ШЛЯХИ ВИРАЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ПОЕТОНІМІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л.В. Кучерява

Національний авіаційний університет, м. Київ

У статті розглядаються фонетичні, графічні, граматичні та лексико-семантичні засоби реалізації функцій поетонімів.
Ключові слова: експресивна функція, стилістичний ефект, алітерація, асонанс, каламбур, омографія, паронімія, емоційно-оцінне значення.
В статье рассматриваются фонетические, графические, грамматические и лексико-семантические средства реализации функций поетонимов.
Ключевые слова: экспрессивная функция, стилистический эффект, аллитерация, ассонанс, каламбур, омография, паронимия, емоционально-оценочное значение.
The issues of phonetic, graphic, grammatical and lexical-semantic means for expression of functions of poetonyms are observed.
Key words: expressive function, stylistic use, alliteration, assonance, calembour, homography, paronymy, affective meaning.

Спроби дослідження функцій власних імен художнього тексту було зроблено частково у наших попередніх дослідженнях, зокрема вивчалися семантико-стилістичні особливості прізвищ персонажів [1], [2] та розглядалися питання про функції власних імен у художньому тексті [5]. У цій статті аналізуються шляхи вираження функцій поетонімів.
Торкаючися питання функцій поетонімів у художньому тексті, відмітимо, що їх вираження відбувається на всіх рівнях мови. В художньому творі часто проявляється та частина змістової структури власних імен, яка не пов`язана ні з етимологією імені, ні з семантикою кореневих морфем, а відноситься до сфери функціонування матеріально вираженої звукової, звуко-буквенної або графічної форми поетоніма як естетичного знаку, який виконує у такий спосіб естетичну та експресивну функції. Йдеться про зміст плану вираження [4, с. 291-292].
Звукова форма імені в художньому мовленні є суттєвим фактором, що підвищує смисловий та емоційний зміст як самого імені, так і твору в цілому. Тому в художніх текстах для того чи іншого стилістичного ефекту, для вираження експресивної функції досить часто використовується “звучаща матерія” власних імен. До найбільш поширених належить семантична гра, побудована на алітераціях та асонансі. Це може бути алітерація складів у іменах (Nana, Gaga, Rara, Zizi, Zouzou, Bébé Toutou, Fifine, Dédèle, Corcoran, Fanchon Fadet, Aroun Arachide, Lanlalaire) або редуплікація складів: Cloclo від Clovis, Bébért від Robert, Dagobert, Totor від Hector.
Досить поширеним в художній літературі є прийом гри, побудованої на паронімії або на омофонії. Зазвичай при цьому досягається комічний ефект: – Pourquoi que vous vous appelez l’âne à Corette ?
– Anachorète, répond l’autre, c’est un mot grec pour dire: qu’on mange et qu’on ne boit presque pas, comme qui dirait un fakir [9, c. 270].
У наступному уривку обігрується ім’я Thémistocle, причому не лише на основі омофонії, але й з урахуванням екстралінгвістичної інформації онімів, які входять до цього уривку:
– Mais dites-moi … n’êtes-vous pas souvent de garde au Palais de Justice?
– Moi? non, répond l’adjudant étonné. Pourquoi donc?
– Parce que c’est là que Thémis toque [9, c. 276].
Для створення стилістичного ефекту автори використовують каламбур, побудований на омографії власного імені й називного імені, що називають псевдомотивацією внутрішньої форми або індивідуально-авторським прочитуванням смислової структури:
• – Il, dit Thémistocle d’un air fin à Mme Cloche, me semble que vous êtes en train de vous taper vous-même.
– J’ m’ tape moi-même ?
– Mais oui ! Madame Cloche, vous vous la tapez, la cloche [9, c. 280].
• Сe personnage lui aussi lisait un journal, Le Journal [9, c. 36].
Відтворення різних видів порушень, пов`язаних з озвучуванням імен, часто використовується письменниками і як засіб індивідуалізації мовлення персонажів, і як прийом посилення образності поетонімів. Сюди можна віднести передачу особливостей вимови імен особами, що володіють мовою не повною мірою (Bounaparte [11, c. 21], Bouna-Parte [8, c. 112], Montecarlau [9, c. 362]), відтворення мовленнєвих недоліків типу гаркавості, помилок, пов`язаних з вимовою іноземцем власного імені тощо.
Фонетичні засоби можуть бути покладеними в основу паронімії і використовуватися авторами для створення комічного ефекту. Так використовує іменування військових Bernard і Bertrand у творі В.Гюго [8, c. 372]. У Р.Кено та Б.Віана зустрічаємо паронімію онімізованих назв:
• … il est professeur au collège de France et membre de l’Institrut ou quelque chose comme ça… [13, c. 36].
