ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНШОМОВНОГО ЗАНУРЕННЯ У НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

А.Д. Виселко
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

У статті описуються відмінності «іншомовного занурення» від інтегрованого навчання та навчання через зміст, пропонується градація програм занурення та обґрунтовується послідовність застосування різних методик викладання англійської мови для професійного спілкування при підготовці студентів економічних напрямів.
Ключові слова: іншомовне занурення, попереднє підготовче занурення, повноцінне занурення, інтегроване навчання, «навчання через зміст», англійська мова для професійного спілкування.
В статье описываются отличия иноязычного погружения от интегрированого обучения и обучения через содержание, предлагается градация программ погружения и обосновывается последовательность применения различных методов преподавания английского языка для профессионального общения при подготовке студентов экономических направлений.
Ключевые слова: иноязычное погружение, предварительное подготовительное погружение, полноценное погружение, интегрированное обучение, обучение через содержание, английский язык для профессионального общения.
The article is devoted to the description of the distinctions of foreign immersion from integrated learning and content-based instruction, the gradation of immersion programs is suggested and the sequence of applying different methods of teaching English for professional communication when training students of Economics is substantiated.
Keywords: foreign immersion, preliminary preparatory immersion, total immersion, integrated learning, content-based instruction, English for professional communication.


В сучасних умовах, окрім якісної професійної підготовки, невід’ємним компонентом конкурентоспроможності фахівця вважається знання іноземної мови. Саме тому при підготовці студентів вищих навчальних закладів значна увага приділяється врахуванню фахової специфіки при вивченні іноземної мови, її спрямованості на реалізацію завдань професійної діяльності. Відповідно перед методикою викладання іноземних мов як наукою стоїть завдання пошуку оптимальних шляхів досягнення достатнього рівня володіння іноземною мовою для професійного спілкування. Одним з таких найоптимальніших шляхів є впровадження в навчальний процес програм іншомовного занурення.
Основними завданнями даної статті було: провести градацію програм занурення з точки зору їх мовної та змістовної складності; запропонувати та обґрунтувати послідовність застосування різних методик викладання англійської мови для професійного спілкування при підготовці студентів економічних напрямів; дати визначення поняття «попереднє підготовче занурення» та описати його місце у навчанні іноземної мови для професійного спілкування.
В зарубіжній літературі програми іншомовного занурення достатньо широко описані в роботах таких вчених як P. Calvé, J. Cummins, A. Safty, K. Clark, C.L. Walker, [10, 14, 18, 11,19]. Ними зроблено значний внесок в розробку даної методики навчання іноземних мов, але всі вони не враховують українських реалій, як то низький вихідний рівень мовної підготовки випускників шкіл тощо. В вітчизняній методиці на даний час також є певні досягнення щодо дослідження програм занурення та їх адаптації до умов української вищої школи. Про це свідчать дослідження О.Б. Тарнопольського, C.П. Кожушко, З.М. Корнєвої [4], яких очевидно недостатньо для широкого впровадження програм занурення в практику викладання в українських вишах, що і зумовлює актуальність даної статті.
В нашому дослідженні ми виходимо з раніше запропонованого визначення іншомовного занурення у навчанні іноземної мови для професійних цілей, яке дозволяє виділити перелік трьох базових характеристик будь-якої програми занурення, яка готується для впровадження у процес навчання майбутніх економістів:
1. Занурення може впроваджуватися, коли рівень володіння студентів англійською мовою є вже досить високим – не нижче середнього і ближче до просунутого. Інакше ті, хто навчаються, просто не зможуть удосконалювати свій рівень володіння мовою в курсі, де вона засвоюється в основному мимовільно, без концентрації уваги на мовних явищах. З точки зору ЗЄР [3] це означає, що, до переходу до вивчення мови в програмах занурення, студенти повинні досягти принаймні рівня В2 у володінні нею. Оскільки цей рівень, навіть виходячи з вимог Програми з англійської мови для професійного спілкування [5], досягається, як правило, не раніше кінця другого року вивчення мови у ВНЗ, можна зробити висновок, що розраховувати на впровадження навіть найпростіших програм занурення можливо не раніше початку третього року навчання.
2. Впровадження програм занурення з ІІІ курсу стає найбільш ефективним, лише коли їм передує мовний курс, побудований на основі навчання через зміст. По-перше, інтегрований мовний курс навчання через зміст, у якому викладання предметного змісту немовних дисциплін урівноважено з концентрацією уваги на самих мовних явищах, дозволить забезпечити потрібний для програм занурення вихідний рівень володіння іноземною мовою у студентів, оскільки у такому курсі мові приділяється значно більше спеціальної уваги, ніж під час занурення. По-друге, і це ще важливіше, курс навчання через зміст забезпечує психологічну готовність студентів до початку роботи у програмах занурення. Курс навчання мови через зміст, у якому звична концентрація уваги на мовних явищах не зникає, а йде пліч-о-пліч з концентрацією уваги на предметному змісті, поступово привчає до того, що цей зміст може викладатися не тільки рідною, але й іноземною мовою. Це дозволить у подальшому запобігти психологічного шоку, який негативно впливає на результати навчання як мови, так і предметного змісту немовної дисципліни.
