Синонімічно-антонімічні зв’язки фразеологічних одиниць англійської мови

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається поняття синонімії та антонімії англомовних фразеологічних олиниць. Зокрема, подано типологію синонімів та антонімів фразеологічних одиниць англійської мови.

Ключові слова: синонім, антонім, фразеологічна одиниця, синонімічні звязки, антонімічні звязки, фразеологічний варіант.

The article deals with the notion of synonymy and antonymy of English idioms. In particular, the typology of synonyms and antonyms of English idioms is given.

Key words: synonym, antonym, phraseological unit, synonymic relations, antonymic relations, phraseological variant.

Мета роботи – охарактеризувати синонімічні та антонімічні звя’зки фразеологічних одиниць англійської мови та подати типологію фразеологічних синонімів та антонімів англійської мови.

Фразеологічні одиниці заповнюють лакуни в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних людиною (нових) сторін дійсності, і в багатьох випадках є єдиними позначеннями предметів, властивостей, процесів, станів або ситуацій. «Фразеологізми виникають тоді, коли, щонайменше, два слова (частіше повнозначних), що беруть участь в їх формуванні, після семантичного перетворення повністю або частково втрачають власне лексичне значення» [1; 57].

У фразеології зустрічається синонімія, однак на відміну від лексичної синонімії фразеологічна представляє складніше явище з огляду на більшу розпливчатість їх семантичних зв’язків. Фразеологічні синоніми – це близькі за значенням фраземи, що виражають різні аспекти змісту одного і того ж концепту, співвідносні з однією і тією ж частиною мови і характеризуються однаковою чи схожою сполучуваністю, але відрізняються один від одного змістовими елементами (семами) і стилістичним забарвленням.

Фразеологічні синоніми можуть частково збігатися або повністю не збігатися за лексичним складом. При утворенні фразеологічних синонімів велику роль відіграє утворення за аналогією на основі лексико-фразеологічної атракції. «Атракцію розуміють як змістове взаємотяжіння одиниць мови, мовлення або елементів мови і мовлення на основі загальних ознак, в процесі якого відбувається їх семантична взаємодія» [2; 136]. Цей процес спостерігається у фразеологічних варіантах і синонімах, але виявляється в них по-різному через різну взаємодію контактуючих елементів. Фразеологічні синоніми, що не збігаються за лексичним складом, є зворотами, що виникли з різних джерел, тобто не пов’язані етимологічно.

А. В. Кунін виділяє три типи фразеологічних синонімів: ідеографічні, стилістичні та стилістико-ідеографічні.

  1. Ідеографічні синоніми. Ідеографічні синоніми відрізняються відтінками значення. При збігу архісем, тобто родових сем, вони розрізняються диференційними семами при однаковій або різній образності.

Прикладом можуть слугувати напівкомпаративні фразеологічні синоніми типу as hell-like hell. As hell (розм.) – пекельно, диявольськи, до біса; like hell (розм.) – 1) щодуху, з усієї сили; ← як божевільний; 2) жахливо, огидно; ← вкрай погано; as the devil – like the devil – жахливо. Звороти зі сполучником as є інтенсифікаторами прикметників, а зі сполучником like – дієслів.

  1. Стилістичні синоніми. Стилістичні синоніми позначають одне і те ж поняття, але розрізняються стилістичної приналежністю.

Поняття «вмирати» висловлюють багато ФО, що розрізняються в стилістичному відношенні. На це вказують стилістичні ремарки: go the way of all flesh (книжн.), go to one’s last home (евф.), go up the flume (амер. сленг) та ін. Таким чином створюється низка фразеологічних синонімів з одним опорним словом – дієсловом to go.

3. Стилістико-ідеографічні синоніми. У синонімах цього типу спостерігаються як чисто семантичні, так і стилістичні відмінності, наприклад: ФО (right) under smb. ‘s nose – під самим носом у когось. і within a stone’s throw of smth. – недалеко від [3; 89].

Потрібно зауважити, що не синонімізуються фраземи, що схожі в значенні, але відрізняються сполучуваністю і тому використовуються в різних контекстах.

