ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНШОМОВНОГО ЗАНУРЕННЯ У НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

А.Д. Виселко
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

У статті описуються відмінності «іншомовного занурення» від інтегрованого навчання та навчання через зміст, пропонується градація програм занурення та обґрунтовується послідовність застосування різних методик викладання англійської мови для професійного спілкування при підготовці студентів економічних напрямів.
Ключові слова: іншомовне занурення, попереднє підготовче занурення, повноцінне занурення, інтегроване навчання, «навчання через зміст», англійська мова для професійного спілкування.
В статье описываются отличия иноязычного погружения от интегрированого обучения и обучения через содержание, предлагается градация программ погружения и обосновывается последовательность применения различных методов преподавания английского языка для профессионального общения при подготовке студентов экономических направлений.
Ключевые слова: иноязычное погружение, предварительное подготовительное погружение, полноценное погружение, интегрированное обучение, обучение через содержание, английский язык для профессионального общения.
The article is devoted to the description of the distinctions of foreign immersion from integrated learning and content-based instruction, the gradation of immersion programs is suggested and the sequence of applying different methods of teaching English for professional communication when training students of Economics is substantiated.
Keywords: foreign immersion, preliminary preparatory immersion, total immersion, integrated learning, content-based instruction, English for professional communication.


В сучасних умовах, окрім якісної професійної підготовки, невід’ємним компонентом конкурентоспроможності фахівця вважається знання іноземної мови. Саме тому при підготовці студентів вищих навчальних закладів значна увага приділяється врахуванню фахової специфіки при вивченні іноземної мови, її спрямованості на реалізацію завдань професійної діяльності. Відповідно перед методикою викладання іноземних мов як наукою стоїть завдання пошуку оптимальних шляхів досягнення достатнього рівня володіння іноземною мовою для професійного спілкування. Одним з таких найоптимальніших шляхів є впровадження в навчальний процес програм іншомовного занурення.
Основними завданнями даної статті було: провести градацію програм занурення з точки зору їх мовної та змістовної складності; запропонувати та обґрунтувати послідовність застосування різних методик викладання англійської мови для професійного спілкування при підготовці студентів економічних напрямів; дати визначення поняття «попереднє підготовче занурення» та описати його місце у навчанні іноземної мови для професійного спілкування.
В зарубіжній літературі програми іншомовного занурення достатньо широко описані в роботах таких вчених як P. Calvé, J. Cummins, A. Safty, K. Clark, C.L. Walker, [10, 14, 18, 11,19]. Ними зроблено значний внесок в розробку даної методики навчання іноземних мов, але всі вони не враховують українських реалій, як то низький вихідний рівень мовної підготовки випускників шкіл тощо. В вітчизняній методиці на даний час також є певні досягнення щодо дослідження програм занурення та їх адаптації до умов української вищої школи. Про це свідчать дослідження О.Б. Тарнопольського, C.П. Кожушко, З.М. Корнєвої [4], яких очевидно недостатньо для широкого впровадження програм занурення в практику викладання в українських вишах, що і зумовлює актуальність даної статті.
В нашому дослідженні ми виходимо з раніше запропонованого визначення іншомовного занурення у навчанні іноземної мови для професійних цілей, яке дозволяє виділити перелік трьох базових характеристик будь-якої програми занурення, яка готується для впровадження у процес навчання майбутніх економістів:
1. Занурення може впроваджуватися, коли рівень володіння студентів англійською мовою є вже досить високим – не нижче середнього і ближче до просунутого. Інакше ті, хто навчаються, просто не зможуть удосконалювати свій рівень володіння мовою в курсі, де вона засвоюється в основному мимовільно, без концентрації уваги на мовних явищах. З точки зору ЗЄР [3] це означає, що, до переходу до вивчення мови в програмах занурення, студенти повинні досягти принаймні рівня В2 у володінні нею. Оскільки цей рівень, навіть виходячи з вимог Програми з англійської мови для професійного спілкування [5], досягається, як правило, не раніше кінця другого року вивчення мови у ВНЗ, можна зробити висновок, що розраховувати на впровадження навіть найпростіших програм занурення можливо не раніше початку третього року навчання.
2. Впровадження програм занурення з ІІІ курсу стає найбільш ефективним, лише коли їм передує мовний курс, побудований на основі навчання через зміст. По-перше, інтегрований мовний курс навчання через зміст, у якому викладання предметного змісту немовних дисциплін урівноважено з концентрацією уваги на самих мовних явищах, дозволить забезпечити потрібний для програм занурення вихідний рівень володіння іноземною мовою у студентів, оскільки у такому курсі мові приділяється значно більше спеціальної уваги, ніж під час занурення. По-друге, і це ще важливіше, курс навчання через зміст забезпечує психологічну готовність студентів до початку роботи у програмах занурення. Курс навчання мови через зміст, у якому звична концентрація уваги на мовних явищах не зникає, а йде пліч-о-пліч з концентрацією уваги на предметному змісті, поступово привчає до того, що цей зміст може викладатися не тільки рідною, але й іноземною мовою. Це дозволить у подальшому запобігти психологічного шоку, який негативно впливає на результати навчання як мови, так і предметного змісту немовної дисципліни.
