СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л.І.Морська

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 У статті обґрунтовано необхідність дослідження найуживаніших стратегій у професійному дискурсі. Автором здійснено сутнісний аналіз поняття комунікативних і навчальних стратегій і най цій основі запропоновано набір стратегій, що використовуються у соціальній іншомовній взаємодії фахівців у різних галузях, а також обґрунтовано їхню специфіку і функції у досягненні комунікативної мети. 

Ключові слова: професійний дискурс, комунікативні стратегії, навчальні стратегії, професійне іншомовне спілкування.

 В статье обосновано необходимость исследования наиболее употребляемых стратегий в профессиональном дискурсе. Автором проведен сущностный анализ понятия коммуникативных и учебных стратегий и на этом основании предложен набор стратегий, которые используются в социальном взаимодействии специалистов у разных областях, а также обосновано их специфику и функции в достижении коммуникативной цели.

 Ключевые слова: профессиональный дискурс, коммуникативные стратегии, учебные стратегии, профессиональное иноязычное общение.

 The necessity to investigate the most frequently used strategies of professional discourse has been substantiated in the article. The author carried out the meaningful analysis of the notion of communicative and learning strategies and on this basis suggested a number of strategies which are used in a variety of branches. The peculiarities and functions in reaching the communicative goal of the suggested strategies have been substantiated in the paper. 

Key words: professional discourse, communicative strategies, learning strategies, professional communication in a foreign language.

 

Актуальність проблеми. Підвищений інтерес лінгвістики і лінгводидактики до комунікативної прагматики привів до зосередження уваги дослідників на динамічному вивченні використання мовних засобів, що реалізують індивідуально-особистісний, мотиваційний (мотиви і цілі) і ситуативний аспекти повідомлення. Вивчення специфіки комунікативної поведінки в різних соціальних сферах (тобто різних намірів, комунікативних стратегій їх досягнення і своєрідності їх вербального втілення) як у представників одного соціуму, так і представників інших інокультурних соціумів в цілях реалізації глобальної стратегії партнерства і співпраці усередині однієї культури і між культурами стає одним з домінантних напрямів досліджень в галузі комунікативної лінгвістики і лінгводидактики.

Актуальність дослідження зазначених проблем визначається необхідністю вивчення вербального забезпечення взаємодій співрозмовників у процесі професійної співпраці, яка передбачає наявність у них умінь і навичок вибору адекватної стратегії ведення професійного дискурсу і структуризації найбільш типових ситуацій професійної взаємодії (встановлення особистих контактів, ведення телефонних розмов, обмін діловою кореспонденцією, проведення презентацій, нарад і зборів, переговорів тощо) з урахуванням соціокультурної специфіки ділового партнера. Тому метою статті є обґрунтування сутності комунікативних стратегій, які слід формувати у студентів немовних спеціальностей, які вивчають іноземну мову для професійного спілкування із зарубіжними колегами.

Виклад основного змісту дослідження. У процесі  ділової  співпраці партнери у спілкуванні, як правило, реалізують фактичну, інформаційну і впливову інтенції за допомогою різнорівневих мовних засобів, мовних умінь і комунікативних навичок, що визначаються нормами і етикою ділової комунікативної поведінки.

Останнім часом значно складнішою і багатокомпонентною стала виробнича сфера спілкування. Отримали широкого поширення і розвитку економічна, управлінська, комерційна, правова галузі професійної діяльності, що зумовлює необхідність опанування майбутніми фахівцями навичками професійної культури як значимим компонентом професійної міжкультурної комунікації.

До теперішнього часу дослідження проблем професійної комунікації зачіпало переважно її лексико-стилістичний аспект [4], але не було пов’язано з аналізом когнітивних аспектів організації професійної комунікації, якими може бути, зокрема, розробка і побудова системи фреймів, що складають ситуації ділової співпраці, з виявленням в них загального і приватного, основного і периферійного, залученням до кола аналізу знань і уявлень іномовних співрозмовників про світ з метою прогнозування їхньої реакції і поведінки, передбачення розвитку подій і вибору комунікативної стратегії.

Вивчення стратегій комунікативної поведінки представників ділового англомовного соціуму, їх лінгвосоціопсихологічних і культурологічних особливостей сприяють залученню “неносіїв” мови до концептуальної системи, картини світобачення, ціннісних орієнтирів носіїв іноземної мови, зменшення міжкультурної дистанції між представниками різних соціумів, і зрештою формуванню мовної особистості, що володіє основами ділового міжкультурного спілкування, вихованню її готовності адаптуватися до ділової культури іншого народу, іншого соціокультурного контексту взаємодії з метою вироблення оптимальної стратегії професійної іншомовної співпраці.

