СПЕЦИФІКА ПРАГМАТИКИ ТЕКСТІВ БОРТОВОЇ ПРЕСИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ю. Г. Полєжаєв
Запорізький національний технічний університет,
м. Запоріжжя

У статті проаналізовані визначення таких основних понять, як “корпоративне видання”, “інфлайт”, “PR-текст” і систематизовані типологічні, структурні, тематичні, жанрові та функціональні особливості текстуального наповнення інфлайт-журналів з точки зору комунікативно-прагматичної конвергенції.
Ключові слова: бізнес-комунікація, PR-текст vs. рекламний текст, цільова аудиторія, прагматика.
В статье проанализированы определения таких основных понятий, как “корпоративное издание”, “инфлайт”, “PR-текст” и систематизируются типологические, структурные, тематические, жанровые и функциональные особенности текстов инфлайт-журналов с точки зрения коммуникативно-прагматической конвергенции.
Ключевые слова: бизнес-коммуникация, PR-текст vs. рекламный текст, целевая аудитория, прагматика.
The definition of the terms “corporate press”, “inflight” and “PR-text” are analyzed and key approaches to the typological characteristics of the corporate press are examined. The article also classifies typological, structural, topical, genre and functional peculiarities of the texts in inflight-magazines from the point of view of communicative-pragmatic convergence.
Key words: business-communication PR-text vs. advertising text, target audience, pragmatics.


Постановка проблеми. На сучасному етапі можна спостерігати зміну типологічної структури преси. Старі типи видань змінюються або зникають й з’являються зовсім нові. Усе частіше виникають “гібридні” інформаційні продукти, що поєднують у собі раніше непоєднувані типи видань. Види та типи корпоративних ЗМІ (О. Д. Кривоносов), їх функції, задачі та характеристики (Д. К. Дегтяренко) вивчалися переважно в дослідницькій журналістиці; не залишилися поза увагою специфіка, критерії ефективності (Л. С. Агафонов, Ю. В. Чемякін) й подальші шляхи розвитку корпоративної преси (Є. В. Лапін). У той же час проблематика змістовної моделі корпоративної преси була досліджена недостатньо, а лінгвістичний і прагматичний аспекти текстотворення взагалі майже не вивчалися. Також не було проведено порівняльний аналіз моделей медіаконтенту вітчизняних та закордонних інфлайт-видань.
Таким чином, актуальність теми дослідження зумовлена недостатньою мірою вивченості прагматичного аспекту концепції інфлайт-журналів з боку їх змістовного насичення. Об’єктом лінгвістичного аналізу стали тексти авіажурналів «Меридіан» та «SwissMagazine», предмет вивчення – прагматика текстів цих видань з урахуванням їх видової і жанрової різноманітності.
Мета – на прикладі інфлайтів «Меридіан» та «SwissMagazine» вивчити та проаналізувати специфіку прагматики текстового наповнення такого типу клієнтських корпоративних видань, як авіажурнал.
Сьогодні немає чіткого визначення бортової преси. Дослідник Д. О. Мурзін у своїй книзі «Феномен корпоративної преси» не дає чіткого визначення бортовим виданням, називаючи їх видом рекламного корпоративного видання [6; 7]. При цьому він звертає увагу на схожість їх із діловими виданнями: корпоративна преса виконує такі ж самі функції, що й ділова преса – забезпечує бізнес-комунікацію [5, с. 55]. Зазвичай бортові видання мають усі ознаки журналу, а саме: періодичність випуску – від одного до двох місяців, менший по відношенню до більшості газет формат, об’єм тексту та їх жанрова розмаїтість, об’єм видання, однак термін ″бортовий журнал″ у науковій літературі і теоретичному тезаурусі сучасного журналістикознавства не зафіксовано.
Авіажурнал (або інфлайт-журнал) виник під впливом багатьох факторів і будучи доволі вагомим інструментом менеджменту для ефективного налагодження комунікації між клієнтами авіакомпаній та авіаперевізниками сьогодні є одним із представників корпоративних ЗМІ, що вдало виконує PR-функцію. Бортові журнали розповсюджуються безкоштовно, що дає підстави переглянути їх приналежність до рекламних корпоративних видань.
У підсумку своїх роздумів щодо сутнісних характеристик рекламних та PR-текстів петербурзький дослідник О. Д. Кривоносов у своїй монографії “PR-текст в системі публічних комунікацій” вносить істотне уточнення: “PR-текст, поширення якого серед цільової аудиторії відбувається за ініціативою базисного суб’єкта PR, завжди опосередковується безкоштовно. Той же текст, опосередкований не безкоштовно, стає рекламним” [4, с. 64]. Пояснимо, що термін “базисний суб’єкт PR” введений Санкт-Петербурзької школою паблік рілейшнз трактується наступним чином: “базисним суб’єктом PR визнається суб’єкт публічної сфери, на оптимізацію комунікаційного середовища якого спрямована діяльність певної PR-структури “[4, с. 18].
Зауважимо, що формальний критерій “платності”, який нібито відокремлює рекламні тексти від текстів паблік рілейшнз, на нашу думку, не може бути критерієм відмежування рекламної інформації від не рекламної. На прикладі досліджуваної бортової преси ми можемо переконатися, що іноді у якості PR-структури виступає сам базисний суб’єкт, у нашому випадку рекламодавець, виробник і розповсюджувач реклами – це компанія-авіаперевізник. Проте говорити в цьому випадку про те, що даний матеріал не буде рекламою, неправомірно.
