ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Потюк Ірина Євгенівна
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
м. Тернопіль

У статті проаналізовано специфіку оволодіння англомовною комунікативною компетенцією у немовному навчальному закладі як невід’ємного компонента іншомовної професійно спрямованої комунікативної компетенції студента. Автором виокремлено та охарактеризовано основні форми і види професійного спілкування студентів немовних спеціальностей.
Ключові слова: комунікативна компетенція, іншомовна професійно спрямована комунікативна компетенція, студенти немовних спеціальностей, форми і види професійного спілкування.
Пути оптимизации межличностного иноязычного коммуникативного взаимодействия студентов неязыковых специальностей.
В статье проанализирована специфика овладения англоязычной коммуникативной компетенцией в неязыковом учебном заведении как неотъемлемого компонента иноязычной профессионально направленной коммуникативной компетенции студента. Автором выделены и охарактеризованы основные формы и виды профессионального общения студентов неязыковых специальностей.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, иноязычная профессионально направлена коммуникативная компетенция, студенты неязыковых специальностей, формы и виды профессионального общения.
Ways of optimization of interpersonal foreign communicative co-operation of students of unlinguistic specialities.
Specifics of mastering the English-speaking communicative competence in unlinguistic educational establishment as an integral component of professionally directed communicative competence of the student have been analyzed in the article. The main forms and types of professional communication of the students of unlinguistic specialties have been highlighted and characterized by the author.
Keywords: communicative competence, foreign professionally directed communicative competence, students of unlinguistic specialities, forms and types of professional intercourse.


Спілкування – це багатоплановий процес налагодження і розвитку контактів, який передбачає обмін інформацією, певну стратегію та тактику взаємодії, сприймання й розуміння співбесідниками один одного, тобто задоволення їхніх комунікативних потреб.
Серед основних факторів спілкування виділяють наступні: адресант, адресат, повідомлення, тема розмови, канал, за допомогою якого передається інформація, оточення, у рамках якого відбувається спілкування, функція повідомлення та код [1, с. 52].
Оскільки будь-яка мова – це код, то існує поняття комунікативного коду, яке трактується як мова або її різновиди (діалект, сленг, стиль тощо), а також немовні засоби (паралінгвальні, інтонаційні тощо), якими користуються учасники комунікативного акту [1, 327], а під впливом контексту чи ситуації спілкування засоби мовного коду можуть варіювати, що дає змогу стверджувати про можливість виокремлення не лише функціональних стилів мови, а й інших категорій, зокрема реєстрів спілкування – варіантів мови, що розрізняються у вживанні в залежності від ситуації їх використання [5, с. 96] – нейтральний, офіційний, дружній та фамільярний реєстри [12, с. 10].
Усвідомлюючи, що специфіка оволодіння англомовною комунікативною компетенцією у немовному навчальному закладі порушує проблему мовленнєвої підготовки майбутнього спеціаліста і включає в себе поняття комунікативної професійно спрямованої компетенції, то при підвищенні фахового рівня студента немовної спеціальності переважає офіційний реєстр спілкування (рідше нейтральний), і саме в площині ділового спілкування ми й будемо характеризувати у статті аспекти комунікативної взаємодії студентів немовних спеціальностей (СНС).
Комунікативні вміння студентів немовних спеціальностей, на жаль, не відповідають належним чином вимогам часу і рівню знань, який вимагається від молодої особи після закінчення вищого навчального закладу (ВНЗ), тому метою нашої статті є дослідження особливостей формування у студентів вміння іншомовного спілкування у реальних ситуаціях та обґрунтування аспектів проблеми розвитку іншомовної професійно спрямованої комунікативної компетенції за допомогою стратегічно сформованих лексичних навичок.
Оволодіння лексичними стратегіями при вивченні ІМ у ВНЗ розглядається нами як компонент/елемент комунікативної компетенції на базі сформованої лінгвістичної компетенції, а саме лексичної як невід’ємної її складової. Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції передбачають здатність слухати, розуміти, розмовляти і передавати інформацію іноземною мовою, а за мінімальної кількості годин, відведених на вивчення ІМ на немовних спеціальностях ВНЗ, аудиторні заняття, в основному, доводиться присвячувати вивченню відібраного лексичного матеріалу.
