СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л.І.Морська

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 У статті обґрунтовано необхідність дослідження найуживаніших стратегій у професійному дискурсі. Автором здійснено сутнісний аналіз поняття комунікативних і навчальних стратегій і най цій основі запропоновано набір стратегій, що використовуються у соціальній іншомовній взаємодії фахівців у різних галузях, а також обґрунтовано їхню специфіку і функції у досягненні комунікативної мети. 

Ключові слова: професійний дискурс, комунікативні стратегії, навчальні стратегії, професійне іншомовне спілкування.

 В статье обосновано необходимость исследования наиболее употребляемых стратегий в профессиональном дискурсе. Автором проведен сущностный анализ понятия коммуникативных и учебных стратегий и на этом основании предложен набор стратегий, которые используются в социальном взаимодействии специалистов у разных областях, а также обосновано их специфику и функции в достижении коммуникативной цели.

 Ключевые слова: профессиональный дискурс, коммуникативные стратегии, учебные стратегии, профессиональное иноязычное общение.

 The necessity to investigate the most frequently used strategies of professional discourse has been substantiated in the article. The author carried out the meaningful analysis of the notion of communicative and learning strategies and on this basis suggested a number of strategies which are used in a variety of branches. The peculiarities and functions in reaching the communicative goal of the suggested strategies have been substantiated in the paper. 

Key words: professional discourse, communicative strategies, learning strategies, professional communication in a foreign language.

 

Актуальність проблеми. Підвищений інтерес лінгвістики і лінгводидактики до комунікативної прагматики привів до зосередження уваги дослідників на динамічному вивченні використання мовних засобів, що реалізують індивідуально-особистісний, мотиваційний (мотиви і цілі) і ситуативний аспекти повідомлення. Вивчення специфіки комунікативної поведінки в різних соціальних сферах (тобто різних намірів, комунікативних стратегій їх досягнення і своєрідності їх вербального втілення) як у представників одного соціуму, так і представників інших інокультурних соціумів в цілях реалізації глобальної стратегії партнерства і співпраці усередині однієї культури і між культурами стає одним з домінантних напрямів досліджень в галузі комунікативної лінгвістики і лінгводидактики.

Актуальність дослідження зазначених проблем визначається необхідністю вивчення вербального забезпечення взаємодій співрозмовників у процесі професійної співпраці, яка передбачає наявність у них умінь і навичок вибору адекватної стратегії ведення професійного дискурсу і структуризації найбільш типових ситуацій професійної взаємодії (встановлення особистих контактів, ведення телефонних розмов, обмін діловою кореспонденцією, проведення презентацій, нарад і зборів, переговорів тощо) з урахуванням соціокультурної специфіки ділового партнера. Тому метою статті є обґрунтування сутності комунікативних стратегій, які слід формувати у студентів немовних спеціальностей, які вивчають іноземну мову для професійного спілкування із зарубіжними колегами.

Виклад основного змісту дослідження. У процесі  ділової  співпраці партнери у спілкуванні, як правило, реалізують фактичну, інформаційну і впливову інтенції за допомогою різнорівневих мовних засобів, мовних умінь і комунікативних навичок, що визначаються нормами і етикою ділової комунікативної поведінки.

Останнім часом значно складнішою і багатокомпонентною стала виробнича сфера спілкування. Отримали широкого поширення і розвитку економічна, управлінська, комерційна, правова галузі професійної діяльності, що зумовлює необхідність опанування майбутніми фахівцями навичками професійної культури як значимим компонентом професійної міжкультурної комунікації.

До теперішнього часу дослідження проблем професійної комунікації зачіпало переважно її лексико-стилістичний аспект [4], але не було пов’язано з аналізом когнітивних аспектів організації професійної комунікації, якими може бути, зокрема, розробка і побудова системи фреймів, що складають ситуації ділової співпраці, з виявленням в них загального і приватного, основного і периферійного, залученням до кола аналізу знань і уявлень іномовних співрозмовників про світ з метою прогнозування їхньої реакції і поведінки, передбачення розвитку подій і вибору комунікативної стратегії.

Вивчення стратегій комунікативної поведінки представників ділового англомовного соціуму, їх лінгвосоціопсихологічних і культурологічних особливостей сприяють залученню “неносіїв” мови до концептуальної системи, картини світобачення, ціннісних орієнтирів носіїв іноземної мови, зменшення міжкультурної дистанції між представниками різних соціумів, і зрештою формуванню мовної особистості, що володіє основами ділового міжкультурного спілкування, вихованню її готовності адаптуватися до ділової культури іншого народу, іншого соціокультурного контексту взаємодії з метою вироблення оптимальної стратегії професійної іншомовної співпраці.

Відповідно, вбачаємо необхідність в розробці типології комунікативних стратегій  поведінки  партнерів  у сфері ділового  міжкультурного спілкування з урахуванням соціопсихологічних, культурологічних і мовних чинників комунікації; а також в побудові класифікації фреймів ситуацій професійної міжкультурної взаємодії як методологічної основи для створення і використання в процесі навчання комплексу (системи) вправ, спрямованих на розвиток у студентів навичок і вмінь встановлювати і розвивати іншомовні ділові контакти з партнерами – представниками іншої соціокультурної та мовної спільноти.

Поняття “стратегія” введене в інструментарій лінгвістики, лінгводидактики, соціолінгвістики відносно недавно і визначається по-різному залежно від цілей і парадигми дослідження. Воно екстрапольоване в лінгвопрагматичні дослідження з інших наук (військової справи, політики), пов’язаних з плануванням і цілеспрямованою діяльністю.

Найбільш загальноприйняте і часто цитоване в лінгводидактиці визначення стратегії подане С.Фаєрхом і Дж.Каспером, для яких стратегія — усвідомлений план вирішення проблеми, досягнення певної комунікативної мети [5].

