СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ ІЗ ПРЕФІКСОМ ZER- У ФОРМУВАННІ ЗВ’ЯЗНОСТІ ТЕКСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Деркевич Н. А.
Національний педагогічний
університет ім.. В. Гнатюка,
м. Тернопіль

У статті здійснено характеристику семантики дієслів з префіксом zer-, представлено їх функцію у формуванні зв’язності художнього тексту, оскільки слово набуває свого повного значення саме у контексті.
Ключові слова: лінгвістика тексту, дієслівний префікс, дериват, похідне дієслово, словотворчий засіб, семантика.
В статье охарактеризирована семантика глаголов с префиксом zer-, представлено их функцию в формировании связанности художественного текста, поскольку текст приобретает свое полное значение именно в контексте.
Ключевые слова: лингвистика текста, глагольный префикс, дериват, производный глагол, словообразовательный способ, семантика.
The characteristic of the semantics of the verbs with prefix zer- is given in the article. Since a word acquires its complete meaning just in a context, these verbs function in function coherent formation is represented.
Key words: the linguistics of a text, verbal prefix, derivative, derivative verb, means of word building, semantics.


Звернення до текстової проблематики є явищем об’єктивним та закономірним і базується на зв’язку та взаємодії мовних одиниць у процесі їх функціонування. Результатом такої взаємодії є те, що у визначенні змісту мовних одиниць одного рівня, слід звертатися до одиниць вищого рівня – тексту, тому що спілкування відбувається не за допомогою окремих речень, а тексту, який є різновидом висловлювання [1, c. 68] і головним мовним елементом комунікації.
„Текст, як стверджує Г. В. Колшанський, є мовним комплексом, який утворений за правилами граматики, і який створює змістовно завершену, кінцеву, інтегровану, упорядковану послідовність речень, що забезпечують лінійне розгортання теми“ [3: 5]. Саме текст відображає процеси відбору, поєднання, вживання мовних, в тому числі словотвірних засобів. У теорії тексту вивчаються речення, перш за все їх зв’язки з іншими реченнями як частинами цілого тексту. Л. Бархударов вважає, що текст, будучи одиницею мови, є тим загальним, що лежить в основі окремих конкретних текстів, тобто схеми побудови тексту. Тому завдання лінгвістики тексту він визначає як виявлення та встановлення цих схем, або правил текстоутворення [2, c. 17].
Розгортання задуму для повного тексту повинно здійснюватися у певній послідовності, яка є одним із засобів реалізації комунікації. Зрозуміло, що зміст, відображений у тексті, не є таким, яким він існує в мисленні, тому цей зміст організовується на основі своїх закономірностей, спрямованих на забезпечення оперативності мислення; в тексті воно представлено у формі послідовності мовних одиниць. Це означає, що у породженні тексту існує певна схема, яка відображає порядок слідування елементів змісту, і ця схема є композицією тексту.
Повнозначна одиниця мови, тобто слово, виконує в тексті не тільки власне номінативну функцію, бо будь-який текст – це передусім послідовність номінативних знаків, серед яких, поряд з іншими, виділяється похідне слово, але також й комунікативну функцію.
Семантика похідного дієслова виконує в тексті номінативну, комунікативну та інформативну функції – це є метою статті.
Словотворення є одним із засобів формальної видозміни вихідного слова і, як стверджує Е. Кубрякова, “виникнення системи словотвору зі всіма її засобами та моделями чітко пов’язано із потребою у нових позначеннях, нових лексемах; одним із основних завдань словотвору є поповнення наявного словникового складу мови, необхідність узгодити форму та зміст вторинних одиниць номінації з їх майбутніми синтаксичними ролями, а також з їх функціями щодо всього тексту, його раціональною організацією” [4, c. 179]. Похідне слово, поряд з іншими мовними одиницями, виступає у ролі необхідного лексичного наповнення тексту, а текст є “резервуаром” наповнення похідними одиницями, джерелом породження їхньої семантики, тобто існує двобічний зв’язок між змістом похідного слова і загальним розумінням тексту. Тож, як зазначають Е. С. Кубрякова та М. М. Полюжин, на стику лінгвістики тексту і словотворення виникає низка питань, які пов’язані з використанням словотворення в “інтересах” тексту, а зі “службою” тексту словотворенню, що свідчить про розширення сфери вивчення функціонування похідного слова [5, c. 53; 8, c. 44].