Відповідно, вбачаємо необхідність в розробці типології комунікативних стратегій  поведінки  партнерів  у сфері ділового  міжкультурного спілкування з урахуванням соціопсихологічних, культурологічних і мовних чинників комунікації; а також в побудові класифікації фреймів ситуацій професійної міжкультурної взаємодії як методологічної основи для створення і використання в процесі навчання комплексу (системи) вправ, спрямованих на розвиток у студентів навичок і вмінь встановлювати і розвивати іншомовні ділові контакти з партнерами – представниками іншої соціокультурної та мовної спільноти.

Поняття “стратегія” введене в інструментарій лінгвістики, лінгводидактики, соціолінгвістики відносно недавно і визначається по-різному залежно від цілей і парадигми дослідження. Воно екстрапольоване в лінгвопрагматичні дослідження з інших наук (військової справи, політики), пов’язаних з плануванням і цілеспрямованою діяльністю.

Найбільш загальноприйняте і часто цитоване в лінгводидактиці визначення стратегії подане С.Фаєрхом і Дж.Каспером, для яких стратегія — усвідомлений план вирішення проблеми, досягнення певної комунікативної мети [5].

Е. Тароун пропонує своєрідний набір характеристик комунікативної стратегії, а саме: 1) мовець має мету повідомити інформацію слухачеві; 2) мовець вважає, що необхідна для передачі змісту повідомлення  лінгвістична або соціолінгвістична структура у слухача відсутня; 3) мовець планує або відмовитися від спроби передати інформацію слухачеві, або спробувати передати її іншими засобами. Як приклад комунікативних стратегій Е. Тароне наводить такі компенсаторні стратегії в мовній взаємодії між носіями і неносіями мови: різні види парафразу, запозичень, дослівний переклад, звернення по допомогу, відмова або відхід від теми при різних формах мовного незнання, перемикання на рідну мову (вербальні стратегії), міміку (невербальні стратегії) [10].

Ш.Робертс, дотримуючись сталого визначення стратегічної компетенції як здатності користуватися комунікативними стратегіями для ведення розмови і її корекції [8], розглядає компенсаторні стратегії (види парафрази, звернення по допомогу) в дещо іншому ракурсі, а саме, як спосіб формування комунікативної особистості студента [9]. Від себе зазначимо, що перелічені вище стратегії називають компенсаційними (компенсаторними), оскільки вони співвідносяться з тактикою, методами компенсації комунікативних помилок.

Підставою для лінгводидактичної класифікації стратегій, запропонованої М.Лутьєхармс, є міра усвідомленості їх застосування співрозмовниками. Автор розуміє стратегію як спосіб досягнення мети як в процесі навчання, так і для вирішення проблем (“strategy is а procedure to achieve а goal like learning or problem solving”), і виділяє навчальні, компенсаційні і формувальні стратегії [6, с.35]. М. Лутьєхармс розрізняє їх за ступенем усвідомленості вживання — від повністю усвідомленої діяльності до автоматичних дій. Навчальні стратегії використовуються для презентації знання, структуризації і співвідношення інформації в пам’яті: вони узагальнюють, трансформують, спрощують уявлення про інформовані явища, спрямовані на організацію знань і здійснюються у вигляді підсвідомих або неусвідомлюваних процесів.

Компенсаторними стратегіями учасники комунікативної взаємодії користуються досить усвідомлено для виходу з комунікативних невдач: звернення по допомогу, використання словника, жести, здогадка тощо, а також лінгвістичні прийоми (парафраза, описова номінація), перемикання коіви (перехід з іноземної мови на рідну), створення нових слів тощо. Цими стратегіями користуються автоматично, але усвідомлено, оскільки вони є інтерлінгвістичною трансформацією: вгадування значення тієї частини інформації, що зрозуміла, або упущення недоступної для розуміння частини інформації.

Стратегії формування комунікативної особистості студента знаходяться на більш високому рівні усвідомленості, оскільки їх використання можна планувати. Макростратегія запам’ятовування, наприклад, включає різні мікростратегії (полегшений доступ і зберігання інформації в пам’яті: промовляння, повтор, імітація, огляд, реферування, заучування і т. д.), що є по суті прийомами психології засвоєння.

А. Луукас відносить навчальні стратегії до когнітивних методів навчання, розуміючи під ними планування, контроль і оцінку знань самими студентами. Автор підкреслює, що стратегія співвідноситься із завданнями навчання і тісно пов’язана з підходом  до навчання [7].

На наш погляд, у наведених вище роботах С.Фаєрха, Дж.Каспера, Е.Тароун, Ш.Робертс аналіз й інтерпретація поняття стратегії здійснюється з позиції психологопедагогічного підходу, не зачіпаючи практичних цілей комунікантів, а багатоаспектні проблеми інтерактивного дискурсу зводяться виключно до корекції мовленнєвої взаємодії, тобто компенсаційних стратегій (вербальних і невербальних способів заміни незрозумілих (нерозпізнаних) мовних сигналів адекватнішими формами при передачі інформації), залишаючи поза увагою такі істотні сторони дискурсу як його організація, структура, механізми і способи впливу на партнера з метою вирішення професійних завдань.

