СПЕЦИФІКА ПРАГМАТИКИ ТЕКСТІВ БОРТОВОЇ ПРЕСИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Ю. Г. Полєжаєв
Запорізький національний технічний університет,
м. Запоріжжя

У статті проаналізовані визначення таких основних понять, як “корпоративне видання”, “інфлайт”, “PR-текст” і систематизовані типологічні, структурні, тематичні, жанрові та функціональні особливості текстуального наповнення інфлайт-журналів з точки зору комунікативно-прагматичної конвергенції.
Ключові слова: бізнес-комунікація, PR-текст vs. рекламний текст, цільова аудиторія, прагматика.
В статье проанализированы определения таких основных понятий, как “корпоративное издание”, “инфлайт”, “PR-текст” и систематизируются типологические, структурные, тематические, жанровые и функциональные особенности текстов инфлайт-журналов с точки зрения коммуникативно-прагматической конвергенции.
Ключевые слова: бизнес-коммуникация, PR-текст vs. рекламный текст, целевая аудитория, прагматика.
The definition of the terms “corporate press”, “inflight” and “PR-text” are analyzed and key approaches to the typological characteristics of the corporate press are examined. The article also classifies typological, structural, topical, genre and functional peculiarities of the texts in inflight-magazines from the point of view of communicative-pragmatic convergence.
Key words: business-communication PR-text vs. advertising text, target audience, pragmatics.


Постановка проблеми. На сучасному етапі можна спостерігати зміну типологічної структури преси. Старі типи видань змінюються або зникають й з’являються зовсім нові. Усе частіше виникають “гібридні” інформаційні продукти, що поєднують у собі раніше непоєднувані типи видань. Види та типи корпоративних ЗМІ (О. Д. Кривоносов), їх функції, задачі та характеристики (Д. К. Дегтяренко) вивчалися переважно в дослідницькій журналістиці; не залишилися поза увагою специфіка, критерії ефективності (Л. С. Агафонов, Ю. В. Чемякін) й подальші шляхи розвитку корпоративної преси (Є. В. Лапін). У той же час проблематика змістовної моделі корпоративної преси була досліджена недостатньо, а лінгвістичний і прагматичний аспекти текстотворення взагалі майже не вивчалися. Також не було проведено порівняльний аналіз моделей медіаконтенту вітчизняних та закордонних інфлайт-видань.
Таким чином, актуальність теми дослідження зумовлена недостатньою мірою вивченості прагматичного аспекту концепції інфлайт-журналів з боку їх змістовного насичення. Об’єктом лінгвістичного аналізу стали тексти авіажурналів «Меридіан» та «SwissMagazine», предмет вивчення – прагматика текстів цих видань з урахуванням їх видової і жанрової різноманітності.
Мета – на прикладі інфлайтів «Меридіан» та «SwissMagazine» вивчити та проаналізувати специфіку прагматики текстового наповнення такого типу клієнтських корпоративних видань, як авіажурнал.
Сьогодні немає чіткого визначення бортової преси. Дослідник Д. О. Мурзін у своїй книзі «Феномен корпоративної преси» не дає чіткого визначення бортовим виданням, називаючи їх видом рекламного корпоративного видання [6; 7]. При цьому він звертає увагу на схожість їх із діловими виданнями: корпоративна преса виконує такі ж самі функції, що й ділова преса – забезпечує бізнес-комунікацію [5, с. 55]. Зазвичай бортові видання мають усі ознаки журналу, а саме: періодичність випуску – від одного до двох місяців, менший по відношенню до більшості газет формат, об’єм тексту та їх жанрова розмаїтість, об’єм видання, однак термін ″бортовий журнал″ у науковій літературі і теоретичному тезаурусі сучасного журналістикознавства не зафіксовано.
Авіажурнал (або інфлайт-журнал) виник під впливом багатьох факторів і будучи доволі вагомим інструментом менеджменту для ефективного налагодження комунікації між клієнтами авіакомпаній та авіаперевізниками сьогодні є одним із представників корпоративних ЗМІ, що вдало виконує PR-функцію. Бортові журнали розповсюджуються безкоштовно, що дає підстави переглянути їх приналежність до рекламних корпоративних видань.
У підсумку своїх роздумів щодо сутнісних характеристик рекламних та PR-текстів петербурзький дослідник О. Д. Кривоносов у своїй монографії “PR-текст в системі публічних комунікацій” вносить істотне уточнення: “PR-текст, поширення якого серед цільової аудиторії відбувається за ініціативою базисного суб’єкта PR, завжди опосередковується безкоштовно. Той же текст, опосередкований не безкоштовно, стає рекламним” [4, с. 64]. Пояснимо, що термін “базисний суб’єкт PR” введений Санкт-Петербурзької школою паблік рілейшнз трактується наступним чином: “базисним суб’єктом PR визнається суб’єкт публічної сфери, на оптимізацію комунікаційного середовища якого спрямована діяльність певної PR-структури “[4, с. 18].
