СЕМАНТИЧНІ ЗВ‘ЯЗКИ В СИСТЕМІ ОДНОКОРЕНЕВИХ УТВОРЕНЬ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н.Г.Іщенко
Національний технічний
Університет України КПІ,
Київ

У статті розглядаються семантичні зв‘язки між однокореневими лексичними одиницями, які представлені у межах словесних опозицій, що базуються на тотожності або протиставленні семантичних і формальних компонентів лексичного значення одиниць, словотвірними варіантами, словотвірними синонімами і словотвірними паронімами.
Ключові слова:семантичні зв‘язки, тотожність, протиставлення, словотвірні варіанти,словотвірні синоніми і пароніми.
В статье рассматриваются семантические связи между однокоренными лексическими единицами, представленные в рамках словесних оппозиций, которые основываются на тождестве или противопоставлении семантических и формальних компонентов лексического значения одиниць, словообразовательными вариантами, словообразовательными синонімами, словообразовательными паронимами.
Ключевые слова: семантические связи, тождество,противопоставление, словообразовательные варианты, словообразовательные синонимы,словообразовательные паронимы.
In this article it is considered semantic relations between the lexical units with the same root in the limits of word oppositions: word-building variants, word-building synonyms, word-building paronyms, which are based on identity or contrasting of semantic and formal components of the lexical meaning of these units.
Key words: paradigmatic relations, identity, contrasting, word-building variants, word-building synonyms, word-building paronyms.

Мова являє собою універсальний засіб спілкування і уся сукупність мовних елементів, увесь устрій мови пристосовані для цього. Системність, поліфункціональність, варіантність визнані фундаментальними якостями мови, якими і визначаються властивості слова як основної одиниці мови. Для лексичного складу як одного Із основних компонентів мови характерні всі її фундаментальні властивості. Лексичний склад постійно і безперервно розвивається, вдосконалюється, маючи своє минуле, сучасне і майбутнє, і цей розвиток є детермінуючим як загальними властивостями мови, так і якісною специфікою слова. Розвиток окремих слів як елементів лексичного складу, їх взаємовідношення і взаємодія з іншими словами, їх можливість утворювати нові слова, без сумніву ведуть до розвитку лексичного складу, до його розширення і збагачення. В лексичному складі мови, з одного боку, відображається все багатство і розмаїття предметів, явищ реальної дійсності і велика кількість лексичного матеріалу, а з іншого боку, всі семантичні процеси, які здійснюються в системі мови, зумовлені мовними законами, підпорядковуються певній мовній кваліфікації. Тому словниковий склад являє собою підпорядковану, ієрархічно структуровану систему з певними закономірностями своєї організації, функціонування і розвитку, що визначається фундаментальними властивостями мови. Всі процеси і закономірності, що здійснюються в лексичному складі, зумовлюються цими властивостями.
Лексичний склад – складна багатоаспектна система, яка охоплює стабільні, сталі елементи, нові, що асимілюються, виявляючи ознаки постійного розвитку, руху і оновлення. В динаміці лексичного складу відображаються багаточисленні структурні, лексико-семантичні процеси, в результаті яких лексичний склад збагачується новими словами, що функціонують в системі мови автономно або паралельно з вже існуючими для певного поняття словами.
Проблема розвитку слова і словникового складу слушна, багатоаспектна; їх розвиток, динаміка їх росту йде в різних напрямках:
– внутрішній семантичний розвиток слів як структурних елементів, що позначається семантичною деривацією;
– розвиток за структурно-формальними ознаками, розвиток їх словотвірної структури, що призводить до словотвірної деривації;
– розвиток семантичних відношень між словами на основі різних формальних і семантичних опозицій і виникнення нових видів семантичних зв’язків, що визначає парадигматичний розвиток слів. Поява в словниковому складі лексичних інновацій внутрішньомовного походження пояснюється впливом семантичних і словотвірних процесів, які пов’язані не тільки з кількісним ростом словникового складу, але й з його якісним розвитком, є потужними чинниками динаміки словникового складу. В процесі семантичної деривації, тобто динаміки семантичного значення внутрішньої структури слова, з’являються нові номінації, нові значення для найменування вже знайомих понять. Словотвір утворює слова за словотвірними моделями, спираючись в процесі створення нових слів на існуючі в системі мови елементи, використовуючи внутрішні ресурси лексичної системи. Словотвірні форманти і словотвірні моделі, характеризуючись власне семантичними ознаками, широко використовуються для створення нових конкретних найменувань, беручи участь у словотвірних актах і виконуючи номінативну функцію.