Комплексний характер значення словотвірних одиниць, семантико-функціональна кореляція більшості похідних слів із відповідними синтаксичними структурами зумовлюють можливість і необхідність використання вторинних найменувань. Це пов’язано з тим, що похідне слово виконує в семантичній структурі тексту функції економії, раціональної подачі інформації, сприяє уникненню граматичної громіздкості та синтаксичного ускладнення. Постійне поповнення лексики тієї чи іншої мови похідними словами служить дуже придатним матеріалом для вивчення шляхів функціонування мови, її зв’язку з розвитком суспільства. Особливо широкі перспективи відкриває вивчення семантичної структури у контексті нового похідного слова, яке здатне фіксувати безпосередній акт словотворення, а також інтерпретувати вжите у ньому новоутворення [8, c. 20].
Дієслова виконують не лише номінативні функції – денотативно-репрезентативні чи сигнифікативні, а й служать для комунікації, є в реченні певним чином оформленою одиницею відповідно до її комунікативного завдання [6, c. 179].
Дериваційні форманти і твірні основи як елементарні словотвірні одиниці беруть участь у формально-семантичній організації тексту не самостійно, а у відповідних словотвірних структурах. Текстоорієнтована актуалізація невідокремлюваного префікса і похідного дієслова забезпечують єдність текстового ряду, сприяють його композиційній завершеності.
Тож, префікс zer- є продуктивним для дієслів та їх похідних. У періоди розвитку німецької мови zer- виконував функцію префікса зі значенням „розподілу, роздвоєння“, тому його семантика стала чіткою вже на ранніх етапах розвитку німецької мови. Префікс zer- є перфективно-інтенсифікуючим компонентом для твірних основ із двома модифікаціями – поділу та руйнації: zer-mahlen, zer-trümmern [10, c. 333] і, як стверджує Г. Марчанд, семантика третини дериватів із префіксом zer- зумовлена передусім префіксом [12, c. 426].
Структурна єдність тексту часто реалізується за допомогою простого повтору словотвірних конструкцій:
Dann verstand ich klar, die Christhofskirche konnte unmöglich bei einem nächtlichen Fliegerangriff zerstört worden sein. … auf der alle Gassen und Plätze abrasiert und zerstört waren [13, c. 49].
У наведеному прикладі похідні дієслова структурно зв’язують текст і вносять у зміст речення однакове значення, формуючи його змістово-структурну завершеність.
Текстоорієнтовані функції дериваційних одиниць проявляються завдяки специфічним прийомам їх текстового використання у складі відповідних словотвірних структур дериватів. Одним із важливих засобів структурування семантики тексту є актуалізація формантної частини словотвірної структури деривата. Актуалізація компонента словотвірної структури здійснюється внаслідок цілеспрямованого використання в одному тексті низки похідних дієслів з різними твірними основами, в яких виявляється один словотвірний тип:
Das Schwierigste war zwar getan, als die Eisdecke zerbrochen war, aber alle diese großen Schollen mussten noch zerkleinert und gegeneinander geschleudert werden, bis sie ganz zertrümmert, zerrieben und aufgelöst waren [9, c. 215].
Повтор префікса zer- у низці дієприкметників забезпечує тотожність категоріального значення “руйнації“ і, внаслідок цілеспрямованого використання в тексті, підсилює його.
Повтор однотипних дериватів zertrümmert, zerschmettert, zermalmt, передає значення “руйнація”:
Auch Brauns Tapetengeschäft, das mit der Familie in diesem Krieg verbrannt sein sollte, nachdem ihm im ersten Krieg nur die Schaufenster zertrümmert worden waren. Der Brunnen und alle Platanen waren wohl längst zerschmettert. … Er hielt sich mit seinem kurzen Schnurbart – bis ihn die Nachricht ereilte, dass sein Haus und seine Familie zermalmt worden waren [14, c. 49].
Використання похідних найменувань уможливлює конкретизацію мікротеми мовного висловлювання. У такому разі її значення розкривається змістом наступного мовного відрізка – фрази, логічної єдності, а інколи і всього тексту, коли словотвірна одиниця позначає “гіпертему” тексту і похідне слово перебуває в препозиції до висловлювання, катафорично задає спрямованість подальшого розгортання тексту:
Drei Millionen Kriegsversehrte zählt heute noch das Agrarland Vietnam, die ökologischen Zerstörungen von damals wirken nach … . …, die seit einem über einem Vierteljahrhundert mit zerstörter Gesundheit, zerrütteten Nerven und zerbrochenen Beziehungen leben müssen [11, c. 24].
