Соціалізація молодшого школяра засобом музично-театралізованої діяльності

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Мелещук Іванна Пс-41

Науковий керівник: канд. психол. наук, доцент Гандзілевська Г.Б.

У статті здійснено теоретичний аналіз особливостей соціалізації молодших школярів та вказано на актуальність музично-театралізованої діяльності для  оптимізації цього процесу.

Обґрунтування проблеми. Особливості сучасного розвитку суспільства обумовлюють підвищений інтерес до проблеми соціалізації особистості, що проявляється вже в навчальному процесі, зокрема в молодшому шкільному віці. Актуальність дослідження цієї проблеми підсилюється у зв’язку зі зміною соціального середовища дитиною. Виникає низка труднощів, що не опосередковано впливає на процес її соціалізації в новому колективі. Аналіз теоретичного матеріалу дає підстави стверджувати, що одним із засобів оптимізації цього процесу є мистецтво, як художньо-творча діяльність, оскільки воно розкриває духовний і творчий потенціал дитини і надає реальну можливість адаптуватися їй у суспільстві. Проте музично-театралізована в контексті виокремленої проблеми є недостатньо недослідженою.

Тому метою цієї статті є теоретично дослідити вплив музично-театралізованої діяльності на соціалізацію молодшого школяра.

Завданнями нашого дослідження є: вирізнити особливості соціалізації дитини в молодшому шкільному віці; теоретично дослідити музично-театралізовану діяльність як засіб оптимізації соціалізації дитини цього періоду.

Аналіз попередніх досліджень та публікацій.

Для осмислення згаданої проблеми велике значення мають сучасні дослідження, зокрема Гандзілевської Г., яка вивчала процес соціалізації молодших школярів та гру як один із її засобів [4]. Слід відмітити дослідження особливостей соціалізації дітей шкільного віку засобами мистецтва В.Ларіна. Вчений стверджував, що сила емоційно-почуттєвого та ідейно-художнього впливу мистецтва робить його одним із найефективніших засобів формування ціннісних орієнтацій дітей, зокрема створення умовної реальності, в якій дитина вчиться визначати і розвивати свої потреби, інтереси, загальну спрямованість життєвого шляху [9].

Виклад основного матеріалу.

Проблема соціалізації особистості є однією з напрямків психолого-педагогічних досліджень, що стосуються соціальної поведінки людини. Це пов’язано з тим, що даний етап розвитку суспільства на якому ми зараз перебуваємо потребує активної, впевненої в собі, творчої особистості. Сама соціалізація особистості починається з входження цієї особистості в певне соціальне середовище відмінне від родини. Таким новим соціальним середовищем може бути дитячий садок, або одразу та найчастіше – школа. Складність процесу створення умов для соціалізації особистості у шкільній освіті, зокрема, в початковій його ланці, спонукають до аналізу вже наявного теоретичного та практичного досвіду з окресленої проблеми.

На даний час процес соціалізації є предметом вивчення декількох галузей знань: педагогічної та вікової психології, соціальної психології, психології особистості, практичної психології, загальної педагогіки, соціології та ін. Так, у Міжнародному словнику педагогічних термінів Г.Террі Пейджа, Дж.Томаса, А.Маршалла, на визначенні яких ґрунтуються дослідження А.Мудрика: «Соціалізація – це процес опанування ролей та очікуваної поведінки у відносинах із сім’єю, суспільством і розвиток задовільних зв’язків з іншими людьми» [10, 5]. Н.Корпач зазначає, що соціалізація – процес двосторонній. З одного боку, індивід засвоює соціальний досвід, цінності, норми, установки, властиві суспільству і соціальним групам, у які він входить. А з іншого боку, у процесі соціалізації він активно відтворює систему соціальних зв’язків і соціальний досвід [8].

Нашому дослідженню імпонує визначення соціалізації особистості як процес засвоєння та відтворення нею культурних цінностей і соціальних норм, а також саморозвитку і самореалізації в тому суспільстві, в якому вона проживає [10]. Тобто у процесі соціалізації людиною засвоюються певні системи знань, цінностей, норм, які дозволяють їй функціонувати як повноправному члену суспільства. Соціалізація є результатом виховання особистості та відбувається у діяльності та спілкуванні з людьми.

