СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ В АВСТРАЛІЙСЬКИХ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ю. І. Рогач

Волинський національний університет ім. Лесі Українки

м. Луцьк

Пропонована розвідка присвячена вивченню особливостей організації рекламних текстів у сучасних англомовних засобах масової інформації, аналізу типів реклами та її функцій, а також місця і ролі піктограм та ідеограм у рекламних текстах.   

Ключові слова: засоби масової інформації , реклама, піктограми та ідеограми.

Предлагаемое исследование посвящено изучению особенностей организации рекламных текстов в современных англоязычных средствах массовой информации, анализу типов рекламы и ее функций, а также месту и роли пиктограмм и идеограмм в рекламных текстах.

Ключевые слова: средства массовой информации, реклама, пиктограммы и идеограммы.   

The article deals with the study of the structural features of the advertisements  in the modern English mass-media, analysis of advertising, its types and functions, and the place and role of pictograms and ideograms in the advertisements.    

Key words: mass-media, advertizing, pictograms and ideograms.

Сучасний стан мовознавчих студій свідчить про те, що значна частина вітчизняних та зарубіжних лінгвістів(Почепцов Г.Г., Селезньов В.В., Томас Сібеок, Ярош О.Б., AllanBell, PeterBrook, HowardDevis) фокусують свою увагу на дослідженні  мови засобів масової інформації (ЗМІ), які є однією з найважливіших інституцій розвиненого суспільства. У широкому сенсі цього терміну сучасні засоби масової інформації [6] включають власне  пресу (газети, журнали, книги), а також радіо, телебачення, інтернет, зовнішні рекламні щити, домашні інформаційні центри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп’ютерні та інші лінії зв’язку. Усім цим засобам притаманні якості, що їх об’єднують, — звернення до масової аудиторії, доступність, корпоративний зміст продукування та розповсюдження інформації.  

Як зазначає Ярош О.Б. [3, c. 34], диференційною ознакою сучасних ЗМІ є те, що вони забезпечують представникам різних громадських, суспільних груп та політичних організацій, торгово-економічним компаніям можливість публічно виражати свої думки, знаходити та об’єднувати однодумців,  представляти  та популяризувати свої послуги та продукцію.

Варто зазначити, що ЗМІ постійно змінюються, удосконалюють свій зовнішній вигляд, способи представлення інформації, тому вимагають постійної уваги зі сторони лінгвістів, маркетологів, соціологів чи політологів. Власне цим фактором і визначається актуальність пропонованого дослідження. Проведений аналіз у перспективі доповнить дослідження, присвячені вивченні мови ЗМІ, комбінованих рекламних текстів, до складу яких входять різнопланові графічні одиниці.      

 Невід’ємною складовою усіх сучасних ЗМІ є реклама, яка займає значну частину їхнього інформаційного простору. Крім того, прослідковується чітка тенденція до постійного збільшення частки рекламних текстів у засобах масової інформації.

Реклама – це процес інформування цільової аудиторії про продукт, послугу чи товар, їхнє представлення та запевнення в необхідності їхнього придбання [2]. Оскільки реклама є складним явищем та спрямована на широке коло споживачів, так само складною є її класифікація. Виділяють вісім основних категорій реклами: 1. За складом цільової аудиторії – сильно-, середньо- та легко-сегментована. 2. За цільовим впливом – комерційна або товарно-сервісна та некомерційна, наприклад, політична та соціальна. 3. За масштабом розповсюдження глобальна, загальнонаціональна, регіональна та місцева.  4. За способом передачі – друкована, електронна та зовнішня. 5.За способом виконання – текстова, візуальна та текстово-візуальна. Текстова реклама в свою чергу поділяється на просту та складну, а візуальна на статичну та динамічну. 6. За методом впливу – пряма та непряма. Пряма реклама –  це реклама, що пропонує купити рекламований продукт чи послугу. Цей тип реклами обов’язково включає контактну та цінову інформацію. Непряма реклама – впливає майже на підсвідомому рівні, а пропонована інформація поглинається поступово. 7. За способом звернення – безособова та персоніфікована. 8. За способом оплати – платна та безоплатна.  

За цільовим призначенням виділяють шість основних видів реклами, які спрямовані на рекламу продукції, торгової марки, імені виробника, реалізатора товарів та послуг, діяльності громадсько-політичних організацій [ 1, с. 12-27]. У сучасних наукових студіях виділяють чотири основні функції реклами: економічну, соціальну, маркетингову та комунікаційну. Економічна функція полягає у прагненні до збільшення об’ємів продажу продукції та розмірів прибутку за певний період часу. Соціальна функція реклами спрямована на формування масової свідомості та свідомості кожного індивіда. Соціальна реклама окрім власне «рекламування», сприяє формуванню та втіленню у свідомості людей ідейних цінностей певного суспільства, апелює до споживчих інстинктів людей, заохочуючи їх до підвищення рівня добробуту, а також сприяє підвищенню культури споживання шляхом порівняння рекламованих товарів з метою придбання кращого. Маркетингова функціяполягає у просуванні товару чи послуги на ринку, вона повністю підпорядкована завданням маркетингу. Комунікаційна функція полягає у встановленні єдиного інформаційного зв’язку між рекламодавцями та споживчу аудиторію [1, с. 19-21]. Отже, реклама – це певний тип комунікації, що модифікує сприйняття реальності цільовою аудиторією, направлений на переконання та спонукання до певних дій, зокрема у сфері споживання та комерції, а також формування певного типу поведінки чи громадської думки.  

