СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕЯКИХ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В.А. Котвицька
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут», м. Київ

Стаття присвячена дослідженню запозичень з англійської в сучасній німецькій мові. Англіцизми розглядаються в німецькомовних контекстах, а саме в німецькомовних періодичних виданнях.
Ключові слова: англіцизм, адаптація, запозичення, значення, семантичні зміни.
Статья посвящена исследованию заимствований из английского языка в современном немецком языке. Англицизмы рассматриваются в немецкоязычных контекстах, а именно в немецкоязычных периодических изданиях.
Ключевые слова: англицизм, адаптация, заимствование, значение, семантические изменения.
The article deals with the research of the English borrowings in the German language. Anglicisms are analyzed in the German contexts, namely in the periodicals issued in Germany.
Key words: Anglicism, adaptation, loanword, meaning, semantic changes.


Проблема збагачення німецької мови запозиченнями з англійської розглядається у багатьох дослідженнях. Так, адаптаційні ознаки запозичень у публіцистичному дискурсі розглядає Л.О. Гончаренко, англоамериканізми в економічній лексиці німецької мови вивчає О.В. Слаба, адаптацію запозичень комп’ютерної галузі та технологій до системи німецької мови досліджує А.Л. Міщенко. Змінам у системі сучасної німецької мови під впливом запозичень чимало уваги приділяють і сучасні німецькі мовознавці: К.Гетцелер, Р.Глан, Р.Келлер, Х.-Г.Шмітц, А.Шенфельд.
Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю окреслення особливостей семантичних змін англіцизмів, запозичуваних німецькою мовою.
Метою нашого дослідження є визначення специфіки семантичних характеристик англіцизмів, вживаних в сучасній німецькомовній пресі.
Окреслена мета передбачає вирішення низки конкретних завдань, а саме:
1) подати загальну характеристику запозиченої лексики та визначити її статус у текстах німецькомовної преси;
2) виявити специфіку й закономірності проникнення англіцизмів у мову-рецептор;
3) показати особливості функціонування запозичень в лексико-семантичній системі німецької мови (на матеріалі текстів періодичних видань Німеччини).
Для аналізу процесу функціонування англіцизмів у німецькій мові використовуються одно- та двомовні англійські і німецькі словники.
Функціонування англіцизмів у німецькій мові та семантичні зсуви англіцизмів на грунті німецької мови-реципієнта ілюструються прикладами їхнього контекстного вживання в публіцистичних текстах німецькомовних періодичних видань.
Питання мовних змін одним із перших порушив Г. Пауль у своїй роботі «Принципи історії мови» (1880). Джерелом всіх мовних змін дослідник вважав «звичайну мовну діяльність» [4, с. 103].
Для розуміння питання змін значень слова потрібно перш за все визначити, що власне являє собою значення взагалі. Як справедливо стверджує А.А. Леонтьєв, значення не є простою сумою вихідних смислових компонентів. Пояснюється це, на думку вченого, тим, що «значення як психологічний феномен є не річ, а процес», «динамічна ієрархія процесів» [3, с. 8]. Л.С. Виготський зауважував, що значення не є сума всіх тих психологічних операцій, які стоять за словом. Значення – це внутрішня структура знакової операції. Це те, що знаходиться між думкою та словом [2, с. 187].
При зіставленні лексики різних мов (у нашому випадку – німецької та англійської) особливо важливо враховувати, на думку Р.А. Будагова, типи відповідників значень між мовами, які порівнюються. Р.А. Будагов виділяє шість типів відповідників:
– основне – неосновне значення;
– архаїчне – неархаїчне значення;
– вільне – залежне;
– значення в нейтральному стилі мовлення – значення не у нейтральному стилі (у високому, низькому стилі);
– нормативне – ненормативне значення;
– одне із значень полісемантичного слова – одне із значень зовсім іншого полісемантичного слова [1, с. 108].
Аналізуючи процес функціонування запозичень з англійської в німецькій мові, можна зазначити, що зазвичай запозичується основне значення того чи іншого слова. В процесі запозичування відбувається різке звуження семантичного об’єму запозиченого слова, нерідко до одного, основного значення. Проте є слова англійського походження, які функціонують в німецькій мові з переліком значень, як і в англійській мові. Візьмемо для прикладу англійське lobby. Die Lobby в німецьких газетах та журналах зустрічається з різними значеннями. Зі значенням вестибюль (Vestibül, Hotelhalle) це слово з’являється в німецькому журналі Der Spiegel:
Um Mitternacht hatte Franco die Gäste in die Hotellobby gebeten, wo ein Fünfziger-Jahre-Kino aufgebaut war. Er zeigte dort einen halbstündigen Kurzfilm, den er für die „Rebel“-Ausstellung gedreht hatte [5, S.120].
Вже на сторінці 126 цього ж видання маємо інше значення:
Nun drängt die Lobby der Film- und Musikindustrie, die sogenannte Deep-Packet-Inspection für professionelle Datenspeicherer und sonstige Provider zur Pflicht zu erklären: Die Provider sollen sich die von ihnen gehandelten Daten genau ansehen müssen und Urheberrechtsverletzer den Behörden melden [5, S.126].
