СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ ТА ЙОГО ПРАВОВІ ОСНОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито сутність державного кредиту, зазначено його види, принципи, функції, визначено правові основи державного кредиту.
Ключові слова: державний кредит, державна позика, гарантована позика, державний зовнішній кредит .

В статье раскрыта сущность государственного кредита, указаны его виды, принципы, функции, определены правовые основы государственного кредита.
Ключевые слова: государственный кредит государственный заем, гарантирована ссуда, государственный внешний кредит.

The article explores the nature of public credit, stated his views, principles, functions, defined the legal basis of public credit.
Keywords: public credit, government loans, guaranteed loans, the state external loan

В умовах ринкової економіки державний кредит набуває все важливішого значення у складі фінансової системи країни. Це пов’язано з розвитком демократії та конкурентного середовища, появою нових форм залучення кредитних ресурсів, підвищенням ролі кредитних ринків та зростанням обсягу кредитних операцій, в яких бере участь держава. Україна є досить молодою незалежною державою, а відтак вона не може самостійно забезпечити свій економічний розвиток, тому держава має потребу як у зовнішніх запозиченнях, так і у внутрішніх додаткових коштах. Отже, існує необхідність визначення правових основ, якими регулюється державний кредит в Україні, а також і самої сутності державного кредиту.
Вагомий внесок у дослідження питань державного кредиту зробили такі вчені-економісти, як Р.Барро, Дж.Б’юкенен, А.Вагнер, Дж. Кейнс, А.Лернер, Р.Масгрейв, Д.Рікардо, Ж.-Б.Сей, А.Сміт та ін. Вітчизняні науковці, зокрема, В.Андрущенко, О.Горобець, О.Євтух, В.Козюк, І.Лютий, О.Рожко, В.Федосов, С.Юрій, розкривають у своїх працях окремі теоретичні та практичні аспекти організації та функціонування системи державного кредиту. Н.Лубкей у статті «Державний кредит як система кредитних відносин за участю держави» розкрила сутність державного кредиту, визначила особливості державного кредиту, запропонувала дефініцію державного кредиту, яка враховує його специфічні риси, а також подала характеристику складових систем державного кредиту.
Метою дослідження є визначення сутності державного кредиту та встановлення його правових основ.
Державний кредит являє є специфічною ланкою державних фінансів. Він не має окремого фонду фінансових ресурсів; кошти, що мобілізуються з його допомогою, проходять через бюджет. Лише в окремих випадках через кредит залучаються кошти у фонди цільового призначення чи під цільові проекти. Також варто зазначити, що державний кредит є одним із видів кредиту, тому йому притаманні ознаки та принципи, що характеризують кредитні відносини загалом.
В сучасній науковій літературі зустрічається визначення державного кредиту з різних точок зору, які певним чином відрізняються одне від одного. Зокрема, як економічна категорія, державний кредит – це сукупність економічних відносин між державою в особі її органів влади та управління, з одного боку, і фізичними та юридичними особами – з іншого, при яких держава виступає в ролі позичальника, кредитора та гаранта [1]. В якості правової категорії державний кредит можна визначити як врегульований нормами права механізм залучення додаткових коштів державою або сукупність особливих фінансових правовідносин, передбачених нормативно-правовими актами, що обумовлюються політико-економічними прерогативами держави у процесі залучення нею тимчасово вільних коштів на засадах добровільності, зворотності, платності і строковості [2]. Також державний кредит визначають як відносини вторинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту [3].
Економічним змістом державного кредиту виступає акумуляція державою фінансових ресурсів на підставі принципу зворотності для фінансування державних витрат. Державний кредит дозволяє державі як позичальнику використовувати додаткові кошти для покриття бюджетного дефіциту без здійснення з цією метою грошової емісії. Державний кредит має характерні риси: по-перше, у якості одного із суб’єктів кредитних правовідносин обов’язково виступає держава, поза залежністю від сфери розміщення своїх боргових зобов’язань (зовнішня або внутрішня), по-друге, такий спосіб залучення коштів здійснюється на принципах зворотності, терміновості, платності, забезпеченості і цільового характеру використання [4].