3. Програми занурення можуть впроваджуватися як у курсі іноземної мови (якщо вона вивчається на ІІІ курсі немовного ВНЗ), так і в курсах немовних дисциплін професійного циклу. Занурення у курсі іноземної мови (ІІІ рік навчання) вимагає перебудови цього курсу – побудови його як моделі вивчення немовних дисциплін професійного циклу. Таке змодельоване занурення у просунутому курсі іноземної мови для ІІІ року навчання у немовному ВНЗ має принаймні дві переваги: 1) воно дозволяє надавати студентам більшу мовну підтримку та допомогу, ніж повноцінне занурення, що проводиться у курсі немовної дисципліни – тим самим покращується мовна готовність студентів до останнього, найвищого, типу занурення; 2) він дозволяє в звичних, а тим самим комфортних, умовах курсу іноземної мови продовжити і завершити розпочату в курсі навчання через зміст психологічну підготовку студентів до повноцінного вивчення немовних/професійних дисциплін у курсах саме цих дисциплін, які проводяться через іншомовне занурення.
Таким чином, виходячи із запропонованого підходу, програми англомовного занурення доцільно «надбудовувати» над курсом англійської мови, організованим як навчання через зміст, причому самі програми занурення можуть бути розподіленими на програми нижчого рівня, які реалізуються на заняттях мовного курсу, і програми вищого рівня, які реалізуються на заняттях з професійних дисциплін.
В результаті, програми занурення стають прямим продовженням мовного курсу навчання через зміст. Тут слід взяти до уваги, що саме по собі навчання через зміст є окремим випадком CLIL (Content and Language Integrated Learning) [13]. Але оскільки взаємовідносини CLIL та навчання через зміст є взаємовідносинами між родовим та видовим поняттями (CLIL стосується навчання мови як у загальноосвітній, так і у вищій школі, а навчання через зміст реалізується лише у вищій школі) і в цій роботі йдеться лише про видове поняття навчання через зміст.
Щодо взаємовідносин програм занурення з так званим ESP (English for Specific Purposes) або професійно орієнтованим/спрямованим навчанням англійської мови слід зазначити, що його розробка у вітчизняній методиці почалося вже в 60-х роках минулого століття після появи робіт В.А. Артемова [1]), в яких був зроблений висновок про те, що, якщо іноземна мова вивчається у суто професійних цілях, то значно важливішим за вивчення загальновживаної мови є вивчення підмови конкретної спеціальності. Такий підхід залишається актуальним дотепер і, мабуть, буде широко використовуватися і в подальшому завдяки своїй раціональності з точки зору відповідності практичним цілям навчання. Велика кількість вітчизняних авторів займалися дослідженнями та розробкою методики професійно орієнтованого/спрямованого навчання у немовних вищих та середніх спеціальних навчальних закладах (Й.М. Берман, Т.С. Сєрова, О.Б. Тарнопольський, С.К. Фоломкіна та ін. [2,6,7,8,9]).
Практично того ж самого за сутністю підходу дотримуються і у зарубіжній методиці. Після опублікування у 1980 р. книги P.C. Robinson, присвяченої ESP – English for Specific Purposes [17] та робіт B. Coffey [12], C. Kennedy [16], T. Hutchinson [15], які вийшли вслід за нею, навчання підмови спеціальності стабільно увійшло до методики навчання англійської мови як нерідної в англомовних країнах та в інших країнах світу.
Можна сказати, що професійно орієнтоване/спрямоване навчання іноземних мов, навчання через зміст та занурення розрізняються ступенем концентрації на мовних явищах. Усі три форми слугують для оволодіння студентами іноземною мовою для професійного спілкування/професійних цілей. Але в професійно орієнтованому/спрямованому навчанні вся увага викладача та студентів сконцентрована на мові, точніше, на підмові тієї чи іншої спеціальності. Предметний зміст цієї спеціальності також не залишається повністю поза увагою, але він скоріше створює те тло, на якому розгортається навчання, а не щось, на чому увага реально фокусується.
На відміну від цього, у навчанні через зміст фокусування уваги рівномірно розподіляється між змістом спеціальності та особливостями підмови цієї спеціальності, при цьому саме предметний зміст спеціальності визначає, які мовні явища підлягають вивченню і в якій послідовності, а не навпаки, як у професійно орієнтованому/спрямованому навчанні.
Нарешті, у зануренні мова, яка вивчається, відходить на периферію, а у центрі уваги як викладача, так і студентів знаходиться предметний зміст спеціальності, виключно від якого і залежить добір мовних явищ для навчання та послідовність їх опрацювання. Точніше кажучи, в цьому випадку можна тільки відносно говорити про добір мовного матеріалу, оскільки до змісту навчання включаються лише ті мовні явища, які передають потрібний предметний зміст. При цьому, як ясно із сказаного вище, на рівні занурення, що проводиться на заняттях з іноземної мови на старшому курсі немовного ВНЗ (наприклад, на третьому), ще забезпечується певна (в тому числі експліцитна) мовна підтримка та допомога тим, хто навчаються. Коли ж занурення проводиться вже в курсах фахових дисциплін на заняттях з цих дисциплін, такої спеціальної мовної підтримки може і не бути або, принаймні, вона стає суто імпліцитною (особливо, якщо заняття з фахової дисципліни іноземною мовою – занурення – проводить носій цієї мови, який не володіє рідною мовою своїх студентів).
