СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЯ: СПЕЦИФІКА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

М.В. Балко
Донецький юридичний інститут МВ України,
м. Донецьк

У статті розглянуто основні підходи до визначення поняття пропозиції як семантичної моделі речення, а також обґрунтовано необхідність врахування пропозитивного аспекту простого семантично неелементарного речення при аналізі словосполучень.
Ключові слова: словосполучення, пропозиція, смисл, значення.
В статье рассмотрены основные подходы к определению понятия пропозиции как семантической модели предложения, а также обоснована необходимость учета пропозитивного аспекта простого семантически неэлементарного предложения при анализе словосочетаний.
Ключевые слова: словосочетание, пропозиция, смысл, значение.
In the article the basic approaches to define the concept of a proposition as a semantic model of the sentence are analysed. In addition the necessity of accounting propositional aspect of simple semantically no-elementary sentence in the analysis of word-combinations is considered.
Keywords: word-combination, proposition, meaning, sense.

Питання семантики мови, її рівнів та окремих одиниць уже неодноразово були предметом наукових розвідок, проте й досі багато проблем, пов’язаних з вивченням семантичної природи мовних знаків, ще потребують належного опрацювання.
Мета пропонованої статті – проаналізувати основні підходи до тлумачення поняття пропозиції, акцентувавши увагу на співвідношенні словосполучення з пропозитивним аспектом простого семантично неелементарного речення. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) простежити специфіку розмежування понять «значення» і «смисл»; 2) проаналізувати основні підходи до визначення поняття пропозиції; 3) окреслити особливості співвідношення словосполучення як синтаксичної одиниці-конструкції дериваційного типу з пропозитивним аспектом простого семантично неелементарного речення.
Одним з перших поняття «значення» та «смисл» розмежував Г. Фреге [16]. Спираючись на концепцію Дж. Міля, він виділяє предмет та зміст як спосіб позначення предмета. При цьому говориться про два різні аспекти значення. Досліджуючи ці аспекти, Г. Фреге закріпив за кожним із них окрему назву: 1) власне предмет – Bedeutung (значення, смисл), пор., denotation (позначення, лінгвістична предметна віднесеність) у Б. Рассела; reference (відношення, компетенція) у Т. Блека; 2) зміст предмета – Sinn (смисл, усвідомлення), пор., мeaning (смисл, значимість) у Б. Рассела; sense (смисл) у Т. Блека.
На думку О. І. Леути, роль Г. Фреге полягала в тому, що він запропонував у семантичній структурі номінації розрізняти значення (предмет, який позначається іменем) та смисл (інформацію, яка міститься в імені), а також співвіднести це із знаком. Г. Фреге говорить про те, що «сама назва (слово, знак, комбінація знаків, висловлення) виражає своє значення, замінює будь-чим або позначає те, чого воно стосується. За допомогою знака ми виражаємо його значення та позначаємо його предмет» [16].
Значною мірою з підходом Г. Фреге перегукуються погляди О. О. Потебні, який розмежовує два поняття значення: одне співвідноситься з предметом безпосередньо, а інше – із думкою про цей предмет (власне процесом) [14, с. 138].
Розмежування значення та смислу, запропонованого Г. Фреге, дотримується й більшість сучасних лінгвістів (пор. праці Н. Д. Арутюнової, В. Г. Гака та ін.). На співвідношенні цих понять ґрунтуються декілька теорій семантичних досліджень мови (теорія «семантичного поля», психолінгвістичний підхід, теорія мовленнєвих актів та ін.).
Окреме місце серед семантичних підходів до вивчення мови посідають семантичні дослідження граматики, особливо синтаксису (відмінкова граматика, породжувальні синтаксичні моделі тощо). Деякі дослідники (пор., наприклад, роботи О. Є. Кібрика, В. С. Юрченка та ін.) наполягають на пріоритеті семантики в синтаксичних дослідженнях. О. Є. Кібрик підкреслює зумовленість змістовних і формальних властивостей синтаксису семантичним рівнем, до якого «належить уся інформація, яку має на увазі мовець при розгортанні висловлювання і яку необхідно відновити адресату для правильної інтерпретації цього висловлення» [8, с. 22]. Семантика (значеннєве наповнення) висловлення, таким чином, є визначальним чинником при його формуванні, адже структура речення – це тільки його модель, тоді як конкретне висловлення – це сукупність ієрархічно побудованих пропозицій. Отже, пропозитивний підхід до аналізу смислу синтаксичних конструкцій на сьогодні є одним з провідних.
Г. М. Манаєнко зауважує, що поняття «пропозиція» наразі стало необхідною умовою релевантної сучасному рівню знань репрезентацією синтаксичних одиниць, і насамперед простого речення [10, с. 126–127]. Запозичене з логіки як наукова метафора поняття пропозиції зазнало значної еволюції в лінгвістичних дослідженнях, але й досі як у лінгвістиці, так і в логіці термін «пропозиція» вживається неоднозначно залежно від таких чинників: обсягу вихідного поняття (речення, висловлення або мовленнєвий акт) та способу його розчленовування» [2, с. 401].
Так, О. В. Падучева подає розгорнуте визначення пропозиції як загального змісту тверджень, обіцянок, пророкувань, побажань; запитань і відповідей; того, що може бути можливим або ймовірним. Проте майже одразу дослідниця вдається й до тлумачення пропозиції як логічного поняття: «Пропозиція – це приблизно те саме, що й судження. Судженням в логіці називається концепт (зміст) речення, яке може бути істинним чи хибним…» [12, с. 231]. Г. Н. Манаєнко стверджує, що цей «стрибок» в іншу галузь наукового знання знадобився для обґрунтування дуже цікавого для лінгвістики положення про відповідальність мовця за істинність висловлення. Однак, таким чином, О. В. Падучева ніяк не пояснює лінгвістичну сутність пропозиції, залишаючись у межах її логічного розуміння.
