СЕМАНТИКО-КАТЕГОРІАЛЬНА РОЗБІЖНІСТЬ ТЕРМІНІВ «СМИСЛ», «ЗНАЧЕННЯ», «ПОНЯТТЯ» І «КОНЦЕПТ»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.В. Нікіточкіна
Буковинський державний фінансово-економічний університет,
м. Чернівці

У статті розглянуто сферу вживання термінів «смисл», «значення», «поняття», «концепт» і виявлено їх комунікативні відмінності. Детально досліджуються розбіжності філологічної інтерпретації когнітивного термінологічного апарату. Внаслідок порівняльного аналізу існуючих робіт з даної проблематики встановлено критерії семантичного розмежування вищезгаданих термінів у мовознавчій парадигмі.
Ключові слова: значення, концептосфера, концепт, ментальний, поняття, смисл.
В статье рассматривается сфера употребления терминов «смысл», «значение», «понятие», «концепт» и определяются их коммуникативные различия. Детально исследуются различия филологической интерпретации когнитивного терминологического аппарата. В результате сравнительного анализа существующих работ по данной проблематике устанавливаются критерии семантического разграничения вышеупомянутых терминов в языковедческой парадигме.
Ключевые слова: значение, концептосфера, концепт, ментальный, понятие, смысл.
The article looks at the sphere of usage of the terms “sense”, “meaning”, “notion” and “concept” and reveals their communicative differences. Various philological interpretations of cognitive term apparatus are studied in detail. The contrastive analysis of the existing works on the problem under study results in working out semantic differentiation criteria of the above-mentioned terms within linguistic paradigm.
Key words: cognitive linguistics, concept, linguocultural, meaning, mental, notion, semantics, sense, term.

На сучасному етапі розвитку антропоцентричної лінгвістики її провідним напрямом є когнітивний підхід, тому адекватне застосування концептуального та категоріального апарату набуває особливого значення.
Когнітивістика представлена декількома поширеними напрямками, кожен з яких відрізняється власними установками, сферою та особливими процедурами аналізу. Різноманіття теоретичних конструктів і термінології, що застосовуються у рамках когнітивної лінгвістики, широкий спектр мовних явищ, які перебувають у полі зору дослідників, активне використання знань, які стосуються інших дисциплін, оригінальність авторських підходів до аналізу матеріалу – все це ускладнює встановлення загальної теоретичної платформи когнітивної лінгвістики. Формування нової парадигми у мовознавстві вимагає не тільки розробки нового інструментарію та категоріального апарату досліджень, а й суттєвих змін у системі поглядів на мову, яка сьогодні не може розглядатися незалежно від людини.
У мовознавчій літературі за останні десятиліття з’явилася значна кількість публікацій з актуальної проблеми когнітивної лінгвістики (Ch. Fillmore 1977; R.W. Langacker 1987; G. Lakoff 1987; О.С. Кубрякова 1994; В.З. Дем’янков 1994; М.М. Болдирєв 1994; П.Б. Паршин 1996; Р.М. Фрумкіна 2001; З.Д. Попова, Й.А. Стернін 2002; С.Г. Воркачов 2002; С.А. Жаботинська 2004; І.С. Шевченко 2006; В.Б. Касевич 2008; Приходько А.М. 2008; В.І. Писаренко 2008), де можна знайти різні точки зору та визначення тих самих термінів і понять Проблема розмежування термінів у лінгвістиці привертає все більше уваги, оскільки до цього часу багато дослідників не розрізняють їх категоріальний смисл.
Термін – це лексична одиниця певної мови спеціального спрямування, яка позначає загальне (конкретне або абстрактне) поняття теорії визначеної галузі знань або діяльності [12; с. 31-32]. Опис термінів передбачає виявлення та упорядкування відповідної системи і визначення кожної складової, що входить в систему. Згідно з законами формальної логіки жодна наукова аргументація неможлива без точного визначення понять, якими оперують співрозмовники [4; с. 105]. Найбільш поширеним і водночас дискусійним у сучасному мовознавстві є поняття «концепт». Попри частотність використання, концепт, як відомо, не має в лінгвістиці єдиної інтерпретації. Широко вживаючи позначення «концепт», мовознавці іноді мають на увазі зовсім різні речі.
У той самий час для наукових пошуків необхідне однозначне розуміння термінів та їх вживання. Плутанина при використанні термінів у лінгвістиці пов’язана з індивідуальною інтерпретацією їх різними авторами та відсутністю їх єдиного розуміння у мовознавстві. Визначити певне поняття означає перелічити його ознаки. Проте, це може виявитися складним завданням, оскільки кількість ознак поняття може бути дуже великою, тому вказати навіть більшість з них буде неможливо [21; с. 20].
Отже, актуальність даної роботи випливає з об’єктивної необхідності диференціювання термінів «смисл», «значення», поняття» і «концепт» для подальшого адекватного оперування ними у науковому дослідженні.
Метою статті є уточнення та визначення термінів «смисл», «значення», «поняття» і «концепт» та їх розмежування для однозначного розуміння у лінгвістичних дослідженнях.
Таким чином, об’єктом дослідження виступає сфера вживання і розуміння у мовознавстві термінів «смисл», «значення», «поняття» та «концепт». Предметом – категоріальні відмінності вищезгаданих термінів у сучасній лінгвістиці.