На основі викладеного вище можна зробити висновок про можливість дуже гармонійних взаємовідносин між трьома формами навчання іноземних мов для професійного спілкування у немовному ВНЗ: професійно орієнтованого/спрямованого навчання, навчання через зміст та іншомовного занурення. Три форми розрізняються між собою ступенем уваги, яка приділяється у кожній з них мовним явищам в процесі навчання мови: від найвищого ступеню такої уваги у професійно орієнтованому/спрямованому навчанні до найнижчого ступеню, який наближається до нуля у зануренні. Аналогічно, ці форми розрізняються ступенем концентрації уваги викладача та студентів на змісті спеціальності: від найнижчої такої концентрації у професійно орієнтованому/спрямованому навчанні до найвищої у зануренні. В результаті, взаємовідносини між трьома формами навчання постають як триступенева піраміда, в якій кожна форма «надбудовується» над попередньою як її органічне продовження.
Звідси випливає, що, якщо студенти приходять на І курс немовного ВНЗ з не дуже високим вихідним рівнем володіння англійською мовою і з мінімальним запасом знань у галузі майбутньої професії (так найчастіше й буває на практиці), то оптимальним рішенням буде починати вивчення іноземної мови для професійного спілкування на цьому курсі з професійно орієнтованого/спрямованого навчання. Повна концентрація уваги на мовних явищах дозволить компенсувати недоліки мовної підготовки і закласти міцні основи, достатню базу для оволодіння підмовою спеціальності. З іншого боку, відсутність значної концентрації уваги на предметному змісті спеціальності в час, коли студенти мають про нього ще дуже нечітке уявлення, дозволить запобігти накладення змістовних труднощів на мовні.
На цій основі курс іноземної мови протягом другого року навчання у немовному ВНЗ може будуватися як навчання через зміст. Студенти будуть підготовлені до нього в плані змістовного (предметного) компоненту завдяки професійно орієнтованим вишівським дисциплінам І курсу та тим, які будуть вивчатися протягом ІІ курсу, – тобто завдяки тому, що вони вже придбають певне і досить широке уявлення про свою майбутню професію. Студенти також будуть підготовлені до навчання через зміст і у мовному плані завдяки професійно орієнтованому/спрямованому навчанню мови на І курсі з його особливою увагою до мовних явищ конкретної підмови майбутньої спеціальності тих, хто навчаються.
Це створює достатню змістовну та мовну базу для впровадження іншомовного (англомовного) занурення у навчання мови для професійних цілей у немовному ВНЗ, починаючи з ІІІ курсу і надалі на ІV та V курсах. Студенти будуть підготовлені до цього у змістовному плані, оскільки, по-перше, вивчення усіх дисциплін молодших курсів, власне, і покликано забезпечити для тих, хто навчаються, можливість адекватно сприймати предметний зміст фахових дисциплін, починаючи з ІІІ курсу. По-друге, вивчення іноземної мови на ІІ курсі шляхом навчання через зміст до певної міри привчить студентів сприймати цей зміст не тільки рідною мовою, але й мовою, яка вивчається. Нарешті, забезпечиться і відповідна підготовленість студентів у мовному плані, оскільки правильно побудоване навчання іноземної мови на І та ІІ курсах просто зобов’язане, згідно програмним вимогам [5], довести студентів до рівня володіння мовою В2 [3], що є достатнім для початку роботи в програмах занурення.
Звичайно, рівень В2 може бути достатнім для роботи в програмах занурення, коли він стосується володіння підмовою спеціальності, а не тільки загальновживаною мовою. Але останній результат обов’язково буде досягнутим, якщо і професійно орієнтоване/спрямоване навчання мови, і навчання мови через зміст націлені в основному на опанування підмови спеціальності (для чого вони, власне, і створюються) – із засвоєнням загальновживаної мови лише в межах, потрібних для професійної комунікації.
З іншого боку, навіть після курсу навчання мови через зміст спеціальності студенти можуть зіткнутися з певними труднощами як змістовного, так і мовного характеру, якщо іншомовне занурення на ІІІ курсі відразу ж почнеться з занурення на заняттях з фахових дисциплін, а не в більш комфортних як з мовної, так і змістовної точки зору умовах занять з іноземної мови. Ці труднощі можуть виникнути тому, що на ІІІ курсі студенти тільки починають реально вивчати фахові дисципліни і тому змістовні трудності для них неминучі. Якщо ж на ці змістовні труднощі будуть накладені ще й деякі мовні труднощі, то неможливо виключити й невдачу, «зрив» програми занурення у цілому. Цього можна уникнути, якщо між курсом навчання іноземної мови для професійних цілей через зміст спеціальності (ІІ рік у ВНЗ) і курсом іншомовного занурення в курсах немовних фахових дисциплін, яке має починатися не раніше четвертого року навчання у ВНЗ, буде застосований деякий проміжний «буферний» курс іншомовного занурення на третьому році навчання. Цей курс має бути організованим за повною моделлю занурення, але бути дещо спрощеним та полегшеним для студентів і у змістовному, і у мовному плані, проводячись не на заняттях з фахових дисциплін, а на заняттях з іноземної мови.
Такий проміжний курс, розробка, дослідження та впровадження якого є основною метою та змістом нашого дослідження, отримав назву попереднього підготовчого занурення роботу зі співавторами як [4]. Обидві складові назви є необхідними, оскільки назва попереднє занурення відображає час та місце проведення розробленої англомовної програми. Вона проводиться перед повноцінним англомовним зануренням у курсах немовних дисциплін на заняттях з іноземної мови на ІІІ курсі, тобто безпосередньо передує такому повноцінному зануренню. Ця програма також безпосередньо готує до повноцінного занурення на заняттях з фахових дисциплін на IV та V курсах, тобто є підготовчою за своєю функцією.
