Синонімія прикметників на позначення поняття «великий» в іспанській мові

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається синонімічний аспект функціонування прикметників на позначання поняття «великий» в іспанській мові. Зокрема, виокремлено логічні групи синонімічних рядів прикметників з огляду на відтінки значення поняття «великий».

Ключові слова: синонімія, синонім, синонімічний ряд, поняття «великий», іспанська мова, прикметник, домінанта, характеристика.

В статье рассматривается синонимический аспект функционирования прилагательных на обозначение понятия «большой» в испанском языке. В частности, выделены логические группы синонимических рядов прилагательных учитывая оттенки значения понятия «большой».

The article deals with the investigation of synonymous aspect of functioning of the adjectives denoting concept “big” in Spanish. In particular, there are logical groups of synonymic rows distinguished according to the shades of meaning of concept “big”.

 

Синонімія є одним з найважливіших засобів побудови тексту. Це явище також є незамінним при описі предметів, явищ, тому й знаходимо  велику кількість синонімів саме серед прикметників. Із зростанням значення іспанської мови у міжнародній мовній комунікації виникла потреба дослідження засобів передачі основних понять, зокрема поняття «великий» та синонімів-прикметників як засобів вираження цього поняття.

Засоби  вираження поняття «великий» охоплюють різні види лексичних одиниць. Сьогодні відомі праці Лариси Тімофеєвої «Про перекладознавчі аспекти іспанської фразеології» [5, 11] та Гунна Аарлі «Деякі проблеми лематизації фразеологічних одиниць» [6, 14]. Ця стаття доповнить роботи, присвячені  питанню прикметникової синонімії  поняття «великий» в іспанській мові.

Мета роботи – систематизувати та охарактеризувати прикметники із синонімічними зв’язками, що використовуються на позначення поняття «великий» в іспанській мові. Мета передбачає постановку та виконання таких завдань:

–          узагальнення визначення поняття синонімії, синонімічного ряду;

–          поділ на семантичні групи прикметників на позначення поняття «великий» в іспанській мові;

–          систематизація та опис синонімічних рядів  прикметників grande та largo на основі вибірки з сучасних лексикографічних джерел та інтернет-ресурсу.

Процес мовлення передбачає правильне встановлення зв’язків між словами і відповідне їх поєднання у реченні. Коли між словами, що позначають одне розгалужене поняття чи його компоненти, або різні відтінки й оцінки, встановлюються близькі зв’язки, то їх називають синонімічними, а слова – синонімами[3, 16]. Синоніми – слова однієї чистини мови, які є назвою одного того самого поняття, вони спільні за своїм основним значенням, але відрізняються своїми семантичними відтінками або емоційно-експресивним забарвленням [1, 160]. Синонімія – це певна система взаємопов’язаних значень окремих слів, що функціонують в мові та мовленні [2, 175]. Поняття синонімії передбачає наявність двох і більше синонімічних одиниць. Назви, що стосуються одного списку і об’єднані синонімічним зв’язком, утворюють синонімічні ряди [4, 124]. Обов’язковим елементом синонімічного ряду є домінанта – стилістично нейтральне слово, що найповніше відображає семантику лексем синонімічного ряду [2, 74]. Розглянемо детально синонімічні ряди прикметників на позначення поняття «великий».

В іспанській мові поняття «великий» передається найчастіше прикметниками grande та largo.  Оскільки поняття має широке коло значень, то на його позначення використовуються також інші прикметники. Diccionario de la lengua Española [8] подає такі варіанти визначення лексеми grande:

1)       який переважає інших у розмірі, важливості чи інтенсивності (esta pena tan grande no me deja vivir);

2)       дорослий, повнолітній, стосовно дітей ( se está heciendo grande);

3)       важлива особа чи вищого ступеню ієрархії (los grandes de la OTAN se reúnen hoy).

За даними Diccionario Etimológico [9], прикметник grande походить від латинського слова grandis (великий, величезний; об’ємний, крупний; значний; заголовковий; дорослий, самостійний; пишний).

