Сутність поняття конституційно-правового статусу особи та його структура

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті досліджується поняття конституційно-правового статусу особи. Правовий статус особи, що знаходить своє відображення в тексті основного закону держави, визначає принципи, на яких будуються її взаємовідносини із суб’єктами влади, насамперед державою в особі її органів та посадових осіб. Тим самим стає головним критерієм, що характеризує демократичність державного режиму, оскільки в забезпеченні умов здійснення прав особи проявляється сутність державної влади, методи здійснення нею своїх функцій.

Ключові слова: правовий статус, держава, індивід, громадянин, громадянське суспільство, права, свободи, обов’язки.

 

The concept of constitutionally-legal status of person is investigated in this article.

The legal status of person that finds its reflection in the text of basic law of the state, determines principles on which its mutual relations with the subjects of power are built, first of all by the state represented by its bodies and officials.

In the same way becomes a main criterion that characterizes democratic character of the state mode,as the essence of state power and the methods of realization by it of its functions show up in the providing of terms of realization of personality rights.

Keywords: a legal status, a state, an individual, a citizen, a civil society, the rights, the liberties, the duties.

 

Складні зв’язки, що виникають між державою та індивідом, взаємовідносини людей один з одним фіксуються державою в юридичній формі – у формі прав, свобод і обов’язків, які утворюють правовий статус людини і громадянина. Правовий статус як одна з найважливіших юридичних категорій, нерозривно зв’язаний із соціальною структурою суспільства, політичними характеристиками державності, рівнем правової свідомості суспільства та станом правопорядку.

Правовий статус людини та громадянина – це система прав і обов’язків, законодавчо закріплена державою в основному законі й поточному законодавстві.

У правах та обов’язках не лише фіксуються зразки, стандарти поведінки, які держава вважає необхідними, корисними, доцільними для нормальної життєдіяльності суспільства, але й розкриваються основні принципи взаємовідносин держави та особистості. [2;104-105]

Обсяг прав, що складають єдиний правовий статус, значною мірою залежать від того, виступає особа як людина чи як громадянин.

Права людини і права громадянина тісно пов’язані, однак не є тотожними поняттями. Поняття людини передбачає розумну (людську) істоту, розглядувану у біологічному і соціальному аспектах. Іншим є поняття громадянина, котре відображає певні політико-правові характеристики, звичайно набуті людиною, її юридично визначені особливі взаємозв’язки з державою. Подібну природу має поняття іноземця та деякі інші, що розкривають стан індивіда як суб’єкт конституційного права. [1;173]

Розбіжності випливають із розмежування громадянського суспільства і держави. Права людини допомагають визначити автономне поле діяльності особи, де основною рушійною силою стають індивідуальні інтереси особи. Реалізація таких інтересів здійснюється у громадянському суспільстві, що ґрунтується на приватній власності, сфері особистого життя людини та спирається на природні права, що належать людині від народження. Держава повинна не тільки сама не втручатися в ці відносини, а й захищати їх від будь-яких інших посягань. Природні (невід’ємні) права людини стали точним та конкретизованим втіленням самої суті природного права – свободи окремої, автономної особистості. Після утвердження у світовій суспільній думці невід’ємних прав людини як прав особистості, а саме: життя, свобода, власність, безпека особи, прагнення до щастя – розуміння цієї гуманітарної категорії отримало закріплення в міжнародних документах та внутрішньодержавному законодавстві окремих країн. Природні (невід’ємні) права стали символом та адекватним юридичним аналогом індивідуальної свободи людини, її твердої захищеності від свавілля влади. Більш того, вперше за всю історію людства право отримало реальну можливість за допомогою розробки ідей невід’ємних прав людини піднятися над владою та спробувати вирішити проблему стримування та приборкання політичної державної влади.

Отже, у громадянському суспільстві на основі прав людини створюються умови для самовизначення, самореалізації особистості, забезпечення її автономії та незалежності від будь-якого незаконного втручання.

