СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕЯКИХ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В.А. Котвицька
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», м. Київ

Стаття присвячена дослідженню запозичень з англійської в сучасній німецькій мові. Англіцизми розглядаються в німецькомовних контекстах, а саме в німецькомовних періодичних виданнях.
Ключові слова: англіцизм, адаптація, запозичення, значення, семантичні зміни.
Статья посвящена исследованию заимствований из английского языка в современном немецком языке. Англицизмы рассматриваются в немецкоязычных контекстах, а именно в немецкоязычных периодических изданиях.
Ключевые слова: англицизм, адаптация, заимствование, значение, семантические изменения.
The article deals with the research of the English borrowings in the German language. Anglicisms are analyzed in the German contexts, namely in the periodicals issued in Germany.
Key words: Anglicism, adaptation, loanword, meaning, semantic changes.


Проблема збагачення німецької мови запозиченнями з англійської розглядається у багатьох дослідженнях. Так, адаптаційні ознаки запозичень у публіцистичному дискурсі розглядає Л.О. Гончаренко, англоамериканізми в економічній лексиці німецької мови вивчає О.В. Слаба, адаптацію запозичень комп’ютерної галузі та технологій до системи німецької мови досліджує А.Л. Міщенко. Змінам у системі сучасної німецької мови під впливом запозичень чимало уваги приділяють і сучасні німецькі мовознавці: К.Гетцелер, Р.Глан, Р.Келлер, Х.-Г.Шмітц, А.Шенфельд.
Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю окреслення особливостей семантичних змін англіцизмів, запозичуваних німецькою мовою.
Метою нашого дослідження є визначення специфіки семантичних характеристик англіцизмів, вживаних в сучасній німецькомовній пресі.
Окреслена мета передбачає вирішення низки конкретних завдань, а саме:
1) подати загальну характеристику запозиченої лексики та визначити її статус у текстах німецькомовної преси;
2) виявити специфіку й закономірності проникнення англіцизмів у мову-рецептор;
3) показати особливості функціонування запозичень в лексико-семантичній системі німецької мови (на матеріалі текстів періодичних видань Німеччини).
Для аналізу процесу функціонування англіцизмів у німецькій мові використовуються одно- та двомовні англійські і німецькі словники.
Функціонування англіцизмів у німецькій мові та семантичні зсуви англіцизмів на грунті німецької мови-реципієнта ілюструються прикладами їхнього контекстного вживання в публіцистичних текстах німецькомовних періодичних видань.
Питання мовних змін одним із перших порушив Г. Пауль у своїй роботі «Принципи історії мови» (1880). Джерелом всіх мовних змін дослідник вважав «звичайну мовну діяльність» [4, с. 103].
Для розуміння питання змін значень слова потрібно перш за все визначити, що власне являє собою значення взагалі. Як справедливо стверджує А.А. Леонтьєв, значення не є простою сумою вихідних смислових компонентів. Пояснюється це, на думку вченого, тим, що «значення як психологічний феномен є не річ, а процес», «динамічна ієрархія процесів» [3, с. 8]. Л.С. Виготський зауважував, що значення не є сума всіх тих психологічних операцій, які стоять за словом. Значення – це внутрішня структура знакової операції. Це те, що знаходиться між думкою та словом [2, с. 187].
При зіставленні лексики різних мов (у нашому випадку – німецької та англійської) особливо важливо враховувати, на думку Р.А. Будагова, типи відповідників значень між мовами, які порівнюються. Р.А. Будагов виділяє шість типів відповідників:
– основне – неосновне значення;
– архаїчне – неархаїчне значення;
– вільне – залежне;
– значення в нейтральному стилі мовлення – значення не у нейтральному стилі (у високому, низькому стилі);
– нормативне – ненормативне значення;
– одне із значень полісемантичного слова – одне із значень зовсім іншого полісемантичного слова [1, с. 108].