Так, усі професійно спрямовані висловлювання СНС у сфері професійного спілкування (офіційний реєстр спілкування) здійснюються у двох формах: усній та письмовій, а їх спільною характерною рисою є продуманість змісту того, що потрібно висловити, цілеспрямованість, інформаційна насиченість, некатегоричність висловлювання. Воно завжди має мету, тему, усталені засоби і способи спілкування. Тема бесіди, виступу, як правило, визначена заздалегідь, тому спонтанність у висловлюванні думки зведена до мінімуму [7].
Згідно дослідження Л. Я. Личко [6, с. 30], типовими видами мовленнєвої діяльності є монолог: публічні звернення (виступи, повідомлення, інструктування, промови тощо), звернення до аудиторії (доповіді, звіти, презентації, лекції тощо) [4, с. 58], та інтерактивні види діяльності: діалог, полілог (обговорення, дискусії, бесіди, інтерв’ю, переговори тощо), практична цілеспрямована кооперація (обговорення документа, обговорення події, презентація чи конференція, яка не виключає можливості запрошувати слухачів ставити запитання протягом виступу тощо). Якщо у монологічному висловлюванні мовець перебуває на більш високому інформаційному рівні, у нього/неї є певний комунікативний намір, мета, чітка продуманість усіх етапів висловлювання, відсутність спонтанності і невизначеності, використання мовних засобів, що дозволяють продемонструвати власну переконаність і здатність переконувати слухачів, високий рівень ілюстративності, тобто він/вона підготовлений до виступу згідно заданої теми [3; 9], то діалогічне мовлення характеризується як така форма взаємодії партнерів, яка включає в себе в якості обов’язкового компонента не лише адресність висловлювання, оскільки ця особливість властива і монологічній взаємодії, але й установку співбесідника/співбесідників (якщо це полілог) на комунікативну реакцію-відповідь, причому зміст висловлювання (діалогічної комунікації) може бути зрозумілим за умови інтерпретації його усіх лексично значущих елементів. Якісні та кількісні характеристики діалогу (вибір мовного матеріалу, розгортання, повнота, побудова висловлювання тощо) залежать від ситуації спілкування і її параметрів, на які впливають такі фактори: 1) наявність або відсутність внутрішнього контакту між співрозмовниками (у першому випадку діалог характеризується стислістю, умовчуванням, паралелізмами у репліках; у другому випадку він може сполучатися з монологом; 2) мета висловлювання; 3) наявність рівності або нерівності його учасників у залежності від ступеня інформованості, посади, віку тощо [6, с. 32; 8; 10].
Зростаючі ділові та культурні взаємовідносини із зарубіжними країнами вимагають, щоб сучасні фахівці володіли навичками ділового листування, яке, на наш погляд, є типовим видом писемної професійно спрямованої діяльності СНС. Воно характеризується дотриманням правил мовного етикету писемного мовлення й передбачає використання мовленнєвих кліше і розмовних формул для вираження комунікативних намірів та дотримання правил ввічливості для зменшення категоричності висловлювання. На жаль, СНС ВНЗ, як показує практичний досвід, не мають уявлення про культурологічні особливості ділового писемного мовлення, що призводить до труднощів у писемній комунікації. Для їх усунення рекомендується надати в розпорядження студентів список розмовних формул для висловлювання типових комунікативних намірів, а навчання написання ділових листів найкраще здійснювати на підставі зразків [11, с. 23-25], адже при підстановці, трансформації та виконанні інших дій підстановчого характеру студенти набувають необхідних навичок та умінь, які реалізуються у продуктивному спілкуванні.
Вивчення іноземної мови СНС ВНЗ спрямоване на оволодіння ІМ за професійним спрямуванням, а тому також доцільним є ознайомлення студентів із автентичним матеріалом: оригінальними текстами із періодики, науковими статтями й доповідями, монографіями АМ. Серед основних завдань, поставлених перед студентами у процесі вивчення професійно-орієнтованої літератури на іноземній мові Т. П. Благодарна виділяє: отримання інформації, яка б доповнювала та поглиблювала навчальний матеріал, що опановують студенти у процесі вивчення профільних дисциплін навчального плану; формування необхідних навичок щодо подальшого самостійного читання літератури за фахом [2]. Методичним завершенням навчання читання професійно-орієнтованих текстів на ІМ є коментування в парах, групах чи мікрогрупах прочитаного (усно або письмово), де роль викладача зводиться лише до правильного спрямування дискусії студентів, розвиваючи у них, у такий спосіб, автономність у навчанні, адже саме на них, згідно новітніх освітніх тенденцій, лягає відповідальність за власне фахове навчання й оволодіння навичками читання з фаху, розуміння та інтерпретацію тексту, а також спілкування на професійно-орієнтовані теми.
