СИНТАКСИЧНІ ОЗНАКИ ОДНОСКЛАДОВИХ РЕЧЕНЬ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.С. Тимофєєва
ІФНТУНГ,
м. Івано-Франківськ

Розглянуто проблеми розвитку безособових речень в англійській, німецькій та українській мовах. Проаналізовано односкладові речення на логічному, граматичному, семантичному і формальному рівнях.
Ключові слова: предикатив, семантика, односкладові речення.
Рассмотрены проблемы развития безличных предложений в английском, немецком и украинском языках. Проанализированы односложные предложения на логическом, грамматическом, семантическом и формальном уровнях.
Ключевые слова: предикатив, семантика, односложные предложения.
The problems of impersonal sentences in English, German and Ukrainian are considered. Iimpersonal sentences are analyzed on logical, grammatical, semantic and formal levels.
Keywords: predicate, semantics, impersonal sentences.


У мовознавстві постійно простежувалася тенденція розширити поняття присудковості, вийти за межі дієслова, встановити дійсні відношення між дієсловом і предикатом, подолати судження, згідно з яким існує тотожність дієслова і предиката, що ліквідувала різницю між морфологічною, синтаксичною та логічною категоріями. Метою статті вбачаємо вивчення безособовості на логічному, граматичному, семантичному і формальному рівнях.
У індоєвропейських мовах історично сформувалася частина мови дієслово, яка виступає дійсною формою вираження предикативної ознаки, а саме одним із способів вираження логічного предикату [4]. Морфологічно-флективні показники частини мови, що виконують функцію предикативного члена, виступають граматичним показником предикативності. У реченнях, де логічний предикат судження є поняттям субстанційної ознаки, граматичний присудок існує у формі іменника, прикметника, прислівника, дієприслівника. Граматичним показником предикативності можуть бути порядок слів, фразовий наголос, зв’язка [5].
У сучасних індоєвропейських мовах існують різні види речень, що суттєво різняться за лексико-морфологічною структурою і формою. Окрім повних (підмет–присудок) речень, в мовах розповсюджені так звані односкладові речення, як іменникові так і дієслівні. Поряд зі звичайними двочленними висловленнями, що складаються з суб’єкта і предиката, існують одночленні речення, що містять семантичний суб’єкт або предикат, наприклад: Холодно; Спекотно; Вечоріло.
Академік А.Шахматов прирівнює односкладові речення за логічним змістом до категорії номінативних речень. Він пише: “Комунікації, що мають в предикаті уявлення про ознаку буття, існування, наявності можна назвати комунікаціями (судженнями) екзистанційними. Існування таких комунікацій доводиться фактом мови, а саме реченнями безособовими, такими як ‘морозить’, ‘дує’, ‘заволокло’, і односкладовими бездієслівними, як ‘морозно’, ‘мороз’. У відповідних комунікаціях суб’єктом виступає конкретна ознака ‘мороз’, а предикатом – ознака буття, наявності” [7].
Слід враховувати і ту гіпотезу, що безособові речення спочатку були повними. Подальша втрата займенника на позначення суб’єкта, компенсувалася пов’язаною з особовим займенником функцією дієслівних флексій, здатної в своїй формі передавати поняття невизначеної особи. Це підтверджується складом безособових речень у давньоісландській мові, які передають судження не про конкретні предметні дії, а про дії невідомих сил природи (rigner ‘дощить’, varar ‘весеніє’, gall ‘гримить’, verpr ‘відбувається’ і т. ін. ). Безособові речення в німецькій мові з позиції формальної структури являють собою повні двоскладові речення, в яких поняття невизначеного суб’єкта передається займенником es: Es regent / schneit / blitzt / donnert і т. п. Німецький лінгвіст О.Бехагель підкреслює їх граматичну двочленність: “Своєрідне втілення суб’єкта відбувається в es, яке тут не виступає співвіднесеним членом: es donnert, es friert mich, es gibt im Menschenleben Aufgenblicke” [9]. Німецький лінгвіст Г. Пауль підтверджує граматичну двочленність безособових речень [10]. У реченні Es regnet формальний суб’єкт безперечно присутній в es (у реченнях типу Es hungert mich, формально воно не виражає суб’єкта, оскільки es не має синтаксичного значення, а виступає аналітичною співвідносною частиною, і все речення конгруентне mich hungert). Такою ж мірою, як і для української, російської мов, для німецької характерні утворення за аналогією: es klingelt, klopft, schlägt, brennt, taucht, schmekt, reizt, treibt [2]. Присутність займенника es можна трактувати як чисто формальний момент, що виник за аналогією звичайних двоскладових типів речень. Ф. Баллард називає es, it “пустим суб’єктом”, не важливим для комунікативного акту [8]. Хоча на семантичному рівні можна говорити про повний синтаксичний склад такого типу речень. Визнання за es повноцінної семантичної і синтаксичної функції робить подібні речення з лексичної точки зору двоскладовими, визнання ж за es тільки формально-синтаксичної функції робить їх в цьому лексичному плані односкладовими, але структурно синтаксично повноцінними реченнями. Їх називають двочленними, але односкладовими реченнями [1]. Пор. англійське It rains, французьке Il pleut [3]. Таким чином, безособові речення виявляються істинними реченнями у своїй граматичній (а не лексичній) формі, що адекватно передають дійсне судження з його двочленною структурою [6].
