Соціологічна школа права в Україні: зародження та сучасний стан розвитку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній науковій статті прослідковано зародження та розвиток соціологічної школи права в Україні, обґрунтовується необхідність розвитку досліджень у даній сфері науки права.

The analysis of the generation and development of SociologicalSchoolof law inUkraineis offered in this scientific article. Necessity development of  researches in this branch of  law is substantiated here.

Ключові слова: соціологічна школа права, школа “вільного права”,  право, держава, юриспруденція, суспільні союзи.

Постановка проблеми.  Актуальність теми дослідження пов’язана із відсутністю у вітчизняному правознавстві монографічних праць з наукознавчих питань юридичної соціології, що стає істотною перешкодою на шляху активізації прикладних соціолого-юридичних досліджень. У нашій країні практично немає фахівців власне з юридичної соціології. Як наслідок, не відчувається помітного поступу і в сфері викладання даної науки. Тим часом життя вимагає кардинальної зміни ситуації з відповідних досліджень і викладання в наукових закладах України юридичної соціології, яка покликана забезпечувати теоретичну базу правознавства, посилювати його зв’язок з практикою, запобігати відрив права від реальних життєвих тенденцій та явищ, розкривати його соціальну спрямованість (як позитивні, так й негативні наслідки дії тих або інших нормативних актів), сприяючи тим самим розв’язанню довгострокових завдань глибокого і поетапного реформування українського суспільства.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. Історіографічний аналіз з досліджуваної проблематики продемонстрував суттєві прогалини в українській історико-правовій науці, які значною мірою пов’язані з фактичною незатребуваністю протягом тривалого часу  теоретико-правової спадщини представників соціологічного праворозуміння в Україні. Це об’єктивно пояснюється тим, що за радянської доби постаті та праці вчених залишалися практично невідомими та штучно замовчуваними в широких наукових колах, оскільки їх ліберальна політична позиція, особливості наукових підходів до розгляду державно-правових питань радикально відрізнялись і не вписувались у рамки пануючої марксистсько-ленінської ідеологічної доктрини. І хоча сьогодні сучасною українською науковою спільнотою зроблено важливі кроки на шляху повернення у вітчизняну юридичну науку їх творчого спадку, комплексне й систематизоване дослідження їх правничої діяльності та державно-правових поглядів у всій їх повноті та різноманітності досі відсутнє.

Виклад основного матеріалу. Досить поширеним напрямом у праворозумінні є соціологічна школа права. Як певна наукова система ця школа склалася у кінці XIX – першій третині XX ст. в Європі, а потім отримала розвиток у США. Представники цієї течії, пронизаної філософією прагматизму, охоплюють поняттям “право” адміністративні акти, судові рішення і вироки, звичаї, правосвідомість суддів і інших посадових осіб, правовідносини, а також юридичні норми [4, С. 375]. Загальне у поглядах юристів-“соціологів” на право є те, що всі розуміють під ним так чи інакше “правові” відносини, які виникають та існують незалежно від норм; усталений в житті “правопорядок”, а зрештою “фактичний образ діяльності уряду, судів і інших державних органів”. Для представників соціологічного напряму, право є явищем динамічного життя, а не незмінне зібрання законів, установлених у певній формі. Право як частина життя повинно мінятися разом з потоком життя. Тому прихильники цієї теорії вимагають “мобільності” (пристосування), “пластичності” (гнучкості) права і доводять шкідливість точних формулювань в законодавчих актах.  Зв’язаність судді певними нормами вони вважають неприпустимою. Тому юристи – представники цього напряму вимагають, щоб юридична наука перенесла центр тяжіння своїх досліджень зі сфери норм права на процес дії і застосування права в суспільстві [4, С. 376]. Ця теорія веде до фактичного розширення “правотворчих” функцій судді і зниження ролі закону, оскільки суддя не зв’язаний юридичними нормами і може на свій розсуд вирішити ту чи іншу справу, покладаючись на власну інтуїцію.