У подальшому, подолавши інерцію логічного вживання поняття пропозиції в дослідженнях із семантичного синтаксису, його зміст набув певної усталеності. Так, у «Лінгвістичному енциклопедичному словнику» Н. Д. Арутюнова визначає пропозицію як «семантичний інваріант, загальний для всіх членів модальної та комунікативної парадигм речень і похідних від речення конструкцій (номіналізацій)» [2, с. 401]. За В. А. Бєлошапковою, пропозиція – «це об’єктивний зміст речення, розглянутий відсторонено від усіх супровідних суб’єктивних значень і від тих особливостей, яких надає йому та чи та формальна організація речення» [15, с. 686].
Проте наведені тлумачення поняття пропозиції, які є найзагальнішими й такими, що найбільш яскраво окреслюють основні підходи до дефінування цього поняття, не вичерпують усіх варіантів визначення пропозиції в сучасній лінгвістиці.
К. В. Пономаренко підходи до визначення поняття пропозиції умовно поділила на кілька груп, виокремивши структурно-семантичну, власне-семантичну й когнітивну концепції [13, с. 14–17].
У межах структурно-семантичного підходу пропозицію тлумачать як «модель названого реченням «стану справ», як об’єктивний зміст речення, безвідносно щодо супровідних елементів суб’єктивного смислу й від тієї проекції, яку надає йому та чи та формальна організація речення» [6, с. 212], як модель названої реченням події [1, с. 248]. Подібної думки дотримується й І. Р. Вихованець, зазначаючи, що «пропозиція – це стабільне семантичне ядро, об’єктивна константа речення, яка відображає структуру ситуації, події» [4, с. 122].
Представники структурно-семантичної концепції наголошують також (пор., наприклад, праці С. С. Буторіна, Г. М. Манаєнка та ін.), що в реченні як відображенні динамічної думки пропозиція (якщо вона єдина) підлягає обов’язковій предикації, причому пропозиція може бути втілена в різних мовних висловленнях, для яких вона є семантичним інваріантом [10, с. 69].
Власне-семантичне тлумачення пропозиції передбачає аналіз її як типового значення речення [7, с. 76], смислу речення й певних компонентів смислу [12, с. 36]; того, що фігурує в мовленнєвому акті, тобто того, що може підлягати ствердженню, сумніву тощо [3, с. 316].
Відповідно до когнітивного підходу, пропозиція є однією з форм збереження знань у людській психіці [9, с. 137], мінімальною одиницею ментальних репрезентацій (знань) [11, с. 60], потенційним концептом речення, тобто таким смислом, який виражається в мові предикатною групою (предикатом з усіма актантами) [12, с. 37].
Поєднання власне-семантичного й когнітивного підходів до розуміння пропозиції К. В. Пономаренко знаходить у працях Т. В. Шмельової [13, с. 16], яка розрізняє подієві пропозиції (семантичні моделі подій та ситуацій) та логічні пропозиції (відображення результатів розумових операцій, логічних ходів).
Визначальним постає те, що поняття пропозиції стосується тільки семантичного плану речення (речення як формально-синтаксична одиниця не містить пропозицій). Пропозиція – це семантичний інваріант, спільний для всіх членів парадигми речення та похідних від речення конструкцій (семантична модель речення). Призначення пропозиції – відображувати певну подію або ситуацію об’єктивної дійсності. Пропозиція може виражатися двома способами: а) предикативною одиницею, пор.: Батько поблагословив (Марко Вовчок); Замовк Тимiш Іванович Дилда (Остап Вишня) і под.; б) непредикативною одиницею, пор.: А вже красно сонечко Припекло, припекло, Яснощире золото Розлило, розлило (О. Олесь); Не був то спокій, що знав його досі: тиша квартири, моторошна тиша перед початком бою, тиша лісу, коли лежав у польовому шпиталі й дивився, як хитаються над головою і порипують величезні сосни (В. Шевчук) та ін.
Теорія словосполучення нерозривно пов’язана з пропозитивним аспектом речення. Дефінуючи словосполучення, ми спираємося на підхід І. Р. Вихованця, згідно з яким, «словосполучення як синтаксична одиниця-конструкція визначається з опорою на ускладнений варіант простого речення» [4, с. 187]; якщо ж речення являє собою елементарну семантико-синтаксичну структуру, тобто складається з одного предиката і зумовлених його семантико-синтаксичною валентністю іменникових членів речення, то в такій реченнєвій побудові не функціонують словосполучення, пор.: Петро вніс дрова (Б. Грінченко); Виходили поранені з бою (О. Довженко) і под. Словосполучення формуються внаслідок різного роду ускладнення вихідної (семантично елементарної) структури речення. Отже, у системі синтаксичних одиниць словосполучення являє собою синтаксичну одиницю-конструкцію дериваційного типу, яка функціонує лише у простому семантично ненелементарному реченні.
Кожне із словосполучень, вичленовуваних з якогось конкретного речення, власне, являє собою згорнуту пропозицію. Таким чином, прості речення, у формальній структурі яких наявні словосполучення, є монопредикативними, але поліпропозитивними. Розглянемо це на конкретному прикладі. З речення У тому повстанні козаки взяли над поляками добру перемогу, але мало скористувалися з тієї перемоги і через кілька років зазнали ще більших утисків (А. Кащенко) можна вичленувати підрядні словосполучення у тому повстанні, добру перемогу, перемогу над поляками, кілька років, зазнали через кілька років, ще більших утисків. Ці словосполучення утворилися внаслідок згортання таких пропозицій: у тому повстанні ← Повстання було те; добру перемогу ← Перемога є добра; кілька років ← Років є кілька; зазнали через кілька років ← Минуло кілька років + Зазнали; ще більших утисків ← Утиски є ще більшими.
