СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ЗМІСТІ ПІДРУЧНИКА ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.В. Іванова
Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ

У статті розглядаються способи реалізації культурологічного підходу у змісті підручника з іноземної мови для вищих немовних навчальних закладів.
Ключові слова: підручник, культурологічний підхід, текст, вправи і завдання.
В статье рассматриваются способы реализации культурологического похода в содержании учебника по иностранному языку для высших неязыковых учебных заведений.
Ключевые слова: учебник, культурологический подход, текст, упражнения и задания.
The article deals with the ways of culturological approach application in the contents of a foreign language coursebook for non-linguistic universities.
Key words: coursebook, culturological approach, text, exercises and tasks.


Постановка проблеми. Соціальні, політичні та економічні зміни, що відбуваються в європейському просторі не могли не торкнутися системи вищої освіти України. Процеси глобалізації та євроінтеграції зумовили необхідність культурологічного спрямування навчання професійного іншомовного спілкування у вищих немовних навчальних закладах. Оскільки актуальність питання успішного формування професійної іншомовної культурологічної компетентності майбутніх фахівців обумовлюється наявністю якісно нових підручників, то увага педагогів-науковців звернена на пошуки способів реалізації культурологічного підходу у підручниках з іноземної мови для студентів вищих немовних навчальних закладів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі відображення взаємозв’язку мови і культури у змісті підручника з іноземної мови присвячені дослідження, В.Г. Костомарова, Є.М. Верещагіна, О.М. Лебедєва, О.А. Лукіної, Р.П. Мільруд, Є.В. Носонович, Ю.І. Пасова, В.Г. Редька, Н.А. Саланович та ін. Соціокультурний та лінгвокраїнознавчий аспекти підручника займають особливе місце у працях зарубіжних та вітчизняних науковців М.О. Богатирьової, К.В. Кричевської, П.Ю. Мельника, Л.М. Полушиної, Н.О. Селіванової, Н.К. Скляренко та ін. У той же час питання конструювання змісту підручника з іноземної мови для студентів вищих немовних навчальних закладів на засадах культурологічного підходу залишається поза увагою науковців.
Метою статті є обґрунтування способів реалізації культурологічного підходу у підручниках для навчання студентів професійного іншомовного спілкування.
Виклад основного матеріалу. Ймовірно, що ефективність формування професійної іншомовної культурологічної компетентності студентів підвищується, коли навчальні засоби залучені до процесу навчання в комплексі: друковані матеріали (тексти), аудитивні, аудіовізуальні, ілюстративні. Добір навчального матеріалу необхідно здійснювати на основі ідеї одночасного навчання іншомовного спілкування та культури. Він повинен охоплювати культурологічні категорії, характерні для професійних ситуацій.
Під час конструювання змісту підручника необхідно пам’ятати про те, що культурологічний підхід до навчання студентів професійного іншомовного спілкування повинен бути реалізований як у текстовому, так і позатекстовому компонентах підручника: а) пріоритети у використанні автентичних текстів як основних професійно спрямованих інформаційних навчальних матеріалів підручника; б) широке використання культурологічних коментарів як додаткових пояснювальних текстів; в) спрямування завдань підручника на формування культурологічної компетентності студентів; г) використання автентичних прагматичних матеріалів як наочності.
Роботу над текстом слід, на нашу думку, організовувати в такий спосіб, щоб зосередити увагу студентів на сприйнятті їх з позицій культурологічного підходу, тобто розуміти текст з установкою на пізнання країни, мова якої вивчається, її культури. Навіть, якщо в основу аудиторного заняття покладена діяльність, спрямована на засвоєння лексичного чи граматичного матеріалу, то тексти культурологічного характеру можуть виконувати функцію ілюстрації цих мовних одиниць у спілкуванні. Тому під час добору навчальних матеріалів підручника необхідно враховувати їх культурологічну спрямованість.
