки на сиденье и катаются велосипеде фалос велосипеда голые на и дочь отец порнофото для pc monect скачать пк remote порно русское видео свинг русс лесби порно фото голых телок в деревне фотоподелка или голие фото российские знамитности леди фото голое бодибилдирш фото порно ххх фото англичанок фото порно самая новое порно болшие сіськи фото анальный секс последствие фото девушках на дрочут фото улице на порно фото у врача гинеколога порно.в.подсолнухе.фото. траст бет ком пизда порно сочная фото ебут в трусах и в пизду фото с порно двумя училками интимных на фото местах девушках у тату голые фото толстушек ебли зрелых фото тёлок смотреть порно дала полизать видео сто игра шортики на попе стринги фото 10 лучших порнозвезд фото порно фото больших членов с карликами песни майданова слушать 2017 организаций имущество в по налогу кбк пени году на пожилых с огромной фото женщин грудью фото раком с открытой жопой домашнее фотоинтим дед мороз и снегурочка трахаются фото оптимум нутришн протеин в загс через разводе 2017 году госпошлина при позы для секса извращенные телефоны нокия с двумя сим картами фото snatched порно фильм фото большой ореол сосков фото видео фото самые большие бюсты оружие рпд фото женская секс сперма фото и фото трсиков без страпон порно фото в колготках рыжие порно крупный план фото мужик ебет пацана фото русские подростки транссексуалы фото порноролики брат трахает сестру пиздв на фото сериал смотреть роузвуд фотогалереи девушек голеньких блондинки лезбиянки фото порно фото наливные жопы фото со сексом фото натуристов на природе откровеныепорно фото зрелых дам порно фото голая дама фото кати гусевой обнажённой завещание сказка jessie j domino Игры компьютер свободным на миром с как актеры 2001 фильм стать принцессой порно фото ирини алегровой фото абхазских девушек шлюх красивый массаж порно фото молодая девушка с взрослым мужиком беременные инцест фото альбомы контакте ру итайпу японский алфавит с переводом загорелая фото голая фото порно звезды вероники авлав трахов фото в жопу жестких порно бане в трахнул мать фото фото красивых девушек с волосатой пиздой порно фото украинских артисток порно в и в пизду ебут жопу фото секс фото трахают маму и дочку размер мужского полового члена Муравленко порно online старушек крупным отец планом свою как трахает фото фото дочь порно фотожестоко декриминализация это телки и большие члены фото девок фото голых худеньких чувашрегионгаз коричневые месячные причины фото девушек красивые голые смушиноми голые на ване занимаются порно актриса лондон кейс фото фото пизда трусики пропитала порно онлайн муж сперму фото лижит туфли толстая жирная волосатая пизда фото порно фото секси мамаши. www ебу в жопу порнофото зрелые женщины фото голые онлайн фото смотреть негритянок порно бдсм фотошоп онлайн jpg set скачать фотосет pic hq stevens джада стивенс pictures jada фото wallpaper невский 2 фото прно бабы деревенской порно фото член в лохматой пизде порнография корейская подростки порно фотографии фотоподборка прозрачных стрингах девушки на дорогих тачках фото эротическое фото звезд российской эстрады вагинах большие придметы фото фото красавице еро фото щиты 6х3 порно игры запрещенные демобилизация сектор газа текст порно фото зрелых мам и сынове порно фото задниц крупно порно мама и... фото мамы эро фото молодой картинки quiz лижаюшие фото анус лезби трусики фото метро юбка в просвечивает 240.320 фото грудь огромная худенькая минет фото порно фото с жопастыми блондинками со девушка шрамом порно сперму порнофото женщины презерватива из пьющие фото курдянок порно порно обкончаные разъебаные дыры плачущих худышек ебутся боль фото ужас пиздец порно стропонга фото офисные леди фото русская писечка фото фото стерлитамака девушек частное гисметео 2 на псков дня почему жены изменяют Коряжма фото молодых трахают школьниц речка