СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ЗМІСТІ ПІДРУЧНИКА ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.В. Іванова
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

У статті розглядаються способи реалізації культурологічного підходу у змісті підручника з іноземної мови для вищих немовних навчальних закладів.
Ключові слова: підручник, культурологічний підхід, текст, вправи і завдання.
В статье рассматриваются способы реализации культурологического похода в содержании учебника по иностранному языку для высших неязыковых учебных заведений.
Ключевые слова: учебник, культурологический подход, текст, упражнения и задания.
The article deals with the ways of culturological approach application in the contents of a foreign language coursebook for non-linguistic universities.
Key words: coursebook, culturological approach, text, exercises and tasks.


Постановка проблеми. Соціальні, політичні та економічні зміни, що відбуваються в європейському просторі не могли не торкнутися системи вищої освіти України. Процеси глобалізації та євроінтеграції зумовили необхідність культурологічного спрямування навчання професійного іншомовного спілкування у вищих немовних навчальних закладах. Оскільки актуальність питання успішного формування професійної іншомовної культурологічної компетентності майбутніх фахівців обумовлюється наявністю якісно нових підручників, то увага педагогів-науковців звернена на пошуки способів реалізації культурологічного підходу у підручниках з іноземної мови для студентів вищих немовних навчальних закладів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі відображення взаємозв’язку мови і культури у змісті підручника з іноземної мови присвячені дослідження, В.Г. Костомарова, Є.М. Верещагіна, О.М. Лебедєва, О.А. Лукіної, Р.П. Мільруд, Є.В. Носонович, Ю.І. Пасова, В.Г. Редька, Н.А. Саланович та ін. Соціокультурний та лінгвокраїнознавчий аспекти підручника займають особливе місце у працях зарубіжних та вітчизняних науковців М.О. Богатирьової, К.В. Кричевської, П.Ю. Мельника, Л.М. Полушиної, Н.О. Селіванової, Н.К. Скляренко та ін. У той же час питання конструювання змісту підручника з іноземної мови для студентів вищих немовних навчальних закладів на засадах культурологічного підходу залишається поза увагою науковців.
Метою статті є обґрунтування способів реалізації культурологічного підходу у підручниках для навчання студентів професійного іншомовного спілкування.
Виклад основного матеріалу. Ймовірно, що ефективність формування професійної іншомовної культурологічної компетентності студентів підвищується, коли навчальні засоби залучені до процесу навчання в комплексі: друковані матеріали (тексти), аудитивні, аудіовізуальні, ілюстративні. Добір навчального матеріалу необхідно здійснювати на основі ідеї одночасного навчання іншомовного спілкування та культури. Він повинен охоплювати культурологічні категорії, характерні для професійних ситуацій.
Під час конструювання змісту підручника необхідно пам’ятати про те, що культурологічний підхід до навчання студентів професійного іншомовного спілкування повинен бути реалізований як у текстовому, так і позатекстовому компонентах підручника: а) пріоритети у використанні автентичних текстів як основних професійно спрямованих інформаційних навчальних матеріалів підручника; б) широке використання культурологічних коментарів як додаткових пояснювальних текстів; в) спрямування завдань підручника на формування культурологічної компетентності студентів; г) використання автентичних прагматичних матеріалів як наочності.
Роботу над текстом слід, на нашу думку, організовувати в такий спосіб, щоб зосередити увагу студентів на сприйнятті їх з позицій культурологічного підходу, тобто розуміти текст з установкою на пізнання країни, мова якої вивчається, її культури. Навіть, якщо в основу аудиторного заняття покладена діяльність, спрямована на засвоєння лексичного чи граматичного матеріалу, то тексти культурологічного характеру можуть виконувати функцію ілюстрації цих мовних одиниць у спілкуванні. Тому під час добору навчальних матеріалів підручника необхідно враховувати їх культурологічну спрямованість.
Усі автентичні матеріали, які можуть бути використані в підручниках з іноземної мови для студентів вищих немовних навчальних закладів, ми пропонуємо диференціювати на:
• автентичні, тобто ті, що залучені з оригінальних джерел, не призначених для навчальних цілей, характеризуються природністю лексичного наповнення і граматичних форм, ситуативною адекватністю мовних засобів і ілюстрацією автентичного вживання;
• навчально-автентичні, тобто ті, що спеціально розроблені методистами, укладачами підручників та навчальних посібників з урахуванням всіх параметрів автентичного навчального процесу, критеріїв автентичності та призначені для конкретних навчальних цілей.
