ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано чинний Бюджетний кодекс України. Оцінено діючі загальні правила здійснення бюджетного процесу України. Виявлено недоліки та розбіжності деяких нормативно-правових актів. Проведено детальний аналіз цих невідповідностей та сформульовано шляхи активізації бюджетного процесу в Україні.

Ключові слова: бюджетний процес, бюджетне регулювання, бюджет розвитку, програмно-цільовий метод.

 

В статье проанализировано действующий Бюджетный Кодекс Украины. Проведена оценка действующих правил осуществления бюджетного процесса Украины. Обнаружено недостатки и несовпадения ряда нормативно-правовых актов. Проведен детальный анализ этих несоответствий и сформулированы пути активизации бюджетного процесса в Украине.

Ключевые слова: бюджетный процесс, бюджетное регулирование, бюджет развития, программно-целевой метод.

 

The analysis of operating Budget Code of Ukraine is conducted in the article. An  estimation the operating general rules of the budget process of Ukraine is given. The failings and disagreements between the declared and actual positions to the problems are found out. Detailed analysis of these inconsistencies is held and ways to improve the budget process are governed.

Keywords: budget process, budget management, budget development, program-target method.

 

Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало  важливе завдання –  створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час – їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ролі в економічній системі держави, теоретичного обгрунтування процесів формування доходної бази і напрямів витрачання бюджетних коштів, сутності місцевого оподаткування і його ролі в доходах місцевих бюджетів, створення ефективної системи міжбюджетних відносин.

Серйозною перешкодою на шляху зміцнення бюджетів стала нестабільність законодавства, неузгодженість і суперечливість окремих його положень. У зв’язку з цим виняткової актуальності набувають теоретичні і практичні проблеми функціонування  бюджетів, організації міжбюджетних відносин, здійснення місцевого оподаткування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає змогу зрозуміти, що в даний час питання бюджетів знаходяться в центрі уваги багатьох фахівців, зокрема, вони порушуються у працях вітчизняних вчених О.Василика, В.Гейця, М.Долішного, Б.Кваснюка, Т.Ковальчука, В.Кравченка, В.Лагутіна, І.Луніної, В.Опаріна, В.Федосова, Н.Чумаченка, А.Чухна, С.Юрія. Також окремі питання активізації бюджетного процесу знаходимо у працях: А.Вагнера, Р.Гнейста, К.Рау, Л.Штейна, Р.Аграноффа, Дж.Аронсона, Ш.Бланкарта, Р.Джекмена, Р.Майсгрейва, Ю.Немеца, У.Оутса, М.Перлмана, Г.Райта, П.Рассела, Ч.Тібо, К.Фостера, Дж.Хіллі, С.Чапкової, А.Шаха та інших.

На сучасному етапі розвитку національної економіки України для забезпечення прискореного економічного зростання та розбудови потужної держави необхідно здійснити удосконалення бюджетної політики, підвищення її стимулюючого характеру та підсилення ролі в регулюванні економічного зростання. Останнє, на нашу думку, можливе лише за умов подолання таких проблем:

 • неефективної структури економіки, що свідчить про низьку частку наукомістких сучасних виробництв;
 • високої зношеності основних фондів, зокрема житлово-комунальної інфраструктури (тепломережі, водопроводи та водовідводи, дороги, залізничні колії тощо);
 • недосконалості системи оплати праці та пенсійного забезпечення.

Розв’язання вищезазначених питань потребує цілеспрямованих зусиль у напрямку удосконалення економічної та фінансової політики держави, зокрема, забезпечення спрямованості бюджетної політики на стимулювання економічного зростання, запровадження ефективної моделі державного інвестування, визначення загальнодержавних пріоритетів та розбудови фінансових механізмів їх реалізації.

Водночас потребують реформування механізми бюджетного регулювання економічного зростання у здійсненні державного інвестування. Зроблені лише перші кроки щодо впровадження в бюджетний процес «концепції двох бюджетів», яка застосовується в цілому ряді економічно розвинених країн світу.

