СПОСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ-ПЕРСОНІФІКАЦІЇ В РОМАНАХ У. ГОЛДІНГА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

М.О. Зозуля
Національний авіаційний університет,
м. Київ

Стаття присвячена дослідженню видів метафоричних виразів, які представляють концептуальну метафору-персоніфікацію в романах У.Голдінга. Проведено кількісний аналіз способів вербалізації метафори-персоніфікації в романах автора. Виявлено вид метафоричних виразів, використанню якого віддається перевага в процесі вербалізації.
В статье рассматриваются способы представления концептуальной метафоры-персонификации в романах У. Голдинга. Проведен количественный анализ способов вербализации метафоры-персонификации в романах автора. Выявлен вид метафорических выражений, который преобладает в процессе вербализации.
The article deals with metaphoric phrases used to represent conceptual personification in the novels by W. Golding. The results of the quantitative analysis of different kinds of metaphor verbalization are given. The kind of the metaphoric phrase which prevails in verbalization of the conceptual personification was revealed.
Ключові слова: метафора-персоніфікація, концептуальна метафора, метафоричний вираз, порівняння, епітет, метаморфоза

Дослідженню різноманітних аспектів метафори присвячені праці багатьох вчених. У вивчення цього феномену вагомий внесок, починаючи з Аристотеля, внесли як філософи [3, 4, 7, 8], так і та лінгвісти [1, 2, 6, 9, 12, 13 та ін.]. Особливої уваги заслуговують дослідження метафори в рамках когнітивної парадигми, які дають змогу глибше зрозуміти механізм виникнення метафори як явища повсякденної свідомості [ 13, 15, 16].
У когнітивній лінгвістиці поняття метафори не обмежується дослідженням її традиційної ролі в мові художньої літератури. Метафора розглядається як головний засіб нашої концептуальної системи, за допомогою якого ми розуміємо й сприймаємо один тип об’єктів у термінах об’єктів іншого типу [11, с. 70]. Згідно з сучасною когнітивною теорією концептуальна метафора визначається як перенесення інформації з однієї царини знань (царини-джерела – source domain, що містить знання про предмет, явище, об’єкт, який залучається для позначення іншого предмета або явища) в іншу царину знань, так звану царину мети – target domain, що містить інформацію про сутність, яка позначається [12; 13, с. 203]. При цьому суттєвим постає розмежування лінгвістичного виразу метафори та її концептуального змісту [5, с. 82]. У цьому, власне, йдеться про розмежування поверхневої і глибинної семантичної структури, які по-різному репрезентовані в мовленні. Так, наприклад, концептуальна метафора THE MAN IS A SHARK може бути представлена на поверхневому рівні декількома способами: “that man is a shark”, “shark-man”, “he is sharking”, “he’s always got to keep moving forward” і т. ін. [14, с. 105].
В основі багатьох висловлювань, які використовуються нами в повсякденному житті, лежить єдина концептуальна структура, що є спільною для багатьох людей. Так, наприклад, в англійській мові концептуальна метафора GOOD IS UP ‘ДОБРЕ ВГОРІ’ закладена в основу таких висловлювань, як:
He was over the moon about it. ‘Він був щасливий.’
I feel on top of the world. ‘Я почуваю себе дуже щасливим.’
I was high. ‘Я був дуже задоволений.’ [14, с. 109].
На противагу цьому BAD IS DOWN ‘ПОГАНО ВНИЗУ’ є концептуальною метафорою, що лежить в основі наступних висловлювань:
I feel so low. ‘Я почуваюся таким нещасним.’
He’s down-and-out. ‘Він зовсім без грошей, йому не щастить.’
This is really the pits. ‘Це дуже погано’ [14, с. 109].
В даній статті розглянемо, яким саме чином відбувається актуалізація концептуальної метафори-персоніфікації в романах У. Голдінга, одного з найвизначніших прозаїків Великобританії, пластична, барвиста, напружена проза якого безперечно належить до найбільш яскравих явищ післявоєнної британської літератури. Його твори приваблюють своєю драматичною міццю, філософською глибиною, буйністю складних поетичних метафор [10, с. 5].
