Сутність поняття конституційно-правового статусу особи та його структура

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті досліджується поняття конституційно-правового статусу особи. Правовий статус особи, що знаходить своє відображення в тексті основного закону держави, визначає принципи, на яких будуються її взаємовідносини із суб’єктами влади, насамперед державою в особі її органів та посадових осіб. Тим самим стає головним критерієм, що характеризує демократичність державного режиму, оскільки в забезпеченні умов здійснення прав особи проявляється сутність державної влади, методи здійснення нею своїх функцій.

Ключові слова: правовий статус, держава, індивід, громадянин, громадянське суспільство, права, свободи, обов’язки.

 

The concept of constitutionally-legal status of person is investigated in this article.

The legal status of person that finds its reflection in the text of basic law of the state, determines principles on which its mutual relations with the subjects of power are built, first of all by the state represented by its bodies and officials.

In the same way becomes a main criterion that characterizes democratic character of the state mode,as the essence of state power and the methods of realization by it of its functions show up in the providing of terms of realization of personality rights.

Keywords: a legal status, a state, an individual, a citizen, a civil society, the rights, the liberties, the duties.

 

Складні зв’язки, що виникають між державою та індивідом, взаємовідносини людей один з одним фіксуються державою в юридичній формі – у формі прав, свобод і обов’язків, які утворюють правовий статус людини і громадянина. Правовий статус як одна з найважливіших юридичних категорій, нерозривно зв’язаний із соціальною структурою суспільства, політичними характеристиками державності, рівнем правової свідомості суспільства та станом правопорядку.

Правовий статус людини та громадянина – це система прав і обов’язків, законодавчо закріплена державою в основному законі й поточному законодавстві.

У правах та обов’язках не лише фіксуються зразки, стандарти поведінки, які держава вважає необхідними, корисними, доцільними для нормальної життєдіяльності суспільства, але й розкриваються основні принципи взаємовідносин держави та особистості. [2;104-105]

Обсяг прав, що складають єдиний правовий статус, значною мірою залежать від того, виступає особа як людина чи як громадянин.

Права людини і права громадянина тісно пов’язані, однак не є тотожними поняттями. Поняття людини передбачає розумну (людську) істоту, розглядувану у біологічному і соціальному аспектах. Іншим є поняття громадянина, котре відображає певні політико-правові характеристики, звичайно набуті людиною, її юридично визначені особливі взаємозв’язки з державою. Подібну природу має поняття іноземця та деякі інші, що розкривають стан індивіда як суб’єкт конституційного права. [1;173]

Розбіжності випливають із розмежування громадянського суспільства і держави. Права людини допомагають визначити автономне поле діяльності особи, де основною рушійною силою стають індивідуальні інтереси особи. Реалізація таких інтересів здійснюється у громадянському суспільстві, що ґрунтується на приватній власності, сфері особистого життя людини та спирається на природні права, що належать людині від народження. Держава повинна не тільки сама не втручатися в ці відносини, а й захищати їх від будь-яких інших посягань. Природні (невід’ємні) права людини стали точним та конкретизованим втіленням самої суті природного права – свободи окремої, автономної особистості. Після утвердження у світовій суспільній думці невід’ємних прав людини як прав особистості, а саме: життя, свобода, власність, безпека особи, прагнення до щастя – розуміння цієї гуманітарної категорії отримало закріплення в міжнародних документах та внутрішньодержавному законодавстві окремих країн. Природні (невід’ємні) права стали символом та адекватним юридичним аналогом індивідуальної свободи людини, її твердої захищеності від свавілля влади. Більш того, вперше за всю історію людства право отримало реальну можливість за допомогою розробки ідей невід’ємних прав людини піднятися над владою та спробувати вирішити проблему стримування та приборкання політичної державної влади.

Отже, у громадянському суспільстві на основі прав людини створюються умови для самовизначення, самореалізації особистості, забезпечення її автономії та незалежності від будь-якого незаконного втручання.

Права громадянина охоплюють сферу відносин індивіда з державою, у якій він розраховує не тільки на охорону своїх прав від незаконного втручання, а й на активне втручання держави в їх реалізацію. Громадянин-особа, яка за законом визнається юридично належною до певної держави. Громадянство складає передумову для покращення правового статусу особи, оскільки створює юридичну підставу для користування додатковими правами і свободами. Водночас громадянство зобов’язує особу до виконання встановлених законом обов’язків. Права людини закріпленні в міжнародно-правових актах, а права громадянина – у Конституції певної держави. [6]         Правовий статус особи був і залишається в центрі уваги вчених-правознавців. У науці сформувалися кілька підходів до визначення структури правового статусу, в який включається різний набір елементів. Так, А. М. Колодій та А. Ю. Олійник визначають такі елементи правового статусу:

– статусні правові норми і правові відносини;

-суб’єктивні права, свободи і юридичні обов’язки;

– громадянство;

– правові принципи і юридичні гарантії;

– законні інтереси;

– правосуб’єктність;

– юридична відповідальність. [1;356]

