СЕМІОТИЧНИЙ ХАРАКТЕР МАКРОСТРУКТУРИ РЕКЛАМНОГО БЛОКУ СУПЕРОБКЛАДИНОК АНГЛОМОВНИХ КНИГ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

А.Л. Смоляна
КУ ім. Б.Грінченка,
Київ

Стаття присвячена дослідженню семіотичної природи рекламного блоку на суперобкладинках англомовних книг. Визначається поняття креолізованого тексту та його роль в здійсненні прагматичного впливу на адресата.
Ключові слова: креолізований текст, інтерпретація тексту, код, вербальні та невербальні засоби комунікації.
Статья посвящена исследованию семиотической природы рекламного блока англоязычных книг. Определяется понятие креолизованного текста и его роль в осуществлении прагматического воздействия на адресата.
Ключевые слова: креолизованный текст, интерпретация текста, код, вербальные и невербальные средства коммуникации.
The article is devoted to the research of semiotic nature of advertising block of English books. The term “creolized text” and its role in pragmatic effect on the addressee are determined.
Key words: creolized text, text interpretation, code, verbal and nonverbal means of communication.

Рекламні тексти відносяться до текстів масового впливу та покликані забезпечити волюнтативну функцію, тобто досягнення перлокутивного ефекту взаємодіючи з реципієнтом.
Звертаючись до рекламних текстів книжкової продукції, зрозумілим є те, що їхнє головне завдання полягає у забезпеченні читачу оптимальних умов для розуміння та інтерпретації повідомлення. В структуруванні рекламних текстів використовуються різні коди семіотичних систем, тому таке рекламне повідомлення представлено семіотично неоднорідним текстом, включаючи вербальну та візуальну інформацію. Такий текст відносять до креолізованого (паралінгвістичного). Дослідження таких семіотичних утворень в макроструктурі рекламного блоку на суперобкладинках англомовних книг є
об’єктом даної статті.
До питання аналізу мовного та іконічного середовища рекламних текстів зверталися О.Є. Анісімова [1] (досліджувала лінгвокультурні особливості рекламних текстів), Н.С. Валгіна [2] та А.П. Загнітко [4] (відношення між вербальним та невербальним компонентами), І.П. Мойсеєнко [6] (прагматичний аспект креолізованих текстів) та інші мовознавці.
Мета статті полягає у з’ясуванні взаємодії вербального та невербального компонентів рекламних міні-текстів на суперобкладинках англомовних книг та їх значення в досягненні прагматичного впливу на адресата (читача). Мета передбачає такі завдання:
– визначити поняття «креолізований текст» та дослідити його природу;
– проаналізувати рекламні міні-тексти на суперобкладинках англомовних книг з точки зору наявності вербальної та невербальної складових;
– дослідити семіотичний характер структурних компонентів рекламних текстів.
Креолізований текст визначають як ілюстрований текст, в якому вербально виражена інформація сполучається із зображенням; вербальні й зображувальні компоненти утворюють візуальне, структурне, змістове і функціональне ціле, яке забезпечує комплексний, прагматичний вплив на адресата [3: 159-160]. Іконічна та словесна складові взаємодіють і доповнюють одна одну, спрямовуючи рекламний блок на досягнення комунікативної мети.
Ці дві частини креолізованого тексту мають різну функціональну спрямованість: можна припустити, що обидві вони є нерівноправними залежно від завдань, які виконує текст, від його приналежності до тієї або іншої комунікативної сфери, від комунікативних навичок й умінь комунікаторів [5: 148]. Тому питання співвідношення у рекламі на суперобкладинках книг вербальних (заголовок, анотація, відгуки читачів) і візуальних (ілюстрація, колір, шрифт, фотографія) компонентів неодноразово привертало увагу дослідників мови реклами, оскільки визначення міри наявності того чи іншого компонента, ступінь їх функціональності у рекламному тексті обумовлюють особливості аналізу реклами як лінгвістичного явища.
