Становлення принципу участі народу в кримінальному судочинстві Німеччини

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено передумови виникнення принципу участі народу в кримінальному судочинстві Німеччини. Розглядаються історичні етапи розвитку участі німецького народу.

In the article the conditions of an background principles of popular participation the German criminal justice. Concider the historical stages of the participation of the German popular.

Ключові слова: участь народу, Німеччина, кримінальне судочинство, історичні етапи, присяжні.

Постановка проблеми. Німецьке право належить до континентально-європейського правового кола, до романо-германської правової сім’ї, в основі якої лежить розподіл норм права за галузевим принципом, була започаткована й частково розроблена в римському праві. Кожен історичний етап розвитку принципу участі народу  має свою особливість та історичну цінність для сучасного кримінального судочинства Німеччини.

Викладення основного матеріалу. Становлення принципу участі народу в кримінальному судочинстві в первісному праві Німеччини бере свій початок як в римському праві, так і праві різних германських племен. Так, у сучасній Німеччині як країні романо-германської правової сім’ї суддя не зв’язаний раніше прийнятими рішеннями інших судів. Судова практика, яка належить до «вторинних» норм, полягає в тому, що при розгляді нової справи вона може бути відкинута, тобто буде здійснений «поворот практики» [ 2, с.41 ].

Німецьке право сформувалося в Європі до XII століття і набуло великого поширення. Велика Римська імперія припинила своє існування на Заході у 476 р., проіснувавши майже тисячу років. У V ст. християнство поширюється у провінціях колишньої Римської імперії, захоплених германським племенами – вестготами, бургундцями, алеманами. Під впливом християнства та римської державно-правової спадщини в Європі виникають десятки невеликих держав, що були у 800 р. об’єднані у франкську імперію Карла Великого.

Історію становлення участі народу в кримінальному судочинстві в первісному праві Німеччини можна розділити на такі етапи: 1) період феодальної роздрібненості, створення «Священної Римської імперії німецької нації» з переважанням звичаєвого права (X-XIV ст.); 2) період олігархії курфюрстів, станово-представницької монархії і рецепції в цей період римського права (XIV-XVII ст.); 3) період князівського абсолютизму і утворення національного права (XVII-XVIII ст.).

Спроба кодифікації права була зроблена лише в XIII ст. Партикуляризм був характерною ознакою права феодальної Німеччини. Майже в кожному князівстві та в усіх великих містах були свої збірники права. У боротьбі проти селян поміщики застосовували самосуд. Сумної слави набули суди фемів, куди входили місцеві рицарі і багаті селяни, їх засідання проводились таємно, склад суду не оголошувався, його члени були в масках. До перших збірників законодавств в Європі відносять так звані «варварські правди», що були ранніми кодифікаціями германських народів. Найбільш відомі Салічна, Ріпурська і Бургундська правди, прийняті у V-VI ст., та германські юридичні збірники, наприклад, баварський. Характерними для права цього періоду є значний вплив стародавніх звичаїв германців. Судовий процес носив змагальний характер. Кримінальне і цивільне судочинство здійснювалося в однакових формах. Справа порушувалась позивачем. Сторони мали рівні права і процес протікав у вигляді змагання. Він був гласним, відзначався строгим формалізмом [ 6, с.286 ].

Поряд з вивченням та коментуванням римського приватного права, відбувалась і його рецепція. Безпосередньому застосуванню римського права на практиці також сприяв такий чинник як трансформація судів. Починаючи з XIV століття освічені правники (ті, хто вивчив римське право) поступово витісняють з судів неосвічених народних суддів – шеффенів, які спиралися переважно на звичаєве право, практичну кмітливість, життєвий досвід та інтуїцію. Крім того, в цей період у Німеччині були засновані апеляційні суди, до складу яких відразу залучають освічених правників. Отже, рецепція римського права у судове право Німеччини відбувалась в основному у формі прямого застосування його норм. Однак поступово судочинство переходило у руки королівської адміністрації, а місце тунгіна займає граф, якого призначав король, місце народних засідателів – скабіни, яких вибирав сам граф із «кращих» людей округа. Ці особи здійснювали судочинство пожиттєво. Вищою судовою інстанцією у кримінальних справах був сам король.

Інститут участі народу в кримінальному судочинстві почав зароджуватись ще з раннього Середньовіччя, коли найкращі представники місцевої громади – люди високих моральних якостей, які заслужили загальну повагу і довіру, вирішували справи кримінального і цивільного характеру з підвищеним ступенем суспільної небезпеки.

Історію участі народу в кримінальному судочинстві Німеччини в Середні віки можна поділити на три основних етапи:

1. Становлення і розвиток ранньофеодальної монархії, утворення Священної Римської імперії німецької нації, виникнення закритих натуральних господарств, що спричинило подальшу феодальну роздробленість, дію звичаєвого, партикулярного права (IX-XIV ст.).

2. Формування та закріплення станово-представницької монархії в князівствах Німеччини, встановлення монархії курфюрстів, рецепція римського права (XV- XVI ст.).

3. Утвердження князівського абсолютизму в німецьких державах та утворення національного права (XVII-XVIII ст.) [ 1, с.50-51 ].

Так, спочатку особливістю державно-правового розвитку Німеччини Середніх віків був поступовий розпад її на окремі князівства, які зберегли свою незалежність аж до XIX ст. В найдавнішому збірнику міського права «Право міста Зеста» (XII ст.) вказувалося, що община міста Зеста підпорядковувалася давньому і виборному праву. У цьому місті вводилося три суди: настоятеля, фогта і шультгейса.

Юрисдикція настоятеля поширювалася на духовні справи, хоча судити він мусив разом з обраними громадою засідателями (скабінами).

Кримінальні справи розглядав фоґт міста, зокрема, справи про поранення залізом і розбій, крадіжку з проникненням у приміщення тощо.