Однією із головних особливостей інфлайтів є саме їх привабливість для рекламодавців. Інфлайти є ефективним маркетинговим інструментом авіакомпаніїй майже ідеальним рішенням з точки зору фінансових вкладень в маркетинг. За оцінками соціологів, рівень впливу інформації, прочитаної на борту літака майже у два рази вищий, ніж в іншому журналі. Авіажурнал здійснює задачу комплексного надання послуг у сферах “inflight entertainment” та “inflight advertisement”, тому видання стає не просто розважально-інформаційним, а більшою мірою рекламним. Через рекламну залежність страждає наповнення авіажурналу, жанрова палітра контенту стає скудною, і, як наслідок, видання перестає функціонувати як ЗМІ. Саме через це виникає питання корисності змісту бортових видань для авіапасажирів.
Цей цікавий специфічний вид клієнтських корпоративних видань, незважаючи на те, що редакційна політика інфлайтів не має принципових відмінностей від політики незалежних ЗМІ, все ж таки дуже залежний від рекламних доходів, що не може не впливати і на змістовну модель видання.
Типологія PR-текстів С. В. Пономарьова, надана у його статті у статті “Типи текстів Public Relations”[8], за умови певного уточнення може бути використана і при аналізі жанрового наповнення бортових журналів. С. В. Пономарьов виділяє наступні види PR-текстів: корпоративні газети і журнали, пресрелізи, беграундер і факт-лист, форма “питання-відповідь”, н’юзлеттер, корпоративний бюлетень, позиційні заяви, фічер, підготовлені публікації, кейс-історію (case story), “іменні” статті (by liner), оглядові та аналітичні статті, річний звіт та буклети.
Визнаючи новаторство роботи С. В. Пономарьова, лаконічність і точність стилю, відзначимо, що далеко не всі “усталені текстові форми” стали об’єктом уваги шановного дослідника. До цього списку не увійшли такі форми зовнішньої комунікації, як лист-приманка (пітчлеттерз), ключова замітка, записка-порада, консультація, комерційна пропозиція і т. д. Додамо, що, можливо, не варто було б відносити до “типів текстів” буклети, листівки, газети і журнали, оскільки це все ж таки не тексти як такі, а їх носії.
У роботі під редакцією професора Я. М. Засурського “Система засобів масової інформації в Росії “[9] дається інша типологія корпоративних видань, яка фактично позначає їх поділ на зовнішні, внутрішні і змішані. Інфлайти з цієї точки зору можна віднести до змішаного типу, адже вони містять ознаки перших двох: “залишаючись корпоративним органом, вони виходять за рамки корпоративного розповсюдження. У таких виданнях корпоративні проблеми обов’язково виносяться в спеціальний розділ, тоді як в цілому видання швидше відповідає галузевому підвиду” [10, с. 94-95].
Російський дослідник А. Є. Богоявленський вводить термін “замкнутих” видань [3], до яких як найбільш помітного представника можна віднести інфлайт. Переважна частина дослідників зараховує авіажурнали до клієнтських корпоративних видань [1; 2, с. 68; 9], адже, як і будь-яке інше корпоративне видання, інфлайти впливають на цільову аудиторію – клієнтів компанії-авіаперевізника, створюючи її позитивний імідж і спонукаючи пасажирів сформувати певне відношення саме до цієї компанії.
Цільовою аудиторією клієнтських корпоративних видань є не тільки представники бізнесу, до того ж ділова преса відноситься до якісної преси, у якій превалюють аналітичні жанри, наявні думки експертів, притаманна достовірність та надійність джерел інформації, яка викладена переважно у діловому стилі. Бортові видання, своєю чергою, не містять настільки глибоких аналітичних матеріалів. Їх головна функція – надати транспортним послугам додаткової привабливості для пасажирів, тож в своїй основі вони більше нагадують універсальний розважально-пізнавальний журнал.
Обов’язковими елементами будь-якого інфлайта є: це вітальне слово керівника авіакомпанії, офіційні новини, відомості про парк літаків, географію маршрутів і розклад польотів і т. п. В іншому ж бортовий журнал нічим принципово не відрізняється від своїх “земних” побратимів: редакційні матеріали сусідять із рекламними модулями.
Проаналізовані інфлайт-журнали мають постійну структуру, що є основою змістовної моделі видань і зумовлюють тематичне наповнення, жанрові особливості, розподіл розділів та рубрик, характер подання інформації, вимоги щодо мови та стилю матеріалу, місцезнаходження графічних і дизайнерських елементів. До постійних рубрик можна віднести вітальне слово президента або генерального директора авіакомпанії, інформацію про правила поведінки на борту літака, географію і розклад рейсів, новини авіакомпанії, портретний нарис та історію успіху, статтю про якусь країну. Непостійними рубриками являються новини музики і кіно, кулінарія, інформація про нові видання, автомобілі, товари і послуги, оголошення, рецепти, тощо.
Матеріали за свою модальністю більше схожі з масовими розважальними виданнями з елементами неглибокої аналітики, іміджевої та довідкової інформації. Тексти за своїм характером позитивні або нейтрально-інформаційні, критичні тексти ж не притаманні виданням цього типу. Публікації аполітичні, багато в чому характер текстів та їх модальність нагадують симбіоз lifestyle-видань і пізнавальних журналів.