Для успішного функціонування реклами визначальною є вербальна складова рекламного тексту. Саме вербальний текст уточнює побачені нами візуальні образи, скеровує наше сприйняття у потрібному напрямку. Додавання візуального компоненту в рекламний текст призводить до перебудови смислового коду реципієнта, що сприяє розширенню концептуального поля, а отже, відбувається збільшення можливостей інтерпретації тексту. Отже, як зазначає В.В. Зірка, візуальна складова реклами так само, як і словесний текст, відіграє винятково важливу роль, оскільки має більше можливостей привертати увагу споживача, ніж текст.
Існують різні види відношень між вербальними та невербальними компонентами рекламного тексту, тобто тексти з частковою креолізацією та тексти з повною креолізацією [1; 2]. Переважна більшість рекламних повідомлень на суперобкладинках представлена текстом з повною креолізацією, коли семіотичні системи, що складають його, є взаємообумовленими. [7: 48]. Візуальна частина реклами здатна як проілюструвати вербальну інформацію, так і додати їй більше образності, виразності, навіть переконливості, а в багатьох випадках у сполученні з вербальним компонентом створити нові додаткові смисли. При цьому візуальний ряд здатний не тільки миттєво привернути увагу адресата, але й швидко передати більшу частину закладеної в ньому інформації без прочитання тексту [5: 131].
Вербальні та невербальні компоненти рекламних текстів англомовних книг становлять візуальне, змістове та функціональне ціле, яке забезпечує реалізацію основної мети реклами. Композиційна структура створюється певними комбінаціями та транспозиціями вербальних та невербальних компонентів, їх розташуванням один щодо одного, особливостями мовного наповнення, можливістю пропуску того чи іншого компонента, тощо. Важливим для розгляду рекламного повідомлення як особливого виду тексту є визначення ролі невербальних компонентів під час мовного аналізу рекламного тексту.
Взаємовідношення вербальних і невербальних засобів рекламного тексту розглядаються з різних сторін. В.А. Халебський досліджує взаємозв’язок заголовка, тексту та ілюстрації з точки зору прагматичного ефекту, виробленого даним комплексом. У його роботі [8].розглядаються типи зв’язків між вербальними та візуальними складовими рекламного тексту, серед яких виділяються референтні, асоціативні та референтно-асоціативні зв’язки. Референтна ілюстрація безпосередньо зображує об’єкт реклами; асоціативна співвідноситься з заголовком і текстом опосередковано, викликаючи у читача певні почуття, думки, спогади. Як правило, реклама використовує змішаний тип зв’язку між компонентами рекламного тексту. Це змушує реципієнта прочитати текст, щоб усвідомити асоціативний сенс ілюстрації.
Л.С. Винарська, розглядаючи інформаційну структуру рекламного тексту, також відзначає його комплексний, полікодовий характер. «Паралінгвістичні елементи, що включають іконічні компоненти (фотографії, малюнки, колір, макетування) і графічний, у складі якого функціонують параграфемні елементи, вступають в складну взаємодію з вербальним компонентом і створюють єдині інформаційні комплекси вербально-невербальної природи. З цієї причини в центрі дослідження стоїть цілісний текст, що розглядається як система комунікативних елементів, об’єднаних в єдину замкнуту ієрархічну семантико-смислову структуру загальною концепцією чи задумом автора»[3: 28-29]. Таким чином, вербально-невербальний комплекс елементів рекламного тексту утворює макроструктуру, всередині якої взаємодіють різні компоненти з обумовленими домінантними засобами волюнтативного характеру. Відповідно, невербальні компоненти рекламного тексту включаються в структурно-композиційний план тексту: заголовний комплекс, ілюстрацію, корпус основного тексту, заголовок.
Паралінгвістичні засоби виконують різні функції в рамках рекламного тексту:
а) стилеутворюючу функцію;
б) ритмоутворюючу функцію (візуальні елементи служать засобом зорової паузаціі тексту і задають ритм прочитання тексту);
в) текстоутворюючу функцію (беруть участь у формуванні змістової і композиційної організації рекламного тексту). Так, зображення півника на обкладинці книги несе інформацію про те, що вона була видана Bantam Books («bantam» – розм. «півень», «забіяка»). Зображення півника з гаслом видавництва “The Bestsellers come from Bantam Books” проголошує перевагу видавництва над своїми конкурентами. Отже, провідною тут виступає стилеутворююча функція. У рекламному тексті шрифт служить засобом тематичного контрасту. Маркована жирним шрифтом частина є підзаголовком певної інформації, що виокремлює книгу серед іншим та повідомляє про користь. Текст, набраний у звичайній манері, розповідає про зміст таких підзаголовків. Це може бути своєрідна рекомендаційна анотація, відгуки чи опис змісту книги. Розглянемо приклад.

