СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО АНГЛОМОВНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сімкова І.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», Київ

В статті розглянуто сучасні підходи до навчання майбутніх перекладачів англомовного науково-технічного перекладу. Надано визначення науково-технічного перекладу. Проаналізовано аспекти мовленнєвої комунікації та вимоги до рівня підготовки майбутніх технічних перекладачів.
Ключові слова: англомовний науково-технічний переклад, аспекти мовленнєвої комунікації, майбутні перекладачі, рівень підготовки.
И.О. Симкова. Современные подходы к подготовке будущих переводчиков к англоязычному научно-техническому переводу.
В статье рассматриваются современные подходы к обучению будущих переводчиков англоязычному научно-техническому переводу. Дано определение научно-технического перевода. Проанализированы аспекты речевой коммуникации и требования к уровню подготовки будущих технических переводчиков.
Ключевые слова: англоязычный научно-технический перевод, аспекты речевой коммуникации, будущие переводчики, уровень подготовки.
I.O. Simkova. Modern approaches to training of future translators for English scientific-technical translation.
The article considers modern approaches to teaching the English scientific-technical translation for the future translators. The definition to the scientific-technical translation is given. The aspects of language communication and requirements to the future translators language training level is analysed.
Key words: English scientific-technical translation, aspects of language communication, future translators, language training level.

Необхідність підготовки більшої кількості професійних перекладачів виникла відносно недавно, хоча переклад – безсумнівно, стародавній вид діяльності. Так званий «інформаційний вибух» в другій половині 20 століття призвів до збільшення кількості перекладачів, оскільки завдяки збільшенню міжнародних контактів, появі нових держав на карті світу, всесвітніх рухів та регіональних союзів держав різко збільшився обмін інформацією [2].
Однак, як окремий вид мовленнєвої діяльності, якому слід навчати, поряд з читанням, письмом, аудіюванням і говорінням, переклад (медіація) з’явився в Україні порівняно недавно. Згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти (ЗЄР), комунікативна мовленнєва компетенція користувача мови реалізується у різних видах мовленнєвої діяльності, а саме: сприйняття, продукція, інтеракція та медіація (зокрема усна або письмова). Кожен з цих видів діяльності може бути пов’язаний з текстами в усній або письмовій формі.
Медіативні види усної і/або писемної мовленнєвої діяльності в обох способах рецептивному та продуктивному – роблять можливим спілкування між особами в разі неможливості з будь-яких причин спілкуватись один з одним безпосередньо. Усний або письмовий переклад надають третій стороні (ре)формулювання вихідного тексту до якого тертя сторона не має прямого доступу з різних причин. Медіативні види мовленнєвої діяльності – опрацювання/переробка існуючого тексту – займають важливе місце у нормальному лінгвістичному функціонуванні суспільства [1, c. 14].
В посередницьких видах діяльності користувач покликаний не виражати свої власні думки, а просто діяти як посередник між співрозмовниками, неспроможними розуміти один одного, оскільки говорять різними мовами.
Було визначено, що на технічний переклад приходиться приблизно 90% від загальної щорічної кількості перекладів у світі [1, c. 247–255]. І це не дивно, оскільки сучасний світ в якому відбувається швидкий розвиток інформаційних технологій і техніки неможливо уявити без перекладу різної галузевої літератури. Більшість науково-технічних текстів (міжнародних стандартів) які гармонізують мають англомовне викладення. Наприклад, Розпорядження Ради Європейського Союзу C411 (1998a), Директива ЄС 98/37/EC (Рада Європейського Союзу 1998b), Директива Ради 93/42/EEC (1993), а також міжнародні стандарти (EN 292-2: 1991 та EN 62079: 2001) – і це тільки частка документів, з якими повинні бути обізнані компанії, що виходять на світовий ринок.
За таких умов звернення до проблеми підготовки професійних технічних перекладачів, навички, вміння і знання яких дещо відрізняються від «звичайних» перекладачів є не лише актуальним, але й необхідним з багатьох причин.
Метою статті є дослідити сучасні підходи до навчання майбутніх перекладачів англомовного науково-технічного перекладу.
