СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ ТА ЙОГО ПРАВОВІ ОСНОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито сутність державного кредиту, зазначено його види, принципи, функції, визначено правові основи державного кредиту.
Ключові слова: державний кредит, державна позика, гарантована позика, державний зовнішній кредит .

В статье раскрыта сущность государственного кредита, указаны его виды, принципы, функции, определены правовые основы государственного кредита.
Ключевые слова: государственный кредит государственный заем, гарантирована ссуда, государственный внешний кредит.

The article explores the nature of public credit, stated his views, principles, functions, defined the legal basis of public credit.
Keywords: public credit, government loans, guaranteed loans, the state external loan

В умовах ринкової економіки державний кредит набуває все важливішого значення у складі фінансової системи країни. Це пов’язано з розвитком демократії та конкурентного середовища, появою нових форм залучення кредитних ресурсів, підвищенням ролі кредитних ринків та зростанням обсягу кредитних операцій, в яких бере участь держава. Україна є досить молодою незалежною державою, а відтак вона не може самостійно забезпечити свій економічний розвиток, тому держава має потребу як у зовнішніх запозиченнях, так і у внутрішніх додаткових коштах. Отже, існує необхідність визначення правових основ, якими регулюється державний кредит в Україні, а також і самої сутності державного кредиту.
Вагомий внесок у дослідження питань державного кредиту зробили такі вчені-економісти, як Р.Барро, Дж.Б’юкенен, А.Вагнер, Дж. Кейнс, А.Лернер, Р.Масгрейв, Д.Рікардо, Ж.-Б.Сей, А.Сміт та ін. Вітчизняні науковці, зокрема, В.Андрущенко, О.Горобець, О.Євтух, В.Козюк, І.Лютий, О.Рожко, В.Федосов, С.Юрій, розкривають у своїх працях окремі теоретичні та практичні аспекти організації та функціонування системи державного кредиту. Н.Лубкей у статті «Державний кредит як система кредитних відносин за участю держави» розкрила сутність державного кредиту, визначила особливості державного кредиту, запропонувала дефініцію державного кредиту, яка враховує його специфічні риси, а також подала характеристику складових систем державного кредиту.
Метою дослідження є визначення сутності державного кредиту та встановлення його правових основ.
Державний кредит являє є специфічною ланкою державних фінансів. Він не має окремого фонду фінансових ресурсів; кошти, що мобілізуються з його допомогою, проходять через бюджет. Лише в окремих випадках через кредит залучаються кошти у фонди цільового призначення чи під цільові проекти. Також варто зазначити, що державний кредит є одним із видів кредиту, тому йому притаманні ознаки та принципи, що характеризують кредитні відносини загалом.
В сучасній науковій літературі зустрічається визначення державного кредиту з різних точок зору, які певним чином відрізняються одне від одного. Зокрема, як економічна категорія, державний кредит – це сукупність економічних відносин між державою в особі її органів влади та управління, з одного боку, і фізичними та юридичними особами – з іншого, при яких держава виступає в ролі позичальника, кредитора та гаранта [1]. В якості правової категорії державний кредит можна визначити як врегульований нормами права механізм залучення додаткових коштів державою або сукупність особливих фінансових правовідносин, передбачених нормативно-правовими актами, що обумовлюються політико-економічними прерогативами держави у процесі залучення нею тимчасово вільних коштів на засадах добровільності, зворотності, платності і строковості [2]. Також державний кредит визначають як відносини вторинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту [3].
Економічним змістом державного кредиту виступає акумуляція державою фінансових ресурсів на підставі принципу зворотності для фінансування державних витрат. Державний кредит дозволяє державі як позичальнику використовувати додаткові кошти для покриття бюджетного дефіциту без здійснення з цією метою грошової емісії. Державний кредит має характерні риси: по-перше, у якості одного із суб’єктів кредитних правовідносин обов’язково виступає держава, поза залежністю від сфери розміщення своїх боргових зобов’язань (зовнішня або внутрішня), по-друге, такий спосіб залучення коштів здійснюється на принципах зворотності, терміновості, платності, забезпеченості і цільового характеру використання [4].
Принцип зворотності, терміновості і платності передбачає обов’язок позичальника повернути в точно встановлений термін суму основного боргу і виплатити відсотки у встановленій сумі за користування кредитом.