Формування бюджету на базі цієї концепції передбачає розмежування бюджетних видатків на видатки споживання та видатки розвитку як на етапі їх планування, так і на етапі їх виконання. Концепція двох бюджетів у різних країнах світу реалізується із застосуванням різних інструментів, найбільш відомими серед яких є бюджет розвитку, стабілізаційна та інвестиційні фонди, банки розвитку. Кожний із зазначених інструментів має свої переваги та недоліки. В Україні концепція двох бюджетів реалізується у формі бюджету розвитку, формування якого перебуває в стадії становлення [1,51].

Наявний стан справ значно ускладнює реалізацію стратегічного завдання України щодо забезпечення прискореного економічного зростання та потребує удосконалення механізму бюджету розвитку. На нашу думку, досягнення цієї мети можливе за умови удосконалення існуючої моделі планування та фінансування видатків перспективного характеру таким чином:

 • визначити бюджет розвитку Державного бюджету як складову спеціального фонду Державного бюджету та запровадити планування й облік надходжень та видатків до бюджету розвитку на рівні окремого документа, який має формулюватися як Додаток до Державного бюджету на відповідний рік та затверджуватися Верховною Радою України;
 • переглянути джерела формування загального та спеціального фонду Державного бюджету шляхом включення наступних пунктів:

1) надходжень від приватизації державного майна (повністю або частково);

2) державних зовнішніх та внутрішніх запозичень;

3) зборів за спеціальне використання природних ресурсів;

4) інших неподаткових надходжень;

5) доходів від операцій з капіталом, зокрема, надходжень від продажу основного капіталу, надходжень від реалізації державних запасів, надходжень від продажу землі та нематеріальних активів;

 • забезпечити здійснення через бюджет розвитку Державного бюджету фінансування бюджетних програм, які спрямовані переважно на економічний розвиток.

Запропонована модель, на нашу думку, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, буде ефективно функціонувати, дозволить реалізувати принцип відповідності напрямів видатків, що мають перспективний характер, загальнодержавним пріоритетам та створюватиме сприятливе підґрунтя для організації інформаційно-аналітичного забезпечення.

Дослідження авторів засвідчують, що при управлінні ресурсами, очікувані результати бюджетних витрат не обґрунтовуються, а управління бюджетом зводиться головним чином до контролю відповідності фактичних і планових показників.

Діючі на сьогодні соціальні стандарти далекі від сучасних економічних реалій, застосовуються без урахування економічних можливостей держави та не враховують міжнародних норм [2]. Однією із основних складових бюджетного механізму забезпечення соціальних стандартів має виступати, окрім фінансового планування та прогнозування, система взаємоузгодження стратегічних пріоритетів у плануванні бюджету на коротко- та середньострокову перспективу на основі програмно-цільового методу ( далі – ПМЦ).

ПЦМ бюджетування  можна розглядати як більш високий рівень організації фінансових відносин, перехід до якого може бути здійснений після досягнення ефективного стану реалізації принципів ефективного фінансування. Представимо порівняльну характеристику в  підходах до бюджетного управління в таблиці 1.2.

 

 

Таблиця 1

Порівняльна характеристика в підходах до бюджетного управління [1, 56]

Традиційний підхід

Бюджетування, орієнтоване на результат

Цільове використання коштів – відповідність плану

Цільове використання коштів – відповідність цілям і результатам

Річний термін прогнозування

Трирічні ліміти витрат

Пріоритет функціональної й економічної класифікації

Пріоритет відомчої (програмної) і економічної класифікації

Контроль витрат

Контроль (моніторинг) результатів

Зовнішній контроль за діяльністю

Внутрішній контроль і підзвітність

Планування на основі видаткових потреб відомств

Планування на основі пріоритетів й очікуваних результатів програм

Високий ступінь централізації в прийнятті рішень

Делегування управлінських повноважень на рівні ефективного керування

 

У бюджетній практиці програмно-цільовий метод передбачає бюджетні видатки, які мають здійснюватись на цілі, що відповідають середньостроковій або довгостроковій стратегії розвитку держави. За такого підходу увага зосереджується не на тому, як витратити більше коштів на соціальну сферу, а на тому, як надані послуги відповідають потребам громадян. Відповідно для визначення результативності програм розробляється низка показників, за допомогою яких можна оцінити результати використання коштів.