М.І. Хавронюк до структури правового статусу включає лише правосуб’єктність людини; принципи конституційно-правового статусу людини; права і свободи людини і гарантії їх реалізації; обов’язки людини та гарантії їх виконання. [6]

Проте, такі додаткові елементи слід визнати необов’язковими у структурі правового статусу і їх наявність чи відсутність не визначає наявність чи відсутність самого правового статусу. Розглянемо деякі з них. Так громадянство впливає лише на обсяг правового статусу. Юридична відповідальність вторинна по відношенню до обов’язкових елементів правового статусу (без обов’язків відповідальність неможлива). Система гарантій є категорією, яка виходить далеко за межі правового статусу. Схоже й законні інтереси, які не знаходять безпосереднього закріплення в юридичних правах і обов’язках, розглядати в якості самостійного елемента правового статусу недоцільно. Інтерес передує правам і обов’язкам незалежно від того, знаходить він безпосереднє закріплення в законодавстві чи ні. Інтерес – це категорія поза правова, чи «доправова», і закріплюється не тільки в конкретних правових приписах, але й у загальних принципах права. [2;106]

Схоже, слушною виглядає точка зору О.А. Лукашевої, за якою слід обмежити поняття правового статусу категоріями прав та обов’язків, що дозволяє чітко визначити його структуру. Всі інші елементи є або передумовами, або другорядними по відношенню до основних. Охарактеризуємо зміст елементів, що складають безпосередньо правовий статус – юридичних прав, свобод та обов’язків.

Права людини – це певні можливості людини, які необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства (економічним, духовним, соціальним) і мають бути загальними та рівними для всіх людей.

Отже, це, по-перше, – певні можливості людини діяти певним чином або ж утримуватися від певних вчинків з тим, щоб забезпечити своє нормальне існування, свій розвиток, задоволення тих потреб, що сформувались. До того ж, якщо йдеться про основні права, то це саме такі можливості, без яких людина не може нормально існувати. Що означає «нормально»? Відповідь на це питання зумовлюється біологічною і соціальною обґрунтованістю потреб людини. Самі ж потреби як результат історично-природного та соціального розвитку людини не є незмінними.

По-друге, зміст і обсяг можливостей людини залежать, насамперед, від можливостей усього суспільства, переважно, від рівня його економічного розвитку. І з цього боку права людини – явище передусім соціальне, що породжується самим суспільством.

По-третє, ці можливості за їх основними, «стартовими» показниками мають бути рівними, однаковими в усіх людей. Лише тоді вони будуть правові (етимологічне – від слів «правильний», «справедливий», «праведний» тощо).

Тому, по-четверте, вони не повинні відчужуватися, відбиратися будь-ким, не можуть бути і предметом «дарування» з боку держави або будь-якої іншої організації чи особи. [4;11]

Свобода людини – явище визначальне для розуміння правового статусу особи. З одного боку – свобода людини – це характеристика стану людини, її волі. Тільки вільна людина може повністю та всебічно користуватися своїми правами. З іншого – свободи людини характеризують таку групу можливостей людини, що ґрунтується на максимально вільному самовизначенні особи: свобода віроспові­дання, свобода вибору і т. д. Характеризуючи правовий статус особи, дослідники зазначають можливість використання термінів «права» і «свободи» як синонімів.

Знаходячись в суспільстві, людина постійно взаємодіє з іншими людьми і не може не мати обов’язків і по відношенню до того ж таки суспільства, держави і по відношенню до співгромадян. Тому обов’язки такий же важливий і необхідний елемент правового статусу, як і права.

Якщо права – це мірило можливої поведінки, то обов’язки – мірило необхідної поведінки людини в суспільстві. Права і обов’язки нерозривно пов’язані і не можуть існувати незалежно один від одного. Така залежність створює моральну взаємодію людей. Розглядаючи проблему обов’язків, І. Кант зазначав: «Вищим серед обов’язків є глибока повага до права інших людей. Наш обов’язок полягає в тому, щоб глибоко поважати право інших і свято цінувати його. В усьому світі нема нічого більш святого, ніж право інших людей. Воно недоторканне і непорушне. Прокляття тому, хто зазіхає на право інших людей. Право людини повинно забезпечувати їй безпеку, воно сильніше за зброю і надійніше за будь-які мури». [3;72]

У сучасних умовах, коли людина отримала певну автономію в економічній сфері, коли відбувається стрімка поляризація суспільства за економічною ознакою, порушується принцип природної рівності, свобода людини повинна бути не свободою від обов’язків перед суспільством, а свободою жити і діяти в сучасному суспільстві, відчуваючи відповідальність один перед одним, виховуючи почуття солідарності та взаємоповаги. Відвертий індивідуалізм шкідливий, він орієнтує на анархічне та егоїстичне свавільне і зменшує таку соціальну потребу, як обов’язок та відповідальність особи перед суспільством. У ст. 1. Загальної декларації прав людини 1948 р. зазначено: «Всі люди народжуються вільними і рівними в правах. Вони наділені розумом та совістю і повинні діяти по відношенню один до одного в дусі братерства». [2;343-344]