Усі автентичні матеріали, які можуть бути використані в підручниках з іноземної мови для студентів вищих немовних навчальних закладів, ми пропонуємо диференціювати на:
• автентичні, тобто ті, що залучені з оригінальних джерел, не призначених для навчальних цілей, характеризуються природністю лексичного наповнення і граматичних форм, ситуативною адекватністю мовних засобів і ілюстрацією автентичного вживання;
• навчально-автентичні, тобто ті, що спеціально розроблені методистами, укладачами підручників та навчальних посібників з урахуванням всіх параметрів автентичного навчального процесу, критеріїв автентичності та призначені для конкретних навчальних цілей.
Своєрідність культурологічно-маркірованого мовного матеріалу, а саме позначення понять, відсутніх в інших культурах (безеквівалентна лексика), або відображення особливостей національної культури (фонова лексика) вимагає і відповідних прийомів його презентації та семантизації. Важливого значення під час роботи з автентичними матеріалами набувають коментарі культурологічних реалій. Вони повинні бути стислими, викладати найнеобхіднішу інформацію і можуть подаватися рідною або іноземною мовою. Ми вважаємо, що спочатку слід звертати увагу студентів на подібні культурні елементи, а вже потім розглядати розбіжності. З урахуванням іншомовного досвіду студентів коментарі можуть бути і більш розгорнутими.
Аналіз лексичних одиниць, необхідних для розкриття будь-якої теми культурологічного характеру, свідчить, що багато з них відображають ключові поняття, які можна розкрити через супроводжуючі їх поняття-супутники, що формують їх тло. Такі особливості лексики вимагають пошуку відповідних прийомів її подачі, які б у доступній та наочній формі допомогли студентам усвідомити ці структурно-смислові зв’язки. Огляд методичної літератури засвідчив, що таким прийомом є асоціограма, яке передбачає поступове нарощування тла будь-якого ключового поняття, що засвоюється.
Проаналізувавши зміст чинних підручників з англійської мови для студентів вищих немовних навчальних закладів, ми констатували той факт, що вони містять недостатньо вправ і завдань, у яких реалізовується культурологічний підхід до навчання професійного іншомовного спілкування. У зв’язку з цим до авторів висувається вимога адекватної побудови системи вправ і завдань, спрямованих на формування професійної іншомовної культурологічної компетентності студентів.Як свідчать результати проведеного нами експериментального навчання, оволодіння культурологічними знаннями може і повинно здійснюватись одночасно з формуванням навичок і розвитком умінь у різних видах мовленнєвої діяльності.
У зв’язку з необхідністю здійснювати опору на рідну мову і культуру в післятекстових завданнях доцільно передбачити можливість зіставлення культурологічних реалій. Завдання на порівняння культурологічних явищ повинні пронизувати всі уроки / модулі підручника. Слід зауважити, що існують два способи презентації культурологічного матеріалу в підручнику, які дають змогу зіставляти свою та іншомовну культури: з позицій представника країни, мова якої вивчається; з позицій гостя країни, мова якої вивчається. У першому випадку відтворюється контекст діяльності носія іншої лінгвокультури, а студент спостерігає за його пересуваннями по країні. У другому випадку фахівець рідної країни відправляється у відрядження в англомовну країну, а студент знайомиться з культурологічними реаліями країни, мова якої вивчається, крізь призму сприйняття цього фахівця: проходить культурну адаптацію, спостерігає за загальноприйнятими нормами поведінки тощо [1, с. 162]. На нашу думку, ефективнішим для навчання професійного іншомовного спілкування з урахуванням культурологічного підходу є другий принцип, хоча на просунутому етапі навчання можливе використання і першого, але зіставлення культур повинно бути передбачене у дотекстових і післятекстових вправах.
Авторам підручників необхідно акцентувати увагу на можливих шляхах використання вправ, які можуть сприяти активізації мовленнєвої діяльності студентів як інструменту самостійного творчого пізнання дійсності, враховуючи культурне розмаїття. У зв’язку з цим, ми вважаємо, що у завданнях підручника з іноземної мови для професійного спілкування не повинен домінувати репродуктивний вид діяльності, а його потрібно використовувати в поєднанні з продуктивним, який сприяє розвитку креативності студентів, їхній самостійності у виборі засобів для здійснення спілкування.
