СУЧАСНА СПЕЦИФІКА ІМІДЖУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні аспекти  сучасного розуміння іміджу державних службовців на основі розгляду теоретичних напрацювань науковців у сфері державного управління. Також подано результати здійснених соціологічного опитування та вільного асоціативного експерименту. Завдяки цьому проаналізовано  існуюче  уявлення громадськості про державних службовців.  Вміщуються рекомендації стосовно найкращого способу представлення працівників державних служб з метою формування їх позитивного іміджу.

В статье рассмотрены основные аспекты современного понимания имиджа государственных служащих на основе рассмотрения теоретических наработок ученых в сфере государственного управления. Также представлены результаты проведенных социологического опроса и свободного ассоциативного эксперимента. Благодаря этому проанализированы существующее представление общественности о государственных служащих. Помещаются рекомендации относительно наилучшего способа представления работников государственных служб с целью формирования их положительного имиджа.

The paper reviews the main aspects of the modern understanding of the civil servants image based on the consideration of the theoretical works of scholars in public administration.  Work also contains results of the survey and the free association experiment. This analysis of existing concepts of public civil servants. There are recommendations for the best way of representation the employees of public services to develop their positive image.

Ефективне функціонування державної влади можливе лише за умов позитивного ставлення громадськості. Тому сьогодні питання іміджу державних службовців в Україні є серед найголовніших питань, поставлених до розгляду фахівцями з державного управління. Для успішного подолання всіх негативних факторів, що заважають побудові позитивного іміджу державного службовця у суспільній свідомості, важливо розумітися на сучасних теоретичних засадах цього феномену, а також мати чітке уявлення про державних службовців, що існує у суспільстві.

Через багатозначність трактування імідж став об’єктом наукових зацікавлень науковців із різних сфер. Зокрема, імідж у контексті політичному розглядали А. Деркач, Є. Перелигіна, Г. Почепцов та інші фахівці. М. Логунова, А. Панасюк, Л. Приходченко. В. Шепель та ін. вивчали імідж як явище психологічного характеру. Також у науковій літературі існують праці з обґрунтуванням іміджу як філософської категорії або предмету вивчення економіки чи соціології. Проте варто зазначити, що більшість вчених опирається на інтегративну природу іміджу.

Ряд вітчизняних науковців зосередив свою увагу на феномені іміджу саме державних службовців. Зокрема, теоретичним висвітленням цього аспекту займалися С. Верех, О. Зінченко, С. Колосок, Я. Могильний, Л. Чистікова та багато інших. Залучення емпіричних методів для глибшого дослідження проблеми використовували М. Волянська, Т. Пахомова, І. Сімеоніді та інші вчені.

Метою цієї роботи є інтеграція наукових надбань зі сфери державного управління для виявлення сучасного бачення іміджу державних службовців у науковій сфері, а також поєднання цих знань з дослідженим фактично існуючим іміджем представників органів державної влади, що функціонує у суспільній свідомості для з’ясування сучасної специфіки іміджу державних службовців в Україні, що стане науковим підґрунтям для вироблення подальших рекомендацій.

Для досягнення мети необхідне розв’язання таких завдань як: 1) аналіз наукових праць з метою теоретичного розкриття феномену іміджу державних службовців; 2) проведення практичних досліджень, а саме асоціативного експерименту та соціологічних опитувань громадян та експертів, результати яких дадуть змогу сформулювати уявлення про сучасний імідж представників влади в очах громадськості. Поставленні завдання будуть розв’язанні шляхом використання емпірико-теоретичних методів, а також методів із соціології та психолінгвістики – соціологічне дослідження та асоціативний експеримент.

Імідж державних службовців мітить ряд особливостей функціонування та побудови, тому його варто розглядати як окремий тип особистого іміджу. З одного боку імідж держслужбовців можна вважати різновидом професійного іміджу, а з іншого боку – іміджу політичного, оскільки він у своїй сутності інтегрує як і властивості особистості як представника певного роду діяльності, а саме державного управління, так і характеристики суб’єкта політичного, оскільки для іміджу державних службовців ключовими є такі складові як представництво влади, публічність, популярність серед населення та зворотній зв’язок.

Згідно з новим Законом України «Про державну службу», що вступить в дію з 1 січня 2013 року, державний службовець – це «громадянин України, який перебуває у публічно-правових відносинах з державою і займає посаду в органі державної влади та здійснює встановлені для цієї посади повноваження з метою забезпечення виконання функцій органом державної влади» [1].

Криза українського суспільства призвела до серйозних духовних та моральних наслідків в усіх сферах, у тому числі і в державній службі. Негативні процеси, які торкаються державної служби, гостро зачіпають її етичний бік, що є однією із складових культури управління державного службовця. В уяві людей державний службовець – це не просто спеціаліст, це – людина, яка виступає від імені держави. Поведінка державного службовця, незалежно від того, до якого виду державної служби належить його посада, його ставлення до справи, до громадян, його мова, зовнішній вигляд формують не тільки його власний авторитет, але й авторитет тієї служби, яку він уособлює, і держави [2].

Неможливо відокремити імідж державного службовця від іміджу органу державної влади. С. Серьогін зазначає, що поняття «імідж держави, державної влади» є корпоративним уявленням громадян, яке формується в громадській думці творами мистецтва, ЗМІ та PR-технологіями та інтегрується як з окремих образів державних осіб, так і з оцінок діяльності гілок і органів влади, стану загальнодержавної політики та рівня її соціальної спрямованості [6].

