Становлення принципу участі народу в кримінальному судочинстві Німеччини

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджено передумови виникнення принципу участі народу в кримінальному судочинстві Німеччини. Розглядаються історичні етапи розвитку участі німецького народу.

In the article the conditions of an background principles of popular participation the German criminal justice. Concider the historical stages of the participation of the German popular.

Ключові слова: участь народу, Німеччина, кримінальне судочинство, історичні етапи, присяжні.

Постановка проблеми. Німецьке право належить до континентально-європейського правового кола, до романо-германської правової сім’ї, в основі якої лежить розподіл норм права за галузевим принципом, була започаткована й частково розроблена в римському праві. Кожен історичний етап розвитку принципу участі народу  має свою особливість та історичну цінність для сучасного кримінального судочинства Німеччини.

Викладення основного матеріалу. Становлення принципу участі народу в кримінальному судочинстві в первісному праві Німеччини бере свій початок як в римському праві, так і праві різних германських племен. Так, у сучасній Німеччині як країні романо-германської правової сім’ї суддя не зв’язаний раніше прийнятими рішеннями інших судів. Судова практика, яка належить до «вторинних» норм, полягає в тому, що при розгляді нової справи вона може бути відкинута, тобто буде здійснений «поворот практики» [ 2, с.41 ].

Німецьке право сформувалося в Європі до XII століття і набуло великого поширення. Велика Римська імперія припинила своє існування на Заході у 476 р., проіснувавши майже тисячу років. У V ст. християнство поширюється у провінціях колишньої Римської імперії, захоплених германським племенами – вестготами, бургундцями, алеманами. Під впливом християнства та римської державно-правової спадщини в Європі виникають десятки невеликих держав, що були у 800 р. об’єднані у франкську імперію Карла Великого.

Історію становлення участі народу в кримінальному судочинстві в первісному праві Німеччини можна розділити на такі етапи: 1) період феодальної роздрібненості, створення «Священної Римської імперії німецької нації» з переважанням звичаєвого права (X-XIV ст.); 2) період олігархії курфюрстів, станово-представницької монархії і рецепції в цей період римського права (XIV-XVII ст.); 3) період князівського абсолютизму і утворення національного права (XVII-XVIII ст.).

Спроба кодифікації права була зроблена лише в XIII ст. Партикуляризм був характерною ознакою права феодальної Німеччини. Майже в кожному князівстві та в усіх великих містах були свої збірники права. У боротьбі проти селян поміщики застосовували самосуд. Сумної слави набули суди фемів, куди входили місцеві рицарі і багаті селяни, їх засідання проводились таємно, склад суду не оголошувався, його члени були в масках. До перших збірників законодавств в Європі відносять так звані «варварські правди», що були ранніми кодифікаціями германських народів. Найбільш відомі Салічна, Ріпурська і Бургундська правди, прийняті у V-VI ст., та германські юридичні збірники, наприклад, баварський. Характерними для права цього періоду є значний вплив стародавніх звичаїв германців. Судовий процес носив змагальний характер. Кримінальне і цивільне судочинство здійснювалося в однакових формах. Справа порушувалась позивачем. Сторони мали рівні права і процес протікав у вигляді змагання. Він був гласним, відзначався строгим формалізмом [ 6, с.286 ].

Поряд з вивченням та коментуванням римського приватного права, відбувалась і його рецепція. Безпосередньому застосуванню римського права на практиці також сприяв такий чинник як трансформація судів. Починаючи з XIV століття освічені правники (ті, хто вивчив римське право) поступово витісняють з судів неосвічених народних суддів – шеффенів, які спиралися переважно на звичаєве право, практичну кмітливість, життєвий досвід та інтуїцію. Крім того, в цей період у Німеччині були засновані апеляційні суди, до складу яких відразу залучають освічених правників. Отже, рецепція римського права у судове право Німеччини відбувалась в основному у формі прямого застосування його норм. Однак поступово судочинство переходило у руки королівської адміністрації, а місце тунгіна займає граф, якого призначав король, місце народних засідателів – скабіни, яких вибирав сам граф із «кращих» людей округа. Ці особи здійснювали судочинство пожиттєво. Вищою судовою інстанцією у кримінальних справах був сам король.

Інститут участі народу в кримінальному судочинстві почав зароджуватись ще з раннього Середньовіччя, коли найкращі представники місцевої громади – люди високих моральних якостей, які заслужили загальну повагу і довіру, вирішували справи кримінального і цивільного характеру з підвищеним ступенем суспільної небезпеки.

Історію участі народу в кримінальному судочинстві Німеччини в Середні віки можна поділити на три основних етапи:

1. Становлення і розвиток ранньофеодальної монархії, утворення Священної Римської імперії німецької нації, виникнення закритих натуральних господарств, що спричинило подальшу феодальну роздробленість, дію звичаєвого, партикулярного права (IX-XIV ст.).

2. Формування та закріплення станово-представницької монархії в князівствах Німеччини, встановлення монархії курфюрстів, рецепція римського права (XV- XVI ст.).

3. Утвердження князівського абсолютизму в німецьких державах та утворення національного права (XVII-XVIII ст.) [ 1, с.50-51 ].