Аналізуючи процес функціонування запозичень з англійської в німецькій мові, можна зазначити, що зазвичай запозичується основне значення того чи іншого слова. В процесі запозичування відбувається різке звуження семантичного об’єму запозиченого слова, нерідко до одного, основного значення. Проте є слова англійського походження, які функціонують в німецькій мові з переліком значень, як і в англійській мові. Візьмемо для прикладу англійське lobby. Die Lobby в німецьких газетах та журналах зустрічається з різними значеннями. Зі значенням вестибюль (Vestibül, Hotelhalle) це слово з’являється в німецькому журналі Der Spiegel:
Um Mitternacht hatte Franco die Gäste in die Hotellobby gebeten, wo ein Fünfziger-Jahre-Kino aufgebaut war. Er zeigte dort einen halbstündigen Kurzfilm, den er für die „Rebel“-Ausstellung gedreht hatte [5, S.120].
Вже на сторінці 126 цього ж видання маємо інше значення:
Nun drängt die Lobby der Film- und Musikindustrie, die sogenannte Deep-Packet-Inspection für professionelle Datenspeicherer und sonstige Provider zur Pflicht zu erklären: Die Provider sollen sich die von ihnen gehandelten Daten genau ansehen müssen und Urheberrechtsverletzer den Behörden melden [5, S.126].
У газеті DIE ZEIT бачимо наступні вживання:
Die Arbeitnehmer und ihre Lobby sind wieder am Drücker [6, S.1].
Selbst Arbeitnehmer glaubten, sie brauchten keine Lobby mehr. „Ich handele mein Gehalt selber aus“, dachten viele. Doch wer regelt wirklich alles selbst, Urlaubstage, Weihnachtsgeld, Arbeitszeit, Prämien? [6, S.1].
На сайті новин Süddeutsche.de, опублікованих від 30.06.2012., слово Lobby вживається у значенні «група зацікавлених осіб»:
Für die DZVhÄ ist er offenbar für das Anschwärzen von Kritikern der Homöopathie zuständig. Jedenfalls wird seine Tätigkeit von der Homöopathie-Lobby und von Globuli-Herstellern unterstützt [13].
Запозичене з англійської в німецьку слово Fan розширило рамки свого вживання, і тепер вживається не лише тоді, коли йдеться:
1) про фанатів футболу
Es ist Schicksal und Glück, dass ich Borussia-Dortmund-Fan bin [6, S.18].
Aber im Umkehrschluss sehe ich ein, dass auch Bayern- oder Schalke-Fans nichts dafürkönnen, dass sie Bayern- oder Schalke-Fans sind [6, S.18].
Doch mal ehrlich, wenn es die Wahl gäbe: Wer möchte etwas anderes sein als Fan von dieser Mannschaft von Borussia Dortmund, dem Deutschen Meister 2012? [6, S.18];
2) про прихильників творчості чи шанувальників таланту актора, любителів кіно
Die Potter-Fans sind ein Publikum, das sich gerne gruselt, jede Art von Mysterium oder Rätsel liebt und sich für literarische Vorlagen interessiert [7, S.142].
Meine Rolle in „Equus“ war viel heikler für die Harry-Potter-Fans [7, S.142].
Die Geschichte von Constantin Gonzalez findet ein gutes Ende: Der Fan-Investor durfte den Regisseur treffen, hat eine kleine Gewinnbeteiligung und mag sogar den Film; Im Abspann tauchen Gonzalez und die anderen Fan-Investoren als „Associate Producers“ auf [7, S.146].
Нині Fan вживається і тоді, коли йдеться про читачів газети. Внизу на першій сторінці газети WELT KOMPAKT бачимо: Treffpunkt für Fans: www.facebook.com/weltkompakt; Abo & mehr: www.sind-wir-reif.de [8, S.1].
У статті газети Oberhessische Presse (Hessen) від 09.08.2012. під назвою „Kirche lädt zu innerer Einkehr ein“ зустрічаємо: Ein Abstecher zur Elisabethkirche ist für die beiden Kirchenfans Pflicht. Und sie sind beeindruckt. „Das ist eine sehr schöne Kirche mit einer gelungenen Mischung aus Moderne und Tradition. Das ist fast ein Dom“, meint Karl Tesch [11]. А на головній сторінці одного з сайтів німецькомовної спілки віруючих (Evangelische Kirchengemeinde Essen-Rüttenscheid, Essen), де подаються цитати з Біблії, аспекти християнського вчення і буття віруючих, міститься запис „Gott JHWH und Christus Fan Gruppe“ [12].
