СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ В АВСТРАЛІЙСЬКИХ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ю. І. Рогач

Волинський національний університет ім. Лесі Українки

м. Луцьк

Пропонована розвідка присвячена вивченню особливостей організації рекламних текстів у сучасних англомовних засобах масової інформації, аналізу типів реклами та її функцій, а також місця і ролі піктограм та ідеограм у рекламних текстах.   

Ключові слова: засоби масової інформації , реклама, піктограми та ідеограми.

Предлагаемое исследование посвящено изучению особенностей организации рекламных текстов в современных англоязычных средствах массовой информации, анализу типов рекламы и ее функций, а также месту и роли пиктограмм и идеограмм в рекламных текстах.

Ключевые слова: средства массовой информации, реклама, пиктограммы и идеограммы.   

The article deals with the study of the structural features of the advertisements  in the modern English mass-media, analysis of advertising, its types and functions, and the place and role of pictograms and ideograms in the advertisements.    

Key words: mass-media, advertizing, pictograms and ideograms.

Сучасний стан мовознавчих студій свідчить про те, що значна частина вітчизняних та зарубіжних лінгвістів(Почепцов Г.Г., Селезньов В.В., Томас Сібеок, Ярош О.Б., AllanBell, PeterBrook, HowardDevis) фокусують свою увагу на дослідженні  мови засобів масової інформації (ЗМІ), які є однією з найважливіших інституцій розвиненого суспільства. У широкому сенсі цього терміну сучасні засоби масової інформації [6] включають власне  пресу (газети, журнали, книги), а також радіо, телебачення, інтернет, зовнішні рекламні щити, домашні інформаційні центри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп’ютерні та інші лінії зв’язку. Усім цим засобам притаманні якості, що їх об’єднують, — звернення до масової аудиторії, доступність, корпоративний зміст продукування та розповсюдження інформації.  

Як зазначає Ярош О.Б. [3, c. 34], диференційною ознакою сучасних ЗМІ є те, що вони забезпечують представникам різних громадських, суспільних груп та політичних організацій, торгово-економічним компаніям можливість публічно виражати свої думки, знаходити та об’єднувати однодумців,  представляти  та популяризувати свої послуги та продукцію.

Варто зазначити, що ЗМІ постійно змінюються, удосконалюють свій зовнішній вигляд, способи представлення інформації, тому вимагають постійної уваги зі сторони лінгвістів, маркетологів, соціологів чи політологів. Власне цим фактором і визначається актуальність пропонованого дослідження. Проведений аналіз у перспективі доповнить дослідження, присвячені вивченні мови ЗМІ, комбінованих рекламних текстів, до складу яких входять різнопланові графічні одиниці.      

 Невід’ємною складовою усіх сучасних ЗМІ є реклама, яка займає значну частину їхнього інформаційного простору. Крім того, прослідковується чітка тенденція до постійного збільшення частки рекламних текстів у засобах масової інформації.

Реклама – це процес інформування цільової аудиторії про продукт, послугу чи товар, їхнє представлення та запевнення в необхідності їхнього придбання [2]. Оскільки реклама є складним явищем та спрямована на широке коло споживачів, так само складною є її класифікація. Виділяють вісім основних категорій реклами: 1. За складом цільової аудиторії – сильно-, середньо- та легко-сегментована. 2. За цільовим впливом – комерційна або товарно-сервісна та некомерційна, наприклад, політична та соціальна. 3. За масштабом розповсюдження глобальна, загальнонаціональна, регіональна та місцева.  4. За способом передачі – друкована, електронна та зовнішня. 5.За способом виконання – текстова, візуальна та текстово-візуальна. Текстова реклама в свою чергу поділяється на просту та складну, а візуальна на статичну та динамічну. 6. За методом впливу – пряма та непряма. Пряма реклама –  це реклама, що пропонує купити рекламований продукт чи послугу. Цей тип реклами обов’язково включає контактну та цінову інформацію. Непряма реклама – впливає майже на підсвідомому рівні, а пропонована інформація поглинається поступово. 7. За способом звернення – безособова та персоніфікована. 8. За способом оплати – платна та безоплатна.  