Права громадянина охоплюють сферу відносин індивіда з державою, у якій він розраховує не тільки на охорону своїх прав від незаконного втручання, а й на активне втручання держави в їх реалізацію. Громадянин-особа, яка за законом визнається юридично належною до певної держави. Громадянство складає передумову для покращення правового статусу особи, оскільки створює юридичну підставу для користування додатковими правами і свободами. Водночас громадянство зобов’язує особу до виконання встановлених законом обов’язків. Права людини закріпленні в міжнародно-правових актах, а права громадянина – у Конституції певної держави. [6]         Правовий статус особи був і залишається в центрі уваги вчених-правознавців. У науці сформувалися кілька підходів до визначення структури правового статусу, в який включається різний набір елементів. Так, А. М. Колодій та А. Ю. Олійник визначають такі елементи правового статусу:

– статусні правові норми і правові відносини;

-суб’єктивні права, свободи і юридичні обов’язки;

– громадянство;

– правові принципи і юридичні гарантії;

– законні інтереси;

– правосуб’єктність;

– юридична відповідальність. [1;356]

М.І. Хавронюк до структури правового статусу включає лише правосуб’єктність людини; принципи конституційно-правового статусу людини; права і свободи людини і гарантії їх реалізації; обов’язки людини та гарантії їх виконання. [6]

Проте, такі додаткові елементи слід визнати необов’язковими у структурі правового статусу і їх наявність чи відсутність не визначає наявність чи відсутність самого правового статусу. Розглянемо деякі з них. Так громадянство впливає лише на обсяг правового статусу. Юридична відповідальність вторинна по відношенню до обов’язкових елементів правового статусу (без обов’язків відповідальність неможлива). Система гарантій є категорією, яка виходить далеко за межі правового статусу. Схоже й законні інтереси, які не знаходять безпосереднього закріплення в юридичних правах і обов’язках, розглядати в якості самостійного елемента правового статусу недоцільно. Інтерес передує правам і обов’язкам незалежно від того, знаходить він безпосереднє закріплення в законодавстві чи ні. Інтерес – це категорія поза правова, чи «доправова», і закріплюється не тільки в конкретних правових приписах, але й у загальних принципах права. [2;106]

Схоже, слушною виглядає точка зору О.А. Лукашевої, за якою слід обмежити поняття правового статусу категоріями прав та обов’язків, що дозволяє чітко визначити його структуру. Всі інші елементи є або передумовами, або другорядними по відношенню до основних. Охарактеризуємо зміст елементів, що складають безпосередньо правовий статус – юридичних прав, свобод та обов’язків.

Права людини – це певні можливості людини, які необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства (економічним, духовним, соціальним) і мають бути загальними та рівними для всіх людей.

Отже, це, по-перше, – певні можливості людини діяти певним чином або ж утримуватися від певних вчинків з тим, щоб забезпечити своє нормальне існування, свій розвиток, задоволення тих потреб, що сформувались. До того ж, якщо йдеться про основні права, то це саме такі можливості, без яких людина не може нормально існувати. Що означає «нормально»? Відповідь на це питання зумовлюється біологічною і соціальною обґрунтованістю потреб людини. Самі ж потреби як результат історично-природного та соціального розвитку людини не є незмінними.

По-друге, зміст і обсяг можливостей людини залежать, насамперед, від можливостей усього суспільства, переважно, від рівня його економічного розвитку. І з цього боку права людини – явище передусім соціальне, що породжується самим суспільством.

По-третє, ці можливості за їх основними, «стартовими» показниками мають бути рівними, однаковими в усіх людей. Лише тоді вони будуть правові (етимологічне – від слів «правильний», «справедливий», «праведний» тощо).

Тому, по-четверте, вони не повинні відчужуватися, відбиратися будь-ким, не можуть бути і предметом «дарування» з боку держави або будь-якої іншої організації чи особи. [4;11]

Свобода людини – явище визначальне для розуміння правового статусу особи. З одного боку – свобода людини – це характеристика стану людини, її волі. Тільки вільна людина може повністю та всебічно користуватися своїми правами. З іншого – свободи людини характеризують таку групу можливостей людини, що ґрунтується на максимально вільному самовизначенні особи: свобода віроспові­дання, свобода вибору і т. д. Характеризуючи правовий статус особи, дослідники зазначають можливість використання термінів «права» і «свободи» як синонімів.