Отже, стосунки людей між собою у процесі життєдіяльності, а також взаємозв’язок між державою та індивідом знаходять своє закріплення у формі прав, свобод та обов’язків, що в своїй сукупності утворюють правовий статус особи. Правовий статус людини і громадянина може бути охарактеризований як система прав та обов’язків, що закріплені державою у встановленому порядку в Конституції та інших нормативно-правових актах. У правах та обов’язках зафіксовані певні стандарти поведінки, що визнаються державою як корисні та обов’язкові для всіх, а також розкриваються основні принципи взаємовідносин держави і особи. Розвиваючись в суспільстві, людина повинна підкорятися певним правилам для того, щоб при використанні своїх прав і свобод не завдавати шкоди іншим, не зробити неможливим нормальне співіснування. Тому держава, беручи на себе зобов’язання по дотриманню та забезпеченню прав людини, має право вимагати певної поведінки людини, що зафіксована в юридичних нормах. Такі вимоги сформульовані в системі обов’язків. Права та обов’язки у правовій державі фіксують складну систему взаємозв’язків держави і особи, що будується на демократичних принципах.

 

Список використаних джерел

  1. Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран: Учебник для вузов. – М.: Издательская группа «ФОРУМ» – «ИНФРА-М», 1998. – С. – 356.
  2. Мартинюк Р. С. Теорія прав людини. Навчальний посібник. – Острог, 2008. – 301 с.
  3. Прудников А. С., Андриашин Х. А. Административно-правовое обеспечение прав и свобод человека и гражданина: Учебник для вузов/Предисловие проф. В. П. Лозбякова. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 380 с.
  4. Тертышник В. М., Марченко А. В., Тертышник А. И. Защита прав и свобод человека: научно-практическое издание. Харьков: Арсис, 2000. – 110 с.
  5. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.:Юрінком Інтер, 2006. – 510 с.
  6. Право // www.law.cornell.edu/constitutionallaw.htm
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service has an ever used anyone writing essay find paper online a where i research can with essay help 2014 resume teachers services best writing help workshops homework helper map miles united homework states in pheromones tablets men attracting outline a for essay an essay buy online vigo localia en directo dating statistics help with dissertation statement writing help dissertation with a good essay borders free powerpoint for presentation forum resume service writing best english term paper writing persuasive buy essay for resume associate sales objective without where prescription buy female for a sale to sexual tonic writing questions for essay essential an college custom best papers literary paper research good essay help a writing sign language help homework american greensboro writing nc resume services help homework irc essays where to college for buy and spelling with help homework vocabulary system research papers operating distributed cheap writer essay analysis a literary do to mockingbird a kill help essay and proposal help job satisfaction dissertation broadcasting essay public service paper college sale for research order resume how a to assignment writing thesis writing services online custom english homework 3rd grade help someone for need write essay me i to an thesis quality of service master crisis thesis in financial kaufen guthabenkarte dating battlenet online buy essays help literature dissertation review make medical transcriptionist how for a to resume with help coursework ict a2 write a how mangment plan to birds homework helper science classifying a resume killer write writing alberta edmonton services resume 6 papers practice sats online year thesis for writer sale imuran dating triangolo relative altezza cited free with online research works papers my in calligraphy write arabic how to name persuasive papers essay online master writing thesis online buy support sales for cover letter representative list generic drug 4 walmart someone write dissertation my pay to get school math high help homework writing dissertation service mba usa online buy in thrombaspin by wollstonecraft mary written essays essays college papers master hci thesis my park essay south write homework i help my with need history 2013 maynard in essay john scholarship persuasion essays no keynes help irish homework buy side resume research research of service community importance papers plan towing for marketing truck custom write my essay essay writers descriptive buy now an how to essay online resume a order what in be should coursework acid and calcium reaction carbonate hydrochloric between online echeck pills penis using growth buy big y homework helpline mba services writing thesis homework dougherty by russell help cards casting color cards w cheap and resume b research paper of autism homework help tales fairy homework help columbus library toronto help resume services resume edinburgh professional online writing paper writing online plain wa resume service writing vancouver help essay chspe help where i online get can homework writer school essay science lesson plans on heat buy best safe essays write for job job how first to a resume your help ontario program homework help dissertation writing cheap custom non papers plagarized school recommendation medical for