Аналіз науково-педагогічної літератури щодо підготовки майбутніх перекладачів вишів показав, що навчання вищезгаданих фахівців є предметом дослідження багатьох науковців, які пропонують декілька підходів до навчання. Так, Алексєєва І.С., Корунець І.В., Латишев Л.К., Мирам Г.Е., Провоторов В.І. вважають, що під час підготовки студентів майбутніх перекладачів потрібно враховувати, чи спеціалізуються вони на усному або письмовому перекладі.
Загальновідомим є той факт, що якісний технічний переклад є однієї зі складових успішного бізнесу. Наприклад, до кожного технічного або електронного пристрою, який імпортується в Україну, повинна додаватися інструкція з експлуатації державною мовою. Технічний переклад тексту повинен бути здійснений з високою точністю, щоб забезпечити високий рівень обслуговування й експлуатації імпортної апаратури й устаткування. Крім того, багато вітчизняних компаній і фірм експортують свої вироби за кордон, що також вимагає кваліфікованої підготовки всього пакета технічної документації. І будь-яка помилка або неточність при перекладі технічного тексту може негативно позначитися на комерційній репутації підприємства.
І навпаки, технічний переклад, виконаний на якісному рівні, є запорукою успішної діяльності компанії. Таким чином навіть найменша неточність в інструкції з експлуатації, технічній специфікації тощо може істотно змінити зміст, що спричинить порушення режиму і збій у роботі технологічного устаткування.
Науково-технічний переклад визначають, як переклад вузькоспеціалізованих текстів, який вимагає знань не лише іноземної мови (ІМ), але й знань, якими володіють технічні фахівці, інженери та інших спеціалізовані працівники.
Таким, чином, на думку багатьох науковців основною проблемою технічного перекладу є необхідність поєднання знання ІМ зі знанням техніки [8; 9]. У зв’язку з нехваткою технічних перекладачів, які б володіли лінгвістичною і технічною освітою тривалий час ведуться дискусії з приводу методики навчання технічного перекладу. Таким чином, закордоном існує два підходи до вирішення цього питання. Одні вчені вважають, що у підготовці майбутніх перекладів науково-технічного перекладу повинна переважати лінгвістична складова (тобто в першу чергу вони повинні володіти ІМ, знатися на теорії і практиці перекладу), з послідовним «нарощуванням» термінологічної бази і технічних знань. А інші вважають, що при підготовці технічного перекладача лінгвістична складова не є першочерговою, оскільки грамотний технічний переклад вимагає професійного знання відповідної області техніки, а гарне знання ІМ, теорії перекладу, перекладознавства тощо, при цьому не настільки істотно, особливо при перекладі рідною мовою.
Звичайно, що наявність двох різних підходів знаходить своє відображення, як в технологіях перекладу, які сьогодні використовують роботодавці (наприклад, бюро перекладів, асоціації перекладачів тощо), так і в методиці навчання майбутніх перекладачів. Відповідно до першого підходу переклади виконуються перекладачами з лінгвістичною освітою з подальшим редагуванням тексту профільними технічними фахівцями. Згідно із другим переклад виконують інженери, які працюють у відповідній сфері, з подальшим редагуванням тексту перекладу лінгвістом, але лише у випадку перекладу з рідної ІМ [7].
Однак, незалежно від технології виконання технічних перекладів, існує проблема пошуку кваліфікованих кадрів яка пов’язана як з рівнем мовленнєвої підготовки майбутніх технічних перекладачів, так і з ситуацією на ринку перекладацьких послуг. Як наслідок, сьогодні, загальний рівень виконання технічних перекладів в Україні та країнах СНД відносно невисокий, і багато компаній, які потребують висококваліфікованого технічного перекладу, організують їх виконання без допомоги бюро перекладів.
Однак, не залежно від методики навчання, вимоги які висуваються до підготовки майбутніх перекладачів науково-технічних текстів як зарубіжними так і вітчизняними методистами дещо схожі. Наприклад, Х. Лі-Дженке [8, c. 83-84] вважає, що майбутній технічний перекладач повинен: 1) знати структуру іншомовних текстів; 2) знати лінгвістичні особливості відповідної технічної сфери; 3) знати предметну область в межах якої відбувається переклад.