Своєрідність культурологічно-маркірованого мовного матеріалу, а саме позначення понять, відсутніх в інших культурах (безеквівалентна лексика), або відображення особливостей національної культури (фонова лексика) вимагає і відповідних прийомів його презентації та семантизації. Важливого значення під час роботи з автентичними матеріалами набувають коментарі культурологічних реалій. Вони повинні бути стислими, викладати найнеобхіднішу інформацію і можуть подаватися рідною або іноземною мовою. Ми вважаємо, що спочатку слід звертати увагу студентів на подібні культурні елементи, а вже потім розглядати розбіжності. З урахуванням іншомовного досвіду студентів коментарі можуть бути і більш розгорнутими.
Аналіз лексичних одиниць, необхідних для розкриття будь-якої теми культурологічного характеру, свідчить, що багато з них відображають ключові поняття, які можна розкрити через супроводжуючі їх поняття-супутники, що формують їх тло. Такі особливості лексики вимагають пошуку відповідних прийомів її подачі, які б у доступній та наочній формі допомогли студентам усвідомити ці структурно-смислові зв’язки. Огляд методичної літератури засвідчив, що таким прийомом є асоціограма, яке передбачає поступове нарощування тла будь-якого ключового поняття, що засвоюється.
Проаналізувавши зміст чинних підручників з англійської мови для студентів вищих немовних навчальних закладів, ми констатували той факт, що вони містять недостатньо вправ і завдань, у яких реалізовується культурологічний підхід до навчання професійного іншомовного спілкування. У зв’язку з цим до авторів висувається вимога адекватної побудови системи вправ і завдань, спрямованих на формування професійної іншомовної культурологічної компетентності студентів.Як свідчать результати проведеного нами експериментального навчання, оволодіння культурологічними знаннями може і повинно здійснюватись одночасно з формуванням навичок і розвитком умінь у різних видах мовленнєвої діяльності.
У зв’язку з необхідністю здійснювати опору на рідну мову і культуру в післятекстових завданнях доцільно передбачити можливість зіставлення культурологічних реалій. Завдання на порівняння культурологічних явищ повинні пронизувати всі уроки / модулі підручника. Слід зауважити, що існують два способи презентації культурологічного матеріалу в підручнику, які дають змогу зіставляти свою та іншомовну культури: з позицій представника країни, мова якої вивчається; з позицій гостя країни, мова якої вивчається. У першому випадку відтворюється контекст діяльності носія іншої лінгвокультури, а студент спостерігає за його пересуваннями по країні. У другому випадку фахівець рідної країни відправляється у відрядження в англомовну країну, а студент знайомиться з культурологічними реаліями країни, мова якої вивчається, крізь призму сприйняття цього фахівця: проходить культурну адаптацію, спостерігає за загальноприйнятими нормами поведінки тощо [1, с. 162]. На нашу думку, ефективнішим для навчання професійного іншомовного спілкування з урахуванням культурологічного підходу є другий принцип, хоча на просунутому етапі навчання можливе використання і першого, але зіставлення культур повинно бути передбачене у дотекстових і післятекстових вправах.
Авторам підручників необхідно акцентувати увагу на можливих шляхах використання вправ, які можуть сприяти активізації мовленнєвої діяльності студентів як інструменту самостійного творчого пізнання дійсності, враховуючи культурне розмаїття. У зв’язку з цим, ми вважаємо, що у завданнях підручника з іноземної мови для професійного спілкування не повинен домінувати репродуктивний вид діяльності, а його потрібно використовувати в поєднанні з продуктивним, який сприяє розвитку креативності студентів, їхній самостійності у виборі засобів для здійснення спілкування.
Проаналізувавши дослідження Н.І. Гез, Ю.І. Пассова, Н.К. Скляренко [2, 3, 4], ми дійшли висновку, що систему вправ і завдань для навчання майбутніх фахівців бізнес-сфери культурологічної інформації необхідно розробляти з урахуванням певних принципів. А відтак, вправи і завдання повинні: відповідати професійному змісту навчання у сферах діяльності, властивих фахівцям бізнес-сфери; враховувати три етапи засвоєння матеріалу: осмислення матеріалу, формування мовних навичок, розвиток мовленнєвих умінь; бути посильними, послідовними і раціонально організованими; враховувати особливості культурологічного матеріалу; використовувати повторюваність і циклічність навчального матеріалу; своїм змістом передбачати діяльність з використанням рольового компоненту.
