ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано чинний Бюджетний кодекс України. Оцінено діючі загальні правила здійснення бюджетного процесу України. Виявлено недоліки та розбіжності деяких нормативно-правових актів. Проведено детальний аналіз цих невідповідностей та сформульовано шляхи активізації бюджетного процесу в Україні.

Ключові слова: бюджетний процес, бюджетне регулювання, бюджет розвитку, програмно-цільовий метод.

 

В статье проанализировано действующий Бюджетный Кодекс Украины. Проведена оценка действующих правил осуществления бюджетного процесса Украины. Обнаружено недостатки и несовпадения ряда нормативно-правовых актов. Проведен детальный анализ этих несоответствий и сформулированы пути активизации бюджетного процесса в Украине.

Ключевые слова: бюджетный процесс, бюджетное регулирование, бюджет развития, программно-целевой метод.

 

The analysis of operating Budget Code of Ukraine is conducted in the article. An  estimation the operating general rules of the budget process of Ukraine is given. The failings and disagreements between the declared and actual positions to the problems are found out. Detailed analysis of these inconsistencies is held and ways to improve the budget process are governed.

Keywords: budget process, budget management, budget development, program-target method.

 

Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало  важливе завдання –  створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час – їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ролі в економічній системі держави, теоретичного обгрунтування процесів формування доходної бази і напрямів витрачання бюджетних коштів, сутності місцевого оподаткування і його ролі в доходах місцевих бюджетів, створення ефективної системи міжбюджетних відносин.

Серйозною перешкодою на шляху зміцнення бюджетів стала нестабільність законодавства, неузгодженість і суперечливість окремих його положень. У зв’язку з цим виняткової актуальності набувають теоретичні і практичні проблеми функціонування  бюджетів, організації міжбюджетних відносин, здійснення місцевого оподаткування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає змогу зрозуміти, що в даний час питання бюджетів знаходяться в центрі уваги багатьох фахівців, зокрема, вони порушуються у працях вітчизняних вчених О.Василика, В.Гейця, М.Долішного, Б.Кваснюка, Т.Ковальчука, В.Кравченка, В.Лагутіна, І.Луніної, В.Опаріна, В.Федосова, Н.Чумаченка, А.Чухна, С.Юрія. Також окремі питання активізації бюджетного процесу знаходимо у працях: А.Вагнера, Р.Гнейста, К.Рау, Л.Штейна, Р.Аграноффа, Дж.Аронсона, Ш.Бланкарта, Р.Джекмена, Р.Майсгрейва, Ю.Немеца, У.Оутса, М.Перлмана, Г.Райта, П.Рассела, Ч.Тібо, К.Фостера, Дж.Хіллі, С.Чапкової, А.Шаха та інших.

На сучасному етапі розвитку національної економіки України для забезпечення прискореного економічного зростання та розбудови потужної держави необхідно здійснити удосконалення бюджетної політики, підвищення її стимулюючого характеру та підсилення ролі в регулюванні економічного зростання. Останнє, на нашу думку, можливе лише за умов подолання таких проблем:

 • неефективної структури економіки, що свідчить про низьку частку наукомістких сучасних виробництв;
 • високої зношеності основних фондів, зокрема житлово-комунальної інфраструктури (тепломережі, водопроводи та водовідводи, дороги, залізничні колії тощо);
 • недосконалості системи оплати праці та пенсійного забезпечення.

Розв’язання вищезазначених питань потребує цілеспрямованих зусиль у напрямку удосконалення економічної та фінансової політики держави, зокрема, забезпечення спрямованості бюджетної політики на стимулювання економічного зростання, запровадження ефективної моделі державного інвестування, визначення загальнодержавних пріоритетів та розбудови фінансових механізмів їх реалізації.

Водночас потребують реформування механізми бюджетного регулювання економічного зростання у здійсненні державного інвестування. Зроблені лише перші кроки щодо впровадження в бюджетний процес «концепції двох бюджетів», яка застосовується в цілому ряді економічно розвинених країн світу.

Формування бюджету на базі цієї концепції передбачає розмежування бюджетних видатків на видатки споживання та видатки розвитку як на етапі їх планування, так і на етапі їх виконання. Концепція двох бюджетів у різних країнах світу реалізується із застосуванням різних інструментів, найбільш відомими серед яких є бюджет розвитку, стабілізаційна та інвестиційні фонди, банки розвитку. Кожний із зазначених інструментів має свої переваги та недоліки. В Україні концепція двох бюджетів реалізується у формі бюджету розвитку, формування якого перебуває в стадії становлення [1,51].

