СУЧАСНА СПЕЦИФІКА ІМІДЖУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні аспекти  сучасного розуміння іміджу державних службовців на основі розгляду теоретичних напрацювань науковців у сфері державного управління. Також подано результати здійснених соціологічного опитування та вільного асоціативного експерименту. Завдяки цьому проаналізовано  існуюче  уявлення громадськості про державних службовців.  Вміщуються рекомендації стосовно найкращого способу представлення працівників державних служб з метою формування їх позитивного іміджу.

В статье рассмотрены основные аспекты современного понимания имиджа государственных служащих на основе рассмотрения теоретических наработок ученых в сфере государственного управления. Также представлены результаты проведенных социологического опроса и свободного ассоциативного эксперимента. Благодаря этому проанализированы существующее представление общественности о государственных служащих. Помещаются рекомендации относительно наилучшего способа представления работников государственных служб с целью формирования их положительного имиджа.

The paper reviews the main aspects of the modern understanding of the civil servants image based on the consideration of the theoretical works of scholars in public administration.  Work also contains results of the survey and the free association experiment. This analysis of existing concepts of public civil servants. There are recommendations for the best way of representation the employees of public services to develop their positive image.

Ефективне функціонування державної влади можливе лише за умов позитивного ставлення громадськості. Тому сьогодні питання іміджу державних службовців в Україні є серед найголовніших питань, поставлених до розгляду фахівцями з державного управління. Для успішного подолання всіх негативних факторів, що заважають побудові позитивного іміджу державного службовця у суспільній свідомості, важливо розумітися на сучасних теоретичних засадах цього феномену, а також мати чітке уявлення про державних службовців, що існує у суспільстві.

Через багатозначність трактування імідж став об’єктом наукових зацікавлень науковців із різних сфер. Зокрема, імідж у контексті політичному розглядали А. Деркач, Є. Перелигіна, Г. Почепцов та інші фахівці. М. Логунова, А. Панасюк, Л. Приходченко. В. Шепель та ін. вивчали імідж як явище психологічного характеру. Також у науковій літературі існують праці з обґрунтуванням іміджу як філософської категорії або предмету вивчення економіки чи соціології. Проте варто зазначити, що більшість вчених опирається на інтегративну природу іміджу.

Ряд вітчизняних науковців зосередив свою увагу на феномені іміджу саме державних службовців. Зокрема, теоретичним висвітленням цього аспекту займалися С. Верех, О. Зінченко, С. Колосок, Я. Могильний, Л. Чистікова та багато інших. Залучення емпіричних методів для глибшого дослідження проблеми використовували М. Волянська, Т. Пахомова, І. Сімеоніді та інші вчені.

Метою цієї роботи є інтеграція наукових надбань зі сфери державного управління для виявлення сучасного бачення іміджу державних службовців у науковій сфері, а також поєднання цих знань з дослідженим фактично існуючим іміджем представників органів державної влади, що функціонує у суспільній свідомості для з’ясування сучасної специфіки іміджу державних службовців в Україні, що стане науковим підґрунтям для вироблення подальших рекомендацій.

Для досягнення мети необхідне розв’язання таких завдань як: 1) аналіз наукових праць з метою теоретичного розкриття феномену іміджу державних службовців; 2) проведення практичних досліджень, а саме асоціативного експерименту та соціологічних опитувань громадян та експертів, результати яких дадуть змогу сформулювати уявлення про сучасний імідж представників влади в очах громадськості. Поставленні завдання будуть розв’язанні шляхом використання емпірико-теоретичних методів, а також методів із соціології та психолінгвістики – соціологічне дослідження та асоціативний експеримент.

Імідж державних службовців мітить ряд особливостей функціонування та побудови, тому його варто розглядати як окремий тип особистого іміджу. З одного боку імідж держслужбовців можна вважати різновидом професійного іміджу, а з іншого боку – іміджу політичного, оскільки він у своїй сутності інтегрує як і властивості особистості як представника певного роду діяльності, а саме державного управління, так і характеристики суб’єкта політичного, оскільки для іміджу державних службовців ключовими є такі складові як представництво влади, публічність, популярність серед населення та зворотній зв’язок.

Згідно з новим Законом України «Про державну службу», що вступить в дію з 1 січня 2013 року, державний службовець – це «громадянин України, який перебуває у публічно-правових відносинах з державою і займає посаду в органі державної влади та здійснює встановлені для цієї посади повноваження з метою забезпечення виконання функцій органом державної влади» [1].

Криза українського суспільства призвела до серйозних духовних та моральних наслідків в усіх сферах, у тому числі і в державній службі. Негативні процеси, які торкаються державної служби, гостро зачіпають її етичний бік, що є однією із складових культури управління державного службовця. В уяві людей державний службовець – це не просто спеціаліст, це – людина, яка виступає від імені держави. Поведінка державного службовця, незалежно від того, до якого виду державної служби належить його посада, його ставлення до справи, до громадян, його мова, зовнішній вигляд формують не тільки його власний авторитет, але й авторитет тієї служби, яку він уособлює, і держави [2].

Неможливо відокремити імідж державного службовця від іміджу органу державної влади. С. Серьогін зазначає, що поняття «імідж держави, державної влади» є корпоративним уявленням громадян, яке формується в громадській думці творами мистецтва, ЗМІ та PR-технологіями та інтегрується як з окремих образів державних осіб, так і з оцінок діяльності гілок і органів влади, стану загальнодержавної політики та рівня її соціальної спрямованості [6].

Головним атрибутом будь якої іміджевої системи є структура. На думку науковця С. Колоска, структура іміджу органу державного управління включає вісім складових компонентів:

1. Діловий імідж організації –  це уявлення про організацію як суб’єкта ділової активності (сюди входить повнота і своєчасність наданих послуг громадянину).

 2. Імідж працівників включає уявлення про стиль життя,  суспільний статус і деякі особистісні психологічні характеристики.

3. Внутрішній імідж організації –  це уявлення про культуру організації, її соціально психологічний клімат.

4. Імідж керівника включає уявлення про можливості,  ціннісні орієнтації, психологічні характеристики і зовнішність керівників.

 5. Імідж персоналу – це узагальнене уявлення про персонал, фахову компетентність, що включає мобільність, точність виконання роботи, інформованість, висококваліфіковану фахову підготовку, культуру спілкування, соціально-психологічні характеристики співробітників, а також їх соціально демографічні й фізичні дані.

