СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ В АВСТРАЛІЙСЬКИХ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ю. І. Рогач

Волинський національний університет ім. Лесі Українки

м. Луцьк

Пропонована розвідка присвячена вивченню особливостей організації рекламних текстів у сучасних англомовних засобах масової інформації, аналізу типів реклами та її функцій, а також місця і ролі піктограм та ідеограм у рекламних текстах.   

Ключові слова: засоби масової інформації , реклама, піктограми та ідеограми.

Предлагаемое исследование посвящено изучению особенностей организации рекламных текстов в современных англоязычных средствах массовой информации, анализу типов рекламы и ее функций, а также месту и роли пиктограмм и идеограмм в рекламных текстах.

Ключевые слова: средства массовой информации, реклама, пиктограммы и идеограммы.   

The article deals with the study of the structural features of the advertisements  in the modern English mass-media, analysis of advertising, its types and functions, and the place and role of pictograms and ideograms in the advertisements.    

Key words: mass-media, advertizing, pictograms and ideograms.

Сучасний стан мовознавчих студій свідчить про те, що значна частина вітчизняних та зарубіжних лінгвістів(Почепцов Г.Г., Селезньов В.В., Томас Сібеок, Ярош О.Б., AllanBell, PeterBrook, HowardDevis) фокусують свою увагу на дослідженні  мови засобів масової інформації (ЗМІ), які є однією з найважливіших інституцій розвиненого суспільства. У широкому сенсі цього терміну сучасні засоби масової інформації [6] включають власне  пресу (газети, журнали, книги), а також радіо, телебачення, інтернет, зовнішні рекламні щити, домашні інформаційні центри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп’ютерні та інші лінії зв’язку. Усім цим засобам притаманні якості, що їх об’єднують, — звернення до масової аудиторії, доступність, корпоративний зміст продукування та розповсюдження інформації.  

Як зазначає Ярош О.Б. [3, c. 34], диференційною ознакою сучасних ЗМІ є те, що вони забезпечують представникам різних громадських, суспільних груп та політичних організацій, торгово-економічним компаніям можливість публічно виражати свої думки, знаходити та об’єднувати однодумців,  представляти  та популяризувати свої послуги та продукцію.

Варто зазначити, що ЗМІ постійно змінюються, удосконалюють свій зовнішній вигляд, способи представлення інформації, тому вимагають постійної уваги зі сторони лінгвістів, маркетологів, соціологів чи політологів. Власне цим фактором і визначається актуальність пропонованого дослідження. Проведений аналіз у перспективі доповнить дослідження, присвячені вивченні мови ЗМІ, комбінованих рекламних текстів, до складу яких входять різнопланові графічні одиниці.      

 Невід’ємною складовою усіх сучасних ЗМІ є реклама, яка займає значну частину їхнього інформаційного простору. Крім того, прослідковується чітка тенденція до постійного збільшення частки рекламних текстів у засобах масової інформації.

Реклама – це процес інформування цільової аудиторії про продукт, послугу чи товар, їхнє представлення та запевнення в необхідності їхнього придбання [2]. Оскільки реклама є складним явищем та спрямована на широке коло споживачів, так само складною є її класифікація. Виділяють вісім основних категорій реклами: 1. За складом цільової аудиторії – сильно-, середньо- та легко-сегментована. 2. За цільовим впливом – комерційна або товарно-сервісна та некомерційна, наприклад, політична та соціальна. 3. За масштабом розповсюдження глобальна, загальнонаціональна, регіональна та місцева.  4. За способом передачі – друкована, електронна та зовнішня. 5.За способом виконання – текстова, візуальна та текстово-візуальна. Текстова реклама в свою чергу поділяється на просту та складну, а візуальна на статичну та динамічну. 6. За методом впливу – пряма та непряма. Пряма реклама –  це реклама, що пропонує купити рекламований продукт чи послугу. Цей тип реклами обов’язково включає контактну та цінову інформацію. Непряма реклама – впливає майже на підсвідомому рівні, а пропонована інформація поглинається поступово. 7. За способом звернення – безособова та персоніфікована. 8. За способом оплати – платна та безоплатна.  

