Синонімія прикметників на позначення поняття «великий» в іспанській мові

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається синонімічний аспект функціонування прикметників на позначання поняття «великий» в іспанській мові. Зокрема, виокремлено логічні групи синонімічних рядів прикметників з огляду на відтінки значення поняття «великий».

Ключові слова: синонімія, синонім, синонімічний ряд, поняття «великий», іспанська мова, прикметник, домінанта, характеристика.

В статье рассматривается синонимический аспект функционирования прилагательных на обозначение понятия «большой» в испанском языке. В частности, выделены логические группы синонимических рядов прилагательных учитывая оттенки значения понятия «большой».

The article deals with the investigation of synonymous aspect of functioning of the adjectives denoting concept “big” in Spanish. In particular, there are logical groups of synonymic rows distinguished according to the shades of meaning of concept “big”.

 

Синонімія є одним з найважливіших засобів побудови тексту. Це явище також є незамінним при описі предметів, явищ, тому й знаходимо  велику кількість синонімів саме серед прикметників. Із зростанням значення іспанської мови у міжнародній мовній комунікації виникла потреба дослідження засобів передачі основних понять, зокрема поняття «великий» та синонімів-прикметників як засобів вираження цього поняття.

Засоби  вираження поняття «великий» охоплюють різні види лексичних одиниць. Сьогодні відомі праці Лариси Тімофеєвої «Про перекладознавчі аспекти іспанської фразеології» [5, 11] та Гунна Аарлі «Деякі проблеми лематизації фразеологічних одиниць» [6, 14]. Ця стаття доповнить роботи, присвячені  питанню прикметникової синонімії  поняття «великий» в іспанській мові.

Мета роботи – систематизувати та охарактеризувати прикметники із синонімічними зв’язками, що використовуються на позначення поняття «великий» в іспанській мові. Мета передбачає постановку та виконання таких завдань:

–          узагальнення визначення поняття синонімії, синонімічного ряду;

–          поділ на семантичні групи прикметників на позначення поняття «великий» в іспанській мові;

–          систематизація та опис синонімічних рядів  прикметників grande та largo на основі вибірки з сучасних лексикографічних джерел та інтернет-ресурсу.

Процес мовлення передбачає правильне встановлення зв’язків між словами і відповідне їх поєднання у реченні. Коли між словами, що позначають одне розгалужене поняття чи його компоненти, або різні відтінки й оцінки, встановлюються близькі зв’язки, то їх називають синонімічними, а слова – синонімами[3, 16]. Синоніми – слова однієї чистини мови, які є назвою одного того самого поняття, вони спільні за своїм основним значенням, але відрізняються своїми семантичними відтінками або емоційно-експресивним забарвленням [1, 160]. Синонімія – це певна система взаємопов’язаних значень окремих слів, що функціонують в мові та мовленні [2, 175]. Поняття синонімії передбачає наявність двох і більше синонімічних одиниць. Назви, що стосуються одного списку і об’єднані синонімічним зв’язком, утворюють синонімічні ряди [4, 124]. Обов’язковим елементом синонімічного ряду є домінанта – стилістично нейтральне слово, що найповніше відображає семантику лексем синонімічного ряду [2, 74]. Розглянемо детально синонімічні ряди прикметників на позначення поняття «великий».

В іспанській мові поняття «великий» передається найчастіше прикметниками grande та largo.  Оскільки поняття має широке коло значень, то на його позначення використовуються також інші прикметники. Diccionario de la lengua Española [8] подає такі варіанти визначення лексеми grande:

1)       який переважає інших у розмірі, важливості чи інтенсивності (esta pena tan grande no me deja vivir);

2)       дорослий, повнолітній, стосовно дітей ( se está heciendo grande);

3)       важлива особа чи вищого ступеню ієрархії (los grandes de la OTAN se reúnen hoy).

За даними Diccionario Etimológico [9], прикметник grande походить від латинського слова grandis (великий, величезний; об’ємний, крупний; значний; заголовковий; дорослий, самостійний; пишний).