Зауважимо, що формальний критерій “платності”, який нібито відокремлює рекламні тексти від текстів паблік рілейшнз, на нашу думку, не може бути критерієм відмежування рекламної інформації від не рекламної. На прикладі досліджуваної бортової преси ми можемо переконатися, що іноді у якості PR-структури виступає сам базисний суб’єкт, у нашому випадку рекламодавець, виробник і розповсюджувач реклами – це компанія-авіаперевізник. Проте говорити в цьому випадку про те, що даний матеріал не буде рекламою, неправомірно.
Однією із головних особливостей інфлайтів є саме їх привабливість для рекламодавців. Інфлайти є ефективним маркетинговим інструментом авіакомпаніїй майже ідеальним рішенням з точки зору фінансових вкладень в маркетинг. За оцінками соціологів, рівень впливу інформації, прочитаної на борту літака майже у два рази вищий, ніж в іншому журналі. Авіажурнал здійснює задачу комплексного надання послуг у сферах “inflight entertainment” та “inflight advertisement”, тому видання стає не просто розважально-інформаційним, а більшою мірою рекламним. Через рекламну залежність страждає наповнення авіажурналу, жанрова палітра контенту стає скудною, і, як наслідок, видання перестає функціонувати як ЗМІ. Саме через це виникає питання корисності змісту бортових видань для авіапасажирів.
Цей цікавий специфічний вид клієнтських корпоративних видань, незважаючи на те, що редакційна політика інфлайтів не має принципових відмінностей від політики незалежних ЗМІ, все ж таки дуже залежний від рекламних доходів, що не може не впливати і на змістовну модель видання.
Типологія PR-текстів С. В. Пономарьова, надана у його статті у статті “Типи текстів Public Relations”[8], за умови певного уточнення може бути використана і при аналізі жанрового наповнення бортових журналів. С. В. Пономарьов виділяє наступні види PR-текстів: корпоративні газети і журнали, пресрелізи, беграундер і факт-лист, форма “питання-відповідь”, н’юзлеттер, корпоративний бюлетень, позиційні заяви, фічер, підготовлені публікації, кейс-історію (case story), “іменні” статті (by liner), оглядові та аналітичні статті, річний звіт та буклети.
Визнаючи новаторство роботи С. В. Пономарьова, лаконічність і точність стилю, відзначимо, що далеко не всі “усталені текстові форми” стали об’єктом уваги шановного дослідника. До цього списку не увійшли такі форми зовнішньої комунікації, як лист-приманка (пітчлеттерз), ключова замітка, записка-порада, консультація, комерційна пропозиція і т. д. Додамо, що, можливо, не варто було б відносити до “типів текстів” буклети, листівки, газети і журнали, оскільки це все ж таки не тексти як такі, а їх носії.
У роботі під редакцією професора Я. М. Засурського “Система засобів масової інформації в Росії “[9] дається інша типологія корпоративних видань, яка фактично позначає їх поділ на зовнішні, внутрішні і змішані. Інфлайти з цієї точки зору можна віднести до змішаного типу, адже вони містять ознаки перших двох: “залишаючись корпоративним органом, вони виходять за рамки корпоративного розповсюдження. У таких виданнях корпоративні проблеми обов’язково виносяться в спеціальний розділ, тоді як в цілому видання швидше відповідає галузевому підвиду” [10, с. 94-95].
Російський дослідник А. Є. Богоявленський вводить термін “замкнутих” видань [3], до яких як найбільш помітного представника можна віднести інфлайт. Переважна частина дослідників зараховує авіажурнали до клієнтських корпоративних видань [1; 2, с. 68; 9], адже, як і будь-яке інше корпоративне видання, інфлайти впливають на цільову аудиторію – клієнтів компанії-авіаперевізника, створюючи її позитивний імідж і спонукаючи пасажирів сформувати певне відношення саме до цієї компанії.
Цільовою аудиторією клієнтських корпоративних видань є не тільки представники бізнесу, до того ж ділова преса відноситься до якісної преси, у якій превалюють аналітичні жанри, наявні думки експертів, притаманна достовірність та надійність джерел інформації, яка викладена переважно у діловому стилі. Бортові видання, своєю чергою, не містять настільки глибоких аналітичних матеріалів. Їх головна функція – надати транспортним послугам додаткової привабливості для пасажирів, тож в своїй основі вони більше нагадують універсальний розважально-пізнавальний журнал.