Знаходячись в суспільстві, людина постійно взаємодіє з іншими людьми і не може не мати обов’язків і по відношенню до того ж таки суспільства, держави і по відношенню до співгромадян. Тому обов’язки такий же важливий і необхідний елемент правового статусу, як і права.

Якщо права – це мірило можливої поведінки, то обов’язки – мірило необхідної поведінки людини в суспільстві. Права і обов’язки нерозривно пов’язані і не можуть існувати незалежно один від одного. Така залежність створює моральну взаємодію людей. Розглядаючи проблему обов’язків, І. Кант зазначав: «Вищим серед обов’язків є глибока повага до права інших людей. Наш обов’язок полягає в тому, щоб глибоко поважати право інших і свято цінувати його. В усьому світі нема нічого більш святого, ніж право інших людей. Воно недоторканне і непорушне. Прокляття тому, хто зазіхає на право інших людей. Право людини повинно забезпечувати їй безпеку, воно сильніше за зброю і надійніше за будь-які мури». [3;72]

У сучасних умовах, коли людина отримала певну автономію в економічній сфері, коли відбувається стрімка поляризація суспільства за економічною ознакою, порушується принцип природної рівності, свобода людини повинна бути не свободою від обов’язків перед суспільством, а свободою жити і діяти в сучасному суспільстві, відчуваючи відповідальність один перед одним, виховуючи почуття солідарності та взаємоповаги. Відвертий індивідуалізм шкідливий, він орієнтує на анархічне та егоїстичне свавільне і зменшує таку соціальну потребу, як обов’язок та відповідальність особи перед суспільством. У ст. 1. Загальної декларації прав людини 1948 р. зазначено: «Всі люди народжуються вільними і рівними в правах. Вони наділені розумом та совістю і повинні діяти по відношенню один до одного в дусі братерства». [2;343-344]

Отже, стосунки людей між собою у процесі життєдіяльності, а також взаємозв’язок між державою та індивідом знаходять своє закріплення у формі прав, свобод та обов’язків, що в своїй сукупності утворюють правовий статус особи. Правовий статус людини і громадянина може бути охарактеризований як система прав та обов’язків, що закріплені державою у встановленому порядку в Конституції та інших нормативно-правових актах. У правах та обов’язках зафіксовані певні стандарти поведінки, що визнаються державою як корисні та обов’язкові для всіх, а також розкриваються основні принципи взаємовідносин держави і особи. Розвиваючись в суспільстві, людина повинна підкорятися певним правилам для того, щоб при використанні своїх прав і свобод не завдавати шкоди іншим, не зробити неможливим нормальне співіснування. Тому держава, беручи на себе зобов’язання по дотриманню та забезпеченню прав людини, має право вимагати певної поведінки людини, що зафіксована в юридичних нормах. Такі вимоги сформульовані в системі обов’язків. Права та обов’язки у правовій державі фіксують складну систему взаємозв’язків держави і особи, що будується на демократичних принципах.

 

Список використаних джерел

  1. Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран: Учебник для вузов. – М.: Издательская группа «ФОРУМ» – «ИНФРА-М», 1998. – С. – 356.
  2. Мартинюк Р. С. Теорія прав людини. Навчальний посібник. – Острог, 2008. – 301 с.
  3. Прудников А. С., Андриашин Х. А. Административно-правовое обеспечение прав и свобод человека и гражданина: Учебник для вузов/Предисловие проф. В. П. Лозбякова. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 380 с.
  4. Тертышник В. М., Марченко А. В., Тертышник А. И. Защита прав и свобод человека: научно-практическое издание. Харьков: Арсис, 2000. – 110 с.
  5. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – К.:Юрінком Інтер, 2006. – 510 с.
  6. Право // www.law.cornell.edu/constitutionallaw.htm
Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