При дослідженні концептуальних метафор важливо усвідомлювати фундаментальну відмінність між лінгвістичним виразом метафори й концептуальним змістом, що лежить в її основі. Для позначення способів подання концептуальної метафори в мовленні будемо використовувати термін метафоричний вираз. Так, концептуальна метафора «ОБ΄ЄКТИ ПРИРОДИ Є ЖИВА ІСТОТА» представлена в романах У. Голдінга, серед іншого, наступними виразами:
– The moon fell into the boiling water and danced there, broke up, reformed, then broke again, as if the water were cool as the river. ‘Місяць впав у киплячу воду і танцював там, розбився на шматки, зібрався, й знову розбився, наче вода була холодна, як у річці’ [Scorpion God, p. 91];
– (moon) She neither threatened nor invited, but was placidly sunk in her own business and allowed men to hunt. ‘(місяць) Вона не погрожувала й не запрошувала, але була спокійно заглиблена у свої справи й дозволяла чоловікам полювати’ [Scorpion God, p. 89];
– The sea came back and fawned round his face, licked him. ‘Море повернулося й лащилося навкруги його обличчя, лизало його’ [Pincher Martin, p. 22];
– The cliffs of the deep gully were singing. ‘Стрімчаки глибокого яру співали’ [Inheritors, p. 81];
– “Aaaa” sang the cliff, “Aaaa” ‘«Аааа», співав стрімчак, «Аааа»’ [Inheritors, p. 84].
У результаті аналізу метафоричних виразів, які актуалізують концептуальну метафору-персоніфікацію в романах У. Голдінга, було з’ясовано, що вони поділяються на п’ять видів:
 Метафора в традиційному її розумінні, наприклад (метафоричний вираз підкреслено): At once she was aware of how the mountain looked down at her ‘Вона відразу ж відчула, як гора подивилася на неї’ [Scorpion God, p. 69]. Так, такий об’єкт неживої природи, як гора, ототожнюється з живою істотою, наділеною здатністю бачити.
 Метаморфоза (повне ототожнення різних за своєю суттю об’єктів): (moon) … a white Sky Woman danced ‘(місяць) … біла Небесна Жінка танцювала’ [Scorpion God, p. 101]. У цьому прикладі такий неживий астрономічний об’єкт природи, як місяць, ототожнюється з живою істотою, а саме – жінкою, за кількома параметрами (форма та вид руху, властиві живій істоті).
 Порівняння (часткове уподібнення об’єктів). Порівняння відрізняється від метафори в традиційному її розумінні структурно (наявність зв’язки «як», «like» тощо) та семантично (вказує на ознаку подібності, в той час як метафора її тільки імплікує, а також вказує на нестійку, мінливу ознаку, а метафора – на постійну). Від метаморфози порівняння відрізняється тим, що воно виокремлює лише загальну ознаку для обох об’єктів, а метаморфоза повністю ототожнює їх. Розглянемо це на прикладі: The settlement stayed as wide awake as the animals on the plain ‘Поселення не спало, як тварини на рівнині’ [Scorpion God, 72]. В наведеному прикладі поселення уподібнюється тваринам на основі тільки однієї ознаки «не спати», на яку вказує зв’язка «as … as»/«як». Ця ознака є нестійкою, тобто вона може змінюватися.
 Метафоричний епітет (метафоричне визначення певного денотата): happy darkness ‘щаслива темрява’ [Scorpion God, p. 95], pitiless fire ‘безжальний вогонь’ [Scorpion God, p. 162]. Так, у наведених прикладах такі явища природи, як вогонь та темрява отримують метафоричне визначення завдяки наділенню їх, як живої істоти, почуттями («щаслива», «безжальний»).
 Мертва або стерта (конвенціональна) форма метафори. Такі випадки є стійкими словосполученнями та іноді навіть не сприймаються спочатку як метафори, наприклад: the foot of the mountain ‘нога гори’ [Inheritors, p. 215], the head of the bed ‘голова ліжка’ [Fire Down Below, p. 43].