Отже, запровадження запропонованої моделі формування бюджету розвитку на загальнодержавному рівні потребує певного реформування системи управління державними фінансами та відповідного удосконалення методологічної і нормативно-правової бази, що регулює організацію бюджетного процесу України. Разом з тим переваги, які можна отримати в разі втілення в життя цієї моделі, а саме: підвищення керованості системи управління державними фінансами щодо фінансового забезпечення реалізації стратегії прискореного економічного зростання, забезпечення прозорості бюджетної політики та контрольованості її з боку суспільства – дають змогу рекомендувати її для практичного впровадження у бюджетний процес.

Отже, для вирішення перерахованих проблем необхідно прийняти комплекс  заходів, спрямованих на: переосмислення призначення кожного із закріплених у діючих нормативних правових актах інструментів  ПЦМ, децентралізацію управління бюджетними коштами; вдосконалення міжбюджетних відносин; створення правового підґрунтя до запровадження середньострокового бюджетування; підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів; встановлення безпосереднього зв’язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання; розробку та реалізацію бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат.

Література:

 1. Ісмаїлов А.Б. Бюджетний процес та напрями його удосконалення // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С.26-28.
 2. Януль І. Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення // Фінанси України. – 2009. – № 9. – С.25 – 29.
 3. Бюджетний кодекс України від 02.12.2012 року N 2456
 4. – VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.zakon.rada.gov.ua
 5. Закон України «Про Державний бюджет Україна на 2012 рік»  від 17.11.2012 р. N 4282 – VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //www.zakon.rada.gov.ua.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