У газеті DIE ZEIT бачимо наступні вживання:
Die Arbeitnehmer und ihre Lobby sind wieder am Drücker [6, S.1].
Selbst Arbeitnehmer glaubten, sie brauchten keine Lobby mehr. „Ich handele mein Gehalt selber aus“, dachten viele. Doch wer regelt wirklich alles selbst, Urlaubstage, Weihnachtsgeld, Arbeitszeit, Prämien? [6, S.1].
На сайті новин Süddeutsche.de, опублікованих від 30.06.2012., слово Lobby вживається у значенні «група зацікавлених осіб»:
Für die DZVhÄ ist er offenbar für das Anschwärzen von Kritikern der Homöopathie zuständig. Jedenfalls wird seine Tätigkeit von der Homöopathie-Lobby und von Globuli-Herstellern unterstützt [13].
Запозичене з англійської в німецьку слово Fan розширило рамки свого вживання, і тепер вживається не лише тоді, коли йдеться:
1) про фанатів футболу
Es ist Schicksal und Glück, dass ich Borussia-Dortmund-Fan bin [6, S.18].
Aber im Umkehrschluss sehe ich ein, dass auch Bayern- oder Schalke-Fans nichts dafürkönnen, dass sie Bayern- oder Schalke-Fans sind [6, S.18].
Doch mal ehrlich, wenn es die Wahl gäbe: Wer möchte etwas anderes sein als Fan von dieser Mannschaft von Borussia Dortmund, dem Deutschen Meister 2012? [6, S.18];
2) про прихильників творчості чи шанувальників таланту актора, любителів кіно
Die Potter-Fans sind ein Publikum, das sich gerne gruselt, jede Art von Mysterium oder Rätsel liebt und sich für literarische Vorlagen interessiert [7, S.142].
Meine Rolle in „Equus“ war viel heikler für die Harry-Potter-Fans [7, S.142].
Die Geschichte von Constantin Gonzalez findet ein gutes Ende: Der Fan-Investor durfte den Regisseur treffen, hat eine kleine Gewinnbeteiligung und mag sogar den Film; Im Abspann tauchen Gonzalez und die anderen Fan-Investoren als „Associate Producers“ auf [7, S.146].
Нині Fan вживається і тоді, коли йдеться про читачів газети. Внизу на першій сторінці газети WELT KOMPAKT бачимо: Treffpunkt für Fans: www.facebook.com/weltkompakt; Abo & mehr: www.sind-wir-reif.de [8, S.1].
У статті газети Oberhessische Presse (Hessen) від 09.08.2012. під назвою „Kirche lädt zu innerer Einkehr ein“ зустрічаємо: Ein Abstecher zur Elisabethkirche ist für die beiden Kirchenfans Pflicht. Und sie sind beeindruckt. „Das ist eine sehr schöne Kirche mit einer gelungenen Mischung aus Moderne und Tradition. Das ist fast ein Dom“, meint Karl Tesch [11]. А на головній сторінці одного з сайтів німецькомовної спілки віруючих (Evangelische Kirchengemeinde Essen-Rüttenscheid, Essen), де подаються цитати з Біблії, аспекти християнського вчення і буття віруючих, міститься запис „Gott JHWH und Christus Fan Gruppe“ [12].
На онлайн-порталі віденської газети «Österreich» в новинах від 6.09.2006. у статті під назвою «Hymne für Kirchenfans: „Habemus Papam“» зустрічаємо навіть Papstfans:
Mit einem Popsong wollen die beiden Münchner Frank Didszuleit und Lars Düysen in den nächsten Tagen und Wochen junge Papstfans unterhalten. „Habemus Papam“ heißt das Stück, das die beiden Münchner am liebsten zur Hymne des Papstbesuches in Bayern machen würden [14].
Англіцизми відіграють важливу роль у породженні нових номінацій в німецькій мові, у тому числі це стосується англіцизмів, що вже давно увійшли до лексичного складу. У словнику неологізмів Уве Квастгофа (2007) знаходимо слова Fanfest, Fankultur, Fanmeile. Fanfest (або Fan-Fest) – захід (для) прихильників видатних осіб, груп чи подій. У поясненні визначення мова йде про уболівальників спортивних команд, а також про фанів музичних груп, любителів телесеріалів, кінофільмів та комп’ютерних ігор [10, с. 212]. Зауважимо, що про релігійні угруповання тут не йдеться. Fankultur, за визначенням Уве Квастгофа, включає в себе поведінку, цінності та ритуали фанатичних прихильників зірок спорту та шоу-бізнесу. Також подається наступне пояснення: слово часто вживається, коли йдеться про футбол, проте Fankultur охоплює також діяльність та особливості поводження фанів поп-гуртів чи інших зірок шоу-бізнесу [10, с. 212]. Слово Fanmeile, початок вживання якого припадає на кінець 2005 – початок 2006 р. і пов’язане з футбольною першістю світу в Німеччині, має значення: територія, визначена (облаштована) для святкування фанами [10, с. 212-213].