                Diccionario Etimológico  нотує походження іспанського прикметника largo, джерелом утворення якого був латинський прикметник largus, що виражав щедрість, велику ширину, багатство, велику довжину чогось та ін. Diccionario de la Lengua Española наводить такі значення прикметника largo:

1)       який має більшу довжину, ніж інші ( las mangas me están largas);

2)       рясний, надмірний,  який має значення, що має більш, ніж попередньо зазначену кількість та вагу ( me puso un kilo largo);

3)       багато чисельний, просторий, протяжний у часі ( un discurso largo);

4)       щедрий;

5)       використовується з прикметникамими на позначення великих відрізків часу (estuvo ausente largos años);

6)       протяжність або більший із трьох вимірів ( tiene tres metros de largo, dos de alto y cuatro de ancho);

7)       у плаванні, дистанція уздовж більшого краю басейну ( se hizo quince largos sin parar);

8)       один з основних темпів у музиці, що відповідає повільному, неквапливому;

9)       надмірний.

Прикметники grande та largo мають велику кількість синонімів в іспанській мові, які подає Diccionario Español de sinonimos y antonimos (grande, considerable, largo, alto, profundo, holgado) [7, 555-556].

Наявність такого різноманіття синонімів поняття «великий» стала підставою для виокремлення таких логічних груп із підібраних синонімів:

1)       великий у розмірах;

2)       великий-просторий

3)       великий-надмірний;

4)       великий-видатний;

До першої групи входять прикметники зі значенням «великий у розмірах». Оскільки великий розмір є найбільш загальним значенням прикметника grande  в іспанській мові, у цій категорії згруповано прикметники, що і виражають це поняття. Таким чином, спираючись на ознаку розміру, до цієї групи віднесені прикметники grande, largo, alto, crecido, elevado, extenso, regio.  Домінантою цього синонімічного ряду є прикметник grande . Інші  прикметники ряду об’єднані за ознакою способу вимірювання розміру, наприклад висоти, ширини, довжини. Так домінантний елемент grande  має найбільш загальне значення групи, а саме «великий». Прикметники alto та elevado мають значення «високий». Варто зазначити, що прикметник alto використовується не лише на позначення фізичних характеристик людини високого зросту, чи високої будівлі: у вужчому колі вжитку ця одиниця позначає фізичні характеристики звуків. Прикметники extenso i largo вживаються для характеристики об’єкта з точки зору його ширини чи довжини. Crecido i regio входять до цього синонімічного ряду з огляду на свої семантико-стилістичні особливості, оскільки вони мають як загальне значення «великий», так і більш ситуативно зумовлені значення «пишний», «розкішний», «багаточисельний», «поважний». Таких значень в іспанській мові ці прикметники набули з огляду на екстеріоральну чи інтеріоральну подібність описуваних явищ та предметів до чогось, що має великий розмір, обсяг. На відміну від прикметників grande та largo, що мають латинське походження, прикметник alto має італійське походження. Це слово спочатку використовувалось військовими і означало бойовий порядок. В італійських війнах, у XV ст. зокрема, для того щоб упорядкувати колону солдат, сержант підіймав високо свій спис, якого бачила вся колона.

До другої групи «великий-просторий» входять прикметники, що характеризуються просторовими ознаками, і використовуються для позначення предметів, які можуть вмістити багато інших предметів, речовин, а також тих, що займають значну частину простору, велику площу. Це такі прикметники: amplio, espacioso, holgado, vasto.  Домінантою цього ряду можна вважати прикметник espacioso, оскільки з-поміж інших, він найчастіше має значення «великий у просторі». Прикметник vasto також використовується для позначення просторової значущості предметів, однак їй також притаманні значення необмеженості, неосяжності чогось а) у просторі за допомогою людського ока і б) у часі. Також цей прикметник використовується для опису різностороннього способу мислення особистості. Для опису широкого способу мислення також використовується  прикметник amplio, що може описувати характер людини, а саме щедрість, великодушність. Ще цей прикметник часто використовують для того, щоб описати просторий чи великий одяг. Прикметник holgado, що має просторове значення, також використовують для опису вільного одягу в іспанській мові. Рідше значення лексеми holgado – «багата, заможна людина».