У XII-XVI ст. у правотворчості велику роль відігравали представники народу – шефени – члени (засідателі) феодальних судів. Вони зобов’язані були не тільки з’ясовувати фактичну сторону справи, усвідомлювати й оцінювати докази, а й у разі потреби «відшукувати права». Після заснування на німецьких землях міст, вони перейшли у власність короля, єпископів та князів. За магдебурзьким міським правом (кінець XII – початок XIII ст.) судочинство відправляв міський суд, що складався із ратманів (радників), обраних на раді городян. Поступово це право було надане селам, що були власністю князів та держави. У 1356 р. імператор Карл IV видав «Золоту Буллу». В цей же час продовжуються кодифікації германського звичаєвого права, які деякі дослідники називають компіляціями. Особливо популярні були Саксонське та Швабське зерцала.

«Саксонське зерцало» – це середньовічна юридична книга досить високого рівня, котра мала велике розповсюдження та вплив на середньовічну та сучасну судову практику не лише в Німеччині, але й далеко за її межами. В землях Ангальт та Тюрінгія окремі положення «Саксонського зерцала» діяли до 1900 р. Такого тривалого застосування та територіального поширення не мав жоден німецький правовий документ. [ 3, с.41 ].

«Саксонське зерцало» містить норми держаного, цивільного, кримінального та процесуального права. Швабське зерцало мало схожі статті з Саксонським зерцалом, воно з’явилося пізніше, запозичило деякі принципи Саксонського зерцала і розвинуло їх.

У 1495 р. на рейхстазі, скликаному у Вормсі, було створено імперський суд – рейхскамергеріхт, який був першою інстанцією у справах імперських підданих, і другою – у справах підданих окремих князівств у спорах з їх власниками. Але ці починання не досягли мети: «імперського пфеніга» надходило мало, у рейхскамергеріхта не було органів для виконання його рішень.

Наприкінці XV ст. звід римського права був офіційно визнаний імператором як діюче джерело цивільного права. Рецепція римського права в Німеччині закінчується створенням в 1495 р. Імперського суду, що поряд з іншими функціями здійснював функцію вищого апеляційного суду для всієї Імперії. Значення Імперського суду затвердилося в 1555 р., коли молодим юристам було обов’язковим перебування певний час при Імперському суді.Німецькі вчені-юристи ретельно досліджували дигести і створювали з урахуванням особливостей свого часу пандектне право. Його вважали загальним правом імперії, і воно діяло в багатьох частинах Німеччини до кінця XIX ст..Слід зазначити, що у Кароліні майже не згадується суд шеффенів. Їх витіснили професійні судді. Покарання могли застосовувати на підставі не лише закону, а й таких розпливчастих понять, як «добрі звичаї», «вказівки доброго і досвідченого у праві судді». Кароліна ввела інквізиційний, катувальний процес замість обвинувального (змагального). У першій половині XVI ст. у Німеччині відбувалася реформація, що супроводжувалася соціальними конфліктами. Найбільш важливим серед них була селянська війна 1525 р. Ці соціальні процеси стимулювали подальшу кодифікацію німецького права. Велику популярність і поширення набув кодекс «Кароліна», як єдиний звід законів для всієї великої і строкатої Німеччини. Виданий цей звід імператором Карлом V після селянської війни у 1532 р.

Ст. XVIII приписувала суду користуватися доброякісними доказами, які кожен зміг би зрозуміти, назвати і засвоїти. Як засіб отримання доказів зберігалося катування , але лише тоді, коли будуть попередньо отримані докази про злочин. Слід зазначити, що деякі автори вважають «Кароліну» не німецьким кодексом, а через значну рецепцію римського права – «німецьким підручником італіського кримінального права».

Реформація розколола Німеччину на протестантську (північ) і католицьку (південь) частини. У Німеччині цього періоду не існувало загальної правової системи, населення жило за «партикулярним» правом. Сама юридична роздрібненість сприяла рецепції римського права. Під кінець XVIII ст. римське право було рецептовано не у вигляді окремих положень, а повністю.

У XVII ст. було проведено кодифікацію у Прусії. Джерелом кодифікації було римське право, місцеве право і практика Берлінського верховного суду. Її результатом було Прусське земське уложення 1794 р. Авторам кодифікації вдалося ув’язати рецептоване римське право періоду пізньої імперії з нормами Саксонського і Шабського зерцал та міським законодавством. Норми цивільного і кримінального права перемішані тут з моральними сентенціями.

У 1804 р. Наполеоном Бонапартом була ліквідована Священна Римська Імперія германської нації. Наполеон Бонапарт ввів суд присяжних у завойованих ним європейських країнах, хоча у Німеччині такий суд був заснований 1848 року, а в 1924 р. замінений колегією з 3-х професійних суддів і 6 присяжних.

Отже, німецька модель на ой час передбачала участь шеффенів, які досліджували усі матеріали справи і спільно з суддею ухвалювали рішення. Термін «шеффен» німецького походження і означає «член» (суду), «засідатель». У Німеччині, так як і в ряді держав Західної Європи шеффени викликаються до суду і відбираються суддями з громадян, які є у різних списках (здебільшого виборчих). Вони беруть участь, як правило, в розгляді справ про серйозні (значні) злочини разом з професійними суддями, одночасно вирішуючи питання права і факту [ 4, с.347].

Прусія, одна з найбільших держав Німеччини, була абсолютною монархією. Конституція Прусії 1850 р. проголошувала рівність громадян перед законом, свободу слова, зборів, союзів, недоторканості особи, хоча цими свободами не можна було повністю скористатися. Спеціальний розділ прусської Конституції був присвячений судовій владі (титул VI). Розгромивши у 1870 р. Францію, Прусія позбавила південнонімецькі держави свободи вибору. Вони мали заявити про свою згоду ввійти до складу об’єднаної Німецької імперії. 16 квітня 1871 р. Німецька імперія отримала Конституцію. За Конституцією 1871 р. всі держави, що увійшли до складу імперії, зберегли свої судові права. Злочини проти імперії (зрада верховній владі) повинен був розглядати вищий апеляційний суд трьох вільних ганзейських міст в Любеку, конфлікти між членами імперії – бундесрат.

З невеликими змінами вона діяла до 1919 р. На початок XIX ст. розвиненого загальнонімецького законодавства не існувало, а було лише так зване «загальне право» і окремі кодекси деяких німецьких держав. До складу цього права входили, головним чином, рецеповане римське право та імперські закони. До 1871 р. у німецьких державах також діяв цілий ряд кодексів, які відображали зміни, що проходили у суспільному і політичному житті Німеччини. [ 7, с.96 ].