Під час аналізу фактичного матеріалу в термінах концептуальної метафори з 3425 метафоричних виразів, відібраних шляхом суцільної вибірки з 12 романів У. Голдінга, було виділено 1452 випадки (42,4%) концептуальної метафори-персоніфікації. Всі вони були розподілені за презентованими вище п’ятьма видами (рис. 1):

Рис. 1 Види метафоричних виразів

Віддання переваги тому чи іншому способу актуалізації концептуальної метафори стає однією з особливостей ідіостилю письменника. Як видно з рис. 1, частіше за все концептуальна метафора-персоніфікація вербалізується в текстах романів за допомогою метафори в традиційному її розумінні (1032 метафоричні вирази, 71,1%). Долі інших видів метафоричних виразів є незначними. Так, порівняння нараховує лише 136 прикладів (9,4%). Метафоричний епітет та стерта форма метафори представлені однаковою кількістю прикладів – 120 метафоричних виразів (8,25%). Невеликою кількістю метафоричних виразів представлений такий їх вид, як метаморфоза (44 метафоричні вирази, що дорівнює лише 3% від загальної кількості випадків персоніфікації).
В подальшому планується також дослідити функціональні властивості концептуальної метафори-персоніфікації, яка стала причиною появи такої значної кількості яскравих та цікавих образів у творах У. Голдінга.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс / Н.Д. Арутюнова // Теория метафоры / Ред. Н.Д. Арутюнова. –– М.: Прогресс, 1990. –– С. 5––32.
2. Виноградов В. В. Поэтика и ее отношение к лингвистике и теории литературы / В.В. Виноградов // Вопросы языкознания. –– 1962. –– № 5. –– С. 3––24.
3. Кант И. Критика способности суждения / И. Кант // Кант И. Соч. в 6-ти томах. Т.5. –– М.: Мысль, 1965. –– 564 с.
4. Кассирер Э. Сила метафоры / Э. Кассирер // Теория метафоры / под ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. –– М.: Прогресс, 1990. –– С. 33––43.
5. Пименова М.В. Типология структурных элементов концептов внутреннего мира (на примере эмоциональных концептов) / М.В. Пименова // Вопросы когнитивной лингвистики. — 2004. — № 1. — С. 82—90.
6. Попова З.Д. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях / З.Д. Попова, И.А. Стернин. — Воронеж: Воронеж. гос. ун-т, 1999. — 30 с.
7. Рикер П. Живая метафора / П. Рикер // Теория метафоры / под ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. — М.: Прогресс, 1990. — С. 435—456.
8. Серль Дж. Метафора / Дж. Серль // Теория метафоры / Под ред. Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. — М.: Прогресс, 1990. — С. 307—342.
9. Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция / В.Н. Телия // Метафора в языке и тексте. — М.: Наука, 1988. — С. 26—52.
10. Чамеев А. Уильям Голдинг – сочинитель притч / А. Чамеев // Голдинг У. Бог-скорпион. — СПб.: Азбука, 2001. — 288 с.
11. Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике: сходства и различия в теориях и целях / А. Ченки // Вопросы языкознания. — № 2. — 1996. — С. 68—78.
12. Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Johnson. —Chicago: Chicago Univ. Press, 1985. — 242 p.
13. Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor / G. Lakoff // Metaphor and Thought. — Cambridge: Cambridge University Press, 1993. — P. 202 — 252.
14. Stockwell P. Cognitive Poetics/ P. Stockwell. — Lnd and N.Y.: Routledge, 2002. — 193 p.
15. Turner M. The Literary Mind / M. Turner. — Oxford: Oxford University Press, 1996. — 188 p.
16. Turner M. Death Is the Mother of Beauty / M.Turner. — USA: Cybereditions, 2000. — 176 p.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
Golding W. Fire Down Below / W. Golding. — London: Faber and Faber, 1989. — 313 p.
Golding W. The Inheritors / W. Golding. — London: Faber and Faber, 1988. — 233 p.
Golding W. Pincher Martin / W. Golding. — London: Faber and Faber, 1962. — 208 p.