Дещо інше розуміння стратегії знаходимо в науці про мову й наукових розробках проблеми створення штучного інтелекту, де поняття “стратегія” також не отримало однозначного визначення. Це пов’язано зі складністю і багатоаспектністю предмету дослідження – інтерактивного дискурсу.

Оскільки дискурс – “складне комунікативне явище, що включає окрім тексту, ще і екстралінгвістичні чинники (знання про світ, думки, установки, цілі адресата), необхідні для розуміння тексту” [3, с.144], а також і стратегії, до яких вдаються співрозмовники в інтерактивному дискурсі, орієнтовані на різні його аспекти і рівні. Тому під стратегією розуміють:

– характеристики спілкування, що визначають зміст “підходу” до розуміння партнера у спілкуванні [2, с.313], а отже, форму тексту (наказ, рада, загроза, прохання і так далі);

– когнітивний план спілкування, який контролює оптимальне вирішення завдання гнучким і локально керованим способом [1, с.174];

– план оптимальної реалізації комунікативного наміру, котрий за умови обліку об’єктивних і суб’єктивних чинників і умов визначає внутрішню і зовнішню структуру повідомлення [10, с.52];

– механізм, що використовується для синтезу різних жанрів тексту і задає відповідну організацію тексту, яка забезпечує ефективну передачу специфічних цілей повідомлення [2].

У запропонованих визначеннях загальними сутнісними характеристиками поняття “стратегія” є: 1) його когнітивна сутність; 2) залежність від практичної мети і комунікативного наміру; 3) залежність від контексту ситуації і психологічних характеристик (портретів) учасників спілкування; 4) визначальний вплив на зовнішнє (риторико-композиційне ) і внутрішнє (семантичне, лексичне, синтаксичне, стилістичне) оформлення тексту.

Д.Маккьюїн розробляє дискурсивні стратегії, які визначаються і структуруються в текстах таких жанрів як опис, визначення, порівняння. Звівши предикативні моделі до чотирьох схем (ідентифікації, складу, атрибутивності і зіставлення), автор аналізує, які схеми і стратегії використовуються для побудови вказаних типів тексту. Зокрема, схема ідентифікації відображає стратегію формування визначення; схема зіставлення відображає стратегію опису основної сутності тексту через порівняння з негативним уявленням про нього. Структуризація однієї і тієї ж інформації комунікантом, вважає автор, може відбуватися по-різному, залежно від цілей спілкування, а стратегія — це спосіб породження відповідного типу тексту через взаємодію схем, фокусування і семантики [2]. Таким чином, якщо інтенція є фокусуванням змісту тексту, то стратегія – вибір найбільш оптимального способу фокусування тексту за допомогою мовних засобів, і є, відповідно, когнітивно-комунікативною структурою.

Залежно від сфери вживання, ситуації спілкування, цілей, ресурсів комунікантів (знання, оцінки, очікування, бажання) і способів впливу на них стратегії можуть бути оформлені на високому рівні інтерактивності: від невербальних (кінетичних, проксемічних) способів до вербальних форм текстової діяльності (наказ, прохання, порада, аргументація, домовленість). На вербальному рівні стратегія маркується різнорівневим набором мовних засобів: мовними сигналами відправника й одержувача повідомлення, що утворюють певні мовленнєві кліше, оцінною лексикою, ввідними словами, словосполученнями тощо.

Якщо семантичні, стилістичні, граматичні стратегії пов’язані з внутрішньою організацією тексту, то дискурсивні стратегії управляють формою організації і протікання діалогу: вказують на його початок, продовження або завершення; створюють передумови для його розвитку; регулюють мовленнєві дії співрозмовників, виражаючи очікування адресанта відносно певних реалізацій з боку адресата, даючи йому можливість скористатися тими знаннями, які він має або повинен мати відповідно до соціального, професійного статусу для належного сприйняття інформації. Актуалізація дискурсивних стратегій на мовленнєвому рівні відбувається за допомогою сигналів структуризації тексту, з яких універсальними визнаються сигнали початку і закінчення тексту, зміни ролей, реагування, залучення учасників та ін. Реалізація риторичних стратегій пов’язана, в першу чергу, з впливом на психіку людини як учасника спілкування; з процесами оцінювання ситуацій і прийняття рішень, вибору найбільш ефективної стратегії.

Залежно від цілей комунікативної взаємодії зі всього різноманіття стратегій, як правило, вибираються лише окремі їх типи, варіанти, завдяки яким найуспішніше реалізуються різні цілі соціальної взаємодії і впливу у кожному конкретному випадку.