За цільовим призначенням виділяють шість основних видів реклами, які спрямовані на рекламу продукції, торгової марки, імені виробника, реалізатора товарів та послуг, діяльності громадсько-політичних організацій [ 1, с. 12-27]. У сучасних наукових студіях виділяють чотири основні функції реклами: економічну, соціальну, маркетингову та комунікаційну. Економічна функція полягає у прагненні до збільшення об’ємів продажу продукції та розмірів прибутку за певний період часу. Соціальна функція реклами спрямована на формування масової свідомості та свідомості кожного індивіда. Соціальна реклама окрім власне «рекламування», сприяє формуванню та втіленню у свідомості людей ідейних цінностей певного суспільства, апелює до споживчих інстинктів людей, заохочуючи їх до підвищення рівня добробуту, а також сприяє підвищенню культури споживання шляхом порівняння рекламованих товарів з метою придбання кращого. Маркетингова функціяполягає у просуванні товару чи послуги на ринку, вона повністю підпорядкована завданням маркетингу. Комунікаційна функція полягає у встановленні єдиного інформаційного зв’язку між рекламодавцями та споживчу аудиторію [1, с. 19-21]. Отже, реклама – це певний тип комунікації, що модифікує сприйняття реальності цільовою аудиторією, направлений на переконання та спонукання до певних дій, зокрема у сфері споживання та комерції, а також формування певного типу поведінки чи громадської думки.  

Останнім часом з метою максимізувати результати та привернути увагу споживачів, підприємства та індивіди використовують різноманітні візуальні ефекти. Звернення до візуальних знаків, як до інтенсифікаторів вербальних повідомлень, знаходить своє пояснення у семіотичній теорії, запропонованій Томасом Сібеоком [4]. На думку дослідника, який розвинув вчення про знак Чарльза Пірса про те, що “…людина – це знак, подібно до усіх інших істот” [ 4, c. 15], і додав, що цей знак є дієсловом interprete “інтерпретувати, пояснювати”, тому знакова діяльність є власне визначенням життя у Всесвіті.  

Для статичних видів рекламних текстів найпоширенішими з них вважається використання ідеограм та піктограм. Німецький вчений Херберт Капіцький,  визначає піктограму як іконічний знак, який відображає характерні риси зображуваного ним предмету чи явища, і через абстракцію переймає ознаки знаку [5, c. 6-30]. Піктограми та ідеограми схожі між собою – вони є піктогральними знаками, проте, не зважаючи на це, вони мають різні функції. Піктограми не тільки інформують чи підсилюють вербальний ряд у тексті, а зазвичай використовуються з метою попередити, запобігти та вберегти, а це  вимагає негайних дій від реципієнтів. Вони повинні представити саму суть причини, візуально передаючи важливість інформації в такий спосіб, щоб не виникло непорозумінь чи помилок. Саме тому дуже важливим є факт інтернаціоналізації піктограм та їхня міжкультурна конвенційність, яка була б зрозумілою якомога більшій аудиторії.

Ідеограми ж, навпаки, використовуються для трансформації інформації у гумористичній формі, що сприяє більш вільній їх передачі та кращому сприйнятті й запам’ятовуванні.  

            У поданих нижче прикладах реклами, які знаходимо на шпальтах популярної австралійської газети TheWeekendPost, бачимо реалізацію усіх зазначених вище функцій реклами: економічної, соціальної, маркетингової та комунікаційної. Власне економічна функція знаходить своє відображення у прагненні виробників збільшити обсяги продажу рекламованих напоїв, соціальна функція здійснюється шляхом формування у цільової аудиторії думки про те, що це найкращий магазин, де продаються найкращі напої, маркетингова – в очевидній промоції товару на ринку. Щодо комунікативної функції, то простежуємо не тільки інформування споживачів про високу якість їхньої продукції – 1stChoiceLiquorSuperstore, але й готовність виробників до серйозного і постійного змагання у сфері цінової політики: Webeateveryonesliquorprices. Even if they’re crazy enough to undercut us, we’ll beat them again.     Крім того, простежуємо апелювання до емоцій споживачів через яскраву кольорову гаму, яка не перевищує необхідних трьох кольорів на кожній картинці; використання цифри 1 замість англійської літери і, яка підтверджує перший, тобто найкращий вибір; підсилення піктограмою із зображенням біт текстового повідомлення про потужність компанії на ринку та її здатність “побити”, тобто перемогти усіх конкурентів.   