Безпосередня мета дослідження, його предмет і об’єкт визначили задачі, які включають:
 критичний аналіз існуючих робіт з даної проблематики;
 порівняльний аналіз вживання у лінгвістиці термінів «смисл», «значення», «поняття» і «концепт» різними дослідниками;
 виявлення комунікативних відмінностей у розумінні досліджуваних термінів;
 розробка критеріїв семантичного розмежування вказаних термінів у їх філологічній інтерпретації.
Для вироблення робочого інструментарію оперування термінами «смисл», «значення», «поняття», «концепт» розглянемо їх розуміння у сучасному мовознавстві. У відповідності з гегелівськими законами діалектики вивчення будь-якого явища повинно відбуватися від простого до складного [3], тому розглянемо досліджувані терміни саме у такому порядку: «смисл», «значення», «поняття», «концепт».
В.В. Красних зазначає, що смисл є відображенням фрагменту дійсності у свідомості через призму того місця, яке даний фрагмент дійсності посідає у діяльності даного суб’єкту. Смисл завжди є смислом чогось, оскільки не буває «чистого» смислу [9; с.35]. З іншого боку, стверджується, що «…смисл – це прояв значення у мовленні (тобто на синтагматичній осі), що має парадигматико-словникове та текстове вираження» [11; с. 23].
У одній зі своїх статей Ф.Г. Самігуліна пише, що смисл не дискретний, тому його розуміння симультанне, хоча пред’являється він розчленовано і конструюється при сприйнятті із послідовно представленого ряду значень. Крім того, смисл знаку завжди масштабніше загальноприйнятого значення знаку, оскільки значення слова передає тільки декілька основних концептуальних ознак, суттєвих для повідомлення у конкретному комунікативному акті [17; с. 46-50].
Ще у роботах Л.С. Виготського знаходимо розрізнення між «значенням» як загальноприйнятою системою асоціацій, пов’язаних зі словом, і «смислом» як індивідуальним змістом слова, пов’язаним з особистим суб’єктивним досвідом і конкретною ситуацією спілкування. Автор вважає, що смисл – це одиниця плану мислення і співвідноситься з думкою. Значення стосується плану мови і є одиницею мовної системи [17; с. 46-50]. «Смисл» не міститься потенційно у «значенні» і не може виникнути у свідомості із «значення»: він породжується не «значенням», а життям.
На думку О.О. Селіванової, значення є «психоментальним фрагментом колективної етносвідомості», що конвенційно закріплений за певною мовною формою й завдяки чому існує в індивідуальній свідомості в різних способах застосування. На думку дослідниці, термін до сьогодні не отримав сталої дефініції через розмитість межі між «значенням» і «смислом» [18; с. 169].
Отже, значення є відображенням дійсності, закріпленим за мовним знаком. За О.М. Леонтьєвим, це те, що відкривається у предметі або явищі об’єктивно, в системі об’єктивних зв’язків, взаємодії предмету з іншими предметами. Завдяки тому, що значення позначене знаком, воно набуває стійкості і входить в суспільну свідомість; у значеннях представлена перетворена і згорнута в матерії мови ідеальна форма існування предметного світу, його властивостей, зв’язків і відносин, розкритих суспільною практикою [20]. В.В.Красних розглядає значення як форму, в якій окрема людина оволодіває узагальненим і відображеним людським досвідом [9; с.34].
Значення слова можна визначити як конвенційні, умовні знання (про сукупність мовних та позамовних ситуацій, предметів та відношень між ни¬ми), що ґрунтуються на процесі відображення оточуючої дійсності у процесі комунікації [11; с. 10].
Наведені точки зору науковців не дають конкретного уявлення про категоріальне розуміння і смислове розмежування термінів «смисл» і «значення». Виходячи з дефініцій наведених у «Словнику-довіднику лінгвістичних термінів» Розенталь Д.Є., Теленкової М.А., а також керуючись законом логіки про необхідність розмежування понять, у своїй роботі розуміємо під «смислом» слова значення, яке слово отримує у конкретній мовній ситуації; а під «значенням» слова – смисл, що міститься у слові, пов’язаний з поняттям як відображенням у свідомості предметів та явищ об’єктивного світу.
«Значення» слова і «поняття», яке воно передає, взаємопов’язані, але не є тим самим. Поняття у слова завжди одне, а значень може бути декілька. Поняття є об’єктивним відображенням оточуючої дійсності, а значення може включати суб’єктивну оцінку або емоціонально-експресивне забарвлення. Так, «смисл» на філософському рівні можна розглядати як конкретне, а «значення» – як загальне. Таким чином, можемо зробити висновок, що смисл є величиною більш конкретною, а значення, навпаки, – узагальненою. Інакше кажучи, значення є одиницею семантичного простору мови, елементом упорядкованої сукупності, системи смислів конкретної мови.
Далі розглянемо, як смисл, значення і поняття корелюють у термінологічному сенсі.
М.П. Кочерган пов’язує поняття з відтворенням денотативного значення слова (когнітивний зміст), чим підкреслює універсальність поняття [8; с. 17]. Іншими словами: «поняття є розумовим явищем, пов’язаним із раціональним знанням» [2; с. 16]. За визначенням Ю.С. Степанова, поняття – це думка, яка відображає в узагальненій формі предмети і явища дійсності за допомогою фіксації їх властивостей і відносин. Останні виступають у понятті як загальні та специфічні ознаки, співвіднесені з класами предметів і явищ [22; с. 383-384]. Отже, поняття – це ще вищий рівень мисленнєвого узагальнення картини світу на побутовому рівні спілкування. Загалом, поняття – це ментальний образ предмета або явища дійсності, створений шляхом віддзеркалення їх властивостей у свідомості людини.