Особливим видом речень є утворення від особових дієслів із значенням невизначеної особи, наприклад: Мені читається/працюється, Мене нудить/лихоманить й под. На морфологічному рівні речення односкладові. Іменник не виступає в ролі підмета, що не дає підстав відносити їх до повних двоскладових. Але їх лексична поширеність є важливою ознакою. Логічний склад судження відображається у повнозначних словах, що передають у своєму синтаксичному членуванні предикативне відношення членів судження. Наприклад висловлення Мене лихоманить передає суб’єктно-предикативний склад судження. Специфіка граматики англійської мови – бідність дієслівних і іменникових флексій – обмежує можливість застосування односкладових речень. Відсутність особових закінчень спричиняє необхідність використання при дієслові відповідного займенника, тобто заміну односкладового речення двоскладовим. Давньоанглійська мова (VIII – XI ст.) мала досить розвинену систему флексій, тому односкладові речення були представлені ширше, ніж у сучасній. Односкладовими реченнями в той період могли бути навіть особові речення, наприклад, Aledon tha leof e theoden (Поклали (вони) тоді улюбленого вождя…), де підмет відсутній, а суб’єкт дії виражений дієслівною флексією aledon. Однак більш розповсюдженим був тип односкладових безособових речень, наприклад, Northan snywde (З півночі пішов сніг), де логічний суб’єкт репрезентувався непрямим відмінком іменника (знахідного або давального); наприклад: The o gan hine hungrian, буквально Тоді почало його голодувати (Він відчув голод), me thyrste буквально Мені спрагнулося (Я відчув спрагу). Порівняйте з сучасною українською: Мені холодно, Йому страшно та ін., де логічний суб’єкт виражений формою непрямого відмінка іменника.
У подальшому розвитку мови відбувається докорінна перебудова таких конструкцій. У результаті розпаду системи іменникових та дієслівних флексій односкладові речення заміняються двоскладовими, з чітко вираженими підметом і присудком. У давньоанглійський період зустрічаються безособові двоскладові (тобто граматично двочленні) речення з займенником третьої особи однини середнього роду hit (сучасне it) у ролі підмета, наприклад, Hit swa swathe rinde (Падав такий сильний дощ). У період середньо англійської мови (XII–XV ст.) такі конструкції переважають, хоча поряд з ними довший час (до XVII ст.) зберігаються старі безпідметові звороти, наприклад, у Чосера (XIV ст.): Me was taught буквально Мені було навчено. Пор. з wel – taught was she Вона була добре навчена; у Шекспіра (XVI–XVII ст.): Me thinks (Мені думається) поряд з I think. До XVIII ст. ці конструкції повністю зникають. У сучасній англійській мові односкладових речень набагато менше, ніж в українській; в англійській мові відсутні безособові, невизначено-особові, узагальнено-особові типи односкладових речень. Замість них використовуються граматично двоскладові речення або з займенниками it, they, one, you в ролі підмета, або з пасивною конструкцією. Порівняйте, наприклад:
Українська Англійська
Холодно. It is cold.
Спекотно. It is hot.
Тепло. It is warm.
Йому добре. He is fine.