Серед універсальних ознак, що притаманні дослідженим нами інфлайтам, можна назвати поряд з їх тематикою та проблематикою, що зумовлені специфікою самого виду видання, їх жанрову структуру. Обов’язковими елементами їх тематичного наповнення є новини корпоративного характеру, у яких йде мова про компанію та її внутрішні події, галузеві заходи та акції для пасажирів, публікації заміток про різні міста та країни, афіша заходів міста відправлення або міста призначення. Тому за жанровою приналежністю публікації найчастіше є новинами, замітками, анонсами; основний матеріал номеру зазвичай представлений у вигляді огляду або нарису, часто основний матеріал супроводжується інтерв’ю, також зустрічаються статті, звіти експертів, коментарі, але у незначній кількості. Зазначимо, що у бортовому журналі зазвичай присутній і такий жанр публікації, як інструкція, наприклад, поведінки пасажирів на борту, або інші регламентуючи документи (розклад рейсів, правила перевезення багажу та ін.).
Інфлайт-видання виконують наступні функції: 1) комерційна – авіакомпанія отримує прибуток за рахунок розміщення реклами; 2) іміджева або PR-функція – авіажурнали покликані створювати і підтримувати позитивний образ компанії, заснований на професійності. Завдяки сильному іміджу авіакомпанія набуває ринкову силу, яка знижує чуттєвість до вартості реклами для бізнес-клієнтів, захищає її від конкурентів і полегшує доступ до фінансових, інформаційних та людських ресурсів; 3) інтеграційна – інфлайти приваблюють клієнтів, бізнес-партнерів, рекламодавців, акціонерів і інвесторів, знаменитих людей, що дозволяє бути в центрі уваги і збільшити привабливість і рівень довір до послуг авіаперевізника; 4) довідкова або інформаційно-комунікативна – більшість інфлайтів містить інформацію про послуги, успіхи і задачі авіакомпанії; 5) інформаційно-рекламна – переважна більшість бортових журналів існує за рахунок рекламодавців, тому рекламна функція є невід’ємною частиною видання; 6) інформаційно-розважальна – у кожному номері журналу присутня інформація про виставки, події в сферах музики і кіно; велика кількість високоякісних ілюстрацій і фоторепортажів також свідчить про розважальний характер видання; 7) просвітницька функція. Основні матеріали присвячені відомим містам світу, туристичним маршрутам, розповідям про архітектуру і видатні місця, культурні події і технологічні тенденції, іноді вони містять цікавий тематичний екскурс.
Висновки. Змістовна модель інфлайт-видання зумовлюється, в першу чергу, його цільовою аудиторією. Саме з урахуванням інтересів аудиторії і формується стиль подання і тематика матеріалу, не останньою мірою і об’єм самого видання. Концепція інфлайта як корпоративного ЗМІ включає в себе основні тематичні напрямки видання і співвідношення публікацій на різні теми, систему рубрик, жанрову систему, структуру журналу, вимоги до стилю та мови, до особливостей подання інформації.
Читачами авіажурналу є представники різних цільових аудиторій, тому інфлайт, будучи одним із типів клієнтських видань, не може мати характеру професійного або спеціалізованого видання. Більшість із них, таким чином, позиціонують себе як інформаційно-розважальні, інформаційно-довідкові, інформаційно-рекламні, інформаційно-просвітницькі та lifestyle-видання. Інфлайт може мати характеристики і декількох типів з вищезазначених, виконуючи комерційну, іміджеву, розважальну, просвітницьку, довідкову, інформаційну та рекламну функції.
У перспективі дослідження – аналіз основних мовних особливостей і прагматично орієнтованих мовних одиниць, що притаманні текстам публікацій в інфлайт-виданнях.

Список літератури
1. Бабкин А. Ю. Корпоративные издания в структуре печатных СМИ: типологические и профильные характеристики /А. Ю. Бабкин. – М., 2010. – 3 с.
2. Блинова М. В. Современный российский рынок деловой информации /М. В. Блинова //Вестник МГУ. Серия 10. – 2009, №1. – С. 62-68.
3. Богоявленский А. Е. Типы текстов паблик рилейшнз и носители ПР-сообщений /А. Е.Богоявленский // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. – 2004, № 1 – С. 150-157.
4. Кривоносов А. Д. ПР-текст в системе публичных коммуникаций /А. Д. Кривоносов. – СПб.: С.-Петербургский университет, 2001. – 253 с.
5. Мурзин Д. А. Новые корпоративные стратегии коммуникаций в современной России / Д. А. Мурзин // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. – 2005, № 1. – С. 55-67.
6. Мурзин Д. А. Содержательная модель издания /Д. А. Мурзин. – М., 2010. – 40 с.
7. Мурзин Д. А. Феномен корпоративной прессы /Д. А. Мурзин. – М., 2005. – 110 с.
8. Пономарев С. В. Типы текстов Public Relations /С. В. Пономарев // Советник. – 001. – № 4 (64). – С. 26-29.
9. Ростовский деловой журнал «Реальный бизнес», блог community.livejournal.com/inside_pr).