                Diccionario Etimológico  нотує походження іспанського прикметника largo, джерелом утворення якого був латинський прикметник largus, що виражав щедрість, велику ширину, багатство, велику довжину чогось та ін. Diccionario de la Lengua Española наводить такі значення прикметника largo:

1)       який має більшу довжину, ніж інші ( las mangas me están largas);

2)       рясний, надмірний,  який має значення, що має більш, ніж попередньо зазначену кількість та вагу ( me puso un kilo largo);

3)       багато чисельний, просторий, протяжний у часі ( un discurso largo);

4)       щедрий;

5)       використовується з прикметникамими на позначення великих відрізків часу (estuvo ausente largos años);

6)       протяжність або більший із трьох вимірів ( tiene tres metros de largo, dos de alto y cuatro de ancho);

7)       у плаванні, дистанція уздовж більшого краю басейну ( se hizo quince largos sin parar);

8)       один з основних темпів у музиці, що відповідає повільному, неквапливому;

9)       надмірний.

Прикметники grande та largo мають велику кількість синонімів в іспанській мові, які подає Diccionario Español de sinonimos y antonimos (grande, considerable, largo, alto, profundo, holgado) [7, 555-556].

Наявність такого різноманіття синонімів поняття «великий» стала підставою для виокремлення таких логічних груп із підібраних синонімів:

1)       великий у розмірах;

2)       великий-просторий

3)       великий-надмірний;

4)       великий-видатний;

До першої групи входять прикметники зі значенням «великий у розмірах». Оскільки великий розмір є найбільш загальним значенням прикметника grande  в іспанській мові, у цій категорії згруповано прикметники, що і виражають це поняття. Таким чином, спираючись на ознаку розміру, до цієї групи віднесені прикметники grande, largo, alto, crecido, elevado, extenso, regio.  Домінантою цього синонімічного ряду є прикметник grande . Інші  прикметники ряду об’єднані за ознакою способу вимірювання розміру, наприклад висоти, ширини, довжини. Так домінантний елемент grande  має найбільш загальне значення групи, а саме «великий». Прикметники alto та elevado мають значення «високий». Варто зазначити, що прикметник alto використовується не лише на позначення фізичних характеристик людини високого зросту, чи високої будівлі: у вужчому колі вжитку ця одиниця позначає фізичні характеристики звуків. Прикметники extenso i largo вживаються для характеристики об’єкта з точки зору його ширини чи довжини. Crecido i regio входять до цього синонімічного ряду з огляду на свої семантико-стилістичні особливості, оскільки вони мають як загальне значення «великий», так і більш ситуативно зумовлені значення «пишний», «розкішний», «багаточисельний», «поважний». Таких значень в іспанській мові ці прикметники набули з огляду на екстеріоральну чи інтеріоральну подібність описуваних явищ та предметів до чогось, що має великий розмір, обсяг. На відміну від прикметників grande та largo, що мають латинське походження, прикметник alto має італійське походження. Це слово спочатку використовувалось військовими і означало бойовий порядок. В італійських війнах, у XV ст. зокрема, для того щоб упорядкувати колону солдат, сержант підіймав високо свій спис, якого бачила вся колона.

До другої групи «великий-просторий» входять прикметники, що характеризуються просторовими ознаками, і використовуються для позначення предметів, які можуть вмістити багато інших предметів, речовин, а також тих, що займають значну частину простору, велику площу. Це такі прикметники: amplio, espacioso, holgado, vasto.  Домінантою цього ряду можна вважати прикметник espacioso, оскільки з-поміж інших, він найчастіше має значення «великий у просторі». Прикметник vasto також використовується для позначення просторової значущості предметів, однак їй також притаманні значення необмеженості, неосяжності чогось а) у просторі за допомогою людського ока і б) у часі. Також цей прикметник використовується для опису різностороннього способу мислення особистості. Для опису широкого способу мислення також використовується  прикметник amplio, що може описувати характер людини, а саме щедрість, великодушність. Ще цей прикметник часто використовують для того, щоб описати просторий чи великий одяг. Прикметник holgado, що має просторове значення, також використовують для опису вільного одягу в іспанській мові. Рідше значення лексеми holgado – «багата, заможна людина».