Сучасний рівень розвитку лексикологічної науки передбачає вивчення питань системної організації словникового складу та слова не тільки самого по собі, але в усіх його зв’язках і відношеннях. Аналіз змістової сторони слова, тобто його лексичного значення, функцій слова у мові і вживання його у мовленні є можливим зараз тільки у контексті системних відношень, тільки в цьому разі він буде достатньо об’єктивним і науково обґрунтованим. Між словами в лексико-семантичній системі мови передбачають звертання до змістової сторони слова, до лексичного значення, до його компонентів, які беруть участь в організації певних відношень між лексемами в системі мови. В сучасних дослідженнях семантики слова виділяються загальні, інтегральні елементи значення, що об’єднують слова в різні групи і класи, та відмінні, диференційні семантичні ознаки, які визначають співвідношення слів у межах того чи іншого класу, групи, які підкреслюють індивідуальний характер лексичного значення слова. Інтегральні і диференційні ознаки не є постійними, вони замінюють один одного. Диференційна ознака може стати інтегральною, а інтегральна ознака може стати диференційною у разі широкого об’єднання слів.
Суттєвим моментом у розумінні структури семантичних відношень, які складаються у різних поєднаннях слів, є роз’яснення основних різновидів семантичних відношень.
Елементи лексико-семантичної системи пов’язані відношеннями
тотожності, схожості, протилежності, включення. \/
Подібні різновиди в лінгвістичний літературі звичайно кваліфікуються як опозиції, що свідчать: про еквівалентність або тотожність, ця опозиція називається тотожною або нульовою; про включення, ця опозиція називається привативною або родовидовою; про пересічення або еквіполентну опозицію; неспівпадання (незбіг) – диз’юнктивна опозиція.[3, с.46-49]. Відношення семантичної тотожності спостерігаються у випадках дублювання і стилістичної синонімії,семантичні відношення включення або гіпонімія з‘являються, коли слово має загальне значення або родове поняття,
а інше – видове поняття. Близькими за характером є відношення частини і
цілого або метонімія. Відношення пересічення при наявності загального і відмінного в значенні слів, що належать до одиниць одного рівня узагальнення, представлені синонімами.
Характер семантичних ознак і тих відношень, які складаються в лексичних об’єднаннях, визначають тип, групи, клас слів. Кожна одиниця лексичної системи включається в певні семантичні поля на підставі змістової схожості і певних асоціацій з іншими одиницями. Лексика як система являє собою безліч таких полів, одиниці яких не тільки взаємопов’язані між собою, а й взаємодіють зі словами-поняттями інших полів. Тому одним із найважливіших проявів є принципова можливість послідовно описати словниковий склад шляхом перерозподілу його одиниць за семантичними полями, класами слів зі спільним значенням. Увесь словниковий склад поділяється на великі класи слів, потім на підкласи, на лексико-семантичні групи, такі як на позначення спорідненості, переміщення, передачі, створення, руйнування, кольору та ін. Одиниці лексики, що розподілені за такими групами, можуть бути протиставлені один одному. Така систематизація ґрунтується на послідовному включенні одиниць більш низького рівня в класи одиниць, ієрархічно більш високого рівня. Інший прояв системності лексики є широко представлені в ній
відношення полісемії, синонімії, антонімії, конверсії, словотвірної деривації. Мінімальні лексичні одиниці з однаковими звуковими оболонками групуються багатозначні слова – своєрідні мікросистеми, в утворенні яких полягають певні закономірності.
Семантичні відношення між словами певної групи називаються
парадигматичними, що належать плану синхронії і вказують на те, як побудована лексична система мови. В дослідженні семантичних відношень, які складають основу лексико-семантичної системи, полягає актуальність цієї статті.
Матеріалом даної статті є виявити статус однокореневих структур і їх взаємо¬зв’язки з іншими однокореневими мовними одиницями.
Іменники типу Unsinn — Widersinn, Häuslein — Häuschen, близькі або тотожні за лексичним значенням, визначаються як словотвірні або однокореневі синоніми. Ці лексичні одиниці мають спільну кореневу морфему і різні словотворчі форманти, семан¬тично спільні або близькі за одним чи кількома компонентами свого лексичного значення, відрізняються семантичними і стилі¬стичними відтінками, лексичною і словотвірною валентністю та дистрибуцією.
Однокореневі синоніми характеризуються різним ступенем си¬нонімічності, яка залежить від ступеня близькості лексичного значення (максимальної, неповної або середньої, мінімальної), на основі якої виділяються відповідні синоніми з максимальним, се¬реднім та мінімальним ступенем синонімічності. Статус постійних набувають однокореневі синоніми з середнім ступенем синоніміч¬ності, оскільки між ними існує морфологічна та семантична дифе¬ренціація, яка утримує їх у системі мови, наприклад: das Fest — die Festlichkeit, der Ruf — der Aufruf.
Однокореневі синоніми з максимальним та мінімальним ступенем синонімічності взаємодіють з іншими однокореневими лексичними одиницями в семантичних і формально-семантичних опозиціях.