Головним атрибутом будь якої іміджевої системи є структура. На думку науковця С. Колоска, структура іміджу органу державного управління включає вісім складових компонентів:

1. Діловий імідж організації –  це уявлення про організацію як суб’єкта ділової активності (сюди входить повнота і своєчасність наданих послуг громадянину).

 2. Імідж працівників включає уявлення про стиль життя,  суспільний статус і деякі особистісні психологічні характеристики.

3. Внутрішній імідж організації –  це уявлення про культуру організації, її соціально психологічний клімат.

4. Імідж керівника включає уявлення про можливості,  ціннісні орієнтації, психологічні характеристики і зовнішність керівників.

 5. Імідж персоналу – це узагальнене уявлення про персонал, фахову компетентність, що включає мобільність, точність виконання роботи, інформованість, висококваліфіковану фахову підготовку, культуру спілкування, соціально-психологічні характеристики співробітників, а також їх соціально демографічні й фізичні дані.

6. Візуальний імідж організації – це уявлення про організацію, субстратом якого є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер’єр офісу, приймальню керівника, кабінет, символіку організації.

7. Соціальний імідж організації – це уявлення широких кіл громадськості про соціальні цілі й роль організації в житті громадськості.

8. Імідж послуги – це уявлення людей стосовно особливих характеристик якими є ці послуги [5].

Найважливішими факторами, що  впливають на формування іміджу державної  влади  є:  забезпечення  результативності  діяльності влади в інтересах суспільства; прозорість дій  і відкритість влади до  діалогу з  громадянами;  підконтрольність  діяльності  державних службовців і її висвітлення у ЗМІ; ефективна й об’єктивна кадрова політика в органах державної  служби, як складова механізму  формування  іміджу; організаційна культура.

У науковій літературі сьогодні виділяють два зрізи іміджу державних службовців:

Перший –  базовий, складається у сприйнятті людей поступово. Він, як правило, стійкий і надто важко піддається змінам, не дивлячись на випадкові відхилення.

Другий – ситуативний імідж, формується під впливом якихось обставин, кризових ситуацій, непередбачених дій. Пересічні громадяни швидше сприймають ситуативну поведінку державного службовця, причому емоційно, і від цього формується ставлення до нього, до його роботи [8, с.7].

Для дослідження феномену іміджу у науковій практиці найчастіше використовують методи соціології. Доцільним є також залучення методології психології  та суміжних наук через приналежність іміджу до явищ психологічного змісту.

Застосування вільного (прямого) асоціативного експерименту є продуктивним під час виявлення образів свідомості носіїв мови. Цей метод є інструментом для вимірювання несвідомих компонентів семантичного простору реципієнтів. Асоціація – це такий зв’язок між психічними явищами, при якому актуалізація одного з них викликає актуалізацію іншого. Тому для  визначення психологічного значення та емоційного навантаження слова «державний службовець» було  здійснено вільний асоціативний експеримент [3, c. 54-55].

Експеримент  проводився у два етапи. Першу групу респондентів склали особи віком від 18 до 55 років, з них – 16 жінок та 14 чоловіків. Респондентам було запропоновано записати слово-асоціацію до терміну «державний службовець». У цьому випадку це було слово-стимул. За умовами завдання, асоціацією могло бути лише одне або група слів, що позначає один термін. Це могли бути іменники, прикметники чи дієслова. Особа, що брала участь в дослідженні повинна була записати слово самостійно, відповідно до власного бачення, без  безпосереднього впливу сторонніх осіб, та без будь-яких пояснень вибору саме такого слова. Для ефективності такого дослідження вимогою до респондентів було запис першого слова-асоціації, яке виникло у період роздумування, що мали тривати не більше 10 секунд.

Таким чином після першого етапу асоціативного експерименту було отримано такі слова-асоціації до терміну державний службовець: багатий; бюрократ; відповідальність; влада; Верховна Рада; гроші; депутат; держава; дисципліна; керівник; краватка; мала зарплата; нахабство; офісна робота; податкова; працівник державних організації; продажність; сірий,  форма одягу; хабарництво; хороша пенсія. Двічі повторювались такі слова як бюрократ, Верховна Рада, відповідальність, депутат, краватка, форма одягу, хабарництво, а слово «влада» повторилось тричі. Ці слова були використані у наступному етапі асоціативного експерименту.

У другому етапі експерименту було задіяно іншу групу респондентів, а саме було 30 опитаних, віком від 19 до 56 років, з них 17 жінок та 13 чоловіків.  Зберігалися ті ж самі умови, що і для першого етапу, проте у цьому випадку необхідно було дати слова-асоціації на ті вісім слів, що були отриманні в результаті першого етапу експерименту. В результаті цього, було отримано нові слова, зазначати всі з яких немає доцільності.

Варто виділити лише ті слова, що повторювалися два та більше разів. Отже, для слова «бюрократ» тричі повторювалось слово «волокита», та  двічі  повторювалось слово «хабар». Асоціаціями до терміну «Верховна Рада» по два раз були слова «депутати» та «зрада». Для слова «відповідальність» по два раз повторювались слова «важливо», «чесність» та «обов’язок». Три рази як асоціації до слова «влада» було вжито слово «сила» та два рази – «брехня». Респонденти тричі обирали слово «мандат» та «Верховна Рада» , а також два рази «обман» як асоціації до слова «депутат». До слова «краватка» було повторене двічі лише слово «чоловік». Чотири рази для « форма одягу» було повторюване слово «дрес-код» та тричі прикметник «офіційна». Найбільшу кількість повторюваних слів отримало слово «хабарництво» – чотири рази повторювалась власна  назва «Україна», тричі слово «корупція» та «тюрма», та два рази « влада».

