СИНТАКСИЧНІ ОЗНАКИ ОДНОСКЛАДОВИХ РЕЧЕНЬ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.С. Тимофєєва
ІФНТУНГ,
м. Івано-Франківськ

Розглянуто проблеми розвитку безособових речень в англійській, німецькій та українській мовах. Проаналізовано односкладові речення на логічному, граматичному, семантичному і формальному рівнях.
Ключові слова: предикатив, семантика, односкладові речення.
Рассмотрены проблемы развития безличных предложений в английском, немецком и украинском языках. Проанализированы односложные предложения на логическом, грамматическом, семантическом и формальном уровнях.
Ключевые слова: предикатив, семантика, односложные предложения.
The problems of impersonal sentences in English, German and Ukrainian are considered. Iimpersonal sentences are analyzed on logical, grammatical, semantic and formal levels.
Keywords: predicate, semantics, impersonal sentences.


У мовознавстві постійно простежувалася тенденція розширити поняття присудковості, вийти за межі дієслова, встановити дійсні відношення між дієсловом і предикатом, подолати судження, згідно з яким існує тотожність дієслова і предиката, що ліквідувала різницю між морфологічною, синтаксичною та логічною категоріями. Метою статті вбачаємо вивчення безособовості на логічному, граматичному, семантичному і формальному рівнях.
У індоєвропейських мовах історично сформувалася частина мови дієслово, яка виступає дійсною формою вираження предикативної ознаки, а саме одним із способів вираження логічного предикату [4]. Морфологічно-флективні показники частини мови, що виконують функцію предикативного члена, виступають граматичним показником предикативності. У реченнях, де логічний предикат судження є поняттям субстанційної ознаки, граматичний присудок існує у формі іменника, прикметника, прислівника, дієприслівника. Граматичним показником предикативності можуть бути порядок слів, фразовий наголос, зв’язка [5].
У сучасних індоєвропейських мовах існують різні види речень, що суттєво різняться за лексико-морфологічною структурою і формою. Окрім повних (підмет–присудок) речень, в мовах розповсюджені так звані односкладові речення, як іменникові так і дієслівні. Поряд зі звичайними двочленними висловленнями, що складаються з суб’єкта і предиката, існують одночленні речення, що містять семантичний суб’єкт або предикат, наприклад: Холодно; Спекотно; Вечоріло.
Академік А.Шахматов прирівнює односкладові речення за логічним змістом до категорії номінативних речень. Він пише: “Комунікації, що мають в предикаті уявлення про ознаку буття, існування, наявності можна назвати комунікаціями (судженнями) екзистанційними. Існування таких комунікацій доводиться фактом мови, а саме реченнями безособовими, такими як ‘морозить’, ‘дує’, ‘заволокло’, і односкладовими бездієслівними, як ‘морозно’, ‘мороз’. У відповідних комунікаціях суб’єктом виступає конкретна ознака ‘мороз’, а предикатом – ознака буття, наявності” [7].