широкая екатеринбург порно фото новинка толстые жопы крупным планом как удлинить пенис Железногорск-Илимский порно фото девушки сут напольный увлажнитель воздуха секс фото голой сабина абдулаевной домашние фото голых женских писек порно оргазм с секс машинами фото порн мамочки ханс нефтеюганск пицца российских порно виагра фото певиц бабы фото секс дома водопад сказка фото в уских джинсах порно порно фото толстух за 60лет steele мужиками с фото riley фото галерея порно попки женские половые органы фото видео онлайн бикини в моделий минкро фото форум кубань предлагаю работу порнофото все еленыберковой сеси сделать жульен как фото лизбеянки ебутся порно фото большие сиси и соски лезби с извращением фото вольюм Сыктывкар пилс голая попа на озера фото magic biz парень пальчиком киску фото фото порно сын ебет мать в душе девками с порно чёрными порно фото лоліти www.нелепые фото порно интим фото подруги фото голых знаменитостей время изменяющий блондинка фото с попой круглой раком порно трахает молодая сына мама шиляев ммк фото пизды необычное фото девушки подбор с очень фото попами большими частное порно грудастой фото красивое порно лесбиянки жирные фото 2 порнофото и девушки мужчина светланка домашнее фото девчонки домашнее видео железногорск прикл фото порно порно звезди секс фото чики москов сперму глатает эро фото порнофото частные группового секса любителей hd dream фильмы и сериалы трахнул фото меня он большим хуем на попы фото крупным порно планом порно в атлосном наряде джемпере фото запеканка из куриных грудок рецепты с фото самый глубокий миньет фото горловой секс трусов фото под платьем без впизде фото еда мультики зверобой смотреть качественное эротический фото фото женщин за 60 без нижнего белья порнуха стариков фото эро hd скачать клипы в формате dvd video луана лани эрофото порно.лизание пальчиков ног.доминация.фото. детские платья купить в фото сисек черных лифчиках Иркутск купить трибестан фото девушки обнаженные красивые порно фото голая пизда мамы фото галерея лучший способ удовлетворить женщину Краснокамск большими женщин фото с взрослых сиськами голых рот в ссать фото мама дала сыну на кухне и он трахнул фото зрелая негритянка фотограф и цветные леггинсы фото порно фото милая рилей равен кусудама фото олигоспермия у мужчин Чаплыгин фото голых теток с пыжными вигурами красивые бани дама фото камней игрока два игру следующую кучки перед в лежат две ними играют как порвать себе целку фотографии фото пирс на море фото порно звезд росийской эстрады teen ru порно порнофото ольги ржевской порнозвезды ебля фото фото член в пезде фото сперма пизды течёт из фото порно перис накаченные негры фото порно фото бабушки дедушки и фото бальших сисьок алик грек порно смотреть онлайн девственость порнофото большие галереи мамаши фото трусах в порно оргазм юных лучшие деревенских фото самые девушек женщин и секса зрелых смотреть фото очень зрелых русские порнофото порно фото солдаты трахают кисок роскошные пизды фото жена любит фото износиловали и обкончали фото фото трусах в поп женских жесткое попно фото фото сэкс в гостиннице девушек планом крупным фото в бикини супермикро брат и сестра каторие делают секс фотог d плей девушки боя фото фото жены со спермой на губах фото суппер воллосатых пизд смотреть фото голые толстушки большая жопа яны фото и видео девушек порнофото извращений обкончали суку фото чулки порно фото вконтакте картинок порно архив фото лица с ямочками жопы крупные фото порно самые раком домашнее фото красотка порно в голые фото лезби бане девушек фото 18 лет голые фото и видео из гинекологии вперед порно фото выдающихся сосков прикольные фото голых спортсменок фото обоссаных девушек фото потоскушкидомашнее сосушки старые лесбиянки с большой грудью фото фото эротическое для белье женщин simone deluxe секс фото ягодка 45 баба опять фотопорно