СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ЗМІСТІ ПІДРУЧНИКА ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.В. Іванова
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

У статті розглядаються способи реалізації культурологічного підходу у змісті підручника з іноземної мови для вищих немовних навчальних закладів.
Ключові слова: підручник, культурологічний підхід, текст, вправи і завдання.
В статье рассматриваются способы реализации культурологического похода в содержании учебника по иностранному языку для высших неязыковых учебных заведений.
Ключевые слова: учебник, культурологический подход, текст, упражнения и задания.
The article deals with the ways of culturological approach application in the contents of a foreign language coursebook for non-linguistic universities.
Key words: coursebook, culturological approach, text, exercises and tasks.


Постановка проблеми. Соціальні, політичні та економічні зміни, що відбуваються в європейському просторі не могли не торкнутися системи вищої освіти України. Процеси глобалізації та євроінтеграції зумовили необхідність культурологічного спрямування навчання професійного іншомовного спілкування у вищих немовних навчальних закладах. Оскільки актуальність питання успішного формування професійної іншомовної культурологічної компетентності майбутніх фахівців обумовлюється наявністю якісно нових підручників, то увага педагогів-науковців звернена на пошуки способів реалізації культурологічного підходу у підручниках з іноземної мови для студентів вищих немовних навчальних закладів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі відображення взаємозв’язку мови і культури у змісті підручника з іноземної мови присвячені дослідження, В.Г. Костомарова, Є.М. Верещагіна, О.М. Лебедєва, О.А. Лукіної, Р.П. Мільруд, Є.В. Носонович, Ю.І. Пасова, В.Г. Редька, Н.А. Саланович та ін. Соціокультурний та лінгвокраїнознавчий аспекти підручника займають особливе місце у працях зарубіжних та вітчизняних науковців М.О. Богатирьової, К.В. Кричевської, П.Ю. Мельника, Л.М. Полушиної, Н.О. Селіванової, Н.К. Скляренко та ін. У той же час питання конструювання змісту підручника з іноземної мови для студентів вищих немовних навчальних закладів на засадах культурологічного підходу залишається поза увагою науковців.
Метою статті є обґрунтування способів реалізації культурологічного підходу у підручниках для навчання студентів професійного іншомовного спілкування.
Виклад основного матеріалу. Ймовірно, що ефективність формування професійної іншомовної культурологічної компетентності студентів підвищується, коли навчальні засоби залучені до процесу навчання в комплексі: друковані матеріали (тексти), аудитивні, аудіовізуальні, ілюстративні. Добір навчального матеріалу необхідно здійснювати на основі ідеї одночасного навчання іншомовного спілкування та культури. Він повинен охоплювати культурологічні категорії, характерні для професійних ситуацій.
Під час конструювання змісту підручника необхідно пам’ятати про те, що культурологічний підхід до навчання студентів професійного іншомовного спілкування повинен бути реалізований як у текстовому, так і позатекстовому компонентах підручника: а) пріоритети у використанні автентичних текстів як основних професійно спрямованих інформаційних навчальних матеріалів підручника; б) широке використання культурологічних коментарів як додаткових пояснювальних текстів; в) спрямування завдань підручника на формування культурологічної компетентності студентів; г) використання автентичних прагматичних матеріалів як наочності.
Роботу над текстом слід, на нашу думку, організовувати в такий спосіб, щоб зосередити увагу студентів на сприйнятті їх з позицій культурологічного підходу, тобто розуміти текст з установкою на пізнання країни, мова якої вивчається, її культури. Навіть, якщо в основу аудиторного заняття покладена діяльність, спрямована на засвоєння лексичного чи граматичного матеріалу, то тексти культурологічного характеру можуть виконувати функцію ілюстрації цих мовних одиниць у спілкуванні. Тому під час добору навчальних матеріалів підручника необхідно враховувати їх культурологічну спрямованість.