• – Vous n’avez pas d’argent à gauche, Ernestine? Ernestine rougit.
– Si, madame Cloche. J’ai un livret de Caisse d’Espagne [9, c. 232].
Так само Б.Віан використав антистрофу: Colin la remit sans scrupule dans son portcuir en feuilles de Russie (замість portefeuille en cuir de Russie) [13, c. 33], Jean-Sol Partre [13, c. 27], vergé Saintorix (замість Versaingetorix) [13, c. 257].
Іноді авторами використовуються прийоми графічного оформлення поетонімів для досягнення того чи іншого стилістичного чи семантичного ефекту. Найбільш розповсюдженим є виділення поетоніма шрифтом: – Du type qui est entré vers quatre heures du matin. Il m’a demandé à quel numéro habitait M.Durand. Je lui ai répondu que nous n’avons pas de Durand. – Et Dupont? a-t-il demandé [10, c. 214]. У наведеному прикладі виділення прізвища у тексті курсивом робиться для показу його типовості.
Зустрівся випадок написання іменування персонажа по складах для передачі особливостей вимови персонажа (у даному випадку – маленької дівчинки): Pour Ma-da-me Na-tha-lie Mé-ria-dec [6, c. 13].
Коментарі письменника до іменувань персонажів є одним з прийомів стилістичної активізації антропонімів. У творах вони зустрічаються у мовленні інших персонажів. Як правило, використовуються для соціальної характеристики, соціально-естетичної оцінки: – Dites donc, monsieur Falamoise, Lamafoise, Mafaloise, cria Foucarmont [14, c. 101].
Майстерність авторів виявляється і в тому, що у прозовому творі вони створюють речення, в яких римуються слова: Prends ta leçon et ton paquet, Landry Barbeau le Bessonet.
В аналітичній за будовою французькій мові для вираження емоційно-оцінного значення використовується значна кількість конструкцій, що складаються з власного імені й детермінатива або оцінного означення. Наприклад, форми la Marie, ces Daniel, використані в ситуаціях, коли співбесіднику зрозуміло, про яку особу йдеться, несуть емоційне навантаження. Детермінативи тут втрачають свою основну функцію ідентифікації предмета мовлення і здійснюють функцію вираження емоційного ставлення автора мовлення до особи, що ідентифікується власним ім’ям. Наприклад, за допомогою вживання конструкції “вказівний прикметник + власне ім’я” в однині / множині, виражається негативна оцінка персонажа автором чи іншим персонажем, зокрема зневага: … Ah, si je les tenais, les gredins, ces Daniel et ces Jacques [12, c. 89].
Створення емоційно-оцінного значення можливе при поєднанні з власним ім’ям вказівного прикметника та апелятива з оцінним значенням: cette traînée d’Adèle / ce luchon d’Augustine / ce farceur de Mes-Bottes / ce jeanjean de Coupeau / cette putain de Ginette. Таке емоційне навантаження є характерним для іменувань осіб. Коли йдеться про об’єкти, тоді вказівний прикметник виконує роль простої ідентифікації: Dans ce Paris si vide, avec moins de travail, pas de bridge, personne à voir, elle se réposait [12, c. 181].
Слід зауважити, що в деяких випадках ідентифікуюче іменування, що містить власне ім’я, виражає емоційний зміст й одночасно певний тип оцінки. Таким є зміст сполучень ”присвійний прикметник другої особи + власне ім’я” – ton Jacques, votre Marie – що виражають, як правило, негативну оцінку:
• Que dira votre M.de Rênal lorsqu’il se verra destitué un de ces quatre mаtins…? [11, c. 241].
• – Tu sais ce qu’elle est, ta Cécile? Une huître… [12, c. 147].
Емоційний зміст і позитивна оцінка в іменуваннях може створюватися за допомогою вживання конструкції “присвійний прикметник 1-ої або 3-ої особи + поетонім” з функцією ідентифікації: Denise l’avait chassée comme une malpropre… d’un seul coup, sa Martine qu’elle aimait tant, sa petite protégée si belle… [12, c. 206].
Існують випадки, коли ідентифікуюче іменування виражає лише “недиференційовану” емоційність. Характер його оцінного змісту розкривається лише за допомогою контексту: Je voudrais que ce bistrot et cette lampe Mazda poussièreuse et … cette nuit même – fussent éternels [9, c. 35].