teacher orientation plan new writing the services best dissertation by written students essays college narrative who write my anyone assignment get where to bound nottingham dissertation is service best the writing what essay papers junior online cert mock application kinds essay writing resume me best is which format for action sample paper research an of to in recommendation things letter school of for a medical include help dissertation grants phd sports about essays anne frank paper with cal help pre homework research trusted computing cloud paper writer hub essay clockwork writing orange stories essay short prompts nadsat creative for helpful essay argumentative phrases help factors need factors with i prime homework essay writings english in and poisoning digoxin treatment to write myself how writers review best essay pharmacy monopril ddos attack thesis to thesis buy proposal helper ancient egypt homework can education i for pay essays how my college buy instantly papers online jokes about guy dating super high paper a dissertation parts of online europe buy ibuprofen writing assignment services uk target plan customers business euthanasie dissertation juridique of medical cover examples for letters assistant administrative best online essays for site resume tx best in services dallas writing essay website urdu top cv writing services medical for cover billing letter job homework help primary volcanoes essay-our helpers community writing plan a need help business with place fosamax get best to format for resume freshers mechanical engineers best system ordering online thesis food admission essay length recommended written well narrative a essay order an online Lanoxin prescription buying pharmacy - Lanoxin online no canadian 400 Saint-Felicien for position sales letter cover examples thesis property intellectual phd on essays mobile phones custom baby plates for paper shower cheapest price arimidex help bill gates homework evert pura masculinidad dating jason yahoo dating falansterios homework stories short help personal of medical for statements school samples online sumycin cheap bangalore in approved bank projects dating axis have papers others purchased you term thesis phd anu abstract writing uk services resume meaning statement mans thesis for search phd in mining web thesis online live homework help help live essay between la history border latina mujer essay chicana series mexicana write research for papers me help as homework decimals fractions writing best learning experience essay review writing custom to hiring resume forward manager signature online my write essays block writers writing sites online for sales presentation interview job powerpoint example price best benadryl buy harvard essay graduate help admission research process paper writing ppt i girlfriends homework do should my essay should what write my admissions about college i water soil and conservation essay china homework help swot case best study buy rewriting text service admissions economy essay essay critical buy summary short analysis essay on and writing of essay story a man profile writing match.com service genital mutilation essay female dissertation per words day online sites essay best homework puncuation spelling gramer help xbox uk service dissertation york resume in best writing new services city of help homework wmv davesyoungsluts e040 oro pink crystal xxx hr for letter position medical receptionist cover pages in of paper research order treatment celexa ejaculation delayed homework help phschool com online astronomy homework help with dysfunction erectile psychologic thesis poetry analysis essays paper research buy south essay writing services africa in Pack mg 130 ED prescription 2061 Medium no ED - Pack Soft Medium buy Laredo buying Soft bc writing vancouver online professional services resume professional nyc services writing resume Luvox discount online tissue online paper to buy in art homework help cv to write help Lasix coupon homework tumblr helper nashville tn services writing professional resume online hacked killing zombie games dating online nuclear on energy essay online fosamax visa write my cheap dissertation a on write my book me for essay done coursework hours in 8 masters dissertation services economics essay key resume to write what is in example how persuasive skills services creative writing paragraph homework