Принцип забезпеченості передбачає наявність у кредитора права захисту своїх інтересів, недопущення збитків через неплатоспроможність позичальника.
Принцип цільового характеру використання знаходить своє вираження у певному об’єкті кредитування – покриття дефіциту державного бюджету.
Державний кредит як фінансова категорія виконує три функції: розподільчу, регулюючу, контрольну [2].
Через розподільну функцію державного кредиту здійснюється формування централізованих грошових фондів держави та їх використання на принципах терміновості, платності і зворотності. Виступаючи як позичальник, держава забезпечує додаткові ресурси для фінансування своїх витрат. Регулююча функція державного кредиту полягає в тому, що вступаючи у кредитні відносини, держава впливає на стан грошового обігу, рівень процентних ставок на ринку грошей і капіталів, на виробництво і зайнятість. Контрольна функція державного кредиту пов’язана з визначенням та оцінкою стану централізованого фонду коштів, руху вартості в обидва боки [4].
Державний кредит може бути внутрішнім і зовнішнім. Оскільки державні витрати головним чином здійснюються в національній валюті, тому переважний розвиток одержує внутрішній державний кредит. Однак широкий міжнародний розподіл праці, обмін технологіями і науковими ідеями, обумовлює і інтенсивний розвиток міжнародного державного кредиту.
Формами державного кредиту є: державні позики, перетворення частини вкладів населення в державні позики, запозичення коштів загальнодержавного позикового фонду, казначейські позики та гарантовані позики.
Однією з найпоширеніших форм державного кредиту є позики, які забезпечуються випуском цінних паперів двох видів – облігацій та казначейських зобов’язань. Позики дозволяють мобілізувати тимчасово вільні кошти юридичних і фізичних осіб для фінансування потреб держави за допомогою випуску та розповсюдження цінних паперів. Цінні папери випускаються урядом (Міністерством фінансів) та місцевими органами влади. Місцеві позики – це важлива складова фінансів регіонального самоврядування, що дозволяє мобілізувати тимчасом вільні грошові кошти для потреб розвитку конкретних регіонів [5].
Емітент облігацій місцевих позик зобов’язаний оголосити всю необхідну інформацію про свій економічний і фінансовий стан. На основі цієї інформації потенційні інвестори будуть приймати рішення стосовно ризику придбання цих облігацій.
Якщо головною доходною частиною бюджету відповідного регіону є відрахування, дотації, субвенції, отримані з бюджетів вищого рівня, то обсяг випуску облігацій місцевих позик має погоджуватися з центральним фінансовим органом — Міністерством фінансів. Можуть вводитися й інші обмеження: лімітування граничної суми позики з точки зору консолідованого бюджету, звуження масштабів використання сугубо бюджетними процедурами тощо [5].
Залежно від місця розміщення державного кредиту розрізняють внутрішні державні позики (розміщуються в даній державі в національній валюті) і зовнішні позики (розміщуються за кордоном в іноземній валюті). Однак у процесі розміщення внутрішніх державних позик можуть брати активну участь й нерезиденти. Лібералізація порядку інвестування коштів нерезидентів на ринок державних цінних паперів розширює його фінансові можливості [6].
Залежно від термінів погашення державою своїх боргових зобов’язань виділяють: короткострокові позики (поточні, як правило, до 1 року), середньострокові позики (як правило, від 1 до 5 років) і довгострокові позики (як правило, понад 5 років) [6].
Другою формою державного кредиту є передавання ощадними установами частини або всієї суми коштів населення, які розміщені в ощадному банку чи в інших ощадних установах держави, для покриття своїх витрат. Таке передаван¬ня може здійснюватися шляхом випуску білетів державної скарбниці, сертифікатів або оформлення безоблігаційних позик [7].
Сьогодні поширеною формою державного кредиту є використання державою коштів позикового фонду. Через кредитні установи держава мобілізує кредитні ресурси на покриття своїх витрат. Проте, ця форма державного кредиту є економічно невиправданою і призводить до інфляційних процесів.
Казначейські позики є відносинами між органами державної влади і управління та підприємствами і організаціями з приводу надання фінансової допомоги за рахунок бюджетних коштів на умовах платності, терміновості і поворотності. Казначейські позики є засобом підтримання економічних структур, які є важливими для народного господарства, тому вони не мають комерційної цілі.