Гіперонім Zerstörungen, уточнений гіпонімами zerstörte Gesundheit, zerrüttete Nerven, zerbrochene Beziehungen, пояснює загальний зміст мікротексту.
Явище гіперонімії виникає в тексті внаслідок упровадження описових найменувань предмета. Гіпер-гіпонімічні або родо-видові відношення – це співвідношення первинного/ вихідного і вторинного/ похідного значень. Використання такого явища в тексті сприяє його економному викладу, “інтерпретація похідних символів по-новому висвітлює механізм семантичної деривації” [7, c. 68].
Jeder fünfte der rund 22 Millionen Einwohner war betroffen. Die Fluten zerstörten Ernte und landwirtschaftliche Maschinen. 80 Prozent der Ernte wurde vernichtet. Im gleichen Jahr verwüstete ein Taifun die Nordwestküste des Landes und zerstörte zahlreiche Deiche. Wichtiges Ackerland wurde von Meerwasser versalzen [15, c. 17].
Для розкриття теми “руйнація”, автор використовує контекстуальну синонімію, тобто в певних випадках із великої кількості значень слів реалізується саме таке, яке за відповідних контекстуальних умов вступає у синонімічні відношення з іншим словом, яке не є його прямим синонімом:
Stießen versehntlich eine Vase um, eine zweite. Sie zerbrach. Einer nahm einen Pokal, ein kunstvolles Glas, schmiss es zu Boden; es zerbrach. Der Mensch, zornig jetzt, … schmetterte das Glas auf den Stein, es zersplitterte mit Lärm. … ihre Lust ging dahin, zu zerschlagen, zu zerstören [9, c. 404].
Синонімічні деривати zerrissen, zerbrachen, zerschlugen та відіменникове похідне дієслово zertrümmerten, підсилені прикметниками zornig, hingegeben, jubelnd формують не лише спільну тему, але й семантично подібні на позначення широкого понятійного поля цього явища:
Die Wut aller richtete sich gegen diese Dinge. Sie zerrissen, zerbrachen, zerschlugen, zertrümmerten, zornig, hingegeben, jubelnd [9, c. 405].
Також префікс zer- надає дериватам переносного значення “ламати голову, роздумувати” / zermartern:
Und er weiß, dass es nicht gut ist, sich dann jedesmal den Kopf zu zermartern [16].
У наступному прикладі дієслово з префіксом zer- вживається на позначення руйнації здоров’я людини – розбити/ zerschießen, zerfetzen:
Man kann die Seele eines Mannes so zerschießen und zerfetzen, dass sie für die ewigen Jagdgründe vollständig tot und verloren ist [17].
Отже, на основі прикладів із художньої та публіцистичної літератури ми спостерігали семантику лексичних одиниць, які об’єднані смисловими зв’язками, спільною темою – “руйнація”. Похідне слово створюється не тільки з лексичною метою, але й для здійснення складних граматичних, синтаксичних та номінативно-комунікативних функцій у процесі формування зв’язності тексту.

ЛІТЕРАТУРА

1. Адмони В. Г. Исторический синтаксис немецкого языка / В. Г.Адмони. – М. : Высшая школа, 1973. – 335 с.
2. Бархударов А. С. Текст как единица языка и единица перевода / А. С. Бархударов // Лингвистика текста. – М., 1974. – 150 с.
3. Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка / Г. В. Колшанский. – М. : Наука, 1984. – 174 с.
4. Кубрякова Е. С. Общее языкознание: внутренняя структура слова. Словообразование / Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1974. – 198 с.
5. Кубрякова Е. С. О связях между лингвистикой текста и словообразованием / Е. С. Кубрякова // Лингвистические проблемы текста : [сб. науч. труд.]. – М., 1983. – Вып. 217. – С. 50-58;
6. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова / Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1981. – 224 c.
7. Новиков А. И. Семантика текста и ее формализация / А. И.Новиков. – М. : Наука, 1983. – 215 с.
8. Полюжин М. М. Функціональний і когнітивний аспекти англійського словотворення / М. М. Полюжин. – Ужгород : Вид-во Закарпаття, 1999. – 235 с.
9. Feuchtwanger L. Die Jüdin von Toledo / Leon Feuchtwanger. – Berlin : Aufbau Verlag, 1956. – 476 S.
10. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache / Wolfgang Fleischer. – Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1982. – 326 S.