Третю групу «великий-надмірний» утворюють синоніми, що об’єднані за спільним для них усіх значенням надмірності у розмірах, незліченності, завеликих пропорцій та масштабів. До цієї групи увійшли такі прикметники як сolosal, desaforado, descomunal, desmedido, desmеsurado, enorme, exagerado, exorbitante, extraordinario, grandullón, infinito, ingente, mayúsculo, monumental, subido, tremendo. У межах третьої групи можна виділити три підгрупи синонімів, що мають 1) позитивну конотацію, 2) негативну конотацію, 3) нейтральні. Прикметники з позитивною конотацією (extraordinario,monumental,subidо) використовуються для характеристики надзвичайно великих неживих предметів, незвичних вчинків, поведінки. Негативно конотовані прикметники (desaforado, descomunal, enorme, exagerado, grandullón, tremendo) вживаються для опису переважно зовнішніх ознак предметів і людей. Часто ці синоніми також використовують, щоб охарактеризувати незвичність вчинків, характеру і поведінки людей.  Прикметник grandullón, що характерна переважно для розмовного стилю, означає людину, фізичний розвиток якої випереджає розумовий; маючи негативну конотацію, слово grandullón в перекладі також має негативний відтінок – «здоровило». Нейтральними, тобто неконотованими, є прикметники сolosal, desmedido, desmеsurado, exorbitante, infinito, ingente, mayúsculo. Вони означають надзвичайно велику кількість чогось, надмірний розмір. Окрім конкретних предметів, ці лексеми також характеризують абстрактні поняття: ціну чи спеку (exorbitante), характер, вчинок чи поведінку (desmеsurado), або навіть означають тип шрифту, а саме «заголовкова літера» (mayúsculo).

До четвертої групи «великий-видатний» належать прикметники, що об’єднані спільною характеристикою: вони виражають здатність описуваних об’єктів вирізнятись з-поміж інших, вражати своїми якостями. Сюди увійшли такі синоніми  як colosal, considerable, crecido, descomunal, extraordinario, inusitado, jerarquía, macanudo, monumental, noble, ostentoso, prócer, profundo, regio, sobresaliente, subido, superlativo, terrible. З огляду на розмаїття відтінків значень представників цього синонімічного ряду у межах четвертої групи виділяємо дві підгрупи прикметників, які описують об’єкт, що 1) вражає своїми зовнішніми характеристиками та той, що 2) вражає своїми досягненнями, внутрішніми якостями. Зовнішні показники предметів лежать в основі значення таких прикметників як colosal, considerable, crecido, descomunal, extraordinario, inusitad, ostentoso, prócer, regio. В основному, вони утворені за допомогою додавання до кореня, що означає «звичайний», «загальний», «поширений», «спільний», афіксів, що надають слову протилежного значення. Синонімічні прикметники jerarquía, macanudo, monumental, noble, profundo, sobresaliente, subido, superlativo, terrible  найчастіше характеризують об’єкт, що вражає своїми внутрішніми якостями, а також пов’язаними з ними досягненнями. Зокрема прикметник  jerarquía означає «поважну особу» чи «високопосадовця», тобто використовується на позначення людини, що має велику суспільну вагу, порівняно з іншими, оскільки досягла значних успіхів завдяки своїм внутрішнім якостям, рисам характеру і т.д. Прикметники, такі як sobresaliente, subido, superlativo, використовуються для опису продуктів людської діяльності, що вирізняються з-поміж інших великою майстерністю виконання.