15 травня 1871 р. був прийнятий новий Німецький кримінальний кодекс, що рецепціював Французький кримінальний кодекс 1810 р., римське право та кримінальне право німецьких держав.

Реформуванню у новоствореній об’єднаній німецькій державі було піддано і кримінальне судочинство. 1 лютого 1877 р. був прийнятий Німецький Кримінально-процесуальний кодекс. У цьому Кодексі вбачається вплив римського права та французького кримінально-процесуального кодексу 1808 р. Зокрема, це стосується принципів правосуддя, незалежності суддів, розмежування функцій обвинувачення і розгляду справи, гласності, усності, публічності, участі народних представників (шеффенів) і присяжних засідателів, вільна оцінка доказів, захист прав і свобод особи від зловживання і самочинства в області правосуддя. Судова система Німеччини також визначалася Законом від 1877 року. Імперський закон 1877 р. встановив таку систему судів: нижчий, або дільничний, земський, або окружний; вищий земський, або обласний; імперський (Верховний). Дрібні правопорушення розглядав суддя одноосібне або за участю двох шеффенів. Окружні суди були апеляційною інстанцією для дільничних судів і розглядали тяжкі кримінальні злочини з участю дванадцяти присяжних. Обласний суд приймав апеляції на вироки окружних судів і виконував ревізійні функції. Верховний, або імперський, суд був вищим ревізійним органом у всіх справах, а також судом першої інстанції у справах про державну зраду або шпигунство. В особливих обставинах діяли військові і польові суди. Обвинувачення в судах підтримувала прокуратура, створена за законом 1877 р. [ 8, с.181].

Варто вказати, що українські дослідники зазначають: форма (порядок) кримінального процесу України є досить схожою на німецьку, прийняту якраз із введенням в дію Німецького Кримінально-процесуального кодексу (1877 р.).

Таким чином, нова організація кримінального судочинства прийшла на зміну інквізиційному процесу, постулатами якого було суміщення всіх процесуальних функцій в руках судді, таємне і письмове провадження по справі, втручання влади у кримінальне судочинство, позбавлення обвинуваченого права на захист і його участь у процесі, застосування катувань та вимога особистого визнання.

Німеччина як єдина держава в Новітній час існує понад 100 років. За цей час були прийняті три загальнонімецькі конституції, які закріплювали основи судової системи в державі. Поразка Німеччини у першій світовій війні 1914-1918 рр. загострила напружену політичну ситуацію в країні. 6 лютого 1919 року Національні збори, обрані на підставі загальних виборів і наділені установчими повноваженнями, прийняли другу загальногерманську конституцію, яка увійшла в історію як Веймарська (за назвою м. Веймар, де проходило засідання Національних зборів). Це була одна з найбільш демократичних конституцій свого часу.

Розділ восьмий «Юстиція» присвячувався врегулюванню судочинства. Ст. 102 закріплювала принцип незалежності суддів та підпорядкування їх тільки закону. Прихід нацистів до влади у 1930-х роках ознаменувався повним знищенням автономії земель і встановленням суворої централізації у державному устрої.

В роки другої світової війни на окупованих територіях діяли спеціальні військові суди, які розглядали справи про злочини антифашистів та інших противників режиму.

У 1949 р.  була проголошена Федеративна Республіка Німеччини. Вона отримана конституцію, названу Боннською – від назви першої столиці ФРН. Нині діюча Конституція Німеччини 1949 року офіційно іменується Основним закономНа тлі цього історичного розвитку німецького суспільства і держави специфічним виглядає і розвиток німецького права. Після об’єднання Німеччини на східні землі було поширено дію Основного Закону (Конституції) 1949 р. з відповідними змінами і доповненнями, та законодавство, яке раніше діяло у ФРН, в тому числі і Кримінальний кодекс 1871 р. в редакції від 2 січня 1975 р. зі змінами від 7 липня 1986 р., та Кримінально-процесуальний кодекс від 1877 р. в редакції від 7 квітня 1987 р.

Розділ IX Основного Закону присвячений правосуддю у ФРН. Він закріплює, що судова влад доручається суддям і здійснюється Федеральним Конституційним, Верховним федеральним, федеральними судами і судами земель. Крім цих судів, у цивільних і кримінальних справах запроваджувалися адміністративні, фінансові, трудові суди . Заповідь Основного закону про об’єднання була виконана 1990 року. На засадах Договору про об’єднання, який регулював вступ НДР до ФРН, по-новому були сформульовані преамбула і заключна стаття Основного закону. Відтепер текст Конституції документує, що німецький народ з об’єднанням знову досяг своєї єдності. Від 3 жовтня 1990 року Основний закон є чинним для всієї Німеччини.

Принцип участі народу в кримінальному судочинстві у ФРН базується в першу чергу на Основному Законі, Кримінально-процесуальному кодексі та Законі «Про судочинство». Це законодавство є одним з найстабільніших в Європі. Кримінально-процесуальний кодекс ФРН, прийнятий у 1877 році, діє і нині в редакції від 7 квітня 1987 р. У ньому знайшли своє відображення загальні демократичні ідеї реформ кримінального процесу ХІХ століття, які в Німеччині отримали свій розвиток у результаті революції 1848 р.

У ФРН Кримінально-процесуальний кодекс, прийнятий у 1887 році, і нині діє в редакції від квітня 1987 року. Хоча з 1964 року почалось його реформування, відоме як мала реформа кримінального процесу ФРН, що триває понад 20 років [ 5, с.19].

У ФРН діє кримінально-процесуальне право багато в чому подібне до системи кримінально-процесуального права нашої країни, оскільки засноване на принципах Римського права, з його розподілом на приватне і публічне право. В аспекті участі народу в кримінальному судочинстві йдеться про такі принципи, як участь у кримінальному правосудді народних представників, незалежність суддів, розподіл функцій обвинувачення та вирішення справ, гласність та усність судового розгляду, вільна оцінка доказів, захист прав та свобод особи від зловживань та свавілля у кримінальному судочинстві та ін.

Вдосконалена організація кримінального процесу, заснована на цих принципах, прийшла на зміну німецькому інквізиційному процесу, постулатами якого були: суміщення усіх процесуальних функцій у руках судді; таємне та письмове судочинство у справі; позбавлення обвинуваченого права на захист, застосування тортур як засобів визнання вини.