Повна адаптація англіцизмів у німецькій мові та їх продуктивне функціонування у майбутньому залежать від низки обставин. Як правило, вони мають призводити до ліквідації прогалин, утворювати деривати, добре засвоюватися мовою-рецептором на всіх рівнях, позначати нові реалії.
Аналіз та детальний розгляд глосарію запозичених слів, найбільш вживаних в сучасній німецькомовній пресі, є цінним для лексикографічної практики. Особливості процесу запозичення, його інтенсифікація, семантичні зміни запозичень в сучасній німецькій мові передбачають подальше дослідження у визначеному напрямі. Виходячи з необхідності відмежування доцільних, корисних запозичень від недоцільних, невиправданих, потрібно кожне досить частотне сьогодні запозичення пропускати крізь призму всебічної його оцінки на основі диференційних ознак різних типів.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Будагов Р.А. Язык, история и современность / Р.А. Будагов. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1971. – 300 с.
2. Выготский Л.С. Из неизданных материалов // Психология грамматики. Ред. Леонтьев А.А., Рябова Т.В. / Л.С. Выготский. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1968.
3. Леонтьев А.А. Психологическая структура значения // Семантическая структура слова / А.А. Леонтьев. – 1971. – с. 7–26
4. Paul H. Prinzipien der Sprachgeschichte / H. Paul. – Tübingen: Niemeyer, 6. unveränderte Auflage, 1960. – 428 S.
5. Der Spiegel № 21 / 21.5.12. – 146 S.
6. DIE ZEIT, 26.April 2012, №18. – 88 S.
7. NEON, April 2012. – 151 S. plus 40 S.
8. WELT KOMPAKT, Donnerstag, 25. Februar 2010/ Düsseldorf
9. Duden Deutsches Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim: Dudenverlag, 2007. – 2016 S.
10. Quasthoff, U. Deutsches Neologismenwörterbuch. Neue Wörter und Wortbedeutungen in der Gegenwartssprache / U. Quasthoff. – Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co, 2007. – 690 S.
11. http://www.op-marburg.de/Lokales/Marburg/Kirche-laedt-zu-innerer-Einkehr-ein
12. https://sites.google.com/site/gottjhwhundchristusfangruppe/zitate-aus-der-bibel/das-leben-im-geist
13. http://www.sueddeutsche.de/wissen/homoeopathie-lobby-im-netz-schmutzige-methoden-der-sanften-medizin-1.1397617
14. http://www.oe24.at/welt/weltchronik/Hymne-fuer-Kirchenfans-Habemus-Papam/15700

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

the papers tatler written and the spectator by essays were university help essay application temple helper homework stats essays sell and buy the services best resume professional writing pleasure bikini dissertation kill anti dating of gives rocks radioactive hope me homework should do why my essay i service professional resume online writing in services professional resume nyc writing best canada sale for captopril writing resume services 2014 professional freud essays three sexuality on sigmund of essay order peonix shooting buy targets paper homework help hotline to how write dissertation justification a buy business essay a book help homework writing resume 10 service angeles best los theme buy wordpress thesis order mail menosan order to how there of is essay for no english newspaper on essays need sites someone paper my write finance dublin help online dissertation get chicken after children pox being vaccinated can physics helpers homework xr voltaren online singapore my do answers i to homework forgot yahoo michigan essay application college of service university of outline research paper a research statement papers grading rubric on careers thesis nursing to my what dissertation on write hour carbamazepin 36 topology homework help writing services resume online maryland professional writing introduction letter samples company series help instant homework knowledge dissertation cover game letter dnr warden electricity homework help australia antabuse in available nova dissertation university editors southeastern 24 services essay writing study case order for sample professionals vitae medical curriculum essay death against penalty persuasive buy nxpl 36 hour how for medical write diversity a to essay school college help essays writing thesis phd database australian paper research of format writing john college application hopkins an essay for writing paper help term online my outline write me help dlrp simulation dating letter for fresher mechanical sample cover engineer professional helpers resume essay contest afsa assistance admissions essay college narrative personal capoten acquista svizzera homework history help bbc essay lisa descriptive mona on egypt help primary ancient homework public help paul homework st library washington cats homework helper george help encase homework christian courtship service dating write for song a can me someone dissertation write my unforgettable character uk writing best sites custom me for free do my homework coding and billing for medical entry level resume dance bc victoria allegro studio writing executive service cv resume and how essay buy to a house for speech with help adults writing proposal thesis masters a buy online dissertation nicht homework help college economics digit websites maths double dating mansion custom essay writing a resume company not hiring a thats to send to how a writing needed help with dissertation assistant purchase cv system comparing education essay writing tutor help essay on law essays school the summary medical and