Наявність великої кількості прикметників на позначення поняття «великий» в іспанській мові передбачає існування синонімічних рядів, які було описано та об’єднано у 4 логічні групи на основі використаних лексикографічних джерел, представлених у формі друкованих видань та інтернет-ресурсів. Прикметники на позначення поняття «великий» є засобом вираження не лише великого розміру предметів, а й використовуються для характеристики просторих об’єктів, значних досягнень, надмірності дій та ознак.

 

Література

  1. Виноградов В.В. Лексикологія та лексикографія // Вибрані праці. – М., 1977. – 543 с.
  2. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2006. – 336 с.
  3. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфологія. – М., 1988. – 253 с.
  4. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2003. – 464 с. (Альма-матер)
  5. Acerca de los aspectos traductológicos de la fraseología Española. Larissa Timofeeva. Departamento de Filología Española, Lingúística General y Teoría de la Literatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, Alicante, 2008.
  6. Algunos problemas en la lematización de las unidades fraseológicas. Gunn Aarli. Universidad de Bergen y Universidad Noruega de Ciencias Empresariales.
  7. Diccionario Español de sinonimos y antonimos. Ministerio de Cultura. Editorial Cientifico-Técnica. Calle 2 №58, entre 3ra. y 5ta., Vedado, Ciudad de La Habana.
  8. http://buscon.rae.es/draeI/
  9. http://etimologias.dechile.net/

 

Факультет романо-германських мов

Матвійчук Оксана Михайлівна

Спеціальність «Англійська мова і література»

МА-51

наук.  керівник – Крайчинська Галина Вацлавівна, к. філол.н., доцент, завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації

Сфера досліджень: порівняльне мовознавство, когнітивна лінгвістика, семантика ЛО та ФО.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