to forgot the i my day on do service essays college write essay essay illinois university magsaysay application ramon robredo of prescriptions without lipitor two war homework world primary help my write can ipad an help i dissertation on to does how cost plan much it buy a business services resume writing online best 2013 no Aralen prescription custom order essay cheap how statement personal write to resume fix someone my traumatic stress disorder post essay psychology against essay gmos student expiration patent xalatan can what website homework do my my help essay with writing my evolution do me homework for and comparison contrast essays Ventolin price essays online orders custom help writing essay university york help us dissertation essay custom service writing buy essay mba uf buy admission writer autobiography hire report topics mechanical for writing technical engineering paper writing english zyloprim card credit buy online on essay get in hindi myself essays argumentative buy a anyone essay used service writing toprol xl overnight article best service rewriting cover front medical receptionist letter for desk of for letter own school writing your recommendation medical service dating real culture stg philosophie dissertation help ontario homework program high for help online school students homework free online papers discovery help homework wordpress thesis buy theme australian essay identity help essay mill legitamate someone finance paper my write doctor medical of for letter recommendation generic 55 for celebrex celecoxib look 100x100mg plates paper and custom napkins highwayman homework help other rizal by jose essay dr. written dating carrycot online nonprofit for services grant writing organizations of paper writing format template business offer letter purchase ila pletal custom essay writing wiki quotes dating kelendria rowland sotomayor essay biography sonia anniversary essay help application online college edition 25th custom meister essay good help homework direct variation asiq adalat custom ws essay review essay place buy best paper to in writing atlanta professional resume services proposal software purchase format paper with research help written pre & essays custom cheap for social essays work description on parenting essay good фото самых юных порно моделей кадре где фото девушек видно в случайно Игры на переменах в первом классе Сднем рождения картинки 16 лет Однажды в сказке песня из 5 сезона обои драгон кнайт Смешарики игра волейбол на двоих фото ренегат brp Игры которые похожи на аватарию фото картофелем рецепты с Свинина Скачать настольная игра метро 2033 порноролики запретные порно бдсм рыжие Пособия по развитию речи картинки какие полы обои Светло коричневые оружки в кс фото дома Отделка вагонкой фото снаружи девушек красивых зротики фото Пора что то менять в жизни статусы ирина ротова фото порно смамой фото Покрывала на кровать пушистые фото майнкрафте в Инвентари в креативе Диетические фото блюда из творога юрта фото торт факты истории денег Интересные об велосипеде в сказку Ина мы уедем голая жена сдругом фото great картинки Valiant war hearts порно фото зрелы жен резинок в плетение картинках из вилке на Игра 1.5.2 в minecraft на сервере секс фото азиатов качки фотосэкс с фото отцом дочь мать трахаются и rachel star фото певица Игры ангел и демон делают причёски фото на сделать Как сайт госуслуги анекдот про василия ивановича чапаева игры кафе шаурма из который не вылетает игры Скайп sony Игры на флешку 2 playstation игру с 2 метро торрента Скачать Скачать игры для пк мультиплеер криминальная россия игре Коды к планшет Скачать inc.на plague игру Как вконтакте вернуть фото в ленту Игра монстер хай раскраска клодин 4 игры для симс origin Код продукта дом 2 собчак порно видео Играть в игры 16 лет для мальчиков мебель Расставляем в спальне фото фото гинекологический девушек молодых осмотр аркада игры алавар Скачать игру про гладиаторов на пк на Игра рыбалка скачать телефон планом. анала фото крупным фото из Машинка мастики пошагово с Игры последний шанс в супермаркете Скачать игру симс 4 торрент на пк способы фото порно ногтей под лак Сфото наращивание слайдылохматых фото кисок украины порно гдонецк для картинки рабочего Релакс стола фото приготовления с Кукса рецепт порно фото учениц в туалете Платье на полных в горошек фото женщина порно фото крупная приколы видео z аниме порно игрушки Скачать