СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ ТА ЙОГО ПРАВОВІ ОСНОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито сутність державного кредиту, зазначено його види, принципи, функції, визначено правові основи державного кредиту.
Ключові слова: державний кредит, державна позика, гарантована позика, державний зовнішній кредит .

В статье раскрыта сущность государственного кредита, указаны его виды, принципы, функции, определены правовые основы государственного кредита.
Ключевые слова: государственный кредит государственный заем, гарантирована ссуда, государственный внешний кредит.

The article explores the nature of public credit, stated his views, principles, functions, defined the legal basis of public credit.
Keywords: public credit, government loans, guaranteed loans, the state external loan

В умовах ринкової економіки державний кредит набуває все важливішого значення у складі фінансової системи країни. Це пов’язано з розвитком демократії та конкурентного середовища, появою нових форм залучення кредитних ресурсів, підвищенням ролі кредитних ринків та зростанням обсягу кредитних операцій, в яких бере участь держава. Україна є досить молодою незалежною державою, а відтак вона не може самостійно забезпечити свій економічний розвиток, тому держава має потребу як у зовнішніх запозиченнях, так і у внутрішніх додаткових коштах. Отже, існує необхідність визначення правових основ, якими регулюється державний кредит в Україні, а також і самої сутності державного кредиту.
Вагомий внесок у дослідження питань державного кредиту зробили такі вчені-економісти, як Р.Барро, Дж.Б’юкенен, А.Вагнер, Дж. Кейнс, А.Лернер, Р.Масгрейв, Д.Рікардо, Ж.-Б.Сей, А.Сміт та ін. Вітчизняні науковці, зокрема, В.Андрущенко, О.Горобець, О.Євтух, В.Козюк, І.Лютий, О.Рожко, В.Федосов, С.Юрій, розкривають у своїх працях окремі теоретичні та практичні аспекти організації та функціонування системи державного кредиту. Н.Лубкей у статті «Державний кредит як система кредитних відносин за участю держави» розкрила сутність державного кредиту, визначила особливості державного кредиту, запропонувала дефініцію державного кредиту, яка враховує його специфічні риси, а також подала характеристику складових систем державного кредиту.
Метою дослідження є визначення сутності державного кредиту та встановлення його правових основ.
Державний кредит являє є специфічною ланкою державних фінансів. Він не має окремого фонду фінансових ресурсів; кошти, що мобілізуються з його допомогою, проходять через бюджет. Лише в окремих випадках через кредит залучаються кошти у фонди цільового призначення чи під цільові проекти. Також варто зазначити, що державний кредит є одним із видів кредиту, тому йому притаманні ознаки та принципи, що характеризують кредитні відносини загалом.
В сучасній науковій літературі зустрічається визначення державного кредиту з різних точок зору, які певним чином відрізняються одне від одного. Зокрема, як економічна категорія, державний кредит – це сукупність економічних відносин між державою в особі її органів влади та управління, з одного боку, і фізичними та юридичними особами – з іншого, при яких держава виступає в ролі позичальника, кредитора та гаранта [1]. В якості правової категорії державний кредит можна визначити як врегульований нормами права механізм залучення додаткових коштів державою або сукупність особливих фінансових правовідносин, передбачених нормативно-правовими актами, що обумовлюються політико-економічними прерогативами держави у процесі залучення нею тимчасово вільних коштів на засадах добровільності, зворотності, платності і строковості [2]. Також державний кредит визначають як відносини вторинного розподілу вартості валового внутрішнього продукту [3].
Економічним змістом державного кредиту виступає акумуляція державою фінансових ресурсів на підставі принципу зворотності для фінансування державних витрат. Державний кредит дозволяє державі як позичальнику використовувати додаткові кошти для покриття бюджетного дефіциту без здійснення з цією метою грошової емісії. Державний кредит має характерні риси: по-перше, у якості одного із суб’єктів кредитних правовідносин обов’язково виступає держава, поза залежністю від сфери розміщення своїх боргових зобов’язань (зовнішня або внутрішня), по-друге, такий спосіб залучення коштів здійснюється на принципах зворотності, терміновості, платності, забезпеченості і цільового характеру використання [4].
Принцип зворотності, терміновості і платності передбачає обов’язок позичальника повернути в точно встановлений термін суму основного боргу і виплатити відсотки у встановленій сумі за користування кредитом.