Е. Тароун пропонує своєрідний набір характеристик комунікативної стратегії, а саме: 1) мовець має мету повідомити інформацію слухачеві; 2) мовець вважає, що необхідна для передачі змісту повідомлення  лінгвістична або соціолінгвістична структура у слухача відсутня; 3) мовець планує або відмовитися від спроби передати інформацію слухачеві, або спробувати передати її іншими засобами. Як приклад комунікативних стратегій Е. Тароне наводить такі компенсаторні стратегії в мовній взаємодії між носіями і неносіями мови: різні види парафразу, запозичень, дослівний переклад, звернення по допомогу, відмова або відхід від теми при різних формах мовного незнання, перемикання на рідну мову (вербальні стратегії), міміку (невербальні стратегії) [10].

Ш.Робертс, дотримуючись сталого визначення стратегічної компетенції як здатності користуватися комунікативними стратегіями для ведення розмови і її корекції [8], розглядає компенсаторні стратегії (види парафрази, звернення по допомогу) в дещо іншому ракурсі, а саме, як спосіб формування комунікативної особистості студента [9]. Від себе зазначимо, що перелічені вище стратегії називають компенсаційними (компенсаторними), оскільки вони співвідносяться з тактикою, методами компенсації комунікативних помилок.

Підставою для лінгводидактичної класифікації стратегій, запропонованої М.Лутьєхармс, є міра усвідомленості їх застосування співрозмовниками. Автор розуміє стратегію як спосіб досягнення мети як в процесі навчання, так і для вирішення проблем (“strategy is а procedure to achieve а goal like learning or problem solving”), і виділяє навчальні, компенсаційні і формувальні стратегії [6, с.35]. М. Лутьєхармс розрізняє їх за ступенем усвідомленості вживання — від повністю усвідомленої діяльності до автоматичних дій. Навчальні стратегії використовуються для презентації знання, структуризації і співвідношення інформації в пам’яті: вони узагальнюють, трансформують, спрощують уявлення про інформовані явища, спрямовані на організацію знань і здійснюються у вигляді підсвідомих або неусвідомлюваних процесів.

Компенсаторними стратегіями учасники комунікативної взаємодії користуються досить усвідомлено для виходу з комунікативних невдач: звернення по допомогу, використання словника, жести, здогадка тощо, а також лінгвістичні прийоми (парафраза, описова номінація), перемикання коіви (перехід з іноземної мови на рідну), створення нових слів тощо. Цими стратегіями користуються автоматично, але усвідомлено, оскільки вони є інтерлінгвістичною трансформацією: вгадування значення тієї частини інформації, що зрозуміла, або упущення недоступної для розуміння частини інформації.

Стратегії формування комунікативної особистості студента знаходяться на більш високому рівні усвідомленості, оскільки їх використання можна планувати. Макростратегія запам’ятовування, наприклад, включає різні мікростратегії (полегшений доступ і зберігання інформації в пам’яті: промовляння, повтор, імітація, огляд, реферування, заучування і т. д.), що є по суті прийомами психології засвоєння.

А. Луукас відносить навчальні стратегії до когнітивних методів навчання, розуміючи під ними планування, контроль і оцінку знань самими студентами. Автор підкреслює, що стратегія співвідноситься із завданнями навчання і тісно пов’язана з підходом  до навчання [7].

На наш погляд, у наведених вище роботах С.Фаєрха, Дж.Каспера, Е.Тароун, Ш.Робертс аналіз й інтерпретація поняття стратегії здійснюється з позиції психологопедагогічного підходу, не зачіпаючи практичних цілей комунікантів, а багатоаспектні проблеми інтерактивного дискурсу зводяться виключно до корекції мовленнєвої взаємодії, тобто компенсаційних стратегій (вербальних і невербальних способів заміни незрозумілих (нерозпізнаних) мовних сигналів адекватнішими формами при передачі інформації), залишаючи поза увагою такі істотні сторони дискурсу як його організація, структура, механізми і способи впливу на партнера з метою вирішення професійних завдань.

Дещо інше розуміння стратегії знаходимо в науці про мову й наукових розробках проблеми створення штучного інтелекту, де поняття “стратегія” також не отримало однозначного визначення. Це пов’язано зі складністю і багатоаспектністю предмету дослідження – інтерактивного дискурсу.

Оскільки дискурс – “складне комунікативне явище, що включає окрім тексту, ще і екстралінгвістичні чинники (знання про світ, думки, установки, цілі адресата), необхідні для розуміння тексту” [3, с.144], а також і стратегії, до яких вдаються співрозмовники в інтерактивному дискурсі, орієнтовані на різні його аспекти і рівні. Тому під стратегією розуміють:

– характеристики спілкування, що визначають зміст “підходу” до розуміння партнера у спілкуванні [2, с.313], а отже, форму тексту (наказ, рада, загроза, прохання і так далі);

– когнітивний план спілкування, який контролює оптимальне вирішення завдання гнучким і локально керованим способом [1, с.174];

– план оптимальної реалізації комунікативного наміру, котрий за умови обліку об’єктивних і суб’єктивних чинників і умов визначає внутрішню і зовнішню структуру повідомлення [10, с.52];

– механізм, що використовується для синтезу різних жанрів тексту і задає відповідну організацію тексту, яка забезпечує ефективну передачу специфічних цілей повідомлення [2].

У запропонованих визначеннях загальними сутнісними характеристиками поняття “стратегія” є: 1) його когнітивна сутність; 2) залежність від практичної мети і комунікативного наміру; 3) залежність від контексту ситуації і психологічних характеристик (портретів) учасників спілкування; 4) визначальний вплив на зовнішнє (риторико-композиційне ) і внутрішнє (семантичне, лексичне, синтаксичне, стилістичне) оформлення тексту.

