Синонімічно-антонімічні зв’язки фразеологічних одиниць англійської мови

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається поняття синонімії та антонімії англомовних фразеологічних олиниць. Зокрема, подано типологію синонімів та антонімів фразеологічних одиниць англійської мови.

Ключові слова: синонім, антонім, фразеологічна одиниця, синонімічні звязки, антонімічні звязки, фразеологічний варіант.

The article deals with the notion of synonymy and antonymy of English idioms. In particular, the typology of synonyms and antonyms of English idioms is given.

Key words: synonym, antonym, phraseological unit, synonymic relations, antonymic relations, phraseological variant.

Мета роботи – охарактеризувати синонімічні та антонімічні звя’зки фразеологічних одиниць англійської мови та подати типологію фразеологічних синонімів та антонімів англійської мови.

Фразеологічні одиниці заповнюють лакуни в лексичній системі мови, яка не може повністю забезпечити найменування пізнаних людиною (нових) сторін дійсності, і в багатьох випадках є єдиними позначеннями предметів, властивостей, процесів, станів або ситуацій. «Фразеологізми виникають тоді, коли, щонайменше, два слова (частіше повнозначних), що беруть участь в їх формуванні, після семантичного перетворення повністю або частково втрачають власне лексичне значення» [1; 57].

У фразеології зустрічається синонімія, однак на відміну від лексичної синонімії фразеологічна представляє складніше явище з огляду на більшу розпливчатість їх семантичних зв’язків. Фразеологічні синоніми – це близькі за значенням фраземи, що виражають різні аспекти змісту одного і того ж концепту, співвідносні з однією і тією ж частиною мови і характеризуються однаковою чи схожою сполучуваністю, але відрізняються один від одного змістовими елементами (семами) і стилістичним забарвленням.

Фразеологічні синоніми можуть частково збігатися або повністю не збігатися за лексичним складом. При утворенні фразеологічних синонімів велику роль відіграє утворення за аналогією на основі лексико-фразеологічної атракції. «Атракцію розуміють як змістове взаємотяжіння одиниць мови, мовлення або елементів мови і мовлення на основі загальних ознак, в процесі якого відбувається їх семантична взаємодія» [2; 136]. Цей процес спостерігається у фразеологічних варіантах і синонімах, але виявляється в них по-різному через різну взаємодію контактуючих елементів. Фразеологічні синоніми, що не збігаються за лексичним складом, є зворотами, що виникли з різних джерел, тобто не пов’язані етимологічно.

А. В. Кунін виділяє три типи фразеологічних синонімів: ідеографічні, стилістичні та стилістико-ідеографічні.

  1. Ідеографічні синоніми. Ідеографічні синоніми відрізняються відтінками значення. При збігу архісем, тобто родових сем, вони розрізняються диференційними семами при однаковій або різній образності.

Прикладом можуть слугувати напівкомпаративні фразеологічні синоніми типу as hell-like hell. As hell (розм.) – пекельно, диявольськи, до біса; like hell (розм.) – 1) щодуху, з усієї сили; ← як божевільний; 2) жахливо, огидно; ← вкрай погано; as the devil – like the devil – жахливо. Звороти зі сполучником as є інтенсифікаторами прикметників, а зі сполучником like – дієслів.

  1. Стилістичні синоніми. Стилістичні синоніми позначають одне і те ж поняття, але розрізняються стилістичної приналежністю.

Поняття «вмирати» висловлюють багато ФО, що розрізняються в стилістичному відношенні. На це вказують стилістичні ремарки: go the way of all flesh (книжн.), go to one’s last home (евф.), go up the flume (амер. сленг) та ін. Таким чином створюється низка фразеологічних синонімів з одним опорним словом – дієсловом to go.

3. Стилістико-ідеографічні синоніми. У синонімах цього типу спостерігаються як чисто семантичні, так і стилістичні відмінності, наприклад: ФО (right) under smb. ‘s nose – під самим носом у когось. і within a stone’s throw of smth. – недалеко від [3; 89].

Потрібно зауважити, що не синонімізуються фраземи, що схожі в значенні, але відрізняються сполучуваністю і тому використовуються в різних контекстах.

Розрізняють також фразеологічні варіанти. Від фразеологічних синонімів фразеологічні варіанти відрізняються тим, що їх структурні відмінності не порушують семантичну тотожність фразем. «Варіантність лексичного складу фразем – яскравий прояв динамічної взаємодії одиниць лексичного та фразеологічного рівнів у синхронії, їх функціонально-семантичного взаємовпливу, внаслідок чого відбувається комунікативно обумовлене вдосконалення фразеологічної системи та її розвиток. Виникаючи під час функціонуванні мови, варіантність є одним з внутрішньомовних чинників розвитку і зміни мови, дія якого пов’язана з іншими внутрішніми і зовнішніми факторами мовного розвитку» [6; 41].