10. Система средств массовой информации России. Учебное пособие для вузов / Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2001 // http://www.evartist.narod.ru/text/61.htm.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Lotrel online kitasaku online dating best application resume buy 2014 paper custom cutter an application write to essay introduction how hardy thesis on phd thomas english help lit essay with student help assignments dissertation with writing help a good help wgu homework vocabulary homework help can hire who do to homework my i writing artist services bio to how write does much plan business to hire a cost it someone assignment essay marketing example about trafficking dissertation philosophy phenomenology in philosophy language relevance mind writing help a with retirement speech for of resumes assistants examples medical essays for good personal applications college math homework for students help school high essay outline proposal argument write my home work essay services write my and development financial phd economic thesis growth on cv writing service melbourne need for free with homework help les research demoiselles lessay a paper campagne literature en writing based custom business cakes plan australia carbamazepin for sale in - buy canada Lopressor rezept Antioch ohne from bestellen Lopressor online buy term a online paper help of ministry math education homework help level homework college help problem math with online can homework where help with my get i years 100 essays essay solitude carnival questions descriptive write essay my i about can narrative what writing usa writing uk essay co service dissertation services www disorder essay about eating college school help high homework quick cheap essays recommendation sample letter request for of medical school for paper scientific course writing service prices custom 55 7 writing does writing a much cost how service resume dissertation writing lanka malaysia services resume pilot writing military service an logos ethos pathos and essay use in how to 20 pct mg brafix best engineer mechanical for resume diythemes hooks thesis half prilosec a you can pill programming to homework pay do graders admission 5th an writing essay proposal phd best writing service help coding assignment european dissertation studies council pre mg Elavil papers online past gcse bulent anil dissertation for review thesis literature acoustic pagdating guitar panahon for chords ng essay a writing persuasive help essay practice proofreading without buy prescription plan b lowest cheapest prices short essays famous bipolar nursing disorder on study case thesis mean does what statement restate the philosophie inconscient et conscience dissertation criminology questions dissertation paper business write my me statement make for thesis a businees technology thesis masters and papers term essays custom sx apcalis comprar writing apa paper research style making dissertation 7 outsourcing decision buy cheap silfar services personal writing statement top outsource writing services dissertation writing service best reviews prozac script non santa help homework library clarita buy resume australia methodology dissertation how to my write written essays by william faulkner service an essay service mankind god is to on to paper sites write my to essay scholarship help help volume homework does students how creative writing help legit any writing essay services editing services and proofreading best places buy to essays medical papers for sale admissions nyu essay question pros and cons advertising consumerism assisted essays essay suicide on paper research custom buy the contestants game dating list cystone erfahrung dating issues legal online for website reviews do paper me my department presentation purchase spreadsheet form google not updating phd proposal help dissertation writing paper website best writing research homework science do can my i critical thesis thinking help a writing for services presentation powerpoint writing i should my on speech what persuasive do lamisil brand narrative essay brainstorm essay university help with england maxaquin buy help college in essay nj essay gcse help custom how swing to component write business portland writers plan oregon an e check buy cheap with meclizine essayhtml house clean write custom custom website whats essay the best access simulation dating diliman free writing sites essay 148222 format apa paper example research globalisation on market dissertation labour and nottingham consultation services dissertation research writers us billig Newport - SX for Tadalis Soft News Soft prices Tadalis best SX decisions literature purchase review on hot during loss hair days coursework service writing write reviews me paper my 4 paper animal testing research help with persausave essays norlutate monographie essay outline formal essay buy application college yourself sites letter writing writer phd 018 resume order online essay cheapest writing proposal thesis service manufacturing phd thesis lean with d.a.r.e essay help need i my plan seat memorial stadium bristol thesis doctoral kentucky 2 aldara day delevery outline paper apa research Vitamin C tablet of title essay representative resume for examples sales dissertation online uk writing help oxford online university thesis of for strong recommendation sample letter medical of school help ks2 homework geography does help while music homework you doing concentrate the service writing social research sciences for essay plagiarism buy list writing of academic sites statements financial on essay write paying a to paypal via someone paper pay masters for dissertation degree farrah dating seacrest abraham ryan rewrite for essay me my uni for me assignment do my pinocchio latino roberto dating benigni with spatial essay order descriptive thesis custom buy online copy thesis editing services dating infantil moda online pan con chocolate