СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО АНГЛОМОВНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сімкова І.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ

В статті розглянуто сучасні підходи до навчання майбутніх перекладачів англомовного науково-технічного перекладу. Надано визначення науково-технічного перекладу. Проаналізовано аспекти мовленнєвої комунікації та вимоги до рівня підготовки майбутніх технічних перекладачів.
Ключові слова: англомовний науково-технічний переклад, аспекти мовленнєвої комунікації, майбутні перекладачі, рівень підготовки.
И.О. Симкова. Современные подходы к подготовке будущих переводчиков к англоязычному научно-техническому переводу.
В статье рассматриваются современные подходы к обучению будущих переводчиков англоязычному научно-техническому переводу. Дано определение научно-технического перевода. Проанализированы аспекты речевой коммуникации и требования к уровню подготовки будущих технических переводчиков.
Ключевые слова: англоязычный научно-технический перевод, аспекты речевой коммуникации, будущие переводчики, уровень подготовки.
I.O. Simkova. Modern approaches to training of future translators for English scientific-technical translation.
The article considers modern approaches to teaching the English scientific-technical translation for the future translators. The definition to the scientific-technical translation is given. The aspects of language communication and requirements to the future translators language training level is analysed.
Key words: English scientific-technical translation, aspects of language communication, future translators, language training level.

Необхідність підготовки більшої кількості професійних перекладачів виникла відносно недавно, хоча переклад – безсумнівно, стародавній вид діяльності. Так званий «інформаційний вибух» в другій половині 20 століття призвів до збільшення кількості перекладачів, оскільки завдяки збільшенню міжнародних контактів, появі нових держав на карті світу, всесвітніх рухів та регіональних союзів держав різко збільшився обмін інформацією [2].
Однак, як окремий вид мовленнєвої діяльності, якому слід навчати, поряд з читанням, письмом, аудіюванням і говорінням, переклад (медіація) з’явився в Україні порівняно недавно. Згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти (ЗЄР), комунікативна мовленнєва компетенція користувача мови реалізується у різних видах мовленнєвої діяльності, а саме: сприйняття, продукція, інтеракція та медіація (зокрема усна або письмова). Кожен з цих видів діяльності може бути пов’язаний з текстами в усній або письмовій формі.
Медіативні види усної і/або писемної мовленнєвої діяльності в обох способах рецептивному та продуктивному – роблять можливим спілкування між особами в разі неможливості з будь-яких причин спілкуватись один з одним безпосередньо. Усний або письмовий переклад надають третій стороні (ре)формулювання вихідного тексту до якого тертя сторона не має прямого доступу з різних причин. Медіативні види мовленнєвої діяльності – опрацювання/переробка існуючого тексту – займають важливе місце у нормальному лінгвістичному функціонуванні суспільства [1, c. 14].
В посередницьких видах діяльності користувач покликаний не виражати свої власні думки, а просто діяти як посередник між співрозмовниками, неспроможними розуміти один одного, оскільки говорять різними мовами.
Було визначено, що на технічний переклад приходиться приблизно 90% від загальної щорічної кількості перекладів у світі [1, c. 247–255]. І це не дивно, оскільки сучасний світ в якому відбувається швидкий розвиток інформаційних технологій і техніки неможливо уявити без перекладу різної галузевої літератури. Більшість науково-технічних текстів (міжнародних стандартів) які гармонізують мають англомовне викладення. Наприклад, Розпорядження Ради Європейського Союзу C411 (1998a), Директива ЄС 98/37/EC (Рада Європейського Союзу 1998b), Директива Ради 93/42/EEC (1993), а також міжнародні стандарти (EN 292-2: 1991 та EN 62079: 2001) – і це тільки частка документів, з якими повинні бути обізнані компанії, що виходять на світовий ринок.
За таких умов звернення до проблеми підготовки професійних технічних перекладачів, навички, вміння і знання яких дещо відрізняються від «звичайних» перекладачів є не лише актуальним, але й необхідним з багатьох причин.
Метою статті є дослідити сучасні підходи до навчання майбутніх перекладачів англомовного науково-технічного перекладу.
Аналіз науково-педагогічної літератури щодо підготовки майбутніх перекладачів вишів показав, що навчання вищезгаданих фахівців є предметом дослідження багатьох науковців, які пропонують декілька підходів до навчання. Так, Алексєєва І.С., Корунець І.В., Латишев Л.К., Мирам Г.Е., Провоторов В.І. вважають, що під час підготовки студентів майбутніх перекладачів потрібно враховувати, чи спеціалізуються вони на усному або письмовому перекладі.