6. Візуальний імідж організації – це уявлення про організацію, субстратом якого є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер’єр офісу, приймальню керівника, кабінет, символіку організації.

7. Соціальний імідж організації – це уявлення широких кіл громадськості про соціальні цілі й роль організації в житті громадськості.

8. Імідж послуги – це уявлення людей стосовно особливих характеристик якими є ці послуги [5].

Найважливішими факторами, що  впливають на формування іміджу державної  влади  є:  забезпечення  результативності  діяльності влади в інтересах суспільства; прозорість дій  і відкритість влади до  діалогу з  громадянами;  підконтрольність  діяльності  державних службовців і її висвітлення у ЗМІ; ефективна й об’єктивна кадрова політика в органах державної  служби, як складова механізму  формування  іміджу; організаційна культура.

У науковій літературі сьогодні виділяють два зрізи іміджу державних службовців:

Перший –  базовий, складається у сприйнятті людей поступово. Він, як правило, стійкий і надто важко піддається змінам, не дивлячись на випадкові відхилення.

Другий – ситуативний імідж, формується під впливом якихось обставин, кризових ситуацій, непередбачених дій. Пересічні громадяни швидше сприймають ситуативну поведінку державного службовця, причому емоційно, і від цього формується ставлення до нього, до його роботи [8, с.7].

Для дослідження феномену іміджу у науковій практиці найчастіше використовують методи соціології. Доцільним є також залучення методології психології  та суміжних наук через приналежність іміджу до явищ психологічного змісту.

Застосування вільного (прямого) асоціативного експерименту є продуктивним під час виявлення образів свідомості носіїв мови. Цей метод є інструментом для вимірювання несвідомих компонентів семантичного простору реципієнтів. Асоціація – це такий зв’язок між психічними явищами, при якому актуалізація одного з них викликає актуалізацію іншого. Тому для  визначення психологічного значення та емоційного навантаження слова «державний службовець» було  здійснено вільний асоціативний експеримент [3, c. 54-55].

Експеримент  проводився у два етапи. Першу групу респондентів склали особи віком від 18 до 55 років, з них – 16 жінок та 14 чоловіків. Респондентам було запропоновано записати слово-асоціацію до терміну «державний службовець». У цьому випадку це було слово-стимул. За умовами завдання, асоціацією могло бути лише одне або група слів, що позначає один термін. Це могли бути іменники, прикметники чи дієслова. Особа, що брала участь в дослідженні повинна була записати слово самостійно, відповідно до власного бачення, без  безпосереднього впливу сторонніх осіб, та без будь-яких пояснень вибору саме такого слова. Для ефективності такого дослідження вимогою до респондентів було запис першого слова-асоціації, яке виникло у період роздумування, що мали тривати не більше 10 секунд.

Таким чином після першого етапу асоціативного експерименту було отримано такі слова-асоціації до терміну державний службовець: багатий; бюрократ; відповідальність; влада; Верховна Рада; гроші; депутат; держава; дисципліна; керівник; краватка; мала зарплата; нахабство; офісна робота; податкова; працівник державних організації; продажність; сірий,  форма одягу; хабарництво; хороша пенсія. Двічі повторювались такі слова як бюрократ, Верховна Рада, відповідальність, депутат, краватка, форма одягу, хабарництво, а слово «влада» повторилось тричі. Ці слова були використані у наступному етапі асоціативного експерименту.

У другому етапі експерименту було задіяно іншу групу респондентів, а саме було 30 опитаних, віком від 19 до 56 років, з них 17 жінок та 13 чоловіків.  Зберігалися ті ж самі умови, що і для першого етапу, проте у цьому випадку необхідно було дати слова-асоціації на ті вісім слів, що були отриманні в результаті першого етапу експерименту. В результаті цього, було отримано нові слова, зазначати всі з яких немає доцільності.

Варто виділити лише ті слова, що повторювалися два та більше разів. Отже, для слова «бюрократ» тричі повторювалось слово «волокита», та  двічі  повторювалось слово «хабар». Асоціаціями до терміну «Верховна Рада» по два раз були слова «депутати» та «зрада». Для слова «відповідальність» по два раз повторювались слова «важливо», «чесність» та «обов’язок». Три рази як асоціації до слова «влада» було вжито слово «сила» та два рази – «брехня». Респонденти тричі обирали слово «мандат» та «Верховна Рада» , а також два рази «обман» як асоціації до слова «депутат». До слова «краватка» було повторене двічі лише слово «чоловік». Чотири рази для « форма одягу» було повторюване слово «дрес-код» та тричі прикметник «офіційна». Найбільшу кількість повторюваних слів отримало слово «хабарництво» – чотири рази повторювалась власна  назва «Україна», тричі слово «корупція» та «тюрма», та два рази « влада».

Таким чином, слова, що повтоювались два та більше разів у другому етапі дослідження є семантичними універсаліями для терміну «державний службовець». Це такі слова як: «влада», «брехня», «важливо»,«Верховна Рада» , «волокита», «депутати», «дрес-код» , «зрада», «корупція» , «мандат» , «обман», «обов’язок», «офіційна»,  «сила» , «тюрма», «Україна», «хабар», «чесність» , «чоловік».

Як бачимо, перелік слів є досить специфічним. Приблизно 52% слів мають нейтральне забарвлення («влада», «важливо», «Верховна Рада», «мандат», «обов’язок», «офіційна», «чоловік», «Україна»); 37 %  слів – це  слова негативної семантики («брехня», «волокита», «зрада», «корупція» , «обман», «тюрма», «хабар»); і лише 2% – слова , що мають позитивну семантику («сила», «чесність»). Можна констатувати, що емоційне значення терміну «державний службовець» в українських громадян належить до більше негативного, ніж позитивного значення.

Варто зазначити, що результати проведеного асоціативного експерименту не є універсальними і ні в якому разі не можуть претендувати на абсолютну точність у відношенні до всього народу України. Для одержання більш достовірної інформації варто проводити систематичні масштабні дослідження. Проте, здійснений асоціативний експеримент дає нам важливі результати, які у ході даного дослідження можна вважати істинними, оскільки було вжито всі можливі заходи для отримання об’єктивних результатів.

Отже, в результаті асоціативного експерименту знову підтвердилась теза про доволі складне становище іміджу державних службовців в очах населення України. Більше того, підсумки експерименту та отриманні слова, що склали сукупність семантичних універсалій, свідчать про те, що у свідомості громадян існує негативний образ представників державної влади. Можна стверджувати, що такі результати є доволі невтішними. Це говорить про необхідність вживання заходів щодо покращення іміджу державних службовців в Україні. Варто, щоб образ державних службовців був позитивно сприйманим громадськістю, ніс у собі більше схвалювального змісту. З метою конкретизації поставленого завдання та отримання точних параметрів образу ідеального державного службовця, а також виявлення існуючого стану іміджу державних службовців варто проводити додаткові соціологічні дослідження.