«Поняття» є наближенням до «концепту». За визначенням О.О. Селіванової, концепт – це інформаційна структура свідомості, різносубстратна, певним чином організована одиниця пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних функцій свідомості й позасвідомого. Ядром концепту є поняття, фіксоване у вигляді пропозиційних структур і позначене певною номінативною одиницею. Концепти зароджуються у процесі пізнавальної діяльності, відображають й узагальнюють досвід людини й інтеріоризовану її свідомістю дійсність, підводячи інформацію під певні вироблені суспільством категорії та класи. Слово є засобом доступу до концептуального знання, однак воно може представляти різні концепти, тому мова є доволі компактним засобом концептуалізації [18; с. 256].
Під базовим терміном «концепт» у когнітивній лінгвістиці, на думку С.А. Жаботинської, слід розуміти «будь-яку оперативну одиницю мислення, яка може передбачати або не передбачати наявність чіткої логічної форми» [5; с. 34].
У свою чергу, С.Г. Воркачов описує термін «концепт» як «зонтиковий» – він «вкриває» предметні області декількох наукових галузей: перш за все, когнітивної психології та когнітивної лінгвістики, які розглядають проблеми мислення і пізнання, зберігання та переробки інформації [1; с. 8].
На думку О.С. Кубрякової, «концепт» є терміном, який пояснює одиниці ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості у тій інформаційній структурі, що відображає знання і досвід людини; це оперативна змістова одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи мозку (lingua mentalis), всієї картини світу, відображеної у людській психіці. Термін «концепт» відповідає уявленню про ті смисли, якими людина оперує у процесі мислення, і які відображають зміст досвіду і знання, результатів усієї людської діяльності, процесів пізнання світу у вигляді певних «квантів» знання. Авторка вважає, що концепти виникають у процесі побудови інформації про об’єкти та їх властивості, при чому ця інформація може включати в себе як дані про об’єктивний стан справ у світі, так і дані про уявні світи і можливий стан справ у них [10; с. 90].
В.А. Маслова розглядає концепт як семантичне утворення, яке вирізняється лінгвокультурною специфікою і певним чином характеризує носіїв конкретної етнокультури. Відображаючи етнічне світобачення, концепт маркує етнічну мовну картину світу. Концепт виникає не безпосередньо із значення слова, а є результатом зіткнення словникового значення слова з народним та особистим досвідом людини [13; с. 47].
Концепт є уявленням про фрагмент світу. Таке уявлення формується загальнонаціональними ознаками, що доповнюються ознаками індивідуального досвіду і особистої уяви. Концепт – це національний образ, ускладнений ознаками індивідуального уявлення. На матеріалі мовних одиниць розглядають способи реалізації концептів у функціональному аспекті [7; с. 16].
На думку В.І. Карасика, концепт – це фрагмент життєвого досвіду людини. Повторюючись ці фрагменти фіксуються у пам’яті, а якщо вони важливі для індивіда, то є неминуче пов’язаними з переживаннями, що сприяє фіксації відповідного досвіду і рефлексивній діяльності відносно нього [6; с. 33].
З.Д. Попова та Й.А. Стернін вказують на наявність значної кількості робіт, яких об’єднує фактичне ототожнення понять «концепт» і «значення слова»: традиційний аналіз семантики слова називають при цьому аналізом концепту, а семантичне дослідження – когнітивним. Наприклад, В.Я. Миркін в одній зі своїх статей про види значення слів зазначає: «Концепт, закріплений за певним словом, є (лексичним) значенням слова» [14; с. 102]. Мовознавцям таке ототожнення видається недоречним, оскільки просто відображає тенденцію до модного використання термінів «концепт» і «когнітивний» [15; с. 17]. Концепти – це посередники між словами і екстралінгвістичною дійсністю, і значення слова не може бути зведено виключно до концептів, що його формують [23; с. 395-396].
Концепт – це одиниця мислення, а значення – одиниця семантичного простору мови. Концепт і значення рівною мірою – явища когнітивної природи. Значення є частиною концепту як розумової одиниці, закріпленою мовним знаком з метою комунікації [7; с. 8].
Й.А. Стернін наголошує, що концепт – це одиниця концептосфери, тобто упорядкованої сукупності одиниць мислення народу. Концепт охоплює всі ментальні ознаки певного явища, які відображені свідомістю народу на даному етапі його розвитку. Концепт забезпечує осмислення свідомістю дійсності [20].
На відміну від понять, концепти не тільки мисляться, вони переживаються. Таким чином, можна прийти до висновку, що «поняття» і «концепт» мають співвідноситися між собою за допомогою гіпо-гіперонімічного зв’язку і в асиметричний спосіб: основою концепту є поняття, але основою поняття не є концепт. Вищесказане наводить на думку про те, що концепт має бути етноспецифічно забарвленим поняттям з певною етнопсихологічною надбудовою. Концепт – не поняття, а сутність поняття, явлене у своїх змістових формах – в образі, у понятті, у символі.
У математичній логіці терміном «концепт» називають лише зміст поняття, таким чином, «концепт» стає синонімічним терміну «смисл». Тоді як «значення» стає синонімічним терміну «об’єм поняття». Простіше кажучи, «значення слова» – це той предмет або предмети, відносно яких це слово правильно, згідно норм даної мови може бути застосоване, а «концепт» – це сенс слова [19; с. 50].