Так, спочатку особливістю державно-правового розвитку Німеччини Середніх віків був поступовий розпад її на окремі князівства, які зберегли свою незалежність аж до XIX ст. В найдавнішому збірнику міського права «Право міста Зеста» (XII ст.) вказувалося, що община міста Зеста підпорядковувалася давньому і виборному праву. У цьому місті вводилося три суди: настоятеля, фогта і шультгейса.

Юрисдикція настоятеля поширювалася на духовні справи, хоча судити він мусив разом з обраними громадою засідателями (скабінами).

Кримінальні справи розглядав фоґт міста, зокрема, справи про поранення залізом і розбій, крадіжку з проникненням у приміщення тощо.

У XII-XVI ст. у правотворчості велику роль відігравали представники народу – шефени – члени (засідателі) феодальних судів. Вони зобов’язані були не тільки з’ясовувати фактичну сторону справи, усвідомлювати й оцінювати докази, а й у разі потреби «відшукувати права». Після заснування на німецьких землях міст, вони перейшли у власність короля, єпископів та князів. За магдебурзьким міським правом (кінець XII – початок XIII ст.) судочинство відправляв міський суд, що складався із ратманів (радників), обраних на раді городян. Поступово це право було надане селам, що були власністю князів та держави. У 1356 р. імператор Карл IV видав «Золоту Буллу». В цей же час продовжуються кодифікації германського звичаєвого права, які деякі дослідники називають компіляціями. Особливо популярні були Саксонське та Швабське зерцала.

«Саксонське зерцало» – це середньовічна юридична книга досить високого рівня, котра мала велике розповсюдження та вплив на середньовічну та сучасну судову практику не лише в Німеччині, але й далеко за її межами. В землях Ангальт та Тюрінгія окремі положення «Саксонського зерцала» діяли до 1900 р. Такого тривалого застосування та територіального поширення не мав жоден німецький правовий документ. [ 3, с.41 ].

«Саксонське зерцало» містить норми держаного, цивільного, кримінального та процесуального права. Швабське зерцало мало схожі статті з Саксонським зерцалом, воно з’явилося пізніше, запозичило деякі принципи Саксонського зерцала і розвинуло їх.

У 1495 р. на рейхстазі, скликаному у Вормсі, було створено імперський суд – рейхскамергеріхт, який був першою інстанцією у справах імперських підданих, і другою – у справах підданих окремих князівств у спорах з їх власниками. Але ці починання не досягли мети: «імперського пфеніга» надходило мало, у рейхскамергеріхта не було органів для виконання його рішень.

Наприкінці XV ст. звід римського права був офіційно визнаний імператором як діюче джерело цивільного права. Рецепція римського права в Німеччині закінчується створенням в 1495 р. Імперського суду, що поряд з іншими функціями здійснював функцію вищого апеляційного суду для всієї Імперії. Значення Імперського суду затвердилося в 1555 р., коли молодим юристам було обов’язковим перебування певний час при Імперському суді.Німецькі вчені-юристи ретельно досліджували дигести і створювали з урахуванням особливостей свого часу пандектне право. Його вважали загальним правом імперії, і воно діяло в багатьох частинах Німеччини до кінця XIX ст..Слід зазначити, що у Кароліні майже не згадується суд шеффенів. Їх витіснили професійні судді. Покарання могли застосовувати на підставі не лише закону, а й таких розпливчастих понять, як «добрі звичаї», «вказівки доброго і досвідченого у праві судді». Кароліна ввела інквізиційний, катувальний процес замість обвинувального (змагального). У першій половині XVI ст. у Німеччині відбувалася реформація, що супроводжувалася соціальними конфліктами. Найбільш важливим серед них була селянська війна 1525 р. Ці соціальні процеси стимулювали подальшу кодифікацію німецького права. Велику популярність і поширення набув кодекс «Кароліна», як єдиний звід законів для всієї великої і строкатої Німеччини. Виданий цей звід імператором Карлом V після селянської війни у 1532 р.

Ст. XVIII приписувала суду користуватися доброякісними доказами, які кожен зміг би зрозуміти, назвати і засвоїти. Як засіб отримання доказів зберігалося катування , але лише тоді, коли будуть попередньо отримані докази про злочин. Слід зазначити, що деякі автори вважають «Кароліну» не німецьким кодексом, а через значну рецепцію римського права – «німецьким підручником італіського кримінального права».

Реформація розколола Німеччину на протестантську (північ) і католицьку (південь) частини. У Німеччині цього періоду не існувало загальної правової системи, населення жило за «партикулярним» правом. Сама юридична роздрібненість сприяла рецепції римського права. Під кінець XVIII ст. римське право було рецептовано не у вигляді окремих положень, а повністю.

У XVII ст. було проведено кодифікацію у Прусії. Джерелом кодифікації було римське право, місцеве право і практика Берлінського верховного суду. Її результатом було Прусське земське уложення 1794 р. Авторам кодифікації вдалося ув’язати рецептоване римське право періоду пізньої імперії з нормами Саксонського і Шабського зерцал та міським законодавством. Норми цивільного і кримінального права перемішані тут з моральними сентенціями.

У 1804 р. Наполеоном Бонапартом була ліквідована Священна Римська Імперія германської нації. Наполеон Бонапарт ввів суд присяжних у завойованих ним європейських країнах, хоча у Німеччині такий суд був заснований 1848 року, а в 1924 р. замінений колегією з 3-х професійних суддів і 6 присяжних.