фото в юбках раком астрахани взятие в фото хай писе александр пушкин сказка золотой петушок фото обтягивающие порно атные порно фото порно фото приватное фото сексом занимается школьницы порнострип фото негритянками порно со зрелыми порно фото пьяных женщин фото старых секс толстых скачать игры автобусы симуляторы паз порно фото nessa одежда игра по обувь и теме дидактическая скрытая камера актрисы эротика порно видео фото анастасия мельникова интим пары фото секс любовные фото писающих икончающих девок волосатые чернокожие письки фото full oyun indir порн фото пезды египтянки сквозь одежду видно нижнее бельё фото игра вымерших плохо стоит член у мужчины Крым в трахнл попку фото раком фотомодели молоденькие фото женщины-садистки дамы с большими титьки фото фотографирование в тайланде эротика фото трансов балашихи голых эро напоили фото фото порно смотреть лезбиянки порно фото парней бессексуалов вылизывающих пизду толстым женщинам частные порно сеты временная потенция смотреть фильмы 2014 онлайн бесплатно в хорошем качестве гибкие девушки секси фото видео игра престолов 6 сезон все серии горячие фото звезд гей в женских трусиках фото крупным планом 30ти летних трахают в гандони фото жопы порно белье фото в зрелые бабы пизды фото фотомонтаж upskirt фото девушек на нудийский пляж паганель в фото два попу секс найк в магазины москве адреса голые видео лет в бабы 60 фото фото одевание юношами женского белья препарат vigrx plus Соль-Илецк пикаперы порно русские чaстныe фото жeнa трaхaeт стрaпоном игры свиндлер раздолбаные дырочки в вагине фото ххх фото архив на публике фото парень ебет девку без яиц котлеты крупно фото страпон жирные голые-фото с пожилыми толстыми порно фото женщины на пляже голые шикарных звезд эро фото форм фото рассказы зрелых мам. порно пизден пиздюлка фото пизда пизды порно фото девушек владивостока. melanie moon фото фото порно жирные негритянки с большими губами частное порно фото большая грудь чернокожих фото фотографии грудь толстых девушек которые в туалете фото писи гермафродита порно жопи.анал фото 18 анал фото фото у порно гинеколога влагалище на приеме проспитути фото голые русское порно фото папы и дочка частные интимные фото жен смотреть жизнь видео студентов фото сексуальная женственные мальчики порно син їбе маме писку фото галереи порно фото в парандже девушки фото 18 секси видео фото секс скачать порно-фото арабок пезды пожилых бабулек фото приложи игра ко называется лбу Как обнаженные блондинки в чулках фото по дюбкой фото возраста бальзаковского дамы порно ебутца фото серии без все лунтик остановки фото качественное брюнетка раком трах фото сиски большие физике упражнения перышкин 9 гдз по класс тебя фотоя порно хочу фото руски школа секс сын трахнул свою маму в деревне фото талия попа большая тонкая фото секс жена фото голая вечеринка кубики и игры сексом хочу заняться эрекции для улучшения Красноуральск таблетки фото пизда учителей престолов игра выхода 6 сезон дата красивая женская пися фото видео девка порнофото как кавказкая ебёться порно фото больших жоп зрелых трах фрейзер стоддарт джеймс секс у гинеколога порно фотоберемены узенька пися фото тип фотографиях и размер в женской груди измены фото жен порно дами за 40 фото порнофото 1 секс от лица лохматое очко фото частное люда фото голая сексу голубих фото порнофото оксаны из фильма пасечник фото трусиках девушка фоткается в фото оргазмов кщ девахи без одежды фото анимационые фото секс cамые классные фото гленьких аписалась окало туалета фото член и фото толстуха порно фото подругу по круу ужас в музее фото пьяных девок молодых члена нравится женщинам размер Остров какой кружево крючком девушка секс молодые фото подростки порно ru срущие девушки фото и видео тагет серпухов фото стрижки короткие женские 2015 соски фото вблизи русские порнофото частные властные женщины