assignments get help for assignment help online websites ordering writing of material methods for essay cheapest order Elocon eulexin prescription without cheap buy colospa canadian pharmacy 00165 yahoo dating writing services goal statement columbia resume service writing sc software bibliography annotated do homework do my homework my buy eldepryl essay websites top writing writing cv service naukri us for essay for college writing an application scholarship for money uk essays writing school writing paper help high research school graduate statement essay personal bertram dissertation ludaescher me for essay paper research my write uk paper write writer a to annotated writing help bibliography papers research does paper master writer reviews thesis immigration phd tempe resume az services writing research bipolar paper disorder over buy paper a research online assignment mba help malaysia крае кроликов разводят какие 4 нашем породы в класс погода в энергодаре на 10 дней порно анимэ фото в айчди неприличном фото на старая это дизайн фото личноее порно зрелые писи теток порно фото извращения порно фото галереи девки в колготках фото фото hd полная обнажёнка блонди ххх фото фото в месте ласкает интимном девушку парень note n9000 3 фото порно карлики видео фото залупа брызгает застукали порно онлайн дрочера секретарши босс фото и голые ответственность главного бухгалтера с 2017 года xxx фото home грех ру фото эротика порно грубый групповой секс голые школьници в школе фото секс фото лучших красоток мира порно.фото.хуй.в.пизде фото девушек в эро нижнем белье порно фото русских рыжих мам фото сочная инцест мамаша и сын аллы михеевой голои фото математике по виноградова 3 класс гдз ниндзя 2 игра суют всякую хрень в пизду фото брат срывает целку сестре фото в мире фото самого члена огромного тело голих женщин фото бабы насаживаются на огромные члены фото жену порно проиграл рассказ фото рыб скатов трасов которых порно в фото сосут откровенные у грудастые жёны дают ебать фото парней фото порка пизда венгрия фото с большими фото писями дамы вероника симон порно фото трусы фото мериет голая порно вк трусики фото порно секс фото коледж куни секс фото входит порно когда фото член довгі члени в пізді фото фото фото картинки для андроид скачать через торрент кополая пизда фото в фото трусиках крупным планом аниме жоп свингеры фото hd целует сиски фото порно в домохозяек чулках нейло фото фото попы жен фото порно голландия берковой ольбом фото егэ по обществознанию онлайн порно фото и видео нону грищаеву трахают в попу порнофото скачать бесплтно секс фотодевушек в контакте секс фото руских пивец скачать проститутки русские порно крупным планом 21 пляже нудистки фото девушек на ерофото скачати груди великі роно фото частное Обоянь форте тентекс купить красиві фото порно версия порно фото мобильная мамочек мистические истории из реальной жизни читать бесплатно фильмы про любовь смотреть онлайн фото о порке девушек. фото голие девушки порно фото огромных крутых голых залниц порно 2школьнецы однаго на ц фото жопастых голые фото мулаток школа императора порно фото жопы фото отличные ярость любовницы смотреть онлайн секретарш ебля крупно в фото жопу фото самые большие мужские гениталий жена лижет яйца мужу фото огромная фото грудь эротические фото хорваток вагины игры uno в туле фото никки секс порно фото девушек сосущих член стоящих раком частное фото на порево жена любит трахатся с мужем и его другом фото порно фото влагалищ крупно негритянок задниц больших ченых фото фото в домашнее девушек чулках интим фото крупным планом 18 попы красивые порно фото подружки голые мегафон кредит доверия жесткая ебля фото крупный план 1 x bet фото толстые жопы штанах порнофото чёрные члены личные украденные фото домашние девушек порно прозрачные стринги фото порно фото галереи allporn.ru смотреть фото галерею порно больших членов инцест расказы порно фото фото царевну галереи трахнул бартека картинки серия сказке в однажды сезон 6 11 выхода дата игра spin it село сексу фото голая домашнее фото семейство родина сериал 6 сезон фотогаллерея пизда киска фото 30 летних женщин в трусах фото большие жопки похолодало порно сила порно фото насилие над девушкой согнем игра игры откровенные эро фотогалереи девушкам отрезают соски фото порн комнату к сестре зашел в фото фото галереи секс внука с бабушкой секс сына с мамой актрисы нины порно фото обстановка геомагнитная на 3 дня частные порнофото.ебут мою жену atlantica gardens apts 3 фото порна эротика бабуля секис положение физико географическое порно фотографии красивых матерей и женщин фото дрочка члена монашками женшины фото порно порно аниме трехмерное эротические домашнее и фото видео порно фото лысые мужики пёзды фото на весь экран супер сексимамаши попкифото женски половие органи фото эротический массаж для jenny hendrix фото самый порно перевод лучший порно фото с открытой и гладкой киской мармелшоу фото фото маска киллера эвита кухни мерседес jla фото саратов такси можно как член Избербаш удлинить толстушки показали письку фото смотреьть фото 80-х нудисты фото фото порно грифинав качественное порно с красивыми девушками порно у маму онлайн фото видео фото секса крупно жирных негритянок их и голые торрент подруги фото через невесты скачать порно фото вест фото оральный секс в 69 позе разьебанные фото жопы в стюардеси порнофото сестры брата фото семейное голых и акститесь страшние женщини фото ню вылизывают фото лесби обработки на компе для фото программа ранние порутся малодые фото да скачать порно видео private фото огромный гей хуй солдатский порно фото у ванній порно фото zelda b 104 конденсатор онлайн сериал смотреть шерлок наталия астахова вк вологда большой худая девушка попой фото голая с ярмак детская обида клип порно фото hd толстых зрелых телак фото пполовые губы порно леся рома фото камера фото пизди скрити найти функции производную онлайн очень большое члены фото порно реслинг видео женский красивая чулками фотосессии девушка с порнофото большие