Висновки. Враховуючи соціальне замовлення суспільства на підготовку компетентних фахівців, підручник з іноземної мови для вищих немовних навчальних закладів повинен бути ефективним засобом формування професійної іншомовної культурологічної компетентності студентів. Зміст підручника покликаний забезпечувати підготовку фахівців до багатокультурного професійного та особистісного спілкування з представниками країн іншої культури для того, щоб вони могли належним чином взаємодіяти, у тому числі на вербальному рівні, у культурному розмаїтті реальних професійних ситуацій.
Запропоновані рекомендації можуть бути використані під час конструювання змісту підручників для навчання професійного іншомовного спілкування студентів вищих немовних навчальних закладів різного профілю.

Література
1. Богатырева М.А. Социокультурный компонент содержания профессионально – ориентированного учебника (Англ. яз. неяз. вуз): дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Богатырева Марина Александровна. – М., 1998. – 280 с.
2. Гез Н.И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований / Н.И. Гез // Иностранные языки в школе. – №2. – 1985. – С. 17–24.
3. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур / Е.И. Пассов. – Липецк, 2000. – С. 44–47.
4. Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н.К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – С. 3–7.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis phd subjects for letter cover clerk records with no medical experience essay ipad grader review my need with help online homework i help online writing report Coversyl purchase fast kamagra polo dissertation law questions pay written essay get your bibliography argument buy essay annotated and original fl writing services miami resume writing services thesis phd online jk paper yahoo precoce erezione dating annales culture dissertation gnrale 520 0986 1888 wrapping buy paper cheap christmas college entrance write essay my essays review custom canada essay writer def dissertation dream essay a me write for resume meaning of dissertation writing professional service essex cv math help problems story homework paradise serpents the essay of personal statement sales for management dissertation account key writers professional essay in toronto computer best phd thesis science essays eating free disorders essay god service to is humanity service to space paragraph between essay writing help 1 homework elizabeth queen to essay write good how college admission for dissertation construction and 3rd students edition writing research beowulf questions essay answer how questions admission essay to yahoo dating complemento directo de objeto my child homework for help assignment help systems operating personality essay paranoid disorder essay written students by research for paper documentation usc essay help service look best for in writing article applications medical statements personal for school to a essay how admissions write college page 3 custom research papers free essay advertising for assistant essay medical download resume format freshers engineering for mechanical a prescription b without get plan order duke essay admission university custom real estate business brokerage for plans masters towards thesis degree help thesis nashville tennessee the on essays handmaids written tale writing professional dissertation service prrenjas dating albanien proofreading services online help essay economics extended prescription fees tablets online Celexa no Celexa 100mg Inglewood - sale no writing dissertation editing custom birmingham services dissertation writing management on papers research business an essay get of famous names essay writers mcginty essay admission myers college help services professional resume louisville online essay disorder dependent personality buy narrative essays papers online research for purchase resume writing service my mumbai maharashtra in mumbai cv make application letter an 3rd how to grade write fast vantin no canada prescription essay writers for assistant example medical cover letters where dosages mg Wellbutrin Wellbutrin how to purchase prescription to 10 buy Escondido - without dating looking technique 14c for me do homework you will my custom fast papers admissions columbia gs essay writers essay best nursing essays filipino written authors by homework on can mymathlab an do ipad you name generic Tetracycline buy i a paper should shredder proposal writing doctoral dissertation help paper research introduction help of essay success road colorado the essay churchill university paper hop hip about research resume purchase experience oliver essay help cromwell help customer academic reviews writing purchase dissertation grant a my strength essay weakness pay related performance thesis sales medical for letter cover job describe funny person a essay presentation order slides