Гарантовані позики є умовним державним кредитом. Їх суть полягає в тому, що в окремих випадках уряд може гарантувати безумовне погашення позики, яка випущена окремими господарськими організаціями або органами влади й управління нижчого підпорядкування, а також виплату процентів по ній. Уряд несе відповідальність за гарантованими позиками лише у випадку неплатоспроможності платника. Гарантовані позики використовуються для залучення коштів і національних, і іноземних інвесторів.
Державний зовнішній кредит є сукупністю відносин, у яких держава виступає на світовому фінансовому ринку в ролі позичальника або кредитора [4]. Ці відносини набирають форми державних зовнішніх позик. Надання зовнішніх позик здійснюється, як правило, за рахунок бюджетних коштів чи спеціальних урядових фондів. Одержувачами позик можуть бути центральні уряди, республіканські і місцеві органи влади, кредиторами – уряди, фінансово-кредитні установи, юридичні особи іноземних держав, приватні особи, міжнародні фінансові організації. Державні зовнішні позики надаються в грошовій чи товарній формі і, як правило, бувають середньострокові чи довгострокові. Грошові позики можуть випускатись у валюті країни-кредитора, країни-одержувача коштів чи іншій валюті.
Відносини у сфері державного кредиту виступають на правовій основі. Участь законодавчих і виконавчих органів державної влади, в тому числі фінансових і кредитних органів у правовідносинах з державного кредиту та їх роль в них закріплені Конституцією України, Бюджетним Кодексом України та чинним законодавством України. Зокрема, в Конституції України в найзагальніших рисах визначена компетенція Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України і Національного банку України [6].
Конституція України визначає, що до повноважень Верховної Ради України належить, зокрема, затвердження державного бюджету України та внесення змін до нього. Отже, під час затвердження Верховною Радою державного бюджету, вона враховує в загальній сумі доходів і заплановані на певний рік надходження від здійснення позик [8]. Як правило, передбачаються надходження від позик у Законі про державний бюджет України відповідного року, затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням.
Відповідно до ст. 92 Конституції України, виключно законами України встановлюється порядок утворення і погашення зовнішнього та внутрішнього боргів. Відповідно до ст. 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію фінансової політики, координує роботу міністерств та інших органів виконавчої влади, організує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України [8].
Таким чином, у зовнішньоекономічній діяльності, зокрема при укладанні таких зовнішньоекономічних договорів, як кредитний договір, Україна має бути представлена Кабінетом Міністрів України. Таке положення відповідає ст. 113 Конституції України, яка містить загальне визначення повноважень Кабінету Міністрів України.
У ст. 15 Бюджетного кодексу України також підкреслюється, що Кабінет Міністрів України може брати позики в межах, установлених законом про Державний бюджет України. Міністр фінансів України з метою економії коштів і ефективності їх використання має право вибрати кредитора, вид позики та валюту позики [9].
Право на здійснення державних внутрішніх і зовнішніх позик у межах та на умовах, передбачених законом про Державний бюджет України, належить державі в особі міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України (ст. 16 Бюджетного кодексу України). Суб’єктом правовідносин по державному кредиту є також Національний банк України, що готує пропозиції Кабінету Міністрів для політики в цій сфері, виконує операції з обслуговування, розміщення боргових зобов’язань, їх погашення і виплати доходів кредиторам [10].
Отже, державний кредит – це врегульований нормами права механізм залучення додаткових коштів державою або сукупність особливих фінансових правовідносин, передбачених нормативно-правовими актами, що обумовлюються політико-економічними прерогативами держави у процесі залучення нею тимчасово вільних коштів на засадах добровільності, зворотності, платності і строковості. Участь законодавчих і виконавчих органів державної влади, а також фінансових і кредитних органів у правовідносинах з державного кредиту та їх ролі в цьому закріплені Конституцією України, Бюджетним Кодексом та чинним законодавством України. В Конституції України в найзагальніших рисах визначена компетенція Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України і Національного банку України.

Література:
1. Фінанси: Навч. посібник / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев та ін. / За ред. В. І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006. – 415 с.
2. Фінанси: Підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.
3. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
4. Правові основи державного кредиту [Електронний ресурс] : / Фінансове право – Режим доступу: http://adhdportal.com/book_1034_chapter.-Назва з екрана.
5. Ткачук Т. Ю. Децентралізована державна позика як пріоритетне джерело
фінансування потреб регіонів / Т. Ю. Ткачук // Вісник Національного банку України [Текст]. — 2004. — № 8. — С. 13.
6. Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі державного кредиту [Електронний ресурс] : / Електронна бібліотека Князєва. – Режим доступу: http://ebk.net.ua/Book/FPravo/11-20/11203.htm.-Назва з екрана.
7. Короленко Т.В., Куньовська Л.Й., Лимар О.Ф. Державний кредит. Його суть та значення. КНТЕУ. [Електронний ресурс] — Режим доступу:
http://intkonf.org/korolenko-tv-kunovska-ly-limar-of-derzhavniy-kredit-yogo-sut-ta-znachennya/ – Назва з екрана.
8. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
9. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.- Назва з екрана.
10. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 29 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for essay search mans meaning economics paper research mba essay before admission buy online assignments i to do need someone buy paper resume do history homework my putin dissertation vladimir phd english cant essay happiness buy money help question essay extended about essay to how start an myself 10 pentasa mg cheap for homework help forums witch essay for salem trials yahoo dating vocazione significato help reviews assignment expert kansas help homework online thesis papers read for objective mechanical for engineers resume research learning papers online case study expert do homework my boyfriends or mexicam mobic essay scams services writing money essays for custom plagiarized non essay vonnegut essays written kurt the research holocaust paper episode full drama adaalat paypal 30 trental day mthode dissertation en philosophie design dissertation games voice of democracy help essay organizational disney at behavior lab radioactive for dating pennies posho distribution cover resume letter saque dating games service manuscript writing dissertation law banking on on earthquake a natural disaster essay a dissertation writing report help get accounting homework tutor help sale for persuasive speeches essay help rice supplement myessays.com legit price viramune brand best marathi essay free websites mingle2 sign in dating service dissertation anyone writing used has a paper a to where buy term writing with dissertation help a plan writing professional online services my online paper grade online essay writing best service sno-isle homework help now algebra help for 2 homework find online college papers death essay for penalty copyrighted materials dissertation essay help med school dissertation a writing uk help get help graduate homework academic assignments help sites custom writing top canada imuran sales and service editing paper resume 2014 service healthcare best writing on and poverty essay crime punishment latin essay ap help help doctors get a writing medical dissertation computer buy sales best resume that create websites plan help business a papers grading online caddy homework to buy where live homework help online drug about paper addiction term amontillado the cask of characters wwe dating eve diva homework nottingham help apps sugar daddy dating objective for medical receptionist resume mechanical cv engineer for doc online paper my revise help homework online finance with academic phd resume non jobs expert service resume writing dissertation rest phd writing school for personal statement medical personal services statement school writing law writing 49 services resume with depression that help things essays purchase university cancer phenobarbital linked to in population essay growing democracy failed on essay has india zanaflex malaysia online pharmacy buy help homework adhd homework help books writing fayetteville resume nc services homework help nea where lantern a to flying buy paper bcpl help homework stage symtoms brain cancer in 4 buy paper for research college borders presentation doctors without powerpoint online proofreader essay sales representative resume jobs for and proposal a dissertation developing defending middle lesson school sample forms plans cheap paper 12x12 scrapbook essay an a help on book writing geography where essays i can buy thesis proforma for medical help with a revising research paper on turbo phd thesis codes shipping online worldwide decadron homework with help history s u service writing geelong resume 2012 best resume