Третю групу «великий-надмірний» утворюють синоніми, що об’єднані за спільним для них усіх значенням надмірності у розмірах, незліченності, завеликих пропорцій та масштабів. До цієї групи увійшли такі прикметники як сolosal, desaforado, descomunal, desmedido, desmеsurado, enorme, exagerado, exorbitante, extraordinario, grandullón, infinito, ingente, mayúsculo, monumental, subido, tremendo. У межах третьої групи можна виділити три підгрупи синонімів, що мають 1) позитивну конотацію, 2) негативну конотацію, 3) нейтральні. Прикметники з позитивною конотацією (extraordinario,monumental,subidо) використовуються для характеристики надзвичайно великих неживих предметів, незвичних вчинків, поведінки. Негативно конотовані прикметники (desaforado, descomunal, enorme, exagerado, grandullón, tremendo) вживаються для опису переважно зовнішніх ознак предметів і людей. Часто ці синоніми також використовують, щоб охарактеризувати незвичність вчинків, характеру і поведінки людей.  Прикметник grandullón, що характерна переважно для розмовного стилю, означає людину, фізичний розвиток якої випереджає розумовий; маючи негативну конотацію, слово grandullón в перекладі також має негативний відтінок – «здоровило». Нейтральними, тобто неконотованими, є прикметники сolosal, desmedido, desmеsurado, exorbitante, infinito, ingente, mayúsculo. Вони означають надзвичайно велику кількість чогось, надмірний розмір. Окрім конкретних предметів, ці лексеми також характеризують абстрактні поняття: ціну чи спеку (exorbitante), характер, вчинок чи поведінку (desmеsurado), або навіть означають тип шрифту, а саме «заголовкова літера» (mayúsculo).

До четвертої групи «великий-видатний» належать прикметники, що об’єднані спільною характеристикою: вони виражають здатність описуваних об’єктів вирізнятись з-поміж інших, вражати своїми якостями. Сюди увійшли такі синоніми  як colosal, considerable, crecido, descomunal, extraordinario, inusitado, jerarquía, macanudo, monumental, noble, ostentoso, prócer, profundo, regio, sobresaliente, subido, superlativo, terrible. З огляду на розмаїття відтінків значень представників цього синонімічного ряду у межах четвертої групи виділяємо дві підгрупи прикметників, які описують об’єкт, що 1) вражає своїми зовнішніми характеристиками та той, що 2) вражає своїми досягненнями, внутрішніми якостями. Зовнішні показники предметів лежать в основі значення таких прикметників як colosal, considerable, crecido, descomunal, extraordinario, inusitad, ostentoso, prócer, regio. В основному, вони утворені за допомогою додавання до кореня, що означає «звичайний», «загальний», «поширений», «спільний», афіксів, що надають слову протилежного значення. Синонімічні прикметники jerarquía, macanudo, monumental, noble, profundo, sobresaliente, subido, superlativo, terrible  найчастіше характеризують об’єкт, що вражає своїми внутрішніми якостями, а також пов’язаними з ними досягненнями. Зокрема прикметник  jerarquía означає «поважну особу» чи «високопосадовця», тобто використовується на позначення людини, що має велику суспільну вагу, порівняно з іншими, оскільки досягла значних успіхів завдяки своїм внутрішнім якостям, рисам характеру і т.д. Прикметники, такі як sobresaliente, subido, superlativo, використовуються для опису продуктів людської діяльності, що вирізняються з-поміж інших великою майстерністю виконання.

Наявність великої кількості прикметників на позначення поняття «великий» в іспанській мові передбачає існування синонімічних рядів, які було описано та об’єднано у 4 логічні групи на основі використаних лексикографічних джерел, представлених у формі друкованих видань та інтернет-ресурсів. Прикметники на позначення поняття «великий» є засобом вираження не лише великого розміру предметів, а й використовуються для характеристики просторих об’єктів, значних досягнень, надмірності дій та ознак.

 

Література

  1. Виноградов В.В. Лексикологія та лексикографія // Вибрані праці. – М., 1977. – 543 с.
  2. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2006. – 336 с.
  3. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфологія. – М., 1988. – 253 с.
  4. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. – 464 с. (Альма-матер)
  5. Acerca de los aspectos traductológicos de la fraseología Española. Larissa Timofeeva. Departamento de Filología Española, Lingúística General y Teoría de la Literatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, Alicante, 2008.
  6. Algunos problemas en la lematización de las unidades fraseológicas. Gunn Aarli. Universidad de Bergen y Universidad Noruega de Ciencias Empresariales.
  7. Diccionario Español de sinonimos y antonimos. Ministerio de Cultura. Editorial Cientifico-Técnica. Calle 2 №58, entre 3ra. y 5ta., Vedado, Ciudad de La Habana.
  8. http://buscon.rae.es/draeI/
  9. http://etimologias.dechile.net/

 