На онлайн-порталі віденської газети «Österreich» в новинах від 6.09.2006. у статті під назвою «Hymne für Kirchenfans: „Habemus Papam“» зустрічаємо навіть Papstfans:
Mit einem Popsong wollen die beiden Münchner Frank Didszuleit und Lars Düysen in den nächsten Tagen und Wochen junge Papstfans unterhalten. „Habemus Papam“ heißt das Stück, das die beiden Münchner am liebsten zur Hymne des Papstbesuches in Bayern machen würden [14].
Англіцизми відіграють важливу роль у породженні нових номінацій в німецькій мові, у тому числі це стосується англіцизмів, що вже давно увійшли до лексичного складу. У словнику неологізмів Уве Квастгофа (2007) знаходимо слова Fanfest, Fankultur, Fanmeile. Fanfest (або Fan-Fest) – захід (для) прихильників видатних осіб, груп чи подій. У поясненні визначення мова йде про уболівальників спортивних команд, а також про фанів музичних груп, любителів телесеріалів, кінофільмів та комп’ютерних ігор [10, с. 212]. Зауважимо, що про релігійні угруповання тут не йдеться. Fankultur, за визначенням Уве Квастгофа, включає в себе поведінку, цінності та ритуали фанатичних прихильників зірок спорту та шоу-бізнесу. Також подається наступне пояснення: слово часто вживається, коли йдеться про футбол, проте Fankultur охоплює також діяльність та особливості поводження фанів поп-гуртів чи інших зірок шоу-бізнесу [10, с. 212]. Слово Fanmeile, початок вживання якого припадає на кінець 2005 – початок 2006 р. і пов’язане з футбольною першістю світу в Німеччині, має значення: територія, визначена (облаштована) для святкування фанами [10, с. 212-213].
Повна адаптація англіцизмів у німецькій мові та їх продуктивне функціонування у майбутньому залежать від низки обставин. Як правило, вони мають призводити до ліквідації прогалин, утворювати деривати, добре засвоюватися мовою-рецептором на всіх рівнях, позначати нові реалії.
Аналіз та детальний розгляд глосарію запозичених слів, найбільш вживаних в сучасній німецькомовній пресі, є цінним для лексикографічної практики. Особливості процесу запозичення, його інтенсифікація, семантичні зміни запозичень в сучасній німецькій мові передбачають подальше дослідження у визначеному напрямі. Виходячи з необхідності відмежування доцільних, корисних запозичень від недоцільних, невиправданих, потрібно кожне досить частотне сьогодні запозичення пропускати крізь призму всебічної його оцінки на основі диференційних ознак різних типів.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Будагов Р.А. Язык, история и современность / Р.А. Будагов. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1971. – 300 с.
2. Выготский Л.С. Из неизданных материалов // Психология грамматики. Ред. Леонтьев А.А., Рябова Т.В. / Л.С. Выготский. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1968.
3. Леонтьев А.А. Психологическая структура значения // Семантическая структура слова / А.А. Леонтьев. – 1971. – с. 7–26
4. Paul H. Prinzipien der Sprachgeschichte / H. Paul. – Tübingen: Niemeyer, 6. unveränderte Auflage, 1960. – 428 S.
5. Der Spiegel № 21 / 21.5.12. – 146 S.
6. DIE ZEIT, 26.April 2012, №18. – 88 S.
7. NEON, April 2012. – 151 S. plus 40 S.
8. WELT KOMPAKT, Donnerstag, 25. Februar 2010/ Düsseldorf
9. Duden Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim: Dudenverlag, 2007. – 2016 S.
10. Quasthoff, U. Deutsches Neologismenwörterbuch. Neue Wörter und Wortbedeutungen in der Gegenwartssprache / U. Quasthoff. – Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co, 2007. – 690 S.