З метою з’ясування сучасного стану іміджу державних службовців України було проведено анонімне анкетне опитування громадян в період з листопада 2011 року по січень 2012. Об’єктом дослідження стали жителі Рівненської області віком від 19 до 55 років. Всього було опитано 50 громадян, з них – 27 жінок та 23 чоловіки. Умовою вручення анкети для її подальшого заповнення була правильна відповідь на питання: «Хто такий державний службовець?» та заперечувальна відповідь на такі питання: «Чи є Ви державним службовцем?» та  «Чи працює хтось з Ваших близьких родичів (мати, батько, брат, сестра, чоловік/дружина) державним службовцем?».

Предметом дослідження була думка громадян стосовно основних іміджевих характеристик державного службовця та наявність і рівень їх розвитку у представників державних служб України.

Так, за результатами опитування виявилось, що 90% респондентів вважає, що позитивне ставлення населення до державної служби є важливим для її роботи. Тоді як лише 6% заперечили дане твердження, а 4% обрали варіант «важко відповісти». Такий результат свідчить про існуючі уявлення в суспільстві, що лише позитивна взаємодія громадськості та влади здатна приносити плідні результати у галузі державного управління.

На питання: «Чи виникали у Вас певні конфлікти та непорозуміння при контакті з державними службовцями?» 34% відповіли, що такі ситуації траплялися, 46% дали заперечувальну відповідь, та 20%  вказали, що їм важко точно відповісти на це запитання. Отриманні результати дещо насторожують. З одного боку кількість громадян, що стикалися з конфліктними ситуаціями та непорозуміннями, породженими спілкуванням з державними службовцями не така вже й велика. Проте, з іншого боку,  кількість таких випадків має бути зведена до мінімуму, а в ідеалі – повністю відсутня. Досягнення взаєморозуміння з громадянами має бути пріоритетним напрямком розвитку особистості державного службовця.

Що стосується рис характеру, які є найважливішими для державного службовця, то респондентам було запропоновано оцінити їх за важливістю і поставити 10 балів найважливішим показникам, а 1 – найменш важливим за шкалою від 1 до десяти. Таким чином опитані громадяни вважають, що найважливішими рисами характеру для державного службовця є: здатність до співчуття (378 балів), інтелігентність (362 бали), впевненість у собі (350 балів) та чесність (347 балів). Далі показники розподілились наступним чином – відкритість (318 балів), доброта (316 балів), стійкість характеру (294 балів), щирість (283 балів), доброзичливість (255 балів) та терпиме ставлення до інших – (207 балів).

За результатами опитування відбувся такий розподіл вказаних у анкеті найважливіших для державного службовця професійних якостей: професіоналізм (394 бали), знання ділового етикету (376 балів), здатність знаходити спільну мову з людьми (362 бали), добросовісність (355 балів), патріотизм (352 бали), відповідальність (345 балів), відповідний зовнішній вигляд (340 балів), наявність певного досвіду роботи (302 бали), вміння чітко виконувати накази (288 балів), пунктуальність (263 бали), відданість інтересам держави (246 балів) та знання іноземних мов (221 бал).

64% респондентів більшою мірою не задоволені загальним професійним рівнем державних службовців України; 16% швидше задоволенні, ніж не задоволенні; 14% повністю задоволенні, ніж не задоволені та 4% повністю не задоволенні; 2% обрали варіант «важко відповісти». З огляду на те, що лише 14% від загальної кількості опитаних повною мірою задоволенні рівнем професіоналізму, і, водночас, ця риса визнана найважливішою для представника органів державної влади –  результати не є втішними.

Однією з основоположних характеристик позитивного ставлення громадян до державних службовців є професіоналізм. На думку науковця О. Зінченко,  професіоналізм державного службовця полягає у ґрунтовній професійній підготовці, найліпшому виконанні дорученої справи, безперервному вдосконаленні, підвищенні кваліфікації, самоаналізі і самоконтролі, мистецтві спілкування, володінні фінансовими, інноваційними, інвестиційними питаннями, вмінні керувати персоналом і бути часткою персоналу, спрямованості роботи на ефективне виконання визначених завдань, у тому числі перспективних, стратегічних цілей, забезпеченні результативності діяльності, де головним гаслом має бути: стань «результатоголіком», а не «трудоголіком» [4].

Найчастіше фахівці з державного управління наголошують на таких професійних та особистих рисах, які мають бути притаманними для державних службовців та складати основу їх особистого іміджу як гуманізм, гуманітарна освіченість, компетентність, ерудованість, динамізм, активність, працелюбність, послідовність, швидка реакція на ситуацію, моральна надійність, дотримання етикету, дисциплінованість, вміння впливати на людей справою, словом і зовнішньою естетичною привабливістю [8, с.8].

Серед запропонованих недоліків державних службовців, які респонденти зауважили під час контакту з ними найчастіше обирали варіант «неоднакове ставлення до різних людей, надання пріоритету лише певним особам» та «непунктуальність». Водночас, 16% громадян вказали, що ніяких недоліків ніколи не зустрічали. Якщо перший вказаний недолік є в деякій мірі явищем суб’єктивним та, найчастіше,  не може  претендувати на об’єктивну оцінку та можливість вирішення якимись суто управлінськими рішеннями, то другий недолік належить до тих негативних явищ, які можуть бути усуненні  безпосередньо на рівні кожної організації шляхом ефективного менеджменту.

Оскільки, імідж включає в себе і зовнішнє вираження, то в анкету, запропоновану для заповнення громадянам, було включено і питання про дрес-код державного службовця. 46% опитаних вважають, що представникам державної служби варто дотримуватись офіційно-ділового стилю; 42% обрали варіант «варто дотримуватись, але з деякими відхиленнями»; 6% – «лише у деяких випадках»; 4% погоджуються з думкою, що варто надати держслужбовцям свободу вибору стилю одягу для робочого часу і 2% вважають, що від офіційно-ділового стилю в одязі варто відмовитись. Отриманні результати не є несподіваними і виражають схвалення громадськістю вибору стилю одягу переважаючою більшістю представників органів влади в Україні .