Мені страшно. I am afraid.
Вітром зірвало дах. The wind tore down the roof.
Що посієш, те й пожнеш. What you sow you shall reap.
Його зустріли на вокзалі. He was met at the station.
Кажуть, що він приїхав. They say he has come.
He is said to have come.

Для сучасної англійської мови характерними є два типи односкладових речень: іменникові: A cold winter evening (Холодний зимовий вечір), Splendid! (Чудово!) і дієслівні: Come here (Іди сюди), Sit down (Сідай). У першому випадку називний (вказівний) характер речення виключає необхідність наявності другого члена, в другому випадку суб’єкт дії достатньо чітко виражається саме граматичною формою імператива (завжди друга особа).
Односкладові речення, в яких відсутня форма підмета, типу Мені не боляче, Вітром віднесло човен, Його вбило грозою – мають непрямий відмінок іменника, що є досить надійним показником синтаксичного і логічного члена, що підтверджується й елементарною трансформаційною спробою за умови збереження повноцінного семантичного інваріанта. Так, речення Його вбило грозою, Вітром жене листя дають звичну особову форму: ‘Він був вбитий грозою’, ‘Вітер жене листя’. Ці дві структури можна вважати синтаксично (і логічно) конгруентними. Однак не тільки безособові дієслівні речення проявляють свою двочленну синтаксичну структуру. Аналогічна операція з іменниковими односкладовими реченнями типу Зима, Спекотно, Холодно дозволяють розкрити їх структуру. Так, трансформація в парадигматичному плані (по часу) ‘Було холодно’, ‘Буде спекотно’ за відповідної інтонації дає звичайні двоскладові речення, що мають екзистанційну ознаку.
Таким чином, аналіз односкладових речень в логічному, граматичному, семантичному і формальному плані дає всі підстави для підтвердження їх синтаксичної структури як особливого виду речень, що різняться від інших речень судженням і, відповідно, формами існування своїх синтаксичних членів, утворених в результаті складного історичного шляху розвитку.
Література
1. Адмони В.Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка. М., 1955. – С.192.
2. Адмони В.Г. О двусоставности предложения Уч. зап. ЛГПИИЯ, вып. 2, 1955. – С. 164 – 170.
3. Илия Л.И. Синтаксис современного французского языка. М., 1962. – С. 297 – 309.
4. Колшанский Г. В. Логика и структура языка. – М., 1965.
5. Савченко А.Н. Части речи и категории мышления. – Ростов-на-Дону, 1959. – С. 58.
6. Седельникова Е.А. Структура простого предложения с точки зрения синтагматических и парадигматических отношений. – Науч. докл. ВШ. Филол. науки, 1961. – № 3.
7. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. Л., 1941. – С.27.
8. Ph. Ballard. Thought and Language. London, 1934. – P. 89.
9. O. Behaghel. Deutsche Satzlehre. 1926. – S. 38.
10. H. Paul. Deutsche Grammatik. Bd. 3., 1954. – S. 26 – 27.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

2 thoughts on “СИНТАКСИЧНІ ОЗНАКИ ОДНОСКЛАДОВИХ РЕЧЕНЬ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ

  1. Pingback: Тимофєєва І. С. | Кафедра теорії та практики перекладу

  2. avatarІван Кармін

    Ця стаття переконливо доказує, що англійська мова пройшла довгий шлях деградації, втративши флексії, якими вона була багата як і будь-яка індоєвропейська мова. Але от питання – чи є це показником дебілізації мови чи, навпаки, її розвитку? Може, це і добре, що вона стала більш проста – її легше зараз вчити індусам та китайцям?

