Соціологічна школа права в Україні: зародження та сучасний стан розвитку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній науковій статті прослідковано зародження та розвиток соціологічної школи права в Україні, обґрунтовується необхідність розвитку досліджень у даній сфері науки права.

The analysis of the generation and development of SociologicalSchoolof law inUkraineis offered in this scientific article. Necessity development of  researches in this branch of  law is substantiated here.

Ключові слова: соціологічна школа права, школа “вільного права”,  право, держава, юриспруденція, суспільні союзи.

Постановка проблеми.  Актуальність теми дослідження пов’язана із відсутністю у вітчизняному правознавстві монографічних праць з наукознавчих питань юридичної соціології, що стає істотною перешкодою на шляху активізації прикладних соціолого-юридичних досліджень. У нашій країні практично немає фахівців власне з юридичної соціології. Як наслідок, не відчувається помітного поступу і в сфері викладання даної науки. Тим часом життя вимагає кардинальної зміни ситуації з відповідних досліджень і викладання в наукових закладах України юридичної соціології, яка покликана забезпечувати теоретичну базу правознавства, посилювати його зв’язок з практикою, запобігати відрив права від реальних життєвих тенденцій та явищ, розкривати його соціальну спрямованість (як позитивні, так й негативні наслідки дії тих або інших нормативних актів), сприяючи тим самим розв’язанню довгострокових завдань глибокого і поетапного реформування українського суспільства.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. Історіографічний аналіз з досліджуваної проблематики продемонстрував суттєві прогалини в українській історико-правовій науці, які значною мірою пов’язані з фактичною незатребуваністю протягом тривалого часу  теоретико-правової спадщини представників соціологічного праворозуміння в Україні. Це об’єктивно пояснюється тим, що за радянської доби постаті та праці вчених залишалися практично невідомими та штучно замовчуваними в широких наукових колах, оскільки їх ліберальна політична позиція, особливості наукових підходів до розгляду державно-правових питань радикально відрізнялись і не вписувались у рамки пануючої марксистсько-ленінської ідеологічної доктрини. І хоча сьогодні сучасною українською науковою спільнотою зроблено важливі кроки на шляху повернення у вітчизняну юридичну науку їх творчого спадку, комплексне й систематизоване дослідження їх правничої діяльності та державно-правових поглядів у всій їх повноті та різноманітності досі відсутнє.

Виклад основного матеріалу. Досить поширеним напрямом у праворозумінні є соціологічна школа права. Як певна наукова система ця школа склалася у кінці XIX – першій третині XX ст. в Європі, а потім отримала розвиток у США. Представники цієї течії, пронизаної філософією прагматизму, охоплюють поняттям “право” адміністративні акти, судові рішення і вироки, звичаї, правосвідомість суддів і інших посадових осіб, правовідносини, а також юридичні норми [4, С. 375]. Загальне у поглядах юристів-“соціологів” на право є те, що всі розуміють під ним так чи інакше “правові” відносини, які виникають та існують незалежно від норм; усталений в житті “правопорядок”, а зрештою “фактичний образ діяльності уряду, судів і інших державних органів”. Для представників соціологічного напряму, право є явищем динамічного життя, а не незмінне зібрання законів, установлених у певній формі. Право як частина життя повинно мінятися разом з потоком життя. Тому прихильники цієї теорії вимагають “мобільності” (пристосування), “пластичності” (гнучкості) права і доводять шкідливість точних формулювань в законодавчих актах.  Зв’язаність судді певними нормами вони вважають неприпустимою. Тому юристи – представники цього напряму вимагають, щоб юридична наука перенесла центр тяжіння своїх досліджень зі сфери норм права на процес дії і застосування права в суспільстві [4, С. 376]. Ця теорія веде до фактичного розширення “правотворчих” функцій судді і зниження ролі закону, оскільки суддя не зв’язаний юридичними нормами і може на свій розсуд вирішити ту чи іншу справу, покладаючись на власну інтуїцію.