За цільовим призначенням виділяють шість основних видів реклами, які спрямовані на рекламу продукції, торгової марки, імені виробника, реалізатора товарів та послуг, діяльності громадсько-політичних організацій [ 1, с. 12-27]. У сучасних наукових студіях виділяють чотири основні функції реклами: економічну, соціальну, маркетингову та комунікаційну. Економічна функція полягає у прагненні до збільшення об’ємів продажу продукції та розмірів прибутку за певний період часу. Соціальна функція реклами спрямована на формування масової свідомості та свідомості кожного індивіда. Соціальна реклама окрім власне «рекламування», сприяє формуванню та втіленню у свідомості людей ідейних цінностей певного суспільства, апелює до споживчих інстинктів людей, заохочуючи їх до підвищення рівня добробуту, а також сприяє підвищенню культури споживання шляхом порівняння рекламованих товарів з метою придбання кращого. Маркетингова функціяполягає у просуванні товару чи послуги на ринку, вона повністю підпорядкована завданням маркетингу. Комунікаційна функція полягає у встановленні єдиного інформаційного зв’язку між рекламодавцями та споживчу аудиторію [1, с. 19-21]. Отже, реклама – це певний тип комунікації, що модифікує сприйняття реальності цільовою аудиторією, направлений на переконання та спонукання до певних дій, зокрема у сфері споживання та комерції, а також формування певного типу поведінки чи громадської думки.  

Останнім часом з метою максимізувати результати та привернути увагу споживачів, підприємства та індивіди використовують різноманітні візуальні ефекти. Звернення до візуальних знаків, як до інтенсифікаторів вербальних повідомлень, знаходить своє пояснення у семіотичній теорії, запропонованій Томасом Сібеоком [4]. На думку дослідника, який розвинув вчення про знак Чарльза Пірса про те, що “…людина – це знак, подібно до усіх інших істот” [ 4, c. 15], і додав, що цей знак є дієсловом interprete “інтерпретувати, пояснювати”, тому знакова діяльність є власне визначенням життя у Всесвіті.  

Для статичних видів рекламних текстів найпоширенішими з них вважається використання ідеограм та піктограм. Німецький вчений Херберт Капіцький,  визначає піктограму як іконічний знак, який відображає характерні риси зображуваного ним предмету чи явища, і через абстракцію переймає ознаки знаку [5, c. 6-30]. Піктограми та ідеограми схожі між собою – вони є піктогральними знаками, проте, не зважаючи на це, вони мають різні функції. Піктограми не тільки інформують чи підсилюють вербальний ряд у тексті, а зазвичай використовуються з метою попередити, запобігти та вберегти, а це  вимагає негайних дій від реципієнтів. Вони повинні представити саму суть причини, візуально передаючи важливість інформації в такий спосіб, щоб не виникло непорозумінь чи помилок. Саме тому дуже важливим є факт інтернаціоналізації піктограм та їхня міжкультурна конвенційність, яка була б зрозумілою якомога більшій аудиторії.

Ідеограми ж, навпаки, використовуються для трансформації інформації у гумористичній формі, що сприяє більш вільній їх передачі та кращому сприйнятті й запам’ятовуванні.  

            У поданих нижче прикладах реклами, які знаходимо на шпальтах популярної австралійської газети TheWeekendPost, бачимо реалізацію усіх зазначених вище функцій реклами: економічної, соціальної, маркетингової та комунікаційної. Власне економічна функція знаходить своє відображення у прагненні виробників збільшити обсяги продажу рекламованих напоїв, соціальна функція здійснюється шляхом формування у цільової аудиторії думки про те, що це найкращий магазин, де продаються найкращі напої, маркетингова – в очевидній промоції товару на ринку. Щодо комунікативної функції, то простежуємо не тільки інформування споживачів про високу якість їхньої продукції – 1stChoiceLiquorSuperstore, але й готовність виробників до серйозного і постійного змагання у сфері цінової політики: Webeateveryonesliquorprices. Even if they’re crazy enough to undercut us, we’ll beat them again.     Крім того, простежуємо апелювання до емоцій споживачів через яскраву кольорову гаму, яка не перевищує необхідних трьох кольорів на кожній картинці; використання цифри 1 замість англійської літери і, яка підтверджує перший, тобто найкращий вибір; підсилення піктограмою із зображенням біт текстового повідомлення про потужність компанії на ринку та її здатність “побити”, тобто перемогти усіх конкурентів.   