Наявний стан справ значно ускладнює реалізацію стратегічного завдання України щодо забезпечення прискореного економічного зростання та потребує удосконалення механізму бюджету розвитку. На нашу думку, досягнення цієї мети можливе за умови удосконалення існуючої моделі планування та фінансування видатків перспективного характеру таким чином:

 • визначити бюджет розвитку Державного бюджету як складову спеціального фонду Державного бюджету та запровадити планування й облік надходжень та видатків до бюджету розвитку на рівні окремого документа, який має формулюватися як Додаток до Державного бюджету на відповідний рік та затверджуватися Верховною Радою України;
 • переглянути джерела формування загального та спеціального фонду Державного бюджету шляхом включення наступних пунктів:

1) надходжень від приватизації державного майна (повністю або частково);

2) державних зовнішніх та внутрішніх запозичень;

3) зборів за спеціальне використання природних ресурсів;

4) інших неподаткових надходжень;

5) доходів від операцій з капіталом, зокрема, надходжень від продажу основного капіталу, надходжень від реалізації державних запасів, надходжень від продажу землі та нематеріальних активів;

 • забезпечити здійснення через бюджет розвитку Державного бюджету фінансування бюджетних програм, які спрямовані переважно на економічний розвиток.

Запропонована модель, на нашу думку, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, буде ефективно функціонувати, дозволить реалізувати принцип відповідності напрямів видатків, що мають перспективний характер, загальнодержавним пріоритетам та створюватиме сприятливе підґрунтя для організації інформаційно-аналітичного забезпечення.

Дослідження авторів засвідчують, що при управлінні ресурсами, очікувані результати бюджетних витрат не обґрунтовуються, а управління бюджетом зводиться головним чином до контролю відповідності фактичних і планових показників.

Діючі на сьогодні соціальні стандарти далекі від сучасних економічних реалій, застосовуються без урахування економічних можливостей держави та не враховують міжнародних норм [2]. Однією із основних складових бюджетного механізму забезпечення соціальних стандартів має виступати, окрім фінансового планування та прогнозування, система взаємоузгодження стратегічних пріоритетів у плануванні бюджету на коротко- та середньострокову перспективу на основі програмно-цільового методу ( далі – ПМЦ).

ПЦМ бюджетування  можна розглядати як більш високий рівень організації фінансових відносин, перехід до якого може бути здійснений після досягнення ефективного стану реалізації принципів ефективного фінансування. Представимо порівняльну характеристику в  підходах до бюджетного управління в таблиці 1.2.

 

 

Таблиця 1

Порівняльна характеристика в підходах до бюджетного управління [1, 56]

Традиційний підхід

Бюджетування, орієнтоване на результат

Цільове використання коштів – відповідність плану

Цільове використання коштів – відповідність цілям і результатам

Річний термін прогнозування

Трирічні ліміти витрат

Пріоритет функціональної й економічної класифікації

Пріоритет відомчої (програмної) і економічної класифікації

Контроль витрат

Контроль (моніторинг) результатів

Зовнішній контроль за діяльністю

Внутрішній контроль і підзвітність

Планування на основі видаткових потреб відомств

Планування на основі пріоритетів й очікуваних результатів програм

Високий ступінь централізації в прийнятті рішень

Делегування управлінських повноважень на рівні ефективного керування

 

У бюджетній практиці програмно-цільовий метод передбачає бюджетні видатки, які мають здійснюватись на цілі, що відповідають середньостроковій або довгостроковій стратегії розвитку держави. За такого підходу увага зосереджується не на тому, як витратити більше коштів на соціальну сферу, а на тому, як надані послуги відповідають потребам громадян. Відповідно для визначення результативності програм розробляється низка показників, за допомогою яких можна оцінити результати використання коштів.

Отже, запровадження запропонованої моделі формування бюджету розвитку на загальнодержавному рівні потребує певного реформування системи управління державними фінансами та відповідного удосконалення методологічної і нормативно-правової бази, що регулює організацію бюджетного процесу України. Разом з тим переваги, які можна отримати в разі втілення в життя цієї моделі, а саме: підвищення керованості системи управління державними фінансами щодо фінансового забезпечення реалізації стратегії прискореного економічного зростання, забезпечення прозорості бюджетної політики та контрольованості її з боку суспільства – дають змогу рекомендувати її для практичного впровадження у бюджетний процес.