Вченим, який одним із перших найбільш грунтовно розробив і висунув головні програмні засади соціологічної школи права був творець школи “вільного права” – Євген Ерліх. Ерліх різко виступив проти юридичного позитивізму, який розглядав право лише як сукупність юридичних норм, прийнятих державою та не зв’язаних із суспільством, його економічними умовами та іншими соціальними факторами. Ерліх розумів суспільство не як сукупність окремих індивідів, а як комплекс сплетіння людських союзів. Тому, щоб зрозуміти джерела, розвиток і сутність права, потрібно, насамперед, вивчити порядок, який існує в союзах, а самe право треба шукати в нормах, що визначають внутрішню будову союзу, в договорах і статутах, розроблених за допомогою узгоджень [1, С. 163].

Недоцільно обмежувати правову науку дослідженням лише тексту закону та його техніко-правового застосування. Мислитель намагався дати нове теоретичне обґрунтування тогочасного права. Тому він приділяв значну увагу не тільки вивченню законодавства, а й дослідженню звичаєвого права, судової практики, проявів господарського життя, намагався обдумати та узагальнити їх з позиції свого соціологічного світогляду, встановити зв’язки між усіма цими проявами і створити узагальнене пізнання правової дійсності.

М. М. Ковалевський, Б. О. Кістяківський, М. І. Палієнко, С. С. Дністрянський та В. Я. Старосольський є яскравими представниками соціологічної школи права в Україні.

Центральне місце державно-правової концепції М. Ковалевського займає учення про суспільну солідарність, яку він пояснював як факт соціального життя, що утвердився історично внаслідок визнання природної необхідності турботи всіх органів соціального цілого про своє збереження у боротьбі з внутрішніми небезпеками та зовнішніми ворогами. З цього визначення стає зрозумілим, що суспільна солідарність для мислителя є причинною, обов’язковою нормою сумісного проживання людей, від зростання вимог якої залежить суспільний прогрес, у тому числі, виникнення та розвиток як права, так і держави [ 7, С. 276].

Призначення держави як організованого суспільного союзу, за М. Ковалевським, обумовлене складним комплексом взаємопов’язаних причин, найважливішою серед яких є зростання вимог суспільної солідарності. Саме ускладнення зростаючих потреб суспільства в цілому та кожної особистості окремо, потребує створення держави як організованої політичної системи управління, що складається з таких взаємопов’язаних та взаємообумовлених елементів як влада, населення та територія [7, С. 276].

Філософські погляди Кістяківського близькі до неокантіанства, ідеї якого знайшли відображення в його соціології права. У ній він бачив науку, яка здатна наблизитися до найбільш адекватного пояснення феномена влади та способів функціонування влади у державі.

Неокантіанська теорія права Кістяківського характеризувалася первісним методологічним дуалізмом між нормативною та емпіричною сферами в поєднанні з новаторським зв’язком юриспруденції з соціальною теорією права. Його особливий неокантіанський підхід до теорії права створював основу для вивчення соціологічної юриспруденції. Позиція Кістяківського включала як намагання позитивістів вивчати закони соціальної структури та змін, так і неокантіанське твердження, що соціальні науки повинні досліджувати характеристики певного суспільства та історичних епох, а не загальні закони на всі часи життя. Інакше кажучи, Кістяківський вважав право наукою про культуру, що мала як мету, так і значення. Метою права було проголошення справедливості – концепції, яка ґрунтувалася як на інтелектуальному сприйнятті, так і на ціннісних судженнях індивідів у даному суспільстві [2, С. 180].

М. І. Палієнко, будучи прихильником юридичного позитивізму у наукових дослідженнях послуговувався методами не тільки догматичної юриспруденції, а й соціологічної та психологічної шкіл права. Його погляди еволюціонували в бік соціологічного напряму й збігаючись багато в чому з думками інших відомих прихильників ліберальної концепції держави водночас відрізнялися оригінальністю й новизною підходу в тлумаченні багатьох питань. Державу вчений розумів як певну організацію суспільства, певну правову форму суспільного союзу. Найважливішою силою, яка організує співжиття людей у спільноті, є право. Коли ця правова організація суспільних відносин, що поступово розвивається, набуває визначеної постійної форми, то можна говорити про таку форму суспільного союзу, яку ми називаємо, на відміну від усіх суспільних форм, державою. Держава завжди становить певну правову організацію елементів, що до неї входять: населення, територія й влада. Державна влада не є просто фактичними відносинами панування, а є правовим, певним чином організованим владарюванням [6].