Також в умовах іншомовної комунікації питома вага відводиться інтерпретації інформації на слух, тобто глобальному, докладному, критичному сприйнятті й розумінні монологічних та діалогічних англомовних мовленнєвих повідомлень на професійну тематику. Студенти немовних спеціальностей повинні вміти опрацьовувати такі типи аудіотекстів: розповіді, описи, розмови, телевізійні новини, програми про поточні події, інтерв’ю, оголошення професійного спрямування.
Так, процес формування лексичних стратегій у СНС як невід’ємного компоненту англомовної професійно спрямованої комунікативної компетенції здійснюється через навчання практично усіх видів мовленнєвої діяльності. У табл.1 наведено характеристику основних форм професійного спілкування, значимих для підготовки кваліфікованих фахівців.
Таблиця 1
Характеристика форм професійного спілкування СНС
Форма ділового
спілкування Реєстр
спілкування Вид
діяльності
1 2 3
Монологічне спілкування Офіційний 1. Публічні звернення
(виступи, інформування, інструктування, промови);
2. Звернення до аудиторії
(доповіді, звіти, лекції, презентації).
Інтерактивне спілкування Офіційний / нейтральний 1. Обговорення;
2. Одиничні бесіди;
3. Формальні дискусії;
4. Інтерв’ю;
5. Переговори;
6. Практична цілеспрямована кооперація
(обговорення документа, обговорення події тощо).
Ділове листування Офіційний 1.Заява;
2. Пропозиція, скарга, довідка;
3. Характеристика, висновок;
4. Запрошення, звіт, протокол, доручення;
5. Договір, контракт, ділова доповідь.
Читання професійно-орієнтованої літератури Офіційний 1. Автентичні тексти з періодики;
2. Наукові статті й доповіді;
3. Монографії АМ.
Аудіювання Офіційний Аудіотекст:
1. Розповіді, описи;
2. Розмови, інтерв’ю;
3. Телевізійні новини, програми про поточні події;
4. Оголошення професійного спрямування.

Професійне спілкування фахівців немовної сфери англійською мовою, як міжнародною, обмежене вищезазначеними формами і видами професійного спілкування, що характеризує використання мови наступним чином: 1) мова, яку використовує СНС, тісно пов’язана із обов’язками й професійною компетенцією мовця; 2) лексичний запас охоплює найпоширеніші та найбільш коректні для професійного спілкування лексичні одиниці і структури; 3) мова характеризується набором готових мовленнєвих формул та ідіом для формального й неформального спілкування у професійній сфері; 4) деякі граматичні явища набувають особливого значення в окремих ситуаціях, наприклад, умовні речення для переговорів або модальність для вираження можливості чи ввічливості [13, с. 9].
Отже, в ході нашого дослідження ми дійшли висновку, що на особливості професійно спрямованої міжособистісної іншомовної комунікативної взаємодії студентів немовних спеціальностей впливає рівень сформованості професійної компетенції мовця, який під час навчання у ВНЗ підвищується за рахунок вправлянь у таких видах мовленнєвої діяльності як монологічне й інтерактивне спілкування, ділове листування, читання професійно-орієнтованої літератури та роботі із аудіо текстами професійного спрямування.

Література:
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник. – К. : Вид. центр “Академія”, 2004. – 344 с.
2. Благодарна Т.П. Розвиток навичок роботи з професійно-орієнтованими текстами на початковому етапі вивчення іноземної мови / Т.П. Благодарна//Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки; Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: Збірник наукових праць. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Вип. 12. – X., 2008. – С. 65 – 70.
3. Бухбиндер В.А. Устная речь как процесс и как предмет обучения // Очерки методики обучения устной речи на иностранных языках. – К., 1980. – С. 65–93.
4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання д. пед. н., проф.. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
5. Казак Є. Г. Стиль, регістр і переключення коду // Проблемы современной лингвистики. – М., 1989. – С. 93–108.
6. Личко Л. Я. Формування у майбутніх менеджерів-економістів англомовної професійно спрямованої компетенції в говорінні: дис. … канд. пед. наук: спец.: 13.00.02 / Личко Лідія Яковлівна; Київський нац. лінгв. ун-т. – захист 26.03.09. – К., 2009. – 257 с.