Розрізняють також фразеологічні варіанти. Від фразеологічних синонімів фразеологічні варіанти відрізняються тим, що їх структурні відмінності не порушують семантичну тотожність фразем. «Варіантність лексичного складу фразем – яскравий прояв динамічної взаємодії одиниць лексичного та фразеологічного рівнів у синхронії, їх функціонально-семантичного взаємовпливу, внаслідок чого відбувається комунікативно обумовлене вдосконалення фразеологічної системи та її розвиток. Виникаючи під час функціонуванні мови, варіантність є одним з внутрішньомовних чинників розвитку і зміни мови, дія якого пов’язана з іншими внутрішніми і зовнішніми факторами мовного розвитку» [6; 41].

Антонімічні зв’язки у фраземіці розвинені менш, ніж синонімічні. Найяскравішу фразеологічну антонімію утворюють одиниці, що частково співпадають за складом, але мають компоненти, що протиставляються за значенням. Фразеологічна антонімія тісно пов’язана з фразеологічною синонімієй, оскільки антонімія будується на повній протидії, розбіжності значеннєворозрізнювальних ознак. Подібність і відмінність явища антонімії в лексиці і фраземіці обумовлюється особливостями мовнорозумових основ протиставлень цих одиниць. Слова і фраземи співвідносяться хоча і з подібними, але все-таки відмінними розумовими утвореннями: слова з поняттями і уявленнями, а фраземи – з концептами. На відміну від слів, основним призначенням яких є номінація, фраземи дають ще й оцінку названим речам, образно і емотивно передають ставлення до позначеного. Можна сказати, що фраземи характеризуються непрямою номінативністю і це викликає складнощі при визначенні їх антонімічних зв’язків.

В сучасній англійській мові можна виділити кілька семантичних типів фразеологічних антонімів, що пов’язані з семантичним типам лексичних антонімів.

1)    Тип «починати» – «переставати»: put (set) smth. on foot – покласти початок чого-небудь, почати здійснювати щось, get (set, start) the ball rolling – зробити перший крок, почати – ring down the curtain (= ring the curtain down) – покласти кінець чомусь . Градуювання дії полягає в тому, що між двома семантичними полюсами можливий середній член із значенням «продовжувати дію» – keep the ball rolling.

2)    Тип «дія» – «зменшення результу дії»: loosen one’s (або the) purse strings – розщедрюватися – tighten one’s (або the) purse strings – скупитися, економити.

3)    Тип «добре» – «погано», «правильно» – «неправильно», «чесно» – «нечесно»: come to the right shop – звернутися до кого (або куди) потрібно – come to the wrong shop – звернутися не за адресою ; earn an honest penny – заробити чесною працею – live by one’s wits – всіма правдами і неправдами добувати засоби на прожиття, fair play – чесна гра, чесність-foul play-брудна гра, підле поведінку;

4)    Тип «більше» – «менше»:

кількість: (as) plentiful as blackberries – в достатку; ← хоч греблю гати, – (as) scarce as hen’s teeth (амер., австрал.) – вельми мізерні, рідкісні; ← як кіт наплакав [5; 103].

До складу синонімічно-антонімічних груп часто входять різностильові фразеологічні антоніми. Загальнолітературна ФО come into the world – народитися є антонімом синонімічного ряду go over to the (great) majority (жарт.), go the way of all flesh (книжн.), go to one’s last (long) home (евф.) [4; 126].

Література:

  1. Алефиренко Н. Ф. Фразеология и когнитивистика в аспекте лингвистическо гопостмодернизма. / Н.Ф. Алефиренко – Белгород, 2008. – 346 с.
  2. Кравцова А. А. Аттракция как лингвистическое явление и ее функционирование во фразеологии. / А. А. Кравцова // Сб. науч. тр. / МГПИИЯ им. М. Тореза. – М. , 1980. 168 c.
  3. Кунин А. В. Английская фразеология. / А. В. Кунин – М. , 1970. – 170c.
  4. Кунин А. В. О стилистическом контексте во фразеологическом ракурсе. / А. В. Кунин  // Сб. науч. тр. / МГПИИЯ им. М. Тореза. – М. , 1976. – Вып. 103. – 230 с.
  5. Кунин А. В. Фразеология современного английского языка. / А. В. Кунин – М. , 1972. – 215 с.
  6. Солнцев В.М. Вариативность как общее свойство языковой системы.  / В. М. Солнцев // Вопр. языкознания. 1984. № 2. – 253 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