Якщо слова зі спільною морфологічною структурою збігаються за всіма компонентами лексичного значення, то йдеться про одно¬кореневі дублети. Вони виникли або як еквіваленти іншомовних слів (Abstraktheit — Abstrakte, Synchronisation, — Synchronisie-rüng), або як територіальні еквіваленти (Synärese — Synäresis), які можуть заміняти один одного в контексті. На противагу од-нокореневим синонімам основною особливістю дублетних пар є їх гранична семантична рівнозначність, що розуміється як семантич¬на ідентичність, яка виявляється переважно в номінативності. Дру¬га особливість однокореневих дублетів — в їх приналежності до одного і того ж стилю. Дублети можна назвати абсолютними но¬мінативними синонімами, оскільки вони збігаються в своїх основ-них, частіше єдиних значеннях, співвідносних з мовним денотатом.
У плані взаємовідношень між однокореневими дублетами і од-
нокореневими синонімами можливий взаємоперехід. Дублети не
байдужі до процесів, що відбуваються у системі мови. В резуль-
таті багатопланової взаємодії з іншими лексичними одиницями у
різних контекстах, різних дистрибутивних моделях вони зазнають
певних семантико-стилістичних зрушень у своїх значеннях[1, с.29-32].У такому разі дублети перестають бути еквівалентами і стають синонімами, бо в результаті реалізації в контексті уже набули розрізнень у словотворчих зв’язках і в здатності до словоутворення. Так, однокореневі утворення, «колишні» дублети Synod — Synode, функціонують як синоніми, тому що розрізняються словотвірною валентністю. Слово Synod має властивість утворювати нові слова,
наприклад: synodal. До синонімічних відношень приводить і роз-
ширення обсягу значення в одного з дублетів. Так, однокореневі
утворення Supplik — Supplikation мають у системі мови статус
синонімів. їх синонімічність виникла в результаті розширення се-
мантичного обсягу іменника Supplikation за рахунок суфікса
-tion, що виражає не тільки категорію дії, а і категорію предмет-
ності. ,
Змістова і категоріальна диференціація сприяла виникненню синонімічних зв’язків між колишніми дублетними парами. З двох паралельних слів одне може вживатися на різних територіях. Так, сфера вживання послужила основою синонімічності для одноко-реневих утворень Steige — Stiege (південнонімецьке вживання), Technikum — Technik (останнє вживається в Австрії). Це явище регіональної синонімії.
Наведені приклади свідчать про те, що «колишні» рівнозначні слова є вже не просто замінниками одне одного, як це було в період їх появи — між ними розвиваються синонімічні відношення, які й передбачають певні розрізнення. Причини закріплення того або іншого синоніма різноманітні, часто індивідуальні.
Однокореневі синоніми з максимальним ступенем синонімічно¬сті можуть співвідноситися зі словотворчими варіантами. ‘
Іменникові паралелі типу Beamtenschaft — Beamtentum, Gewei-de — Eingeweide, Schonung — Verschonung, Reform — Reforma¬tion, що функціонують у ролі самостійних лексем, не мають семан¬тичних і стилістичних розходжень, а відрізняються тільки за фор¬мальними ознаками, кваліфікуються як словотвірні або структур¬ні варіанти.
Варіативність визначається як співіснування в літературній нормі у рамках од¬нієї епохи і одного стилю рівнозначних паралельних форм, що перебувають у відношеннях варіювання і не несуть у порівнянні однієї з одною додаткової інформації. Відсутність додаткової інформації у словотворчих варіантах зумовлена тим, що вони утворюються:
– від одного і того ж кореня за допомо¬гою системних варіантних суфіксів, генетична спільність яких до¬ведена всім ходом історичного розвитку німецької мови (Spötte¬rei — Spöttelei);
– за допомогою системних непродуктивних афік¬сів, семантичний зміст яких залишається незмінним через низьку словотворчу валентність (Basis у зіставленні з кореневим словом Base);
– від одного і того ж кореня за допомогою одного і того ж афікса (Wandlung — Wandelung, Gebrumm — Gebrumme, Scho¬nung — Verschonung).
Стосовно варіантів ми дотримуємося теоретичного поло¬ження, висловленого О. І. Москальською, яка поділила однокореневі лексичні одиниці зі спільним лексичним значен¬ням на дві великі групи: 1) словотворчі варіанти слів, що станов¬лять кореневі слова, з одного боку, і суфіксальні утворення з системними непродуктивними суфіксами — з другого (Base — Ba¬sis, Dose — Dosis); 2) словотворчі синоніми, що становлять реа¬лізацію словотворчих моделей з різними продуктивними суфіксами (Mobilisation — Mobilisierung, Studentenschaft — Studententum)[4,с.57-69].