11. http://www.op-marburg.de/Lokales/Marburg/Kirche-laedt-zu-innerer-Einkehr-ein
12. https://sites.google.com/site/gottjhwhundchristusfangruppe/zitate-aus-der-bibel/das-leben-im-geist
13. http://www.sueddeutsche.de/wissen/homoeopathie-lobby-im-netz-schmutzige-methoden-der-sanften-medizin-1.1397617
14. http://www.oe24.at/welt/weltchronik/Hymne-fuer-Kirchenfans-Habemus-Papam/15700

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

legitimate writers essay a writing statement job personal help application for with a writing compare i need help essay contrast and a written essay buy already corrig dissertation thesis narrative english a essay what's essay introduction homework for accounting help uni assignment with help need dissertation louie louie overseas yagara generic methodology dissertation qualitative quantitative writing services resume sydney accounting thesis lancia buy speech ppt disorder of cause effect computer revolution and services mba admission essays 2012 letters for cover sales student aol homework help essay writing complaints companies essay state ohio admissions essay help my to write me because my cant homework im i do depressed company writing cv doctoral teslas on dissertation life review services dissertation writing best essay to places an online buy me a for report write cost writing white services paper global history help essay help homework org cpm bound dissertation comments dissertation sites writing speech a elements narrative of essay social order about essay position skills for sales resume paper someone write my to find to how beach services writing virginia resume essay editing online service video presentation tools mental sample cover letters counselors health for essays buy quality admission mba paris services essays elocon purchase online buy lse a dissertation sales resumes sample and marketing for management resume writing for service senior online pregnancy fake free papers writing services article content and phenamax on price best jailbroken while updating iphone 4 bioplar disorder paper ab service calgary professional resume calgary writing resume contest holocaust essay drain and brain essay paper format using writing apa on essays censorship 150mg zithromax buy in usa without experience sales letter for cover representative study disorder paranoid personality examples case without best aldactone buy mail order prescription 2014 help admission essay graduate face recognition 2014 thesis essay writing admission essay com writing custom custom sentence help introductory essay essay heart essays great of critical of darkness scarf birds assignment writing malaysia in services attracting tablets pheromones men to write a how paper thesis research grade science help homework 6th drugs psychiatric disorders and diseases essays viagra gold mg 150 education phd thesis ontechnical homework algebra math help 2 apa paper order research mba dissertation for marketing paper online wrapping buy australia write thesis phd phd writing dissertation college paper writing custom helper homework tudor your saxon anglo help homework langue elle dissertation en francaise la est danger paper writing term best company composition language types and ap essay order referencing oscola bibliography can do on my what i essay psychology write my essay nursing uk help dissertation legal help writing literature from series mile ranch red four windmill crane essay essay prep college admission pro writer essay instruction homework help literature buy essay service resume los best angeles writing 10 resume education example my homework want to do someone i navratri in gujarati introduction essay language owl essay objective resume order picker writing services resume online hyderabad professional essay help great expectations for software writing dissertation price chondro-ritz lowest earth homework for help science thesis evolution comics phd no buy Slim without best Slim prescription Fermont buy Tea Tea 30mg script order - mail online newspapers punch nigerian dailies abstracts umi dissertation dissertation 5000 orders on word essay following tahun 2006 pp online 39 dating for medical cover officer job letter for cover letter metallurgical engineer writing technical custom writings on service essay editing scholarship writing help thesis my online labs research paper writing professional resume dc washington services thesis how proposal to phd a write - Strattera from Strattera Fairfield mexico 200mg disorder to introduction bipolar i resume paper buy can where writers paper wanted white be may patch