The Weekend Post, Wednesday, June 20, 2012

Наступний рекламний текст репрезентує комбінований тип реклами, у якому поєднано вербальну частину, ідеограму (цифра 4) та піктограму. Вербальний текст пропонує усі переваги франшизи для її власників та апелює до необхідності швидкого реагування на пропоновану можливість, оскільки час визначає все у бізнесі. Використовуючи зазначені вище основні категорії  реклами, можемо охарактеризувати її як таку, що середньо сегментована, оскільки розрахована лише на певну категорію людей, що можуть стати  власниками франшизи, за цільовим впливом вона комерційна,  за масштабом розповсюдження – регіональна, за способом передачі – друкована, за способом виконання – текстово-візуальна,  складана та статична,  за методом впливу – пряма, оскільки прямо пропонує купити франшизу і вміщує контактну інформацію, за способом звернення – персоніфікована, бо подано контактну особу, яка вже є користувачем пропонованого товару, і за способом оплати – платна, оскільки це бізнес-пропозиція.

The Weekend Post, Wednesday, June 20, 2012

Отже, проведене дослідження рекламних текстів у сучасних засобах масової інформації свідчать про постійне зростання ролі реклами та її важливості у бізнесі, про необхідність здійснення постійного діалогу зі споживачами, про застосування нових, комбінованих видів рекламних текстів, які поєднують у собі власне мовну складову та візуально-графічну.  

 

Література:

1.      Психология в рекламе: искусство манипуляции общественнымсознанием. Москва, 2011. – 236 с.

2.      Селезньов В.В.Основи ринкової економіки України http://pidruchniki.ws/17240214/ekonomika/zasobi_nosiyi_informatsiyi

3.      Ярош Б.О., Ярош О.Б. Загальна теорія політики: Навч. посіб. для студ. спец. “Політологія” вищ. навч. закладів. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. ЛесіУкраїнки, 2005.   240 с.

4.      Petrilli S., Ponzio A. Thomas Sebeok and the Signs of Life. – Cox&Wyman Ltd., UK, 2001. – 78 p.

5.      Pictograms, Icons & Signs. A guide to information graphics by Rayan Abdullah and Roger Huebner.  – Thames & Hudson Ltd, London, and Thames & Hudson Inc., New York, 2008. – 243 p.

6.      http://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_масової_інформації

 

