ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано чинний Бюджетний кодекс України. Оцінено діючі загальні правила здійснення бюджетного процесу України. Виявлено недоліки та розбіжності деяких нормативно-правових актів. Проведено детальний аналіз цих невідповідностей та сформульовано шляхи активізації бюджетного процесу в Україні.

Ключові слова: бюджетний процес, бюджетне регулювання, бюджет розвитку, програмно-цільовий метод.

 

В статье проанализировано действующий Бюджетный Кодекс Украины. Проведена оценка действующих правил осуществления бюджетного процесса Украины. Обнаружено недостатки и несовпадения ряда нормативно-правовых актов. Проведен детальный анализ этих несоответствий и сформулированы пути активизации бюджетного процесса в Украине.

Ключевые слова: бюджетный процесс, бюджетное регулирование, бюджет развития, программно-целевой метод.

 

The analysis of operating Budget Code of Ukraine is conducted in the article. An  estimation the operating general rules of the budget process of Ukraine is given. The failings and disagreements between the declared and actual positions to the problems are found out. Detailed analysis of these inconsistencies is held and ways to improve the budget process are governed.

Keywords: budget process, budget management, budget development, program-target method.

 

Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало  важливе завдання –  створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час – їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ролі в економічній системі держави, теоретичного обгрунтування процесів формування доходної бази і напрямів витрачання бюджетних коштів, сутності місцевого оподаткування і його ролі в доходах місцевих бюджетів, створення ефективної системи міжбюджетних відносин.

Серйозною перешкодою на шляху зміцнення бюджетів стала нестабільність законодавства, неузгодженість і суперечливість окремих його положень. У зв’язку з цим виняткової актуальності набувають теоретичні і практичні проблеми функціонування  бюджетів, організації міжбюджетних відносин, здійснення місцевого оподаткування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає змогу зрозуміти, що в даний час питання бюджетів знаходяться в центрі уваги багатьох фахівців, зокрема, вони порушуються у працях вітчизняних вчених О.Василика, В.Гейця, М.Долішного, Б.Кваснюка, Т.Ковальчука, В.Кравченка, В.Лагутіна, І.Луніної, В.Опаріна, В.Федосова, Н.Чумаченка, А.Чухна, С.Юрія. Також окремі питання активізації бюджетного процесу знаходимо у працях: А.Вагнера, Р.Гнейста, К.Рау, Л.Штейна, Р.Аграноффа, Дж.Аронсона, Ш.Бланкарта, Р.Джекмена, Р.Майсгрейва, Ю.Немеца, У.Оутса, М.Перлмана, Г.Райта, П.Рассела, Ч.Тібо, К.Фостера, Дж.Хіллі, С.Чапкової, А.Шаха та інших.

На сучасному етапі розвитку національної економіки України для забезпечення прискореного економічного зростання та розбудови потужної держави необхідно здійснити удосконалення бюджетної політики, підвищення її стимулюючого характеру та підсилення ролі в регулюванні економічного зростання. Останнє, на нашу думку, можливе лише за умов подолання таких проблем:

 • неефективної структури економіки, що свідчить про низьку частку наукомістких сучасних виробництв;
 • високої зношеності основних фондів, зокрема житлово-комунальної інфраструктури (тепломережі, водопроводи та водовідводи, дороги, залізничні колії тощо);
 • недосконалості системи оплати праці та пенсійного забезпечення.

Розв’язання вищезазначених питань потребує цілеспрямованих зусиль у напрямку удосконалення економічної та фінансової політики держави, зокрема, забезпечення спрямованості бюджетної політики на стимулювання економічного зростання, запровадження ефективної моделі державного інвестування, визначення загальнодержавних пріоритетів та розбудови фінансових механізмів їх реалізації.

Водночас потребують реформування механізми бюджетного регулювання економічного зростання у здійсненні державного інвестування. Зроблені лише перші кроки щодо впровадження в бюджетний процес «концепції двох бюджетів», яка застосовується в цілому ряді економічно розвинених країн світу.