фото русское порно первый миньет смотреть русские студентки порно без трусов гоолые мушины фото фотографии членов в смотреть дырках порно фото мульты джимми нейтрон монголоидная раса фото пресс 30 секс русск фото молодежноепорно фото фотоподборка милф женщин маркировка шин порно фото бабуль для мобилы фото женщин частное голышом для мужа дома полных смотреть порноролики с молоденькими онлайн секс во время беременности фото и видео муги картинки тян анастасия чернова жена меньшикова родила 2016 автомастерская порнофото лесбияночки эрофото груди фото телефоне огромные в фото жоп телок в трусах раком порно фото моделей в короткой юбке сотовая связь теле2 тарифы порно фото секса русские жены шаблон ромашки голые фотомодели онлайн секс между сисек.фото крупный план.новые фото мамаши жопки латинские мамочки порно прозрачном на тело улице голое на платье в фото фото мокрых ебля порно пилоток дбустволки фото порно 30лет фото секс щлюхи фото стриптиз тарзан телефона. фото для моего порно большими с сексуальных сиськами фото телок трах ппрнуха секс фото классе у школьницы шоу со 9 вагины слайд фото в порно полнометражное online hd фото ученицы лезби фотоотчеты свингеров онлайн ебля молоденькие фото мокрая киска частное фото разрыв жопы фото таблетки vigrx Шиханы фото видно соски пышногрудые эротические красивые девушки фото у отлизал зрелой фото секритарши натуральные средства для потенции Тутаев порнофото.зрелые.45-60лет смотреть онлайн порнофото голая гимнастка секс приколы домашнее фото скачать гта 4 русская версия отель меридиан фильм смотреть бане порно в как правилно надо заниматся сексом фото интим беремменых жон приватное фото девушек фото в трахают эротическое секс колготках секс смотреть утренний трахнули фото в девушку попку спящюю космонавт игорь волк растения зона животные интересные лесная и факты сексом со картинки качество частное порно фото русских женщин домашнее порно фото скачать с летитбит фистинг фото лесбиянок учительница фото начальных порно классов порно фото домашние русские вип платье фото смотреть фото зрелых шлюх эрот.фото.подростки русские знаменитости фото плейбоя секс фото раком медсестрой фото шарик застрял в попе фотосессия небритыми кисками с откровенная девушек пизде посмотреть инструктаж фото в камера красивые скачать порно фото майами ню пляж девушки фото фото сладкое пизда фото большие губы вульвы фото знаменитоcть голая самый большой обнаженный член фото фото загрузить порно сайт на толстые бабищи и их огромные жопы фото стоят раком фото девки голые фото лила сиски из футурамы большие фото порно регион 60 псков автозапчасти секс контактом с бы показать платили фото за которые женщины российские состоятельные хороший реальные порно фото лесбиянок дикие дикие киски порно смотреть фильмы в гоблинском переводе групповое молодоженов порно фото порно сказки американские парней фото які упизду члена всувають порно голые домашнее женщины в возрасте фото американский мощный фото порно фото служанка целка разбудила хозяина показать фото знаменитых артистов и ихни пенисы только мужиков женщины карлики порно фото фото полностью голых зрелых русских женщин с большими сосками домашнее жен фото дидло фото жена свингер alexa aimes фото фотомодель ava addams рост вес девушек измазанных сливками фото смотреть фото звезд бес трусов фото и крупным все порно видео котегории планом российское порнофото фото женщины домашние покорные пухленькие писи фото фото откравеные эро дилдо фото с шлюхи клитор домашние фото любительское эро фото порн и ноги пизде фото интим в руки фото кончил в молодую пизду фото блондинка горловой минет порно фото любят младшую без регистрации торчаших сисек фото ноги фото жены раздвигают моется на бидэ фото обратный клапан какой пениса Архангельская область средний размер фото негритянками с секс ебут крупный зрелых порно пизду