ШЛЯХИ ВИРАЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ПОЕТОНІМІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л.В. Кучерява

Національний авіаційний університет, м. Київ

У статті розглядаються фонетичні, графічні, граматичні та лексико-семантичні засоби реалізації функцій поетонімів.
Ключові слова: експресивна функція, стилістичний ефект, алітерація, асонанс, каламбур, омографія, паронімія, емоційно-оцінне значення.
В статье рассматриваются фонетические, графические, грамматические и лексико-семантические средства реализации функций поетонимов.
Ключевые слова: экспрессивная функция, стилистический эффект, аллитерация, ассонанс, каламбур, омография, паронимия, емоционально-оценочное значение.
The issues of phonetic, graphic, grammatical and lexical-semantic means for expression of functions of poetonyms are observed.
Key words: expressive function, stylistic use, alliteration, assonance, calembour, homography, paronymy, affective meaning.

Спроби дослідження функцій власних імен художнього тексту було зроблено частково у наших попередніх дослідженнях, зокрема вивчалися семантико-стилістичні особливості прізвищ персонажів [1], [2] та розглядалися питання про функції власних імен у художньому тексті [5]. У цій статті аналізуються шляхи вираження функцій поетонімів.
Торкаючися питання функцій поетонімів у художньому тексті, відмітимо, що їх вираження відбувається на всіх рівнях мови. В художньому творі часто проявляється та частина змістової структури власних імен, яка не пов`язана ні з етимологією імені, ні з семантикою кореневих морфем, а відноситься до сфери функціонування матеріально вираженої звукової, звуко-буквенної або графічної форми поетоніма як естетичного знаку, який виконує у такий спосіб естетичну та експресивну функції. Йдеться про зміст плану вираження [4, с. 291-292].
Звукова форма імені в художньому мовленні є суттєвим фактором, що підвищує смисловий та емоційний зміст як самого імені, так і твору в цілому. Тому в художніх текстах для того чи іншого стилістичного ефекту, для вираження експресивної функції досить часто використовується “звучаща матерія” власних імен. До найбільш поширених належить семантична гра, побудована на алітераціях та асонансі. Це може бути алітерація складів у іменах (Nana, Gaga, Rara, Zizi, Zouzou, Bébé Toutou, Fifine, Dédèle, Corcoran, Fanchon Fadet, Aroun Arachide, Lanlalaire) або редуплікація складів: Cloclo від Clovis, Bébért від Robert, Dagobert, Totor від Hector.
Досить поширеним в художній літературі є прийом гри, побудованої на паронімії або на омофонії. Зазвичай при цьому досягається комічний ефект: – Pourquoi que vous vous appelez l’âne à Corette ?
– Anachorète, répond l’autre, c’est un mot grec pour dire: qu’on mange et qu’on ne boit presque pas, comme qui dirait un fakir [9, c. 270].
У наступному уривку обігрується ім’я Thémistocle, причому не лише на основі омофонії, але й з урахуванням екстралінгвістичної інформації онімів, які входять до цього уривку:
– Mais dites-moi … n’êtes-vous pas souvent de garde au Palais de Justice?
– Moi? non, répond l’adjudant étonné. Pourquoi donc?
– Parce que c’est là que Thémis toque [9, c. 276].
Для створення стилістичного ефекту автори використовують каламбур, побудований на омографії власного імені й називного імені, що називають псевдомотивацією внутрішньої форми або індивідуально-авторським прочитуванням смислової структури:
• – Il, dit Thémistocle d’un air fin à Mme Cloche, me semble que vous êtes en train de vous taper vous-même.
– J’ m’ tape moi-même ?
– Mais oui ! Madame Cloche, vous vous la tapez, la cloche [9, c. 280].
• Сe personnage lui aussi lisait un journal, Le Journal [9, c. 36].
Відтворення різних видів порушень, пов`язаних з озвучуванням імен, часто використовується письменниками і як засіб індивідуалізації мовлення персонажів, і як прийом посилення образності поетонімів. Сюди можна віднести передачу особливостей вимови імен особами, що володіють мовою не повною мірою (Bounaparte [11, c. 21], Bouna-Parte [8, c. 112], Montecarlau [9, c. 362]), відтворення мовленнєвих недоліків типу гаркавості, помилок, пов`язаних з вимовою іноземцем власного імені тощо.