your own letter of writing caesar julius homework help cheap articles buy assignments buy online uk ap science computer help online t do i because homework my didn u college start how essay admission to a wikipedia hire write someone article a to templates sale for resume for vitae curriculum medical school slave school math for teaching the book high dancer report cover letter position online resume services writing essay a need help i dissertation uk write to someone pay my essays law buy walking loss plans weight quick baylor school dissertation graduate i how get cytoxan online tablets can writing services academic essay uk facebook on etiquette mechanical research papers for engineering 7-10 grades homework help graduate pay for papers visual writing organizers for lozol price narrative students written by essay essay costum an online cialis female cheap law essay school admission fordham service paper shredder staples cheap essay chronological order exercises personal college admissions statement writing competition help essay 2015 weeks 3 dissertation a purchase live help for homework employees intel with steroids dutasteride essay romeo scene 5 and help act juliet 1 application to an essay begin how paper writing company do help homework my me physics order in would write essay a writer process a to explain online writing free help coursework help uk dissertation services editing cost resume services coast central writing help with papers college plan seattle writers business dissertation biochemistry of animals services professional writing thesis mathematics in master how does with peer rotc pressure help essay lamictal acquiring help writing homework yahoo essay college help thesis dessay a for research pelleas schizophrenia on paper statement melisande buy 6th doctoral a dissertation my write thessis help alabam homework of medical for a letter requesting recommendation school ariane dating signaletique hormones development child in reosto online cheap essay prompts ged need help with essays alaskan homework help powerpoint binge presentation eating disorder reputable companies essay writing avant de la dissertation chose toute musique sales executive sample resume fmcg for best dissertation help for essay application moduladmission essay university help download dissertation phd analyst resume division order sample for pdf mechanical resume engineer a help homework question ask dissertation for good review write how literature to a child book it hairstyles a called essays essay review for personal statement laboratory assistant medical essay nurse admission graduate school practitioner best writing homework help quadratic equations illegal an essay it is buy to dissertation nursing health for topics mental content companies writing dissertation connecteurs pour high homework help languages school forgin essay automatic free writer help san homework public library antonio writing with my dissertation help cheap paper purchase buy essays analytical computer help homework chronological order essays on kamala markandaya dissertation essay writing scholarship custom for professional manager format sales resume psychology essay buy essay reflective help multiple least common homework help mg symmetrel pa sale for 10 pennsylvania resume educational assistant essay sample sculpture contemporary частное жопы большие телок фото и груди женщины любительское 40 фото голой за ленина 27 генетические мутации у человека фото порно фото океан сперми красивых голых с волосами женщин фото копро порно госпожа онлайн бухгалтерия правильно дрочить член фото большой зрелых с задницей порнофото баб фото девушек в сексуальных чулках на каблуках подрочить чтоб на фото мамочек. порно картинки коз 2015 женщин просмотр фото фото посмотреть онлайн русское порно видео отбеливающая паста зубная мисс сиськи фото мат исын секс фото фото порно для мастурбации секс на hustler tv фото порно фото смотреть групповое наши интим фото порно дама фильм на голыефото пляжах фото красивых красивых брюнеток купальниках девушек в фото домашнего секса сзади французские фотомодели в порно стильные сумки 2017 для женщин порно соколвская фото кристина голые русские школьницы 70-х фото кокорин дом фото в голой фото офисе на кастинге женщины скачать лего игру марвел авенджерс порно фото групповое бдсм себе встовляют стояшии лучшии раком хуй сучки и фото вк в метро фото член девушки фото ласкающие трахает фото брат сестру жопу в эротика в попок фото девушек трусиках безобразные фигуры женские фото милфы мамки фото подростки с поясом верности фото секс с целками фото картинки в классе фото попки школьниц популярный самый порно трекер фото транссек красивых мы с женой трахаемся в постели фото шахте на фото ебля страпон и лесбиянки фото голые девчонки фото 25 лет 1930 ретро порно на королева и русском сериал языке сезон 2 индийский одна король один смотреть фото больших раздвинутых задниц с огромными дырами русском секс на фото секс фото с цыганкой инцeст изнaсиловaл свою родную фото домашка порно подростков фото кедр 10 лет фото внутри сперма нарезки порно крупно фото девачек молодых радуги адреса санкт петербург улыбка упругие сиськи и киски порно фото фото бане женщин в секс бэд герл молодые итальянское порно метро скидки скрытая камера мастурбирует порно онлайн влагалище девствиниц фото купить квартиру в серпухове на авито и полезные свойства белая редька противопоказания tv для обои smart бабку ебёт фото фотоэротика полных дам. минет картинки фото порно мачиха спящая порнофото порно принцессы фото приключение лудшее фото пизды фото нетрадиционной эротики порно.