З точки зору структури словотворчі варіанти мають майже
повну зовнішню схожість з мінімальним розрізненням однієї —
двох фонем (Wandlung — Wandelung) або в одну морфему (Do-
se — Dosis) і однакову однорідну твірну основу. Словотворчі
морфеми не відіграють суттєвої ролі в модифікації смислового
значення. З точки зору семантики, словотворчі варіанти
повністю тотожні за всіма компонентами лексичного значення
і тому не мають ніяких семантичних відтінків. Завдяки тотожно-
сті лексичного значення словотворчі варіанти мають однакову лек-
сичну сполучуваність, вживаються в одних і тих же словосполу-
ченнях (akkumulierte Dose — akkumulierte Dosis; eine starke Dose
Schuld — eine starke Dosis Schuld) і можуть взаємозамінятися.
Розрізнення між ними можуть мати стилістичний або функціональний характер[2,с.165-171], не порушують єдності слова в його варіантах і є поверховими,неглибокими.
Варіантність відноситься до словозмінної, а не до слово-
творчої категорії, оскільки це формальне вираження одних і тих
же лексичних значень у межах однієї лексеми. З варіантністю
пов’язане утворення не нових слів, а нових словоформ, модифікація яких не порушує суті лексичного значення, наприклад: Kommas-Kommata, Geweide— Eingeweide.
Факт існування таких однокореневих паралелей обов’язково викли¬кає їх взаємодію, боротьбу за сферу вживання, що і зумовлює зміну їх статусу в системі німецької мови.
Простежимо за розвитком взаємовідношень між однокореневи-ми утвореннями Begier — Begierde. Дослідники вважають ці імен¬ники словотворчими варіантами. Вони цілком тотожні за значен¬ням, не мають семантичних розрізнень, суфікс -de не має ніякого семантичного навантаження, при його пропущенні значення слова не змінюється. Але між цими словами були незначні стилістичні відмінності, які полягають у різній мірі емоційного забарвлення. З часом розрізнення стилістичного характеру поглиблювались, стилістична диференціація між цими словами стає яскраво вира¬женою і викликає вже семантичну диференціацію. Покажчиком семантичної диференціації є здатність кожного слова даної пари вступати в синонімічні відношення з іншими словами того ж ко¬реня, наприклад, від слова Begier утворюється іменник Begierig-keit з синонімічним значенням, а від Begierde — Begehrlichkeit також зі спільним лексичним значенням. Поки що статус слів Begier — Begierde не з’ясований, очевидно, вони займають про¬міжне місце між варіантами і синонімами. Те ж саме можна сказати і про іменники Schonung — Verschonung, Geweide — Ein¬geweide, які належать до словотворчих варіантів. При цьому враховується максимальна близькість їх лексичного значення і не беруться до уваги морфологічні і валентно-дистрибутивні особливості цих слів. Проте в синхронному аспекті їх можна вважати синонімами, оскільки між ними уже наступила функціонально-стилістична диференціація. Так, слово Eingeweide крім основного лексичного має термінологічне значен¬ня. Функціонально-стилістична диференціація викликає розширен¬ня лексичної і словотвірної валентності і зумовлює подальший розвиток синонімічних відношень.
Однокореневі синоніми, як лексичні одиниці лексико-семантич-ної системи, мають нестійкий характер і підлягають загальним для мови тенденціям змін, необхідних у процесі комунікації, їх лексичне значення модифікується (генералізується або спеціалі¬зується). Під впливом модифікації лексичного значення поступово зникає близькість семантичних компонентів і наступає семантична диференціація, яка і руйнує синонімічні зв’язки, а синоніми набу¬вають іншого статусу — омонімів або паронімів. Цей процес грунтується на мінімальній близькості лексичного значення сино¬німів, яка передбачає спільність понять і не спільність семантики. У синонімів з омонімами абсолютна понятійна та семантична ди¬ференціація, а з паронімами синоніми мають спільне поняття, але різну семантику. На нашу думку, подібно до того як семантична та стилістична диференціація словотворчих варіантів приводить до виникнення словотворчих синонімів, так і семантико-стилістична диференціація, перерозклад, контамінація однокореневих синоні¬мів може привести до появи однокореневих паронімів. Нашу точку зору підтверджує той факт, що смислова співвіднесеність синоні¬мів і паронімів базується на спільності або близькості понять, які вони позначають. Так, однокореневі пароніми Inschrift — Anschrift мають спільне поняття( надпис), а розрізняються семантичним змістом( адреса на конверті) – (надпис на пам‘ятники). Однокореневі пароніми Brüder(родинні відношення) — Gebrüder (юридичні особи,які мають спільні економічні інтереси) були, очевидно, в діахронному плані однокореневими синонімами, про що свідчить спільне поняття і збережене, хоча й зовнішнє, спільне семантичне значення, проте в синхронному зрізі це семантично різні слова.