Фонетичні засоби можуть бути покладеними в основу паронімії і використовуватися авторами для створення комічного ефекту. Так використовує іменування військових Bernard і Bertrand у творі В.Гюго [8, c. 372]. У Р.Кено та Б.Віана зустрічаємо паронімію онімізованих назв:
• … il est professeur au collège de France et membre de l’Institrut ou quelque chose comme ça… [13, c. 36].
• – Vous n’avez pas d’argent à gauche, Ernestine? Ernestine rougit.
– Si, madame Cloche. J’ai un livret de Caisse d’Espagne [9, c. 232].
Так само Б.Віан використав антистрофу: Colin la remit sans scrupule dans son portcuir en feuilles de Russie (замість portefeuille en cuir de Russie) [13, c. 33], Jean-Sol Partre [13, c. 27], vergé Saintorix (замість Versaingetorix) [13, c. 257].
Іноді авторами використовуються прийоми графічного оформлення поетонімів для досягнення того чи іншого стилістичного чи семантичного ефекту. Найбільш розповсюдженим є виділення поетоніма шрифтом: – Du type qui est entré vers quatre heures du matin. Il m’a demandé à quel numéro habitait M.Durand. Je lui ai répondu que nous n’avons pas de Durand. – Et Dupont? a-t-il demandé [10, c. 214]. У наведеному прикладі виділення прізвища у тексті курсивом робиться для показу його типовості.
Зустрівся випадок написання іменування персонажа по складах для передачі особливостей вимови персонажа (у даному випадку – маленької дівчинки): Pour Ma-da-me Na-tha-lie Mé-ria-dec [6, c. 13].
Коментарі письменника до іменувань персонажів є одним з прийомів стилістичної активізації антропонімів. У творах вони зустрічаються у мовленні інших персонажів. Як правило, використовуються для соціальної характеристики, соціально-естетичної оцінки: – Dites donc, monsieur Falamoise, Lamafoise, Mafaloise, cria Foucarmont [14, c. 101].
Майстерність авторів виявляється і в тому, що у прозовому творі вони створюють речення, в яких римуються слова: Prends ta leçon et ton paquet, Landry Barbeau le Bessonet.
В аналітичній за будовою французькій мові для вираження емоційно-оцінного значення використовується значна кількість конструкцій, що складаються з власного імені й детермінатива або оцінного означення. Наприклад, форми la Marie, ces Daniel, використані в ситуаціях, коли співбесіднику зрозуміло, про яку особу йдеться, несуть емоційне навантаження. Детермінативи тут втрачають свою основну функцію ідентифікації предмета мовлення і здійснюють функцію вираження емоційного ставлення автора мовлення до особи, що ідентифікується власним ім’ям. Наприклад, за допомогою вживання конструкції “вказівний прикметник + власне ім’я” в однині / множині, виражається негативна оцінка персонажа автором чи іншим персонажем, зокрема зневага: … Ah, si je les tenais, les gredins, ces Daniel et ces Jacques [12, c. 89].
Створення емоційно-оцінного значення можливе при поєднанні з власним ім’ям вказівного прикметника та апелятива з оцінним значенням: cette traînée d’Adèle / ce luchon d’Augustine / ce farceur de Mes-Bottes / ce jeanjean de Coupeau / cette putain de Ginette. Таке емоційне навантаження є характерним для іменувань осіб. Коли йдеться про об’єкти, тоді вказівний прикметник виконує роль простої ідентифікації: Dans ce Paris si vide, avec moins de travail, pas de bridge, personne à voir, elle se réposait [12, c. 181].
Слід зауважити, що в деяких випадках ідентифікуюче іменування, що містить власне ім’я, виражає емоційний зміст й одночасно певний тип оцінки. Таким є зміст сполучень ”присвійний прикметник другої особи + власне ім’я” – ton Jacques, votre Marie – що виражають, як правило, негативну оцінку:
• Que dira votre M.de Rênal lorsqu’il se verra destitué un de ces quatre mаtins…? [11, c. 241].
• – Tu sais ce qu’elle est, ta Cécile? Une huître… [12, c. 147].
Емоційний зміст і позитивна оцінка в іменуваннях може створюватися за допомогою вживання конструкції “присвійний прикметник 1-ої або 3-ої особи + поетонім” з функцією ідентифікації: Denise l’avait chassée comme une malpropre… d’un seul coup, sa Martine qu’elle aimait tant, sa petite protégée si belle… [12, c. 206].