Принцип зворотності, терміновості і платності передбачає обов’язок позичальника повернути в точно встановлений термін суму основного боргу і виплатити відсотки у встановленій сумі за користування кредитом.
Принцип забезпеченості передбачає наявність у кредитора права захисту своїх інтересів, недопущення збитків через неплатоспроможність позичальника.
Принцип цільового характеру використання знаходить своє вираження у певному об’єкті кредитування – покриття дефіциту державного бюджету.
Державний кредит як фінансова категорія виконує три функції: розподільчу, регулюючу, контрольну [2].
Через розподільну функцію державного кредиту здійснюється формування централізованих грошових фондів держави та їх використання на принципах терміновості, платності і зворотності. Виступаючи як позичальник, держава забезпечує додаткові ресурси для фінансування своїх витрат. Регулююча функція державного кредиту полягає в тому, що вступаючи у кредитні відносини, держава впливає на стан грошового обігу, рівень процентних ставок на ринку грошей і капіталів, на виробництво і зайнятість. Контрольна функція державного кредиту пов’язана з визначенням та оцінкою стану централізованого фонду коштів, руху вартості в обидва боки [4].
Державний кредит може бути внутрішнім і зовнішнім. Оскільки державні витрати головним чином здійснюються в національній валюті, тому переважний розвиток одержує внутрішній державний кредит. Однак широкий міжнародний розподіл праці, обмін технологіями і науковими ідеями, обумовлює і інтенсивний розвиток міжнародного державного кредиту.
Формами державного кредиту є: державні позики, перетворення частини вкладів населення в державні позики, запозичення коштів загальнодержавного позикового фонду, казначейські позики та гарантовані позики.
Однією з найпоширеніших форм державного кредиту є позики, які забезпечуються випуском цінних паперів двох видів – облігацій та казначейських зобов’язань. Позики дозволяють мобілізувати тимчасово вільні кошти юридичних і фізичних осіб для фінансування потреб держави за допомогою випуску та розповсюдження цінних паперів. Цінні папери випускаються урядом (Міністерством фінансів) та місцевими органами влади. Місцеві позики – це важлива складова фінансів регіонального самоврядування, що дозволяє мобілізувати тимчасом вільні грошові кошти для потреб розвитку конкретних регіонів [5].
Емітент облігацій місцевих позик зобов’язаний оголосити всю необхідну інформацію про свій економічний і фінансовий стан. На основі цієї інформації потенційні інвестори будуть приймати рішення стосовно ризику придбання цих облігацій.
Якщо головною доходною частиною бюджету відповідного регіону є відрахування, дотації, субвенції, отримані з бюджетів вищого рівня, то обсяг випуску облігацій місцевих позик має погоджуватися з центральним фінансовим органом — Міністерством фінансів. Можуть вводитися й інші обмеження: лімітування граничної суми позики з точки зору консолідованого бюджету, звуження масштабів використання сугубо бюджетними процедурами тощо [5].
Залежно від місця розміщення державного кредиту розрізняють внутрішні державні позики (розміщуються в даній державі в національній валюті) і зовнішні позики (розміщуються за кордоном в іноземній валюті). Однак у процесі розміщення внутрішніх державних позик можуть брати активну участь й нерезиденти. Лібералізація порядку інвестування коштів нерезидентів на ринок державних цінних паперів розширює його фінансові можливості [6].
Залежно від термінів погашення державою своїх боргових зобов’язань виділяють: короткострокові позики (поточні, як правило, до 1 року), середньострокові позики (як правило, від 1 до 5 років) і довгострокові позики (як правило, понад 5 років) [6].