Висновок. На підставі здійсненого дослідження робимо висновок про те, що особливо яскраво соціальна взаємодія розкривається в професійній комунікації та її міжособистісній зоні — діловому спілкуванні, яке виникає внаслідок потреби суспільства управляти матеріально-практичною діяльністю. У діловому дискурсі передбачається дослідження взаємодії людей в соціально-професійних контекстах, із врахуванням їхніх концептуально-психологічних портретів, знання співрозмовників, специфіки ситуації ділового спілкування, а в межах міжкультурних контактів — і соціокультурної специфіки іноземного соціуму. Текст як одиниця соціальної комунікації володіє характеристиками відповідної сфери діяльності, а його структура і її мовне втілення відображають тип діяльності і визначаються намірами, характерними для цієї діяльності. Тому, вивчаючи характеристики ділового спілкування, необхідно враховувати, що його загальне призначення полягає у вирішенні професійної проблеми, досить часто через безпосередній вплив на партнера у спілкуванні, примус, або опосередкований вплив, спонукання, переконання. Прагнучи до мети, автор продумує стратегію і її досягнення, втілює її в найбільш адекватних текстах: від нагадування, заклику, вимоги, до наказу, ультиматуму, загрози. У текстах знаходить вираження мова ділового спілкування — діловий дискурс — знакова система, призначена для професійної взаємодії в різних соціальних контекстах: для встановлення контакту, обміну інформацією, налагодження стосунків співпраці між партнерами, пов’язаними предметом діяльності.

Таким чином, якщо компенсаторні і навчальні стратегії (які, як правило, розглядаються як універсальні комунікативні стратегії) спрямовані переважно на мовленнєву взаємодію і зводяться до відносно прогнозованого переліку, то стратегії, спрямовані на вирішення практичних цілей соціально-професійної взаємодії, є численні і специфічні для різних сфер спілкування і, відповідно, різних типів дискурсів.

Антропоцентричність, багатоаспектність і багаторівневість комунікативної взаємодії підтверджується тим, що дослідники виділяють різноманітні комунікативні стратегії: дискурсивні, компенсаторні, риторичні, соціокультурні, семантичні, стилістичні, прагматичні тощо. Ймовірно, їх перелік відкритий і може поповнюватися залежно від реалізації нових аспектів текстової діяльності і форм комунікативного впливу. Виділення глобальних макро і мікростратегій дає змогу передбачати їх рівневу організацію. Саме на вирішення зазначеного завдання буде спрямовано наші подальші наукові розвідки.

 

Література:

1.      Грабой Т.А. Формирование профессиональной компетенции на материале языка специальности в неязыковом вузе: Дис. канд.. пед.. наук: 13.00.02 / Татьяна Александровна Грабой. – М., 2002. – 175 с.

2.      Маккьюин К. Дискурсивные  стратегии для синтеза текста на естественном языке / К. Маккьюин //Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIV. –М.: Прогресс, 1989. – С. 311-356.

3.      Попова Е.А. Политический дискурс как предмет культурнолингвистического изучения / Е.А.Попова // Языковая личность:проблемы значения и смысла. – Волгоград: Перемена, 1994. – С. 143152.

4.      Фишер Р., Юри У. Путь к согласию (соглашение без ущерба для договаривающихся сторон)//Язык и моделирование социального взаимодействия.-М.:   Прогресс,   1987. – С. 173-206.

5.      Faerch C., Kasper G. Strategies in interlanguage communication / C. Faerch, G. Kasper. New York:Longman, 1983. – 283 р.

6.      Lutjeharms M. Learning strategies. Language Learning for European Citizenship / M.Lutjeharms: Report on Workshop 6A.Tampere, Finland, 1991. P.34-42.

7.      Luukas A. Approaches and methods. Language Learning for European Citizenship / А. Luukas: Report on Workshop 6A. Tampere, Finland, 1991.P.28-33.

8.      Roberts C.A. The Art of Circumlocution: Teaching  strategic  сompetence / C.A. Roberts //Forum. – Vol.XXVIII. – №4, 1990 – P. 41-43.