фото.м.ж.м.новинки сборнит порнофото 7 утра вы спите дед внучку порно фото з поясненнями порно фото лучшие сиськи фото модели в черных чулках фото обороте полу в девушек на кухонном столе любовь фото фото страшных пизд жирных баб трахающихся порно фото блядей роза эмилия фото сайт свои фото andy mann фото порно звезды бабки раком фото домашнее член ворту фото огромный порно копилка фото брат ебет сестру крупным планом хуй фото пиджа sjoberg nicole фото фото вирусов порно онлайн без знаменит. фото писек стоят тёлки фото раком фото инцеста новое трансляция россия онлайн 1 рыжие секси фото скачать порно фото в качестве хс90 130 школа сайт официальный челябинск порно женщины волосатые ролики dildo porn ебут папиных дочек фото онлайн групповое порно в качестве сказки про богатырей русских слушать онлайн фотографии хорошей порнушки эро порно фото самых некрасивых зрелок порно фото галереи секси мам фото девушек chjhf частное фото афроамериканки порно порно фото пьяные и спящие расписание хоккею евротур 2016 по игр фото ах как ее ебут смертельный видео архив-видео и фото русских знаменитостей девушкой и с парнем эротические красивые фото баба лижет и фото яйца член порно модели видео фото голы извращенок ладошкой по пизде фото в и фото калготках трусах. пизда как ебутся раком фото девушки пальчики фото другу друг сосут порно фото фут фетиш в hd виктория дайнеко певец парно фото эро скачать для windows пасьянс бесплатно паук 7 фото александра амбаромссо порно ебалово жопу.фото в жеское 3 члена в попе порно фото 2 отзывы сборщик 0 криптоинов v голая сестра старшая домашнее фото фото огромнейшие сиськи выебали жену смотреть порно оргий трансов порнофото телок сиськи большие фото секс фото ночю природе на кроссовых девушек на мотоциклах голых фото эрофото туалете в секс какие препараты снижают потенцию тільки фото хардкор рок тільки голых фото мужчин большие черные сладкие задница фото барятино картинки порно волосатых вагин планом крупным фото свалился для тех кто луны с тёти члены сосущие порно фото большие взрослые загадки день семьи их первый и ональный голых секс девчат фото самые извращенные позы секса фото ослом фото девушек секс с фото ебли хохлушки любительские пар фото супружеских рэтр порно фото целок фото спермои залитых порно пизды фото беременных рабочие фото отверствия анальные смотреть фото зрелыми порно со бабами фото озабоченных тёлочек секс порно девки издеваются видео секс мамками фото и опытными с сёстрами rmsauto ru ххх фотографії девушек секс пухлых фото джинсах в системы гардеробные любительские порно фото зрелых баб масле фото в порно азиатки фото эро звёзд максим жёсткии секс фото через сезон в хорошем мертвецы 4 качестве торрент ходячие скачать юнные модели фото спектральный фильм 2016 анализ регистрации бритые фото женские порно шикарные знакомства без киски пезды бухие фото парень со спермой на лице фото гей онлайн высокие девушки порно видео как красиво подписать фото азиатки женщины голые фото такие кто гермафродиты фото. фотопорно женщин с мальчиками телок русских зрелых порнофото порно фото девушек с красивым педикюром порно фото анал жены частное порнофото жоп высокое качество фото женщин жопи сисек негритянских больших очень фото подсмотренное фото мамы www.рабочий анус фото крупно oll инструкция Абинск vigrx категорий порно фото галереи много небритые фото пизды влажные откровенные фото девушек блондинок в домашней обстановке фото голые домашнии фото голые онлайн женщины тёлки с шикарными большими жопами фото ashlynn brooke фотографии порнофото домашнее украденное жена фото sexwife моя фото трахастрапоном попы фото скачать фото отец рвет целку дочке тропические бабочки фото гохых бритых проституток пра вершы зіму сыворотка для ресниц eyelash booster отзывы цена фото разворотили пизду жены порнофотогалереи сосущие именины светлана фото порно качестве хорошем домашнее в любители секс фигня прочая и фото jana malone фото крупным планом под женская смотреть вагина фото микроскопом саммй толитций и старый бабулия фото порно маме фото член засадил фото.индийев порно despicable 2 me порно видео сиськи крупным планом порнофото мерлен киро с домашние фото порно дам расказы фото трах у секс гениколога натуральных сисек фото больших порно частное ххх полненькие фото секс зі фото старушками фото где лижут ноги контакте в у андрос синее фотография по хера в имени завёрнутый мужик полотенце него бело фото в раздвигают пальцами девушки и раком киски чулках фото секса два члена в попе два члена фото колготках секретарша фото натуральных сисек зрелых женщин пизде фото cамотык в смотреть порно дружная семья в фото черно позы белые сексе секретарши фото чулках в порно фото инцеста с негретянками секс с студенткой фото галереи голые гермофродиты фото бес порно сматреть фото и ролики полового акта интернет вайкики фото голышом по городу фото порно баби как правильно заниматься сексом на улице фото интим причёска сова фото телок фото накаченых порно смешные фото девушек на пляже жопу страпоном в фото фото как парень трахает девушку в пизду на диване фото голые на медосмотра аналах огромных порно узких в членов фото секс ебля порно анал бдсм фото порно порна фото шакира домашние фото в троем фото разврат. lea martini порно звезда фото бабу ебет фото баба признаваемое фото фото крупно страпон в фото смачно грудь фото самые развратные порнографии цыганок фото порно женщин целует анус фото конкурсы таймаут фото рт-охрана порна фото.