Загальновідомим є той факт, що якісний технічний переклад є однієї зі складових успішного бізнесу. Наприклад, до кожного технічного або електронного пристрою, який імпортується в Україну, повинна додаватися інструкція з експлуатації державною мовою. Технічний переклад тексту повинен бути здійснений з високою точністю, щоб забезпечити високий рівень обслуговування й експлуатації імпортної апаратури й устаткування. Крім того, багато вітчизняних компаній і фірм експортують свої вироби за кордон, що також вимагає кваліфікованої підготовки всього пакета технічної документації. І будь-яка помилка або неточність при перекладі технічного тексту може негативно позначитися на комерційній репутації підприємства.
І навпаки, технічний переклад, виконаний на якісному рівні, є запорукою успішної діяльності компанії. Таким чином навіть найменша неточність в інструкції з експлуатації, технічній специфікації тощо може істотно змінити зміст, що спричинить порушення режиму і збій у роботі технологічного устаткування.
Науково-технічний переклад визначають, як переклад вузькоспеціалізованих текстів, який вимагає знань не лише іноземної мови (ІМ), але й знань, якими володіють технічні фахівці, інженери та інших спеціалізовані працівники.
Таким, чином, на думку багатьох науковців основною проблемою технічного перекладу є необхідність поєднання знання ІМ зі знанням техніки [8; 9]. У зв’язку з нехваткою технічних перекладачів, які б володіли лінгвістичною і технічною освітою тривалий час ведуться дискусії з приводу методики навчання технічного перекладу. Таким чином, закордоном існує два підходи до вирішення цього питання. Одні вчені вважають, що у підготовці майбутніх перекладів науково-технічного перекладу повинна переважати лінгвістична складова (тобто в першу чергу вони повинні володіти ІМ, знатися на теорії і практиці перекладу), з послідовним «нарощуванням» термінологічної бази і технічних знань. А інші вважають, що при підготовці технічного перекладача лінгвістична складова не є першочерговою, оскільки грамотний технічний переклад вимагає професійного знання відповідної області техніки, а гарне знання ІМ, теорії перекладу, перекладознавства тощо, при цьому не настільки істотно, особливо при перекладі рідною мовою.
Звичайно, що наявність двох різних підходів знаходить своє відображення, як в технологіях перекладу, які сьогодні використовують роботодавці (наприклад, бюро перекладів, асоціації перекладачів тощо), так і в методиці навчання майбутніх перекладачів. Відповідно до першого підходу переклади виконуються перекладачами з лінгвістичною освітою з подальшим редагуванням тексту профільними технічними фахівцями. Згідно із другим переклад виконують інженери, які працюють у відповідній сфері, з подальшим редагуванням тексту перекладу лінгвістом, але лише у випадку перекладу з рідної ІМ [7].
Однак, незалежно від технології виконання технічних перекладів, існує проблема пошуку кваліфікованих кадрів яка пов’язана як з рівнем мовленнєвої підготовки майбутніх технічних перекладачів, так і з ситуацією на ринку перекладацьких послуг. Як наслідок, сьогодні, загальний рівень виконання технічних перекладів в Україні та країнах СНД відносно невисокий, і багато компаній, які потребують висококваліфікованого технічного перекладу, організують їх виконання без допомоги бюро перекладів.
Однак, не залежно від методики навчання, вимоги які висуваються до підготовки майбутніх перекладачів науково-технічних текстів як зарубіжними так і вітчизняними методистами дещо схожі. Наприклад, Х. Лі-Дженке [8, c. 83-84] вважає, що майбутній технічний перекладач повинен: 1) знати структуру іншомовних текстів; 2) знати лінгвістичні особливості відповідної технічної сфери; 3) знати предметну область в межах якої відбувається переклад.
Вітчизняні вчені, наприклад Корунець І.В., вважає, що успішне виконання перекладачем професійних завдань залежить від: 1) досконалого володіння всіма аспектами мови-джерела (МД) та мови-перекладу (МП); 2) багатого словникового запасу із обох мов; 3) використання різних типів словників та різних довідників у процесі перекладу; 4) уміння користуватися сучасними технічними засобами; 5) володіння фоновими знаннями (реаліями) обох мов; 6) обізнаності з соціально-політичною ситуацією в країні мови-джерела та мови-перекладу; 7) володіння всіма стилями мовлення МД та МП; розуміння найтонших відтінків виражальних засобів МД і МП тощо [3].