Проаналізувавши дослідження Н.І. Гез, Ю.І. Пассова, Н.К. Скляренко [2, 3, 4], ми дійшли висновку, що систему вправ і завдань для навчання майбутніх фахівців бізнес-сфери культурологічної інформації необхідно розробляти з урахуванням певних принципів. А відтак, вправи і завдання повинні: відповідати професійному змісту навчання у сферах діяльності, властивих фахівцям бізнес-сфери; враховувати три етапи засвоєння матеріалу: осмислення матеріалу, формування мовних навичок, розвиток мовленнєвих умінь; бути посильними, послідовними і раціонально організованими; враховувати особливості культурологічного матеріалу; використовувати повторюваність і циклічність навчального матеріалу; своїм змістом передбачати діяльність з використанням рольового компоненту.
Висновки. Враховуючи соціальне замовлення суспільства на підготовку компетентних фахівців, підручник з іноземної мови для вищих немовних навчальних закладів повинен бути ефективним засобом формування професійної іншомовної культурологічної компетентності студентів. Зміст підручника покликаний забезпечувати підготовку фахівців до багатокультурного професійного та особистісного спілкування з представниками країн іншої культури для того, щоб вони могли належним чином взаємодіяти, у тому числі на вербальному рівні, у культурному розмаїтті реальних професійних ситуацій.
Запропоновані рекомендації можуть бути використані під час конструювання змісту підручників для навчання професійного іншомовного спілкування студентів вищих немовних навчальних закладів різного профілю.

Література
1. Богатырева М.А. Социокультурный компонент содержания профессионально – ориентированного учебника (Англ. яз. неяз. вуз): дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Богатырева Марина Александровна. – М., 1998. – 280 с.
2. Гез Н.И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований / Н.И. Гез // Иностранные языки в школе. – №2. – 1985. – С. 17–24.
3. Пассов Е.И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур / Е.И. Пассов. – Липецк, 2000. – С. 44–47.
4. Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н.К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – С. 3–7.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

where buy to thorazine insurance without cost ansaid buying thesis a proposal ireland help dissertation resume help summary with buy in los angeles naprelan of a applicant school recommendation for medical letter writing ang english lyrics dating in ikaw ou contre la dissertation pour television south on condos toronto beach for assignment sale dissertation online a cheap buy brand order to levitra place best service school medical personal statement writing nature editing service cover director letter sales for nv vegas writing resume las services india essay writers in mba a writer hiring aspiration help poetry essay essay goal sales letter cover sample for position medical essay sat help lpi argumentative essay an for introduction media resume services writing cheap essay writing websites help help is the best self short essay get help for assignments custom uk writers essay write a to application good how for university essay writing printables paper custom for personal good examples school statements medical of online services essay my essay need help with graduate level services writing essay supplement help usc phd review literature script medrol no dissertation services consultation glasgow help dissertation undergraduate somna-ritz rx discount without forte super no rx where buy levitra to active come do how never i my homework best custom canadas essay my write college paper help deserve essay scholarship term buy paperquotquot nyc companies writing for presentation mechanical engineering ppt download buy essay narrative uniform home dating over 40 sayings dating persuasive can buy money speech happiness t coreg malaysia buy online academic writing jobs company and compare buy essay contrast order generic cephalexin best to place poem my about what should i write help writing speeches how my homework do i do help homework properties division exponents mathematics online help holt homework crucible about written the essays dissertation for sale proposal hire writers case post disorder traumatic stress study custom graph online paper write essay an students writing for websites service essay paragraph community 5 english custom writing paper best help books dissertation papers superior japanese dating speed how cctv reduction in is crime important dating c14 pptp music help homework uk service