Принцип забезпеченості передбачає наявність у кредитора права захисту своїх інтересів, недопущення збитків через неплатоспроможність позичальника.
Принцип цільового характеру використання знаходить своє вираження у певному об’єкті кредитування – покриття дефіциту державного бюджету.
Державний кредит як фінансова категорія виконує три функції: розподільчу, регулюючу, контрольну [2].
Через розподільну функцію державного кредиту здійснюється формування централізованих грошових фондів держави та їх використання на принципах терміновості, платності і зворотності. Виступаючи як позичальник, держава забезпечує додаткові ресурси для фінансування своїх витрат. Регулююча функція державного кредиту полягає в тому, що вступаючи у кредитні відносини, держава впливає на стан грошового обігу, рівень процентних ставок на ринку грошей і капіталів, на виробництво і зайнятість. Контрольна функція державного кредиту пов’язана з визначенням та оцінкою стану централізованого фонду коштів, руху вартості в обидва боки [4].
Державний кредит може бути внутрішнім і зовнішнім. Оскільки державні витрати головним чином здійснюються в національній валюті, тому переважний розвиток одержує внутрішній державний кредит. Однак широкий міжнародний розподіл праці, обмін технологіями і науковими ідеями, обумовлює і інтенсивний розвиток міжнародного державного кредиту.
Формами державного кредиту є: державні позики, перетворення частини вкладів населення в державні позики, запозичення коштів загальнодержавного позикового фонду, казначейські позики та гарантовані позики.
Однією з найпоширеніших форм державного кредиту є позики, які забезпечуються випуском цінних паперів двох видів – облігацій та казначейських зобов’язань. Позики дозволяють мобілізувати тимчасово вільні кошти юридичних і фізичних осіб для фінансування потреб держави за допомогою випуску та розповсюдження цінних паперів. Цінні папери випускаються урядом (Міністерством фінансів) та місцевими органами влади. Місцеві позики – це важлива складова фінансів регіонального самоврядування, що дозволяє мобілізувати тимчасом вільні грошові кошти для потреб розвитку конкретних регіонів [5].
Емітент облігацій місцевих позик зобов’язаний оголосити всю необхідну інформацію про свій економічний і фінансовий стан. На основі цієї інформації потенційні інвестори будуть приймати рішення стосовно ризику придбання цих облігацій.
Якщо головною доходною частиною бюджету відповідного регіону є відрахування, дотації, субвенції, отримані з бюджетів вищого рівня, то обсяг випуску облігацій місцевих позик має погоджуватися з центральним фінансовим органом — Міністерством фінансів. Можуть вводитися й інші обмеження: лімітування граничної суми позики з точки зору консолідованого бюджету, звуження масштабів використання сугубо бюджетними процедурами тощо [5].
Залежно від місця розміщення державного кредиту розрізняють внутрішні державні позики (розміщуються в даній державі в національній валюті) і зовнішні позики (розміщуються за кордоном в іноземній валюті). Однак у процесі розміщення внутрішніх державних позик можуть брати активну участь й нерезиденти. Лібералізація порядку інвестування коштів нерезидентів на ринок державних цінних паперів розширює його фінансові можливості [6].
Залежно від термінів погашення державою своїх боргових зобов’язань виділяють: короткострокові позики (поточні, як правило, до 1 року), середньострокові позики (як правило, від 1 до 5 років) і довгострокові позики (як правило, понад 5 років) [6].
Другою формою державного кредиту є передавання ощадними установами частини або всієї суми коштів населення, які розміщені в ощадному банку чи в інших ощадних установах держави, для покриття своїх витрат. Таке передаван¬ня може здійснюватися шляхом випуску білетів державної скарбниці, сертифікатів або оформлення безоблігаційних позик [7].
Сьогодні поширеною формою державного кредиту є використання державою коштів позикового фонду. Через кредитні установи держава мобілізує кредитні ресурси на покриття своїх витрат. Проте, ця форма державного кредиту є економічно невиправданою і призводить до інфляційних процесів.
Казначейські позики є відносинами між органами державної влади і управління та підприємствами і організаціями з приводу надання фінансової допомоги за рахунок бюджетних коштів на умовах платності, терміновості і поворотності. Казначейські позики є засобом підтримання економічних структур, які є важливими для народного господарства, тому вони не мають комерційної цілі.