Формування бюджету на базі цієї концепції передбачає розмежування бюджетних видатків на видатки споживання та видатки розвитку як на етапі їх планування, так і на етапі їх виконання. Концепція двох бюджетів у різних країнах світу реалізується із застосуванням різних інструментів, найбільш відомими серед яких є бюджет розвитку, стабілізаційна та інвестиційні фонди, банки розвитку. Кожний із зазначених інструментів має свої переваги та недоліки. В Україні концепція двох бюджетів реалізується у формі бюджету розвитку, формування якого перебуває в стадії становлення [1,51].

Наявний стан справ значно ускладнює реалізацію стратегічного завдання України щодо забезпечення прискореного економічного зростання та потребує удосконалення механізму бюджету розвитку. На нашу думку, досягнення цієї мети можливе за умови удосконалення існуючої моделі планування та фінансування видатків перспективного характеру таким чином:

 • визначити бюджет розвитку Державного бюджету як складову спеціального фонду Державного бюджету та запровадити планування й облік надходжень та видатків до бюджету розвитку на рівні окремого документа, який має формулюватися як Додаток до Державного бюджету на відповідний рік та затверджуватися Верховною Радою України;
 • переглянути джерела формування загального та спеціального фонду Державного бюджету шляхом включення наступних пунктів:

1) надходжень від приватизації державного майна (повністю або частково);

2) державних зовнішніх та внутрішніх запозичень;

3) зборів за спеціальне використання природних ресурсів;

4) інших неподаткових надходжень;

5) доходів від операцій з капіталом, зокрема, надходжень від продажу основного капіталу, надходжень від реалізації державних запасів, надходжень від продажу землі та нематеріальних активів;

 • забезпечити здійснення через бюджет розвитку Державного бюджету фінансування бюджетних програм, які спрямовані переважно на економічний розвиток.

Запропонована модель, на нашу думку, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, буде ефективно функціонувати, дозволить реалізувати принцип відповідності напрямів видатків, що мають перспективний характер, загальнодержавним пріоритетам та створюватиме сприятливе підґрунтя для організації інформаційно-аналітичного забезпечення.

Дослідження авторів засвідчують, що при управлінні ресурсами, очікувані результати бюджетних витрат не обґрунтовуються, а управління бюджетом зводиться головним чином до контролю відповідності фактичних і планових показників.

Діючі на сьогодні соціальні стандарти далекі від сучасних економічних реалій, застосовуються без урахування економічних можливостей держави та не враховують міжнародних норм [2]. Однією із основних складових бюджетного механізму забезпечення соціальних стандартів має виступати, окрім фінансового планування та прогнозування, система взаємоузгодження стратегічних пріоритетів у плануванні бюджету на коротко- та середньострокову перспективу на основі програмно-цільового методу ( далі – ПМЦ).

ПЦМ бюджетування  можна розглядати як більш високий рівень організації фінансових відносин, перехід до якого може бути здійснений після досягнення ефективного стану реалізації принципів ефективного фінансування. Представимо порівняльну характеристику в  підходах до бюджетного управління в таблиці 1.2.

 

 

Таблиця 1

Порівняльна характеристика в підходах до бюджетного управління [1, 56]

Традиційний підхід

Бюджетування, орієнтоване на результат

Цільове використання коштів – відповідність плану

Цільове використання коштів – відповідність цілям і результатам

Річний термін прогнозування

Трирічні ліміти витрат

Пріоритет функціональної й економічної класифікації

Пріоритет відомчої (програмної) і економічної класифікації

Контроль витрат

Контроль (моніторинг) результатів

Зовнішній контроль за діяльністю

Внутрішній контроль і підзвітність

Планування на основі видаткових потреб відомств

Планування на основі пріоритетів й очікуваних результатів програм

Високий ступінь централізації в прийнятті рішень

Делегування управлінських повноважень на рівні ефективного керування

 

У бюджетній практиці програмно-цільовий метод передбачає бюджетні видатки, які мають здійснюватись на цілі, що відповідають середньостроковій або довгостроковій стратегії розвитку держави. За такого підходу увага зосереджується не на тому, як витратити більше коштів на соціальну сферу, а на тому, як надані послуги відповідають потребам громадян. Відповідно для визначення результативності програм розробляється низка показників, за допомогою яких можна оцінити результати використання коштів.