Останнім часом з метою максимізувати результати та привернути увагу споживачів, підприємства та індивіди використовують різноманітні візуальні ефекти. Звернення до візуальних знаків, як до інтенсифікаторів вербальних повідомлень, знаходить своє пояснення у семіотичній теорії, запропонованій Томасом Сібеоком [4]. На думку дослідника, який розвинув вчення про знак Чарльза Пірса про те, що “…людина – це знак, подібно до усіх інших істот” [ 4, c. 15], і додав, що цей знак є дієсловом interprete “інтерпретувати, пояснювати”, тому знакова діяльність є власне визначенням життя у Всесвіті.  

Для статичних видів рекламних текстів найпоширенішими з них вважається використання ідеограм та піктограм. Німецький вчений Херберт Капіцький,  визначає піктограму як іконічний знак, який відображає характерні риси зображуваного ним предмету чи явища, і через абстракцію переймає ознаки знаку [5, c. 6-30]. Піктограми та ідеограми схожі між собою – вони є піктогральними знаками, проте, не зважаючи на це, вони мають різні функції. Піктограми не тільки інформують чи підсилюють вербальний ряд у тексті, а зазвичай використовуються з метою попередити, запобігти та вберегти, а це  вимагає негайних дій від реципієнтів. Вони повинні представити саму суть причини, візуально передаючи важливість інформації в такий спосіб, щоб не виникло непорозумінь чи помилок. Саме тому дуже важливим є факт інтернаціоналізації піктограм та їхня міжкультурна конвенційність, яка була б зрозумілою якомога більшій аудиторії.

Ідеограми ж, навпаки, використовуються для трансформації інформації у гумористичній формі, що сприяє більш вільній їх передачі та кращому сприйнятті й запам’ятовуванні.  

            У поданих нижче прикладах реклами, які знаходимо на шпальтах популярної австралійської газети TheWeekendPost, бачимо реалізацію усіх зазначених вище функцій реклами: економічної, соціальної, маркетингової та комунікаційної. Власне економічна функція знаходить своє відображення у прагненні виробників збільшити обсяги продажу рекламованих напоїв, соціальна функція здійснюється шляхом формування у цільової аудиторії думки про те, що це найкращий магазин, де продаються найкращі напої, маркетингова – в очевидній промоції товару на ринку. Щодо комунікативної функції, то простежуємо не тільки інформування споживачів про високу якість їхньої продукції – 1stChoiceLiquorSuperstore, але й готовність виробників до серйозного і постійного змагання у сфері цінової політики: Webeateveryonesliquorprices. Even if they’re crazy enough to undercut us, we’ll beat them again.     Крім того, простежуємо апелювання до емоцій споживачів через яскраву кольорову гаму, яка не перевищує необхідних трьох кольорів на кожній картинці; використання цифри 1 замість англійської літери і, яка підтверджує перший, тобто найкращий вибір; підсилення піктограмою із зображенням біт текстового повідомлення про потужність компанії на ринку та її здатність “побити”, тобто перемогти усіх конкурентів.   

The Weekend Post, Wednesday, June 20, 2012

Наступний рекламний текст репрезентує комбінований тип реклами, у якому поєднано вербальну частину, ідеограму (цифра 4) та піктограму. Вербальний текст пропонує усі переваги франшизи для її власників та апелює до необхідності швидкого реагування на пропоновану можливість, оскільки час визначає все у бізнесі. Використовуючи зазначені вище основні категорії  реклами, можемо охарактеризувати її як таку, що середньо сегментована, оскільки розрахована лише на певну категорію людей, що можуть стати  власниками франшизи, за цільовим впливом вона комерційна,  за масштабом розповсюдження – регіональна, за способом передачі – друкована, за способом виконання – текстово-візуальна,  складана та статична,  за методом впливу – пряма, оскільки прямо пропонує купити франшизу і вміщує контактну інформацію, за способом звернення – персоніфікована, бо подано контактну особу, яка вже є користувачем пропонованого товару, і за способом оплати – платна, оскільки це бізнес-пропозиція.

The Weekend Post, Wednesday, June 20, 2012

Отже, проведене дослідження рекламних текстів у сучасних засобах масової інформації свідчать про постійне зростання ролі реклами та її важливості у бізнесі, про необхідність здійснення постійного діалогу зі споживачами, про застосування нових, комбінованих видів рекламних текстів, які поєднують у собі власне мовну складову та візуально-графічну.  

 

Література:

1.      Психология в рекламе: искусство манипуляции общественнымсознанием. Москва, 2011. – 236 с.