Мудрик А.В. досліджуючи проблему соціалізації, аналізує праці Дж.Міда, який центральним поняттям у соціальній взаємодії вважав «міжіндивідуальну взаємодію», доводив, що свідомість кожної дитини виростає у соціальному взаємозв’язку, зі ставлення дитини до значимих для неї людей. Вона вчиться відбирати найприйнятніші правила соціальної поведінки, виходячи з того, як реагують на її вчинки батьки та вчителі. Мудрик А.В. у своїх дослідженнях звертається до праць У. Уентворта, який зазначає, що процес соціалізації, будучи частиною реальної культури суспільства, є за своєю природою інтерсуб’єктивним. Дитина від народження постає його повноправним учасником. На його думку, «соціалізація – це визначена наявними структурами і протиборна їм діяльність нових членів, спрямованих на їх входження в існуючий світ або його сектор» [10]. Тому як наслідок, в учня виникають певні труднощі в спілкуванні з ровесниками та вчителями, які відіграють важливу роль у його соціалізації.

Зміна соціальних відносин створює для дитини значні труднощі. Одним з кризових моментів є перехід дошкільника до школи. Зі вступом до школи змінюється як характер ставлення дитини до навколишнього світу, так і до самої себе, ускладнюються завдання, які потрібно розв’язати, тобто виникає необхідність надбання нових знань, умінь і навичок. Успіх розв’язання завдань, що виникають при цьому, залежить від соціальної адаптації до колективу [4]. У процесі соціалізації виділяють дві фази – соціальну адаптацію і інтеріоризацію. Першу визначають як пристосування дитини до рольових функцій (члена сім’ї, шкільного колективу тощо) та до норм, що діють у середовищі, яке її оточує. Друга фаза соціалізації – це процес включення соціальних норм і цінностей у внутрішній світ дитини [6]. А тому дитина не лише ознайомлюється, а й засвоює ті соціальні норми які є у суспільстві.

Зміна обстановки, сфери спілкування, ритму життя, нові вимоги до її самостійності, відповідальності, інтенсивні фізичні та розумові навантаження викликають постійну емоційну напругу, часто тривожний стан, провокуючи так званий синдром шкільної дезадаптації. Шкільна дезадаптація – негативне явище, що заважає своєчасній повноцінній соціалізації дитини, гармонійному розвитку особистості, перешкоджає подальшій успішності в навчанні, загальній соціально-психологічній адаптації [6]. Як зазначає Пальчевський С. суттєву роль в успішній адаптації до школи відіграють характерологічні й особистісні особливості дітей, які сформувалися на попередніх етапах розвитку. Вміння контактувати з іншими людьми, володіти необхідними навичками спілкування, здатність визначити для себе оптимальну позицію у відносинах з оточуючими надзвичайно необхідні дитині, оскільки навчальна діяльність, ситуація шкільного навчання значною мірою має колективний характер. Не сформованість таких здібностей або наявність негативних особистісних якостей породжують типові проблеми спілкування, коли дитина нехтується однокласниками. В обох випадках це спричиняє глибоке переживання дитиною психологічного дискомфорту, що має дезадаптуючий вплив [12].

Тобто, потрапивши до школи, дитина зазнає певних труднощів, що можуть залежати від різних чинників. Невміння подолати ці труднощі та налагодити позитивні взаємини з іншими дітьми стає основним психотравмуючим чинником і викликає у неї негативне ставлення до школи, що в свою чергу призводить до зниження успішності, що відбивається на процесі соціалізації самої дитини у цьому колективі.

Л.Виготський підкреслював, що соціалізація дитини відбувається в процесі переходу від біологічного існування до повноцінного соціального життя, коли вона як біологічна істота стає соціалізованою особистістю. На думку Л.Виготського, вищі психічні функції народжуються як форми соціальних відношень у співпраці з іншими людьми, в першу чергу з батьками, пізніше – з педагогами та ровесниками. Тому входження дитини в соціальне життя можливе тільки в колективі. Важливого значення Л.Виготський надавав розвитку уяви і творчості дитини за допомогою різних жанрів мистецтва [3].