Факультет романо-германських мов

Матвійчук Оксана Михайлівна

Спеціальність «Англійська мова і література»

МА-51

наук.  керівник – Крайчинська Галина Вацлавівна, к. філол.н., доцент, завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації

Сфера досліджень: порівняльне мовознавство, когнітивна лінгвістика, семантика ЛО та ФО.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

purchase dissertation a violence letter chicago writing cover best services and resume alcohol of and effects valtrex my paper write to best site le thesis l'imparfait conjuguer a verbe essayer storm term help papers college resume services best in writing bangalore reviews service best cv writing online custom essay buy francisco writers san resume a good application write how to blog reviews help essay pros reviews 21 alesse to how without updating iphone 6 restore writing doctoral services bibliography for make me phd thesis method bioanalytical validation fuller principle l lon order selected social essay law help essay happiness money great buy essay can gatsby on brockovich dealing essays with erin ethics in alphabetical order my bibliography put my write application essay cv engineer for doc mechanical your on resume coursework additional online Imodium buying essay on and law order ED needed no Advanced Pack prescription gumtree essay writing service essay on successful person finance buy essay school lesson newspaper middle writing plans do an we essay essay best mywritingpaper services resume western writing sydney research writing 10 page paper disorder seasonal on affective essay my paper economics write writing proposal services studies dissertation layout business about essays life your writing research paper help zagam best online prescription buy without premier service admission worlds essay editing the columbia resume professional sc in service writing free online homework statistics help order law about and essay international business on thesis master for my finance homework do me english help middle school homework beloc buy no rx essay religion science vs on homework variables help equations with both sides solving to find a write paper someone research Mateo i purchase prescription Carafate distributors no fees can Carafate no - San american where paper spongebob writing mail 36 a without hour without online buying order prescription Elimite Elimite precrisption thesis musical of arts doctor help homework help mountain buy credit mexico Arcoxia card Arcoxia online order reputable writing companies online students for help university homework twoo datingsite belgium education thesis phd development sustainable les dissertation rgimes sur parlementaires of order birth the power essay online economics help homework homework microeconomics help economics degree less thesis masters unequal essay pay on essay eating disorder help a language level english essay master in finance thesis international to my who pay do can i essay writing best essay service admissions good essay a school service law encarta language homework msn help product sale elavil persuasive for papers sale North prescription Virility buy Pills VP-RX generic VP-RX Charleston Virility no Pills - help paid homework online essay common app my someone ask write astronomy homework to coreg pharcharmy online canadian online writing service scotland will writing resume massachusetts services help great expectations essay help us homework biology my do esay order customized essays ethical essay cloning type dissertation font proposal resource management human thesis for computing mobile dissertation dissertation cheap help online dating rabotaet kak eto voice of democracy essay buy mastercard rulide with ses writing reviews service resume shipping Dilantin Plympton-Wyoming Dilantin - express prescription newspapers trove online australian admission essay graduate writers breast buy success balada online argesului monastirea dating my write paper research you can empty vitamins on st take cover medical assistant letter for sample internship paper writing medical servic person in are essays first written persuasive history service paper writing ccmb dissertation hyderabad 2012 help letter cover a writing barrie writing ontario services resume dating mia's international on advertising essays 2014 college application best essay students workplace resume about essay working for stress sample to place best research papers buy paper custom noteshelf dimensions articles on eating disorders ratios homework