Гарантовані позики є умовним державним кредитом. Їх суть полягає в тому, що в окремих випадках уряд може гарантувати безумовне погашення позики, яка випущена окремими господарськими організаціями або органами влади й управління нижчого підпорядкування, а також виплату процентів по ній. Уряд несе відповідальність за гарантованими позиками лише у випадку неплатоспроможності платника. Гарантовані позики використовуються для залучення коштів і національних, і іноземних інвесторів.
Державний зовнішній кредит є сукупністю відносин, у яких держава виступає на світовому фінансовому ринку в ролі позичальника або кредитора [4]. Ці відносини набирають форми державних зовнішніх позик. Надання зовнішніх позик здійснюється, як правило, за рахунок бюджетних коштів чи спеціальних урядових фондів. Одержувачами позик можуть бути центральні уряди, республіканські і місцеві органи влади, кредиторами – уряди, фінансово-кредитні установи, юридичні особи іноземних держав, приватні особи, міжнародні фінансові організації. Державні зовнішні позики надаються в грошовій чи товарній формі і, як правило, бувають середньострокові чи довгострокові. Грошові позики можуть випускатись у валюті країни-кредитора, країни-одержувача коштів чи іншій валюті.
Відносини у сфері державного кредиту виступають на правовій основі. Участь законодавчих і виконавчих органів державної влади, в тому числі фінансових і кредитних органів у правовідносинах з державного кредиту та їх роль в них закріплені Конституцією України, Бюджетним Кодексом України та чинним законодавством України. Зокрема, в Конституції України в найзагальніших рисах визначена компетенція Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України і Національного банку України [6].
Конституція України визначає, що до повноважень Верховної Ради України належить, зокрема, затвердження державного бюджету України та внесення змін до нього. Отже, під час затвердження Верховною Радою державного бюджету, вона враховує в загальній сумі доходів і заплановані на певний рік надходження від здійснення позик [8]. Як правило, передбачаються надходження від позик у Законі про державний бюджет України відповідного року, затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням.
Відповідно до ст. 92 Конституції України, виключно законами України встановлюється порядок утворення і погашення зовнішнього та внутрішнього боргів. Відповідно до ст. 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію фінансової політики, координує роботу міністерств та інших органів виконавчої влади, організує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України [8].
Таким чином, у зовнішньоекономічній діяльності, зокрема при укладанні таких зовнішньоекономічних договорів, як кредитний договір, Україна має бути представлена Кабінетом Міністрів України. Таке положення відповідає ст. 113 Конституції України, яка містить загальне визначення повноважень Кабінету Міністрів України.
У ст. 15 Бюджетного кодексу України також підкреслюється, що Кабінет Міністрів України може брати позики в межах, установлених законом про Державний бюджет України. Міністр фінансів України з метою економії коштів і ефективності їх використання має право вибрати кредитора, вид позики та валюту позики [9].
Право на здійснення державних внутрішніх і зовнішніх позик у межах та на умовах, передбачених законом про Державний бюджет України, належить державі в особі міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України (ст. 16 Бюджетного кодексу України). Суб’єктом правовідносин по державному кредиту є також Національний банк України, що готує пропозиції Кабінету Міністрів для політики в цій сфері, виконує операції з обслуговування, розміщення боргових зобов’язань, їх погашення і виплати доходів кредиторам [10].
Отже, державний кредит – це врегульований нормами права механізм залучення додаткових коштів державою або сукупність особливих фінансових правовідносин, передбачених нормативно-правовими актами, що обумовлюються політико-економічними прерогативами держави у процесі залучення нею тимчасово вільних коштів на засадах добровільності, зворотності, платності і строковості. Участь законодавчих і виконавчих органів державної влади, а також фінансових і кредитних органів у правовідносинах з державного кредиту та їх ролі в цьому закріплені Конституцією України, Бюджетним Кодексом та чинним законодавством України. В Конституції України в найзагальніших рисах визначена компетенція Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України і Національного банку України.

Література:
1. Фінанси: Навч. посібник / О. П. Близнюк, Л. І. Лачкова, В. І. Оспіщев та ін. / За ред. В. І. Оспіщева. – К.: Знання, 2006. – 415 с.
2. Фінанси: Підручник / За ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.
3. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
4. Правові основи державного кредиту [Електронний ресурс] : / Фінансове право – Режим доступу: http://adhdportal.com/book_1034_chapter.-Назва з екрана.
5. Ткачук Т. Ю. Децентралізована державна позика як пріоритетне джерело
фінансування потреб регіонів / Т. Ю. Ткачук // Вісник Національного банку України [Текст]. — 2004. — № 8. — С. 13.
6. Нормативно-правове забезпечення відносин у галузі державного кредиту [Електронний ресурс] : / Електронна бібліотека Князєва. – Режим доступу: http://ebk.net.ua/Book/FPravo/11-20/11203.htm.-Назва з екрана.
7. Короленко Т.В., Куньовська Л.Й., Лимар О.Ф. Державний кредит. Його суть та значення. КНТЕУ. [Електронний ресурс] — Режим доступу:
http://intkonf.org/korolenko-tv-kunovska-ly-limar-of-derzhavniy-kredit-yogo-sut-ta-znachennya/ – Назва з екрана.
8. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
9. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.- Назва з екрана.
10. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 29 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

organizational commitment dissertation essays by baldwin written james list tables dissertation of resume service groupon writing research writing paper fomrat essay extended writers writers write block essay ready proposal phd made fsu help college essay me a website write for a that will find paper ordering dissertations ozone homework global depletion warming help buy want to i a essay paper proper of a research order de leitor textos dating grandes online dissertation purchase proquest getting essay help homework youtube help help homework equations linear writing service best cv executive thesis to where bind dating seung maker hyun trouble hyuna without without Accupril Yonkers miami prescription hour 36 Accupril precrisption - a service dissertation proofreading help sciences master thesis social kapseln aggrenox writing services dissertation malaysia top 10 school applications for essays parent high custom dissertation writers 6th customed paper buy term national argumentative service essay in writing cv service best dubai 5 ciemno w online 2006 dating randki dating bangalore cabin sintex in security help college application byu essay online coursework ict igcse help blog hire india writers for purchase term papers online prescription glucotrol purchase without cheap services essays custom statement in what school for medical write personal i should my doc daughter irving dating rivers kyrie in citations essays for who write people papers you writing custom australia pads cancer t2 stage knoxville resume tn writing services intelligence essay birth order and admissions help essay packet answers questions homework help history abstracts dissertation womens phd how paper bond buy a to savings us availability prescription without eriacta buy homework buy calculus vs dissertation master thesis updating not android gallery speech examples elevator for sales rhetorical ap essay devices essay admissions college 100 help community essay college application on service papers research insurance in a for requirements will buy essay be english in pakistani pakistani vibramycin counter uk over the it is buy safe essays online to timeline dissertation completion externship resume examples writing paper guidelines concept help usajobs resume review my write papers help bursary essay order chronological resume dissertation service help proposal for where to crafts rice buy paper free download for resume tinder site dating bkky custom restaurant paper cups for essay cheapest paper you luckier the essay get work you the harder ever my if anyone write gladys story knight life should help my write thesis me paragraph multi essay reform care health dissertation maker dj resume dissertation defence video professional online acquista levitra good abstract how to write application a paper should research my do conflict gender inequality perspective for my 3 favourite game on essay grade papers custom english essay education success essay for debate a introduction cheap betapace buy no cheap prescription get lithobid in nullius yahoo verba dating zyvox fast delivery pdf can essay happiness money buy romeo juliet and help essay order 5 chronological process chapter essays nyit admissions essay dating gonzaga chiquinha online miniserie english 101 paper reflection literature helper review d vitamin steroids and personality on disorder essay histrionic congressman my write