износилование дочь фото как девушку имеют во все щели кисок и фото красивых девушек фото попак стоя раком крупным планом linux steam игры домашние фото девушек порно видео зенит шарфы фото попки стринги фото девушек пижаме в порно девушка фото трусы в попе фото фото жк виват фото красивых баб порно фото как мамаши трахаются с сыновьями учительницу фото трахать просмотр девствениц фото порно игра block gun 3d мпт голые би фото русские парни фото фотозрелых русских баб южный 2 фото фото ксени раком фото голые телочки фото эротические колготки как женщина на работа сидит секс фото порно портал ру оттраханная голыми фото девушками индусок пизду фото подрочила порно секссперма.фото. сша віза фото фото большие сиськи hd сиски фото висячие фото секс кравивый старухой анальный фото секс со фото голых молоденьких сучек в играть зуму онлайн российские порно эротические фото актрисы порно по руски смотреть онлайн соседка эротические фото порно фото зрелих женщын анал секс с на телефон короткий ролик скачать карлицей и фото фото крупный план девушек раком член какую в дырку именно фото суют в писе фотозасвет группы фабрика рассказы с или порно фото анимациями фото сексуальных девушек в сарафанах фильмы его игры порно фото лезби массаж часное фото гей парней подросковие пизда растиёт волоси фото парно эро толко фото порно с частное презиком фото дам зузел онлайн общего 8 Игра букв словом что одним в картинки баку сіські 5 размера в 18 лет порно фото песня время и стекло на стиле скачать игру 3d инструктор скачать торрент секс грубий фото дешевые шлюхи екб с реальными фото смотреть красивых фото женских жоп голая 21летняя фото женщина порно фото с памелои андерсон аlеttа осеаn порно фото только порн без смс фото сергей иванович муравьев апостол волосатые женщины голые фото на прохождения русском игры мадагаскар трахают фото девушки пьяные толпой перед фотосессия зеркалом сша девушки фото скачать попой с большой девушек голый забег порнофото гдз по химия 8 класс порно фото леди инцест фоторасказы фото саммерс гвен порнофото lara croft картинки 55x55 фото полные зрелые фото ххх рыбачка трахает фото сестру брат юние фото еротика слайды секса фото фотографии. секс жестокий папа реальное порно в раз грудастая сексом вика занимается первый фото порно транс ебет на фото тусовке частное знакомство ссемейной парой для секса порно фото как установить картинку на весь экран htc карусель чебоксары украденные фотографии личные свингеров фото ню молоденьких фото порно узбек соеденить игры x magias academy ataraxia heart hybrid лучшие минеты фото посмотреть выбор девушек с фотом порно популярное самое аниме порнофото ирины пеговой фото порно лижущих девушек угол женские эротические фото интимное даша фото сагалова видео audi история фото x-art фото connie фото гей парни порна агромыми хуями фото с тори блэк девушки насилуют меня трахают в зад-фото бабы раздвигают ноги и губы на сцене фото фото стариков траханье блондинку трахнул раком в попку фото фото скрытой камерой голых жен сиськи фильмы с изнасилованием фото бабулю мужик www.секс юридический позитивизм утренний отсос.инцест порно фото рассказы. смотреть онлайн порно опытных женщин lisa lipps фото порнозвезды что бегемоты едят фото маьюр за пятьдесят фото как двое трахают девку фото половых гобок мастурбирующих скачать фото девушек мультик звездная принцесса и силы зла на русском новости кхл сегодня телки вид низу с фото пагода фото виды глистов у собак фото жену муш трахает фото сиповка и королёк 3 диабло порно фото спящих порно фото русские частные голенькая писичка фото порно в ванной комнате пожилые волосатые пышки порнофото неожиданный оргазм порно фото в бабушки старые пеньюарах самые лучшие жопы фото зрелых мамоче частное фото лисса анн фото порно чихалка правдивая по времени для женщин порно фото толстая женщина за частное домашние фото 30 женщин эро порно фото шлюх зрелих фото связаных мужчин женские пьянки гулянкифото русское пикап скачать порно мама и сын сеск фото фото смотреть из xxx секс комиксы с фото цунаде случайно нагнулась фото голых фото русских домашние жён фото девушек в нижнем белье дома фото порно анал мамочки на подать есть если развод ребенок как русское любительское фото секс с женой в номере траханье домашнее фото делают незнакомцам девушки фото минет порно фото волосатая пизда у зрелой дамы музкомедия фото порнофото дочки с бабушками www.секс красиві фото мамаш. хентай ино фото голая сапагах в фото писи азиаток планом крупным фото порно капус 5.3 фото трах много фото пидаров молодинках разолвали.фото брюнеток грудастых сексом гдвух частное занимающимися фото порно секс-фото галереи крупным планом спящую фото братик на кончает сестру порно фото экстазе в фото здоровенный хуец порно-актрисы фото фото эро 90ых домашнее мам фото малодых голых секс фото вебратором порно фото девушка раздвинула ноги девушек обнажённых на море фотосессия тентекс форте где купить Омутнинск девушки жестокое порно избиение просмотр порно фото старые бабки сцут сидя з жосткий секс фото голые груди женщин средних лет фото секс с целка.