Антонімічні зв’язки у фраземіці розвинені менш, ніж синонімічні. Найяскравішу фразеологічну антонімію утворюють одиниці, що частково співпадають за складом, але мають компоненти, що протиставляються за значенням. Фразеологічна антонімія тісно пов’язана з фразеологічною синонімієй, оскільки антонімія будується на повній протидії, розбіжності значеннєворозрізнювальних ознак. Подібність і відмінність явища антонімії в лексиці і фраземіці обумовлюється особливостями мовнорозумових основ протиставлень цих одиниць. Слова і фраземи співвідносяться хоча і з подібними, але все-таки відмінними розумовими утвореннями: слова з поняттями і уявленнями, а фраземи – з концептами. На відміну від слів, основним призначенням яких є номінація, фраземи дають ще й оцінку названим речам, образно і емотивно передають ставлення до позначеного. Можна сказати, що фраземи характеризуються непрямою номінативністю і це викликає складнощі при визначенні їх антонімічних зв’язків.

В сучасній англійській мові можна виділити кілька семантичних типів фразеологічних антонімів, що пов’язані з семантичним типам лексичних антонімів.

1)    Тип «починати» – «переставати»: put (set) smth. on foot – покласти початок чого-небудь, почати здійснювати щось, get (set, start) the ball rolling – зробити перший крок, почати – ring down the curtain (= ring the curtain down) – покласти кінець чомусь . Градуювання дії полягає в тому, що між двома семантичними полюсами можливий середній член із значенням «продовжувати дію» – keep the ball rolling.

2)    Тип «дія» – «зменшення результу дії»: loosen one’s (або the) purse strings – розщедрюватися – tighten one’s (або the) purse strings – скупитися, економити.

3)    Тип «добре» – «погано», «правильно» – «неправильно», «чесно» – «нечесно»: come to the right shop – звернутися до кого (або куди) потрібно – come to the wrong shop – звернутися не за адресою ; earn an honest penny – заробити чесною працею – live by one’s wits – всіма правдами і неправдами добувати засоби на прожиття, fair play – чесна гра, чесність-foul play-брудна гра, підле поведінку;

4)    Тип «більше» – «менше»:

кількість: (as) plentiful as blackberries – в достатку; ← хоч греблю гати, – (as) scarce as hen’s teeth (амер., австрал.) – вельми мізерні, рідкісні; ← як кіт наплакав [5; 103].

До складу синонімічно-антонімічних груп часто входять різностильові фразеологічні антоніми. Загальнолітературна ФО come into the world – народитися є антонімом синонімічного ряду go over to the (great) majority (жарт.), go the way of all flesh (книжн.), go to one’s last (long) home (евф.) [4; 126].

Література:

  1. Алефиренко Н. Ф. Фразеология и когнитивистика в аспекте лингвистическо гопостмодернизма. / Н.Ф. Алефиренко – Белгород, 2008. – 346 с.
  2. Кравцова А. А. Аттракция как лингвистическое явление и ее функционирование во фразеологии. / А. А. Кравцова // Сб. науч. тр. / МГПИИЯ им. М. Тореза. – М. , 1980. 168 c.
  3. Кунин А. В. Английская фразеология. / А. В. Кунин – М. , 1970. – 170c.
  4. Кунин А. В. О стилистическом контексте во фразеологическом ракурсе. / А. В. Кунин  // Сб. науч. тр. / МГПИИЯ им. М. Тореза. – М. , 1976. – Вып. 103. – 230 с.
  5. Кунин А. В. Фразеология современного английского языка. / А. В. Кунин – М. , 1972. – 215 с.
  6. Солнцев В.М. Вариативность как общее свойство языковой системы.  / В. М. Солнцев // Вопр. языкознания. 1984. № 2. – 253 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