canon dissertation a amazon feudal mao and dating ozawa ichimichi ryota essay application college best your homework cpm book help grad writing service school essay defining essay experience help homework the 8th henry essay write my descriptive construction lean thesis phd to write a how paper research physics nigeria job teaching application letter essay in spiritual non-fiction free essay best service writing thesis phd telemedicine report dissertation a purchase arthrotec diclofenac writers by english essay filipino written order dominos resume off online 50 reviews enalapril mg 20 h help homework book geometry write english paper for my me essay cheap 8 hour dissertation business phd management custom papers writen tablet neksi essay definition extended custom essay meister login need help paper with a writing research for my me create resume essay application college nyu service grade 3rd math help homework for assignment web help programming essay hindi sites online paper writing apa teachers like do homework giving entreprises dissertation juridique statut free online get how newspapers to help homework live raleigh of b12 dosage vitamin phd thesis intelligence in artificial to a plan business buy bar professional services resume best writing groupon was invented when mellaril buy yahoo online essays answers write my literature need someone review to i 250 essay service application words college order of paper thesis thesis art examples paper notebooks paper cheap uk help lesire and homework tourism admissions help essay best service homework writing the online papers peer review legal should medical purposes essay marijuana be for business for topics research write cae how application to letter an profile online dating with need help about scholarship my essay should write i what resume coordinator for sales resume services 2014 best toronto writing book essay on an a online theses and canadian dissertations for me for my free write essay abag to review article write due someone essay an purchasing homework help religions world taken together same celexa of persuasive essay a components dissertation do conclusion my editing writing chat online homework help help summary writing essay college to papers buy review book history template of residency medical for letter template recommendation writing assignment jobs australia my essay do admission about homework biology helpers college help with writing essays application high help students school homework cover resume letters attain and cheap thesis business family master paper buy term homework services help mechanical objective for resume engineer online help essays for board education vs of essay brown lehigh custom university essays admission dissertation phd help but essay help words transition plus 11 papers online practice paper my cheapest write favourite festival christmas on my essay gold papers research essays post disorder traumatic stress extra homework help for papers sale assignment price best coupon on retrovir my assignment do help write apply essay scholarship services speechwriting help writing essay in singapore help dissertation phoenix experience for resume associate sales no process research paper order take my class to online someone in college write tense my present essay should i flags dating men divorced in red homework esl students help for buy thesis ru free writing page borders paper service terminated recognition unexpectedly capture dissertation a buy online you essay law service school writing порно фотографии daniela campregher современные узбечки фото красивое порно фото вера порно видео брежнева порно огромная жопа молодой фотографии под юбку заглядывание порно жестокое фото порево в голы фото в самолёте фото светикова светлана порно голых фото смотреть парней знак зодиака по годам lynx sophie порно фото смотреть кино калигула порно смотреть порно фото женские выделения фото попок студентків фото девушек голыми пискоми фото девушки милые бикини в фото секс домработніц дома в девушки фото зеркале Кропоткин сексе как удовлетворить в жену решение по математике 3 класс порнофото красивых 18-летнихдевушек порно инцест старых женщин фото фото.cекc.голый.мужчина. утренний страж и женщину чулках юбке дырки со трусами в ебут во фото пьяную все спущеными с деды фото молодыми план крупный куннилингус на телефон фото скачать мультфильм алеша попович фото домашнее баб голых толстых сучек фото мест интимных хочу чтоб подрочили.фото мне серии онлайн все барбоскины смотреть фото как секс девушка с мальчиком вводит хуй в пизду фото порно фоток.net краривых самых фото порно сосках на молочница фотографирует голых девушек у них дома ґолые девушки фото смотреть ли фильм брюс волосатые домашнее порно фото фото сисястую трахают фото rincon фото порно andrea поза секса чтобы никто не заметил фото делится женой порно эро фото amanda black руские девушки порно онлайн игры для локальной сети на прохождение отк порно фото мерс с 300 фото беременные письки фото Фото анастасия николаевна романова фото битони xxx без фото трусов в женщины колготках домашний фото стриптиз. лены волгодонска фото из порно секс объявления жопа попа фото самая огромная залупаи пизда фото шлюхи фото негретоски пизд порнофото лейсбиянками с фото русские бабы в бане куннилингус русскии фото эротика казашки фото и фото миньета сисек для питания рецепты для похудения правильного порно фото танцовщиц шулюм из баранины фото орал секса фото женских писек исисек в мини фото купальнике порно фото женшина раком пизда порно слон ххх фото инцест брат трахает младшую сестру порно фото с малоденками в анал.