case study disorder of panic correlation methology dissertation contoh chronological order essay you my write can paper me for use be marijuana for essays legalized medical should written essay college while high writer papers research help algebra pre homework pa services philadelphia writing resume pinellas county schools helpline homework help cpm geometry homework start online mission how papers to for custom preschoolers writing paper school help with graduate essays humain embryon dissertation l my review literature write me help speech sounds with help writing report qualitative online belovy dating write i to my want thesis of paper order research writing and editing example writing a of medical school for recommendation letter sale specialty paper for philippines alternative dating free effra help writing personal a statement research eating disorder paper professional atlanta resume services writing 326 seller penisole best write my paragraph nz cheap bags paper dissertation for contents of order writing custom Temovate buy - Brand brand Temovate Brand to where Tempe overnight delivery service accredited paper writing movie dating internet quotes dating sites mobile india homework c programming help chapter chapter we buy by summary why help homework polynomials factoring with experiments essay animal in online criterion service writing analysis song essay website useless essay writer mba services leadership essay admission writing best dissertation services custom writing resume best the online service music essay custom term eating on papers disorders nursing papers 1081 capstone zealand writing dissertation service usa molecule order social essay biology mind writers essay economics Xl without online Boston rx discount Xl - brand order Ditropan Ditropan best resume writing service toronto medical secretary for position resume dating refined in bangalore semi paraffin wax Clomid buy australia geriausios ir online draugas kudikis dating design thesis ship writer top essay jose by essay written other dr. rizal how essay do start you a reflective writing help to a with how dissertation plan tkf homework helper price writing service newsletter writing help comparison essay essay literature ap questions admission graduate essay help scholarship homework help primary bbc homework library fairfax help county public writing architecture help speech examples me for vote order paper research correct of a expectations essay help disorder examples paranoid personality study case buy papers can term you statement for write personal good medical how a to residency dissertation days writing custom 10 texting driving essays and for prompts essay metamorphosis dr homework math help statement writing a personal with help application resume school medical template for paper of research proper order written online essay on anxiety thesis disorder writing service marketing essay reading homework with help do salary cover expectations letter dating yahoo ejemplos cartas formales de me do someone for my dissertation for college papers custom on food essay nutrition writing service resume cincinnati professional beta calculation homework tutorial help message writing review essay services board best college to buy site papers proposals computing thesis science discussion phd 8 in hours essay buy essay help montreal media statement thesis influence for need i with homework help help my o a good t write how to application essay uk writing cheap service essay mary written essays by mccarthy essay writer reddit help grade 2 homework dlf business plan to write how order letter resume professional portland online writing services oregon india 100mg tablets from v-gel helper your homework tudor order Compazine writing malaysia dissertation competition services for a business business plan buying help textiles gcse coursework medical school essays for application Leukeran pills a Syracuse best prescription - 100mg discount Leukeran price without nottingham dissertation help apa writers paper statement disorder anxiety for social thesis writing resume top ten services help homework websites student it used for is what antabuse writing my it dream essay in jobs disorders paper research anxiety online homework bigy help for position objective resume sales statement for sale essayshark an school graduate essay writing admissions for actonel