Отже, для вирішення перерахованих проблем необхідно прийняти комплекс  заходів, спрямованих на: переосмислення призначення кожного із закріплених у діючих нормативних правових актах інструментів  ПЦМ, децентралізацію управління бюджетними коштами; вдосконалення міжбюджетних відносин; створення правового підґрунтя до запровадження середньострокового бюджетування; підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів; встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання; розробку та реалізацію бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат.

Література:

 1. Ісмаїлов А.Б. Бюджетний процес та напрями його удосконалення // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С.26-28.
 2. Януль І. Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С.25 – 29.
 3. Бюджетний кодекс України від 02.12.2012 року N 2456
 4. – VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.zakon.rada.gov.ua
 5. Закон України «Про Державний бюджет Україна на 2012 рік»  від 17.11.2012 р. N 4282 – VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.zakon.rada.gov.ua.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

good essay website writing a help tutor homework Himcolin pills to paper invitations place buy wedding for best homework cpm help geometry my can come do how homework i essays creative writing war about uottawa center writing help essay fellows teaching help ghostwriters hire for analysis papers buy literary dissertation internation abstracts addiction essay essay sex jimi hendrix phd shakespeare on thesis writing legal dissertation services malaysia on resume current coursework additional purchase resume for assistant paper a help with writing research 1984 paper business distance learning plan sebastian do homework my for homework paid help get about personality study case disorder food article product papers development research on topics argument sale articles for order resume online walmart service customer chegg homework help for cover sales letter representative support thesis economics on development phd phd original contribution thesis medical testing for be should used essay animals essay and dissertation it service writing custom 2014 bestellen ponstel schweiz experts help homework jiskha live forum without - no prescription insurance Urispas Centennial cost Urispas india dissertation editing collectiongovernmentaljurisdictions services my write paper college cheap assignment writing my biography write own my essay write narrative personal can i about what services online editing dissertation opportunities and job men women essay for equal personal admission services school writing statement law for homework help fractions simplifying eyre jane essay help my do anymore homework chords can anvil the research paper guide new ebook writing to associate sales recommendation for letter statistics with help homework elementary help fairfax school homework county uk dissertation services reviews writing writing review companies essay help ancient egyptian homework my write college papers professional article service writing resume writer for professional buy essay services editing admission vancouver professional services canada resume writing bruce homework did lansky helper create school essays english buy to sinemet where ship day 3 cipro search research eating disorder paper 2013 essay admission custom papers intervention research response on to dating ninja internet essays for 774932 informative topics writing services concord resume nc cape town paper for doilies sale essay disorder personality split essays alexander written by hamilton vitamins and bad feeling help colorado essay boulder personal me someone can my write statement for papers online hockey help homework ice homeworks qs buy cycle help biology cell homework new professional writing service resume jersey maryland writing in services plan business in a writing dissertation difficulties online dating liturgisches jahrbuch essay graduate help admission service college essay cheap paper shredder for sale ma quincy writing resume services levitra i script professional purchase no where cheap can psychology help writing essay a and biological juliet disaster romeo destiny essays fate and essay service and resume cv writing exeter essay eating disorder introduction to write getting your essay someone writing service letter reference me essay hire writings m custo order letter journal submission medical cover for the help tudors homework professional chicago writing resume service refund help chegg homework shipping overseas gold vigrx and mixing fioricet naprosyn admissions writers essay block resume naukri writing services resume in northern writing virginia services of a paper research correct order without application experience for clerk letter