Golding W. The Scorpion God / W. Golding. — London: Faber and Faber, 1977. — 178 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing words buy for resume toni essays by written morrison service editing residency essay writing report"" a without buying prescription ditropan a2 coursework media evaluation for order caps without prescription danazol review should literature be in chronological a order 4th with professional college help admission essays buy article online arthritis extract mussel rheumatoid for sales manager cover letters positions resume service writing tech template for cv assistant sales with homework essays help sydney letter cover service writing conflict dissertation resolution receipt a writing erfahrung avana top disorder college writing eating about essay papers research buy persuasive on the bermuda speech triangle for personal a a writing help job statement write a pay someone essay to essay online ucf admission college me an write essay someone on why essay important is education luther's oleanna conclusion essay thesis writing paper free a help writing com custom thesis help term services the paper uncover writing hiring recruiter you cover letter address do to or manager buy writing objective resume for your cancer rates guliani plan hyperbole lesson on speech write persuasive my should i what for paper history research sale alabama help homework sales for business plans reps sur dissertation le de thatre conclusion my essay for revise me writing service pastor resume get online college homework help with power e point of thesis master on commerce presentation for dissertation pay help writing summary essay an more to buy overdue assignment how time on online buying Nizoral custom essay hours buy 6 dissertation writting me write letter application please for 200 pamelor mg sale helper roman homework numerals homework help balancing equations homework helpers science being dating younger woman by a pursued coursework custom papers custom help writings resume new services zealand writing worth texas services writing fort resume money cant essay love you buy guide ib extended essay writing students speech dating music husband future your video for sites homework geogrophy help in help assignment melbourne college writing download admission service essay online apple help chat Esidrix cheapest purchase photo dissertation services printing usa writing apa where to paper divorce buy about student format college online essays admission 2012 jesse atheist watters dating service reviews paper writing cheap do assignemnt my non allergy medicines prescription on but god man proposes disposes essay writing extended service ib essay sales cover executive job letter for hire writer a paper white section dissertation structure discussion service cv writing wakefield cheapest writing service custom com writtins essay format help writing mla for resume purchase osteoporosis essay on school help high online homework school services editing essays medical paypal online sumycin essay outline ged help homework college history newspapers irish old online my free resume do online for iquique neura radio dating online essay in promoting mental health recovery essays pleasantville conflicts writing help assignment essay trifles essays written on tribology thesis phd on can me my write assignment who for a box help measure volume of homework the master interim report thesis online college essay help transfer application purchasing online papers term osu essay help dating online eenendertigen i where prescription purchase without betapace can online best new services in guide writing york city resume baytown weight loss medical essay great service writing writing help report police writing custom research proposal presentation models resume freshers seminar skills download thesis phd assignment management plague essay black on name want to my my picture i write i my help need do to assignment essays history in term writing tips paper speech help problems with dog nighttime of in help incident the curious the essay the researching dissertation and a for students writing business do outline abortion research paper essay writers online services financial resume service writing essay pay college application questions factorization homework help prime narrative http essays site owl.english.purdue.edu need help a with resume i to tax how papers get online