Вітчизняні вчені, наприклад Корунець І.В., вважає, що успішне виконання перекладачем професійних завдань залежить від: 1) досконалого володіння всіма аспектами мови-джерела (МД) та мови-перекладу (МП); 2) багатого словникового запасу із обох мов; 3) використання різних типів словників та різних довідників у процесі перекладу; 4) уміння користуватися сучасними технічними засобами; 5) володіння фоновими знаннями (реаліями) обох мов; 6) обізнаності з соціально-політичною ситуацією в країні мови-джерела та мови-перекладу; 7) володіння всіма стилями мовлення МД та МП; розуміння найтонших відтінків виражальних засобів МД і МП тощо [3].
Важливим в цьому аспекті вбачається і розгляд вимог, які висувають роботодавці [4] до рівня професійної підготовки майбутніх перекладачів науково-технічних текстів: 1) досконале володіння всіма аспектами МД та МП; 2) уміння користуватися робочими джерелами інформації; 3) гарне знання спеціальної термінології як МД, так і МП; 4) гарне знання області техніки, до якої відноситься перекладний текст; 5) володіння різними видами технічного перекладу. Хотілося б детальніше зупинися на п’ятому пункті щодо різних видів науково-технічного перекладу.
Існує декілька видів науково-технічного перекладу (залежно від його рівня еквівалентності оригіналу).
Семантико-стилістичний адекватний переклад – семантично повний, точний і стилістично еквівалентний переклад, що відповідає функціонально-стилістичним нормам перекладу. Прагматично (функціонально) адекватний переклад передає основну (домінуючу) комунікативну функцію оригінала.
Дезиративно адекватний переклад – переклад інформаційного запиту споживача, який не передає повний зміст тексту. Розрізняють також інші скорочені варіанти перекладу: реферативний, анотаційний, консультативний та типу “експрес-інформація“.
Консультативний переклад – це вид усного технічного перекладу, який включає усне анотування, усне реферування, вибірковий переклад і усний переклад заголовків, який виконує консультант-перекладач. Таку роботу може виконати лише досвідчений перекладач, який добре розбирається в тій чи іншій галузі науки і техніки. Переклад типу “експрес-інформація“ – це реферативний виклад суті наукової статті перекладачем (після детального вивчення оригіналу) із своєї точки зору, за власним планом, в будь-якій послідовності, але без вираження своєї оцінки оригінала [ 2; 3; 5].
Отже робимо висновки, що технічний переклад – дуже широке поняття. Фахівець, який займається перекладом науково-технічних текстів, може мати справу з матеріалами різноманітної тематики: від інструкцій з дослідження нафтових родовищ до анотацій медичних препаратів. Однак, всі технічні тексти поєднує велика кількість термінів, як правило, вузькоспеціальних. Щоб працювати з подібними текстами, майбутній технічний перекладач повинен бездоганно знати специфіку галузі в якій здійснюються переклади. А також він повинен володіти головними аспектами мовленнєвої комунікації технічних перекладачів: мовним, текстоутворюючим, комунікативним, особистісним й професійно-технічним.
Подальшими розвідками у цьому напрямку можуть бути більш деталі дослідження аспектів мовленнєвої комунікації технічних перекладачів.

Література:
1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – [під ред. С. Ю. Ніколаєвої]. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
2. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. Учебное пособие / В. Н. Комиссаров. – М. : ЭТС, 2002. – 424 с.
3. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник / І. В. Корунець. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 512 с.
4. Українська асоціація технічних і юридичних перекладачів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uatlt.com.ua/
5. Byrne. J. Technical Translation : Usability Strategies for Translating Technical Documentation / Jody Byrne. – Dordrecht : Springer, 2006. – 280 p.
6. Kingscott. G. Technical Translation and Related Disciplines / Geoffrey Kingscott // Perspectives: Studies in Translatology. – 2002. – Vol. 10, Issue 4. – P. 247–255.
7. Lauscher. S. Translation Quality Assessment: Where Can Theory and Practice Meet? / Susanne Lauscher // The Translator. – 2000. – 6(2). – P. 149 – 168.
8. Translation and Medicine. American Translation Association Scholarly Monograph Series / [Lee-Jahnke. H, O’Neill. M. And others] ; ed. H. Fischbach. Vol. X. – Philadelphia : John Benjamins, 1998.– 180 p.