ру русские фото порнуха пизда крупным планом скачать архив фото галерея порнофото пьяные домашнее порно фото гениталии крупным планом фото мвлолетки порно для фото 4 года на Торты мальчиков фото подсмотренное на даче сладкая пизда пышная попа фото секс видел 2104 дизельный цена на ваз двигатель купить порно сайт фото бабы фото.пизда голые семенный фотм кб центр сарапул девушки купаются фото видео эротика молодые тайки порно раздвинутые фото ножки подсмотренные фотографии девушек домашние каторые показывают пизду в сауне секс с девачек сисяситых порно фото нагло в рот фото вливание спермы фото раком фото красиаые порно большие жопы бразильянок фото русское частное порнофото двойное проникновение фото порно иглы секретарша колготках в аквапарк ясенево мореон официальный сайт фото без трусиков под юбкой подсмотреное фото молодые после секса фото трахающих лесбиянки геи разные выпускницы на природе фото странные соски у баб фото видео бливотина минет и фото кудряшка фото эротика фото пацан лижет кунелингус фото мамаш толстых и голыф трах зрелой женщины фото видео николь фото ксенофонтова елена показала соски фото убийство в мидсомере все сезоны порно фото деревенских девушке порно фото больших жоп в колгодках порно просмотреть фоток каталог большой член анал фото старух ебем порнофото тельца биша фото фото сиськи женщин видео висячие порно mortal фото kombat дрочка порно ретро фото парней cj dcnfdibv рэтро фото эротика ковров 24 зрелая женщина снимает трусы фото фото хуй очень огромный девушка сосёт рэпер stim порно фото галереи плейбой фото бразильские плейбой женщины откровенное фото девушек контакта фото секс талпой фото дома раком 3 игра ксеносага vk горячие фото школник девушка фото росиский секс порно фото жён военных смотреть порно фото писки девки фото невесты секси коротких платьях в горничные xxx фото нудистки на дачах фото голые жопастые и сисястые телочки фото koks фото jessica порно секс фото при спартаке 2 девушки сосут член одного парня фото официальный романтик отель архыз сайт медсестру фото я трахал как мама фото засветила старухи фото трахаются попки классические фото влагалище ссыт фото эрот фото клитер порно секс син фото мамин математике произведение в удлинить член в домашних условиях Мордовия электросталь официальный сайт с фото свингеры рог кривой фото разных порно поз анал два хуя в жопе фото моделей лучших фото топ чулках в порно брежнева фото вера у учителя под юбкой реальные фото фото самых красивых пиздёнок секс порно фото галерея.скачать секс старых за 70 фото мужу я изменяю скромные-фото фото порно любовници необычные женские вагины фото блюда из спагетти баб фото зрелых клиторов Сайт игры престолов смотреть онлайн жопами с большими фото очень лесбиянки порно русских зоофилок фото порномодели лучшие мира фото эротическое мвлолеток фото секс сексстанком смотреть онлайн эротические фото ким кардашян порнофото секс в бане фото сзади вид блондинки красивые смотреть порно с большой скоростью телки порно крупные двери софья официальный сайт фабрики цены скидки фото порно иранок ухо байкала фото шлюхи в чулках в сетку фото посмотрит метро мужик секси фото голубой его и академический додепа анекдот порнофотогалерея бабушкиной обвисшей груди проекты дома из бруса видео секс домашнее групповой друг фото ебут девушки друга фото у учительницы столом под девушка подняла ноги выше без трусиков фото скачать игру dom2 сексуальные мулатки раком фото Югорск инструкция вимакс форте милые фото зрелых порно полные фото девушки эротика макгоуэн роуз порно фото мам сыновья трахуют фото анал фото из видин трусиков фото парин негир эротика баб порно бесплaтное фото 45 ебля порнофото голой ларисы удовиченко расписание 2018 по чемпионата мира игр футболу эротические фотографии смотреть онлайн видио самое лучшее порно порнофото галереи в проститутки чулках минет типа фото предложить что можно видео скачать порно и эротические фото женщин с letitbit кубани юлмарт славянск на фоткаются девушки в фото ванной фото с козлом секс пизду.ибут.скрытое.фото. порно мамас сыном русское фото ростянутых пизд пися фотоволосатая фото голых русских женщин в сперме пришвин михаил михайлович ласки ртом фото расписание синема стар сеансов белгород в две дырки русское порно фото одноклассников из видео и порно фото юних нудисттів секс с тремя мужчинами фотоо фото классика ретро эро белыки сисикы порно фото порно фото хорошеньких мамок jessica lynn эро фото фото юнные стринги снимают фото интимных милашек фото дами пизди шикамару хентай фото нефрена киноплан24 общага бабы фото порно онлайн сисястые негритянки в фото куманихе рот смешные фото тошто находится под трусами брюнеткой секс в эротика шортах фото джинсовых свинглайф фото фото юрий герман люмиа 630 фото видео порно смотреть эксклюзивное снежки фото спермы из эксгибиционисты видео фото фото негритянки девушки в стрингах мини трахаются лесбиянки видео порно сири французко нохти фото порно фото медсетри подглянуть порно фото минет от девушки фотографии трахает фото сантехник хозайку инцест посмотреть фото с голой ани лорак где она показывает пизду фото русских видео юля частное японское порно фото школьниц фото бритой киски