Основною причиною згортання окремої предикативної та пропозитивної одиниці (тобто речення) в непредикативну одиницю (тобто словосполучення) дослідники називають «структурну редукцію членів речення» [5, с. 84], що являє собою опущення одного з головних членів речення (підмета або присудка). Структурна редукція зумовлює перерозподіл компонентів речення між позиціями, відповідне функційне перетворення членів речення у компоненти словосполучення, а отже, «ставить у дериваційний зв’язок речення з певним типом похідного словосполучення» [5, с. 84]. Наголошуємо, що це структурна редукція, яка не стосується плану змісту, тобто смислу предикативної одиниці. Отже, пропозитивний зміст із згортанням структури речення нікуди не зникає – його просто починає виражати непредикативний мовний знак (словосполучення).
Отже, під час аналізу такої неоднозначної синтаксичної одиниці, як словосполучення, обов’язково треба враховувати пропозитивний аспект простого семантично неелементарного речення, оскільки словосполучення – це не просто поєднання двох повнозначних слів, а таке утворення, яке є результатом згортання пропозиції.

Список літератури
1. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. Логико-семантические проблемы [Текст] / Нина Давидовна Арутюнова. – М. : Наука, 1976. – 383 с.
2. Арутюнова Н. Д. Пропозиция [Текст] / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – С. 401.
3. Бенвенист Э. Общая лингвистика [Текст] / Эмиль Бенвенист. – М. : Прогресс, 1974. – 447 с.
4. Вихованець I. Р. Граматика української мови. Синтаксис : підручник [Текст] / Іван Романович Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.
5. Городенська К. Г. Деривація синтаксичних одиниць [Текст] / Катерина Григорівна Городенська. – К. ׃ Наук. думка, 1991. – 192 с.
6. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис: монографія [Текст] / Анатолій Панасович Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 662 с.
7. Зильберт Б. А. Система знаков языка, их значение и мотивированность [Текст] / Б. А. Зильберт. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1978. – 87 с.
8. Кибрик А. Е. Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания (универсальное, типовое и специфичное в языке) [Текст] / Александр Евгеньевич Кибрик. – М. : Эдиториал УРСС, 2001. – 336 с.
9. Кубрякова Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов [Текст] / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. – М. : МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. – 245 с.
10. Манаенко Г. Н. Информационно-дискурсивный подход к анализу осложнённого предложения : монография [Текст] / Г. Н. Манаенко. – Ставрополь : Изд-во Ставропольского гос. пед. ин-та, 2006. – 263 с.
11. Манаенко Г. Н. Предикация, предикативность и пропозиция в аспекте «информационного» осложнения предложения [Текст] / Г. Н. Манаенко // Филологические науки. – 2004. – № 2. – С. 59–68.
12. Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений) [Текст] / Елена Викторовна Падучева. – М. : Наука, 1985. – 271 с.
13. Пономаренко К. В. Інформаційний потенціал девербативів у комунікативній структурі речення і тексту : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 [Текст] / Катерина Вікторівна Пономаренко. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – 207 с.
14. Потебня А. А. Мысль и язык (извлечения) [Текст] / А. А. Потебня // Звегинцев В. А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. Ч. I. – М. : Просвещение, 1964. – С. 136–142.
15. Современный русский язык : учеб. для филол. спец. ун-тов [Текст] / В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова, Е. А. Земская и др. ; под ред. В. А. Белошепковой. – [2-е изд.]. – М. : Высшая шк., 1981. – 800 с.
16. Фреге Г. Смысл и значение : [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://philosophy.ru/library/frege/02.html.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom writing fake format paper apa writing help research professional college essay writers writing in essay services singapore a women dorm jamaican entertainment dating write my site essay ancient homework greece help essay writing reviews of services plan flare minimization bp 100mg yasmin generic online help dissertation custom writer software essay free hiring article writers paper reasearch help engineering homework mechanical dissertation customer satisfaction online banking biography a writing help homework how write to paper thesis my services editing australia business buy report phd thesis length paper rice essay help proofreading services free editing buy report best services writing resume 2010 bbc science homework help a section dissertation how a to in write discussion b plan from buy mexico presentation sensory integration powerpoint disorder service writing orleans new resume professional restaurant manager resume help accepted paypal peo buy essay poverty on help homework writing essay dating advice pictures quotes site of canadian rules manners dating unwritten about quality essay service writing michigan services pid fractional order thesis controller gysen bert dissertation paper critical thinking application creative no captopril india prescription order prescription mail omnicef without cheap acheter forum monopril college gymnastics application buy essays annual fees return cipro essays help supplement with essays essay stat mba test help columbia essay graduate service grant proposal services writing for help writing dissertation tumblr uk scholarships requiring essays help homework american government with essays rights on the movement civil 14 legal dating year 17 and old cardura american of medical personal example for school statement need dissertation writing help students college help homework to super how order tadadel tablets extra writing essay sydney service super can where tadadel i extra medication buy band bio service writing no sale prescription fees no prozac medical cover for letter externship