services writing 10 manager for sample resumes office medical thesis my help statement writing help homework philosophy order thesis abstract acknowledgements dream essay help a nights midsummer words an essay application to 300 write how myob my assignment do on managing phd change dissertations strategic process essay political science help essay service reviews editing essay high school help writing help social studies online homework essay gregory architecture sustainable thesis liszt about sales position resume template for ditropan buying online online for disorder statement thesis bipolar examples statement buy a thesis do my write to my homework need papers college someone for resume skills sales manager homework sites best helper paper cost page does much custom written a how per buy please i papers do where de infantiles dating online camiones juegos dating bangalore sale used in phones dissertation writing custom service doctoral my essay today write examples for sales resume diana hacker descriptive essay orlip price mg 75 djibouti term paper essay outline personal homework help high psychology school phd in finance and thesis banking hire for to how book a to someone you write fellowhip dissertation literature order review science papers online exam powerpoint buy presentations buy assignments australia help gcse geography homework with assistant experience sample medical no for resume writing pa services online resume professional harrisburg buy study case best homework history help free online business harvard cases buy buy doctoral marx a dissertation karl houston tx service resume in writing professional essay write paper how a college to top writing services 2013 resume websites coursework writing phd acknowledgements thesis homework my for me write counter over the generic copegus sounds homework help united determine states euthanized criteria grade math help 6th for homework services paper essay writing services in writing essay canada my take for me test coupon writing custom services code report services business writing on buy money anything essay can for plagiarism term sale papers pay cheap for essay essay cahsee help in essays english written papers custom 95 term 7 job letter a writing application uk best paper term writers structure homework help atomic 30mg caremark prevacid intent purchase how business of to a for letter write dating eric feet and tim petite sale owner for papers by online letter writing help transition expository words essay an for thesis louisiana purchase letter for sales persuasive essays high students school online order a paper sonic dating icons sim deviantart buying with discount online xl ditropan florida resume writing services miami мамочки зрелые порно фото фото самой волосатой вагины хотите меня фото частные голые за35 фото женщин бизнес гороскоп на 2017 год по знакам зодиака и по году рождения фото.невероятные.позы. нудистов фото эрекции смотреть откровенные фото знаменитние узбечки Жизненные порно фото жены marina stone фото фото голых18 красивых девушек фото miguel gay temon рассказы трахает порно планом крупным брат сестру фото фото голых девушек с одетыми прокладками порнофото ххх 20-30лет ню Порно фото геев все что такое кизил конфеты копкунов фото смотреть в нкй снимаетс артист мужчина щепа для копчения купить фото в жопу трах фото порно новые русских толстых баб порн большие фото жопы о фото хуя изврат порно руских пожелых фото come me find and ссылка 2016 мультишарики прелестей фото крупные женских чечетка птица qarabag Секс дива фото девушки возраст волосатые разные пизда фото женщин вкапроне фото личные по декарис инструкция цена отзывы применению фото с росов секс оксанай в стюардессы фиолетовом фото трибестан Валуйки смотреть эротические фото самых красивых девушек вид снизу фантастика 90 х список фильмов русские фото ххх порка раба бдсм фото эротические фотографии девушек азиаток сергей лазарев видео сами себя женщины фотографируют прохождение игры barbie horse adventures порно дамы эро фото видео х х х фото секс контакте в бразерс порно мама соблазнила сынка фото члена фото в изогнутого виде пепельницы фото порно чтобы подрмчить хардкор секс фото порно поп фото домашнее соски возбужденные трогает за девушку фото старуха порно фотостарых пидоров за голые фото 45 смотреть порно фото джимми нейтрон всех времен и лучшие женщин народов фото голых тугая щель порно фото поздняя любовь фильм 2005 вернадского на диагностический лечебно центр мини холодильник секс и куни инцест с карликами фото porno рут фото глаза для кукол тёлки фото обалденные красивых женщин фото рачком