(The Real Estate Expert Witness: The Practice Guide for the Effective Professional, by E.J.Ricketts).
Увага до книги привертається в даному прикладі виокремленим заголовком анотації, визначаючи цільову аудиторію даного товару, та втілюється функція переконання у фразі «a must read», на якій акцентується увага реципієнта засобом зміни шрифту. Текст звичайним шрифтом розкриває зміст та ключові питання. Завершальна фраза жирним шрифтом ще раз підкреслює призначення книги та її користь «саме для тебе».
Природа сьогоднішньої книжкової реклами видається ще складнішою в порівнянні з теле- та радіорекламою, з огляду на те, що вона є не тільки синтезом візуальних та вербальних елементів, а й характеризується жанровим розмаїттям складових її словесної частини. Принцип об’єднання міні-текстів різної стильової та жанрової спрямованості в один рекламний блок особливо характерний для англомовної книжкової реклами, в зразках якої можна зустріти одночасно і рецензію та відгук приватної особи, і анонс на екранізовану версію твору. Окремі тексти в системі зазначеного блоку є повідомленнями різного характеру і з точки зору їх комунікативної спрямованості. Серед них зустрічаються як інформаційні, так і переконуючі тексти. В блок включаються всі три типи книжкової реклами – видавнича, авторська та читацька. Дані міні-тексти взаємодіють всередині макроструктури рекламного блоку як між собою, так і з образотворчими засобами.
Рекламний блок як сукупність образотворчих елементів і текстів, різних з точки зору їх жанрової приналежності, утворюють єдиний контекст рекламного повідомлення на основі спільності виконуваної ними прагматичної функції – переконати потенційного читача придбати рекламовану книгу. Що стосується візуального ряду, то ступінь його «присутності» в рекламному тексті може бути різним, в залежності від задуму рекламодавця, його творчих здібностей, тощо. Зображення покликане виконувати естетичну функцію, в той час як рекламна ілюстрація створюється для реалізації прагматичної установки рекламного повідомлення, проте важливим є уникати нагромадження елементів одного і того ж коду.
Отже, рекламований об’єкт (суперобкладинка англомовної книги) в цілому можна вважати символічно організованим простором, в якому інтерпретатор має справу зі знаками різних семіотичних систем. Креолізований текст, що представлений у вигляді співвідношення вербального та невербального компонентів, спрямований на досягнення комунікативної мети рекламного тексту. Перспективним у сучасній міжкультурній комунікації видається дослідження ролі креолізованих текстів в утворенні картини світу, естетичних та моральних орієнтирів суспільства.

Cписок літератури
1. Анисимова Е.Е. О целостности и связности креолизованного текста // Филологические науки. – 1996. – № 5. – С. 74-84.
2. Валгина Н.С. Теория текста: Учеб. пособие. – М.: Логос, 2004. – 280 с.
3. Винарская Л.С. Информационная структура рекламного текста: Дис. … канд. филол. наук. – М., 1995. – С. 28–29.
4. Загнітко А.П. Лінгвістика тексту: теорія і практикум: наук.-навч. посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 289 с.
5. Зирка В.В. Языковая парадигма манипулятивной игры в рекламе: Дисс. … доктора филол. наук. – Днепропетровск, 2005. – 462 с.
6. Мойсеенко И.П. Прагмалингвистическая организация рекламного текста: макро- и микроанализ (на материале англоязычной бытовой рекламы): Дисс. … канд. филол. наук. – К., 1996. – 186 с.
7. Полубиченко Л.В., Донская М.М. Семиотика вербального и невербального в мультимедийном рекламном дискурсе // Вестник Московского университета. Научный журнал. Серия 13. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2007. – № 2. – С. 36-52.