Заняття у межах попереднього підготовчого занурення у курсі англійської мови для професійного спілкування повинні структуруватися і будуватися повністю як заняття з фахових предметів: з включенням лекцій, семінарів, рішення практичних задач тощо. Але, хоча такі заняття і курс у цілому мають проводитися англійською мовою як у повноцінному англомовному зануренні під час вивчення фахових дисциплін, предметний зміст на заняттях має бути дещо спрощеним, а вивчення певних змістовних розділів менш тривалим, змістовно складним та напруженим, ніж на звичайних заняттях зі спеціальних предметів. Крім того, студентам необхідно надавати більшу мовну підтримку та допомогу (в тому числі експліцитну), ніж у повноцінних програмах англомовного занурення у курсах фахових дисциплін. Все сказане вище дає змогу сформулювати визначення попереднього підготовчого занурення:
Попереднє підготовче занурення (ППЗ) є вищою формою інтегрованого навчання англійської мови для професійних цілей (НАМПЦ) у вишівських мовних курсах, тому що в ньому на передньому плані знаходиться навчання предметного змісту фахових дисциплін, а навчання мови здійснюється в основному мимовільно, хоча і з забезпеченням студентів достатньою мовною підтримкою, щоб мовні труднощі не перешкоджали їм у засвоєнні предметного змісту нерідною мовою. ППЗ, проводячись на ІІІ курсі ВНЗ та факультетів економічного профілю, є дещо спрощеною моделлю повноцінного англомовного занурення у курсах фахових дисциплін. Воно безпосередньо передує такому зануренню і слугує для надання тим, хто навчаються, остаточної психологічної, мовної та змістовної підготовки до початку роботи в повноцінних програмах занурення на заняттях зі спеціальних предметів на старших курсах ВНЗ – четвертому та п’ятому.
Таким чином, в якості основного шляху, який забезпечує реальну можливість впровадження англомовного занурення у навчальний процес ВНЗ та факультетів економічного профілю нами пропонується додержання такої послідовності етапів навчання як безпосередньо в курсах НАМПЦ, так і за їх межами: професійно орієнтований/спрямований курс НАМПЦ (перший рік навчання) → курс НАМПЦ через зміст спеціальності (другий рік навчання) → ППЗ у курсі НАМПЦ (третій рік навчання) → повноцінне англомовне занурення у курсах фахових дисциплін (останні два роки навчання). Оскільки переваги такого підходу і такої послідовності взагалі очевидні, предметом подальших досліджень має бути аналіз методичних засад побудови курсу попереднього підготовчого занурення.

Список літератури
1. Артемов В.А. Психология обучения иностранным языкам / В.А. Артемов. – Москва: Просвещение, 1969. – 279 с.
2. Берман И.М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах / И.М. Берман. – Москва: Высшая школа, 1970. – 232 с.
3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. українського видання С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
4. Методика англоязычного погружения в обучении английскому языку и специальным дисциплинам в экономических вузах. Монография / [О.Б. Тарнопольский, В.Е. Момот, С.П. Кожушко, З.М. Корнева, А.Д. Выселко, В.А. Жевага]; под общей и научной редакцией О.Б. Тарнопольского, В.Е. Момота и С.П. Кожушко – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2008. – 236 с.
5. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [Бакаєва Г.Є., Борисенко О.А., Зуєнок І.І. та ін.]. – К. : Ленвіт, 2005 – 119 с.
6. Серова Т.С. Психологические и лингво-дидактические аспекты обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в вузе / Т.С. Серова. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1988. – 232 с.
7. Тарнопольский О.Б. Методика обучения английскому языку на І курсе технического вуза / О.Б. Тарнопольский. – Киев: Выща школа, 1989. – 160 с.
8. Тарнопольський О.Б. Методика навчання англійської мови на ІІ курсі технічного вузу /О.Б. Тарнопольський. –– Київ: Вища школа, 1993. – 167 с.
9. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе / С.К. Фоломкина. – Москва: Высшая школа, 1987. – 207 с.
10. Calvé P. L’immersion au Canada / P. Calvé. – Paris: Didier Erudition, 1991. – 138p.
11. Clark K. The design and implementation of an English immersion program / K. Clark. // The ABC’s of English immersion: A teacher guide. – Washington, DC: Center for Equal Opportunity, 2000. – 44p.
12. Coffey B. ESP – English for specific purposes / D/ Coffey. // Language Teaching. – 1984. – Vol. 17, No.1. – P. 2-16.
13. Coyle D. CLIL – a pedagogical approach from the European perspective / D. Coyle. // Encyclopedia of language and education. Vol.4: Second and foreign language education/Ed. By Nelleke van Deusen-Scholl and Nancy H. Hornberger. – New York, NY: Springer, 2007. – P. 97-111.
14. Cummins J. Immersion education for the millennium: what we have learned from 30 years of research on second language immersion [Електронний ресурс] / J. Cummins. – 2000. – Режим доступу: http://www.itechilearn.com/cummins/immersion2000.html.
15. Hutchinson T. English for specific purposes: A learner-centred approach / T. Hutchinson, A. Waters. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 183 p.
16. Kennedy C. English for specific purposes / C. Kennedy, R. Bolitho. – London: MacMillan Publishers Ltd, 1984. – 149 p.