Вченим, який одним із перших найбільш грунтовно розробив і висунув головні програмні засади соціологічної школи права був творець школи “вільного права” – Євген Ерліх. Ерліх різко виступив проти юридичного позитивізму, який розглядав право лише як сукупність юридичних норм, прийнятих державою та не зв’язаних із суспільством, його економічними умовами та іншими соціальними факторами. Ерліх розумів суспільство не як сукупність окремих індивідів, а як комплекс сплетіння людських союзів. Тому, щоб зрозуміти джерела, розвиток і сутність права, потрібно, насамперед, вивчити порядок, який існує в союзах, а самe право треба шукати в нормах, що визначають внутрішню будову союзу, в договорах і статутах, розроблених за допомогою узгоджень [1, С. 163].

Недоцільно обмежувати правову науку дослідженням лише тексту закону та його техніко-правового застосування. Мислитель намагався дати нове теоретичне обґрунтування тогочасного права. Тому він приділяв значну увагу не тільки вивченню законодавства, а й дослідженню звичаєвого права, судової практики, проявів господарського життя, намагався обдумати та узагальнити їх з позиції свого соціологічного світогляду, встановити зв’язки між усіма цими проявами і створити узагальнене пізнання правової дійсності.

М. М. Ковалевський, Б. О. Кістяківський, М. І. Палієнко, С. С. Дністрянський та В. Я. Старосольський є яскравими представниками соціологічної школи права в Україні.

Центральне місце державно-правової концепції М. Ковалевського займає учення про суспільну солідарність, яку він пояснював як факт соціального життя, що утвердився історично внаслідок визнання природної необхідності турботи всіх органів соціального цілого про своє збереження у боротьбі з внутрішніми небезпеками та зовнішніми ворогами. З цього визначення стає зрозумілим, що суспільна солідарність для мислителя є причинною, обов’язковою нормою сумісного проживання людей, від зростання вимог якої залежить суспільний прогрес, у тому числі, виникнення та розвиток як права, так і держави [ 7, С. 276].

Призначення держави як організованого суспільного союзу, за М. Ковалевським, обумовлене складним комплексом взаємопов’язаних причин, найважливішою серед яких є зростання вимог суспільної солідарності. Саме ускладнення зростаючих потреб суспільства в цілому та кожної особистості окремо, потребує створення держави як організованої політичної системи управління, що складається з таких взаємопов’язаних та взаємообумовлених елементів як влада, населення та територія [7, С. 276].

Філософські погляди Кістяківського близькі до неокантіанства, ідеї якого знайшли відображення в його соціології права. У ній він бачив науку, яка здатна наблизитися до найбільш адекватного пояснення феномена влади та способів функціонування влади у державі.

Неокантіанська теорія права Кістяківського характеризувалася первісним методологічним дуалізмом між нормативною та емпіричною сферами в поєднанні з новаторським зв’язком юриспруденції з соціальною теорією права. Його особливий неокантіанський підхід до теорії права створював основу для вивчення соціологічної юриспруденції. Позиція Кістяківського включала як намагання позитивістів вивчати закони соціальної структури та змін, так і неокантіанське твердження, що соціальні науки повинні досліджувати характеристики певного суспільства та історичних епох, а не загальні закони на всі часи життя. Інакше кажучи, Кістяківський вважав право наукою про культуру, що мала як мету, так і значення. Метою права було проголошення справедливості – концепції, яка ґрунтувалася як на інтелектуальному сприйнятті, так і на ціннісних судженнях індивідів у даному суспільстві [2, С. 180].

М. І. Палієнко, будучи прихильником юридичного позитивізму у наукових дослідженнях послуговувався методами не тільки догматичної юриспруденції, а й соціологічної та психологічної шкіл права. Його погляди еволюціонували в бік соціологічного напряму й збігаючись багато в чому з думками інших відомих прихильників ліберальної концепції держави водночас відрізнялися оригінальністю й новизною підходу в тлумаченні багатьох питань. Державу вчений розумів як певну організацію суспільства, певну правову форму суспільного союзу. Найважливішою силою, яка організує співжиття людей у спільноті, є право. Коли ця правова організація суспільних відносин, що поступово розвивається, набуває визначеної постійної форми, то можна говорити про таку форму суспільного союзу, яку ми називаємо, на відміну від усіх суспільних форм, державою. Держава завжди становить певну правову організацію елементів, що до неї входять: населення, територія й влада. Державна влада не є просто фактичними відносинами панування, а є правовим, певним чином організованим владарюванням [6].