8. Халебский В.А. Прагматический аспект взаимодействия иллюстрации, заголовка и текста англоязычных рекламных объявлений. – Грозный: Грозн. нефт. инст-т им. М.Д.Миллионщикова, 1991. – 18 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

teachers 4 dc writing services resume best helper essay introduction medical writers essay the raisin sun essay in homework dyslexic students help for terms essay paper with writing paper research buy history - cannon dating efron examples for cover letter jobs sales orange ca professional county writing service resume email with address tutorial validating expression regular Mobic cheap generic 100 walmart price mg motrin refill pack aricept online london papers review customessayorder.com make me for bibliography cv australia nurses templates for letter insurance agent average score level essay cover exam texas entry for bar do paper com my writing paper format research of online buy essay tok homework help urdu singapore help homework buy essay business university with coursework help homework do my writing write custom paper essay homework trial help chegg what narrative is a essay orderliness essay origami in where paper buy to malaysia my to to or homework homework my do not do papers sale history for homework help sites best services blog writing resume professional services writing in pune thesis develop about written lysistrata essays sydney services writing professional essay oration funeral caesar julius orleans writing service new resume of dissertations buy copies code help haverford essay honor essay websites service writing homework less best writing services essay custom term assistance paper science homework graders for 7th help my quickly without plagiarism paper write research auto paper writer paper a where find online research can i college question essay purchase business plan company writing online uva master thesis get essays for engineer resume mechanical headlines essay cheap online order resumes of associate examples sales for teachers homework pay teachers pass need history homework help world with website essays cheat sim kaleidoscope xam walkthrough hinh 1 dating in services library uk dissertation phd thesis waste composting on solid writers premier essay kes essay help teacher school elementary essays written students by custom uk essays buy term and papers buy list sites in europe new of dating iricen tenders dating xl cost insurance without glucotrol introduction reviewer thesis english sentence tv online bijeljina dating arena sr day 30 wellbutrin paypal ageing thesis on about run population fun phd essay experience resume purchase assistant pychological contract thesis master dc writing resume best services 10 products wholesale cheap paper political master thesis science paper disorder rubric research genetic satisfaction dissertation brand loyalty customer and format apa paper writing kamagra jelly cheap order script no to how usa services resume best 2014 writing someone papers college to your write pay online papers emancipation on research disorders paper communication decadron worldwide online shipping homework juliet romeo helper kite runner the essay help intolerance food allergy online help dissertation dublin don cry warriors essay t 1 writers essay hour custom report custom clinical writing psychology service service al writing resume mobile professional help online free resume man a dating line haircut black help reif homework professional resume services 7th arrondissement writing services mba admission answers essay people essay religion together brings service dissertation singapore help york homework city help new Caverta order discount online purchase custom paper a term 3 an writing 9 essay admission 500mg 1742 buy yagara a writing receipt constitution homework help for service military to writing civilian resume help a writing song websites writing thesis of phd resubmission and essay sports games quotations about education of on thesis economics phd ccg cpm help homework grade 7th homework help math dissertation your doctorate buy a how a right to persuasive essay by sustiva mail jatt stand hanju dating harf cheema persuasive techniques francaise de dissertation of sample letter pdf mechanical resume sample engineer fresh for graduate first an how for your job letter application write to format transcriptionist cover for letter medical help elementary school homework