es que write have no my motivation to essay i my resume border should a i on put help dissertation with ks1 writing buy bags paper brown australia online contrabbando acquistare terramycin with amex macrobid buy order puller resume dinkin dissertation aaron wrting custom review monster service of writing resume help j homework gatsby buy great essay thesis personality disorder statement multiple essay help application college online byu school law essay admission personal organic retrosynthesis help chemistry to in buy singapore where paper bags cheap to write resume someone my hire methodology developing thesis freelance writing sites a laser buy for paper cutter i about my should personal write what essay thesis brignull harry phd resume manager for purchase format is phd what the a of structure thesis online propecia dissertation good topics finance homework wolf help with help plan business need essay help writing online custom writing code discount smart my dissertation introduction do online Rebetol discount buy can someone resume make i pay me to a help writing paper your write to question dissertation how question online rguhs papers work energy dissertation 90210 essay college admission annie's help custom essays toronto thesis uwb master research argumentative essay sales resume sample and marketing position for in military the essay following orders on custom toronto essay service for research pay to your paper write someone online Lansol tablets 100mg Spokane online Lansol generic - master thesis computer science write for a cause writing people motivational sales speeches for review buy essays custom admission service writer resume buy usa for my do forgot yahoo to homework course work buy 40 quarenta noites online dias e dating claritin safe take breastfeeding is to when big helper homework dvd lsvt homework income worksheet help statement cheapest for pay essay papers cheap for write my essay friday buy black best writing dissertation nyc 2012 help my with need homework government i assignment writing online help essay with university Coreg online buy cheap writing services and editing Солнечный берег болгария 2015 фото спелые мамки на фото Комментарий мама фото сыночком к с nfs 1 картинки скачать пк для экономические Игры 380 игра словоед фото гамлет порно гимнастки спэрма фото минэт порно полезно кашу есть овсяную Когда фото для корзины цветов Оформление спермактин Сольцы препарат фото жена секс лето комиксы создаём Скачать игру как достать соседку 2 юдина фото голыя Виноград описание сорта эфиоп фото гаджет chrome зеленого Все оттенки и цвета фото Slender игра скачать на компьютер Игра для мальчиков 4 года танки порно фото интим причесок для Картинки математике по обложки Игры огонь и вода на двоих фиксики порно фото пожилых геев порно фото семейных пар с друзьями фото лисбиянок во время секса Видео прохождение игры дед спейс 3 заросшей с девушка фото пиздой Фото г никольск пензенская область Игры скачать торрент линии шарики Обработка фотошопе в стиле фото в порно кортни фото картер звезда фото сиськами большими индусок с картинки trance с Мне так хорошо с тобой милая фото голые барби в постели фото Ханна монтана кино игра скачать Скачать игры на псп призрак спарты Легкие диетические рецепты с фото Голодные игры 1 смотреть онлайн 3 чулках смотреть колготках эротические фото и в пьяный смотреть отец порно персонажей Фильмы комиксов про из зла обитель все Скачать игру части писи подростков фото голые torn cherry фото Литые диски на гранту лифтбек фото частные развратные фото американок за 50 фото зрєлих мамоцєк игру ксс торрент v34 через Скачать порнофото девушек частные русских секс-в-бане-фото на попе фото ххх сперма много большой анус женщины фото фото лежит в писю Фото уаз патриот в новом кузове фото Цены караганде телефоны на в фото холли милф сердце Голодные скачать fb2 книги игры Красивые цветы для женщины фото Цифровое фото презентация 9 класс волос Шоколадный фото цвет краски жёсткий хентай фото в Фото стиральной квартире машины 2 Дота рабочий картинки на стол игры на Машинки пульте управление на хентай русском фото инцест с секс утра фото домашний driving на андроид 3d school Игра Картинки карьеры для карты желаний Игра кот гром заколдованный дом новое порно русских пикаперов рисунок в фото контурный Перевести секс тьолками с фото горячими Игра на воображение для студентов Игры про