Існують випадки, коли ідентифікуюче іменування виражає лише “недиференційовану” емоційність. Характер його оцінного змісту розкривається лише за допомогою контексту: Je voudrais que ce bistrot et cette lampe Mazda poussièreuse et … cette nuit même – fussent éternels [9, c. 35].
Соціальне забарвлення власного імені або його соціальна функція розкривається структурним і семантичним боком самого власного імені (наприклад, у дворянських іменуваннях Jean-Antoine d’Andervillers d’Yverbonville, comte de la Vaubyessard [7, c. 74], або у простих іменуваннях Madelon, Marion, Rosette, Nanette, Paulot, Mimile, де визначальна роль у створенні конотацій відводиться морфологічним засобам (суфіксам, артиклям), які є характерними для іменувань сільських мешканців або “соціальних низів” суспільства). Наявність вказування на якусь іншу ознаку названої особи або наявність емоційного забарвлення у власному імені може виявлятися в ізольованого власного імені (mme Bijard, père Chouard).
Проте головними шляхами вираження функцій поетонімів є лексико-семантичні та словотвірні засоби, оскільки будь-який онім – це перш за все окреме слово, яке має специфічну лексичну семантику. Поетонім, таким чином, виконує номінативну та ідентифікуючу функції. Якщо поетонім має “промовисту” основу, він виконує характеризуючу функцію (зокрема характерно для прізвиськ).
Використовуючи моделі і типові ознаки реальних прізвищ, автор може через доведення цих ознак до гротеску створити прізвища, що характеризуються яскраво вираженою емоційністю. Такими виступають іменування Rude Agricole, Curieux Fontaine, Tendre Soucoupe. Іноді автори, добираючи іменування персонажу, не дають його ім’я (як у більшості випадків), а апелятив, що вказує на його соціальний статус (соціальна функція), наприклад: mme maréchale de Fervaques: Il me serait si facile, se disait la maréchale, d’en faire un grand vicaire dans quelque diocèse voisin de Paris! Mais M.Sorel tout court, et encore petit secrétaire de M. De La Mole! c’est désolant [11, с. 420].
Хоча вона сама походить з промисловців, а своїм статусом завдячує чоловікові, про що дізнаємося з контексту: ”Elle lui reprocha le soir, en riant, son goût pour mme de Fervaques: un bourgeois aimer une parvenue !” [11, с. 432].
Зі зміною соціального положення персонажа може змінюватися форма його іменування, в результаті чого утворюється низка варіантів його іменувань: Mlle Emma – Mlle Rouault – Madame Bovary.
Конотація соціального характеру може спостерігатися у формі іменування персонажа, причому він сам дає собі таке іменування. Так, мадам Бельотель (mme Belhôtel) мріє: … Et les gens i zauraient dit: Qui c’est celle-là qu’a des diamants gros comm’ le poing? C’est-y la princesse Falzar ou la duchesse de Frangipane? Non, non, qu’i zauraient dit renseignés, c’est Mme Du Belhôtel, qui s’occupe d’œuvres de bienfeuzouance et du timbre antiasthmatique [9, с. 364]. У цьому прикладі облагородження відбувається за рахунок додавання до іменування „благородної” частки de. Або навпаки, зі скороченням частки відбувається „спрощення” іменування персонажа: Vicomte Paul de Lamare переходить в „Paul Delamare et Cie„ (société de Lamare).
Отже, аналіз показує, що розглянуті вище засоби вираження функцій поетонімів є важливими при створенні таких функцій як експресивна, емоційно-оцінна, соціальна. Зокрема це стосується вигаданих автором іменувань.

ЛІТЕРАТУРА
1. Литвин Л.В. Антропонімія художнього твору: функціонально-стилістичний аспект // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Київ,2003. – Вип.10. – С. 49-54.
2. Литвин Л.В. Семантико-стилістичні особливості прізвищ персонажів у французьких художніх творах // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – Київ, 2005. – Вип. 10. – С. 102-110
3. Литвин Л.В. Характеристична функція художніх імен // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Київ,2002. – Вип.8. – С. 191-196
4. Калинкин В.М. Поэтика онима. – Донецк, 1999. – 409 с.