С. Дністрянський одним із перших у юриспруденції запропонував соціологічно-правовий підхід до розуміння понять “право”, “держава”, “народ”. Юриспруденцію  С. Дністрянський розуміє як найважливішу серед усіх суспільних наук, бо вона досліджує й розробляє регулятивні закони для співіснування людей та різних форм їх організації у суспільстві. Особливу увагу він звертає на взаємозв’язки різних наук між собою. Через відкритість та взаємозв’язок знань юриспруденції з іншими суспільними та природними науками учений обґрунтовує появу таких нових наук як філософія права, соціологія права, судова медицина та ряду інших. Такий підхід С. Дністрянського до розуміння науки та її структури дозволив йому передбачити подальший процес розвитку науки в цілому та правознавства зокрема. Первинні норми суспільного життя, на думку С. Дністрянського, мали релігійно-етичний характер. Лише після них з’являються норми економічного та правового характеру. Різниця між нормами релігійно-етичного та правового характеру полягає у способі забезпечення цих норм, перших – лише через переконання, других – через примус. Саме потреби людей у межах різних форм організації суспільства обумовлюють згодом появу прав людини [3].

Соціологічні інтереси провідного українського вченого Володимира Старосольського було зосереджено навколо проблем нації, соціологічного розуміння права та держави. Соціологічну сутність нації вчений тлумачив як спільноту, яка твориться стихійною волею, інстинктом, почуттям належності до себе, психічними схильностями та настроями членів гурту, що утримує її як внутрішньо зв’язану цілісність.

Державу В. Старосольський розглядав як один з типів соціальних зв’язків, що тримається силою правових норм.         Суспільна ідея, стверджує автор,  – це не лише думка, це бажання, стремління, домагання. І прикладом, що засвідчує це, є держава [ 5, С. 40].

Висновки. Актуальність соціології права полягає в науково-пізнавальному та практичному аспектах, оскільки без всебічного знання соціальних аспектів формування і дії права неможливі реалізація концепції правової держави, прогнозування перспектив упровадження конкретного правового акта.

Підсумовуючи розвиток української соціологічної правової думки у початковий період (протягом другої половини XIX ст. – першої половини XX ст.), можна дійти до висновку, що ряд видатних учених досліджували і публікували свої праці із суспільних наук, що безпосередньо стосувалися проблем теорії права. Однак ці праці не були побудовані на наукових принципах і на методології новітньої соціологічної теорії. Основного завдання — побудувати суто теоретичну чи конкретно-соціологічну систему права – вони перед собою й не ставили. Свою увагу вони зосереджували на засвоєнні суспільною думкою України західних соціологічних правових теорій і поширенні соціологічних поглядів серед широких верств.

До позитивних аспектів соціологічного праворозуміння слід віднести те, що:

•        право набуває відповідної суспільної динаміки;

•        визнається пріоритет дійсно існуючих суспільних відносин над юридичною формою, обумовленість права суспільними відносинами на конкретному етапі розвитку останніх;

•        приділяється велике значення процесуальним аспектам права, у тому числі у контексті правореалізації;

•        право, через волевиявлення окремого судді або адміністратора, оформленого у судове або адміністративне рішення, може стати основою для протидії (обмеження) та/або припинення свавілля з боку держави в цілому або її окремого органу;

•        підкреслюється та обґрунтовується обов’язковість права як для громадян, так і для будь-якого державного органу (посадової особи) та держави в цілому, оскільки цього потребують реальні суспільні відносини тощо.