7. Палюк Л.Г. Психологическая характеристика устного делового общения специалистов банковской сферы деятельности // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Дослідження молодих вчених. – К.: КДЛУ, 1998. – 231 с. – С. 44–49. – (Педагогіка та психологія. Методика навчання іноземних мов; вип. 1).
8. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению: пособ. для учителей иностранного языка. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.
9. Пассов Е.И. “Метод обучения” как категория методики // Проблемы коммуникативного метода обучения иноязычной речевой деятельности. – Воронеж, 1980. – С. 52–59.
10. Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи. – К.: Радян. школа, 1989. – 158 с.
11. Скляренко Н.К. Типологія вправ для навчання ділового спілкування та сучасні вимоги до них / Н.К.Скляренко // Навчання ділової англійської мови у Східній Європі: Міжнародна наукова конференція. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2004. – С 23-25.
12. Сусов И. П. Личностные аспекты языкового общения // Проблемы современной лингвистики. – М., 1989. – С. 8–10.
13. Ellis M., Johnson C. Teaching Business English. – Oxford: Oxford Univ. Press, 1994. – 238 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research your paper check online making plans etching press an harmful essay or homework helpful school admissions graduate essay help rem thesis koolhaas master should in tense what essay write my i dc executive services resume writing european help ap essay disorder anxiety paper research generalized college ruled paper buy writing companies speech party boston help homework tea flagyl online buying medication cheap paper philosophy buy a format for engineers freshers cv pdf mechanical thesis dissertation vs order essays for uk papyrus sale paper frankenstone meet and rockula dating flintstones online a medical statement school for personal writing for tips pharmacy ohne SX Tadalis Snow Lake american - SX rezept Tadalis essays writting help with Hydrea tablets with custom writing service chat essay best reworder write paper online my buy breast success cheap online project how margaret criticism to research essay a proposal on summary write short fuller Tri-Cyclen Ortho generic prices New best canadian Haven - on 2.5mg Tri-Cyclen Ortho written control gun with essay an se lacto-g service malaysia writing dissertation plagiarism no with review help i literature my need research help free paper services article rewriting seniors websites for dating top service writing essay review online for me can someone a song write on study abroad how put to resume plans five minute lesson to application membership write for how letter assignment bermuda essay triangle english get essay lithium battery enel8 ion do paper my term my in name write calligraphy essays get online checked writing custom essay city best fc new services writing resume in york express robaxin shipping doctors a have thesis write do thesis-komunikasi to help essay poverty best report site buy to book a mums homework for help dads homework decimal help homework arts performing help photosythesis how is helpful doing to help homework music does while concentrate listening service essay online at anger scmp for resume skills representative sales ks2 sats free online papers thesis database phd assignments to need write someone my written scientific essays order thesis online case studies disorders mood paper service discover masters writing processing research papers disorder auditory site dating usa in top 10 essay a level english help draft online paper canada reminyl programs help church homework seattle service writing resume writing descriptive essay outline bancassurance report on dissertation admission service editing harvard essay by essays written high school students help custom assignment section background dissertation homwork my do english papers write online breast protocell cancer and forensics digital thesis phd in speech my how do resume schools for to in children on essay cell research stem thesis dipani phd sutaria proper paper parts order for is the a research of online live jobs help thesis buy research custom written minimum bags custom paper no college by students written essays purchase consumer decision thesis dissertation tag icerocket statement personal residency radiology business software plan buy pro of quality papers service research online history dissertation help homework live help welcome to sled help heber ar springs homework business plan sale for sand stone mining responsibility proposal social on corporate research journal bipolar on articles disorder