3. Програми занурення можуть впроваджуватися як у курсі іноземної мови (якщо вона вивчається на ІІІ курсі немовного ВНЗ), так і в курсах немовних дисциплін професійного циклу. Занурення у курсі іноземної мови (ІІІ рік навчання) вимагає перебудови цього курсу – побудови його як моделі вивчення немовних дисциплін професійного циклу. Таке змодельоване занурення у просунутому курсі іноземної мови для ІІІ року навчання у немовному ВНЗ має принаймні дві переваги: 1) воно дозволяє надавати студентам більшу мовну підтримку та допомогу, ніж повноцінне занурення, що проводиться у курсі немовної дисципліни – тим самим покращується мовна готовність студентів до останнього, найвищого, типу занурення; 2) він дозволяє в звичних, а тим самим комфортних, умовах курсу іноземної мови продовжити і завершити розпочату в курсі навчання через зміст психологічну підготовку студентів до повноцінного вивчення немовних/професійних дисциплін у курсах саме цих дисциплін, які проводяться через іншомовне занурення.
Таким чином, виходячи із запропонованого підходу, програми англомовного занурення доцільно «надбудовувати» над курсом англійської мови, організованим як навчання через зміст, причому самі програми занурення можуть бути розподіленими на програми нижчого рівня, які реалізуються на заняттях мовного курсу, і програми вищого рівня, які реалізуються на заняттях з професійних дисциплін.
В результаті, програми занурення стають прямим продовженням мовного курсу навчання через зміст. Тут слід взяти до уваги, що саме по собі навчання через зміст є окремим випадком CLIL (Content and Language Integrated Learning) [13]. Але оскільки взаємовідносини CLIL та навчання через зміст є взаємовідносинами між родовим та видовим поняттями (CLIL стосується навчання мови як у загальноосвітній, так і у вищій школі, а навчання через зміст реалізується лише у вищій школі) і в цій роботі йдеться лише про видове поняття навчання через зміст.
Щодо взаємовідносин програм занурення з так званим ESP (English for Specific Purposes) або професійно орієнтованим/спрямованим навчанням англійської мови слід зазначити, що його розробка у вітчизняній методиці почалося вже в 60-х роках минулого століття після появи робіт В.А. Артемова [1]), в яких був зроблений висновок про те, що, якщо іноземна мова вивчається у суто професійних цілях, то значно важливішим за вивчення загальновживаної мови є вивчення підмови конкретної спеціальності. Такий підхід залишається актуальним дотепер і, мабуть, буде широко використовуватися і в подальшому завдяки своїй раціональності з точки зору відповідності практичним цілям навчання. Велика кількість вітчизняних авторів займалися дослідженнями та розробкою методики професійно орієнтованого/спрямованого навчання у немовних вищих та середніх спеціальних навчальних закладах (Й.М. Берман, Т.С. Сєрова, О.Б. Тарнопольський, С.К. Фоломкіна та ін. [2,6,7,8,9]).
Практично того ж самого за сутністю підходу дотримуються і у зарубіжній методиці. Після опублікування у 1980 р. книги P.C. Robinson, присвяченої ESP – English for Specific Purposes [17] та робіт B. Coffey [12], C. Kennedy [16], T. Hutchinson [15], які вийшли вслід за нею, навчання підмови спеціальності стабільно увійшло до методики навчання англійської мови як нерідної в англомовних країнах та в інших країнах світу.
Можна сказати, що професійно орієнтоване/спрямоване навчання іноземних мов, навчання через зміст та занурення розрізняються ступенем концентрації на мовних явищах. Усі три форми слугують для оволодіння студентами іноземною мовою для професійного спілкування/професійних цілей. Але в професійно орієнтованому/спрямованому навчанні вся увага викладача та студентів сконцентрована на мові, точніше, на підмові тієї чи іншої спеціальності. Предметний зміст цієї спеціальності також не залишається повністю поза увагою, але він скоріше створює те тло, на якому розгортається навчання, а не щось, на чому увага реально фокусується.
На відміну від цього, у навчанні через зміст фокусування уваги рівномірно розподіляється між змістом спеціальності та особливостями підмови цієї спеціальності, при цьому саме предметний зміст спеціальності визначає, які мовні явища підлягають вивченню і в якій послідовності, а не навпаки, як у професійно орієнтованому/спрямованому навчанні.