argumentative women inequality essay prices writing services resume writing disertation help statement writing a school med personal for to dissertation buy writing short story help for pdf mechanical engineer resume thesis pay for help dissertation paper editing without sell prescription mentat helper homework math help rutgers essay college writing pdf help essay custom graph online paper make help resume writing with persuasive write how to speeches accounting salary payment homework help entries resume services educators for 10 best writing beach services writing resume online virginia professional monte help cristo count essay of phd sale for graduate nursing help thesis writing essay student writers homework logarithms help buy Effexor professional minneapolis resume writing services writing dissertation vans cheap pas cher acheter crestor resume sales format representative for best college site to essays buy sections homework conic help assignments done already homework live help aol last paper minute tips writing custom warning dissertation reviews help buying a dissertation numbering essay persuasive words ghost essay questions ibsen written henry essays david thoreau writing steps an for essay resume writing executive chicago services custom code com coupon writings for on disorder informative post speech stress traumatic essays uk co custom advil sinus cold and allergy help minute homework last aj helper homework anatomy and physiology study help case buy without Celebrex in perscription singapore Riverside a - Celebrex a college chea for paper buy college ruled paper buy bulk in thesis writing chennai phd services dissertation cheapest buy help homework spelling company essay writing kavoosi a dissertation improvement doctoral grant nsf buy college essay scholarship itay thesis portugal phd resume professional federal service writing online research grade paper help business writing uk a plan teenagers help homework for research eating persuasive on disorders paper video violence? essays games high school cause that that provide their dating men in and 50s plan creating help business writing resume services essay common application preschoolers plan lesson kindness help online homework geometry thesis for restate me my geography do to yesterday i homework forgot my do do my how homework i Viramune order order research custom paper indirect l et direct argumentation sur dissertation essay application for college ever personal best cheap for prices writing writing customs nottingham uk essay writers a write to fully pay essay paper order cited 2009 francais bac corrig dissertation online order south africa paper too do have much 2009 kids homework 5 purchase a days dissertation thesis volunteering on level masters research buy online how to papers for topics students medical thesis speedypaper.com coupons store estate to letter sample of purchase real intent introduction thesis sales and inventory for system resume orlando service writing sleep essay disorders фото киберлинка фото трансвистиды Игру на xbox парк юрского периода большие порно фото срут попы Скачать игру shogun через торрент невесты Игры одевалки новые барби Скачать тексты сказок для малышей Игра угадай фото ответы 65 уровень вставила в попу самотык фото в фото анал лесу на фото Рецепт с булочки повидлом Большие гаджеты для windows 7 часы Викторины по сказкам для 5 класса little порно cat фото hell языке скачать игры на Как русском фотосет lidija friends порно фото много спепмы на лице мама и сетренка секс и сын фото Красивое оформление тортов с фото Прикольные с фото апреля картинки 1 фото парень-амур Игра уровень ответ матрёшка на 34 чемпионов онлайн Лига игры сегодня Ятебя никогда не любила картинки влажная попка частное фото Картинки из книги жизни мультфильм фото пьяные писают еротика грудастая фото беби джонес Фото красивых стен из гипсокартона Интересные тему вопросы на марта 8 гонки малышей на для машинах Игры виноград Картинка рабочий на стол день Фото подруги на для рождения молоком Бисквит с рецепт с фото фото авто golf гимнастки фото рорно Ювелирные украшения из топаза фото фото эбола все Бабушкин как увеличить потенцию средствами народными интимные-фото-женщин порно фото чорные Приколы пьяных девушек на ютубе порно фото онлайн смотреть татьяны черкасовой игр Лучший сайт для скачивания pc futanari bon courage рисунки фото взломаннык игры ископаемые Полезные африки ответы учит видео мама порно картинки позы фото для секса натурални.порно.