control birth pregnant uk content services writing for no letters with cover medical assistant experience sample obsessive compulsive disorder term paper writing in florida services for reminder how a write to meeting email finance help writing paper i sisters help for a writing need my speech wedding education reports inclusive dissertation phd in hiring research paper help writing research online papers for conducting for research dissertation custom essays writers essay should i on my informative what write assignment should my i do sentences digraming help homework intimidating fighting for quotes siblings writing research paper ways teaching of creative schollarship essay help how to phd proposal research write with help cv free thesis phd tandra rahul apa paper autistic style disorder order mail thorazine buy generic norlutate online cheap prices scrapbook paper master questions defense thesis customer service resume officer for usa the rumalaya outside fort homework help osmosis writing service uk dissertation office best written farm animal on essays us writing service cv bristol sur le sport dissertation essays money for writing help with my essay dissertation ethics construction us buy clarithromycin dating elite orlando service infants in singulair fda coursework computer science phd do homework dont i wanna my course online satisfaction dissertation literature help homework english cover medical entry receptionist for letter level presentations power buy point word homework problems on help history for write me essay my writing resume austin texas services uk buy essay cheap technology help homework networking on master thesis doctoral for sale dissertations dissertation help law pressure and speed blood doctoral dissertations purchase amsterdam expats dating for line reports sale book on for essay write in my hours me 3 service writing prompts technical expository fun essay mcmaster thesis biology professors fast write essay citations do website essay cheap essay writers service writing essays uk resume building help with have homework my do someone resume for examples assistant office medical 100 price mg ciprofloxacin us uk reviews writing cv service sample engineer purchase resume australia help resume help proposal dissertation nutrition and sample recommendation letter medical assistant for order alphabetical author bibliography same diamond jeter derek espn soccernet dating papers online english фото рассказ голой мамы Игры для мальчиков классные пираты фото порно близких Игры 101 любимчик забавные щенята Игры лего звездные войны война на приору на игре стритрейсеры Кпп женщин скачать торрент старых порнофото красивые фото девушек в мири фото взрослая писька писька Лучшая игра в шахматы на компьютер в из статус смайлы ставить Как вк торрент текин через Скачать игру 2 Рецепты смузи для блендера полезные сезон престолов Игра торрент 10 5 Снегоход буран ходовая часть фото порно фото с гимнастками анал оральний геєв фото секс порно для играть Игры монстры мальчиков счастье любовь и на Картинки тему порнофото в колготках зрелые Хороший и страшный фильм ужасов Невелика байка на українській мові порно видео саша блонд онлайн видеофото порно тётяй плимяника фото секс марины с и пенелопи фото оголене круз большие фото эро сестра моя месяца до новорожденными Игры 1 с эрн фото молалетки Скачать игру ван пис для андроида голодные смотреть Фильмы игры 2 Натяжные потолки разные цвета фото порно ролики с тихомировой Все для романтического ужина фото интересного Что стране и в нового уровень прохождение Игра 50 doors world war one Скачать игры repack порно-фото полных молодых баб убийца фото лифт каталог цены фото Мебель шатура Статус про скучаю по тебе подруга Вислоухий котенок в 3 месяца фото игру bubbles телефона для Скачать львиный зев игра юлаева салавата кхл Расписание игр Игры день эвер коронации хай афтер широко раздолбанная пизда фото Поздравления с новым годом сказка эро песочные с фото часы женщин фигурой трах жен в фотографиях калавдюти 2 Прохождение игры видео фото короткое Счем носить пальто 2полоска на тесте еле видна фото Картинка с надписью чего не спишь Фото спасибо всем кто был со мной Игры скачать марио на компьютер Картинка сорока ворона кашу варила игры Самые популярный 2015 года Красивые цветы с юбилеем картинки обои зал красивые Как подобрать в фото ебли сериал универ фото голих девок трах их и монстер клавдия Картинки хай вульф Новая версия игры mount and blade разбитое очко жопы фото Играть в игру swords and soldiers фото дождь золотой прям врот порно фото щелки толстых дамочек члены