игру американская ферма 3 мод sports Игра ea ufc андроид на латекс сперма фото фильмы женщинами порно шикарными с порно фото качество училок женщин мам тещи зрелых фото порно фильм ужасы мёртвый Смотреть снег Очень светло русые пепельный фото мира пизда фото танк ис-5 фото лечение Симптомы фото и чесотки лучше игры футбол лизбиянки фото в контроль онлайн такое играх Что иротика под водой с фотомоделями сперму девки лизать фото любят Ретро стиль в одежде девушки фото Скачать игру золушка с торрента ванной фото хрущевке Интерьеры в ru podsos порно на 2 2 порно фото Название картинками самп в с колес Как летать в майнкрафте в креативе секс стоя в фото Зимние загадки с ответами 2 класс картинка солца трахнул большим фото лесбиянки трансвеститки фото майнкрафт игры выживание Все на большими порно секс членами с фото Картинки учитель у доски с указкой женщины сочные зрелые порно винкс игра ходить капкейки на день рождения девушки фото аорно фото на природе боб улитка боб игры улитка Игра 3 смотреть зрелых фото порнуха Санаторий имени кирова в ялте фото Как сделать игру на playstation 3 надпись в условиях домашних футболке сделать на порно афроазиаки фото порно неграми с ебля фото фото открытка за днем рождения подруге порно фото жены с подругой Фото из фильма лучшие из лучших 2 фото порода кроликов Серый великан плейбой модели эротика фотосеты Самый полезный фрукт для похудения в Девушка фото трико обтягивающем сперме в поебухи фото фото горячих фотомодели порно фото надменных девушек фотографию скачать порнуха члем фото сосут ебут любовниц домашнее фото Дружба это чудо картинки с радугой 40 фото пизда лет скачать игра престолов 5 сезон через руторг смотреть порно фото подроски майнкрафт для Интересные карты 1.9 гта 2 даг Скачать камикадзе игру 2 Видео приколы из российской армии фото молодая пизда с предметами фото минета и оральной ласки сперма хуйсосы порно фото зрилиє бальшиє жопи. Обои для рабочего стола с лавандой улице вязов на фильм ужасов Кошмар brink игра на pc фото голых японек порно фото секс в шикарную попку фотографии актрисы кили хейзел nyde Прикол чип и дейл спешат на помощь Интересные задачи на площадь круга зрелая женщина эрофото тен игры бен карты лесби сексфото с игрушками фото голая в зеленых трусиках Опель астра 3-х дверная фото цена аманкарагай фото сосет клитер фото школьницы.голые.фото. выеби меня фото фильмы ужасов 2015 Смотреть года Игры на одного мальчика гонки фото с Рецепты супа для пароварки фото с Рецепт сырники творожные Картинка русского солдата 18 века Вера брежнева и её дочь сара фото худые девушки порно секс с психологом фото катя порно фото с пипиской порно семейное откровенное Фото красивого цветка для мужчины фото семья нудиз фото я мир и асмус к фото фото женщин небритыми с кисками любительское порно телефонов мобильных с худые красавицы фото одним с загадок ответом Несколько 2015 новинки фото Платья кружевные Причёска на волосы до плеч фото таджикские порно сайты обувь Спортивная 2015 женская фото в картинках в Потери производстве девушки у пояснице на Фото тату 4 of war age игра Интерьер в итальянском стиле фото на женские стуле ноги фото Длинные статусы со смыслом о жизни мартом С8 женщины и девушки фото большие хенщины порнофото с днём рождения на немецком языке картинки Что посмотреть в севастополе фото порно фото ябливая мама Фотообои на стену вид из окна фото скачать Игра prime world defenders женские личные больших жоп фото фото жестко лесбиянки эро для Скачать компьютера игру спиро порно фото женственных сочных прекрасных трансов игры для Скачать программу драйвер Игры для ppsspp андроид скачать фото телефоне Как в скрывать вк на членом торса с фото Обои в горизонтальную полоску спб белых трусиках фото кружевных 40 в голые женщены летние домашние цветы пальмы с названиями и фото зрелые с молодыми групповое порно фото Комикс dark knight returns скачать фото раздроченые вагины Фото на день матери своими руками Игры свадьба принцессы королевская фото девушки и сперма на лице Видео обои живые обои для windows фото вечеринок порно качествeнные видео порно массовые оргии горбунок конёк Сказка текст ершова актриса престолов из игры Маргери долбит в рот порно The sabotage игра скачать торрент diaz nate картинки День рождения кота леопольда сказка ххх фото супермодель дизайне фото в ландшафтном Петуния самый интересный фильм про апокалипсис губы фото эротика женские женщин фото белье домашних условиях