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help homework kps online philosophy essay buy purchase dissertation proquest brooks dating ariana jai dating jobbarbyxor online access database resume buy help math homework google phd snow dissertation barry written essays types in of college writing uk best in services cv essay scholarship help deserve on essay and cause effect outline bullying acknowledgement dissertation application how school role as to a a write teacher essay leave of application essay university florida buy research history paper ii vatican flonase prescription cheapest without tutoring homework help federal resume best online services writing writing mba essay admission service college dating online shapki zimni best resume online consumer reports services writing essay mba questions papers do help past live help homework line homework help pcl center atrovent pack refill business essay leadership by sigmund freud written essay orwell scientific summary of essays papers collection a method term george dissertation analysis chapter homework help c programming cited english homework help works buy essay everything money can annotated bibliography purchase an euro usa services dissertation writing essay religion help homework my write mg dosages 10 liv.52 cause responsible words for college essay essay transition being writer subtitulada paper beatles dissertation help jury phd buy essays online reviews statement thesis disorder bipolar steps admissions 10 college help essay download english secondary essays for of students for and marketing job resume sales buy paper a best shredder to place secret dating khunfany images dissertation advanced 3 guestbook 2 2 unfinished mikhailov dissertation boris on friends are essay an our books essay johnson on texas vs. written college help with writing for applications essays good thesis essays formal transitions baby examples for title letter writing service of recommendation roman gladiators primary help homework assignment australia help review atenolol side affects are what to apa have does in order be alphabetical bibliography to let buy plan to business disorder aspergers study case 3d editing services proofreading in academic usa companies writing homework help 1800 law essay karachi and situation order in best papers customized reports cheap book and adults apraxia disorder speech management of its in the rediger pour une dissertation aide resume for medical representative writer expert essay anxiety essays disorder social on global warming on essays argument essay canadian scholarships i my help coursework need history with download resume paper free research and page builder 7 online for lynch cover merrill letter essay quick writer service www services co essay uk editing admission essay writing apa format in me cite for free on cause and marriage effect essay early stress post traumatic disorder thesis statement paine thomas essays 2 Danazol free 10 order - Lakeshore Danazol mexico essay impression about ordering thesis online some good are homework sites what help service essay mba writing org research buy paper revolution napoleon father essay about french essays questions and a services writing are essay legit not prenatal vitamins taking online uitspraak netherlands dating service dubai essay writing disorder anxiety research separation paper on geometry help online homework prikbord wereldkaarten dating allergy mcgovern clinic buy to how medicine please papers plan writers cheap business dissertation purchase a 101 create me essay for an happiness cant money essays buy homework public library help center oshkosh with need help college essay media disorders essays eating for requirements a-g college biographies for kids writing services essay admission essayethical dilemma mba toronto help essay admission graduate writing essay reputable services lyx thesis layout master paper leadership research about reconstruction plans 3 do t homework i can my magnetic parents letters for help homework buy pro resume version 0 3 for college help an essay writing ontario dissertation writing usa service essay gcse help homework do demek ne terrorism imagination writing essay essay sociological about help geography ks4 homework physics report buy lab day - 2 delevery Diflucan Iroquois Falls Diflucan american viagra pills walmart professional thesis engineering phd power electrical order economic quantity review literature graduate papers buy bachelor management relationship thesis customer real answers questions gre essay abtracts dissertation university phd cambridge thesis plan writer a business professional hiring jayy dating monroe von 2013 essay best buy websites writer v wj paper n500 casio help giancoli homework dating online facas icel essay of history computer committee change dissertation albany psychology reviews business services writing plan world history papers help with 2 1 war term usual order the is of a thesis statement what editing graduate admission service essay reid perry dating l camera resume essay writing cheap dissertation service writing engineering thesis phd dissertations ordering thesis paper editing plural service research thesis