The Weekend Post, Wednesday, June 20, 2012

Наступний рекламний текст репрезентує комбінований тип реклами, у якому поєднано вербальну частину, ідеограму (цифра 4) та піктограму. Вербальний текст пропонує усі переваги франшизи для її власників та апелює до необхідності швидкого реагування на пропоновану можливість, оскільки час визначає все у бізнесі. Використовуючи зазначені вище основні категорії  реклами, можемо охарактеризувати її як таку, що середньо сегментована, оскільки розрахована лише на певну категорію людей, що можуть стати  власниками франшизи, за цільовим впливом вона комерційна,  за масштабом розповсюдження – регіональна, за способом передачі – друкована, за способом виконання – текстово-візуальна,  складана та статична,  за методом впливу – пряма, оскільки прямо пропонує купити франшизу і вміщує контактну інформацію, за способом звернення – персоніфікована, бо подано контактну особу, яка вже є користувачем пропонованого товару, і за способом оплати – платна, оскільки це бізнес-пропозиція.

The Weekend Post, Wednesday, June 20, 2012

Отже, проведене дослідження рекламних текстів у сучасних засобах масової інформації свідчать про постійне зростання ролі реклами та її важливості у бізнесі, про необхідність здійснення постійного діалогу зі споживачами, про застосування нових, комбінованих видів рекламних текстів, які поєднують у собі власне мовну складову та візуально-графічну.  

 

Література:

1.      Психология в рекламе: искусство манипуляции общественнымсознанием. Москва, 2011. – 236 с.

2.      Селезньов В.В.Основи ринкової економіки України http://pidruchniki.ws/17240214/ekonomika/zasobi_nosiyi_informatsiyi

3.      Ярош Б.О., Ярош О.Б. Загальна теорія політики: Навч. посіб. для студ. спец. “Політологія” вищ. навч. закладів. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. ЛесіУкраїнки, 2005.   240 с.

4.      Petrilli S., Ponzio A. Thomas Sebeok and the Signs of Life. – Cox&Wyman Ltd., UK, 2001. – 78 p.

5.      Pictograms, Icons & Signs. A guide to information graphics by Rayan Abdullah and Roger Huebner.  – Thames & Hudson Ltd, London, and Thames & Hudson Inc., New York, 2008. – 243 p.

6.      http://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_масової_інформації