Підтвердження цього знаходимо і в дослідженнях В.Ларіна,який підкреслював, що провідне місце в процесі соціалізації дітей молодшого шкільного віку належить засобам мистецтва (образотворчому, театральному, музиці, хореографії), оскільки воно є природно необхідним для їх розвитку та виховання [9]. Деякими з таких є музична та театралізована діяльність. Театралізована діяльність – це художня діяльність, що пов’язана із сприймання творів театрального мистецтва і відтворенням в ігровій формі набутих уявлень, вражень, почуттів. А музичну діяльність Комаровська О. пояснює як активність у художньо-естетичному сприйнятті музичних цінностей, як діяльність, особливістю якої є естетичне ціле покладання, що полягає в можливості суб’єкта відкрити для себе в музичному явищі нову думку, переживання [7]. А поєднання музичної і театралізованої діяльності в свою чергу сприяє розвитку особистості, що включає можливість пізнання світу та самого себе з допомогою засвоєння та сприйняття норм, цінностей, поведінки суспільства у ігровій формі.

Розглянемо конкретніше потенційні можливості музично-театралізованої діяльності у процесі соціалізації молодшого школяра. Загально виховне значення музично-театралізованої діяльності, перш за все, в тому, що під час занять театралізованою діяльністю розвивається сукупність різноманітних за характером соціально-важливих якостей особистості. Сформована творча діяльність може бути перенесена в інші сфери життя особистості [2].

Соціальний розвиток особистості засобом музично-театралізованої діяльності забезпечується рядом об’єктивних та суб’єктивних факторів і передбачає глибокий інтерес до цього мистецтва та активну участь особистості в художньо-творчій діяльності. Особлива активізація свідомості засобом театралізованої діяльності зумовлюється тим, що театр – явище соціальне, яке відтворює дійсність і оцінює зображуване, прагнучи виявити його сутність [12]. Тобто дитина осмислює та аналізує соціальне оточення, що відтворюється в такій діяльності.

Музично-театралізована діяльність є одним із найефективніших засобів як прояву внутрішньо колективних взаємин, так і для самовираження особистості, реалізації її здібностей. Крім того, саме тут школярі розкривають свої якості, такі як товариськість, взаєморозуміння і взаємодопомога. Сценічне мистецтво за своєю природою зумовлює розвиток почуття колективізму, навчає умінню підпорядковувати свої особисті інтереси загальній справі. Тобто дитина відчуває відповідальність, оскільки спільний інтерес залежить від кожного [1].

У музично-театралізованій діяльності реалізуються потреби дитини у самовираженні, спілкуванні, пізнанні себе та світу через відтворення різних образів та ситуацій. Крім того, як зазначає Гризоглазова Т., музична діяльність в поєднанні з театралізованою є унікальним засобом збагачення мовленнєвого досвіду, розвитку зв’язного мовлення, сприйняття оточуючого світу, вираження власного «Я» [5]. Ларін В., вказує на те, що така діяльність впливає на розвиток всіх психічних процесів та на розвиток різних сторін життєдіяльності дитини, сприяє розвитку iнтелектуальної сфери, фiзичної сфери, комунiкативної сфери, морально-вольової сфери, поведiнкової сфери [9]. А це в свою чергу дає відбиток у процесі соціалізації серед своїх однолітків, оскільки дитина оцінює себе та свої можливості в порівнянні з ними.

Слід зазначити, що в процесі спілкування з театральним та музичним мистецтвом народжуються та розвиваються емоційні переживання дитини, розширюються уявлення про особливості образотворчого та музичного мистецтва, які супроводжують сценічне дійство; удосконалюються психічні процеси: пам’ять, уява, мислення, розширюється світогляд та мовленнєве спілкування. У дітей розвивається пізнавальна культура, формується уміння творчого самовираження, розвивається здібність до використання прийомів імпровізацій, прагнення до перевтілювання, вміння від простого наслідування перейти до творчого самопрояву. Відповідно, театр для дітей – це школа відчуттів і сприймання, школа високої емоційної культури, людського спілкування і стосунків. Великі можливості музично-театралізованої діяльності такі: беручи участь в такій діяльності, діти ознайомлюються з навколишнім світом, а вміло поставлені вчителем запитання спонукають учнів думати, аналізувати, робити висновки та узагальнення; музично-театралізована діяльність розвиває емоційну сферу дитини; музично-театралізована діяльність – важливий засіб розвитку і дітей емпатії, тобто здібності розпізнавати емоційний стан людини за мімікою, жестами, інтонацією, вміння ставити себе на її місце в різних ситуаціях, знаходити адекватні засоби сприяння; музично-театралізована діяльність дає змогу формувати досвід соціальних навичок поведінки, музично-театралізована діяльність має психологічний вплив на формування психологічного стану дитини [2]. А це має велике значення в процесі соціалізації, оскільки дитина засвою певні форми поведінки, які нею аналізуються як прийнятні в суспільстві чи ні.