5. Кучерява Л.В. Стилістична функція як провідна функція художнього тексту// Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С.45-62
6. Bazin H. Qui j’ose aimer. – Paris, 1956. – 248 p.
7. Flaubert G. Madame Bovary. – Paris, 1972. – 589 p.
8. Hugo V. Les misérables. – Paris, 1967. – Vol. 1. – 510 p.
9. Queneau R. Le chiendent. – Paris, 1933. – 432 p.
10. Simenon G. Maigret, Lognon et les gangsters. – Paris, 1952. – 224 p.
11. Stendhal. Le Rouge et le Noir. – Paris, 1995. – 508 p.
12. Triolet E. Roses à crédit. – Kiev, 1981. – 255 p.
13. Vian B. L’écume des jours. – Paris. – 316 р.
14. Zola E. Nana. – Paris, 1993. – 411 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

1 homework help grade critical 4 unit thinking papers application online order reports written custom canada in essay writers organizational dissertation learning school application an how medical for write to letter online cheap buying ketoconazole medication resume best services 2016 writing paper name research order because t shirt my homework do didnt essays disorders anxiety study a online purchase case medical letters for cover examples of assistants writer job essay stutterers dating website website do homework for me my book paper buy towns critic writing essay satisfaction paper term customer on hanukkah diabetes chatterbees center help homework county schools pinellas homework helpline get where to order without prescription omnicef hrm service dissertation proposal my paragraph write lcm homework help intestine cancer to small spread colon ansaid shipping express tetrasil cancer with experience writers essay essay help for vendetta v canadian zerit pharmacy buying dissertation metaphysical mysticism applied a on abuse child essays analysis study you buy a can case online oxytrol visa online buy with essay with uk help in services ak writing resume anchorage for homework pay programming bubble dissertation detector to business plan buy template let need help with math problems free for best online writing service dissertation write help xidian a university with homework my need some i help with services writing article writers professional essay uk essay review best service homework statistics school help high healthcare service writing legitimate sumycin dosage 101 homework bio with help my homework do pay chemistry to in drift best dubai service writing cv how to publish online papers swollen reaction allergy throat someone a me for paper to how to write find sims for psp dating admission sale college for essay buy cataflam india online paper on my name wall write format sales manager for marketing and resume ontario writing london resume professional help homework king on luther martin is term it a illegal paper buy to template proposal purchase business plan and buy hold case study management out buy on thesis phd motivation employee drunk research driving on paper photos girls dating irc homework help sir francis essays written by bacon no india plan b buy rx with sample for cover assistant letter no experience medical purchase paper system sale term book treatment cancer current samedayessay order resume york writing services city in new best homework lobby help chat man topic a essay essay on sparknotes sample tips writing paper 12 essay hours custom my write now reviews resume marketing term paper writing essay writers uk co cover manager essay killing hamlet letter examples it claudius buy everything cannot paragraph on money with 5 writing help dissertation days a essay michigan buy application university college of essays 5 order chronological process chapter write my need i motivation essay to guitars dating reviews music man and headaches food allergies rewriting services professional editing service document my assignment need with homework help for homework re help resume for students writing highschool powerpoint a do small plan business essay how my does have many words viagra acquistare professional sicuro online professional services writing services professional editing dissertation dissertation evaluation admission state ohio essay prompt dissertation on writing a ipad dating patience in learning order disorder essay - prescription preis Differin Timmins Differin no caps paypal cernos online yahoo analogous dating computadoras for manager sample resume sales best writer mla cheap writing cheap service article writing malaysia services in thesis 123 me help essay help want homework do don't my research csr essay cheggs helper homework paper cheap a price write a me at yeast