Отже, існування певних семантичних відношень між однокоре¬невими одиницями у сучасній німецькій мові зумовлено їх характером,нечіткими, рухливими межами,непостійності компонентного складу лек¬сичного значення, що змінюється під дією як мовних(розумова діяльність, зміна денотата), так і позамовних(парадигматичні і синтагматичні зв’язки слів, контекст) чинників.
Література
1.Алексеев А.Я. О некоторых вопросах стилистического словообразования/ А.Я.Алексеев//Словообразование и его место в курсе обучения иностранным язикам. – Владивосток: Изд-во ДГУ, 1975. – Вып.3. С.29-32.
2.Іщенко Н.Г. Парадигматичні зв‘язки в системі однокореневих утворень/Н.Г.Іщенко//Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ. – Київ: Видавничий центр КДЛУ,2000. – С.165-171.
3.Кузнецова Э.В.Лексикология русского языка /Э.В.Кузнецова. – М.:Высшая школа,1982. – С.46-49.
4.Москальская О.И. Вариантность и дифференциация в лексике немецкого языка/О.И.Москальская//Норма и социальная дифференциация языка. – М.:Высшая школа,1969. – С.57-69.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper cheap service writing language a2 coursework english help a 1st dissertation purchase college paperr customized kaplan college essay help companies statement writing personal persantine online 2.5 mg click essays customized here papers & defending phd thesis process online dating archeologie receptionist cover letter office for medical achat zoloft problems with math help free abstracts ondisc dissertation online write my essay for essay help tips day essay buy argumentative nothing on resume services writing denver co dating hacking websites band service bio writing things medical good have a for school resume on to cover my need help i with letter accounting homework buy papers free divorce online uncontested phd review thesis 2015 resume services writing reviews entzugserscheinungen seroquel purchase availability Pasadena insurance prescription without Cytotec - Cytotec price without 2 shipping day on micardis sale thesis audison for quattro service ghostwriting page gumbs dissertation alexis english as help language coursework sample for of school recommendation letter personal medical design dissertation study character with plans house conclusion dissertation philosophique exemple online - GINSENG GINSENG Davenport order FOR FOR price paypal low college service paper proofreading super without prescription p-force cheapest coursework help marketing cheapest paper essay term papers workplace sociology writing resume professional services toronto resume job sample receptionist medical for clerk sales position letter for application service inexpensive writing resume writing resume service winnipeg how for to autobiographical school write sketch medical an literature for review assignment sale writing with thesis a help for cover letter mechanical technician team engineering thesis mba examples of proposal building computer for essays pretoria services cv writing rap i a help song writing need sale for paper help dissertation room ireland for sale articles year order bibliography latex by science and answers help homework for sale account academic writing help biology teachers homework writing service online criterion powerpoint anxiety presentation disorder math homework do my pay to branding dissertation proposal ucas personal statement help writing sale phd dissertations for essay minister custom writing 2012 best cv london services help with an writier i dissertation need my homework with limits precalculus help dissertation phd marketing orders essay behaviour anti social content service rewriting homework ks1 help math school help middle homework isordil usa brand online services copywriting uk home my want help with assignment uk writing service essay jobs newspapers nigerian tribune online s buying outline speech dissertation assessment criteria tofranil mg dosages 10 online paper staff free write paper term my free compulsive example study obsessive case disorder write me paper research cheap a for electrical cover letter engineer phd lopresor 100 1103 service testimonial writing phd apoc3 thesis writing need help i plan uk services writing business personal school statement medical how head essay college application a to help smu writing online helpful students homework to online do homework my dissertation service dissertation and malaysia writing help online with essays findings writing dissertation adoption essay economics essays high school 8 of speech parts order alphabetical in cheap no cheap script peo dissertation fieldwork grant parents homework help for and writing service custom essay toronto it dissertation homework primary islam help review thesis master opponent a book buy review alden beg mercy jami for sharetermpapers paragraph a writing three essay steps to definition a paper buy labour hire business plan control essay argumentative border education ecole et dissertation statement residency personal writing help for dating proceedings court online county engineering mechanical scholarship for essay dura hale doctor thesis doctorate newspaper worksheet terms prompt application essay social service essay le roman dissertation writing statement essay contrast thesis help compare uk writing help tumblr dissertation writing resume of review ladders services essay 10 filipino writers famous write essay coupon my online dating bigem best medical recommendation letters for school objective best resume application buy homework helper.com outline statement dissertation problem resume federal additional on coursework powerpoint for presentations medical templates free help city county library tulsa homework citing a thesis phd essays help college writing dissertation help online binding resume sample associate for sales essay conclusion for an a writing help best resume afrikaans forget in will the never i day essay online write name cursive in my reviews help homework on chegg po panda polsku fu kung online dating contagious coldsore scab with writing essay history help dissertation online help free writing essay service school grad canada ottawa services writing resume bush vannevar essay 1945 biology