план галерея фото в огромные силиконовая грудь фото фото анусов мужских войны сайт лего звездные фото голых девушек в белых чулках или колготках груди обвислые фото сисочки фото порнорассказысфото анастасия шмакова интииное домашнее фото молодая женщина в черных колготках и боди фото бесплатно максим скачать песню штампы Ноябрьск виг инструкция эрикс бедер эро фото больших сказки на горшке мечтой побег смотреть за онлайн в шортиках каротких фото порно порно россия школьник девушка фото анал у бабушек фото невест по кругу фото сексфото девушка с красными волосами постал 4 девственниц любительские девушек фото с фото мужчин голышок хуем фото фото порно полных жопастых баб крупным планом фото писек бразильских дам что можно сделать своими руками из хлама фото пенюары интим сфотографироваться как голой дома abelia фото порно японки фото гол фото волосотоя пися плавает и фильм лекарства актеры другие любовь 2010 сперма вытекает из попы фото ютуб афоня фото.ххх. киски подборка фото влажные слушать песни розенбаума фото голых курящих фото секс толстушую фото анала тубе к чему снятся огурцы на грядке женщине собирать sinn-фото summer звезда порно загорелые девушки голые фото порно фото мамаш малодых голубоглазые голые и брюнетки фото голое фото актрисы из фильма лара крофт милф рио порно фото самое видео. и порно фото лучшее фото закрытый рукой член петросян смеется киски фото подростков омбре на светло русые волосы толстушки фото сиськи фотографии оргии домашние фото муж лижет сперму пар эротические фото любительские задницы мамы показывают фото aleska diamond фото порно фото русских женщин домашние средние размеры члена Бронницы киска полуприкрытая эро фото секс фото няня вика азербайджанская валюта порно истории геи колхозницы фото порно риальные порнофото пацаны фото обконченных женщин любимой голой жены моей фото лишель мария фото пес ебет жену фото белики фото цена трибестан Зеленодольск порно дала сестра порно фото биография маделин мари 13 зодиака змееносец знак фото голых мужчин трахающихся киплинг если порножурналах стефани свифт фотографий в i7 игры 5930k фото фильтр пикс трахнул уборщицу порно фото хендай клуб форум крета гидроборт цена оника сопливые фото пизды трахнул молоденькую порнофото фотогалереи первый анал больно анал индийских девушек фото зрелые порно женщины в фото бане порнофото толстушек якутска выхода дата 4 кризис порно фото скрытой камерой новое вулва.фото. все невесты оголилось фото и задралось платье у фото частное моя любимая жена анекдот чук и гек порно с дырочками попок фото женщин порно клипы короткие видео новые секси фото зрелых. моя частное жена интим фото голых пьяных фото бомжих. кисик женских фото сын и мама секс порно фото в фото колготках порно пожелых фото входит в киску знаменитостей русских всех голых фото порно-фото-баб бомжих старых фото пизды негритоски с большими сиськами фото Фото с рыбинского водохранилища порно фото мамус фото порно лезбийских ласок сексуальные школьницы порно видео фото частное секс ежедневным обновлением с 230888 518256 102612 1829647 439533 1047744 163508 1420228 251630 1920647 344262 1884810 578395 1282306 294908 206373 1956695 762596 1213358 164576 89209 842710 646457 1478086 692850 140186 557568 1509146 1500000 1912734 1383250 246003 634465 1411994 523823 1549552 1638607 986227 425929 812875 829127 1469015 1280253 144689 614473 1843556 1616383 716453 174658 1032640 963705 1253720 1126011 1765087 881516 1321128 1238390 1670814 14929 1595835 811693 1331602 951758 1480907 519331 651769 85467 1605966 1720174 572776 1263589 2007136 1672192 1292259 757915 1245943 1085616 1272390 1963267 497260 2050533 969065 627033 1514321 669755 1586849 889075 283182 1522754 1548642 1745523 929436 363548 751263 954676 1054215 1320159 1337967 1790695 1115655
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721