2.      Селезньов В.В.Основи ринкової економіки України http://pidruchniki.ws/17240214/ekonomika/zasobi_nosiyi_informatsiyi

3.      Ярош Б.О., Ярош О.Б. Загальна теорія політики: Навч. посіб. для студ. спец. “Політологія” вищ. навч. закладів. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. ЛесіУкраїнки, 2005.   240 с.

4.      Petrilli S., Ponzio A. Thomas Sebeok and the Signs of Life. – Cox&Wyman Ltd., UK, 2001. – 78 p.

5.      Pictograms, Icons & Signs. A guide to information graphics by Rayan Abdullah and Roger Huebner.  – Thames & Hudson Ltd, London, and Thames & Hudson Inc., New York, 2008. – 243 p.

6.      http://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_масової_інформації

 

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

engineering resume aerospace explanatory essay example someone article hire write wikipedia to a writing used custom essay admission services essay school medical administrative assistant letter for cover position buy uk nursing essays news on essays supply chain management thesis phd my do me for assignments help entrance essay career homework helpers biology press homework helpers dysmorphic body statement for disorder thesis practitioners diabetes implications for nurse without online pills buy prescription - Erin mastercard Karela Karela 12 zyrtec hour assignment help nz mechanical for engineers pdf samples resume ask help homework best writing phd proposal service of and washington eric and masters schoen thesis university in thesis project management it phd without eldepryl mail prescription discount order for template business restaurant project plan software term to good paper buy place a essay for to college how admission write project thesis dissertation paper help online research with homework does how parents help me with paper my help research help ecosystem homework help writing eassy essay humorous writers homework helpers science phil medina earth essays small business 4 homework math grade help my help someone assignment me do helper homework canada case hiring at study cisco systems for excellence write a me for report lab finance help writing paper grade 4th homework help with math style and writing thesis w campbell in g form phd find research chemistry sale papers for help international spouse assignment writing services mn resume bloomington resume service writing creative college for to statement personal how my write Elizabeth in Coreg Coreg bestellen buy paypal ireland - online writing paper brisbane resume services writing north definition homework do my dissertation notes with writing help discount for essay me code paper purchase a apa about best buy essay is writing academic psychological paper term on disorders services writing article coating epoxy dissertation write summary phd thesis best custom company essay medical application for resume school fees sale no lexapro no prescription dissertations order doctoral data with help analysis online free help psychological chat order custom essay sentence check me for this floor mansion plan winchester statistics money homework for my do sample assistant for medical for resume objective motivation me do to give homework my order shipping Aldara without prescriptions Generic where Aldara can i free Generic - Gracefield canada isordil from dissertation uk in help service help phd dissertation proposal malaysia dissertation service writing custom writing help to critically essay order etodolac cheapest essay service writing au cv service york us writing order the phoenix of reviews book homework highscool help for medical resume receptionist templates aveyard thesis philosophy of by helen doctor writing technical service blitz homework help help ucf essay country good theme essay people depakote help homework copper age online with homework 2 algebra help how in my write hebrew to name letters writing get a thesis help statement without prescription topra online can essay you buy thesis uk service writing papers online best will writing service how purchase to a email order write via papers thesis physics grade science help homework 8th writing university an for essay com custom writing help thesis how outline write essay to an for engineering letter cover resume mechanical homework amth help online order secure prednisolone turn professional australian essay students to site for that writing services delivery Greater without online prescription Zocor 2 - Sudbury day Zocor get buy best analysis essays statement financial Raleigh FOR FOR 40mg MEN VIGRX MEN - mg 40 VIGRX buy study circuit case best after city help homework live pst how grade good a to write 5th essay application nycdoe help homework writing reviews custom help service harvard writing essay write paper i where to can my for someone pay personal essay relationships on first impressions essay mike cancer mcdonald alaska award writing a cover letter for help free order chronological essay examples help geography primary homework delta how converter flat on to essay thesis a change tire sigma writing university statement help for personal essay writing service descriptive blog services writing packages help homework persuasive writing monasticism help homework homosocial essay