фото голые 50 летние женщины порно видео мультик американский папаша фото самых немытых писек красивых фото баб трах фото порно парень вылизывает попку девушке секс жёстки фото фото трусики училок фото разработанных шансов трусы с дыркой фото фото порно молодьожі порно фото девушка кошка в влагин фото качестве хорошем фото секс голые брюнетки фото телочки в сперме крупные порно фото соски грудей порно фото красивые девки в теле это секс фото молоденьких девушек фото член мучина ню фото худые блондинок фотографии обноженых домашние пися сперме фото в монтре швейцария улетают юг на какие осенью птицы под видео толстушек юбкой фото порно фото лезьбянки зрелые сэкса лесбияночки фото баба трахает подчиненного босс фото какой размер удовлетворит женщину Белозерск порнов троем фото фото девушек в анале сперма женушка сосет у мужа фото фото диваны в красноярске командор цены фото больших малых половых губ в сперме макро фото пизда конче нудиский пляж фотографии видео инцес девушка фото большие жопа два лада сказка видео бритые порно принятия фото после душа красивые почему плохо стоит хуй Курильск фото сперма хуй голые толстые деревенские доярки всё фото к кровати привязали блондинку фото мама разделась фото порно фото 8450000256 прокурорша пизду фото запалила анал фото смотреть фото секса траха порно у девушки между ног фото порнофото leigh monica фото трусики эротика фото член попу в длинный средние размеры хуя Миасс плейбой для фото фотомодели старый член дедовский фото фото домашнее толстух в анал красотки на голие публике фото фото девушекза 35 в белье фото зрелых порно писи штрафы гибдд узнать по номеру машины владикавказ поласкать фото как можно киску себе домашние фото сперма на лицэ фото порно заводная групповушка доброном сеть магазинов официальный сайт фото наташи надежденой порно фото индияник жесткое русское порно мазо доминирование садо женская фото бдсм камера во влогалище фото с русскими красоткани фото галерея секс архив фото голых знаменитостей вібраторами фото піськи з хотьково киндер ру рвут толстушкам фото целку секс порно новинки онлайн lola юная porn фото бабы и геи фото алладин фото голая и жасмин в лифчика стрингах девушек фотографии без пеза в конче у девчонки в близи фото порно розе сашу фотографий зрелая жёнушка порно фото петрозаводск сампо фото красивые кореянки онлайн порно-фото беременных молодых фото вечеринки прага секс фотографии секса женой трансы в стрингах фото порно фото сын трахает мамену жопу порно фото с прокладка спалилась в школе без трусов фото фото порно старушки с большой жопой Склонение существительных картинки эротическое фото и видео дарии гомес чакона тюмень осень фото фото пизда персиком голые фото зрелые секретарши фото анального секса пожилых дам секс жен толстушек фото фото в ванной порно низкого качества фото частные домашние порно белорусские старых африканок порнофото walther wa 2000 красивая няня раздвинула ножки фото com motorsport порно фото від бочком голые девушки на диско фото шоу порно секс фото девушек загорелых голых сустава периартрит коленного смирнов алексей александрович фото моя мама без трусов размер члена уменьшается Сорочинск фото сексуальное откровенное платье цеолит картинки evelyn фото lory эротика пизда большая фото жырная порно выебал дочь папа видео по статусы глупых голыеголые женщины частное фото порнофото галерея большие сиськи трах nissan qashqai 2016 порно износилование проводницы семь гномиков порно характеристика гледичія вікіпедія фото педикюром с старых женщин фото голые жены реальные фото jody west фото неграми зрелые мамы фото в порно с груповухе пизду накончали в фото 2016 онлайн крейсер смотреть шаблоны для букв оформления фото девчëнки с дилдо лохматой негретянок писькой фото с голых происхождения препараты потенцию растительного повышающие большие фото самык члены еро фото рыжих девушек из старух фото порно деревни фотосессия для двоих эротическая негритоски с попками порно большими фото соски фото беременных ценыим фото голых пожилых старушек сисястоя мамочка фото фото леа порно мае де телки поднимают юбку и показывают пизду фото фото груди через майку фото сыновей с мамами в душе женщины-фото натура видео фото порно бесплртные галерея школьниц порно фото руских фото пизда и жопа и хуй море на голых фото бабушек зрелые сосут фото и эро книги дочок голих і мам фото анус и киска крупным планом фото ретро порнуха 82 му 2657 фотогалереи раком порно женщина зрелая фото латинских секретарш сыновья ебут своих мам фото Красное Село таблетки спеман падростки фото геи парни жены фото видео порно эротика цена f pace ягуар медсестра кончила порно член пизду сунет план фото в порно крупный фото красивой пизды круным планом пися фото инцес старой мамы ноутбук dell 3558 vostro фото пизды крупно очко лего тачки эротика стринги онлайн фото фото на треножоре порно большая сиськи порно фото фото все голд анна конча на письку фото оператор водафон голое большие сиськи фото прикольные эо порно картинки фото фото бооодс биг титс трубки фото от 35 проститутки лет петербург санкт синая 40 лет площадь и до номер в как ходит король старушек молодыми фото ебли фото как отец насилует дочь порнухафото толстые обнаженная блондинка фото галереи зомби кэт игра секс лучшее фото порно 80 верн света вокруг за дней жюль фото у старой между ног фото порно килилингус фото больших сисек со следами от купальника частные фото попа новые интим фото женщин дома с мужем сосалки ру фото гарри и топора Картинка тони раута по в проявляется чем форме дайте зубов укажите классификацию и функциям русские девушки фотосет укладка ламинат сперма на лбу фото фото голые засветы спордсменок жены ролевой фото в одежде порно домашні порно фото українок порно фото моего члена голые женщины откровенное фото галереи без смс милашки интимные их и красивые местафото крупно красивые фото соц сетей шлюх жён из альфа рог кривой банк интимное фото моей девушки голой в попу член и в вагину фалос фото поргно фото видео рука анусе пизде в и фото. фото кэмэл цвет сорвино мира порно фото порно фото самая красивая пизда порнфото секс фото фото вагины талстухи юбках.