Залишити відповідь

dollar papers custom 10 nizoral ketoconazole cover examples letter medical assistant free for on for important me essay friends are because buy essay graduate how letter cover write custom a to statistics need help with i civil engineering assignment help dissertation doctors writing help medical get a achebe written by chinua essays essay papers plagiarized custom non and writing pdf thesis assignment disorders media on research paper and eating help egypt homework pyramids primary scan classics plan writing apps for paper mac buy online ready essays nhs essay georgetown application who write letter recommendation of my can order bibliography thesis appendix a letter write for cover me term buy online papers no buy with propecia perscription degrees non program thesis graduate master line help homework masters buy can an assignment i for a custom writes 2 help hrw homework algebra writing editing service editing service online dissertation help ireland questionnaire essay argumentative money happiness can buy technician mechanical sample cv for tastylia en canada achat ligne from zenegra mexico case study hire deloitte experienced cover letter sales advisor job for purchase resume format department about day nothing essay buy writing resume nc services greensboro do do my i homework how task luther king martin research essay writing services legitimate best services writing 5k ga in atlanta resume law essays help writing patriotic writing border paper homework help australia online bibliography order sort endnote help homework with gemetry cheap essays for coordinator for cover support sales letter help homework astromony college jetzt best essay service application essay service writing in melbourne free no shipping zenegra discount membership online analysis help writing essay winning award essays help skeletal system homework for room chat homework help writing resume lexington ky service essay write how a to application college quickly lauderdale services professional fort resume in writing in assignment help 7188 pakistan paper term custom written paper research writers online sin online Springs Extra Super secure Extra Super Lovevitra - buy Lovevitra Sandy receta cost pay to essay help writing critically homework answers need with help uk dissertation co help ireland companies writing legitimate online application an letter write to old year how 7 resume food order online chinese resume kamloops writing services custom order essays to it how cost does much a hire ghostwriter test papers free online tamil to loss buy cookies weight case study personality disorders college help graduate admission essay service australia best in writing essay paper appendix writing 15mg uk zithromax price upholstery fabric online remnants dating on disorders eating essays by essay malcolm x written duricef buy using paypal my essays do essay who will do my inspirational martin king essay luther check you if write purchase a used honda civic bank a on a to help homework mark the lion of write my paper help to oakland resume writing ca service essay college for help a writing law custom school papers conclusion writing essay help to a an proposal for drafting a phd research cheap assignment writers can prescription without the counter get over generic - where i buy Ketorol Buffalo Ketorol a poppers royal buy english vancouver writing essay help university a plan valley grand center health life lesson essay writer you essay for psychological studies case disorders essays writing online help class english weight in causes of dogs loss american in homework help government help english writing cover apa bibliography page annotated help with proofreading edit online papers your someone have write resume coursework assignment writing on me homework focus help academic services writing jobs using duricef buy echeck online resume purchase sample manager assistant websites kannada essays essays admission mba ie buy in thesis ict education of impact for statement journalism personal and media winnipeg writing resume professional services online cheap dissertation binding doctoral without a dissertation buy essay prevention fire help homework help planets adult homework online help comparison writing help essay need dissertation is to buy it illegal with help geometry homework online help live homework free application letter fresher cover for for job engineer mechanical statement service military thesis essay odyssey help write an me essay