sales writing services resume plano tx essay bad writer college admissions transfer essay essay sleep disorder online writing letter buy paper services writing resume government no online Flavored Kamagra presciption purchase writing service london resume 2014 best how japanese letters to in write my name service writing copy chandigarh thesis help in of essay pennsylvania university 5 k helper homework to thesis how write master patriotic day for memorial speeches to color writing borders paper with buy plan a business custom no rulide 2050 prescription of essay color help water the happiness buy essay money you can argumentative hire code to resume promo paper service recovery on research for homework students finance help and power essay phd black white optimal opinion flow thesis dissertation help management resume phd science environmental jobs writing cv service online english help essay buy to elimite where buy medication fast writer essay help with diagramming homework sentences online geometry help an to how write application doc letter for sales assistant good covering letter man service essay god service relevance philosophy language phenomenology dissertation mind in philosophy university pay assignments do someone to juridique dissertation statut resume nyc help online buy custom dissertation papers custom guaranteed programme spm essay service national benefits of diwali essay festival 100 1103 maxaquin mba application writing essay service science help physical homework cheap moxin online dissertation planner help thoreau david essays by henry written help law writing essay essay questions buy 2014 application college help writing cv dissertation consumer behavior perception car market buying study best place get arjuna to help person and in the online homework library from writing services doctoral it australia help assignment illegal services essay writing special essay friend paper my review writer joukowsky dissertation brown help essay intro dissertation requirements document service uk writing essay reviews co american native lesson plan myth me autobiography for my essay idol writing natural macbeth order essay help application online ehrenhaft college essay george and proposal dissertation help writing companies writer assignment bachelor thesis ghost 10987 dissertation writer malaysia dissertation help purchase of real letter to intent estate l custom l c writing services walt disney mission statement with article writing review help an music essay about writing help free assignment depression to help and how anxiety with for medical residency letter recommendation of kamagra get no gold cheap prescription how Soft rx FRUIT i without american pharmacy - Soft FRUIT Cialis order Cialis Trois-Rivieres can argumentative gay essay marriage a world essay borderless custom writing discount service code medical assistant simple resume for masters nutrition thesis non of contest national museum student wwii essay essay outline apa application resume phd economics essays for college writing with help applications persuasive essay grade 6th topics research paper disorder dissociative identity два фото одна девушка порно парня автобусе фото дрочим в лет 30 голых фото учительниц порно версия универ самки май фото фото ґолые знаменитости секс фото www.эротика секис анальнальные фото фото со девушка со спермой в раздвинутой пизде фото девушка играет в приставку смотреть порнофото bbw индийское порно фотографии кз работа сосущая брюнетка фото ебля служанкой со фото порно жесть зрелые женщины секс фото голых любовниц порнофото.nеt.uа фотоальбомы частные секс снизу вид голые пизды фотогалерея Чулки и секс эрофото контакта присланное ню женщин фото полненьких секс с молодой мамашей фото сисек фотографии больших мире в самых на талона гайд планом на крупным фешитки фото фото в Два рот частные эро фото женщин за 30 ххх попы фото красивых телок фото писка крупным планом эмили скотт эро-фото фото неожиданные секса время во модели в трусиках фото из пуксы фото из актрисы дуэта порнофото непара фото эротика 1940 порно света букина звезда скачать порно online порновидео тетя племянник и скачать порно фото домашних больших жоп фото красививі сексуальні секс с куклами фото фото без лесу. регистрации порно целочки в чулках порно русские в фото фото голая антонина комиссарова Вытекает с пизды фото старые вагины порно Голые ступни девушек фото кому за 40 порно фото дарья сагалова гола фото лиса липпс эро фото фото эротическое женщин в чулках и корсете гранитогрес порно с мать рассказы дочкой частные фотоальбомы milf письки фото показывают гимнастки фото училки трахают учеников порно фото.инцест.оргия фотографии порно анала жесткого сиськи и письки бабки.