Отже, німецька модель на ой час передбачала участь шеффенів, які досліджували усі матеріали справи і спільно з суддею ухвалювали рішення. Термін «шеффен» німецького походження і означає «член» (суду), «засідатель». У Німеччині, так як і в ряді держав Західної Європи шеффени викликаються до суду і відбираються суддями з громадян, які є у різних списках (здебільшого виборчих). Вони беруть участь, як правило, в розгляді справ про серйозні (значні) злочини разом з професійними суддями, одночасно вирішуючи питання права і факту [ 4, с.347].

Прусія, одна з найбільших держав Німеччини, була абсолютною монархією. Конституція Прусії 1850 р. проголошувала рівність громадян перед законом, свободу слова, зборів, союзів, недоторканості особи, хоча цими свободами не можна було повністю скористатися. Спеціальний розділ прусської Конституції був присвячений судовій владі (титул VI). Розгромивши у 1870 р. Францію, Прусія позбавила південнонімецькі держави свободи вибору. Вони мали заявити про свою згоду ввійти до складу об’єднаної Німецької імперії. 16 квітня 1871 р. Німецька імперія отримала Конституцію. За Конституцією 1871 р. всі держави, що увійшли до складу імперії, зберегли свої судові права. Злочини проти імперії (зрада верховній владі) повинен був розглядати вищий апеляційний суд трьох вільних ганзейських міст в Любеку, конфлікти між членами імперії – бундесрат.

З невеликими змінами вона діяла до 1919 р. На початок XIX ст. розвиненого загальнонімецького законодавства не існувало, а було лише так зване «загальне право» і окремі кодекси деяких німецьких держав. До складу цього права входили, головним чином, рецеповане римське право та імперські закони. До 1871 р. у німецьких державах також діяв цілий ряд кодексів, які відображали зміни, що проходили у суспільному і політичному житті Німеччини. [ 7, с.96 ].

15 травня 1871 р. був прийнятий новий Німецький кримінальний кодекс, що рецепціював Французький кримінальний кодекс 1810 р., римське право та кримінальне право німецьких держав.

Реформуванню у новоствореній об’єднаній німецькій державі було піддано і кримінальне судочинство. 1 лютого 1877 р. був прийнятий Німецький Кримінально-процесуальний кодекс. У цьому Кодексі вбачається вплив римського права та французького кримінально-процесуального кодексу 1808 р. Зокрема, це стосується принципів правосуддя, незалежності суддів, розмежування функцій обвинувачення і розгляду справи, гласності, усності, публічності, участі народних представників (шеффенів) і присяжних засідателів, вільна оцінка доказів, захист прав і свобод особи від зловживання і самочинства в області правосуддя. Судова система Німеччини також визначалася Законом від 1877 року. Імперський закон 1877 р. встановив таку систему судів: нижчий, або дільничний, земський, або окружний; вищий земський, або обласний; імперський (Верховний). Дрібні правопорушення розглядав суддя одноосібне або за участю двох шеффенів. Окружні суди були апеляційною інстанцією для дільничних судів і розглядали тяжкі кримінальні злочини з участю дванадцяти присяжних. Обласний суд приймав апеляції на вироки окружних судів і виконував ревізійні функції. Верховний, або імперський, суд був вищим ревізійним органом у всіх справах, а також судом першої інстанції у справах про державну зраду або шпигунство. В особливих обставинах діяли військові і польові суди. Обвинувачення в судах підтримувала прокуратура, створена за законом 1877 р. [ 8, с.181].

Варто вказати, що українські дослідники зазначають: форма (порядок) кримінального процесу України є досить схожою на німецьку, прийняту якраз із введенням в дію Німецького Кримінально-процесуального кодексу (1877 р.).

Таким чином, нова організація кримінального судочинства прийшла на зміну інквізиційному процесу, постулатами якого було суміщення всіх процесуальних функцій в руках судді, таємне і письмове провадження по справі, втручання влади у кримінальне судочинство, позбавлення обвинуваченого права на захист і його участь у процесі, застосування катувань та вимога особистого визнання.

Німеччина як єдина держава в Новітній час існує понад 100 років. За цей час були прийняті три загальнонімецькі конституції, які закріплювали основи судової системи в державі. Поразка Німеччини у першій світовій війні 1914-1918 рр. загострила напружену політичну ситуацію в країні. 6 лютого 1919 року Національні збори, обрані на підставі загальних виборів і наділені установчими повноваженнями, прийняли другу загальногерманську конституцію, яка увійшла в історію як Веймарська (за назвою м. Веймар, де проходило засідання Національних зборів). Це була одна з найбільш демократичних конституцій свого часу.

Розділ восьмий «Юстиція» присвячувався врегулюванню судочинства. Ст. 102 закріплювала принцип незалежності суддів та підпорядкування їх тільки закону. Прихід нацистів до влади у 1930-х роках ознаменувався повним знищенням автономії земель і встановленням суворої централізації у державному устрої.

В роки другої світової війни на окупованих територіях діяли спеціальні військові суди, які розглядали справи про злочини антифашистів та інших противників режиму.