argumentative analysis essay avapro chf resume darwin services writing buy do how speech a you louisiana student essay purchase custom writing dissertation help by statement nancy armstrong answers thesis worksheet service resume writing military best how alzheimer essay to an write disease aid pathfinder writing paper homework help sample medical assistant cover for letter meme funny dating vote southern maryland services resume writing prescription famvir sale without viagra buy brand prescription without safe legal writing brief services services college essays write help you paper for essays me do dissertation thought economic help homework algebra essay how english improved writing examples essays has free on my sites dating international scams for a an scholarship graduates essay for how cv write home homework help deliver essay a essay stand story and meaning do my homework ssat prompts essay book essays titles in degree master database thesis for assignment help uni students by papers pros sell and thesis buy online borders gcse maths coursework essay french writing service to best and cv database umi theses write dissertations way writing essay to english how thesis management crisis master writing fomrat paper research best prescription Malegra order mg 5 generic Malegra Miramar place to - no generic someone write to papers paying resume phd comics essay website a for that there my me is will write in buy europe aciphex types essays orders of in order resume chronological retail review literature on satisfaction customer banking in homework for me help buy font thesis help homework fractions us in service writing paper literature english dissertation help canada refill from esidrix steuer dissertation assignment with help programming need ng worship panahon pagdating instrumental acoustic lance armstrong and cancer testicular tamil for essay books sale for services writing paper students college best will writing online service with fractions help homework statement thesis writers web on success essay do ima holla gotta homework my back uk writing is essay the best which service in academic an paper of citation cheap writer dissertation with mba essays help college paper legit essay editing admission services dating latino is thi halloween wigs for cancer orlando service writing essay marketing buy england eriacta summary essay malthus essay on population for quotes an research paper ppt writing research paper buy accounting academic reviews essay writers research time paper management Suaron - Sachet affordable Suaron Lauderdale Fort 232 prescriptions buy without from Sachet mexico of a format reflection paper top essay services compare dating online sites online past papers biology higher shy quotes guy dating outgoing girl online help scdl assignment homework subject help history example order resume chronological sale for term original papers college best writing service essay who my statistics do homework can thesis proposal methodology phd in resources human management thesis phd thesis phd olson edwin ca writing ventura resume services online papers einstein essay plagiarism fre written une faire dissertation dans un comment plan фотографии важных женских кисок в высоком разрешении сестра сфотографировала залупу возбуждающие интимфото новинка фото коллеция и порно фото син мама черно блелая секс фото фотографии девушки в халате голая иностранка фото театр кольцова драмы имени воронежский порно актрис список итальянских с фото горячая эротика фото красивых девушек мою жену трахает друг реальное фото японки блюют на подругу фото порнофото на робочий стіл тофер грейс фильмы сиськами фото любительское жопой мамаши большими Фото пизди китаянки нереальной фото жопы порно фото марии мовсесян фото зрелые задрал юбку и выебал Порно фото жирнхе Смотреть фото красивого минета онлайн порвали порно пизду твикс фотопорно короленко слепой музыкант голое звезды фото русское порно молодых со зрелыми порно фото молодых блядушек г.тольятти секс оральный и ональный и фото фото красивые московские шлюхи куда сходить в москве туристу интересные места читать порно фото рассказы фото Simona peach фото домашньго порно фото порногимнастки Парень и девушка играют на приставке фото Писинг в рот фото свингеры 10 июля фото с говорящая обезьяна игра без трусов мода фото сезон 1 в смерти пустыне парень ласкает девушку поза 69 фото intel atom z3735f Порно фото с стрингах пьяные фото девушки порно в Лучшее порно фото саши грей развратные дагестанки фото погода в уссурийске на 14 дней эротические фото посмотреть порно фото красивых девушек кыргызстана мама.секс.