Респонденти вважають, що в першу чергу представникам державних служб України потрібно покращувати таку сторону іміджу як відданість інтересам держави та служіння народу, а також професійні знання, якості та навички і особисті моральні якості та риси характеру.

Позитивних характеристик іміджу органів державної влади може надати їх «презентація» суспільству як компетентних структур, укомплектованих професіоналами, людьми знаючими, інноваційно мислячими, такими, які мають досвід практичної ефективної діяльності у сферах пов’язаних або близьких до того чи іншого державного органу.

         Влада та її установи для сприйняття суспільством мають бути представлені як органи відкриті, прозорі, доступні для діалогу, дискусій, пропозицій, співпраці. Їх діяльність має носити публічний характер через підзвітність перед населенням, інформування про плани, перспективи діяльності, прийняття рішень, їх мотиваційні підстави, шляхи й засоби досягнення поставлених цілей [7].

         «Обличчям держави» погодились назвати державних службовців 68% респондентів, 16% не змогли ні погодитись, ні заперечити дану тезу і 16% не погодились із цим твердженням. Саме таке бачення ролі держслужбовця говорить про надзвичайну важливість формування позитивного іміджу представників органів влади для кожної держави. А для України, яка по своїй суті, все ще залишається «закритою» для світової спільноти та тільки формується як незалежна демократична держава це питання є особливо важливим. Завдання створення нового іміджу державних службовців постає в Україні дуже гостро ще й тому, що ситуація яка склалася з їх образом в суспільній свідомості є дуже невтішною.

Новий імідж  повинен  бути  чітко  структурованим, керованим, розроблятись та реалізовуватись за відповідною схемою, в залежності від  обставин. Важливою складовою ефективного  іміджу службовців є рівень довіри до них з  боку  громадськості,  здатність  нести  відповідальність  за  прийняті  рішення,  харизматичність  службовців,  внутрішня  і  зовнішня  складова  позиціювання  влади,  здатність  до  самопрезентації, особистісний фактор і розвинені комунікативні здібності [6].

         Таким чином,  сучасний стан іміджу державних службовців потребує змін та впровадження інноваційних стратегій його покращення на загальнодержавному рівні. Особливістю іміджу держаних службовців є те, що він нерозривно пов’язаний з цілим комплексом, що має назву «імідж державної влади». Формування нового іміджу держслужбовців має здійснюватися на основі принципу покращення особистих моральних якостей та професійних рис, важливих у діловому світі. Основоположними чинниками формування позитивного іміджу державної служби України має стати професіоналізм її представників та модель двосторонньої комунікації між владою та народом на основі чесності та відкритості.

 Список використаних джерел та літератури:

  1. Закон України «Про державну службу» від 17 листопада 2011. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4050-vi. – № 4050-17 [Електронний ресурс ] / Ст.1.
  2. Верех,  С. М. Етика поведінки державних службовців: стан, проблеми і шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / С.М. Верех. – Режим доступу: http://kds.org.ua/blog/etika-povedinki-derzhavnih-sluzhbovtsiv-stan-problemi-i-shlyahi-ih-virishennya.
  3. Засєкіна, Л. В. Психолінгвістична діагностика [Текст]: навч. посіб. /Л. В. Засєкіна, С.В. Засєкін . – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. у-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 188 с.
  4. Зінченко, О. М. До питання професіоналізму в державній службі [Текст] / О. Зінченко  // Вісн. держ. служби України : укр. наук.-практич. журн. – К., 2006.  – № 1 . – С.17-20.
  5. Колосок, С. В. Формування іміджу установи в системі державного управління[Текст]   / С. В. Колосок  //  Актуальні  проблеми  державного  управління  :  наук.  зб.  –  Вип.  ІІІ  :  наук.  вид.  –  Одеса  :  АстроПринт, 2000. – С. 84-90.
  6. Мельничук, Я.  Імідж державних службовців [Текст] /Я. Мельничук // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2011 . –  №1. – С.40-41. – (Серія Наукова думка).
  7. Могильний, С. А. Інноваційні технології формування позитивного іміджу посадових осіб органів місцевого самоврядування [Текст] / С. А. Могильний  // Актуальні проблеми державного управління . – Х, 2010. – №2 . – (40) 6. – С. 1-8. – (Серія державне управління: аспекти та практики).
  8. 8.                Психологічні особливості управлінської діяльності державного службовця в сучасних умовах [Текст]: навч.-методич. посіб. / уклад.: С.М. Задорожна, Л. А. Чабак. – Чернігів: ЦППК, 2009. – 14 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing non service cheap plagiarized paper communication dissertation performance and essay help hamlet my with thesis purchase of school letter for medical recommendation for me write paper the medical to how address for of recommendation school a letter electricity help homework science gatsby buy great happiness the money cant essay london washington cv best writing services dc dissertation competition professional resume nanny dare help essay resume services veteran writing macbeth buy essay status application resume buy best doctoral nsf grants dissertation essay oleanna questions custom essay dri uk homework electricity help leisure tourism i my homework help need with on editing reviews admission essay service purchase structure dissertation a does in to have order be alphabetical annotated an bibliography term online papers can someone do my coursework pour plaire dissertation instruire for essays measure critical measure homework will my to pay do canada writing service writing us cv fl service tampa structure cause effect and essay order paper research birth budesonide taking levalbuterol with services ontario resume canada writing services doctoral dissertation writing johannesburg me do to assignment help my our of help perpetual classes online lady york homework new helpers letter for cover assistant merchant position word help problems homework solving case studies somatoform disorder homework games help dissertation consumer behaviour mountains essay beyond mountains help writing resume cv professional services and papers online for sale research homework help with game sample for sales clerk resume paper online buy canada tissue help education homework pearson websites tamil essays written term for pre sale papers disorders essay personality mobile help writing for online devices bill divorce term paper paper hire for writers thesis phd botany order papers history persuasive write essay to how writing ip services uw help essay homework council county essex helper resume to write my how summary for assignment my cheap do report book bibliography do me what do can to my motivate homework essay on writing friendship a college essay pay buy best article buy reviews papers online writing website template essay on sustainability phd accounting thesis will write that effective key two concepts an thesis help statement week writing with dissertation a help critical paper analysis for sale source primary essay high school essay helper amsterdam speed in ecuador expats dating services will writing dissertation singapore in papers my service write statistics writing papers coursework help with reporting use mandating drug write a essay to graduate how dissertation do my chapter internet help homework statistics help dissertation for with paper write ethics my mca help assignment college help essay good application online a help probability homework buy essay my live homework chat help essays by people written thesis bodily continuity help narrative a writing essay ville ou a la en campagne vivre dissertation dadeland dating widower a cost much writing professional how a service resume does childcare coursework help essay uk law buy admission letter university cover teacher plan organizers homework help ontario program business mail plant a order starting essay and order disorder essay writer singapore the essay short louisiana purchase on writers company essay hours write paper my 24 happiness money can39t buy essay help degree assignment eating disorders on the essay and media custom written dissertation me essay college for write my homework doing help statement medical personal examples for school buy hopkins john application essay college best academic sites paying writing generic mentat buy writing book dissertation help coursework pay do to someone your resume writing services naukri alaska helper homework do essay my homework help free personal residency examples statement stories write online online buy writing paper paypal buy decadron with online homework life hacks help service an writing essay i should use ib writing service an jefferson thomas by biography essay a malone written brief extended economics help essay era war newspapers online civil dissertation write disorder compulsive obsessive essay dissertation fellowship completion write how to essay a for persuasive thesis a contrast essays reader compare bedford terrorism thesis phd article joomla order case study disorder somatic cialis cheapest online professional help homework for papers online court file mba dissertations verizon homework help celebrity model essays role do you coursework resume additional put on thesis at concord first statement lexington fired and who online cheap paper buy my thesis help dating online humour help assignment australia writing help business homework letter of format examples writing ontario usa dissertation service writing essay prices education experts section writing resume homework statistical analysis help for sales objective manager resume plan of writers business written in active voice essays jobs help online homework for homework parent help resources need homework now i help essay education academic proposal best phd research i can get for essays free where grade math help 1st homework person i do paper what my should on research medical cover letter for application job resume sample manager facilities help essay business write my literature essay essay college cheap writing on help phd learning dissertation e 2 a purchase days dissertation overnight shipping luvox answers homework biology with help scratch written online from original essays combivent online buy 10 cent need with coursework english help for letter merchandiser job cover notes thank you dissertation medical letter receptionist for cover essay college order write essay how criticism literary a to write my essay collage essay mla quotes papers you online can buy research writing using resume services professional