Звичайно, законодавство з часом застаріває, тому, починаючи з 1964 року, Кримінально-процесуальний кодекс ФРН піддався численним змінам. Вони були внесені Законом від 19 грудня 1964 року «Про зміни кримінального судочинства та судоустрою», який став відомий під назвою «Мала реформа кримінального процесу ФРН».

У період 1975-1978 рр. КПК ФРН знову доповнювався. Правовою основою для застосування покарань у німецьку кримінальному праві є Кримінальний кодекс 1877 р., який було оприлюднено у новій редакції 10 березня 1987 р. після суттєвих реформаторських змін. Суть реформування цього акту полягала у тому, щоб зосередити кримінальне право на попередженні соціально-шкідливої поведінки особи, схильної до порушень правопорядку в суспільстві, дії якої дискомфортують суспільство.

Висновки. Кожен історичний етап залишив безперечно вагомий слід в кримінальному судочинстві Німеччини, та участі народу в ньому зокрема. Слід зазначити що кримінальне судочинство зазнало багато змін та реформ але воно не зупиняється вдосконалюватися і в наші дні.

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 

1. Гуменюк Г.П. «Саксонське зерцало» – перша кодифікація німецького середньовічного права (до 780-річчя прийняття) / Г.П. Гуменюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Вип. 45. – С. 55‑56; Гуменюк Г.П. До питання історико-політичних передумов створення правового збірника «Саксонське зерцало» / Г.П. Гуменюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 50. – С. 50-51.

2. Гуменюк Г.П. До питання про створення «Саксонського зерцала» – кодексу середньовічного права Німеччини / Г.П. Гуменюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Вип. 47. – С. 30.

3. Задорожний Ю.А. Вплив римського права на формування романо-германської правової сім’ї / Ю.А. Задорожний // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 41.

4. Маляренко В.Т. До питання про участь представників народу у здійсненні кримінального правосуддя / В.Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – № 6 (16). – С. 39-40; Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09 / В.Т. Маляренко; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – С. 347.

5. Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ / Б.А. Филимонов. – М.: Изд-во МГУ, 1974. – С. 19.

6. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник / К.Г. Федоров. – К.: Вища школа, 1994. – С. 286.

7. Черепій П.М. Система і повноваження органів кримінального судочинства у ФРН і Україні: Навчальний посібник / П.М. Черепій. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 96.

8.  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник / О.О. Шевченко. – [4-е вид., доп.]. – К.: Видавець СПД Свинарчук Р.В., 2010. – С. 181.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “Становлення принципу участі народу в кримінальному судочинстві Німеччини


  1. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
    avatarВіктор Панасюк

    Досить таки цікава та історично обгрунтована стаття. Автор молодець!