Таким чином, слова, що повтоювались два та більше разів у другому етапі дослідження є семантичними універсаліями для терміну «державний службовець». Це такі слова як: «влада», «брехня», «важливо»,«Верховна Рада» , «волокита», «депутати», «дрес-код» , «зрада», «корупція» , «мандат» , «обман», «обов’язок», «офіційна»,  «сила» , «тюрма», «Україна», «хабар», «чесність» , «чоловік».

Як бачимо, перелік слів є досить специфічним. Приблизно 52% слів мають нейтральне забарвлення («влада», «важливо», «Верховна Рада», «мандат», «обов’язок», «офіційна», «чоловік», «Україна»); 37 %  слів – це  слова негативної семантики («брехня», «волокита», «зрада», «корупція» , «обман», «тюрма», «хабар»); і лише 2% – слова , що мають позитивну семантику («сила», «чесність»). Можна констатувати, що емоційне значення терміну «державний службовець» в українських громадян належить до більше негативного, ніж позитивного значення.

Варто зазначити, що результати проведеного асоціативного експерименту не є універсальними і ні в якому разі не можуть претендувати на абсолютну точність у відношенні до всього народу України. Для одержання більш достовірної інформації варто проводити систематичні масштабні дослідження. Проте, здійснений асоціативний експеримент дає нам важливі результати, які у ході даного дослідження можна вважати істинними, оскільки було вжито всі можливі заходи для отримання об’єктивних результатів.

Отже, в результаті асоціативного експерименту знову підтвердилась теза про доволі складне становище іміджу державних службовців в очах населення України. Більше того, підсумки експерименту та отриманні слова, що склали сукупність семантичних універсалій, свідчать про те, що у свідомості громадян існує негативний образ представників державної влади. Можна стверджувати, що такі результати є доволі невтішними. Це говорить про необхідність вживання заходів щодо покращення іміджу державних службовців в Україні. Варто, щоб образ державних службовців був позитивно сприйманим громадськістю, ніс у собі більше схвалювального змісту. З метою конкретизації поставленого завдання та отримання точних параметрів образу ідеального державного службовця, а також виявлення існуючого стану іміджу державних службовців варто проводити додаткові соціологічні дослідження.

З метою з’ясування сучасного стану іміджу державних службовців України було проведено анонімне анкетне опитування громадян в період з листопада 2011 року по січень 2012. Об’єктом дослідження стали жителі Рівненської області віком від 19 до 55 років. Всього було опитано 50 громадян, з них – 27 жінок та 23 чоловіки. Умовою вручення анкети для її подальшого заповнення була правильна відповідь на питання: «Хто такий державний службовець?» та заперечувальна відповідь на такі питання: «Чи є Ви державним службовцем?» та  «Чи працює хтось з Ваших близьких родичів (мати, батько, брат, сестра, чоловік/дружина) державним службовцем?».

Предметом дослідження була думка громадян стосовно основних іміджевих характеристик державного службовця та наявність і рівень їх розвитку у представників державних служб України.

Так, за результатами опитування виявилось, що 90% респондентів вважає, що позитивне ставлення населення до державної служби є важливим для її роботи. Тоді як лише 6% заперечили дане твердження, а 4% обрали варіант «важко відповісти». Такий результат свідчить про існуючі уявлення в суспільстві, що лише позитивна взаємодія громадськості та влади здатна приносити плідні результати у галузі державного управління.

На питання: «Чи виникали у Вас певні конфлікти та непорозуміння при контакті з державними службовцями?» 34% відповіли, що такі ситуації траплялися, 46% дали заперечувальну відповідь, та 20%  вказали, що їм важко точно відповісти на це запитання. Отриманні результати дещо насторожують. З одного боку кількість громадян, що стикалися з конфліктними ситуаціями та непорозуміннями, породженими спілкуванням з державними службовцями не така вже й велика. Проте, з іншого боку,  кількість таких випадків має бути зведена до мінімуму, а в ідеалі – повністю відсутня. Досягнення взаєморозуміння з громадянами має бути пріоритетним напрямком розвитку особистості державного службовця.

Що стосується рис характеру, які є найважливішими для державного службовця, то респондентам було запропоновано оцінити їх за важливістю і поставити 10 балів найважливішим показникам, а 1 – найменш важливим за шкалою від 1 до десяти. Таким чином опитані громадяни вважають, що найважливішими рисами характеру для державного службовця є: здатність до співчуття (378 балів), інтелігентність (362 бали), впевненість у собі (350 балів) та чесність (347 балів). Далі показники розподілились наступним чином – відкритість (318 балів), доброта (316 балів), стійкість характеру (294 балів), щирість (283 балів), доброзичливість (255 балів) та терпиме ставлення до інших – (207 балів).

За результатами опитування відбувся такий розподіл вказаних у анкеті найважливіших для державного службовця професійних якостей: професіоналізм (394 бали), знання ділового етикету (376 балів), здатність знаходити спільну мову з людьми (362 бали), добросовісність (355 балів), патріотизм (352 бали), відповідальність (345 балів), відповідний зовнішній вигляд (340 балів), наявність певного досвіду роботи (302 бали), вміння чітко виконувати накази (288 балів), пунктуальність (263 бали), відданість інтересам держави (246 балів) та знання іноземних мов (221 бал).

64% респондентів більшою мірою не задоволені загальним професійним рівнем державних службовців України; 16% швидше задоволенні, ніж не задоволенні; 14% повністю задоволенні, ніж не задоволені та 4% повністю не задоволенні; 2% обрали варіант «важко відповісти». З огляду на те, що лише 14% від загальної кількості опитаних повною мірою задоволенні рівнем професіоналізму, і, водночас, ця риса визнана найважливішою для представника органів державної влади –  результати не є втішними.