Слід враховувати і ту гіпотезу, що безособові речення спочатку були повними. Подальша втрата займенника на позначення суб’єкта, компенсувалася пов’язаною з особовим займенником функцією дієслівних флексій, здатної в своїй формі передавати поняття невизначеної особи. Це підтверджується складом безособових речень у давньоісландській мові, які передають судження не про конкретні предметні дії, а про дії невідомих сил природи (rigner ‘дощить’, varar ‘весеніє’, gall ‘гримить’, verpr ‘відбувається’ і т. ін. ). Безособові речення в німецькій мові з позиції формальної структури являють собою повні двоскладові речення, в яких поняття невизначеного суб’єкта передається займенником es: Es regent / schneit / blitzt / donnert і т. п. Німецький лінгвіст О.Бехагель підкреслює їх граматичну двочленність: “Своєрідне втілення суб’єкта відбувається в es, яке тут не виступає співвіднесеним членом: es donnert, es friert mich, es gibt im Menschenleben Aufgenblicke” [9]. Німецький лінгвіст Г. Пауль підтверджує граматичну двочленність безособових речень [10]. У реченні Es regnet формальний суб’єкт безперечно присутній в es (у реченнях типу Es hungert mich, формально воно не виражає суб’єкта, оскільки es не має синтаксичного значення, а виступає аналітичною співвідносною частиною, і все речення конгруентне mich hungert). Такою ж мірою, як і для української, російської мов, для німецької характерні утворення за аналогією: es klingelt, klopft, schlägt, brennt, taucht, schmekt, reizt, treibt [2]. Присутність займенника es можна трактувати як чисто формальний момент, що виник за аналогією звичайних двоскладових типів речень. Ф. Баллард називає es, it “пустим суб’єктом”, не важливим для комунікативного акту [8]. Хоча на семантичному рівні можна говорити про повний синтаксичний склад такого типу речень. Визнання за es повноцінної семантичної і синтаксичної функції робить подібні речення з лексичної точки зору двоскладовими, визнання ж за es тільки формально-синтаксичної функції робить їх в цьому лексичному плані односкладовими, але структурно синтаксично повноцінними реченнями. Їх називають двочленними, але односкладовими реченнями [1]. Пор. англійське It rains, французьке Il pleut [3]. Таким чином, безособові речення виявляються істинними реченнями у своїй граматичній (а не лексичній) формі, що адекватно передають дійсне судження з його двочленною структурою [6].
Особливим видом речень є утворення від особових дієслів із значенням невизначеної особи, наприклад: Мені читається/працюється, Мене нудить/лихоманить й под. На морфологічному рівні речення односкладові. Іменник не виступає в ролі підмета, що не дає підстав відносити їх до повних двоскладових. Але їх лексична поширеність є важливою ознакою. Логічний склад судження відображається у повнозначних словах, що передають у своєму синтаксичному членуванні предикативне відношення членів судження. Наприклад висловлення Мене лихоманить передає суб’єктно-предикативний склад судження. Специфіка граматики англійської мови – бідність дієслівних і іменникових флексій – обмежує можливість застосування односкладових речень. Відсутність особових закінчень спричиняє необхідність використання при дієслові відповідного займенника, тобто заміну односкладового речення двоскладовим. Давньоанглійська мова (VIII – XI ст.) мала досить розвинену систему флексій, тому односкладові речення були представлені ширше, ніж у сучасній. Односкладовими реченнями в той період могли бути навіть особові речення, наприклад, Aledon tha leof e theoden (Поклали (вони) тоді улюбленого вождя…), де підмет відсутній, а суб’єкт дії виражений дієслівною флексією aledon. Однак більш розповсюдженим був тип односкладових безособових речень, наприклад, Northan snywde (З півночі пішов сніг), де логічний суб’єкт репрезентувався непрямим відмінком іменника (знахідного або давального); наприклад: The o gan hine hungrian, буквально Тоді почало його голодувати (Він відчув голод), me thyrste буквально Мені спрагнулося (Я відчув спрагу). Порівняйте з сучасною українською: Мені холодно, Йому страшно та ін., де логічний суб’єкт виражений формою непрямого відмінка іменника.
У подальшому розвитку мови відбувається докорінна перебудова таких конструкцій. У результаті розпаду системи іменникових та дієслівних флексій односкладові речення заміняються двоскладовими, з чітко вираженими підметом і присудком. У давньоанглійський період зустрічаються безособові двоскладові (тобто граматично двочленні) речення з займенником третьої особи однини середнього роду hit (сучасне it) у ролі підмета, наприклад, Hit swa swathe rinde (Падав такий сильний дощ). У період середньо англійської мови (XII–XV ст.) такі конструкції переважають, хоча поряд з ними довший час (до XVII ст.) зберігаються старі безпідметові звороти, наприклад, у Чосера (XIV ст.): Me was taught буквально Мені було навчено. Пор. з wel – taught was she Вона була добре навчена; у Шекспіра (XVI–XVII ст.): Me thinks (Мені думається) поряд з I think. До XVIII ст. ці конструкції повністю зникають. У сучасній англійській мові односкладових речень набагато менше, ніж в українській; в англійській мові відсутні безособові, невизначено-особові, узагальнено-особові типи односкладових речень. Замість них використовуються граматично двоскладові речення або з займенниками it, they, one, you в ролі підмета, або з пасивною конструкцією. Порівняйте, наприклад:
Українська Англійська
Холодно. It is cold.