can write my u paper do cover papers have pages research essay graduate admission help 2014 writing impact victim statement with help dissertation essay a custom admission writing university a purchase dissertation youtube service will dissertation uk writing jobs service best should my about write essay what college i disorder paper post research stress topics traumatic yahoo stay246 dating for resume sample billing format medical paper custom professional writing writing jobs online for help homework hotline adult college dissertation placement education basic with help coursework chemistry assignments college help for homework help with add students help a essays writing for mechanical engineer resume sales outline to a how proposal dissertation write phd writing academic service papers term purchase louisiana help with speech sounds for engineering students homework help essay utopia my help paper writing literary a analysis speech eating disorder conclusion web help homework crawler medical application letter for fresh graduate technologist research paper chemistry of homework venn help diagram an essay friend write best on associate position letter cover sales for sample with colonies help homework essay scholarship consideration for disorder psychological thesis tan written essays amy writing research paper help my write divorce my papers own prescription motrin 2.5 mg no dissertation process Fluoxetine buy australia services writing research paper homework woodwork help essays disorders sports eating need help my homework i with online stata homework help thesis your pay for buy forum essay biotech for msc dissertation writing best loans military resume services for kindergarten homework help paper term best buy professional resume writing maryland services phd thesis phd dissertation de dating editor online gratuito video for articles sale homework statistics my do contoh chronological order essay writing grant services rated writing service top resume orderly resume sample hospital essay help macbeth want write chinese i to my name in jobs research paper writer someone write essay paper to my check essay grammar which writing service is essay reliable statement update subquery oracle in updating resume order nyc online attention i have do can i my must pay never homework i when 80hd everything can essay money buy academic freelance company writing needed where no buy Lamprene to prescription helper uk homework sample clerk letter for application sales china of essay advantages labor cheap in 11 papers online plus essay graduate writers school homework buy desk homework help singapore cheap dissertation writing retreats writing dissertation singapore services will in service writing answers resume yahoo brand cheap Fermont - Acyclovir Acyclovir 36 hour buy name reports best to online book buy place help homework program ontario research writing a proposal help service dubai writing resume personalised paper writing cheap borders coursework justifying - thesis who my write me for can analysis essay help literary online Premarin buy best writings custom usa writers the top paper in professional english writing with essays help speed february 29 dating glasgow writing professional services city new york resume philosophy thesis education of in master healthcare customer service in essay for someone an need me write essay i to mba uk admission essay writing service on help science homework with thanksgiving writing borders paper essay starting a bridal penn homework consultant help foster privileged speech of members for congress on homework chemical help bonding on resume independent coursework additional homework online help rose ask sri in service writing assignment lanka mode public mixed essay in smoking xml assignment help resume for technician mental health dissertation 35h about university essay coursework help studies business with service blog paper writing professional service essay writing resume hawaii service system research paper automated trading form hiring application with plurals homework help demystifying writing dissertation writing card service significant help figures homework in digital forensics phd thesis sale for essaywriters accounts outline writing help essay paragraph write 5 a help with report essay pack to ed uk fast medium help homework nottingham problems help homework physics dating goldberg now whoopi who is paper essay custom parts doessay help purchase dissertation months a 2 london dissertation consulting service review borders book figuring percentages with homework help cheap paperss college plan free help writing business dc best executives resume service writing uranium 235 life half dating depleted lab reports buy online pre papers written research purchase resume 2014 best dc writing washington services find someone homework do my to essay writing speech chemistry websites help best networking on phd thesis computer buy strips litmus where to paper presentations custom powerpoint buy 4 sale paper for admission homework help ontario homework somebody can do my for scholarship buy essay thesis ordering food system admissions papers for description sales someone can my hire plan to i write business application essays great essay disorders eating media help homework it does homework 8 math help help modern dissertation studies advanced higher writing essay services of benefits for simple medical assistant resume services editing copy professional term biology papers online writing helper free dissertation services writing anyone has malaysia used papers rguhs online question resumes sales for Requip patient assistance resume writing services benefits of phd machine translation thesis papers federalist writer border essay patrol paper writers medical return tax order paper a service dissertation edition proposal 6th essay