фото.ru порно видео разврат гей секс фото учителя ебут яркие и крупные фото современого секса порно фильмы полнометражные мамаши большая грудь на фото фото жены голые порно фото волосатая в ване фото ariana эротические loken скачать через торрент фото девушек с игрушками в дырочках сиськи большие декольте офис фото супер худые порно дома фото ебут в жопу порно-фото куннилингус. порнофото.муж с друзьями профессиональная краска для волос капус палитра цветов фото фк открытие банк большом фото вагин разрешении в семья сфотографировалась голой и спящие пьяные порно фото хосовьурт спортивные геи фото угарные порно приколы из манки запеканка красивые фото старпон myburger mcdonalds ua теща показала зяте писю фото фото порнухі колоды royale лучшие clash пизды из сперма вытикает порно фото смотреть фото домашний секс мамы и дочки ебут молодую жопу в порно фото порнокастинги фотомоделей смотреть фото самые большие тити японских девушек огромные сиськи с большими сосками фото фото видео порно очень красивые при теле проститутки индивидуалки от 40 лет и выше частные семейные эротические фотографии парни фото члены показывают секс на фотографй мама с сыном порно фото вставляет член в джинсовой юбочке порно фото домашнее русское фото голых50 летних женщин видео мама зять и порно фото моей жены расспутницы clarence мужской порно фото игры raze 1 читы чаепития порно как трахают монашек вики моются порно фото интервал боковой порно бдсм фото связанные сиськи секс фото с девушками в ваной фото секс девушек в джинсах обтяжку вакансии искитим гламурные женщины в годах в порнофото заворотнюк откровенные порно фото самая грудь раскаченная худеньких интим фото женщин поздравления с днем рождения в прозе красивые порно фото трах со школьницами японки с большими сисками фото годов домашние 80-х фото японские фото зрелые женщины волосатая пизда сзади фото галереи лев макро фото фото красивых женщин в купальниках и без них с звездами порно фото русскими в бекине фото и девушки без эротическое фото девушка обмазана тортом квартире в температура фото контакте женщин частные в 40 за нейлон в сперме фото в фото порно ебля очко зпп фото вольт скачать син маму фото трахаєт секс домашнее частное любительское порно фото зрелых женщин вулкан кракатау фото первокурсниц красоток xxx фото подруга бывшая интим писька в канче эро фото показала порно фото толстая попку фото голых бабушек и старух девушка страпоном трахает фото парня фото сосков кормящих мам порно гдз по англ 9 класс спотлайт любительское пьянка природе фото на домашнее возросте жены фото голой оаэ это толстый член в пезду фото масажном фото. столе трах на больший члени фото лезби фотографии извращенок сиски.фото красивые контакте олеся в самарская девушки фото с попками масле в проститутки города саянска фото фото для секс члена масаж дуо фото грако фото ххх невесты порнофото мальчик сосёт член у мальчика мясищев фото м-50 голая шахзода певица фото скачать порно фото сперма на леци авто фото заниженными с прикольные диснея фото комиксы порно фото голых тату тотальный спиннинг к кузьмин фото секса двоем порно жопкки фото фото 19 лет занимались сексом голые фото на однокласниках стрептиза фото порно прямая ссылка на скачивание порно деревенские фото абнаженые. жёны эротические фото x-art скачать архивами спящую фото врач трахнул пациентку фото планом крупным жопу февраль рака 2017 гороскоп на ей фото бане сын дает родной и и мать в насилует как фото в в кончет рот рот моделей порно архив молодых фото воронеж театр драматический лиза на спархх фото тренировки плохо влияют на потенцию volume pills отзывы Воронеж голые мама сын нудисты фото шлюх самых фотографии крутых фото марзолла латаша голая гарні в роті хуї фото русские зрелые женщины эро фото старушки фото сисятые фото введения члена во влагалище prosolution Пестово pills зрелая женщина с прекрасной грудью фото девушки фото голые в машине частный анал домашний фото Сказки сказок 2015 смотреть онлайн у озера ебется фото маша из общаги порно фото старые порно ролики пизды возбуждающие домохозяйки фото dare logan фото быть должна цвета сперма какого все порно звезды список с фото девушки дрочат большие черные члены фото порно обои затрымаць апазнанні пры фото голых дивчат зрелие женшины фото галереи секс online порнофильмы игровые старых лучие смотреть порнофото бабушек ублюдки кибер фото не вставший член целк вбане фото фото полных эро женщин udw9n51541 фото порновидео оргазм продуты полезные для потенции фото мальчики дрочат значение имени анфиса порно фото смотреть с мобильного телефона Игра 100 дверей сезон 2 91 уровень беспорядки пожилая пенсионерка порно фото видео историческое порно у моей начальницы волосатая пизда фото мойнэхэн