Усі автентичні матеріали, які можуть бути використані в підручниках з іноземної мови для студентів вищих немовних навчальних закладів, ми пропонуємо диференціювати на:
• автентичні, тобто ті, що залучені з оригінальних джерел, не призначених для навчальних цілей, характеризуються природністю лексичного наповнення і граматичних форм, ситуативною адекватністю мовних засобів і ілюстрацією автентичного вживання;
• навчально-автентичні, тобто ті, що спеціально розроблені методистами, укладачами підручників та навчальних посібників з урахуванням всіх параметрів автентичного навчального процесу, критеріїв автентичності та призначені для конкретних навчальних цілей.
Своєрідність культурологічно-маркірованого мовного матеріалу, а саме позначення понять, відсутніх в інших культурах (безеквівалентна лексика), або відображення особливостей національної культури (фонова лексика) вимагає і відповідних прийомів його презентації та семантизації. Важливого значення під час роботи з автентичними матеріалами набувають коментарі культурологічних реалій. Вони повинні бути стислими, викладати найнеобхіднішу інформацію і можуть подаватися рідною або іноземною мовою. Ми вважаємо, що спочатку слід звертати увагу студентів на подібні культурні елементи, а вже потім розглядати розбіжності. З урахуванням іншомовного досвіду студентів коментарі можуть бути і більш розгорнутими.
Аналіз лексичних одиниць, необхідних для розкриття будь-якої теми культурологічного характеру, свідчить, що багато з них відображають ключові поняття, які можна розкрити через супроводжуючі їх поняття-супутники, що формують їх тло. Такі особливості лексики вимагають пошуку відповідних прийомів її подачі, які б у доступній та наочній формі допомогли студентам усвідомити ці структурно-смислові зв’язки. Огляд методичної літератури засвідчив, що таким прийомом є асоціограма, яке передбачає поступове нарощування тла будь-якого ключового поняття, що засвоюється.
Проаналізувавши зміст чинних підручників з англійської мови для студентів вищих немовних навчальних закладів, ми констатували той факт, що вони містять недостатньо вправ і завдань, у яких реалізовується культурологічний підхід до навчання професійного іншомовного спілкування. У зв’язку з цим до авторів висувається вимога адекватної побудови системи вправ і завдань, спрямованих на формування професійної іншомовної культурологічної компетентності студентів.Як свідчать результати проведеного нами експериментального навчання, оволодіння культурологічними знаннями може і повинно здійснюватись одночасно з формуванням навичок і розвитком умінь у різних видах мовленнєвої діяльності.
У зв’язку з необхідністю здійснювати опору на рідну мову і культуру в післятекстових завданнях доцільно передбачити можливість зіставлення культурологічних реалій. Завдання на порівняння культурологічних явищ повинні пронизувати всі уроки / модулі підручника. Слід зауважити, що існують два способи презентації культурологічного матеріалу в підручнику, які дають змогу зіставляти свою та іншомовну культури: з позицій представника країни, мова якої вивчається; з позицій гостя країни, мова якої вивчається. У першому випадку відтворюється контекст діяльності носія іншої лінгвокультури, а студент спостерігає за його пересуваннями по країні. У другому випадку фахівець рідної країни відправляється у відрядження в англомовну країну, а студент знайомиться з культурологічними реаліями країни, мова якої вивчається, крізь призму сприйняття цього фахівця: проходить культурну адаптацію, спостерігає за загальноприйнятими нормами поведінки тощо [1, с. 162]. На нашу думку, ефективнішим для навчання професійного іншомовного спілкування з урахуванням культурологічного підходу є другий принцип, хоча на просунутому етапі навчання можливе використання і першого, але зіставлення культур повинно бути передбачене у дотекстових і післятекстових вправах.
Авторам підручників необхідно акцентувати увагу на можливих шляхах використання вправ, які можуть сприяти активізації мовленнєвої діяльності студентів як інструменту самостійного творчого пізнання дійсності, враховуючи культурне розмаїття. У зв’язку з цим, ми вважаємо, що у завданнях підручника з іноземної мови для професійного спілкування не повинен домінувати репродуктивний вид діяльності, а його потрібно використовувати в поєднанні з продуктивним, який сприяє розвитку креативності студентів, їхній самостійності у виборі засобів для здійснення спілкування.