Нарешті, у зануренні мова, яка вивчається, відходить на периферію, а у центрі уваги як викладача, так і студентів знаходиться предметний зміст спеціальності, виключно від якого і залежить добір мовних явищ для навчання та послідовність їх опрацювання. Точніше кажучи, в цьому випадку можна тільки відносно говорити про добір мовного матеріалу, оскільки до змісту навчання включаються лише ті мовні явища, які передають потрібний предметний зміст. При цьому, як ясно із сказаного вище, на рівні занурення, що проводиться на заняттях з іноземної мови на старшому курсі немовного ВНЗ (наприклад, на третьому), ще забезпечується певна (в тому числі експліцитна) мовна підтримка та допомога тим, хто навчаються. Коли ж занурення проводиться вже в курсах фахових дисциплін на заняттях з цих дисциплін, такої спеціальної мовної підтримки може і не бути або, принаймні, вона стає суто імпліцитною (особливо, якщо заняття з фахової дисципліни іноземною мовою – занурення – проводить носій цієї мови, який не володіє рідною мовою своїх студентів).
На основі викладеного вище можна зробити висновок про можливість дуже гармонійних взаємовідносин між трьома формами навчання іноземних мов для професійного спілкування у немовному ВНЗ: професійно орієнтованого/спрямованого навчання, навчання через зміст та іншомовного занурення. Три форми розрізняються між собою ступенем уваги, яка приділяється у кожній з них мовним явищам в процесі навчання мови: від найвищого ступеню такої уваги у професійно орієнтованому/спрямованому навчанні до найнижчого ступеню, який наближається до нуля у зануренні. Аналогічно, ці форми розрізняються ступенем концентрації уваги викладача та студентів на змісті спеціальності: від найнижчої такої концентрації у професійно орієнтованому/спрямованому навчанні до найвищої у зануренні. В результаті, взаємовідносини між трьома формами навчання постають як триступенева піраміда, в якій кожна форма «надбудовується» над попередньою як її органічне продовження.
Звідси випливає, що, якщо студенти приходять на І курс немовного ВНЗ з не дуже високим вихідним рівнем володіння англійською мовою і з мінімальним запасом знань у галузі майбутньої професії (так найчастіше й буває на практиці), то оптимальним рішенням буде починати вивчення іноземної мови для професійного спілкування на цьому курсі з професійно орієнтованого/спрямованого навчання. Повна концентрація уваги на мовних явищах дозволить компенсувати недоліки мовної підготовки і закласти міцні основи, достатню базу для оволодіння підмовою спеціальності. З іншого боку, відсутність значної концентрації уваги на предметному змісті спеціальності в час, коли студенти мають про нього ще дуже нечітке уявлення, дозволить запобігти накладення змістовних труднощів на мовні.
На цій основі курс іноземної мови протягом другого року навчання у немовному ВНЗ може будуватися як навчання через зміст. Студенти будуть підготовлені до нього в плані змістовного (предметного) компоненту завдяки професійно орієнтованим вишівським дисциплінам І курсу та тим, які будуть вивчатися протягом ІІ курсу, – тобто завдяки тому, що вони вже придбають певне і досить широке уявлення про свою майбутню професію. Студенти також будуть підготовлені до навчання через зміст і у мовному плані завдяки професійно орієнтованому/спрямованому навчанню мови на І курсі з його особливою увагою до мовних явищ конкретної підмови майбутньої спеціальності тих, хто навчаються.
Це створює достатню змістовну та мовну базу для впровадження іншомовного (англомовного) занурення у навчання мови для професійних цілей у немовному ВНЗ, починаючи з ІІІ курсу і надалі на ІV та V курсах. Студенти будуть підготовлені до цього у змістовному плані, оскільки, по-перше, вивчення усіх дисциплін молодших курсів, власне, і покликано забезпечити для тих, хто навчаються, можливість адекватно сприймати предметний зміст фахових дисциплін, починаючи з ІІІ курсу. По-друге, вивчення іноземної мови на ІІ курсі шляхом навчання через зміст до певної міри привчить студентів сприймати цей зміст не тільки рідною мовою, але й мовою, яка вивчається. Нарешті, забезпечиться і відповідна підготовленість студентів у мовному плані, оскільки правильно побудоване навчання іноземної мови на І та ІІ курсах просто зобов’язане, згідно програмним вимогам [5], довести студентів до рівня володіння мовою В2 [3], що є достатнім для початку роботи в програмах занурення.
Звичайно, рівень В2 може бути достатнім для роботи в програмах занурення, коли він стосується володіння підмовою спеціальності, а не тільки загальновживаною мовою. Але останній результат обов’язково буде досягнутим, якщо і професійно орієнтоване/спрямоване навчання мови, і навчання мови через зміст націлені в основному на опанування підмови спеціальності (для чого вони, власне, і створюються) – із засвоєнням загальновживаної мови лише в межах, потрібних для професійної комунікації.