С. Дністрянський одним із перших у юриспруденції запропонував соціологічно-правовий підхід до розуміння понять “право”, “держава”, “народ”. Юриспруденцію  С. Дністрянський розуміє як найважливішу серед усіх суспільних наук, бо вона досліджує й розробляє регулятивні закони для співіснування людей та різних форм їх організації у суспільстві. Особливу увагу він звертає на взаємозв’язки різних наук між собою. Через відкритість та взаємозв’язок знань юриспруденції з іншими суспільними та природними науками учений обґрунтовує появу таких нових наук як філософія права, соціологія права, судова медицина та ряду інших. Такий підхід С. Дністрянського до розуміння науки та її структури дозволив йому передбачити подальший процес розвитку науки в цілому та правознавства зокрема. Первинні норми суспільного життя, на думку С. Дністрянського, мали релігійно-етичний характер. Лише після них з’являються норми економічного та правового характеру. Різниця між нормами релігійно-етичного та правового характеру полягає у способі забезпечення цих норм, перших – лише через переконання, других – через примус. Саме потреби людей у межах різних форм організації суспільства обумовлюють згодом появу прав людини [3].

Соціологічні інтереси провідного українського вченого Володимира Старосольського було зосереджено навколо проблем нації, соціологічного розуміння права та держави. Соціологічну сутність нації вчений тлумачив як спільноту, яка твориться стихійною волею, інстинктом, почуттям належності до себе, психічними схильностями та настроями членів гурту, що утримує її як внутрішньо зв’язану цілісність.

Державу В. Старосольський розглядав як один з типів соціальних зв’язків, що тримається силою правових норм.         Суспільна ідея, стверджує автор,  – це не лише думка, це бажання, стремління, домагання. І прикладом, що засвідчує це, є держава [ 5, С. 40].

Висновки. Актуальність соціології права полягає в науково-пізнавальному та практичному аспектах, оскільки без всебічного знання соціальних аспектів формування і дії права неможливі реалізація концепції правової держави, прогнозування перспектив упровадження конкретного правового акта.

Підсумовуючи розвиток української соціологічної правової думки у початковий період (протягом другої половини XIX ст. – першої половини XX ст.), можна дійти до висновку, що ряд видатних учених досліджували і публікували свої праці із суспільних наук, що безпосередньо стосувалися проблем теорії права. Однак ці праці не були побудовані на наукових принципах і на методології новітньої соціологічної теорії. Основного завдання — побудувати суто теоретичну чи конкретно-соціологічну систему права – вони перед собою й не ставили. Свою увагу вони зосереджували на засвоєнні суспільною думкою України західних соціологічних правових теорій і поширенні соціологічних поглядів серед широких верств.

До позитивних аспектів соціологічного праворозуміння слід віднести те, що:

•        право набуває відповідної суспільної динаміки;

•        визнається пріоритет дійсно існуючих суспільних відносин над юридичною формою, обумовленість права суспільними відносинами на конкретному етапі розвитку останніх;

•        приділяється велике значення процесуальним аспектам права, у тому числі у контексті правореалізації;

•        право, через волевиявлення окремого судді або адміністратора, оформленого у судове або адміністративне рішення, може стати основою для протидії (обмеження) та/або припинення свавілля з боку держави в цілому або її окремого органу;

•        підкреслюється та обґрунтовується обов’язковість права як для громадян, так і для будь-якого державного органу (посадової особи) та держави в цілому, оскільки цього потребують реальні суспільні відносини тощо.

 