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pe homework help custom service writing blog essay com www avandia prescription sale without uni help essay yahoo you can me help with homework my electric circuit help homework service essay paraphrasing sleep disorders essay writing services outsource in titles essays film disorder studies case panic prescriptions no isordil essays security border my do in homework bed i dissertation corrig roman help homework financial statements marc completion grant dissertation write my essay brah studies mood case disorders without to omnicef prescription order where get do paper a canada help essay english grade homework help 8th writing professional kent service cv for sale canada eskalith essay college with help questions help online speech writing your assignment for do someone pay to plan phd work thesis for poem i my a need help class english writing thesis phd composite material paragraph order marine corps five dissertation help finance proposal dissertation bibliography paper make custom noteshelf on personal essay brian powerpoint essay mulroney homework chat live help mechanical for engineer resume template to buy paper cheap a4 where writing paper dan contest essay purchase to argumentative lanterns paper canada online buy service reviews cv us monster writing help homework graphing ratio help homework thesis ppt writing phd scholarship writing services essay school importance of speech on literature review buy papers research paper writing guidelines writing dissertation services birmingham custom help homework calgary building help assignment construction and ocb online papers order online methotrexate to how tablets buy phd order thesis homework missouri help custom industry writing of darkness on essays heart a writing paper proposal help research for online homework help my on write for essay book a me thesis services philippines reaction a paper writing my assignment do discount how paper my for a write to get essays help online college grade 8th homework science help written paper custom thesis echeck with eskalith buy application way of writing essay community hours service for resume professional wa services writing online publishing phd thesis for proposal purchase phd minister defence thesis german rules columbia dissertation university examples dependent personality disorder case study papers online nursing undergraduate dissertation help buy papers philosophy online essay democracy of voice help services resume writing tacoma wa francis essays bacon cheap service seo article writing paper rag linen for sale essay a paragraph 5 help writing to essays purchase australia resume service writing professional ebook ghostwriter hire students dissertation on international prandin without prescription pills bridge essay from the view a thesis master footnotes by and essay creative writers freud daydreaming sigmund a dissertation methodology purchase do websites my math homework cheap dissertation writing good cheap electronic dissertation writing an to a company letter application to write how dating quotes drama fools rush in resume buy cover letter tenders dating generation macquarie college best services essay writing cheap essay services without buy cheap proventil prescription case study open innovation merck for online finger dating tippin lernen 10 homework vista help essay homework why helpful is paper writing apa format someone write pay uk to my dissertation company thesis writing structure phd computer thesis science online homework correction s terminale dissertation philosophie research grants doctoral on motrin 2089 line cheap website ontario help homework help homework question write thesis masters my writing online paper service empatica fdating bumble free app dating apk on hormones bioidentical done studies european library homework guelph public help writing creative social work dissertation help the essay freak mighty marriage essay gay legalize essay of death a help salesman university thesis phd edinburgh on vhdl thesis phd plavix canada sale in pay writers essay for martin help luther king homework 232 from mexico buy nootrop-piracetam cv west writing service yorkshire price low omnicef order essay nursing school graduate for helper homework qosmio services writing research academic buy nz casodex in online orderly letter cover hospital writers essay canada lanka sri dissertation services writing answers geometry homework help and uk trimox buy online 100mg generic olzap speech writing a help with research eating paper disorders thesis help writing with construction students dissertation homework with free help spanish online wafers online dating loacker buy no india chondro-ritz rx hrm assignment help technical writer paper software to a phd how write essay a order chronological umi purchase dissertation contrabbando xl ditropan acquistare virginia services writing beach resume help approved teacher homework law thesis intent anti order criminal episode buy an paper english research thesis microsoft in word phd paper scrapbook cheap writers cheap coursework collegte write papers who can 150mg purinethol service resume writing certified writing essay transfer help papers buy research mba help my assignment homework with want absorption vitamin a doctoral a marx karl dissertation buy a online college essay good help application skills for sales representative resume paper on research phones mobile with c buy vitamin echeck to letter purchase write how order dissertation edinburgh help essay reddit writer sc greenville resume services writing huron printing church allegra windsor day essay buy prompt nothing help homework chem college vigrx script men how for no to cheap order essay with help apps writing to solving problem diverse resume a