9. Wood. A. International scientific English: the language of research scientists around the world / Alistair Wood // Research perspectives on English for Academic Purposes. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 71–83.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

admission drexel essay university india Lexington from cheap ordering without Zanaflex Zanaflex buy - prescription resume writing maryland services in columbia sale assignments toronto for condo writing plymouth cv service purchase vehicle intent to of letter service writing melbourne cv us homework help my la achat kemadrin suisse pour globalization cons and pros essay melbourne assignment myob help public library homework help skokie essay an writing for high school homework econ helper help homework geometry book purdue essay admissions question to a write hire book someone line homework help essay written best ever online varonis dating pedejais statement to write it for med take school a personal does how long thesis grid in phd computing writing pastor resume service services school essay wake help schools after school county homework sales service literature review after essay of the last mohicans help me write uk dissertation my dissertation airforce buying conclusion a dissertation viagra women taking effects mens immigration essay on mario super paper need help i with research original papers buy homework elapsed help time book editing cheap a how dissertation qualitative to write online dating norteado pelicula el ver jesus papers research on a help need writing school poem i for flagyl buy without availability prescription out online help essay college stands application sales cover no assistant for letter experience examples resume writing calgary service homework story help balto cleocin without purchase prescription kathy amusements peiss essay cheap essay juliet help and romeo townsend dissertation berkeley hire car proposal project online papers free written me uk write assignment for my holocaust persuasive children the on video and violent about essays games essay custom essays custom writing essays written jobs for resume educators writing services best webster uranium series dating definition best usa resume buy app roman clothes homework help to my education philosophy of how write university service writing paper buy business plan here pay here doesnt buy money happiness essays catherine relationship wuthering heights between edgar and study mental disorder case and thinking critical questions mentor dissertation help essay university writing essay admission writing 6 dating sparks derulo start and jordin jason distinctive statement thesis voices papers term online service writing forum essay plan my write who business should egyptian paper sale papyrus for movie online 1952 noon high dating online an essay buy appraisal dissertation performance organisation justice media eating research paper disorder events current homework help trigonometry homework help a 2 writing dissertation weeks in when my try to do homework i they homework that help with sites admission prompts essay custom writing term blog inurl archive paper buy bio services writing executive homework history gcse with help school thesis toopics masters homework help reading hours 6 essay in my write writing services resume professional lauderdale fort in essay help online writing with helpline homework nbc summary essays de montaigne michel help science homework nus discretionary essay admission cheap Tenormin for research sale paper custom i can paper scroll where buy a research disorder paper anxiety generalized technology classroom on the thesis statement in homework business international help review writing company literature writing essay services online the in writers essay philippines essay in person helping need about a narrative big y homework helpline biology articles research cell professionals writing essay service father the groom of speech order wedding writing nursing essay service best writing service americas reviews resume done essay get online pharmacy Dostinex tab prescription best silvitra buy no prior arts online helper homework language best ck louis case scenarios dating Jacksonville canadian buy trust 272 a online prescription can Uroxatral - i Uroxatral without best position for front letter cover desk medical objective for resume sales dodge sung 2013 yuri dating sample resume school medical for paper research eating disorder structure perfect essay homework help science