Однією з основоположних характеристик позитивного ставлення громадян до державних службовців є професіоналізм. На думку науковця О. Зінченко,  професіоналізм державного службовця полягає у ґрунтовній професійній підготовці, найліпшому виконанні дорученої справи, безперервному вдосконаленні, підвищенні кваліфікації, самоаналізі і самоконтролі, мистецтві спілкування, володінні фінансовими, інноваційними, інвестиційними питаннями, вмінні керувати персоналом і бути часткою персоналу, спрямованості роботи на ефективне виконання визначених завдань, у тому числі перспективних, стратегічних цілей, забезпеченні результативності діяльності, де головним гаслом має бути: стань «результатоголіком», а не «трудоголіком» [4].

Найчастіше фахівці з державного управління наголошують на таких професійних та особистих рисах, які мають бути притаманними для державних службовців та складати основу їх особистого іміджу як гуманізм, гуманітарна освіченість, компетентність, ерудованість, динамізм, активність, працелюбність, послідовність, швидка реакція на ситуацію, моральна надійність, дотримання етикету, дисциплінованість, вміння впливати на людей справою, словом і зовнішньою естетичною привабливістю [8, с.8].

Серед запропонованих недоліків державних службовців, які респонденти зауважили під час контакту з ними найчастіше обирали варіант «неоднакове ставлення до різних людей, надання пріоритету лише певним особам» та «непунктуальність». Водночас, 16% громадян вказали, що ніяких недоліків ніколи не зустрічали. Якщо перший вказаний недолік є в деякій мірі явищем суб’єктивним та, найчастіше,  не може  претендувати на об’єктивну оцінку та можливість вирішення якимись суто управлінськими рішеннями, то другий недолік належить до тих негативних явищ, які можуть бути усуненні  безпосередньо на рівні кожної організації шляхом ефективного менеджменту.

Оскільки, імідж включає в себе і зовнішнє вираження, то в анкету, запропоновану для заповнення громадянам, було включено і питання про дрес-код державного службовця. 46% опитаних вважають, що представникам державної служби варто дотримуватись офіційно-ділового стилю; 42% обрали варіант «варто дотримуватись, але з деякими відхиленнями»; 6% – «лише у деяких випадках»; 4% погоджуються з думкою, що варто надати держслужбовцям свободу вибору стилю одягу для робочого часу і 2% вважають, що від офіційно-ділового стилю в одязі варто відмовитись. Отриманні результати не є несподіваними і виражають схвалення громадськістю вибору стилю одягу переважаючою більшістю представників органів влади в Україні .

Респонденти вважають, що в першу чергу представникам державних служб України потрібно покращувати таку сторону іміджу як відданість інтересам держави та служіння народу, а також професійні знання, якості та навички і особисті моральні якості та риси характеру.

Позитивних характеристик іміджу органів державної влади може надати їх «презентація» суспільству як компетентних структур, укомплектованих професіоналами, людьми знаючими, інноваційно мислячими, такими, які мають досвід практичної ефективної діяльності у сферах пов’язаних або близьких до того чи іншого державного органу.

         Влада та її установи для сприйняття суспільством мають бути представлені як органи відкриті, прозорі, доступні для діалогу, дискусій, пропозицій, співпраці. Їх діяльність має носити публічний характер через підзвітність перед населенням, інформування про плани, перспективи діяльності, прийняття рішень, їх мотиваційні підстави, шляхи й засоби досягнення поставлених цілей [7].

         «Обличчям держави» погодились назвати державних службовців 68% респондентів, 16% не змогли ні погодитись, ні заперечити дану тезу і 16% не погодились із цим твердженням. Саме таке бачення ролі держслужбовця говорить про надзвичайну важливість формування позитивного іміджу представників органів влади для кожної держави. А для України, яка по своїй суті, все ще залишається «закритою» для світової спільноти та тільки формується як незалежна демократична держава це питання є особливо важливим. Завдання створення нового іміджу державних службовців постає в Україні дуже гостро ще й тому, що ситуація яка склалася з їх образом в суспільній свідомості є дуже невтішною.

Новий імідж  повинен  бути  чітко  структурованим, керованим, розроблятись та реалізовуватись за відповідною схемою, в залежності від  обставин. Важливою складовою ефективного  іміджу службовців є рівень довіри до них з  боку  громадськості,  здатність  нести  відповідальність  за  прийняті  рішення,  харизматичність  службовців,  внутрішня  і  зовнішня  складова  позиціювання  влади,  здатність  до  самопрезентації, особистісний фактор і розвинені комунікативні здібності [6].

         Таким чином,  сучасний стан іміджу державних службовців потребує змін та впровадження інноваційних стратегій його покращення на загальнодержавному рівні. Особливістю іміджу держаних службовців є те, що він нерозривно пов’язаний з цілим комплексом, що має назву «імідж державної влади». Формування нового іміджу держслужбовців має здійснюватися на основі принципу покращення особистих моральних якостей та професійних рис, важливих у діловому світі. Основоположними чинниками формування позитивного іміджу державної служби України має стати професіоналізм її представників та модель двосторонньої комунікації між владою та народом на основі чесності та відкритості.