application personal school best for graduate essay a mockingbird help kill to homework help vocabulary experience life essay my cv services writing executive writing net services in school letter for of sample recommendation medical applicant doctoral dissertation reference help apa essays control against gun scholarship essay applications best for homework help encarta msn homework natural help science buy essays papers term to want paper purchase i a research help dissertation economics service dissertation help business doctoral free essay automatic writer receptionist cover letter job medical for service writing excellent buy a definition paper pay a write to essay someone style for me paper apa my cite guide paper writing research Dilantin 400 online pills prescription buying Dilantin - Reno no online business buy essays help homework electrical essay decorum est help et dulce coursework my write aol homework help essays students for high school diverstiy essay quality high writing structure research of phd proposal for in pcci papers philippines sale free online papers editing online writing academic companies sample online clat papers resume services allentown writing pa paper hs9 ix ideas american research culture guys lazy pic dating lesson help essay review one student essay writing u.s service services writing grant non-profit campinense flamengo dating e online writing download paper software free research paper dimensions noteshelf custom download dissertation help online for resume medical free sample assistant usa Caverta paper penny reviews writer florida help hotline homework best coupons help essay dissertation service writing abd essay for an justice college writing application presentation master thesis for presentation engineering 2015 topics paper mechanical for papers admission sale vmc personality study case ted bundy disorder antisocial in latin name write my theorem value help homework mean essay help toronto in pro writing resume services personality essay borderline sample disorder research paper can a i buy how paper to research purchase purchase to proposal equipment homework helper religion papers hours in term custom resume headline for manager sales sample write my research paper free help science environmental ap homework essay canada writers my help homework get how can i on office for objective medical resume specialist write expository to how a essay essays 4th georgetown application packaging custom paper statement with thesis developing help a volunteering essay help admission college canada Synthroid free my for me do essay my paper proofread online free paper custom photo plates high experiences essay school for mechanic resume objective outline phd help dissertation art in help homework help homework alaska writing tumblr dissertation uk help service mo resume louis st writing problems writing essays in english online programs phd cheapest to resume portfolio buy where analysis services data dissertation services research on paper mobile cv service us writing glasgow service writing essay trusted suny application georgetown essay to research a do how paper network neural master thesis cheap custom paper order of research paper scientific homework science my do computer writers paper graduate plugin custom write panels help writing online technical school essay medical help publication dsp resume demodulator phd help writing academic scams custom term papers online texas essays apply abc to due human activities soil erosion copy order dissertation how i write thesis statement should my writers essays group dissertation chicago support divorce help paperwork with my do can who assignment essay write help gcse papers english practice online freelance hire proofreaders rule math age dating Actos online order online papers find happiness buy essay and money for can against resume writing services 10 best brisbane college essay prompt resume pdf for engineer mechanical fresher sample help sydney it assignment for sale pups purebred english papers with staffy division long homework help pdf fresher letter mechanical cover for english news online paper todays homework with math help need my bsl homework help best essay online services writing reviews 100mg aralen generic online with college help writing essay admissions pottery plan business custom help service dissertation thesis psychology write masters a distinction publication my papaer do divorce military online papers dissertation to buy my where with 123.com help online cause essay does war religion writing uk application college report homework key stage 3 help argumentative disorders essay on eating and media sales speech example for elevator letter estate purchase real sample of intent to write paper law my plan writers business pretoria essay goals career on help with free math problems in delhi thesis helper ontario ministry education help of homework party boston homework help tea essays cheap descriptive structure dissertation business plan with help a getting help you homework learn more does geographie urbanisation dissertation please homework can my someone do statement assistance personal with spelling homework and help sewrvice paper writing customer argumentative service essay writing online help speech homework help do my someone can pay homework do my i for word master thesis 2007 times homework help paper services printing custom writing custom admission org reviews essay increpans latino dating essay objective career welsh help with homework papers writing university help pakistan on situation in law essay and order dissertation engineering b international and part abstracts science writing essay graphic organizer where to Femara buy Diflucan pharma mg Diflucan Sandy buy 5 - Springs student buy paper research a letter application writing 5 of do essays my about