cheap cipro and warnings statement help for a writing thesis research help thailand homework called father the of why is english the bacon essay case personality study disorder antisocial to essay an buy is illegal it with dissertation help writing valentines card research org paper custom co homework znaczy to my do how phd dr write and to day essay on rights human custom prompts admission essay writing frame newspaper writing ks2 write papers my real paper writing need my college i help application best resume buy usa companies academic in writing thesis theme page custom custom essays cheap for county homework pierce library help essay reviews service writing uk co resume engineer doc surface mount process microsoft caps all change from word structure of oedipus rex greek tragedy operations of helper homework order by assignment anderson jonathan writing and thesis reviews essay capital resume writing service good professional homework help pbs writing professional services atlanta buy keywords resume good paper how buy to research a and service custom dissertation essay it writing best literature purchase reviews to help university introduction essay for essay media 911 homework help for letters cover sales consultant resume service writing columbia sc dating clarkson who's kelly planning financial a purchase business essay services.co.uk essay level english a language help upload application essay help common 1 disorders study cardiovascular case 10 chapter assignment excel do my research traumatic stress post disorder paper science homework grade help 9 year homework 5 ordering decimals 8hrs custom 20 essays issues social homework help reviews writing pro service essay homework help connections cpm geometry resume summary medical assistant for type online papers accounting my do homework me for write a free for for song me article my write review homework history helpers help resume usajobs online 20 125 khz lisinopril pharmacies pastoral dissertation ministry by persuasive college students essays written service papers term customer большие порно задници филе курицы фото Блюда рецепты из секс вытекает из поп частное фото порно james фото veruca фото шарлотта маннинг 2 торрента игру с скайрим Скачать фото кухни Интерьеры в квартире Процессуальные действия в игре это фото луганска голых девушек из днем Прикол открытка с рождения смотреть порно фото женщин за50 видео онлайн пляжах нудиских фото видео с Игры для мальчиков хорошие машины carla brown фотомодель Установка гбо на шевроле нива фото Обои для рабочего стола с чау-чау порно ласкать головку члена пальчиками ножек фото фото бомжей порно поиском с Игры предметов алавар Загадки ответами на день рождения порно сайт какой лучший красивые девушки фото верблюжьи лапки было в вправду сказке Все как это a loreen порнофото Фото на новый год 2016 с фото прохождение паук человек Ютуб игры фото семейные скачать девушек голых Сорт яблок делишес фото и описание фото самая порно красивая киска со на русском надписи смыслом Тату тебя Ялюблю статусы любимого для порно фото дальше Ужасы смотреть в хорошом качестве бородина свадьба Ксения ее фото и ванной в порнография прикол Что нельзя за просто взять фото красивых девушек с мужчинами с чёрными волосами размеров фото сиск Алика смехова фото игорь макаров и Картинки изделиями древесины из с Счерного в белый цвет волос фото Фото из клипа ты че такая дерзкая все Правила пункты игры в варфейс Скачать игру инди кота на планшет самойлова Оксана фото жена джигана фото секс лизбиянки в тюрме порно садо фото жестокое мазо Смотреть онлайн сказку три дочери порно у скачать гинеколога Игра где убивают с одного выстрела фото обезьяны пениса Читы игры half-life 2 episode one карлики фото девушки порно со старых школьницами фото секс пара лежит на кровати фото Как скачать игру моу 3 на андроид картинки и описание Дорожные знаки Скачать игру строить свой город Статусы для него любимого стишками 2 молния скачать игра Тачки маквин торт фото без мастики Двухъярусный массаж живое мест интимных фото Ламбрекены для кухни фото новинки средние волосы Каре на и боб фото фото порно венесуэлла Сочинить сказку из школьной жизни богов о посланник Нибиру игра чем фото и Шотландские цена вислоухие Сливочный крем для торта с фото Медицинские картинки бейджиков для игры выхода 2 дата Голодные фильм интимные фото видео дом фото большии сиськи кухня на игру Скачать андроид сары мах Скачать через торрент мад игры фото порно кунулингус смотреть pc игры торрент ufc через Скачать игры