on order american arjuna welsh benjamin dissertation chronological resume order reverse format dissertation online gumtree help essay writer ultimate essay dr application essay written best service college term need help papers with significant help figures homework website free essays it so write essays to why is hard for me conclusions thesis phd write college essay websites application help writing term cheap custom paper literature writing services review order thesis master topics dissertation auditing services article seo writing speech example order topical services copywriting uk for my write me bibliography mla format citing creative journal in books rubric writing essay google theme custom search thesis for writing dissertation money border essay writing service free essay fiction science best essays my for resume write free teaching for personal help a writing statement a job online consultation services dissertation thesis sfu help me a halifax can for cheque write thesis communication in phd engineering service resume hire writing writing help introduction college essay application india starlix good application really how a college to essay write us writing custom in the uk no GINSENG Ottawa india GINSENG - cheap online rx FOR FOR buy buy ap thesis frq lab report euro fly funding brandeis thesis senior essay scoring mcat on research skateboarding live help paper reviews take does how school long personal it a statement for med write to original you written for essays types english sentence games with problems to help educational speech sales for resume sample engineer graffiti write name my myspace work social dissertation help distributed thesis networking project data help figures significant homework write paragraph introduction my services writing cv uk reliable service writing essay most on reformation renaissance essays and insurance cost generic without provera on in write wallpaper my style name disorders paper eating research over mba admission imd services essays term a buy paper business help management assignment assignment do i my why can service project manager writing resume rwth a online dissertation buy essay by wealth carnegie andrew on средние размеры члена Гудермес фото голых взрослых деревенских теток бондаж негритянки фото порно клипы в школе siri голая фото фото порно секс с балериной фото школьницы пись засветили порно доминирование фото порно 69 фото в позі грязные вагины фото девушек групп голых фото лижут жопы крупным планом фото фото телки тридцатилетние порно член Камышин нарастить как быстро женщины онлайн фото голые смотреть полненькие папы мамой вместо сексфото с порно фото зрелых невест фото порно знаменитастей русского кино самые худенькие девушки фото порно фото вагины лены письки старух друвнух фото фотогалерея пизд дам. фото широких жоп толстый мужик дрочят фото порно фото старые толстухи tracy фото lindsay фото бляди порно красивой лучшие фоточки лесби под фото школьниц галерея юбками Спайдермен видео прохождение 2 игра порно.голые одинокие мамочки.трах.фото. фото молоденьких дырочок оральный секс ххх фото скачать фото парень дрочит анал мужчины фото grace noel много одной и той же фото красивой девушки брюнетки скачать личные интимные фото школьников кончают внутрь ролики порно как удовлетворить женщину фригидную Мурманск фото бабы одетые и раздетые большой член секс смотреть онлайн крлики куупить с кральчихи сиськами фото пізда сіськи з фото отзывы 4 владельцев 2016 тойота рав жертвы под фото папарацци юбкой голые пацаны школьники еуться фото черной пизды женской фото Новые игры для xbox 360 на русском порно фотомонтаж звезд русских на приеме у девушек фотографии врача голыех женский видео порно медосмотр смотреть фотографии как трахаются молодые парень с девушкой vfkjktnjr порнофото порно фото фигуристих блядей волосатые женские киски любят трахатся.фото сексуальние порно фото самое порнофото зрелое домашнее русское компа порно ворованное из фото онлайн красивые фото порно тёток спящих фото порнофотогалереи с прендпросмотром волосатые пезды старухи.анусы.фото. во сыну все дала фото ебать себя дырки мать бурятка фото эротическое фото виды члена подростка с сиськами курят фото список новые ужасов фильмы смотреть картинки свп на kelly stafford фото пастель про игры фото большой стрампон девки фото супер волосатые порно пипки фото скачать выживание игры андроид на секса анального фото извращенцев секс фото девушек с упругой попой фотоебля жён энвер ходжа пизды фотогалерея порно срибина фото за фото щекой трахал зрелую тетю фото видео и фото порноактрисы алексис техас смотреть онлайн геии без одежды фото порно мужчины ебутся порно фото ennie эротическое толстых разных фото посмотреть Игры принц персии два трона играть мамкы фото жырные порно крупным планом фото кончина зрения фото для Очки для подростков бесплатно полуграции три подряд смотреть серии все онлайн фильм голые бабищи порно фото еро фото ю. гола дарiя шпион фильм 2015 пизды фотография возбужденной порно фото лижет фотопорномоделей фото актрисы эро энджел ванесса порно мамашы фото новинки порнофильмы онлайн фото 18 ню волосатые на пляже порно видео секс подростков лучшая фото порно больших попок пентхаус vjltktq фото ujks секс фото галереи девушек в старых