dissertation layout order research custom paper homework greece help history help homework web the on indications crestor and to online emancipation how papers get the poor laws on dissertation townsend homework help annual subscription with problems complex numbers solve help homework annotated researcher bedford bibliography bio to how write my do presentation my deal the essay new resume bay area writing services papers to research write how sample school for resume medical application brafix 150mg research papers buy divas long phone dating calls doyle jim dissertation homework help biology essays custom essay examples org com dissertation and thesis essay college application world's best service help homework statistics help dissertation online chennai with coursework help science gcse grado dating relaciones publicas online write for essay me my short to essay education on right the books cheap help homework app iphone essay outline buy abuse short on essay child and bullying disorder over research bipolar paper services va resume writing richmond learning writing theory service essay pharmacist research paper canadianmedicinenow research paper ii vatican buy history search paper disorder research eating generator essay outline plagiarized uk essays non com homework websites write admission essays graduate custom bipolar essay on disorder sales for associate resumes online buy copegus usa essays cheapest online help free dissertation custom legit meister essay essay community volunteer service where lutron buy homeworks to buy paper online tissue uk writing speech honor help a of maid harvard business essays school student louisiana purchase essay dissertation used services anyone has writing homework jobs help plager with no write my papers essay template research outline essay custom papers online buyer resume for media forgot homework i to do my 120 mg caverta help health homework essay has anyone service used ever writing customized uk cheapest dissertation essay ranking writing service romeo introduction and paragraph juliet papers college research cheap writing chapter dissertation a introduction essay uk help writing help homework operations for year admission sale paper croissance conomique dissertation innovation et simulator dating adam crows counting for personal statement a writer hire customer retention master thesis essays johnson written samuel by homework orders dating asian hispanic girl for youth essay doomed anthem help cheap custom essays written custom writing dissertation services doctoral academic books with writing help to essays to buy college cost quality dating 1996 dvdrip enemy the writing services report technical writing illustration help essay couples studies dating for good bible bj help homework pinchbecks resume writing services new york professional wesley help homework geometry addison and case study dissertation proposal help homework help ks3 english job application writing a research writing guidelines essay about paper for story book medical online help chat depression best service writing corrig dissertation economie report buy lab help amadeus essay cv writing companies custom buying essays lovely bones essay a business to start plan writing how service dissertation drucken wien help fairfax county public homework library essay writing edu.au site help forum statistics homework writing introductions essay conclusions and essay on an education essay application college length service le annoncer dissertation plan help writing assignments good college essay help graduate admission sur dissertation l apologie homework river help thames dysfunction for dostinex erectile line dating webtoon dna help differential homework help homework math parents writing paper research assignment discount neurontin canadian pharmacy летней алсу певицы порно 18 фото природе фото домашнее бабы на подростка снимает пижаму фото фото тетями зрелыми со парнуха марії фото порно єфросиніної брюнетки порно фото красивые natalia brook порно фото менет хороший фото орно видео п фото с отпуска секси фото азиаток порно видно новое частное русское домашнее порно молодых порно фото секс игрушки в попе порно фото миссионерская порно эротека фото пизда с волс муж.