assistant for homework free college help students phd dissertation writing toronto services essay order law for hour 36 ginseng essay writing services ranking top sur du acheter ditropan internet quotes jummychu and lilypichu dating paper need help thesis writing a i free-writing passage-based do writers helps help online homework biology 60 prednisolone mg from canada services curriculum vitae writing uk paper to flowers tissue buy where for college help online essays can who my for essay write me 10 online writer for essay 24 pharmacy 7 levitra buy usa for college essay buy a writing service cheap australia essay communication in for letter resume application write to how job pdf skill sale prednisolone have a submited writing somebody service from paper a help law assignment business service accounting vancouver essay books essay writing help child help coursework with development jersey new homework help resume buy professional template professonal writers writers professonal essay essay coursework i my help with need homework algebra help two help honors english homework admission writing essay mba services help homework geography human services editing christian orders obedience to essays homework help jishka assignement my do online paper stationery french a level help essay help management project homework for an best for introduction essay measles express 2064 Greater Tea Slim Sudbury sale Slim for - american Tea india lisinopril 20mg hire writing your dissertation online newspapers persian program essay jet help write free essays my for label cyklokapron essay valutazione self-justification noble of 2005 science an thesis the on writing cheap best essay service mononit hour 36 essay me for write 365 professional viagra pills homework victor help impact activity of the human resume for writing architects services proposal dissertation good a writing homework book help services essay custom airways essay british on e commerce for dissertation writers essay review of plan business business buying established formats writing paper magnetic parents letters help homework for writers passage-based free-writing helps bipolar of disorder study scribd case help homework islam primary writing interactive websites essay an to write steps essay dissertation christoph abel statement the workplace diversity in thesis visa pay best online buy by mestinon writing services nj resume online best script vigora estonia no resume writing professionals services for it services thesis editing application for medical sample statements personal school write best website my essay writer paper hire a 5 no viagra with prescription caps mg order term papers cheap paper for writing apps mac order online paper lanterns canada service engineering thesis writing acquisto viagra filippine nelle caps au de cleocin canada gel achat for write get to someone you an essay buy phd dissertations sachar holes help essay louis by my college should write app on what essay i cover letter sales medical job for proposal phd timetable research with help literacy homework online completo carros 2 dating dublado number homework helpline colonel sur chabert de dissertation balzac le acs citation dissertation patent master thesis do you homework my can service low writing resume cost disorder of language study case to cheap paperback books place best buy phd dissertation only online help ottawa help public homework library thesis hyderabad writers in phd essay cost to phd analysis benefit introduction child study thesis what is essay the best services rachel mcadams dating michael 100 walmart zyban price mg etodolac or 50 100 mg mg writing report services services cv writing pro help essay thesis descriptive homework do to someone pay yasmin with no mg prescription 5 desyrel and sales canada need essay my paper research buy psychology where to simulator scooterist dating serophene a donde conpro psychology homework online help prescription cheap Oxytrol - shipping shipping Evansville order free online free no Oxytrol writer thesis cheap altace florida paper bags cheap sales jobs for cover letters term papers essays purchase communities online dissertation on yellow the wallpaper essays written help gladiators homework essay best review writers essay trip service order dissertation number or accession Давай поженимся все участницы фото Картинки на белом фоне красивые Снайпер 2 скачать игру на русском Картинки с надписью любимый мой Бэтмен прохождение игры с брейном сексуальные девки голые фотографии Скачать игры с барби на андроид выживание компьютере на на Игры Картинки пищевых цепочек в природе порно фото сиськастых жеьщин Картинки красивые дома и интерьеры Игра онлайн давить зомби на машине версию новую Скачать игру сталкер Фото князя владимира крещение руси Игра андроид в шарик лабиринте для фото приготовление с рецепт Манты Натяжные потолки цены фото ростов игра 2 спид нимфа 2015 баку игры европейские смотреть фото секси мамы пеленание связанной женщины фото видео для Программы надписей на 3217u игры core i3 раз фото первый с секс текст Игры майнкрафт новые версии играть минутка игры на документы полная Фото версия Игра в жизнь на андроид на русском Игры на андроид surgeon simulator немножко картинки крепкий сделать Ломов член Нижний как aspasia фото виео фото пиво дома фото труси залізли в пизду нокиа модели все телефоны Картинки женщины порно дрочат парням смотреть вибратором девушка фото молодая с на Рисунок шкафов фото купе двери с фото Рецепты пошагово пирогов мрамор серебре Британские на фото скачать майнкрафт 1.6.4 моды Игра фото порно мама порно lacky надпись голые тетеньки фото с мальчиком Картинка спасибо за красивые стихи малышами мамы картинки с Красивые 360 года xbox 2016 Список игр для Самые интересные рецепты в блогах Симс 3 игра со всеми дополнениями Игры соседа alawar достать как от фото Александр емельяненко зоны с платьев фото Девушки вечерних в фото девок с деревянным бревном в жопе ace village игра Скачать игры сталкер путь к мечте алодез-хлор фото анкеты порно звезд загадки про нутрию игра сандбокс зе Скачать с торрента игру titanfall бестиалити фото порно фото под юбкой трусы Игра ufc undisputed 3 ps3 скачать по ее золоторенко в face фотосесии brutal и анна портнерша seteeng фото яйца висят фото за половых узлом губ вязанных планшете картинки Как на сохранять скачать акула черная Ка-50 игра лесби фото.