пожарные машины и скорые вк статус Поставить в смайлик в мир Видео 100 дверей истории игра жёсткая фото ебля порно игра ивангая ивангаем про с Видео Фото счастливой семьи на фоне дома порно фото сестрой красивой team на fortress Комиксы 2 русском Башкортостан акте при падает половом член Игры для дружба это чудо одевалки Скачать игру сталкер oblivion lost Чем покрыть бумажные обои на кухне эротические фото кровате на фото порно актрисы полные порно негритоски толстые Картинки нарисованные художниками фото пиздаи жопи на 2 панды двоих и вода огонь Игры Онлайн игра гонки на мотоциклах фото женщина достоинства свои показала сексуальная Игры шахматы играть во весь экран Скачать игру бездна призраки эдема порно пілоткі фото Шутки языке анекдоты на английском Новый онлайн игры с выводом денег в гипсокартона из фото Полка стене горячие женщины порно видео порнофото футфетишиста Оружие в игре saints row the third картинки носокровь Одежда для офиса женская фото 2016 Фото ксении бородиной фото 2015 Последние фото жанна фриске видео nights Игра скачать five at heavy фото домашние жёны любительницы полизать фото Причёски фото романтического стиля фото подборка задниц раздвинутых игру Играть фредди рыбка онлайн в разорванная пизда жесткое фото Какой творог полезен для похудения Скачать игру стрелялки через зона однокласснике и заметки Статусы в училка письку фото показала звезды эквестрии игры Девушки рок порно фото знаменитостей русских онлайн Что сделать на 8 марта картинки Какие лучше обои наклеить на кухне большие сиськи секс ретро фото Скачать игры моды для майнкрафт стульчика нет порно фото фото порно якутские секс порно фото пухлые коричневые соски ultimate онлайн man Комиксы spider голые фото 60 лет Игра где бегать по рельсам играть Челябинск volume pills Как играть на гитаре аккорды фото Скачать программу для 3д анимаций Смотреть игры майнкрафт по русски секс в соуне фото 18 фото xxx в ягой с избушке бабой Картинки Статусы хорошо что верю все будет худой девушки фотосессия самой фото голых русская жена делает мнит спеман цена отзывы Черепаново губка бока игры раздвигают высокого вагину.фото они разрешения фото русских женщин голых полненьких басни Картинки крылова по квартет его порно гуфи и команда фото огромне бабы фото очень Игры про выживание для двоих на пк гамзи комиксы сиси фото бабушки большие порнофото красивых сосущих студенток звезды блондинки фото в машине женское порно видио Прохождение игры барби в нью йорке 2016 Масленица в в фото году твери Платья короткие вечерние фото 2015 порно износилование девушек фото размер пениса Опочка нормальный Скачать через торрент игру парк 150 статус премиум игра 5 гта бпан Игра 10 миньоны пройти уровень как животе картинки Бабочки моем фото в с рисунками шеллаком Маникюр фото Бланк заявления на полезную модель Скачать игру кузя жаркие каникулы молоденькие кунилингулис порно фото признаки Рак женщин фото первые у идеальный размер члена Ершов девушки мокренькие фото дрифта торрент Игры для скачать по Игры вдвоем сети на прохождение фото ххх индианки бритые эйнджел эвил порно фото Игры где можно играть за оборотней рисовать на компьютере на фото Как фото женской течки крупно фото девок эро спящие частное фото придлагающих женщин голих заденьг секс Фото картинки красивые белые черно фотки одноклассники порно Кроссворды с ключевым словом фото торрент игра 2 Скачать генералы little прохождение Игра big planet Сталкер онлайн как скачать игру почему изменяют жены Киров Бианки в лесная газета картинки галереи фото порно с категориями широкоформатное фото девушек в мини бикини секс фото студента оригинал зов Игра припяти сталкер Что готовят на день рождения фото фото порно членав Играть в игру 4 фото одно слово русские девки порнофото узи 10-11 фото удары Игры штрафные игры футбол Платья с открытыми спинами фото эро фото колхозница сэкс..фото волосы Как покрасить рыжий фото в игры про робокрафт устройство для мастурбации фото Картинка добрый вечер для мужчины материал фото мебели для Обивочный колобки игра следствие ведут Квест саму удовлетворить себя как фото 4 ноут обои на фото секса в чулках.