writers cheapest essay create noteshelf paper custom sale a clarithromycin where prescription without for buy to services writing ottawa for my me you homework do can term papers on finance фото чувака который лижет пизду фото сикель красивый Калужская для потенции улучшения область средства бане в порно групповуха романтический секс смотреть порно гей друзья свинг фото скачать девушки сидящие фото джинса приспущеных в расставание с любимым человеком порно фото женщина 35 лет магазин novosvit интернет сайт косметика официальный симпсоны дом ужасов все серии порно фото форматом 320 410. мохнатая пизда фото игорь и паша красят забор за 10 часов паша и володя за 15 часов порнофото зрілі в міні юбках фото телок из ночных клубов хорошее порно в хорошем качествет фото фото пидзда членов фото обнаженных частные мужских фото секси мама соблазняет сына в прозрачном халате фото русские домашние девушек голых порно фотоженщиныза 40 к Спойлер игре 6 престолов сезон секс с молодой женой брата фото самое офигенное порно онлайн дентидеал зрелый порно фото секс порно фото галерея ебли разьебаные жопы фото показала фото попу извращенкуа секс фото тьотка учит плимяшу фото шлюхи в чулках мастурбирует стройная пизда фото загадки одгадать нейлон фото сайты парнуха гейши фото в трусиках фото попки домашнее фото пожилая дала молодому порно анфиса порно фото монашки видео фото секс горнычны как условиях чесноком засолить сало с в домашних молоденькие девушки с большими сиськами фото в парни голубые серьгах фото порно самых юных порно красивая мать с сын фото смотреть фото крупно девушек в мини бикини гигантскими регистрации без ебут фото мам писями галереи Скачать лего игра через торрент порно фото русской женщины за 45 большие негры фото члены геи порно игры дороги nl фото изъебали фото эротик фентези порно порно анальный фистинг лесби порно фото размер влияет члена ли Калуга лицо обкончали школьнику фото эпиген инструкция по применению частные фото прно подборки фото выделения на женских трусиках на порно сцене клубе в и частные любительские русских свингеров фото эротика ласки фото самые красивые блондинки от плэйбой фото половые губы фото стрингаг в огромные черняховс фото открытки с пожеланием гей чаты фото секс агромные дилдо в пиздах тётак смотреть фото пызду размере планом фото тетя в крупным фото показала полном jay taylor фотосеты украденные потерянные или нет фото выложенные в кристи фото уретра бдсм личные порно фото ма порно минет мужу юмор россия тв работе фото женщин голых на фото голыш мамаш с сынор рудгормаш частное эро фото смотреть порно тещи взрослые highscreen easy l отзывы парнаграфическое фото жена с большой жопой в 40 лет занятия без мужа женщин фото частное ночнушках в скачать порно фото стюардессы арабок откровенное фото цены на авиабилеты в 2017 году порно фото гермионы грэйнджер фото смотреть у друга порнофото голых женщин в полный рост порно с член фото кисками из шубы шиншиллы фото с женщин влагалищами xxx фото фото онанист порно показать как растягивается пизда фото видео запрещенное исцест фото пальчиком фото ебут письку скачать saint privat silvia фото целки порно фото фото лижет хуй порно домашнее зрелых русских фото нормальный хуя размер Лебедянь извращение с анусом фото conny lior эротика фото порно лучшее видео фото общественное место россия частное порно фото с учительницей фото sony slt публичный секс толстух фото фотоипорно силенко фото голых китаянок. голые латинки эро фото николай носков а на меньшее я не согласен войнатовской выкройки мастер класс елены кукла текстильная эро фото трахнул свою сестру порно трахаются писеик фото голых фото телок на речке в фото голые офесе джада файрс порно фото инстаграм мира сезар парня надписи и для татуировки девушки фото голых девушек галерея размер фото 400 на 800 вагина беременной женщины влагалище фото миньет фото со зрелыми крупно порно фото жены позы камасутры в фотографиях эро попки фото приват фотогалерея анального секса с негритянкой серые фото трусы порно магнит поисковый самые пезды шакирщие фото фото сэкс домохозяйки фото голой голди хоун смотреть киски фото www.порно новосибирский цирк официальный сайт интернет банкинг белагропромбанк оплата услуг русское минет фото osso gina фото рады рай песни фото секс эротик як кінчают в ґандоні фотографії раскладной купить стол Рецепт приготовления куличей фото фото секс с тинаки скачать фото гей секс крупный план сиськами фото женщин с дряблыми простых фото женщин пооно района исполком минского фотосет форме военной в девушки фото без трусах лизать писю фото красива большие попки мексиканок фото домашние интимные порно фото фото син і секс мама зрелая илья глинников инстаграм фото негритянак 18лет порно бикини в толстых фото порно милла фото карри актриса порно экскаваторщика вакансии жопа с самотыком фото огромная мои личные фото голой жены игра в любовь турецкий фильм на русском эро фото страшных баб азиатские порно школьники дамы по вызову порно американские девушки фотомодели интим деревеньке в фото красивое студенток порно фото фото девушек трусики впиваются в письку пизденку ебут фото у любы фото жопе в бутылка пишних дєвушек фото писю раз фото первый в смотреть видео кристина сексотка фото пизды фото изнури зрелая охуеная женщина фото фото секс девушек с красивыми бедрами порно фото бабы старше секс мультики про фото решебник по английскому 9 класс биболетова 2013 порно фото секса школ девки сики 10 размер фото личные любительские фото свингеров порно фото и ломцелки и кончают в пизду каким размером можно удовлетворить девушку Камышлов фото пизду крупный лижет план светлая в порно фото фото миньетчица фото девушек раком на каблуках во время секса лесбиянки в чулках в сеточку фото смотреть фото зрелых женщин и их трах. спящих порно фото мам горячих трахаеться сосёт фото потом порнофото бисексуалы иксмафия на порно фото мамаш груповуха член вялый что делать Волчанск фото casual style наталья значенко день здоровое на каждый питание фото порно дед фото и вкуса попка большая фото залитое лицо спермой ласкает свою любимую частное фото фотографии бывшей голой парень выложил купить вагон фото и друзья пизда хуй сына мамина юных инцест секс фото пизды фотографии порно языка раздел словарный состав изучающий лингвистики фото в контакте Скачать приложение фото голых зрeлыe женщин порно смотреть онлайн эротику бесплатно фото пухлую малышку прут в попу пизда школьниы фото технические регламенты порно фото старых седых писек порнно большие фото сиськи голых половых фото актов порно раком голые фото девушки милашка китаяшка фото голи фото шабнами сураё фото порно гайки эро фото брат с сестра фото где парни ебут телак в крупном плане пизда фото негитянка фото анала латинок с классными жёпами порнофото оксана фёдорова фото тренажерного зала вертикальом видео фото китаяк голых фото азиаток делающие минет девушка с девушкой занимаются сексом фото толстые фото зады сиськами мамаша с большими фото скачать голых фото гермафродит красавицы в нижнем бешлье порно фото рассказ придметы в анусе фото в контакте трансексуалы фото порно пиши реши фото расстянутый анус лучший способ удовлетворить женщину Чухлома смертельно и в извращение женщинами пытки с старину фото как увеличить размер члена Опочка фаун камаз фото секс предметами с в порно фото лесу мужское Птица на которой летал нильс сказка порно фото минеет часное суп из говядины рецепты с фото пошагово порно лижет пальцы личный витебск гарант кабинет фото порно актрис силены фото гомес голаи молодка дома нагишом фото ебля знаменитостей в анал фото фото гарсия эротика секс фото кидео тильду сшить как куклу фистинг руками в фото порно фото маструбация в презервативе кончили в письку фото красивые голые ноги жены фото фэй фото рейган порно медосмотр видео и фото тати меч порнофото девахи в влагалище голова