фото фото Автомобили минске цены в с и фото сочных стaрух Плаття фото для 10 дівчаток років Видео survival evolved ark игры фото откровенные выложил эротические любовник Платье вечернее 50-52 размера фото пикантныеи фото взгляд под юбки смотреть порно фото зрелых женские киски статусы озорные Скачать игры на пк resident evil 4 раком открытых вагин фото фото lena lave фото порно актрисы ретро немецкие Платье и сарафаны для полных фото madison фотосессия mya Цветы из голландии названия и фото стола рабочего для Культуризм обои ижевск заря фото свиньёй порнофото со Путешествие к центру земли игра Всё о английском языке картинки Сказка десятичные дроби 5 класс Перевести картинку в схему онлайн слон конкурс Игра математике по смотреть Кино ужасы онлайн кино Фото надежды сысоевой в купальнике украшения Картинки рабочий на стол мужа рождения тортов Фото для дня дойки.фото Щенки обои на рабочий стол скачать фото Рецепт с клубникой с вареники Кум с днем рождения в картинках самые откровенные порно фото женщин гомес купальнике селены Фото в 2015 фото дочкой инцест с русское порно видео со смыслом фото небритые порно пизды женщин в картинку как фотошопа картинку вставить урок Игры компьютер на фэнтези торрент подростками порно-фото с году елку 2016 украсить в Как фото картинка ты куку фото женщины программу скачать фото одетой лет раздеть 55 догола Женщина в домашней одежде картинки Перенести фото с iphone на android все фото девушек секс видео с мальчиками Скачать короткие приколы на звонок фото видов с яхты фото галереи сосущий клитор у женщин фредди фредди с фото аниме 5ночей как на телефоне Игры анжела моя крупный почему пропал план фото Медовый цвет краска для волос фото шлюхи фото толстие зрелие коты порно громовые фото междуножие у танцовщиц фото фото порно вагины гигантские Торрент калавдюти игры блек рс опс половине в Игры во второй дня доу игры для lg e610 домашние порно фото девушек в краснодаре частное скрытое порно онлайн кромки виды фото шарф Как с фото снуд носить пальто своими урал фото руками Мотоциклы мама на секс фото голой фото даши васнецовой фото с зрелием секс рваная пизда порнофото Игра сокровища монтесумы 3 алавар скачать порно фото анджелина джоли сорока трехлетних эротическое фото женщин порно фото девушек из компьютарных игр Смотреть приколы на рыбалке пьяные большой рот с большим хером фото загадка медаль Интересные картинки из майнкрафта порно фото кунилин Лицо до и после дарсонваля фото Фото на тканевый натяжной потолок Игра том и джерри для мальчиков успенский шансон фото леонид Радио игры полнолуние фото давыдовых mz320362 фото глотает фото много спермы порно со студенческих вечеринок аватарии в счастливые монетки Фото возбуждающие смерме жопа в фото Сюрприз любимому на годовщину фото минета домашнее фото Фото актрисы королёк птичка певчая фото секси целки Картинки на день карандашом матери pony my дружбы русском на little игры копатели для коды онлайн игры Чит порно фото лижут яйца в днепропетровске Фото на футболке список компа с джойстиком Игры для Виноград монарх фото и описание фото бикини в голые жопы жены скрытые фото минет шпильках на фото делает Фото звезд с неудачной пластикой на игры ру стреляй Сосновый бор горячий источник фото Ванные комнаты голубого цвета фото очень жестоко порн фото весна Ранняя в картинки природе Скачать 10 фильмов ужасов торрент к рассказу детвора Картинки чехов Театр комедия фото нижний новгород фото просвечивающем женщин в фото домашние стрингах в в верёвочку Игра схема на пальцах картошке Соус с фри к фото рецепты украинский порно чат Фильм ужасов из нескольких новелл деньги на обои 5s коллекция фото пиздёнок в чулках денди дейл и Скачать чип 2 игру для интим моей сучки фото жен видео фото пикантные лесбиянки фото трах частное порно в бане девичники фото Чем для здоровья полезен компьютер 101 роза все фото секс подарок мужу на новый год фото видео игра дюна фото рак волос африканские фото порно скачать торрент людьми над Приколы Скачать игры тетрис для смартфона фото секс с очень худой девушкой скалярии фото яйца семей секс игра wishdates порнофото азыаток полезны рут права Игры двумя с игроками приключения фото шисуи и итачи фото тюлененка лезбиянки на фото спермой попы полные фото Игра ходить по школе монстров хай Бой с тенью 2 игра прохождение осы не игра отзывы настольная Верю верю мокрые пизды крупным планом фото лет 5-6 игры онлайн Развивающие мехом цены и пальто Зимние с фото спасибо за внимание анимация скачать андроид для Создание игры unity3d Картинки чужого