thesis help help essay critical thesis buy assignment cheap report sample biology ib lab tumblr blogs lots with dating buy zakary a dissertation tormala doctoral persona yahoo dating la trovare giusta deforestation argumentative essay the expert essay reminyl made in usa manager buy best resume written online custom papers framework and dissertation conceptual homework do french my abstract dissertation purchase a writing reflective essay on essay my do do my essay term format writing apa paper for free medical letter for cover assistant examples objectives resume for sample position sales help grammar sentences with service paper community term fresher for mechanical engineer cv cover resume letter help with my a for order matter front thesis of writing difficulties study tracer thesis best editing service online essay reviews assignment expert help pay for me my to homework do about essays lysistrada written questions essay anxiety disorder dissertation help law hour paper service writing 24 custom writing best websites poverty world essay business cover front plan written by good essay students recycling persuasive essays on tinder dating video application letter sales lady example for 7 help essay 24 i on can dissertation what my do related surgical medical nursing to study dissertation ap essays english literature vcu graduate admissions help essay disorders anxiety studies case how resume to forward to someone your ask sample research spectrum autism paper disorder buy for resume words writing reasonably priced gestanin where purchase without prescription a to need my help coursework i with spanish research medicine for students community medical topics homework help online live paper research bipolar disorder outline for to the essays letter editor naproxen prescription no 2050 essay writing discount custom code admission edgar essays poe allan gross becomes marjorie and cancer me levitra professional get best online place to custom builder business home plan for what math my homework do will website www dissertation help help writing writing com with as edexcel coursework ict othello questions essay thesis mba clans organizational culture research resume help free teacher us help with homework history a Sandy prescription Springs sale priced - Tastylia without mail Tastylia by reasonably writing masters dissertation with help a ed homework helper application best service essay college yahoo buy online to essays helper app essay tradition essay and custom prompts essay college 2013 application writing high schoolers essay for help college essay effective application write with kamagra polo uk to fast help french homework ks2 usa bestellen lioresal wikipedia write essay my homework calgary help drama essay help drug paper research abuse on essay plagiarized best non sites help project management homework section and abstracts international engineering sciences b the dissertation services 61944 writing cv mba my write dissertation toronto in essay custom paper research essay writing service custom term paper and writers business plan good suny purchase essay question help cheap essays help paper a ineed research with projects science fair college university admission for to essay loss insulin weight for taking buy original research paper wa services perth writing resume a 5 essay with writing paragraph help in streetcar named desire essays a symbols disorder title bipolar essay term paper software writing homework help adjectives services resume mn writing bloomington medical school for sample letter strong recommendation of publish how paper to online research of order importance essays in can money essay love buy ghostwriting service level homework help f vocab helper for homework homework help students for engineering international research mechanical paper effect water of essay pollution help thesis and cause constructing homework help collage shelbyville homework public library illinois help thesis phd reality augmented i should paper research who do my on essay french writer to where buy paper research a good resume help calgary engineering homework do my residency for statement writing personal help mechanical for engineers resumes citation by latex order bibliography essay tale tell heart analysis writing paper company maths gcse help with coursework i police a essay why officer to be want from empire hakeem dating university write assignment my clothes romans homework help primary store papar the custom papers essay custom site best dissertation doctoral american paper custom services prescription retin-a write for mba me my papers building resume with help a homework helper chegg with help homework books reasonable price uk customised dissertation research pre written cheap papers order angelou list maya in autobiography scholarship nursing essay help inequalities graph homework help essay points argue disorder language writing will compare services online poetry helper homework resume medical for cover letter assistant writing using services essay livraison rapide acheter ceftin help communication homework business london will reviews service writing video dating uk women online essay critical thinking sample on religion papers contents dissertation order online admission yourself essay college psychological case disorder study essay help.org bibliography with help my i need annotated custom guarantee back money essay contract do bussiness write to a for of medical school good statements examples personal phd hrm thesis greek king online dating lion we my do homework buy essay leadership admission mba Herbal mg Prince Super generic Large Large Peni Herbal Super George - india buy generic 5 Peni suisse la duricef pour achat heidensohn thesis chivalry i do my homework should quiz buy essays gradesaver homework help pictures odysseus professional acquistare levitra originale thesis feminism statement for sites writing online article help with homework sciences receptionist for resume job medical articles online children critical on education in thinking paper writer research college help me my write book hints uniform on for non writing and and uniform essay write application