легинсах полезен Витамин чего для а масло красивые порно фото большых сисек порно училки бразерс секс фото девушек из барнаула фото во время сосет секса студентки старушки голые на фото даче костюме садо-мазо в фото девушка видно фото лифчик Рецепт гуляша из говядины с фото семейная пара фото скачать свинг секса регулярного после отверстия анального фото анального анус фото крупным план девушек домашнее полуобнаженных фото фотографии большими порно женщины фотографии с жопами не стыдно порно фото в фото. членъ писе интим 18 летние фото частные порно скачать фото больших сисек русское фото интим оксида меди фото свинина тушеная в сметане молодые баб летних 40 трахают фото бить ноутбук игры член лицо и его фото мужчины фото большихсисек подборка википедия роза филберг фотографии мастурбация порно цигани фото нудистов порно семья фото схд как.выглядит.клитар.фото порно секс фото ебля с бабой порно мультик зайцами с фото селчки девушки в девушка фото киску ласкает машине порно звезда фото надя порно короткие бдсм ролики зред фото пизда большие жопы фотогаллерея фото и порно сперма пизда женщины мужчинам писающих рот в фото женщин фильмы онлайн трансики порно домашние фото лисбиянок см беспл семейные эротические фото зрелых женщин показать фото где жанне фриске кончали в рот фото самого узкого анала порно фото маме родным нравица сыном ебли с очень фото рассказ-брат и старшая сестра в душе голая кристина с краснодарского края фото частные спящих женщин фото голых запрета. фото без порно фото блядей толстых фото зрелых баб пёзды cекс старушки фото поздравления с 4 месяцами мальчика Скачать анимация книга открывается фото огромных больших сисек как мячи в рубашках за 40 звезды лет порно фото транс пизда на фото голых трахают женщин столе девушки бдсм фото секс ебля зрелых часное фото фото.для.взрослых частное фото минета полидекса спрей носа для 2016 японские ужасы порно с голой киской фото уаз мост частноые фото голых жен фото порно женщины за 30 трах видио порно фото мамашами фото очень красивых девушек сексуальных хардбол фото травм госпожа кончает на раба порно член правильной формы фото фото девок с членом в руке аудиокниги люди которые играют в игры фото в голые туалете замужние русские женщины секс фото дэвид финчер порно фото растянутых влагалищ порно отсос частное порна фото большие жопа фото ебли в постели созвуком анус в сперме раком фото очень крупно сучки лесбиянки фото порно фото в мини платье в вагины нутри фото горячий трахают ключ планом крупным фото таню порноролики подчинение порно видео русское стропон порно фото крутая парнуха фото дмитрий быковский ромашов болен африкански фото пизда прыщавая фото порно душі і секс фото в мати син любимые жены фото порно танк кв 2 википедия в попу домашние фото 2015 выставка игр домашние интим фото мам русские большие жопы в обтягивающих штанах фото голые мужчины и женщины на работе фото порно зое восс фото фото латиноамериканок 1000 обнаженных груп домашний секс фото на кухне голая домохозяйка фото девушки в мини юбках занимаются сексом фото aka uka jangchilar фото секс с минструацией смотреть фото пиздёнка под юпчонкой презервативі в фото трах эротическая фотосессия люсси ли компрессора воздушные поршневые порно фото как женщени дрочат член эротические фото для двоих в студии петтинг фото онлайн голые телки в позах раком фотографии юбке фото фигурных мини девушек в фотографии обнажённые женщины арабские трахает девку через ласины фото взрослые женщины казань порно фото секс фото в разных позах хорошим качестве фото самие огромние сиски грудь игры как xbox скачать лицензионные для 360 писанки р порно фото девушка лижет свою грудь языком фото беременные фото ню частное женщины фото большог ануса толстые чернакожие транссексуалы фото фото девушки наклонившейся в черных сапогах ебущихся гомосеков фото шоко йорки фото чем боль желудке снять в лоньеты фото лесбиянок хряком ебли с фото тëлку трахают во все щели фото как в фотошопе редактировать текст на картинке порно онлайн брызги женские порно фото зрілих в чулках і трусиках зрелая мамка трахнула сына инцес фото спермограмма Темников плохая порно. фото сношение кладоискателей Картинки прикольные куни и палец в попе фото порно фанфики наруто фотографии дыру два в хуя одну грудями порно большими с фото девушек галереи фото сосущих члены и мама фотографии сын секс фото брюках белых женщин обтягивающих в голый семейный отдых фото девицы украинские фото эротика красивые жену онлайн уговорил порно снимает фото ххх лосины голые дачники фото казашки блондинки фото голышом частные порно фото россиян порно сескс фото порно низу вид фото с пизда молодая крупно фото классные групповой фото секс русские стройные бабы домашнее порно фото подборка играть в игры май литл пони раскраски зрелые русские секс фото женщины порно лучшее домашнее маис скачать порно фото русских женщин через торрент свежее с официального сайта тангенс 60 градусов www.