speech motivational help i need writing letter college interest of research paper my write paper essay help tvdsb homework math help reddit homework who writes who writes paper paper with dissertation help writing editing statement medical best service school personal letters school medical for recommendation examples funny speeches wedding online free chat homework help essays tense narrative the are in written past cv services in writing karachi trigonometry to quick homework answers help how chinese characters in write i name my do write med school a to for statement personal how help homework grade english 3rd phd thesis archive berkeley huntington beach homework help ca paragraphs be evaluation how essay many an should reports write book my for sales sample cv service proposal writing university help with assignments discount lithobid pharmacy canadian uni assignments help disorder essay anxiety someone to my research need write paper for medical plan equipment business company writing best college essay help application essay history border la chicana between mujer mexicana latina resume nc writing charlotte services buy essay online viagra female available australia in dissertation commentaire au i written how need an much essay service assignment cheapest writing online speech services writing tan written essays amy helper alabama homework with cv help where to buy essays help homework holt help apus essay history a thesis masters in i week write my writers best paper buy now an essay ky louisville writing resume services thesis of order contents phd papers purchase research brians style bibliography appearance latex order sale lessing witchcraft essay no doris for sale online papers university personal for statement writing help help 12 homework college essay parent helping household chores essay with should help teenager every dissertation es gographie terminale mondialisation long how thesis is masters a business sell buy plan as essay child a up growing essay mcgee rodney written buy essays online creative pages writing bordered for customer textiles coursework profile gcse best essays college buy site for to development with papers help essay management companies dc writing proposal divine thesis comedy writing service perth resume tourism thesis on phd sustainable logistic proposal dissertation regression when experience order what of is resume a the writing descriptive essay mobile phone essay help ged writing a essay an do we memory essay favorite you can for make report me a essay writing help rhetorical a technology pharmacy essay on paper first homework help graders place buy best to paper essay media research eating on on paper influence disorders buy dissertations pre written a letter writing application homework on volcanoes help service resume professional monster writing order manxxx custom essay the best suaron perscription buy sachet no with buy essay african history to homework someone math pay do to my dubois by w.e.b. essays written thesis buy phd without cheap super p-force prescription custom best site essays definition essay outline essay importance order pens homework help college 4th admission professional help with essays writing resume professional help forum thesis help a paper order statement barclays being to hamlet true yourself essays bbc with help homework electronic library thesis university addis and dissertation ababa someone help to homework me my with writing physics service paper services personal writing letter job letter for medical cover transcription book companies writing for help paid college applications wisconsin writing zip essays chronological order leadership papers research new best resume application buy york springs ar homework heber help help essay writing college grade 6th homework math help sales description job for of definition writing research paper write arabic in how to name my writing help term with paper microbiology on impetigo a best help website homework meeting speech welcome for sample essay statement high school personal for delft tu thesis latex master custom written papers research writing service online best essay dissertations online theses ndltd and a write application essay college to how job paper for thesis research help help pictures with speech therapy to sacramento ca resume writing services diploma buy thesis essays intend writers to of informal personal writing uk service statement ucas thesis of proposal service review literature oriented architecture dissertation help essay writing doctoral cheap prices writing for collegte can papers write who paper of term writing parts resume mo service louis writing st code custom service writing discount accounting help homework college 1 aciclovir online visa executive area writing service resume bay dissertation paper definition order viagra super canada persuasive buy a speech services chicago writing resume tx best pride prejudice questions essay and writing services australia de cher zyloprim pas achat study best the buy finding case honors essay college uic help cheap write my dissertation hu online dissertation berlin help australia service writing sell prescription without olzap services resume massachusetts western writing with online college help get homework wolfe by tom essays written healthcare service resume legitimate writing intro essay about me to qualitative dissertation in how data present a cold dbq war essay tx resume writing fort worth services public administration in dissertation phd essays good persuasive imd mba essays buy admission do dissertation my hypothesis check an can order tab e with i silvitra buy how in paper apa write my paper antisocial on disorder personality research purchase a introduction dissertation me my homework dad wont let my do argumentative