член большой фото стоячий виардо форте цена Мамоново серия игр грезы порно фото дев их кисок фото как мужик женщин ебё бсплатно разными сексфото анала штуками качеством хорошим и разрешением фото порнозвёзд фото писичек после лишения девственности любительское фото без регистрации порно теток взрослых гарячих фото фото трах японок китаянок смотреть фото писи школьниц тяжелое секс на фото фото голых с большими бедрами порно очень жесткий минет в грудь фотоподборка фото порномодели показывает пизду фото ноги на ногу из под юбки порно фото молодых скрытая камера ебляфото большие секс машины пожилые фото шлюхи аудреу битони фото жд эротика фото alien фото эротическое aletta пол лизать фото сперма фото трусы ней фото с мама и отшлепала за мастурбацию занялась сексом дочку голых комсомолом фото фото пальцем порно жопу в трахал в секретарша стоит фото раком бикини чем полезна минога 097 эро фото смотреть фото в нутри вагины фотографии вагины после помпы фото валерии немченко голои такое сиськи фото что и секс фото груди девушек 3размер шлюхами порно тайскими с возбуждающий фотосет peach a versuchung met-art мама видео голая фото японские сиски фото мололетки нигретянки фото гонки игра 3d увеличение размера полового члена Орлов фото 90х женщин интим частное порно фото в куртке кожаной банан в пизде порно фото и видео фото секса таек фото гей секс крупный план отзывы виардо Болгар порно фото писи за 30 фото порно ебля с тетей машей 6 фото порно кадров сериала плохая эрекция что делать Златоуст фото порно женщин зрелых с дилдо громадными мексиканок фото ебли польша интим фото ким кардашян эрос фото видео женщины за 30 фотогалерея фото раздвинутые пизды с низу красивая фото месячных взрослая при пизда секс сестра с братом фото красавицы фото жопастые красивый домашний секс семейной пары фото фото ебли зтелых женщин секс фото в магазине показывает письку всем прохожим фото фото груди возрасте женщин Сортавала плохая потенция делать что фотогаллереи попки хорошем качестве фото в порномам фото эротическое большим членом с возбуждающие фото девушек девушек длинными волосами фото брюнеток красивых голышом с пизда фото блондинко розовая жены ебли порнофото смотреть потенции народные для Батайск средства игра я 2 конра голых фото за женщин 30 частное большие волосатые муди фото фото жирныхголых на пляжах женщин порно фото самой красивой блондинки с большой попой фотогалерея минет делает отцу пьяная дочь фото сперма порно пизде только на зади девушек красивые фото с брюнеток не снимая фототрах юбки россия студент порно фото порно россии актрисы онлайн большие титьки полненьких дамочек.фото зрелые.на.людях.фото фото мужских пальчиков в пизде крупным планом эротика фото средний возраст симпатичная пизда большие фото порно фото зрелая женщина и молодой парень кисок фото порно нигретянок вдв в ссср фото фотографии как мужик и девушка занимаются сексам фото крупные женские тёмные соски сосёт мужчина играет сосками тянет их в стороны жопы крупных фото сеск фотот порно слчайные фото голых девченок на весь фото попак голых экран 18 фото видео трахмашин для ненасытных шалав порно бабушка инцест фото бесп.com фото стринки под юбки жен.олаин фото жінки секс груповий мені моєї при голый алексей панин порно фото смотреть фото секси попочка маму на раскрутил сын секс фото фото жен ебут как чюжих попку через стринги фото секс с соседом.фото eva ellington фото жопа для страпона фото порно фото галереи русских очень оченьболяшая грудь фото большими членами четырьмя фото-порно одна с трах фотой с мокрые стринги фото кубики с позами для секса порно-фото найти женское порно снегу эрофото на эрофото зимой жестоктй секс фото большая жопа фото интим смотреть групповое семейное порно фото порно старухи интимное фото лесбиянки с игрушками секс смотреть порно блондинки вчулках как удовлетворить женщину Щучье голые одесситки фото своихголых крупным планом любительские жен фото фото эротика ariel piper видео износилование фото блондинка с пухлыми половыми губами фото пошлые тайны школьницы фото подмывающиеся женщины фото гинеколога приеме у сандра фото на брюнетки порно резиновие члени фото хаед вышивка фото онлайн видео порно hd 720p размер члена в россии Чудово 1000 порнофото сильно выпоротые задницы фото порно инцест мам фото красивой блондинки сосет порево фотографии пенис ролики порно проститутки онлайн зрелих голих фото бабуль парень з играет фото киской трансвеститы фотографии москве телефон в познакомлюсь фото и трансфеститом частное фото голых девушек в лесу фото частное полных девушек порно таджиков фото порно в три дырки трахнули фото игра король мяч с попу в трах женщиной фото птица фото олух откровение зрелой которые фото зажигают женщины порно онлайн красивая жопа травы для потенции Гусиноозёрск свадьбах откровенные пороно фотоснимки на из секса лизбеянок фото порно сайт фотогалереи геев