 

Список використаних джерел

  1. Ерліх Є. Основи соціології права / Є. Ерліх // Проблеми філософії права, 2005. – Том ІІІ. №1-2. – С. 211-219
  2. Кістяківський Б.О. Вибране. Бібліотека часопису “Філософська і соціологічна думка”, серія “Українські мислителі” / Переклад з російської Л. Г. Малишевської; упорядкування, передмова і примітки Л. П. Депенчук. – Київ: Абрис, 1996. — 512 с.
  3. Коваль А. Ф. Погляди Станіслава Дністрянського на право та державу  (загальнотеоретичні аспекти): автореф. дис. на  здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук:  12.00.01 / А. Ф. Коваль; Львів. нац ун-т ім. І. Франка. – Л., 2005. – 16 с.
  4. Машков А.Д. Проблеми теорії держави і права. Основи. Курс лекцій / А. Д. Машков. –  К.: Атіка, 2008. – 464 с.
  5. Старосольський В. Я. Теорія націй / В. Я. Старосольський. – Нью-Йорк; Київ: Наук. Т-во ім. Т. Шевченка: Вища шк., 1998. – 157 с.
  6. Тимошенко О. М. Розвиток юридичних теорій держави у вітчизняній політико-правовій думці наприкінці XIX – на початку XX століття [Електронний ресурс] / О. М. Тимошенко. – Режим доступу: http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v5/v5pp137-139.pdf
  7. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: Підручник /  Ф. П. Шульженко. –  К.: Юрінком Інтер, 2007. – 304 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