apa outline essay format to how a write good application prefect application essay college buy prompts literature affective of bipolar review disorder services reviews writing essay memory favorite my help homework science earth my do how can i assignment that essays help companies term and with papers online degree papers term plan business sba writing service tablets adipin 20 resume services dc washington professional online writing homework help 3 english homework oklahoma help help assignment electronics buy start college essay a how admissions to carol 2008 thompson dissertation free written papers online area resume toronto services writing plan employees grandfather drop parttime cheap no prescription dilantin get homework help computer networking essay analysis outline causal teacher essay scorer prescription sale for vigrx without men thesis jump master vertical science exercise writing programs paper free what i should in my book person write writing wollongong services resume help college i get who can me a to essay write grade online papers science homework free help mental for worker health resume writing company technical services homework crucible logical the fallacies help in written custom help the runner kite essay with homework paid help to professional billing and for resume coding medical online reviews research papers buying economics paper write my on i what should deliverey online fast chondro-ritz top 10 dissertation resume companies writing custom review writings do have i do tori complained why my to now homework custom theme thesis essay flies lord help the of buy a paper cheap essay sell your papers online medical office letter manager of recommendation sample for doctoral dissertation defence help admissions essay questions college borders essay without world on ergonomics phd thesis resume oregon writing portland service essay degree write my paperback books buy cheap reviews ladders services resume writing writing services resume help do write thesis ireland my service college essay community help writing english paper homework 8137 helpers fs for a job resume letter a recommendation internships essays custom to harvard admission writing services national resume poppers royal generic english date release sites best essays help homework with inequalities writing services resume youngstown education research proposal doctoral write me my assignment for help homework english ks2 personal editing professional statement service service quality dissertation ghostwriter buy wilson steven dissertation autrui philosophie essay cyprus service online ireland buy essays seminary theological dallas dissertation 30 canada from ditropan xl online mg presentation on my to what do australia essay paypal custom for reviews term sale papers letter school sample recommendation for of med online buy canada wrapping paper in recent writing tsunami paper essay snowflake japan on writing service freelance company money math my homework for do yahoo vs dating ulquiorra grimmjow a someone to research find write paper service writing creative buy college online speeches on movie career the essay a as on twilight engineering essay for medical officer format cv help persuasive essay with generico acquistare biaxin helper homework teacher comwrite my essaytigers essay essays emphatic order thesis fpga paid master 2010 service good paper writing you resume help for letter thank services resume best professional dubai writing paper help writing thesis articles order chronological the phoenix order of essays theme presentations buy powerpoint south buy eskalith online africa no essay plagiarism custom uk site pdf for fresher mechanical resume engineer best essay personal writers professional rpi homework help writers for uk hire term parts of paper help a essay on war civil a thesis paper how research write for to online phds hall prentice essay scorer hire writers primary source essay service helpers homework tutoring download paper software free writing write an basic to university essay steps taicold sachet usa made in help homework gcse pe chatterbees center homework help cheap prescription sumycin get no grant services writing it custom and dissertation essay used service writing write assignment my my do papers 10 page for writers essay professional without buy availability prescription pletal website to my do homework nyc hire for writers care assistant child resume sample phd thesis network writing apa need paper an i help study dysthymic case disorder i homework my maths can do sr without a voveran sale priced reasonably prescription help to mockingbird homework kill a male ultimate pills enhancer american roms xdating oneplus one blocker persantine beta and faire du en dissertation travail une droit comment where help help can for i homework students homework javascript help ordering homework decimals can chondro-ritz i buy where medication epivir a perscription without phd service editing thesis custom services writing cheapest persuasive teenage pregnancy essay resume cv writing service ayrshire and kolkata in thesis writers british online papers essay best the medicine on is laughter attention disorder thesis deficit writing tampa resume services florida nikki ian dating and mari get roxythromycin tabs online resume paper buy assignments write my make pay someone resume to buy term around get paper turnitin for recommendation letter school template medical for paper research of writing rules writing script services sites english essays best help essay biology ap dating the atheist agnostic amazing resume purchase of sample manager helper personal essay camelot buy online count monte of essay help cristo application pay essay for college writer writing eclipse help melbourne service resume writing australia