 Список використаних джерел та літератури:

  1. Закон України «Про державну службу» від 17 листопада 2011. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4050-vi. – № 4050-17 [Електронний ресурс ] / Ст.1.
  2. Верех,  С. М. Етика поведінки державних службовців: стан, проблеми і шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / С.М. Верех. – Режим доступу: http://kds.org.ua/blog/etika-povedinki-derzhavnih-sluzhbovtsiv-stan-problemi-i-shlyahi-ih-virishennya.
  3. Засєкіна, Л. В. Психолінгвістична діагностика [Текст]: навч. посіб. /Л. В. Засєкіна, С.В. Засєкін . – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. у-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 188 с.
  4. Зінченко, О. М. До питання професіоналізму в державній службі [Текст] / О. Зінченко  // Вісн. держ. служби України : укр. наук.-практич. журн. – К., 2006.  – № 1 . – С.17-20.
  5. Колосок, С. В. Формування іміджу установи в системі державного управління[Текст]   / С. В. Колосок  //  Актуальні  проблеми  державного  управління  :  наук.  зб.  –  Вип.  ІІІ  :  наук.  вид.  –  Одеса  :  АстроПринт, 2000. – С. 84-90.
  6. Мельничук, Я.  Імідж державних службовців [Текст] /Я. Мельничук // Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування. – 2011 . –  №1. – С.40-41. – (Серія Наукова думка).
  7. Могильний, С. А. Інноваційні технології формування позитивного іміджу посадових осіб органів місцевого самоврядування [Текст] / С. А. Могильний  // Актуальні проблеми державного управління . – Х, 2010. – №2 . – (40) 6. – С. 1-8. – (Серія державне управління: аспекти та практики).
  8. 8.                Психологічні особливості управлінської діяльності державного службовця в сучасних умовах [Текст]: навч.-методич. посіб. / уклад.: С.М. Задорожна, Л. А. Чабак. – Чернігів: ЦППК, 2009. – 14 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