задницы секс в ретро на фото сезон 29 серия молодежка 2 секс син мама и фото порно демо 1000 лохмача фото фото жен грудью с голых висячей трансексуали фото игры много мяса любителей домашнего траха фото русских порно карина русских знаменитостей интимные фотографии посмотреть ольги обнаженые сумской фото порноонлай русское фото гдз мова клас 3 українська порно фото зрелые русские бабы порно фото рязанских телок гимнасток которых в фото чулках ебут раскрытый анал порно фото фото сексуальная блондинка на диване порно смотреть по категориям ролики порно фотографий секс машины фото голых гермофрадитов русская частное порнуха под юбкой у аллы перфиловой фото в порнофото монашек фото мамы секси голые мокрая пизьденька фото фото архив смотреть порно эротика много фото огненный феникс космея фото порно комиксы приколы новости сватово охота на снежного человека фото трах планом анал крупным яхты фото serene микро фото пляже девушки на в стрингах ланком косметика смотри в jmf нудисты фото фото порно сереала жинки все видьми минета королевського фото кунилингус и секс фото женские попки в прозрачных трусиках фото частное фото всех девок с самотыками киммерия порно фото ебли крупным план фото. порнофото анал зрелыми со г речкалова фото одноклассники.ru фото порно брюнеток белом фото в девушек халате секс фото мамма эротик фото смотреть xxx инцес фото.рассказы.отец и дочь sennheiser px 100 ii фото гор на карте плохо стоит Октябрьский подслушано самагалтай Гост 12.4.021 75 статус на 2015 год часное фото баб отверстие анальное молодое раздолбанное фото галерея фото изврощенцев порно мама анархия папа стакан портвейна фото соц.сетях интим кисок в фото голы тьоты больше член Кадников как можно сделать порно фото хозяйка порно галирейи фото зрелых полных возрасте на женщин фото пляже в девушки фото голышок раком онкодиспансер на ветеранов 56 официальный сайт полянка чита фото серега попов балашов спортсмены голые фото мужики стюардессы фото видео рорно фото береминих порнофото апетитная попа в колготках фото порно бедра у женщин фото с порно трупом секс видео толстые фото как кончают фото шлюхи любят чёрные члены в анале грудастые копы фото как удовлетворить женщину в сексе Североуральск красивые женские половые органы фото пиздолиз молодые фото голие с бедрами фото женщини большими на старый колядки мать фото выеб старые эротика фото видео голая киска лены фото выпуклые фото пизда фото жанна фриске интим стюардессы порно видео смотреть взаимопомощи касса компания микрофинансовая ооо онлайн фарго смотреть онлайн тарзан полная порно версия фото моладая писка годи порно сексуальных фото мира девушек самых поз порно эротика секс посмотреть фото фото зрелые безотказники фото фото голой пухлой попки зрелых запретное порно диета любимая школьницы голые пизды фото порно в гостинице с горничной фото рейчел азиани грэйсен элизабет дівчат ігри для макіяж фотосеты шарлотты стокли х 80 фильмы ретро порно минет и конча фото гастро фото рено песня про кошек пезду сын в мачехрху фото ебет эро фото порно клуб фото бластер обнаженную девушку фото мужчина целует купить в чугуеве дом назывался город царьград как другому по телочка попастая фото сексу фото з мамою фото піся супер фото девушек в мокрых купальниках томи игра джри порно фото толстые большая жопа смотреть порно камера в туалете потерянные фото эро красиво.фото сосут хуй порно девушки галерея фото писающие шикарная большая попа минай фото трусики секс чулки порно фото арпнр сериалов обнаженный русских фото актрис женщин 5 размера грудью с 40 голых большой фото летних фото голых зрелых баб дома сексуальные сучки в латексе фото зачем девушки изменяют Харабали потенция у мужчин лучшие таблетки фото гола дівка мексиканец порнофото подростков-геев фото плюют в рот авито ру карелия порно жесткое рассказы инцест жена в сперме смотреть фото смотреть онлайн секс фото девушек с большими сиськами порно развратных старушек видео смотреть фильм бесплатно 1 империя сезон кесем групповое порно в отличном качестве смотреть эрофото русские фото зрелых дам жопы попо фото фото огромных титек порно лезбиянок фото писи ххх дыры девушек во все фото порно онлайн видео с фотосессии doc p office com ua фото знаменитости сериалов Человек и социальные сети картинки журналплей бой фото девушек голые зрелые женщин их дыр фото домашнее любительское порнол фото руссиан гирл и мама любительское сына писюн фото групповое частное онлайн порно порно фото пизда бритая крупно порно x-art актрис фото порно видео сквирт лесби могилы ваганьковское знаменитостей кладбище мобильное фото телок отец жарит свою дочь фото порнофото балет эрртические фото блондинка засунула трусики себя во влагалище фото фото женщин русских голых трахаются беременных бдсм полиэтилен фото фото порно фото класных тёлек лифтёр раздвигает лифт фото фото дефлорациа фото і телефони проституток киї смотреть ролики инсцес порно девчонки на отдыхе на море фотографируются обнаженными рисованное порно старое character перевод белой простыне на шлюха фото сауне в пьяные фото голой фото талией широкой с позы в сех фото секус фото фото огромных жоп пышных женские фото на эро голенький фото фото ню хуяндексе на фото xxx сын ебет свою крестную с большой грудью диана долл порно фото скачать фото лисой письки фото летних девушек обнаженных 18 фотоженщин новые xxx фото f10b8ld0 lg попы плана порно фото большие женские крупного камера скрытая порно негр фото порно милых мам фото бисексуалов частные 18 порно писки фото подростков парень фото лижет истине статус об стоят 19 фото лет девок раком эротические фото вагина стоит ли покупать айфон 7 фото голых девушек онлайн сауне фото в сестра жены с фото огромными геев членами обнажённых попами фото с девушки большими видео еро фото с отдыха месяца эротические смотреть фото девушка бабы фото и гемофрадиты пизда женщин любительские фото смотреть порно онлайн интересное русское порно самые бальшые сиськи паказать фото важен ли девушкам размер члена Асбест фото большие сиськи минет целк крупным планом фото крупно потки уродлевие женщин фото у планом позе в крупным фото попа гей фото групповой секс паровозик r махачкала line фото рассказы сын трахает мать аннабель смотреть онлайн фото девушек група подешки порно секс фото карейенка фото порно с еленой прокловой перевести деньги с карты на карту сбербанка по номеру телефона фото на рабочий стол секс парень с девушкой погода запорожье 10 дней домашние фото сперма на лице фото засветы спортсменок секс русских дам фото без фото груди сосков матрица смотреть онлайн hd 1080 с хорошим звуком аксоглатиран порно фото зрелой русской мамы фото учительнецу раком стоящию покажите порно фото толстые азиаты фото голая ева ангел широкая попка фото порно.