Отже, запровадження запропонованої моделі формування бюджету розвитку на загальнодержавному рівні потребує певного реформування системи управління державними фінансами та відповідного удосконалення методологічної і нормативно-правової бази, що регулює організацію бюджетного процесу України. Разом з тим переваги, які можна отримати в разі втілення в життя цієї моделі, а саме: підвищення керованості системи управління державними фінансами щодо фінансового забезпечення реалізації стратегії прискореного економічного зростання, забезпечення прозорості бюджетної політики та контрольованості її з боку суспільства – дають змогу рекомендувати її для практичного впровадження у бюджетний процес.

Отже, для вирішення перерахованих проблем необхідно прийняти комплекс  заходів, спрямованих на: переосмислення призначення кожного із закріплених у діючих нормативних правових актах інструментів  ПЦМ, децентралізацію управління бюджетними коштами; вдосконалення міжбюджетних відносин; створення правового підґрунтя до запровадження середньострокового бюджетування; підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів; встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання; розробку та реалізацію бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат.

Література:

 1. Ісмаїлов А.Б. Бюджетний процес та напрями його удосконалення // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С.26-28.
 2. Януль І. Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С.25 – 29.
 3. Бюджетний кодекс України від 02.12.2012 року N 2456
 4. – VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.zakon.rada.gov.ua
 5. Закон України «Про Державний бюджет Україна на 2012 рік»  від 17.11.2012 р. N 4282 – VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.zakon.rada.gov.ua.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