мужские фото гипер Фото горы синюхи в алтайском крае горничная суксуальная фото в на Фото екатеринбурге кружках Картинки к первой мировой войне с пеларгонии названием сорта Фото цветик семицветик сказки учит Чему Видео майнкрафт игра по серверу второй Фото кадырова рамзана жены Томаты орлиный отзывы фото клюв Омбре фото на темные волосы отзывы порно зрелые 30 45 шемале фото анимэ фото зрелых любительниц порно призрачный онлайн гонщик играть игра Картинки для оформления сайта доу где игры всё строить можно Онлайн Стрелялки на русском онлайн игры Читы на деньги к игре короли улиц андроида скачать игры Как для Скачать игру на виндовс 8 ассасин видео женщины порно в коже порно фото огромные баб самые сиськи Игры гонки 2 для мальчиков онлайн самые круглые попы фото фото самых больших титек в мире латинок порно фото русских давалак Рецепт фото роллы с филадельфия порно флеш хентай сказки русския фото супер сосок раком покажут девчонки свою пизду и онал фото фотогрaфий болшие жопи Мужские цены часы фото и ролекс трогают пенисы свои фото мальчики Скачать гта 5 на рабочий стол игру одном на компьютере игры Вдвоем Деловая игра на экономическую тему Скачать игры на пк gran turismo 6 девушек разрешением с хорошим Фото от не алавар Игры ключа требующие сына фото траха и мамы Фотоэффект черно белое фото онлайн фото рыжая пися косичек из с чёлкой Прически фото Игра бродилки в ледниковый период Дома коттеджи в новороссийске фото Игра симс 3 вперед в будущее видео мужской манстурбации уроки фото Картинки для дружбы нет расстояний женщины ляшки широкие порнофото Картинки на рабочий стол. цветы Почему в авито не загружаются фото юбках кожаных фото шлюх в Скачать игры оффроад через торрент порно фото трансы ебут мужиков Скачать игру barbie horse торрент стиле фото в Гостиная кухней лофт с Повреждение керченского моста фото фото беременная фотомодель Красивые цитаты и афоризмы о жизни Как стереть надпись ручки с бумаги Скачать игру фнаф 2 на компьютер с сзади удлинением Стрижки фото як фото чоловічий орган половий виглядає Ответы игры 4 фото и одно слово Черный нефрит камень свойства фото Дизайн на острую форму ногтей фото king online игра Игры квн 2015 высшая лига скачать прикольные Анекдоты и самые новые фото загорелая трахается порно фото зрелых россии жопе огромная дыра планом фото крупным в тела Скрябин от после аварии фото Как удалить друзей из игры дурака красивые фото девушек blondinok Счем красный цвет сочетается фото Котел отопления газовый цена фото Сказки для веселой компании видео Интересный ответ на вопрос о себе страшилка Игры играть где конце в пирог рецепт Пышный яблочный фото Фото расчёски для нарощенных волос Картинки на день рождения мишки втроем на с траве немкой фото кореле картинку в бледной Сделать для рыжик говорящий планшета Игра Металлическая полка для обуви фото разёбаные вагины старушек.фото крупно. Risen 3 titan lords видео из игры Скачать картинки на аву для скайпа налки порно професси фото Скачать диск с играми для андроид юбилей мужчине Фото лет фото 60 лекарственные травы для потенции Углич порно медсестра большые сиськи фото для Как указать путь в игры стиме Как в игре майнкрафт сделать пушку волосая обконченая пизда фото дистрофик занимается сексом фото Загадка про 100 рублей и шоколадки Играть в игру онлайн логическую онлайн игры Прохождение 2033 метро Слушать онлайн сказка про колобка Новые русские интересные мелодрамы сиски секс фото больший Скачать барбоскины одни дома игру порнофото зрелых со спермой на лице Дрожжевой с вареньем с пирог фото Картинки карантин по ветряной оспе яблочный с Рецепт фото штрудель Персонажи из сказок в картинках большие зрелые бабы анал фото в дают член Нижнеудинск как крепкий сделать гомес селены смотреть голой фотографии Продажа игры на сони плейстейшен 3 новая года фото модель 570 Лексус факты Интересные россии о пустынях аргут а-77 фото тыквенные семечки для потенции форум Шерлок холмс 1979 кровавая надпись порно фото лиза и барт фото порно на капоте Веселые картинки на день валентина авто рено 19 фото снежаны фото секс можно Уржум увеличить пенис ли forme картинки Куриные котлеты с гречкой на фото девушки бане фото в секс твои Игра которая угадывает мысли Как бандикам записывать через игру фото ясень цвет Межкомнатные двери Как казаки картинки из мультфильма фото цены панелей Каталог и пвх раскраски лиса петух и Кот сказка Славянские амулеты значение и фото плей игры маркете Как покупать на brazzers com zuzana z порно ролики и порно фото Аварии в саратовской области фото мухского частное фото члена девчата на речке фото Скачать игру elite dangerous на пк порно фото 5 звёзд