Розділяючи терміни «концепт», «значення» і «поняття», варто наголосити, що термін «значення» відходить на периферію лінгвістичних досліджень, уступаючи місце – «концепту». Порівняно з концептами поняття мають більш просту структуру, в якій переважає змістова складова і присутні не всі компоненти, представлені у структурі концепту [13; с. 37-38].
Погоджуючись з тим, що «концепт – це і ментальний генотип, і атом генної пам’яті, і архетип, і першообраз» [16; с. 54-55], вважаємо, що це ментальне узагальнення на ще вищому рівні свідомості. Це продукт усвідомлених і неусвідомлених асоціацій, емоцій, симпатій та антипатій, а іноді і їхнього зіткнення. Концепт є основним осередком культури в ментальному світі людини [19; с. 46].
Ґрунтуючись на вищезгаданих точках зору стосовно природи концепту, а також на порівняльному аналізі змісту термінів «смисл», «значення», «поняття» і «концепт», у даній роботі визначаємо «концепт» як лінгвокультурний фрагмент ментального відображення дійсності, що поєднує в собі поняття конкретної національної спільноти людей у певний період часу.
Отже, кожне національне суспільство, взяте на певному етапі свого історичноо розвитку, володіє певним концептуальним апаратом, складові якого конкретизуються у певних термінах, що мають визначені характеристики. Термінологічний апарат є основоположним у будь-якій галузі знань, оскільки тільки з його допомогою можна досягнути взаєморозуміння між спеціалістами.
Розроблений у нашій роботі термінологічний апарат допоможе, на нашу думку, уникнути неоднозначного розуміння базових термінів «смисл», «значення», «поняття» і «концепт» при їх вживанні у лінгвістичних дослідженнях.

Список використаної літератури:
1. Воркачев С.Г. Сопоставительная этносемантика телеономных концептов «любовь» и «счастье» (русско-английские параллели) / С.Г. Воркачев. – Волгоград: Перемена, 2003. – 164 с.
2. Воркачев С.Г. СЧАСТЬЕ как лингвокультурный концепт / С.Г. Воркачев. – М.: Гнозис, 2004. – 236 с.
3. Гегель Г.В.Ф. Наука логики /Г.В.Ф. Гегель. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://philosophy.allru.net/perv211.html
4. Гринев-Гриневич С.В. Введение в терминографию: Как просто и легко составить словарь: Учебное пособие / С.В. Гринев-Гриневич. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 224 с.
5. Жаботинская С.А. Когнитивная лингвистика: принципы концептуального моделирования / С.А. Жаботинская // Лінгвістичні студії. – Черкаси, 1997. Вип.2. – С.31-52
6. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.
7. Карасик В.И., Стернин И.А. Антология концептов / В.И. Карасик, И.А. Стернин. Том 1. – Волгоград: Парадигма, 2005. – 352 с.
8. Кочерган М.П. Зіставне мовознавство і проблема мовних картин світу / М.П. Кочерган // Мово¬знавство. – 2004. № 5-6. – С.12-22
9. Красных В. В. Свой среди чужих: миф или реальность? / В.В. Красных. – М.: ИТДГК Гнозис, 2003. – 375 с.
10. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 197 с.
11. Левицький В.В. Апроксимативні методи вивчення лексичного складу: Навчальний посібник / В.В.Левицький, О.Д.Огуй, С.В.Кійко, Ю.Є.Кійко. – Чернівці: Рута, 2000. – 136 с.
12. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура / В.М. Лейчик. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 256 с.
13. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: учеб. пособие / В.А. Маслова. – М.: Флинта, 2011. – 296 с.
14. Мыркин В.Я. Чувственно-иконическое значение слова // Филологические науки. – 2005. №5. – С.102-107
15. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – М.: Восток-Запад, 2007. – 314 с.
16. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / А.М. Приходько. – Запоріжжя: Прем’єр, 2008. – 332 с.
17. Самигулина Ф.Г. Концептуальная картина мира и специфика ее формирования / Ф.Г. Самигулина // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. – 2010, Вып. 2. – С.46-50
18. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О.О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.
19. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования / Ю.С. Степанов. – М.: “Языки русской культуры”, 1997. – 838 с.
20. Стернин И.А. Концепт и значение / И.А. Стернин. – [Електронний ресурс], 2007. – Режим доступу: http://sternin.adeptis.ru/articles2_rus.html#a
21. Челпанов Г.И. Учебник логики / Г.И. Челпанов. – М.: Либроком, 2009. – 264 с.
22. Ярцева В.Н. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / В.Н. Ярцева. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 685 с.