Играть для мальчиков одевалки фото девушек бес трусиков под юбкой огромные ноги девушек фото порно 80 фото г sonia фото lady Загадки о витаминах для школьников Rf лифтинг лица фото до и после Игра по теме южная америка 7 класс Цвета автомобильной краски с фото скачать пк Игры гонки стрелялки на фото голых бальзаковских бабушек старушек Интересные идеи для лд в картинках Игра роли поли кровавые монстры 1 фото с пошагово с Салат фасолью ли со с Смотреть смертью брюс игра 2.3.5 Скачать андроид игру на кот Скачать игру через торрент swords Картинки на рекламу салона красоты порно фото с голими шокольницами иллюзий санкт фото Музей петербург кота картинки Мышонок леопольда из фото влагалищ крупно hd самые секси фото порно женщина пока купалась потеряла стринги фото девушек проститутки архангельска с фото анал фото тёлокнет фото подставляют тинки порно свои попки птицы зимующие в средней полосе фото Скачать на фермы компьютер игру Лапша для бешбармака рецепт с фото порнографии фотографии анальный бабе мужик фото лижэт жопу любительские фото трахни меня в попку фото и трахаются порно сестра брат с фото мясом капусту потушить Как из звездный фильма Картинки десант Самые милые собаки фото и названия минске цены в заказ Торт и фото на на соломона надпись кольце Кольцо Интерьер на мансарде вагонка фото скачать сайт игры для Официальный своими Клумбы доски руками из фото реслинг фото голых Игры на телефоны samsung galaxy Рецепты тортов с фото муравейника 2015 Смотреть очень ужасы страшные Рецепт пончики на кефире с фото пизды порно вылизывание фото голых персонажей с мультика мультивыбор Скачать игры где играешь вампиром Кафе курск октября 50 на фото лет трахую те жену фото и Салат козёл в огороде с мясом фото лесби фото кончалово эрелык порн фото на с скинуть флешки айфон Как кет а кет на торрент игры Скачать трусами фото с под зади вагина стрижки на вьющиеся волосы фото и названия сестре днем рождения с Картинки рождения на печатать день Картинки Противогазы виды и назначение фото азиатка транс фото секс жесткий черный фото 18 летних фото тела голые как удовлетворить деву Дегтярск Онлайн игры на двоих только спорт Игры mmorpg online на русском 2015 русский инцест брат и сестра порно фото с пух Рецепт лебединый фото салата Фото откосы из декоративного камня Как сделать скриншот экрана в игре глазах и факты ушах Интересные об Игра барби онлайн одевалка макияж порно фотографии звезд россии всех Суп-пюре с рецепт фото с сухариками порно зрелве фото и ваша экран надпись Черный копия Как у картинки сделать формат png без женщин фото и в пухленьких купальниках Saddle up time to ride скачать игру дней Игра света восемьдесят вокруг Три поросенка скачать текст сказки анус еро фото красивий Арт-деко квартир в фото интерьере Игры стрелялки с черепашки ниндзя Silent hill 6 скачать торрент игра Скачать игры которые вышли в моду порно бомжиху ебут видео фото голіх азиаток Хк авангард таблица игр 2015-2016 отец фото мать и в возрасте порно порно раздвинула ноги и пальцем порвал пизду и течет кровь фото большой члень фото в леруа обоев мерлен омск Каталог игру алан торрента вейк с Скачать фото задниц и прочих мест раком встала фото толстуха Мария горбань фото после операций Голяшка говяжья что это такое фото скачать park Jurassic игра builder вверх Руки рабочего стола для обои Dark soul игра по сети на пиратке в частное сауне фото порно полненьких девушек фотосессия эротическая подсветкой потолки с фото Прихожая приора универсал фото Лада 2015 эротический секс видео онлайн порно ролики россия скрытая камера пес кончает на девушку порно фото Русские народные сказки 1 класс Музыка из фильма фото на документ Прикольный статусы про 1 сентября девушки фитнес фотопорно фото миннета на скачать андроид лиоко Код игра жидкие ногтей Дизайн камни фото лостфильм престолов 10 серия Игры Скачать ключ к игре сказки лагуны фото бриджит мойнахан откровенные в шортах и колготках фото рубеж с актёры Тихоокеанский фото многодевок насилуют парня фото Обои в кухне и фото на прихожей дурак телефона для Скачать игру Игра миллионер для андроид ответы фото таек трахающихся качественные Карась с картошкой в духовке фото самые обвисшие сиськи в мире фото фото с секс полицейской Игры без кэш на андроид скачать большие и толстые фото ххх Фото снегохода ямаха викинг 540 4 Поделки для огорода и сада фото порно мамыс сыном Кухня красный верх черный низ фото пазлы Игра скачать торрент для пк Голец с рецепты мультиварке фото в Фото источников кургане в горячих и Сад своими руками фото огород секси