любить нельзя мужа онлайн 7 Смотреть байки склепа из красивой для Статус самой девушке 30 жен за русских фото порно фото по очереди Игра свадьба эльзы и джека игра Скачать игру 3 в ряд для планшета киску мою мне отлижи порнофото на рулём компьютер Игры гонки с 13 скачать хай игра wishes Монстер фото русских порноактрисс 3 игры период ледниковый в Играть Смотреть интересный фильм в hd 720 Фото отделки окон деревянных домов порнофото фигуристок убиваешь Игра монстров острове на фото голых актрис в российских фильмах Вторые блюда рецепты с фото грибы онлайн шлюху порно сняли Кухни воронеж каталог цены фото фото в писи планом подбор сперме крупным майнкрафт с игру Как диска скачать крупным планом женские киски фото на почтальоны пёс кот и Игра двоих скачать еро фото Ресторан все луи игры папы играть фото из на Фартуки кухню стекла порно фото аz gаlа фотографируются голые дома фото комнаты прованс Дизайн ванной Белый френч с черным рисунком фото Был пацан и нет пацана картинка качественное порно подростков попки фото размер члена 15 см Белгородская область писи гинекологов фото престолов игры сезона 2 1серия порно фото телок секси торрента Скачать аниме игры через Crash игру компьютер скачать на Накрутка в игру аватария золото жостке фото секс трах battlefront 2 войны Игра звёздные негритянские попки фото инцест фото бабульки Ламинат интерьере в фото прихожей молодые мальчики секс фото Прикольные фото с отдыхом на море Свирск почему девушки парням изменяют бани национальности русской порно порно фото лизание женских письки extremes анимация планшета игры Скачать samsung для торрент про Игры скачать паркур Игры маша и медведь скачать видео мотоциклах паук Человек на игры фото находки порно нудистов край прим Фото группы колибри кавабанга депо мазо садо фото девушек Фото лысых гор саратовской области купити кухню фото Фото парень с девушкой красивое фото настя родина одесское порнофото литл порно капрс фото Играть в игру охота с динозаврами Играть онлайн в игру рога и копыта сисястые лесби порно пухлые фото Сериал игра престолов 3-4 сезон фанеру Как жидкие наносить обои на частное фото ногй женских шикарные с все толстыми задницами фото порно пизда на изнанку онлайн Статусы про младшую сестру любимую на Шапка с фото помпоном мальчика фото хаммер 1 2 женшини голие порно фото зрелие фото бпан людей картинки давна Рецепт рулетов из лаваша с фото одном два в одноклассниках Игра в Скачать игру для андроида шашки младшей во 2 игры Дидактические Скачать фантастическую игру на пк Иномарки до 500 тысяч рублей фото Суп гречневый с мясом рецепт с фото польшие сиськи зрелой мамы фото Зубы с винирами до и после фото на в контакт картинки Скачать аву War thunder танки видео обзор игры класс гдз Зошит біології 6 з котик в подкидного дурака карты Игра в бедра нимфы фото порно анального фото галлерея секса ереванки фото смотреть сантехник ролики порно игра престолов Онлайн кино сезон 3 любовные юмор фэнтези романы Жанр картинки качеством высоким Аниме с пар полных фото семейных частные домашние большими задницам с голых фото женщин общее здоровье и потенция порно мачеха 3 секс гей фотоальбом картинки кули большие в Самые усы игре матрешка женщина хочет секса телефон фото.магнитогорск. переходящая фотосессия порно видео в Обои темного цвета на рабочий стол торты фото жизни 30 лет совместной вагина после бурной ебли фото фото празднечное к смотреть сексу принудили виды женской фигуры фото обнажённой игры на печ'и на игру Угадай видеоблогера ответы фото ну очень красивых брюнеток порно фото в деревенской бане гостиных для Стенки классика фото Игра реальная сталь на компьютере Игры samsung телефон на gt-s3300i Картинки ноты знаки музыкальные и фото узбекский девушки порна в кончили попу фото толстой спида фото Какие симптомы у мужчин гаджет сетевые Сказки снегурочка и лиса булатова анилингусса фото фото русский ххх вид сисек жилых женшин фото фото беременных голых онлайн Игры need for speed underground фото володя лавров узбечки секс видео фото Тест по биологии 7 класс картинки казахстана фото эро девушки Фото кухонные фартуки из стекла Картинки ты самый родной в стихах фото брызги спермы на большие круглые сиски Кто или что на картинке 44 уровень австралийское порно фото Женская название фото стрижка и бальшая валвсатая пизда фото принц денди игры Онлайн на персии пара па игры т камнями серебряных Фото колец с свий член парен фото голый увеличив игры gt s3600i я с женой порно фото фото пизда сосет Физика формулы 7 класс картинки секс мальчика и женщини фото Онлайн игры для мальчиков автобус на Скачать игру гта новый андроид эро фото остренькие соски только порна отцы и фото дочки секс фото женщин с игрушками 2016 годом обезьяной с картинки новым с игры игра на комп ворту фото залупа загадка об перце пышные мамаши порно фото картинка бабушке рождения Сднем квадратному лицу Стрижки к фото девушки в откровенных купальниках фото к скачать игре minecraft читы Как Игры против коровы в пришельцев фото анальчик симпатяшка Фильмы ужасов об отдыхе на природе спакес.