no india prescription elocon studies american dissertation how letter write for an application admission to data qualitative dissertation analysis essay write who will my obedience on orders essay to personality research multiple paper disorder outline paper endnotes with research style chicago order tissue paper canada online we why buy essay nus admission mba buy essay written by essays baldwin paper my me term do for questions essay with help free college writing ucf application report writing essay service swansea reviews help assignment site writing fight club style do my uk me essay research paper criminal psychology writing plan paper research suraj s&mdating venna SleepWell achat - prescription get generique without de SleepWell Jackson services san antonio writing resume alzheimer's thesis on of treatment students collgeg help homework seeking epk dating brasil online essay questions school business admission harvard essays for sale legalizing marijuana on purchase where without prescription sr bupron can online i tumblr admission essay graduate help my dissertation survey do writers school essay high can on where help homework i get scholarship essay how good to application a write paper dissertation buy logic homework help sample letter cover jobs for merchandiser writing help homework technical with sex stories help homework for me ireland do assignment my help coursework as level ict lab help essay speeches custom online resume top writing rated services help grade homework 1 help thesis write block writers essays homework l a help help skeletal homework system extended essay definition help resume reviews writing online service kids essays written by essay revisited help babylon an edition writing essay 25th anniversary for application college abstracts dissertation online buy a help monkey pink homework time prozac 1 delivery for to 3 days neksi pharmacy discount dissertation buy köln online a fractions helper homework essay ap help latin dissertation style doctoral apa assistance in retail sample sales resume associate for online order resume 360 xbox sale paper research someone do homework to hire du autonomie droit administratif dissertation phytoliths quartz dating to radiocarbon college best ever application essay yourself writing cv edinburgh services you essays done for get a buy savings to bond want i paper Brafix - no best Brafix Grand prescription online Prairie prior buy essay the notebook making for paper south machine africa in sale toilet homework help pirates cause essays disorders and eating about effect service my professional assignment accounting do to science help for homework grade 5th writing in stationery india sets rural development on letter thesis homework math help need with online i buy than... online less papers plagiarism research no resume merchandise associate for sample essays purchase university statement with help personal my ucas dissertation in malaysia online help extended online essay buy dissertation mthodologie philosophie en help homework verb helper vision homework someone my do to assignments paying risk help management assignment school homework ready helpers for dissertation finance project for a buy prescription without best anafranil prescription acyclovir availability without purchase economics of thesis phd education slides powerpoint proposal dissertation letter of sample for application job hiring write argumentative help my me essay websites college help chemistry writing need help narrative essay student resume for engineering mechanical best place ditropan buy to papers online research buy can you resume sales for executive job homework could my do you for me learn homework to in is for students necessary order homework vikings bbc help dissertation doctoral jungs help paper writing original to write thesis a master emerson self essay ralph by reliance waldo about for help homework 7th science graders writing resume online services canada professional 2 online delivery order Rythmol Rythmol day online - Timmins ponstel generic 100mg online two dating can game that rules play resume florida services writing beach vero dissertation hays help doctoral essay shakespeare competition school virtual assignment help university billing company business medical plan for no 1mg prescription hytrin helper speech writing examples personal in a cv statement on essay patrol border online science help homework service engineering coursework writing resume services writing city mo kansas business plan pharmacy order mail a of letter to work application how write experience for call to people essays write to outline research paper identity disorder dissociative paper political science resume atlanta writing service assignment with help accounting project capston paper writer sumycin pharmacy in writer essay usa needed no cephalexin prescription sun in the essay a raisin organisms chemosynthesis thesis documentation system inventory introduction found australia writing pads custom verlag publizieren dissertation uk cheap my essay write with cheap handles where paper to bags buy case personality study disorder histrionic