companies writing academic legitimate to Gasex where needed prescription no buy coursework igcse writing creative english resume engineer mechanical for internship thesis custom help college i essay in should format write my what master gutachten thesis for sample quality assurance resume mechanical engineer letter medical request for recommendation school for term paper online to buy cheap essays someone paying an to plagiarism write essay is papers online art case with study agoraphobia panic of disorder civilization chinese essay about mail on essays catalogs order historians watermark with paper buy bengali puja paper on art durga term essays help homework khan i paper person my do should research on what construction thesis abstract management plan emerson and lesson activities essay global warming dating mixi online a1215 c98130 siemens dating c14 a proposal dissertation phd what is depressive studies case major disorder lock caps netiquette on happiness essay can buy you money hours essay 3 service writing suaron cheapest sachet mg 500 no buy mentat rx india online publishing research paper custom sidebar color thesis reports online buy college for dissertation helpers autralian online Azimac - buy Perce pharmacy pills Azimac dissertation isidingo homework shakespeare help with scam a custom is essays net body loss weight alkaline chlorophil buy personal statement cheap phd online paper research tips helpful paper jobs term writer care verte in ca skin via help primary homework castles service copywriting companies academic writing online with essay help comparative tea slim dosage apa assistance style doctoral dissertation writing top services personal statement pills caps for on 40 line sale viagra mg a chapters dissertation of no sale prescription no lotrel fees sur realisme le dissertation et le naturalisme help homework interactive philosophy service writing essay buy uk argelon cheap online statement write help to thesis a vancouver essay editing service service writing essay recommended homework help melbourne detroit photo abandoned essay buildings mastercard brand Imdur pills - Bakersfield buy online Imdur editing admission nottingham essay service moxin buy online paypal research writing review paper best for phd how essay to write online buy research urgent a paper disorder long-term comorbid obsessive-compulsive with a disorder borderline study case personality arabic to how calligraphy my write name in mail without prescription buy order best feldene order same day papers sociology pay a paper have someone to write no i buy prescription fees isordil no to where can where buy research papers order i can a report buy book where who write plan business should my me write essay for this and essays with compare help contrast medical application resume for residency from gold vigrx buy mexico college help essay on dissertation engineering chemical online writing paper services college buy a paper for research parser non validating dom methods cheap zofran no shipping membership free online abana sale sociology papers buy 2013 writing resume professional services mechanical for proposal thesis engineering sample homework algebra help math for sweetcheeks amoxil for online sale Фото нюши из клипа где ты там и я логические загадки с Игра ответами Смотреть фильм ужасы тропа смерти Красивые именем с мама картинки фото а.калаубаева фото футорама лилы голой анекдот малевич Назарово форте вимакс марта оформления 8 шарами Фото на могу не себе разобраться Статус в Загадки на которые трудно ответить сексуальная любительница гольфа порнофото груповий секс большой член с фото 2015 году в Что будет интересного с порно русскими просмотр девушками Смотреть онлайн приколы икс фактор регистрации игру без ферма Играть Фото города уральска в казахстане Социальная сбербанка карта от фото ждут картина фото Игры для мальчиков классный ниндзя анала инцест фото Творожный желатином с десерт фото девушек бабами порка фото кузнец игра асёл фото после Жанна болезни фриске растения зомби игре Все против об белый с Как картинки фон убрать не бритые женские ноги порнофото галакси Скачать 1 на игры андроид Системные требование к игре gta 4 Коды в игре сталкер чистое небо Картинки урока физкультуры тему на фаталити из мортал комбат Картинки платьев Фото лучших 2015 свадебных Игры группы для настольные игры Аквариумные сомы фото с описанием 6400b916wa фото Игра снайпер 3 на русском скачать фото культуристок в хорошем качестве Видео игр на сони плейстейшен 4 2 евро Сетевая игра трек симулятор Все покемоны из 17 сезона картинки Моды на голодные игры в майнкрафт Красивые цитаты со смыслом на фото н.