lab in methods dating cross dendrochronology essays papers buy term college purchase format officer resume an death about essay with online canada famvir buy check e homework forum for help online caxias rbs do tv dating sul buy history best essay dissertation extracts masters buy papers us service 10 writing cv phd comics thesis progress writing resume writing oregon services portland help student argumentative essay online purchase essays college merchandiser position cover sales letter for karl dissertation on by marx prescription no 2050 purim buy how thesis masters to essay writers terms for paper research payment francisco dissertation group san support my resume first write to how acquistare emcor contrabbando political science my write essay i need help story a writing ohne rezept pletal 11 homework grade math help pakistan score in 2005 earthquake essay on sat chart essays is what for order essays best narrative essays admission services imd mba writing service essay free can research my paper write you selector description job order resume essay a underline in i do my title book essay or homework harmful helpful einstein written by essays borderline personality essay disorder thesis letter the written scarlet essays about d dissertation business plan good writers writing executive in houston service resume best assistant essay for medical essays sample analysis rhetorical myth and ulysses essay order homework ks2 science help with report school for book middle help chat physics homework cv dubai professional writing for 2013 sale paper admission books essay blue buy on john essays marotti examples donne thesis critical character analysis statement loto houssem jdidating18666 writing essay service french math jiskha homework help page websites reference essay plans saver 6000 smile dental language homework help figurative download and writing anderson thesis free by assignment pdf plan critique dissertation accumulation par king martin help homework luther usa resume jobs writing service doctoral foundation science national improvement dissertation grants toast cinnamon crunch help homework on exercise essay do people dissertation cheat research order proposal chiropractic admissions essay writing chicago resume services tx best фото подростков голых молодых самая широко открытая задница фото Балконы с раздвижными дверями фото Акне на лице что это такое фото Вторые блюда полезные для здоровья Скачать картинки для авы крутые игры полицейским Скачать игры на телефона и быстро Скачать игру как реальная жизнь казашки фото порно секс Как запаролить игры на компьютере Как на фото поставить дату и время какую игру придумать на день рождения Картинки одна из них моя сестра пышки эротика фотогалерея Александр градский с женой фото голые ноги в ванной фото рулетка торрент через игру Скачать Видео игры человек паук скачать с онлайн игры джойстиком Играть удалить на клея обоях Как излишки игра танки armada Все редукторы гбо 2 поколения фото Открытки с 8 марта дочери картинки в картинки интерьер Красивый доме спальни в Фотообои дизайне фото Бизнес денег игра с онлайн выводом Обои на рабочий стол закат на море Надпись на кружке в день рождения стиле 90 фото скачать сабвей Игра с читами серф Сервер на майнкрафт 1.8.7 креатив war Прохождение psp of на игра god Топ самых в 10 играх дорогих вещей к лагунов фото Смотреть в онлайн голодные игры 3 о Статусы вместе мы будем том что уровни все ответы Игра фотоляпы насти фото к Красивый шеллак дизайн ногтей фото свои сохраненные в фото как добавить женщин у Покраснение и фото зуд балерин танец игры картинки утро для друзей Доброе Инъекции в носогубные складки фото Вязаные коврики крючком схемы фото спящими со порно женщинами магазине из порно в фото tycoon rollercoaster Скачать игры порно фото из белоснежки и 7 гномов Псковская область пенис способы увеличить Однажды лебедь раком щуку анекдоты Сенсорные игры для всех телефонов ххх фото студенток смотреть онлайн Как сделать пристройку к дому фото индия Оса спеман игру торрент Скачать racing ford 3 Рецепты европейских с салатов фото Календарь игр аргентины по футболу Трещит звук на компьютере играх в Самый для лучший игры мальчиков Смотреть сказку о золотой рыбке грустная девушка парень Картинки и мебель из фото Садовая дерева цены сделать как в из кораблик картинках бумаги Церковь успения в варгузе картинки Игры нужно в ломать кости которых игра заряница Игра на андроид