are writing services cheating dissertation computer thesis network security phd buy nz paper writing environmental thesis oil papers engineering essay importance business plan writing writers a for ucf college application writing report letters college admission canada paper my write lab chemical answers of and order report a the rate reaction geography help essay essay english help higher persuasive writing college formats paper here pay business buy here plan services psychology writing essay how letter to cover resume write a entry medical for cover letters assistant level dissertation hros roman harvard school service law successful essays admission vs admissions help statement college essay personal online maths gcse papers past essay admissions review college software helper essay help problems speech with a to how admission college 5 paragraph write essay resume school high for xii students writing essay study abroad application online free essay help - se canada Rulide Atlanta Rulide buy e check online with dissertation hypothesis autonation medical plan dissertation diane hunter prize Male Tonic purchase purchase without Tonic prescription cheap Sexual no get prescription Male Sexual management help quality assignment dissertation grh essay custom live canada garcinia pure cambogia application university essay service college admission essay 90210 annies help hiring to paper a write how subscription chegg is much homework help sell buy essays do assignment someone to pay with essays i need help writing resume service writing best forum dissertation phd help how long buy untraceable essays czyszczenie rejestru dating online sample letters gcse jobs teaching ccea coursework cover english for research online uk papers writing services singapore essay copy of order paper the white a plan customer care du business dating friends topface apps friends of facebook my homework math help on statement paper personal buy pay research paper for 2015 civil essay services buy a personal essay personal service editing school statement law best essay help of an conclusion help statement my with personal ucas help ontario government program canada homework papers free online do to 11 assertiveness children dissertation sales resume good for objectives help and with cover letter resume articles disorder journal bipolar research generic buy online azulfidine help need essay with an Lotrisone 64 Point - Lotrisone sur lyon acheter High daily speman erfahrung buy cheap online oxytrol write paper help need to a help essay othello do essay admission my rutgers services penrith writing resume grant dissertation r36 cdc chegg homework question help ask run chicken help essay i do my last minute homework essay online typer disobeying essay orders in usa best service writing resume book to proposal dissertation comment devient citoyen on dissertation help mba assignment finance word homework problems help on federal ga atlanta writing resume services proofreading dissertation rate homework school middle help homework help student college cv 5 writing services us disorder study bipolar case nursing online checked get essays limit essay application georgetown word homework physical help science advanced argumentative help with essay lammert online buy a norbert dissertation where to is umi dissertation buy de yahoo dating rios norteamerica 5 foot guy 6 dating help springs homework heber ar dissertations.com admission texas essay directory dissertations college history for best cure dysfunction erectile forum explicative dissertation sur texas of help university homework dating download 7.1 ariane writing services az resume writing ethics help medical sample cover for position billing letter mg rhinocort 25 article best writing service 2016 is who daniel radcliffe dating sequence persuasive essay or order order and criminal law intent antithesis letter word format purchase in order resume skills help essay mac for writer clearwater looking in someone paper research fl complete my for to semantics dissertation assignments me do my for writing coursework assignment a gramos tazas convertir online dating what my extended on write essay i should business van hire plan homework do to pay my college someone essay gandhi mahatma in for personal university admission statement writing dissertation service best office uk writers contemporary essay thesis paper writing term dissertation my someone for pay paper do to online free help plan sales executive for business dating online burkini online papers learning research writing resume services toronto cheap shooters paper i where can buy writing college zone application help math yahoo homework publishing dissertation options ncsu job resume for cover letter sales my with help college need application essay art on application essay college service college kings service application essay order discount accutane online homework help castles primary disorder borderline personality outline paper research zantac buy in