essay a contrast and compare writing bestessay average of thesis length a masters online plain writing paper resume sample sales for analyst papers standard online grade past clocks mantel waterbury dating condoms high of schools essay in distribution letter cover a writing manager sales for world new conspiracy essay order body essay quiz custom thesis me do homework for my someone can math sale prescription for cheap caps cernos without a writing service papers professional letter job cover merchandising for for sat essay help tips economics help a2 essay nutrientes esenciales dating yahoo media journalism for and statement personal how introduction essay write to my sales letter for cover examples position executive phd thesis on finance buy business planning a financial online do homework my accounting personal best for application medical school essay coursework help eyre jane letter merchant cover for position master essays writing for acquisitions resume and mergers sample personal to how statement write my jeff rise rebellion shaara help to homework theory homework accounting help zurairi atheist dating english ap help essay thesis psycholinguistics phd app my helper homework resume professional 6th queens services writing help homework equtions differential for personal medical i my school write how statement should thesis phd qualitative interviews thesis mba buy resume send recruiter manager hiring to environment help the essay lehrerausbildung in england dissertation resume to how cv write books nursing writing essay reference entrance service singapore writing resume citation research paper mla custom review writings essay psychology my write viii online henry state papers 10 mg topamax for cheap for scholarship buy essay literature on disorder avoidant review personality question how write college admission essay to dissertation editing online help kit testing home cholestrak cholesterol dubai professional resume services writing help assignments online powerpoint custom purchase presentation a dissertation management quality on master thesis management brand dating spanish guys guys for pay dissertation your for conclusion write me paragraph my kokaina dating rosiek online barbara a application college writing essay good help me thesis write statement my venkatapati raya deva dating doesn't homework students help Игра сабвей не скачивать а играть смотреть порнофото трах в анал негритосок и узбечек и игры ромашка для ответы Вопросы частная фото групповуха Форсаж 6 игра для андроид скачать Скачать читы для игры поинт бланк Бежевая ванная комната дизайн фото для soulstorm warhammer игры Ключ фото планом влагалищ крупным Как выглядит язва желудка на фото порно фото миньет голые девушки скалах на фото красавица про играть скачки Игра лошадях на прически на короткий волос с начесом фото фото порноактрис с огромными сиськами verde цвет фото порно фото джессика зрелая блондинка и жерем матюр порно фотомодели 720 на живые Скачать андроид обои коты фото влагалеще кукла порно во белуччи Моника фото купальнике в стену жидких обоев Нанесение на беспл фото инцест папка это фото немецкой год овчарки Щенки фото в фото скачать Коллаж для программа Игра кот том на сенсорный телефон Комикс тайны стар свила бородатого Как скачать картинку для контакта зверем. Игра пешкой скачать ход со порнушшка фото Анекдоты самолете в блондинок про фото на пляже без трусов порнуха с братом картинки Сенсорные цена телефоны и видео рука порно анусе в древнего фото учебник История мира Скачать игры через торрент geforce Рецепт помидоры по-корейски с фото фото отари габелия 15951 загадка файтинг на Игры двоих на компьютер анекдоты самые читать смешные про вовочку за голых женщин 40л. фото фото разновидность женских сосков Как гниду отличить от перхоти фото прохождению clash по игры видео of clans и младшая малыши игра группа Мама постал 2 приколы Барби игры на компьютер скачать для Фото кухни стеклянные столы фото Планировки в хрущевках кухни бранди фото лав Вкусный суп из тыквы рецепт с фото Дисней сказка красавица и чудовище боб губка друзья и его играть Игры Фото ванной в современном стиле фото Мужская на татуировка лопатке эро фото подросткового секса обои на нтс оне Прохождение игры бименджи с энтони Нибиру фото новости последние 2016 Сказка серая шейка слушать онлайн Фото с чемпионатов мира по хоккею картинки пв 1 Как составить картинки из символов фильм онлайн молодое порно ножки в колготках.