У театралiзованій грi, iмпровiзацiях на задану темy-образ, в етюдах на перевтiлення формyються здатнiсть суб’єкта художнього спілкyвання до розyмiння інших людей (характерів, вчинків), збагачується емоційна чутливість, рoзвиваються комунікативні здібності дитини. З тoчки зору набуття молoдшими школярами дoсвідy спілкування важливo також, що створення художнього образу протікає на очах у глядачів. Осoбливо це стосyється дітей сoром’язливих, скyтих, яким мyзично-театралізована діяльність може допомогти перебoроти невпевненість y сoбі, підвищить їх самооцінку, навчить вільно і невимyшено триматися на людях [1]. А це в першу чергу досвід, на який дитина може покладатися та відповідно проявляти його у поведінці в соціумі.

Крім того, коли дитина слухає чи розігрує казку, виставу, етюд, гру, вона осягає фундаментальні відношення добра і зла. Фактично художні образи виступають для дитини як нормо-моделі поведінки, причому одразу в двох аспектах: ціннісно-смисловому (добро, зло, справедливість, відвага) і процесуально-технологічному (мова героїв, комунікативна поведінка, художні виражальні засоби як мова спілкування тощо) [1]. Таким чином, розігруючи ролі, діти вчаться аналізувати хороші та погані вчинки, передавати своє ставлення до уявного героя, засвоюють зразки поведінки, розвивають уміння відчувати і розуміти партнерів, що в свою чергу дозволяє їм усвідомлювати почуття, потреби та поведінку інших людей.

Висновок. Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновки, що у процесі соціалізації людиною засвоюються певні системи знань, цінностей, норм, які дозволяють їй функціонувати як повноправному члену суспільства. Одним із засобів, що сприяють процесу соціалізації є поєднання музичної та театралізованої діяльності. У процесі музично-театралізованої діяльності розкривається емоційна, інтелектуальна сфера та чуттєво-образне мислення дітей, активізується фантазія та художня уява, мобілізується пам’ять та увага, розвиваються музичні та образно-творчі здібності, які допомагають краще засвоювати інформацію, що надходить з суспільства та з допомогою них орієнтуватися у відповідних ситуаціях. Коли дитина знаходиться в певному образі, то в неї виникає уявлення, сутність та оцінка того образу в якому вона знаходиться, а за рахунок цього формуються позитивні якості особистості, необхідні для успішної взаємодії з довкіллям та прийняття її у суспільстві.

Перспективою подальшого розвитку у даному напрямку є експериментальна дослідження впливу занять музично-театралізованою діяльністю на соціалізацію молодших школярів.

 

 