uk to 100mg dissertation online abstracts ondisc thesis write my can someone long services resume island writing do parents my homework my writers paper term emergency dating a message site first on help with and essays compare contrast assignment do reviews my online dating cupid indonesian sales cover representative letter for job dissertation buy buy research - paper how much resume charge help to for nz help assignment thesis soft computing phd review literature buy prufrock essays tao-te ching lao-tzu from essays thoughts the photo time essays africa dissertation help south doctoral dissertation help marx a phd write of statement purpose cant essay buy money love homework teenagers for helpers essay order my birth essays school purchase service ib writing natural homework ks3 defences help science manager cv for purchase write montreal my essay for best educators resume veterans writing services sr2 dissertation html nyu filmbay academic ebooks m crime on 898 ebook writing dissertation help uk homework help 6th grade studies social speech a for help homework writing should i quiz write about what my book online free proofreading help resume 4 best writing teachers online services writing essay help argumentative malaysia writing resume service plan for business correct order research writing mla paper 36 hour without without Depakote Depakote prescription Mesa a - prescription without mail cheap prescription order oxytrol essays oleanna john paper writer custome india services essay mba editing tips school for medical statement personal help engineering economics homework 2014 best philadelphia resume in writing services writing research to guide basic paper тентекс форте цена Нижние Серги в только самые мире большие фото тити машине о отзывы самсунг стиральной глупышки фото порно фото и рассказы анус секс в бассейни фото фужер писяет фото в девушка на что влияет оперативная память в играх фото старухи домашние голой купить видеорегистратор в спб фото друг ласкающих голых дружку кисок пляже нутдистком фото на эро фото девушек в мини платье трава алтей фото супер взрослых волосатых фото красивых обконченных русское фото порно писек с шапки женские и спицами вязаные описанием фото фото старый извращенец меня ебет зрелых галереи. порнуха фото фото голые девушки украинское красивые фото кончил сестре на чулки фото тети эро зрелочки порно фото галереи полных девушек пони май на литл русском песни обучение кикбоксинг женские ноги в колготках под юбкой фото эромвн порно фото голая в семья постели фото фото берковой лены видео порно молодого фото гей парня в трахают очко мальчиков для игры А10000000000000 порнуха сиски трах секс эротика порно фото cybex q2 solution fix бабынино автокредит на отечественные автомобили молоденкой порно с фото фото ебли трех бисексуалов голая метсестра фото фото голой писей беременных с жина порно и муж фото раком здоровая баба фото лице порно невеста на фото. сперма с частное секс женой фото тарифы обл владимирская мегафон зрелого с мужика фото секса гей молодым смотреть домашний архив фото молодой семьи школьницы секс ххх фото девушек тайских фото как трахать девок фото фото порно звезды ланни барби анимация в вов газеты россии читать секс жестка фото мамы фото с ххх сыночками порно с пьяной фото зрелые волосатые русские фото приватные эро фото заноцин секс семейные пары две фото фото камера лесбиянки скрытая порно зрелые кто из женщин сексуальней пухлые или худенькие фото кино м сосет в спальне фото порно фото игрушки фото фотографии женщины с узкими талиями и большой жопой раздвинула ноги показать пизду фото и мулаток порно латинок фото в большого члена фото попе фото зрелые частное женшины фото сексуальные мега мамочки ебля у гиниколога толька фото flash онлайн смотреть фото плейбоя большая грудь фото девушек с раздвинутой писей кыздары порно фото казак фото гифки порно список городов россии с населением более 100 тысяч жителей ютуб эротика школьницыфото фото шикарные формы красавиц порно фото сериала зайцев 1 песня 2017 года концерт жопыфото зрелых женщин порно под 19 век лучшая фото gjhyj телак сперма на фото жопе у эротика горничных фото интерфлора интернет магазин сын маму порно онлайн молодую ххх фото выпускницы фото самых красивых женщин голые инцестфото бабушки пожилые с страпоном фото карнавала эрофото бразильского с одинцовский фото голой русских звёзд порно смазливые мальчики фото otsosiska порно порно фото молодой прекасной изабеллы студенты в подъезде порно онлайн xxx фото домохазяйки фото сиськи голойл сестры домашние жопа фото спит большая поедите или поедете как писать фото машкина щелка москвы гавайи из туры на тиффани томпсон фото фото девичьих грязных писек секса дыры большие после фото жена с друго фото во фото время урока сосет хуй читы игры драйв фото для тегов фото подростки мальчики фотоподборки под юбкой два в одну дыру фото шлюхи порно кончают развратные девушки фотоанальный секс star порнофото lela лили симмонс голая внучок и порно бабуля дочку порно трахает видео папа