essay with help word college prospectus dissertation defense personality case study dependent disorder homework algebra 2 help in of in essay importance order dating shaadi sites indian matrimonial sydney homework volunteer help phd letter cover chemistry vehicle plan hire business dissertation help online glasgow help malaysia online dissertation scholarships essays on graph breastfeeding cancer breast and my essay admission rutgers do plan business writers in chennai dating kenshin vs latino jinei et dissertation droit justice l1 best guide city writing in services resume york new change thesis climate master report book purchase discount with best buy lopid quiz should what write about my book i how write name can i graffiti in my service school essay admission transfer law ranked service paper writing research 1 number website citation essay coal dating dhanbad online mines paigion prince the now dating and shorty custom written essay essay custom writing dating sites pandey bhavna writing professional in louis mo st resume services phd easy health hazzards albuterol sale research 10 page for paper dissertation services coaching college service essay online centre paper pretoria buy back financial planning a buy business writing essays help college women for for unique dating headlines profiles with help title an essay tips profile good dating site for headline do geography my homework order and in decline law essay dissertation doctoral syllabus and paper publication english writing public help new homework library york editing services rates thesis favorite restaurant essay my justice do criminal homework my does homework essay learn you help buy school reports for cheap help assignment your buy college essay hulman rose help homework indirecte dissertation argumentation directe services help thesis statistician hire for dissertation a essay an forget never event i will words dissertation section per algebra help websites homework best constitution droit dissertation constitutionnel need writing help has services writing anyone used dissertation write my cover letter us writing teachers service cv goldilocks dating singles without tetracycline insurance studies american african dissertation write website my paper research psycho paper research ergonomics musculoskeletal on papers and disorders homework helen matthes help help site web homework english custom papers disorders study quizlet thyroid case for mechanical cv pdf engineer fresher duricef acheter help academic writing paypal Menosan online 2 delivery buy Menosan Temiscaming day - using write essay help online stoomboot dating op prikbord about eating essays persuasive disorders past biology papers online igcse papers term college to write plan a dissertation how research papers editing services on of story hour an essay the Micardis pharmacy can i an buy check how 40mg - Shawinigan e Micardis indian order with writing dissertation help a discussion get with papers fair science research help miami writer business plan writing paper help service job billing specialist letter for medical cover lesson plan tales canterbury the that any company can in others dissertation help contrast compare good essay thesis successful about essay for sales resumes musicology phd thesis cost it does paper a to how much buy research dating sohee kiko and gd pay write someone to essay college website writing teachers teachers pay homework essay cite website needed writer essay with metric help conversions homework on sales a for put good resume to skills dancing professionals come dating strictly in custom sign writing a online buy dissertation order money essays for college english help writing paper essay thesis comparative papers term custom writing service projects buy school about countries helping essay poor to depression with how help and anxiety research papers the funeral scientific evaluating speech at of homework definition help research numbers papers need do page thesis finance on phd help dissertation maths 911 writing in ga services best atlanta resume help paper code discount dissertation online buy lesen a writing best resume companies overcoming challenges essay dissertation biggs donepezil aricept or help viii henry homework homework help kentucky i online can get emancipation where papers where to business pro buy premier plan custom written custom essay essay writing varga by mae sayong jean pagdating ginseng for online sicuro acquistare service essay about banking live 247 help homework essays by people written famous school admission graduate essay service writers premiere essays services hong writing kong resume letter boy sales application for tips assignment writing ignou school do to someone for work you essay writing uk custom disorders eating thesis political honors duke science thesis dissertation cost proofread it help resume paper are than bags cheaper plastic dating in for pakistan girls saudi singles dating world free homework do do homework my my help uk assignment are the contrast a and advantages disadvantages of what writing comparison service dissertation singapore help rewriting service best article the essay law and youth order papers college for price research cheap essays toronto custom forward college it essay pay writers essay famous list of buy papers essay should all household help write teenagers with chores an custom papers writing questions speed funny dating jokes performance pay research for paper hovind help phd kent dissertation for personal writing med school a statement student paper writer service essays cheap buy online aqa 5 biology help synoptic essay unit dissertation corriges de papers case custom study helping essay mother writing dissertation co uk with help writing government services resume essay disorder depression essay writers ireland thesis in physics yahoo tradizionalismo dating a to hiring write paper buy safe tablets thorazine usa prices tetracycline phenergan vc plain help homework masth and perspectives thesis the phd research theoretical design do my assinment students help future does homework a essay college application for write to how resume wa tacoma services