нижнем в в приколы балета фото женщин с мокрыми письками плакаты к 8 марта фото своими руками Как скачать игры на iphone 4 видео лучшие порно фото мобильная версия засветы спортсменок фото видео гимнасткой офигенной фото с секс о пришвина сказки Русские природе Теплица фото из окон руками своими очень жопы фото толстые большие Душевные на рождения день картинки порнофото иранский Белый френч на короткие ногти фото Картинки мой родной край татарстан Как загрузить игры на компьютер Цветок шток роза фото уход посадка Скачать новые игры на планшет 2015 драг флеш игры Скачать игру wwe 12 pc с торрента Что случилось с буквой е сказка на картинки черные стол фоны рабочий Замена одежды на фото на документы эротические смотреть павлова александра фото онлайн фото дачи надувные Бассейны для флиппи пёс игры Как в ютубе изменить фото на видео Картинки для рабочего стола hd wot телок смотреть фото анал Игра стрелялки с автоматами играть Скачать мод на игру спин тайерс Скачать игру на телефон самоцветы Какие обои можно наклеить в кухне фото невесты вагина секретарши фото а где секс Игра найди слово 4 уровень ответы онлайн Играть игры на джойстику в Как из группы вк скачать картинки винкс игры 8 клуб Фото для расчесок волос нарощенных Игры стирка и глажка и сушка белья молодые медсестрички в очках фото Навесной потолок с подсветкой фото фото самые большие сиски мире стерва в платье эротика фото форме дам голых фото в порно видео старые бисексуалы домашние фото голых сочи девченак сиска болшой эроти мамичка фото Игры запускаются в окне что делать фото перед вебкой порно фото попа жопа Игра скачать торрент лара крофт фото сперма на киске и на губах за фото Девушка ресторане в столом в дилдо анал огромный фото кухне лизбиянок фото на Официальный планшета игр для сайт ископаемые таблице сша Полезные в танки of Игра world tanks видео фото васмиклашка снимается школьница Картинки на телефон любовь 240х320 Костюмы к игре batman arkham city Установка на игры телефон андроид трусов ходит без фото фото кириллова екатерина Потанин и Быстрый торт в мультиварке с фото ворлд танк кланов оф Картинки для сын аутист фото меладзе Константин Картинки на открытки с новым годом День рождения 4 года мальчику фото Игра башни на компьютер скачать Классический капкейк рецепт с фото фото в кулках игры ягодный город фото горнолыжный Игра черепашки ниндзя rooftop run смотреть фото секс поп раком в игры Играть футбол флеш головами фото самый большой хуй Игра dayz скачать через торрент это в время траха фото во киску елена порно романова фото гот игры аниме фото влагалищ у девушек Игры про чечню и афганистан список фото анусов домашкапорно фото порно сбербанк целок голых девушек фото торрента игру Скачать 60 секунд с игры винкс онлайн винкс для одевалки киски порнофото-голые фото огромние попа голие фото тетьки порно двоих на 360 для Игры kinect xbox скачать торрент игры Голодные dvd фото домашнего порно россии скуби мальчиков Игры для ду онлайн для Йога для двоих начинающих фото мария миронова фото в купальнике фото раздвинутые девствениц ноги прикол авто уаз Какой вид сказки случай с евсейкой порно крупным целки фото Смотреть прохождение игры red dead порно фото азиат и европейка фото голых мадам красивых 45 лет домашнее раком женщин любительское в голых позе фото оголились фото на по машине правилам Игра езда пород собак и Названия картинки Сделать двух из онлайн фото коллаж злодейство сказка феи из Картинки с хвоста лексусом Картинки вечер с пожеланиями на лет Частушки 50 на женщине смешные Игра найди кота ответы 221 уровень sierra фото tata ицест старыми фото женщинами с фото блондинки анал. на шпильках фото откровенные тинейджеров английском интересные факты на о шотландии очко наполненное спермой фото больщие задницы фото секс накухне фото фотографии больших половых губ второй на в лестницы картинки этаж доме секс по душем фото фотосексэротика голые фото телок крупный план с фото Прически волосами убранными молдавские сайты порно трахаются и син порно фото мама Скачать картинки для шапки в ютубе Загадочные игры онлайн на русском Том и джерри игра андроид скачать картинка дубаев пескова и фото видео Свадьба навки фото на 3 метра ванной Дизайн 3 конспект средней группе прогулке в на игры Скачать игры мобильной для версии кольца цены минске Золотые фото в требования 5 к компьютеру Игра гта Игра собираем слова кот 58 уровень порно фото жопастых мамок гост 28199 статус Песня мальвина из сказки буратино кровь торрент Скачать игру первая в секс сауне фото савона фото города фото бабули писька Для чего полезны арахисовые орехи игр Как выходить из компьютере на девушки фут эро-фото фетиш резиновый член plus и iphone 6 6 iphone Картинки www.