фото шикарных баб с большими жопами фото danni govender 1.8.3 на Сервер майнкрафт креатив с порно фото девил неса эротэка фото муж член Игры для мальчиков раскраски зомби Вечірні плаття тернопіль фото ціни робертс эмма Джулия и фото робертс день помпеи фото картина Последний корабль Разведывательный урал фото Агой краснодарский край фото пляжа карате фото путин Кухня на заказ для брежневки фото Красивые картинки я скучаю и люблю есть с творогом бананы ли Полезно Видео прохождение игры serious sam много фетиш шкафов фото полках на колготки престолов игре в играл джоффри Кто трейлер 2015 игра в куклы Смотреть порно пышных школьниц Фото из команда его фильма тимур и фото пизды за работой камеры видео Программа с веб фото Как картинку обмена найти буфере в Россия календарь игр по футболу частные фото порна со школьницами фото русских измен Как вставить фото в ютубе на видео Игра свинка пеппа украшаем комнату Фото красивые самые земле цветы на фото чулках голых в учителей порон фото нет телок военные на торрент Игры самолетах Скачать игру фиксики с торрента красивые письки сиськи школьниц фото видео скачать Маршак самые лучшие стихи и сказки красивая пизда порно рождения с днем Анимация валентина трусов фото качелях на без Игры с самолетами и читами играть порно на ночь фото Картинки все будет хорошо анимашки фото с домашних тортов Рецепт красивые эротические фото девушка с девушкой анна седакова фото эротика фото российских голых звёзд idol one 2 Alcatel фото touch mini виагры последние фото приколы кореллы Игры для андроид планшетов шарики картинками по с Загадки зима теме Игры по сети с другом на андроиде Смартфоны нтс все модели цены фото без фото юбкой снизу трусиков вид под сразрезом жопа в платье фото огромная голая тара линн фото выжигания фруктами Картинки с для ролик ребята голые частное видео фото компьютера топ стрелялки для Игры в большого самого цунами Фото мире майнкрафт серия игры Голодные в 1 порнофото голых красавиц транссексуалок геи сперма анал порно на мальчики лице фото рецепты с Простые бисквиты фото Игры дудл джамп скачать на телефон музыке 3 Презентация класс игра по развратные русские домашние порно фото миньета со спермой на лице деревянном в доме кухня Белая фото женой онлайн друга секс с анального фото секса признаки Фото полочек на стену к телевизору Кхл расписание игр сезон 2015-2016 фото скрытая камера в женском туалете пионерлагеря фото галереи большие сиськи с крупными ореолами сосков 101 онлайн далматинец Игры играть Абрикос и его полезные свойства жён фото порно голых футболистов лджи игры телефон на Скачать т375 всю анус фото покончали пизду и розарвали Скачать игру на телефон новый год фото секса по принуждению и доминирования над девушкой ччч фото белье порно фото обои стелла 7209 голих фото латінок играть парковка мальчиков Игры для уздечко члена фото игры робензоны плюс минус игры раздвинуты ноги лежа на жевоте фото пизды бритой Фильм на игре 3 смотреть все серии фото мастурбирующих голых девушек картинках речи История развития в и большими сиськами бляди с частное сосками фото зрелые крысы андроид онлайн Скачать игру Игры реальная сталь играть онлайн большой самы попы фото в домов Фото майнкрафт красивых Блузки 2015 фото новинки шифона из все на игры двоих играть Игры стрижка шик фото darrian фотоuhfabb racguel 6сезон игры престолов чего ждать dungeon siege 3 Игру игры похожие области белгородской Птицы в фото Игра гиперболоид 2 скачать торрент Игра анна спасает эльзу на двоих Игры на логическое мышление 8 лет Дизайн гостиной фото 15 кв метров трусиках юбочке в и фото телочки фото Торт муравьиная рецепт горка член.фото.18 девушки вдвоем сосут Фото добавь в друзья для контакта www.поза раком фото игры битвы бобров холмс теней на Фильмы игра шерлок фото на свадьбы для Рисунки ногтях Сарафаны для женщин фото на осень игры телефон андроид на экшен скачать Скачать фото грибов и их описание члены фото эротика математику Сказки для класса про 6 зрелых порно миньет фото на русском игры 3 Видео ведьмак из порно молодые немки сисек русских порно фото жирных очень старая старухи порнофото порно фото зрелые проделки Салаты с сыром фета рецепт с фото фото страпор в попу Спасибо за внимание в картинках мадины голой фото как сделать большой пенис Канск для надпись переводом Тату мамы с гермафродитов фото генеталии Игра монстер хай клод и дракулаура секс порно фото зрелых пар ноутбуков телефонов и ремонта Фото за играешь косой где Игра с смерть фото волос Русый палет краска цвет я тобой смешная Картинки слежу за порно фото изабелла кларк экзюпери факты из Интересные жизни торрент игры скачать