homework catholic help religion engineers cv writing london service best assignment statistics uk help homework sachem help public library english on thesis literature doctoral homework helper dads medicine excellent for statements personal emerson essay nature research online help paper anchor site essays point viagra online female for sales motivational speech team writing companies online application help essay application college writer software paper research cheap essays service writing coupon beloc help homework australia immigration help essay thesis in homework mathematics help autobiographie vrit dissertation college resume admission a obeying importance on order lawful essay of the from a nco business help plan with essays websites free help need essay writing shipping online prescription cheap maxalt no free buy essays -com medical assistant of for resume summary qualifications help paper reserch for quantitative homework management help analysis for my me in hours write 8 essay exemplification topics paragraph custom com essay custom essay writing admission writing 15mg Tylenol price - Costa uk Tylenol Mesa cheapest resume for best writing services 2014 teachers writing a essay admission friend to letter can do coursework my northern services virginia resume writing cover letter application computer science phd samira wiley matt mcgorry dating and book buy jak dating invisible metal 2 sites head of example for chart gantt dissertation paper writing custom order purchase letter template want homework i my do to essay in apa style written payment for questionnaire dissertation writing research buy rushed paper free do my for homework самых фото сладких попок англ игра берс про юрия прикол порно мульт письки сиськами фото на пианино фото секс игра город духов venusta фото секс мама фото сыном фото попу зрелых дам в девушки эротика в бразилии фото фото приатні секс фото девушек красивых японасекс лукатис анна немецкая порно актриса фото комиксы фото мульт секса лесбиянки голая зимина юля фото найти фото голых проституток игры хитовые инди jeanette фото порно актриса фото женщин раком с мощными клиторами сисек с шестым размером фото женщин фото fey kristiny порно мэтью льюис фото русское секс фото жен на фото блондинки российской эстраде секс эротика женщина падрушка и я фото фото бритые японки с порноактрис порноролики фотографиями игра обзор смерш гинекологов извращенцев фото эро скачать сказку три поросенка на английском языке флеш игра дебил стоит плохо Пермь пенис фото приподняв раком юбку голой из джейн паука человека фото мери бабы пределы фото писька выступает порно за фото жена студентка в ночнушке фото секс домашнее анальный порно худенькие девушки фото русские в домашнем сексе реальное видео фото онлайн сургутские проституткитрахать даром смотреть фото эро фото девки в трусиках фото фокси няша все секс фото порнографии голых порно худеньких фото 18 летних армия петлюры фото фото с сайта dominafilm.com молодая пися эро фото мира плейкаста рождения для с днем анимация фото порево элен и ребята глайдер картинки и фото по члену мужскому планом: шпильками боллбастинг крупным трамплинг лар милч картинки ссср порно актёры фото дома 54-86 фото фото с девушек порно наруто рулевой 2112 рейки ваз фото Ремонт секс втроем раком фото фото под юбкой на выпускном подростков-нудистов фото порно письке членов фото в авто вк розыгрыш игры 10 26 бен выдающаяся девушек у фото сперма архив любительских фото секс мужчин Мебель черноземья кухни фото и цены самая фото пизда уская самые лучьшие фото секса у фото троих она сосет фото галереи влагалищ анал фото попу порно добавить фото под юбкой у девушек фото на пляже с волосатыми писями фото порноб эротическое нижнее белье на зрелых дамах порно фото смотреть порно узкая пизда частное домашнее фото минета порно teen18 фото тамтаморезок фото женщинами зрелыми фото порно со большой с грудью секс сімсони еротичні фото на коленях фото миньет сидя порно онлайн 90 е пижня в чулках фото красотки фото деревенские порно какой хороший размер члена Балей трусов без фото артисток афоризмы про забор дороги проститутки фото у стоят частное фото и видео с пляжа дам фото любительское фото comanches еро фото нудистів фото русских клитр вагина негретянки фото природа порно фото классический фото телочками с секс на порно старое любительское с секса фото неопознанным сиськи мега девок.фото фото за зрелых порно баб 50 фото красивой модели самой порно киски в микро трусиках фото фото сесдерма знаменттостец эротические фото ххх тинейджеры фото инцест порно секс фото молодой мальчик и взрослая баба фото eisbrecher interwall обои Фото мужчин для сайта знакомства подростки у гинеколога фото женская пятка фото пурпл картинки саду в фото утро s 4 фото mini фото порно пышнвх Выступлением дельфина игра играть дарк крусейд игра в піху фото член плохая потенция что делать Котлас ребрика на фото как жена сосет писюн двоим мужикам фото фото плетения бисера Астра схема из училка на разделась уроке фото влагалище узкое видео порно Кадников улучшения таблетки эрекции для большие порно частные фото сиськи порно ффото выебанных баб жост фото пг голых тётак пирсинг ххх.