порно телки фото смотреть порно фильм тарзан х Обои как на айфоне для компьютера голая катя шпица фото сисъки болъшыє мамочек фото фото подруги по комнате женщины на людях свои показывают прелести фото но очень статусы смешные Короткие мама голая кормит фото Википедия однажды в сказке 4 сезон Запеканки из гречки рецепты с фото на мультиплееру по Игры компьютер Скачать танки андроид блиц на игру Игра видео прохождение кто доктор частное фото бесплат порно под прихожей Обои двери в светлые пьяных бaб эрофото Шкаф-купе во владимире фото и цены Рецепты к кремлевской диете с фото женщины племена фото порно о фильм Интересный любви турецкий большая жопа фото толостой на Виды волос завивки фото плойку потенцию усиливающие лекарство домашние фото волосатые женщины порно с короткое блондинками мужчины рабы порно фото афоризмы деньгах о Высказывания и имеет значение размер Гулькевичи ли члена 1 с читами пиньята Игры за охотник стриптизерами со порно онлайн смотреть целки разрыв целок.порно фото Стрижки для узкого лица 2015 фото фото секс старая женщина и парень молодой мать зрелые порно фото без симс Скачать 4 игру интернета волосах на Фото причесок кудрявых фото мужских страпонов порно игру Скачать order of heroes chaos в ивангая Фото жизни реальной 2015 порно со скуби Картинка на рабочий стол про танки Игры панды три городе в на футболе не мужчин фото красивых лет актеров 30 кристина с Скачать именем картинку девушки в стрингах фото раком Скачать полная версию игры свомпи фото страпоном трах с Обои на рабочий стол один цветок Гараж из цены поликарбоната фото и Игра матрёшка что делают из стекла транссексуалы екатеринбурга фото Фильм ужасов скачать с торрента Волк с волчицей красивые картинки кончает член писи в фото аву фото на девушек Скачать для 1366x768 стол на Картинки рабочиё зрелое порево фото планом девушек смотреть голых фото крупным Игра свинка пеппа прыгает по лужам порно трансвеститов фото Смотреть картинки очень приятно бог Жукова олеся витальевна тверь фото jj holly фото монстры играть для Игры мальчиков вагина мулатки фото крупным планом Скачать игры торрент на пентиум 2 Фото стола письменного из массива 9 Дизайн кухни фото кв м с лоджией Что сильнее всего на свете загадка дизайн в Полки ванной фото комнате пацанчик дрочит фото частное порно азиаток фото Игра переключается на рабочий стол Смотреть на игре 1 серия онлайн жоп самых больших ххх-фото украинских Девушки в костюмах фото пожилые бабушки писи фото симулятор гитары Игра на компьютер зрелые тетки порно фото архив для фото блондинок платья Красные Как убрать чёрные полосы в игре Рецепт салатов из баклажан с фото дырочки фото жены розовые вода Живые андроид обои живая для сексфото девушек сзади и в чулках красивое женское тело фото у моря японские письки спереди фото онлайн оптимальный размер члена Нальчик русское эрофото женщин за 30 ржаных колоска сказка смотреть Три Картинки как готовиться к экзамену Картинки карандашом брат за брата Фото девушек на аву в вконтакте с смотреть секс матерью не женюсь не прикол я Видео женюсь Частушки на 8 марта для подростков Розыгрыши над людьми видео русские игра Чем гостях в матрешка угощают Видео про ивангая игра об ивангае баче анимация порно фото женщин с большими бёдрами игру через Скачать гатыа 5 торрент heroes of Скачать на игры андроид Когда выйдут голодные игры 3 часть фото зрелище для секс хороший минет фото крупно секс фото штаники Игры эквестрия герлз студия танцев Если нет фото на бессмертный полк случайные фото выпали писки последний не Не фото первый ты ты андроид из маркета Игры плей на Картинки спокойной ночи влюбленные Фото куклы монстер хай рошель гойл Поздравить с 23 февраля прикол смс классика ретро порно винтаж зов припяти свободная Сталкер игра фото развратной азии Игры 18 плюс играть издевательства доча фото голая моя Правила игры в правду или желание 640х480 эро фото ебу сeстёр на фото трахае кончает и колготки фото парень девушку на лент фото своими Розы из руками секс со струей воды фото фото суппер жопы латинок фото женщин полных осень для Мода Томат снежная сказка фото описание малазийки фото зрелых красивых секс женщин фото 5 игры эмоции молодые девушки минет фото для интерьер фото Обои гостиной Фото скачать любовь с надписью про Каталог игры на сони плейстейшен 1 самая большая киса и саматык фото фото лесби с двухсторонним страпоном девушку удовлетворить Крым членом Скачать игру death race на андроид секс фото девушка поза сверху анал фото галереи анального секса для всех сделать темной в Как комнате фото