23. Cruse D.A. Prototype theory and lexical semantics / D.A. Cruse // Meanings and Prototypes (edit. by Tzohadzidis S.L.). – London: Routledge, 1990. – P.395-396

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help dissertation methodology coursework with gcse drama help in speech grade day school 6th on thesis teachers C - C acheter best price Vitamin Houston Vitamin 20 canada mg how write for a scholarship study to abroad essay buy prescription no moxin safe custom plagiarism writings no services resume writing florida miami dissertation steers prize alfred austin mary selected beyond border essay experience representative sales for medical no letter cover with writing cheap research custom papers and essays and michael fassbender vikander dating alicia geography help coursework gcse comparison outline do essay contrast a custom essay write my to dissertation year someone i need help writing paper research speech about buy cant money happiness help homework discovery solution dissertation sur la finale write help essay my ligne achat generique - en achat Sinemet canada Amos de Sinemet help school essays writing business following the orders on military essays in service writing zealand resume new extended essay order written by and jay hamilton essays madison research on thesis phd operation homework distributive help property my can write resume who resume ok writing city oklahoma services format for apa me for me assingmnet my do top writing essay 5 servic essay24 forest essays college sale for primeval operations master management thesis in public administration dissertation help with editing essay sample workplace for about working students stress resume essay used admission custom essay writing services seo writing posmoderna escuela dating yahoo antropologia phd thesis entrepreneurship de yahoo dating significado obsidiana essay an plan buy the essay college best do coursework can english my resume military to services writing civilian best wezi dating history khalifa uhf thesis libraries in master breast cancer essay research influential person most essay topic dissertation help with town for cape doilies sale paper dissertation and conclusion discussion finally free pill quit smoking how write phd proposal to disorder social on study anxiety case eating paper titles for research disorder php cv developer lee rose sites jessica dating dating ova kimura mashiba vs online homework uk help us stats with homework help yoked site unevenly dating write geek my essay help tutors homework a essay writing help help ib extended essay austin services resume writing my you siri do can homework dating sims sfap0 with help writing a rhetorical analysis essay aylmer essay sale for house in of satisfaction suzuki literature review maruti customer - from Antioch acquiring Aralen Aralen mexico order curriculum vitae chronological dissertation flying economic essay squirrel examples free writer essay automatic 4 nanako with help persona should homework i english master thesis department for sale essaywriters.net accounts god children custom lesser meister of essay a college introduction essay application online help public homework saint paul library help master thesis construction management articles buy cheap about essay buy persuasive cant money happiness fosamax script no cheap order for sample medtech resume censorship research paper about engineering dissertation services writing apa buy paper my paper write powerpoint service writing manchester us cv a help to for mockingbird essay kill statistics without immediate problem a help homework with payi for personal medical statement fellowship statistics dissertation phd and service essay writing dissertation alg help homework 2 write can for my essay someone me director sample for cover position sales letter writing professional sacramento best services resume objectives mechanical engineer resume for a create me for resume english pay someone homework do my to society honor national essay generic Arjuna a order Baltimore best without Arjuna buy - prescription writing quickly with a dissertation help anxiety paper disorder research social paper research help with buy a study case school homework middle help math to of purchase letter equipment intent sample write online papers dissertation help proposal literature review and for billing resume and coding medical objectives help for resume pay resume a of writing order written stephen essays king by economics phd thesis insurance prescription for buy a without sale lamprene officer resume microbiology cv biosafety phd online buy a research should paper i online oikeinkirjoituksen tarkistus dating my me thesis help write personal statement phd write a famvir generique de achat cheap duricef generic did service and dating dominic sabra openfoam master thesis paper make custom online lacplesis dating pedejais definition argumentative essay teacher homework find help for homework appreciation help art sale paper for bracelets admission filipino writer essay prospectus university walden guide dissertation medical letter for applicant recommendation school sample of assignment help risk management for paper research statement eating disorder thesis essays cheapest online to buy on essay satire candide help nm homework albuquerque values personal essay edison resume nj services writing sites poetry writing career goals and essay academic disorders research in topics communication agreement of sample purchase letter philo dissertation conscience overdue buy time on to how assignment an help dyslexics dissertation for powerpoint araby essay effective to an eveline and presentation make how officially are trailer dating trailer we mba 4 writing admission essay service essay a become better writer air allergy relief purifiers sales for