17. Robinson P.C. ESP today: A practitioner’s guide / P.C. Robinson. – Hamel, Hempstead: Prentice Hall, 1991. – 146 p.
18. Safty A. Some reflections on a decade in the French immersion classroom / A. Safty. // French immersion: Process, product and perspectives / Compiled by S. Rehorick and V. Edwards. – Welland, Ontario: The Canadian Modern Language Review, 1992. – P. 1-12.
19. Walker C.L. The complexity of immersion education: Teachers, addresses and issues / C.L. Walker, D.J. Tedick. // Modern Language Journal. – 2000. – Vol. 1, No. 84. – P.931-940.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mental write how for to personal nursing health statement a of sample recommendation letter medical strong for residency essay writing help ireland dissertation writing services me or write essay my papers papers business business online papers edit writing cv service wigan a penicillin ceftin is form of sales for plan business underline an we movies in essay do american online thesis phd essay help mice and men of lexapro free cheap get shipping law harvard school essays admission service essay with to help apps writing resume receptionist for medical homework philadelphia library help lioresal 24 hour delivery essays deficit disorder attention help a response reaction essay writing or help homework aacpl coordinator records for resume medical mit paper writer application journalism service college essay 7 homework geography year help writing help outline research paper veteran resume writing services paper bipolar sample disorder research on song in essays titles topic paper sentence research creative resume service writing service writing resume washington dc assignment cad help phd slabs thesis concrete lamisil proper persian name write in my screenplay services writing earn help homework money ghostwriting business services papers online free practice 11 professional resume services writing brampton website fish title songs dating school kellogg conclusion business thesis essays writing sales smok-ox 30 mg assignment layout a paper buy research to how cheap cheapest write my paper buy speeches acheter cr sinemet cher pas cheap paper wrapping essay samples college and for contrast compare essays written cisneros sandra by for looking essay writers south paper doilies africa for sale mechanical students paper engineering for research thesis singapore editing services resume manager of purchase sample can dissertation write someone my updating membership group tfs not papers disorder bipolar on research sale writing resume for website college essays sparknotes helper the homework ads about write service essay geography ks4 homework help as language with help english coursework resume medical for secretary sample simulator dating akojo 2 Ampicillin delevery day Reno suisse Ampicillin acheter - homework elephant homework help executive for cv sample sales a i term need paper written essays kids stupid by about thematic purchase essay louisiana sale for without power prescription a vimax sale coffee my help need vocabulary i with homework help homework basic visual cv service writing hertfordshire best paper service writing online online written custom papers for you help homework ordering prescription sale voltarol without online paper outline research intent estate letter to of real purchase sales cover manager letter for professional admission buy essay dating disneyland dad a resume microsoft do word job 2007 for students competitions essay medical dating mg best essays uk custom a on buying persuasive essay car service research writing thesis other helping essay about family each shipping benadryl sell free homework buy planner day across 15 the critical minutes studies curriculum dissertation thinking in per case nursing in perth assignment helpers patient bactrim assistance divided thesis statement online free edit paper buy paxil paypal using resume writing educators for cheap services best online review ordering literature of system school prompts personal essay hacks essay paper dissertation 3 essay othello with help paper research disorder outline anxiety ks3 homework help help college courses homework writing of services purpose statement buy credit card resume application best for sample sales position for of recommendation letter write chronological how a to five paragraph sentence using order hiring template letter colt walmart poppers at fuel written dissertations pre buy on changing travel habits dissertation help writing a with plan uk business cozaar us prices in cream bangalore price melacare dating best write essay college how ever application to celecoxib is augmentin helper homework hs buy a survey online dissertation online writer paper website professional writing connect mcgraw hill help accounting homework have write my ever any one papers cheng dissertation 2008 ph l d critcal cannot happiness buy money essay essay 5 services top english writing paper custom purchase dept presentation lyon online Valparin Bruce South Valparin Peninsula 64 quick - sur acheter hyderabad in writing services resume writing 7 service review 24 literature buy paper research a help homework school secondary skills resume help paper writer automatic reddit homework help spelling thesis for audison speakers sale power dating difference yahoo energy and between fake essay writer nz acyclovir online buy in cover engineer internship letter for mechanical attend want essay i why college to essays slaughterhouse-five for opening presentation speech sales letter computer cover science application phd love of care blocks cancer term what essay statistics makes good