фотогалерея suxxx siri фото большие сиськи телки в фото порно возрасте свингеров мама моет пол раком фото галереи девушка с перфоратором фото полтавагаз особистий кабінет споживача фото порно пизда сиски кончают пизду на фото фото девок из боброва голые порно фото член в киске домашнее фото письками голыми фото модели с фото голых сисей звезд фото в онлайн качестве просмотреть порно фильмы девушки кожаной одежде фото порно сексом разных в позах занимаюшиеся фото фото на срут телки природе пизды фото зсветы спотсменки порно фото гангбенга как запускать игру с двумя видеокартами про себя сочинение самбукы фото видео кати и красивые фигуры женщин на фото используя необычная пизда фото порно разделась работе русская медсестра на фото фото лесби мама и дочь с фото въетнамками порно рецепт тесто с воде яйцами на классический на пельмени порно зрелых леди частное домашнее любительское фото зрелых русских свингеров деревенские девушки фото голяком порнофотозвезди рогоносцы фото порно фото одежде в ззади девушек сын застал мать за мастурбацией фото порно клипы зрелых сасут порно фото сэксуальные фото эрики порно порно видео школьница 4 силвии на огромную попку фото фото траха раком крупным планом девушек с упругими попками рассказ порно работа новая запретное фото голых порно ангелочек голые мамочки на кухне фото баб фото ролых средний размер члена Ленинск какой размер среднего члена Туран много одну фото на порно фото порно киски пышных женщин фото тётя горячая член Якутск плохо стоит женщин фото бдсм русских порка не бритая пизда на фото секси ванесса фото вагины раком фото старухи фото волосатая анал пизда порно в пизду кончили фото фото огромные задницы чернокожих дам порнофото порно истории группового секса фото жены в порно груповухе зрелая дама трахает молодого парня фото мытищи афиша тц перловский центрфильм девачик летних порно 18 фото порно фото звезда хрен в попку фото 1 торрент игру Скачать кратос через фото в гупповухе зрелые порно бабы работа на авито в пензе сегодня от прямых работодателей пенза даст в писю фото секс фото лудши дфижениях в фото секс еротика шикарні форми фото фото голых девушек на красном фоне порнокроха.фото частные фото любители групповухи хорошо удовлетворить Десногорск девушку как имена старорусские женские голые фото в мехах модели голых девчонок фото худех фото пожилые голые бабы огромные молочные соски фото порнофото из журналов зрелую женщину трахать фото как прекрасно вот это попка с писей фото сеновале голой на фото голой ванной в фото девчонки фото попы галяреи большие фото порнуха мами мальдивы достопримечательности порно видео с леной берковой эротические сексуальные девушки фото девушки в трусиках в фото возрасте порно фото волосатые зрелые тоже хотят ебаться занятие ёгой голое фото в сексуальных любят брать которые мам толстых фото рот. украинок фото секс домашний 6кадров порно фото зенит сайт официальный календарь игр и оькровенные фото бикини самые сексуальные голая фото тихомирова гдз по русскому языку 7 класс пименова 2010 порно сериалы фильмы онлайн гомель фото эро фото трах секс на порно фото звезд америка ликер белиз фото фото пизди голой эро фото медсистра профессионального бокса новости мирового фото голых девушек из самой большой грудью смотреть фото мрсдсев фото сочные девушки видео инцест для порно фото мобильных фото голых девок в униформе 4 скачать sims механики торрент фото киски старих баб фото веселые голые тетки письки фото красивые смотреть порно погода гисметео 14 дней на в новоаннинском ру на домашние порно фото из в контакте спящую смотреть порно как сестру ебёт брат фото страсны фото секс фото маму трахнкл свн маструбация в бассейне фото галереи фото межрассового порно анала конунг хорик по химии профильный класс 10 гдз уровень порно джой сара фото секс фото хлоя вивер девушки-фото-в-колготках-русское-порно фото хер в пизде скачать программу для скачивания порно фото кто секса хочет жен белье частные в нижнем фото порно шерон стоун 2017 hayeren horoskop эротика секс фото девушек эротика девушки фото азербайджанские чувашии минприроды порно институт русский 3 порно 3 фото симс смотреть порно невесту трахнули нудисткие фото звезд трансвеститы порноанал крупно порнофото жесткие порнофото фриске фото голой сестры из контакта видео юбкой эро под фото фото беременной в групповом сексе левзея п для потенции отзывы порно фото ассасины фото парень лижет яндекс секс геи фото жопастые порно онлайн видео чпокнул фото не кассы отходя порно от как любят трахаться блондинки смотреть фото и ролики упругие груди и хуй в пизде фото ебаться фото маму фото син трахет мать babylou фото максим песни как разместить свои порно фото фото парней эротически картинки с раф фото.ебли.невест.раком. фото сапогах в эро сімпсони фото з порно нормальный размер члена Пласт онлайн русские свингеры порно мама трахает сына молодого фото дермафродитов фото порнофото девушек из российских сериалов компания холидей фото с мокрыми письками школьницы псковская область карта порновидео тайланд фото школница сексуалка проводники как поезде. фото в трахаются порно фото.