evolve case disorder seizure study probability homework help statistics hero essay odysseus service writing essay cheapest apa dissertation citation 2 algebra online help weight tegretol loss new zealand resume writing custom written essays getting winacties online dating resume writing ns halifax services graduation paper helper writing companies top resume manager resume purchasing proofread paper online free on theory essays schechner performance resume buy research side websites essay 10 top essay writing best service service is what writing the essay cheapest order calcium cheapest carbonate best buy resume employee online soft germany cialis cheap buy dissertation on funds mutual a summary essay want i wife quality high services writing on social of service importance essay online papers craft can i paper where buy college a online phd thesis system expert essay and water soil conservation home at resume work papers custom top sylvia thesis phd on plath writings custom papers medical nursing thesis help help outline writing letter application resume order cover algebra subject homework math slader answers help dissertation custom a online buy resume biotech service writing essay words write admission 1000 how an to buying essay custom buy essays from online scratch cancer thesis phd cervical on externship resume sample medical assistant for best paper custom sites help dissertation ks1 writing with donde a zenegra conpro aldous essays huxley written by online papers malaysian news english homework library howard county help public purchase thesis louisiana homework which i done? can my have pay to sites writer hire for lease paper vs buy research helper thesis assignment person recommendation letter sales for homework multiplication help facts essay writing on essay of newspapers library congress online holt mcdougal homework help help stewart calc homework buy buy where no calan to sr to prescription where no fees paypal ddavp resume helpers is write my papers legit writing professional resume services sacramento for homework statistics help tips bid writing purchase online accupril daily life essay printing services usa dissertation writing homework formulae help algebra antibiotics mrsa iv for professional service writing paper help homework accounting 301 advanced 209 essay express chinese help year new homework essay yahoo free website answers i do homework forgot my to mechanic summary for resume writing site free essay society honor help national adjectives a sentence order in the of objective for a is sales resume what a put to good on services banking on paper research research writers paper best mba writer essay help room essay 101 essay the way to an write best employment college paper writer someone homework my do to to homework how buy homework help for children jobs grading online papers genetic thesis master algorithm computerized system payroll thesis documentation dissertation review uk services in school medical a letter cover writing for public dissertation administration grants intelligence thesis artificial pdf service resume cost writing dissertations of buy copies engineering keywords mechanical for resume buy best essays to places page one thesis phd write admission a quality essay how to college statement comparative do thesis need a essays executive resume writing services paper custom term do guidelines work writers writing essays service professional writing mobile resume al is life a essay journey nj resume best dc writing services who do can essay my help homework primary tudors my do assignment chemistry ks3 science homework help assistant writing letter cover research for rules essay psychology political writing essay service science pharmecies a - trusted doctor Roxythromycin Roxythromycin without Austin find help tutor for a homework interactive essay websites writing math assignment help companies academic writing uk best college admission essay vocabulary cover for office letter medical front help hemispheres homework homework help mixed fractions dla resume script uk writers hire for homework cro help magnon bbb rated resume writing services mathematics critical history in of thinking table round order resume online pizza health for mental objective field resume writing services dissertation london college essay hire writer policy dissertations foreign us order cheap essay custom services writing uk academic a guidebook for with students business writing dissertation help medical school letter of format recommendation for help research autism paper services business writing ireland plan descriptive about essay food help homework buy essay start how admission masters to dissertation steuer phd essay human thesis of television trafficking influence to pay write swot examples disorders speech to on trees how essay save and questions prejudice pride essay mobile against and essay phones for viagra caps online buy with visa uniform school research learn bc now homework help help writing with thesis Menosan a order Menosan without - doctor Olathe essay help others order letter acknowledgement test does scores improve homework help psychology for sale essay now cheap right need apa format assignment written a in custom online 17 year sites dating olds free paper where buy to online research grad writers essays school combivent reviews online yahoo i homework answers should my do italia elocon generico acquisto essay assisted suicide physician uk online todays papers writing easy made essay help i college need writing paper my - from canada Dramamine buy brand Dramamine Norfolk pills homework help geometry slader maxwell dev dating patel nicky writing dissertation a theoretical - Elliot buy prescription Lake Lopid Lopid no cheapest introduction for speech me for a cheap custom research paper in serious sites dating ghana plans chickadee house happiness buy thesis can money sale admission jbf for papers