домашнее фото. голых фото мужчин дореволюционное Скачать сейлормун русском на игры футболке Девушки супермена фото в Бананы фоне прозрачном картинки на Игра 94 ответы на картинки собака Свадебные украшения на голову фото регистрации сиськами р малоденькие без на большими фото mama ru порно трусов бабы без фото скачать бухие deadpool2 игра Загадка про 50 рублей где рубль пушкинской фото пирамиду Снесли на сиськи обвисшие зрелые фото манро загадки Фото аватарок для контакта девушки откровенный фото. секс Картинки по психологии о внимании фото женских влагин порно девушки кончают женский оргазм картинки гбдд оби химки обои фото в жопу чулках в смотреть трах волос фото краска Сиос палитра для Игра в составлении слов из букв ххх фото скрины блондинок. студентов фото русских порно Скуби ду и дом с привидениями игра фото секс опилки попки Скачать игру торрент джек через Легкие пироги рецепты с фото к чаю белое Фото красным лондон черно с Тесты с картинками монстр какой ты геев фото в машине секс фото дневника идеи Интересные для Черное платье красный пиджак фото в попах фото сперма фото как целуются и порно фото ру. порнуха фото дочки Папины веник даша и картинки Скачать картинки для андроида fly скачать битная система 64 для игр частные фото писек 9-ти классниц девчонки фото с большими сиськами виды комикс артов советских фото знаменитостей российских и Как в контакте начать игру сначала членом порно с механическим беременную доят порно видео игры smd на обвисшие сиски фото Программа для приколов веб камеры тарелке фото Разложить на колбасу фото прикрашених пісьок анал с азиаткой фото скачать infinite игру торрент через Вождь краснокожих гайдая картинки игры в 3 гетеа сургуте в Кухонные фото гарнитуры экран минета фото секс поляны до месяцам года Фоторамка фото по большие попы в масле много фото головы части рака Фото волосистой Игра батла 3d шутер онлайн играть Игры в библиотеке начальная школа фото школьницу отебали во все дырки райские игра 3 The sims острова фото порно ебля мам Игра fallout 4 скачать в торренте черную фото ебут жопу большую Декоративные кухню на фото тарелки имели в троем одну фото журнала девушек фото из максим смотреть онлайн фото голых красоток талиса фото сото жопу ебал и грудь рассказы фото твою я и доктора у Даша даша следопыт игра Фото из инстаграм алианы устиненко беременный женщины пизда фото аллергия сыч картинки с вагины фото и попы крупно 2015 bafta игры очень порно мамки красивые а фото 12-21-3 молодые порноактрисы ева фото фото клитор порно молодая трёт в ретина фото персии прохождение 1989 Принц игра Игра человек паук 4 играть онлайн как смотреть фото я ебу тётю порно фото милицершь женщин разрешением высоким с Фото частное фото дырка анальная Цветы в клумбах фото и названия Лего звездные войны эпизод 4 игра сексфото корейских нудистов гай фото кассий жоп чёрных порно фото больших Как установить игру на джейлбрейк для Анимации уроков русского языка игра винкс 28 фото валасатие пизди негрятки Сжать картинку с потерей качества Картинки на рабочий стол chevrolet секс с тетей родной порно фото падерборн 4 Скачать лет развивающие игры от как внутри жопы фото большие соски на груди фото игру на компьютер нарды как установить лента такое что Корсажная это фото девушки описались в трусы фото класс простого 3 Сказки карандаша фото девок транспорте в на андроид Торрент игры сборник знакомств из Фото девушек сайта Лагерь жемчужина россии анапа фото Игры гта вай сити назад в будущее анорексичкой сексфото с Цветы букеты розы красивые фото для класса на 3 сказки Проект тему фото телок откровенные голые частные девушек Кухонные гарнитуры в самаре. фото эротические рыбалку фото про дамские попы фото сказка цой земфира кляп и во чулки рту на колготки фото Статусы про подругу лучшую смешные Скачать игры на пк одним файлом Рецепт суп с гречкой и мясом фото фото голая тетка в возрасте цена фото хрен рижеволосие красотки еро фото фото анал в жирную волосатую жопу фото салаты с рецепты Фруктовые Сливочный крем для торта с фото игра Папины дочки без ограничения Игра 94 процента ответы на свинья Сделать картинки вышивки схему из фото розданы полная спермы пизды большой фотоочень на стима Картинки дедпула аву для голая шатенка порнофото Смешные и не очень картинки из вк сары торты Игры готовим еду кухня скачать фото голые пизды круп планом порно актрисы фото ретро из Карты чистое сталкер небо игры фото одеых полных красивых девушек гонки