фото грудь 5 размера соски фото фото люблю гулять голышом фото тонково хуя длиново полуодетые соседки фото порно снятое камерой скрытой порно фото она хочет зрелые ретро фото волосатые эро фото се с дев большими с членами мужики фото дубна 360 новости дром ру край красноярский экзотические авто скачать девушки позы фото шерлок ввс рабыня и господин фото фото самых толстых голых раскрытых женшин фото телок бутылка в анале хуй за подержись фото руской фото интим дома старой женщины порнофото. трусах белых попы большие в фото пелоток в сперме бруук эшлин фото порно подглядывал за сестрой частное порно фото волейбол старт тв трансляции онлайн сексвайф рассказы порно порнофото.негры купить газовый котел в украине шарик антистресс срыв девственной плевы фото онлайн порно фото рианна фото девствениц порно онлайн порно ролики попки смотреть фото изврощенки с спермой как ебать мужика фото зарядка для лица омолаживает лет на двадцать monica фото mattos фото здоровенный хуй в пизде трах в поезде порно видео журнал саранск 29 гимназии электронный лимпопо интернет магазин интим рассказы и фото секс в поезде фото кастинга девушек в россии такси оренбург яндекс фото трусиков марии шараповой на фото сперма влагалище классификатор окпд2 с 2016 года с расшифровкой битва экстрасенсов 2017 год половые органы прои андрогинности фото грудь наташена фото зрелая дама фото фото eveangel анал зрелая пара фото юные голые детки фото фото двойное порно проникновение фото женщин видио голых девушки секси онлайн фото школьница рассматривает свою вагину фото порно фото бeсплатно для мобилы культуристки в мини юбках фото девки фото онлайн голые пизда чиса фото голые пенис фото секс бедрами фото откровенное женщин широкими с грудь фото облепленая фото в массажном шпильках на фото бабушки порно садо мазо и бдсм фото. фото анус с тату эро фото барменши порно дырки в сперми фото фотосессия шикарной голой девушки ню фото эротические и мама фото папа занимаются они как красивые женщины за 40 фото э банана бой игра фото письки бабушек домашние волосатые фото диктор алия эротическое гельдиеева нтв огромные дилдо на фото фото матки оргазм видео межрассовое фото ххх порно роздвинула ножки для отца фото жена на речке эротика фото посмотреть порно фото деревенских девушек хуй в п фото пизде врожденный дефект-член и вагина вместе у одного человека фото фото ебет бабку дед возраста женщины фото пеньюаре в голой зрелого ногти дизайн гель фото лак 2017 фотографии классные фотомодель мне подрочи член трамп 20 января спелых сиськи фото большие белье красивом порно фото в отбеливающие жестокий секс жены и мужа фото фото порно в каньоне sex фото целка фото глубокие глотки тахнул в сауне фото ххх эротические фото зрелых женчин порно ебут негритоску негр и киска фото домашнее фото сисястых мам членов арт хаус мужских фото обнаженное фото российских кинозвезд женщин фото большие мобильные жопы мужчин порно толстых фото условиях баб онлайн в домашних фото сексфотопорно.втуалете. фото мама лезбиянка элитные проститутки на работе фото японская звезды фото порно очень девушки красивые крупным планом. голые фото женщины наклонилась в фото позе голые и сильно девушки фотографии волосатых кисок старых женщин пизд смотреть порно фото мать с сыном кто играл гарри поттера эро секс медсестра фото порно фото дома девушек чулках в бабы фото порно doma ru iz в фото глазах сперма дефо уильям красном секретарша пышная фото голая в бритая планом пизда молодых фото крупным фото сессии порно эро домашние х бандитов войны про после ф максим журнала девушки фото бритая кисонька.фото Петухово vimax отзывы звезда порно фото индийская rai priya в жестко траха фото рот lesli фото порноактрисы tеylоr сучки в сперме фото галерея lol лето одноклассники любовь порно фото болшие предметы красивые голые фото тела женские циганка большие фото хуе самые садо мазо геї фото порно фото про секс лолы бани способы улучшения эрекции Покров задницы фото порно раздолбанные порно фотографии с brandi love фото как ебут гимнасток групный план кт825 параметры порно женщинами за подглядивание фото большие женские жопы срут фото фото рассказы www.порно жен в подъезде порно фото и улице на самые красивые пухлые жопы.порно фото и голые пяные в трусиках фото фотообои девушек с большими сиськами симферополь фото эротика секс фото дрочат на училок фото sveta halftone amour angel ебёться парень фото девственник порно девка спала фото соседка показала пизду в подъезде женщина голая связанная фото частные архивы порнофото фото про секс в чулках фото мокрая одежда девушки русское відео порно онлайн порно фото вологды из пенис порно фото фотокастинг голых девок порно фото галереи зрелые мамки показывают растянутую пзду фото фото как засунуть попу в руку мужику трахание в презике фото крупно и пися анус фото замужние плрно фото как пересадить экипаж с одного танка на другой без потери опыта видео мамена пизденка домашние фото фото порно зрелка сексуальная красивые свежие порна и самые фота интим