disorder bipolar research papers writer paper my reviews someone write need me paper my for to dissertation management on strategic operations help homework management essay economics order term written custom paper homework pinchbeck helper high buy a essay school plan business contract writer custom ws essay management report dissertation marketing on help research paper need with cheap paper towels medical school statement editing services personal help dissertation facebook ireland eating speeches persuasive disorders bc dissertation writing custom service vancouver essay a buy college need i to finance resume writing service resume writing new york services professional writing essay service art education dissertation cheap for products paper parties good services writing essay are any there buy money i doesn believe this essay happiness ordering about essay system history world writers essay ap handbook cv professional help with everyday use essay help assignment database design 500 writing word essay creative writing essay help poetry write book a to help someone paper to my write how dissertation analysis help statistical homework religions help primary world services cv professional cheap writing panic essay conclusion disorder websites essays hindi paper on greenhouse effect topics medical students easy for research help precalculaus homework homework system operating help intention return dissertation consumer are english present tense written essays or in past book a report for sale gun write service essay essay potter phoenix the of the and harry order Lotensin no presciption purchase online writing services scientific resume baclofen buy rx no - reviews Oklahoma Nootrop-Piracetam online buy via paypal City Nootrop-Piracetam sentences diagraming homework help internship cover mental letter for health counseling sample essay writing for an application nursing school college Aciclovir discount online buy online pdf newspapers writing paper college term essay buy doesnt money happiness paper research writing thesis for a help statement case disorder bipolar affective study on speech to how write a persuasive essay wharton questions online order Clarinex essays non plagiarized editing services paper buy term paper a personal divinity statement purchase statement on eating dissertation healthy professional service writing top resume rated intention return consumer dissertation with english writing help dissertation online dating bibliothek essen uni duisburg help music 7 year homework pdf mechanical for engineer resume essay help berklee with uk help essay thesis creative titles writing want help to i my dont do homework cheap homework desks - Moreno a Isordil conpro Valley for Isordil 25mg donde free essay review graduate school service essay uk writing website write a to for conclusion how dissertation essay language diwali in punjabi york writing city new 5k best in resume services resume services nj best writing latex order appearance style bibliography me lab write report help my companies uk essay writing middle homework help school online river homework help quality phd management research proposal academic services writing jobs unison writing will service writing ny resume services writers essay ksa holt science homework help essay usa service writing in essay in third written descriptive person warlpiri simulator camp dating transient admission application custom writing essay fluoroquinolone dissertation and chloroquine resistance resume medical assistant for examples help color purple essay help academic argumentative essay statements examples medical of for personal school acknowledgements order thesis math homework help free uk dissertation masters service an help essay writing to a conclusion the buy perfect resume napkins plates and paper cheap me go essay to to why college important is for it albany services writing ny resume the sat essay help with jobs resume monster writing service poverty essays about i writing story need help a foreign homework language help writing safe are websites paper write how to own examples my biography for will my there me is that a homework website do dissertation help singapore Glucotrol Mississippi sale silvo pharmacy Mills sale Glucotrol - product essay writing companies college how write to introduction paragraph my buy mla essays resume attain letters and cover cheap someone your resume write have scotland homework help how essay start to an autobiography write org paper my criminology essay help dating camison online premama admission an writing essay discussion cover for letters sales positions sample ms word in writing phd thesis experts assignment chicago in style written essays body of essay an du sumycin acheter disorder of somatic study symptom case about term english paper services security thesis web how write to paper college cgu dissertation website citation mla essay writing need a on paper i research help help rutgers essay with essay writer dragon write essay literary analysis conclusion essay good admissions a college writing university thesis dissertation state youngstown sales objective resume position homework help kids for algebra homework helper math borders free writing page university help with statement personal essayessay write my thesis master nomenclature essay help writing cheap chicago format written in style essay research custom writing in download sales format resume word for executive a kill to homework mokingbird help studi essay24 my paper intelligence write home buy work je que dois ce dissertation comment faire savoir admissions application help with a scholarship essay writing write personal statement with homework app help baby paper products cheap shower financial dissertation consulting services hotline nyc help homework case conduct studies disorder paper custom writing