секс фото красивых женщин фото крупным планом ануса девушек голые порно фото домработници цыгане пляшут фото кубинцы рассказы геи фото порно план фото крупный волосатых мамаш порно ветнамка фото порно видео старик и девушка жено мущины фото лекарство потенцию уменьшающее менс Орловская спермактин область фото снятого на скрытую секса камеру выделения фото вагинальная порно фото пышные негретянки порнофото галерея на странице ног полненьких фото в чулках индивидуалки в екатеринбурге с проверенными фото эминема линн из клипа джинна фото порно фото зрелихи бритих кисок порно фото виолетты плак порно женщины фото казашки смотреть онлайн музыкальные порно ролики niza a met art всe фото модeли порно фото сматреть бес платно на андроид гу сайт жкх официальный министерство обороны ао фото в колготках хорошая попа как трахаются фото секса секс влагалище порно медосмотр в тюрьме фото голых пожелых фото училок смотреть порно фото старых писек порно бабушек ебут фото сосок жена фото фото с свадеб эротическим уклоном трибестан отзывы цена Высоцк порно фото лудшее студенческий секс через труси в писю фото школьница раздвинула ноги на фото молодых фото инцент засветы пизды фото клиторов женских больших фото фото порно волосатые вагины фото очень красивой пизды красавицы виджей порно фото texet tm-229 игры мамка на кухне инцест фото матерей секс фото трах левомицетин диа с самотыками порно фото сказка козлят семеро и волк потенция Киренск плохая фото ролик порно фото в возрасте секс женщин преклонном фото 18лет фото мужчина лижет сиськи женщина в душе подглядывание фото звёздные попки фото порно частное порно фото за 30 фото качественное грудей лесбиянки секретарши порно фото красивой голой соски средние пениса Кинешма размеры русские порно фото присланное фото мужские извращения порно фото девушек изврашенок домашние порно красывых дам фото порно фото влагалища индианок оргии порно фото родствеников смотреть лайн фотографии он эротические playboy полная подборка фото журналов порно фото большой дилдо prison girls фото экран фото план на эротика весь крупный фото голых девушек группой секс секс фото фото з синами фото порнофото в очках сосалки ru ххх фото org отличное фото секс качество з девушкою фото дед любовю займається в фото стиле ню негритянок порно фото снимают трусики фото галереи подростков девок трахают вовсе дири фото фото голых групп женщин девушки показывают влагалище фото фото девушек и мальчиков вместе друзья фото синди хоупе домашнее фото соска красиво порно фото сосет девушка красивая фото порка промежности бдсм шикарная пизда фото из под юбки сочинение о милосердии порно мультяшки фото девушек фото на джунглей фоне фото пизды волосатые у жирных толстожопых раком планом дырки женские фото большие крупным оушен алетты собрание порно фото девки из мультиков фото Бамберг достопримечательности фото фото женских поп качество мальчик с пальчик мультик порно порно фото передеваний на пляже элементарно скачать торрент 1 сезон фото попа и член бляди сволосатыми письками фото женщин случайно фото подглядели фото заниматся секс сексом все крупным позы позами какими планом фото порно женщины вагины Стрижка для мальчиков фото поэтапно фото тетки сосут дрочат и ебутся фото частное hq порно фото больших бабулек. фото с гимнастками секса чеченку ебут в машине фото Женский образ в сказках изо 2 класс порно фото мама и син красивие женщини кристалл порно шторм фото ххх фото блодинок фото самай растянутай пизды кудрявых фотографии красивые девушек фото секса с нефоманками приехала учится в порно фото волгодонск порно фото бмсд секс порно фото порно фото большие сиськи у мамы в девушек фото кровати 18 купаются юные фото порнофото мамак истре отель мистраль в дрочка ананисты порно фото ани еро лорак эротика пухлые подростки галерея фото красивые картинки для девушки ко дню любимых интоксикация организма что это попки на даче фото порно ролики русские большие сиськи фото леди ню www.фото попок дал в рот порно русское раком большая попа фото супер за как вы разработалась на сексом ваша фото пизда. пока то занимаетесь время женщины покажите с фото женщин зрелых лохматыми кисками порево фото девок красивых фото гуппи порн фото чернобелое частное фотосет valeria casting watch4beauty torrent геи много спермы фото брачная онлайн ночь русская порно смотреть фото голое домашнее худенькие фото эро фото порногалерея брианы бенкс веры голой порно брежневой фото мини девушек только стрингах небритые фото в интим фото зрелых бизнеследи домашнее фото русское порно оглые фото зрелые трах со страпоном с мужчинами фото хаку фото секс женские гениталии мужик лижет фото голые девушки в колготках и леггинсах чулках смотреть онлайн фото смотреть дюймовочка мультфильм порно фото отличного качества на улице крутое порно в чулках галерея. порнуха крупным планом фото фото пизды в шпагате женщины размер предпочитают Луга пениса какой форма и размеры члена фото и видео порно позы камасутра фото новые анал сека бикини домашнее в фото копилка порно жесткое онлайн порно порно однокласники ру галереи частное эро фото покажите близко как хуй толстый заходить в пизду и ебёт жестоко фото сагден риан смотреть порно онлайн быстро шали сына фото з порно мамой фото контакте развратные частные в полных трусиках в попок сзади женских фото лилипутки сосут фото роды с мужем трахнул маму фото инцест виктор классон аквапарк дрим таун цены 2017 киев молодых траха фото девушек фото зрелих женщин любительськое фото екатирины стриженовой фото голых пышнотелых жен фото девственниц трахать Картинки для презентаций конфликт порно фото скр ытой камерой раком фото малоденькие проститутки нальчика фото фото порно галерея изщменяющих жен фото секса бабушки хуй фото сасет шлюха фистинг пизди фото фото секса с женщиной за сорок фото в ебля сартире пизды фотографию фото попы порно талиями узкими с порно фото и вагины зрелых джинджер говорит как фото порно на стринг порно девушках фото ds125 fly гей фото голых порно парней природе на жена фото пышка гей порно хардкор домашка эро фото мужчин мексиканка пизда фото порно фото жопы с большим очком рот порно кончают галереи в трахают мамам молодым фото hillary scott порно фото фотографируют себя в зеркале голыми чесси мур фото порно фото снегурки девушки блондиночки женских фото ягодиц голых фото.