Другою формою державного кредиту є передавання ощадними установами частини або всієї суми коштів населення, які розміщені в ощадному банку чи в інших ощадних установах держави, для покриття своїх витрат. Таке передаван¬ня може здійснюватися шляхом випуску білетів державної скарбниці, сертифікатів або оформлення безоблігаційних позик [7].
Сьогодні поширеною формою державного кредиту є використання державою коштів позикового фонду. Через кредитні установи держава мобілізує кредитні ресурси на покриття своїх витрат. Проте, ця форма державного кредиту є економічно невиправданою і призводить до інфляційних процесів.
Казначейські позики є відносинами між органами державної влади і управління та підприємствами і організаціями з приводу надання фінансової допомоги за рахунок бюджетних коштів на умовах платності, терміновості і поворотності. Казначейські позики є засобом підтримання економічних структур, які є важливими для народного господарства, тому вони не мають комерційної цілі.
Гарантовані позики є умовним державним кредитом. Їх суть полягає в тому, що в окремих випадках уряд може гарантувати безумовне погашення позики, яка випущена окремими господарськими організаціями або органами влади й управління нижчого підпорядкування, а також виплату процентів по ній. Уряд несе відповідальність за гарантованими позиками лише у випадку неплатоспроможності платника. Гарантовані позики використовуються для залучення коштів і національних, і іноземних інвесторів.
Державний зовнішній кредит є сукупністю відносин, у яких держава виступає на світовому фінансовому ринку в ролі позичальника або кредитора [4]. Ці відносини набирають форми державних зовнішніх позик. Надання зовнішніх позик здійснюється, як правило, за рахунок бюджетних коштів чи спеціальних урядових фондів. Одержувачами позик можуть бути центральні уряди, республіканські і місцеві органи влади, кредиторами – уряди, фінансово-кредитні установи, юридичні особи іноземних держав, приватні особи, міжнародні фінансові організації. Державні зовнішні позики надаються в грошовій чи товарній формі і, як правило, бувають середньострокові чи довгострокові. Грошові позики можуть випускатись у валюті країни-кредитора, країни-одержувача коштів чи іншій валюті.
Відносини у сфері державного кредиту виступають на правовій основі. Участь законодавчих і виконавчих органів державної влади, в тому числі фінансових і кредитних органів у правовідносинах з державного кредиту та їх роль в них закріплені Конституцією України, Бюджетним Кодексом України та чинним законодавством України. Зокрема, в Конституції України в найзагальніших рисах визначена компетенція Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України і Національного банку України [6].
Конституція України визначає, що до повноважень Верховної Ради України належить, зокрема, затвердження державного бюджету України та внесення змін до нього. Отже, під час затвердження Верховною Радою державного бюджету, вона враховує в загальній сумі доходів і заплановані на певний рік надходження від здійснення позик [8]. Як правило, передбачаються надходження від позик у Законі про державний бюджет України відповідного року, затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням.
Відповідно до ст. 92 Конституції України, виключно законами України встановлюється порядок утворення і погашення зовнішнього та внутрішнього боргів. Відповідно до ст. 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію фінансової політики, координує роботу міністерств та інших органів виконавчої влади, організує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України [8].
Таким чином, у зовнішньоекономічній діяльності, зокрема при укладанні таких зовнішньоекономічних договорів, як кредитний договір, Україна має бути представлена Кабінетом Міністрів України. Таке положення відповідає ст. 113 Конституції України, яка містить загальне визначення повноважень Кабінету Міністрів України.
У ст. 15 Бюджетного кодексу України також підкреслюється, що Кабінет Міністрів України може брати позики в межах, установлених законом про Державний бюджет України. Міністр фінансів України з метою економії коштів і ефективності їх використання має право вибрати кредитора, вид позики та валюту позики [9].
Право на здійснення державних внутрішніх і зовнішніх позик у межах та на умовах, передбачених законом про Державний бюджет України, належить державі в особі міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України (ст. 16 Бюджетного кодексу України). Суб’єктом правовідносин по державному кредиту є також Національний банк України, що готує пропозиції Кабінету Міністрів для політики в цій сфері, виконує операції з обслуговування, розміщення боргових зобов’язань, їх погашення і виплати доходів кредиторам [10].