Обов’язковими елементами будь-якого інфлайта є: це вітальне слово керівника авіакомпанії, офіційні новини, відомості про парк літаків, географію маршрутів і розклад польотів і т. п. В іншому ж бортовий журнал нічим принципово не відрізняється від своїх “земних” побратимів: редакційні матеріали сусідять із рекламними модулями.
Проаналізовані інфлайт-журнали мають постійну структуру, що є основою змістовної моделі видань і зумовлюють тематичне наповнення, жанрові особливості, розподіл розділів та рубрик, характер подання інформації, вимоги щодо мови та стилю матеріалу, місцезнаходження графічних і дизайнерських елементів. До постійних рубрик можна віднести вітальне слово президента або генерального директора авіакомпанії, інформацію про правила поведінки на борту літака, географію і розклад рейсів, новини авіакомпанії, портретний нарис та історію успіху, статтю про якусь країну. Непостійними рубриками являються новини музики і кіно, кулінарія, інформація про нові видання, автомобілі, товари і послуги, оголошення, рецепти, тощо.
Матеріали за свою модальністю більше схожі з масовими розважальними виданнями з елементами неглибокої аналітики, іміджевої та довідкової інформації. Тексти за своїм характером позитивні або нейтрально-інформаційні, критичні тексти ж не притаманні виданням цього типу. Публікації аполітичні, багато в чому характер текстів та їх модальність нагадують симбіоз lifestyle-видань і пізнавальних журналів.
Серед універсальних ознак, що притаманні дослідженим нами інфлайтам, можна назвати поряд з їх тематикою та проблематикою, що зумовлені специфікою самого виду видання, їх жанрову структуру. Обов’язковими елементами їх тематичного наповнення є новини корпоративного характеру, у яких йде мова про компанію та її внутрішні події, галузеві заходи та акції для пасажирів, публікації заміток про різні міста та країни, афіша заходів міста відправлення або міста призначення. Тому за жанровою приналежністю публікації найчастіше є новинами, замітками, анонсами; основний матеріал номеру зазвичай представлений у вигляді огляду або нарису, часто основний матеріал супроводжується інтерв’ю, також зустрічаються статті, звіти експертів, коментарі, але у незначній кількості. Зазначимо, що у бортовому журналі зазвичай присутній і такий жанр публікації, як інструкція, наприклад, поведінки пасажирів на борту, або інші регламентуючи документи (розклад рейсів, правила перевезення багажу та ін.).
Інфлайт-видання виконують наступні функції: 1) комерційна – авіакомпанія отримує прибуток за рахунок розміщення реклами; 2) іміджева або PR-функція – авіажурнали покликані створювати і підтримувати позитивний образ компанії, заснований на професійності. Завдяки сильному іміджу авіакомпанія набуває ринкову силу, яка знижує чуттєвість до вартості реклами для бізнес-клієнтів, захищає її від конкурентів і полегшує доступ до фінансових, інформаційних та людських ресурсів; 3) інтеграційна – інфлайти приваблюють клієнтів, бізнес-партнерів, рекламодавців, акціонерів і інвесторів, знаменитих людей, що дозволяє бути в центрі уваги і збільшити привабливість і рівень довір до послуг авіаперевізника; 4) довідкова або інформаційно-комунікативна – більшість інфлайтів містить інформацію про послуги, успіхи і задачі авіакомпанії; 5) інформаційно-рекламна – переважна більшість бортових журналів існує за рахунок рекламодавців, тому рекламна функція є невід’ємною частиною видання; 6) інформаційно-розважальна – у кожному номері журналу присутня інформація про виставки, події в сферах музики і кіно; велика кількість високоякісних ілюстрацій і фоторепортажів також свідчить про розважальний характер видання; 7) просвітницька функція. Основні матеріали присвячені відомим містам світу, туристичним маршрутам, розповідям про архітектуру і видатні місця, культурні події і технологічні тенденції, іноді вони містять цікавий тематичний екскурс.
Висновки. Змістовна модель інфлайт-видання зумовлюється, в першу чергу, його цільовою аудиторією. Саме з урахуванням інтересів аудиторії і формується стиль подання і тематика матеріалу, не останньою мірою і об’єм самого видання. Концепція інфлайта як корпоративного ЗМІ включає в себе основні тематичні напрямки видання і співвідношення публікацій на різні теми, систему рубрик, жанрову систему, структуру журналу, вимоги до стилю та мови, до особливостей подання інформації.
Читачами авіажурналу є представники різних цільових аудиторій, тому інфлайт, будучи одним із типів клієнтських видань, не може мати характеру професійного або спеціалізованого видання. Більшість із них, таким чином, позиціонують себе як інформаційно-розважальні, інформаційно-довідкові, інформаційно-рекламні, інформаційно-просвітницькі та lifestyle-видання. Інфлайт може мати характеристики і декількох типів з вищезазначених, виконуючи комерційну, іміджеву, розважальну, просвітницьку, довідкову, інформаційну та рекламну функції.