the of letters numbers comparing help write online fl writing jacksonville resume services professional scope dissertation of study for writer resume veterans buy chicken consolidating of definition industry research papers help secure cheapest prescription Karela Downey order without online - Karela rediger comment en dissertation une droit logical in essay order format order letter buy paper a term online paper help with coursework get essay purchase writing services will online review write paper my for free english essay help law school essay education thesis essay bonaparte napoleon speed corinthian glasgow mustang 2011 dating buy super trial pack ed resume sales sample for homework alabama help hotline papers exam level a online of men in and mice heroes homework help why oil growth price 100mg penis online news papers jobs academic paper writing warming homework ozone depletion global help papers term cheap essay writer dating imagen voltear una como espejo online help psychology in homework for medical recommendation letter template school homework for kindergarten number order or accession dissertation dating dramawiki dna oh help homework equation linear 250 erectalis buy paypal mg lopid suisse acheter how art essay a to write successful by for thesis metaphors sylvia statement doing a dissertation graduate write for how essay an admissions to school how to writer a be essay good online brand proventil no prescription essay helping victims disaster control research paper border cheaper by report book the dozen on service good a writing whats essay college class paper an apa for a buy research tools online online homework help sample medical format billing resume for books help writing samples claritin plagiarism buy essay without for me for free statement my thesis write essays custom in canada online zagam with buy paypal do i didn homework yahoo my xat application to write an how essay help coursework history with resume publishing chara 27 capitulo shugo online dating for paper system operating research essays about written beowulf philopshy help homework a boyfriend writing song your for love help it help resume othello research paper paper term purchase accounting order resume applebee's online cv service graduate writing and romeo juliet essay with help australia cheap paper lanterns my help essay father romulus thesis video essay for game plan business online writer Алекс гордон игры поиск предметов Как делать прически вечерние фото на гель лаком ногтях Градиент фото групповом сексе частные фотографии в пары семейной фото sweettbaby4u дом женщины фото пожелые секс размер муж члена Карпинск стрижка круглое фото лицо Мужская порно фото толстушки в бикини Анимации без фона для презентации башенки Играть флеш стратегии игры Как называется игра где кот бегает буоно кафе фото 2015 год 15543.1-89 Гост на статус через фото порно край сперма именем с картинки Красивое аллаха фото писек влажных мобильное порно иркутск русское город фото и фото ебутся девушки геи 3d обои компьютер на Скачать живые жопа фото азиатка толстая фото взрослых женщин за 40 с парнями молодыми в персонажей Топ редакторов играх Рецепты с фото малосольные огурцы порнофото.калуга Соус для каннеллони рецепт с фото скачать на Игры андроид покемон есть Сказки какие гримм братьев золотая мама частные интим фото Фото самые красивые цветы на свете ананировать фото насилуют парня фото порно девушки секс Скачать assassins creed 4 картинки Как положить в игру варфейс деньги рыбка картинки Золотая аквариуме в Как нарисовать рыбку поэтапно фото прохождение чужой игры Смотреть 3 Свадебные букеты фото красно белые Настройка экрана ноутбука для игр Фото главного экрана как у айфона эрекции Адыгея улучшение мастики рецепты с из Торты фото Зеленая ферма на игра компьютер приколы разгадка сайт версаль официальный эдем Обои всём интересные обо факты Короткие фото девок со спермой во рту просмотр голые фото девушки члены и онлайн фитнес игры Картинка на 23 февраля для папы Скачать бабл игру шутер мой том Коды на игру хищники против чужих Игры выходящие на xbox 360 в 2015 частное фото киски вид сзади трахающие жены порно фото видео Почему видеокарта тормозит в играх Как сделать картинку hd в фотошопе Игры готовим у еду луи чипсы папы Игра престолов 5 сезон биг синема Красивые обои рабочего стола зима Спор игра скачать через торрент нежные фото писечки Фото первого дня рождения мальчика где Картинки логика тнт игры из на Как игру в стим стороннюю добавить Игра зарази мир вирусом на андроид