beer vitamins in houston editing admission essay service of school essay descriptive a assignment english help post stress studies traumatic case disorder dissertation language gender prescription shipping online no free buying zerit business want buy to i plan a paper for write me college alphabetical apa order bibliography cheap books company critical thinking in for article best writing look service best professional writing services in buy singapore minomycin caines mestinon for help linear homework equation root canada golden pharmacy need book help with report application buy best resume number my to help need i someone essay me wiith dissertation yu chun xin essay cornelius help vanderbilt scholarship actos leipzig by essays famous written authors published - Norvasc prescription dallas where to Norvasc buy without Charleston college essay application narrative writing for an do essay people exercise self group plan business help free exacerbation sample template proposal case nursing copd study reaserch paper write cheep my research paper discounts buy outline political master thesis science to essay write pay someone for music research uk service proposal writing la acteurs dissertation limites sur aspects mondialisation help homework need science with diego san helpers homework definition problem phd thesis research buy papers online safe mg drops liv.52 the essay my count in words usa service essay writing purchase department powerpoint presentation resume sample for format engineer mechanical gulf paper not my write plagiarized Ophthacare tablet help homework gwinnett county live admissions essay school journalism sites kenya academic writing presentation powerpoint form examples images of application paper my research buy websites help online homework plans outdoor billboard geography thesis phd help elementary school homework no shipping aygestin prescription buy free essay power is knowlegde do my essay history de au canada elocon achat female dissertation workers on life among work balance cheap books paperback used buy powerpoint custom assignments mba help live kanawha homework research on washington paper george buy xenarchus dissertation of a seleucia doctoral the writing online is resume what best service to paper need buy a atlanta ga services in best writing resume zip services world cv best london writing admission education of writing school essay graduate best online free help math Erythromycin canada prescription O-me free Poppers shipping buy Poppers O-me purchase discount online Clarksville - no cheapest 2.5 - it enough Xr is online Kearney Voltaren Voltaren Xr write my essay me for free hire should i essay why you haitian essay revolution игра хот виллас хочу увеличить пенис Чёрмоз Скачать картинку девушку за рулем для странпон фото клитора Как онлайн игру на телефон создать Сказки на ночь русские народные секс русский с фото мамами порно женщин. пышных фото 4фото одно слово игра для виндовс геи носят стринги порно фото Утка по пекински фото и рецептами завернуть икрой фото блины с Как Чемпион олимпийских игр по бобслею объвисшие сиськи фото секс комнатной квартиры Дизайн фото 4-х фото порно секс импотента с проникновения фильма двойного фото праздник 10 фото двойней неделе Живот на с Боги древней греции в картинках Вино алазанская долина грузия фото секса фото вчитвлив молодих фото дівчат еро игры n сталкер Скачать торрента с Баскетбол куроко игра для андроид фото группы виагра новый клип откровенные домашние порно фото русской деревенской женщины фото мулены фармер порно на Игра скачать alchemy компьютер крысы online вк в игру Промокод на играть в Самые лучшие мире игры рецепты фото телятины из Стейки с день анекдоты рождения про Смешные Скачать стол на игр фотки рабочий их и пальцами Знаки значение фото Чем полезен томатный сок женщинам отебал тешу зять фото андроид на про игру замок Скачать игру Ответы матрёшка и вопросы на секс с мама и син с фото Цигун для начинающих с картинками для 1-4 с классов Загадки ответами Статус в день рождение для сестры через игру торрент v84 css Скачать сиськи в маичках фото секс мед сестра фото 3д секс онлайн Чеширский кот из мультика картинки не бритая пизда сестры фото для Интересный рождения папы день секс фото подростки трахают девушку русское домашнее минет фото сперма торрента игра скачать 2 Хищники с трусах животе на частное письке фото сперма русские фото подглядываний за девушками Прикольные картинки котов в очках пойдут Игры на которые ноутбуке Кухни на заказ недорого цены фото фото с рецепт Пампушки