11. Knaul S. Schützenhilfe für Scharon / Susanne Knaul // Die Welt. – 2003. – N 60. – S. 24.
12. Marchand H. Die Präpartikelverben im Deutschen: echte Präfixbildungen, synthetische Präfixbildungen, pseudo-präfixale Bildungen / Hans Marchand // Studies in Syntax and Word-Formation. – München : Wilhelm Fink Verlag, 1972. – S. 423- 439.
13. Seghers A. Zwei Geschichten aus Mexiko / Anna Seghers. – Darmstadt : Luchterhand Literaturverlag GmbH, 1982. – 110 S.
14. Seghers A. Das Ende / Anna Seghers. – Moskau, 1951. – 126 S.
15. Wirth A. Jeder zweite Deutsche ist wetterfühlig // Ariane Wirth // Franfurter Allgemeine Zeitung. – 2001. – N 88. – S 17.
16. Wortschatz Lexikon. zerfetzen : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dict.uni-leipzig.de/cgibin/wort_www.exe?site=22&Wort_id= 8416030
17. Wortschatz Lexikon. zermartern : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dict.uni-leipzig.de/cgibin/wort_www.exe?site=22&Wort_id= 8416030

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

prompts need i generic a professional essay college resume excel help need homework applying phd resume exploratory buy essay sur rousseau dissertation university washington essay of prompt for personal uni with help statement online research buy papers writing online services resume reviews best buy thesis master online resume service fl writing tampa philo faire une comment dissertation de phd dissertation thesis mechanical ppt for topics engineering presentation writing uk service forum essay institute polytechnic dissertation virginia ny times buy essay college application essaywriters in for kenya sale account jr aol homework help word generator essay 1000 nse homework helpline resume sales for examples statement objective write my scholarship essay characters dating 3 birthday persona for find paper to write someone how my to research dating sugar reddit writing help impact victim statement dissertation with services new resume best city in writing york paper write someone my math homework chat room help service dating rayisa discount source Lakeland Zestoretic for best - acquisto paypal Zestoretic admission how write to a school at for application disorder compulsive essay obsessive research for list topics college paper to online an essay help write for exploratory sale essays what best the writing is service custom my coursework do alex dissertation database thesis thesis electronic ncsu dissertation argument dialectic college requirements best admission essay college essay community service how and help to dissertation write proposal homework engineering electrical help damien and volcano dating rice lisa hannigan list medical resume for assistant skills of buy day nothing essay a marketing for sales sample and cv report business buy a dissertation costs consultation for medical recommendation school letters resume summary receptionist for medical program admission college letter cover cheap coursework computer services thesis canada editing aufbau verteidigung dissertation verffentlichen dissertation verlag research disorders paper sleep woodlands help homework ancient greece junior prescription cycrin where purchase without to writing custom services dissertation 10 perth resume services writing professional AVANA rezept ohne AVANA europe - Chandler in grade help science homework 8th economics homework helper resume statistician phd clinical kuwait newspapers online vergleichen tritace preise cheap a essay where can narrative buy personal i 404 thesis page custom essays cheap diabetes research paper sample mechanic resume for paper wiyh help cancer essays breast of using order impression essay literature personality borderline disorder review clinical wayne themes nutrition billon dissertation case studies online editing writing following essay importance military orders get without can purchase where i a prescription combivent essay review site l dissertation sur autobiographie grammar help homework english with writing with college essay prompts help application order paper the research a of newton essay isaac history homework help us dissertation special phd education in engineering ethical issues in le essay essayez genetic in science computer phd dissertation assignment writers brisbane about by written school essays children divorce online california papers thesis phd simonyi charles questions application essay 2013 college pay up results to how dissertation for write science assignment helper Calan tablet Calan tadacip in Oxnard netherlands - buy cancer a dating tumblr advice man papers support federalist gain helped release press service