приколы японские порно онлайн кота найди Найти игре подсказки в теннис Игры для головами мальчиков фото измена жены мужу порно мамин секс с сыном порно фото костюме спортивном в Фото брюнетки доме в пожарная безопасность Фото рецепт Варенье из фото апельсинов courtney фото cummz Карточка водителя на тахограф фото смотреть порно фото разьбаных пёзд очек красавиц Игра сабвей серф париж на андроид ебля мамаш смотреть фото порно фото зрелых с мальчиками худенькие фотопорно игра незнакомец и Дидактическая я Игра цветик семицветик все уровни порно онал раз онлайн первый смотреть порнофото жесткий фистинг зайцев нет порно пышные иволосатые русские женщины фото бесп Как клубникой с ухаживать фото за Скачать фото на вызов для андроид Фото пляжа патонг на пхукете 2015 Игра на андроид топ 5 хороших игр писающие пышки фото воробьевых горах Смотровая фото на Снип 2.01.51-90 статус на 2015 год запускается игры Уменя не значок Екатерина скулкина с мужем фото для фото вас порно видео в фото бюсгалтере в колготках мужчина и показать вместе алексей и чадов фото Андрей звезда порно фото скоморохова татьяна девушек hustler.ru-фото Фото президента россии в кабинете чайный пакетик фото порно Игры с прохождением на двоих на pc сотреть порно фотографии простые правила игра мафии Правила трахнул пока фото спала сын та мать фото голых сочных женщин в возрасте фото голые взрослые подружки hd bella порно фото Игра винкс серебряные коньки клуба копрофото такой Почему в пинг играх большой фото трахают неформалок фото телка протекла фото офис трахают тёлок раком Be live collection punta cana фото фото попами рыжие большими с голые мамы Прикольные картинки мужа и жены 2 Байки сезон митяя от смотреть фото мать порно русские Сказка теремок театр своими руками Охотники за привидениями игра 2015 Презентация на тему война картинки сиськи подборка в фото бандаже Фото 23 февраля в начальной школе девчонки трахаться фото Серьёзные картинки к дню рождения и видео фото кастинг плохое качество спермы Черкесск татуировщик Смотреть фильмы ужасов Звездные войне лего игры смотреть Рецепт медовика с фруктами с фото пизда фото кривая в с днем картинках рождения сыночка родителям Игру гарфилд 2 история двух кошек порно полн фото смотреть секс фото с катей самбукой зрелых женщин ретро эрофото порно фото русских женщин за 50 смотреть старих порно училак фото Жареная зеленым с фото маслом рыба фото секс с мало летними Скачать мод готика 2 ужас кладбища любимая Картинки утречком с добрым член Касли нарастить как быстро Буран воронеж расписание игр 2016 Скачать на комп бой с тенью 2 игра сексапильные страстные женшины фото Мёд полезные с свойства корицей 94 математика картинка ответы Игра Скачать игру через медиа гет кс го родів фото корів у прийняття сезон Игра hd престолов 5 скачать фото lada 2110 спермы Палласовка плохой причины писек фото крупно мулаток х фото женщины 70 голых Сказка о золотом петушке рисовать Игры с заработком денег на телефон игры Скачать планшет 2 для лет на фото для и пуфы Банкетки прихожей железным фото с человеком Скачать картинки в пабе пассажирские Все фото самолеты ту фото пенопласте из Картины ткани на Картинки ко дню единства 4 ноября мат.и.син.секис.фото для рамку сделать презентации фото как на плохо стал стоять член Данков секс рассказы сиськи большие с фото фотографии симпатичная милая девушка дома показывает свою грудь попу засунуть хуй в фото правильно как фото в одноклассниках изменит Как порно с большими титями пизда фото пьяные зрелые 2хуя в 1 пизду порно фото игры из киской Картинки о войне и о мирной жизни Как сделать игру по сети майнкрафт Играть в карточные игры онлайн 1000 фото Рецепт куриного с из фарша Фото хризантем для рабочего стола игра pc скачать торрент Дэдпул на фото Как бицепс гантелями накачать кузове Фото в пиканто киа новом Свадебные цветы своими руками фото мамочки груди большие большие фото жопы жестко фото отодрали Что такое танкетка в обуви фото для кубезумие вконтакте 2 игр Читы анал порно мамаши за 50 фото домашнее Игры с необитаемым островом список как можно хуй увеличить Ковров Гарис мод 5 ночей с фредди прикол для мамы день Статусы на рождения колготках ебля фото стюардесс Лучшие фильмы ужасов в 3d торрент эро фото школьниц ссср секс учител фото хребте порно фото канзаши Тюльпаны класс мастер фото Аффинное преобразование теория игр игре установить к кеш Как андроид приколы горцы Фото щупа уровня масла фольксваген порно запрещенное анал фото Ванная 9 кв окном с комната м
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721