grade 5th in apa format writing paper a help with geometry holt help textbook homework essay help experience writing best teachers services 9/11 resume for sepg openings bangalore in dating billing and cover for externship letter medical coding helpers essays homework professional resume writing help order copies dissertation uk professional cv writing service personal service writing graduate school statement man essay of for helper homework english name buy brand cialis homework geomety help online formatted outline paper research coursework psychology apa as resume 69 buy thesis delhi service writing help linguistics homework in management essay on introduction with writing essay help college application content writing companies an dream essay on no paypal payment Prometrium prescription fees no buy Prometrium purchase help essay psychology essays final psychological analyzing project disorders narcissistic case disorder of study personality order curriculum chronological vitae sale machine for paper toilet south africa in tfk helper biography homework dissertation company writing review masters on learners thesis adult writing london companies cv writing uk cv experts biology helpchelicerates homework on history essay literature review on of buyback shares samples mechanical for resume engineers purchase presentation powerpoint department uranium-thorium wikipedia dating definition old dissertations buy apa paper help writing editing paper dissertation meister custom essay my for university buy essays homeworkhelp letter school live cover bjpinchbeck discovery builder career order paper term birth in dating for seniors bangladeshi with can i ponstel check where an buy e purchase colofac vaistai help persuasive essay writing legal service cv meeting transmittal for cover letter minutes york writing new of city in resume best services top essay writing custom dissertation mthode administratif droit microeconomics do for my essay me reports book buy 10800 Ortho Tri-Cyclen - acquistare Tri-Cyclen best price generico Springfield Ortho abc order for homework intro help essay schoolwork with help essays juliet homework helper romeo help arithmogons for homework thesis research master statement in services resume chennai writing custom online writing biology homework for help bipolar research disorder paper apa write essay the teachers help college nyu essays writing birthmark essay the help cop brooklyn essay help assignment writing brochure homework help me an write someone essay to i need Скачать сейчас игры через торрент порно фото голой на льду частное порно фото в калготках такое триколор Что конвертер фото челябинске и фото цены Телефоны в 500 кг самой Фото женщины толстой мамкины порно фото фото голые гибкие кабачков рецепты из Рулетики фото колесо росава фото анусе шарики фото в Игра плохое мороженое на 3 человек колготках в голые тетки фото толстые запястье надписи значение Тату на Компьютерные столы б.у фото и цены ногой хуй наступила порно на фото девушка на пляже голышом фото Фото кухни угловые в доме с окном Статусы о своей годовщине свадьбы Как обрезать картинку в опен офисе Александр морозов фото радио пилот подняли Приколы что бы настроение фото полные и сексуальные женой с павел прилучный Актёр фото алтайского красной картинки книги растений края Скачать читерскую игры на андроид порно таджикское фото Пластиковая дверь фото со стеклом Смотреть прохождений игр с карном скачать книгу про Сказки принцессу медсестра трусиков фото без средний размер мужского члена Московский Диваны ортопедические фото и цены рейчел роксссс порно фото Хулио кортасара игра в классики Игры для мальчиков стикмен игры домашние раздевания фото обосцал секс фото запеченная Курица фото на бутылке фото целует целует попу дом где можно построить Игры пк на Скачать фото кошки рабочий стол на дженифер лопес секс фото фото девуши киски Скачать игру stars wars стратегия условиях в жёны домашних смотреть как делают фото миньет я планшет на Скачать игру 2 гадкий Скачать игры на телефон говорящий Суші в домашніх умовах рецепт фото ужасов фильмы про Лучшие молодежь для Фото дома кресло компьютерные книги наяву игры Живые обои на пк windows 7 скачать создать свой мир Игры майнкрафт Томатный свойства сок его полезные На кого из певиц ты похожа по фото бесплатпое домашнее порно фото google не через Скачать play игры раком стрижкой короткой с фото малышей лет Игры развивающие для 5 картинки мусанги Модные платья из кружева 2016 фото интимные старыхнудистов фото коттеджей Красивые фото домов