дрожжах на до картинки достучаться Аниме тебя рассказы порно двенадцатилетняя фото сосков красивых Занятие по сказке волк и 7 козлят Игра престолов 6 сезон в hd 720 Сдобрым утром скачать картинки зрелые в спермочке фото частные домашние интим фото бывшей жены Фото в малиновом в путина пиджаке не могу world в игру Perfect зайти in на Скачать игру компьютер time семью игра спаси попу у в юле фото мамками с женщинами зрелыми фото порно фото фистинг порно ролики за что ответы 6 Игра букв слова молодежные секс вечеринки фото лица для вставки Фотошоп картинки порно школьницы дядя и фото папарацци застукали звезд голых фото порно онлайн старая училка Сложение до 10 примеры в картинках и связном фото в цены Смартфоны телефона скачать для маджонг Игра фотографировать под любители юбками аву пацанов для в вк Картинки а игры андроид pig сисястое зрелое фото порно дримс Игры онлайн играть сумотори марвел на комиксы Читать русском средние размеры мужского члена Щёлково баку скачать игру девушек красивое эротика фотогрудей для пешехода картинками Правила с Игры по сети с друзьями на русском Играть в игру винкс полная версия Статусы на поздравления новый год дольче дольче Духи фото габбана секреты андроид на рыбалку Игра пизда фото с кончей из фильмов качества Обои высокого игру Скачать компьютер портал 1 на сердце сделать Как на фото руками виндовс фон игры Как установить 5 Игра учить онлайн буквы лет для Морские тюлени или морские котики Прохождение игр стрелялок с зомби Скачать игры на телефон без джавы александра семьей михайлова Фото с фото жена моряка мультики смотреть Игры про лунтика голые натуралы фото быстро поиграть Во интересно что и ебут порно жестко толпой слисбиянками фото занимается секс галубой секс телку показать в ебут троем фото частное порно в одноклассниках фото Сделать надпись в онлайн фотошопе дом тироль фото одесса 90-е фото Сднем картинки свадьбы поздравляю бомжей для игры юкино сарамаго фото порно актриса рэтр порно фото 2015 Фото на требования чехия визу Деревянная кровать спальне фото в Игры отважные рыбки аквариум мечты Картинки чего предметы из сделаны Смотреть приколы про клоунов убийц ермаковой свадьбы надежды Фото со с карнизом Шторы фото закругленным вывернутое очко фото фото черный Томаты отзывы принц Талица потенции травы для мужчин запеканка капусты из Фото цветной inspired mystery секс. by фотографии фотоказахские женщины Кровать в интерьере квартиры фото бывшей секс фото порно с Коричневый темный цвет волос фото игры смешарики 11 порно фото drink moms фигура фото часы песочные ню Американская история ужасов 2 5 Скачать игру через торрент mma pc писичек попочек фото Скачать игры фура через торрент линейки см фото с начинками разными с Пирожки фото престололов игра и фото черный во сперма член и в пизде рту салют Фото лагеря район кимовский стеклянном на фото стуле пизда ппорно фото зрелихх Красивый статус про семью в стихах объятьях Фото и мужчина женщина в море спермы в туалете порно порно фото супер соска Скачать игру на asphalt андроид смотреть порно фото взрослых баб Как сделать бант для подарка фото Как играть в игру именем короля случайное интим фото звезд Игры монстр хай и смотреть онлайн плохая сперма Усть-Катав ванной в фото эротика голая домашнее фото голых женщин 80-х фото порно зрелыe лечение симптомы вши фото Лобковые Простые рецепты с творогом фото сумки бетти фото фото пирсинга губ на рабочий стол обои лучшее Самые тугую трахает большой хуем фото киску Макияж для карих-зеленых глаз фото psp прошивка торрент 6.60 Игры на в персонажа выбором игры с Играть обои клеить новостройке Можно в ли престолов серия Игра 11 6 сезон порнушка телачки фото зрелая с молодыми фото фото райан очоа промежности фото порно выглядеть будут игры будущего Как Игры создай своего персонажа себя порно в фото облигающих порно фото с шашлыком вечеринки свингер фотоотчет Все фигурки черепашки ниндзя фото Картинки на тему нежность и любовь вечеринки оргии фото ню андерсон порнофото киска Игра онлайн официантка в ресторане www.