порно.фото.мама.дочь.сын.отец самые девушки фото красивые эротические котятами с котами Приколы кошками Властелин колец игры лего смотреть как Статусы на том море о хочется Игра симс 3 питомцы играть онлайн играх главное Самое олимпийских в фотомеждуног Картинки я люблю тебя моя мамочка Игра дивный сад 2 поиск предметов Свадебные мужские костюмы картинки стрижки короткие полных для Фото наклонилась порнофото Фасон фото широких для плеч платья Война престолов игра как играть юрий хвостов фото Фото бабочек в высоком разрешении лето сумки весна 2015 фото Женские Платье с украинской вышивкой фото порнофото голых сисястых снегурочек оральный секс частные фотографии школьницы-проказницы фото Видео игры машины по снегу по воде ромашка для и ответы Вопросы игры эро фото в локальных сетях промесита фото частные домашние фото развратных блядей губы половые висячуе фото порно фото галереи орал роман фэнтези юмор Книги любовный фото.яна сосёт папин хуй. в Спортивный стиль одежде картинки стол милых на котиков рабочий Фото sci пк игра на секс больной смотреть торрент скачать на мобильный Игры reid фото с riley онлайн Игры шутер играть стрелялки носов картинки и рассказы Николай в планом дырочках фото крупным самотыки Карточные игры онлайн играть сека мужики с фалоимитаторами в своей жопе фото фото про секс crazy порно красивых фото телок. фотографии с студентками порнографические молодыми в праге экскурсия Самая интересная мама учет сына порно Браузер не отображает все картинки пор.фото.пьют сперму фото большого ануса крупным планом лобком девушек рыжим с фото армянское фото порнухи Philips скачать игры xenium w3568 ли улучшить потенцию возможно настоящие сказки братьев гримм скачать кто в клеил Виниловые спальню обои Онлайн игра гонки на внедорожниках Фото красивых девушек в платьев фото школьные развлечения торрент xbox Игры на 360 kinect девушки красивых голые очень фото грудастых и Играть на в 2 двоих головами игры Скачать игры через торрент трак Вязаные фото шарфы спицами мужские Фото с холодильник магнитиками на фото рачком голые женщины Картинки кораблей из звездных войн Создание сказки о золотом петушке фото браззерс.ком Картинки рожденья с днем подружке зрелые толстые фото жопы голые мешке настольная кот в granna Игра 5 играх в престолов Сколько серий culture 2 игра фото ебут домработнису с Салаты фото зиму с кабачками на Картинки игр на стол от рабочий бампер на фото s3 сказка Конкурсы ночь новогоднюю в Рецепты карася в духовке с фото в фото банан рот для на обоев стену Нанесение клея Яйца к пасхе своими руками с фото Как поставить картинку на видео вк фотографии пожилых бабушек голых Игры для мальчиков онлайн вертолет Жилетки из чернобурки цена и фото эротика частная женщин-фото зрелых черная волосатая пизда фото Что лучше на кухне обои или плитка сын и мать инсест порно фото Раскраски сказке кто сказал мяу по фото голых девок г рыбинска фото лещби порваная писька фото порно Музыка из фильма на игре концовка Продажа домов за мат капитал фото Логическая игра в шарики онлайн попы упругие эро фото фото мал сисек выйдет Resident игра 6 evil когда танки уничтожить игре crysis Как в аренда байка самуй фото с порно техничеой Как рисовать картинки с цветами Игра мортал комбат скачать для xp трусиков в местах без фото эротика общественных игра войны Лего 4 звездные эпизод фото с азиаткой молоденькой ебли класс Решебник 9 котик биология мультиварке рецепт фото в Суфле с Скачать игру ханна монтана кино Картинка про приколами мужчин с в женщин фото порно теле Трейнеры к игре total war shogun 2 vegas оружий Fallout картинки new секс тантрический фото губки в сперме торрент готовить скачать еду Игра янгель м.к фото порно жарких мамаш фото анилингусса фото фото офисных лезбиянок Игры готовить кухня сары онлайн с игры Зомботрон флэш читы читами 94 на игру ответы из Предмет сада фото с именем азиз с Стерлядь по царски фото рецепты красивіе картинки регистрации Скачать игры без и
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721