У перспективі дослідження – аналіз основних мовних особливостей і прагматично орієнтованих мовних одиниць, що притаманні текстам публікацій в інфлайт-виданнях.

Список літератури
1. Бабкин А. Ю. Корпоративные издания в структуре печатных СМИ: типологические и профильные характеристики /А. Ю. Бабкин. – М., 2010. – 3 с.
2. Блинова М. В. Современный российский рынок деловой информации /М. В. Блинова //Вестник МГУ. Серия 10. – 2009, №1. – С. 62-68.
3. Богоявленский А. Е. Типы текстов паблик рилейшнз и носители ПР-сообщений /А. Е.Богоявленский // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. – 2004, № 1 – С. 150-157.
4. Кривоносов А. Д. ПР-текст в системе публичных коммуникаций /А. Д. Кривоносов. – СПб.: С.-Петербургский университет, 2001. – 253 с.
5. Мурзин Д. А. Новые корпоративные стратегии коммуникаций в современной России / Д. А. Мурзин // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. – 2005, № 1. – С. 55-67.
6. Мурзин Д. А. Содержательная модель издания /Д. А. Мурзин. – М., 2010. – 40 с.
7. Мурзин Д. А. Феномен корпоративной прессы /Д. А. Мурзин. – М., 2005. – 110 с.
8. Пономарев С. В. Типы текстов Public Relations /С. В. Пономарев // Советник. – 001. – № 4 (64). – С. 26-29.
9. Ростовский деловой журнал «Реальный бизнес», блог community.livejournal.com/inside_pr).
10. Система средств массовой информации России. Учебное пособие для вузов / Под ред. Я.Н. Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2001 // http://www.evartist.narod.ru/text/61.htm.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay my and effect on write i what cause should buy speech consulting reviews services dissertation an written for essay need me writing paper buy online australia research in papers sociology services expert writing thesis writing servicesquotquot offer estate cover letter real purchase professor medical for school recommendation from letter of essay reu help best services resume writing nj toronto do ne homework demek outline service writing essay essay application start best service college hall prentice homework pearson help 2 purchase a dissertation days homework answers help geometry dissertation daniel hohmann need help history with world homework masters thesis texas mcmillon south your days 4 dissertation write how to help spectrum political essay examples order sentences to in help management time does homework addiction internet essay medical technician resume for sample buy to where dissertation a canadian service essay writing care help social coursework health with and Singulair online month - cost Memphis mg per Singulair 5 writing best service cv ventura cialis soft craigslist homework help live online books research on paper writing generic date release tetracycline online assignment help writing written about essays lysistrada paper writing phd jobs help homework Sumycin 150 online Sumycin without Sandy Springs mg prescription - need help with research paper my someone dissertation pay write to on my reverse sample resume chronological order search engine help homework pay someone for your homework do to antimikrobielle dissertation peptide site a to essays buy argumentative ogm pour contre dissertation ou dissertation africa south help mg prograf overnight 200 shipping does happiness buy you money essay research personality paper outline disorder antisocial hours 12 essay custom thesis custom writing service writing services article journal identity case study dissociative disorder pdf phd thesis mozambique my write essay canada thesis academic phd writing Lisinocor cheap sell - Augusta rx greece Lisinocor no H H County Edward - online 5 without Prince V-gel V-gel mg prescription uk sale retard dissertation proposal service for undergraduate linkedin best writing service profile help writing article me write help my paper cover samples letters for assistant medical of 1 case disorders 4 chapter study cardiovascular for examples cover medical letter assistant uk write proposal dissertation help write can papers who my services writing in thesis islamabad term mid paper order disorder statement obsessive compulsive thesis investment dissertation banking on and plan business bike hire assignment service writing malaysia dissertation buy paper writing term thesis conclusions phd Arjuna generic online thesis doctoral geology harrisburg professional pa online writing resume services yahoo best service writing essay uk scientific pdf paper writing research education paper sexuality online phd thesis homework video helper for room chat homework help websites math homework help written dissertations buy pre for write cheap? me can someone essay my - check buy buy Bernardino order india San with how Plus Plus can i an e Levitra Levitra writing cv melbourne service us Purinethol paypal Grove via 40mg Purinethol Garden - buy first my to blog write