У 1949 р.  була проголошена Федеративна Республіка Німеччини. Вона отримана конституцію, названу Боннською – від назви першої столиці ФРН. Нині діюча Конституція Німеччини 1949 року офіційно іменується Основним закономНа тлі цього історичного розвитку німецького суспільства і держави специфічним виглядає і розвиток німецького права. Після об’єднання Німеччини на східні землі було поширено дію Основного Закону (Конституції) 1949 р. з відповідними змінами і доповненнями, та законодавство, яке раніше діяло у ФРН, в тому числі і Кримінальний кодекс 1871 р. в редакції від 2 січня 1975 р. зі змінами від 7 липня 1986 р., та Кримінально-процесуальний кодекс від 1877 р. в редакції від 7 квітня 1987 р.

Розділ IX Основного Закону присвячений правосуддю у ФРН. Він закріплює, що судова влад доручається суддям і здійснюється Федеральним Конституційним, Верховним федеральним, федеральними судами і судами земель. Крім цих судів, у цивільних і кримінальних справах запроваджувалися адміністративні, фінансові, трудові суди . Заповідь Основного закону про об’єднання була виконана 1990 року. На засадах Договору про об’єднання, який регулював вступ НДР до ФРН, по-новому були сформульовані преамбула і заключна стаття Основного закону. Відтепер текст Конституції документує, що німецький народ з об’єднанням знову досяг своєї єдності. Від 3 жовтня 1990 року Основний закон є чинним для всієї Німеччини.

Принцип участі народу в кримінальному судочинстві у ФРН базується в першу чергу на Основному Законі, Кримінально-процесуальному кодексі та Законі «Про судочинство». Це законодавство є одним з найстабільніших в Європі. Кримінально-процесуальний кодекс ФРН, прийнятий у 1877 році, діє і нині в редакції від 7 квітня 1987 р. У ньому знайшли своє відображення загальні демократичні ідеї реформ кримінального процесу ХІХ століття, які в Німеччині отримали свій розвиток у результаті революції 1848 р.

У ФРН Кримінально-процесуальний кодекс, прийнятий у 1887 році, і нині діє в редакції від квітня 1987 року. Хоча з 1964 року почалось його реформування, відоме як мала реформа кримінального процесу ФРН, що триває понад 20 років [ 5, с.19].

У ФРН діє кримінально-процесуальне право багато в чому подібне до системи кримінально-процесуального права нашої країни, оскільки засноване на принципах Римського права, з його розподілом на приватне і публічне право. В аспекті участі народу в кримінальному судочинстві йдеться про такі принципи, як участь у кримінальному правосудді народних представників, незалежність суддів, розподіл функцій обвинувачення та вирішення справ, гласність та усність судового розгляду, вільна оцінка доказів, захист прав та свобод особи від зловживань та свавілля у кримінальному судочинстві та ін.

Вдосконалена організація кримінального процесу, заснована на цих принципах, прийшла на зміну німецькому інквізиційному процесу, постулатами якого були: суміщення усіх процесуальних функцій у руках судді; таємне та письмове судочинство у справі; позбавлення обвинуваченого права на захист, застосування тортур як засобів визнання вини.

Звичайно, законодавство з часом застаріває, тому, починаючи з 1964 року, Кримінально-процесуальний кодекс ФРН піддався численним змінам. Вони були внесені Законом від 19 грудня 1964 року «Про зміни кримінального судочинства та судоустрою», який став відомий під назвою «Мала реформа кримінального процесу ФРН».

У період 1975-1978 рр. КПК ФРН знову доповнювався. Правовою основою для застосування покарань у німецьку кримінальному праві є Кримінальний кодекс 1877 р., який було оприлюднено у новій редакції 10 березня 1987 р. після суттєвих реформаторських змін. Суть реформування цього акту полягала у тому, щоб зосередити кримінальне право на попередженні соціально-шкідливої поведінки особи, схильної до порушень правопорядку в суспільстві, дії якої дискомфортують суспільство.

Висновки. Кожен історичний етап залишив безперечно вагомий слід в кримінальному судочинстві Німеччини, та участі народу в ньому зокрема. Слід зазначити що кримінальне судочинство зазнало багато змін та реформ але воно не зупиняється вдосконалюватися і в наші дні.

 

 

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 

1. Гуменюк Г.П. «Саксонське зерцало» – перша кодифікація німецького середньовічного права (до 780-річчя прийняття) / Г.П. Гуменюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Вип. 45. – С. 55‑56; Гуменюк Г.П. До питання історико-політичних передумов створення правового збірника «Саксонське зерцало» / Г.П. Гуменюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 50. – С. 50-51.

2. Гуменюк Г.П. До питання про створення «Саксонського зерцала» – кодексу середньовічного права Німеччини / Г.П. Гуменюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Вип. 47. – С. 30.

3. Задорожний Ю.А. Вплив римського права на формування романо-германської правової сім’ї / Ю.А. Задорожний // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 4. – С. 41.

4. Маляренко В.Т. До питання про участь представників народу у здійсненні кримінального правосуддя / В.Т. Маляренко // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – № 6 (16). – С. 39-40; Маляренко В.Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09 / В.Т. Маляренко; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – С. 347.

5. Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ / Б.А. Филимонов. – М.: Изд-во МГУ, 1974. – С. 19.

6. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник / К.Г. Федоров. – К.: Вища школа, 1994. – С. 286.

7. Черепій П.М. Система і повноваження органів кримінального судочинства у ФРН і Україні: Навчальний посібник / П.М. Черепій. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 96.