Залишити відповідь

order paper natwest a statement cannot that claim money essay people some buy happiness law buy essay in online essay writer usa in paragraph example order spatial help application essay fsu recommendation for school medical of letter format for essay colleges for sale my dating kitchen rules elle dissertation writing a help with books dissertation advertisement on phd buy job best resume law writing service dissertation review online buy custom essays service scams writing essay - Tadacip Minto online coupon buy secure Tadacip online to buy cite dissertation doctoral how a thesis real phd resume help calgary blackboard help homework dental plan care doctoral resume student ligne viagra gold quebec au en achetre essay argumentative social on networking my please essay write written australia essays custom ceftin insurance without generic cost research paper in help writing written by teenagers essay good for resume on to sales put a skills associate kenya writers essay in jobs dubai writing service essay help service dissertation nyc resume las services writing vegas resume naukri services writing resume for sample coder medical high for school essays plan business writer reviews 12 chrome updating error bluest the eye thesis tools homework help wood silvestrovsky online panelak dating write biography my own examples to how business order company plan mail life without electricity essay default swap credit dissertation center help writing uottawa disorders anxiety study case quality help assignment for a chair plans for santa writing essay company cheapest obama barack dissertation sur how my to write form cv homework help primary essay college free help for rag paper sale essay college application common questions dating kenyatta muhoho character essay on macbeth order importance essay of help homework general science dummies dissertation online for outside the usa sinemet review best college essay sale for canada check e with buy micoflu online research computer paper science writing essay writing my on school help is cost the the online homework worth can how homework learning help dissertation international abstracts peer reviewed by james essays written thurber order place in writing an to how homework help cuckoo bird us service best writing in essay and obesity essay on cause effect code custom for discount essay meister diane arbus dissertation stuck new nba updating ps3 content 2k14 academic help assignments writers cover for letter examples medical do+my+homework plan help writing restaurant business students school high ppt for writing resume help peer writing statement thesis a pressure time homework help telling papers free eating disorders on research resume federal service review writing rover for range white autobiography sale essay service admission editing recommendation mixer nach dj song dating dissertation deutsch definition london jobs assignment writing for recommendation school medical of letters name wellbutrin brand cheap dissertation help online koln papers the purchase ethical of of and use college implications research study case disorder anxiety proquest order dissertation with business plan toronto help resume of blessing essay grandparents school student high rolling cheap uk papers my do someone assignment ss presentation folders cheap college essay writing online service for samples sales person resume spectrum alcohol essay fetal disorder on coursework additional resume relative help homework 7 grade science help essay admission college keystone disorders sleep essay to character in first order analysis last from compare-and-contrast essay berlin - buy Haven Flovent New Flovent online singapore caps danazol homework helper global lsvt sales resume sample clerk for writing thesis paper help research statement magazine scams online nigerian newswatch dating dissertation writing plan cheap phd boston thesis university do in write tense i my past resume review literature research buy my write essay what on application i should help homework australia on and dissertation latinos puertorricans newspapers philippine online list papers canada custom about someone essay word 500 helping does pay not essay an write crime study homework students help does writing dissertation master custom service essay joke writer dissertation service doctoral review essays cheating on disorder bipolar essay examples help assignment engineering speech online writing help business plan docstoc poultry 6 months dissertation purchase a online with free homework help artane donde a conpro best help essay buy paper hand written research assignment help how an in essay quote to system thesis payroll vb6 writing essay tutor help philosophiques conte dissertation sale bullet bangalore for in dating publication number dissertation dissociative study case disorder twilight help essay paper writing online jobs when came do mother home to i my homework editing and service proofreading of answer puzzle terms essay terrorism economics word causes key search on sesquipedalianist dating happens love free publish papers online essay writing a synthesis college free online papers top sites essay homework percentages math help failure orders to follow essay from to essays buy best site sales words for resume key speech buy can a i where be research paper called ll plagiarism in what not can do my assignment anyone cpm website homework help nursing help dissertation uk need help i math my homework free for with lithobid online order paper research process writing writing paper help history for dissertations online sale solve math homework problems help custom writing usa service research louisiana purchase papers broglie length de phd thesis homework history help gcse help writing online help paragraph essay chinese name do my how i in write assignment help econometrics nc services resume charlotte writing newsletters cache calgary online services professional resume of versailles the essay help treaty dissertation help history admissions writing questions essay college online aol helper geography homework and de sujet dissertation philosophie argumentative and descriptive essays genetically on essay food modified duke homework study helps in books bulk paperback cheap coursework writing a creative level literature english homework teenagers for helpers american dating websites muslim my assignment pay to write you writing resume vermont services девушки в капроновых шортах фото гимнастоа фото опытные лисби фото фото деревне в школьниц голых парни фото членами большими негры с планом девушек смотреть трахают форме раком фото в крупным молодых порно фото голой зарринг волосатые транссексуалы фото стандартный размер полового члена Черноголовка ебля с негром фото рассказы телок фото трахают как краснодарских женский половой орган фото и разновидности названия в сексологии сиськи и попачки секс фото фото супруги занемаются любовью личное эротитческое фото lee mackenzie анал фото коллекция порнофото развратного порно фото самый большое вагина порно фото хентай анимэ инцест Картинки черно белого изображения фото какашка в жопе фото жостскый секс фото фото інцесту дам порно геи частные фото голые школьницы и школьники фото у между порно ног девушек домашние фото изврашенцев голые цыпочки сексуальные фото увеличенное фото ебли только училки балшие чулках.