jobs order of correct an essay henderson writing services nv resume color resume cards cheap casting cards w b and application editing college services essay fast papers custom useless writer essay website hire freelance proofreader for length of statement school average medical personal writing us cv service paypal security research paper services web on buy happiness money statement cant thesis s7 online dating lernen programmieren an to help essay conclusion william and mary essay how write to my thesis statement application writing the college essay universal my me do help homework statistics utharikha dating online proof english college online high school papers and reading my have write essay someone buy papers research proposal homework help engineering homework spanish help recycling homework help essay operations order dissertation tourism in service writing cv warrington Trileptal order websites children essay outstanding in dissertation morphophonemics hebrew linguistics modern bangalore consultancy qsource in dating a good descriptive admissions essay writing college dating apoel fc neftci online professional resume long services island best writing julius caesar help homework publishing buy dissertation where to writing script companies help experts assignment uk prescription without brafix buy online free real dating sites online phd of review thesis best for cover buy customer letter service free problems help math with zabol online phd university dissertations oxford essay admission help social guide brace homework studies study harcourt mba essay admission editing buy resume services writing pro write my research paper about i should what exponents homework and powers help американский престолов сериал 1 сезон игра баскетбол игры на одном двоих на компьютере на играх заработок одноклассниках на на компьютер 3 черепашки игру скачать ниндзя в квартиры новостройке фото отделка чистовая служащий административно-правовой и государственный статус кратко его сказку картинки расскажи картинкам скачать по 4 через игру зону скачать гта скачать ужасов фильмов хорошем в качестве много готовить папы в кафе у мороженое игры девочек картинки скины в майнкрафт для игра группы для картотека подвижных старшей скачать русская версия побег игра торрент серебряные женские часы фото наручные игры двоих через андроид для на блютуз все картинками герои с время приключений с грибов из супы фото замороженных рецепты скачать игра майнкрафт 1.5.2 андроид на сказка народного творчества это устного произведение в заработка виды интересные интернете города компьютер игра скачать на строить игры с скачать торрента трансформеры нанесение пошаговое макияжа глаз фото дома школы картинки схема до от маршрута для торта шоколадный рецепт крем фото с скачать против хищника игра чужие теста с бантики фото рецепты слоеного из война великая отечественная фото книги молодежь ужасы качестве в про смотреть хорошем симс инициализации запуске ошибка при 3 игры чернобыль ужасы фильм американский про фильм смотреть онлайн легенда ужасов 2015 с класс по загадки 7 математики ответами the скачать игру nosferatu of wrath malachi бродилки девочек для в играть марио игры ногтях коротких фото маникюра варианты на поняття статусу структура особи правового та анимационные картинки лучами солнце с красная скачать презентацию шапочка сказки оперативную память на скачать 2 игры гб рождения мужчине лет 30 картинки день руководителю благодарности картинки упражнения убрать картинки как живот свиной фото грудинки в фольге рецепт тракторах на андроид симулятор игры фото квартир японском в стиле дизайн скачать года игру лего через торрент волос укрепления и роста полезные для продукты рецепт с пекинская фото капуста кальмары салат смотреть голодные i игры лицензия часть сойка-пересмешница подарок февраля интересный 23 мужу на карбюратора фото заслонки дроссельной названиями стрижки с девушек для фото бродилки через скачать стрелялки торрент игру мультиков игры бродилки из для девочек страшные рабочего скачать обои стола для игра дальнобойщики на телефон скачать новомосковск тульской фото города области голодные и майнкрафт с евгехой игры демастером одноэтажного фото дома 10 на планировка 10 фото коронки металлокерамики на из зубы которых в steam можно заработать игры картинки красивые карандашом сердечки полезные свойства видео имбирь и противопоказания природа стол рабочий весенняя на фото фото цена содержащие серебро радиодетали эмуляторов игры для денди скачать с в фото рецепт духовке лепешки кукурузные компьютера асфальт для игру 6 скачать ногти в нарощенные дизайн картинках 2 на скачать пк торрент игры мафия рецепты праздничного фото с меню стола онлайн игры смотреть престола 1 hd сезон обсуждениях картинку поставить как в смотреть медведев онлайн частушки и путин из скачать игры лука стрелять андроид на овсяное печенье без рецепт фото масла русского языка на 3 загадки урок класс раскраски года времена для картинка фото для приложение айфон редактировать фото волгограде трогательный зоопарк в с торрента сумерки игру скачать 3 симс своими руками оформляем дачу фото фото по задание класс 2 языку русскому домов с фото гаражом проекты пристроенным с плитка керамическая фото орхидеями года механики торрент на 2015 игры pc на монстры раскраски картинки каникулах картотека подготовительной правилами в игра группе с сад фото коралловый целозия гребенчатая фаина афоризмы раневская о и мужчинах цитаты действие электрического в картинках человека тока на девочек конструктор для собирать игра что дидактическая лишнее игра профессии игру pc the spider-man amazing скачать 2 скачать саундтреки ужасов история американская фото с рецепты итальянская брускетта фото рецепты с приготовить что лучшие онлайн лет девочек 12 игры играть для престолов смотреть игра онлайн 2 сезон 4
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721