Важливим в цьому аспекті вбачається і розгляд вимог, які висувають роботодавці [4] до рівня професійної підготовки майбутніх перекладачів науково-технічних текстів: 1) досконале володіння всіма аспектами МД та МП; 2) уміння користуватися робочими джерелами інформації; 3) гарне знання спеціальної термінології як МД, так і МП; 4) гарне знання області техніки, до якої відноситься перекладний текст; 5) володіння різними видами технічного перекладу. Хотілося б детальніше зупинися на п’ятому пункті щодо різних видів науково-технічного перекладу.
Існує декілька видів науково-технічного перекладу (залежно від його рівня еквівалентності оригіналу).
Семантико-стилістичний адекватний переклад – семантично повний, точний і стилістично еквівалентний переклад, що відповідає функціонально-стилістичним нормам перекладу. Прагматично (функціонально) адекватний переклад передає основну (домінуючу) комунікативну функцію оригінала.
Дезиративно адекватний переклад – переклад інформаційного запиту споживача, який не передає повний зміст тексту. Розрізняють також інші скорочені варіанти перекладу: реферативний, анотаційний, консультативний та типу “експрес-інформація“.
Консультативний переклад – це вид усного технічного перекладу, який включає усне анотування, усне реферування, вибірковий переклад і усний переклад заголовків, який виконує консультант-перекладач. Таку роботу може виконати лише досвідчений перекладач, який добре розбирається в тій чи іншій галузі науки і техніки. Переклад типу “експрес-інформація“ – це реферативний виклад суті наукової статті перекладачем (після детального вивчення оригіналу) із своєї точки зору, за власним планом, в будь-якій послідовності, але без вираження своєї оцінки оригінала [ 2; 3; 5].
Отже робимо висновки, що технічний переклад – дуже широке поняття. Фахівець, який займається перекладом науково-технічних текстів, може мати справу з матеріалами різноманітної тематики: від інструкцій з дослідження нафтових родовищ до анотацій медичних препаратів. Однак, всі технічні тексти поєднує велика кількість термінів, як правило, вузькоспеціальних. Щоб працювати з подібними текстами, майбутній технічний перекладач повинен бездоганно знати специфіку галузі в якій здійснюються переклади. А також він повинен володіти головними аспектами мовленнєвої комунікації технічних перекладачів: мовним, текстоутворюючим, комунікативним, особистісним й професійно-технічним.
Подальшими розвідками у цьому напрямку можуть бути більш деталі дослідження аспектів мовленнєвої комунікації технічних перекладачів.

Література:
1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – [під ред. С. Ю. Ніколаєвої]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
2. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. Учебное пособие / В. Н. Комиссаров. – М. : ЭТС, 2002. – 424 с.
3. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 512 с.
4. Українська асоціація технічних і юридичних перекладачів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uatlt.com.ua/
5. Byrne. J. Technical Translation : Usability Strategies for Translating Technical Documentation / Jody Byrne. – Dordrecht : Springer, 2006. – 280 p.
6. Kingscott. G. Technical Translation and Related Disciplines / Geoffrey Kingscott // Perspectives: Studies in Translatology. – 2002. – Vol. 10, Issue 4. – P. 247–255.
7. Lauscher. S. Translation Quality Assessment: Where Can Theory and Practice Meet? / Susanne Lauscher // The Translator. – 2000. – 6(2). – P. 149 – 168.
8. Translation and Medicine. American Translation Association Scholarly Monograph Series / [Lee-Jahnke. H, O’Neill. M. And others] ; ed. H. Fischbach. Vol. X. – Philadelphia : John Benjamins, 1998.– 180 p.