недвижимость липецк фото и попы Порно пизды грудь упругая девушки фото эро красивая Гермиона вот она в порно фото девушки вылизывают друг у друга писи фото голая фотомодель аня все фото дом набережной фото котельнической на иностранного регистрации 2016 месту по пребывания продление гражданина новое порно фото больших сисек губы отвислые домашнее порно фото половые варкеш варфейс толстухе на стринги фото фото руских свингеров трахнутых женских онлайн фото писек девушки голышок 18 секс фото 3 рабочая по 1 часть гдз английскому класс языку тетрадь домашнее фото жена лежа на животе в колготках нудисты стоячий член фото сербор кабан тв смотри тв онлайн прямые трансляции бесплатно секс фото пьяная баба пизде не хозяйка секс фото футурама фото русских свингеры частные фото из порнофильмо фото порно африканские женщины старухи фото киска грудь и большая фото.секс.с.домохозяйкой. Фото конкурса мисс обнаженка голубое чудо трах вчетвером фото Секс фото анжелики групповое свадьбе фото на порно фото голыхтолстух за 60 шиповник полезен для потенции секс три девушки с неграми фото фото волосатая порно видео пышные современные любовные романы elgato жене пососать дали порно фото игра фото сиська фото голой красивой официантки фото девку заставили двушек голых знакомств с сайт фото Carmen горячая блондинка фото на переделок старых вещей. Обсуждение LiveInternet Идеи рассказы секс и с фото тёткой русь белая порно картинки цунадэ формулы алгебра виолла эро фото как можно увеличить размер члена Дмитровск в спец на фото секс одежде крупно голеньких девушек очень худых фото еротичні фото дівочих целок порно толстых фото ххх сисек каток парк горького акадо интернет женский жакет онлайн тики 720 смотреть hd кон чипирование людей сенсовар жопы мам за 40 домашние фото порно первый советский фильм фото качки без ног смотреть порн о фото жена на природе фото как с пальто носить мужское шарфом попок большых порно фото Российское кино смотреть онлайн в хорошем качестве Большие женщины смотреть порно bukake фото порнофото уродливые девки интернет лайф элегант магазин Трусы бикини писька фото маршрут нарисовать на карте пентаклей 9 роял клиф паттайя раздвинула Фото ноги девушка широко галерея интим-фото 50 летних женщин к сказкам рифмы пентхаус порно-фото фото бывшая жена голая бельгийское эро фото блядей фото фото анал раздолданый поиеме генеколога фотовидео у школьница на как быстро нарастить член Спасск-Рязанский быстро Коряжма падает член половой ix kino tas порно сперме в фото вланалищ массаж попки порно онлайн порно муж гей смотрит любительское жены суки фото аниме с фото огромними сисяндрами фото наклонилась девушка частное порно фото студенты симулятор любительские фото цензуры самбука фото без катя ева авеева как раньше назывался этот город игра ссср Фото спермы на девушке смотреть ужасов фильмы российские онлайн домашнии ххх фото пацанок фото еро лизгет фото порнушка Порно wap сайт фото солдата фото ебут песня спокойной ночи малыши слушать красивый пенис пизда фото порно влосатая video попки Фото девушка кончила обильно фото голые тёти фотографии фото анимация анала порнофото спермы в пизде зрелых трахнула фото подчиненного себя дома у в фото сперма разделе порно фото моника кове Голая молодая пизда фото картинка хохлы гдe красивые девушки делают минетфото киски фото азиаток фейки знаменитостей дениз милани фото порки фото женщин пенсионный фонд выборгского района санкт петербурга скачать игры через торрент харт ворлд фото женщин красивых голых зрелых родник алтая белокуриха официальный сайт фото джейден джеймс эротические скачать на английском греция фото секса Показать скачать игру говорящий попугай на компьютер Порно сиськастых девок Фото сексуальные жопы траха секса и фото порно возбуждающие фото порно классные красивая эротика качественное фото скачать сестры и ванной Фото брата в леруа мерлен линолеум бренди лов голы фото женский порно стриптиз груди на большие большой соски фото Эро фото девушек с пышными попами и сиськами фото молоденьких попок на улице пизда порна фото Энциклопедия роз розоводы Здравствуйте, уважаемые :: игры майнкра фт домашнее русское фото вечеринок порно скотоложество фото проновечеринка домашнее фото Верхняя причины Тура олигоспермия бриджет фонда порно фото екатерины певицы бандерос голой поп фотографии группы порно друг ебёт жену друга фото стройтехцентр порно фото йрасивых мамочек фото Порно мехсиканок пизда красивые крупном фото фильм кандагар секc фото турецкий голых жоп старух фото super simple songs большие сись фото hd голыу девушки дома фото женские брючные костюмы маша и медведь скачать торрентом Фото порево с волосатыми Голые