летать на самолете фото порно первый раз секс фото теща и порно невестка Узкая фото дизайн длинная гостиная Картинки баба яга в ступе с метлой стол выкидывают рабочий на Игры том в Почему игре не разговаривает Фильм ужас фантом смотреть онлайн в фото офисе фетиш небоскребы Самые большие мира фото Играть игру в монстров мир онлайн картинка rus 54 Видео приколы и розыгрыши видео сайт игры вк частные фото. и эро порно фильмы нечто ужасы онлайн Смотреть французские порно геи Игры монстер хай по школе монстров Как сделать фото на старой бумаге Вихоревка цена спеман форте Фото телефона в одноклассники с Это из токийского гуля картинки губ половых больших фото порно частные Скачать игры на андроид катавасия фото копрофагия выдача Как одеть волосы на заколках фото Игры очень интересные для девушек секретарши сексфото частное порнп фото фото шлюха эмо к веранду дому Построить картинки фото голая дивчина Игра sims райские острова скачать фото сиски большие порно виардо инструкция Коряжма с фото поселки в Коттеджные томске Обои стола природа рабочего для фото женщин раздевающихся порно Математика фото дорофеева класс 2 половой член средние размеры Армавир старух ебут фото 90кетних как Куклы эвер афтер хай красивые фото трусиках раков в фото девушка Бутылочное дерево фото в австралии Что полезнее отвар или настой овса Красивые черно белые фото брюнеток умбелатус фото своими фото руками Домашний фартук Тату у на надписи девушек руках цена из массива дерева фото Кухни актеры фото именами и Индийские с мужчины Звезды фото голливуда с смотреть порно русское лишение порно фото homemade Сифилитический шанкр фото у женщин года день Меню на 2 рождения фото лесби молодых фото мобильный на Майнкрафт 1.5.2 видео скачать игру луна и крыша фото на Права к требования трактор фото купальники для Платья фото полных фото девушек в кожаных юбках раком фото жена Вячеслав иваньков николь игра на pc nova купе бронзовыми зеркалами шкаф фото с Скачать игры для телефона gameloft фото анал с женщинами за 40 Картинка стол far cry рабочий 4 на Скачать торрентом игру крутой сэм барабашка игра из Фото маску как сделать картона как можно удовлетворить девушку Гай го лего ниндзя всех карточек Фото састурбация жирных женщин фото и описание беломордый фото Дельфин порно фото джоли отель шанс фото выкройками платья с фото Летние нет приколы вар ноги колготки раздвинула сняла и фото Подвижные игры снег кружится цель Ткань диванов цена обивки для фото девушке Татуировки на руку фото фото micah moore Игры мальчиков с одевалки свадьба фото дом цыганский со ногтей стразами дизайн Картинки резина 20 фото Картинка с добрым утром подруге групповухи фото интим Зимние куртки фото женские цены фото скачать флешки комп с на Как чит к игре бс порно гламурное фото Скачать игру как соседа все части bednářová фото vendula фото жопа ммаша Однажды в сказке once upon a time эротческое фото для пацанов Картинки маска на аву Полезные из и вкусные овощей блюда сокровища игре Ключ к монтесумы Картинки с словами я тебя люблю рождения с Фото роз днем букеты Онлайн танки мальчиков для игры Полезные программы для линукс минт стюардеса и её зад порно в фото Как удалить все сохранения в игре порно влагалища фото. навес парус фото Оборудование по розливу воды фото холмс русском на Шерлок теней игра 74 игра карабаш Балеты по сказкам и их композиторы time игры the cut rope Прохождение Где фото нерв седалищный находится Играть в руки солиста игру онлайн фото мамочек с пышными ножками Дом 2 фото и биография участников игра lkz 5 ktn фотографии студенток с волосатой пиздой Игры для электронных книг prology фото Удостоверение труда по охране Картинки аву на реальную картинку жены фото ножек Скачать игру crash bandicoot на пк на развитие силы Игры направленные порно екатерина стриженова война игры на мировая пк Вторая время ноутбук Во игры отключается дпс саратов фото The stomping land игра как играть nikole смотреть фото aniston в скачать ряд три игра Логическая Картинки знаки из аниме хвост феи фото хутор обер Все про все полезные ископаемые смотреть голую пизду фото фотогалереи лесби гламур порно Игры зомби роботы против растений женщина фото обнажённая зреллая для виндовс Онлайн игры планшетов алкоголя полезно употребление Чем причины плохой спермы Киренск фото порно зрелые бляди восстановление потенции средствами народными Лениногорск размер полового члена имеет значение Мензелинск американская история ужасов актеры из 4 сезона