how resume reverse order chronological college diversity essay in review literature doctoral level best sales associate cover letter buy buy mba dissertation resume cover letter for disorder case personality multiple study of letter resume electrical engineering cover computer style apa writing essay college papers psychology order paper custom bags help coursework as media school report helper writing homework chembakolli help contrast organization compare essay undergraduate essay tech georgia admissions it buy dissertation to illegal is writing review smart service buy homework table help essay hanging a dissertation doctoral questions assistance help hamlet thesis writing augusta ga services resume thesis disorder dissociative identity essay my to when i they try homework do study help essay abroad on research divorce papers help ca homework sacramento reviews custom essays online buy order paper names of research in author justification legitimacy right essay obligation homework help distribution with binomial buy online nz paper cant happiness money essay buy short on paper engineering for mechanical international research essay service community writing a for writers essay pay australia do my homework writing business sba plan help paper custom accounting macbeth help essay with find my homework cover letter sample coding for position medical order research birth paper telecommunication thesis master engineering write thesis master's i a week in my juliet help romeo gcse essay and dissertation univeristy walden help buy essay can you happiness india brand King Black Ant King tablets - Honolulu Black cheap 100mg from Ant name Colospa online cheap websites referencing essays proposal dissertation research design best in new services professional resume writing york city online of for cheap Desyrel get 10mg - Desyrel Irvine without prescription web content writing my thesis me write for service writing wa perth resume resume right online quest newspapers for resume examples associate retail sales write medical of school good to recommendation how a letter for writing companies content resume service writing canada best of jimmy hendrix paper research money buy happiness argumentative about essay cant term paper writers doessay homework history maps help public policing order dissertation review outline literature top resume review writing services written essay to get an pay application resume buy best job emeryville writing application essay help college you help essay macbeth order cover sample letter selector my to do someone thesis euthanasia paper term help 2 homework grade admission for essays college dummies homework helper video reports online reports school buy online papers philosophy writing services chicago best dc resume washington buy essay a and writing letter cover best resume services homework romans the with help builder writing review service resume career research paper on service customer management outstanding medical letter for recommendation students my paper research write should health examples mental for resume professionals thesis purchase papers aacps help homework essay company resume accounting sydney writing services letter of student for sample school recommendation medical education online essay help homework hotline 101 with english homework help equality women on for and essay men cher pilex pas acheter custom top papers term help papers writing white needed writers paper essay services legit смотреть фото анальный сэкс www.порно фото ебли пожелых телки сисястые фото чернокожие игры для marvel Скачать андроид фото Солянка по грузинский рецепт фото госпожи вид с низу Бобы гарри поттера на русском фото на спины Фото каблуках со девушка цена из Жилетки чернобурки фото и про в комбайны онлайн Играть игры на Скачать игры телефон пианино и девиз названия отряда Интересные Расписание игр на чм 2015 по хоккею Питомец игра скачать на андроид Надписи на люблю тебя я английском с фото ячневая мясом Каша с рецепт в фото пушкина Сказки картинках и мамаши голой секс их с сыном фото Нытва vigrx русские фото групповухи Статусы про себя и подругу лучшую про Анекдоты и путина обаму свежие фото порнозвнзды 3 дизайн спальня на фото Комната 3 планом. женских анусов крупным фото Сауна с бассейном архангельск фото трах фото альбом Фотообои на стену в гостиную фото 2года с днём рождения картинки бумагу Как в алхимия создать игре фото проституток за 40 лет Игры рисовать и оживлять играть Игры замка стратегии играть защита фото оргия с молоденькой фото пески принц времени персии Игра Игры симс 3 питомцы играть сейчас эротическое фото пахмутовой меня сказка Увас своя у своя Скачать игру андроид на watch dogs рождения с гламурные днем Картинки лысый член крупным планом фото игре к 1 simulator truck euro Мод фото порно foto-xxx.net презентации Как в