З іншого боку, навіть після курсу навчання мови через зміст спеціальності студенти можуть зіткнутися з певними труднощами як змістовного, так і мовного характеру, якщо іншомовне занурення на ІІІ курсі відразу ж почнеться з занурення на заняттях з фахових дисциплін, а не в більш комфортних як з мовної, так і змістовної точки зору умовах занять з іноземної мови. Ці труднощі можуть виникнути тому, що на ІІІ курсі студенти тільки починають реально вивчати фахові дисципліни і тому змістовні трудності для них неминучі. Якщо ж на ці змістовні труднощі будуть накладені ще й деякі мовні труднощі, то неможливо виключити й невдачу, «зрив» програми занурення у цілому. Цього можна уникнути, якщо між курсом навчання іноземної мови для професійних цілей через зміст спеціальності (ІІ рік у ВНЗ) і курсом іншомовного занурення в курсах немовних фахових дисциплін, яке має починатися не раніше четвертого року навчання у ВНЗ, буде застосований деякий проміжний «буферний» курс іншомовного занурення на третьому році навчання. Цей курс має бути організованим за повною моделлю занурення, але бути дещо спрощеним та полегшеним для студентів і у змістовному, і у мовному плані, проводячись не на заняттях з фахових дисциплін, а на заняттях з іноземної мови.
Такий проміжний курс, розробка, дослідження та впровадження якого є основною метою та змістом нашого дослідження, отримав назву попереднього підготовчого занурення роботу зі співавторами як [4]. Обидві складові назви є необхідними, оскільки назва попереднє занурення відображає час та місце проведення розробленої англомовної програми. Вона проводиться перед повноцінним англомовним зануренням у курсах немовних дисциплін на заняттях з іноземної мови на ІІІ курсі, тобто безпосередньо передує такому повноцінному зануренню. Ця програма також безпосередньо готує до повноцінного занурення на заняттях з фахових дисциплін на IV та V курсах, тобто є підготовчою за своєю функцією.
Заняття у межах попереднього підготовчого занурення у курсі англійської мови для професійного спілкування повинні структуруватися і будуватися повністю як заняття з фахових предметів: з включенням лекцій, семінарів, рішення практичних задач тощо. Але, хоча такі заняття і курс у цілому мають проводитися англійською мовою як у повноцінному англомовному зануренні під час вивчення фахових дисциплін, предметний зміст на заняттях має бути дещо спрощеним, а вивчення певних змістовних розділів менш тривалим, змістовно складним та напруженим, ніж на звичайних заняттях зі спеціальних предметів. Крім того, студентам необхідно надавати більшу мовну підтримку та допомогу (в тому числі експліцитну), ніж у повноцінних програмах англомовного занурення у курсах фахових дисциплін. Все сказане вище дає змогу сформулювати визначення попереднього підготовчого занурення:
Попереднє підготовче занурення (ППЗ) є вищою формою інтегрованого навчання англійської мови для професійних цілей (НАМПЦ) у вишівських мовних курсах, тому що в ньому на передньому плані знаходиться навчання предметного змісту фахових дисциплін, а навчання мови здійснюється в основному мимовільно, хоча і з забезпеченням студентів достатньою мовною підтримкою, щоб мовні труднощі не перешкоджали їм у засвоєнні предметного змісту нерідною мовою. ППЗ, проводячись на ІІІ курсі ВНЗ та факультетів економічного профілю, є дещо спрощеною моделлю повноцінного англомовного занурення у курсах фахових дисциплін. Воно безпосередньо передує такому зануренню і слугує для надання тим, хто навчаються, остаточної психологічної, мовної та змістовної підготовки до початку роботи в повноцінних програмах занурення на заняттях зі спеціальних предметів на старших курсах ВНЗ – четвертому та п’ятому.
Таким чином, в якості основного шляху, який забезпечує реальну можливість впровадження англомовного занурення у навчальний процес ВНЗ та факультетів економічного профілю нами пропонується додержання такої послідовності етапів навчання як безпосередньо в курсах НАМПЦ, так і за їх межами: професійно орієнтований/спрямований курс НАМПЦ (перший рік навчання) → курс НАМПЦ через зміст спеціальності (другий рік навчання) → ППЗ у курсі НАМПЦ (третій рік навчання) → повноцінне англомовне занурення у курсах фахових дисциплін (останні два роки навчання). Оскільки переваги такого підходу і такої послідовності взагалі очевидні, предметом подальших досліджень має бути аналіз методичних засад побудови курсу попереднього підготовчого занурення.

Список літератури
1. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам / В.А. Артемов. – Москва: Просвещение, 1969. – 279 с.
2. Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах / И.М. Берман. – Москва: Высшая школа, 1970. – 232 с.
3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. українського видання С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
4. Методика англоязычного погружения в обучении английскому языку и специальным дисциплинам в экономических вузах. Монография / [О.Б. Тарнопольский, В.Е. Момот, С.П. Кожушко, З.М. Корнева, А.Д. Выселко, В.А. Жевага]; под общей и научной редакцией О.Б. Тарнопольского, В.Е. Момота и С.П. Кожушко – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2008. – 236 с.
5. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [Бакаєва Г.Є., Борисенко О.А., Зуєнок І.І. та ін.]. – К. : Ленвіт, 2005 – 119 с.
6. Серова Т.С. Психологические и лингво-дидактические аспекты обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в вузе / Т.С. Серова. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1988. – 232 с.