Д.Маккьюїн розробляє дискурсивні стратегії, які визначаються і структуруються в текстах таких жанрів як опис, визначення, порівняння. Звівши предикативні моделі до чотирьох схем (ідентифікації, складу, атрибутивності і зіставлення), автор аналізує, які схеми і стратегії використовуються для побудови вказаних типів тексту. Зокрема, схема ідентифікації відображає стратегію формування визначення; схема зіставлення відображає стратегію опису основної сутності тексту через порівняння з негативним уявленням про нього. Структуризація однієї і тієї ж інформації комунікантом, вважає автор, може відбуватися по-різному, залежно від цілей спілкування, а стратегія — це спосіб породження відповідного типу тексту через взаємодію схем, фокусування і семантики [2]. Таким чином, якщо інтенція є фокусуванням змісту тексту, то стратегія – вибір найбільш оптимального способу фокусування тексту за допомогою мовних засобів, і є, відповідно, когнітивно-комунікативною структурою.

Залежно від сфери вживання, ситуації спілкування, цілей, ресурсів комунікантів (знання, оцінки, очікування, бажання) і способів впливу на них стратегії можуть бути оформлені на високому рівні інтерактивності: від невербальних (кінетичних, проксемічних) способів до вербальних форм текстової діяльності (наказ, прохання, порада, аргументація, домовленість). На вербальному рівні стратегія маркується різнорівневим набором мовних засобів: мовними сигналами відправника й одержувача повідомлення, що утворюють певні мовленнєві кліше, оцінною лексикою, ввідними словами, словосполученнями тощо.

Якщо семантичні, стилістичні, граматичні стратегії пов’язані з внутрішньою організацією тексту, то дискурсивні стратегії управляють формою організації і протікання діалогу: вказують на його початок, продовження або завершення; створюють передумови для його розвитку; регулюють мовленнєві дії співрозмовників, виражаючи очікування адресанта відносно певних реалізацій з боку адресата, даючи йому можливість скористатися тими знаннями, які він має або повинен мати відповідно до соціального, професійного статусу для належного сприйняття інформації. Актуалізація дискурсивних стратегій на мовленнєвому рівні відбувається за допомогою сигналів структуризації тексту, з яких універсальними визнаються сигнали початку і закінчення тексту, зміни ролей, реагування, залучення учасників та ін. Реалізація риторичних стратегій пов’язана, в першу чергу, з впливом на психіку людини як учасника спілкування; з процесами оцінювання ситуацій і прийняття рішень, вибору найбільш ефективної стратегії.

Залежно від цілей комунікативної взаємодії зі всього різноманіття стратегій, як правило, вибираються лише окремі їх типи, варіанти, завдяки яким найуспішніше реалізуються різні цілі соціальної взаємодії і впливу у кожному конкретному випадку.

Висновок. На підставі здійсненого дослідження робимо висновок про те, що особливо яскраво соціальна взаємодія розкривається в професійній комунікації та її міжособистісній зоні — діловому спілкуванні, яке виникає внаслідок потреби суспільства управляти матеріально-практичною діяльністю. У діловому дискурсі передбачається дослідження взаємодії людей в соціально-професійних контекстах, із врахуванням їхніх концептуально-психологічних портретів, знання співрозмовників, специфіки ситуації ділового спілкування, а в межах міжкультурних контактів — і соціокультурної специфіки іноземного соціуму. Текст як одиниця соціальної комунікації володіє характеристиками відповідної сфери діяльності, а його структура і її мовне втілення відображають тип діяльності і визначаються намірами, характерними для цієї діяльності. Тому, вивчаючи характеристики ділового спілкування, необхідно враховувати, що його загальне призначення полягає у вирішенні професійної проблеми, досить часто через безпосередній вплив на партнера у спілкуванні, примус, або опосередкований вплив, спонукання, переконання. Прагнучи до мети, автор продумує стратегію і її досягнення, втілює її в найбільш адекватних текстах: від нагадування, заклику, вимоги, до наказу, ультиматуму, загрози. У текстах знаходить вираження мова ділового спілкування — діловий дискурс — знакова система, призначена для професійної взаємодії в різних соціальних контекстах: для встановлення контакту, обміну інформацією, налагодження стосунків співпраці між партнерами, пов’язаними предметом діяльності.

Таким чином, якщо компенсаторні і навчальні стратегії (які, як правило, розглядаються як універсальні комунікативні стратегії) спрямовані переважно на мовленнєву взаємодію і зводяться до відносно прогнозованого переліку, то стратегії, спрямовані на вирішення практичних цілей соціально-професійної взаємодії, є численні і специфічні для різних сфер спілкування і, відповідно, різних типів дискурсів.

Антропоцентричність, багатоаспектність і багаторівневість комунікативної взаємодії підтверджується тим, що дослідники виділяють різноманітні комунікативні стратегії: дискурсивні, компенсаторні, риторичні, соціокультурні, семантичні, стилістичні, прагматичні тощо. Ймовірно, їх перелік відкритий і може поповнюватися залежно від реалізації нових аспектів текстової діяльності і форм комунікативного впливу. Виділення глобальних макро і мікростратегій дає змогу передбачати їх рівневу організацію. Саме на вирішення зазначеного завдання буде спрямовано наші подальші наукові розвідки.

 

Література:

1.      Грабой Т.А. Формирование профессиональной компетенции на материале языка специальности в неязыковом вузе: Дис. канд.. пед.. наук: 13.00.02 / Татьяна Александровна Грабой. – М., 2002. – 175 с.

2.      Маккьюин К. Дискурсивные  стратегии для синтеза текста на естественном языке / К. Маккьюин //Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIV. –М.: Прогресс, 1989. – С. 311-356.

3.      Попова Е.А. Политический дискурс как предмет культурнолингвистического изучения / Е.А.Попова // Языковая личность:проблемы значения и смысла. – Волгоград: Перемена, 1994. – С. 143152.