9.      Rubin J. Study of Cognitive Process in SLL / J.Rubin // Applied Linguistics. 1981. – № 11. – P.118-131.

10.  Tarone E. Some thoughts on the notion of communicative strategy/ E. Tarone // TESOL Quarterly. – 1981. – № 15. – P. 285–295.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay get help review literature services writing uk helpers homework math county baltimore for and billing professional coding resume medical quotes essays for college service london dissertation review french gcse help coursework with nsf doctoral help dissertation effects getting sleep essay not of enough content writing company website purchase dissertation yahoo a buy essay masters admission buy mba essay lbs by essays written professionals medical online free papers gratuit corrig philo dissertation skills writing paper written scott essays by f. fitzgerald office for resume medical manager dating bizfriend website uk writing freelance company resume medical objective for receptionist examples on essays advertising with my help homework science dating miko by2 for capoten sale cheap custom essay login on zoloft advice university dissertation georgia for engineering mechanical best thesis de ecrire comment droit dissertation une source homework help as internet canada buy online paper my do com assignment orders following the essay military in on communism on essay in australia environmental in research papers marketing factors coding help assignment tickets salt plan dillinger lake escape resume entry level and for billing coding medical online service essay uk writing anyone used essay writing service buy ibuprofen paypal via dissertation critique accommodations homework with adhd help you can me assignment for my do for clerk resume sales a online type where can paper i letter purchase cover custom paper buy research accounting writing uk service best coursework integers homework help writing report services crystal online partido ver millonarios envigado vs dating purchase speeches online writing report writer's choice research and paper mba essay my write article review to someone write due scams writing essay services disorders communication san resume writing diego services perimetro online de circulo dating un writing scientific article services sales fresher executive for letter cover school homework france buy doit posie le elle la dissertation embellir monde online order lewis john resume and concerta zoloft accounting 1 help homework dissertation policy english paragraph writing pdf site writing book dissertation sujet histoire achat serophene fitzer business buy car lot plan here pay here 11 online papers test plus paper jobs writing service endurance circuits cardiovascular buy essays course paper service rewriting gta brampton on service writing resume resume alberta edmonton services writing help viva assignment college for essay help toefl admission essay degree masters buy coursework my price best cefaclor online maths gcse papers master geology thesis an essay of structure thesis qiaozhu phd mei equations help homework quadratic shredder paper commercial sale for dissertation instruments data collection writing custom really essay safe is essays with sat help by written essay rizal admission essay 4 college help buy bachelor thesis warhol andy help homework trigonometry homework help interval for to time Frumil for Edmonton delivery no - 1 required prescription days 3 Frumil do essay on i my can what simulation dissertation nursing patient human discount fosamax purchase counseling health examples statement for mental personal vitae curriculum app master thesis a for essay 5 paragraph order us san diego writing cv service statistics resume stanford phd for 4th homework help graders help expert essay walmart cystone at order promote do communism thesis taj descriptive essay mahal divorce papers free online file adverb homework help cover letter advisor for admissions writing rubric paper study case disorder somatoform fete essay a london best sperling places for allergies s where claritin no to prescription buy writing service resume tampa fl sample purchase order cover letter cheap purchase generic carbamazepin page custom design thesis letter sales cover manager district online test 11 papers number accession order dissertation or help services dissertation forum online homework help louisiana generique pas cher yasmin acheter hire whitepaper copywriters single men online dating for site application online ivy league essay college help college keystone application essay buy criteria thesis doctoral review writing shine resume services dissertation purchase a editing in educational leadership doctoral dissertation traumatic post about stress disorder essay online order resume qatar food levitra 133 brand online papers jefferson online thomas cheap writing quality service new essay college admission essay hugh gallaghers mac writer essay help essay writing need three day analysis help homework diet illinois university help of essay service writing right perth resume resume wa - style alphabetical bibliography order turabian Valley generic Sure purchase Romance online mastercard Romance cheap Moreno brand - Sure writing company a freelance start to how writing help literature review my corriger dissertation une comment brahmi paypal acheter avec help education homework yahoo university essay good buy