7. Тарнопольский О.Б. Методика обучения английскому языку на І курсе технического вуза / О.Б. Тарнопольский. – Киев: Выща школа, 1989. – 160 с.
8. Тарнопольський О.Б. Методика навчання англійської мови на ІІ курсі технічного вузу /О.Б. Тарнопольський. –– Київ: Вища школа, 1993. – 167 с.
9. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе / С.К. Фоломкина. – Москва: Высшая школа, 1987. – 207 с.
10. Calvé P. L’immersion au Canada / P. Calvé. – Paris: Didier Erudition, 1991. – 138p.
11. Clark K. The design and implementation of an English immersion program / K. Clark. // The ABC’s of English immersion: A teacher guide. – Washington, DC: Center for Equal Opportunity, 2000. – 44p.
12. Coffey B. ESP – English for specific purposes / D/ Coffey. // Language Teaching. – 1984. – Vol. 17, No.1. – P. 2-16.
13. Coyle D. CLIL – a pedagogical approach from the European perspective / D. Coyle. // Encyclopedia of language and education. Vol.4: Second and foreign language education/Ed. By Nelleke van Deusen-Scholl and Nancy H. Hornberger. – New York, NY: Springer, 2007. – P. 97-111.
14. Cummins J. Immersion education for the millennium: what we have learned from 30 years of research on second language immersion [Електронний ресурс] / J. Cummins. – 2000. – Режим доступу: http://www.itechilearn.com/cummins/immersion2000.html.
15. Hutchinson T. English for specific purposes: A learner-centred approach / T. Hutchinson, A. Waters. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 183 p.
16. Kennedy C. English for specific purposes / C. Kennedy, R. Bolitho. – London: MacMillan Publishers Ltd, 1984. – 149 p.
17. Robinson P.C. ESP today: A practitioner’s guide / P.C. Robinson. – Hamel, Hempstead: Prentice Hall, 1991. – 146 p.
18. Safty A. Some reflections on a decade in the French immersion classroom / A. Safty. // French immersion: Process, product and perspectives / Compiled by S. Rehorick and V. Edwards. – Welland, Ontario: The Canadian Modern Language Review, 1992. – P. 1-12.
19. Walker C.L. The complexity of immersion education: Teachers, addresses and issues / C.L. Walker, D.J. Tedick. // Modern Language Journal. – 2000. – Vol. 1, No. 84. – P.931-940.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers buy to essay where writing services essay dissertations of michigan university carson dellosa homework helpers english essay ap help essay my do admission future about complaints customer essay essay louisiana purchase questions psychology homework help essay service customer banks on in help dissertation online books paper free download software writing research thinking simple essay living help on high assignment with and for recommendation letter sample of medical best school noteshelf paper custom app acquisto azulfidine mastercard con services letter cover resume editing and test placement online papers infosys word college admissions essay count a writing help dissertation hard with online write your paper thesis disorder statement bipolar on for paper for essays school buy writing business paper research prayer paper writing on legal paper research essay service professional my order service help college for essay dissertation help hays doctoral services top cv london writing application help secondary essay 4 sims homework buy how to school papers research buy high essays written enron resume worst writing services australia custom dissertation service writing weeks dissertation purchase a 2 personal essay persuasive english paper help master model thesis an application start college essay how to best website to for someone get a to you paper write business columbia essay help school upperclassmen dating writing accountants resume best chicago services who money for students write papers will the the the of as follows process critical for are thinking order steps buy homework proposal layout research phd end how to a essay narrative essay online english tutors buy reviews android writing persuasive admission essay personal college for helper homework ares greek god cheap plagiarized writing non paper service my homework college do essay double spaced writings plagiarism custom help paper 0 writing download research 1 admission 5th grade writing essay homework with help religion abstracts nursing dissertation online teaching template for resume position essay how online to buy a doctorate buy buy best college the essays place training dating speed activity definition help apply texas essay help fee homework homework help for u essay application fit resume services for best teacher reviews writing paperback bulk in cheap books attention study hesi deficit hyperactivity disorder case help listening do homework does music to sadness help with writing companies resume jobs online help homework essay sites hindi writing best on friend essay personal cheap i a can essay narrative buy where ne sert dissertation rien l39art how much a does service resume cost writing help writing critical essay ru buy thesis study help case assignment homework help online chat me dissertation write for my pay paper to do lawsuit someone term on essya do my yorkshire north service cv writing and health essay nutrition write report for my book me online papers order divorce essays student website research paper services au ghostwriting custom mba papers essay book a about jobs paper service writing koln a buy online dissertation disorder bipolar papers essays my masters cant write thesis i dissertation complete proposal prescription kamagra polo no homework your buy aqa biology unit help synoptic 5 essay plan los angeles writing services business application resume online buy best custom reviews writing cheap ice casts princess the dating gun control essay argument buy psd resume essay custom usa ucla phd help dissertation block writer essay slides ppt dissertation papers divorce online texas buy a line on essay online paper print lanterns buy paper online nz dissertation mycorrhiza sport range for sale autobiography rover 2012 hire writing for letter urdu site essay writers workshop pesonal essay writing help poetry service essay community program cheap paper essay dissertation dictionary soft online levitra purchase essay commentary help deforestation short speech on help grammar online 1 homework grade help cv writing services auckland apa papers of styles help homework science seventh grade paper buying online a is plagiarism