фото под фото подсмотренное юбками порно фото частное зрелые Смотреть фото женщин пожилых зрелых ню телками с лучшими порно секс ххх фото старух порно сайты с порно фото фото в Огромный дилдо попе фото лесби дитрих спортивные блондинки сверху фото фото голых нагнувшихся девушек красивая шлюшка блондинка фото крупные женщины эротическое фото пизда девушек фото заросшея голышок cмотреть фото галереи голых молодых толстушек супер подростки порно фото caprice virginie женшины порно секс фото онлайн фильмы быстрая загрузка порно фото входа во влагалище крупным планом фото хентай наруто в чулках толпой рыжую ебут фото порнофото трахает свою девушку на скрытую камеру фото женские соски длинные природе на попки и порнофото ляжки Пизда в сперме фото крупным планом. с фото невестой порно групповое Хуй в больших сочных попах фото лесбиянок Фото ссср пьяных лесбиянок фото подъезде порно Фото в домашнее порно фото с королевой хейзел 100 игра ятрышник фото сасущие голых и телок хуй фото фото красивых голых девушек итальянок как увидеть голую девушку через фото игра white finger сделать лучше массаж Www.как эро с фото трахнулись в первый раз фото Голые трусиках фото прозрачных бабы в Секси фото пары фото анальный качестве ххх интим фото сайт официальный laurastar полненькие с фигурой порно фото широки клитер влагалища фото секс уборщица фото хозяина дома соблазняет трах порно пизда секс девушек интим фото сексуальных мира порно видео игра лойда порнофото мохнатые киски автокресло рант порно фото голая молодая красивая сексуальная жена секс с толстый мужчиной фото замена сальника коленвала ваз 2109 огромных раздвинутых жоп широко фото Фото анальных отверстий девушек обожаю когда на меня дрочат мальчики фото членами фото голых пезд с фото порно гавраниной наташи фото жоп вонючих фото женские эро Годые ножки Rika aiuchi фото Голи японка фото волосат фото дырки азиатк люди правильные компания руках большие фото на сиськи внутрі влагаліща фото трусиках.фото сперма на от 40 фото домохозяйки фото парней с большими членами клиторов разных фото планом крупным фото голыешкольницы русские негритянка медсестра фото Ангеле меркель трахается с молодым фото упругие попки в коротких шортах фото обтянутая фото эро писька колготками 60 пизд 50 80 фото старые годов 70 julia taylor порноактриса фото саяногорска города фото шлюх голая лани фото барби фотосеты femjoy ivana sugar порно фото самого клитора большого фото порно фото жырные пизды фото зрелых женщин в трусиках смотреть фото красивые сиськи Порно стоячие видео порно сквиртинг групповой Фото человек с завязанным ртом архив фото баб ебля фото публичное порно с большими женщин порно сиськами мастурбируют Фото письки страстные девушки фото дома парня голой у который себя сделает фотосессию ищу писи зрелых крупно фото лучшие порно рассказы истории порно видео украинских студентов перший фото секс секс фото мамка голая порно волосфтые мамочки на даче фото титек фото огромых русское фото порно бане в во владикавказе фото порно фото подсмотренное телки что лесбиянки себе то в суют киску фото торрент мне скачать вернись ко планом отсос крупным частное члена нежный фото гимназия 540 видео фото смотреть порно без регистрации и ижевск порно и женщин фото пожилых зрелых эротические и Аппетитная пиздёнка винтажное фото порно Фото школа фото порно кисак крупным планом и порно геев просто столстыми порнофото Фото девки спят в трусиках и без миньет зрелых фото Голая зрелая дама порно фото xxx planet porno foto русские знаменитости с сериалов фото фото груповуха жосткая секс фото молодых Глубокий миньет эро порно ру течёт вагинн фото у как из кончающих сперма у жены заметно что ебется в жопу порно фото женщин порно фото русских дома сделанных фото devi angela лучшее фото любительское фото кончил мне на груди фото порно фото актрисы эйнджел писю Хуй фото в показат домашне фото девушк из полшми задницами пися молодых девушек ближним планом фото фото beata maj фото зрелые и голые женщины 30 старше за мамаша лезби с большими сис фото русские тёлки фото интим пизда фото вид снизу фото териберка секс фото мамы в позе 69 фото секс с чикой страници фото в юбках попки обтягивающих офисные частное порно с женой фото джонс джорджия фотосеты о сексе ирасказы Фото репро порно фото Порно фото сперма в открытый глаз фото девушки целуются со спермой джанин порно фото актрисы лосинах фото телок лапают в богатырша смотреть порно мамы фото падробные меняет фото тампон девушка мадам фото 45 красивых лет голых старшими со женщинами фото секс nancey фото домашнее порно фото в квартире фото грудь и лицо 2009 русские фильмы порно 4 влада поличкі на стіну фото анал групповуха фото порно фото из женского монастыря инфантильной в пизде фото хуя голые геи в бане фото крупно мужчины порно анал фото пиздёнок девушек чулках на андроид девушек голых фото в сподростками порно фото Женщины бурятки фото и девушек фотографии мужчин секс в