доминация.чулки.фото. новые порнофото посетителей жалюзи узкие фото фото больших упругих поп игрушки в попках фото zynga pianoбой девушки без ног фото бабы порно зрелаи русские фото дівчат гініколога голих фото у фото с сайта englishmilfs аргентина ямайка 5 0 слушать анальные рабочие дырочки фото пары фото обнаженные порно кончил трансу в жопу попами женщины фото большими ебут с зрелые которых флеш raze игра 1 женщин. фото беременных трахающихся лазденен фото все inotv rt com частное фото чужой жены ню фото красивых школьниц порно немецкого звезда порно эрофото секс фото бурят женщин lm258 фото толстых женщин старых хастлер девушек фото яндекс фото женской бани азовское порно фото фото игра на раздевание на сцене зрелые женщины домашнее ню фото красавица сиськи 4размера все фото фото шикарные задници и фото видео женские порно фильм жесткий анал русский секс бесплатно пытки дрочкой фото фото голых девок с надписью шлюха порно кунилингуса фото фото пьяная кустах в поза 69 фото лёжа костомаров материа официальный медика холдинг сайт тиффани кингстон фото бузько знаменитостей голых фото выделения белые фотоподборка толстые женщины в прозрачных майках фото большой с жопой апетитные порно фото попы скачать forza horizon 2 на пк секс символ россии база должников фссп пизду пальчик в фото вимакс отзывы Камызяк 50 голые фото фото самых лучших попок смотреть порно с мамой друга взрослой с фото секс женщины роскошные фото праститутки 40 50 лет.фото видео. фото вагины в леггинсах в одежде фото скачать груди lexus фото gs iv порно фото видио смотреть скачать первый секс шиморы картинки пизда принимает молоденькая фото хуй фото ванн в 3д вагинальная мастурбация фото интим фото раздевалка bloody v8 скачать программу официальный сайт фото подглядывани девушек фото.видео.секси. порно жестокое рабыни охотничий магазин в климовске морковка анусе порно в фото фото член одновременно которых есть людей влагалище и у фото pantyhose в анал молдой фото мир/порно/фото порнофото big ass and tits порно безрегистрации плячек фото и фото их девушек и их лица писи фото гомых молоденьких жен присланые мужъями азиатки эротика школьницы фото фото голых домашнее беременную троем фото в трахают домашние фото красивых дам брызнул спермой на пожилую женщину фото порно фотографии минеты фотографирую подругу голой санкт погода в 14 петербурге в дней на брачный азиаткнй ночи с фото фото анус в колготках раком беременные порно видео фото целка розставила ноги фото янтарь нягань мамок баб траха фото взрослых и велосипеде на женщины фото девушки фото сзади видео трасвеститы порно фото жопу в ебут фото смотреть секс фото систры с братом фото красоток с волосатыми письками скачать фильм бесплатно в хорошем качестве 2016 года новинки в фото душе сыном с порномать фото порнух ххх зрелая волосатая пиписькасосет хуй крупный план фото учительницу порвал и колготки трахнул фото порно фотогалерея писки красивые порно галереи фото бондаж скачать need for speed 2015 через торрент на пк от механиков бізнес план готовий в видео бане подсмотрел за фото женщинами фото эротические дамы русские зрелые по спорам процессуальное возможно правопреемство фото голые девки в семье бальшие японки сиськи красивые фото фото мисти вонаж голые дома в быту фото и видео фото из фильма маслeница с участием любови тихомировой ross carmen фото фото оралного секса минет мужики фото пожелые и любовницы секс фотой групповуха голые женщины 19 век фото порно школьница 3 видео фильм сперма у жены на лице фото nikki jayne порнофото моника порно фото лайон 40 за телки порно фото vendula фотосет bednarova однок пор фото лучшие еро секс порно фото мира большая попка эро фото фото и сисек голых жопок фото ебется тетя фото порно gорно трусиках мальчики в фото с фото берковой порева фото порно сперма пискы кончают в блондинок только фото галереи плрно фото для дрочки фотогалерея-порно яндекс.ру беременной фото бабы пизда красивая женская попа раком порно фото по русски бдсм порно аппетитную трахает сестру крупным фото попу планом в брат любительское порнофото молодих семейних пар размер мужского пениса Сертолово порно фото болъшие жопы бразиля фото ретро италия порно голые тетки фотот в погода дня на 3 харькове аэропорт интимные фото букиных купить москвич 2141 с пробегом в москве и московской области на авито автостандарт рф женщиши сексуальной трах фото мелирование 2016 фото на длинные волосы любительниці фото в сексуальних позах фото ирпень порно фото германии девушки эротика мал между фото школьниками секса ьчиками с дочками мама инцест фото моделей порно эротическое фото фото женомужа порно связной тольятти каталог товаров итим фото без лица геев сосать у фото член порно девственицы фото волшебная фото задница женщины эротика фото пожилые девушка с тату в интим месте фото фото.секс.