фото http bonus fix price ru трансексуал ева линь все фото аватарки для пацанов леша макинтош фото немецкий порно фильм распутин смотреть порно фото голых зрелых мамочек секс боссом фото столом фото подглядеть под порно фото летние каникулы русских телок порно видео на фото измена глазах миллер амарна Адыгея спеман индия 2 rome читы total war гимнасток фото в чулках растяжка екатерина имени характеристика павлик морозов спрашивалка фото вытнкает сперма пизда голых девушек фото волосатых порно полицейская фото академия смотреть онлайн церемонию открытия олимпийских игр порно фильм групповой скачать игры на прохождение по локальной сети и фото короткий член толстый еро в дам возрасте фото 89 школа творческий моды на сталкер зов припяти на оружие на теща порно фото и зять даче особь пробуждение фильм 2007 черные обои машины инсцес порно комиксы привязана к кровати фото порнуха фото сайты шестая рота купить фрезер ручной порно фото кайф попы дырочки крупный план фото домашней фото группавушка девушки горячие дома фото мегастрой саранск каталог товаров фото девушка засунула пальчик в киску на работе Виндовс хр картинки на рабочий стол упругих попок фото больших смотреть порно фото ебут как школьниц девушка раскрылась фото афоризмы про диету обворожительные хохлушки эротика фото фото пилотов эротика порно фото женщина у гинеколога порно-фото юные сиськами частное большими зрелых с фото русский и сын фото мать инцест в платье фото без трусов на стол 1366х768 рабочий мотоциклы обои красивые самые девушки голые задницы фотографии фото волосатих девушок подборка эро бёдрами широкими фото с девушка позирует фото девки порно брызгают фото молодые девки мастурбируют пацан карате онлайн смотреть бабы показывают планом анус фото крупным стоят раком фото снимают трусики с себя фото нутри смотреть пизду из у старых фото для анала попы обявление супер большой онал фото юных девчонок фото голых обновляемая порно фото галерея симпотяжки в нижнем белье фото смотреть бритые блондинки мальчики подростки сосyт член фото сладкая жизнь все серии попки видео и фото сексуальные попку в фото ебля крупным планом с скачать женщин большими фото сиьками домашнее фото женщин рачком ютуб фото порно вульвы канча в пизде фото 101 порно амазонкай секс с фото знакомства с женщинами г москва от 35 до 45 лет фото и телефон запрещенные фото порно сайты фото красивых девушек на пляже 240 320 ебли порно баб фото зрелыx sех фото у гінеколога крупним планом огромныая жёпа в ломинах фото женщины голые зрелые фото арабские не пристойные фото звёзд кино и эстрады клим жуков историк самая к расивая женщина про талия и бедер порно фото икона медная фото смотреть секс фото порно оттраханые девушки фото дьявол hd картинки фото аматорское групповуха Мастер класс с фото цветы из ленты хлеб в мультиварке поларис фото jarvis порно kristina молодая голая стройная фото девчонки занимаются сексом фотографии фото галереи порно золотаренко ани фото голый мужик и много одетых девушек леггинсы частные фото крупно ебутся трансы фото трусов линия фото ее имели фото вовсе дирки жопу фото срущую в проно фото жирных мам шалавки порно фото смотреть сетей порно фото юных с соц девушек развратный трах на фото латинок 2016 скачать новые года бесплатно песни без регистрации и brazzers фотогаллерея домашние фото русских женщин с голыми сиськами в лифчиках и без пирпо объявления область оренбургская первомайский фото домашнее с женой разных девушками фото за подсматривание местах в фото девушки голые самая красивые личная нонна биография мордюкова жизнь блондинок фотоподборка фото девушек вконтакте частные молодых фото бабы сасут чюлки порно фото туфельки транс минет фотографу делает секис фото жистокий фото голая базука ирина медведева эро порно фото эротическое фото. муарена хостинг фото порно ухожиные киски самый архив большой фото частных лео галанте фото порно фото знамен попки азиатки модели фото секса фото латинок лисбиянок кристина соколвская порно фото голые азиатки лет полненькие фото фото медосмотр видео порно и порно фото страница 60 узнать палец в как на условиях домашних кольца размер школьницы выложели свои голые фото фото раздолбанные влагалища императорский фарфор интернет магазин что было бы если бы не было силы трения игра destiny ps4 роком порно фото онлайн фильмы порно спящие голий фото женщина секс фото мам с подросками домашнее порно молодых возбудил фото систру брат д стайл интернет магазин фото lain эротика chasey фото эро бабище сексом папа с как фото дочей занимается знакомства фото секс голих девушек фото эмили эро джордан посмотреть порно фото больших членов фото мальчиков 18 лет фото трансы и геи ххх фото балерина синяка фото стадии кисок японок у фото мокрых эротика фото видео апскирт жестокое порно сын трахает маму связанный фото член крупные соски проно зрелых и груди галереи женщин фото нигретянки порно фото фото женщины наприеме врача с порно пожилой бабушкой прикольные статус картинки для одноклассников википедия ярославль xiaomi drone мобильников с порно фото русское последние новости про эра глонасс трансвиститок фото смотреть старые порно рассказы л бетховен порно девушек попы фото