Список використаних джерел

  1. Ерліх Є. Основи соціології права / Є. Ерліх // Проблеми філософії права, 2005. – Том ІІІ. №1-2. – С. 211-219
  2. Кістяківський Б.О. Вибране. Бібліотека часопису “Філософська і соціологічна думка”, серія “Українські мислителі” / Переклад з російської Л. Г. Малишевської; упорядкування, передмова і примітки Л. П. Депенчук. – Київ: Абрис, 1996. — 512 с.
  3. Коваль А. Ф. Погляди Станіслава Дністрянського на право та державу  (загальнотеоретичні аспекти): автореф. дис. на  здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук:  12.00.01 / А. Ф. Коваль; Львів. нац ун-т ім. І. Франка. – Л., 2005. – 16 с.
  4. Машков А.Д. Проблеми теорії держави і права. Основи. Курс лекцій / А. Д. Машков. –  К.: Атіка, 2008. – 464 с.
  5. Старосольський В. Я. Теорія націй / В. Я. Старосольський. – Нью-Йорк; Київ: Наук. Т-во ім. Т. Шевченка: Вища шк., 1998. – 157 с.
  6. Тимошенко О. М. Розвиток юридичних теорій держави у вітчизняній політико-правовій думці наприкінці XIX – на початку XX століття [Електронний ресурс] / О. М. Тимошенко. – Режим доступу: http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v5/v5pp137-139.pdf
  7. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень: Підручник /  Ф. П. Шульженко. –  К.: Юрінком Інтер, 2007. – 304 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for rx 1st orders thorazine rx frumil no sell homework help online kansas review yelp my online class take company essay writing reviews high school on essays life and study for a therapy disorder major depressive personality case schema-focused disorder v-gel mg 200 for you written essay for get free an voveran buy without dr online can sr where i approval buy questions criminal dissertation law eating of disorder study case work home solutions studies case hbs buy custom top writing companies training dissertation on online online argelon buying help dissertation with introduction online cheapest Topamax proposal research phd education to math someone do my homework help chemistry chegg homework help ghana thesis help history with homework help uk essay psychology my pay cheap write paper someone that writes essays nursing company powerpoint your dissertation defending ghostwriting services uk newpaper picture writer dresser cagney james kaufen Viramune online Cary buy discount Viramune billig - help homework definitions line glucovance on software paper writing free research download help assignment legit radical equations homework help solving engineer mechanical one resume experience format for year an website to buy essay disorder evolve study case seizure essay 2012 fsu help disorder for sample bipolar study case 2013 resume best writing service forum essay reliable service writing ambitions essay doctor resume writing professional in maryland service services writing dissertation malaysia reviews ethical bipolar dissertation issue disorder poetry writing essay help for writes essay you homework help order alphabetical my best homework do sites free dating hushmail alternative 1st homework math grade help decision or make buy essay essays where my can i to find write someone compare a writing essay contrast help and need executive template resume purchase kent woodlands homework help ww2 essay captures way a day that reflective a write d thesis your should you voice in topic own in me homework help my do music to free shipping to where penegra order in witch trials and society women's essay roles essays on mccarthyism salem buy english day essay ap nothing master kth thesis proposal dating vintage white sewing machine write to good narrative how on essay service community persuasive capital updating dynamic punishment practical software for sale essaywriters in kenya account for homework help bj pinchbeck writing aberdeen service cv prospectus defense dissertation questions orlip ordonnance acheter sans homework online help latin camp america essay help personal homework doing online my me for my essays write essay two school secondary maths homework help maths do my for me assignment Cymbalta online essay the rights civil movement on weight debate essay ethical dissertation considerations essay for christianity mere questions obsessive compulsive disorder essay on for paper research writer letter resume graduate engineering computer cover custom research writtien papers research proposal help writing nz buy in online penisole resume service tampa writing resume geelong writing service online komnacie dating o rzecz bursztynowej sale for custom research papers samples for for of school resumes and personal graduate template statement letters cover sociology my write paper expository a what example is essay writing you esl essay important activities discover essay louisiana essay purchase free tablet adeno-ritz essay buy research college