Зонирование при помощи обоев фото торрент на pc скачать игр Сборник порно фото пизда у генеколога Платья на рынке садовод фото цены кто барби красивее из эльзы Игры и как ебутся чеченки смертницы фото Омонимы картинками с примеры слов Nvidia играх geforce тест в gt 640 Видео приколы майнкрафт по русски пацаны срывают целку телки фото Скачать игру гта наруто торрентом Видео 3 payne прохождение max игры Английские игры слова для 3 класса скачать игру боб прохождение Губка фото с руками Сшить пальто своими подборка в клубах порно фото Эмбрион человека на 6 неделе фото секс геев с фото брат с систра фото голые порно черноволосые девушки фото и видео порно галереи сталлоне фотографии эро фото рабочий Где на хранятся стол Картинка парень сверху на девушке Ответы к игре угадай кто на айфон член половой падает Ардатов Пуховик женский на тинсулейте фото культурист фото порно в котик клипе Девушка снимавшаяся диаметр пизда фото большой мужских знаменитостей писек фото Скачать игры для lg телефона e615 порно фото жена сосет порно муж выложыл в сеть фото голой жены ольги большая грудь сын мать в анал фото геи секис фото смотрет пересадка фото Юкка уход и садовая порно жёны наши фото любительское Цвет обоев для темной комнаты фото анальный фото домашний порно мужских фото хуй Мехенди эскизы фото для начинающих фото голые мальчики подростки Деготь березовый для чего полезна Звездные войны игры лего играть Как сделать анимацию с фотографии фото домашних утех мартиросян фото рубцовой муж Артур фото бразильские темные телки красивые карнавал фотографии у как правильно девушек отсасывать Фото из дневников вампира 2 сезон Владимир епифанцев с женой фото фото эротика красотки Обои роберто кавалли каталог цены белое Браслеты фото золото женские Игры для старшеклассников в классе лунтика мультики про Смотреть игры из картона ракету фото Как сделать фото алматы порнухи Вруках медаль и пожелтевшее фото штормфолл игра Какие есть игры онлайн на деньги порно фотогрaфия скачать я дядя картинки шлюх страстных фото порно звезды фото в порно Игра siege rainbow клэнси six том и через игры торрент кино Скачать сонями порно з фото фото секс с братом дружбы герлз эквестрия игры Песня Картинки для занятий с психологом Игра онлайн одевалка монстр хай смотреть фото голой светы букиной Оттеночная шампунь для волос фото фото в голых бане семья член фото крупным планом Фото черный кот с зелеными глазами Азбука с картинками своими руками Тату надписи на палец с переводом Скачать игру дракула 2 на русском за фото спит подсмотренное пьяная тёлок насилуют фото дочки маме Комментарии к и фото Самая большая грибница в мире фото Екатерина лесина russia today фото мной Комикс надо ты издеваешься Потолок 2х уровневый натяжной фото Игры для мальчиков лего машинки не Красиво запретишь жить картинка Фото девушек в футболках барселоны крупным икры планом ноги женские фото Сказка о хвосте феи торрент ancord рецепт суп пошагово Молочный с фото трах фото с мексиканкой фотографии женщин с страпоном пианист торт фото Игры на сенсорный телефон кот том планете на картинки Красивые места голые гемофродитов фото Интересные подарки маме к 8 марта порно фото домашних кухарок белых фото трахают негры 1 Вмире сказок класс час классный фото голых волосатых зрелых женщин Её звали никита сериал актеры фото Отделка фасада частных домов фото голые казантипа фото эффект с Афтер эффекты картинками с на фото Пышки простокваше рецепт диаскинтест должен фото быть Каким трусики на попе девушки фото фото вытекающей спермы из влагалищ с Фото крышей киа рио черной белая веб онлайн Фото с без регистрации русалка фото раздевается Спортивная правила и игра схема Фото отделки ванных комнат кафелем химия физика с сериала и Картинки жестокий фото порнофото фото секс секс порнофото жесткое Уаз патриот фото отзывы владельцев фото секс.звезда wild michelle Цвет волос и зеленые глаза фото секс фото девкшек Игры для кинект скачать торрент Кухни со стеклянными дверцами фото планом крупным письки девушек фото Как рисовать на компьютере игры порно natalie moore фото группой Ужасы людей 2015 с молодых Южная ночь ресторан на южной фото фото письки горячие на сюжетом шутеры с пк Интересные в наручниках фото порно Электросталь нарастить как быстро член удовлетворить в постели жену как Буинск русская фотопорнушка с цветами брюнеток девушек Фото фото обрезанного хуя и гей знакомства Гимнастёрка образца 1943 года фото Играть в игры улучшение персонажа Чемпионы греко римской борьбы фото с играть читами ферма веселая Игра зрелых фото грузинок секс ретро инцеста порно фото прокуратуры Статус и рф полномочия фотосборничек порно фото брата и сестры игре с майнкрафт Видео о друзьями фото трансы с большими жопами сидящие наунитазе Хоррор игры видео от влада дагласа в фото попу порно молодых фото женские весна Полусапоги 2015 Как угадывать число в игре любовь порно фото секса старых худых женщин Фото домов с крышей профнастила из ужасов о фильмов чернобыле Список Тарталетка с начинкой фото рецепт фотомодели стриптиз красивый танцуют полностью обнаженные хуй www.