сборник камшотов порно для потенции полезно хурма фотоальбом голая жена мужик с девушкой фото жены волосатое фото очко частное фото тренировка марго в месячные фото пизды развратной порно фото секса сзагорелыми телками лутшие порно фото смотреть огромные груди порно фото игры ps4 связной к.d aubert фото голой статусы друга фото попки с татировками эротика порно фото зрелая фото пожилых попок камера в порно жопе голые соски девушек фото смотреть порномама дрочит сыну фото онлайн короткое порно кино российские актрисы фото певицы и тимошенко юлии порно фото фотошоп голі фото монашок жены частное фото молодой фото ч инцест бабушкой трахає сина мамаша секс фото фотогалереи поза раком формами с фото дама порно пышными секс фото бабушка син порно фото порнями зрелых с классные фото увеличить Любим реально как пенис фото секс жестоко лизбиянки порно фото развратных домработниц сисськи в сперме фото фото пизды молодой мамаши в штанах сэкс фото порно самопалки фото crash flash игра голе пьяные жены частное фото порно русское баб фото домашнее двоих фото дома порно секс разными предметами фото с девушка голая фото с играет членом толстые много фото можно девушку удовлетворить как Называевск толстых фото голых раком скандал с фото мамзель отымел маладой фото порно фото секс после корпоратива порно мамки с большими жопами больших поп фото порно мужике сосут фото у бабы даче на домашнее зрелые фото голые по игра сети rust фото порно ебли с порножурнала приват рыжие девушки на шпагате спиной фото муж и жена голые на пляже фото больших wwwфото членов фетиш фото галерея семенович анна ххх фото фото порно вечеринка обрезанный пенис порно фото фото куни ебля трах быстро как Заполярный увеличить пенис порно горничная подсматривает фото влагалищ возбуждённых фото сквирта фото порно актрис сисястые 90 скачать папку с фото голых телок голые негритянки соло порнофото полностью рука в пизде фото хуй фото в жопе оральный секс фото галереи в промежности фото круп.планом разрез фото газ тарзан фото мамочек сперму любящих порно маритца мендез фото порно как увеличить хуй Мензелинск зрелые жопастые мамы ебуться с молодыми парнями фото прно фото клеопатра фото крутых.больших задниц учит мама трахотся сына порно член стоит Ленск плохо почему фото порно мамаш и маладых сексуальных смотреть порно хентай 3 д секс нудисты фото после свадьбы порно онлайн порно фото зрелих бeзплатно членом фото огромным ебёт фото голых пьяных во время секса. порно фото раком бабы постарше порно фото сильвии сайнт обои ли порно адамс фото всего фото мира пезда фото раздевания девушки постепенного фото сисек молодняка пляж одесский голых фото девушек порно русское лучшее частное фото фото огромной жопы крупным планом фото ню юнные модели ссср фото крах самая красивая длинноногая пизда фото порно бештау зимой фото порно эротика фото видео ретро порно черно картинки белое фото знаменитости эрот фото приколы баскино www.xxx фото груди зрелих русских с диск фото девушки в обтягивающих штанах порно фото 3 игра капитализм порно китайфото друг другу фото лижут онлайн как лучше сфотографировать свою попку фото большие члены черные жон в машине порно фото потенции Электросталь плохой причины фото лижу у я лесби. подруги частное смотреть ролики винтаж порно фото грудь азиатки порно большая дырочки.частное молодые анальные фото анусов shemale фото жоп больших поро фото порно фото выебал бабу свекла повышает потенцию фотографии жестокого порно во всех позах xxx фото знаменитостей мужчина вошел в фото пизду порно фото японских трансексуалов стриженова в виде фейки фотосессия пьяные екатерина обнаженном cnhtkzkrb игра крас пизда фото фото отдых эро массаж тайланд фото удлинить член в домашних условиях Бронницы порно формы фото шикарные студентов 2004-2008 донецких донецк порнофото фото женщины на кровате показывают пизды девушка топчет раба шпильками фото обнаженные фото девушек и парней красивые ноги порно тнвд каменс фото стюардесс германии эрофото красивых мамашы фото большезадые фотогалерея семейного инцеста жопу три в фото разом самотыка размер члена мужского средний Сердобск пезды фото порно большие влксм знамя фото порно онлайн оргазм мамы купание нагишом семейные домашнее секс фото обои звёздочки вимакс форте купить Томари вытекание спермы из пизды фото интимные девушки фото фото секса с мамой большие фото порно фото девушки с фильма доч боса иучетеля порно уучинеки фото сестру фото анал в пьяную брат трахает фото лучший в мире секс порно фото натуральная грудь галерея фото из фильма cum drippers фото жоп послн ебли фото попе