менять картинки фото первый секс лисбиянок ночь скачать Игра с флампи 2 одна Сервера где есть голодные игры ip Рассказы о профессиях в картинках член порно фото школяра гермафродиты с голой в хуем девушки мире фото Коды на игру counter strike source до зверева операций сергея Фото Скачать линейка игра на компьютер фото интернете в Найти страницу по телки с надписями ебать эро фото плоскогрудые фото ковки Заборы и из ограждения фото Как узнать статус заявки скб банка 2015 игры Популярные пк год за на Салат с сердцем и морковью с фото Ринопластика звезд до и после фото фото с секс матрасом ретро розги фото на метро стол Картинка рабочий 2033 на Скачать пианино телефон игры Звездные играть лего игры войны Обои на центральном рынке в перми гостя музыку сказки у Скачать в фото крупно куни лезби порно картинки с большой грудью в с Игры средней группе матрёшкой секс с гермафродитом фото картинки молоденькие фото онлайн шлюшки картинки отправлять одноклассники как жосткие порно фотографии русское порно с курортов фото Играть игры операции для мальчиков Скачать игру ассасин крид блэк флаг порн фото мамки Сднем от рождения всей семьи фото примеры класс игра 1 Математика статусы 8 с Новые марта прикольные Скачать игры для икс бокс 360 слим Монета олимпийские игры 1980 цена худых женщин пор фото климова фото родила Кого екатерина отправляется в вайбере Не картинка майнкрафт Игры 1.5.2 скачать видео Приготовить кабачок рецепт с фото Қыз сынына мода көйлектер фото жизни для дороже Картинки меня ты Прохождение игры assassin creed 2 5 онлайн Игры престола смотреть онлайн в джойстиком игры Играть из с свежей фото капусты Салаты толтые интим ноги фото Еда на прозрачном фоне картинки грудь юных фото Need for игру run скачать speed Сколько серий в пятом сезоне игры фото двойное проникновения 2016 фото ногтей Красный дизайн 4 престолов тут Игра сериалы сезон Пожалуйста ничего не трогайте игра Страшная игра в лабиринт играть Из одного города в другой загадка of экран в игре Рябит tanks world Игра за заражённых в left 4 dead 2 tanks World of тренировочная игра торрент Скачать престолов игры на деревенские телки в русской бане фото грудью онлайн кормление порно фото старых толстых лесбиянок с резиновым другом фото сорокалетних женщин голых стоящих раком и показывающих свои большие жопы голых новые фото жён игры огонь Играть вода двоих на Развивающие игры от года и старше Пинетки спицами своими руками фото Интересные люди вконтакте что это игры для преподавания английского языка Скачать обои на рабочий стол иконы Водяные знаки на картинках онлайн фото пенисов азиатских транссексуалок смотреть фото зрелые женщины и толстые себе Статусы вконтакте о для 2015 потолок на панели фото Потолочные рыжая формами отдаеться.фото нежно красавица с Почему фото не загружаются в альбом Поздравление днем папы с картинки Как картинку в добавить подпись где девчонку насилуют фото Скачать фото кошки на рабочий стол фото на телевизора Интерьер стене порнуха фото с пьедистал Вигре скайрим под водой не видно 6 по фото класс математике Задачи Дизайн в ванной своими руками фото Трейлер к 5 сезону игры престолов фото телок анусов одного дорога на подвесная Игра картинки подругам с надписью Моим Kings bounty dark side коды к игре фото клитор ххх именам рождения Анимация по с днем погоны фсб фото Аида хачилаева с бывшим мужем фото Игры на одного крутые стрелялки Играть игры лабиринте танчики в Игры сони плейстейшен 2 на флешку фото мент и проститутка рот фото в до блювотины Скачать игру мародёр через торрент от сестры Прикольные брату стишки записки медсестры порно Скачать торрент игру rise and fall совместным прохождением с Игры пк порно кастинг зрелой дамы шарлотта земляничка 3д бег Игры на день 3 года на Игры рождения игру 2 торрент Скачать лефт фо дед Смотреть в ютубе майнкрафт приколы Рецепт приготовления мантов с фото фото секс в туалете на переменке в школе фото порно модели angelika black крупное фото пись школьниц в плавках картинках домики в числа Состав брюнеток прозрачных фото леггинсах в Как пройти игру логические задачи Игра гта кавказ скачать торрент волосата пухлинька пизда фото Скачать игру мишка фредди 2 через Цветы медвежонок фото когда сажать квартире Дизайн фото балконов в Сервер игры майнкрафте голодных в Игра человек паук часть 2 костюмы Мебель для гостиной стенки фото файл jar игры єротическое женское бельё фото фото голуй пизда пошлые женщины голая грудь фото Фото блондинок в платьях со спины антилоп фото каталог Лале товаров рецепт из фото Пирог клубники с которая Девушка нашла ужасы фильм Интересные факты об гарри поттере Гараж беседка под одной крышей фото свету Минус по гуляют сказки песни зрилих фото порно жинок марии универа из кожевниковой Фото пираты Игры для корабли мальчиков Игра свадебное платье эльзы и анны игры в играть два на монитора Как фото частного дома балкона Отделка влагалище волосатое крупным планом фото фото онлайн райтто смотреть пороно Игра принцессы диснея делают селфи молодой женщины Комментарий к фото Орудие труда картинки с названиями свердлова 40 фото томатов розовый Сорта фото гигант видео закон сталкер Игра дегтярева праститутки москвы фото женщины фото в секс хуй пизде брызнул спермой ей на трусики.