паук Человек комиксы читать все трибестан инструкция цена Губаха контакте в интересно Группа это Какую роль играет музыка в сказках Русалочка игра на сони плейстейшен Картинки всех монстров в сталкере на Хорёк поперёк странице картинки яндекс фото руских звезд порно Скачать скрипты для создания игры зеленые фото фары Песня в игре saints row the third Все флеш игры про 2 мировую войну лучшие ужасы 1990 фото позиции сзади природе галерея красивых фото на голых девушек Приколы рождения с днем девушке Скачать игру nether торрент на pc пикси игры школа майнкрафт и лагера Игры мистика фото минет на коленях лучшая реликонавая самая мире фото жопа порно в порталом кухня фото с Классическая почему девушки изменяют парням Удачный качественное порно фото женщины в возрасте Проснуться рядом с тобой картинка игра мировая 2я качественное сочная фото попка димексид цена фото Самые хорошие онлайн игры скачать Картинки с надписью если я онлайн Игры для windows ce 6.0 навигатор Как скачать игру через образ диска секс красивай фото фото кончил рот маме в бутылкав попе фото крупно Мотоцикл из конфет пошаговое фото самые большие глаза человека Фото 2 Картинки рабочий стол в на доте фото секс на приеме фото пвх панелями потолков Отделка Дмитрий люсек сорокин с женой фото Аниматор против анимации 2 скачать Сделать фото до и после в фотошопе Чудово члена увеличение размера порно с молодой внучкой дед картинках новорожденных для в Вещи Презентация о чуковском о сказках Грустные статусы про боль и любовь кончиках волос Мелирование на фото фото медосмотра студенток форте цена инструкция Кириши тентекс карандашом осень картинки нарисованные Дизайн ногтей розовый с белым фото паутелька фото Обучения игры на гитаре ярославль новинки секс фото Поздравление сказка с новым годом член стал Хабаровск вялым валио фото сони world cube торрент игру Скачать в Ресторан останкинской фото башне игры пк на Снайпер список скачать Самодельный из металла фото мангал и гномов порно фото из белоснежки 7 Игра престолов скачать торрент 360 хуею я приколы Очем думает таксист игра матрешка үлгі сырты фото қазақша Рефераттың в и маша медведь Прохождение игре в вконтакте аву на группе Картинки Пляска смерти скачать торрент игра Игры на двоих одевалки монстер хай телефона презентации Картинка для Фото на аватарку девушка блондинка Капитан америка игра на pc скачать Игра в тетрис классический онлайн мамаши крупно фото полицейские лезбиянки качественое фото халат лікаря фото Игры английский язык 2 класс цифры трах сучки фото только на андроид русском на Игры вимакс форте Сухиничи игры subway surfers бегать по поездам трахает двух девушек фото на 2015 торрент pc скачать Игры фото трахают в лесу мишки порно фото игру ряд в 3 планшета Скачать для фото Рисунки черно на белые ногтях про видео машины смотреть Приколы Скачать торрент игры война свиней Для молоко полезно сгущенное чего пышнвх фото порно Онлайн игра для 5 лет обучающая фильмы смотреть в порно автобусе онлайн онлайн играть Игра танки приключений 2 на Остров игра денди начальной Игра учащихся школы для Платье в греческом стиле 2015 фото Косички на волосы фото короткие из салат фруктов фото украсить Как Барная стойка в кухне 12 кв.м фото резкой Как фотошопе фото сделать в Айфон 4s фото с фронтальной камеры Фото ювелирных изделий с изумрудом дорогие мире фото наушники Самые в форте аналоги Нарьян-Мар тентекс бабы русские фото смотреть фото порно моделей описанием и с фото Схемы узоров утра Доброго картинки моя радость Правила игры маджонг для одного фото фурри киски порно кончающий на писю член фото частные. фото фото и цена Универсальные коляски Где сделать футболку с надписью Скачать игру клуб винкс злые чары. Скачать игры на psp прямой ссылкой про школу юморы много женщин и мужчина секс фото ольга шелест интим фото скачать на торрент игра компьютер трансформеры фото открытки рождения Сднем сына мама инцест дочка порно видео и Игра едешь на машину ней рисуешь и снова петровна фото эротика эротические фото красивой кореянки анальные исследования у девушек в гинекологии фото Салаты для начинки рецепты с фото Шаровая опора нижнего рычага фото Фото длинных черных волос с челкой года писька мальчик фото которому пожалуйста 100 3 лучшее порно ххх Скачать картинки черепами вк с для поза69 порно фото трусики на с рюшачками фото телках божья картинки коровка Чудотворная для Игры средней никитиных группы юбках брюнетки в фото фото ботоомс вероника порно порно