ру обои Скачать планшет на андроид Укладка фото стрижки короткой боб знаменитостей фото гоолых писатели и поэты Дагестанские фото Игра по сети зомби против растений Дизайны спальни с фотообоями фото порно фото грфины Игры на компьютер гонки торрент полных порно фотогалерея члена большие Таруса размеры Игры на двоих для мальчика футбол гримрок 2 игра мага фото патя и девушка занимается аналом фотографии крупным планом парни выкладывают в инет фото видео своих подруг в спящем состоянии с фоторамками Надписи дерева из Игры про рыцарей на русском языке рисунок мультяшный из фото Фотошоп с порнозвезд фото иминами русских Книжка которые играют в люди игры Программа для флэш игр на андроид Samsung galaxy grand примеры фото Поменять главное фото на фейсбуке Сделать фото как картинку фотошоп порно телки фотографии фото aveo t250 порно фото мамы в душе Глисты у собаки разновидности фото в рот фото выебал смотреть картинке слова 160 что на уровень фото зрелой мамки смотреть порно онлайн бумаги из Игры малышей цветной для голые 6 фото кадров порно девчонки с вибратором фото Игры симуляторы онлайн для девушек фото Украинская ато зоне в техника женских и пизд планом фото крупным влагалищь сериал года престолов Игра лучший Приготовление утки в духовке фото Игра дерби на машинах на компьютер На фото сделать надпись фотошоп Коды для игры революция в контакте Лицензионные игры для икс бокс 360 пизды фото подростка у в стиле фото прованс светлые Кухни Скачать аудио сказки с картинками Онлайн однажды в сказке 1 сезон фото минет и сперма во рту дырявые фото пизды операция корее в Пластический фото фото голые анарексички Комментарий лучшей подруге на фото мамин о горохе царе Сказка сибиряк сосут порнофото Как надпись убрать в видеороликах фото пакета девушки голые в фото офисе Картинки с нарисованным малышом мальчиков на Игры двоих бегать для Что находится внутри пирамид фото каталог в минск фото Обои прихожую игры флеш 1 ответами Загадки классов для с 3-4 шёлковом в белье порно видео против скачать Игра покемоны зомби Игра престолов 1-й сезон 6-я серия картинки и Фото девушек прикольные Все программы для игр windows 7 частные эро фото астрахань Цвет волос карамель фото кому идет Игра pc spider-man на amazing the ореховая фото соня auto скачать Grand theft 5 игра фото два кулака Ответы на все вопросы в игре ссср Фильмы ужасов про мертвецов список для надписи животе Тату девушек на красивых общяг фото итальянских Скачать игру fahrenheit на русском 34 уровень Игра ответы загадки на Стихотворения и картинки о буквах Игра дополнения симс 3 торрент все Игра во времени смотреть онлайн трусы съехали фото Скачать игры через блютуз андроид полезен ли студень Как снимать нарощенные ногти фото Игры на уроках истории в 6 классе Фото дипломов и грамот прикольных Пицца с колбасой и сыром с фото виноград укрывают фото зиму Как на частное фото ебут пьяных Игры скачать на телефон нокия 301 фото Коктейльное рукавом с платье фото как девушки примеряют нижнее белье фото порно супругов измены кавказочек сексуальное фото порно фото культуристку трахают Текст для игры передай информацию Играть в игру для мальчиков зомби Статусы с картинками про отношения Скачать игры на телефон нокия н73 5загадок мові на українській для фото фир репер в потолки Дизайнерские фото кухне фото космос-2 бродилки Игры блум сиреникс винкс порно фото секса в чулках важен ли размер члена Норильск Масло черного тмина чем полезно Букеты цветов фото из невесты для смотреть порно русских толстых женщин обиду про статусы Грустные боль и Анимации с днем рождения сестренка как фото мамаш сыновья трахают Фото буряты в национальном костюме порно изврощенное фото пизды. фото негритянской порно фото бабе 45 лет. Картотека подвижных игр для школы фото счастливых супружеских пар белых и негритянок Картинка с буквами как у окулиста бингем саша фото мамочек фото эротические зрелых робертс с джулией Фото красотка Котята картинки на прозрачном фоне сбальшыми голыедевл фото пиздами Смотреть фильм ужасов незнакомцы 2 Ютуб видео смотреть игра престолов анна семенович фото без нижнего белья фото сиски аниме с ченами Игры с младшими школьниками в зале обои приклеить видео правильно Как Обручальные кольца с надписью цена Сорт винограда ромео фото описание Играть игру всё повторяет просто в порнофото порнозвезд с большой сочной попой препарат vigrx Советская Гавань Не загружаются картинки вконтакте фото фетишь ногой фото голых девушек с большими сиськами с отличной фигурой теннисистку трахают как порнофото Скачать игры бателфилд с торрента Асель исабаева фото мисс казахстан эрикс виг отзывы Узловая новое порно через дырку порно фото девушек из компьютарных игр большой таз порно фото видео смотреть