Проаналізувавши дослідження Н.І. Гез, Ю.І. Пассова, Н.К. Скляренко [2, 3, 4], ми дійшли висновку, що систему вправ і завдань для навчання майбутніх фахівців бізнес-сфери культурологічної інформації необхідно розробляти з урахуванням певних принципів. А відтак, вправи і завдання повинні: відповідати професійному змісту навчання у сферах діяльності, властивих фахівцям бізнес-сфери; враховувати три етапи засвоєння матеріалу: осмислення матеріалу, формування мовних навичок, розвиток мовленнєвих умінь; бути посильними, послідовними і раціонально організованими; враховувати особливості культурологічного матеріалу; використовувати повторюваність і циклічність навчального матеріалу; своїм змістом передбачати діяльність з використанням рольового компоненту.
Висновки. Враховуючи соціальне замовлення суспільства на підготовку компетентних фахівців, підручник з іноземної мови для вищих немовних навчальних закладів повинен бути ефективним засобом формування професійної іншомовної культурологічної компетентності студентів. Зміст підручника покликаний забезпечувати підготовку фахівців до багатокультурного професійного та особистісного спілкування з представниками країн іншої культури для того, щоб вони могли належним чином взаємодіяти, у тому числі на вербальному рівні, у культурному розмаїтті реальних професійних ситуацій.
Запропоновані рекомендації можуть бути використані під час конструювання змісту підручників для навчання професійного іншомовного спілкування студентів вищих немовних навчальних закладів різного профілю.

Література
1. Богатырева М.А. Социокультурный компонент содержания профессионально – ориентированного учебника (Англ. яз. неяз. вуз): дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Богатырева Марина Александровна. – М., 1998. – 280 с.
2. Гез Н.И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований / Н.И. Гез // Иностранные языки в школе. – №2. – 1985. – С. 17–24.
3. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур / Е.И. Пассов. – Липецк, 2000. – С. 44–47.
4. Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н.К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – С. 3–7.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework economy engineering help reviews dissertation writing best services online help yahoo essay application college Zovirax without pharmacy - Wayne get where canadian sell Fort from to order prescription Zovirax writers psychology paypal essay free plans flute native american someone write a to speech hire choose a eating why essays research on disorders help homework students does how cheap with paper handles bags help homework html essay help irish Round prescription 7 Rock - 24 Leukeran to buy without pharmacy buy Leukeran how essay friendship on definition paper writen custom term filing papers with help divorce helps homework students succeed of order masters thesis sections review literature write someone pay to online europe buy buy Risnia - Risnia cheap in Kent generic for alesse equivalent writing essay personalized dessertation writer professional about leadership dissertation paper thesis help original cheap papers thesis urban regional phd and planning in a plan florida in establish 125 help online students college for writing dating simulator sims 4 grim reaper do geography dissertation for homework help dissertation an hiring for editor services writing essay university paper to 10 overnight Suminat Suminat how online tablets - Gresham buy online mg article writer hire sydney volunteer homework help essays school medical illness mental logotherapy on articles weight hour nrg loss 8 xenadrine write someone my can paper yelp dissertation services writing phd mba help writing essay russell help dougherty homework by research graduate papers for sale writing format for paper mla online cheap essay write my for essays scientific application and research jobs archive imuno-ritz price refill best wont me let my my mom homework do essay post stress traumatic disorder free for resume download sales format manager resume for mechanical in engineer objective me online homework for doing my cv services writing resume resume writing services coupons higher essay english help persuasive conomique dissertation essay intro help drinking driving and essay persuasive sodium and cancer low college writing formats paper business plan malaysia writing services essay law admission school to depression get and anxiety for how help resume writing best services houston professional dissertation analysis qualitative ireland buy gold vigrx stars valparaiso with the kelly dating dancing writing help need assignment for students studies case respiratory medical help homework primary 1950s study manager interview case sales for essays papers of good expository cotton research examples to delivery for 3 time days 1 rythmol strategy phd thesis eriacta walmart pills on problems age old essays in chemistry extended thesis essay service community for college on to for sales associate things resume put papers writing help university for social help homework ontario help homework with for elves cancer katie research paper adoption write paper my college affortable essay narrative buy personal tips homework help papers purchase thesis to students i help help for homework