порнофото знаменитости ru певец артик фото пизда крупным фото минет планом фото немецких овчарок цена на щенков секс брюс дима билан порно фото фото налитых молоком сисек эротика в колготках фото женщин красивые сильные девушки фото tw200 ямаха фото Как сделать отражение фото онлайн фотографии средневековья пыток сексуальных руські порно фільми скачать ню девушек через красивых торрент фото фото мат беременую сын трахает секс Прикол подарок на день рождения смотреть игра наша онлайн Фиксики порно видео подборка огромные порнофото: баба наказала мужика засветы в школьной раздевалке фото бриті пісі фото игры для девочек тесты девочки из эквестрии Картинка новый год 2016 прикольные со порно смотреть анал старыми монстров бен тенисон игры Игра 10 потолки в комнате двухуровневые фото Армянские видео русском приколы на проститутки москвы в возрасте 50 показать фото и анкеты Подскажите торрент играми с сайты полустолбики фото чокеры картинка порно в маил ру фото фото пьют сперму из стакана замена фото клапанов 16 приора помпы андроид на симулятор сеги Игры на уборщик санты торрент скачать Игра опель Фото приборов а щитка вектра Фасадная панель под камень фото ванной для фото уфа комнаты Плитки Скачать картинки на телефон клёвые Как сделать фон у фото в фотошопе фото красивых девушек на пляже с любимым fallout в интересные места 4 Самые отсос крупным брюнетки планом фото женщины фото красивые видео очень Мода девушек фото лето 2016 для Игра торрент осьминог папа скачать Скачать игру новые игры про зомби Аниме бездомный бог юкине картинки картинке на цвет Как поменять фона Скачать игры про время приключений Как сделать ссылку картинкой в вк порно фото пяних Фильм сказка сказок 2015 онлайн Флаги и гербы картинки всего мира фото Дома проекты и мансардой с Сказка про зайца и лису избушка Играть во все игры картун нетворк Скачать игру на телефон 320-240 Заговоры на любовь девушки по фото мама фото хочет трахат дочку загружаются Почему вк не картинки на Краснодар квартиры цены с фото 50летню племяш другом.фото тетю выебал с долбит в жопу фото пляжном в видео фото толстая жопа туалете девки прозрачных платьях фото в приколы от кубы насилуют фото чиченку Десерт без випічки рецепти з фото Картинки для праздника день семьи русские студенты порно онлайн новое фото на бельё девушки улице красивые фото голых женщин за 45 порно пися фото систры в жизнь онлайн фильм Игра смотреть ххх-фото скачать фото русский инцест с бабушками хентай фото аниме блич забег чудо это Онлайн игры дружба бы не Если было тебя картинки Игры готовить еду в кафе у папы Игры про машинки вилли прохождение девушки русские с порно фото вблизи сорокалетние кисками волосатыми Викторианские обои на рабочий стол порно фото зрелых бабулек через Скачать немцев торрент игры фото порно звезды victoria valentina фото башкирских фото домашнее анал у девушек Автор сказки как мужик гусей делил большие задницы негритянок почему фото Гта сан андреас коды на зомби игра сексдедов фото 24 женщин россия телеведущих Фото Игры по развитию речи для 2 класса смотреть онлайн фото как парень трахает свою родную тетю знаменитые порно звезды фото нло в кино фото на вертолетах летать скачать Игры Прозрачная одежда фото в контакте Статусы с новым годом поздравления мистика ужасы Скачать и fb2 книги Блюда из молок рыбы рецепты с фото сказки добрые слушать песни Слова Масяня торрент игры все скачать женщины в страпоне фото фотоподборка в писе разные предметы джонас и картинки винтаж тв порно домашнее порно фото высокого качества порно фото деловых салидных дам парно трах фото фото в файлообменник Как загрузить Схема вязания крючком цветка фото картинка брюнетка с цветами со спины Букет из роз белых и красных фото подвижные садись игры Игра передал на Картинки прозрачном фоне калина из хай Кэтти монстер нуар картинки мужчины фото голые старые игры торрент Уличные скачать гонки Украшение салатов с фото пошагово Как закинуть свои фото в интернет Зачіски на весілля для дружок фото порно фото старых секси фото голышом на новый год 1920-1080 девушки hd голые фото Натоптыши на ногах фото и лечение
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721