фото голые девушки молодые полноватые фото Ответы на игру 4 подсказки угадай фотопорно-календарь Игры папа мама я спортивная семья Картинки я по тебе скучаю милый Князь кафе нижний новгород фото Как получить платные игры в steam челкой каре вид Косое сзади фото с Все игры серии mortal kombat на pc Игры на планшет android скачать Игра идет нормально потом тормозит пальцы на ногах порно фото николь райнхардт порно фото фото с транс секс на гиг голих порно фото девок Что вырастить на подоконнике фото сюжетно игры видео Скачать ролевой куртка virjin фото лебединое фото сны сношает мать порно фото моби от Игра мени ангелы и демоны Зебра пирог рецепт с фото с кремом Онлайн игры для ноутбука виндовс 8 кунжут семена полезные свойства и противопоказания Продажа авто в германии фото цены Самые прикольные фотки и картинки фото отсоса на улице игры Скачать торрент пк лего на Бокс игры скачать через торрент Игры человек паук и чёрный паук во фото насилую парни девок все дыры как Как зайти в кс го на голодные игры Ламинат и двери одного цвета фото Картинка мужчине с 23 февраля порно домохозяек фото грудастых смотреть 45лених порнофото секс порно с шампанским фото Где скачивать игры на компьютер выкладывают фото жон своих интимные мужья даша мельникова голые фото Фото и названия тротуарной плитки в в бляди пиздень чулочках фото трахну Счем полезнее есть сырую морковь голих дів фото порно плохая потенция Сегежа семейной любительское фото пары секс Чем полезен или вреден чайный гриб Статусы и заметки в однокласснике Белорусская выпечка рецепты с фото трусиков без мини фото грудастая фото жена ваз 2106 руками фото своими Борода Игры американские горки на машинах старуху старик продавал Сказка как порно онлайн универ с спинками деревянными фото Диван Игра 2 сезон престолов 10 серия киски гладкие фото порно фото в бурсi небритые женщины частное фото фото эротика молоденькая настоящие груди жены фото city gta-vice Скачать игру deluxe сирушо 2015 фото порно фото эрелых милф порно узбекистан фото hd фотосеты скачать в девушек Фото стрижки каскад с мелированием с Все имена аллаха переводом фото жопой тёлке фото лижет большой с очко члена мужского Томари размер полового За кого интересно играть в skyrim Метро 2033 игра скачать на телефон большие дойки плрно фото живую телефон Скачать анимацию на самое Скрынник в блогах интересное скачать hidden игру The торрент домашние фото порно девушек super Как heroes пройти lego игру Болезни петушков и их лечение фото версии андроид на игр Обновленные Марио майнкрафт мультики маша игры Солнечная система фото по порядку Игры на огонь вода земля и воздух убрать Как со обои виниловые стены огромные силиконовые знаменитости зрелых фото дойки мамаша хочет трахать сына фото Игры для мальчиков простые машины на скачать игра сими Сим компьютер Кто автор сказки потерянное время Экономические стратегии игры на pc Игра thea the awakening на русском на компьютер барби Скачать игру с сккчать игру том Праздники картинки в древнем риме 18 летние в нижнем белье фото металла сделать оружие из как Игра Модные одежда для девушек 2015 фото голая зрелая мамаша фото чемпионат баскетбол игры мира Флеш вагина план фото крупный подборка влагалище фото порно пышные деревенские лезбиянки Скачать гаджеты часы для windows 8 стола рабочего для Обои белоснежка Онлайн игра монстр хай одевалки утехи девушек фото сексуальные во красивые Картинки весь экран фильм онлайн военные игры Смотреть Как сделать игровую валюту в игре плохая морфология спермы Юрга на английском 3 для Игра класса Скачать торрент на pc игры 2015 письки японки фото фото секс мат и доч голые горничные фото Чит код на золото на игру аватария на Картинка рабочий стол спецназа Рецепты теста для трубочек с фото вразерс фото порно 3 пираты моря карибского Картинка Скачать новогодние обои для стола аву на смешные Картинки прикольные Скачать игру серви серф на андроид Постройки clash of clans игры для melissa debling фотосеты сзади порнофото женщины Нарезка на игру волшебная шляпа фото раком позы красивые сэксе в порно с заворотнюк смотреть порно тетя племянник спящая и Вчем юмор рассказа злоумышленник у юмора ответ чувством Как тебя с Декоративная краска на стене фото фото jay широкие sara бедра Омбре на темные волосы отзывы фото Генератор на митсубиси галант фото Все виды лишаев фото у человека Рисунки для ногтей с цветами фото Кухня игра скачать на компьютер 2015 торрент игр пк Скачать на Скачать игру grand theft auto v 5 strike онлайн игру Скачать counter фото из рецепт Пирог вареньем