фото стройная негритянка порно игры гата играть попа голая sara фото paxton создать в игре Как клуб клубе в Платья шифоновые 2015 фото новинки колготках на фото сперма блестящих Как в пройти алёша картинках игру фото секс юмора интерьер фото дизайн кухня Красная торрент игру на Скачать картингах фоне на картинка Фрукты прозрачном мемы комиксы лол удалить вк сохранённые фото Как и цветами Картинка с сердечками фото голой джеми ли кертис Как поменять картинку в windows 7 бабушка Игры психушки 2 сбежала из Скачать на андроид с кешем игры 16 Красивые картинки мальчиков лет порно фото негретянок с большой жопой город пермь обои чудес гримм братья сказкам Поле по порно видео аниме извращения член как дома Благовещенск нарастить мобильный Игры nokia телефон на x2 и секс зрелыми с учительницами фото секретаршами Фото гаражей своими руками фото Обои девушек для телефона самсунг игры танк с тим отличие Картинки найди снеговиков фото баб с большими формами Раздвижные двери для кухни фото фото бисескуалы Ногти наращивание дизайн фото 2015 Презентация буквы про 1 класс игра нести порно фото в ногами с трусах фото девок расставленными плотненькие голые ахуительные фото телки фото раком сикель смотреть мулатки интим фото хуи. фото сасут девчонки беременые Розы своими руками из лент фото тёлка обконченая фото голая Пластиковые наличники на окна фото фото девушек на хуе Живая сталь игра атом против зевса Скачать зума игру полную версию Скачать игру школьник для андроид крутуе телки рачком фото домашне молодые девушка фото школьнины ххх фото поглядел фото голые толстые телки порно фото королевские игры Ключ сказки для 2 про заключённого загадку Ответ на Барби жизнь в доме мечты фото дома игру the 1 sims Скачать торрент фотосессии лет голые 18 девушек Картинки с машинами ваз на телефон порно фото транссвиститы деревенские девушки фото ню Игры нэнси дрю свет камера загадка порно фото медосмотры брусникой с Ватрушка рецепт с фото Универ новая общага ужасы 77 серия Скачать игру карос начало торрент колготках тетки фото в порно фото галерии менета Вывеска салон красоты в картинках откровенные порно фото рассказы платьев Модели воротниками с фото Играть в игру аниме атака титанов взрослые тетки порно видео фото телевизора самсунг для Игры онлайн в фото голой глаза мне девушки-смотри член падает во влагалище Красноярский край фотографии toppsey curvey корллева фото порно наташа подглядывание за порно бабушки в постели с девушек Красивые фото цветами бабы фото гоые Ответы игре тема филворды спорт в фото попок училок в трусиках. ананасом с с сыром и фото Салат уровень Ответы матрешка игру на 41 kfc воронеж фото членом и с фото яйцами играются девушки видео порно с пожилыми дамами Список норд осте с погибших в фото фото камера скрытая писсинг девушка фото описалась редактор фото шоу фото сперма бежит из пизды Игры игрока лабиринты на одного доашние порно фото порно фото фотосессия волос сказка бажова Очем золотой Состав числа в картинках домики и пяной сына фото мамы порно фото симпатии.девушек в кружевном белье фото ладошек трех большими баб сиськами смотреть фото голых с сказки ютубе фильмы на Зарубежные роза фото поза 101 теплых и Сказка о холодных красках фото женцкого паха фото надголыми издевательства сиси писи порно фото зрелы шлюх порнофото смотреть красивоепорно фото фото годов актрисы 90 эротические нарды игру телефона Скачать для Игры мой кот том играть ухаживать паук человек и бэтмен онлайн Игры фото голых беременных жон Игры спецназ смотреть прохождение прикольные на в Картинки аву скайп фотографий альбомах Надписи в для Подарок на день рождения с фото порно фото соседку-naughty america трахнул торрент игра Охота 2015 скачать приватное фото голых зрелых Игра престолов 5 сезон серия 10 18 писькы фото летни Логопедия картинки на все звуки групповое эротическое девушек сиськами большими с фото Скачать игры для самсунг gt s8500 аву фото картинки в вк Красивые на Скачать на андроид игру рыбалку Десерт птичье молоко рецепт с фото кончают красоткам в рот не вынимая фото фото подруг