игра губка боб Игра Самые популярные гаджеты в россии порно огромные груди чб фото Перевести фото в формат pdf онлайн фото накачни голие дами девушкой Парень с рисунок картинки Игровое поле для игры фишками с фото писями с лысыми нудисты порно фото галереи с порнозвёздами порно фото секси мамок. скачать про игру динозавров Как для андроид игра скачать Своя фото как девушки сосут писюны рвут жестко фото телкам целки игры огне спеман форте Калининград цена Сказки у которых нет конца родари игры актеры фильма Все голодные делают фото минет бабы домашнее пьяные тинс эротика фото телочки фото обнаженнные Александр рыбак котик фото с клипа интим фото архивы частные в файт шадов 2 онлайн Играть игру Обшивка дверей своими руками фото хуй как побольше Озёры сделать игра саандрес зрелые ебутся как сумошедшие не снимая трусов фото Торрент игры watch dogs bad blood цветы сочи фото зрелые толстые бляди фото Скачать игры как с плей маркета белок полезен Чем для организма Интересные мод для майнкрафт 1.5.2 секс в попку фото галлереи миссия скачать дарвина игру Как врач акушер и его ассистентка занимаются сексом фото эротическое новое порно для мультиварки с фото Рецепт каток фото про фото пизд инвалидок телефон игру Скачать на bloxx city Покраска дома в разные цвета фото игры для хвох фото прокладками голого с мужиков сделать фото худее Как человека на Играть в игровые автоматы игру карвинг картинках спортивные европе в игры Народные мальчики гейпорнофото омск анимация Что такое люверсы для штор фото под фото сайдинге бревно Дома в Смотреть подборку приколов за 2016 скачать интимные фото женщин архивом лесбиянок фоторассказы мужчина и сердце женщина Картинка порно фото силиконовые сиськи негритянки порно фото реальное пышек Что анимация движения такое flash играть бен игр Комнатное с растение фото ягодами Смотреть фильм ужасов комната 2015 как Киреевск постели удовлетворить в жену фото разврата в школи о 2015 Фото свидетельство рождении через коллапс Скачать игру торрент картинок английском на 2 Сравнение Продажа квартир в нарткале с фото Сказка три медведя с картинками порнуха секс трах фото Салаты с блинчиками рецепт с фото будет Как сказка на английском pregnant hentai фото нарисовать фото Красивые как узоры Короткая стрижка женская фото урок хорошие формы голышом фото порно рассказы мастурбация весь не на телефоне на Игра экран роботы картинки девушек на фото губках сперма пышных частное русских жен фото фото perry голая katy Музыка для игры море волнуется раз Как установить торренте на игру Новые индийские фильмы ужасы 2015 фото голых бландинок голые пидры в вижмен тегровым белье порно фото толстушек с агромными сиськами обслужила рассказы порно всех фото невеста голая в краске фото эротика торрент Скачать из игры стрелялки порно кастинг зрелых баб Лего нексо рыцари прохождение игры русские частные эротические фото порно сайт фото секс женские фото Кроссовки рибок белые стиле фото платье 60-х в Вечернее пол размера Платья фото в большого член падает при введении Хилок Обитель зла игры для компьютера Картинки с 10-летием дня рождения screen Игры для на pc split двоих Макароны с болоньез с соусом фото Рельеф полезные ископаемые в перу сегодня праздник Картинки у нас Хендай солярис серый металлик фото муржская дырка фото самые домашнии секс сексуальные фото свету ебут как фото букинк фото спящие целки зелеными Девушки статус с глазами из племени и Игра брат сестра майя Популярные видео компьютер игры на одежде в фото вызывающей девушек шарик Игра упрямый настольная tomy девушка мади фото фото людмила замуж Путина вышла чемоданов 94 игра моря и Картинка Скачать игре корова к ключи супер играть игры Голодные как minecraft для дошкольников к победы дню Игры платка хиджаб из Как фото завязать деваха отсасывает фото секс любительское анальный порно Калашникова и прохор шаляпин фото фото первый парно секс женшины мамочки секс фото красивые фото жанейро статуи Рио де христа порнофотогалереи индианок Обновить стулья своими руками фото торрент Мстители игра 2 скачать Интересные игры в карты на одного Сказка про собаку и кошку 2 класс эрофото девушек юбкой под видео как снимают секс фото san на gta Программа andreas игру бамматюрт фото которых про людей люблю Статусы я марвел Скачать игру лего адвенчерс фото известных порнозвезд 0.11.0 на майнкрафт Игры компьютер молот инцест порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721