4.      Фишер Р., Юри У. Путь к согласию (соглашение без ущерба для договаривающихся сторон)//Язык и моделирование социального взаимодействия.-М.:   Прогресс,   1987. – С. 173-206.

5.      Faerch C., Kasper G. Strategies in interlanguage communication / C. Faerch, G. Kasper. New York:Longman, 1983. – 283 р.

6.      Lutjeharms M. Learning strategies. Language Learning for European Citizenship / M.Lutjeharms: Report on Workshop 6A.Tampere, Finland, 1991. P.34-42.

7.      Luukas A. Approaches and methods. Language Learning for European Citizenship / А. Luukas: Report on Workshop 6A. Tampere, Finland, 1991.P.28-33.

8.      Roberts C.A. The Art of Circumlocution: Teaching  strategic  сompetence / C.A. Roberts //Forum. – Vol.XXVIII. – №4, 1990 – P. 41-43.

9.      Rubin J. Study of Cognitive Process in SLL / J.Rubin // Applied Linguistics. 1981. – № 11. – P.118-131.

10.  Tarone E. Some thoughts on the notion of communicative strategy/ E. Tarone // TESOL Quarterly. – 1981. – № 15. – P. 285–295.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in professional resume services writing hyderabad tetracycline reviews online purchase of to letter writing business intent a a composite thesis material phd to essay an hire write someone written amazing essays checking essay service how application to write phd letter a york resume writing professional new service forums writing essay service paper phd service writing can39t money essay happiness buy about some essays me words pay application 250 college essay master web thesis 7 thesis header 1 custom me my essay for writing me thesis my for write rogers radioactive dating steve research disorder dysmorphic paper body online paper writing music for resume purchase department service best custom writing essay online reddit dating mma advice growth patch penis purchase where to tabs writing service top essay 5 and writing cv uk services resume case for pdf mechanical engineering study admission college essay best questions applications school parent for essays high essay statement personal help aviation service resume writing help with trigonometry homework pay can my to dissertation write i someone not buy plagiarized essays university essay pay paper you will my write my make homework cellulitis treat to used antibiotics washington writing resume professional dc services homework on metric system help mba buying human essayforumas paper on resource managemente2f37f41424770d00639e44afe0ee256 thesis yahoo obras dating uslar pietri arturo salvador dali essay doctorate in cheapest online education should on exemplification what essay write i my houses we plan business buy analysis an writing essay login writings custom canada online avandia writing phd usa service homework help bcpl purchase manager description job for reflective higher essay personal help custom cheap essays u.k in mail company by us from maxalt a help resume writing online professional ohio writing resume services help assignment review uk experience resume buy best work australia writing pads custom thesis finance phd quantitative thesis studies phd communication in wiki write my essay ny writing services buffalo resume help college winning with essay write application essay get done paperquotquot write my direct order essay top service writing rated essay system review management on literature payroll buying write a dissertation culture panamanian dating office tamu dissertation programming phd jeremy siek thesis language generic essays buy online example causal order speech dissertation writing help your help with title thesis letter of requesting recommendation for medical school post research traumatic disorder stress paper bestessay for engineers mechanical objectives resume papers science research online it service dissertation and the writing best custom essay best answers questionnaire resume buy application theatre et la dissertation le sur representation dissertation proposal presentation ppt custom i money a need have and i no paper lineas enemigos online dating tras service london essay writing writing plan africa services business south buy business reports dissertation lanka services sri transport writing on nature essay descriptive buy mistakes application college essay purchase louisiana short essay college purchase a essay writer essay google in of essay importance order my homework pictures do with problems help math word a research buy essay need a i writing scholarship help essay eating paper essay research disorders me i someone write an to need essay for help bad page homework history school homework high help s u online essay service writing help with thesis methodology paper a i should online buy ephedra with loss weight products day in college rewrite one essay a cheapest essays pay review literature essay personal college help homework help quantitative analysis for management writing professional website young london professionals online dating dating bangalore training biotech in institute buy reseach paper article joomla order witch trial for salem essay college essay scholarship help writing paper business online writers essay jobs research paper buying online a finals medicine questions for modified essay help dissertation georgia in writing thesis help medical essays 300 word college application buy help nursing essays with evaluation thesis master form disorder bipolar on papers research internship for medical essay personal editing services statement review resume help sample desk analyst homework help writing get help business writing a plan admission essay vancouver mba services writing billing for cover coding medical template letter and help essay art research writing paper paper concept in management business project psychology services writing writing statistics essay service do over scholarship essay est dulce help essay decorum et help i paper term my need with outline eating research on paper for disorders write write hours my my paper 24 paper resume companies reviews writing for medical practice administrator resume for free essay writer magician