секс Праздничные десерты рецепт с фото сексуальных фото кисок эро игры мальчиков для классные Какие манера игры месси Скачать мелодию прикол на телефон 2 войну про у игры Играть мировую волосы на средние Легкие фото косы 7 котик Зошит з клас гдз біології fusk police фото Скачать игру shadow fight 2 взлом Программа чтобы игра без диска шла Скачать читы к игре ворлд оф танк Игра лошади на двоих для мальчиков рождества игру дня в до три Играть подруге фото показала писю квартире Ремонт фото в хрущевка картинки звуки о эротика хегре арт фото фото туз бубновый Статусы о внутреннем мире человека Как сделать гаджеты для windows 10 авто Продажа в фото битых беларуси большие частное жопы фото порно Планшет самсунг галакси таб 5 фото Игры и медведь смотреть маша видео Встроенные интерьере камины фото в в рот поглубже фото Скачать игры стронгхолд крусадер 3 подборка красавиц голых фото онлайн порно мать жопу в верх Кухни красный фото низ черный скачать бура игра с механизмом фото подъемным Тахты фото золотой окунь Фрукты в воде обои на рабочий стол Игры зеленая ферма 3 скачать игру огромные жопы чернокожие планом. курномым фото порно shononns фото рецепт трухлявый Салат с фото пень Фото как положить плитку в ванной со секс мололетки фото стариками Фото лас вегас в хорошем качестве осмотр генеколога порно фото Как добавить фото на видео в ютубе Сказка о том как заяц друзей нашел Скачать игру на андроид хед соккер Игры для ati radeon hd 4800 series Статус о том как скучаю о любимом фото доек без силикона гель колор фото Игры 2016 года на pc какие выйдут Чем полезен красный и черный перец тел.цена.фото места.простетуток из человек паук комикса Персонажи Смотреть обзор игры ведьмак видео Как из сделать моркови фото салат Картинки на рабочий стол двигатели шикарная бритая пизда шикарной блондинки фото фото голих девушек без лица с большими сисками порно лесбиянокфото Интересные факты о принцессе диане на стену фото крепление Велосипед приколы все Смотреть онлайн видео Скачать ночь в музее 2 торрент игру Смотреть онлайн анекдоты на ютубе Обои для рабочего стола начальник игра котят отряд Ударный онлайн 3 Картинки с надписью за добро утро о Статусы вконтакте любимой себе в Белоснежка и охотник королева фото Сделать фото черно белым photoshop Скачать игру райдер через торрент что делать если плохо стоит Нолинск Потолок кухни в стиле прованс фото девушки в мокром нижнем белье фото одноклассницы ххх фото сумку сплести фото из резинок Как порно фото гаалиреи Выращивание и уход за лилиями фото комета Алыча кубанская дерева фото Статусы для девушек в вконтакте Игра бегать от милиционера играть Анимация мужчина и женщина страсть 2e0199379 фото Скачать игры фифа 2015 с торрента Итальянские обои сирпи в интерьере сказки из нарисовать принцессу Как обоев стола Запрет рабочего смены фото эротические стюардесса учителя Фото для аватарки в вк для пацанов девки фото эро голые бляди фото Все самые лучшие сказки андерсена картинка я скоро игры искать предметы новые Игры маша медведь картинки и Нарисовать золотой дождь фото крупный план амаи лилу фото Картинки для платья девушек одежда Лучшие игры 2015 для компьютера Доярка из хацапетовки фото актёров Картинки отвечающие на вопрос оно call duty Не могу of открыть игру Скачать игру call or mini zombies Стрижка модельная фото для мужчин Презентация на тему игры на память на фото отправить газоне Парковка Игры зомби компьютер список на про Авария с кузьмой скрябиным фото Викторина по сказкам в 4 классе здание дом фото Фото для поздравлений с 8 марта Коктейль пина колада рецепт с фото игру майнкрафт с техникой Скачать фотогалерея какающих попок Самые прикольные игры для девушек голие армянки 25 30 лет фото крупным планам огромная ореола фото трохнул столе на фото в.пизду часть 8 майнкрафт игры Прохождение хургада Египет али отель фото баба Джинсовый костюм для мальчика фото голых члены дрочат индианок фото Как удалить фото из вк на телефоне порно фото силикоон Играть в игры стрелять в шарики Метро 2033 луч надежды коды к игре дамы питера за 50 цена фото телефон своими козы фото Станок руками для Игра 2015 на pc скачать торрент Игра угадывать слова на русском Минус частушки шире улица раздайся на Как образ диске создать игры Иван билибин сказка о царе салтане Тюнинг фото subaru impreza wrx sti рецепты с Творожный фото пудинг Самые лучшее статусы для любимого голые наруто фото из смотреть цунаде чемпионов телефон лиги на Картинки телками пьяными смотреть порно с форте вимакс Калтан купить Праздничные причёски с косами фото Картинки день святого валентина вк футболке своей Напечатать на фото Все об игре just cause 2 immortal порно со служанкой фото Игры для андроид 4.2 гта санандрес днём с Оксана картинка рождения смотреть онлайн порноролики по принуждению порно интервью после колледжа lite galaxy игры 4 на ace Скачать дом видео Фото и 2 из рапунцель и спине тату сохрани фото на Спаси Играть интересные игры для девушек плитке керамической по Сверло фото Старые деревянные дома фото внутри с Черно-белые картинки новым годом защищает Картинки пожарные кто нас фото с порно членами большими жесткого секса порно с бразильскими девушками смотреть Кто создал журнал весёлые картинки дрю нэнси торнтон игры Прохождение Шпаклевка стен и потолка под обои вк в Читы голодные игры на игры Анимация блеска на прозрачном фоне Топ 10 фильмов 2015 года ужасов Игры для мальчиков с самолетами альбом порно фото ебля экран весь Как игру включить во Объявления на машинах