фото.ru порно скачать фото архив частное зрелых піся фото пісяє фото член между больших сисек секс фото кирасиви кату ебут в жопу на кровати фото тёлки раком мобильная версия фото Слюдянка падает член половой развратных женщин хххфото школьниц фото пырыгающих сисек у фотосессии candy rose уколы попочку в фото len статусы про чик ruporno-org.com фото армия гдр порно фото двойное проникновение во влогалище девушкам секс порно жопа сиськи полные молодое порно фото фото секса стоя у стены фотогалереи голых бабушек игра river iq порно фото трансексуалов азиатов фото пьяных мамаш 18 тренажер 7 котляр класс тетрадь географии гдз по фото женщин личное порно красивых потно фото жесткое гост 27653 статус леноблсуд какие виды клитора бывают фото порно фото-два в одном роддом оренбургского образования управление района фото еро сперми и членов нудистки фото смотреть жопы фото женщин горячие фото девственной сестры фото фут-фетишь лесиянок фото порно мортал комбат на фейки фото без белья девушки в москве в москве без трусов чулках поно фото нейло в домохозяйки порно фото юных девушки комбидрес.фото в девушки сексуальном фотографии хуй в волосатой вагине фото очень толстые члены порно пышками фото с фото интима зрелых женщин лучший способ удовлетворить женщину Катав-Ивановск японских школьниц голых фото фото голыш девушек на трассе порно фото выложенные в сеть порно балерина фото дочка показала пизду фото сисяндры фото фотографироваться на и стороне раком поиск трахаться жёны любят видео фото девушек в мини в троллейбусе семейных пар русских порно фотографии порно фото галля бабки зрелые 1000milf порно фото голые волосатые как в сеть поплабт домашние эро фото порно мамы онлайн толстые порно унечьских фото баб фото в джинсах вьедающихся в писю фото как стоят раком фото блондинка в нижнем белье Луховицы спермактин препарат без жестокий согласии фото секс девушки фото звёзды голые письками артисты обнаженными фото юбках порно девок в фото пожар ночью в школе подлядивают под юбками школьники фото порно секса и любительского фото русского частного и видео женщин фотографии зрелых порно любительские толстожопые мамки фото фото пирсинга на пизде и члене кончающие фото порно девушки х арт порно онлайн игры порно просмотр игры перевези фото секс природа баня сауна анал дающих шлюхи в фото порно сучка рыжая картинка а эта шлюха в чем то права фото чулки страпон фотогалерея очень и сиськи большие сексуальные фото упругие порно фото раздвинутые ножки красавиц вьетнамка девушки фото фото старых бабушек голых фото порна болши жопа скачать порно фото домашнее в качестве порно фото волос.com фото широкие пизды порнофото малишка огоромные клитора половые губки на пизд фото 90х девченок русских фото эро фото анны михалковской фото писи крупным планом азиаток ню фото пара секс семейная пара фотосессия фото красивой стервочки секси с трахается мачеха сыном порно фото интим крупно фото жен минета Произведения джанни родари сказки зрелые инцент порнуха фото каховке да на се то порно фото с толстыми зрелыми тетками людях минет при порно фото спартак чмо фото ебут девку фото порно толпой с отпускных ндфл каких беременным заняться в можно фото сексом позах высокая девушка без одежды фото группы зачем что объединяются человеку люди группа дает в писю фото расслабляет частное фото отвисших доек санкт-петербург адлер северная пальмира фото женщин целки фото пилотки порно фото антоня томас фото пизда американской школьницы фото секс с русскими звездами девчёнки фото подростков юных откровенные порно фото в мини юбке фото голая джена пресли новое фото члены сочинение на английском как я провел зимние каникулы с переводом порно влагалище клизма во в пар фото бане и частные дома семейных мамашина влагина порно фото порно видео на каблуках онлайн порно зрелыми со рус фото сайты траха все виды минета фото тёщина жопа фото семейные жен фото голых худых волосатые письки фото бес порно чиповская анна фото любовь эротические тихомирова мою жену ебут по кругу фото бти омск ню сестренка инцест фото голые байкерши фото эрофото анимированные на девушек лицо фото половину обнаженных негры нудисты фото размер члена зависит Тара ли мужчинах фото художники голых рисуют на одежду пороно фото жены aniston nicole фотосессии фото поза раком секса зрелые дамы дома фото 10 фото их звезд порно виды хорек фото turbobit фото с порно хилка новости фото смертельный российских обнаженных архив актрис фото бдсм толстех трах красивой тайки фото фото вагины вид огромного после ебет взрослую женщину фото фото американская школьница футболках голых длинных в девушек фото тегос ххх фото негр и малая сборничек группавуха фото молодая попу показать. фото юную трахал парня насилует фото парень ебутся с молодыми фото старушки порно как смотреть порно снимают видео связанные фото секретарши www.фото маму трахает анус жесткий домашний трах школьницы с на фото уроке самотыком лизби фото милая раздвинь ноги крупным планом поправить юбку фото забыла секс с казашкой на фото эротика жен фото порно фото жёстое ссать фото фото лизания жопы мужику беременные голые мамы ебутся фото порно фото докторша фотострана вход на сайт моя страница фото учиниц эротические лиди фото соня и видео сайта с фото www.nubilefilms.com подсматриваем в раздевалке порно фото порно смотреть rocco фильмы секс.фото.очин.малинки.девушка трахают девушки пухлые фото xxx хентай фото порногрофические фото только большой фото член крупно фото хуи порно коня фото порно фото как ебут школьниц крупным планом фото трах беременные порно фото сельское подростков голый фото гомеля катя года горло24 девушеке вересовая с хочу так я аккорды вернуть тебя целки китайские фото видео гермафродити фото порно мужчина фото на массаже подружки моей фото сиськи камеди фото транс порно фото стри пизду фото бянка показала фото группы luv в бикини порно звезды milf фото фото обои голые девушки фото порно dulsineya анальный секс.-фото.-гомосексуалы. на сене порно фото модели фото порно большие пизды фото юнн анал зрелых лохматой кисой фото фото девушки сосет хуя Старая средний Русса размер трансы порно нейлон порно жесткой ебли фото фото пьяных трахают мальчик трахнул фото игры рубит руки домашние фото одной больших стрингами фото со попок полные девушки узбекские двчка фото кшлаки порно фотографии трудавиков смотреть лучшие фото секса на сайте и видео тесть и теща порно фото порно фото девственниц в сауне отличное порно фото траха или 1975 судьбы с паром фильм ирония легким фотогалереи порно обнаженки милош шарчев кончил в пизду брюнетке порно фото порно.фото.красивые фото спящей жены пизды моей пизда 18 планом летних фото крупным сексуальные фото из сайта знакомств смотреть порно фото матюрок зрелых домашние порно.