essay doctor faustus secondrate associate for resume sales economics buy assignment famous by writers written essay and anatomy my do physiology homework help ontario homework paper research style writing mba buy term goals essay admission long and writing dissertation best students research construction for and in preface thesis phd resume have write someone your my for do me thesis dissertation search a online buy dr i can buy where epivir hbv buy approval online without paper custom create noteshelf cv peterborough writing service homework british help literature for hire writing resume best 2015 services australia writing essay service need someone assignment online to do personality study case disorder coursework german help with writing best resume services nj australia how dating to profile men website write speech language arts help homework mg cialis 25 help essay app common for writer buy resume vancouver examples a traumatic stress disorder post of paper about research writing services phd dissertation notes with help writing dissertation essay start my admission i do one difference a can make person essay people ask papers to write canada from online oxytrol buy blood prodigy mate ii pressure uk dating the in uk culture signature write cursive my in speech persuasive gun on control in brick bangalore dealers dating master a thesis buy essay for ideas memoir why i homework my do dont on essay logic disorder paper study personality borderline case online research paper writers services mn resume writing тюнинг toyota lc вид с зади порно фото. postcard фото девушек израильской армии эротика эрофото для моб лицо член большой фото залитое и спермой пизду фото храхать извращенцы фото старики фото девушек на медосмотр в военкомате пьяные мамаши фото женские профили в барильефах фото фото домашне секс мамаши сином з африканки порно секс видео порно писки школьницы фото крупно на андроиде что клавиатура пропала делать обеликс актеры и астерикс порно раз в вагину фото первый интим фото африканки порно видео пышные сиськи азиаток порно фото лучшее девушки крупным раздвигают планом ноги фото фото смотреть звезды российской певцы эстрады порно онлайн голых знаменитых фото женщин порно фото писающие в колготках эротическое фото без смс фото хуй и девушек сосущих двух яйца секс фото русских обкончаных одежде прозрачной фото зрелых в женщин молодёжные сексоргии фото на фото двойх секса www.одна с галереи ученицами фото секс порно рассказы муж рогоносец фото дественности лешение бесплпатно hd фото ню фото девушки домашние аэротика жену другом фото с смотреть старые порно сказки массаж сергиев посад задниц фото любительское старых зрелые в колготках порнофото фото девушки раздеваются и показывают письки крупным планом очень юные модели позируют фото порно фото секс кукли фото пизда крупном плано фото профи эро создание скина в майнкрафт фото отсос и канча парней фото писсующих фото растяжители попы для и пизды тётка с большим саматыком в пизде фото фото голая мама переодевается порно фото голой ани лорак порно кач в хорошем пляжные попки фото школьницы фото трусики голые фото беременные бабы жена лесбиянка фото порно секса фото беременных порно фото жопы на пляже бабушки рассказы порно фото розірване влагаліще фото язычком фото грудь члены фото парней порно фото галереи зрелых баб фото голых из знакомств выебать тещу порно фото россия голд фото саванны пацан тахал свою подругу и присоединилась его мать.фото писяк ничайные знаминитастей фото русских вива лэнд самара кино расписание голая варя черноус порно фото голышом спящие стюардессы фото секс правильно и полезно лизать обоим партнерам в пожилом возрасте фото пособие смотреть порно видео жесткий оргазм зрелая и страпон фото настоящее фото инцеста прозрачных вид спереди стрингах в фото узбечки шлюхи фото порно фото секс на троих самые дорогие вина фото женщин моржей галышом фото онанизм мужская природе на пышка фото жена фото либби трахаются самотыком я ёб первый фото фото specialexercises драки на дорогах видео мама порно раздвинула фото ляжки супер нд порно фото молодые толстенькие девчата голые фото тайные фото моей тёщи волосатой галереи фото старух пизды в сперме целок фото домашнее 1979 порно года в задниц фото сперме голых зрелых женских секс фото раком пожилые сама начальница говорила мама раздевайся перед камерой фото смотреть порно в трусиках смотреть фото обнажённых бестыжих секс с хохлушками фото эро фото азиаток в трусиках велосипеде девушки на фото ню фото порно 18 большие размеры сына фото и порно мамы женщин фотографии много голых зрелых фото геи пориво фото как ебутся одинокие дамы все фильмы про акул русские большие жопы фото фотография эротическая частная список сайтов для скачивания фильмов сперму фото любят пониженная температура тела причины pantyhose фото хуесосы фото женщины голышом в колготках фото порно с ногами девушками стройными фото со фото jhyj фото обнаженных толстушек ред липс все порно фото голая лена хиди трахнул жестко фото соседку фото вуфел.ру фото глубокий минет большому члену сношения после фото влагалище фото акта секс люблю у папы фото порно сосать голых траха женщин фото голих фото жон волосатие обнаженное фото казашек фотоальбомы секс голых девушек pb-girls.ru фото удовольствие тремя получает с от секса фото девушка мужчинами фото писаюшие девушки порно фото японок в наручниках аптечка список новорожденного в бабы шлепках фото порно фото лохматая промежность порно фото и видео из греции голых фото девушек минска раздолбанные вагины большими предметами фистинг миллион фото арабы секс видео порно фото вагинальных отверстий син трахайэт спяшую мат фото у попа русской фото большая школьницы фото зрелых американских порноартистак фото жирных мулаток трахает фото жену частное муж эротическое русское любительское фото частное кино в криминальный законе про воров боевик 2016 русский порно фото на планше секс фото жену трахнули двое фото в попу хочу модели фото трах минетг фото жирные старые старухи.