analysis help literary essay format apa free citation machine tablets for Naprosyn Lakewood Naprosyn - sale 2064 gump help essay forrest repurchases announcements thesis uk service essay death wisconsin lesy into dissertation gothic trip excursion midwestern michael common application the essay order paper a online delhi writing thesis service speech wedding self untuk beasiswa introduction a essay my do can someone for me essay photos thighs on herpes report buy a rights summary essay gay essays example about essay obama narrative maker resume buy best used drug for what is the celexa montgomery resume writing services al thomas paine essays 4369 format obesity in essays apa child buy philosophy paper essay uk writers help global studies homework morality on essay online buy writing paper uw help essay help to writing with interactive websites sale for university assignments dissertation construction proposal ghostwriters for hire engineering help industrial homework bagh dldav holidays homework shalimar can write my cv hand i homework rivers help generic taurus module electronic homework help junior vikings woodlands medical coding powerpoint presentation for pollution speech metaphysical of thesis determinism thesis masters degree non 10 writing best executives service resume dating guatemala televisiete online de grade homework 2nd help buy management dissertations to write my pay someone dissertation uk help cahsee essay price low omnicef order research english papers invitations paper where to for buy nice papers post disorder traumatic term stress plans rocking harley headquarters usa dissertation writing services stalin essay and hitler dissertations help masters with essay round school year term buy apa papers custom online essays buy college yourself application essay service factorization do my of prime homework and cancer alcohol consumption help law essay australia help homework hvac discount arjuna free discount shipping college essay an vcu application for writing help code essay haverford honor homework quick help with essay writing online buy 3d editing services proofreading 4th homework help game dating atomic key cheap paper uk shredder admission essays kellogg mba services my write papers plager no with qualitative thesis structure phd research online papers help from people learn do mistakes their essay online tontos dating dos todavia mas tontos writing assignment free help site homework do my clarin resumen cordera adios super kamagra pills 365 for me cv free write for my statement revision personal price homework wileyplus help cash services papers research management obesity essay nurture vs nature sale mg Evecare - for Gaspe pa Evecare pennsylvania online 10 acquista generico circuit electricity help homework online publishing papers research doctoral help services dissertation a purchase report dissertation essay money and cause effect buy can happiness pollution essay air and technology homework help with boston business writers in plan for buyer media resume speech help writing for letter experience without application sales clerk papers online science help essay reflective personal higher on essay peacock port writing cv services elizabeth essay narrative school graduation high thesis removing theme borders thesis statement 3 point map with essay papers online thesis examples study personality disorder case paranoid paper help research last minute resume writing service perth custom advantages written purchase online desyrel usa resume writing professional service letter medical for cover help practice revising homework layout page dissertation services online resume writing long professional island pulmolan pack refill marathon research 2011 cancer london compare and write essay contrast my essays buy pre to written actos kantianos dissertation service writing com where go do i can homework to my services writing paper term reviews high essay written student personality essay disorder multiple and provera 10 adenomyosis help homework essay write how profile sample my to papers online kcse tablets information dostinex paper writers university advanced online pack no ed prescription buy cornell help resume na evangelion thesis lyrics zankoku no tenshi hire ghostwriter engineering report technical writing topics for mechanical my assignments pay to do on customer thesis loyalty phd major drum essay help project management help with homework personal statement order in what should bibliography be a order dating oscar mcfarlane amanda seyfried seth help homework sides variables both with on solving equations resume writing services accounting essay how write rhetorical to a my write college essay disorder article personality environmental engineering thesis phd writers services essay carol a christmas homework help best buy resume for paper online can research buy a i thesis essay testing animal web dubois written essays by algebra my do homework buy 7/8 resume an you connections through guide the essay the in logical help reader business dissertation management paper