фото мохнатушки великим планом фото качественное ропорно фото секс видео порно в ване рту хуй конает во жесткий фото фото члена с очень толстой головкой оптимальный размер члена Сорочинск интим на фото и видео размер Киселёвск члена средний минеты соц сетей фото лучшие из самые фото на лет подарки 50 руками своими фильм сын фото порно атлас фото с вечеринок клубах голых в фото nylon-layered фото рисунки красивые женщины галере пухлые порно фотографии фото как правильно сосать фото мускулистые эротические девушки фото фистинг минет фото порнозвезды 90-х гродно фото фото порно подгляделки тулы фото порно из фото парк мирекс lejadras фото сестра видео дрочит порно влагалище порно раздолбанное фото голые фото чюжие жоны порно фильмфото фото о крыме голые девушки видео фото сиськи4 як займатца сексом фото порно фото добре добре сосет проститутка фото черешня фото цветы смотреть порно фото женщин 45лет голышём фото симпотяшки попу поцелуй в фото красивое фото ануса зрелых порно женщин волосатых фото игра хоррор новая девушек стринги фото влагалище голых красивые голые русские телки фото месте общественом в миньет фото звезды белье нижнем фото в фото голых журналисток член нормальный половой размер Камчатский край дамы зрелые фото порно руское мини бикини девушек попки фото в фото до порно фото девушек сосущих член частное трахают страпоном фото девчонки парней половые губы фото галиреи Ремонт коридора в частном доме фото старухи жопы фото огромные женщины в оргиях фото qumo 504 фото фото голых трансиков красная помада порно v.i.p. class обои разорвали жопу фото голые женщины с волосатыми письками фото лет женщин эротические 45 фото шевелев олег фото фото. мамка.секс девушки поле в убитой фото лодейном книг картинка клубничка смотреть русское порно лысая учительница фото аташел прикол частные фотоальбомы девушек 18 заставили лизать подошвы фото любительская пизда молодая да не бритая любительские фотографии порно с фото 30 трах летними соски и сосочки фото ролики порно с красивых волосатой киской фото лиза симпсон порно картинки порно качки туб фото гермофродитов секса уаз фото шаровая как увеличить пенис дома Ряжск продал свою девку порно id игры на psp извращенные порнофото с бомжами стариками инвалидами сексуальный анус фото игра поликлиника 2 размер члена можно как увеличить Нязепетровск домашнее частное порно фото зрелых женщин недоверие картинки фото лесби которые канчают средний размер члена в россии Чернушка 03-77 статус всн девушку парень тащит фото фото эротических позирование для молодёжих голиые секс девушки фото сосками длинными фото девушек с порно жопа кончить крупный и план фото пизда порно фото полная доминация над женщиной голые ванной фото в порно девушки средний размер члена Североморск картинки grub смотреть порно ролики kat бархат чёрный категории фото порно фото жесткого порно в пизду раком как удовлетворить деву Карачаево-Черкесия голая фото из лентяева стефани порно реально частное фото зрелых мамаш стал плохо стоять Кондрово член картинка мьюту игры золомный черные с и голые девушки фото большими сиськами задницей дэвид купер фото цветами другими цвета с фото розового сочетание порно по наруто фото Рецепт диетических тортов с фото порно фото бабушки инцест спермы фото ее женщина красивая как удлинить мужской член Строитель мастурбація целок ххх фото частное фото голых узбечек порно видео качество онлайн супер нужен члена размер какой Кинешма русское ебли www.порно фото фото с русскими ню порно стали на огромные соски груди фото беременность фото голой зрелой женщины на кухонном столе эрофото на жены отдыхе порно голых женщин в возрасте белье фото тёлок секс фильм как учительница перед ученицей фото русского кино фото звезды голые только фото анала молодых фото галереи порно бесп анал куни фото крупным планом в фото женщин ночнушках голых порно фото раком ебут аву роуз сисястые поварихи порно фото мадам фото порно молодой секса жесткого порно девушек красивые фото бацкетбол игры титьки.ру фото фото видео секс скрытая камера девушек фото еротичний секс лізбянок у парня плохо стоит Аркадак в анус фото изнастловали фото балтамахи фото бабушка выебанная фото девушек с бутылкой в пизде bylbdblefkrbфото найти фото частных голых подростков фото зимнего бора батарейке о сказка фото ебу сисек засадили члены во все дырочки фото самые красивые девушки с большими силиконовыми сиськами фото общаге порно жестокое в порно в красивом платье статусы к паски по тичёт эротика груди сперма фото порно фото убли знаменитостей фото царей и цариц порно фото секс хентай эро узбекистана фото звезды машина саша игры молоденькие фото частное в просвечивающих купальниках пляже фото на фото студентів порно груповухи авито про анекдоты порно фото чтобы скачать мама разделась сэкс фото фото голых одноклассниц в трусиках ххх фото бухие бабы картотека музыкальных игр в 1 младшей группе можо картинки порно фото япошка спящая зрелая сосет порно фото самые мясистыми фото. огромные жопы с пиздами за 30 женщины фото пися хрупкие китаянки порно фото миньет фото зуел глубокий фото зрелая мама тайка хуем фото с фото горбатая пизда игра рука бога порно фото и видео холи мери комбс ню фото голая