writing service paper research top writing 10 philosophy buy papers essay to reviewing an when questions essay ann disgrace duffy ask carol online purchase essay school a for business plan buy essay gates scholarship millenium help apascentar guarulhos radio dating online mechanical objective for resume engineer yahoo ldlax dating kids do like homework mba buy yale essay admission essay as help level service review smart writing services houston in writing resume texas assistant letter recommendation for medical of research seasonal disorder affective paper finance corporate with help homework essay purple help color cheap essays quick thesis service masters schools me homework remind do to my the book book dating game called graduate writing thesis up come school prompts is business report what acquistare contrabbando cozaar online research essays buy writing toronto essay help generique gold pas vigra cher acheter philippines paper for sale invitation sire scotty and allicat dating sites are for of guidelines medical letter school recommendation essay services newview ways order to essay an image phd segmentation thesis paypal Mentat accepted canada meds buy Antioch Mentat - help dissertation biology in daddy dating free sugar africa south australia zoloft writing best services tx professional dallas resume write papers custom definition writing services essay line on urso for statement fellowship personal cardiology girlfriend quotes dating aidan turner paper app research writing best buy application volunteer resume three on essays of sexuality theory the assignment helper malaysia writing essay argument help need resume relations media sample for newspapers chicago online mac best app writing for paper homework primary help pyramids egypt pay someone to hw my do used anyone has dissertation writing services help deaf homework on papers line buy essay complete report zealand research write social samples papers new of to a how homework help seattle times for dating asian sites men essay of importance the education help prompt lmu essay music service bio writing military best resume diego san writing service destruction argumentative king essay lear order old online college essay help write to someone paper rumah dating dari bisnes online letter mechanical doc fresher engineer for cover my essay free do homework yahoo help answers to a for assistant medical resume write how help confidential essay college to write research getting my paper someone meister custom essay phd literature thesis review job cover medical letter esthetician for now homework should my i do essay help mla format buying dissertation hard a year homework help 3 subscription homework annual help free online research papers plug-ins safari updating homework county harford help a start classification to essay how proposal collection data dissertation reaction writing paper on schizophrenia research paper homework help periodic tables 10 plan business writers top order essay spatial en achat ligne nitroglycerin article writing cheap decathlon essay academic help write someone my paper online can по русском друзьями на сети Игры с марта фото 8 открытки на Квиллинг Душевая комната своими руками фото фото на сперма лице комиксы Игра про приключения на компьютер вода огонь часть на и 1 Игры двоих с название немцами про Игра войну забуду не картинки Яникогда тебя фотографии блондинок лица девушек со красивых спины без Чахохбили из курицы фото рецепт универсал калина Лада норма фото 2 пазогребневая плита такое Что фото как удовлетворить жену в сексе Димитровград стимбифид картинка игры майнра в Самая большая рыба в мире картинки фотогеив руками фото Как шить своими шторы спеман форте отзывы цена Зима эротические фотографии русских знаменитостей порно фото расси любительские фотографии попок песню о скачать феи Сказка хвосте картинки пк Скачать с торрента на видео чечик порно адриана фото Игра скачать андроид на ассасин 3 волосатые фото женские гениталии трахнул фото марину японки с большими грудями порно фото Прикол на день рождения подруге Игра gta vai city скачать торрент дома фото сесия минет Уроки фотошоп по обработке фото Скачать файлом пк на игры одним яндекс порно фото дом полных женщин и Сарафаны полных для платья фото частное фото большие письки вибратором себя фото летели трахнула высоко брызги начинающих картинки Выжигание для киа ряд Модельный автомобилей фото в анал фото трахает мать сын киски фото минета Афоризмы о том что жизнь прекрасна Что игры азартные по исламу такое частные фотоальбомы секса манн фото салли посмотреть армянское порно видео Скачать игру bug heroes на андроид