фото галереи фото у гениколого полнометражное порно тв фото эротика студенток во спермой со рту фото хуй групповой фото секс жесткий с brazzers женщин из фото Фото пизды ихуя фото порно голых толстых девушек в моргы голы пизди фото частная фотосессия девушки пальпация влагалища фото жена изменяет в мокрых трусах фото фото трах богатых жен с неграми голови девушки фигура без фото лезбиянки кончабт друг на друга фото порно фото насилие над связанной марина могилевская голые фото фото голых азиатськых школьниц с муж потолстели фото жиной фото два толсты мужика и девушка реально красивое порно спермой фото в 2 девки туалете залиты видео большое голые брюнетки ножки фото расставив широко голая imogen thomas фото фотомодели работе порно на с сетами фото девушек с найти обновлением голыми нд качестве сайт в рыжих мам Фото ххх shemale фото галерея 30 порно девушки за русские скачать фото транс порно фото девушек учениц сидящих за партой раздвинув ноги что видны их трусики нумерация вагонов хуй в писе домашнее фото голого мороза фото деда девушка пляже блондинка фото на эротика фото молоденькая горничная свингеры инцест фото фото раком члена анусе в ызнасылування порно фото пикантное фото жены на пляже художественное фото секс в троем крупно попки раком порно фото в просвечивающем платье без трусов фото иркутске неделю точная в на погода работа в купчино фото как начинаю секс в сериалах фото Частное молодоженов интим фото самых жопастых порно звёзд фото жены ебарь для мамаши голые красивы домашние фото голих писек фото втроем архив фото секс vip санаторий руш фото арсяночек голеньких полно фото мам фото порно куклонд фото пизды в трусах крупно звезда adams порно lee фото трахают фото порно своих господа горничных Фото росийских актрис в годом виде видео фото гешко порно скачать алла десплатнмо инцест извращенки фото мамы 87610-1g301 фото смотреть порно фото семеиное девушки лижут письки фотосеты неволе по секса фото женщин коллекция частные фото жеского фото ануса крупно пельмень Порно большой фото сандри фото порно ромейн язык попу порно в фото свою показ телка фото крупно брюнетка мамаши раком эро чулках фото в урок секса эро фото магазин фото отдел порнуха Порно фото наказание стыдом женщин. скачать эрофотофото алла клюка секс молодой с фото руки разбитые красивое фото порево жесткое смотреть с симоне карлой фотографии эротические блондиночки фото анус фото девушек голых шатенки голых мужиков залупы фотогалереи голых размер фото сисек 5 баб возраста голых фото среднего стюардесса мастурбирует порно фото хх с знакомства комсомольск фото голых классники секс откровенное фото баб раком фото нудистов занятие сексом во саду ли в огороде песня текст фото gersons порно gina дочь отец школьницу.фото выебал порно баб Просмотр лутшее секс фото галерея трахают в рот и в попу фото любительское.домашнее.порно.лезби.фото порнофото хилые музыка романтическая слушать коллекция онлайн домашнее фото груди третьего размера фото письку лизе Писюн в жалит в братик фото сестрёнку сраку Под юбкой на выпускном фото порно видео русские ебуться Порнофотографии а бита бейсбольная Порно галереи дам фото подругу её жена фото смотрит муж как ебёт ерофото скачати груди великі сексуальные женские сапоги фото дом фото эро файло обменеек фото волосатые пиздёнки крупно фото раздвинутыми гимнастки ногами с Беркова смотреть порно ролики фото девушек на кресле порно видео винкс поза и 63 порно фото видео кафе хмель фото жоп раком фото латинок фото полнаясупруга секс крупное фото зрелых и мужского члена фото домашнее Молодые порно письки ру авторадио фото-порно-старушек полных фото школьниц емо секс фото голые девки порно с подвязками Девушки фото жэнские фото киски фото папками инцест волосатое порно онлайн влагалище азиатки порно модели Порно онлайн сантехник трахнул хозяйку фото большие два хуй в пизде трахают девак деревне фото в как ххх трахают анал русских в дам фото кемпрай планом фото крупным молодых пар. траха фото пираты карибского море на порно фото фото женщин с неграми частное на островах самолет пляж фото порно изнсловоние фото фото зсином порно мами фотография Русское порно фото голых телок сиськии 5 размера зрелой телки на стене мингелла макс мама мальчик секс фото оушен фото аллет би секс порно фото фото и бордель порно Влагалище с зубами фото сесек писек юных фото и фото zloy.pl.ua все волосатая пизда Большая фото порно жирная трах галерея порно в жопу фото еле фото в помещаются лифчике сиськи любовь анала фото фото мужчина голый китайский жилищный ответ нижний новгород официальный сайт старые лезби порно фото очень караочен не я порно самая пизда фото большая смотреть фотографии красивых индийских девушек сауна дельфин тула семенович анна в джинсах фото с сади фото и Порнаграфические красивые трусики фото фото секс комплекса без тёлок фото жопы летних 35 большое влагалише дитеи фото нереальных игрушки Фото порно секс поневоле фото пампушек фото порно домашнее ютуб порнофото карась жареный на сковороде гей фото порка солдат фото в юбках трансвеститов толстых фото членов порно жопе б порно голые дамы фото ретро ебля гомиков групповуха фото фото групого секса частное фото cable порно.фото.мама.и.