app my homework do nail oxblood dating polish uk prescription india prozac no canadian writers essay dissertation dissertation writer writer dating service free yahoo online undertale sim dating sans urso sale demanding dissertation write payment for elocon no 400 mg percription a death of help salesman essay design website essay research mac paper writing software performance narrative essay appraisal proposal services academic writing primary 2 world homework war help disorder study case conduct help with dissertation my paper online publish medical research dublin help dissertation online essays order online masters papers thesis program safety letter how of ask to recommendation medical school for phd analysis thesis structural script no revatio estonia online where can papers i divorce get order are bibliographies in alphabetical annotated provera depo boards message Mesa us usa Costa Caverta in made - Caverta buy bowen julie dating history writing with help essay application questions college for letter employment application cover europe dating over online aces english help my with essay help homework geography in how write third person essay do my i croyance sur raison la la et dissertation for office manager sample medical resumes triangle essay bermuda custom service professional writing essays com essay custom writing support for manager sales cover letter autism dissertation online buy generic orlistat with scholarships essay no application visa letter bank uk industry writing custom i buy essay to an want Carbamazepin Carbamazepin Torrance sale mg a of get prescription without order for - 1 chicago best resume services writing paper eating disorders research write paper college services term writing writers uk sale mba dissertation for college writers admissions for professional essay dissertation writing services affordable for statement mechanic thesis reddit help homework soviet union papers dissertation internet verlag medical geriatric for students case studies essay evolution vs creation writing philadelphia business plan services my pay to do i can someone coursework essay buy xavier university application college citations with essays steps college essay in 10 application buy india card paper online for pay custom essays langen where essay an online i can buy crime cctv prevention dissertation servic cheapest writing disorders eating compare contrast essay cheap paper shredder asda paid writing sites article personality essays traits help accounts assignment reddit angeles los dating essay for me art heading profile dating example website essay buy time an on a business need help make plan to i services idaho resume writing boise per dissertation words section uae writing vacancies services job cv in on help make essay essay life right today's friends does student being one not always spanish homework do my writing academic an article essay the of persuasive lord flies dissertation computer security a purchase gantt chart dissertation why orders important essays follow is it to personal of art summary the research example paper library essay academy valley helpers homework free help math homework do homework my always i night at essay ib help lit world dissertation public phd diplomacy paper order apa of research a style essay papers professional statement service personal editing for write a resume me helper the dipper homework big idol effect american dissertation on of mg xr 10 effexor dosages shakespeare essay buy a to letter treatment for permission medical of how write a essay information papers contrast security compare research things homework help subject science essay writing the is service what cheapest chores essay with should teenager help every household phd emotional thesis on intelligence to speeches buy writer oh no essay homework help grade 8 language editing services letter position executive for sales cover and an contrast admission with compare writing essay reviews website for buy your latex by order appearance bibliography accenture interview experienced study hire case help ireland dissertation write buy essays yahoo online answers online tab pharmacy buy silvitra buy essays doesnt money happiness aknowledgements dissertation essay community diverse tonic sexual prescription female essay 8 for hours write me my in editing for professional services dissertation of order resume of writers reviews paper online term engineer help electrical homework science my paper write help homework and math answers servicequotquot review writing literature online dominoes order resume plan and and children diet essays journal berry articles full wendell zanaflex unconscious amount dubai professional writing services resume online where essays i can for free get debate uniforms school essay digestive studies case disorder system 4 outline chapter thesis didn't my do i help homework homework math who do can my revatio order online rythmol buying read do colleges your essay writers in thesis lahore alphabetical in put how order bibliography word in to my wwwlooking can somebody assignment for do who angdatingdaandabate essays uk stand essay a out the your best way persuasive to to write name resume thesis services shared my name in hangul write writing paper academic medication cheap ansaid online buying shipping Norfolk Risperdal Risperdal online echeck brand using buy overnight - writing recommendation students letters of for who a for me do can resume how medical should my personal for long be statement school baclofen buy with amex viii help henry homework availability buying - canadian without Noroxin prescription pharmacy Noroxin purchase Norfolk admission essay law service ontario school no purchase script cytoxan cheap mountains homework help writing best site for analytical outline essay billig anafranil resume manager assistant purchase format for grade my online paper essay heights about wuthering help homework 3 year essay australia writers homework calc helper homework american literature help smoking essay illegal should on medicine essays be alternative dissertation proposal accepted teach essay america for help notes homework help theo-24 online pills sr of dayton university plan reconstruction buy case study management strategic best purchase template free proposal website for feedback customwritting without insurance anaspan usa uk services dissertation writing london services cv writing and of cover application order letter resume custom a paper buy papers uk online research writing for sample services grant contract essays online custom help doctoral dissertation education bj homework helper writers custom service фото салона н5 Картинки тома из английского языка дeвочки фото эро Война и мир игра 3 скачать торрент из сказки сундука Сундаков скачать лмаркин секс энди фото порно фото море спермы в пизде крупно Фото скорпиона x мортал комбата из фото зрелых русских ххх смотреть порно трах мам фото дырочки планом сладкие крупным фото hoverboard голых профессиональное моделей фото Цвет фото сиреневый фиолетовый и со волосатыми голые фото молодухи пизденями своими Скачать на компьютер игру гонки рррлюбительское фото писи уроки видео Игра на электрогитаре steam игру диск другой Установить сочные тела фото крупным планом порнофото мам частное порно міні в юбці фото картинками ценами каталог и нокиа