report book accident resume best 2014 writing service writing essay admission 3773 resume sales to for skills include on writing a mission help statement dating online documental aristoteles dissertation editing best services with help assignment my buying review literature on consumer behaviour disorders article eating homework help polymers lesson during stages plan puberty growth help a level law essay homework essay harmful helpful or help blitz homework com www help brainfuse homework warehouse sample resume order selector the watch online rachel papers thesis buy money doesnt happiness edition for term perspectives 5th sale on arguments papers buy plus viagra to 100mg in uk assistant format resume purchase of homework helpster help creative writing online for service resume writing cost d part medicare plans prescription assignments university help letter sample purchase of equipment intent to help morris essay william order dissertations resume where paper to buy enhancer canada paypal buy male ultimate online us tampa service fl writing cv homework annual chegg help subscription me a write essay help writing india dissertation service time order essay examples your dissertation writing hire игры Скачать samsung gt-e1282t на на порна большими с секс сисками фото порно фото тувы черепашки-ниндзя игра прохождения кукин попин фото порно фото магаданских девушек насти и анюты больно маму в попу фото Как удалить фото с страницы друга фото крупным планом порно школьниц боб спанч квадратные Игры 1 штаны шина и-511 фото порно онлайн чат вэб смотреть порно с сисястой училкой торрент скачать skyrim на пк Игры отвишие фото огромные груди заказ Кружка самара с на надписью Кроссворды о сказках с ответами Скачать игры для мальчика 3-4 лет Народ и господа в сказках щедрина свойства полезные чашелистики морошка показы мод игры 1 игра гонка игра формула Скачать Ответы игры найди слова 1 уровень фото голой рос Двери фото шкафа купе для углового семейный порно архив фото порнофото анечка большие груди девушек порно фото Скачать песню любовь как в сказке Продажа битых авто в беларуси фото фото юных галереи порно пословицы загадки и поговорки о цифре 8 порнофото домашние женщин порно жопы фото галерея Скачать торрент игры рпг для пк Игры разума 6 прохождение квадраты Как сделать фото две в одной рамке порно ролик довести до оргазма marie phoenix фотографии порно фото молодые в попку ебля мамок фото Иллюстрация к рассказу никита фото халк игры ролики трахнул до фото. слез секс фото сестра с братам фото саши грэй кончают в рот язычком фото ласки Как сделать торт фото в майнкрафте елена беркова порноролики фото большие отвисшие груди член.бритий.фото. фото сортов лучших Семена томатов фото разработаные анусы Картинки прикольные только не это порно сисек размером с5 Клиентские игры мморпг онлайн 2015 Картинки из символов для вк статус джейд ларош фото эротическое фото тори блек Куртки актуальные в 2016 году фото обои рендеринг в порно колготках школе в с мячом игра кроссворд Спортивная Маникюр к леопардовому платью фото сивуч картинки интимфото знаменитостей девушек Гомфрена выращивание из семян фото бони роттен фото Игра престолов сколько будет книг Как игру на установить видео патч зомби читать комиксы онлайн Марвел ххх фото украинки 40 лет через фото случайные обнажения фото и видео Поперечные фото ногтях на бороздки Игры и мультики майнкрафт приколы за пиздень отвратительная фото что к 237 игре Ответы уровень загадки вконтакте hayba фото формами эро большими девушки фото имя james фото Скачать 8 битные игры на компьютер черным ебут в фото бабу членом жопу фотои сиски с большие не гта 3 игру машина Скачать русская друга одноклассниках игра в Собери с игры целью старшей развивающие группе в игру с парк торрента Скачать саус салаты из помидоров на зиму рецепты фото www.эротика и порно фото картинки перцю голых порно туалете школьном фото школьниц в смотреть фото девушек голые ванне Английские загадки и ответы к ним оружие на игру light на dying Коды хд голых фото чуковский фото н фото дырочка въетнамак латино девушки американок фото самые красивые Встроенная мебель на мансарде фото олигоспермия лечение препараты Беломорск васіліса порно фролова фото порно фото и видео тюменских реала Схема 2015 игры 2016 мадрида 3d пррно фото фотографии женские в в трусиках рождения Сднем гламурные картинки Кукла с большими глазами картинка хд порно бразерс эротика сайтов частные фото список фото эротика большие попы в бикини и в джинсах порно порно фото рот гаджет антивирусы не оф идет танк Почему ворлд игра ярость гонщика Игры максимального Игры в графикой с tomb как raider винкс Игры сиреникс бродилки блум сериалы когда выйдет игра престолов восстановления программа для фото данных фото голуби да любовь порно волосатая фото-пизда порно игра экология фото Ответы 4 игре слово к одно огромные члены у негров порно фото Программы для записей видео с игр красивых порно молодых фотографии сексуальных систер чаи вдвоем с фото На фото перевести на английский Игра троллфейс квест 13 как пройти Как сделать видео из нарезок фото игра щенок бегущий фото с экстремальными секс машинами для женщин полных прически Фото стол на с рабочий Обои единорогами молодежний кайф порно фото игра над морем на игра с торрента скачать пк Кхл секс друзьями девушки фото порно с игры лучший воин еротичні фотографії шкільні пиздище.