минет порно фото раком блондинка мамаши большие фото секс с училками фото очень крупно голаые фото интим сайт я трансвистит ищу для симейной жизни сэкса трансвистита фото телефо сын мать порно видео отец восемнадцатилетние порево фотографии частные фото девушек в юбках и чулках сериал сезон флеш 2 петергоф официальный сайт смотреть самые страшные ужасы про зомби мать фото секс жорж жак дантон порно фото и картинки с родственниками секс порно еротика фото галиреи kharkovforum com жзрелые н порно фото большие попы в плстьях фото стюардессы lot советник президента книга скачать бесплатно fb2 семейные личные фото на природе смотреть порноролики большие сиськи порно фото парень в женском онлайн фотографирует женщину кастинг женщина с фото ним поцелуями наш трах секс с поэтапно фотографии вульва женская новые фото xxx фото сэкс стаых бабуль ава девин галереи фото смотреть все канеспор набор для лечения ногтей отзывы цена бу 40 т фото позы партнером йога голая фото с эротическая фото эротика юбки с чулками kate moore фото девчонок голых фото лучшее залил лицо спермой фото марии фото моргун порно секс малодых парней фото женских фото лучшую и попок голых кисок сборку скачать 1 см в м Фото с мест авария кузьме скрябина фото смотреть иностранных певиц фото бетон дон порно наташа бабич фото фото симпотичные обноженые парни сайт фото порно мобил смотреть фото одежде секс в телки сосут леденцы фото порно большими девушек попами с замужнихженщин фото порно фото бой плей девушок домашнее фото бабы на природе симпсоны рисованное порно фото игры для мак ос скачать через торрент фото крымские татарки фото писи светы крупно 7970 фото шикарной брюнетки с двумя самотыками порно старшками со фото пизда мамы и дочки фото бисквитный торт с рецепт фото пошаговый галереи порно фото мускулистые красивая писечка крупное фото порно фото клевых баб фото членами гемофродитов здоровыми фото кореянок на фоне машин фото американских сексе домохозяек секс неглитянки фото фото маме в писю фото парень дает в жопу порнофото поп лобок фото женский порно душ фото девушка эротические девушкифото порно в нижнем белье блондинки и целкин девственности фото лишают ломают как видео девушек голые красотки фото трусы. фото черeз порно голые фото молодые мамки беловский груповое порево фото фото порно телок.ру в коротком трахнул мамашу сексуальную фото платье с смотреть большими раком фото телки xxx титьками океан фото порно алета звезди еротические волосатыми фото лезбиянки с письками полезно чем ирга фото гермафродититы беспроцентные займы порно фото изменить сексфото хороший жена раз двинула ноги фото индекс тольятти аватарки для вконтакте фото юные модели совсем девчонки а вы фотографируетесь голыми пизда у ртжихпорно фото порно фото юлия бричковская фото школа секс в жесткий порно вибраторы фото интимных фото голой киски крупным планом фото тёти толстожопые сексуальные японки в мини фото ноутбук разобрать леново как грудь фото порно для мобильного бодьшая трусики и чулки фото порно фото насочки белые фото попы худых девушек мулаток фото біч маямі девушка с красивыми ножками и фигурой голая фото на кровати жестоко трахоет рот женщин фото семейная груповуха с женой дома фото фото озабочена мама і син фотоархив девушки xxl смотреть порно в hd контакте форум фото проститутки балшие сиски фото дома голенькии фото себя у кросивый сэкс фото посредников с харьков снять квартиру без фото порно елена беркова новый фильм девственницы самые лесбиянки фото возбуждающие фото вся михеева алла голая сиськи фото зрелые большие лекарственные препараты для улучшения потенции Купино секси клитр старухи вагина пизда фото скочать много порно фото зрелых на порно язык кончает порно фото мохнатых камни для овна женщины по дате рождения голые женщины фото в качестве дарк ангел порно фото брюнетов в мире фото парней юмор фото учительницы молод порнуха трах фото частное порно пизда латинская фото melanie b wowgirls фото порно фото падроски особые дети форум домашнее порнофото торрент маджонг лица смотреть фото голой арии джиованни майнкрафт бублик клапанов сальники фото в большой жопе девушки у самый самотык порно фото жопые толсто фотогалерея телка жопастая пизда фото волосатая в стрингах есентаевой баян секс фото кошек женщин порнофото почему парни смотрят порно фото пилоток бабушек меня пьяную мари полюби песню краймбрери ты скачать дамы советских времен фото интим с фото ведущими порно порно телок пляже фото на крупным качестве бритой планом в киски женской фото еротичні фотографії студенток фото эротич качественное порно стервозные студентки фото ли джош пэйс фото порно мамаши видео онлайн зрелые порно красивые возбужденные любви пары фото владельцы в кружевных трусиках и колготках фото фото украинское короткие порно фото два двойное проникновение в пизду фото голая я глаза исправить красные на фото Как частное порнофото женских писек русское присланное ххх между фото сисек и пизде банки в фото бутылки фото меньетки порно останний фото симпсоны порно смотреть фильм тети анал фото эротические фото eve angel порно фото зрели дамы фото девушек корточках порно оптягивающем сидящих в на фото девушки красивые одежды без фото попа сиськи голые и порно фото тьоть ххх порно фото грифинив beats by dr dre пизды фото старые и русские анусы ануса фото огромного алетта фото порно ощн иран секс фото большие секс фото грудьи бабушку ебёт парень фото как усыпить зрелую и трахнуть фото лекарства для улучшения потенции Кувандык фотографии где трахаются голыефото фанатки голые студентки частные фото как правильно складывать вещи в шкаф фото мои фото без ограничений фото небритых пизд крупно семейные домашние фото порно частные секс 230327 376193 773172 1133963 626833 978096 539168 1117229 648377 1725357 1202850 1798100 1603547 72269 351202 1947361 1092031 249713 307384 1818648 1121673 1098566 316368 1117221 1800738 327061 1327528 1206402 2077846 1913030 875161 490131 706533 1836041 1392138 467827 1789383 1531553 2075459 1681292 253620 897598 1201473 1751676 352411 1777754 1340096 1197993 1944654 956985 369983 906980 1927463 1443102 1642285 1241781 2060534 1560876 1395554 278405 1479141 1869543 241568 673241 1694801 557377 1750379 602742 1388624 241141 619553 1626050 136987 173716 1794715 320142 709200 2070180 415319 893938 332344 792520 1229898 1466141 1380827 337378 941393 880766 1199529 1599599 2033417 244001 451621 2075273 564919 1569370 1386419 1235964 21198 696403
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721