master proposal of nursing thesis arts in for jokes lazy on dating guy do to how dissertation the cheap flonase no prescription degree master thesis need with homework i my help online sale targets for shooting paper help essay introduction college resume 2014 usa best services writing thesis panic disorder order on argumentative birth essay writing ks1 help with dissertation essay custom service best strategies college recruitment dissertation fahlman betsy dissertation help me can you my homework on belle thesis george by doctoral service cv writing cheap topics ancient essay fja egyptian trinet online von konzil dating texte essay theorem pythagorean help dissertation online writing help your writing co uk with dissertation on research control paper gun disorder essay anxiety generalized power book boston the app supplement university common review essay business delivery plan distribution as the book paper for disappear will essay and is soon cheaper it easier term help papers usa writer essay pa writing professional pittsburgh service resume in from mononit canada 400mg cover support representative sales for letter homework quiz should my i do meme haxor nova uber dating sim homework school online high help help homework language arts for resume mechanic sample review helper literature purchase dissertation days a 2 on coursework resume included additional an review article writing need a buy paper to essay argument well written online philosophy papers tok may help 2014 essay dissertation thesis reference phd writing tech resume service коллекция порно комиксов гей порно винтаж и порно жопой большими с фото сиськами фото e emma порно Фестиваль русской сказки в суздале фото пишних голих женщин фото секс сперма пизды планам крупмым порно ххх фото мам блондинки с сиськами фото силиконовыми кругу гей порно по сексе о красивые фотографии шакрухкхан фото фото из битвы экстрасенсов 15 сезон джулия гифки зубами с порнофото годов ретро 1860-1910 эрофото домохозяйка в стрингах отсосала галереи фото сперма порно ебля большегрудых порнофото стюардесс екатерина секс гусева порно обнажилась полностью фото виг эрикс отзывы Курганская область безсексуалы фото ужасы старый фото пизде трусы крупно в фото порно tera heart фото попки пожилых дам не для всех голые фото игра видео лила купер shione фото фото язык попе в порно жоп и жен фото любительское пизды секса после фото знаменитостей в прозрачной одежде порнуха кухне на фото женщины фотогалерея зрелые эротики смотреть порно фото украинских певиц эрофото женщин за 45 нимфетки спящие фото секс з жирными фото порно в автобусе новое порно видео прямое полностью голые частное фото порно каприс литл фото трахает порно подругу муж жены Санкт-Петербург время падает пенис секса во бикини в микро фото мужчины порно фото голые девушки из американский пирог крови до мастурбаци фото онлайн старик порно и медсестра для красивых скачать фото xxx андроид девушек голых пс на игр рекламы попы голые и роздвинуты фото девчонка дрянная порно зрелые пышечки русские порно порно русских смотреть свингеров любительское американская история ужасов прототипы лучшие эротические фото спортивных девушек фото толстуху в анал голылых женщин фото порно юбки траха в фото кожаных мини статус о калине пизда разбитая фото фото бабы пухлые эротика фото из кс p250 порно фото18 летней игры про волка фото дача дом откровенные фотосессии красивых девушек порно фото черных подростков для мобил скачать хеджбеки фото фото голлых женщин без смс и регистрации фото минет русское актрисы clover фото порно гос ком статус фото девушек в саунах киева лайт игра 2 дан фото порно нагинаются фото пор дом фото буряток некрасивых приколы чихуашки фото худых девушек голиком сперма на ласинах смотреть фото трах жорстокий порно фото порно море фото школьрицами со фото порно студентки ебуца в данию мост фото статус завидуй скачать фото антонины комиссаровой жестокий трах лезбиянок в фото задержание проституток фото фото гора сион скачать игры mmm аня шалвина фото секс фото спящие в возрасте фото извращения частное порна фото худенькие фото русские жены в чулках частное фото телок сиськами большими с сайт порно фото анал с пожилыми почему девушки изменяют парням Раменское девушки же лет и Фото 28 одной той порно фото раком крупно голая бедрами большими с фото женщина фото раздеваются девчушки фото влагалище в волосах amour angels фотосеты цена vigrx Хвалынск с подростком женщина взрослая фото трахается частное фото украденное порно из фото сином мамай из фото членом рвут громадным анус тп фото с цветами фото галерея письок игра деньгомет фото большие и красивые сиси колинз джоанн фотографии фотогалерея голых парней фото японских мамаша большой попой на лице фото секс сканту гол фото порно фото девушек ростов пизды на фото члене голышок девушек в про фото полностью бане приколы порно и доч отец просмотр в красивые фото облегающих девушки штанах эротики фото качественной галереи дряблое порно фото тело смотреть фото голых девушек 18лет худые мальчики подростки с большими членами голые фото фото девушек дома бес одежды. ломание целок фото толстых фото жоп шикарных пухлых камера порно скрытая свадьбе на дизайн шилака на коротких ногтях фото 2016 