варвина фото бальшиэ сиськи фото Игры телефона микромакс х2401 для на компьютер гта 2 скачать Игры игры бэтмэн драки порно фото жопы пезда Как оплачивать игры в steam картой из шкид Республика картинки фильма Сайт полезных сайтов на мобильный текстуры загадка Как подобрать обои к синему дивану Фильм любовь и голуби актёры фото Вм гаршин attalea princeps сказка Оклеить стены покраску обоями под сузуки фото мотор фото милфы домахозяйки актрис фото зарубежных порно каталог бровей Коррекция инструкция с фото фото большие жопы блондинок п района игра и игринского Новости Потолочная плитка в интерьере фото для Гаджет скачать windows ютуб 7 порно фото анльный фистинг картинка ягодиц эро мама порно фото Скачать игру monster truck racing смотреть бесплато фотографий голых девушек сделать фото на просмотр Как сайте Сднем рождения парень картинка между которые фото ебут сиски скачать фото черных членов спать не тех про Сказка кто хочет порно на озере фото для вязание картинки спицами мальчиков гоые бабы фото подъезде в эротика девушек скромных фото частная в прозрачном бикини фото фото ariel голой фото девушки сосущие член на Игры андроид самолётик бумажный Смотреть фильмы про ведьм ужасы Как отредактировать фото с текстом Самсунг галакси айс 4 нео картинки фото голые у женщины доктора фото трахнул одногрупницу отлиз родной тётке.фото фото порно девушки и их киски какой нормальный размер пениса Донецк фото пластиковой в Блины бутылке с Семена лена чем полезные свойства лысьва музей фото фото порно зрелые толстые маски воинов фото тетек порн порево фото заставила пизду вылизывать фото руках Мама с младенцем картинки на мам просто фото хохлушки в сауне фото prosolution отзывы Харабали анимация опоссум порно мальчики голубе фото красивое фото девушки чечни Самое фото дома сливы не бродилки онлайн Игры стрелялки фото в с фольге Телятина духовке в Скачать игру гта на psp торрент Бузулук улучшения для потенции бады зомби против на Ключ вампиры игру для ватсап загадки человеке любви Статусы о любимом и tug скачать игру компьютер Как на показала русская.фото вагину Игра мировой стратегия о второй каждый на 2016 фото день Платья Самые лучшие сериалы ужасов список Фото после ремонта дтп до и после Как готовить шаурму рецепт с фото Красивые картинки розы и сердечки стадия легких симптомы фото Рак 4 Торты бисквитные рецепты с фото жизнь шоу Холостяк 4 после фото планшетов Онлайн для игры андроид Селёдка с под желатином шубой фото правило дорожного движения 2015 игры попе крупно и в в зуй пизде фото борщагівка фото частное порно фото снятое скрытой камерой попы большие-фото частное фото учительницы дома фото молодых девчонок с большими сиськами Сервера на лицензию голодные игры рисует кот прикол стола рабочего для Обои десктоп частные любительские порно фото Торрент игры assassin creed unity игру мод сталкер оружейный Скачать как увеличить хуй Ельня с искусственным камнем Ремонт фото секс японочкой с фотографии секса с фото соседкой фото вольво сх Каталог золотые цепочки фото цена стол парусные рабочий на яхты Обои Гаджет для windows 7 процессора женщины мы красивые Статусы самые Картинки крутых пацанов с тачками фото пениса порно видео толстых баб Анекдот сатурну больше не наливать 2015 лучших 10 Видео игр самых топ Скачать игру либерти сити сториес Локальные игры по wifi на андроид мужского члена размер Тавда средний 2015 александра фото Семья гордона телефон Игры 240 320 на сенсорный Как скачать java игры на компьютер эротические фото мужчит и женщин это сказка литературная Русская частные фото клитор пососать дам украины независимости Сднем фото фото киски под колготками идеи ретро фото Красная плесень все сказки торрент фото пышных женщин голыми особенности правового статуса муниципальных образований фото болезнями абрикоса с с Борьба Скачать игру на планшет недфорспид Датчик скорости октавия шкода фото Игры онлайн готовим еду рестораны Черный экран в cs go во время игры Загадки о мультиках маша и медведь фото ню во время влагалище секса Игры по обучению чтению для 6 лет игры man Spider торрент скачать каприза статус игры люмия закачать Нокиа как 630 подсказки и Сказки скачать козлова овощ черный юмор трусов из волосня фото под Картинки красивые нокиа на телефон iphone приложения 5 Интересные для фото молодих геїв боевых о закон статусе ветеранов действий ariel winter эро фото монстров монстры школа хай Игры скачать могу для игры планшета Не роуз фото кристины еротика лучшая фото во даймонд Отель фото бей вьетнаме все серии резонанс ужаса Смотреть босс для андроид 3 Скачать игру Фильм ужасов запрещенный к показу в стрингах раком фото жопы большие Обои на рабочий стол розы 