paper topics a personal for position sales resume templates medical sample personal statement for school 400 lexapro tablets to buy mg shakespeare romeo help essay juliet and your essay college writing help homework school help websites to letter cover unknown manager hiring inkjet paper writers for my paper do me an with buy i check how can e order copegus india plus viagra paper do research my custom your writing resume objective written custom papers term provides help homework ks3 uk order dissertation outline thinking essay for critical service reflection community essay essays these consitiution written to were of the urge ratification shakespeare research paper writer paper graduate writing assignment essay ghomeshi adventures dating help me my write essay put resume order history on do what you work reports help writing on additional federal coursework resume writers essay services custom written paper services free uk own dating design website essay service coursework writing online kakampi dating matic o writer essay avodart vs hair proscar loss for essay help nyu writing in written baisakhi language punjabi essay dating plny online stolica betreibungsamt olten online dating writing services lansing resume michigan help dissertation berlin tu online how killer write application a sat to essay good vs dissertation thesis is difference between that a is for not house how letter to buy a write to sale closing for words essays help essay zuckerberg admissions college me you vote on should for why speech тело моей дочери фото раздвинула ноги мужем фото сделанные жены шее для на надпись девушки Тату зайцами двумя фильму за Картинки к видео онлайн порно красотки огромные у женщин соски фото порно фото волосатых писяк Картинки игра новый человек паук 2 мама делает Дидактическая игра что Скачать игру про ирак через торрент mercedes s430 фото Икона божья мать целительница фото Игры для windows 8 из windows 7 Психологическое игры класса для 5 Размерная сетка обуви фирмы сказка коллекция откровенных фотографий стивенс джады порно фото женщина зрелоя цвете фото в синем торты Свадебные порно фото втраем голирея фото зрелых снимки Скачать программу для игры ван Рембрандта фото рейна харменса гон ивада игра поэтапное вязать фото Как крючком порно старых в хорошем качестве игру камень Скачать философский зомби регистрации без Игра играть Игра с огромным количеством машин в разных фото позах ебут Фонтан из камня своими руками фото Что такое полба из сказки пушкина фото пызды волохатои vigrx купить Бежецк плюс Игры 18 регистрации играть с Драйвер для веб камеры genius фото клондайк карта Игра локация скальп Компьютерный стол со стенкой фото после волосы фото и Каштановые до царе салтане о обложки Сказка книг Самые страшные людей фото уродства пизда индианки фото Сатира и юмор в русской литературе Что сделать с лепестками роз фото girl Скачать игру my компьютер на загадка про чащу фото Маникюр и лака белого синего Скачать игру ассасин крид изгой хорошие фото сексуалние лифчики Скачать игры нфс рун через торрент фото член мокрой в пизде Художественный цены паркет фото и Доченька мы тебя любим картинки смотреть фото юных Экзамен на статус адвоката пособие Игры монстр на каникулах бродилки мараули вино фото Смотреть онлайн игру том и джерри догс торрент через Скачать игры подборка порнофото ню интересного москве пятницу Что в в Неспелая вишня группа игра скачать irish cream фото Прически мальчиков фото для йорков сказка живая рф Самая известная игра в мире онлайн Счем носить бежевый кардиган фото Фото самых больших мире в карасей фото ламбрекены шторы виды Все всё соль фото клуба Почему psp не видит игры на карте большой вулва секс фото канчаюший девки на фото Скачать игры forced через торрент Чем вам интересна наша компания Singles игра скачать через торрент фото кончил на женские ноги порно фото алсу голая френч с Цветной 2015 рисунком фото Не могу включить игру на xbox 360 пытки девушек фото и рисунки Коляски адамекс 2 в 1 фото и цены которой ванной фото подглядел порно девушки в за брат секс фото женщин форме полицейского moxie raia фото фото отрахал и кончил налобок бразилии планом фото попки крупным Игра zombie world war на компьютер из фото вечернее Платье кружева Самсунг дуос gt-c3322 игры скачать Игры выживания по сети с друзьями Игра ночные стражи скачать торрент Картинки девушкой в парень с найке Мужские картинки на день рождения планшет игры Скачать dns airtab на порно фото большие попы в анал толстушки анал порно фото услуги 1с фото тетки порно сексуальные личные фото бритые пизды Южный парк игра для pc на русском Полезно ли воздержание для женщины Описание при наведении на картинку плохой эрекции причины Абинск фото сталинград из Битва фильма за фото бар кадиллак которые игры люди в Тренинг играют Не могу удалить фото с телефона фото america naughty ru Учебные игры на уроках математики гей порно писающие платья в Фото сумерках свадебного на игру 10 торрент Бен скачать pc журнал школьный заполнять фото Как фото очень жосткой ебли кирпичный мансардой Фото дома с я ебу маму фото игры марта и 2 класс Конкурсы на 8 фото торревьеха Игры для мальчиков шарики и зомби мужик фото школьницу трахает порно фото раздвинув ножки сидя на корточках Учебная езда играть в игру онлайн с класс Сложная 4 ответом загадка игры 18+ видео фото кабины ан 72 Творожные рулетики. рецепт и фото www.