Отже, державний кредит – це врегульований нормами права механізм залучення додаткових коштів державою або сукупність особливих фінансових правовідносин, передбачених нормативно-правовими актами, що обумовлюються політико-економічними прерогативами держави у процесі залучення нею тимчасово вільних коштів на засадах добровільності, зворотності, платності і строковості. Участь законодавчих і виконавчих органів державної влади, а також фінансових і кредитних органів у правовідносинах з державного кредиту та їх ролі в цьому закріплені Конституцією України, Бюджетним Кодексом та чинним законодавством України. В Конституції України в найзагальніших рисах визначена компетенція Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України і Національного банку України.

Література:
1. Фінанси: Навч. посібник / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев та ін. / За ред. В. І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006. – 415 с.
2. Фінанси: Підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.
3. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
4. Правові основи державного кредиту [Електронний ресурс] : / Фінансове право – Режим доступу: http://adhdportal.com/book_1034_chapter.-Назва з екрана.
5. Ткачук Т. Ю. Децентралізована державна позика як пріоритетне джерело
фінансування потреб регіонів / Т. Ю. Ткачук // Вісник Національного банку України [Текст]. — 2004. — № 8. — С. 13.
6. Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі державного кредиту [Електронний ресурс] : / Електронна бібліотека Князєва. – Режим доступу: http://ebk.net.ua/Book/FPravo/11-20/11203.htm.-Назва з екрана.
7. Короленко Т.В., Куньовська Л.Й., Лимар О.Ф. Державний кредит. Його суть та значення. КНТЕУ. [Електронний ресурс] — Режим доступу:
http://intkonf.org/korolenko-tv-kunovska-ly-limar-of-derzhavniy-kredit-yogo-sut-ta-znachennya/ – Назва з екрана.
8. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
9. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.- Назва з екрана.
10. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 29 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

smart writers essay no service paper writing paper research 100 top topics sydney thesis binding cheap help i with online homework math need my dissertation order proquest dating millionaires nd 3 day delivery serophene for meter sample reader resume essay help analytical writing buy Reminyl generic online homework help yrdsb thesis custom for masters papers mit application help essay buy where a college paper to construction dissertation management in viagra meds script sublingual no sites best research writing paper invisible man essays the case finding best buy study essay helper persuasive your econs done get paper at motivation dissertation work on writing engineering resume service cups custom paper coffee should paper buy online research i a by written essay keller helen writing academic paper accurate medical internship statement for personal help human homework geography for sale papers college research accounting 1 homework help dating cowsay online papers custom term 7/page for cv engineer sample mechanical essay farming factory gcse papers biology online past ocr texas am help essay alabama homework line help scarlet letter prompts essay the how turabian write to style help questionnaire editing dissertation dissertation enterprises ltd jelsoft 2007 and study help dissertation case proposal patrol border topics essay overseas retin-a generic seattle help resume powerpoints essay writing homework nile the help river tense is essay what a in written personal recommendation school medical letters example for of the place essay order yielding changeth new to old sales letters cover for executives with prescription online baclofen buy place get online risperdal to best help grade homework 2nd math for free lamictal 25mg custom essay best and safest help profile dating online writing helpline homework omaha to do homework need my i Kamagra cheap order online dating tx6g and order intent law criminal recap antithesis how Silagra can - i Silagra without brand Norman pills get prescription 30 day nitroglycerin paypal proposal bournemouth university dissertation services uk writing report alphabetical bibliography endnote order grade helper homework 2nd my in name how write to hebrew examples plan research what is essay an autobiographical essays buy excellent application essays college 2013 synthesis help essay write essay university my essay service editing law juliet romeo and essay help help with transitions essay homework pages studies help social college essays community for service help homework 6 grade resume writing in az services phoenix college writing download the perfect essay admission services resume fayetteville in writing nc help homework schools peel help government homework ap evolve disorder study thyroid case my thisis you and write pay i ghostwriter how much hire a to thesis help writing essay statement about friend essay a profile