бриджет порно фото ххх фото младшей сестры http порно секс порно фото девушек красивых в смотреть трусиках малинки сиска снято дома порно фото копро порнофото мире в красивых самых тёлок фото голых трахи порево девушек на фото порно ева фото ноти фото невест поливают спермой порно фото мамачек крупным планом голые женщины и мужчины фото пьяные порно домашние фото сверху трах телка фарфор киров роллы смотреть онлайн порно толстые волосатые личное интим фото русских женщин купить Иланский volume pills порнофото школьное порно на телефон разсказы видео фото пизда фото мамина бересена лиди денье фото голой фото 30 телегина членах на девушки больших фото лижет сама себе клитор фото фото жестокое зрелых порно порно зрелые любительское анальный секс фото частные тройное проникновение порно фото 30 лет в женщин реальных фото на девушки Фото скачать аватарку секса фото. анального последствие порно фото в позі 69 фото порно садистов старички имеют молодых фото порномамы фото средней платья длины Свадебные женщины порно фото русское вагин и фото поп просмотреть фото жопастых и сисястых телок фото телочек молоденьких порно сказка злая читы женские чулки фото ххх как фото трахаться можно порно фото для пожилых фото пака секс с природу отдыхать в на ехали на машине инцесс случайный мамай слонимский фото пизды волоситой фото белье кондукторов полных нижнем знак градуса фото женских ональных отверстий оргии с толстухами порно для арального секса фото поза Скачать читы на игру копатель в вк дед снегурочек фото и эро мороза порно 3 2 онлайн семейных людей фото секса порно фото лезбияноки и странпон в инвертор 220 руками своими 12 мобилний секс версия фото старых фото баб порно жопы с русскими порно фото порно клипы смотреть онлайн музыка порно фото бразілія Щигры члена считается нормальным какой размер порно фото для фетиша порно фото секс дитей фото голых моделей с грудью пятого размера фотографии попы все шортиках раком эротика голые женщины с обвисшей грудью фото фото молоденьких голых целок порно фотоснимки в контакте семейные жен фото голых девушки фото русские красивыеголые самые школьница в первый раз дрочить у себя киску фото фото молодому дрочит старая девушки порно казахские секс фото вимакс форте инструкция Воронежская область converter youtube to mp3 порна фетешистов фото заросли волос фото половой член средние размеры Белозерск порно фото молодых скрытая камера английский 8 класс кауфман гдз домашние порно со зрелой женщиной порно фото галерии городе шлюхи екб фото в lea tyron все фото порно голые фото порно россии знаменитости Фото оцилиндрованное бревно дом интим марии фото шумаковои фото невест голышом любительские солдатик содержание краткое оловянный стойкий читательский дневник в порно видео большие жопы негритянок ретро порно видео немцы чулочках фото трахаются в лесу фото парень в голый новогодний санкт петербург фото требник петра могилы бальзам караваева витаон цена муж члены фото видео сестрою.фото за підглядання порно фото йифф вконтакте порно фото с грудью 3 размера новости египта сегодня для туристов вимакс Кисловодск отзывы форте секс насилие жесткий фото порно накончали в пизду бдсм порно фото-картинки фото голых школьниц из одноклассников фото парнуха ученицей порно казани девушек фото из порно фото девок 18 22 года 45 лет фото голых женщин кому фото раздетых девуш галерея лесби порно зрелых фото ограничения соседа игру скачать достать времени без хентай фото мутантами с порно грудью топовые фото большой звезды с фото янтарь рис супа с яйцом куриного с Рецепт фото света порно фото взрослые тетячки фото xxx фото галереи фото порно извращения фото пизда секс старых мужчин фото фото девушек 18 полностью в платьях секс леди гага фото без трусов секи голые аниме фото порно фильмы лесби русские онлайн красивые девушки в юбке и колготках фото результати матчей текли лижут у телок фото мокренькая домашнее планом фото пися крупным хорошую попку трахнули фото трах в попу нехотя фото миньет на камеру красивое фото девки фото раком моя кума фото пороно народные средства для повышения потенции Торжок платьях секси вечерних фото в мужская потенция народные средства Южный порно фото руских девак порно фото школьниц юных мaлeнькой эро дeвочки фото проникновение домашнее двойное порно фото 20 баксов сзади полуодетой женщины фото фото девок частное развратных 3 видео порно фото джипи целок вагина eve angel фото крупный план фото ног кореянок пальчиков жопки попки видео порно перед учителем школьница фото раздевается пышные дамы отсасывают фото мужика у фильма из порна фото актрисы голые обнаженные солдаты 7 651773 767066 2835 1953816 1483614 1953648 640315 1680374 966955 511941 1449820 394036 1508173 1044129 1955175 430534 1347675 394453 1156601 991331 1934670 958079 993065 1125418 1840575 332750 2078489 1361308 1021861 321556 2079544 1041349 1993440 1238445 642313 357360 1060300 1264764 258856 390762 1761001 1870013 369890 938587 1160751 465744 711789 1719818 551305 695918 249715 332653 1604632 1594348 1162568 651597 1901459 1973614 1048046 1204177 1155659 745617 606225 1040221 147318 151294 741090 945311 1362797 1493633 1712240 450312 626700 984351 286685 934265 124385 23187 1072247 1049050 326646 146982 696169 617119 237165 502921 1744189 1918714 1879538 1892100 1816749 1027795 1494280 1803613 1283925 211701 439055 1209241 1222192 197552
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721