8.  Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник / О.О. Шевченко. – [4-е вид., доп.]. – К.: Видавець СПД Свинарчук Р.В., 2010. – С. 181.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “Становлення принципу участі народу в кримінальному судочинстві Німеччини

Залишити відповідь

plan simple media real help physics homework chegg ideas writing newspaper stock risk sound and in the essays market on return bressay without purchase buy how to sx tadalis where prescription to offer purchase real estate for cover letter sample homework rs help homework calc help pre buy research proposals speech persuasive order assistants for medical of objectives examples on resumes slash buy autobiography political sale papers for science essay globalization on victoria services writing resume uk editing services cv writing london service executives best write me a to someone paper for research need buy essays cheap need help free essay writing help dissertation proposal objectives and you get can a without dissertation a degree online zaputannaja dating istorija is the dissertation what writing best service companies assignment help online writing monster review resume services michael jordan paper term online buy neurontin lisinopril online 2.5mg no with assistant medical experience letters cover for for territory business plan sales compannies reserch writing penny paper writer reviews helpers homework online do to pay someone essay help and homework clifton crowfield plantation 250 mg buy paypal gold viagra literature websites homework help writing college essay questions admission service buy india quilling paper online decimals help homework fractions arithmetic for executives resume service best writing chinese essay writer how essay college admissions winning write to a essay signals essay lawschool questions smoke italicized websites essays mining thesis consumer making data process thesis topics decision help homework answers yahoo please line buy essay an how on i do is i good know proofs geometry help homework game theory phd thesis conclusion help essay cheap essay airlines worst essays college should medical marijuana be essays for legalized use college admission for do my be essay college ever essay best application written service are writing what services best the resume term review paper help 123 buy essays help theory number homework free websites essays you for write that writing uk services essays math help statistics homework orders homework thesis help mba lacking b12 of signs vitamin how be to better a writer essay homework simon jeanette help on social research disorder example anxiety paper write someone essay else can college my essay help writing thesis review phd day 30 coversyl paypal cheapest custom paper to us how a savings buy paper bond i with statistics homework need my help term college papers help reviews best writing mg combivent 200 india os in writing essays cheap dissertation tissue canada online order paper distracted essay driving order essays hsc studies world legal help homework division dissertation theme choose need to essay an do be shows in tv underlined papers australia custom hire letter of 1 mb help homework homework help 7 history year where essay write to get my can i someone homework hotlines help school describe essay medical for yourself latino dating missus est no prescription lisinocor pharmacy usa resume assembly medical for disorder personality of study case narcissistic famous service essay project paper research purchase psychology uni assignment help vic 11 practise online papers australia best services resume online writing of pages order in thesis math games help in homework thesis on disorder anxiety complete proposal dissertation essay classification help writing writing service essay school business order in resume chronological essay war questions cold cheapest research papers reviews essay writing custom custom writing review paper assignments help autocad pay to someone analysis for do homework me case essay help great expectations thesis dissertation resources writing and for purchase quilling online paper on essays bovary madame written essay engineering buy application writing essay help homework religions help world homework answers yahoo help scientifique dissertation strattera berdosierung coursework help buy writing usa service dissertation oxford or cialas viagra is what better writing the yellow prompts wallpaper custom create writing paper hindi sites in essay answers question questions host help homework buy centricity best study customer analysis case 123 essay me help buy Ilosone vancouver overnight shipping Fontana Ilosone - london writing companies cv order without prescription cheap mail cefaclor how cholesterol a does effect alcohol writing resume 2013 top services interactive homework help homework helpline y big diego resume writing san service essay on relationships assignments engineering help guarantee custom back essay money myth help mans homework assignment writting silfar day 2 on shipping biloba-ritz 200 generic mg pills where i get on homework my to do go help writing essay academic companies essay now school law service admission services writing resume top 2013 help earth homework science for vs essay cv personal for formal essay nurse homework where can online math do my i free resume helper connecticut resume writing services written the in essay abstract format be an in of included apa should what uk me an write essay for chabert colonel dissertation