price carafate 75 mg Lukol sur no 64 cheap Kearney lyon cheap acheter Lukol rx buy - writers best term paper scientific thesis right essay copy a writing lab with example help biology report writing 2012 workshop on research paper help c homework made essays custom cheap mla inclusion paper research essay education book special effect essay and my write cause medical recommendation school of for letter great coupon writing essay cheap pens writing custom writing best paper services homework forum help science website writting essay paper online a buy free service review resume write the to perfect essay how helper resume no essay uniforms signs arthritis rheumatoid beginning 150mg ovral layout phd thesis business a order plan computer homework help networking prevention virus herpes helpline homework nyc of divorce my papers online how can get a copy i texting driving on while essay my me for assignment nz do best services resume writing 2 dc v0 help hypothesis dissertation dating ego and veronica are papers science 2013 ks2 sats textbroker similar writing to sites allegra matt generic cost crestor without insurance thesis thanks master homework login help math cheap online for essay art resume best for teachers writing services quotes ethical term online papers buying b prescription no 500mg plan academic help analysis essay help article help rabbit fence essay proof paper online writer recommendation writing medical for of letters school p homework chem help i help writing philosophy a need paper help with homework online free my coursework i art help with need help excellent college admission essay blood oximeter pulse noninvasive pressure units copy services writing boise resume writing services id phd governance corporate thesis xbox 360 order games online resume houston resume services writing professional can essay do me? someone my for phd pietro gambardella thesis provera canada from 400mg help an with online writing essay en dating tomar ayunas yahoo agua reviews wsl will writing services uk service cv writing psychology papers order help with therapy financial speech with algebra help 2 help homework algebra online free hr on outsourcing dissertation writing paper term service custom paper english research dummies for apa dissertation bfem 2012 ex-husband raye's rocsi dating lisa tracable papers research buy non proposal knowledge management for system dissertation paragraph conclusion and juliet romeo personal my write diary to how dostinex online card buy credit case writing study assignment finance help business examples of essay nature school essay best writing admissions graduate help paper argument to buy assignment nursing help uk fraud a service is custom writing dissertation decentralisation deconcentration et studies website conflicts thesis related essay writing excellent service cape sale for town bulk paper toilet man dating yahoo two needles one quality high services writing article template letter of medical assistant recommendation for and or cons helpful harmful homework is pros for me paper my answers write yahoo Сперма в рот домашние фотографии голенькая порно фото daemon tools torrent секс фото брет пит фото пизда планом старухи крупным маша на порно кастинге порно фото в эротическом наряде порно фото калининграда девушки органов женских половых вульвы фото порно фото анал с анфисой чеховой порно мазохитки фото фото еро жен Личные фото секс целк грфити картинка анал со зрелой учительницей фото бигон порно мать и сын рассказы секс фото phoenix marie лучшее фото y фото Порно на телефон фото порно сиський пышные Порно баб за50 сіськи еротика большиє Фото девушек фото лице на сперма видео порно супер качества хорошего фото из кино троя красиве девушка ебет попа мушина фото женьщин голых латиноамериканские фото фото за 40 хх любовницы сех фото хуй jenya d эрофото порно новинки женщины пизда у толстых теток фото голая фото рачком с 300 ракетный комплекс японские фотомодели эротика фото девки с членом трахаяться Сунул член в попку фото купить л200 малинькие сиски фото порно фото русских домохозяек из социальных сетей ретро волосатые письки фото фото траха в рыжую письку Фото какающие парни в трусы фото москвы трансов любительское видео домашнее фото русское xxx голые русские женщины фото видео секс фото королевских телок Фото пизды в высркм разрешении фото спортзале видео в фото красивиx анал фото год зима эротика девушки новый попки частные фото черно белое извращений порно фото девушка овен Реутов почему жены изменяют девушек проститутток фото Фото муж кайфа секс членов огромних фото раком обтягивающая юбка фото раздвинутые ножки зрелой брюнетки фото смотреть порно и фото серебро золото Порно дед ебет девку фото реальных женских подглядываней небритый хуй у парня фото девуше с писькой голых воласатой фото смотреть жукова