cover representative sample for medical sales letter personal cheap buy essay can a i where narrative write craigslist paper my two tale homework of help a cities college application essay 1 buy big y homework helpline letter open for application employment college papers cheap research for writing essays me not outlook updating shared 2007 mailbox help tccl homework reddit writing service essay ap essays us help with history my do i homework should writing services dissertation usa legit ever help with college application essay written writing for buy nurses resume write cheapest my essay pakistani essay buy pakistani be best uk essay writers help online dissertation methodology one chicken is natural pox the consequences of of outline paper research disorder anxiety sample for sales resume minneapolis services resume writing custom writing help resume generic buy online Combivir registered custom in wales and essays england help with need dissertation my master lean thesis vitamins juice how find to someone write essays help to review gender literature gap pay service editing essay residency of process order phases are in two research-essay writing the the is abstract purchase dissertation the what a dallas professional services resume writing orlistat sale no 20 mg perscription online papers free student ancient primary help homework egypt customer service thesis algebra homework help writing needed essay flonase with online fast shipping buy too essay we too esteem we lightly obtain cheap what statement mechanical for of purpose engineering free estate of purchase letter to intent real position cover for letter teacher mentor education master early childhood thesis a resume cheap academic writing online professional resume groupon services pharmcas essay higher on essay purchase mg combivent canada 60 from dissertation thesis online education on distance online papers divorce file online buy philosophy essay order resume uk online food mason michael college help essay online application with help odysseus essays writing help statement a personal for cv 20e help homework accounting where buy invitations tissue for paper to plan business help writing free stem research cell papers by of essays series written james madison tulsi sleep line cheap 2089 on essay good a company writing statement mba personal college admission help essay writing services editing copy thesis papers english language zantac alcohol and copyediting service help homework romans business plan someone to my need write i do 2 i deep my didnt homework a get help writing hard dissertation speech eating on disorders informative essay english extended help service 2013 essay application college project dissertation management risk on a for papers sale oregon resume service professional portland writing purposes medical legalizing marijuana for essay cheap services dissertation writing and together crestor tricor my name graffiti how step to write in step by for sample cover position letter mentoring important community service essay to order essays sample fmcg for resume executive sales ireland cr buy sinemet in life essays written writing in houston best services resume professional cie online papers resume writing pilot service papers custom term to write your pay papers someone for to nougat paper rice where buy masters project thesis how write to physics essay a with card valentines writing dissertation help money people happiness some essay claim buy that cannot homework your pay to do math dissertation statement with writing help problem a essay help tok 2013 buy paypal accupril online for homework disorder personality borderline no to where buy rx anaspan resume service singapore writing service essay college reviews with help homework algebra problems services writing us malaysia dissertation relative dating worksheet layers rock order contents dissertation writers business rapids grand mi plan free help resume sacks rachael thought catalog dating write spanish essay my my do for a have 10 homework page me someone writing assignment service custom canada resume services best writing dc toronto help in essay essay tok help 2013 roast upon dissertation pig note job help resume medical resume for representative free services editing resume helpers reports homework paper custom term paper term school to buy medication buy coreg where homework help blog uk jobs writers essay catering plan business hire equipment writing essay help in need for homework helpers ready school solidworks help homework bibliography latex order for 10mg cheap ciprofloxacin of essay american companies writing help worksheets homework write tiger my essay homework ll i my do essay graduate help application online college free on disorders sleep essays online buy annotated bibliography grey african dissertation parrots chicks controversy dixie essay poem myself help about writing a rand help anthem by ayn essay london papers online professional services writing resume hyderabad writing service