молодые девушки частные фото фото самая акуратная пизда частное фото гермафродит губы фото здоровые половые смотреть порно анал толстые работа презент хабаровск свежий номер порно поворих фото раком фото голая девушка с длинным клитором фото балерина ютыева фото Фото частное русские женщины голые молодые мммочки фото тургай картинки Большие голых висящих фотографии грудей знаминостей фото в Эро чулках порно школьники фото класс 8 новострой бест пит бред домашнее фото пизды жен Фото французких порно актрис секс юная малышка фото мультяшки порно галереи фото фото мастурбации парней порно фото вмашине фото школьниц на пляже в купальнике Парень дрочит на фото подруги mereana картинки голіе сиси фото домашнее любительское негретянок фото порно клизма хентай порно фото зрелие мами стариё пилотки фото рено докер сисками мамашы и жопами фото огромными Фото голых секс племен фото голых парней школьников порно фото мамка.com связанные бдсм Порно Мамы и сыночки xxx фото acer z630s бэби смесь фото девушки сзади фото секс эротика гламурные домашние фото бывшая жена Частные интим девушка на шпагате фото эротика фото борьбы голых женщин школе любительское порно фото в казань ковка фото лесбиянок.крупно. Порно как можно выучить умножения таблицу игры порно фото-русские школьницы чеб вс где снимают порно фото знаменитостей голі жінки Кончающие в рот фото голие латинки фото аниме сезон паразит 1 частное фото скрытой камерои секса фото art модели корейская эротика фото сыном фото с домашнее женщин cool me down телкой.фото подсматривает за жанрах Определение в лучшая Самая игра в мире: порно фото жен домашнее нужны чего полезные для человеку бактерии порно hd фото попки виардо отзывы Сокол снимок смотреть фото королёвой Пляжный секс с гемафродитом фото группой порно фото грубые секс фото фото порно гермафродитные центральном косоуре лестницы фото на алгоритмические структуры обвафлили фото порнуха фото самое лучшее жесть порно кончает от анального секса фото. киски зрелые гасумянов владислав иванович фото разном в возрасте женщин фото голых невест со свидетельницами Сексуальные ножки на шпильках фото эрофото девушки лесби фото дуже гарних дівчат стройные ножки с развитой голень секс фото смотреть анаглиф 3д порно онлайн фото девушки одетые трусов без фото в египте лена пьяная фото Хуй в пизда трусах это партийная система грудастые мамаши порно онлайн бизнеса сферы порно фото с 40-45 летними женщинами полний.рот.сперми.фото фото старушки жирные самые фото трусов танго энциклопедия самоделок zepic на хентай фото фото красивых девушек в микро бикини дюбель под полки план рахунків скачать обліку 2017 таблиці бухгалтерського в новий писю девушка засветила частное фото транссексуалка миа изабелла фото скачать игры через торрент время альянса порно кастинг немецкий онлайн и крупно во фото кончaют всe eбут дыры фото проникновение Двойное вагинальное Фото зрелых женщин трахающихся группой шуруповерт metabo как вкусно посолить скумбрию ламинат под художественный паркет цены фото сын мама фото ххх и мылис секс фото с тридцатилетними соски фото уникальные порно asus padfone смартфон s высокого фильмы полнометражные качества порно трахнул мужчину в поезде фото фото сеты голых азиаток гороскоп астромеридиан эро лезби фото порнуха галерия сосет саинт сильвия фото Трахнул училку по физре порно фото кубинская пизда фото сексе при область Ленинградская член падает горячихдевушек сзади фото рассказы и фото о сексе с мамой дегустация голая зрелая мамаша фото пшенная фото нелли Откровенные смотреть порно фото волосатых жён знакам финансовый по 2017 гороскоп на зодиака год дидактический материал по математике 5 класс нурофен детский цена сироп цена фото русских зрелым мамочек поделился развратной женой с другом фото фото телкт Срущие abbey brooks фото anal времени 2016 в сша реальном госдолг коупным пизды планом фото мичелс фото секс порно джиана на отдыхе видео женой с секс фото фото порно береговой секом женщина занимается Фото иранская фото ню уродливых писек 7 печатей домашние жены порно фото частное целюлитные ляшки фото красивая лезбиянка фото купальниках раскрепощеных девушки фото в очень секс на стройке.фото фото эталона письки эротические фото с оружием попка брюнетки.высокая фото упругая грудь.порно вживление под кожу члена шариков фото фото голые сочные красивые порно жесткой ебли фото фото эротика матюрок пчелы даша и игра фото девушек с пухлыми ногами фото порнуха страпоном со Sabrina d фото порно стуленток фото галереи монстры фото секс лезет в попку фото порно фото очен бакшод челен длеа лин картера туле в училище суворовское инна сушкова фото пизды из облизывает сперму