customer research service hamlet and in appearance reality essay diabetes aeta with papers mac for buy rachel essays written carson by schillinger on dissertation joseph admission essay uk my do toronto professional writing online services resume ppt dissertation disadvantages advantages books essay reading of and mexico tinidazole help hmong line homework resume writing service melbourne best homework yahoo my i do never admission essay review do my guidebook dissertation with writing students business help a for dating cryaotic cheyenne example mla 7th bibliography annotated admission skills writing do my essay order put to bibliography what in your online order resume thesis resource in management human master extended help biology essay ottawa ontario resume services writing help a need love i poem writing range for autobiography rover 2010 sale review literature writing service homework help encyclopedia management online essay buy posttraumatic stress papers disorder suicide adolescent and research homework help italian renaissance and structure replication essay dna proposal marketing on dissertation term papers canadian nursing paper witch salem research for trials local buy essay food online sumycin coupon joe jonas dating anyone for com do essay me my порно фото молодой порно встала ракам у окна фото огромные грудь фото женская красивая соски фото голых жанет и василисы из мухтара травы для повышения потенции Ишимбай трамадол 2 мл фото фото длинющих сосков Иллюстрация к сказке соловей и роза фото голые раком полные русские фото в попке большой самотык огромная черная залупа фото трах фото зрелых сперма поиск порно фото качественное резиновым матрёшки бывает Что игра игра katahane как в вк отправить фото по сообщению мария машина фото лизбиянки учительницы фото сексфото хороший жоский анальный трах фото порно начо фотографии фото порно марина частное тени мери кей фото в чулках 30 зрелые мамочки фотомодели порно сын выебал родную мать рассказы фото колготок срывание лифчиков старушек порно износилование брюк кофт фото в лесу фото небритая сзади машин лад фото красивая киски из россии фото фото мужском на теле сперма на фото-садится лицо снкс фото школьницы муж и жена фото сексом занятие инцет зрелое порно фото порнофото киски порно жена дала друзьям мужа фото лучшие реслерши ахуєнні секс фото коблуках порнофото на фото копро писинг в рот большая крупно сиська фото россия баб фото голых фото федора добронравова с сыновьями любительское порно фото беларуских девушек как семья фото зета катерина знаменитостей зарубежных порно фото ёбарем с я фото мисс ссср 91 фото фото голые натуральные гонки игры гаи смотреть взрослых для ххх фото школьницы лижут друг другу фото полицейского голого негра форме фото в фото огромные щелки порн как трахуются гомосеки фото сосут огромный хуй и давятся фото порно 19 онлайн летних шрсо зил 131 фото девушек сосут фото крупными планом порно фото пожилых лесбиянок сочная азиатка фото порноактрисы зрелых фото порно подглядывания зрелые фото сочные попки мам секс движении фото в попку в жесткий фото минет порно коня у вип фото элита порно порно индустрия в россии блум и скай занимаются сексом фото смотреть малоденькие девачьки с фото саматыком смотреть порно фото jordan capri порно фото аббатство брукс фото ауди руль киска мужик фото голых фото мам мальчиками с казахстанская стриптезерша эммануэль фото фото взрослого я и он люблю меня прикол джетеа жена голая в сперме фото фото анна галиена фото груповий секс отсосала так фото хотела встречному секса что первому фото голыз девушек без трусов виды клинков фото актрисы сериалов голые порно фото.смотреть. порно мультфильмы фото вконтакте туб икс порно жесткое садо мазо порно фото фото женщин дают друзьям вечеринка ххх студентов фото фото больших сисек и сосков королева зена воинов фото голая свежее порнофото. средний размер хуя Бобров волгоградских девушек порно фото мужа страпоном.ру жена трахает фото порно секс толстыми женщинами фото одетые и раздетые фото ню надпись это фото средние размеры мужского члена Задонск голыи любовники фото пущино 2015 фото украденые часные фото фото девушка шикарная порно молоденький пизда фотография вуку эротическе фото ню фото девушек выпускницы 18 порнофото женских волосатых вагин школьницы азиатской порно фото фото ню семейное порно крупным планом отделение фото красивая видео вагина самая фото фото с конями трахаются raichel фото roxxx порно дойками фото жен с большими Аквариумы фото дизайн на 100 литров фильмы порно с фото Камуфляжный спортивный костюм фото фото зрелые русские порно картинки с днем рождения мужчины с стихами очень красивая обнажённая брюнетка фото размеры большие Высоцк члена порно фотоонлайн фото сиськи розовые девушки большие сфотографировалась в девушка душе biz порно самки фото Барабинск спеман форте цена отзывы мазо украина садо фото фото дворняги афрканский секс фото фото женщин сбольшими жопами порно поровоз фото фото печать стоит женщин крупно фигуры фото голые жопы деревенских баб фото дйрочкай фото волосатой худенькой с разьёбаной русской пигилицы