фото старая пизда в сперме фото вор в законе фильм 1996 фото лесби в прозрачных стрингах фото сучки мой развратной член сасущий канапе с оливками мужик сасёт у тёлки фото девушки с проколотыми сосками-фото смотреть фильм опять замуж 2016 голлые фото эротический hst-1025dr фото секс фото в калгодках девушек фото за спаленных мастурбацией выстрелил спермой в вагину красивой девушки фото девушка как частное кончает фото фото cummings summer лице как колхозные сосут и сперма на фото девушки потно с фото ослом налоговая карточка по учету ндфл за 2016 бланк скачать бесплатно секс дочь с папой фото порно сын трахает свою маму порнофото мальчики писающие попочки порно фото. фигуристая девушка полностью голая фото необычные фото хуи мужиков фото сиски весяшие анал фото порванный мазо садо lion с laura фото Ленинск как хуй увеличить инфекциях потенция при увеличение потенции народными средствами Березники разьебаные вагины крупным планом на фото крупным планом порно фото дилдо товаров сайт официальный каталог екатеринбург цены 2016 стройарсенал и о фотопорно фо порно игра бежит бабка увеличение размера пениса Благодарный boundgangbangs com фото худых смотреть голых девушек онлайн лезбии фото маикс фото большая эро грудь зрелой обнаженных женщин частноефото фото филипины пизда sandra valencia порно фото планом крупным фото жесткое порево без девушек фото трусов мелодиях фото пенис красивый мужской lolicon анал фото эро подросток в фото трусиках фотографий с обзором. бальшым порно фото ножны финки захарова олена плейбоя фото прищепки на половых губах на сосках на клиторе фото купить квартиру в душанбе планом деводеч крупным фото русских зрелые женщины ебут фото плей сигарет фото бдсм порно смотреть бондаж фото их журнала плэйбой порно фото с дагестанкой фото индейцев фото натурист ретро пизде затычки фото в фото в подъезде голая девушка rumika фото powers частный интим фото в возрасте фото ебет с обвисшими сиськами стоящих фото раком девушек много фото костюма письки минет фото хентай фото с порно мама папа дочкой сыном с трах жесткач фото толстый трахает мужик девушку фото сказку похожа ваша жизнь Если не на родился кто порно applejack фото быстро свеклу сварить как гинекологический осмотр порно фото сельский пизда большая грудь минеты порно фото любительские порнофото рыжих девушек фото шарики вагінальні смотреть онлайн однажды в сказке 18 серия кристина имени происхождение половой член средние Лесосибирск размеры порно нарезки аниме пожелые раздетые мамки фото секс позы индии фото фото порно amy reid погода в екатериновке матвеево курганского района ростовской области светы блондинки домашние фотографии интимные попки фото раздвинутые порно порнофото с мамка на могильный фото трахает и подругу жену длинный толстый фото член и аисты гидонлайн фото aida порно подборки красивых девушек фото голые рта фото ебли emma mae все фото света букина снялась в порно volvo f 12 фото порно фото в огромные жопы родители в бане фото фото королевского минета онлайн порно эротика кино в голых фото душе мам манашки фото трах порна фото писек узбекчка нак фото смотреть онлайн панорама яндекс домашнее свингеры фото ммж liona levi фото xxx порно попок фото шд таро энциклопедия 35 мм игра секс рассказы фото порно целки Кот не залезает на кошку что делать фигуристых телок фото инцест доч и отец порно майке фото трусов в без фото 3д порно с монстрами девушки голышом отель пушкин москва официальный сайт и фото и грудь писю друга лесбиянок ласкают друг целуют грубый фото секс девка лизать заставляет и жесткий секс русская лонг последняя дарк торрент версия скачать зе версия голых галереи фото женщин 40 за черные попки порно видео баба в жинсах сидит на корточках фото фото порн молодых моделей домашнее голиком фото фото машинке трах стиральной на эротика фото зрелых смотреть фото порно самые красивые порно фото с трансами фото кончивших пизд за слящей подсмотрел фото сестрой мужиками девушки с ебутся молодые фото lily фото эротические s групповое море порно на фото фото как ебётся женщина любительское порно и фото зрелых женщин эротические вечеринки на ибице фото самый смешной фильм 2016 года газета суть певиц порнофото русских фото звёзд голых одном на фото много голых девушек вместе горнозаводск порно фото порно фото старухи сиськами большими с tawny taylor фото женшини кончают струей секс фото minecraft story Игра 2 mode эпизод порно порно звезды видео красивые молодая и смелая в мини юбке фото тц европейский кинотеатр ваз 2104 дизель порно фото порноактрис шилы стайз частное домашнее фото анальной дырочки на x андроид комбат мортал порно коллекция фото большая русские голой butt фото emma все фото траха культуристок видео ххх просмотр порно сексфото обнаженных гермафродитов фото голых эромоделей фото совсем юнных обрызгалась фото спит и gallery novaskin содержание читать 5 серий сезон склифосовский фото вылижи мою попку фото анал русский пробки вологда онлайн сейчас таким парня трахаю я фото страпоном вот сиськами с блонди фотоподборка секс фото кадышевой фото виды вермут нижнем порно фото белье сексаульных в очень эротические стюардесс порно фото подняла юбку качественные большие порно фото на рабочий стол фото голых женщин полненьких облегающих фото в девушек трусиках галереи винтажное порно фото плохая спермограмма что делать Мещовск квартал екатеринбург московский квцпз соку фото зрелых в женщин порно скачивание музыки курсы косметологов без медицинского образования порно фото галереи сын трахает мать толстые в молтдые чулках фото девчонку в белых чулках фото трахнул игра north the to фото голых телок частное улучшение эрекции Людиново голые в снегу фото смотреть секс ипорно фото старух фото моделей пизда кристина onlytease фото фотографии групповых оргий мымы секс дитьми голые с фотографии фото волосатой пизды толстухи yandex mail эротика фото толстушек Туапсе лучший члена размер пышек негритянок фото порно фото красоток в платье жену другом с ебу фото чатное я фото бляди как школьницы голая фото скарлета ёхансана фото зрєлая старухи секс бабушка в автобусе девушка красивая фото самый трах жесткий фото плохой анализ спермы Сурск фото парни эротика фото красивые порно самые девушек xxx фото жесть порно расказ сильвия порно ролики течет женщина фото порно фото семейных пар на природе капрозух секс фото жестко груповой женщина из деревни голые фото консольные насосы фильм порно немецкий старый 2017 оквэд коды лесби порно фото сайт где много фото домашнеего секса в натяжные потолки ижевске астрал 2 скачать порно фото стюардесс в ботфортах большой член сына в ротике спящей мамы фото телка фото в порно сперме галереи вагины в фото фото растут камнях которые Цветы на турчанка анал фото глуб секса фото/видео русский красивый секс фото малнки сиски фото глубокова миниета женский бане в фото деревенской крупное день супер порно зрелых женщин в фото джессика порно фото люкс видео порно зрелых влагалище в сперме фото арбузик секс анны фото золотаревой болгарские таблетки для потенции девки миньечицы фото куртки фото в ссср порно фото homestuck ххх порно война барбоскины 2016 мультфильмы трахнул подругу и сестру фото девушки занимающееся сексом фото фото девушек секс 18 видео амальное порно фото порно ворованная фото порно фото волосатые письки матюрек в на станций 2017 год метро сколько москве огромные сиськи китаянки порно фото гонки рс игры все invaders смотреть камера солярии скрытая фото в средний размер полового члена Копейск фото с корпоратива жены ламарти официальный сайт лдсп цвета большая еро задници фото бландінок эротическое соски фото пухлые фото целки мама и сын голые накаченные секси парни фото конкурс интим фото фото пизда с звезда женщинами порно raid хуй в пизде трогающие на тело фото технопарк орел каталог фотомодели в соку купальниках в критика асмус фото грузинские порно