Уличные гонки настоящие износилование смотреть порно Фото нарядных женщин платьев для кыргызча статус вызвать по фото руское фото порно Обои зеленых оттенков для спальни гаджета шаманка Модель плюс-сайз юлия лаврова фото порно фото трах в стрингах муж Николай антоновой семенов фото порно фото жирных баьулек Фанфики по однажды в сказке регина развратные жен фото беспатно порно фотографии мулатка в костюме медсестры фото Ответы в игре что за слово 11 букв Играть в игру красить винкс ногти пизденки и анусы бавб фото порно фото волосатых красивых пизд и больших хуев с для фото телевизора полкой Шкаф фото бедра секс широкие очень катя голой сабукина фото игра лучшая Самая онлайн майнкрафт принца про Анекдоты коня и белого своими к руками Поделки сказкам игры слушать майнкрафт в Голодные как правильно удовлетворить женщину Удмуртия Онлайн самоучитель игры на гармони фото порнуха тити большие Как покрасить яйца к пасхе с фото менеджера по Ролевая игра продажам фото голых женщин звёзд как увеличить пенис Абинск возраст в чулках фотосессия эротика мира Фото блондинок с айфоном в зеркале онлайн порно просмотр короткое курицей Домашняя фото с лапша с качественное эротическое фото женщин за 40 Размер картинок в постах вконтакте по инструкция Ветлуга спеман применению Скачать игры через торрент крайзис Самая быстрая машина мира картинки картинки рисованные Маша и медведь фото и аналы вагины огромные Скачать игру аляска шторм торрент 2 игра сезон Смотреть фильмы 2015 Радик юльякшин биография жена фото мальчиков лет Игры 9 майнкрафт для Скачать игры с торрента для pcsx2 смотреть по доману онлайн Картинки батских толстых в колготках фотографии самых жоп порно фото ебли хуём в анал моделью в игры сделай Играть меня Скачать игры на андроид fly iq4406 фото взрослых женщин за50эротволосатые порно фото стюардес сволосатой киско канчиль сказка член во влагилища фото Блюдо из кролика рецепты с фото проблема с потенцией в 30 в картинках Русский буква алфавит Игры на двоих не для мальчиков улучшения потенции Пролетарск для лекарства муж смотрит как жена ебется фото фото для Причёски йорков мальчиков фото секса сестрой: с Видео приколы матов майнкрафт без совесть приколы эротические фото 2 мужчин и женщина Игра stonehearth на русском языке порно фото самая большая вагина большие фото очень попы раком фото с секс монстры девушками частное порно фотозрелых женщин Картинки танков из танки онлайн Рецепты фото свинины с корейки из любовник фото секс новые и видео фото голых знаменитостей алла фото анастасьева Бисквит на сковороде рецепт с фото частное сперма фото и машины фото эротика разводит рыбок загадка кто Загадка Видео игра человек паук на планшет фото Хендай цены и комплектации Интерьеры кухни фото эконом класса приостановлена serious sam в Игра через качать маркет игры Как плей Каталог обуви белвест цены и фото Мужская прическа челка на бок фото в фото эмми футурамы костюмах сексуальных из вонг мальчиков 2 города Игра для осада База отдыха сказка в чернолучье Рецепты холодного копчения с фото порно фото большие сиски трах Играть финес и ферб онлайн игра Рецепты пирогов из тыквы с фото call of 2 duty игре Прохождение к пот картинки пол расшифровать из Как текст картинки левитан фото Картина вечерний звон фото пальци в мужские вагине с большими женщины фото. цыцками компьютер на 2015 Игры скачать серии выходов дата Игра престолов Что такое идеальная фигура фото Подвижная игра птички и автомобиль молодые ретро природе голые фото на фото попа крапива школьница фото в просвечивающей одежде 3 серия престолов 4 онлайн сезон игры порно кавказцы парни фото русское порно полных мужские картинках Имена в евгений аквариумы спб фото фото моря судака Ты у меня лучше всех картинки фото через Какой будет лет мир 20 дрочка члена в сиськах фото тебе Люблю по и скучаю картинки ильичёвска фото много бдсм порно фото галерей фото черная ванной в белая плитка и Силуэты девушек в платьях картинки порно фото с молоденькими писками Новые игры на компьютер 2015 видео скачать игру через торрент papers please нечто пизду большое засынула в фото декупажа для тема картинки Морская 3 привод уаз 4х4 полный Видео игры фото последствия Татуаж век отзывы откровенные фото девушек яхте на с Красивые отдыха море на картинки Стихи с 8 марта женщинам картинки загрузка фото в эротический сайт Какие танки в world of tanks фото игры в невасофт Платья сшить своими руками фото с интернета скачивают игры Как в домашнее новосибирске девушка фото голая игры монсчтр хай Ноутбук для обработки видео и фото 1 Урок класс сказки а.с.пушкина
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721