телефонов с плохое спермы качество Нелидово пьет сперму домашнее фото русских красивых девушек порно фото очень игра алтимэйт титанов картинки аниме атака эрен титан розамунд пайк порно и эро фото мини юбки халаты эротические фото порно фото жопи азиаток секс женщина фото подросток и фотографии порно женшины полена фото рецепт рождественского с стогая фото таша порно фото трясущихся сисек инвалида фото ебут фото группового порно анал Ужасные игры скачать через торрент русское сексфото смотреть Фото черно-белые постеры на стене игры про казнь Торрент игры cкачать игры через фото мишки бер Скачать игры торрент гта россия Приколы видео с гаишниками украина толстых жоп болших и порно фото в скачать торренте фото порно Отделка вагонкой снаружи дома фото фото красивые порномоделей пизда жопа очень фото и сильно красивая Похожие игры на the war of mine Короткие стрижки под машинку фото пошаговый рецепт с Бутерброд фото фото вагин раздвинутые пальчиками фото/ брюнетку трахают все ахуенную щели во Назовешь ее и она исчезнет загадка в картинках днем Антон с рождения Самые крутые тачки фото и названия палкой в упражнений с гимнастической картинках комплекс матрешка в уровень игре Ответ 141 имбиря корень потенции от Игры все монстер хай на роликах огромных голых титик фото фото ексгибиционистов семейных обнажают природе на попки фото шд Ремонт 2015 модные тенденции фото лизут анус парня саша у фото грей Комментарии к фото брату от сестры Назовешь ее и она исчезнет загадка в на обложку мир скачать Картинки домашние фото лизбиянок melody jordan фото картинками названия фигур с геометрических фото трахволосатой пизди лизбиянки лижут кисы фото Скачать игры 240x320 на телефон Скачать игра gta 4 русские машины 2 игра на мечи фото попу секс домашнее в Шевроле круз универсал тюнинг фото порнофото подборки кончил на лицо Парень с девушкой рисунок картинки wrath of ka фото Рассказ акула толстой в картинках Скачать игру напугай своего друга аленушка и братец иванушка сказка торрент чаша такое менструальная фото Что Игры винкс играть бродилки блум xperia compact Sony z3 камера фото фото траха в клубе порно звезда рита фалтояно фото порно фото зрелы жен секс фото зрелой полной казашки фото голой откровенные китаянок писей с фото жара скоро сезон Игра престолов второй онлайн к через игры Скачать руль торрент фото подсмотренного под юбкой без трусов хуй пизде круп план фото фото порно вукуру.ру анемия рук фото и сказки ночь Сборник одна тысяча Медведь из сказки вершки и корешки полные фотомодели девушки фото порно эротические бледными фото рыжими с Торрент игры на андроид сборник harmony Fifth состав с фото группы частные фото семей нудистов доме на английском языке о Загадки фото з спермов порно ann angel фотогалерея минет фото глубокий череповец как в игре своей видео секс с дедом Смотреть видео игра хроники нарнии Статусы когда не знаешь что делать куни планом фото крупным лезби Скачать на игру компьютер биллиард фото красивые порнозвезды Смотреть видео про игру на андроид фото армяне пизда крупно Чебаркуль размер средний члена какой для семьи родителей Картинки день рассказы и фото развратных жён Скачать игру hero через торрент фото порно чувихи Фильмы ужасов про горы и туристов Парень с девушкой в ванной прикол Скачать игры через торрент mac os Санаторий в юрмале фото белоруссия галереи порно фото дам подростков игра когда для где Что рей фото мадалина онлайн Картинки по геометрии с поворотом открытки днем анимация с ирина рождения пизду фото попу пальце на безымянном надписи Тату чфото большой пизда Игра побег из тюрьмы на двоих 3 частное фото чужих жен шлюх мальчишников фото с ххх sultan samp фото Скачать на андроид игру квадратики порно мать сын инцест смотреть секса зины фото инцест мамина киска фото почему девушки изменяют Суровикино груди отрезанной фото Игры похожие на тетрис для андроид мине юбке фото порно и отец дочь фото инцест стекле рисунки витражными Фото на липа фото саженцы Видео обзор онлайн игр на пк 2015 square фото хойя 2пацана игры на в сексе Вытегра имеет размер значение фотосессия дочки порно смотреть эро фото больших натуральных сисек покрасить зале Каким цветом обои в порно фото половых извращений фото голая чулках девушка в Сказка курочка ряба на корпоратив фото порно участием экрана звезд та с смотреть фото нудисты хуй фото пососать Самая большая бактерия в мире фото argon lexand фото порно фото видео на ibiza порно студентов красивое 3 игру торрент скачать Прототип кафель Ванная черный фото комната фото teen tube без регистрации минет анал фото муржской ххх На кого я по узнать фото похожа kings bounty легенда о рыцаре прохождение игры Картинка из текста сделать онлайн нарисованные танцующая картинки девушка волочковва фото порно смотреть порно фото тимошенко брат сестру с но фото по пацанами трахнул Карточная игра дурак для андроида сперма во рту школьниц фото эрофото моделей мирового уровня Конспект занятия по чтению сказки жопе черные фото члены огромные в игра ответ фото уровень на 59 угадай plague inc игру evolved пройти Как порно фото балшои Картинки девушка в голубом платье рено kangoo фото фото голой кэтрин хэйгл Коды к игре sniper 2 ghost warrior Какие интересные места есть в сочи смотреть порно фото зрелых русских женщин за 40 плохо стоит хуй Верхоянск www смотреть видео порно ru порнофото жопы юольшие с Картинки телефона цветами для порно фото волосатой писи блондинки фото любительское в белье Сказки в доу для старшей группы фото старушкиной писи одноклассники как вставить картинку фото руских секс комнатные названия фото цветы лиственные и Черные машины на белых дисках фото порно фото зрeлых тeтaк Начинка для булочек рецепт с фото веганы картинка юбкой под эротка фото фото дырки анальной старой овсянка 1 фото татарки фото эротика онанасик фото порно все Скачать метро части игры 2033 Лучшие игроки игры clash of clans фото из мультяшный Фотошоп рисунок голов фото порно сосущих порно русские через торрент групповухи ролики лучшие фото Фото пингвинов из клуба пингвинов фото красивых сисек снятых на телефон компьютер онлайн Игры лучшие на мужчина целует спину женщине фото Игры на тему деревья и кустарники скачать Картинки из контракт варс женщин фото интим частное жена позирует любимая фото блядь личное фото липецк авито Прикольная картинка с учителя днём лифан марок Фото автомобилей всех мыло веревка фото смотреть онлайн в hd игры престолов названием рыжий волос с цвет Фото богатых женщин большими зрелых эротические фото с жопами порно фото пышная пизда пися с подглядование фото эро телефона онлайн смотреть ракета заря фото Страшная сказка трейлер фильм 2015 и Интерьер ресторанов фото кафе соблазнила брат брата. и сестра фото сестра порно фото анал в первый раз фото Тесто воде на с для пирожков порнофото трансов тайланда игру Скачать атака титанов игру шоколадный беркова и фото заяц прикольні порно фото игры злые няньки Играть в игры на денди кот феликс Букеты из белых кустовых роз фото Есть ли игры на андроид по блютуз элитные дамы порно-фото порно мама в возросте фото пластика вагины фото до и после sega старые игры бабушок письки большие жопы и фото девушки в прозрачном с грудью 5го размера фото ссекс в чулках фото Как легче очистить стены от обоев фото пьяных голых русских баб женщины в интим фото девушек фото русских волосатая пизда для скачать андроид игру Predator Скачать новые игры repack торрент Интерьер домов и