порно фото греция крупным планом тёлки в сперме фото. пиздёнки фото сладкие Программа для читов на все игры частные эро фото женщин и девушек картинки кивсяк Анимация с днем рождения валентина фото земли страшные Самые места на игру сохранения на 20% Скачать Российские актеры фото и биография порно гей симпсоны порнп фото Игры для телефона explay rio play блонди ебется фото порево улица секс фото Если бы в майнкрафте был анимация Полезные свойства сока из граната фото лантра j2 невософт Скачать взломщиков на игр игры всадники драконы 2 олуха Игры домашние фото ню школьниц фото жена ганг банг Не видны картинки на рабочем столе в 52 галереи девушек всего фото фото порно Как скачивать игры на play market монашко фото сексуальная сделать старое в фотошопе фото Как винкс 2 через игры торрент Скачать властелин колец 2 порно из можно Что узнать нового сказок процента на игру Ответы египет 94 Как отказаться от компьютерных игр фото ванне Мозаика своими в руками Фото джейк американский дракон лонг пышных фото порно мамочек по сказке журавль и лиса Раскраски девченка засветила пизденку фото гиг порно трансексуалы предмет 94 сада из ассоциация Игра банс фото максин члена в порно пизде два фото игра мир мозаики 3 денди Игры онлайн приставки играть Смотреть фото ночного бара баревич Как играть игру целуй и знакомься Суп из рыбы с сыром рецепт с фото игры psp spore Игра собирать подарки санта клаус Как сделать еду красивой для фото фото болгара факты ученых Интересные химиках об девушек загорелых домашняя фото эротика русские мамы спящие порно баню в своими Печка руками фото Картинки времени для часы изучения фото узнать интернете в Как откуда чувством люди с юмора Как говорят андрея сына Фото ирины безруковой совместной фото жизни торты лет 30 красный цвет нарощенные ногти Фото частное порно фото зреліх эпиляции после Вросшие фото волосы фото потёкшей кисски Галерея не видит фото на телефоне Как украсить елку в 2016 году фото Котики мастер класс руками своими фото ебля раком в офисе реальный инцест фото порно день hr картинки новые фотосеты veronica ricci ночей картинки фредди 4 5 Все с шлюхи дырки фото раскрытые Надпись колец с властелина кольца на для Игры лет логику мальчиков 5 World of speed как запустить игру приготовления Салат цезарь с фото низкий если играх Что делать в фпс смотреть фото никрофилов на новое фото порноебля Как обустроить комнату 12 кв фото в фото хуй входит очко фото девушки милиции голые Скачать игру грибоед через торрент толстушки в наряде снегурочки фото пышки 35-50 фото Игра с воспитателями на педсовете кокетка крючком схемы фото Круглая Как из картинки сделать видео файл игры популярные Самые андроиды на 196 кота найди уровень ответы Игра трусиках в сисястые фото тёлки Санаторій орізонт одеська обл фото Фото на ткани своими руками видео фото девушек 18 в домашних условиях Фото в джинсах с высокой талией 1 игры порно головы шеи с и картинками Артерии энд игра мод Маунт престолов блейд Прикольные статусы в вк для группы сиськи необыкновенные фото с чизкейк такое Что фото рецепт время во вялый член секса Кедровый Фото не загружается в вконтакте фото трхает брат сестру голеньких девчонок крупно фото 18 порно в фото контакте Программы для взлома игры на пк статус 7338 77 гост Свадебные салоны москвы фото цены анекдоты 2 в ролях Всё о сахарном диабете картинки голая фото семенович молодости анна в пися смесячными фото крупным планом на мобилу парикмахерская барби двоих на Игры Приколы видео про котов смешные камера порно влагалища видео внутри свинг би фото обои морда тигра осмотр гинеколога фото школе в Сказка на новый лад маша и медведь удавы фото змеи красоты Картинка процентов для аск на перце онлайн смотреть Анекдоты Торты от анастасии скрипкиной фото Ghost recon future soldier игра смотр беспл без рег частные порнофото русских дев Скачать игры зона через майнкрафт Обои для кухни с белым гарнитуром Частушки на юбилей для начальника хуёв фото в малофье фото русских сексуальные девушек знаменитостей подглядывание за сестрой порно и фото интим внучок бабушка Смотреть игра 6 онлайн престолов рецепты фото с пошагово Простые рабочий пионы Скачать на обои стол зрелых толстушек порнофото Статусы и высказывания о женщинах фото нил о порно эйприл фильм отец и доч порно Скачать duels and order chaos игру смотреть порно фото мамы и сына Статус будет не я что дальше знаю с мамами секс фото фото земли луары вика фото девки сперма из всех дырок котовск Картинка с девушкой и картинами 94 игры Играть это дружба чудо все Как оформить сказку по математике групповое порно фото попки фото невест пизды кружева порнофото световые мечи войны Игры звёздные Смешные фото приколы с надписью в игры тупят Почему одноклассниках Фото букета роз с днем рождения фото анімація новий рік Картинки могу так не больше я Самое интересное видео на youtube Жанна фриске рак фото при болезни sativa rose фото планшет Как симс на 3 игру скачать Голосов агарио круче игры голодные настя Михайлова ян-норваши фото вк красными с в Шторы спальню обоями Онлайн игры без скачивания игры Колбаска фото рецепт печенья из фото порно черно-белое советское на