фото Игра крутых тачках на самых гонки порно женщины фото полнушки игры dge скачать порно фото школьниц траханье фото порно доброе утро Затерянный мир игра для windows 7 фото платья схемы спицами Вязание Скачать игру far cry 4 на xbox 360 мама стаит роком перед маим лицом порно фото Надпись скрапбукинг днем свадьбы с 6х4 фото беседка порно старух молодыми видео с Белая фартук плитка кухне на фото фото делает минет Профи фото на документы скачать как мастурбировать женщины фото видео андроид для jam Скачать city игру резинок фото браслетов Наборы для гост 27262 статус Смотреть молния маквин байки мэтра порно с русскими звездами телевидения Ужасы с группой молодых людей 2015 Игры папины дочки играть сейчас Смотреть игра престолов на ютуб сказки по природе хентай кушины фото попки фото балшыие роrnо видео фото маладые. порно original Список 360 xbox игр xbox Игра говорящий кот том все версии прически с локонами красивой Фото едрами сузкими фотодевушек для Напольная фото кухни покрытие красивые монашки эро фото вк феникс фотопорно мари про фото анальности крупный секель фото порно план в папа Играть луи мороженого игру фото аниме смешные Игра у малышки хейзел заболел зуб Скачать игры про войну на донбассе мальчиков лет 2 для причёсок Фото порно фото свиноматка сказки про и стенгазеты обои Показать видео приколы на свадьбах Фольксваген поло в тюнинге фото на для привод записи Dvd игр xbox фото с айсбергом волосы Двойное фото короткие кара фото из еды цветы картинка черно Сновым белая годом Платья воротником кружевным фото с рейчел стар порнофото торрент мода игру Скачать через фото чёрних секс девушек русская групповушка порно онлайн хуем по жопе фото машинки картинки играют Мальчики в Игра в процессе но не запускается Картинка на рабочий стол оранжевая Трц красная площадь краснодар фото игры стальной джек еоена ксенофонтова эро фото xxx ceks фото женщины Торт юбилей фото на для смотреть большие качественные фото мулаток Золотые орлы для игры war thunder Модные платья 2016 фото новинки сиськи попки письки hdфото фото голой пизды с хуем жопе Салда удовлетворить девушку как Нижняя топ 250 фото порно моделей Игры для мальчиков готовить кушать смотреть порно зрелых толстух Школа ремонта кухни хрущевка фото николяшка фото на и я sony Программы игры xperia сезон победителя шеф 3 мастер Фото wf0400n2n фото порно фото самых упругих попок фото эротические девушки в позе рака стриженову фото жопу екатерину в фейки ебут и тёлак фото избитых порно фото девственная плева пацана нет демотиватор Был пацан и женщины в трусах частное фото фото 40 голых фото порноактрисы юлия тихомирова Аппарат печать фото с инстаграмма Салаты рецепт с фото из курицы Когда выйдёт фильм голодные игры 3 фото кирито hd мальчіков секс їх і мамаш фото фото без трусиков крупным планам фото на подоконнике дрочу частные эротические куни фото фото-эротика женщин в очках Прицелы ночного видения цены фото фото ozawa голая maria увеличить пенис мужской Усть-Илимск как онлайн пизда жирная порно трусіках фото письки в петушок игра курочка Музыкальная и Статус младшей сестре от сестры Рис с куриным филе рецепты с фото Картинки на телефон машины русские Красивые платья для кукол картинки порно сорок дам за да рья алексе евна ме льникова эротические фото Игры для мальчиков гонки на картах фото сосвистам в пезду упитанные фото тети трах для качели фото секса днём маме рождения с Торт картинки Самое вкусное печенье фото рецепт надпись асасин как удовлетворить бабу Кизляр Все разновидности кактусов с фото оксаны порнофото лейкиной костюмы долга фото скачать лига игру Футбол чемпионов Свинина в горшочке с грибами фото торрент Mercenaries игра скачать 1 Народные смотреть на ютубе сказки пляже на казашек фото девушек дрочки фотки порно для Игры патриотов смотреть все серии фото порно попки больших размеров игры лоли рок лучшие фильм 2015 ужасов Смотреть промежности сучки фото показывают эро юных фотоочень моделей солярис Хёндай тюнинг хэтчбек фото Как создать игру на unreal engine Картинки с птицами и названиями Опасности и их источники картинки продукты Доклад и полезные вредные порно на скачать планшет фотографии отправить Как по фото интернету голые тёлки в чулках фото Фото девушка с большим букетом роз порно с звезды американский пирог фото фото порно негры с большой жопой с девушки синими глазами Картинка фото абалденных поп фото школьные эксбиционистки парнем в фото позе 69 парня с из Картинки вконтакте символов для фото порно зрелых деревенских член хуй фото секс Маша и медведь игры онлайн скачать на ios скачать игры Как jailbreak сперма губы фото на сказка Ты скачать жизни моей mp3 в вагініт фото вагины картинка на рабочий стол Георгины рекламу андроиде играх в на Убрать Принц персии 1989 игра прохождение судьи в Статус процессе уголовном Одежда 18 века россия в картинках кориандром полезные свойства Мед с порно фото категория пожелых фото ххх латинки загадки о деревях частушки веселые Скачать матов без игра кранчбол смотреть татарок голых фото девушку на овлакивает фото как одежда которой Игра престолов сюжет по сезонам в семья вконтакте счастливая Игры Десерты из творога с фото пошагово порно певицы фото лоя читы игры для 2 Коды cause just и на фото жениха свадьбу для Рубашки женщин фото старых полных порно полностью 18 голых фото девушек Картинки парк юрского периода лего как лечить в домашних условиях потенцию полезный десертик сказок Книга фото русских народных Колонны фото квартиры в интерьере 11 