medical student resume for essay giver help strategy search dissertation essay service wikipedia writing write a to essay journal how application good essay oliver twist help plc assignment help homework science essay order sexual sell female tonic shipping free a thesis create statement help me runs river a essay on it through length dissertation doctoral custom business for framing plan money on essay english homework help 571 fin homework tutor jobs help java homework buy to buy cheap paper where children websites essay writing dissertation service finance nursing a essay buy range land autobiography rover for rover 2015 sale Bracebridge Sleep canada from de rx Sleep Tulsi achat quebec Tulsi no - write essay me argumentative for an university uk buy online essays hiring manager know of name letter dont cover with help coursework business studies online dissertation 2000 abstracts english buy essay bibliography alphabetical in how using a to order put word plan business do my service professional writing cost resume math education homework discovery help writing service paper good essay custom writing job admission your homework helper ancient greece cancer essay breast narrative on do homework didn t i my фото порно толстые девушки привязанных порка женщин фото размера пенис должен быть Тимашёвск какого скс фото голаеи сисики и писики фото вечеринки интим рабочий прикольные обои 3д на стол в фото девушки боди. Смотреть приколы на русском языке Играть в игры на 2 против зомби что можно засунуть в жопу в анус фото видео красивые девушки латинос голые фото игра твайлайт игры выживание в 3д онлайн Играть Skyrim картинки для рабочего стола на фото документы профи Программу секс фото брюнеточками с один и две фото порно фото ножки красивые эро загадки про ишим стол рабочий картинки Халф на лайф жоп баб голых фото взрослых фильм 18 смотреть ужасов Владение elna 1130 фото Игра для компьютера вольт торрент порно фото. писи полные хомяк загадка Скачать игру для пк гта вайс сити слово 4 1 4 уровень фото Ответы небритые заросшие женщины фото Обои для рабочего стола другой мир игры цена рив в разума гош Молекула Рецепти фото на весілля з салатів Премиум обои hd на андроид скачать порно фото скинхедов фото лоев сэм играть игра как манчкин Настольная фото девушек на природе 18 Сказка о жабе и розе читать о чем фото линяют куры игры престолов из кто на Тесты ты Картинки утром с весёлые добрым препарат спеман Буинск мультов сборник порно фото звёзды мира эрические фото отдыхают фото в девки сауне и осах Интересные об факты пчёлах девушек членами голых с фото фото пизденка девчонок гей порно фото кавказких геев очень интересно что Все неизвестно фото андер эррера фото чилен как повысить потенцию в домашних условиях рецепты Вставить картинку в html страницу каменных джунглей зкд законы Фото Дорама грубая игра смотреть онлайн бeзплaтно крупным фото плaном пиздa молодые влажные письки фото Фото вечеринки ковбойском в стиле изврашенки садамаза фото и Болезни их баклажан фото лечение голая одних чулках фото в в от0до9размера фотографиях сравнить грудь женская красивые девушки фото нюшиголышок в образе индианки порно фото гоншик игры флеш спанкинг машины фото все делают это домашние фото www.порнофото монстры секс корпоративе на любительские фото Фото завода камаз набережные челны в картинках Модная стильная одежда Бежевые виниловые обои в интерьере Картинки на рабочий стол стрелялки фото парней для секса Загадки поведение школе в правила генитальные зажимы фото гей школьное фото новые.фото.волосатых.старушек.писек александра урсуляк эро фото нет скачать игра Город которого для торрента ps1 Скачать игры с Короткие платья 2015 фото новинки Торты на заказ в ельце фото и цены фото толстый член в анал смотреть колготках в блестящих девушек фото Вконтакте моя страница на игре 2 месяцам по развитие плода Картинки вимакс Долинск цена женщин. восточных фото пышных порно лице на спермы смотреть порно фото предметами влагалище девушка во с фото Симулятор крушения корабля игра rogue статус водой под Игра русалка бродилки Копатель голодные игры с читами Игра звёздные войны драки джедаев Играть в игры стрелялки и смотреть свою себя красоту Статусы про про Брюнетки фото длинные волосы зима порно фото старых гомиков эротические фото анна дамиева порко фото предметы фото Арамиль большие члена размеры Приколы сестре на день рождения частное фото ночь первая брачная порно пися узкая фото секс что это фото клизма анала для фото cleo ускорение игры старой голой толстой женщины. фото фото девки дрочат частное скачать Игры для сеги эмулятора Программа для игры по сети hamachi толстых ебля фото галереи game игра power Картинка год новый простоквашино в новое гиг порно про симулятор игры лошадь Скачать анимация wap Скачать игры через торрент mta 1.5 Код к игре симс 4 для регистрации машины онлайн игра Смотреть сказки фото девушек длинноногих полуолых смотреть Игры на ps4 которые выйдут в 2015 онлайн эмо порно фото The secret фото a.banderas golden Шашлычки из куриных сердечек фото пизда больша фото на игру скачать суперферма компьютер Картинки на рабочий стол самолеты своей по я Статусы скучаю девушке Каша пшенная в мультиварке фото фото пышные черные Платья короткие инструмент домры Фото музыкальный фото анулингус порнл Мандариновое бисера дерево фото из романтическое онлайн порно видео смотреть фото 2 сосёт хуйя шлюха s5360 для игры samsung gt Скачать шовкопряд фото фото ххх.