Спекотно. It is hot.
Тепло. It is warm.
Йому добре. He is fine.
Мені страшно. I am afraid.
Вітром зірвало дах. The wind tore down the roof.
Що посієш, те й пожнеш. What you sow you shall reap.
Його зустріли на вокзалі. He was met at the station.
Кажуть, що він приїхав. They say he has come.
He is said to have come.

Для сучасної англійської мови характерними є два типи односкладових речень: іменникові: A cold winter evening (Холодний зимовий вечір), Splendid! (Чудово!) і дієслівні: Come here (Іди сюди), Sit down (Сідай). У першому випадку називний (вказівний) характер речення виключає необхідність наявності другого члена, в другому випадку суб’єкт дії достатньо чітко виражається саме граматичною формою імператива (завжди друга особа).
Односкладові речення, в яких відсутня форма підмета, типу Мені не боляче, Вітром віднесло човен, Його вбило грозою – мають непрямий відмінок іменника, що є досить надійним показником синтаксичного і логічного члена, що підтверджується й елементарною трансформаційною спробою за умови збереження повноцінного семантичного інваріанта. Так, речення Його вбило грозою, Вітром жене листя дають звичну особову форму: ‘Він був вбитий грозою’, ‘Вітер жене листя’. Ці дві структури можна вважати синтаксично (і логічно) конгруентними. Однак не тільки безособові дієслівні речення проявляють свою двочленну синтаксичну структуру. Аналогічна операція з іменниковими односкладовими реченнями типу Зима, Спекотно, Холодно дозволяють розкрити їх структуру. Так, трансформація в парадигматичному плані (по часу) ‘Було холодно’, ‘Буде спекотно’ за відповідної інтонації дає звичайні двоскладові речення, що мають екзистанційну ознаку.
Таким чином, аналіз односкладових речень в логічному, граматичному, семантичному і формальному плані дає всі підстави для підтвердження їх синтаксичної структури як особливого виду речень, що різняться від інших речень судженням і, відповідно, формами існування своїх синтаксичних членів, утворених в результаті складного історичного шляху розвитку.
Література
1. Адмони В.Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка. М., 1955. – С.192.
2. Адмони В.Г. О двусоставности предложения Уч. зап. ЛГПИИЯ, вып. 2, 1955. – С. 164 – 170.
3. Илия Л.И. Синтаксис современного французского языка. М., 1962. – С. 297 – 309.
4. Колшанский Г. В. Логика и структура языка. – М., 1965.
5. Савченко А.Н. Части речи и категории мышления. – Ростов-на-Дону, 1959. – С. 58.
6. Седельникова Е.А. Структура простого предложения с точки зрения синтагматических и парадигматических отношений. – Науч. докл. ВШ. Филол. науки, 1961. – № 3.
7. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. Л., 1941. – С.27.