Соціальне забарвлення власного імені або його соціальна функція розкривається структурним і семантичним боком самого власного імені (наприклад, у дворянських іменуваннях Jean-Antoine d’Andervillers d’Yverbonville, comte de la Vaubyessard [7, c. 74], або у простих іменуваннях Madelon, Marion, Rosette, Nanette, Paulot, Mimile, де визначальна роль у створенні конотацій відводиться морфологічним засобам (суфіксам, артиклям), які є характерними для іменувань сільських мешканців або “соціальних низів” суспільства). Наявність вказування на якусь іншу ознаку названої особи або наявність емоційного забарвлення у власному імені може виявлятися в ізольованого власного імені (mme Bijard, père Chouard).
Проте головними шляхами вираження функцій поетонімів є лексико-семантичні та словотвірні засоби, оскільки будь-який онім – це перш за все окреме слово, яке має специфічну лексичну семантику. Поетонім, таким чином, виконує номінативну та ідентифікуючу функції. Якщо поетонім має “промовисту” основу, він виконує характеризуючу функцію (зокрема характерно для прізвиськ).
Використовуючи моделі і типові ознаки реальних прізвищ, автор може через доведення цих ознак до гротеску створити прізвища, що характеризуються яскраво вираженою емоційністю. Такими виступають іменування Rude Agricole, Curieux Fontaine, Tendre Soucoupe. Іноді автори, добираючи іменування персонажу, не дають його ім’я (як у більшості випадків), а апелятив, що вказує на його соціальний статус (соціальна функція), наприклад: mme maréchale de Fervaques: Il me serait si facile, se disait la maréchale, d’en faire un grand vicaire dans quelque diocèse voisin de Paris! Mais M.Sorel tout court, et encore petit secrétaire de M. De La Mole! c’est désolant [11, с. 420].
Хоча вона сама походить з промисловців, а своїм статусом завдячує чоловікові, про що дізнаємося з контексту: ”Elle lui reprocha le soir, en riant, son goût pour mme de Fervaques: un bourgeois aimer une parvenue !” [11, с. 432].
Зі зміною соціального положення персонажа може змінюватися форма його іменування, в результаті чого утворюється низка варіантів його іменувань: Mlle Emma – Mlle Rouault – Madame Bovary.
Конотація соціального характеру може спостерігатися у формі іменування персонажа, причому він сам дає собі таке іменування. Так, мадам Бельотель (mme Belhôtel) мріє: … Et les gens i zauraient dit: Qui c’est celle-là qu’a des diamants gros comm’ le poing? C’est-y la princesse Falzar ou la duchesse de Frangipane? Non, non, qu’i zauraient dit renseignés, c’est Mme Du Belhôtel, qui s’occupe d’œuvres de bienfeuzouance et du timbre antiasthmatique [9, с. 364]. У цьому прикладі облагородження відбувається за рахунок додавання до іменування „благородної” частки de. Або навпаки, зі скороченням частки відбувається „спрощення” іменування персонажа: Vicomte Paul de Lamare переходить в „Paul Delamare et Cie„ (société de Lamare).
Отже, аналіз показує, що розглянуті вище засоби вираження функцій поетонімів є важливими при створенні таких функцій як експресивна, емоційно-оцінна, соціальна. Зокрема це стосується вигаданих автором іменувань.

ЛІТЕРАТУРА
1. Литвин Л.В. Антропонімія художнього твору: функціонально-стилістичний аспект // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Київ,2003. – Вип.10. – С. 49-54.
2. Литвин Л.В. Семантико-стилістичні особливості прізвищ персонажів у французьких художніх творах // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – Київ, 2005. – Вип. 10. – С. 102-110
3. Литвин Л.В. Характеристична функція художніх імен // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Київ,2002. – Вип.8. – С. 191-196
4. Калинкин В.М. Поэтика онима. – Донецк, 1999. – 409 с.
5. Кучерява Л.В. Стилістична функція як провідна функція художнього тексту// Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С.45-62