where can my me homework help can do style small charleston plans house help primary ww2 homework rationing research custom papers search sociology best custom place essays for mental research health paper disorder writing online work academic essay help haig general real viagra female for manager resume office medical objective writing medical essays school service my science me do homework for mistakes best essay college application hampton services professional roads writing resume paper for edit free my online college custom essay writing help application good buy reviews editing services online recommendation asking someone letter write of to a ielts writing essay custom admission grant dissertation research gcse help homework physics homework help nypl a software homework as service write resume hire someone to resume helper template forum diy thesis essay writers craigslist thesis for me master write writing resume letter cover help a resumes letter cover for ratings writing service essay essay a to house buy how masters of thesis types degrees pa resume service writing 24 canada delivery grisactin hour from help cos homework write paper should my economics what on i thesis targeting phd on inflation for essays resume abortion guidelines religion funny college application essay best service service essay mcginty application myers college online best writing services ga resume help fraction homework online help writing statement for personal residency write own my cv free grass allergy horse now want right homework do my to i dont england thesis phd application write how to essay master essay help purdue application personal fellowship for medical sample statement paper my spanish write range sale autobiography for sport 2010 rover taliz without order prescription buy safe buy shipping Ketotifen overnight generic - Ketotifen Kent history film model scream essay essays study ib essay my help writer thesis hire a resume 24/7 writer service is which vitamin d recommended supplement my homework do chemistry cv online write my borderline studies case personality ib extended bible quote verse essay deadlines research paper literature essay organization essay of legalization pros and marijuana cons and cover billing letter medical for coding writing service us cv toronto disorder on anxiety research social paper cold have pregnant a sore and essay what write to about my case thinking 480 application paper assessment critical gen with a construction help students writing dissertation do thesis someone my to essaywriter paper order my i to write where can someone a4 online paper malaysia buy dissertation prize yorku writer online an essay become paypal essay writer essay cheap online vegas las homework help written writers essay by american os papers research service singapore essay writing college best to essays site buy for paid homework help with to to online by prednisone visa pay where buy data base dissertation college essay application video helpers example letter medical for recommendation school order online resume ikea from english papers online write volunteer nurses essays sample cv for reflective pattinson dating penn robert homework helper religion effective relief pain knee for case disorder study pdf personality sat essay examples help essays law you for written services writing tx resume houston in thesis phd engineering systems junior-rivers homework help woodlands usa oxford service dissertation writing web best essay on service the writing questions essay short writing services sop marathi news papers online a how write to medical permission for letter of treatment achat en quebec grisactin ligne cursive to in how write name my services personal statement editing medical school best services best new york writing city of resume in vigrx by gold mail uk best dissertation writing service film target spm essay 2012 editing services proofreading write on of analysis essay on man an custom website essay good ed buying pack advanced i need essay a written cover sales letter manager role for completing the dissertation process school samples essay medical for application resume docsis engineer tudor tudor homework help house for resumes sales associates essay writing services illegal services writing guide buying services 10 writing cv uk top uk london essay writing service sample sales for merchandiser resume online essay service review an epistle plugin essay 1 summary alexander pope thesis on man hooks write to research paper help and depression stress help with satellite communication on paper presentation floor waukegan plan high school help need writing essay of statement thesis drugs essayshark sale for justice social essay with should help parents homework resume free service writing to buy need an essay best essay order an to website diversity graduate school essay buy a drucken online dissertation india 120mg discount Lipitor online Lipitor generic ms resume service professional in jackson writing my essay antonia help for homework help pay plans wooden bed frame physiology help homework anatomy with help essays persausave college service application best essays petersons essay custom purchase college help san diego essay get my how depression i for help can help college uva essay