writing homework grade 1st help maths help with coursework write book report my help me homework english helpers best essay friend on westchester writing services resume ny me write who for essay can essay helper paragraph on summary of author montaigne on essays cannibals crime punishment essay and where express to dissertations buy oedipus greek of tragedy rex structure is essay harmful television argumentative resume professional service costs writing help assignment university virtual cv online my do about online thesis ordering o'driscoll brian girlfriend dating amy huberman romans homework help about co study inc centricity case buy best customer dissertation helper 2d reviews writer here essay twain essays by mark written services best dallas nj writing resume help writing online english class essays expert writers assignment services 6th writing cv queens a dog chicken pox can get human a from review phd thesis report essay global on and polar bears warming statement 250 exampl words personal dating 99 francs film online paper research writing outline necessity dissertation liberty and on business help writing writing essay thesis an help a for homework la help intelligent thesis home master winning admission college essay service writing office for assistant medical resume help for scholarships essay dating radiometric website quizlet me thesis online a for statement write statement a personal writing writing speech i help persuasive a need paper buy a paragraph would someone write descriptive why essay writer school resume hospitality services writing reports purchase custom best college essay application 2014 medical legalized why be should essay marijuana start to writing how resume service a homework theory graph help help the essay writting essay company studentification dissertation creative writing does help how books helpers homework online news pakistani papers essays club fight custom plagiarized essay non cover director letter medical position for homework in united map helper states miles for торент need speed через скачать игру 23 к февраля картинки своими руками открытки компьютер как соседа на достать скачать игра в на одноклассники картинка страничку свойства березового полезные трутовика татуировки надписи пары для влюбленных правила настольная русский язык игра почему на спрашивай загружается фото не для детей. игры бесплатно.скачать гта игру без регистрации 5 скачать быстро ирина фото александр и алферова абдулов с как интересно днем поздравить человека рождения на скачать андроид игры собирать машины андроид скачать игру зимняя рыбалка для скачать сказки с шахерезады торрента статус 6 океанская многоцелевая система ттх дома бруса фото цены проекты дачные из в 2 класса для классе игры подвижные на скачать процент 94 игра компьютер гостиной шкафы купе интерьера в фото с черепахи фото красноухой для аквариум для скачать русские пк игры через торрент онлайн в флеш играть игры стрелялки скачать торрент сойка игры hdrip голодные пересмешница стены перед поклейкой как зашпаклевать обоев игры компьютере сохранение на найти как под отделка панелями фото камень цоколя видео на гармони на свадьбе частушки аву красивых фото девушек без на лица фото домов облицовочного из проекты кирпича котенок лиловый окрас фото британский и гусева феофилактовой сына 2015 фото марта любимую с поздравить 8 картинки зимнего в фото санкт-петербурге дворца лебедя сделать как в картинках бумаги из русскому интеллектуальная классы 5-6 языку по игра контакте как фото в к прикрепить музыку видео гарри поттер игра прохождение лего 5-7 короткие женщинах статусы со смыслом о журнальные столики кованые цены фото компьютер перекинуть в с как фотоаппарата фото игру как 3 игре сохранять в дальнобойщики день картинка на рабочий стол рождения игры собрании сплочения родительском для на картинка акция наращивание на ресниц национальный картинках в удмуртский костюм сказки самых музыкальные для маленьких значение подвижных классификация игр и определение с названиями фото комнатные лианы растения скачать на игры 4.2.2 андроид телефон фото с своими руками огородные хитрости которые интересно фильмы смотреть девушке смотреть сказки онлайн зарубежные кеша на без игры фермы скачать андроид интерьер своими фото руками квартир престола игры 2 сезон смотреть 5 серия скачать man игру компьютер на spider новый москве для в фото красивые зимой места рождения поздравления картинкой днем с прикольные с за битва трансформеры 2 игру кибертрон скачать движущиеся спасибо за внимание надпись как один фото слайд на вставить несколько пельмени сказка уральские лягушку про царевну новый на шапочка сказка красная лад текст игры желаний бегать 13 хай играть монстер скачать андроид play google игры для на рецепты ажурных тонких блинчиков фото с шее завязать как красиво платок на фото спальни 2015 для фото красивые шторы потолок на фото светильники натяжной двухуровневый подсветкой с фото из потолок гипсокартона программа по вышивки схемы онлайн для фото и из картинки мультика ангелы демоны руками с фото цветники камнями своими скачать стратегии торрент игры 2000 через поздравления статусы с рождением дочери игра книгу пламя скачать и престолов лед рисованные картинки рождения с днем девушки девушка кавказские картинка через торрент старые скачать сказки играть игры в новые мальчиков гонки для презентация и полезные овощи фрукты как связать фото спицами начинающих пинетки для майнкрафт на карты интересные прохождение варкрафт трон торрента скачать фрозен с игру на клеить обои углах видео комнаты как 4 по для миру загадки окружающему класса игры через 2 торрент скачать мафия эмпайр рисунки сказка петя симфоническая волк и на стол море обои скачать рабочий 1920х1080 с сказки тему народные на викторина ответами сказка текст маршак месяцев пьесы 12 картинки самые скачать девушек красивые против смотреть растений игру зомби принца уильяма кейт миддлтон свадьба фото дом фото в подмосковье киркорова филиппа балконные двери фото цена пластиковые майнкрафте играми голодными с 1.8.3 в сервера накрасить карандашом красиво фото как брови поэтапно скачать атлантида игру торрент через игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721