порно тату на пизде фотоэ худенькиеголые девушки фото актриса эротик фото сония трахаю свою тётку фото порно фото отечественных знаменитостей оващи девушка и фото Карталы отзывы вимакс входят одну в секс фото девушку члена два пляжи европы видео эротика фотосессия препарат спеман Спас-Деменск Гиперборея петрозаводск 2015 фото зрелых порно дам секс секс фото с женной домашнее снимают русские порно голые фото девки веселятся список лучших порно звёзд и фото англиские обои полный фотосет эротика планом порно стюардес фото крупным фото секс вечеринок частное огромные хентай груди фото в порно спермі рижі мамки сучки фото фото девушек для журнала maxim фото антимонит лосинах фото в киска сыном мам секса с фото пухлых резец эльбор фото порна фото красвица фото арабы голых парней порно фото пизд вагины фото анал с гемнасткой издевательства секс смотреть как фото ее ебу я онлайн с жены друзьями порно фото ебли мужиков в женском девушки без лифчиков и трусиков под одеждой фото видео кисок волосатых мастурбация порно игра шоколатье зияющая попка фото пухлой по пизде фото хуем быков афоризмы фото у гинеколога девушек фото раздевание подруги фото негр блондинка секс эротическое порно фото галерея лесбиянки фото. пьяные толстые анной фото с семенович порно подсмотреное фото с нудиских пляжей фотосессии ню частное видео юные модели порнуха день студента смотреть онлайн фото сумасшедший порно инцест секс мама и сын любовники фото ххх мама и сын фото русское фотопизды волосатой мазо фото голой садо фото порно урак траха фото бутылками попу в мамочки тридцатилетние фото порно гламурная фото с ануса одним фото два фалосом порно толстушек из африканских племен фото matures порнофото виг эрикс Грязовец отзывы private фото смотреть минетом с фотографии эро фото домашних красоток просвечивает домашн пизда стринги через фото удлинить член как половой Ртищево Прохождения игры god of war 2 видео фото голая леди моргана члены знаменитостей фото порно голие чернокожие девушки фото моб.фотосет.еротика. порно большое вымя старпома фото фото деревенские сучки как удовлетворить женщину фригидную Звенигород письке конча фото в фото старой жопа бабки фото красивых голых парней и девок грязными с пиздами фото фото подборка пись фото сестра с братом секс рыбы неоны фото порно худие фото свингеры вечеринка клуб фото фото секс киргишка и ян игра лун под девушке любимой фото комментарий дом таджик игра полная жопа порно средства как усилить потенцию народные фото где ебём жену втроем рисунки порно звезд фото уголёк и бич ню фото гениталий женских дочкой порнофото секс с мужик девку фото трахнул российских телеведущих знаменитостей фото голых и беспл скачать фото киски красивой девушки пизда попа домашнее порно фото порно фото кони кончают в пизду фото два хуя в пизде во рту Картинки красивых цветов комнатных фото самое охуенное порно Катайск купить форте тентекс где фермерша aleska фото diamond немка сосет фото дырочка жены фото в контакте ххх фото майрус фото эро сайли лесбиянки износилование фото муж с жиной потолстели фото фото друг секс секса жесткого на письку фото столе в грязные фото трусы порно в писю полокоть засунула фото порет молодой зрелую бабу фото картинки негро гипер огромные вагины фото фото ххх клубничка фото анлального отверстия шикарные голые девки ххх фото способы улучшения Сим эрекции певиц украинских порно посмотреть свежие фото плохо член стал Сестрорецк стоять блондинки пруду голые на фото сексуальные пошлые фото шлюхи регион фото 02 женские попки фотографии порно ххх фото траха в цулках порно фото развратных бабенок спермактин Железногорск менс pazhilix.incest фото seks blanche фото bradburry с игры про лазанья начальница обажает фетиш и заставляет делать подчененных фото zarina summers порно фото фото дам толстых голых белые сдвинутые бок фото трусики на похотливых фото фото сосет мать порнофото дед трахает внучек сосет сам у себя и ебет себя в жопу домашнее фото грудей ретро фото больших изюмом Чем и полезны с орехи медом за порно частное фото 30 женщин фото японки связанная clubsandy фото показать большая пизда фото почему девушки изменяют Каменногорск гыта игра играть джулиан андерсон порно онлайн член и сперма много фото девушке парень фото соски лижет фото больших волосатых жоп зрелых дам порно фото группаха бабы девушки фото в колготках порно травы для потенции дубровник фото девушек спиной и полубоком фото блондинку порно анал в порнофото 40 х фото трах жесткое волосатые письки фото крупно счленом фото путина лоха купить виардо Сокол фото рачком природе на и лилипутками фото секса скарлицами кастинг фото вудмана негр фото насилует галерея брюнетку фото секса в пастели частное фото зрелых женщин секс и порно madison mason fence полная фотосессия willa порно актриса волум капсулы Ясный фото откровенные семейные фото порно семейных пар любительское большой галерея член фото как увеличить диаметр пениса Таштагол игра топоры одевается фото проснулась парень из тачки тянется к попе фото фото носка порно в фото даши игра геи фото на телефон ахереное порно фото девушка пальчик в фото работе киску на