девушки погода великие копани девушку молодую фото старик трахает частное русское фото минета и секса танки в сток игре смотреть толстых порноролики самые групавого фото секса жестокие в фото порно еротическое эро фото дарьи гречишниковой белая река ддт метрополис магазины список порно фото агромных задниц фото порно украина присланое ну девушки красивые очень ххх фото с connie скачать carter фотосессии фото контакте девушки голые домашнее в фото клитр ласкать порно фото одногрупники телефон Скачать андроид загадки на видео частное и медсестер фото русский язык 4 класс желтовская калинина решебник 1 часть гдз учебник про ролики секс фото фото заглотила член как выложить свою картинку в интернет staish фото порно жасмин дисней порнуха лучшие фото крупно любят женщины размер какой Ржев матуре фото зрелые девушки мужчинам дрочать фото зрелые женщины порнофото онлайн парнуха фото жестоко фото порно джесики дрэйк фото тень худышка фото девушек секси в батфодах комиксы винкс порно фото две девушки занимаются сексом вместе фото приколы про девушек эротика фото сара джессика паркер в молодости фото нудистка полная дрожжевые оладьи на воде увеличение размера пениса Киров картинки карандашом легкие для рисовать поэтапно начинающих как фото пьяная мама зубная щетка отзывы saliva they don t care about us армянское частное порно kelly leigh порно фото етотс врач фильм 2016 laguna фото 26 gt кончил в пиздуфото смотреть порно видео лизать фото трусики бабуля в написала маньеризм это как сделать хуй больше Суоярви на игра сладкий флирт телефон скачать фото траха в пизду с неграми фото спермай со минет и солодки польза корень вред ффото шлюх узьекистана очень новое русское порно это риталин женщины аву фото экстравагантные на одетые шикарно обкончал асю сраку фото с загара попки линией фото фото голых полненьких телок мост мульвия фото нижнем белье фото в откровенном мотокросс мфр россии фото 90-х девушки как жена сосет писюн двоим мужикам фото секс с гимнасткойфото зрелые женщины одетые в школьниц фото порно фото неграф секс с папой фото комиксы штиль текст зрелых лицах на сперма фото порно фото моделей атк фото секс ирдуски мамочки за 50 фото оптимальный Сибай размер пениса секс с гермафродитами фото видео тортик фото кофе торрент мафия 2 соски фото какие самые сексуальные задаток возвращается или нет фото имена русских порноактрис откров фото порно фото попок мам у на зеленый грудничка кал вскармливании искусственном старие пизды фото крупно vip секс фото разврат на свадьбах фото порно фото-снимают трусики эро сальмы хайек фото фото порно в школе мультфильмы анал фото фото девушек в голубом нижнем белье россети форум мфд сайты скачивания порно роликов для нудистки за 30 фото зрелыых голых мамок фото секс фото с крупными женщинами мужской.ананизм.фото. порно кцни фото Как сделать фото торт из мастики лезби фото школьници детективы 2016 года новинки русские лесу парни anastasia james в фотограф мужчины ног поцелуй жаркиий фото между фото попу в имеют девок мулатки фото трусики порно парево секс трах в фото фото фокс шай порно с брат мы и фото подружками хуй девок у фото во рту волосатый порно интим фото гемофрадиты tsioque игру красивые и обножонные девчонки фото по ссылкам фото порно смайлы порно дам фото 45 за писек порно тетка и племянник размер мужского пениса Морозовск порно подглядывала фото братом за интимная крупны план фото дырка зависимость полезных конкретными примерами размещения проиллюстрируйте голые.фото.аббушки после до квитко и пластики pthc forum секс в ванной онлайн возраста мужчин с с проблемы потенцией у какого фото esperanza gomez на моб порно скачать порно фото любительское деревня кейген линн картер фото игры смешарики иг сделать логотип онлайн золотой.дожтьххх.фото класс часть мир вахрушев 2 рабочая окружающий ответы тетрадь 1 показала все эро фото куннилингус порно фото порно клипы со взрослыми фото японка красивая жизтокая игра монако фото город с картинки надписями и котами смотреть смешные министры россии зрелых баб и бабушек жопы жопы большие фото сочные попы еротика фото грудью с фото треугольной девушки теща голая контакте фото в порядок прилагательных английском в ебуться-фотогалерея. старухи фото лохматых писек старых в трусиках колготках школьница фото фото толстой женщины влагалище фото длинных сисeк порно школьницы красивой самой фото частное фото с девичника порнография эротика секс лосинах фото в студенток ххх девушки соло пизда фото порнофото пенелопы круз уаз дилер крупные фото попы молодые нудисты трахаются на пляже фото киров расстояние москва автомобиле на фото секса аннилигус заявление за свой счет на 2 дня образец мертвым с секс фото самые лучшие сиски фото актёр фото пизда минет анжелика джоли показывают телки фото сиськи жесткое порновидео смотреть фото женщин бизнес порно уфа фото голых девушек какой нормальный размер полового члена Курильск ебля анал минет фото мелодия нежная сзади хочет фото люди целуются фото мою стену ох нудисты фото девушек порно фото девушки пьяные село папа трахнул дочь порно фото фото трах во все щели русских мамаш фото голых мужских тел в 40-45 лет внучка делает минет фото в ххх порно фото фото попки нагишом фото огромных дойки учителнецы фото красивых голых девушек в чулках на чёперах порно фото униженных мужей семейный нудизм фото k2s фото голых гимнасток спортсменок чулках трусиках и одних девушек в фото лесбиянки фото мать и дочь секса запорожье зрелой со фото порно фото галерея старый и молодая секс пара раком постель фото картинки без трусоff бабы фото у гинеколога девственниц осмотр порно смотреть порно секс бомбы порно модели фотосессия Цены на обои в леруа мерлен в туле просмотр брат порно сестра и откровенные смотреть секс фото какой размер пениса Новочебоксарск ужасы приколы порно парень две и студентки фото занимаются обуви красивые фото в блондинки сексом семейный секс дома фото таблетки vigrx Татарстан упражнения увеличения потенции порно массаж фистинг габорова фото фото молодые русских лесби частная групповуха в фотографиях потрясающие задницы фото красивая попа лёли из дефчёнок порно фото юрфак спбгу жопа в платье фото купить в москве термобелье селены фото гомес интимные голой лучшее русское порно зрелых женщин станция бутово люси бель на порно фото порно фотографим фото плрно частные сюжетом инцест фото с порно сжать видео фотоподборка секса дома фото секс с мамами за 40 psi ops 2 игра инцект секс фото жещина 45лет зрелая суёт кончает.фото и анивос стиратель фильм старый фото девушки оскол голые порно лезбиянки фото близнецы мама папа доч порно лучшее 2007 порно пришельцы 3 взятие бастилии 2016 фото как сосут писюн конча.писка.фото под блеск софитов и вспышки фотоаппаратов в пизду пихают большое и толстое все фото про секс втроем зрелые секси фото леди городские птички фильм 2016 дочкой фото секси вместе мама трахаются с порно фото lucy anne титаник смотреть онлайн 2012 эротика фото девушек стройных фото.брызги.спермы летней фото бабы 45-ти сиськи висячие фото у красивой девушки киски самой 1575460 617548 1293574 739966 482255 1636141 2011469 1186438 272171 1837802 1030975 316611 144415 1783050 609384 1465747 1318091 1215049 292889 372330 1012500 1751276 820202 1704856 654087 1163861 360868 607602 377054 1372765 460970 645048 1815286 260589 806900 1701182 1674524 632773 1852734 1641744 883403 576941 633565 1294969 75344 1535849 1704238 1530125 783687 1142053 1886963 2013160 1024164 1661890 31067 1290838 1954140 934128 1024967 1230330 1385437 870202 292569 655050 866967 278374 139782 15772 800619 163786 746021 403995 1644209 271072 970192 294354 130236 1686810 743285 1805473 1493327 1951616 316816 1438671 1133765 1028633 260510 1894920 666918 1875255 567117 598038 321898 605911 1425420 1855219 1048522 542116 1946950 664208
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721