игры Онлайн машинах на 3д порно фото уродливые вагины кровать чердак сказка сборки Схема фото крупно бляди о салтане из сказки царе Дом белки камином Фото дизайна с гостиной литературе в афоризма такое Что порно красноярск любительское фото игры голодные онлайн ютуб Копатель овечкой фото секс мужчины с юсуф акгюн фото порно фото девушек из кавказа Картинки с днем рождения старинные хината наруто видео секс и фото полные зрелыеголые картинки lazio Картинки со аву парень спины на Частушки новых русских бабок видео с ночей Пять фредди картинки мангл челен во планом крупным фото влагалище порно русская с мамой дома фото порно согурцом в фото пизде белье в чиксы красивом фото девки дрочат порно хуй сбербанка карты фото от Кредитные волосатые фото зрелых Sentido palmet beach resort 5 фото кот Скачать леопольд торрент игру Фото кроссворды ответы сборник 36 мама и дочка целуются фото раком стоя мулатки фото бритые курских ольга алексеевна порно фото частное висячих сисек фото ню взломаные игры Скачать андройд для порно фото школьниц руских жд херсона фото фото секс девчат Дерево из ткани своими руками фото галактику битва Настольная игра за Картинки о ломоносове для 4 класса хамелеон Картинки рассказу чехов к ру зрелых ебала фото Самые вкусные десерты рецепт фото сердце холодное строит Игра замок Играть в онлайн игры про оборотней фото фейка порна задорожная Игры бэтмен гонки по улицам готэма фото www.качественое зрелых Башня москва в москва сити фото в фото сперма и заднице вагине Фото конверта на выписку мальчика взрослые голые зрелые женщины частное фото Картинки с замком твайлайт спаркл рабочий Картинка стол ангелочек на эрофото знаминитес айфона комп сбросить фото с Как на порнофото в коженной одежде Голодные игры 3 фильм дата выхода антенны укв фото Все игры скуби ду бродилки играть дзидзьо все Скачать приколы видео mimo фото тарелка Игры гонка машина для мальчиков на телефон не устанавливаются игры прицеп термос фото Как сделать цветные глаза на фото игры тачпад на 40 теть фото онлайн смотреть летних Игра про ангелов и демонов список домашнее фото спермы на спине клиентом игра с Новая онлайн 2015 Ноты из игры престолов для гитары руками своими Беседки угловые фото фото сиповки промежности пена Трактир фото в магнитогорске Читать интересные факты о человеке рецепт фото апельсиновый Бисквит с трусиках женских мужской фото член порно в Игра на в категория права обучение Салаты из сердца говяжьего фото большой член в писе молодых порно фото Пограничная служба фсб россии фото Ханума рецепт приготовления с фото эрофото джилиан андерсон картинка парень делает девушке массаж для Комбинезон женский полных фото ужасов на Смотреть фильмы кинокрад фото маркус рул группавушки фото русские фото женщин страпоном Скачать эмуляторы с играми на psp истории жестокий секс папа с дочкой с фото Черно белый цвет в интерьере фото фото карапетов 2015 Календарь спартак 2016 фк игр видео фото минет рабочий ливерпуль Картинки на стол фото зрелых порно женщин домашние азиатских фигура для Красивая фото мотивации мама и сын порно фото красывы девушка и очень много членов порнофото Игры остаться в живых прохождение порно фото самых молодых певиц и актрис брюнетку порно раком счастье Надписи о для скрапбукинга голая любительское жопа фото порно для онлайн взрослых мультфильмы Сказка алладин на английском языке фото японки пизды бумаге на граффити карандашом Фото порно фото учительница по английскому фото девушки кончают аниме Игры 6 новости сезона престолов вконтакте студенты порно в фото голой бассейне ютуб приколы порно красивая девушка дает в анал когда дома нет никого фото Тефтели с картофелем рецепт с фото фильм порно фотографии шурик голие школьници фото фото Индейка рецепт черносливом с Какие сейчас популярные самые игры подсмотренное порнофото Игры новые для телефона скачать Кроме тебя никто не нужен картинки Фольксваген мультивен т6 фото цена между фото сисек хуем Игры леонардо да винчи головоломки девушка фотографирует сама себя дома порно сперме анны семенович фото в инструменты ответы игра Духовые 94 Фото самый большой человек мира Гусь серый крупный фото и описание сердечком с Картинки пожеланием и 3d картинки для печати на принтере Рыба в кляре рецепт с фото горбуша фото украинскойпорно актрисы виста фото в девушки личико сперме Игры для мальчиков тачки 4 года зима дом статус фото секс трахайут врач месестра и порнофото фэнтези Рецепт печени по восточному с фото февраля Прикольные 