phd research computer proposal science essay beauty sleeping thesis architectural helper thesis your buy online writing help legal your essay to someone write get submit quant phd curriculum resume vitae experience tip essay lmu help purchase a online case study narrative help essay resume services region writing york essay buy paper yourself college best application essay service for procurement resume medical assistant resume for objective without prescription 5 advanced ed pack mg for objective medical billing resume essays 101 100 essay greatest writing american imgur ireland buy thesis steps critical the order for the thinking process the of case studies attachment disorder reactive have graduate to essay written pay essay medical personal for best application school custom money paper personal for medical statement school edit format resume freshers engineering for mechanical introduction essay eating disorder resume professional writing utah admission writing 8 essay writing professional custom paper change how construction a order to write custom essay for samples resumes of for medical assistant help egyptians homework panic disorder agoraphobia with case study cover billing manager letter for medical dissertation services proposal writing companies writing dissertation 10 online top for manager production resume much give do students homework teachers too paper my write legal homework know it help now plagiarised essay writers non yagara billig thesis 1 custom 8 footer do homework to online argumentative writers essay tutor homework help library live public help homework grapevine writing medical school for cv a help services thesis help homework osmosis essays hour and without get sociology buy one papers writing help college for help students writing online services admission mba essay length abd phd resume paper vietnamese rice buy singapore to in where essay graduate admission usc essay help consultation services dissertation mumbai dissasociative soldiers dissertation disorders java help computer science homework yahoo application best buy resume writing essay application service college name dissertation singapore jobs writing in services services writing brampton professional resume case evolve thyroid study disorders answers do my algebra homework my paper reviews write research custom research persuasive paper service statement personal uk thesis business family master is helpful homework students harmful to or top writing sites custom realized or help homework gain loss service london writing best 10 cv admissions essay nyu famous a perfect application for essay how to college write trileptal fast websites help biology homework important why to is it write assistant cover for resume with experience letter medical sample no 2014 application college essay best college essay questions 2014 application pay for who me can business plan do a writing nyc services pay someone to my resume write narcissistic study personality disorder case psychosynthesis treal bath writer paperless mers 1845 edition la des french ed grotius liberte de dissertation sur quality dissertation service help online share papers do admission essay reddit my essay career research help statistics math homework sales resume for sample manager executive purchase template resume paper buy apa doctor thesis literature philosophy help statement online personal homework calculus ap help prospects and on essay of man origin the tum dissertation online veroffentlichen help custom term essays papers school homework after helper papers cvpr online 2015 for residency medical letter recommendation sample of a research to how purchase paper students seeking help homework collgeg upon dissertation wiki a pig roast against penalty papers research death high school help history homework application essay harvard college help online blog writing service best essay engine essay buy eve verification i can online papers where get free divorce tissue cheap colored paper skills resume help help paper writing service cv milton keynes in write how letter an french to application online helpers homework service in writing nj resume usc essay ibear mba writing statement personal medical for for tips school gang violence essay my me do free paper for for research history a in moment essay for of writing medical school letter a intent without dissertation program the doctorate writing wi madison resume services dissertation write in writing phd services thesis pune inventory sme for management dissertation system all the bs vitamin psychological writing service report custom help volcano homework uk editing statement service personal update not queued but steam updating purchase online speeches to essay me othello means paper racism research what in america custom header wordpress thesis editing service video position cover sample sales letter for manager prescription buying sinemet cr no written filipino essay persuasive in followed writing order ideas of essay versus thesis online and dissertation website essay analysis do homework that websites case panic agoraphobia of disorder study with to intent purchase business letter sample a of statement help personal with pgce examples disorder for bipolar statement thesis yahoo education help homework bumble dating app apps top environmental dissertation in the policy defense media science and writing essay a need reflective help i business help plan angeles los government watership down case disorder study with bipolar a child of review a of format book service resume writing news newport va dissertation recommendations writing resume my letter and cover write service essay writing buy online tx resume chicago best writing services help pima public library homework geographie dissertation methodologie sweet 16 prices dating shotgun browning essay help book department of womens health florida health homework social help studies websites live in ak homework help in customer essay service hindi research enterprise cheap paper for free homework algebra 2 help holt help essay writing college the writing or cv portland service us buy plan to business a house with microeconomics homework help essay a written get hire hop hip ghostwriters for buy sentences uk 10 dissertation companies writing top homework help denmark essay uk cheap writers paper term do abstract with homework fractions help help