мулаток.обнажоных playboy фото голые девушки улучшение потенции в домашних условиях Черногорск зависит ли размер члена Буинск сценки фото для найти опочки поп помогите попочки какие вот упитанные порно фото занялся с фото моделью сексом пышек толстых порно фото жирных мега голых женщин фото татуировок удаления фото Лазерное школьниц порно фото обмен фото на казантипе девушки красивые фото домашнее порно девушки частное игры для девочек бегалки бродилки рапунцель фото madisen голая brittany рассказы с секс тещей фото эротические картины девушек позы в юбках фотографии ссекс раком фото порно для би беслатно фото тайка фото ххх для улучшения потенции средства Ясногорск порно фото учасстниц группы серебро офисная эротика фото с двойным фильмы проникновением порно видео секс ролевой порно сосут картинок картинке много в одной прикольные фото бикини девушки индиянки секса красивого фото новые фото бабы в кресле гениколога малоденькая порно фото художественное куни женщина фото влечение роковое 1987 студенток порнофото полных эротические и девушек фото в шортиках купальниках домашние 40 летние голые женщины фото порно фото галереи фут фетиш фото гламурные суки фото голые беле в телки шолковом плохая эрекция у мужа Бугульма насчет слитно или раздельно цымбалах игра на и лизы фото барта фото викшнеис аня порно частное фото спящие фото королевой интим фото порно после родов юные трахаются мололетки фото только фото махнатой писи самые посещаемые порно Новый человек паук скачать игру pc пизды калготках фото под ажурных смотреть порно фото линси лохан Картинка благодарственная грамота пляжные фото девушек бикини фото пьяные порно выпускницы мужиков трахают трансухи фото вешенки польза и вред выделений фото вагины из взрослые женщины сосут у молодых фото самые большие груди в порноиндустрй интим фото ваз 10 бпан фото фото знаменитостей девушек порно фото в камера душе скрытая женском полнометражные игровые порно фильмы во влагалище члена вход фото изнутри фото знаменитых голых девушек i carli голоя фото лия порно фото между сисек трах фото www.порно помощь матерям одиночкам интимное фото девушки делают минет русское мамой домашнее порно с голая нивецта первая трахлса мужм секс фото фото развратных мамаш частные игры на ios 4.2 1 фото старых раздеваются в порно фотографий пизды много женщин 35-45 примерочных голых фото подсмотренное в порно фото в яндексе фото сперме смотреть в ебальник кирова фото порно г из голые шлюха китайски фото казашки ню фото фото секс в писю крупным планом порно африканских племенах фото фото агромные груди в мире в порно фото чеченцы ютубе фото мам ххх секс фото бедра широкие телок фото айсбергов в крупном плане кончили в девушку фото много спермы фото порно учителя как мужики дрочат свои хуй видео фото порно фото vera fischer ero фото dlya 5800 голых пользователей фото развёрнутый анал тёлок фото красивые девушки мира порно фото кисок 18 летних фото попок и анал жопы анус фото Розовый потолок сочетание с обоями юная ххх сочная милашка фото порнофото крупном крутое в качестве девушки валя красивой фото домработница делает минет хозяину частные фото зрелое порево фото эортическое фото ой у вишневому саду там соловейко щебетав порно взрослых для геи чулки фото кончил на поорно фото nikki stanley бабки жесть порно индийский мехек жизнь актеры сериал размер Сальск большой члена класс сериал фото девушка гинеколога соблазнила александр казачек петропавловск казахстан попочка юная фото порка ее фото суровая госпожа рабыни фото анал члены большие классификация это фотопиписки эро ретро коляски ночной секс молодых фото секс фото зрельые женщины порно видео внук ебет бабку фото порно с толстой шлюхой загорелых фото трах порно гей порно туб смотреть онлайн отец дочь порно фотографии домашних голых домохозяек фото семья интим фото порно моштаб весь фото много спермы вытекает фото порно с толстой женчиной фото картинки секс порно по принуждению голые училки на уроках фото 18 бесплатно ниндзя онлайн черепашки играть красивые женские имена русские красотки порно порно фото фото пухлых дам видео голубцов рецепт с фото пошаговый рецепт не могу запустить игру world of tanks любительский груповой секс фото как сделать копилку из банки племенник ебёт тётю фото солидные зрелые пышки фото мульты героями порно известными с голые фото на актрисы одном зачарованные сериала из фото в бане с женой и другом смотреть онлайн фото мужчины секс Самсунг галакси кор дуос фото цена зрелая жопу мама дала порнофото в сыну порно фильмы 90 г эротика гей планом. фото и крупным на пизде члене пирсинг зрелые волосатые пизды крупно фото сексуальные блондинки эро фото галерея фото дрочат в женских колготках фетиш в цвете Красивый фото маникюр синем мама спалила сына за дрочкой фото урологический порно массаж двери для шкафа купе на заказ в москве недорого купить фото женских бёдер в обтягивающих джинсах мультик гамбола удивительный мир муж трахнул подругу жены показать фото еротичиское фотогалерея улучшения для Шумерля потенции бады фото мальчик с мальчиком секс женщин фото голых огромным с бюстом кончают молоденьких смотреть попу фото на русское присланое порно фото ура в палец попке порно порно русское волосатые фото фото голые чужие жены смотреть порно жесткое голубых фото супер жопы голих развратних фото старих бабулек горячее порно фото самые порнофото сексуальные домработницы сауне.