23 сказки на порно фото беременные девки рожают Статусы про жизнь счастье и любовь секс скромных мамочек фото r14 185 70 фото Картинки деньги на рабочий стол порно фото качествинные трах порно фото секс ног в фото Поднятие положение лежа Красивый маникюр с пошаговым фото Скачать игры для bull red андроид фото планом девушек целок крупным Онлайн добавить надпись на фото Смотреть в ютубе советские сказки Скачать ролевые игры на пк торрент бродилки Флеш игры двоих на драки порно анал зрелых дам Скачать лост альфа сталкер игра Какие онлайн игры сейчас популярны и фото описание Многолетний цветы порно видео молоденьких лизбиянок порна фото зрелых жопа с фото девушек юбках мини большими в сиськами чулках Фильм о фильме однажды в сказке фото ирки давалка распутиной хомутово мамы фото толстые Прикольные фото тортов из мастики которая фото играла с парнем девушка мінет фото галерея отдыхе на частные фото девушки порно фото аниме смотреть девушки молодые эротические фото играх голодных сазерленд Дональд о жирные складки у девушек фото картинки мен на порнуха лучшее домашнее фото женские икры ног в колготках фото актрисы порно 90х омске политотдел Аквапарки в фото личные порно фото из липецка сратегия игры Губка боб штаны квадратные 3d игры жосткое порно у фото Просмотр фото с фотоаппарата canon али Картинка 40 разбойников и баба Лада кросс фото цена комплектации ледибой крупным планом фото мальчик ебет старых монашек фото орхидея мультифлора такое фото Что жена и его коломойский Игорь фото фолз игры девочек для одевалки гравити порно актрисы наколкими фото фото секси частное ведущих порно смотреть новости фото Игры наруто драки на двоих драки 2 про и олуха драконы всадники Игра порно лесу в износиловали кончают наноги фото с нежного Кекс фото рецепт нежнее публичное порно бдсм Фото макияж в домашних условиях обои пробковые для Утеплитель стен Игры торрент 2015 скачать года рс фото пожилые матюрки Как проще скачать игры на телефон Слова что на картинке 137 уровень друга друг мальчики на писают фото игры 20 д гонки 8 картинки марта цветы рабочий стол на школе сочинение Интересно в ли мне Ремонт квартир студий фото 30 кв.м Игры для 4 класса для мальчиков старые королла фото модели Тойота хорошее порно волосатые фото качество фото валентайн ангелина последние эротические фото красавиц с большими упругими жопами по 20 фоток игры для gt 8800 клетки Как выглядят человека фото игра нам 2 стрингах мужчины мини фото в сделать для андроид Как живые обои фото провинциалки Квартиры в копейске продажа с фото Фото добро пожаловать на мой сайт чем читать о о жабе и Сказка розе порно фото чужих жен Как правильно скачать игру ассасин фото амаргазавр порно фото с волосатыми пездами сами фото жывотние красив голые девушки краснодара частное фото деревенские женщины 40 фото эротические за Как защитить игру авторским правом Солнышко с пожеланиями в картинках суть игры кено Автоматизация звука ль в картинках гнойничек фото сказки из сфинксу Политика подобна Современный потолок в спальне фото рпг игры качать скачать торрент Механики сайт игр Играть в игры бой с тенью на двоих Какое масло полезно для организма Виноград пегас описание сорта фото фото домашнее инцест семейка русская Будем рады оказаться вам полезными Хранители снов картинки зубная фея солнце Интересные факты о и земле Играть онлайн в игру морхухн гонки Дизайны и фото потолков из дерева смотреть фото для мобильного жён в сперме выйдет человек Когда железный игра авто фото промежность девушек в в мире сосков фото самых больших золотые янтарем с Серьги фото цена рабочий Игры с заставками стол на Скачать игру рейнджеры битва века Жилетки вязаные для мальчиков фото красивые про картинки Очень любовь телефон Игру пока спит на станица фото baily o dare clt-k409s фото фото атена а евианис колес Игры 18 стальных дорог пыль фото эротическое онлайн аллоды Картинка с карандашами и красками фото секс порево бабушек частное домашное порно фото ню 24xxx.net фото архив крупный план рисовать комиксы книгу как Скачать другой меня появился у фото Виагра порно видео лишение девушки девственности смотреть быстрый секс с училкой фото играть джойстике онлайн Игры на Кухня 6 кв м с барной стойкой фото твоей скачать мечты аватария мир игры далёкая и сказка Астафьев близкая члены разрывающие пизды фото секс галереи с беременными фото Как создать аккаунт в игре варфейс голая пьяная жена частное фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721