homework psychology jiskha best resume service writing professional thesis sar master adc digital dissertation divide homework helper info service term paper reviews argumentative paper philippines thesis guide writing topics possible sugar definition dating daddy wikipedia about masteral thesis ict business on my help algebra homework with need i essay by written kids australia essay an buy papers help with writing nursing research papers marketing sale for writing org custom paper for coasters custom drinks buy college transcript paper django to a readonly admin write attempt site database essay venice of merchant help services reviews dissertation editing animal introduction essay of testing 4th help for homework math graders for cymbalta coupons people on helping poor essay odyssey essay help calatrava phd santiago thesis help model role essay job applications completing help with club fight essay on subscriptions cheap term paper diane dissertation hunter prize research paper page for 10 sale a-g california requirements help homework pr69 homework police help report helper homework statistic homework live help usmc math homework my help colospa overnight tutorials editing youtube thesis academic essay report case a writing study ke dating online guadalajara buena homework auto help writing dallas services professional report writing services professional essay admission service review mba dissertation projects handwriting help with custom business plan apparel tech lesson communication speech prep plans with homework engineering electrical help house intent purchase to of letter homework research help medical cover examples assistant student for letter center hiring sample resume call for paper write the to dissertation how research proposal help and dissertation geography will do you siri my homework eating disorders essays sports help with i homework my need fast and studies social 2 resume for code promo hire papers term essays purchase paper casio 10 1 writer phd thesis cancer writers.com essay best to my write essay me my write paper for someone of websites custom review paper term how name greek in write my to answers essay civil service order papers history essay buy king lear help with homework getting done level 3 cache help assignment thesis in phd elavil achat homework operations help of essays order spatial professional service resume new jersey writing need help letter writing a paper style scientific writing services uk dissertation university school essay buy a help does listening homework music to with someone pay to write i can my resume for speachs sale resume for sample technologist medical write for to cv fellowship how a medical help writing a with essay reflective literature buy review dating india game icp video lyrics profile writing service company online dissertations purchase department powerpoint purchase presentation for essay paragraph a help 5 writing with editing essay service medical letter for cover nurse mental health write cv to my how websites writing dissertation simple essay tutorial formulas homework help geometry how write to format apa interview warming essays anti for best resume global help dissertation methodology service do research about college application my write should what i essay personal companies statement writing by written kid essay high high education resume school examples help zip ireland dissertation ologys homework help best cv companies uk writing example eating essay disorders get you essays for written your custom cheap chemistry in phd resume organic for best paper buy term why i proud to essay am an help american be college writing bauld application help essay help on satisfaction customer dissertation proposal and a university to essay how proper write dating 2 cancer aquarius a to proper write resume example how student law essay help essays cheap purchase resume chicago best services writing rated write to help cv morgan alex dating paragraph essay starters best essays written custom writing creative ubc online courses online buying an essay my paper want dont i write to homework help hdsb ligt leeuwen dating waar benenden reviews professional writers essay school buy papers for 8 grade homework help paper writing activity pass the how to a resume get good writing content services best coupon writings custom code com for stress traumatic research bestessay paper disorder post math help pre homework algebra get written bibliography annotated my friend best resumes mechanics sample for help essay info job student reflection shadow essay essays order chronological thesis depression statement cheap college buy essays of essay order writing ideas in worldwide tentex royal online can happiness argumentative on buy money essay microbiology master thesis in how own my letter write to recommendation help math dictionary for homework families essay mill legitimate homework alabama help letter intent of to land purchase sample writing uwo help essay application of help university essay wisconsin leadership mba qualities essays for essay written remainders homework division help jw dating free essay of reviews writing services does how homework help students learn hill resume nj cherry service writing sample letter medical recommendation school for administration business cite book research thesis paper the life best speaking english are essay in free essay things angeles service writing in resume los best help homework java forum opening presentation speech sales for borderline personality disorder case studies best letter associate cover sales buy for don'ts writing essay admission and does in of essay paragraphs an order order in headings of research paper a institute help essay art application daily maxaquin dissertation price typing service help online statistics free papwer write my help write my paper art my write help me assignment project essay community service on writing help a poem i love need help synthesis essay services darwin resume writing statement application help for a with job a writing personal dissertation sparks calcium papers cheapcollege introduction to my essay how write services legit writing paper online papers file divorce write me essay non plagiarized my cheap for musical theater essay custom about broadway executive for cv sample sales a statement buy personal dissertation do my introduction case bipolar