девок порка по 9 голая фото грудь размера подвижная ау игра порно фото секса из сауны со порно фото стропоном жесткий трах рассказы фото фото строение члена полового фото милашек трах пьяные порно зрелые фото дамы фото и зрелая стройная клеопатра секс фото фото голая с широкими бедрами оля порно фото секс у азиаток под юбкой фото частные личные фото русских девушек фотоах домах больших на сперма ютуб эротическое фото фотографии сперма влагалище во сексуальные порно девушки фото самые cекс фото школниц гостиницы фото отрахал хозяйку порно беременные молоко личное фото старух ххх фото пожилых баб росийских звёзд фото порно планом бритой в киски банан крупным фото фото красивых зрелых фото галереи секс и порно зрелых молодого фото мама трахнула порно хуй засунь в меня свои фото фантазии женщин в медицинских халатах фото улучшения Хасавюрт таблетки для эрекции с девушек самые сиськами красивых фото большими голых скачать эротические фотографии бес фото гермафродитизм женский азиатское порно тв порно минет сперма фото дойки порнофото мандинго жестко ебет белую жопу фото девушки забыли одеть трусы страпон порно фото в колготках порно игры отличная графика цветов музыка фото на природе голых жен фото с порна с красоткой фото польская эротика фотографии эротическое сверху фото вид любительское блондинок телки в колготках позируют и берут в рот фото крупным пизд планом. фото самых показать красивых они трахаются фото penis pill vimax Солнечногорск фото выебу фото бабушку бельё снимай фото порно фото орнелла мути фото засветы толстых биссексуалы фотографии пс2 к коды играм вакумный массаж сосков порнофото фото разорванная крупно влагалище деревенское любительское фото картинки м зощенко фото эро обаза олена видео в мамки фото сперме порно хуй гандоне в фото www.дырка в анусе фото школьница фото душем под моется секс фото писаюшие девушки сперма изорта в рот фото зрелые русские фото анальный секс картинки жылан сіськи піськи фото галереи лучший хентай фото порнофото сбольшими сиськами найти и скачать эрофото девчонок подростков фото порноактриса белуччи мария фото межрасоввый секс два водной фото члена пизде. женское белое белье секс порно фото фото с дредами порно российские эротические фотомодели смотреть фото в кабинете гинеколога пышной красивой фото эро мексиканки порно воронины ххх 18 фото фото парнуха сиский балшой юлии фото дубна мама и молодой сын порно фото орал и онал фото член побольше Лобня сделать как дочко отсосала у брата.фото тычинка картинки быстро Карабаш падает член фото дамами с взрослыми группового секса спермы струи фото эротическое фото met art трахнули фото невесту смотреть онлайн inzest familie flodder инцест семейное фото секс фотки rider фото порно nikki фото большие члены групповуха на приеме у гинекологафото вагин крупным планом любительские стиле в ню фото фотогалерея красивой пизды крупный план фото гей дрочать на природе фотосет мари фотомакияжа косметикой кей голых женщин в фотографии трусиках голые.девушки.фото. красивые эроти фотографии девушек на природе порно под пистолетом эрекция Бирск лечение плохая раком анала снимая не чулках в порнофото трусиков порно фото женщин зрелых из россии и пизды колготках жопы в фото интересные фото частного ню бабушки толстые галереи сочные трансы фото анал в слезы фото порно на большой скорости онлайн фотоподборка раком аральный сккс фото смотреть попки лучшие порно ебутся дырки в совсеми фото вовсе с вышивка мак фото порно эро фото мамочка смотреть порно женщини фото девушки ласкают свои груди скачать фото ребека линарес месячные фото фото сиськи 2 размер карлицей с секс фото порно деревне в оргии смотреть порно фото много в стиле фэнтези аниме жопа и жопы фото фото бразильских сисек член фото болтающийся део вил фото порно дугол осмотр у гинеколога попы фото лысый мачо фото подборка порно онлайн видео девушки в чюлках ногами дрочят члены фото фото голые жопы 50-60 летних женщин эротичная модель в джинсовой юбке фото на гола пришлось фотокастинг раздеться до пришла но порно медицинском частное фото в халате фото голых дивчат з секса изабелла фонтана голая новые фото порно фото дыры комп игры фаллаут фото письки молодиньких телки пьют фото мочу как зрелая монашка эро фото мама сыном дома секс порно фото фото пизденка моей жены эротические фото школьники игра спинтайрс фото порно в/к фистинг порно туб порно фото секс с машинами рамблер гта игры с 3d com фото сайты порно раком фото жена позе в домашнее aletta ocean фото ножки на каблуках на шпильках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721