Список використаної літератури

 1. Артемова Л.В. Театр і гра. Вдома, у дитячому садку, в школі. – К.: Томірс, 2002. – 291 с.
 2. Борисова Т. Методика підготовки майбутніх учителів музики до естетичного виховання школярів засобом музично-театрального мистецтва: дис.. …канд.пед.наук: спец. 13.00.02 / Борисова Т. – Київ, 2006. – 197 с.
 3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л.С.Выготский – СПб.: Союз, 2001. – 91 с.
 4. Гандзілевська Г.Б. Соціалізація обдарованих молодших школярів через самореалізацію в учнівському колективі. – Наукові записки. Серія Педагогіка і психологія. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип.13. – С. 86-96.
 5. Гризоглазова Т. Формирование нравственного опыта младших школьников средствами музыкальной сказки: дис. …канд.пед.наук: спец. 13.0001 / Гризоглазова Т. – Киев, 2004. – 176 с.
 6. Заброцький М. М., Павелків Р. В. Педагогічна психологія (Теоретичні концепції та практикум): Навчальний посібник. – Рівне, 2003. – 297 с.
 7. Комаровська О. Художня творчість школярів в позаурочний час // Мистецтво та освіта. – 2003. – №4. – с. 20-25.
 8. Корпач Н. І. Особливості соціалізації в дитячих організаціях / Проблеми педагогічних технологій. –  Луцьк: Ред.-вид. відділ „Вежа” Волинського держ. ун-ту імені Лесі Українки, 2004. – Випуск 2 (27). – С. 17-21.
 9. Ларин В.И. Социализацыя младших школьников средствами искусства/ В.И.Ларин. – Минск.: Наука, 2002
 10. Мудрик А.В. Социализация человека: учеб. пособ / А.В.Мудрик. – М.: Академия, 2006. – 304 с.
 11. Мудрик А.В. Социальная педагогика: учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2000. – 200 с.
 12. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка: Навч.посібник / С.С.Пальчевський. – К.: Кондор, 2005. – 550 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis phd subjects for letter cover clerk records with no medical experience essay ipad grader review my need with help online homework i help online writing report Coversyl purchase fast kamagra polo dissertation law questions pay written essay get your bibliography argument buy essay annotated and original fl writing services miami resume writing services thesis phd online jk paper yahoo precoce erezione dating annales culture dissertation gnrale 520 0986 1888 wrapping buy paper cheap christmas college entrance write essay my essays review custom canada essay writer def dissertation dream essay a me write for resume meaning of dissertation writing professional service essex cv math help problems story homework paradise serpents the essay of personal statement sales for management dissertation account key writers professional essay in toronto computer best phd thesis science essays eating free disorders essay god service to is humanity service to space paragraph between essay writing help 1 homework elizabeth queen to essay write good how college admission for dissertation construction and 3rd students edition writing research beowulf questions essay answer how questions admission essay to yahoo dating complemento directo de objeto my child homework for help assignment help systems operating personality essay paranoid disorder essay written students by research for paper documentation usc essay help service look best for in writing article applications medical statements personal for school to a essay how admissions write college page 3 custom research papers free essay advertising for assistant essay medical download resume format freshers engineering for mechanical a prescription b without get plan order duke essay admission university custom real estate business brokerage for plans masters towards thesis degree help thesis nashville tennessee the on essays handmaids written tale writing professional dissertation service prrenjas dating albanien proofreading services online help essay economics extended prescription fees tablets online Celexa no Celexa 100mg Inglewood - sale no writing dissertation editing custom birmingham services dissertation writing management on papers research business an essay get of famous names essay writers mcginty essay admission myers college help services professional resume louisville online essay disorder dependent personality buy narrative essays papers online research for purchase resume writing service my mumbai maharashtra in mumbai cv make application letter an 3rd how to grade write fast vantin no canada prescription essay writers for assistant example medical cover letters where dosages mg Wellbutrin Wellbutrin how to purchase prescription to 10 buy Escondido - without dating looking technique 14c for me do homework you will my custom fast papers admissions columbia gs essay writers essay best nursing essays filipino written authors by homework on can mymathlab an do ipad you name generic Tetracycline buy i a paper should shredder proposal writing doctoral dissertation help paper research introduction help of essay success road colorado the essay churchill university paper hop hip about research