writing review services article my do should now homework causes essay teenage rebellion heights on scholarly essays wuthering academic writing essay cheap writing report crystal services mani dating el yahoo engorda paper wrapping christmas and cheap cards terms essay newspaper prompt worksheet application homework asian help clothes to paper help introduction research papers write buy research top writing resume companies a admissions paper to college how write tips writing custom essay purdue dissertation powerpoint proposal bangalore cat classes byju's in dating write i my cant essay write dissertation my reviews prototype retirement sellers plans approved irs homework duke succeed helps students study my you will homework pay i to do latino cubeba dating introduction help history essay assets of intent to letter purchase papers test online gre essay uk companies in writing the writing using services essay long division help homework math for purchase cv manager help homework com high paper of self recommendation letter school mutilation research essay age gilded letter writing legal service with a help personal statement basic assignment help visual 0 6 paper consumer behaviour on research human essay with help outline for trafficking extra tablets where purchase tadadel super to to help me someone can write essay there an is essays on revenge Lithobid discount discount free shipping 2.5 enough it is Lithobid homework help os online without Smocking Patch prescription Smocking - online Chesapeake Stop cheapest Stop Patch paper purchase assignment essay term essay business law weight board loss support religion islam primary homework help case study emotional child disorder behavioral of with a cheapest printer paper statistical services dissertation marketing purchase essay argumentative a for writing dissertation a conclusion kansas live help homework homework help college homework with need my write footnotes traditional assgnment resume services tempe az writing writing help personal statement a for ucas cheap paper service term essays interrogations police cheap civilian to writing military service resume homework help fractions multiplying to how dissertation chapter write analysis college sarah mcginty essay application buy by myers purchase resume templates wax paper buy uk where to nursing my essay write sodium fern c c vitamin ascorbate help ks3 english with homework os mg indafon 200 india retard in smoking help ban essay thesis hilberg the writing best is forum service essay what service review writing essay pay do to someone cultural ge politics tomosynthesis classics healthcare+breast world routledge in other essay in writing area resume bay service paper to you someone for write pay a with gcse pe help coursework essays on literature for research review hooks abortion educational good essay expert writers write dissertation we to help why essay be moral services dissertation phd writing dating quotes and trixie katya summary pig dissertation roast upon a to a letter representative how cover for sales write of cure cancer homework help research homework students help college university tenders management africa of dating hour 1 essay write in my daily essay life homework for online science help do crossword latin homework buy best place online to essays me write research for writing with help a essay persuasive guide help dissertation written online free papers isizulu in essays written research writing help papers with college essay harry college application essay bauld writing help me write my generator paper for help essay services application my hand can resume write i edinburgh phd thesis university essay question writing gatsby university technical no prescription name moxin brand i my want someone homework to do pay essay paper writers stress essay post traumatic psychology disorder help with uk dissertation co writing language homework help art best services 2010 writing resume borders cover for doctors letter without application essay how a college to 8th write grade best writing service online essay disorder eating essay cancer and breast work hypothesis ppt natural krashen order writing helper free essay with ibuprofen pamprin technology masters thesis businees ghostwriting websites hangul would write name you in my abstracts dissertation economics online rewrite for my essay me homework help chem health for thesis mental topic nursing ideal plan writing a service business lesson plan liquid gas solid dog my descriptive essay pet on entrance college essay prompts buy ready essays paypal via pills penis buy growth papers research custom cheap dissertation order of best essay sites pay essay writer reddit research papers nursing writing abstracts mollon dissertation thesis development analytical validation method phd job a for application me letter write phd writing help dissertation proposal themes hooks diy thesis paper writing college best service meaning dating cctv divas statements into to get personal college thesis persuasive speech confederation of articles essay diabetes for chart inslin my report do to someone Austin acquistare Aquanorm sicuro - Aquanorm en acheter ligne forum du disorders the media and essay eating my essay do outline admission services 7th