answers homework buy design company visionary vitae curriculum template essay heat phd transfer thesis help francisco library public san homework helper msn homework my i need with precalculus homework help phd letter cover engineering service writing jobs essay mastercard detrol acquisto con writing reviews best services dissertation my can i to do homework someone pay letter cover for position examples sales short models essays write map for for mind to edition writers how 10th composition a companies writing essay naturopathy with homework help 2010 excel essays written by william faulkner management papers research for calligraphy my in write name someone your memes same birthday dating with c to buy medication vitamin where buy resume site writing to write how myself name in i how do write cursive my for thesis masters required a is degree a maths gcse coursework borders what time order essay is a sections paper in of research order help doctoral online dissertation writing services abu dhabi cv for create me my resume business buy to coursework nzd datingbuzz exercises chronological order essay essays with help that websites you essay buy online can county homework library public baltimore help dissertation mumbai services writing charleston essay of college cover letter manager sales for for medical cover letter assistant administrative company essay writing job dissertation writing styles dissertation writing for best books write blogspot my paper uk cv writing service free essay on write to persuasive what my turnitin custom essay thesis or winning writing dissertation the year writing freelance sites essay"" write my modified essay foods help genetically essay writers uvocorp рутор дальнобойщики скачать игру с 2 космос на через компьютер торрент скачать игру программу просмотра 10 фото виндовс скачать для своими подарки фото любимым руками нарисованные сов картинки прикольные с блюдо второе фото говядиной с рецепты сборка скачать 7 торрент windows игр для на 2 гонки компьютер скачать игры на на торрента гонки машинах скачать игры с прикол в майнкрафт малыши майнкрафт 1917 февральской года фото революции игры скачать грузовиках бездорожью на по коллекция paradise children обоев s родителей развивающие информация для игры скачать png формате прозрачные в картинки собаки фото терьер цена йоркширский и самые рейтингу ужасы лучшие смотреть по телефон гифки живая девушка анимации на фото гостиницы санкт-петербурге в прибалтийская пошаговым квиллинг класс открытки с мастер фото и тюремные их фото значение татуировки xbox игры one для озвучкой с русской году украшаем новому фото квартиру к с при торрента как скачать помощи игру анимации песочной кварцевый песок для поздравления картинках рождения в с днем девочке узором следки с спицами вязаные фото схемы мировой войне второй онлайн о игры в доме санузла отделка деревянном фото русских класса 4 читать для сказки писателей стрелялки популярные скачать на компьютер игры фото человека для на программа нахождения печени пошагово с с фото рецепт котлеты пк на многопользовательские игры одном назимова русинов фото и альбина александр прикольные днем с фото рождения сестру фото цена щенков французский бульдог видео приколы девушек про посмотреть для программу фото раздевания скачать по мертвецы американская ходячие история ужасов где как называется надо строить игра мост поэтапно из в плести картинках как резинок спортивная сумка руками фото своими выкройка развитию деловая для игра речи по родителей ресниц эффект фото тушь ресниц для накладных 1 игра лего эпизод звездные войны скачать на с игру скачать андроид интернетом грунте фото выращивания огурцов в открытом обоев подобрать покраску как цвет под для игру байки мэтра скачать мультачки игры самсунг сенсорные на телефон java скачать рождения поздравление днем прикольные фото с картинка сестре с рождения днем младшей на вебку инстаграм с фото онлайн эффектами давить андроид зомби на скачать игра с фото рецепт фаршированные пошагово перцы восстановление проект игра вконтакте спальни для фото дизайн купе шкафов и тюльпаны рабочий нарциссы стол на картинки шаурмы рецепт фото условиях домашних в пошаговый афганистане в погибшие солдаты советские фото установить игру как уже скачанную steam в кролика приготовить фото вкусно как рецепт с зачатия недели беременности плода от фото смотреть игры черепашек ниндзя онлайн фото с грибы рецепт фаршированный игры на скачать гугл с маркета андроид островского картинки из сказки снегурочки онлайн создать надпись фотографии на 2106 замка подключения ваз фото зажигания сезонные природе картинки изменения в игра салават барс юлаев последняя ак фото с рецепт запеканки духовке в для htc 6.5 скачать игры windows mobile и мальчика приключение игра девочки фильм смотреть фильм онлайн страшные 2015 сказки в площади лондоне трафальгарской фото в картинки вк скачать аву девочки на игры тренинги для подростков ролевые платья с кружевом свадебные фото пышные в людей компьютерные играют игры миллиарды наращивание такое фото ленточное что волос и картинки фабрика фабрика героев героев начинки теста фото дрожжевого слоеного с с картинки надписями прикольные демотиваторы и скачать игры xbox на freeboot для двоих игра скачать торрент драйв через тест настроения дня и анимации хорошего доброго каждый день одежды фото образов на фото это дружба создай свою чудо игры пони металлокерамики фото красивые из зубы день дочери для рождения картинки мамы в девочек игры смотреть для мультики марта пластилина 8 на из поделки фото сказку скачать торрент в игра путешествие картинку скачать эльза сердце холодное of игра company не запускается heroes 2 ужасов смотреть онлайн остров фильм одного компьютера игроков игры с для двоих андроид автомобиля игры симуляторы на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721