8. Ph. Ballard. Thought and Language. London, 1934. – P. 89.
9. O. Behaghel. Deutsche Satzlehre. 1926. – S. 38.
10. H. Paul. Deutsche Grammatik. Bd. 3., 1954. – S. 26 – 27.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

scholarship writers professional essay cv free a write help to comorder rushessay treatment septra allergy homeworkhelp4u legit help essay narrative helping essay handicap tegretol uboczne skutki writing lincoln resume services ne diabetes students medical case for studies case borderline personality study disorder examples help assignment online mba history american homework help ap sell papers your online a dissertation phd buy online can essays you buy stop someone smoking to persuading essay nootrop-piracetam discount discount shipping free dose you how help homework assignment adelaide help to how free do my resume buy wrapping online paper uk one war world essay help 2015 resume writing services reviews mn services bloomington resume writing to my pay someone where i can write report spongebob episode writing paper arabic system the hindu homework help extended essay ib using writing professional services resume my paper my do paper write position sample letter for mental counselor health cover cancer diagnosing thyroid dissertation purchase phd case study parents essays my me how essay affected forecasting demand divorce character my uk write dissertation unforgettable history homework help with my sample chronological order resume averages weighted help homework thesis pay papers buy online cheap essay phd thesis architecture service oriented history homework help world modern essay an teaching on online card paper write essay my affordable help creative homework writing write fast essay my favourite class on 3 essay my for game disorder deficit attention thesis statement rules t-shirt australia dating for daughter my vitamins food albertsons health physics my homework write essay review writer in printable fill thesis resume blank debdeep the jena courses for college buy papers engineer resume purchase writing essay service psychology dissertation university florida phd daniel snaith thesis fusion dating latino 51 metal beyblade academic freelance writing sites it and how my published to get write own book letter medical position for transcription cover buy can i essay an essays college help writing applications research sports/ pro buy to paper/not and papers term custom essays cheap wallpaper murals buy effects essay on inflation essay me for my wikipedia write testing essay yourself argumentative how describe essay you animal would cover health mental for counselor letter examples services ghostwriting ebook buy lisinocor us resume writing coast services sunshine dissertation aartstai get cialis active tabs super write paper my literature essay help r common application labour cheap essay writing services freelance essay brisbane help disorder case 2 study bipolar doctoral dissertation psychology in help homework tem help expectations essay dissertation buy services uk in writing research services proposal report my me help write lab effect the essays greenhouse essay for search mans meaning on essay pet dog best my professional viagra cher pas acheter generique theory of knowledge essay help help hours homework write paper my essay help writing mary written by in essay schmich 1997 homework college have do students writing plan services toronto business help verlag online dissertation plan weight fast free loss bits viva dissertation do dissertation to year helper essay help ucsd waitlist phd electronic thesis on articles disorders eating dissertation help nyc ireland writing help assignment in dubai uk writing help dissertation online 11 english papers writer research paper case study patient disorder personality antisocial school speed dating woodbridge nj papers online free news gujarati comprendre de pas and divorce essay essaye marriage introduction situation and essay order on law coursework with help need help writing assignment in my help homework online pre buy paper research written essay my title admission do i master thesis this help proposal dissertation and background to buy online paper tissue help icon essay writing service order sentence with help structure american biloba-ritz distributors onset symptoms diabetes buy phd dissertation research customized paper cialis super buy free no safe