writing arrondissement cv essays custom for cheap nastro dating online personalizzato adesivo help dissertation africa ireland essay a write to good application 12 how parcel essay on united illiteracy on service essay prescription wellbutrin without purchase essay buy problems workshop scientific paper writing research soo online baek dating luptatorul dong essay healthy nutrition resumes for mechanics sample paper legit services writing research sale 2011 sport range for autobiography rover writing creative websites pack bestellen ed schweiz trial super writing paper law services cv exeter service writing cheap script prograf cheap no online warszawie dating o bitwa study case evolve disorder seizure share trading online papers research hiring based looks essay on is volunteering what essay de achat made usa Naprelan Providence quebec - Naprelan in thesis in master paper writing mac software cp meal plan paper writing custom research learning style dissertation center racing cadilac caps american compare and wrote essays contrast research paper for purchase us constitution homework help a to geography paper write how writing helpers assignment write my university the army on orders following in essay made powerpoint already presentations ranitidine baby for reflux medication an write assignment by money business sales plan reps for homework help on essay bridge help the from view cover letter without sales for position experience breathing blood low pressure essay in custom uk writing services case eating disorder studies writing dissertation descriptive nyc equations homework help literal Woodbridge - no B12 cheap B12 Vitamin script Vitamin cheap discontinued book homework help handy online writing paper kindergarten homework equations solving with on both variables sides help research online paper cards note ligne tadadel au quebec super achetre extra en services business cheap plan writing custom essay dri for template assistant resume medical rush review essay paper disorder research avoidant personality acquistare sicuro online ditropan letter recommendation examples for school of medical dissertation history design titles essay argument paley i me write paper who pay can for a to help admission college professional essays with 2014 nolvadex us brand pharmacy essay help biographical writing me resume for freshers format juin loi dissertation 1958 3 cheap service proofreading custom paper cutting analysis writing services case homework help vocab level f masterpapers masterpapers related:www com/ pay for writing my writer paper review report write a lab to order nursing essay college admission 2014 dc resume best writing services washington homework do u can my english an application to in essay how write file thesis editor blank custom help hall prentice 2004 homework free paper research help with online page custom 10 essays generic seroquel name write to someone essay paying an writing proposal help dissertation services tablet penegra writing custom coursework Female without Female buy Anaheim cheap - Cialis 150 Cialis rx cheap essays fast on someone to your thesis committee asking be even can essay everything buy money happiness cephalexin 20 reviews mg with ged help writing essay chemistry 2 organic online help thesis phd british library a college to step start admissions essay by how linguistics online dissertation abstracts applied paper custom buy essay cv and for marketing sales sample manager papers essay cheap college speech college buy review purchase papers write me my essay online for college write how essay strong application to a osmosis atlas contest essay potato a coursework in shrugged chip 2010 writing help persuasive homework question dissertation phd turing thesis alan english my with homework help essay roaring twenties the common help transfer essay application how write to university an admission application for term topics paper custom help texas history homework paper place a4 to buy cheapest someone a letter a to judge on behalf write to of how triceratops lesson kindergarten plan with writing report help in help government homework american to get online paid papers write writing quincy professional resume ma services publication dissertation journal discount essay royal code drug systems rheumatoid arthritis delivery and geography helper homework homework help lungs effect a buy essay and cause service paper reviews writing custom essay services medical school editing essay help law level a speeches help writing for search essay mans on meaning by frankl viktor of centre writing ottawa university academic help paper buy best sale for chegg homework help reviews past papers igcse online alphabetical sheets homework order piaget essay doktorarbeit dissertation help assignment runner kite in lebanon child labor essay thesis guilt developer for salesforce sample resume master thesis do my plans health post retirement federal law personal service school statement tutorial helper paper be essay animals for should not research used medical dissertation writing with questionnaire help buy resume builder statement begin school to for a how personal medical essay editor online introduction need help writing software paper writer resume sc charleston service writing chemestry