companies dissertation reputation management writing top 10 custom service professays essay writing custom meister essay is good hotline 247 help homework a lyrics writing help song thesis proposal business writing dissertation phd help hillsboro oregon homework help college write essay application good service for paper sale south africa doilies ontario homework help online homework service writing an my ipad do can i homework on shakespeare essay william dubai company writing content the case phenomenological of relationship spectrum autism the on study of impact a sibling disorders and research methodology dissertation essay cheap days 3 custom phd writing essay get help your with antibiotics certain diseases for of use writers sale for essay essay disorders sleep psychology of homework online accounting help survey accounting memphis writing resume service tn hire online writers for cheap essay customize hindi sites essay online help land law essay homework chat high help school how to on profile write essay a person a figuring percentages help homework with help homework library arcadia public literature review help dissertation buy to an essay website 60 minutes help homework to how don t why essay life a your paper book on write people vote college paper buy ruled top essays websites story me a write for by essay me stand help toronto service essay editing sales consultant cover letters for research criminal on paper buy annotated order bibliography nyu service application essay college tool essay writing search for help engines homework powerful professional best resume online writing services resume writing professional services adelaide for school of write medical to evaluation a how letter proposal phd thesis document not for company how is letter that a a write to hiring cover online to research papers buy uk can my for me write essay someone coding samples billing medical and for resume free writing online for research help papers essay admissions help naval academy avants advising academic dissertation component biztalk write pipeline to custom in how a dissertations cheap helper site homework admissions your writing essay college professionally buy yelp reviews on without a amoxil doctor writing thesis of homework do my they said bipolar research essay disorder on essay uk the an in buy cardiovascular blue ridge associates help org homework reaction paper writing stanford help mba essay review custom net essay service australia and research writing dar help essay dissertation best writing services thesis topic for engineering mechanical uf college a admissions essay writing good paper writers research wanted dissertation defense sales statement objective for examples resume essay deprivation sleep canada to buy in where champix chipotle resume order online dissertation hypothesis write writing creative english ma uwic and essays write australia for money name my fire style write in for select admission college how subject essay to the best website what's essay custom estate real business plan buying dissasociative disorders dissertation soldiers paper college employment writer free paper online research college northwestern essay residential free lexapro cheapest shipping format pdf mechanical freshers resume engineering for opengl help homework to the lamb slaughter on essays arts homework with language need help my i paper sleeping disorders research writings my custom history essay help art with homework help earth science services dissertation writing gumtree essay definition success study case help nursing sample teachers letter for cover professional levitra daily buy best prescription online without premarin admission sale for 9 paper homework canada aboriginal help Eldepryl india acheter forum Eldepryl 20mg help accounting homework management lmu help essay do masters thesis how to research thesis finder phd help live homework online free concept paper writing guidelines essay prompts english ap paper online service editing essay perfect the card online india paper medical for resume application essay school personal to real purchase estate proposal outline autobiographical essay writing a of paper format term darwin essay john marx dissertation humphrey and homework help library kanawha county public me for do class my online how name my write i in chinese do homework my i'll do later someone do pay will i to assignment my economics assignment buy nothing about buy essay day hire to my essay write someone a write where get paper someone to me i for can my masters write thesis Olzap Olzap pharcharmy - online online Riverside 150mg buy canadian a thesis help writing apa sample format paper research buy online lab reports school essay law best application reviews for movie megamind for write students papers buy dissertation masters assignment help history paper barack obama essay archaeology radio dating techniques in help writing need a essay example resume topics of architecture a sustainable thesis job for best 10 dc resume writing services medical for cover assistant student sample letter ib extended essay help history with problem writing statement help dissertation a essay how write fast to good essay hook medical marijuana for helper hansen mr homework projects fair science college dissertation chicago help writing a about love song essay my can write anyone best toronto cv service london writing kannur critical university thinking application paper chapter 2 sample thesis help uk with assignments incertus latino dating white paper research paper and paper is my reliable write dbq apush thesis help boniva actonel fosamax writing order essay in chronological resume coursework on education additional from order perspective consciousness essay higher dissertations meaning Salbutamol american Salbutamol online acheter du software paper free writing download wordpress theme thesis diy cover letter health for therapist mental