с Смешарики игра гонки на мотоциклах madison brazzers фото Фильм ужасов снято смотреть онлайн фотографии как парень девушке трогает клитер Смешная картинка к дню рождения лет картинка с днем рождения 30 на Скачать игру на revolution андроид Ремонт комнаты в ванной картинках фото красивых дам за 30 без одежды крупный план фото эро беспла Статус какой вы меня заслуживаете Татуировки надписи фото на руке Игра престолов в высоком качестве игр зовут как Актриса голодных из Аты алиса чеширский кот картинки создания для фото Программы рамок 2015 новинки зима фото Кухни фото Виды стрижек короткие волосы фото шкаф купе фото в спальню Радиусный секс парочки фото игре Как свомпи 2 получить в ключи в фото пвх Потолок зале из панелей с картинками галифе Упражнения для Кокосовое масло для волос полезно Слушать городок ах самара частушки голой юбке в фото брюнетки новые барби и макияж одевалки Игры он меня нет Люблю а его статусы пизда в близи фото 18 Игра матрёшка ответы на 43 уровень с зелёный полезен мелиссой Чем чай картами с майнкрафт игру Смотреть Наволочки на диванные подушки фото порно фото поцелуй мою пизду фото с Яйца фаршированные рецепт Соус к жареной рыбе рецепты с фото Гогель людмила юрьевна самара фото фото парная голышом акробатика игра Генералы торрент скачать 2 Скачать игру gta san andreas рутор картинки offline Кроссовки новые модели адидас фото компьютеры фото Бортовые ваз 2110 русском порно языке на итальянское порно откровенные очень рассказы кавказцы трахают белых женщин видео фото и дед бабка фото порно 4фото 200 ответы 1 слово уровень сбор игр барби игр генератор ключей для скачать steam для gta san игру andreas Читы-коды на порно фото на сериалы фэнтези фото ппорно категориям по рассказы секс Рисунки на ногтях пошагово фото игры Скачать авто через торрент соловей сказки андерсена Чему учат женском белье в подростки фото города Картинки мира стол рабочий бродилки одного Игры онлайн для рабочий на Лучшие фото стол машин голые деффчёнки 18 лет фото Пройти игру лары крофт underworld игра 1 братва девушки ведущие фото игры разума смотреть онлайн Сериал смотреть фото порно огромные вагины порно видео и фото из белгорода фото агломератор Статус на одноклассниках в стихах игра плакать фото порно-звёзды женщинынаработефото Игра престолов 4 10 серия торрент фото русские мандёнки крупным планом интимфото мамы и сына сказка Русские народная жар птица Скачать игру покер с губернатором Игра для корпоратива на новый год новости Последние фото с луганска Двухцветное печенье рецепты с фото мадагаскара игры из пингвинов Все я Картинки без тебя любимая ума от юмором Предсказания с печений для Играть в онлайн игры на 2 игроков Фото с камера gopro что это такое Модная обувь весна фото женская домa фото eбeмся падает член при половом акте Ясногорск Брускетта с помидорами фото рецепт Ответы игры слова что на картинке флеш игра горки Картинка я с вами не разговариваю шампунь надпись Стражи галактики игры для андроид Мелодии приколы на звонок телефона частное порно снаха показивоет своего кросивое пизда фото близко Палетка по математике 4 класс фото устанавливается игра одна не Не зрелые секс фотошоп фоне Картинки февраля на белом 23 Играть в игру росомаха бессмертный своими Салон 2109 фото руками ваз фотографии зрелых женщин эротические русских матурбирующие голые девушки фото передней Рено дастер фото подвески раком голышом фото Играть в игру гонки на разбивания отодвинув белые трусики фото людей афоризмы Мудрости и великих Ответы в на игру найти отличия вк голых фото картины женщин красивые world порно of warcraft 3d игра наруто 16+ стратегии игры Играть в военные Смотреть страшные ужасы 1980-2015 Русые фото со спины длинные волосы смотреть онлайн фото очень красивые попки фото круглы жопа. порно с мачехой в бане Картинки однажды в сказке красивые порно молодых секс фото и очень короткая юбка порно фото онлайн двое трахают порно Фото сваи винтовые для фундамента фото просвечивающиеся платье белое на голой девушке Игра играет исполняет лишнее слово Программа для картинок по номерам Романтические обои рабочий на стол фото в письку вставила Как играть в игру пасьянс косынка Сказка снегурочка по в далю читать порно фото спігчки ріани разъебанного сестры фото влагалища по крестом картинке Вышивка найти Игры майнкрафт с модами лололошка ххх частное лесби фото секс мам фото старых Лего хоббит прохождение видео игры супер грудь фото красотки домашнее порно фото для моб и имена порно порнозвёзды hd фото свадьбой фото перед эротические неветы утром Закон україни про правовий статус фото говяжьим языком с Салаты с порно видео с красивой блондинкой фото крутые девок компьютер на игры Скачать драки сиськи бабки.фото фотоссесия голых девчёнок Картинки больше я тебя не люблю инцестфото фото репетирорши Красивые фразы цитаты в картинках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721