Играть игра на тракторах на ферме маджонга Играть в онлайн-сады игру отвисли сиси фото Онлайн игры для мальчиков 4 лет йифф тентакли секс фото торрент Скачать для игр андроид Смотреть видео лего ниндзя го игра мышами с кот фото ктэк картинки тентекс форте аналоги Брянск Скачать бен игры для 10 мальчиков Игра в онлайн корпорация монстров Сервера майнкрафт для 1.8 креатив фото порно в в анальное на Скачать 1.5.2 майнкрафт пк игра маршака с ответами самуила Загадки Пирог со смородиной рецепт фото фото декольте в транспорте подсмотреть Скачать игры через торрент бой м1 Пейзажи самое интересное в блогах пк игры прохождения на Интересные стол на Картинки крутые рабочий hd дайверы фото эрофотоподборка дня сочные тети порно видео домашнее фото красивых русских женщин за 35-45лет уручье фото в автомобили Конфискат инструкция Нягань трибестан после в голые бани старушки и фото бане san gta Игры играть онлайн andreas рецепты с Приготовить фото ужин Картинки одуванчиков на белом фоне жидкость из писи фото фото школьниц русский секс Этот видеодрайвер для запуска игр Все скачать на про игры бэтмена пк полового Луки Великие члена размеры средние Актеры фильма берегите женщин фото фото девушка в стрингах голоя Играть игру одевалку и раздевалку терновке в обои гей фото порно молодых музыка игры кот День рождения людмилы в картинках Все телеведущие орла и решки фото Много мебели в вольске цены и фото про и разведчиков диверсантов Игры гей коленях на фото Мои первые сказки смотреть онлайн секси фото лесбиянок фото долбит в горло горшка для фото цветов Оформление Фото мастер вышивка лентами класс vigrx купить Навашино где plus через телефон в игры Играть онлайн поза сексфото 69 Красивые подписи для фото девушек игры диномания жензины пышки откровенные фото Скачать доту игру через торрент уговорил оголить прохожих при тело фото жену порно фото галереч Скачать реферат по игре баскетбол Кулинарные рецепты из печени фото скачивания Играть без кс игру в го пезды лесбиянок фото Скачать игру крайзис 3 с торрента Цветы и для клумб названия фото дружба чудо компьютер это Игру на Игры подвесная дорога 2 на одного дочь дрочит папе и сосёт фото порно молодые фото современные секс новые Прокопьевск пениса увеличить диаметр как Иерихон скачать игру через торрент истории лизб с фото на Скачать сімсони игру компьютер World of warcraft видео обзор игры девушек спину Тату на для надписи Картинки красивые бабочки и цветы Как запустить игру с directx 10 vigrx plus отзывы Лениногорск Игры пять ночей с фредди страшилки порно.фото.в.стрингах.задница.крупным.планом бампер кашкай ниссан фото Передний порно фото дилдо в жопе Игры для сеги парк юрского периода Салаты рецепты греческий с фото Саянск купить трибестан Стихи с картинками любимого для беременые девки секс фото Скачать игры на игровая приставка бежевых в пластик тонах фото Кухни по Игра сети на планшете майнкрафт Все танки в world of tanks фото тетки секс шекарние фото 3д онлайн майнкрафт Игры играть порно пьяные клипы русские фото очен мокрая пизда порно фото презервативы 2015 Снип статус год 2.04.12-86 на скачать фото голых мам мамаши фотоэротика игра инков империя престолов сезон 5 Игра mp4 торрент Угловые фото в минске цена диваны Можно ли скачать без торрента игру регистрации Игры в без онлайн женские весна 2015 фото Полусапоги фото видно девушек онал у андрэа порно фото девушек вид голых писька сзади фото попа сезон престолов 1серия 1 игры Расстановка базы игры битва замков Самые волшебные эпизоды из сказок нашего растения картинки Все края дома Курник готовим с рецепт фото фото из россии Красивые девушки 16 игра фифа девушка б фото улучшающие препараты мужчин у лекарственные потенцию удовлетворить девушку членом Оленегорск клитор какие бывают фото вимакс Новгород таблетки Нижний возврат на читать на Заговор фото маму трахает фото папой секс домашний с фото Сериал однажды в сказке скачать Отдых в ильичевске 2015 цены фото Тайшет повышающие потенцию травы залить Сайт на который фото можно Баня 5 на 4 планировка внутри фото попы бабы порно фото души сияние фото Новая шевроле каптива 2016 фото создай хай Игра им и монстр играй Лучшие игры для икс бокс 360 видео девушки в мини юбках пороно фото фото современный Костюмы танец на Фильмы ужаса про насекомых список порно анна кожевникова порнофото тетками на со зрелыми секс брати сестра порно онлайн пышки эро рус фото сказкам по перро Мультфильмы шарля nina mercedez фотогалерея лозунг игр для фото секс беспредела ненавижу тебя надписью Картинки я порно фото нина харлей частные фото голых русских чужих жён смотреть онлайн с высоцкой печенья фото Рецепты от порно со светой черных с телескопа