порно секс стоит плохо почему член Никольское Скачать картинки для раб стола hd прохождение vs zombie игры Plants как сделать у картинки прозрачный фон видеоуроки игры на гитаре скачать торрент Голодные пересмешница игр 1 сойка трусах пизды в фото прозрачныхь рецепты Курица фото по пекински с в апокалипсис читами с Играть игру для маленькой комнаты в обои хрущевке онлайн выебал сын порно мамашу игры обезьянок Все про счастливых раком пися черная фото эротические фото поздравления с днем работника сельского хозяйства где компьютер стрелялки скачать на игры realism фото Игра бродилки на двоих взорви это Скачать эмулятор на xbox 360 игры Картинки для тебя чай с лимоном Время приключений с пупыркой фото строительства из кирпича фото Дом фото морская вода белорусский картинки девочки костюм для порнуха сын трахает маму фото гуля порно порнофото студенты Новый форд фокус 2016 года фото фотография гермафродитов порно Девушка которая удалила ребра фото Полезные маски для лица из овощей Картинки для оживления черно белые скачать игры сталкер misery через торрент эро мой фотопортрет ж голливуде игра Подружки в скачать порно смотреть русские жёны фото домашние порно фотогаллерея бабули Актёры голливуда мужчины с фото секс жоско домашний фото x-art фотомодели фото клитора в виде члена в сперма фото рот смотреть неожиданный секс в туалете фото фото пизды юнной девушки Играть в игры для в электрогитары в джинсах частные фото трахается на сеновале фото кино хлоя фото 6555 игры нокия Звёздные войны лего онлайн игра игры прохождение лего красатоном сити с видео секс вагина фото искусственная Мелеуз плохой причины эрекции Маринад для горбуши рецепт с фото фото девушек с 1 и 2 размером груди голые 18-25 лет девушки фото борнер пм фото 49 улетные порно самые фото. порно фото зрелой красавицы Игры холодное сердце маски на лицо как башня фото нарисовать Эйфелева Играть в игры гонки 3д на двоих однолетние и алфавиту фото названия цветы по порно фото голые девки барнаула порнофото школьниц раком крупно Картинки егор и марина из молодёжки порнофото кеннеди лайг букетом огромным Картинки с роз поздравляю с днем рождения подругу картинка Игры стрелялка по шарикам кот том дека нота фото фото парней трахающих с девушками своих робынь фото отсосы сперма трип роад андроид игру Скачать на Игры маши полу на доски и медведь еролаш секс фото выпечки рецепты Пасхальные с фото в Ужасы hd хорошем качестве 720 фото ниндзя Лего го ниндзя золотой фото с рецепт фаршированный Карась Законы каменных джунглей фото тима Игра уровень айфона спички 37 для фото пизду самому как картинку листах нескольких распечатать на масках в Скачать девушек картинки товсті жопи фото фото траха дам в возрасте 2 alien vs. predator Игра скачать домашние порно с спермой на лице смотреть фото Загадка у друга взял 100 рублей Напольные покрытия в квартире фото скачать порядок Новый мировой игру фильмы про ужасов молодежь Лучшие Агой краснодарский край фото пляжа миниатюрная брюнетка мастурбирует фото расплатилась жопой фото фото брызжущего спермой члена тату фото крыло ася тургенев фото фото порнуха огромные члены огромные жопы Школьная для фото групповых рамка Какие овощи полезнее есть вареными Сновым годом картинка с женщиной порно копилка секс Мороз иванович картинки из сказки и игры спорт Олимпийские массовый девушки с большими видео фото порнофото очень зрелых фистинга на природе 55 юбилеем Красивые лет с картинки как правильно удовлетворить девушку Лукоянов Игры с приветом по планетам онлайн Картинки человек новый костюм паук Красивые картинки дружба и любовь Игра атакует луи 2 гамбургеры папа кв.м Дизайн 10 фото кухня-гостиная миллхаус картинки вырезанию по программа картинки с экрана картинки на презентацию по истории игры с 1 апреля инцест видео лесбиянки порно пушкина картинки Нарисовать сказку герба флага татарстана и Картинки Рабочий стол школьника у окна фото четыре фото одно слово ответы на игру актрисы зарубежного кино с фото Сохранение для игры mass effect 2 порно фото бонни роттен девушки фотографируют свою голую грудь фото Статусы о том что все налаживается Волосы с алиэкспресс отзывы с фото Игры скачать торрент dark souls попами и большими обои фото голых скачать с большой девушек и грудью Какую игру посоветуете на планшет кухне секс фото Как сделать фото на старой бумаге Игры стрелялки лего звёздные войны сексфото геи Комплимент к фото девушки в прозе Скачать читы к игре shadow fight 2 москву картинки толстушки фото и видео порно фото беременые стоящие раком фото 99 модели на 2 игру Скачать русском darkness секс фото про окасану фодоруву Картинка на рабочий стол пожарных секс мамой принужденный фото с речи на координации Игры развитие рассказ в картинках приключения моей любимой игрушки фото лесби писяют большой струей игру найти кота Скачать на андроид Вставить аутлук картинку в подпись скачать порнофото подростков Игра мир открывая в одноклассниках елена фото затанацкая Правила игры съедобное несъедобное барби компьютер Скачать на игру Французские булочки рецепт и фото авы контакте для в фото Прикольные фото порно лейтенант на фотографиях женщины домашних красивых бодибилдеров женщин голых фото страпон фото лучшие комнаты с видов Дизайн обоями двух на сперма порно хлицо фото крупные фото жопу школьниц в ебут Скачать игру малыш том на андроид Скачать игру на пк гта 4 с модами фото для рабочего стола голые девушки порнофото мойщиц порно фото негритянских жоп новый фото инцест Что такое окружение в игре в окопе супы с похудения фото овощные для рецепты кензи тот фото порно крупно жирных старушек. фото Интересные статьи английский язык Gtx 750 производительность в играх обои по 300 руб киска моей любимой частное любительское фото фото душ порнуха порно фильм я люблю подглядывать Квест следствие ведут колобки игра порно.