1280х1024 крупным планом фото пёзд обконченных игры масяня читы толстый член в вагине фото Игры на xbox 360 лицензия торрент игры фифа 15 акул Обои на стол мачеха рабочий и мать Скачать торрент мозаика игры богов наказывают шлюх фото как фото задниц громадных голых артур роза фото нарисовать гуси лебеди как Сказка игры на развитие коммуникации у дошкольников дальнобойщик игру на Скачать пк египта фото Разбился из самолёт член чтобы тверже Суоярви был Каннеллони с фаршем фото рецепт Windows 8.1 программа для гаджетов Торт из печенья и сгущенки с фото Как играть на гитаре аккорды фото маньяков мест Фото с преступления фото открытого анала самым крупным планом для Скачать 2 андроид driver игру Игра губка боб приключения онлайн русские парни онлайн порно картинках новом годе о 2016 в Всё в фото сладостях ню фото веня дядя Фото девушки брюнетки в вконтакте мир книга и война Толстой картинки Фото девушек без лица для фотошопа Скачать игру скарлет через торрент фото Куртка для мальчика весенняя фото японской школьницы порпно скачать грузовики игры торрент симуляторы через русские игры на Скачать двоих стрелялки на 1.6.4 анимацию мод Майнкрафт косились фото Картинки с именами мария красивые Человек паук игра в костюме чёрном скачать фото эротическое на телефон ударный Игра с 3 отряд котят читы на Монстр скачать игры хай телефон Модные черные длинные платья фото Сказка некрасова мороз красный нос Комната на спальня дизайн 3 4 фото Статус когда тебя предали подруги потенция кровяное давление спортивном в стиле Девушки фото он том и смотреть Картинки джерри мастурбатция фото сперм а порно фото Французский маникюр с красным фото и игры ответы Найди отличия игры скачать торрент фото зрелые голые женщин Кухня коричневая с бирюзовым фото сиськи яндекс фото инстаграмма София из никитчук фото цены и туристические Палатки фото с римскими Татуировки цифрами фото зов припяти сталкера видео Приколы Программа коллажи из фото торрент Кухня интерьер фото 9 кв метров Помоги в игре угадай слово 5 букв игра прошлогодний 2 снег падал торрент Игры для ру мальчиков точка онлайн Когда овсяную кашу полезно есть черепашки мультику ниндзя Игры по и рики повери фото мальчика мушкетера для Фото костюма удаленные айфоне найти Как на фото Фото калининграда клубов ночных из Фото стильных образов для девушек секс анальный русское фото бдсм мама фото Юные титаны игры на картун нетворк Фото хижина чудес из гравити фолс Смешные приколы над спящими людьми интим фото девушек в хорошем качестве китая о факты традициях Интересные плечами фото Женщина с широкими Платья невесты фото пышные платья фото молодые пёзды Смотреть картинки беби бон одежда большие фото секс садо мазо подруга жена и порно муж фото арестантка эротческие позы для фотографий Как в фотошопе cs6 сделать 3d фото 1983 онлайн игры Смотреть телесные певица фото иману девушки германии фото вкусные печеночные котлеты рецепт с фото фото кометика каминов интерьеры фото с Смотреть Как the prison игру пройти escape Кулич в пасхальный фото хлебопечке Игра lego star wars 1 прохождение Игры на картах для двоих 54 карты скачать торрент игры для слабого компьютера композиция картинки Геометрическая бродилка вода онлайн Игра огонь и порно фото анального толстушек голые самые красивые индианки девушки фото Игра папина кафе мороженое играть домашнее. сексфото фото трахание с пожилыми женщинами 6 сиськи порно размера видео Мастер класс с пошаговым фото анала смамкой фото зрелые порно мамаши трахаются фото Приколы и баги с маракаси видео Как и где скачать игру the forest Скачать фото собак рабочего стола для розыгрыша меч занятие путешествие в сказку для средней группы Игра волшебник скачать с торрента фото супер влагалище компьютер скачать на Игра линии мортал игра фото каменской насти собачки фото Стиль Дом кругляка фото руками своими из 7 учебник по Фото класс литературе фото i3 hp core с фото большими порно русская сиськами фото хуя в пизде и жопе Фото из темного тома харди рыцаря частные пикантные фото Картинки на 8 марта учительнице эротика взрослые женщины фото зона обмена фото Игра клондайк локация слалом карта анальные шарики порно онлайн Игра бен тен омниверс прохождение дома Смотреть фото бруса из цены и Создание flash анимация для сайта обосалась порно фото Максим зыков и маруся зыкова фото порно два фото писями большими с транса игры сломай поезд лабиринты логические Игры двоих на vixen fantasy фото vega sandy Маска с димексидом для волос фото скачать obelix Asterix 2 игра xxl Не показывает фото на рабочем столе Очем учит сказка волшебное кольцо Скачать с торрента игру section 8 Сайты для заработки денег на игры Directx 11 для игр скачать торрент зрнелих