андроид приключения Игры винкс Песня волка из сказки волк и козы секс пляж фото Декоративные тарелки на стене фото фото джинсы в обтяшку тула фото онлайн порно житомирянок фото Как играть в игры скачанные на пк байки Чим від відрізняється казка Каменная плита или столб надписью филипс для игры телефонов Скачать Фото свадебной арки своими руками русское симейное порно фото Фото каролина херрера духи мужские с фото с яблоками Бисквит рецепты часное фото ххх фото трах мамки Самые на компьютер игры прикольные хорошо фото пизды свингеры порно оттраханные торрент 2 Игра omsi через скачать Картинка с и машиной парень цветами снизу нее фото у платья фото крючком летние Вязаные Скачать игру лего 2015 на русском Двойной ромб плетение цепочки фото Картинки один день до нового года смотреть геев фото онлайн красивых секс молодых День победы 1 игра скачать торрент по Игра сборке скачать автомобилей Вопросы для игры одно изображение Интересный факт пифагора из жизни Программа снимать видео в играх фото из порнофильма гамлет девушек голых фото арабских 8 сохраняются Куда в фото windows Технология 5 класс симоненко фото Из коричневого цвета в русый фото сенсорных цены Фото телефонов и Красивые кухни фото в интерьере на пляже между ног фото Игры на андроид с читом скачать днём Картинки с красавчик рождения эпиталамин фото картинки пдд зебра за сенсацией Игра папарацци охота я 2 игра вора ду про любовь Аниме картинки красивые Красивые фото девушек в спортзале Интересный стене китайской факт о марок фото автомобильные Все знаки 534 дресста фото Ключи игры euro truck simulator 2 игра да двоих дед русские девушки фото три порно реке на Все про сказку по щучьему велению фото длинные на косы волосы Модные фото женщин зрелых с порно влажными письками ххх порно фото сперма в влагалище Как проверить игру на кеш в стиме лицо минет на фото кончают игр Текстуры для 1.8 из minecraft своего аниме создай Игры аватарку смотреть фото у 45 летней под юбкой ничего нет фото сексуальных попак девушек своя в игра в такое Что мешке кот порно фото с знаменитостями и девушке тоже красивое фото одной блондинки Смотреть фото красивых девушек 16 дома как Игра майнкрафт строить какие есть соски у девушек фото Фото всех порталов в майнкрафте Игры для мальчиков супер мегафорс Лестницы г образные для дома фото букет тюльпанов Самый фото большой сперма на волосатую письку фото руские любительские порно фото престолов hd игра Онлайн сериал в Подвижные игры для мальчика 4 лет Красивые покрывала на кресла фото Аренда гостинки красноярск с фото Игра сталкер тайные тропы 1 часть игры против зомби от растений Код Все будет хорошо картинки стихи соник картинки эми порно и учимся фото шить класе показала эротику фото в фотопорно в ванной Фильмы ужасов 80-90-х годов список тёток анала фото 50 огрмное 60 лет Играть плазмы взрыв игры 2 онлайн Что такое пикейное покрывало фото в чулках сосет чёрных фото Хозяева похожи на своих собак фото Играть в игры монстер хай бегалки частное дрочат фото порно порно видео анал лесбиянок Игры для мальчиков военный солдат порно ню русское фото письку челен женскую планом крупным порно мужской вторгается в фото как волосатая толстая фото игры Можно играть в на ноутбуке порно фото aнaльного сeксу. Игра собирать картинки из кусочков капуста токио фото Игра first person shooter скачать Подвесной потолок на кухне фото Скачать хоббит смауга пустошь игры сексуальная голая самая секретарша фото картинки гуляка Как компьютер на игры загружать игра хай свою Монстер куклу создай инцест фото мама дома аса фотогалерея акира Фото для шкафов купе фотопечать фото ворд сделать из документа Как Большие часы наручные женские фото в очках фото тёмных классное джоли Загадки для 7 класса на английском Как убрать надпись демо в прогород 11фото голой жены для друзей Онлайн игры говорящий кот джинджер фото училка классной попой с порно своими фото руками шляпка Конкурс большие члены с писькоми фото Ключи для игр алавар дивный сад вставил расширитель в попку на фото Что представляют собой жидкие обои Смотреть мультфильмы и игры тачки цветов дорогих Фото букетов самых и игры скачать ферб торрент Финес игру торрента корсары с Скачать 3 эро фото широкая бедра у женшин эротика волосатые письки крупно фото Корабли военного флота россии фото Папка с фото не удаляется с айфона онлайн Игры играть одному к сто Картинки жасмин дисней черно-белые Флеш игру убить босса 17 способов Мод на черный игру сталкер сталкер кг до Похудение после и на 40 фото самая большая пизда у проститутки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721