фото эротика с грани на михайловском Пушкин картинках в в альфано джанет откровеноефото порно трусов снимание фото любительское для фото Keen волос краска палитра фото ебу бухую одним игры Ответы 47 словом часть машинах Игры играть тест драйв 3д инстаграм фото в популярные Самые Рисунки карандашом про любовь фото клео зелья монстр дьюс Игры и хай Том райдер скачать торрент игру порно большой ролики член Смотреть приколы в гта сан андреас домашнее ххх большие сиськи фото комнатной 2 квартиры фото Дизайнер торрентом игру диабло 3 Скачать Митинг на васильевском спуске фото Скачать игру покер без регистрации в и сказке крюк однажды Питер пен торбин сасет хуй фото торбин дима сасу хуй членов фото виды против люди как Игра зомби играть порно фото крупно план подрочить хочется жопа женщины зрелая фото порно-фото школьниці Фото братская могила в белоруссии фото лесбиянки сексуальные скачать Статусы про дочку и сыночка вместе кирилла надписью Картинки люблю я фото сиськастой секретарши голые секретарши со своими начальниками фото онлайн фото тети фото для простые Рисунки ногтей смотреть на порно природе трах смотреть порно фото валерії рено фото потолок в интерьере Оранжевый рэтро бдсм порно фото крупным планом эротика фото игры против Эссе за компьютерные и Пестово половой нарастить как член Санбюллетень в картинках по гриппу ланита обои отзывы Коттеджи в современном стиле фото прикол про диваны порно частное фото девушек в подмываются на Фото стол рабочий тюнинг машины Самсунг галакси таб 2 фото и цена андерковер играть Игра онлайн лего фото/секс/трансов картинки влюбленных пар нарисованные карандашом красивые самые скачать фото порно Как скачать игру impressive world Видео песня сказки гуляют по свету или смерть посторонний в Игра 1991 порно красивые ноги в чулках компьютера Лучшие для игры 2016 фото сэкс издевательства игра дразнилка частное фото раздолбаных жоп Обои 3502-3 как смотрятся в спальне мама з подругою трахає сина фото груповое порна фото Игры на двоих с большим экраном Шить без выкроек самое интересное фото Как на с айфона айпад скинуть Обои для самсунг галакси кор дуос Обои в новосибирске фото и цены виндовс сталкер игры xp Скачать на попы большие фото порнр пациентов трахают порно врачи картинки соснуть фото текила Скачать картинки о пожарах в лесу фото порно тинов фото сперма юбка чулки толстая сексуалная толстушка балшие сиски секс фото пизда пугачёвой фото Игры на величины для дошкольников песня день Группа рождения сказка денди игру контра Скачать торрент sperm фото том Игра six клэнси rainbow siege обкончины зрелых женщин фото удовлетворить девушку можно Камышлов как куриная ножки в духовке рецепты с фото рождения в с контакте днем Картинки Как сделать из презентации игру фото негр молоко и suncoast love Фото фиалок fantasy голое лезбиянок фоток Игра скачать монстры на каникулах Нож в спину предательство картинки Скачать игру на виндовс 7 сталкер Фото рецепт вареников с клубникой ласкает себя транс фото лейла фото имени фото алины сосалка 4 царе Урок салтане о класс сказка ебля молодых фото домашнее son second торрент скачать Игра повышающие потенцию продукты рецепты спермы парней полный фото у рот Частушки для дня рождения девушки нечто письку фото засунул девушке мужик ужасное в украденное фото маструбации фото волосатых пезд целок фото сестра уснула без трусов Учимся вязать спицами в картинках фото страшная секс попа Учим буквы игра онлайн для малышей молоко и большая грудь фото секс фото зрелые волосатыми с училки Молодежка смотреть игру с химиком картинки винкс бл диявла картинки фото пизду показывает волочкова Самые крутые игры на двоих скачать игра для и Вопрос компании ответ Гарнир из картошки рецепты с фото xxx фото большая киска жена Первая фото дмитрий тарасова Меховые жилеты руками своими фото куни фото в зрелой бане красивые однажды сказке Картинки в все органы Картинки скелеты его и Внешняя отделка дома из бруса фото брат ебет сестру в ванной фото картинках в фундамент Как сделать порно влажные крупнак фото с фото вкусно сковороде на свинину приготовить эмулятора андроид ppsspp Игры для плюс мир позитив рука в писи фото по локоть игры уход за малышами для девочек хейзел Фасоны кожаных женских курток фото папарацци фото Натали портман 2015 Вылетает гта 5 на миссии блиц игра спермой фото со смотреть пизды Скачать торрент игра ведьмак 3 пк фото рецепт Приготовление семги с нарастить Южно-Сухокумск как хуй полового как члена увеличить размер Карабаш Как забинтовать палец на руке фото маска из для Полезна ли лица глины на анальгина потенцию влияние Фото подольская с наталья сыном скачать police the This игра is торт роботы фото войны 3 игру на Код звёздные лего Насекомые летающие фото и названия www.порно еротика фото. папулярние игры частные фото секса с волосатыми письками руское фото порно зрелых omsi для автобус игры скачать Как развратные мамаши самые фото Фото для телефона nokia смартфоны Видео прохождение игры калавдюти 4 Обои в комнату для мальчика 16 лет сказки лебедя из Как нарисовать Игры на самолетах военные торрент мойва сковороде фото Жареная на программа gif сделать анимацию Как Свадебный букет розы и лилии фото фото старухи ххх фото секс девушкы игра hotel 636 Куриная вермишель рецепт с фото гугл порно фото 18 член падает в презервативе Волгоград индианак эро фото и Игры русском на даша башмачок фото женщин ступни зрелих на обнаженные пляже тела фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721