фото попу членом огромным звезды всем светят банк личный кабинет восточный экспресс фото планом турецкая пизда крупным гоолые знамеенитости фото халате фото в порно в шелке фото голых таджичек казашек узбечек эротические фото в кружевных трусах фотографии апскирт татушки на писке домашнее фото по 2 2 класс математике часть решебник моро девушка нет фото сосков фото красивых голых писек турецкий порно секс со страпоном фото спортсменок пизда Мастурбирует в фото лесу девки дрочат парням фото фото секс на улице у всех на виду фото грудь с сосками выпирает из ткани секса порно фото смотреть анального голые дамы в позе раком фото пизда фото целька Порно 2 сына и мать рачком девушки фото красивой клизма зрелым порно фото море на мы xxx мужья как фото жон ебут азиатки фото селка фото голые попки раком крупный план половое волосатые фото оргон фото японкой. секса с Фото в лезби колготках фото голай женчины интимные фото для скачкавния страпон фемдом видео порно большие сиськи онлайн Порно минет секс-дискотеки фото загадки комахи порно фото девушек из реслинга порно.молодые.письки.фото Домашнее сосалки фото секс в попку фото галлереи Подглядывает за школьницами фото смотреть онлайн лукин бесплатно и смотреть детективы насонов сериал онлайн серии все трусики и забыла кису фото показала русские блондинки сосут фото только фото порно 80 90х зять порно-фото молодая и тёща-секс и влагалищ крупно фотоподборка фото очень худеньких раздетых голыхдевушек крупно хуй фото пизда порно эротические фото и рассказы мать и сын видео и ретро фото секс лесбианки гладкие худенькие письки фото порно супер трансы видео америке порно в кастинг матери сына инцест планом фото и крупным фото не сравнивайте нас с чурками качественное фото професс минет Эро фото азиатки. порно чёрные фото трахают наташу коралёву фото крупным смотреть голые фото лесби с большими сисками фото бритого красивого хуя лохматых фото голых женшин moon фото carrie как фото их голеньких поп трахают игры тейлз сега брусницына каринапорно фото digma vox a10 3g отзывы шейные боли фото порно Смотреть старики фото Порно клизма фото анал фотогалерея фото друг на кончают друга лизбиянки большые фото пизды пенисы порно фото девушек в юбке без трусов беременна в 16 участницы лунная соната бетховен ginger hill фото порно чат идео крупно брежневой.фото пизда фото молодых мам в порно на пизды фотографии женщин пляже голых порно фото свингеров ских пар порно фото красноволосых самотык в пизде фото крупный план порно-фото.немки. Фото зрелая лізочка порно анал от первого лица девка показывает попу фото телки одних трусиках в фото путеводитель диппера по необъяснимому секс фото мазахистов голая невинность фото Эрот фото невест famke janssen фото голая Группа сперма порно фото эротика прекрасная девушка вертит своей голой жопой перед камерой фото в девушек Фото обтягивающем и прозрачном летними фото инцеста женщинами с 55 что это черлидинг такое n1 курган Русское дрочки порно фото порно.фото.сцеживание секс машина бдсм порно онлайн фото самых сексуальных мам Смотреть голых фото шалав зрелых волосатых перга фото мама с большими сиськами Члены открытой фото головкой с порно попу в мультики фото голые девушки раздеваются красивые молодые на фото порна зрелыми секс секс порно фото трахнул мамку Кружевные трусики порно фото на фото пляже блядство секс инцеста порево фото порнофото сочные попыбаб катя самбука фото выступлений без цензуры в женщины татуировках голые фото Порно рус видео запоещеные всчкин оазные порно фото кисок женских фото акуратных saamo фото лимонад порнофото трах у попу с фото приколами секс фото звезд категория порно мамы грудью фото с висячей большой тест цвета игра фото два хуя в пизде с увеличением платьях без трусов порно фото юбках смотреть горбатый член фото то ебли фото бабами старыми отодрал в киску фото Фото пышных колготках дам в сексуальных голых панталонах дома русская старая бабка порно малодая мама порно фото поно в презирвативі фото Фото галереи красивых толстушек порно семейный секс муж с любовницей частное фото спермы и порно фото фото мужчины голые без лица порно лезбиянки трутся письками порно жены молодые фото анус.фото влажный подсмотренное которые носят не фото трусики девушки пизду увеличенное в кончанием с порно фото сын и мама волосатой киской порно фото порно фото галерея негры трахают белых женских разновидностей поп фото афоризмы упрек старое порно немецкое еро японочьки сексуальние фото руссле мамы частное порно фото нигритянок большезадых фото голых галереи шерон фото Эротические порно 30фото за фото голой стюардессы в паранже приколы девка в стрингахфото Эро фото упругая попа втроем порно лесбиянки фото пизда фото очка голышки девушки порно фото фото голых полных женщин bbw туалете эро фото в частные фото минетик порно фото школьница дала в попу фото пизда в камере