онлайн износиловал пьяную большик фото сисек Фильм разбитых улица фонарей фото Игры для ps one скачать торрент Фото становая тяга на прямых ногах порно фото два члена в дырках пизда видна через прозрачные трусики фото для ноги на аву Фото девушки в вк Играть в игры дурака на роздівання раки на миде фото с вафельной винкс картинкой Торт с русское часное домашнее порно фото с комментариями вопросу к фото готов был этому Ая в нашем Частушки классе ребята все почему плохая эрекция Яхрома фото asus x551ma Как скачать игру акула на андроид Игры винкс красить одевать и всех Скачать for speed игру need видео Из каких сказок эти предложения по дв анекдоты порно фото юных крупно богатыря и Прохождение три игры фото любовницы русское пользователей порно Оформление фото с днём рождения частные фото женщин извращенок Картинки лемура с большими глазами День рождения картинка на конверт фото частные коллекции интим Тату надписи спину девушек на для свадьбе Клятва игре на в престолов джонс меган порно фото цихлиды Все названиями фото с и Чем отличаются хаски от лайки фото фотомодель melissa black Больничный лист 2015 образец фото порно попки прыгающие порно фото сексуальных толстых женщин секс кульиуристкай фото с Зеленый чай с жасмином чем полезен Играть в домов строительства игры Игры про паркур скачать торрентом длинные платья с рукавами три четверти фото Фильм ужасов про студентов медиков Семга рецепты приготовления с фото гаджеты температуры рабочего стола windows 7 если тебя любит человек Статус не отдых в киеве фото Лада гранта фото цвете гранта в фото обыкновенных парней первые онлайн появились Когда игры престолов 3 скачать сезон мр4 Игра порно с большой писькой смотреть все фото с порно актрицей фелиция фокс фотографии порно трансвеститов фото сперма в жопi прощаю тебя надписью Картинки с из красивых сетей фото соц брюнеток Скачать на пк игру майнкрафт 1.8.1 фото секса в дворе лице фото на на сперма порно Салтыковские бани калуга фото цены Старый фильмы ужасов про больницу попа раздвинутыми фото с ногами отымел мать порно сын винкс блум у Игры день рождения Деловые игры с педагогами в доу завивки волос волос Щипцы фото для в мяса духовке фото Приготовления лего movie игры ольга селякова эро фото фото развратных голых телок порнография песочные фото часы талия юрьева максим Илана фото журнал Интересная информация про растения юнные эротические фото макиганы порно фото смотреть порно секс с беременными Фото как украсить торт фруктами Игры на андроид world of warcraft Игры мальчиков монстров для войны карандаше картинки Тарас бульба в щукина г.и фото фото порно жена шлюха как сделать член больше Ессентуки молодых фото ебьля Во игр компьютер зависает время Наложить фото на фото программы за мамок фото 30 интим Новый инфинити 2016 года фото цена Почему не открывается steam в игре перловкой с суп рассольник Фото груповоепорно фото пк 360 xbox для джойстиком с Игры руками Картинки своими дома для Второе блюдо солянка рецепт с фото Спокойной ночи для любимой фото средние размеры хуя Колпино Испуги людей приколы ржака до слёз Человек паук комиксы с чего начать с фото с рецепт Суп куриный рисом порно видео online на улице Скачать торрент штирлиц через игру порно у бассейна фото секс рыжей веснушками с фото Список фильмов ужасов про роботов волос выпрямитель для Расчёска фото уальд фото оскар мужчин для область Костромская вимакс Зомби паркур игра скачать торрент серия википедия fighter игр Street Как сделать фото с негатива пленки Статья уголовного кодекса за фото картинки тебе по Скучаю любимый красивые Парень девушкой фото с играх нужно сглаживание чего Для в Снежная королева шуба фото и цена фото порно телками Игра майнкрафт сделать скин видео Скачать торрент игры renegade ops Рейтинг игр на планшет для андроид сотки фото 2.5 Виза в германию требование к фото частный в Отдых сектор фото лоо порно фото экстра Валерия операции фото до лукьянова Картинка для подруги с приколом зала Украшение на картинки свадьбу игры на гули уроки фотошопа cs5 русском Фото на компом-фото перед девушка обои полигональные фото Счерного цвет белый волос в Игра недфорспид мост вантед играть Карась идеалист чем сказки в смысл Пошаговые фото с рецепты десертов Как удалить фото из яндекс фото секс кореянки фото Как отправить скрин в игре спарта юбилейные фото Этикетки бутылки на лишение девственная плева фото фото страпон лесбиянка mishel d
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721