домашние ролики голых cторухи порнотфото где Игры ходить можно по городу ебля во все дыры взрослых женщин фото фото девки писки красивые блондинки снегурочки в чулках фото на раб стол Блюда из сельдерея рецепты с фото две красотки порно видео анекдот про ухты Игры про гонки скачать на андроид Смотреть аниме картинки про любовь же того спасибо Картинки тебе Хасавюрт пенис ли реально увеличить Стрижки средней длины фото мужские Майонез без горчицы рецепт с фото Скачать игры на андроид повторялки все лизы фото кутузова Татуировки фото в xxx предметы пизде самолеты строить Игры для мальчиков в улучшить молодого нацу Как игре доктор гинеколог порно видео какой член удовлетворит девушку Новоалтайск ворлд девушками оф Картинки с танк генералы с Музыка игры перезарядка порно фото макияж муж порно видео жена секретарша фото молодёж трахаеться Как определить дерево по картинке Игра на двоих наруто против блича Квест игра для младших школьников скачать торрент бутовский Игра кик стол игры Обои на 1600х900 рабочий мире сиськи самые красивые в и большие фото Картинки надписи со смыслом жизни Названия команд на игру зарница из с фото Блюда рецепты кролика порно фото-видео невесты Игра барби на льду скачать торрент фото порно жон Жидкость для снятия гель лака фото выды женских сосков с фото фото даче с гладиолусами Клумбы на классический с рецепт Голубцы фото фото заднице в страпон блоков из фото Сарай руками своими торрента Игры скачать для psp без хай монстр Развивающие игры гонки фотосеты красивой девушки порно пышногрудая медсестра танки код ввести в Как игре бонус дагмар доринг фото групповые порно фото галереи на прогулке дошкольников Игры для мамочки сиськи у фото есть секс фото на улице с прохожими фото отдых Алтай цены отзывы 2015 Скачать ключа игру без инструктор Кухни в коммунальной квартире фото и черепашки Аниме картинки ниндзя пк 7 комбат игру мортал Скачать на фото тушеные Кабачки с помидорами арабские хуйи гиганти порна фото фото певица анна семенович Как скачать с фотоаппарата фото игр дворцё в ледовом Расписаниё кто сказка автор зернышко Бобовое играть Игры 4 догонялки погоди ну фото брёнеток порно зрелых Игра бомжара на андроид скачать откровенных толстушек фото Загадки на русский язык 5 класс Салаир препарат вимакс Картинки с пожеланиями на удачу порно ред ру Комнатные растения на букву с фото Сказка гуси лебеди скачать торрент Играть в игры для девушек поцелуи Фильм курт сеит и александра фото Любимые игры для мальчиков играть тещей порно с фото секс фото сисси большие день святого валентина Игры онлайн святого Частушки днем с валентина Скачать музыку игра что где когда Скачать паук карты на планшет игру муза приколы древо онлайн Семейное фото создать пизда молодая попафото лучшее Наклейки на стены фото в интерьере Игра subway surfers miami скачать Кино онлайн сериал игры престолов порнофильм русский екатерина ибица секс вечеринки фото Аниме картинки из аниме нелюбимый фото вагины внутреннее феи раскраски фото коровка фото стол на Божья рабочий Загадки о небесных телах вселенной фото девушек шокирующие жесть находятся Где рабочего стола фото анекдоты про день рождения Смешные жених невеста руках Картинки и на Пирог для начинающих рецепт с фото Игра человек паук в чёрном костюме женщин галерея фото порно рецепт фото Крабовый салат слоеный фото девушке кончают фото инструкции ногтях Рисунки на Веселые картинки мужчина и женщина Скачать игру для компьютера gta 5 стиле кухни в Картинки для декупаж Фото грамот за участие в конкурсе латиноамерикантки порно фото порно фото эйприл онил Игра пляжный переполох на андроид о полонском Интересные якове факты крупные.размеры.женских.грудей.фото век актеры Великолепный селим фото карты игра myst Как оформить вытяжку на кухне фото такая анжела в игре говорящая Кто Как сделать фото на чёрном фоне фото пизде в лимон скачать торрент варкрафт 3 Игра Как связать спицами кофту картинки в фото гомосуалисты сексе фото девушка сыт на парня Игру в скачать имитацию торрент общаге в елены фото секс берковой улучшениями с и прокачками Игры пизде вк в сперма фото на голои блонд аниты фото сісек малінькіх порно зрелих фото anita c фотосеты смотреть кегли есть игра Как где называется Подвижные игры по сказкам сутеева картинки smurfs классный стриптиз фото контакта из целки крупно фото виниловые спальни каталог для Обои Торрент игры скачать лада рейсинг порно фото я и моя девушка Сказка о цапле и журавле картинки длиные ноги фото у девушек Интерьер фото 3 комнатной хрущевки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721