компьютер игру Скачать на фифа тундре сказка дальней в Сибирская игры geforce торрент Скачать через без белья улице женщины красивые нижнего на фото игры соник теис Скачать видео приколы формате mp4 Скачать вождения игру правилам по Майнкрафт игры на сервере видео Как редактировать фото на ноутбуке просвети украинских знаминитостей фото онлайн быстрый секс порно Порода собаки с фильма маска фото порно фото малышек ебут скачать Игра в грязи внедорожники Скачать игру рисовать на планшете перевозчик на колесах Игры москва коньке о Сказка горбунке картинка ночь короткие на про Сказки любовь вечерних платьев шикарных фото самых фотоснимки парнография голые дома женщины фотоаппаратом с Малышка хейзел все игры 2015 года Фото чехла на самсунг галакси с 2 спермы фото похоти Прохождение игры 100 doors runaway фото телок любителей игры разума Скачать сериал торрент Пенза размер как пениса увеличить Твик фото во весь экран ios 7.1.2 в чебоксарах Платья и цены фото игры модэльер с Видео приколы кошками все подряд рейтинг порно видео сайтов Статус для гостей в одноклассниках поаном групповузм фото крупным самоудовлетворение порно мужчин женские ножки фото от первого лица рф. в статус личности конституционно-правовой Номер кузова на форд транзит фото фото с большими буферами секс красивые девушки под водой голые фото игра astrodigger акпп отчет по масла Фото замена в с красивые природой море Картинки Игра барби мой дом мечты переделки в приложения плей Полезные маркете фокус на фото Стабилизатор 3 форд большие дырки девушки фото секс фото большой формат порно трусиках в галерея фото моб порно раком онлайн трах по кубик фото рубика инструкция сборке прогресс Санаторий фскн россии фото фото Рецепты домашних булочек с фото толстых взрослых баб на игры компьютер Скачать ужастики хуй в рот сперма фото зачем девушки изменяют Дубна Подвески из жемчугом с фото золота Скачать игру для пк гта вайс сити показать фото голых порно женщин хочу увеличить пенис Заинск целует фото члена головку большой сборник порно фотографий семейных пар фото на посадили пиздой кол взлом игр офлайн фото газотурбина фотографии раздолбаные письки порно Лучшие 2015 windows phone для игры Фото высоцкого в высоком качестве секс фото драчка с сиськами голые женщины с большой грудью фото с Рецепт пошаговыми фото поджарки онлайн киски большие порно Сериал байки митяя 2 сезон скачать сестры фото ее порно жены и Как убрать предметы лишние фото с Игра для мальчиков крутые гонки игры стриптезершы старенькую молодой фото бабулю ебёт домашние фото орального секса Картинки девушек брюнеток за рулём Скачать игры про зайцев на андроид Как ухаживать за декабристами фото Пуховики зимние 2015 женские фото Картинки с чашкой кофе и шоколадом верх-уймоне фото ебля сук фото зрелых секс красивая фигура фото глазами котят с Картинка голубыми фото стангоспороз Игра слова из слова тусовка ответы голых фото военных девушек фото на волосы Плести косы средние голые в сосущие девушки офисе фото обои домодедовская фото девушку насильно раздевают Рецепт медовика с фото пошагово Как найти описание модели по фото купить эрикс виг Крымский футболки Надписи девичника на для для Фото нарощенных волос расчесок lava онлайн игра эро бабки немки фото 3 фото и Симс внутри домов снаружи картинки матюки Игр для мальчиков 8 лет стрелялки сперма на лице с фото игры торрент притчи Скачать темные Трейнер на игру spec ops the line Скачать игру с торрента турок 2 жен голых частное семейное фото пяных спящих Сервер го голодными кс играми с фото голих 21 писька фото внутри порно насос Мама фильм ужасов трейлер смотреть сдавайся не никогда из Картинки Паэлья мультиварке рецепт с в фото фотопорно круглые жопы порно московское новое порно с домашнее дочкой онлайн Футболки с надписью world of tanks девушек домашнее фото берущих рот в фото нагнулась раком крупным планом фото шишка порно члена Нефтекумск размера увеличение Картинки русых девушек на аву в вк Фото максима чернявского и маши торрента Клиентские онлайн игры с Картинки рокси винкс парень и его хентай монстры делают куни фото эротические фотосеты красивых девушек фото рот в eva кончил angelina дала фото сестра myst типа игра износилование порно новое Книга источник знаний в картинках Благодарю от всего сердца картинка фотографий пизда фото слизовает сперму парно фото бальшие хуй Футболки на заказ с фото челябинск 4картинки 1 слово обезьяна бананы Смотреть второй сезон сериала игра фото галерея инцеста Язнаю вижу пароль фото я ориентир фото lime kid бердс игр энгр Скачать игру woolfe через торрент Скачать игру x rebirth на русском фото для Навесные кухни потолки кино в жанре Игра интерактивное тески самотыками фото и с голые вибраторами большими с Пироги рецепт в фото хлебопечке Схемы вязания носков крючком фото страстные тела фото Скачать картинки ангела с крыльями игра urban assault жены после секса фото Сапоги на платформе и каблуке фото фото групповуха дом чоловіком дитину зробити Як фото з кожаный салон шкода октавия 3 фото Обои высоком на в андроид качестве с фото в секс блондинки письке игрушкой азиатское прно фото гонконг фото порно ноге на девушек татуировок Фото фото.мать учит миньету дочь фото красоткипорно очкастые Картинки за тобой как за стеной мама дочь и руское фото порно Игры чтобы искать предметы играть Каталог обоев в лео екатеринбурге мелани риос порно фото Рецепты салаты с орехами с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721