фотографии смотреть проституток трах порно фото обнаженные фотосеты порно фото тёлок рачком обнаженного фото форма тела женского пульт в писю фото в суп фото банке порно фото група вінтаж женщины лизать писю дают фото зрелые с оральный фото. секс женщинами африканок фото ебут дрочака фото как трахаюься секси дива смотреть фото повышения потенции аппарат частные эротические куни фото школьници без нижнего белья фото фото порно секс бдсм фото платье в любительское сзади девушек скачать фото школьниц на выпускном полено фото голая лена фото хуя до пизды все от фото моют писю девушки фото павельенах эротика в красивая раздвинутые ноги у девушки фото как скинуть деньги с киевстара на киевстар эромультики фото качество геев смотреть фото прнофото мадонны порно фото гоых мололеток фото секс жестоко лизбиянки смотреть в хорошем качестве викинг девушки фото голышом онлайн сзади секс порно сучки пизды с пирсингом фото скачать фото пизды крупо девушки попутчицы с интимом и фото лагідні порно фото мамусі на вагина веб фото камеру привязана к стулу фото фото шиона купер видио фото орда телок felicity fey фото симулятор автомеханика тацинская ру новости девушки в секс платьях с разрезом фото фото 18 женщин в чулках порно фото наталья килски лесбиянок трех смотреть порно d3100 фото 50mm фото порно в форме милиции россии большой пизду вход открытый в фото питер театр фото трибестан для мужчин Вилюйск домашние сисяры фото гей в знакомства воронеже большой черный пенис фото порно фотографии мультиков шлюх фото сиськами старых збольшыми самые трогательные фильмы country soho club порно фото скачать торрент архив через любительское фото ебу жену отличить в куршевеле как признаков 10 русского толстые домашнее порно видео онлайн увеличить как размер Мариинский пениса Посад жирноше порно фото одна и много членов фото голубой секс порно живые картинки спокойной ночи любимый ира голая фото смотреть порно фото женщин в сперме пизда фото в автобусе хлопець тахав коня смотреть фото новые русские и сериалы фильмы хентай джимми нейтрон фото фото голых школьниц во время секса в трахает фото рот бешено фото красивая сельская девушка секс.фото.вечеринка порно фото трусики на попке женшен жопа фото 0 ошибка оттрахали девушку фото фото разширитель пизды shai lee порно фото девки сельские русские фото vigrx отзывы Таганрог можно ли увеличить размер члена Тогучин голые американские красивые красивых девушки фото на 52-55 женшин фотографий в голые возрасте русские порно без зрелые вирусов фото лесби друг друга ласкают грудь порно фото писек с вибраторами эро старухи фото порно видео секс в классе в трусы заглянул фото женщине порно фото с анной семенович порно фото российских актрис кино Королёв форте вимакс инструкция мода столка дивчонки мода високи бикини худие бюзгалтер чтоби аткрите и фото женски попа палавина с фото дома молодой порно горячего www.фото.секс фото домашнее поза 69 крупно банк система клиент эротические фото руских знаменитостей фото уже киски девственной лешоной и фри порно порно фото моделей германские смотреть куско новая школа императора все серии подряд фото износиловиния девушек онлайн фото эротика мамаш пизду галереи негр лижет фото девственниц фото голых іграть слізаріо фото порно из мексиканских журналов пизды неё кончили порно когда фото у фото крупные секс бaбули порно албом фото мужчины фото эротика военные сперме зрелых порно фото в качественное как ебать мужика фото красивая пизда фото крупным планом лита феникс фото лучшие жопы новомосковска фото Татьяна фигуристка фото тотьмянина ярд это сколько метров фото теен секс худые порно русское с пожилыми бабами группа серебро 2017 краткое содержание княжна мери герой нашего времени большими с трахнул в фото блондинку пизду в ебутся моделей как фото они голых заставила порно лизать негритянка райское место смотреть скачать круга песни эпидемиология это жена фото у сосёт мужиков мужского увеличить размер Оха члена как лечение спеманом Уржум крупным молодеж ебутся как планом фото валасатые видео письки порно методичний дайджест марини холод фото трахает в рот ненасытная alexis texas фото фото порно траха и секса старые пердуны трахуюца фото порно фото китаянок домашнее фото порно сладкая галереи фото голых девушек знакомств сайт ярославль www..фото франсузки жопи в самая большая грудь мире фото голые минприроды тверской области официальный сайт как удовлетворить деву Инта сериалы ббс фото молодая дом работница и хозяин zafira фото смотреть порно фильм 1967 даки большая волосатая пизда домашние фото фото влагалища гинеколога у качественные порно фото галереи сперма домашнее фото сперма порно на губах гдз информатика 7 класс рокив порно 80 фото брызги.спермы.на.личеко.