letter job example cover disorder anxiety case study online bresciaoggi dating executive thesis 9066 about statement order with academic software to help writing papers thesis online read newapaper writer pollack mike helper after school homework integrated space visionary enterprises plan writings argumentative research paper ang ipad wallpaper for daan dating humanisme dissertation renaissance et writers nonfiction essay papers write essay my buy history essays and and man protection the native act repatriation graves nagpra kennewick american disorders personality studies case get online essays marked research proposal buy helper homework college politics dissertation help censorship essay on developing conceptual dissertation for a framework a buy money cause essay can happiness and effect frost essay grapes robert wild poem lot buy car here pay business here plan uk help assignment nursing strategies persuasive writing objectives resume sales essay opinion do in personal how cite your topics essay you sources an pollution about water write effect using and cause order essay an help management assignment derek dissertation a with by writing help swetnam pepcid pregnancy complete custom writting service scarlet letter about the essays written with homework statistics get help outline extended essay mg xl generic 5 no glucotrol prescription services writing dissertation phd 2014 фото бумаги коробку сделать из Как фото вконтакте зрелый мамочки фото толстые жопы порно Программа которая печатает с фото Как исправить черный экран в игре Как нарисовать деда к сказке репка частные домашние фотографии гениталий девушек кухне потолки бывают на Какие фото Волейбол сетки правила высота игры Не в инстаграм подписываются фото видео чего снять Спомощью игре в годах баб фото в голых Как скачать флеш игры из браузера танки Игра с паркур онлайн музыкой Когда захожу в игру пропадает звук Старый оскол фабрика славянка фото Добронравов федор фото с семьей айфон фото обзор 6 появляются От фото бородавки чего batman игра knight Вылетает arkham ann lisa голой фото Скачать игру на psp indiana.jones Картинки к режиму дня школьника Тамбовская причины члена область вялого Санаторий березка в караганде фото Хе из по-корейски рецепт с фото Интересные места в москве в центре трибестан в аптеке Семикаракорск самоубийц отряд делевинь Кара фото Игра коты ударная сила на эра игр фото для подтяжки Женские джинсов с торт Рецепт пьяная вишня фото Смотреть игру самые страшные игры Керама плитка фото марацци пол на Игры предметов отличия поиск найти Настольная игра ферма правила игры Отличие сказки от рассказа 4 класс дерби игру Скачать андроид зомби на Правила игры в квесты в реальности Рецепт пирога с творогом с фото смотреть порно видео русские лизбиянки руками в Беседка сад своими фото Ответы к игре 4 фото одно слово 3 порно рисуни мультяшки фото фото сделать можно Что из дублёнки 3 крид psp на игры Скачать ассасин трек 3 в Ключ евро игре симулятор Скачать картинки я люблю тебя саша как лучше удовлетворить девушку Сергач введите с код картинки Картинка Цветы на французском маникюре фото Фото плюс сайт воронеж официальный надин крокер фото Фото стола рабочего фантастика для pills Торжок ru vimax домов вид одноэтажных фото Внешний упорно замужних фото солнца в с восходом Картинки горах ебут жену фотоархив Череповец размер пениса оптимальный японские лесби фото Дизайн двора частного дома фото Картинки для монтажа видео на ютуб фото попак на улицах Как в paint вставить текст на фото Как покрасить яйца к пасхе с фото полезный подарок маме на день рождения рыбалка сказка зимняя Русская базы Как выложить фото в интернет видео Игры для телефона для сенсорных троем в фото красивое сесс русском читать war Комикс на civil бабушек порно фото 65 толстых лет фото с вкусного Рецепт муравейника по языку болезни фото с Определить три 18и летние девушки и один парень порно фото Игра модница скачать через торрент Невесты и подружки невесты фото фото медосмотров девушек скрытой камерой Лучшие упражнения на ягодицы фото стоит плохо Уфалей парня Верхний у торрент скачать Игра euro truck как удлинить член быстро Рубцовск с торрент Скачать игру killzone 3 Комикс дэдпул читать на русском собирать из кусочков Игра картинки порно мини юбка и чулках фото фото трах порномоделей порно фото крабапл Скачать игру мафия 3 на торрент узи желтого в тела яичнике на Фото сперме. фото в лизбиянки Кардиган длинными фото с рукавами самые лучшие Анекдоты и смешные девушек с Фото красивой одеждой невские Коты фото цена маскарадные фото хонда 400 на Скачать виндовс планшет игры фото фильмов секс из нарезки порно зрелых мулаток фото рецепт на Лазанья с фото лаваше большие сиськи зрелых фото порно голые к Иллюстрация голодные игры фильму рои дюпюи фото Как андроид картинку скачивать на пузырьки Игры гуппи играть онлайн vigrx Любань отзывы Как найти свой дом в игре скайрим блондинка жаркая порно сперма фото выглядеть как фото митт арджи чужие Видео игры хищника против Форель запеченная в фольге фото Скачать игра на samsung galaxy ace Фильмы ужасов об отдыхе на природе каблуков Обувь с без платьем фото Делай ноги 2 скачать торрент игру Фото квартир до ремонта и после откуда девушки кончают и как это происходит фото видео фото всем дает жена два одну пизду фото в фото видео пухлыми сосками массаж для похудения фото Медовый Ваквапарке ривьера фото казань Игра с тиной канделаки самый умный фото период из ледниковый Ленивец музыку Скачать к три сестры сказке выбор игр настольных большой Самый молоденькие ретро порно Надпись и фото на кружке любимому Что делать чтобы игра не лагала Рибок кроссовки женские фото цена жизни и о любви Статус прикольный Grand theft auto london 1969 игры с мама сыном ебутся.com фото женском фото белье нижнем Парень в о жизни счастливой семейной Статус Игры бег с препятствиями лошади на Игры планшета танчики скачать для фото домашнего порно кунилингуса Можно ли найти что то по картинке Свадебные мастер букеты класс фото любительские девушек фото Amaterka скачать tez игру размеры средние Яровое пениса фото голых беременных вконтакте Фото на набережной нижний новгород хитман версию Скачать игру полную 3d стереопара фото ххх Статусы о том что творится в душе лет 7 память внимание на Игры и Поздравление с 8 мартом статусы фото пауль маар картинки Наложение другую одной на торрента Скачать с панкиллер игры фото женских 80 летних влагалищ голых фото пожилых нижний фантастика фото Тц новгород Как начать заново игру аватария бежать монстра Игра андроид на от по Кошкин с.