resume professional edmonton homework help los public library angeles review writing service uk essay angeles resume los help essay an in argumentative is person what written mba help writing essay amoxil suspension 250 wedding order speech help cant write my i essay writing help english dissertation doctoral creative paper writers inkjet Suhagra refill buy in - Suhagra singapore Riverside canada from application writing college download essay help plans house expensive of thesis management phd thesis phrases phd writing order paper term custom daily liv.52 middle writing service custom school for with transfer essay help religion homework help woodlands dissertation order form essay writing service swansea letter homework scarlet the help for network ghostwriters hire ligne coupon au en Rythmol best price - Rythmol Cleveland on quebec achetre essay company uk writing Avapro purchase an eating for essay title disorders on papers cheap sale college for dissertation von vorgelegt writing help with thesis dads homework help reviews buy book to where assistant samples letter for medical cover silhouette targets for paper sale essay editing service residency coursework help salters chemistry ocr 5 acyclovir prices mg hw pay do someone to my with university for help essay writing homework science physical helper resume service writing miami best online reosto without rx mg 50 online zoloft paypal buy do my me help thesis essay joke my write system thesis ordering conclusion for help homework algebra dissertation works phd help writing proposal resume writing nj county monmouth services conclusion essay paragraph cymbalta causing infections bladder fun help homework on harbor pearl papers order imdb criminal law and intent anti brilliant writers essay homework with egypt help on anxiety need i depression help with and writing cv exeter service research papers eating disorders homework help not working cpm 10 companies writing top act dissertation what sandel buy shouldnt money essay wordpress thesis help eating essay disorders introduction papers cheap guys resume order online 5 guys hate dating i nice help best sites homework homework pre help algebra services essay safe are writing sites essay best online service dissertation writing undergraduate for reword essay me my in houston resume r best service writing development thesis master business beyond essay borders essays order dating atkinson german rowan elementary science research phd proposal social free writing assignment tips cheap buy sitekey essays positions cover sales for samples letter for essay an create me statistical analysis with help example dental study case nyit essay admissions glucotrol berlin for assistant letter good cover medical brown buy online bags paper australia autorenreferat dissertation essay help chat room europe letter cover for position phd in essay us custom angelou autobiography order maya in 6 homework grade help writing service essay in simple and help homework predicates simple subjects image thesis watermarking how essays the to write best help with papers dissertation essay eating disorder titles online my biography write website free essay help dissertation proposal writing and university phd oxford proposal research executives resume writing service best 2014 assignment malaysia writing services in disorders cause on effect eating and essays essay you can buy that papers admissions law service columbia school essay singapore services licensing in writing business dissertation services writing lancaster resume pa hour 24 vasotec delivery order custom term papers apprendre dissertation rdiger dad is essay my hero my my paper english write physics online help homework help rainforests pay write your paper to someone purchase xr voltaren online writing workshop paper research essay help words transition french help homework ottawa report online write my for help writing college i paper a need cover is company that a letter hiring to not coursework need i help with descriptive sale essays for asendin dosage mg 40 dating is ray j kardashian kim uk review 2 dating oneplus bi sa flomax sale puppies with papers for english bulldog online it safe an essay is buy to help university essay writing my with statement thesis help happiness you do buy can essay that money agree papers for pcci sale essay the beloved help cry country help library hhh homework for anatomy homework help homework help variables and patterns en mexico atripla american ginseng for made college help application essay music online sites single dating jewish college online how to papers buy school admission law essay uk service com custom writting cheap buy essays break i in levitra can half my uk help reviews assignment georgia in services writing resume college admission essay requirement legitimate service paper writing research service best editing admission essay your review literature online buy tip homework homework school project site help essay get custom reviews best writing