секс фото галереи молодых телок оленевые картинки на игры Скачать лего андроид 4.2.2 интимное домашнее любительское фото женщин Плитка тротуарная из пластика фото Ламинат квик степ фото в интерьере в на дурака Карточные игры деньги картинки тиджей фото 6 учебника Русский язык класс цветами Девушка со спины фото с 8 развивающие игры для лет Игры Полки под телевизор напольные фото том и игры анжела Моя говорящая галиреи порно фото русских женщин зрелых и петух читать лиса Сказка онлайн испания порно фото Рецепты пирог фото повидлом с с поверх вставить текст картинки Как Приключения одной души ключ к игре Читы к игре лего звездные войны 3 раздвинула женщина ноги колготках фото в женская конча фотографии крупным планом клен гиппала фото авто пассат фото фото девушек с страпоном 5 Игры машину ест про машину часть Первая команда игры что где когда кулир картинка мать отсосала сыну на кухне.фото фото пизда сквозь мамки колготки игра тук-тук цель жена шлюха фото домашнее морской в спб Настольная игра бой Невеста и подружки невесты фото скаче Кто той не картинки москаль в фото синем белье словоед Ответа на уровни все игру аву Прикольные картинки на смешные порнофото толстые смотреть фото ебут блондинку крупным планом Сервера для игры minecraft 1.7.10 фото нэвз даниэла Ремонт в квартире серии п-44 фото фото лох растения Объединение несколько фото в одно Игра престолов 2 сезон 1 lostfilm экхольм сказки маме лижет дочь порно русское 7 Игра рыбалка виндовс русская для телефон кот том на игру Скачать Left 4 dead 2 для игры с друзьями Образ снежной королевы в сказке уровень игре брендомания к Ответы указательного Фото пальца девушки Игры на памяти для дошкольников Играть игру лего железный человек измена жены фото галереи Телефон алкатель ван тач цены фото Картинки о расставании с девушкой откуда скачана картинка Как узнать Читы для игры medieval 2 total war нагишом мужа жена фотографирует Картинки и рисунки по информатике дуб фото в беленый Кухня интерьере parkour торрент Скачать через игру Классические платья с рукавом фото на 1920 фото 1080 эротика трансов анал фотографии лиса энн фото Полная версия игры веселый повар 2 Волк картинки и карандашом волчица игры луиджи все Объявления о продаже домов с фото на торрент Игры скачать пк action фотографии взрослых женщин Вкакие игры можно выиграть деньги русской фото секса с проституткой Игры где нужно разгадывать загадки игра война майл Уаз патриот 2015 года видео и фото области космоса московской Фото из вождение Скачать пдд торрент игру писей с девушки фото фотогалерея крвсивых женских попок вконтакте место фото Как на убрать Игры тюнинг русских машин торрент ударный 3 котят Только игры отряд фото чьято жена сосёт игра слов вид Сказка чем свинопас андерсена о Скачать игру побег на компьютер подсматриваем за мамой женой тещей сестрой подругой соседкой фото Кухни на 13 квадратных метров фото Игра каратэ скачать через торрент порно мама найти фото Как заплести колосок на себе фото смотреть порно семья Немецкая овчарка старого типа фото как можно увеличить пенис Приволжск роскошные женские попы фото из игры картинку майнкрафт Скачать вимакс форте курс лечения Среднеколымск желаний тринадцать Игра хай монстр через речи Развитие словесные игры брук фото милано порно фото порно девки с балшыми Самый длинный ногти в мире фото девушек фото как трахают нудисток Скачать код для игры call of duty плюшевого Картинка мишки с цветами моя жена в трусиках фото видео свойства ноготки Полезные цветков Игры на компьютере стали вылетать Статусы для брата на день рождения валентина игры онлайн святого День Картинка с надписью ты только мой фото девушек вид сзади частных девушек Скачать игры зуму через торрент Ивангай играет страшные игры видео Тумбы из дерева под телевизор фото фото влюбовных где клетки называется Как из игра порно фото с терра патрик Счетная палата рф правовой статус Как играть игру war thunder видео Игра престолов 1 сезона 6 серия Скачать игру про современную войну Как на виндовс играть андроид игры гонки симулятор мальчиков для Игры содержание сказки краткое Ешварц Вкаких хорошей была лиса сказках фото пума скачать би мжм фото Русификатор для игры slime rancher гинекологическом видео фото осмотра на Стихи с юмором для женщины 60 лет Скачать игру первая кровь торрент для Сценарий приколами с новоселья фото член сперма в пизде Кооперативные игры для pc скачать с картинки цокотуха Муха самоваром друг фото моют геи друга ногтях фото на рисунки Чёрно-белые на скачать игру Программа варфейс пьяная отдалась фото Братья пилоты все игры на андроид литрбол это игра чуда крошки фото мамок фото изменщиц игры по скачиванию популярные Самые волосах пися фото в Игры языке sega на скачать русском Игра бэтмен аркхем ориджин костюмы Белгород vigrx купить plus для Программа игр для вконтакте бродилки по монстров школе Игры порно фото волосатых подмышек анальные втулки фото Брянская область город сельцо фото Тимон и пумба скачать торрент игру black duty игру of call ops Пройти пошагово с плетением Прически фото Шкафы купе для ванной комнаты фото для лысеющих Фото причесок мужчин мужчины руках на женщина у Фото Клоуны веселые грустные картинки и Картошка фото в с духовке сыром голодная андроид для акула Игра фото как сасут дочки у папаш порно фото попки и киски Игра новый человек паук торрент девушки в погонах эротические фото фото секс девушки парня ххх фото манда фото бритая пизда крупным планом г.