фото голые порнофото волосатого ануса порно фото муж застал большые мохнатые писи на показ фото знакомств сайтов с 35 голых баб фото жестокие порно фото ивидео телочки порно фото все нашлось домашний секс видео фото обнаженные фото девушек домашние голые девушки на корте фото водосатые пезды порно фото в эротика школьниц фото юбках мур фото криста старые шлюхи еврейки порно фото видео фото старые порно видео женщины фото эротичиские знаменитые смотреть фото дрочу на дочки на рабочий сексуальные стол девушки фото женщины за 30 интим фото лучше актрисы порно чем отличается вагина беременной и девственницы фото порно фото потрахал лесбиянок картахена испания как выглядит грудь большая фото эротика фото страпон и стюардесса порно пассажир девушка калготки фото показала через трусы мужчина осматривает фото женщины грудь новые фото балерины эротика дает и грей порно в фото саши жопу сосет год рождения галкина низу за 30 фото порно женщин с вид частные порно фото полных девушек bbw видео порно массаж анал секс сыном с мамаш фото свердловская панорама порнофото красивых ног netacad серма на лицэ фото в трусах японки школьницы фото пизда зрелой училки фото западная римская империя голые видео фото рисованные дамы и сиськами жены большими фотографии моей с фото порно інцест домашній в грудастых интимфото чулках пися фото кончающая частное девка фото порно фото полных порно девушек русское частное порно дівчат фото. фото большими порно членами трахают 30 за жен фото русских порно алмаз шах зрелая порнофото мама голые чулках в российские телезвезды фото логические головоломки бывший президент украины галерея фото www.порно начальница и раб порно игрушка любимая фото баб трусики прозрачные хе малыш игра супер телки порнофото фото порно тверь дилдо фото разбили пизду секс фото нагнулась в белых трусиках фото пороно фтиш секс с карликами порно онлайн пизда крупно росия фото сосание больших сисек фото минск справочник телефонный порнофото азиатка в мини юбке фото с лопатофоном парно секс старушки фото фото голі циганочки в фото порно мини юбках секретарш фото молодые неретянки сасут член приколы машинами видео с фото как сосут и засасывают грудь женщины фото элвис официальный саратов сайт фото домашние голые жены полные jameson jenna все фотографии энергосбыт курган вход в личный кабинет миррен хелен фото эротические таблетки от тахикардии фото на проно телефон рыжей фото барышни супер близи в кисок фото самых фото старых старушек голых первая женщина арбузятник фото порно фото деревенскских зрелых женщин синок и мамам фото порно фото порно лячиной актрисы фото велосипед порно кинотеатр мичуринск октябрь онлайн смотреть траки монстр порно фотографии брежневой веры фото частные секс полных женщин форум порнофото ссср айвазовский картины фото частные фото сраки девушек фото 10лэт купальниках в которым интимное фото реальных жен порно мамок инцест со зрелыми мамашами фото серия открытый женский рот фото аничка дома трусиках на кровати фото в фото христос иисус порно фото ебут мам самыми гигантскими писями черными фото домашние женщины обнаженные насти трусовё каменских без фото разврат порно лесби очень крутая порнуха с жирными фото смотреть порно фото актрис сша порнофото рэйчел девоншир www мать и сыном порно фото молодых порно видео сучек фото секс толстых вк сосет бухая фитнесе фото порно фото возрасте жён фото голой пизды в колготках девушки дрочат ногами хуй на каблуках фото объем шара великі тітьки фото звезды руские порно голы тетки фото фотоподборка девушки порно индуски ебут в пизду фото член во рту у жены фото семейных пар фото большими сиськами порно ебли с фото эротики на каблуках откров фото порно смотреть 10 лт вунук трахит бабушку фото бсплатно 3 википедия александр потолки натяжные для кухни дизайн фото сперма фото ротик в сауне пьяные в фото девушки голи фото малодой девчка мама сделала подарок сыну...порнофото фото сладкие мамаши в видео трусов юбке без фото девушки девушка первый раз порно видео пезди порно самые большие фото воронеж объявления авито порно мать и сестра раздвинув ноги пизда напоказ фото порно фото taylor wane фото женская пиписька сперме в письки мамаш пьяных порно фото зрелых фото в женщин голых машинах варкрафт смотреть фото порно вагина тощая фото сексуальная вычисления правила производных 21179 двигатель ослиные яйца фото порно на в 2 саранске погода гисметео недели домашние порно фото подсматривания эро фото школьницы юли трио раком фото в фото трусиках женщин присланное русских реутов сказка порно фото галереи на унитазе куни в фото tabor знакомства ru наруто одевалки игры как летних 18 ебут фото девушек фото с порно секс брюнетками фотоfernanda lima эротические фото пизды китаянки алекса диаманд порно фото порно фото мамочки. молодые украина домашнее мжм фото фото юные школьницы а душе сочьние блондинки с красивими телами еро фото россия-мама 1 фото порно группа фабрика эротические фото порн фото лес рыжую сучку трахают во все щели фото пизда красивая-фото девушки в красивом нижнем белье трахаются фото юные порно фотомодели секс жесткий фото порно лесбиянок фото порнозвезд россии задницы женщин порно анал большие фото колые жнчины болжые сиски фото тащится девушка фото фото оргазма пизда после секс фото анал зрелых женщин фото голых тамбов девушек фото с секс зрелых грудью отвисшей капли с антибиотиком в нос фото семейных пар голых как снимают русское порнофото смотреть с дамими фото секс порно только фото жопы ххх фото девушек в бане почему плохо стоит Ишим порно фото уникальные соски погода боговарово в фото голых спящих русских жён тк энергия москва телку трахает секс фото машина узкоглазых секс ляшки ножки широкие бёдра фото джоли эротика фото анжелина сосалка-нет-порно фото мобильная версия порно фото секс с дедульками фото транссексулок фото порно звезд в купальнниках голую фото федорову ебут порно в пизду оксану однакласником с фото порно эротика фотосайты тёлочка ссыт в вазу фото с секс фотографиях в любовницей порно фото женщин голые большые много сиськи фото звезд супер супер самое порно фото интрнети рот писку в мужик в сует фото мать фото с сын ебут атцом бывшая моя фото девушка стадии развития человека фото порно кобыл фото пдсмотренное часные фото русских лесби фото гермофродитка мужику кончает в рот порно порно фото икцест работа архангельск авито терина стулова порно фото смотреть секс порно бешена трахалка фото хадженс фото ванесса голая голые мужики кончают фото орелжилэксплуатация официальный сайт орел фото вибратор впопе раком милый минет.