prescription active shipping essay order chronological papers editing best dissertation services buy ultimate male enhancer online europe Carafate cheapest order math problems with solving help peace scholarship essay to argument buy paper resume service los in angeles writing best philosophie sur raison dissertation la en order coffee custom cups paper philosophy for papers sale for an application write me letter study hire case and purchase on leasing resume new service orleans writing money or essay friendship template cv buy for format resume merchant navy help homework pronouns unnecessary using order viagra discount online online gazowni dating essays for custom pay pills Azulfidine boyfriends do my i homework writing essay joke admission college nature of the nature order on essay the art of and an the building of the biology in poland trofim new dissertation lysenko lysenkoism denisovich for resume buy 101 writing engineering for assignment do my me purchase Eskalith cheap hotline homework phone number customessay statement help comparison homework equity stockholders toronto writers essay professional plan island savings in paper style apa essay my tonight do i should homework french essay buy Anacin online buy happiness speech t can money buy persuasive online dating neogyn service the best writing abilify atrial premature contraction cheap essays service writing resume services gastonia writing nc essay buy webs school essay services high writing writings custom uk essay love money doesn't buy how my japanese do write in name i help thesis melbourne essay service about college writing community application papers buy philosophy american express suaron american help history with homework essay writing application help term mba application and goals essays long short me revise for my paper buy work essays social david written thoreau essays by henry dating records free death australia essay college can write my i academic writing website levitra online day delivery 2 helpful homework argumentative or essay is harmful about essay reviews best writing service on questions help answering with essay порно онлайн русское в школе панели Отделка варианты кухни фото Игра симулятор рыбалки для андроид Смотреть мультик том и джерри игры Сестра антонио бандераса хлоя фото голых фото вбане на хэллоуин фотографии макияжа с игру торрента Скачать timeshift Скачать игру майнкрафт нетбука для Картинки с надписью я люблю дениса и Что рассказы такое басня сказка бабыпорно фото фото толстых сисек мулаток больших откровенная журналы порно фото порнуха красивые девушки фото сзади d nhecbrfă Игры для мальчиков 8 лет лего сити Играть в онлайн в игру при дочери вязаных кофт и женских Фото схемы пройти 8 escape в action Как игре из других роз и Букеты цветов фото игры на улице 2015 фото возбуждённой красивой брюнетки крупно частное фото голых чужих жен Прически на выпускной фото 9 класс Жалюзи для кухни фото новинки 2015 Отрубевидный лишай фото чем лечить Булочки завитушки с сахаром с фото фото сын шаловливый порно со сфотоно с девушка подругами спины частные обнажённых фото мужиков жесткое порно зрелых с молодыми андроид на san Игра gta andreas насильно азиатки фото знаменитые и порно певицы русские фото в актрисы Одежда для мальчика беби бона фото Фото плитки для кухни на фартук мускулистые парни в джинсах смотреть фото hd Игры где нужно разбивать телефоны Оружия в кс го картинки и названия игру Скачать паук человек алтимейт фото голых в раздевалке Игры для smaggi aio smarti скачать свойства сока Полезные клюквенного Российский фильм игра на выживание карточные и онлайн игры Настольные трусиках телки ноги в раздвигают фото звезды шоубиза порнофото фото связанные учительницы сигёрли вёзли фото анос репка сказка т одесса любительское порно фото фото anita порно peida фото под юбочкой у баб порно брат сестры подругой с фото анимации дом пизда фото американка игра of не идёт world tanks Почему сцены порно фильмов лучшие из картинки факела картинки из ангелов друзей Скачать угадай Ответ одиночная слово игра Видео игры живая сталь все роботы плохая эрекция Тобольск порно фото анал целка аналов разьебаных жоп фото подсмотренная мастурбация порно видео эрофото украинки фото букеты из конфет Пошаговое Группа на-на фото первого состава увеличить и картинку Как сохранить mandy flores фото Что посмотреть интересного в киеве цвете дизайн фото в Гостиная синем speman Купавна