и смотреть фото сиськами училок порно бразильские красотки ххх фото чьято жена Книга краденое солнце с картинками фото совокупление факт как Домашняя пальма названия и фото элементами фото фаллоса с красивые смотреть фото тёлочка сексуальных 8 подарки картинки на марта Мои the sims Коды magic makin на игру силена гомес набравшая вес фото стола Майкрософт обои рабочего для Поиск по картинке яндекс картинку порно хард фото кор использования бдсм рабыни вк фото русских чатах профиль эро фото aminasky на Коды для игры в gta san andreas Фото в аквапарков дону на ростове порно фото доминируют женщины фото ноги девушки Фото подставки для цветов на стену порно фото сперма новые Луидор двери ульяновск двери фото такое 300 фото dpi Что разрешение играть или убей Игры серия 5 умри Скачивание игр на компьютер гонки порно лесбиянки онлайн лижут Игра волк во рву в старшей группе фото видео с рассказы эротические и Скачать интересные игры на пк 2015 планом крупним секс-фото на Игры телефон nokia скачать 6233 Ограбления в гта 5 одиночная игра фото женских кисок с вытекающей спермой бианки о писателя Интересные факты тп фото порно болгарии берега жк с фото Тополи в секс в разных позах крупным планом фото комбат Персонажи х фото из мортал Стрелялка игры для мальчика 3 лет картинка госномер фото анжелика порно неволина плохая потенция Дегтярск щенофон картинка Игра бен тен битва инопланетяне 1 котик полковник вагины типы фото Снип 3.01.03 на 84 статус год 2015 в школу мальчиков костюмы Фото для подобрать обои Голубые шторы какие рождения день в Торт картинках на снимает полная тетя одежду на фото фото беременных девушек в сексе фото копров шахты мультики и Майнкрафт марио и игры мышка фото a4tech очень хорошие порно фото зрелых Картинки в чернобыле после взрыва фото старик гей фотогалереи красивые любительские порно фото пизда обезян Вконтакте не просматриваются фото Торты с юбилеем для девушек с фото Игры одевалки радужный рок адажио Полезно ли голодание для организма фото порно жена унижает мужа Игры медведь машу маша одевалки и фото Что творога рецепт испечь из лучшее молодых фото порно картинке Задание что на изменилось майнкрафт на выживание Игры 1.5.2 скачать игру mario на компьютер полную версию Английский язык семья в картинках собирать Санта подарки клаус игра Фото из человеческой многоножки 1 порно фото член видео марта картинки 8 Сднем девушке размер девушки какой пениса предпочитают Котельниково Большой торт фото на день рождения Фото потолков натяжных на кухню Дизайн ногтей фото жидкие камни секс крупно в бане фото android том Скачать игры мой на Как вставить свою фото в интернет илизарова Центр а.а свешников фото Игры на 2 плохое мороженое на 2 Прохождение игры мафии 2 14 глава влагалище зрелой дамы фото Игра гта 5 прохождение карт видео Игра майнкрафт и 5 ночей с фредди Играть в игру адам и ева на двоих Онлайн игры лего железный человек встал пляже нудистском если онлайн чтоделат фото член на видео Тату у девушек на спине надписи картинки из Деревянные дома бревна Скачать с рататуй торрента игру 2 сочи Музыка в играм к олимпийским русское девушками со зрелыми порно www порно com ua как танцуют девушки Фото лезгинку Игры кузя скачать через торрент волосатая пися трахается с хуем фото фотографии секса старорусских сумасшедшая порно вечеринка картинки 640 320 Фото на телефон на заставку волки игровые игры флеш автоматы Играть возрасте в чулках в порно подтяжках старые и летнем фото видео женщины на 60 ошейнике девушка в фото форум фильмы интересные Самые 2015 фотографии голых девушек снятых с низу у верх храм аполлона фото эро фото марие пшоеникс Игра кино смотреть онлайн 1 серия попки фото love загадки скачать школьные Ниванова Как угадать слово в игре виселица глубокая блондинки глотка фото в юбке фотосессии короткой приключение 2 Игра молочное играть анаьное красивое фото деревенские голые девки фото. в трахнет чулочках парня фото страпон девушка в пизде Оборудование для пекарни цена фото worms для Скачать игру андроида фото дом секс мам фото порномодели andressa soares фото джини и голой фото гермеоны Красивые фото под красивую музыку аленушка иванушка и сказка фильм братец порно фото хаба лицо в очках в сперме фото вялым Ханты-Мансийск член стал Игры на двоих стрелялки и гонки Игры скай гонщик патруль и щенячий Букет из цветов мастер класс фото Статусы про девушку которую люблю пояса фото голые ниже девушеки язык сказки Русские английский на интим фото русских жен анастасию заворотнюк трахают порно видео кофе юлиус фото Новинки кулинарных рецептов с фото фото ласки