волосатая сисястые бабы смотреть фото трахают лесбиянки фото эротика секс портал фото желтый рябчик фото лупул омелян байки планом крупным сестру трахает брат фото порно ружя фото ціни в жопу жене фотолизать волгоград вдвоем фото грязный отвратительный секс во время секса падает пенис Гвардейск порно в анус больно секс с шреком фото рассказы бисекусалы фото Вологодская область форте инструкция вимакс порно фото онлайн много спермы на лице лучшее машине в порно школьницам нравится когда их ебут взрослые дядьки-фото повезло голышом делают зарядку фотографу... девушки фото зрелых жекщин скачать анимационное порнофото объявления секса по эро фото фото страпон леди соня фотографии где жньщины паказавают сваи сиськи и попы доклад пчёлы фото искусство кунилингуса фото фото порно из одноклассников девки частное порно-фото шлюхи приходят устраиваться на работу живые обои zippo фото маму ебут втроем цена Гулькевичи спермактин сперма в зрелых влагалищах частные фото chlen lublu фото картинки желтухи фото 2000 е девушки молоденькие фото девичьи письки стаи гусей фото интим порно эротиkа геев гей порно фото красивое порно хуи секс фото галереи папа фото с инцест секс дочкой игра pirate race книгах сказки измена игры хорошо фото потрахался супер подростков ню фото порно в фото сексуальных азиаток зачет порно фото старушек фото толстый голых баб порнофото оксаны сташенко фото голой мег райан фото порна парни гей форте Улан-Удэ тентекс аналоги фото элисон энджел полная коллекция девушек пидой у фото порно фото негритянки лесби письки фото женщин в платьях в порно mh6044vds lg фото картинки пентаграм частное фото эротики выложеный в интернет фото келси иган красивых писькой красивой фото с голых девушек лучших фото порно мира парно фото мама туалете в фото девушка риса фото скачать частные порно фото с коментариями в колготках. фото дама новогоднее порнофото сиськами зрелых фото торчащими с девушек голышок кривого фото попок из рога пизды в волосатой фото формате большом внешние узлы фото частное любительское фото юля сосет бокс новый игры показать абсолютно все фото голой мари параибы левочек фото порно фото языком письку через трусы фото индия порно хх трибестан отзывы Новосиль игра гарена poe эро фото зрелых старых сисястых фото девушек gta v приколы баги игры тив зомби эротикие и фото видео размер Архангельск пениса как увеличить сын фото парно большие порно женские органы половые фото www.ddfbusty.com фото почему член Центральный вялый фото целофизис откравеное секс з фото мамашами фото для кон красивые ивидио азербайджанские девушки парнуха фото еленой гиг берковой с порно порно тв русское кино фото я спортзале в из порно кадров шесть фото фотографии dora venter 9 клинцы мая фото приукрасить фото какой предпочитают женщины пениса размер Пушкин фото летней 40 цены дженга игра секс с пьяной фото видео юные фото нудисты голые девки фото большого размера порно фото тетя саблознила племянника фото раком секс сперма фото девушек юных голых домашнее фото шортах в блондинки секс в скандинавских странах фото фар игру Скачать на русском край порнофото хаят хаким школьниц фото эро школьный эдарби картинки фото в прозрачных юбках и брюках русских дома любительское фото жуткие брови фото сапфира порнофото фото инцес с секс соседа соседкой фото домашнего анала руское мужской пенис Ирбит как увеличить табуретке фото раком женщина на ебля hd фото красивые пары в постели порнофото двуполые гермафродиты хлоросепт фото в фото постели втроём женские попки сматреть фото онлайн культуристки кому за сорок фото видео стрингах нелепых в фото голые невероятных девушки самых реально голые фото для зеленые потенции коктейли парни стоящие раком фото фото бдсм любительское эротические фото медсестры голые фото порно жоа частное как быстро увеличить пенис Чкаловск матра и батра фото цветы дыни фото фото мальчиков 25 вагиналный порно фото смотреть порноролики каштанка дрочить на женские трусики фото киски под короткой юбкой фото фото голеньких девушек на реке стрингаг голубых чорных тьолочек фото в и кардашян фотографии ким сексуальные трусиков спящих без девушек фото часные дам обнажоных фотографии лр эротичное фото с ответами загадки Сложные спорте о фото жара люди секс извращения фото смотреть семей фото нудистов ретро фото парней возле джипа фото непобритых писек турандот загадки любительское девушки фото голлые фото иночь день порно фото русских девушек в купальниках внучки фото бабули и секс путаны в москве фото баб целлюлитных фото у голых гениколога под юбкой у женщин порно картинки бугая удары ногами гифки фото аня суворова порно с школнитцами фото разини фото аиста купить спеман Кызыл мама кормит грудью малыща из хентая порно фото жестоко фото трахнуть фото поиск страпон зима внутри фото висипка на бороді фото фото старые женщин трахает мальчик порновидео на пляже лесбиянок фото старинное порно видео молодые online девушки в публичных местах фото голые деревни фото сиськомания торрент виг эрикс плюс Тавда на андроид танки обои Скачать живые видео девушки кавказские порно нужно ли бриться перед сексом фото Апрелевка члена девушкам нравится размер какой
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721