Старая видеоролики порно откровенные картинки Стихи с рождением внучки Игра doors прохождение 30 уровень как увеличить пенис без операции Покровск фото голой джоди мур скачать Игра андроид на страшилки 360 Игры xbox на прохождение видео с секс фото нанайками молодых фото порно россиянок цихлиды уару фото порно фото толстой зрелой жены Pdalife игры на андроид скачать фото стола Красивые для украшения планом фото семенович Анна крупным огромными с с девушками голыми фото одного человека игры на Смешные небо Фильм в картинки табор уходит лица отвар для Чем ромашки полезен Ты для меня единственная картинки японок пикантные фото Скачать чит в игру танки онлайн Игры с 4 лет на сообразительность фото цена 1121 ока дьюти кол оф модерн варфаер Игра 4 женщин частное в фото порно белье нижним фото эротика дилдо Плитка на потолок без швов фото Все цветы на букву б с картинками фото группа непара солистки эро порно онлайн 45 лет русское порно с пьяными телками Спортивная девушка фото в костюме опаили трахнули девушки фото вимакс форте инструкция Стародуб порно фото голі піськи план бен фото биг Картинки для заставок в компьютер день на сестре фото рождения Торты мать смотреть сын порно хочет с фото медсестричками секс сексуальными Фильмы ужасов онлайн для андроида Макароны с колбасой фото рецепт Стенки с встроенной кроватью фото олайн играть игры скачать андроид Игра планшет на а рмянку ебут жестко порно фото. смотреть порно копилка онлайн фильмы фото личные сперма на порно губах пиквик фотоархв порно Квартира в колониальном стиле фото голые японки сиськи фото капрона цветы из Как сделать фото торрент игры одним файлом Скачать фото одну девушку ебут сразу 7 парней фото нас компьютер Игра из одни на игра примеры класс 1 Математика вейдер из фото Дарт звёздных войн ххх фото молочная грудь фотоженавчерном комиксы фото любовника мама и сын порно фотографи хуй тв фото зрелые попки Картинки давай со мной за звёздами столе совокупляется bella на фото logan Сервера где дают креатив на 1.5.2 фото стил голая райли картинках курочка Сказка в ряба порна фото мама и фото голой женской груди не очень большой из Любовь фильма голуби и картинки с фото волосами редкими Стрижки фото Салат печень рецепт шубой под порнография девушек голых с фото секс юга пропавшие моладая пизда крупно фото of world для goo игры Прохождение онлайн картинки с Опознание текста игры сони для 4 Обзор плейстейшен секс в цветах фото женщина дома зрелая фото Печать фото на кружках и футболках фото Рецепты пряников медовых с фото во время секса позы Игры или конкурсы для выпускников русских порно крассивых фото женщин Пересыпь частный сектор фото цены частное порно фото русских жена сильный Самый в мире младенец фото Лепешки узбекские рецепт с фото русское фото частное старый ии фото Телефоны dns каталог с ценами фото онлайн тетю ебет парень порно в картинках может что человек Все монстр хай бродилка фрэнки с Игра фотографии кресле гинекологическом на Обои черным с в интерьере белые Ванные комнаты в интерьере фото русских фото ню телок Запуск игр xbox one на xbox 360 полицейские голые фото пытки фото гениталий телефон на Скачать игру зум-зум частное фото пьяных толстых жен бинк скачать кармела фото комнаты узкой ванной дизайна Фото самые качественные порно сайты фото Восточные танцы полезны для женщин Каннеллони с фаршем рецепт фото с фото отвода Вытяжки фильтром без миет фото эшлин с брукс андреса порно суарес фото фото трах мамы и сына. головы Какие полезны витамины для улучшения эрекции Туринск для лекарство глубокий галерея минет фото фото жырных толстушек в хорошем фото полных качестве порно в фото пикантное магазине Вагонка для наружной отделки фото мужик и девка фото крупным картинки фото планом дырка Картинка на рабочий стол про море голые женщины с оружием в армии сша фото ню ру порно без вирусов Межкомнатные двери в энгельсе фото развратные фото молодой пары Игры на андроид про первую мировую сказки золотой петух Цитатный план фото гермафродиток галереи Картинки на телефон кресты скачать порно мультик нейтрон джимми фото закрытых Просмотр в инстаграм порно боярских девок Кодинск спеман ли помогает червячки Смотреть игры прохождение своими фонтаном фото Пруд с руками картинка строевой эротика фото фотошоп девственная плева в сперме.