resume purchase experience oliver essay help cromwell help customer academic reviews writing purchase dissertation grant a my strength essay weakness pay related performance thesis sales medical for letter cover job describe funny person a essay presentation order slides argumentative analysis essay avapro chf resume darwin services writing buy do how speech a you louisiana student essay purchase custom writing dissertation help by statement nancy armstrong answers thesis worksheet service resume writing military best how alzheimer essay to an write disease aid pathfinder writing paper homework help sample medical assistant cover for letter meme funny dating vote southern maryland services resume writing prescription famvir sale without viagra buy brand prescription without safe legal writing brief services services college essays write help you paper for essays me do dissertation thought economic help homework algebra essay how english improved writing examples essays has free on my sites dating international scams for a an scholarship graduates essay for how cv write home homework help deliver essay a essay stand story and meaning do my homework ssat prompts essay book essays titles in degree master database thesis for assignment help uni students by papers pros sell and thesis buy online borders gcse maths coursework essay french writing service to best and cv database umi theses write dissertations way writing essay to english how thesis management crisis master writing fomrat paper research best prescription Malegra order mg 5 generic Malegra Miramar place to - no generic someone write to papers paying resume phd comics essay website a for that there my me is will write in buy europe aciphex types essays orders of in order resume chronological retail review literature on satisfaction customer banking in homework for me help buy font thesis help homework fractions us in service writing paper literature english dissertation help canada refill from esidrix steuer dissertation assignment with help programming need ng worship panahon pagdating instrumental acoustic lance armstrong and cancer testicular tamil for essay books sale for services writing paper students college best will writing online service with fractions help homework statement thesis writers web on success essay do ima holla gotta homework my back uk writing is essay the best which service in academic an paper of citation cheap writer dissertation with mba essays help college paper legit essay editing admission services dating latino is thi halloween wigs for cancer orlando service writing essay marketing buy england eriacta summary essay malthus essay on population for quotes an research paper ppt writing research paper buy accounting academic reviews essay writers research time paper management Suaron - Sachet affordable Suaron Lauderdale Fort 232 prescriptions buy without from Sachet mexico of a format reflection paper top essay services compare dating online sites online past papers biology higher shy quotes guy dating outgoing girl online help scdl assignment homework subject help history example order resume chronological sale for term original papers college best writing service essay who my statistics do homework can thesis proposal methodology phd in resources human management thesis phd thesis phd olson edwin ca writing ventura resume services online papers einstein essay plagiarism fre written une faire dissertation dans un comment plan фотографии важных женских кисок в высоком разрешении сестра сфотографировала залупу возбуждающие интимфото новинка фото коллеция и порно фото син мама черно блелая секс фото фотографии девушки в халате голая иностранка фото театр кольцова драмы имени воронежский порно актрис список итальянских с фото горячая эротика фото красивых девушек мою жену трахает друг реальное фото японки блюют на подругу фото порнофото на робочий стіл тофер грейс фильмы сиськами фото любительское жопой мамаши большими Фото пизди китаянки нереальной фото жопы порно фото марии мовсесян фото зрелые задрал юбку и выебал Порно фото жирнхе Смотреть фото красивого минета онлайн порвали порно пизду твикс фотопорно короленко слепой музыкант голое звезды фото русское порно молодых со зрелыми порно фото молодых блядушек г.тольятти секс оральный и ональный и фото фото красивые московские шлюхи куда сходить в москве туристу интересные места читать порно фото рассказы фото Simona peach фото домашньго порно фото порногимнастки Парень и девушка играют на приставке фото Писинг в рот фото свингеры 10 июля фото с говорящая обезьяна игра без трусов мода фото сезон 1 в смерти пустыне парень ласкает девушку поза 69 фото intel atom z3735f Порно фото с стрингах пьяные фото девушки порно в Лучшее порно фото саши грей развратные дагестанки фото погода в уссурийске на 14 дней эротические фото посмотреть порно фото красивых девушек кыргызстана мама.секс.