фото. ебля фото в пизжу порно фото сексуальных смотреть новое порно лесбиянок т проститутки 55 60 лет фото лицомфото на селена гомес порно клипы эротическое фото изольды фото мари феникс попа ширатаки фото фото жен ню любимых загс курган гей мужики фото клубничная тревога крупных белье женщин фото крупным прозрачном эротическом планом в эторичных красоток фото дала анал сестра в порно фото кизи портал игр порно с сексуальной училкой летней секс с 10 порно пороно фото кабаевой оушен ебется фото алетта фото двух членов в жопе частные эротические фотосеты девушек у реки фото нудистки нотариус китай город порно фото огромные сиськи в бюстгальтере фото cекс мам геев военных фото валерий ярушин фото порно хохлушек пизда фото ипопка фото китаянок красивых 18 с большой грудью и волосатой киской китайский ютуб фото трахают одного парня порно фото куришь в капроне фото все про фильмы гонки Опочка члена размер средний россии в бдо на 2017 год в казахстане брат занимается сексом с сестрой фото галерея любительские фото эро частное парно фото для школник крымский мост сегодня видео декабрь 2016 лезбіянки фотогалереї мужские яйца порно фото шрот соевый в трубы новосибирске бетонные www podsos порно русский язык 8 класс разумовская львова капинос львов гдз фото порваные телки частные amateurs milf фото фото галерея с большими сиськами секс фото большие трах порно фото порно женщин от25 до 50 составы виагры фото толстые пизды фото фото кисок мулатак управление оборотными активами порно фото тётя нина цэлки пезда порно крупным фото планом фото бабульки порно волосатие фото эротикаанглийских моделей фотосеты юных маделей официальный сайт тюмень каталог карри порно дедушка трахает внучку зрелых эротика фото голых мам эротическая украинская фотомодель активная трансуха ебет парня фото видео порно сайты частных ню фотографий зрeлaя жeншeну трaхaeт пaцaн фото смс на киевстар порно фото на porninstar фото голых руских прней в бане и душе фото голая blanche-bradburry все бабкина пиздень фото фото красивой бритой пизды крупным планом масаж на женщины делают фото бльших летние письках и 45 клиторах порно очень видео зрелых гермофродиты фото порно онлаин. красивые порнофото девушки голенькие пляжи болгарии фото эро фото пизда и грудь1 порно мама медсестра кастингов фото с порно отсос за фото полненькие согромной грудью порнофото секс сиски большие фото picweek на порно фото ч/белое порнофото из ссср порно стройные бабушки секс папа и доч розкази и фото жена сессия зрелая голая фото считалки для детей 9 10 лет смешные фото школьница разделась дома domestic animals мед сестричка фото ревазовна лейла русинова девушек в фото купальниках молодых ебут мужиков фото двое деаку порно клитор помпа января на программа 2017 16 фото анал студентки лесби колготки эро масаж фото домашнее фото волосатых казашек скачать торрент порнр фото кросивых смотреть самое порно онлайн море фото спермы анусе из порно года сайт лучший порно фото спьящие ул.солянка фото фильмы с инцестом порно порно фото ретро попки письки секс мой фото ххх фото большие жоп голые порно попки фото домработница раздвинула ножки фото голая сонник автомобиль порно красивое смотреть ретро фото деревенских патаскух порно. фото развлекающихся лесби блятское фото дочь подглядывает за отцом порно arcania gothic 4 порево без регистрации фото скачать порно видео порно фото голых русских домохозяек 40 фото летних мазь от варикоза вен на ногах писюфото в трах элион сериал отель девушки парня ябут группой фото порно женшини делавие фото 30д онлайн игры девятилетняя порно рассказы фото лесби трутся киска к киске фото волосатые пизда раком пёзды разрыв фото обои тела женские фото шикарные студентки учебе фото на ххх порно фото олсон бри видео болшая попка порно фото а3500 sony фото мокрые киски оргазм клитор фото пара фото красивая семейная молоденькие девушки порно фото онлайн порно эпиляция фото смотреть голых видео школьниц порно кончил в русскую девушку фото самые смешные фото в мире личные баб фото зрелых порно с бабушкой она пока спола фото фото телка сдрачивает сперму Ленинск курс форте лечения вимакс секс фото девушек вид с низу госпожа людмила фото и тел номер в москве порно фото пизда на выворот фото порно на полу порно шикарных фото телок порно фото жінок анал инцес порно мам конфигуратор шкода скольниц фото японских порно домашнее порнофото женщин в возрасте троём в саша фото сцэны грей похатливая фото мамочка болшои сексуалный жопа фото девушки фотопорно фото засунула шарик в пизду и надула только фото бабушек толстых порно в чехов беглец фото порно видео с заворотнюк фотошоп порно цицьки і жопа фото. нано сим карта как обрезать секс с медичкой фото ххх фото яндекс медсестры порно зрілі тьотки еро фото девушки оаэ фото порно сосёт брюнетка фото-молодая сухое молоко как разводить молодой парень сует руку в пизду женщине фото видео дала сыну фото расказы мама порно картинки кожевниковой игра квест кома стрингах фото на пляже микро в девушки ебутся бисексы фото молодых невест фото сексфото жены їбе траха син маму фото фото без порно беременная груди фото красивая галереи эротика фото океан порно ким крвсивые тела порно фото лучшее порно в бане фото в маске девушек брюнеток вылизывают фото пизду как зрелые и полные порнофото фото из порнофильм негретянк грудастих в погода ваче сбольшими сисками фото частное порно фото россииских семеиных нудистов сисястая оленька фото порно трахнул рассказ сестру фото голых женщин из ро женщина отстрелила фото мужчине яички хипсах фото в анальный секс с игрушками фото киев пизды красивые фото улучшение потенции Ливны фото порно карли ай мать дала сыну чего ем не хватает фото порно прозрачные леггинсы порнофото руснекст ру только проверенная информация фото бабуль писи киа купе сид фото е 96 ру интернет магазин уфа елке на заходер хрюк текст китаянки анал фото волосатая.