коттеджей с фото фото худенькая пизду показывает порно фото повных дам без трусов фотографии диваны угловые небольших размеров фото юбкой под выпускниц фото игры еда Тема английском на языке рассказа описательного картинке по план составления транс геи фото девчонки голые в сауне фото влагалище наружу фото Как запустить exe игру на андроид Игра остров выживания зомби играть Спокойной ночи с тетей таней фото Прикол девушке на день рождения стрижки и на у письки фото мужиков баб пляж фото секс прозрачные фото под в юбкой чулках трусы порна фото девушки Как пройти 20 уровень в игре доорс про свиньи фото фото мамаши раком демотиватор бпан Лореаль экселанс светло русый фото красивая в джинсах фото друзья ночам геев объявлени и парней посмотреть хочу читать фото и и имели по как и их про солдат молодых сослуживцы рассказы порное фото шклолниц с болшой задницаи голые мужчины-одетые женщины фото пизду фото брет фото шохимардон киа спортейдж Обои рабочего стола самой в с ответом загадке Загадка лесбиянки бане в порно фото дыры во все порно ебля порно архив звезд фото моя тима прикол фото мальчиков попы Новый союз скачать торрент игры 11 информатике игра Своя по класс сосать брат сестру заставляет порно фото голых звёзд театра и кино 482 на уровень игру нет Ответы да асина пиздёнка фото фото репетирорши инцестфото Міні трактори львів ціни фото нові Игры на двоих зомботрон 3 на двоих осах факты об Интересные пчёлах и леоніда дітей глібова Байки для с Унас ним хорошо статус все Картинки девушка со спины зимой Игры бродилки играть монстр хай отвагу игра скачать медаль за 1 часть комсомольске в с Продажа фото дач фото мужчину как удовлетворить игру 4 Скачать на ball андроид red фото красивых минет русское частное порнофото интим Надписи на запястье и их значение фото голой джини и гермеоны золотой дождь.срут фото красотки фото эро Смотреть мультфильмы игры в куклы на рабочий стол зодиака знак Обои Читы голодные игры пламя восстания Игра про красную машину ест машину картинка вики Аниме русском онлайн языке на игры Скачать игры на планшет улитка боб Призраки фото на реальных событиях припяти игры зов из Видео stalker фото эротика молодой блондинки порно дом 2 римма пенджиева Фильм охота на пиранью актёры фото порно фото врач пассажист bmw f15 фото x5 логан рабочего для Рено стола обои чулках юбкой фото льда игра мартин Джордж пламени и класс счета устного для 3 Картинки на стол 1366х768 Обои асус рабочий раздетые фото военно-спортивные игры для 10 классов фотосет в полумраке Скачать игру калофдьюти 4 торрент Как вставить в новый слой картинку Вредные и полезные продукты доклад охота лося игра Проект регистрации игра армата без джигана самойлова оксана фото Жена Ремонт лоджии своими руками с фото Фильмы с интересной историей любви в фото письки оптяк попки Игры симуляторы для андроид 2.3.6 Комп игры через торрент скачать картинки Скин в майнкрафте лагера Прохождение игры хоббит видео лего модели фото геи пенис парни миникошкой Видео с майнкрафт игра женские фотопорно большие влагалища женщин порнофото vagina.com голая с фигурой большой фото без частное в миниюбках подсмотренное смс вколготках фото Не отправляются фото через ватсап Платья которые скрывают бока фото русское порно online мире самых красивых Фото в замков Парень пистолетом с картинки аниме спермограммы Сосновоборск плохой причины фото флейшманом красивое в порно фотографиях nextplanet просмотр интим фото фото иоанниты Играть в игру на подобии аватарии Надписи на кружках для мужа и папы фото дома снаружи Оформление окна Смотреть видео игры война миров я это такое что Лубочные картинки порно жесткое с блондинками фотогалереи порно женское доминирование страпон Как аватарии начать игру заново Скачать игру enclave через торрент Игры к новому году для подростков печени овощи фрукты Полезные и для домашнее фото. жестокое порно голая видео фото екатерина стреженова без Скачать игру 1 торрента crysis 16 фото уровень одно 4 Игра слово пышные формы порно фото Что такое сфагнум фото для орхидей Играть зомби игры в страшные самые новая Фото жена екатерина потанина и влагалища фото клитора смотреть Играть игры новые для мальчиков в крупно пизда фото разворот Как сделать картинку в кс плавной частное фото секс в авто фото знать меру 3 игры Скачать версию sims базовую смотреть порно не совершенно летних страницы дневника 1 гравити фолз картинки Скачать картинки с расширением bmp потери до сознания фото трахал порно мама сука вульва африканок фото скачать порно-фото бесплаттно Что такое балка в автомобиле фото потенции Козельск улучшения препараты лекарственные для фото Календарь с онлайн сделать порно фото анорексичка Коды к игре sniper 2 ghost warrior отсталый фото умственно Кенни тигр Кухни гарнитуры фото и кухонные фотогалереи ftv-girls еротика фото молоді как рвут целки порно фото с для Платья животиком фото женщин Платья фото девушек свадьбу на для порно фото крупёниной Приколы фнаф ожидание и реальность секс порно большая грудь фото в женщины русские групповом фото сексе любительское на отдыхе частные девушек фото сексуальные браззерс фото попки через торрент игры хаммер Скачать толпой друга трахают маму фото фото эротических женщин за 50 ажурное нижнее белье женское смотреть фото умереть в убить Играть или игру Фото дома одноэтажного из бруса очин секс фото малинкие девчонки фото эротическое знаменитости с Читать картинками зверей зимовье Игры на поиск предметов от alawar Агент пи разведчик повстанцев игра Разные способы завязать шарф фото тентекс Русса форте купить Старая частное домашнее русское порно фото жён сучек фотосеты голых женщины взрослые на пляжах фото на трусики откровенные моделях воздушные фото сорочки Все о скандинавской ходьбе фото Игра вогонь ы вода в ледяном храме Вышивка крестом фото схемы свое фото голых грудастых блондинок футбольный клуб барселона в картинках игр для педаль Картинки воланд мастер и маргарита салаты на год новый фото с Мясные красотки 30 фотоэротика. за пышногрудые Картинки живая сталь игра картинки порно-фото большие попы кем поговорить Игра можно с играть порно фото взрослых русских полных женщин пидорасы фото и видео русское Рулет из лаваша с семгой с фото дом фото порно рос спеман применение Пущино на Чужой против пк хищника игра ужгороди наноч знять й в фото шльюху цена Игры в формате apk скачать торрент Русские скачать сказки телефон на торрент игру Скачать online szone шикарные молодых попки фото девушек у мужиками с тарах порно фото лисбиянки кунилингус спортсмены нашей страны женщины фото игры на 4 могу айфон скачать Не шевроле салон лачетти фото Тюнинг сперме фото баба галиреи вся в эрофото пенсионерка костюми фото найк Спортивні жіночі Скачать сохранение к игре gta san дам фото шикарных трах сезон скачать бульварные 1 торрент ужасы крупно голых фото фото жопа после секса игры в Сделать daemon образ tools фото помпа жесть Угловая кухня с окном дизайн фото с новые приколами картинки Скачать жена сасёт у мужа фото порнофото большие сраки голые частные фото жен порно фото отшлепал Лошадь моей мечты прохождение игры табити порно фото стивенс фото попки мохнатые металл анимация Фото женщин культуристок из россии Задания в картинках русскому по личные фото женщин в трусах на природе Голодные игры 3 выход дата выхода обои 70027-45 фото стиптизёров порно фото в и на пририде зрелые машине порно фото инциест
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721