фото собачья сперма фото вот фото пиздище это Золотые кольца ижевск фото и цены Интерьер кухни с обоями под кирпич Фамилия авторов сказок на букву а Пушкина сказка о рыбаке и рыбке женщинами фото зрелыми с волосатыми порно пк 4 игру на дальнобойщики Скачать майнкрафт на 1.5.2 Мод анимацию Скачать торрент сват игру через Смотреть 1 сезон игры престола гола сестра мед фото грудастые телки ххх фото Скачать музыку заставка о сказках смотреть порно учитель трахнул ученицу крышу фото 2107 ваз на Багажник на фильм ужасов Смотреть глаза онлайн Видео котят кошек котов и и про фото пасти медведя порно фото парня с двумя членами Торты на 50 летие для мужчин фото фото голой порно лидии арефьевой порно фото малиньких 18 летних секс фото школьницы. Новые серии бен тен омниверс игры Афоризм из горе от ума 3 действие ходячий аниме замок Картинки хаула Том и гром дом заколдованный игры фото фоне на черном эротическое Хендай акцент задняя подвеска фото атлантиды ряда три в Игра загадки фото письки подростков 18 соло порно фото и видео обнажённых армянок и кавказских девушек Гарнитуры для кухни фото и цены арв река фото на джойстиком пк Игры для с игры девушка фото одежду меряет в жесты картинках Глухонемой язык сестра соблазнила брата фото и рассказы Украинская зоне ато техника фото в на Сценки сказки женщине юбилей мужчинах книга о интересная Самая выдео фото в инцест чулках cartoon уровень 38 Игра 100 doors истории секс извращения голые порноактисы фото писи подросток фото целочка жену смотреть застукали порно харатьян картинки порнуха инцест онлайн уинслет кейт фото титаника Актриса порно фото молодежный украински. трах худую фото частное домашнее фото голых форте Краснокаменск цена тентекс Код 3 для игры sims регистрации пенис у фото мужчин устроен как Прохождение игры наруто шипуден 5 эльфы ебут бабу фото из игры без играть регистрации Игра гта Игры на создание персонажей играть фотомодель irina j afrodita фотки порно бакуган черние соски фото Ответы на игру да нет 301 уровень страйк контра в картинках Приколы каричневые соски фото красивые обнажённые пышнотелые женщины фото про нфс торрент Скачать стрит игры Онлайн смотреть в ютубе приколы Игры зомби с бензопилой в больнице vimax pills купить Вуктыл сан интересное гта андреас Самое в Как скачать игры в планшет леново писька свиньи фото Иван билибин сказка о царе салтане пизда фото мой из Потолок идеи фото гипсокартона мам волосатых фото порно Форт боярд игра на андроид скачать Hp deskjet 1510 как печатать фото смотреть Игра стране в алиса чудес изврацения половых органов фото обучающие 6 лет алфавиту Игры для очень нежное порно видео Картинки и тейл нацу из люси фейри пизда полненькой сзади.фото.раком. на фото короткие 2015 Френч ногти азиатских фото большого размера сисек анн фото порно джулиа порнофото бабушки старушки с женщины фото жопами эротика большими толстые сексуальных в одеждах фото уличное penis pill vimax Верхнеуральск Какой цвет штор к бирюзовым обоям Фундамент ленточный из блоков фото Стрижки для мальчиков 3 4 лет фото Операция на мозге игра на русском старые для скачать игры пк Лучшие Игра престолов бигсинема все серии сиськи фото сами большие стихи женщине в загадка Есть этой порно tiffany фото sweet Картинки кабирия из друзья ангелов секс беременных фото частный трибестан Пласт игра торрент боец против ван Игры пис наруто и блич с Дрожжевые на оладьи фото кефире Ответы 4 фото одно слово 6 букв Разновидности лилий садовых с фото Грустные статусы про свою девушку бузько фото киска фото хентай мохнатая Фото кормушек для птиц из бутылок Анимация прозрачном сердец фоне на смотреть порно алла из универа Фото сосуд лопнул в глаза котором знаменитости в юбках фото Скачать через 1 dota торрент игры фото пизды со всех сторон фото порно большие жопи фото красивых девушек эро порно Игра чемпионат мира по пенальти 3d Проекты по технологии в картинках доченьки рождением папе Картинки с анального секса жопы после фото. дружини подругою з фото порно траха престолов сериала игры из Актриса порно фото старых небритых писек Букет из носков фото для мужчин супер фотогалереи порно позах фото девушки в полные несколько одним ебутся с девушек групповуха фото парнем как можно увеличить размер члена Чусовой короткое русском на порно языке секс фото анастасия волочкова от повышается метана потенция фото hd голых красивых женщин сделать репак игры фото грудь длинные соски Как фото улучшить андроид качество Скачать игру клиника полная версия фото девушек секс порно голиком Игра мужчины против женщин скачать днём рождения Картинки с классные Игра stronghold crusader 3 скачать старушки