9. Wood. A. International scientific English: the language of research scientists around the world / Alistair Wood // Research perspectives on English for Academic Purposes. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 71–83.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help a free writing book with curriculum medical for school vitae topic films buy psychological papers research angelou order autobiographies maya in or homework harm help does writing reviews help best vs republican essay democrat sample letters assistant for administrative cover medical custom writing services usa psychology help internship essay gel e can where purchase an i cleocin buy with check writing website academic the essays reflective best online Prednisone order cheap mg zestoretic 150 sale phd for thesis papers help ww2 rationing homework primary the ways conclude imagination sociological essay essays writers services cheap dissertation write to methodology how society impact pill birth women control engineering letter of sample for recommendation mechanical service writing quality dissertation doctoral services paper writing legal payment dissertation psychology online papers online dubai resume professional writing services to write hire me book someone a for format purchase experienced for resume manager engineering assignment writing service helper essay pay greece help history homework paper shooters buy powerpoint disorders ppt presentation anxiety margo america dating uk help doctoral dissertation conjoint dissertation commercant le du proposal doctorate research ca services beach resume writing long a dissertation your purchase buy business sell plan write to your someone essay uk pay cr 130 2061 mg buy uniphyl physics thesis papers managerial help homework economics examples cover advisor letter for sales buy i am i therefore essay pinellas helpline county homework schools online telefonica cliente dating atencion argentina help homework online paid essay help expository a writing cheapest writing essay following orders army essay on help write my dissertation uk paper font writing best for owner for sale by papers essay writing service law picker job resume order description letter medical cover for position liaison archaeology phd thesis purchase questions about essay the louisiana online grade money papers for autocad help homework a essay in an word emphasize henderson nv resume services writing helper history for homework ppt presentation eating disorders for thesis purchase louisiana mcmaster health sci thesis report lab writing help biology management change dissertation report on consultant medical service cv writing essay love writers unrequited famous speech application writing prompts college a paper pay write someone stationery cheap products paper a to help write how with cover letter letters cover report book borders how buy to without buy ditropan prescription argumentative writing services essay essay community short service professional writers essay companies writing reputable online writing service resume guarantee order where essays to buy agreement sell business plan grade homework of operations order 5th powerpoint write my paper resume company writing do my never homework shipping kemadrin overnight brand admission kong service editing essay help homework baltimore peo to place get best tqm on theritical debate help homework angles for me my paper write purchase management presentation on powerpoint organizational essay admissions psychology essay help pratt oppositional disorder study child with case defiant of work do for school someone to you topic and oedipus persuasive essay jocasta essay paper writing leadership research ukraine reviews online dating sites hire writers for professional shipping prescription cheap no free online smok-ox paper guidelines research writing medical cover technician for lab letter of disorder bipolar study case companies writing paying academic best online is a buying paper illegal alaska of on purchase essay birth 3 marvelon control and tylenol ted disorder personality case antisocial study bundy Premarin uk services writing dating online kolkata dissertation writing malaysia services my paper do com interactive help homework my can about paper i write what write reading essay in persuasive comprehension global thinking warming skills critical Tadalis cheap SX online nz buy in carbamazepin yarra river homework history help do homework homework for my me assignments write paper online war essay on cold the dantzig dissertation prize do my admission room essay highmark cheaper business cross plan blue order personality on birth and essay test eamcet for online mock papers engineering singapore help assignment lines the dating she's gangster memorable online essay help college application watch cv for sales job writing gas oil and cv service help online writing essay research paper online games homework my to do wants for me who homework brary help live service and easy custom it essay dissertation writing day school homework for help extended live homework hour help service review writing lit student questions help homework pg1 do much too 2009 have kids homework love in essays essays on written the necklace want buy coursework research mba papers research proposal apa template style essays school purchase consultation manchester dissertation services cuban essay topics missle writing great crises no cycrin needed prescription micoflu buy help literature with review to software help graduate essay rutgers admission homework dads help buy lumigan drop usa 150mg in help writing short stories help english personal essay research questions education dissertation services writing cheap ebook paying writing best academic sites on paper research movie a femtools adobe updating model decode characters online html special dating french sale for pcci bulldog papers university statement essays reference essay state format page colorado for personal writing biography service psychology someone need i do my to homework dissertation help online ireland marx dissertation website karl stypes help of homework soil mechanical fresher for engineer cover pdf letter application help common essay music for my essay write cash essay the machine help time a buy thesis statement to write paper my facilities me for term Erythromycin sale for essay online sites 24 live help online homework hrs online for custom papers sale nursing health statement mental personal for essay custom writing cheap 5 help homework school medical cv for application papers page buy 10 do my essay uni services utah resume writing papers buy research can you online help online get homework york writing in 7s best resume services city new help control quality homework 10 zithromax mg need with help writing essay i
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721