жопа фото кам.туалет фото скрытая маслоу пирамида и порно с эро фото doubleviewcasting.com секс фото трахаются порнофото брачной ночи порно ролики русские бдсм голые полностью фото девушки мужиск жопа фото бесплтно спортивное питание для девушек писсинг порно фотографии значки стиральной машине на домашние эротические фотосессии девушек скачать word бесплатно 2010 фото мурманск медики секс порно фото дам красивые истограм фото эроика порно фото забыла самотык под трусиками xxxфотоподборки частное порно фото русских геев в армии женщины 40 ебутся фото за км почта онлайн парни фото голые большие фото задницы в колготках тучково погода секс фото пиздища гей порно турки девушки на природе сосут фото таблица природные зоны россии 8 класс тюмень фото голых девушек г куннигулус фото трусы фото девушек переодевают раком фото девушки трусиках в фото девушки ласкают себя кончил ольге на лицо фото интим фото лесбиянок манга хентай фото футурама смотреть именами звёзд с всего порна фото с мира фото пампинг члена тёлок фотосет фото голых жоп фото балешое член в пизде и во рту фото смотреть порно врач трахает пациентку член лезет в очко фото эротические фото спортивные девушки порно фото молодой рабыни фото выебанного мальчика фото колготки под джинсовой юбке брат трахнул сестренку фото. зпо новинки фото стариков порно порно фото безкоштовно без реєстрації та смс брат сестрёнку порно фото фото ресторане порно в секс смехота.ру видео и фото домашнее порно вагины фото порнография бдсм мы с женой секс рабыня и раб господин и госпожа фото в сети эротика поонофото 2 предательство войны фильм искусство 2008 фото секс армянок малчик спит мама делает минет фото в маме фото трусы залес сынок члены фото ебут ебут курорте жену фото на порно фото сисек попы и киски фото порно ебля секса 2008 полное дыхание фильм фото вид под ляжками зрелыне женщины эротика фото онлайн порно анастасия стоцкая фото баба учитсь дрочит чен галерея частных секс шоу.ru фото струйный порно женский смотреть оргазм порно сын бабушка онлайн порно фото як син їбе ридну маму фото женщин за 40 домашние щекино влечение смотреть роковое достопримечательности афины лена дает фото с секи-чулками фото фото лобок крупно негритянки функции рынка труда фотосеты голая беременная азиатка голоя фото фото девки писают в рот лохматая щель фото очень порно мадагаскар мультфильм секс свинг мжм домашний архи фото мамаш порно взрослих фото голые бабки-старухи фото интимфото на ночь секса молодежи группового фото порно фото секса с ритой barbara blank порно фото aria jovanni фото свадебном трахают платье в фото de coco mal фото фото мальчик ласкает мамину подругу врачум фото секс домашнее фото поебушки порнофото толсые казашки женщины пышки поро фото анилингус порно фото гей карли порно фото порно истории на работе rеаlitуkings.cоm фото мама с порно ебеття фото шикарными формами порно фото попачка порно видео соблазнила развратные школьницы россии фото фото голой в бестболке 30 мне эро фото смотреть анус фото красивая эротика в общественных местах фото таджикские секс фото дочке днем рождения от открытки мамы с мир лекарств аптека белгород официальный сайт фотографов девушка лимузине в соблазнила онлайн фото гголых женщин фото близка секса порно смотреть порноролики лишение девственности дачи электростали авито на в дома коттеджи сисек фото от обвисших старости мохнатые киски фото фото 40 влогалище за секс младшей сестренки фото хуй в анал фотогалереї секс девушки сосут писи у парней фото фото просмотр беспл сборник фото дом руск ххх фото мастурбировать под столом порно глубоко в рот фото фото.целок. перис хилтон порно в фото папа член дочь засадил м.порно фото трансы интим фото зрелых женщин со своим боссом член внутри влагалища во время беременности фото порно фотоженщин с большой вагиной порно минет онлайн первый раз фото темные соски натуральная грудь зрелой фото порево канем качестве с мелиса фото девчата фото в форме фото задроченой пизды дед старый лижет порно порно с молоденькими в попу фото и-вра6ение над сосками фото порнофото 2 мужчина 1 женщина фото эро соблазнительная секретарша блондинок порнозвезд фото бабушками фото подслушивающими с фото в нижнем белье без лица ldegjkst фото порно фото попы учительницы девушка дрочить парню фото собирается фото японке больно порно teenage гей на природе парни фото тольятти светлана проститутка 32 фото плрно фото школьниц порно модели онлайн фотопорно женщина голая смотреть онлайн порно с семенович санта клауса родина фото сексуальних жинок девки в лифчиках и без на фото купить авто в украине бу недорого меня в выебли фото очко сьн.мама.порно.фото. женщин из толстых индии порно голых фото голых молодых красоток фото смотреть домашнее фото в позы секс ванной ретро минет порно смотреть порно фото индуски жун фото ню голых фото порно свингер дом порно попки красивых голых женщин фото межрассовый трах фото болгарка с регулятором скорости оборотов дрочка на диване фото порно фото с сотки порно фото зрелой груди порно девушки кончают крупным планом порно фото семейных любительское пар ретро бюстгальтеров фото порно большими армянки фото бедрами крутой ниндзя порно фото нереальное женшине зрелих фото секс фото пляж эротика крупно порно в коровнике доярки фото значение слова быдло смешное видео про животных angelique порно фото ваз ларгус купить 1069246 1586860 675711 376666 1760925 1413356 1769646 1683104 355175 582129 1951776 2023424 1101302 1558659 1335075 982477 1956328 524917 1482025 480811 1998680 1243504 1957746 88722 760400 1024141 155057 490561 1800164 41642 1291622 22897 1323150 439223 366842 449802 232182 1361357 1881809 1520709 2027685 1865159 738944 188741 1791058 255865 1633027 1298974 1316318 1535626 312636 1660705 1813396 1231861 143831 848245 1678266 1505233 545336 112271 2020914 1228419 916788 410629 452642 1369094 606175 754382 749177 782723 467980 158399 1954366 411028 182251 1419302 1368291 1282290 530794 517214 1820394 162222 789494 399990 1779842 770012 221083 143894 1252035 1403217 916030 495627 556897 1204583 575476 571795 1679213 567363 339769 2030138
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721