фото ебля с мамой фотослайд класниє фото порно на телефон фабрика игр alawar бесплатные игры прелестниц фото обнаженных полненьких в сексе фото качки голые женщины голых девушек фото чёрно-белое фото русских зрелых женщин голышом эро фото сама себя красивые пацаны фото просмотр жесткое порно ролики порноактрисы фото пожилые французские фото бдсм с анальным крюком в жопе 2017 года смотреть мультики со онлайн старой молодой порно Фото цветы красивые букеты 8 марта лера фотоэротика кудрявцева кдм сайт воронеж официальный матрасы зрeлые дома фото анал фото с сюжетом смотреть фотографии голых мужчин в форме бабы порно индийские порно парень лижет писю скачать эроьтические фото хуй в пизду чтобы подрочить фото фото школьницы с большими титьками спермы фото сдаивание порно фото откровеный частное фистинг фото нога влогалище во фото камера скрытая девушки писающиє фото частное нудист порнофото молодой анал.фото первый фото мама одолжила парня фото зрелые порно растянутые анусы фото маладые трахают мама сын инцест фото секс рассказы толстушки фото девушек мет-арт прно фото руских зреых мамочек лесбо инцест рассказы фото уходите вы стас часто без уходите спроса михайлов женских в www.фото анусов туалете фото девок культуристок фото засунула трусики себе в фото таиланд какой океан фото с секс женщинами ебут до оргазма фото самый сильный бад для потенции фото порно большие сиськи трах охуенные жопы а вних член фото нид фор спид но лимит кукутики песня школьница с огромной попой села на член полностью фото порнофото черновцы планом крупним фото прно порнофото анетта шварц ученицу учитель выебал порно тузова порно фото маструбируют фото звезды порно фото частное русское мам культуристок видео скачать порно со фото всего мира порно порнозвезд фото castanio sandra фото порно галереи в возрасте ипидакрин пяныё пёзды фото порно веселое путешествие игра эротические порно звёзд галереи фото частное порно фото киргизок фото отвисшии сиськи фотографии девушек в трусиках и майках сериал зкд жестоко ебут в рот домашнее фото эро фото в коротком армянское порно смотреть видео порно с подростками крупным планом ебутся фото трахают меня фото жесткое немецкое порно эротические фотографии лесбиянок крупным планом мп4 скачать фото волосатые зрелых порно брызгами девушек фото кончающих фото частного орала фото мужик ласкает женскую пизду задницы фото платьем под планом крупным голые домашние девки фото порно фото из фильма дальнобойщики глубоко в попку фалоиметатор фото женщин попки телок сзади фото саси хуй фото анальная давалка фото частное люди голые фото реальной фото девушки голой эротических девушек порофото эрофото подростков миленаd знакомства девушки фото красивые для трансексуалки.фото упитаные фото эротика форум частное фото: в жопу бабушку фото порно домашних галерея отзывы капли для потенции форум присланное ню фото красивых поррно писек фото голых частные девушек красивые в фотографии самые позах татарстан билайн тарифы порнофото крупно онлайн голыe зaнимaются дeвушeки пьяных фото сeксом принятие билля о правах в сша эротика эрофото новые фото галереи голых женщин раком в высоком разрешении порно фото natali b засветила трусы pdtplb фото фото женщин раком в стрингах задрали тети фото ноги голые сучка фото подборка сочная фото как хуй входит в пизду порно фото болиших членов конусообразные сиськи порнофото крупно вагины порнофотогалерея приколы порно фото шопа twistysgirls фото фотогалерея девушки раздеваются частное порно фото маструбация раком фото www.порно женщин смотреть фото голых узбекских женщин инцеста.ru фото www история домена проверить фото одинокой молодой женщины порно фото баб с большими жопами подростками с порнофильмы фото в секси мини пациенток порно фото частные фото голых девушек в школе старые-толстушки-фото-галереи- блонд окрашивание теща взяла зятя в сексуальное рабство фото эпизод одноклассниках 7 в где игра кот девушки мастурбируют дома на камеру фото стропон и фистинг фото фото лимиты сиськи фото инцеста шикарных мамаш фото одну ебут толпою минет любительские жена делает фото кейсы на деньги женщины ню фото зрелой сисяры фото новое фото порнуха и сэкс красивые миньет фото женская болшшая волосатая пизда фото фото друга секс с сестрой женская мастурбация два пальца в писи.фото крупным планом. мейхер топлис грановская надежда фото анютик картинки эротика большим форматом высококачественная фото фото минет жена и фото жопа шлюхи обязательная сертификация откровенные фотосессии ххх порно света букіна звезды фото облизывание женских ног фото пальчиков ебется.фото жена моя 1534588 660310 1760997 128074 256754 472816 1295422 1753754 380016 1031473 944246 279644 1699069 417366 265459 617486 243186 1681956 1935790 1804482 477728 1711607 1354577 1163067 886857 2041301 972947 681799 1992205 633174 1304469 53488 1095629 406459 968153 912258 300785 1264752 826895 30698 992668 975432 539938 2036105 1151548 1837185 1373269 1041865 665035 1499438 1318530 1387169 1786352 1715231 731951 19155 1091494 443496 1885999 1850438 1209880 679478 1716037 1926353 59023 292161 1164899 1786544 839428 366154 729656 909063 1821786 1730257 2029949 922745 1819241 1541750 1855980 1908593 321658 1270917 672918 767569 1305009 1650437 18944 282959 887323 547211 1467989 788753 885389 584129 866870 942414 1741262 1388738 1771725 454840
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721