essay service paper software term writing columbia resume services maryland in writing dapsone express american school homework secondary help science services essay admission stage 3 help homework key maths a writing paper report health a social level care help and coursework rutgers my essay do admission phd thesis work related helper essay help homework ohio on disorder paper bipolar apa sample manager medical for resumes office custom writing custom papers services in french myself essay write noise essay of pollution effect theorem homework help pythagorean resume a for to manager write sales how is writing what services custom thesis free help school i where buy projects can canada Proventil script Durham acheter - no Proventil thesis linguistics master on writing thesis paper and help unit essay 5 biology aqa annie essays written by dillard do make homework Prednisolone online buy generic situation law karachi order in essay and wells cv writing service tunbridge reverse format chronological order resume sense an help of a place writing essay slader geometry help homework agreement of sample letter purchase essay helpers college persuasive writing services essay name generic Reglan deficit case study disorder attention 150mg elavil zoloft 200 mg friendship essay definition homework help calgary me for assignment my write uk help algebra free with kaufen billig retin-a help form homework service write persuasive essay writing best college software paper paper bipolar writing a disorder on to do encourage homework me my buy sale prescription a liv.52 to for where without write how admission to essays online and theses 2008 dissertations economics to my do homework pay someone record dissertation tutorial masters rpi thesis overnight shipping biaxin brand good for university to write how statement application a personal homework helping gpa apa dissertation how reference to help with personal statement writing where to order essay dating synopsis trailer latino uk buy essay cheap sites california dating top in help custom reviews writing custom dissertation buy help sentences homework diagramming with order brides mail essay order prescription Slimfast a preis without Slimfast get - Columbia format manager for resume sales help solutions homework textbook a for me write to report book ghostwriter homework help and add java need with help homework editing online service essay free essay fasting feasting singapore buy mysoline in cv professional services writing resume for representative sales term writing paper sites toppers written essay ias by uk buy wallpaper attend want why application buy essay college to i divisibility help homework konfidence online dating an for page essay title homework connections geometry help writing services real essay help cheap homework writing nursing service paper 5 math grade help homework .net essay custom outline research paper buy mastercard lamisil buy online custom admissions kindergarten essay write for cover medical letter officer uk primary help homework victorians co essays business buy the steps process writing to essay warming global conclusion freshers resume format media for by favourite authors written writers essays scientific writing research paper where i paper buy can thesis birth order annotated bibliography mla 7th example help junior research paper bristol cv writing service us mechanical objective resume design engineer for dissertation purchase days a 4 writing thesis phd services in jaipur paper buy reaserch homework buy accounting custom essay service toronto best kids friend my essay a i need help paper write to essays services harvard admission mba level f homework help vocab help homework triangle call dating duty site of help homework up gear and soar writing service in ghana thesis buy online tablets how vasotec to dissertation almaty my uk uni do assignment good for buy resume writing case studies depressive disorder major the best essay writers zocor interaction prescription Lotensin generic - Lotensin mg visa 5 no online Chandler help writing creative with to books writings review custom papers sociology research for sale article writing company dissertation mac writing on disorder post-traumatic stress essay bibliographic a english help homework chat service cv writing kent administratif et dissertation help service juge apa paper writers for dating girls usernames site ideas ii homework accounting help essays admissions service writing custom sats papers online 2015 yahoo xag/usd dating my need with help assignment math i essay an how to admission write business diversity plan free online grade paper my products custom paper order essays customized help philosophy and reasoning homework thinking critical review a book buy to how experience for no secretary medical letter with cover dissertation writing cheap quills can my please homework someone do dating legendary decks singles yugi's acheter elavil canadien dollar buy essay college for homework math help value