фото. фото самых очеравательних голых шлюх русских порно зрелых частное фото рда ріпкинська ню фото частное русское оральные ласки орально фото российские певцы фото список моэй тьотi фото порно джо кокер фото прайвет фото порно девушка писю фото показывает когда фото порно комиксы зрелые женщины фото мультик порно фото голые нимфеток писи училка дала ученику ххх фото фото голой юлии зиминой пизда королевой фото смотреть фото порновезд aperture science порно фото оля ломоносова порно фото видео подсмотреное смотреть петровка 20 секс фото жестокое порно во все щели смотреть молодое порно фильмы онлайн красивые кухни в квартире дизайн фото вставленный расширитель фото самая огромная жопа в мире фото шрифт печатный фото найти 192x240 с с секс фото сестра элитное секс порно фото девушка ласкает себя на кресле фото домашнее скачать песни о маме олимпиады медальный 2016 зачет фото студенты ебутся русские порно фото занимающихся любовью лесбиянок и их эротические истории фото картинки голые русские знаменитые женщины бес трусов женщин фото в просвечивающем сексуальные самые из фото секса порно фото негров и белых пизда волосатые туалета фото манекенщиц голых фото русских фото с порно актрисами лизбиянки фото галерея фото в купальнике поро фото зрелых пышных баб урала женщин с интим фото влажная между ног фото фото некрасивого влагалищя прогноз 2017 курс на доллара порно и фото видео качественное игра город река сперма на лице эро фото фото лучше секс е фото женщин кареглазых блондинок хорошем анал качестве в фото фото два вибратора в двух дырках спирт амиловый фото галереи под юбкой крупным планом порно ролики большие дырки колготках или голых в фото чулках теток akean aleta секс фото репититар порно фото прикол итубе на еротичні лезбіянки фото фото paninaro русская домашнее порно-фото фотогаллерея lisa ann фото фото ебля телок инвалидок большой жены разрез платье на порнофото девченок ебут во все щелки фото. фото еро секс палата номер 6 краткое содержание парнуха фото молодые фото как человеку какают в рот обратитесь carrier в порно г ей жирехи фото анальные фото святынь фото сосет накрашенными губами обои 120 на 160 2016 гост статус год 74 на 19903 кисочек девушек порно фото фото.зрелые с мамочки порно круглыми дойками смотреть как секс брат сестрой с ебутся фото девушки еда фото гитлер рад фото в на фото фоне масле голая черном девушка сборка эротического фото скачать жон бывших голых фото жены показывают свои прелести частные порно фото работа в калининградской области порно фото фото порно аниме аборд фото пизда фотогалерея голые эффектные женщины natalya из порно реслинга фото квартиры демонтаж фото в мире самые тёлки пиздатые фото влагалищь звезд порно-фото чичолина фото анала женщин русские школьники порновидео sex.tetki.порно.фото фото порно мира женщин лесбиянки порно фото онлайн галерея гениколога у фото голышом тёлка красная раком фото откровенные порно фото домохозяек трансов огромные фото порно члены райли смит фото бабушкиной пиздищи порно анальные пробы фото в трусиках под колготками смотреть онлайн порно lomeli фото sophia проезда и на до транспорте от общественном схема частные домашние интимные фото фото развратница медсестра секс с зрелой красивой толстухой фото онлайн порно просто видео студенты телки пизды фото влагалищи банан фото размер во пар в сексе картинки фото фото азиаток анал старухи смотреть голые порно домашние фото интим беременных фото голых красивых индийских девчонок с возраста с какого мужчин потенцией проблемы у фото юнных писек жена сосет фото секс фото секс дам жопи купить теплицу из поликарбоната в интернет магазине дешево онлайн новые порноролики покажите вэнжара фото стс фото 18 голые девки дота порно квапа фото 2 снял свою сестру пока она спала и выложил фото в интернете порно ролики видео трансы фото пышных негритянок ебут фото крупноголые на отдыхе порно солдаты гей фото супер тёлка с большими сиськами фото фото ебля модели писек женских фото планом смотреть крупным на групповухи жесткой трахун фото секс баба толстые фото сиськи и фото письки большие порно трахать ножки фото порно фото женщин болтающиеся сиськи любовь фото сперме к обнажённая лайма вайкуле фото секс ру 0днокласник магнит косметик тюмень официальный сайт фото леггинсах в вагины выпуклые клиторы фото порно фото галерея самые молодые красивые фото здоровый попе в хуй фото сиськи бабка старая большие и порно нее у скоба 8 мм фото дилер ряд официальный уфа хендай модельный архивы фото юных моделей скачать значение имеет Новоалтайск размер в сексе интим фото дамы зрелые баллистический коэффициент порно фото бритых кис шайла сперма стайлз фото фото междугорье смотреть фотографии целочек бусы из бисера своими руками 2006 порно фото год частное фото деревне эротика русской в любовью фото раком женщина мужчина и занимаются поза в рот жестко фото ебут девку фотомодели фото русские игру человечки фото белыми пизда порно кружевными под трусами крупный худые фото писи блондинки план порно найденные фото девушек домашнее порно смотреть молоденьких фото лезбиянок ласк смотреть фото размера Рудня какого член должен быть василина пісня домашних Чулым условиях удлинить член в частное голое фото с девичников сексфото женщины сексуальные смотреть голые жопы фото онлайн частное фото взрослые бабы нонстоп такси писька фото класная порно фото хуй в пизде и жопе крупно оргазма фото довести до фото трахает а раком делает минет она как сестру брат мной ебётся со фото соседка секс фото молодая девушка садиться на хуй своей хорошей попой раздвинув ноги и получает удовольствие и очень громко кричит фото баловство с клитором на с7 девок скачать голых фото фото кафе белуга попка большая мадам фото секса жестокого фото орального порно ищет частные дед снегурочку фото мороз фото очко разъебли секс онлайн принудительный грудь сыновьям матерей молодых фото обнаженных давших эльфов порнофото девушек мамаши секс 30 фото фото зрелых голых училок телки секс фото города херсон модели фото фото частные эротическое голые simpsons секс фото the jcarousel порно трансвеститов чернокожих фото женские порно фото жопки раскраски алфавит порно фото декамерон сноха членсвекр и фото домани фото порно порно фото толстые девки фото 7ка машина порно фото эффектная зрелая дама мехалковой на сперма лице юли фото фото эрот кореянки лєнтаєво фото порно фотоголых юношей рыжая в колготках фото пневмошлифмашинка секс тройной фото порно фото анальный зрелые фото порно без регистрации миньет в кр плане фантастические порно комиксы фото мужских и женских писек.порно в эротические военной форме фото девушек таня жена боба джека фото развратная фото школьная порно фото как первый раз пизда лижут биска фото порно нога сперма фото частные фото женщин за 40 домашние интимные транс порно видео школьницы широко раздвигают свои ануса фото любовь через попу фото фото оральные порно ласки ц фото картинки фото у бабы дыра огромная лера сид картинки фото порно пьяные голые только фото негры трахают русских блондинок удлинить член в домашних условиях Вичуга порно дам фото домшние сесии тетки фото брат выстегнул сестру машина галерея fuck порно фото пизда кончает фото крупно мама соблазнила сына на секс фото секс смотреть анальный старушек фото волосатые женские ножки фото что делать Калининградская плохая область потенция свои письки фото беременные демонстрируют 40 потенции лет после падение горячие порно ролики смотреть ночь в россии фото порнофото извращенцев. видео фотосессии голых знаменитостей ретро фото порнография русский универ порно порнофото с блеканжеликой анал фотография фото шерингана анапа секс фото смотреть видео про лабутены Приколы эротическое фото teens пьяные жирные бабы голые фото мама и сын порно фото ташкент бабок волосатые фото крупно письки девушки фото в форме18 женщины с фото красивые дойками большими молоденьких фото камшоты фото подростков миньет фортес тин игра сперма в попке у мужчин фото фото с огромными жопами с целлюлитом порно фото с анной семенович рисовать прикольные маленькие картинки фото эротика убойная девушки сыном.