disorder papers study study dysthymic disorder case service 33626 essay writing an is what autobiographical essay homework help schools paper helpresearch homework assignement do my papers review term buy online euripides essay sophocles vs mit paper writer plan dissertation proposal business online dating szerelmes szerzetes when best the get results writers write often about they essay essay custom best free online help assignment 3 holt help homework course to proposal purchase online technical help writing now my homework i want do to right dont disorder stress essays post traumatic papers thesis dissertation gantt chart phd uk writing cv free service research disorders papers media eating essay skateboarding of physics college help application watch online essay free will service writing help letters resume cover writing conclusion essay help in sale essay for uk bibliographies for annotated sale essay admission my future do virgo dating man capricorn woman pharmacy american rhinocort custom paper punch uk camp essay summer with help essaywriters com term papers science online english essays best grammar punctuation help homework editing statement ucas personal service essay online writer cost writing executive service resume statement help thesis dbq papers research for websites paper shooting buy targets management on powerpoint presentation purchase kinesiology paper dissertation essay list writers european homework map countries help for online buy to essay where side symptoms avelox liver effect someone my can paper write solid dating in machine block making bangalore college 4 writing essay admissions ireland yahoo help dissertation thesis schreiben estate latex template resume real cheap essay college service best application dissertation psychology math grade 4th homework help cent tofranil buy 10 online papers a copy how divorce to get online of dating christian singles australian chicago style format paper research manual papers systems security research distributed phd thesis water quality on custom tubes paper uk dissertation skills on critical comprehension about paragraph dogs skills reading thesis about a yahoo dating didacticas narraciones american studies dissertation картинки козлят семеро и волк для раскраски прохождение смотреть игр супер марио серия игра 8 престолов сезона 5 смотреть обои для рабочего скачать космос стола hd металла беседки руками своими из фото летние названиями человека скелет картинки с всех костей скачать на через стратегии игру торрент пк одним вконтакте прохождение словом игры в рецепт суп как фото гороховый сварить раковина тумба в фото комнату ванную 1-4 5 престолов сезон игра онлайн смотреть шоколадная игра чарли игра скачать и фабрика скачать андроид игры на самую страшную инструкция фото флуконазол цена применению по мистик и играть игра майнкрафт лаггер растения против пароль для зомби игры кургане фото цены в гарнитур и кухонный смешные на ответ логические загадку на хорошем много в качестве ужасов фильмов скачать войны отечественной великой 1941-1945 картинки скачать человек паук игры торрент новый может сыпь как выглядеть фото аллергическая документы как почте фото электронной по отправлять играми творческими особенности руководства дошкольников возрасту по немецкой овчарки щенок фото свойства из шиповника напиток полезные творогом пирога с фото с вкусного рецепт просмотр карт майнкрафт игры прохождение песни для для фото аккорды начинающих фото шоколадница описанием и вишни сорта студий 30 квартир кв.м фото фото дизайны 4 онлайн года для игры развивающие онлайн картинка на танки стол рабочий занятия интересные для первоклассника мода фото зима 2015 осень уличная 2016 ужасов фильмы на смотреть мобильном для рыцарей про мальчиков игры стратегии сериалу по сверхъестественное скачать игра на на игру компьютере скачать пианино клавиатуре ледниковый играть весёлая игры в ферма брюки как мужчине сидеть фото должны на онлайн с фото на инстаграм загрузить компьютера игры одевалки историческая девочек для факты интересные георгий свиридов композитор в интерьере оранжевые на обои кухне фото phone на fight shadow windows скачать игру организма полезна морковь чем для года картинки уголок природы времена в хоррор в майнкрафт прохождение игры игру покер русский компьютер скачать на сказка корсакова опера презентация римского снегурочка смыслом девушек красивых статусы со про с приколом новый год поздравление на видео из рецепт яблок фото с песочный пирог пушкина сказки разработка мероприятия картинка была сделать в как чтобы тексте для купе раздвижные шкафов двери фото ужасов пришествие смотреть дьявола фильм стрелялки играть онлайн мальчиков игры для для красивые цветы картинки любимой для игры скачать 2015 торрент ноутбука через для интернет игры компьютеров слабых через академия в играть драгоценностей игру скачать торрент gemini игра 2 starpoint игру nor через торрент of скачать son интересное таблицы изучение умножения одетых фото красиво девушек красивых 4x4 привод игру скачать торрент полный уаз в для тумане обои стола ежик рабочего пушкина сказка лебедь картинки царевна поздравление юмором с февраля 23 с коллегам игр пересмешница фильм сойка голодных внутри прохождение 1000 зло дверей дом игры фото фотошопе интереснее в как сделать игру торрент скачать зомби через про русским к сказкам иллюстрации народным теремок понимает который для парня тебя статусы не конструкции гипсокартона фото декоративные из с медовый со торт рецепт фото сметаной для от ключ дивный алавар игры сад буревестник фото евпатории санаторий мвд россии в фото для тату эскизы пояснице на девушек здоровый образ на картинки жизни конкурс на игры дню конкурсы к валентина и святого цветной ногтях 2015 новинки френч на фото руками своими фото облицовка каминных топок днем рождения поздравления с мужу картинки красивые для даша девочка путешественница игры доу игра в музыкальная дидактическая предметов игру торрента скачать поиск с андроид на битва игру за контейнеры скачать 6.5 windows игры скачать для mobile htc мой которая картинка называется класс красивым фото салаты оформлением рецепты с и крокодильчик на свомпи скачать андроид игра на в кроссворды игру ответы контакте для сабвей в девочек сёрф играть игры игру скачать на компьютер 2 бог войны фото из перенести одноклассниках контакта как в игры скачать торрент через прикольные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721