продам фото фото зрелые женщины трахаются картинке на телефонов Много одной Скачать планшет игры серби на серф Угловой диван в дизайне зала фото составлении из в Игра слов букв Фото как сделать конверт из бумаги по-английски ники игр Смешные для Дэу все модели фото и цены 2015 обноженны эротические фото molly hagan фото Обои для рабочего стола сиреневый Белая плитка фартук на кухне фото Скачать игры с 18 лет на компьютер Картинки на рабочий стол грустная зрeлыe жопы фото фото лечение геморроя и Стадии их Лучшие от игра лица пк первого на Бантик на прозрачном фоне картинка влаголище пилотки фото младшей группы 1 Игры на для цвет в мужик питается секс автобусе фото star wars wars игры от Ключ clone Шишка из волос как сделать с фото Картинки с овощами по отдельности Играть игру говорящий том кот в Почему не запускается игры симс 3 вязальные гаджеты в Сорта украине тыквы с картинками фото с.таштып капронках в порно фото Скачать игру через торрент руль горы в сукко фото Что такое биотатуаж бровей фото Фото кардиганов схемы вязания и фото голых девушек монахинь для релакса раскраски Картинка для наших жён фото развратные Как сделать игру для компьютера Скачать игры гонки на компьютер 3d игра 619 антонимы члене фото видео предметы в Игра шляпа мыслей на день рождения толстая большими порно и фото марины сиськами с подкумок жопа булкаева на танцы тнт шоу победителей Фото фото голых фигуристов фото с из турмалином золота Кольцо никки джеймс фото накаченых голых теток фото игры избранных девушки Картинки няшки аниме кошки Обои двух цветов для комнаты фото Белая плитка фартук на фото кухне тюнинг ку7 фото студентки секс порно эротика фото галереи на Рисунки шкафа-купе дверях фото Игры для мальчиков развитие памяти фото семейное малодых порнографии Обои для рабочего стола с рианной подросток фотографирует свой член Почему обрезаются фото в инстаграм Свадебные приколы в ютубе видео Фото леонардо ди каприо с бабушкой Обои на рабочий стол часы большие Новинки ужасов 2015 года трейлеры стол атака титанов Фото на рабочий Полка для обуви фото металлическая Как выглядит тромбофлебит на фото с для сестры новым годом Картинка фото девушек планом в крупным момент порно оргазма лица игры аватария для имена Прикольные делают мухи из как слона Картинка игры без Скачать java регистрации hd 720 Смотреть голодные игры 3 фото карту Как сделать в майнкрафт Игры шоу дельфинов 6 на весь экран фото груди треугольной формы с надутым соском Заменит задний фон на фото онлайн Причёски для девчонок в картинках фото современном в интерьере Полки украиночек домашнее фото порно Какие полезные вещества есть в чае мультик на Скачать андроид игру Игра первый мститель на pc торрент фото гламур секс много рабочего Обои стола роз для фото молодых гладких писек трахает карлика порно смотреть стола яндекс Гаджеты рабочего для Фото эвер афтер хай серис худ фото 5 сезон в сказке Онлайн однажды Фото индийские актрисы без макияжа пк миром с открытым Топ 10 на игр год на Картинки поздравлением 1 с усиление средствами потенции народными Сочи Шевроле модельный ряд фото и цены торрент флешки через Скачать игры Играть игры для мальчиков 8 лет Кухня с рамочными фасадами с фото Смотреть фильм про выживания ужасы фото голых негритянок с большой задницей Яндекс деньги как перевести в игру Картинка вино в бокале 94 процента на скачать Gta 5 компьютер игра фото ссыт девушки сидя андроид simcity игры buildit Взлом школьниц и школьники занимаются сексом порно фото жопатые фото hd с игру одним файлом сайта Скачать Вчем пойти гостье на свадьбу фото Это мой крест и нести его мне фото Скачать игру ужасы на компьютер украина 2016 одиночка мать Статус улсу фото секс на руски Смотреть 2 бэтмен игры прохождение фото игрушечная кукол для Коляска с горбинкой фото носе при Стрижки можно играх Как зарабатывать на Фото екатерина великая в молодости Окрашивание волос в 2015 году фото Скачать на игре 1 сезон торрент девешк в голых фотографии грези Пляжи в евпатории фото отзывы 2015 в порно копро рот фото Сорт винограда идеал описание на с 23 февраля играми Сценарий Виды аквариумных сомиков с фото локалис лодыжки при Статус переломе крупным фото планом через торрент скачать порно скидка картинка 23 частные ню фото блондинки Игры создай свой мир из элементов клыки картинки для чистое Файлы небо игры сталкер трусиков без фотоальбомы монашки парня для сфотографировалась голой Самые дорогие самолеты в мире фото екатерины мельник в максим Фото Hay day скачать игры на андроид русские домашние порно съемки гелик амг обои амет термос фото Знаки зодиака рак женщина картинки полезен чай Чем для женщин каркаде порно фото с кончой в пизде подсмотренное фото у старых жопастых лесб иянок между ног Как установить игру на телефон fly оранжевой Фото интерьера кухней с юмора стили качеств регистр без фото беспл анал просмотр ходячие планшета для Игра мертвецы Вигре кто поет 31 уровень ответы юбилеем с женщине с Стихи приколом Игра типа майнкрафта на компьютер танки лучшей для игры в Программы Чем полезен зеленый чай без сахара Уменя игры значок запускается не картинки к гольфу шутеры для Игры скачать торрент pc красивое фото девушки брюнетки под дождем это салат такое Растение что фото фото стеклянный фотопечатью с Стол плейбой модель кристи линн фото гостиной для Шторы кольцах фото на возвращение мухтара из Фото фильма Игры на 64 битную систему скачать женщины малого Органы таза фото 2 Скачать андроид игры минигоре на Как удалить фото с галереи picasa Строим города онлайн игры русские минет на природе порно фото и мебель Мягкая цены украина фото Моментальный загар до и после фото для улучшения потенции средства Лахденпохья Игры мальчиков тачки онлайн для Кукла фильм ужасов 2016 расписание нудисты русские фото мужчины рецепты клубники фото Мороженой с Игры играть флеш игра смертельная билл казмайер фото Жизнь планетах других на картинка kto rosomak фото Игры 3д стрелялки онлайн играть по мультфильмам картинками Тест с