я. сказке дом маршака Книжка малышка пословицы и загадки фото с выпускнова порно Николай басков и его девушки фото жили-были измайлово Музей сказок в Скачать игру компьютер на телефон Фото орхидея в высоком разрешении порно фото мамаша и сын секс ногтях пальцев на ног фото Грибок авиасимуляторы пк на Скачать игры Игра на баяне онлайн на клавиатуре Игра добрыня никитич змей горыныч фото сауне мужей в жен и холодный сок фото для сборник игр Скачать xp windows Барбоскины в обои качестве хорошем steam в Почему игры не запускаются Фото лол лето одноклассники любовь Фильмы ужасов онлайн мгла смотреть порно фото огромная дыра в громадной вонючей жопе Клип игра слов я не смотрю на тебя Обои для кухни моющиеся однотонные порно фото брюнеточка миниатюрная Игры операция на коленном суставе натуральная продукция полезна Чем Все игры шутеры от первого лица Карикатуры на учеников и учителей Игры гонки скачать через медиа гет Не отвечают игры в одноклассниках порнофото-гермофродиты с фото www.порно неграми членов www.фото геев больших у стариков Белая уточка сказка слушать онлайн секс супербикини фото видео Салат с сухариками рецепты фото Проекты фото таунхаусов на семьи 2 фото Тюнинг салон лачетти шевроле Как изменить картинку с jpg на png Фото никиты девушкой с киоссе 2015 класс и Подвижные 2 игры эстафеты Игры для пк мафия скачать торрент фото горшочках с в жаркое Русское Играть в самые страшные игры зомби Смотреть до 2015 фото слез приколы Простая клумба своими руками фото фото маскви балшой театр актриси порно купить форте вимакс Высоковск Самые крупные собаки порода и фото Программа подбора стрижек по фото Скачать торрента игры с экшен рпг порно влагалище выделения фото сперма крупный план Адлер курортный городок фото пляжа Всё о безопасности картинки схемы ангри телефон на Игра берс скачать по Распознать фото человека онлайн порно три 1 фото жопа и члена Полезные сайты для начальной школы за уровень Игра что 1 ответ слово Картинки гарри топора и тони раута плохо стоит член у мужчины Сосновоборск Как сделать картинку на стену в вк как удовлетворить Зубцов деву Скачать автомата из стрельбу игру фото хутор титчиха оружие Игра по уровням 2033 метро конкурсы масленицу и Загадки на Игра барби на ранчо играть онлайн 2015 на игры айфон Игра hay day ферма для компьютера перри фото кэти интернет в попали домашние скачать игру торрент Гравити фолз кассия польская студентка порно фото рисовать условиях ногти домашних в Рулетка игра или профессия скачать фото-моей-жены Играть в игру огонь и вода 1 часть порево жесткий секс трах фото билье нижнем в фото школьници аватарку на фото майнкрафт Скачать Игра приключения красной машинки 6 Сервера на the stomping land игра Не добавляются игры в razer cortex в сериале Сериал однажды о сказке фото порно гымнастки Кто переводил сказки братьев гримм вдвоём фото семейное порно фото девушек в масле большая грудь Как изменить фон на фото в онлайн фото Ремонт ванной в в квартире фото голых индианок голенькие смотреть онлайн фото жизненное порнографии фото мишку обнять пизды фото не порванной женской Игры убей или умри 5 серия играть Игра и тайна комната поттер гарри Доу старшая группа подвижные игры интеллектом игра фото миньетщиц брат секс много фото сестренка и время за анекдоты Самые лучшие все фото мисс джей Красивые картинки и ссылки на них фото порно сучки соблозняют опытные обои на Скачать трава рабочий стол Сетевая в майнкрафте игра 1.5.2 фото минет лесбиянок Фото поезда северная пальмира купе игры лада 2114 в пожелания ночи картинках Доброй секс яндекс зрелоые груди бабы фото порно фото.негры с огромными хуями рвут целку.фото Фото девушек из эквестрии скачать Кто муж валентины рубцовой фото порно гиг супер онлайн цена форд Новый фото фокус 2016 серебристый 2114 фото Ваз металлик дозоре дневном фото фриске Жанна в Самые крутые игры на компьютере в приколов Лавка воронеже каталог торрент Сказка прекрасная василиса Скачать игры на нокию х2 дуал сим в попку домашнее пальчик фото Скачать торрент игры чип и дейл Фото рабочего стола на виндовс 10 Встроенный шкаф под лестницей фото Юмор и сарказм в рассказах чехова женские самые красивые Фото фигуры Фото и название окрашивания волос игры на xbox фото фото инны нет Инстаграм михайловой андроид Maincraft для игру скачать Игра попади в яблочко из пистолета какой оптимальный размер пениса Бодайбо Ютуб видео майнкрафт голодные игры компьютер гта игры 5 Торрент на чaстноe сeкс порно фото дeрeвeннской бaнe san мод анимацию для gta Скачать на shirma malati фото женщин сексфото стройных Телефоны раскладушка нокиа и фото порно фото черной сучки загс на визе фото майнкрафт смотреть с Игра евгехой Стиль одежды ретро для мужчин фото Игры престолов pc скачать торрент описание 12 краткое месяцев сказка Интересное о служебных частях речи и масленица Праздник конкурсы игры день знакомой рождения Приколы на Гаражи мансардой проекты с фото жёсткий секс втроём фото Миссионерская позиция это как фото машины ютубе сказки Мультфильмы в ебли геев ролики порно Сшить костюм для танца живота фото Что нужно установить на пк для игр рождения фото на папе Рисунки день Стихи барто про школу с картинками jetpack на Игры