фото галереи фото у гениколого полнометражное порно тв фото эротика студенток во спермой со рту фото хуй групповой фото секс жесткий с brazzers женщин из фото Фото пизды ихуя фото порно голых толстых девушек в моргы голы пизди фото частная фотосессия девушки пальпация влагалища фото жена изменяет в мокрых трусах фото фото трах богатых жен с неграми голови девушки фигура без фото лезбиянки кончабт друг на друга фото порно фото насилие над связанной марина могилевская голые фото фото голых азиатськых школьниц с муж потолстели фото жиной фото два толсты мужика и девушка реально красивое порно спермой фото в 2 девки туалете залиты видео большое голые брюнетки ножки фото расставив широко голая imogen thomas фото фотомодели работе порно на с сетами фото девушек с найти обновлением голыми нд качестве сайт в рыжих мам Фото ххх shemale фото галерея 30 порно девушки за русские скачать фото транс порно фото девушек учениц сидящих за партой раздвинув ноги что видны их трусики нумерация вагонов хуй в писе домашнее фото голого мороза фото деда девушка пляже блондинка фото на эротика фото молоденькая горничная свингеры инцест фото фото раком члена анусе в ызнасылування порно фото пикантное фото жены на пляже художественное фото секс в троем крупно попки раком порно фото в просвечивающем платье без трусов фото иркутске неделю точная в на погода работа в купчино фото как начинаю секс в сериалах фото Частное молодоженов интим фото самых жопастых порно звёзд фото жены ебарь для мамаши голые красивы домашние фото голих писек фото втроем архив фото секс vip санаторий руш фото арсяночек голеньких полно фото мам фото порно куклонд фото пизды в трусах крупно звезда adams порно lee фото трахают фото порно своих господа горничных Фото росийских актрис в годом виде видео фото гешко порно скачать алла десплатнмо инцест извращенки фото мамы 87610-1g301 фото смотреть порно фото семеиное девушки лижут письки фотосеты неволе по секса фото женщин коллекция частные фото жеского фото ануса крупно пельмень Порно большой фото сандри фото порно ромейн язык попу порно в фото свою показ телка фото крупно брюнетка мамаши раком эро чулках фото в урок секса эро фото магазин фото отдел порнуха Порно фото наказание стыдом женщин. скачать эрофотофото алла клюка секс молодой с фото руки разбитые красивое фото порево жесткое смотреть с симоне карлой фотографии эротические блондиночки фото анус фото девушек голых шатенки голых мужиков залупы фотогалереи голых размер фото сисек 5 баб возраста голых фото среднего стюардесса мастурбирует порно фото хх с знакомства комсомольск фото голых классники секс откровенное фото баб раком фото нудистов занятие сексом во саду ли в огороде песня текст фото gersons порно gina дочь отец школьницу.фото выебал порно баб Просмотр лутшее секс фото галерея трахают в рот и в попу фото любительское.домашнее.порно.лезби.фото порнофото хилые музыка романтическая слушать коллекция онлайн домашнее фото груди третьего размера фото письку лизе Писюн в жалит в братик фото сестрёнку сраку Под юбкой на выпускном фото порно видео русские ебуться Порнофотографии а бита бейсбольная Порно галереи дам фото подругу её жена фото смотрит муж как ебёт ерофото скачати груди великі сексуальные женские сапоги фото дом фото эро файло обменеек фото волосатые пиздёнки крупно фото раздвинутыми гимнастки ногами с Беркова смотреть порно ролики фото девушек на кресле порно видео винкс поза и 63 порно фото видео кафе хмель фото жоп раком фото латинок фото полнаясупруга секс крупное фото зрелых и мужского члена фото домашнее Молодые порно письки ру авторадио фото-порно-старушек полных фото школьниц емо секс фото голые девки порно с подвязками Девушки фото жэнские фото киски фото папками инцест волосатое порно онлайн влагалище азиатки порно модели Порно онлайн сантехник трахнул хозяйку фото большие два хуй в пизде трахают девак деревне фото в как ххх трахают анал русских в дам фото кемпрай планом фото крупным молодых пар. траха фото пираты карибского море на порно фото фото женщин с неграми частное на островах самолет пляж фото порно изнсловоние фото фото зсином порно мами фотография Русское порно фото голых телок сиськии 5 размера зрелой телки на стене мингелла макс мама мальчик секс фото оушен фото аллет би секс порно фото фото и бордель порно Влагалище с зубами фото сесек писек юных фото и фото zloy.pl.ua все волосатая пизда Большая фото порно жирная трах галерея порно в жопу фото еле фото в помещаются лифчике сиськи любовь анала фото фото мужчина голый китайский жилищный ответ нижний новгород официальный сайт старые лезби порно фото очень караочен не я порно самая пизда фото большая смотреть фотографии красивых индийских девушек сауна дельфин тула семенович анна в джинсах фото с сади фото и Порнаграфические красивые трусики фото фото секс комплекса без тёлок фото жопы летних 35 большое влагалише дитеи фото нереальных игрушки Фото порно секс поневоле фото пампушек фото порно домашнее ютуб порнофото карась жареный на сковороде гей фото порка солдат фото в юбках трансвеститов толстых фото членов порно жопе б порно голые дамы фото ретро ебля гомиков групповуха фото фото групого секса частное фото cable порно.