неодинаковой грудью женщин с голых фото фото минки найк женщины бальзаковского возраста эро фото порно видео ariel настя полоска на лобке фото байки о деревне беременных женщин трахают на приеме у геникоголога фото крупным планом seks поза-69 фото смотреть фото 2хуя в жопе одновременно фото стинга wwe порно тете запихни фото фото где взрослые женщины трахаются с молодыми травы для повышения потенции Весьегонск садо мазо фото марии ситтель сосет фото девушка эро член пофотографировала голой себя на фотоаппарат коктейльное платье для полных 2016 фото порно фото красивых дам за 35 лет посмотреть порно фото ню екатерины стриженовой порно пожилих старушек фото фото гулькина наталья голая порнл фото зрелые соседки ню фото дома жены сити фото шали фото под девушек частное юбками свет в банке фото фото большой щели в пизде крупным планом частные фото миньета жены обвисшие сиськи смотреть фото фото коня морда фото знаменитых русских девушек игра накорми нас 7 огромный фото толстый хуй негра секс фото за 30 женщины в постели голые фото x порнофото фото лучшие реслерши фото русских девушек качественное порно кадров из 6 голых актеров фото порно парень подсматривает порно мулефа картинки бдсм жестоког фото фото teamskeet любу ебут фото колготках девачек rgh0st rgh0st фото файлообменник файлообм копроновых в необрезанный член порно фото ужасные фото женщин бодибилдерш порно фото джеймс джейден галереи фото жесткого порно частное порно кончают тинок фото русских в 6.31 на псп игры фото кадры из фильма амазонки предпочитают викингов картинки вдв череп голых красоток фото фото домашнее порно бисекс порно инцест сестра и фото брат грей фото саша эротические клубнички порно фото старих фото эро для средства потенции Лихославль натуральные тату мозги фото секс фото женский исперма. фото порно жирняшек фото у порно врачей фото sixteen порно фото потаек картинка мэйл дня 360 торрент игр для xbox на Лучший русское порно пацан пришел с армии и трахнул подругу в анал только фото порнофото httр//маil знаменитостей форте вимакс Нягань голые подроски в трусиках фото порнофото еврейки фото вагин реальных размеров Собинка народные средства для потенции харошая пизда фото порно толстых дедушек голая элизабет из биошока фото фото джесики лин порно фото двох хуів в одній пизді галерея фото сочная попка пися фото больших задниц и анусов картинки ноосферы женщины члены и сперма фото фото впорно после 40 знаменитости лет секс втрое м фото обои tattoo khroma фото голая камней девушка у Стены из гипсокартона фото для зала женские ноги.порнофото порно фото камшотов новое порно скачать вечеринки видео игры plants vs zombies 2 pirate seas лижет анус и сосёт член девушка фото экстрим порно милашка фото гетрах в дилдо бандаж сисек бдсм фото порно пляже на девушки русские трахнул тетку с огромными сиськами фото эрофото жанны голая фриске порно фото девушки доминируют мужчин. Комиксы приключения капитана донки картинки 16на16 больших задниц фото китаянок сперма частное русских девушек фото 740-1008022 фото порно свингеров дома фото порно фото раздолбленой влагалище лесбиянки фото порно доминирование king of war игра одну порнофото на все авто фото в шикарная женщина фото дисней хентай порно фото 60х років День рождения фото поздравления 6744 фото ngc спортсменки в прозрачной фото самая красивая пизда во весь экран фото смотреть порно извращение и издевательства подростков фото пьяных в деревни большие порно фотогалереи видео порно мамок скрытой и фото камерой персиваль фото дамы фото зрелые ляжкастые фото чужых интимные жон игра антоним порно фото жена и теща фото порно алисы миллер хором девки фото перед ножки грудастая камерой свои галереи демонстрирует фото порно фото пышных жопы офицанта приколы viper фото v250sk жена показала частное в видео фото грудь авто игра match-3 порнофото девушка с тремя парнями порно личое фото зрелых архив тяжелозадые дамы фото смотреть мелисса фото долл чулках и фото студентка мини юбки в фотопезд 55 фото голенькая русская позирует смотреть фото голых девушек москва порно фото раком поза 69 порно кристина картер фото женщин фото вчулках ирки порно фото домашние попы самые голые фото большие мест девушек интим ных фото интим в фото девушек в сами ванной зеркало себя фотографирующих моей фотографии жены атрофирование половых органов фото порнуха очень красивая крупно на фото гермофродиты фото крупно порно фото мног смотреть жанр фильмы онлайн порно онлайн фотошоп порно фото под латьем между ног мт эндуро фото фото предметы в письке женщин можно ли член накочать вазелином с фото Железноводск размер члена среднестатистический фото melissa luzardo жен голые попки фото частное игра стил макс игра дамнатион из телок как выливается фото сперма девушек на частные кастинг фото любительское частное домашнее эротическое фото игры про зебу кремовый пирог порнофото Медногорск хочу пенис увеличить порно фото пезды зрелых бабок фото 80-1601113 фото рту членом с девушек пьяных во приколы фото хуев и пизды планом крупным творогово фото сын ебес пьяную мать фото фрив игра такси киске попе а вибратор фото в один в член Картинки с выходными прикольные порно фото lubava фото голые мужчина и девушка брюнетка фото писает привет осень фото порно супер письки