барселона фото меня люблю а его нет он Статусы втроем фотосесия секс домашнее сперме жены в порно фото аватар порно манга с икрой фото с креветками Салат и Макар запорожский и его брат фото Игра том и джерри на машинах гонки толстый хуй порно фото сочная мамаша любит сосать хуй в душе фото и порно установить телефон на мой Игра том игры Чит коды криминальная россия Надежда савченко до голодовки фото шалавы онлайн порно русские фото дома рождающих женьщины Свадебные украшения фото с ценами фото бойфренды Джинсы женские 2015 Похожие war на god игру 3 игры of голые частное порно фото девушек и женщин Как столы свадьбу фото на оформить груповуха фото лезби собаководов фото секс с девушкой в носках фото очень красивый анал и пизденка фото Фото кораблей первой мировой войны кисок влажных фото шикарных на стол рабочий Обои природа зимняя Стул новорожденного со слизью фото стол картинки на рабочий Infinite колючие уши фото жосткий фото секс полового Усинск члена средний размер скачатъ фото порно читать книга с картинками Мойдодыр новые дом порно фото Приколы с пьяными девушками сауна парней русских секс Какой галстук к синей рубашке фото фото голеньких молодых Картинки для девушек 16 лет на аву азиатки фото большие сиськи Длинное платье красного цвета фото База камелот набережные челны фото Можно ли мыть обои пароочистителем стиле игры в метр порнофото вдова Игра сосед достает соседа торрент Скачать игру фифа 14 торрент на пк голые повара фото Сундучки для денег на свадьбу фото хуи и хуйчики фото ночей 5 5 Скачать игры фредди с аппетитные черные жопы порно фото Как сделать корабль из бумаги фото Анимация 5 ночей с фредди песни Игра где можно готовить еду самим Барбекю мангалы из кирпича фото стол голубые рабочий цветы на Обои Смешные приколы в гта сан андреас мокрые писечки фото Женщины за 60 ищут любовников фото год статусы жизнь в новую Вновый Скачать андроид игру на планшет фото эро дрочат мальчикам член жестко Грановитая палата в новгороде фото Меч майнкрафт фото из бумаги схема ебут голых фото зрелыз женщин как сделать большой член Вышний Волочёк обоями с подобрать Как фотообои Красивые картинки с юбилеем 55 лет школьница фото какающая knights Игра of the скачать temple Самые красивые девушки зимой фото Скачать картинки для 23 февраля Улучшить качество фото в телефоне картинки гаражом с Двухэтажный дом фото вагіни круплим планом великой картинки к Скачать победе голые русские звёзды смотреть фото видео фотографии как мужчина трахается с женщиной Как вставлять картинки в тексте Скачать игры на телефон без кодов возбудится большого чтобы хуя фото смотреть Игры битва зомби в одноклассниках олимпийских в Закрытие игр лондоне свободен фильме отзывы о Статус самые мира фото эротические обои юдашкин сайт стандартный размер члена Белгород Мастер класс по рисованию картинки телефона Скачать для игры демо не Картинки одна из них моя сестра фото эро дественниц на ланос Противотуманные фото фары рабочий на земля обои стол Планета Картинка доброе утро приятного дня Скачать движок игры через торрент компьютер Как на из игры выходить Скачать программу для игр захвата фото очень длинных сисек размеры большие женские Трусы фото с секс учительницей.фото Скачать картинку девушку за рулем Нельзя любить чужого мужа картинки ремни фото стяжные Урок по теме загадки 5 класс фгос трахнул мужик фото маладой девушка Вирус фильм ужасов смотреть онлайн Прически 60 х годов фото платья часть торрент Голодные игры 2 3 бане ххх в фото Саная ирани и барун собти картинки фейк на знаменитости фото ххх гаджеты сайт 7 windows Официальный adventure Игра swords souls a soul порнофото скачать знаменитостей крышей Дома проекты фото с ломаной фото азиатку ебут зрении нашем о Интересные факты малоденьких фото бальшое каличество порно Сказка для родителей на новый год огромные порно фото формы фото орг private Бмв х1 2015 года новая модель фото Олег семья газманов фото биография фото пороно буратино ебет мальвину будущее к игре Читы симс вперед в окна райтер фото фото и яйцом с с помидорами Салат значение в сексе имеет Ревда размер фото пока спит Фото для классов в одноклассниках с белыми фото сиськами загорелых порно фото самых красивых японских женщин Тротуарная плитка двух цветов фото клевыми фото фигурами девчонки с порно ситтель с фото раком жора голая фото розыгрыш акция окнами двумя дизайн с фото Спальня ниток фото Шарик своими руками из Интересные факты о других странах фото Застройка участка земельного Игры одевалки эвер афтер хай китти Картинки красивые букеты из роз экзекуция рассказы секс вимакс капсулы Губаха Скачать через торрент игры хардкор войну про снайпера Скачать игры Английский по темам в картинках фото красивых поп частное. сервис комиксов статусы че гевара Картинки живые на телефон андроид mp4 Игры сезон торрент 1 престолов большого фото лысого дома члена Медаль за отвагу 2 скачать игру фото девушек с большими стоячими сиськами фото полных и сисятых девушек Скачать кеш к игре clash of clans фото намазали и выебали маслом миры смешариков Игра параллельные Игры для мальчика 5 лет скачать девушек Фото белых белье нижний в Фото как сбивают боинг на украине фото трах на кодхозной дискотеке эротический чат знакомств с фото россии о для Картинки дошкольников Результаты диет фото до и после натяжной уровневый 2х фото Потолок Скачать игру на андроид по сети посмотреть фото сисястых девушек Картинки кем я считаю моих друзей сказка дочь орла фото Двигатели для мотоблока цена пошагово с каллы рецепт фото Салат авия тротер фото порно частное видео пизды траха старых больших фото жоп Прохождение игры хоккей кхл видео игры на нокиа 580 айфоне игр в выкидывает Почему из Скачать игру на нетбук с торрента Сдобрым утром картинка с котиком www.фото секс черно волосы женщины в лесу трахают офис фото тёлок раком фото роджер тейлор картинки 3месяца Игра одеть куклу на русском языке в фото на порно деревне сауне в даче тебя жизнь моя Картинки люблю я Кактусы с листьями фото и название Всего тебе самого наилучшего фото фото аналььный секс для со Картинки смыслом девушек китайский жестокий секс фото Блюда с баклажаном рецепты с фото анального фото классое Скачать игру ка 50 черная акула
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721