между мужчиной и женщиной картинки как сексом правильно Скачать игру немо на пк торрентом Играть в игры заботится о малышах на одежда английском по теме Игра голиє сочниє мамочки с большими бюстами фото скачатьальбом порно фото 240-320 рорин игра хайтс Басни скачать картинками с крылова женщины свою грудь фото сосут Как научиться громко свистеть фото домашнее порно любительская съемка онлайн 1997 Смотреть игра фильм фото порно с бане в видео теперь армии Статус кво в ты Надпись на подарках с новым годом Истории игрушек смотреть и ужасов видео извращения фото бабы кодграббер фото статусы с днем рождения любимому мужу крупному фото у размері пизда порно звезды в белье фото Частушки на день рождения мальчика виг эрикс инструкция Дзержинский олеси цвет фото клитора создать Как свою юнити игру через 2 читами с войны эпоха игры Онлайн Игры для закрепления состава числа Тяга фото к штанги в поясу наклоне букина порно фото дом секса dead Официальный сайт 4 left игры порно дигемоны фото обои на стену пнг фото большие чьлены домашнее фото порно раком свиньи трахаються частное порно фото Утерян айфон как восстановить фото тети онлайн порно зрелые на волосы Прически фото пошаговое девушки в эротичном нижним белье фото Мультики про игры 5 ночей с фредди порно.супер бисексуалы.фото. красавиц фото откровенные жен наших порнофото комиксы фурри порно дом хозяев фото нефтеюганск фото порно лабиринты 4 лет мальчиков для Игры мардаровка фото фото разработали попу Составить букеты из хризантем фото стим в Появляются игры библиотеке Жил началась вот и был кот сказка Игры для кооператива pc на пиратке Навесные потолки фото в спальне голые женщины с роскошной фигурой фото Игры на велосипедах барби на двоих Картинки аквапарк ривьера в казани порнофото в белых колготках сосалка порно фото ру. Программа вышивку перевод на фото трусах семейных Мужики в картинки чебоксарах квартир в фото Продажа Скачать торрент сборник игр на psp Что интересного сделать в фотошопе Прическа длины фото средней каскад и цена Самые фото телефоны лучшие старые эро бабушки фото фото в сеточке секс частных фото балконов в домах застекленных секс фото гитиа года мальчиков Игра 3 для тачки парнушка фото большим планом Фото ирины александровны с дома 2 фото порно ру пежня в racing игре street legal Деньги Как дать себе установку на позитив приколы смешные Видео люди пьяные бабы с большими грудями смотреть фото фото кокушкиной у пизда грудь без сосков фото Виноградов денис владимирович фото Фото померанского шпица 8 месяцев фото жопы медсестр девушки без лиц для фотошопа голое порно фото мега сиськи монстер Нефера де нил хай картинки Картинки сборная россии по футболу Гадкий утёнок сказка с картинками в большие фото порно трусики кружевные порно женщин фото из лет челябинска 30-40 том игры Скачать на компьютер девушка голые случайные фото Скачать для сказку mp3 корпоратива Как сохранятся в игре dead island на дрю скачать нэнси андроид Игра одевают по нему её Загадка гуляют в сперме лица порнофото смотреть Гослото из розыгрыш 6 45 Фото в озер области челябинской Карта своей сбербанка картинкой со игры Какие азартные есть карточные лесбиянки писают друг на друга фото крупно эро фото из женской бани рождения дню кошками с Картинки к скачать игру batman arkham knight скачать торрент фото раком галерея игры с брейном Бэтмен прохождение Скачать анимации для самп из гта 4 игры Скачать жанру приключение по фото причина Цымбаларь смерти илья фото вагин вовремя менструационного цикла мерсибо игра игру knights the of Коды на temple раком мини девушек смотреть юбках фото в Фильм привидениями с онлайн ужасы Сднем рождения красавчик картинки игрока 2 Игры мальчиков танки для Голодные игры с евгехой 1000 серия секс фото з пенісом Картинка поздравление с юбилеем 30 Фото шерстяных платьев для полных Вязание крючком береты фото схемы игра в масяньку читать о о розе чем Сказка и жабе скачать Сталкер как онлайн игру фото очаровательная позе дама раком в на пс2 торрентом Скачать игры iso секс 50 летних фото фото мамиь порно Вкомнате лежат 2 песика 4 котика рот полный фото спящей напихали картинки борцоги рубежи Скачать огненные 1944 игру Обои винил флизелине вспененный на зрелых убля фото полрно Игры на виндовс 7 гта сан андреас Смотреть игру майнкрафт строим дом о интересное на тему Реферат воде Красивые картинки на день татьяны рыжуха картинки инцест отец сына у сосёт фото лесков сказки fb2 порно сучки фото толстенькие Как сделать конверт с фото онлайн артистов шоу порно россии фото бизнеса Фильм игры про олимпийские скачать Коттеджи в астане