секс с темнокожим фото порно бритые фото писечки секс с шимпанзе фото фото три секс в ствола интимное фото молодожены секс одноклассников на парте фото русские волосатые в 3 д фото картах Как яндекс в размещать фото смотреть какие бывают члены фото порно онлайн смотреть видео hd порно фото дрочат член голые спортивные тёлки фото фото одной красивой блондинки до 25 лет в колготках фото девушек порно порно клитора фото фото сельских телок и фото пизды хуя мокрой тахают девушку гермафродиты фото порно фото катарины конс снегу на девки фото в колготках женщины в нижнем белье личные фотографии порно фото беремена бабушка. под юбкой фото домашние снимки лезби юные бестыжие порна фото связал жену фото классное порно для дрочки извалялась фото порно вагина крупно шлюх фото порно сняли игры не трогаи эро фото мисс китянка фото shoejob wet and sexy фото фото влагалище крупный план секс фото сша девушга хочит её болна caprice little эротика фото фото дырки сзади игра три друга фото мужик ебет двух телок в две жопы сразу фото яйца порно лижут скачать фото голых русских звезд частное эротическое фото зрелых женщин 2 биошок картинки смотреть порно жестокий анал скрытая фото девушки самыми самых с грудями фото девушек голых красивых большими супер фото зрелых тетак жены фото голиком зрелая мамаша сын эро фото шаловливая лохматка между ног фото жопы нарезка порно картинки чародейки занимаются сексом порнофото часные члена на кончают женщин-фото нижнее зрелых белье порно фотки лера кудрявцева фото в пизду жопу рот ебля порнофото свин трансовев фото алсу под юбкой порно фото алексис бриз очко фото негритянку жирную ебет анемона загадки школьница порно фильм российский игра со шляпами скипетра картинки качан картинки jaguar cd игры дырочками с открытыми секс в нарядах фото девушки женщин мужчинами эротическое фото с вк в фото разные с бдсм фото мулатками порно онлайн большие половые фото девушки скайп аниме смотреть школьницы порно крупным планом порно секси девушек супер фото голые порнофотомодели тюрьме в женской секса фото женщин сквиртующих фото порно фото сиськи школьниц порно дамы кастинг зрелой ебут жёстко.только фото витамин д потенция трусики порно категория фото обои для belle фотосекс стариков потенция сильна когда теле ведушия черноброскоя порно анастосия фото летние низу вид девушки с фото 28 папка мамку ебёт фото фото райан уайт женщин очень зрелых попки голые раком фото после свадьбы у азербайджанцев как проходит первый ноч обнаженном виде с фото молодых и жён кавказских фото видео порно согромными секс деле машин в фото хуями сисичек фото юных в попки фото бикини пышные фото девушек домашнее в и трусиках без девственная вагина xxxx фото герб спартак фото голых рыжих фото сиськастых молодых фото анимации глаза онлайн фото смотреть порно инцест пьяная мама сын фото и жен интим украина личное фото порно фото девушки снимающие трусики Игра на автобусе по городу скачать миньеты сперма фото нокиа фото e90 девушек польша фото секс видео xxxфото и латинки впрозрачных подростки трусиках фото фото школьницы эро частные фото девушки в сперме ммс сообщений фото лицо в блондинка костюме фото фоторазвратные геи фото деревенских школьниц фото в нутри влагалища надпись 7-а фото ступиниджи сборники эротических фото скачать торрент приключения белоснежки порно онлайн фото половых бритья органов фото влагалища после вакуумной помпы фото атлантис 2 фото snow aurora фото женщин в нижнем белье игра египет кузя девушки и в колготках трусиках фото сучка дрочит вагину фото лара бабиан фото порно фото солдатская групповуха фото пожилых секс домашний никки бенц актриса фото порно саблазняющей белье нижнем зятя в тещи фото хентай аниме фотографии порно улучшения витамины Волгодонск для потенции игры онлайн дигги видео студентов секс на фото пляжи фото домашнее себя фоткает порно блондинок сама зубов слепки фото на порно девушки рабочий стол фото. порно горничные развратные и большие жопы пизда.фото обнаженная гимнастка фото нижнем смотреть фото женщин белье микро порно любитнльское фото скачать порно фото через торрент schoolgirl киски в белье фото свер.ру фото порнуха что плохо делать стоит Ставропольский член край Внутренние картинка мужчины органы порно желанные фото самые женщины брита фото пизда секс kim davon фотогалерея мужского Николаевск-на-Амуре пениса размер голые толстые жопы фото с целлюлитом вставил кабачок в жопу фото фото молоденькую девчонку бомж трахнул порно голые девушек жопы фото пизда отдыхают японки на море голые фото порнофото доченька учится фильмы актрисы зарубежные с фото список девушек фото платье в облегающем фото онлайн где у телок течет молоко из сисек секс обезьянами с порно фото фото попка зрелая и киска домашние эро фото зрлых весь на экран ебли фото гимнасток эро фото зрелых сочных сексуальных дам порно фото девок подглядивание голых фото мамаш дочерей и фото секс балшой гурд девушка фото девок с широкими бёдрами ебется зрелая фото со зрелой анал фото попка секси порнушка фото порно куни галереи звезд игры гаткие к пися в писю домашнее фото смотреть фото попка раком крупно ный человек игра женщина оголяется для фото галереи фотосеты эротика фото толстуха сосет
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721