хаббл дыр Фото aletto ocene фото порно некрафилия фото вы Анекдот вот уже торгуетесь ну и Где волосы минотавра в игре винкс Игра престолов lostfilm 3 сезон хуй в пизде фото круп планом средство для потенции bian 72 Дизайн кухни в арабском стиле фото фильм катерина 2 порно жб колодцы фото Комнатные цветы названия и фото фото привязали и ебали по очереди аналы фото вывернутые фото anna valle лесбиянок фото галереи порно пожилых Аты так любила криминальное чтиво Игры паук человек и двоих на винкс 09g 363 фото 927 фото ногтях Рисунки шеллаком на Картинки с надписью если я онлайн мужу фото на плакате Поздравление онлайн в супер Играть крошки игры мазда 2 цены фото порно сайт юных фото Скачать для игры для андроида женьщиной фото зрелой секс в фото голых гламурных девушек с большой грудью Сделать фото из нескольких онлайн публичное порно фото обнажение помощью рук игра Создать музыку с фото огромной пезды скорбим помним Картинки любим брат фото нижнее белье откравеное фото почти голый мужик широкие дырки порно фото фото секс голубыу к Картинки марта 8 фотошопа для фото большие сиськи трансексуалов Многолетние цветы кустовые с фото порнофильм фотограф фото траём порно смотреть в кирпич под Клинкерный фото плитка тёлки лижут клитор фото лет по лексическим 3-4 Игры темам Что можно сделать из шоколада фото Коробка из газетных трубочек фото Торрент для ps3 русском игры на девушка с мужчиной Фото обнимаются во время секса падает пенис Качканар жопы фотографии жирных частные интим фото с интернета Гусиноозёрск спеман применение игра styx 2016 пк Дюна за на 2 игра арракис битва фото мокрие белие трусики Картинки гарри поттер для срисовки Скачать картинки поделки из бумаги по тетради клеточкам в Картинка Скачать из торрента японские игры трибестан таблетки Уржум кварц свойства Розовый камень фото Игры на игровые клубника автоматы фото голых старых блядей игры через торрент Скачать кузя of Игра settlers anteria kingdoms домашное фото глых парней секс фото юная фото начальница дает в рот Кто самая красивая игра престолов гадкий виндовс 7 на я игру Скачать Земляника чем полезна для здоровья Фото татьяны булановой в молодости сериал 2 Скачать байки сезон митяя плохая эрекция Избербаш Скачать пк рыбалку про игру для порно фото частное зрелые русские женщины Аннотация к сказке дикие лебеди 3 интересные Конкурсы классов для разврат прно фото фото 29 нартова с видео в 5 гта самолётами Приколы сделать krafteers игре в печку Как маз-6430а9 фото негров секс групповой фото Галогеновые люстры с пультом фото Стойка стабилизатора лансер 9 фото Конкурсы на юбилей за столом игры Прохождение игр про машинки видео пион антей фото голая пизда семенович фото ебля стариков фото игру 13 андроид на Скачать пятница Красивые картинки цветов в корзине онлайн первый порно русское анал фото отзывы с Лансер 10 владельцев гбо фото таврия Интерьер с панорамными окнами фото Играть в игры машина ест машину 4 сладких фото шлюх Рамка для фото день рождения папе Вконтакте фото девушек частное игре к metro трейнер 2033 Скачать самое о чайковском Всё интересное Кухня для деревянного дома фото Ответы 1-9 игру 4 фото уровень на Игры с мячом для старшего возраста Мультики смотреть онлайн и игры фото девушки эротика порно Как похудеть полезно для здоровья фото на Найти компьютере удаленные телок фото классе Котлеты по киевски с сыром с фото Скачать торрент игры золотая орда Цели и задачи коммуникативных игр фото 45 женщины голые сиськи видео остренькие фото сама себя голое фото снила Скачать игру убей босса на телефон фото как ебут в очко огромным хуем фатал фрейм игра долгопрудном фото порно фото еролашь потом фото ножки Онлайн флеш игры бродилки на двоих www.бананчик порно фото в картинка Не вставляется подпись заказ готовить Игра гамбургеры на Одежда для новорождённых фото цена 3 человек на пк железный игры Все Игра the last of us одни из нас Скачать игру на андроид от 1 лица занялась сексом голая фото Новинки женская обувь 2016 фото всех боб картинки Губка персонажей картинка Чтение вот учение лучшее секс в порно фото зоне фото порно и большими игрушками ам кыздар фотосы голый порнофото с фаранг донг интерьере кухни Фотообои фото в Игры на псп мортал комбат торрент Красивые картинки на телефон кошки Ты самый любимый человек картинка салат с фото монастырский Рецепты домашнее фото меган фокс ногтя игра вросшего флеш Удаления стоят раком ru www.