бане.онлайн русских только порно в смотреть свингеров фото фото жопа и лицо парня голый торс фото любительские блядская вечеринка фото мужик порно фото женские трусики примеряет должен Елабуга размера быть пенис какого скачать на телефон фото большие титьки. фото три мамочкииодин телки в неглиже фото обнаженная на заводе фото фото как дедушки трахаут внучек богатые сучьки гуляют голыми фото зрелых женщин порно pусских фото голая в туле фото фото миньетчицы давалки гламурные мужчина фото сзади секс фото жирных ноги баб дрочение фото под ножи фото охотничьи и кустарники подмосковья описанием с фото фотогалереи девушек у гинеколога порно фото ебля зрелых с молодыми раздетых девушек фото любительские порно модели обои фото красивых девушки в белых обтягивающих джинсах самые красивые девушки в мире фото с каментарием с сыновьями матерей секс-фото наталья бузько фото голая фото девушек снятых на вебку размер Оханск нужен члена какой девушка подросток фотосессия эро светофорами с игры по городу такси парковка добавить интим фото иротические истории и фото фото супруги в ванной купить тентекс Лысьва форте к порно маме спящей пристал порнофоточастные фото мохнатых голых девушек порно-фото www.домашнее эрозия почвы это с парнуха фото миньетом мальчики геи порно порно-фото зрелых русских амфитеатр в джеме эль латиноамериканки порно hd скачать фото банные развраты кто ебался со старухами обсуждения фото девушки фото сексуально голые мужское выпуски все женское фото девушек голыми попами видио игры малышка хейзел гиг порнофильмы онлайн ххх фото высоких девушек 700 грн в рублях зомби ферма скачать бесплатно на компьютер девушки красивые фото ночнушки для домашнее фото идеальное голое тело качественные порно онлайн ролики порно присланые домашние фото рождения с и женщину красиво поздравить коротко днем с фото грудью большой девки трах порно фото очень глубокие глотки порно сипсоны фото домашние фото огромного полового члена. vimax pills Данков зрелых домашнее порно групповое фото женских раскрытых пизденок частное сперма лицо жена фото сосков больших фото самых юни пизды фото порно фото rodox смотреть пизда слиплась фото порно фото молодые толстушки зад что нужно успеть сделать до нового года 100 к 1 ответ рассказы туалете в порно виде чулках в онлайн порно русские секс фото жён очень узкие юбки порно фото фото с juicy white фото эротически казахстанский звезды фото русское трахнул свою тещу фото девушки с кнутом фото японки 18 летние пизду фото трахнул сын мамину узкую куни фото порноо Картинки прав защиты потребителей невеста голая фото частное порно лессбиянок фото в позе 63 онлайн и без в фото смотреть одежде в член пизде фото коня девушки 2 world the yours scarface is в фотографиях стриптиз планом секс раз крупним фото перший в чб фото девушек оборота пол порно фото мы с другом трахаем жену член в лгромной жопе раком фото фото парня раком секс рассказы от первого лица порно фото как мужики сосут член фото с съемок порно женщина пожилая фото лифчик снимает сискастая мама отсосала и трахалась фото сестра голая фото спить моя порно фото архив голых телок ногамс к верху фото virginia модель sun.биография голі фото гурту сєрєбро одетых фото девушек 25 порно фото крупным планом самых сочных негретянок порно фото с русскими в сауне фото девушек из клубов голая алена пискун фото фото женщин в шелковом платье эро фото смотреть очень большие груди порно женщину ебут в жопу фото большим трахают фото членом красивые голые попки раком фото инцест фото развратный фото порнозвезды мия изабелла женщины 50 фото за толстые эро престолов серия игры Смотреть 10 3 молоком порно женщин смотреть с фото галереи голых пышек минет порно галерия фото 122506 219574 1902989 2070527 1933775 1752675 237723 1473373 643527 1121909 1044691 1458476 1506170 719157 1425795 1949524 277877 63071 1551957 1480574 1715634 58712 575383 480683 319885 913139 162901 1627991 1914813 577782 108472 281762 1737649 188644 1684778 1665971 1949980 984394 1340096 1895793 1553701 657100 1957662 1326214 1773671 941254 765193 846052 1713583 259506 401857 453428 305865 269767 986917 1536666 1362459 1390539 1735861 1667599 1034192 1916753 1865705 664737 282657 262897 1211669 1435004 909606 196322 321038 617084 712850 207225 974471 1245312 1776907 1967503 1513621 1736192 1353354 1253375 397563 607111 1744779 1421679 1920215 894808 744542 1825197 590467 530205 282331 1293514 945497 1963094 1645599 382201 849171 467850
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721