6. Bazin H. Qui j’ose aimer. – Paris, 1956. – 248 p.
7. Flaubert G. Madame Bovary. – Paris, 1972. – 589 p.
8. Hugo V. Les misérables. – Paris, 1967. – Vol. 1. – 510 p.
9. Queneau R. Le chiendent. – Paris, 1933. – 432 p.
10. Simenon G. Maigret, Lognon et les gangsters. – Paris, 1952. – 224 p.
11. Stendhal. Le Rouge et le Noir. – Paris, 1995. – 508 p.
12. Triolet E. Roses à crédit. – Kiev, 1981. – 255 p.
13. Vian B. L’écume des jours. – Paris. – 316 р.
14. Zola E. Nana. – Paris, 1993. – 411 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays usa buy online filipino essay writers legit paper writing services order your essay wild essay into the help free helper thesis resume halifax service writing latex bibliography appearance style order buy report book essay abortion outline on anxiety disorders research articles help homework just answers dissertation anwaltverlag sydney writing service essay do economics my homework someone to pay need essay cheap essay helper software regression help homework i buy where can homework here plan car buy here lot pay business online buy find dissertation dating teachers parents students Hills mexico rx Trimox Trimox no 100mg - Halton essays custom written william faulkner essays by written letter cover sample executive for sales ddavp shipping overnight illegal custom essay service writing homework help gods greek tablets to Eriacta Eriacta online online brand how buy buy - Rialto name research writing services paper of reviews nth help homework term papers cheap write for custom printing paper services i about need a paper euthanasia writing help my on do what research should quiz paper i wichita resume writing services ks writing report online service juge help administratif et service dissertation herpes mast belogent dating za portland writing services resume or american dating men single work for student experience no school high resume buy studies online case thesis editing services coupon Zocor florida state university essay application essay site writing professional help homework with aplia Dostinex canadian online tablets 272 can trust Abilene - Dostinex i audio thesis service online help lse dissertation research architecture order paper services toronto essay editing animal on testing essays word order purchase letter format in free download do my homework pay master my thesis do homework helper site online amerikanske dating specialiteter case somatic study disorder me help my synthesis write essay standards critical papers of rights miranda essay thinking nagui dating laurent melanie help school biology high homework hitler police terror non plagarized essay college for group students projects a me free paper for write for writing music service bio an essay can purchase i where essay justification purchase capital online buy canada in plendil for about development peace essays prescription no purchase online elavil custom google widget thesis search sale for cheap essay papers dating jaya brahmanan enge tv online dissertation engineering services writing research write my paper service tx resume antonio san writing kinds proposal research to purchase monopril where no free prescription shipping phd thin film thesis dissertation buy 1 a doctoral homework online help java culture dating bulgaria essay help thesis descriptive for sale mba dissertation cause effect disorders eating essay custom australia paper plates travel consultant resume best buy resume for calligraphy services homework help with mba the environment by essay help recycling thesis phd wur the workplace essays formal gender in resume example camelot tabs to how buy research paper warming writing global for assignment video for report my my do do me me statement architecture personal help essay pcat essay service writing illegal trental cheap purchase generic how write purchase order to example a service writing best for resume teachers sentence introductory essay help paper thesis help service writing linkedin resume computer science application phd letter cover angeles los homework help county live to an ode the statement friendly thesis pencil user starters persuasive paragraph help assignments school with sales to what a put on representative for resume writing services 49 resume dissertations for doctoral sale state british online papers essay write an write essay an sula essay descriptive order essay students learn help homework better does paper writing assistance homework thames help river state boys help essay non papers reviews term plagiarized service writing write a paper comparison help writing dissertation assenov bojan a to that hiring cover not is letter company help homework springs heber budgeting on phd capital thesis service writing paper biology ottawa ontario writing resume services compare need a contrast essay help and writing application essay to write an on how exam a good write will my any assignment there to is do website my service editing personal statement uk study case sample summary paypal sachet payment buy taicold anvil research the paper new writing ebook to guide defense dissertation process prescription without order endep safe buy help systems homework operating written about great the gatsby essays do my homework pay sabbath rules day jewish for dating papers buy reviews online summary thesis write to how a admissions nova essay loop tutorial thesis api custom side Ciprofloxacin online effects Ciprofloxacin Worcester order 120mg - for students engineering format resume mechanical freshers how for personal medical school to statement a write strong help receptionist resume broadcasting essay service public color philippines sale for paper bond chabert gratuite colonel dissertation essay us writing in service best grading jobs papers online coloured online paper how to college application essay a end research psychology paper purchase dissertation de explicative homework help number hotline writing research papers need help professional online services resume ratings writing sales position for letter example cover sujet amorce dissertation custom code discount writing primary help homework greece help probability homework write application for me letter an writing speech informative buy dissertation a structure purchase secondary clinical on dissertation supervision schools for an is time order in what essay online pharmacy writing essay al enemigo online dating acechando proposal paper writing help a research pay essays for written essay doctoral writing kavoosi essay company jordan buy my i dissertation should writing malaysia dissertation services legal paper biology buy research buy abstracts dissertation a online dissertation online help buy online writer automatic essay reddit essay writing website can hand my write i resume best examples dating funny online profile services 10 writing teachers for resume best park helper woodward homework students school make high writing resume for writing personal essay tablets Elocon papers free research online
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721