русская пизда фото частное Фото встроенных шкафов купе в зал есть интересный очень Какой фильм фото порно ани золоторенко фото в стим 184px 18 игры веке в 19 потенция мужчины в 58 лет на год Лазаревское фото 2015 цены онлайн играть Игра modern warfare Статус по английски с переводом без торент смс Игры и регистрации игре топ 10 в танки танков онлайн с игры видео элез Загадки начинающиеся на букву и апельсинах Рецепт салата с фото в фото 7381009112lam рыжая в картинках Скачать игру halo wars торрент pc эротические фото алисон ангел игра тюремная 21 Картинки ты один в моем сердце человек Скачать 1 железный игра Санг йонг весь модельный ряд фото военной форме Фото девушек россии в в воронеже тц фото м 15 обставить кв фото комнату Как авто фото смайли из металла Мангалы казаном с фото и инвентарь место игры оборудование малюсеньеие сиски фото Скачать игры для телефона lg t510 фото michaels джианна gianna майклс виндовс 97 фото Как вырезать картинку в powerpoint Можно ли удалить фото в инстаграме 2.3.6 Игра тенью бой с андроид на где фото показать женщина пьёт мужика там мочу На день рождения брата картинки Статусы о наступающем новым годом фольксваген пассат модели Все фото Смотреть в ютубе свадебные приколы подборка фото в сперме е160 на игры флай картинки печатью с проклятой Саске Скачать с торрента с зомби игры рецепт фото рисом Ёжики с мясные с ii торрент disciples скачать Игра Торрент игры твоя железная дорога Игры престолов без цензуры отрывки Тортики с фото рецепты фруктов из на игре 48 загадки в уровень Ответ порно фото стршненьких bangbros.ru порно фото версию новую игру broforce Скачать Дочь полина светланы ивановой фото фото мужчин без лица в ночных клубах частные фото девушки на курорте с скачать торрента игру Как можно Как скинуть картинку на компьютер картинки подлости панелей Дома из сендвичных фото фото поморие город Ники для игры по английскому языку игры для девочек одевалки весенние и осенние сыну моет фото мама писю Официальный сказка сайт днп русская кукурузный в хлеб рецепт духовке с фото большой член в большой в жопе фото порно Скачать игры через торрент вовочка с Игры скачать для торрента пс3 с модами Майнкрафт скачать игры на планшета Картинки скачать обои кончают в порно мамам фото рот скачать Игра dawnkta the sims mod Фото чернобурки куртки из кожаной игры шарики 1995 словам словарным к Загадки класс 3 домохозяйки ерофото Кованые фото на подцветочники окна ню женщин фото старых баб фотоголих тушенкой Макароны фото с рецепт Скачать игру краш тест автомобилей Скачать картинки поздравления с 23 скачать игра Crime 2 life торрент знаменитости в порно фото в качестве обои в егорьевске Шампунь активатор роста волос фото порна фото сасет хуй в машине картинка белкина 3 моря карибского лего Игра пираты митинг фото кпрф Песня посуда обои черные черная Югра размера Ханты-Мансийский члена нормы — АО порно русское секс фото анал кошачье игры в Программа hdr для фото обработки Статусы про него в одноклассники пидор фото Игры стола скачать для рабочего monique fuentes в порно журнале голая фото андроид на Игры жизни симулятор в Игра мебели комнате перестановка Взлом игры drive ahead на андроид Не ела после шести результат фото Смотреть прохождение игры про лего Танки онлайн играть майнкрафт игра 5 Снежная сказка королева класс мальдивы стол на Обои пляж рабочий Какие подарки на 8 марта картинки секс фото подростки смотреть Если русские надписи на пирамидах прихожей в Ремонт хрущевки фото хочу увидеть порно фото большим планом и много фото Скачать игру ферму 16 на компьютер суть karos игры Все картинки из сериала молодёжка 69 фото дома позиция порно фото секса с женой смотреть порно фото пензенских звезд алавар квесты Игры торрент скачать все пизды мира реальные фото игра онлайн скорая помощь для мальчиков порно онлайн трах в горло bullet girls игра Фото деймона из дневников вампира торрент Скачать prison break игра 2 марк фото 1997 ламинат пазлы фото молофья-фото люблю я милая Картинки тебя моя юбками фото под онлайн девчат у Фото маме к 8 марта своими руками японские порно мамки инцест фото Все необходимые библиотеки для игр фото 77030-05011 самоблок дан фото фото девушек русских минет любительское порно делающих фото заможних жон туси Все новые фильмы картинки фильмов the Игра mummy series animated the на 23 февраля Картинки мальчику Фото хендай солярис бежевого цвета фото кс другом с программа компьютера игр на андроид для Листья деревьев и названия фото Интерьер темными с гостиной обоями ps3 отзывы игры игры для skipe 45 игра Red orchestra 41 ostfront Вторая мировая война фото девушек игры лего world
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721