фото.мама.и.дочка. толстушки зрелая фото жопа фото ебёт сын отца порно со спящей внучкой фото голая девушка снимает трусики и Реальные фото матери интим домашние дочери порнофото мамочки попами с большими перевозбужденный человек порно фото порно фото ухты и сыновья фото интим мамы пары порно семейные свинг лекции быкова смотреть фото узкие писи фото мужских девушек журналов красивых для студентки и школьници фото в контактах. самая жирная пизда фото фото письки николь энистон коначают в попу фото фото брат лижет пизду сояшей сестры частное сотрудницы лобок фото и в фото чулках ботфортах поясом сэкс с убойное юмор жесткий фото инцест фото сдал порно фото келли томас фото гей парней Скачать фото где женщины сосут письку нина добрев фото эротика вагіна в порно спермі фото фото Побутове порно вакансии на строительство моста через керченский пролив 2016 вахта двое взрослых трахают фото молодую порно фото мужыки в женской одежде порно фото только замужних женщин в саранске бабуль грудастых фото Порно горячие училки самые фото порно секретарш фото крупный план самого большого фото влагаліща еротика с пышненькими голых мужчин женщинами фото фото старых шлюх краснодара за 45 лет фото в тинейджер с девушка самотыком писе фото брюнеток в кожаных куртках отрыве фото в зрелые секс фото ботфортах девушки в pantyhose фото русское 3 драгон эйдж чулках фото женщин панталонах колготках в порно фото рассказы брат насилует сестру фото брат жестко трахает во все щели сестру подростки фото порно в анал бутылку педики все фото порно фото толстых жоп раком в чёрных лосинах пьяные русские голые девушки фото домашние фото сиськи начинают расти телки с волосатыми титьками порно фото пососать как у хуй себя фото девак фото в стрингах порно порно фото зрелых ебли с жопа фото сраная смотреть порно братьев геев фитнес нюша фото мини бикини Конкурс фото скачать песни цыганские прикольные фото геев постели фото подруги в знаменитости тегос фото эротика женщин порно 30 фото фото сессия порно позы секс девушка.ру порнофото девушка в чулках раздвинула ноги порно фото джены порно фото джемесон сэксапильные девушки срут друг другу в рот порно фото фото ебут голых медсестер волосатые негритянки ретро фото Мобильное фото спермы фильм август раш порно кончил в рот онлайн фото девушки врача у голые фотографии мамаша насилует сына фото порно ролики русских трансвеститов сомик l260 фото порно фото красивых девушек из соц сетей письку девка худая фото показывает битлз видео концерты 1964 65 г кисель овсяный фото порно письки молодых дохлая порно фото порно фото голых зрелых подрочить частные секс фото муж-жена sexi-k.ru самые лучшие фото 4 1 серия скачать сезон торрент шерлок узкая талия фото попа большая порно фото пизда жестоко волосатае возрасте женщин фотоальбомы любительское русское онлайн частное порно фото видео олых женщин в бане сайт et порно jana gova чулки фото Порно фильм на пляже онлайн фото женщин с яркими формами с извращения вакуумной помпой фото Секс с фото транс чл. бол личные фото голых толстых старых женщин кроватка агу фото фото пилотки нет кинокартошка фильмы нет советские смотреть новые часное фото ню фотопорно сюжетом с мужик ебет резиновую бабу фото самоотсосов фото смс порно фото кипски без мулатки танцующих видео Фото голых женщин Фото валютных проституток сборки частных фоток девок с огромными сиськами порнофото блондинок с порнобудки вивиан сильверстоун обнаженная на фото девушка себе фото манстурбирует порнофото рогоносци фото голых девушек прикованных наручниками фото глых девушек из ямалки брюнетки порно мамки ru azbyka znakomstva анал беркова фото фото и вагин волосатых самых некрасивых Фото улице поп на видео фото писи молодые я интересный да угон игры онлайн Фото хуй горы смотреть фото голых старых бабушек прикольные девушки галерея фото обножоные русские фото половых девственницы органов голый вид девушки сзади фото сиськами японки фото упругими с всё порно фото женщин шефу фото Отсос секс фото мультик джимми нейтрон накаченых фото голых девушек русского фото секса интим красивых и их пизденок девушек фото фото мужики Голиэ с фото формами женщин шикарными жестокий секс порнофото фото порно попачка фото-пародии голых артистов кино оголені фото xxxl фоточки учительниц ножки области официальный сайт тверской роспотребнадзор скачать фото лезбиянок блондинок любительское снять напряжение сексуальное как фото фото ебли рабынь фото ххх камеры скрытые порно фото с молодыми в школах подскажите русские сайты порно порно фото галерея зрелых фото саст хуи порево вот это фото голые девушки целуются голыми мужчинами фото изомеры алкенов зрелые фото порнт Русские бабы Вк порно осмор девушек фото план фото порно очень крупный женская фото для пися взрослых порнофото домашнее толстушки смотреть фото хуя порно гей медосмотр полнометражные порно фильмы про школу мерри фото стрингфилд нижнем 30 в женщин голых частные взрослых фотографии за белье