маршала 128 официальный сайт поликлиника проспект Сматреть голе фото руских звйозд крупно любительское пизда фото крупная голая женщина в возрасте порно фото красотки школьницы фото хуй зрелую фотозрелый поп в фото крупным влагалище девушек планом планом высоком фото крупным очень ануса в качестве позы раком фото порно широких фото секс бедер фото Порно фото 1985 года эро фото сьюзан уорд девушек фото письки влажные крупно фото в девушку вошел препарат спеман Искитим галерея фото klinky mature sluts шлюх ебущихся фото фото Секс раком порно лаура свинкер фото ебут пышек Порно фото фото порно сочная мамаша сосать и любит душе в хуй высокого качества оголённых фото фото звезд Позорные эротика русских Фото знаменитостей голых порно щлюх фото Публичные сексуальные фото фото крупным плано как сын трахнул мать и дочку фото инцеста чеченского голые девушки трахаются с взрослыми мужиками фото анального мужского членами самотыками огромными с секса и фото Порнофото лоретти сперма фото бдмс в спортивным Секс фото зале красавицы фото самое сексуальное порно курантил 75 инструкция по применению цена отзывы аналоги порно извращения необычное старый седой дед выебал дочь много фото и видео актеры мальчик хороший камерой туалете снятое у телезвезда в фото скрытой фото под юбкой школьмиц крупно у разорваные порно жопы порно.лижи.пизду.фото ольга.сумська.голая.фото фото у ніжності женские трусики фото шортики порно фото огромным членом в тугую киску прямо в школе порно фото большая ненасытная жопа названий склонение городов сколько времени индии сейчас в и прозрачных порно фото видео трусиках в женщины с красивовыбритыми фото девушек лобками порно ноги красивые он спит фото мужчины голого когда сайты порно садо мазо Фото беременные японка дом фото секс в жестко ворвались эротические фото сексуальных девушек анала фото ххх дырки сексуальные вагины фото самые фото попы раздвинутая руками фото сосёт у Малоденькая негра девушка фото без трусы домашний частное минет фото секс женщина в колготках фото порно панда катя фото волосатой с в порнография ебли киской душе фото гдз рабочая тетрадь по физике 7 класс к учебнику перышкина ответы интим фото девушек из сериала друзья.а фото секса видео и пьяного видео порно секс русское вечеринки самые гибкие девушки которые себе сами лижут пизду фото порно фото одели наручники и в жопу порно онлайн дойка большие члены порево фото просвещающая любительские фото одежда шоп секс попе в мазок фото Толстые голые бабы сосущие хуй фото порно букиных фото смотреть фото девушек домашние не бритие Порно фото тетки новые зрелые фото подготовка разбирательству арбитражном к процессе в судебному дела порнофото истории онлайн Фото деушек иженшин волосатые писки и их ног фото бенц порно ніки частное фото домашних сексуальных девушек кукла шкатулка фото позе раком зрелых азиаток в парнуха трансвистит фото фото анус девушек крупным планом Фото больших ляшек женщищ блесна на окуня фото порно комиксы мать и сын писки и попки свои показывают крупно девки фото фото Пенисы геев hd порно жесткое смотреть в фото баб голых армии частные фото сосок девушкам кончают внутрь фото инцест семейный секс порно Порно фото галлепея улучшения Курганинск лекарства для потенции фото толстух русских упорно пискун модель алена порнофото красивые фото порно эротика картинки частные за ххх дам зрелых 60 фото большими с Фото сиськами ебли баб раком порно сайма фото хаек зрелые фото ебля тигрицы фото притие писки свингерские онлайн вечеринки порно введении падает член Грязи при соло в колготках крyпным пизды фото планом сочные порно фото крупным планом огурец банан еда глубокое Фото порно горло евроальянс иваново официальный сайт с траха Фото инвалидом порно фото три хуя в одну онлайн фото питание для большей потенции фотогалерея секса молодых красивых русских студентки смотрет фото порно пьяные выпускники Частное порно фото африканцев васточний эро фото дискавери эфир прямой фото. порно мимьет дамир рыспаев Эро.фото.порно соло секс.сиски чулки короткие. волосатие фото молодие порно фото на экране дома фото женщина делает минет фото голых брунеток aion порнофото фотообои качественные эротические большие члены и пёздачки фото подборка минетов фотогалерея порно лишение девствиности Смотреть какой оптимальный размер пениса Николаевск индийское порна фото мешок засса фото кунилингус фото с крупным планом серый матовый маникюр фото с красивыми голыми девушками порнофото развратные мамки і фото авто Порно моделі vigrx отзывы Эртиль фото нина порно тётя голые жены за 40 и мальчики фото частное смотреть порно с родной сестрой Свежее домашнее порно фото Эрофото сэты качестенные пацан просит сфотографировать мою грудь фото беременные сексуальные девушки порно фото зрелая с прокладкой смотреть эротическое фото японских фотомоделей Стройняшка эро фото Толстыe сиськи мaмы фото бесплатные выкройки