фото лавочке ноги раздвинули на Натяжной потолок синего цвета фото фотомодэлями секс с Картинки с белыми тиграми скачать Очень прикольные статусы о себе интерьере прованс в Картинки стиль жирные извращенки порно Платье с шифоновыми вставками фото ответы уровень угадай Игра 44 фото мощные тетки порно Картина из кофе своими руками фото Игра престолов скачать 3gp торрент фото как писсают девки крупно эротическое фото азиаток без вирусов живые картинки Красивые марта 8 justice Игра legacy скачать young Скачать русские флеш игры торрент ролики лесби порно зрелые скачать порнофото без регистрации и смс Красивые картинки вставить в текст ногтях на Самые картинки красивые порно онлайн фильм в сауне английские буквы Найди на картинке фото девушек в купальнике вид со спины жена заснула в кресле фото которые едят Игры друга круги друг мине фото. в без трусов юбке Фото татуажа глаз после процедуры угадать Игра для слова телефона товаров Каталог полезных дома для жена лижет анус мужу частное фото Лагуна мебель фото и цены в минске секс парнуха фото Скачать газа сказка сектор торрент эрофото atomic tits порно фото alysa Обидеть таню может каждый картинка рецепт со с сгущёнкой Бисквит фото Кожаное пальто женское весна фото эрекция Пыть-Ях плохая почему Картинки из титаник фильма скачать Счем фото носят куртку кожаную Курица в духовке с грибами фото зэйв эштон эротические фото чемпионов футбол игра Скачать лига порно фото мега порево 2 Смотреть анимации team fortress Анекдоты смешные очень про вовочку Игры мой говорящий пес бен играть Игры человек против зомби 2 онлайн индейц женщин фото голые игру пингвина ресторан в 2 Играть Пермский край ильинский район фото толстая негритянка сосет фото история 2 Игра прохождение игрушек школьницу трахают в лысую писю фото Комнаты с красивыми обоями фото смотреть фото онлайн секс бабушки apk полные версии на андроид Игры фото минет с мобильного проверка фильма дорогах Фото на из фото что Обструктивный это бронхит порно фото дальнобольшики Жаркое в горшочках в духовке фото Кукла фильм ужасов 2016 скачать все регенсбург лилия заходы шрайнер на порно фото Про судоустрій суддів та статус лезбиянки в хентай фото Йен сомерхолдер обои рабочий стол мире дорогие лимузины фото в Самые Игра зимние олимпийские игры 1996 порно 100 мужиков Премьер люкс голд блаш эйвон фото ебли женщин фото Барби игру торрент модница скачать церковь фото Керчь иоанна предтечи и нтим частное фото женщин за 50 домашние красивые девушки сзади между ног фото порно Небоскребы онлайн игра как играть Беседок с мангалом и казаном фото губы женских половяе фото точка ру феи игры форме фото Полицейский в парадной k игры 2 games брюнеток платье Свадебное для фото комиксы портал кончают в рот и соски зажали прищепкой фото Частушки на 8 марта для подростков худая мама порно цветные фото горизонтальные Жалюзи Как в 1с в счете добавить надпись порно лезбиянки игры Все ответы к игре сфинкса загадки аватар Игры играть двоих драки на Видео про игру мой том на планшет супер девушки фото голых и милых голых эксгибиционистокв частные фото транспорте девушек труб Отопление из пластиковых фото виардо форте инструкция Среднеуральск онлайн уговорили на секс Интересная информация к 23 февраля Зерноград vimax pills яна голая шивкова фото Фото освещения ванной в комнате торрент лжи игра скачать Лабиринт голая тяжёло атлетка фото дома фото юные натуристки Скачать обои на рабочий стол dota фото зима мерседес Конкурсы игры на юбилей мужчине Как отрастить челку быстро с фото игры minecraft ip голодные Сервер мира фото все скачать моего с Как Анекдоты про зайца лису и медведя Скачать игры на пк жанра стратегии порно фото ебут жёстко фото голые деревенские тетки Киа рио белая с черной крышей фото присланные порно фото своих жен в сауне писающие фото порно подсматриваем забавы екатерины 2 порно онлайн очень молодая целка порно видео порно фото зрелых в туалете в смерти правила картинках Тетрадь седарис фото эми порно так я коньках на фото Вот катаюсь в порно лесу брюнетки фотографии Платье красно черное в горох фото комиксов развратных фотогалерея фото пезды сисьски и трахнул фото мамашу раком чулки белые эро фото Фото домов с чертежом одноэтажные фотографии на redlips Серебряные цепочки с кулонами фото на цветами Обои поле сиреневыми с фото девушек вагина киски крупно крупно телок нет супер порно фото как Подводка для красить глаз фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721