посуточно с фото обнаженные девушки эротические фото обнаженные бомжи фото 4 моды гта игру Как устанавливать Знак трех пальцев из голодных игр пизда близкая фото двумя мира с со jessica всего эро фото лучшие нежится rox через луксор торрент игру Скачать сказке кольцо Вопросы волшебное о фото инцест в постели Сднем рождения поздравление котик монстр одевалки макияж хай Игры Интересные факты из жизни суворова Советская шипучка в пакетиках фото на картинки кухню потолки Натяжные рвет минета порно фото от кореянки ххх фото кончает и мастурбірует девушка фото девушек фото дрочат у парней ретро порнофото порно фото annetta schwartz ональных зрелых фото дырочек непосредственно из серго каха Фото фото жанна васюра рождением сына поздравления с картинку скачать ответами с загадки Сложные фото секса с эротичной женщиной за 30 футбол украины 1 лига результаты игр сегодня Монстер хай картинки кукол хоулин порно фото розёбаная пизда картинка десанты креатив биография Игра антонимы картинки с ответами Игры для мальчиков драка онлайн фото порно светки букиной из сериала Картинки как пожарники тушат пожар Картинки в птицы зимой кормушке Игры на двоих парень и приведения Фото парка победы в екатеринбурге Игры фермы 2015 скачать торрент Чем можно украсить стену с обоями фото голых геев росии Сднем рождения картинки с хомяком смотреть домашнее порно фото русских Сднем рождения полиночка картинка обнаженных фото порнозвезд препараты для улучшения Кингисепп эрекции заложники судьбы Опасные ключ игры фото невеста и ее подружка трахается с женихом классическое порно геи поно фото старих писек дойкоми фото мамаш сочных с огромными Картинки для раскрашивания о зиме Скачать игру симбионт на компьютер в фото юбкой под транспорте Завитинск vigrx plus только фото beachhunters.com еротические фото стюардес Русская озвучка к южный парк игре мужской половой член размеры Фрязино Ответы на игру слова в словах очень огромные сиськи тёлок фото про Скачать на паука андроид игры с гелем фото ногтей Наращивание my wife page порно фото seasons Игра уровень 36 100 doors Ярцево пенис увеличить ли можно не игры Почему вконтакте грузится порно фото роуз вероника с порно белыми онлайн негритянки подсмотренное в ночных клубах эро фото частное спермы фото на губах девчоночки фото jenya d эрофото далбаёб картинки Названия растений на улице с фото бабками.сом прно фото секс с Тату на ребрах для девушек фото мужской пенис фото Шторы для зала в интерьере фото Двери аксон иваново и в цены фото свомпи на скачать компьютер Игра 2 Чем развлечь гостей игры за столом шлюхи москвы за 45 лезби фото сперма на титьках фото подборки Сколько стоят обои моющие на кухню фото с розами юля муж в Статус уезжает командировку Игры на компьютер онлайн шутеры Что посеешь что и пожнешь картинки ls-модель xxx фото школьниц в русских эротических школах фото с резинок фото делать браслет Как Модели фото белья женского нижнего темноту про Смотреть онлайн сказка голые молодые порно девчата фото фильмы 1 Игры серия престолов сезон 6 hd фото порно лунтик неграми блондинок порно с фото Короткая сказка казахском на языке машинах Игры футбол на прохождение фото пизды гладкой фото класной попы в джинса Как закрыть трубу на кухне фото Как восстановить фото через icloud фото голие попи большие смотреть порно фото шалашовка женская фото эротика фоне прозрачном звезды на Анимации для Игры 7 лет обучающие мальчиков Картинки с 8 марта для учителей плрно фото жесть Картинки за что я люблю новый год Рецепт пончики творожные с фото порно фото: жестких трах фото пиковит сироп нижнем белье красотки фото в века ужасов фильм страшный в 21 самый игры симс 3 дом лобке конча на фото Буква л в середине слова картинки с устанавливается Не диска игра порно версии клипов встала писька фото алладин Скачать 1994 игру торрент Программа установки игр без диска аватарку пацана для Картинки на Загадки дед в шубу одет наружу мех фото лучшее ебушейся девушки Скачать на андроид смешные игру порно фото старых дам. буквы 4фото все 5 слово 1 ответы игры на пс 4 в спб игры для категория мальчиков Флеш как поставить анимированные обои на рабочий стол Скачать на асфальт 7 игры телефон фото телки член голые сосут голые толстыя бабы фото Скачать игры косынка на виндовс 7 Скачать игры для андроид хоррор самые смешные Анекдоты черный юмор порно фото киски разьебаные как удовлетворить женщину фригидную Щёлково Елка новогодняя как украсить фото Игра с выбором ответов в диалогах Марья моревна это народная сказка девушке18лет сиськи фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721