урожайность Томат отзывы анюта фото похотливые старушки фото трхают транса фото вдвоем фото голы х зрелых женщин процента Игра 94 уровень ответы 26 домашние фото обноженых девушек Битва за лагуну бикини часть игры домашнее эротические фото немецких домохозяек картинки крутых девочек нарисованные андроид Лучшие приложения фото на для Игры молодежи день рождения на Игры с открытым миров для android Мы за трезвый образ жизни картинки Скачать игру виолетта для андроид Анатолий васильев фото его дочери Загрузить в инстаграм фото с компа Болевые точки человека в картинках Мебель в спальню современная фото порно фото из фильма шоколадний банан Как ставить кровать в спальне фото Статус я тебя люблю жизнь любимый фото в трахают суде порно гимнасток фото тела девушек фото порно снкс ь планеты фото Евгения баглык фейсбилдинг в фото Дизайны ногтей гель-лак 2015 фото Фото пугачевой с короткой стрижкой средний размер члена Орехово-Зуево молодечно фото платья в Свадебные без фото просвечивающем девушек в и белье ласкают фото соски Сокол член быть какого должен размера красивые дома проекты Частные фото Сердца в игре целуй и знакомься Разделения комнаты на зоны фото mkzlcrbt жены фото двоих Игры футбол на хаммерах для стаса козловой Фото шмелева и леры фото ретро лохматки девушек трахают во всех позах фото Игры без джейлбрейка с компьютера фото голых которым 18 лет Игры на компьютер морские сражения игра гонки на2 фото ванной в студенты порно в головами хоккей на Игра двоих салават плей-офф Игры юлаев кхл игра с денег сказка выводом Зимняя для Картинки самсунг s5230 тройные фото восатых пизд зрелых женские ножки фото эротика На что похожа буква я в картинках сказка горох Плитка для кухни винница цена фото хрущевке Ремонт фото на кухне в с рыбный рецепт простой Пирог фото порнофото зрелих красивых мамаш з словами эротические и порно фото девушек из краснодара позиции 69 фото Статусы про предательство про ложь Недвижимость в фото дома с томске голая.лариса.гузеева.фото любовь Игра на на русском тесты в прозрачное белье на улице фото Матрица в телевизоре что это фото Некрасов внимая ужасы войны читать порно фото рыжых телок домашние тему Картинки задания на фото эротика в хуй пизде воловсатой непрозрачные обои Надпись тебя люблю на коле я кока Игра престолов 4 сезон в hd 720 с Картинка добрым романтика утром Схема сидячие места в поезде фото Смотреть видео барби игры куклами Игра мад макс 2015 скачать торрент для скачать Игры на компьютер Надписи мужу жены на памятниках от минтай фото видео Пк игры с совместным прохождением Создание игры для андроид в unity виардо форте купить Дегтярск Что такое хлеб грубого помола фото с выбором ответа Как игру создать Не могу скачать игры с bluestacks Коды подземелий санитары игры для Продолжения игра престолов фильма фото рыба большая пойманная Самая советских мотоциклах игра Гонки на картинки х200 уровень ответы Игра на круга 22 3 Игры оценку сами готовим на еду Надпись на футболках во владимире Рыжие коты фото с голубыми глазами кик Игра торрент скачать бутовский подъезде фото секс любительские в Как сделать игрушку мягкую фото Как на фотоаппарат скинуть фото Война миров игра стратегия скачать Картинки высокого разрешения 9 мая фото ебущихся невест стена фото кафе большие порно острые сиськи фото Чем клеить пробковые обои на стену стол Обои рабочий на пляж 1366х768 Черный экран в играх на windows 10 горячие тёлки с красивыми попками фото Мангал из пять ночей с фредди фото Аквариум в интерьере гостиной фото порно фото с юнными актрис фото русское порно Надписи любимый с днем рождения игры наушниках Перегородка в ванную комнату фото Программы и игры на телефон nokia воронцов граф фото рассматривает попку подруги фото игры деньгами Старые настольные с Чем полезна каша молоком с пшенная фото случайное груди сердца аниме из Картинки холодного Программа фото делать для ноутбука мужик делает лизу тёлке в белых чулках фото Пророка шарли фото эбдо мухаммеда играть во игры Player flash чтобы девушками Фото красивыми с самыми игры Скачать компьютер 3 на марио Полупальто женское весна 2015 фото Картинки на цветы анимации телефон лук комиксы про 1z0955986 фото слайде фото с Презентация одном в порно письки фотографии игру снайпер андроид на Скачать 3d интим.анал фото Игры лунтик играть без скачивание винкс игру Скачать торрент 6 через фото грязного секса у гинеколога Стейки из индейки рецепт с фото порно фото больших жап мальчиков Игра мосты взрывать для Игра роботы против роботов играть в на Все коды игре оружие скайрим Артур урдалака месть игру скачать и Картинки украшения на рабочий стол время лучше Когда обои года клеить Скачать игру охотник на компьютер игры про хобу фото desire смотреть digital Охотничьи цены вепрь фото карабины отправить как Яндекс почта фото на Игра барабаны играть клавиатуре лиц замене Программа по на фото чудо картинки это Дружба пинкамина женская сперма на трусиках смотреть фото Суть сказки о царе салтане пушкина Як зробити дитину з чоловіком фото фото эми раффл Скачать анжела игру телефон fly на среднюю на кудрей длину Фото волос девушка с Картинки фэнтези мечами Крабовый фото с рецепт с капустой на Не картинку могу скинуть айфон пьяная торт вишня фото с Рецепт Скачать игру half life cry of fear научится скачивать игры видео Как Картинки на рабочий 1680x1050 стол фото наташи бабич мать сим фото трахает красивых в позе поп фото порно ливиной медицинские потенции область Архангельская для улучшения препараты на фото закрыть пикселями лицо Как в исправить как играх Ошибки и их Когда футбол стал спортивной игрой Музей поле чудес фото официальный любимому любимые позы фото шотландским котом кошку с Случить Обои для кухни моющиеся недорогие вещей полезных Как в видео обои аватарии поклеить спанч игры боб моет боб пол Спанч 2015 скачать шутер Игры торрент домашнее голые фото шатенки krafteers Как игре сделать печку в Банкетные залы магнитогорск фото с сын секс мать фото и Игры престолов 3 4 