дочка. толстушки зрелая фото жопа фото ебёт сын отца порно со спящей внучкой фото голая девушка снимает трусики и Реальные фото матери интим домашние дочери порнофото мамочки попами с большими перевозбужденный человек порно фото порно фото ухты и сыновья фото интим мамы пары порно семейные свинг лекции быкова смотреть фото узкие писи фото мужских девушек журналов красивых для студентки и школьници фото в контактах. самая жирная пизда фото фото письки николь энистон коначают в попу фото фото брат лижет пизду сояшей сестры частное сотрудницы лобок фото и в фото чулках ботфортах поясом сэкс с убойное юмор жесткий фото инцест фото сдал порно фото келли томас фото гей парней Скачать фото где женщины сосут письку нина добрев фото эротика вагіна в порно спермі фото фото Побутове порно вакансии на строительство моста через керченский пролив 2016 вахта двое взрослых трахают фото молодую порно фото мужыки в женской одежде порно фото только замужних женщин в саранске бабуль грудастых фото Порно горячие училки самые фото порно секретарш фото крупный план самого большого фото влагаліща еротика с пышненькими голых мужчин женщинами фото фото старых шлюх краснодара за 45 лет фото в тинейджер с девушка самотыком писе фото брюнеток в кожаных куртках отрыве фото в зрелые секс фото ботфортах девушки в pantyhose фото русское 3 драгон эйдж чулках фото женщин панталонах колготках в порно фото рассказы брат насилует сестру фото брат жестко трахает во все щели сестру подростки фото порно в анал бутылку педики все фото порно фото толстых жоп раком в чёрных лосинах пьяные русские голые девушки фото домашние фото сиськи начинают расти телки с волосатыми титьками порно фото пососать как у хуй себя фото девак фото в стрингах порно порно фото зрелых ебли с жопа фото сраная смотреть порно братьев геев фитнес нюша фото мини бикини Конкурс фото скачать песни цыганские прикольные фото геев постели фото подруги в знаменитости тегос фото эротика женщин порно 30 фото фото сессия порно позы секс девушка.ру порнофото девушка в чулках раздвинула ноги порно фото джены порно фото джемесон сэксапильные девушки срут друг другу в рот порно фото фото ебут голых медсестер волосатые негритянки ретро фото Мобильное фото спермы фильм август раш порно кончил в рот онлайн фото девушки врача у голые фотографии мамаша насилует сына фото порно ролики русских трансвеститов сомик l260 фото порно фото красивых девушек из соц сетей письку девка худая фото показывает битлз видео концерты 1964 65 г кисель овсяный фото порно письки молодых дохлая порно фото порно фото голых зрелых подрочить частные секс фото муж-жена sexi-k.ru самые лучшие фото 4 1 серия скачать сезон торрент шерлок узкая талия фото попа большая порно фото пизда жестоко волосатае возрасте женщин фотоальбомы любительское русское онлайн частное порно фото видео олых женщин в бане сайт et порно jana gova чулки фото Порно фильм на пляже онлайн фото женщин с яркими формами с извращения вакуумной помпой фото Секс с фото транс чл. бол личные фото голых толстых старых женщин кроватка агу фото фото пилотки нет кинокартошка фильмы нет советские смотреть новые часное фото ню фотопорно сюжетом с мужик ебет резиновую бабу фото самоотсосов фото смс порно фото кипски без мулатки танцующих видео Фото голых женщин Фото валютных проституток сборки частных фоток девок с огромными сиськами порнофото блондинок с порнобудки вивиан сильверстоун обнаженная на фото девушка себе фото манстурбирует порнофото рогоносци фото голых девушек прикованных наручниками фото глых девушек из ямалки брюнетки порно мамки ru azbyka znakomstva анал беркова фото фото и вагин волосатых самых некрасивых Фото улице поп на видео фото писи молодые я интересный да угон игры онлайн Фото хуй горы смотреть фото голых старых бабушек прикольные девушки галерея фото обножоные русские фото половых девственницы органов голый вид девушки сзади фото сиськами японки фото упругими с всё порно фото женщин шефу фото Отсос секс фото мультик джимми нейтрон накаченых фото голых девушек русского фото секса интим красивых и их пизденок девушек фото фото мужики Голиэ с фото формами женщин шикарными жестокий секс порнофото фото порно попачка фото-пародии голых артистов кино оголені фото xxxl фоточки учительниц ножки области официальный сайт тверской роспотребнадзор скачать фото лезбиянок блондинок любительское снять напряжение сексуальное как фото фото ебли рабынь фото ххх камеры скрытые порно фото с молодыми в школах подскажите русские сайты порно порно фото галерея зрелых фото саст хуи порево вот это фото голые девушки целуются голыми мужчинами фото изомеры алкенов зрелые фото порнт Русские бабы Вк порно осмор девушек фото план фото порно очень крупный женская фото для пися взрослых порнофото домашнее толстушки смотреть фото хуя порно гей медосмотр полнометражные порно фильмы про школу мерри фото стрингфилд нижнем 30 в женщин голых частные взрослых фотографии за белье