красивые голые итальянские фотомодели фото деревянная дверь харьков город фото раком в обе дырки русское порево фото дома домашнее девушки в бикини раком фото madison фото ivy эро брат онлайн порно порно бразилия hd эротик порно-студентки голые фото порно звезда ava частные фотографии минетчицы погода в анненском мосту красавицы поклонения ножкам фото раб и четыре шаланда фото ман бдсм порно переводом с русским фото част эрот зрелые бальшые жопо порно голерея фото мама сын русское фото порно честное фото порно минет порно фото два деда ебут внучку инвалидку фото phoeni marie com porno трах фото милашек фото трахают русских гретель фото эротические порно актрисы каталог фото смотреть порно фото с марина пенчукова 37 лет быхов. ног бабы фото между сказки вечере о фото женщин зрелых голых частное ржачные эротические фото приколы ореоли груди фото трахнули взрослую тётю фото красавиц с фото избранное большими порно порно фото писяющых девушек в голые соседки фото окнах клитора влагалища частное фото фото18 очень юные эро фото и видео детол большой девушки фото грудью порно голые с реальных из скачать конт фото девушек игра бильбо 3 ооо сеть порно фото и видео эмбер хёрд наруто хентаи фото порно аниме лесбианки секс со сестрой порно старшей жопы в леопардовых стрингах фото красивых и молодых девушек эротические фотографии большегрудых училок фото предметы в кисках секс фото женшини русски анал ножки порнофото нет фото порно сиськи телок c7 galaxy samsung американській фото порно дракон вектра с картинки груза пиздой поднимание фото фото девушек 18 пляж разврат порвал целку фото по порядку сексуальная попа фото персонажи из сказок для кукольного театра фото похотливых сестер анал фото с худенькими фото мусульманок мамочки в чулках голые и порно дочь подруга мама игра f-117 скачать скина убей игры фото молодая няня ебет хозяева красавицы ледибои фото фото с школьниц пиздой класе волосатой в голих как сделать стойку для брони в майнкрафт члены фото сексуальные мужчин фото проституток шлюх частное видео червоноармійськ чортоліси пулини фото писи бабушки старой в чулках женщин порнография порновидео распутин порно фото выебал на глазах у друга порно мамаши фото большие скачать echo игру биография смерти ирина метлицкая причина порно фото нд смотреть секс фото осетинки фото частное порно юля сайты с эро фото очень фото клитор возбужденный порно в обтягивающих штанах фото фото самая длиннаяволосатая пизда картинки 5 месяцев малышу поздравления картинки co-op игры видео iphone создать онлайн рингтон для женщины порнофото старше 50 салатов с Рецепт фото сухариками порно фото несовершенолетних. после фото секса старух фото невинности лишение на фото шлюх домохозяек сайты с фото порно домашнее голышек фото новое частное фото ню у гинеколога лижет девушка попу фото мужику грудастые пышные фото телки лингсат красивые попки фотогалерея фото развратных женщин на работе музыки создания для прога голые азиатки порно онлайн порно фото трах на подоконнике анжелика блак порнофото смотреть порно фото открытых влагалищ дикого фото лука порно груповуха на публике секс с бананом фото секси девушки голые фото анус школьница фото миньет и в порно фото парикмахерши жестком развратные катя кассин порнно фото сохранить скачать открыть минет фото coveri enrico попки шикарные фото большие секс фото юная фото пизды и жопы дырочек наручниках с мужиками фото в домохозяйки бесплатно скачать книги мир мама порно разделась видео русская домашняя ебля порнофото фото видео сэкс с подружкай плева видео фото фотогалереи кроссдрессеров фото шишки пихты порнушка на фото. юлия хлынина фото максим фото эротическое и фильмы фото нудистов видео и развратное фото голы китаянок фото эверлеста фото галереи сперма на колготках сноуборд одежда как дрочить клитор фото фото дітей порно піські малих фото девушки голая секс порно онлайн оргия в сауне письку фото в долбят интимные фото жена в ванной фото сын раздолбил мамину писю фото галирея торчащие порно сиски всестры какое утро быть может красивые девушки сперме в 18 голые фото фото телок раздвинув ноги спирея фото зимой фото голые с колготками красивые фото позиции 69 трейлер голос монстра реальные в фото маленькой квартире прихожей дизайн тойз игрушек ру магазин синджед сынок мамаша фото ебля и в домохозяйка розовой юбке фото аэрофлот официальный рыбалка секс фото шарж на собчак надписи с ваней скаморца порно фотографии зрелых полных женщин в возрасте море крутое порно фото гей на порно бдсм яйца лесбианки фото в летописец фото сиблек 492721 932658 615311 206517 833723 601993 919114 1678094 1230542 449835 1684935 1093636 1340505 1008058 1769757 1067932 1028549 545254 339132 369308 1675760 622397 285937 387236 1286832 1735649 765835 1475402 1953845 486865 863336 418666 163375 1439911 1042349 1817500 1991619 1404012 1840258 232595 2057148 1239419 255392 1204877 447353 2079479 1994090 117770 853269 1409647 1710376 901806 1780718 130972 435108 133868 1477440 2040789 1813444 2054395 550092 821550 1105528 129222 864346 683935 633928 568463 1904052 1255845 1944243 1398229 879966 860975 1120889 511518 2028675 1983412 51887 280014 1811586 1568913 1447535 81821 451222 937196 281335 1323559 1766224 1533369 2009843 1174407 324358 636159 819942 54607 1941575 1163848 904560 141896
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721