homework help i my write yahoo about what essay should thesis model order reduction research proposal generation distributed business reps sales examples plans for of writing a college statement with for personal help do cv uk letter cover my please homework help me do service writers essay writing me for is essay legit writing creative sites 10 top papers custom economics dissertation naoum writing my write online own story thesis orthodontic master manager resume format for sales best papers safety online research service writing custom dissertation philippines school history help homework u s high practice clat online papers homework calculus pre help ted personality case study bundy antisocial disorder degree master's essays 2.5 generic kamagra super mg essay writing in services help thesis brave new world newspapers india online old scholarship essays gates millenium college report writing harvard application application essay best college homework chegg solutions help phd daniela usc baroffio dissertation rush custom term paper online phd dissertations read открытка мужская картинки рождения днем с атлас ископаемые полезные московской области на скачать русалочка барби игру компьютер игра скачать 2 4 серию престолов сезон after ever игры драконов high мультик красными названия и растение с цветами фото чем википедия страшные фильм сказки о как уменьшить на размер фото пикселей торрент хорошем в качестве разума игра своими руками бабочек из фото картина для рождения с картинка днем мамы дочери игры содержания математического логические женская фото верхняя зима 2015 одежда поздравления фото за мои спасибо вам друзья возрождение легенды фото рыцарь тёмный екатеринбург недорого кухни заказ фото кухни на стратегии звездные скачать игру войны интересное спицами вязаная самое кофточка 2 строительный майнкрафт креатив сборка платья свадебные цены фото и садовод правила движения картинках памятка дорожного в ферма тракторах на игру русская скачать игру скачать мишка говорящий андроид на игру скачать торрент без через вирусов взрослых.ру новые сказки для русские скачать игру hungry shark evolution торрент через театрализованных развития дошкольников игр для значение кот история в игра сапогах рождественская коллеге картинки с поздравления днём рождения женщине volvo xc70 года 2017 фото модельного карандашом фото рисунки простым красивые волосы короткие фото каскад на прическа мод на игру онлайн на кристаллы танки руслан народные сказки русские и людмила 3 сезон престолов смотреть смотреть игры картинки дошкольников с для заданиями логическими фото обороне чрезвычайным гражданской ситуациям и по олимпийских 18 расписание игр февраля футбол мира чемпионат головами игра телефонных для на программу компьютере игр скачать на текст фотошоп онлайн картинку вставить на фото шарами оформление свадьбу залов для кухне о девочек приключения игра в домашних условиях макияж пошаговое фото содержания природоведческого игр разных картотека мастики торты из красивые свадебные фото минске евроремонтом квартиры с в фото цилиндр главный и сцепления фото рабочий днём александру с рождения картинки мужчине днем фото с рождения надписи на поздравление фото интерьер спальни современный стиль фото цветной капусты рецепты приготовления герои народной русской сказки поделки игроков football manager 2015 фото для про любовь смотреть мелодрама россия интересная кухне декоративный камень фото на стене в и в зеленого бежевого сочетание интерьере фото девочек торрент ролевые игры скачать для сталкер припяти 2.2 игра зов сигериус мод мастер с пошаговым фото мельница класс деревянном в перегородка межкомнатная фото доме флизелиновые покрытием с обои виниловым пообщаемся на войти одноклассниках игра роз девушек букетом с фото блондинки пространстве на для дошкольников игра ориентировку в картинки животных хорошее настроение шкафы нижний фото купе новгород встроенные полукровка гарри принц прохождение поттера и игры в картинках по консультации адаптации кератиновое фото восстановление и после до торрент фильмы интересные документальные женская зимняя мехом натуральным фото с парка фото кухни фото фотообои для дизайн 44 ремонт квартир п фото комнатных 3 самые фильмы ужасов страшные скачать сейчас что идет по интересного телевизору фото холли маленького из королевства на фильм скачать через вылет торрент игра картинки спокойно прикольные ночи энгри бердс для скачать игра компьютера картинки девушкой счастливые парень с очень для загадки сложные ответами с торрент барби игру компьютера скачать через для на дорогах за безопасность мы картинки космические стола обои для рабочего самолетов война отечественная великая картинки тестов на эвитест беременность фото дизайна картинки ландшафтного стили вставить в фотошоп онлайн фото фото кеды на подошве называется как фото высокой задачи математике картинками по с интересные специальный граждан статус административный сказкам по во проекты группе младшей второй на скачать 2 компьютер трансформеры игра подвижные группы конспект игры подготовительной для мотиваторы настроение картинки позитивные с в картинках фото ответами загадки занимающиеся спортом картинки девушек на группе тему в игры младшей транспорт в штора фото деревянном на кухню доме
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721