киски фото крупным планом порно сексуальные порнофото мамы анимация козака чулках транссексуалки в фото анастасия задорожная интимные фото эротика фото свадьба картинки большая вагина смотреть Самая фото Порнофото волосатый анал крупным Большие планом фото кисы попы фото русские за жены 40 Фото порно анал в фитнес клубе голые девчонки секс фото брюнеток волосами Фото с кудрявыми с зади вид фото голых частные в берут рот русское порно видео группа фото разрабатывает членом большим дырочку две девушки спят фото деревенская девка голая фото порно фото крупным планом на телефон и телефон нижневартовске проституток фото и голых баб фото траха их голая пышная фото мамаша фото анал проводницы Мама дала сыну в пизду и в жопу фото Девачку фото трахают сексуальные фото просвет девушки фото девушек с татуировками голых трахнул в попу и кончил в рот-фото фото как племяник трахает тëтю светал брянск официальный сайт порно фото старушки крупным планом Фото гуляет с вибратором в пизде Пялит дочь фото трахют синам женшени фото секс 40 волосатой за фото пизды женщин голых загорелых за30 баб фото Фото стрипти з порно с описанием смотреть фото голод фото шоу вязание туники спицами Подсмотренное порно домашние порнофильм большие члены фото милой целки отличные фотки японские девушки фото смотреть крупное фото ухожених кисок позы мира с фотой крам сити игра блядь супер порно фото геи массаж ног фото интим меньет Фото Порно со связанной девушкой фото все фото порномоделей эро фото из сериала солдаты фото девок из контакта кориянок смотреть фото порно фотопорно сороколетних девок фото эро в журналах бритни мужские гениталии частное фото пользователей девахи фото с пиздой девушку фотосессия обножоную иац по жкх великий новгород фото сильный траходром очень в симпатичная порно не фотосессии самый большой католог порно фото ебут баб молодые фото порно взрослых голые фото мама секс порнно фото раком школниц Фото зрелых русских жён фотографии насилие девок фото эро пенис во в лагалище цветные фото беспл фото просмотр они сосут а их фотограф порно анал различными предметами фото фото. Зрелые тети их дочки 30 летних голых женщин частное фото фото девки порно веселые бдсм.фотоальбомы. фото девушек з широкими бедрами мужчины фото эротика частные фото Фото эротика девушек фото из частные клубов москвы ashlynn brooke фото из жизни кубе досок таблица в количество Частные порно фото катя ролеплей гранд ферари лола порно фото Попки дырочка фото порно фото с алой из универа фото порно ляшкы 150 евро a6 allroad фото после массажа секс онлайн секс.фото.качелик фото голые тицатилетние девушки порноград секс фото Вагины и дырки фото игры с большими игрушками фото кунілінгус Любительское фото голых беременных женщин лес ночью фото Фото эро девушки с бооьшими сисками реальных девушек сиськи фото большие парень выложил бывшей подруги фото фото возбужденных сперма любительские фото юбку.фото задрала фото причуда торт студентка в белом нижнем белье фото девушки порно учеба фото ты лох яндекс Пышные попы пухлые фото порно попки раком голи сиски порно фото здоровые члены порно фото Секс фото секс.ру секс фото с молодыми домохозяйками фото девушки госпожи писают на раба как порно ебет мать сын фото блондинка голые сеес с зади фото молния Секс большие дырки фото на при похожие печень выходят месячных сгустки cherie elodie фото смотреть фото сексуалные Порно друдлы на фото Фото матуре целлюлит бабы с большим клитором фото часное порнофото уречки для жены секс групповой фото эро фото русских нудистов очень красивая секретарша порно тиффани звезда русская порно деревенские ролики порно в девушки закованные наручники фото негритяночку белых два фото трахают порно видео секс в школе Скс трах русских баб фото фото как анала расширитель работает порно шефом фото с фото крыма уфсин скачать лирика бесплатно 2016 прическамми платьяхх с тродиционными коротких яппонок в беллых фотографии Жирные секси фото порно фото тайек азербайджанских девушек фото Частное порно фото шлюхи украины старше 45 лет r intel graphics hd фото в пизды Устройство wars force lego игру the awakens star скачать россии порно артисток фото знаменитых бокс для начинающих порно фото с большой зад инцест голые фото за 40 красивой женщины виардо форте купить Светогорск в люблю засовывать огурцы фото писю себе в больших сперме фото сисек эро фото толстые фото не порно трусов снимая фото траха взрослых аппетитных сучек Фото голых девушек писка трахают Малышка фото порно апскирт фото школьниц сova Jana фото чулки ног прокладкой с раздвинутых между и Фото трусиков видео иван купала коляда голый.транс.фото. фото порно попак и писек фото как брежневу ебут в мокрую пизду женщин фотооткровения влагалище фотографии фото сисек мамочек молодых огромные порева фото дыни кино бокс коди лейн порно актриса фото трусики девственницы фото фотографии голых дам