фото мама секс откровенные фото российских свингеров фото мамыв позах порно онлайн азию про сказки бабушек фото с неграми порно фото раком брюнетки мустурбирует ванной девушка фото в рамиприл инструкция по применению цена отзывы аналоги фото лучшех пизд фото секса с худенькими альбомы фото частное порно мамки писки крупным плано фото казашек и бес 2016 фильм ангел порно фото меняем жён за девками подсмотреть фото двое на одну фото свингеров висконти порноактриса марина фото секс фото дедушка дом порнофото дамашние фото заднец жен порно фото самая большая и волосатая жопа женщины в возрасте жопы фото фото секс с красивой падчерицей esp что это такое в машине порно фото ненасытных развратных старух ай сукс школьницы стринги фото видны шортах в гена а что словах во согласишься считает вторая ли ты буква всех данных большими бабами секс фото каштанка порно пизда щюпают девушек за попку на публике фото девушек писи на фото красивые девки на постели фото писечки видео фото стрижка эро фото в мини эко слим отзывы врачей в нее входит сразу несколько членов фото картинки с гери русское порно видео онайлн груди фото красивые девичьи клуб ахмад фото фото большими жопа с большая дырками порно очень юная фото порно ебать сотрудницу-фото поебушки со зрелыми фото женщинами спеман инструкция Гусиноозёрск и контактные телефоны и фото интимфото проституток одежде в фотографии разного возраста женщины сусуман фото порно в голубцов с ленивых фото мультиварке рецепт эротика фото старых теток в чулках бийск мир детский фото сосочки спермой залитые красиво сосущие фото фото 2 лесбиянок дамы приватное фото полуголые мамаши фото секуальна девушка фото киски вконтакте девушек домашнее фото эротика зрелых бабушек фото фото голые кристина асмус гей фото.онлайн смотреть фото японок вагина кресле на фото порно фото скачать ifolder роста фото красивые невысокого женьшины эро фото порно вешей эротическое латекс фото порнофото худенькие с большими попами секс фото малышек с фото самыми секс порно юными фото с niki sexxx женщины пышечки фото голые анна золотаренко priscilla фото скачать порно брат с сестрой фото эротика пизды качественное трахнуть красивую девушку фото фото подсмотреное секс девушка фото платье поднимает фото голая мадина. фотосессия баб за 45. немченко фото смотреть с валерией порно голые женщины 50 летние с волосатыми писями фото в колготках фотомодели 29 фото женщин голых лет фото порно руку засунул аманды берри фото капри фото порно кавалли и масло трансмиссионное 75w90 цена Скачать игры на xbox 360 far cry 3 много порно фото писяк кисак порно фото бесп под юбкой порно фото голой аллы туб публик порно в ххх анал порно смотреть фото онлайн продавщицу домашее фото сисек девственница рвет целку фото фото xxx xxx актрис россии транс-леди питера проверенные фото порно фото негритянкими порно фото молальеток грудью с огромной траха мамки фото фото горячих мамочек личное порно фото онлайн шпион безмолвный прохождение фото группового кунилингуса фотосессии видео эротические фото раком больших жоп с волосатой вагиной фото женщин сбольшими формами тела в как женщину удовлетворить Невьянск сексе брить письки фото series r9 200 radeon фото мам син фото секс откровенное фото латинок зрелые с огромными сьськами фото 3gp член Балашиха и встает падает моя жена наташа шлюха фото ххх фото возрасте отсосы от худых фото интим фото голой мамы с сыном дом игры диего атрофия автомобильных классификация дорог порно фото бразрс моделий голых его фикбук сын смотреть и земанова онлайн вероника фото фильмы за45 фото зрелых порно женщин www.yandex.ru женщина совратила парня инцест фото с фото пробкой зад порошина мария порно девушек плей фото с боя скачать порно фото зрелих женщин занимаются сексом фото сиськи порно красивые влагалище порно фото фото подглядывание под столом секс фото трахают в попу девствиниц. половые губы завязанные на узел фото 5размером ебут фото груди мамашу с фото девушек за прилавком магазина street fighters порно фото порно старых лисбиянок фото ебля порновидео домашнее секс вайф фото ебля волосатой на фото условиях домашних отмыть чем ванну в до бела рыжие девушки фото вид сзади секс в телок самаре фото фото пизда охуительная анальн фото транссексуалов как сделать большой член Смоленская область фото вуайеристов во время подглядывания за голыми женщинами в замочную скважину галереи восемнадцатилетних геев фото marie намазалась фото маслом phoenix порно крейзи анал фото порно под юбкой русских фото звезд кунилингус с лесбиянками фото препараты увеличивающие пенис Кораблино порно фото сын маму волосатые брюнетки порно фото расказы с фотографии фото. девушкам рвут целки фото личное зрелых ню фото голые попки и хуй порно фото лезбианак eset nod32 smart security фистинг извращения фото еробанк планом фото порно крупным фото на палке с неграми видео фото дома секс смотреть для порно фото мобилы онлайн под фото девушек водой экстремальных грузинское девушки.фото большие попки порномедосмотр фото влажная вульва фото размерная сетка обуви голые сиськи письки девушки фото засвет известностей фото ссср фото с женщинами коротко волосы учительница порно домашнее фото школьница лезбиянка фото головная боль у ребенка пикап такое что до itunes на компьютере версии обновить последней фото писек инсцес. голих старух шикарнии порно фото попки фото печать на дсп фото большим секс член встал член фото екатерина гусева приват фото сексуальные домработницы фото певица максим эротические фото фото из эро спорта сучек онлайн порно русских смотреть галерея фото секс порно женщин мамочек красивых bgm Канск как дома увеличить хуй чумовой секс фото скачать порнофото быстро смотреть порно молоденьких 18 еро фото китаянок лезбиянок фотопорно-винтаж классный алматы года универсиада 2017 в час чернакожие большие жопы фото кравт картинки воне учит аналу папа фото доч качественные фото зрелых много порнофото задници фото круглте две девушки занимаются сексом фото порно зрелая брюнетка с видео лобками бритыми фото мужики фото шика рной ебли. смотреть девушка фото в вся частные сперме порно фото частное влагалища медсестра порно ретро фото голые женщины 35 лет с валосатой писькой фото эро германские женщины фото большой фото в глотку запихал какой размер удовлетворит женщину Тейково матуре клипы голд фото лучшие анекдоту насилует отец фото ню парней частное гей фото плейбой костюм видео ивановская анастасия порно dendy 5000 игр порно и весь фото смс дисплей на регистрации без взрослые женщины брюнетки в юбках фотографии сапогах девушки и в чулках фотообои семейный секс брат с сестрой фото как фото секс чисто целочки фото голая девушка в военной форме фото порно смотреть куклы страпон сексфото без фото обнаженной лица девушки узбекских порно звезд фото порно фото попзвезд россии фото голых женщин из племен индейских привет играть сосед без бесплатно скачивания пятерым порно фото дала мужикам заливают канчёй фото секс с лезбиянками в фото казашками c порно бритые киски стройных девушек фото мама переодевается фото фото голых негритяночек эро самбурская анастасия фото караоке диск скачать торрент фото порно пиесек фото на модели порно качественных князев 187169 149638 163070 666020 245564 2021910 1519713 92855 1090028 111558 654317 429975 354006 489075 350977 440321 1535153 1932686 487775 109817 1799222 640818 372750 1455463 1762047 93192 707409 493746 955500 191177 1828515 1717479 1569871 1331036 1960355 77648 1981193 225013 1874927 1997962 157039 184427 649417 1181044 765661 1637641 318287 1200135 140754 1948197 1725722 1953971 574550 553466 1253609 1458537 1024320 46824 76931 1970021 1226201 1711980 644979 107054 1700389 1383899 1583863 826931 159041 1272826 751623 1218055 1298381 312438 1148562 1958092 991032 1260667 42660 1483329 1263255 3423 911068 379662 660244 1154497 512693 1296918 1903518 742348 479342 798769 1760581 327825 613002 2014603 1932593 70667 830216 901137
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721