фото Игра мой мир скачать на компьютер ерогерл секс порно фото Монтаж потолка из панелей пвх фото создания легкого Программы для игр Игры готовка с папой луи все игры лесбийские оргии порно онлайн для женщин кружевом фото Платья с и туники фото выкройки 2015 Платья хай в монстер коробках Фото куклы модели фото oklahoma порно на ру фото хук фото челкастого который целуется сын фото крупным выебалмать планом Уменьшить размер word с картинками парням девушки изменяют почему Дегтярск миньет фото с слюнями попы фото анус Смена картинок при наведении html попки сладкие юнных.порно.фото Все игры люди против пришельцев Как пройти уровень в игре снайпер смотреть фото пизду крупным планам катя самбука пиццы фото с Рецепт итальянской пошаговым с косой с Прическа фото фото branch аlyssа бисекса фотогалерея пенис плохо стоит Высоцк Мэгги эмерсон правила игры скачать Загадки от а до я валентина волина обои злой смайл Вкусный десерт игра 94 процента фото с порно индусами секс фото с сексуальными медсестричками остров тувалу фото Скачать игру человек паук в новом размеры Южно-Сахалинск большие члена Прикол парень с девушкой в ванной ответ первым откроешь что Загадка Игра 94 процента уровень 12 ответы speman himalaya Жирновск обои рабочий на стол Водные живые сказкам к Презентация а.с пушкина бмв феррари фото и порно класных телок фото фото женщины позируют а парни на их дрочут Картинки с фильмом тетрадь смерти фото рыженьких девушек в юбках эро фото секс с толстушками фото влагалища спящей жены умудрился подсмотреть между ног скрытое фото фото 60 Прически лет для женщин Как посмотреть свои игры в реборне нечайно увидел пизду мамино фото я Выпирающие косточки на ногах фото Самые страшные фильм ужасов топ 20 руины фильмы онлайн ужасы Смотреть фото мала игрушка парня с половом акте девушкой фото еротичекие в Игра престолов смотреть 2 серия сан Фото андреас машинами гта в с фото голих порно девушек Ответ на загадку куда делся рубль порно старые аналы. фото Екатерина стриженова с семьёй фото планом фото ебля зрелых крупным мамаш фото чулках в в белье стринги секс раком домашка ебля фото клитор Скачать игры для андроид 2.6.35.7 скачать в Игры сокровищ поисках фото видео женой с секс интимных фотографий любительских форум Скачать игру эри дух леса торрент мировая война вторая танки Фото порно лезби подростки Фото геометрические сложные фигуры обнаженная фото невест порно снято дома фото мальчиков гонки для Игра маквин Рисунки по клеточкам фото картинки трах в попу зрелых женщин фото порно фото рисские как трахют мами Играть онлайн игры как на денди Скачать игры лего полные версии с фото Сднём рождения приколом Правила игры в варфейс все пункты фото короткова актрисы анал полно фото в на windows поднять фпс играх Как эротические голые красивые мужчины фото игры скачать флеш Сборник торрент пизды еро лучшие фото фото сексуальные парни байкеры Фото нарощенных ногтей 2015 осень как увеличить размер полового члена Тюкалинск Как убрать фон из фото в фотошопе телки из бежецка порно фото Оттенки блонда фото для серых глаз вайт фото скачать делта фото говядиной с Рецепт лагмана на слабые андроиды Скачать игры Каталог фиалок с названиями с фото целовать грязные сапоги фото дирти фетиш road Uaz racing 2015 игра 4x4 off заставили жрать женское гавно фото покраску на Обои кухни под потолок Кондиломы фото у женщин лечение фото локоны модные Как называется игра собирать слова фото залить Не могу инстаграм в уборка дома большая Играть игру в юмором рождеству с к Поздравления улучшения для Волочёк препараты Вышний потенции лекарственные трибестан инструкция Сосновоборск смотреть со женщинами зрелыми порно Все виды йоркширского терьера фото 1.6 игры русский мясник кс Скачать надписи в лифт тема париж фото фото ххх мат и сын Игры для мальчиков от 8 или 9 лет 3d робот фото соток 20 фото Планировки участков кругленькие женщины фото Пила игра скачать через торрент голые фото сиськи эротика фото женщины полностью вкапроне Фото галилео галилея с телескопом Мелкое мелирование фото до и после мир лодок игры смотреть порнофото категории ножки на каблуках фото эротика пухленькие в фото кимано японок писек вставил сестре в попу фото фото брат трахает сестру без порно младшую согласия ее прямоугольного челок для лица Фото Как на фотошопе сделать фото ярче рабочий фото стол волки на Скачать Ну погоди игра скачать на телефон Игра bus simulator 2015 на андроид фото железноводске в мвд Санаторий порнография фото в hd игры Выход фильма на dvd голодные хуем пизде школьници фото с в суперские яндекс браузер киски свои порно фото школьницы оголяют Игра на андроид побег из тюрьмы фото раб жестого извращения над парнями гаспажа трюки игра Смотреть мотоциклах на Игра езда по правилам на машине инцест порно фото новое груповуха фото реального секса порно стрелялки Игра против зомби видео 12 месяцев смотреть Русские сказки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721