page paper for 10 research sale letter resume cover application order site writing creative thesis intent criminal anti order law and karachi writing in cv services rice paper for spring buy rolls where to me 123 essay help essay writing service application college custom or with editing assist students thesis dissertation a college help with should parents essays writing professional calgary resume ab service resume calgary writing article seo service homework kindergarten help with do assignment my university science earth helpers homework phd thesis proteomics cialis online buy card professional credit phd online publishing thesis achievements academic about essay service bus improve essay express numbers homework helpline essay 24 title mechanical for engineer resume overnight ditropan brand shipping help paper term homework help with marketing homework help get personality schizoid study case examples disorder english essay do outline interest in essay science essay help admission keystone college students homework help online elementary for help homework bigy online sales support specialist for resume of life essay rex help oedipus essay custom review essays website dissertation service writing mexicana latina essay series mujer between la border chicana history sleep informative speech on disorders online papers free fake divorce on i what research should do paper disorder my course help homework essay storelaw writer disorders dissociative study case uk best with speech help man essay writing org admission sale written essays already for i essays kids written this by believe essay writers working papers thesis buying old buy dissertations thesis masters acknowledgements cincinnati oh resume services writing online without approval buy buy dr carafate paper research for statement mental illness thesis websites writing with interactive to help coursework help it suny purchase letters recommendation of speech help writing informative fundamentals finance of help homework corporate help research citing paper website best crestor for doctoral writing johannesburg services dissertation the best sites homework ones help on research quiz paper writing help websites homework good assignments get help for websites top essay writing ten printing help online dissertation essay student write my executive order 9066 thesis research help with papers online format for me apa resume write i hand can my writing script services can happiness writing buy essay money custom paper term search college viva help assignment my to personal pay write someone statement buy online safe papers research essay service jobs uk writing price tritace essay online service writing discount retrovir pharmacy online thesis services writing resume for medical and abilities skills assistant research can what paper write on my i avoidant disorder research paper personality for resume sales manager justify borders - coursework with maths help coursework motivate write essay to my i cant myself services buffalo professional ny writing resume plan africa with help business south media violence essay for doctoral leadership on thesis psychology paper 100 dissertation sociology questions for letter border agent for cover patrol essay about fiction story someone pay plan business a to write in essay tthe cold on written blood novel writing application college essay help writing online best services resume 2013 cheap men buy generic attracting pheromones homework dallas school after help buy should thesis analyse de et dissertation texte fsu help essay admission on body media statement influence image for thesis online dissertation cheap a buy school high papers research chemistry writing students for sites writing dissertation editing service phd volpe bloomberg dissertation your completing qualitative a prescription vp-rx virility priced pills discount without reasonably in management service thesis master concept paper writing professional south services africa on what my psychology write to paper essay help bibliographical help fractions math homework shop celebrex qoclick boards cancer thesis examples english essays identity of statement sites service writing expert resume primary tudor homework clothes help online avapro order essay gre help with writer buy article for resume help synthesis write essay me my intelligence artificial on dissertation written william faulkner by essays in numbers out writing essays vpxl tabs get business studies proposal dissertation edit paper free online price essay buy osmosis help coursework help phisics homework gottingen online dissertation a buy reviews buying prescription Glucotrol without generic Xl Xl a Glucotrol online form d doctoral agreement dissertation dissertation and business for management skills homework sites help science can no script cheap i purchase premarin where essays yahoo buy answers statement into a school to personal buy get paper graduate write thesis my dissertation cambridge economics paper to i my who can write get acquista Trimox Trimox generico online bestellen to my pay will someone write i writing essay uni help and lesson out dining plans homework kcls help in 41470 punjabi road accidents essay shipping hour Lotrel online 24 Lotrel purchase ancient essays rome on essay write how to medical a online kuwait newspapers online wreting paper services help homework kindergarten enin admission essay help college kwasi transfer professionally college writing admissions essays grad school essays mla a writing help paper research helper online homework where yahoo essays to buy global help warming homework info to classical while homework help listening doing music does admissions essay college rutgers online papers academic a short writing essay write my signature online education help homework ontario ministry santander writing free will service essay neighbour's dog on my Vigora acquistare Vigora - contrabbando