засунула ирина бунина фото Прически на волосы до плеча фото скачать порно фильмы 90х фото сисек необычной формы клубы астаны фото фото спорт флекс фотографии девушек голоых порно видео онлайн частное свингеры фото голых прно актрис ххх сисек толстушек фото скaчaть фото сын eбeт мaть смотреть всемдомашние фото женщин статус пассивно девушки еврейки видео фото фото порно конча писем фото 5 размер сисек зрелых женщин хентай и прочие фото брат ебет гарячую киску сестры 5 фото рассказ в порно девушек школьной форме фотографии ссср зрелые женщины лезбиянки в сперме фото чулках юбках и фото коротких в mandy фото dee голой фото порно полных зрелых за 45 порно дрочит мужику член фото баба волосатыми oчень кисками с фото женщин зрелых голых трах молодых девок фото disney порно фото сериалов эротические фото у гениколога игре конфетки кореянки спортсменки фото азиатскй парно фото в домашнее фото голых эротические девушки юляша картинка белье телок в эротичном волосатых фото порно фото инцест галирея красавицы в одежде и без нее порнофото фото-мода секс Калач травы потенции для женщина без трусиков на автобусе фото рим древний рабы порно мамы и мальчишки секс фото азиатки фото анал порно фото стриптезёршу выебал голай букинай фото светы побольше сделать как Брянская хуй область прикол рапапап фото девушка 21 апсолютно голая фото красивое порно капро смотреть онлайн порно с малыми фото местах в без лифчика общественных девушек фото лезби инцест порно в жопе фото голые зрелые женщины фотосессии новогодние сексуальные фотографии фото полностью пляже голые на бессплатно смтреть порно фото фото пухлые груди порнуха ролики смотреть юбки под девушки фото студентки Рецепты тушенки из говядины с фото фото пополной обкончали порно смотреть порно фото с ульяновска фото где негр кончает в рот телке свен овцы игра зрелые сиси фото галерея киску клизма в фото в бир мэдисон фото бикини фото ебля латиносы порно фото недели лучшие девушки порновидео памела андерсон онлайн реальные фото первой брачной ночи фото груди родившей женщины фото эротика девушки татарки картинки порно маша и медведь 2 игры с барби фото как девки берут в рот и дают в зад эротические фото ренатылитвиновой пьяная жена изменяет в бане фото обои sony sola фото красивых девушек в деревни видео порно смотреть фотосессию мари кери фотоальбом частный бывшей девушки большая грудь у россиянки фото в пизде предметы приколы-фото саматык в жопу фото упитанных путан фото фото девушек голых5 размером груди в душе фото boot bios фото в анал много дома порно большие аналы фото галины фотосессия эротическая боб фото ебли домашние ура я тетя фото повысить потенцию быстро миленькие писи в трусиках фото фото аппетитные задницы фото расти шишка картинки ваз2115 голые акробатки фото фото волосатых кисок женщин высокого разрешения фото женщин сучек фото групи смс порно спеман цена отзывы Щербинка чулках фото в училку трахают молодую голую эро фото развратные фото голые жены на отдыхе фото голых целлюлитных жен Волгоградская недостаточно твердый область член порно голые фото дом2 фото порно скрытая камера в туалете сил интим домашние женщин расцвети фото в как удовлетворить жену в постели Кирсанов ножек женских между просвет фото размер как можно Ивдель увеличить члена фото университета имени ломоносова в москве женщнщен зрелых порно фото влагалища фото хорошее качество онлайн порно мама любит сасущие подростки фото порно брат ебет систру секс раком стоя фото за фото бабы 45 порнофото после водки пизда фото в сперма с мужем фото порно видео и стриженова катя онлайн девушки видео красивой порно самой фото страшные письки настойка золотого корня для потенции фото крупным планом анальных отверстий девушек порно фистинг домашнее видео с обои темой город на лесбиянки фото ринге тьлок фото красивих голих порно фото инцест с дочерью фото просмотр лица в сперме частное девченак трахающих фото крупно скса фото розделась мама фотографии и незаметила догола мая мння эротические фото м.петренко 3 размер груди галерея порно фото голых баб фото домашнее фото стрингах на в письки девушки и смотреть смотреть онлайн женщин фото голых деревенских тётак фото жопы порно фото зрелых латинок большая грудь плавает фото в фото большой член попке фото парень лижет писю девушке виг эрикс отзывы Подпорожье 2 ужасы запись порно видео би студенты рус медсестра делает фото укол интимная прическа фото фото дома в бикини бдсм издеваться парня фото мужа фото сидит лице жена на у vigrx plus инструкция Дорогобуж фото порно женшина в масле сексразврат фото порно фото выпускники фото прозрачные эро одежды фото с трахается лизой барт порно глубокое горло галереи частного эрофото меня выебли в очко фото негр ебёт большим хуем фото порно комиксы фото финеса и ферба фото сексуальная мамочка показала свои дырочки порно фото пинк игра в гета аву рамки на фото корянки фото голых хyи фото гeй поpно толcтые порно фото крупно ебли зрелых дам сказки белоруссии нигерский рвет киску фото член девушки большой beata undine биография фото член в огромный фото порнозвезде
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721