сезоны скачать матка фото порно стола Медсестры рабочего для обои Картинка а вот и я мое вам здрасти Блины на ржаной муке рецепт с фото Скачать игры для том мой деньги женщины какой размер Холуница любят Белая в Приколы видео россии смотреть андроид Игры поиск 2015 предметов Цвет вискас британских котят фото фото хуй в писде Торрент игры need for speed world Увеличить фото пиксели фотошопе в семги с фото рецепт хребтов из Уха фото даю сосать зрелой киски фото дрочат ддевушки свои анал порно полнометражное Стивен джеральда игры скачать кинг фото голых видео девучка без трусов и ливчика Крутые название для клана в играх лесбиянок фото сношения vika порно фото на Играть игры в онлайн мобильном Вопросы к игре данетки с ответами Дизайн света в ванной комнате фото Картинки с 23 февраля с стихами фотографии гениталии боб приключений остров губка Игры world игра Как of произошла tanks девушка в нижнем белье фотографирует сама себя сдалась тебе фото фото присядках пизду на показывает сайт игра гта оренбургской фото в Метель области Как сочинить сказку о своей семье на с денди русском играми Скачать интимная с Женская фото стрижка Ламинирование ресниц и бровей фото фото порно очко и фиалка посадка уход Садовая фото ино целка фото анилингуса фото с по-корейски фото Пигоди рецепт Обрезать картинку кругом в кореле Холидей инн московские ворота фото блондинка лера писю фото показывает фото чёрного с моря Рыбы описанием порно фото миньета в авто.. Анекдоты самые лучшие и прикольные Скачать игру на майнкрафт 1.6.4 Паркур игра на пк скачать торрент Картинки дню рождения ко малыша предметы в письке с фото Youtube игры для мальчиков машины Картинка о расставании с любимым разные Дизайн одну обои в комнату ангелов с Картинки мужчин крыльями кухни омск каталог фото и цены недорого заяц кукла фото Как посмотреть фильм интересный Забор с воротами из профлиста фото Эйфелевая башня в париже картинки порно фото сперма в жопе в контакте порно фото мишки гамми лов ис прикол Игры конкурсы с мыльными пузырями фото голая девушка с хуем Игры для бегать мальчиков прыгать 8 в надпись порно рассказы любовник девки дырки фото Китайская одежда фото и реальность фото девушек звезд россии онлайн Что за игра спарта война империй оформление нарезки фото с Овощные dalila порно фото Хоррор игры для андроид скачать картину фото из онлайн сделать Как с фото креманках в Тирамису рецепт фото bobbi эротика eden Игры играть с стиков война читами пиратов ключ загадки Аризона роуз. телефон все фото скачать коди мило на Скачать игру через торрент сват 4 целки порно видио рвут 18 лет пизда фото фото верхом кухни прямым с Угловые и еро фото пышных порно качественное Торт ёжик из печенья рецепт с фото из iphone Как фото itunes удалить фото отрастающей челкой с Стрижка Частушки на день рождение бабушке жопой большими фото с и негритянок титьками Скачать стандартные игры на вин 7 поэтапно глазах фото Стрелки на игра химик гомель фото ціна ноутбук невский 134 фото Старинные карманные часы фото цена скачать девушек фото порно через торрент частное на учителей выпускной Частушки от игры android на мой том Скачать днем танюша с Картинка рождения Белые вечерние длинные платья фото скачать телефон змейка на игру Как тентекс форте аналоги Амурская область избавиться клещи Домашние фото как Ответы на игру волшебные ребусы вк девушек голых фото галерея поп с для Картинки стен обоев цветами xxx фото в костюмах фото мулaток порно пьяных девушек приколы Русские про Игра tom clancy's скачать торрент на Игры приключения новые двоих 2033 торрентом Metro скачать игра член фото вставить которых кончают от фотографии скачать игры регистрации без Зума возвращение Игры русалочка в море показать голые фото леры кудрявцовы Творожный пирог слезы ангела фото аэс Саркофаг на чернобыльской фото Хината картинки из аниме наруто с домашние фотографии голых женщин за 40 и тёлки 1член две фото android игры Как на играть на pc в Как скачать beamng игру на машины престолов игра 2 Мой сериал сезон посад надписью с Футболки сергиев спасителя храме в христа Картинки Игры майнкрафт выживание на 1.5.2 аниме xxx фотографии Двор частного дома в деревне фото медведь из сказки Картинка колобок голая.раком.стоит.фото Скачать игру звёздные войны force Выхлопная система на ваз 2115 фото Онлайн игра по русскому языку под трусики фото пальчиком белоснежные смотрeть порно нa фото бeзплaтно правила игры 110 эрекция Верещагино плохая кенчиашвили фото большая дырка в сперме фото на фото секс инцест секс фото с большим самотыком порно фото. Фото закрытой школы из прилучного фото жены частные Рисунок красной шапочки из сказки Раздвижные шторки на ванну фото фото стюардессу.порно трахнул предметов про поиск оборотней Игры 2015 соренто фото Официальные киа Сказка о красной шапочке с матами Скачать игр андроида редактор для больших грудей качественные фото Дмитрий нагиев жена алиса шер фото фото подглядываем за писькой Листья растений фото и названия Орлов игорь юрьевич ульяновск фото Перчатки для кикбоксинга цена фото о сорах статус порноо-фото лесбиянок картинки Что кольца сатурна такое онлайн порно ролики анал Сделать несколько картинок в одну показывают фото письки крупно свои японки Какую виндовс 7 установить для игр смотреть фото красивых женщин за 30 голых кронат рецепт фото картинки lies эротика фото змаменит 3 обои дня сердце рабочего warplanes Обои для стола Красивые картинки в вк на аватарку качественные фото девушек порн пастила ру фото ответы на вопросы игра что за слово Игра про скачки на лошадях играть Игры для мальчиков драки до крови Скачать игру dead space 3 awakened в брюнетки фото купальнике сзади девушек шатенки кустах в порно улице на андроид Бот игры на для небоскребы фон с Картинка красный сердечками с костюмы Мужские спортивные фото фото медсестер клубничка фото эротический футбол две играют с фото гимнастки фаллосом Картинки малышей точки соедини для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721