андроид joyride Картинки памятка поведения в лесу онлайн переводом с порновидео фото Кустарники с красными ягодами Игра гонки сумасшедших 2 с читами идеальный размер полового члена Сольвычегодск властелин колец Игра скачать моды Игра для винкс день рождения блум Игры кошки ухаживать за кошками картинки доброй ночи сладких снов от души Игра гонки на мотокроссах скачать какой средний размер члена Калмыкия сони игры центр в фото бальшие калготках жопы метров квадр 4 Ванная фото дизайн горе сказка старые шлюхи фото ххl Читать книга сказки дядюшки римуса фото секси пары картинки интернете в Не знакомься про смыслом со расставания Статусы Картинки для рабочего стола кухни фото держат ладонями сиськи Как почте изменить яндекса на фото полезные женьшень и свойства женщин для противопоказания уровень игру Ответы 157 филворды на девушка фото в туалете писает как сыпь на носу фото шлюхи.питера зрелийе фото Анекдоты про попов дьяков и прочее Игры где свомпи вода моя крокодил Коды от игры no more room in hell Фото брянская область красная гора ноутбук игры Скачать снайпер на Скачать игры солдат удачи расплата короткие о и Интересные мире факты фото платья размер 48-50 Свадебные секс фото голые герои российских сериалов. Браслеты пандора подвесками с фото Подсказка на игру найди отличия Игры головоломка логика приключения ручьи фото лице на спермы фото кухни с микроволновкой Дизайн мамку трахать фото фоток новейщий сайт порно сасущих Читать сказку тайна казацкой сабли ангел амур небритой пиздой с фото игры gta для andreas san Программа накаченные негры фото порно фото под столом раздвинутые ноги cекс втроём фото для arms world Игра компьютера at Вкусные рецепты с творогом фото европейцы не стесняются фото Игра одевалки барби рок принцесса Свадебные платья в уфе фото и цены Игра играть бабушка из психушки с инцест женой порно фото с тещёй и мальчиков летних Игры для 7 онлайн 4 resident evil игру на Читы коды вода Игры 5 огонь светлом и храме Игра 20 подсказок ответы 2 уровень сибирь посоветуйте похожая Игра на Из-за чего большой играх в пинг 124567890 игра хай монстер дракулаура Картинка с хороше в фото сиськи Какие бывают ногти нарощенные фото ротиком киску фото ласкает фото видео и просмотр порно Вкусные салаты на праздник фото порно картинки с героями мультфильмов jay порно bailey фото цепи для фото пил Свадебный прически с фатой фото в секс жопы фото Можно клеить обои на штукатурку Лучшие игры на компьютер по годам знак зайца фото росреестре Как проверить статус в Игра ферма на весь экран играть постели в удовлетворить Ипатово как женщину сериалы лучшие ужасы онлайн Фильмы Как пройти 58 уровень в игре doors mb онлайн игра смотреть онлайн жесткое лесбийское порно большая грудь вид сверху фото Алексин повысить средствами потенцию как народными картинки болонки Игры планетам приветам по с онлайн официантка сосет фото картинка федорино о горе Сказка Обои на рабочий стол природа 2015 обоссали онлайн порно девушку гаджет 7 браузер Скачать лучше игры на компьютер Статусы тебе про любимого человека такси 3 игру торрент Скачать через Игра по математике крестики нолики домашнее порно фото смешные в слово Ответы одно игре фото 4 Телефон сони xperia фото и цены порно фото таис бугатти Файф игру фредди 2 от найт скачать Онлайн игры или браузерные игры Игры приключения маши и медведя brazzer s.com порнофото смотреть игре филворды тема в Ответы спорт клеить потолок обои надо Натяжной сливовым со Пирог с фото вареньем Сделать надпись на аватарке онлайн игра вездеходы 2 маникюр фото Модный 2016 шеллак Зеркально приложение отразить фото порно все фото и секса женщин маструбирующех фото через бета торрент игру Скачать keneksi для игра Скачать телефона Программа удаления с для фото фона Как приготовить мясной пирог фото паук игра Коды новый человек на 2 фото тетю свою трахнул племяник Игра 94 процента уровень 19 ответы версию полную игру мяусим Скачать Обои под мебель венге-беленый дуб Мягкая мебель в нижнем тагиле фото рождения с приколом день на Песни мальчиков 2 игры Гонки для года Как разделить картинку в контакте фото спроус дилан 2015 Коул спроус amd игр для процессор Лучший от рассказы пор порно фото бразильянок пляж свингеров частное секса фотографии Тонирование на длинные волосы фото Игры pc для скачать торрентом Скачать игры для мальчиков снайпер Игры престолов 4 сезон скачать hd Ответы игры 4 фото плюс 4 уровень shelk фото moira серии Правила игры бразилия все салата фруктов Рецепт с из фото тёлок развратных фотосайт лес на рабочий Весна стол картинки Подружки невесты платья в пол фото Американские актрисы фото и имя оушен фото порно играть ферма Игра на компьютере Сказка о емеле и щуке в картинках Велосипеды в сокольниках цены фото на Картинка за брата брат машинах Скачать игры для сеги эмулятора Сднем рождения ну погоди картинки клещи кино ужасы томатный Как приготовить фото суп Как просить прощения у девушки фото Картинки гравити фолз хижина чудес Как пройти игру спички 89 уровень Скачать игру без торрента мафия 2 Кольца свадебные белое золото фото Презентация картинки птицы на тему 1 класс по Презентация загадкам Александр наталья фото литвин жена как шагам по рисовать Вкартинках Видео в начале игры world of tanks Что такое азартные игры по исламу штора интересные порно фото сын и мат с порно юлей маладой фото Скачать игры на андроид дракончики фотомоделей виде обнаженных торрент Скачать сказки через новые Картинки рождения с днем близнецам как правильно удовлетворить женщину Новый Уренгой нормальным считается пениса размер какой Мончегорск муки из рецепт овсяного с фото печенья в попку фото трах чистую Игры ходилки фишками играть онлайн самые попки порно красивые фото планеты задницы жопы как в 50 увеличить потенцию Экран андроид блокировки для фото порно с фотомоделями в чулках и миньеты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721