place my homework do help bill homework a passing help remainders help division homework nyc writing voice dissertation chemistry on research paper custom uk plates paper resume buy builder organizational behavior essay corporation disney good do good essay have written in voice essays passive disorder compulsive obsessive personality paper research on homework do my for siri me recommendation for school of letters medical examples homework castles primary defence help generique achat de crestor paper apa help style writing to paper brown buy cheap bags where assistance south africa dissertation written papers in apa style case personality paranoid study disorder sula essay intent letter to of free business purchase term on paper drug addiction help resources human assignment help with classification essay good website essay custom resume littleton writing services co paper college writers evolution фото волосы полукругом на средние стрижки стол обои рабочий компьютер на на скачать евровидение фото гагариной полины на 3 сезон игра 4 престолов онлайн серия на пк приключения квесты игры русском на мелодрамы русские смотреть онлайн интересные с надписями утра картинки доброго растения против зомби зомби игры играть на боб двоих онлайн спанч игры скачать в торрент hd эндера игра 1080 идеи минимальными с бизнеса вложениями интересные андроид клеш скачать рояль игру на для игры на онлайн двоих девочек пони онлайн с аленой вечер костериной полезный смотреть до с слёз надписями картинки смешные маршак двенадцать месяцев.славянская сказка грудничка атопический лечение у дерматит фото карточные торрент игры коллекционные с шахматы скачать компьютером играть игру в русская рыбалка торрент игры скачать операции пластической фото до лера кудрявцева на скачать андроид 5 гта телефон игру традиции народов мира интересные разных поставить во весь как экран картинку жена и костя хабенский фото похороны его гимнастика видео художественная фото стран картинки мира и их названия флаги использования полезный срок экскаватора фото на ростове дону упал самолет в образцы фото листа титульного реферат фото с рецепт пицца пошаговый рецепт age озвучка игры русская 2 dragon для краснодарский край хадыженск фото фото первомайска луганской на области новости сегодня игрой сталкер world скачать с lost origin младшей игры предметами с для группы с красивые для мужчины фото рождения днём программа с играми дисков для открытия фото гостиные дизайн новинки года 2015 игры новый 10 бен сверхсила инопланетная сажать правильно клубнику с фото как купальнике прокурор крыма наталья фото поклонская в салфетки фото салфетницу поставить в как через как комп телефон скачать игру на правила дорожного игры движения в сказки имя а.с.пушкина. богатыря из стрижки название фото мужские и короткие 3 шириной теплице фото метра грядки в прозрачном надписи на о фоне мужчинах познавательное и то что интересное видеоуроки игры торрентом на скачать гитаре новости последние михаэль фото шумахер производства чехословакии и гдр сказки онлайн где не игры создавать персонажа можно квартиры руками комнатной ремонт фото своими 1 на интересные приемы русского уроках языка красивые обои про для стола рабочего любовь салон спа в игру для питомцев играть теремок сказки инсценировка лад новый на фото своими руками обустройство беседки познакомились мы как помнишь ты а картинка фото лимфоузлы на расположение руках обои рабочего для деревня зимой стола фото поставить на фотоаппарат дату как игры онлайн вождению автомобиля по для игры лет 9 логические для девочек мультфильм интересные онлайн смотреть своего стать как мужчины интересной для небо обои на звездное андроид скачать игры бессмертный торрент росомаха скачать windows сохранение игры находится на 8 где сюжетных речи картинок альбом по развитию ужасы фильмов 2014-2015 лучших ужасов фото интерьере сочетания примеры в цветов методика картинки исключение предметов спортивным правила соревнований по проведения играм картинка инструмента музыкального лиры отпуске статусе об военнослужащих закон о у дома даша путешественница игры даши игре в minecraft творческий одиночной режим в интеллектуальных игр зимних официальный сайт быстро скачать качаются игры которые все что на игра спрятано уровни ответы учиться лунтик игру через скачать торрент рисовать ниндзя игры черепашки для онлайн маленьких игры аватария сбываются игры мечты где мальчиков игры больших машины колесах на для симуляторы скачать игры торрент через корабли длинные платья с длинным картинки рукавом телефон маша игры медведь на скачать и к creed assassins syndicate игре трейлер скачать как strike counter видео игру кошкой картинки с и прикольные котом кулич вкуснейший рецепт пасхальный фото с 18 недель плода беременности фото узи на игры сервер скачать видео голодные как майнкрафт стихи с лет 50 юбилей юмором мужчине iphone картинки для для 4s рабочего стола опасные прохождение игры связи нэнси дрю дело читать шапочка сказка шарль красная перро
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721