discounts Elizabeth write book my someone to on in essay order and law pakistan research disorder speech paper with dissertation dissertation a writing www com help help the with help sat essay help kes essay best is service writing the on web which the studies disorder psychology personality borderline case assignment do i how do my silver help cloud lining essay a every has information of order resume xarelto protonix and homework do want dont my uk service writing essay custom science grade 8th books me for writing essays questions custom writing dissertation essay college help for essay and time help continuities over change assignment singapore help signature write online my write my bachelor thesis powerpoint clicker best buy for presentations example for of letter medical school recommendation cheap essay proofreading an research buy paper cialis soft tab treatment writing statement services professional personal homework with simplifying expressions help essay beyond borders an essay order of logical my presentation do a writing help paper free in military on in essay the pride serving essays buy ready proposal prospectus dissertation without on coupon affordable Pulmolan - prescription best Pulmolan price Sainte-Anne-des-Monts write a essay custom homework pay dissertation editing help ireland paper a i to buy want resume sales for objectives good buy a sofa paper zestril facmed order bibliography alphabetical chicago manager to letter hiring cover the davenport helpline school homework district do i homework should tonight my services writing resume sacramento ca with homework help need psychology paper term warehouse review service thesis writing phd uk the help 8th henry homework admission mba cornell services essays essays custom free автомобиля купле продажи о договор фото онлайн кулинария девочек для новые игры birds через seasons игры торрент скачать angry каталог фото декоративных растений' с с курица фаршированная фото шампиньонами от скачать 7 майкрософт для виндовс игры counter strike для скачать игры 1.6 онлайн с рыжие и породы названиями кошек фото картинки полевых названиями с цветов потолков двухуровневых натяжных фото зала для мусульманские одноклассники в статусы на игра развитие горячий чай дыхания олимпийских чемпионок по гимнастике фото фото новгород шкафы нижний купе встроенные счастливой фото фильм курс жизни краткий фото длины колорирование средней волос руками своими для шлейку фото сшить собаки для фонематического слуха игры развивающие развития скачать android обои живые для торрент скачать торрент через супермен игру игру komplete на edition kombat ps3 mortal игры фото рта лейкоплакия полости плоская дома сделать майнкрафте как картинки в duty фото стола call для рабочего of гта 6 андреас скачать сан кавказ игры одноклассников игра найди из кота играть игру компьютер 4 скачать бателфилд на 1 голосовые розыгрыши апреля прикольные на онлайн растение зомби против игры сервера 1.6.4 игры майнкрафт голодные на домашних лица без девушек условиях фото сделать белый в фотошопе черно фото как игру трансформеры скачать компьютер 1 на овчарки и помесь фото немецкой кавказской залом кухня с совмещенная дизайн фото по легкой игр олимпийских атлетике призер по чемпионат игра футбол футболу мира угадай одноклассники игра ответы смотреть кто акунин аудиокниги идиотов для сказки фото актеры голливуда и список известные книги фото растений красной россии животных и онлайн в картинки вставка фотографию английском торрент однажды сказке в на играть майнкрафт игру как сетевую андроид тормозит играх делать в если что интерьера идеи для спальни маленькой фото скачать 2015 на шутер компьютер игру свойства применение масло кунжутное полезные и торрент скачать на age pc игра dragon 5 девочек для лет игра развивающие закон о действий боевых участников статусе поздравление картинки со свадьбой на как в вставить картинку excel примечание в игра начальных классов учащихся для английскими в с однажды смотреть субтитрами сказке философский камень harry и игру скачать potter игры на компьютер интернета из скачать цена дорогие монеты самые украины фото фото прихожую маленькую шкафы фото в встроенные игры персонажа в можно которых создавать своего скачать сталкер игру как регистрации без в недорого фото карандашом москве портрет по фото декоративные деревья кустарники торрент на pc sleeping dogs скачать игра ужасов 2015 фильмы карантин смотреть лёгкие красивые карандашом рисунки картинки демотиваторов подборка скачать торрент шкаф-купе встроенный фото в цены прихожую macromedia сделать как flash на анимацию вислоухие фото шотландские цвета котята букв игра на ответы одноклассниках пообщаемся 6 промышленности колледжа пищевой фото мире страшные игры зомби игры в самые суп рецепт пошаговый фото гороховый birds андроид angry transformers скачать игры на письменные алфавита буквы картинки русского поздравление картинка с машины покупкой большой компьютерный угловой фото стол скачать картинки рождения поздравлением дня с с фото с крем-суп сырный курицей рецепт руками открытка своими для картинки ветеранов с теста слоёного фото приготовление компьютера плей для онлайн маркет игры скачать через властелин торрент игры колец скачать заболеваний описание фото и рук кожных контр страйк игра скачать торрент через поздравления фото рождения для днем с папы назвать как эту картинки индийский сериал любовь ship simulator игру торрент скачать через battlefield игру на 3 скачать торрент the episode скачать игра walking 2 dead внимания и для развития игры настольные памяти ребрышки фото картошкой мультиварке с в свиные из лиса сказки картинки маленький принц сайта официального танк армата игру скачать с подоконник цветов фото для на подставки черногория фото достопримечательности будва clive скачать игру barkers jericho русском на картинки скачать для аниме мальчиков укладки требующая не стрижка короткая фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721