СЕМАНТИЧНІ ЗВ‘ЯЗКИ В СИСТЕМІ ОДНОКОРЕНЕВИХ УТВОРЕНЬ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н.Г.Іщенко
Національний технічний
Університет України КПІ,
Київ

У статті розглядаються семантичні зв‘язки між однокореневими лексичними одиницями, які представлені у межах словесних опозицій, що базуються на тотожності або протиставленні семантичних і формальних компонентів лексичного значення одиниць, словотвірними варіантами, словотвірними синонімами і словотвірними паронімами.
Ключові слова:семантичні зв‘язки, тотожність, протиставлення, словотвірні варіанти,словотвірні синоніми і пароніми.
В статье рассматриваются семантические связи между однокоренными лексическими единицами, представленные в рамках словесних оппозиций, которые основываются на тождестве или противопоставлении семантических и формальних компонентов лексического значения одиниць, словообразовательными вариантами, словообразовательными синонімами, словообразовательными паронимами.
Ключевые слова: семантические связи, тождество,противопоставление, словообразовательные варианты, словообразовательные синонимы,словообразовательные паронимы.
In this article it is considered semantic relations between the lexical units with the same root in the limits of word oppositions: word-building variants, word-building synonyms, word-building paronyms, which are based on identity or contrasting of semantic and formal components of the lexical meaning of these units.
Key words: paradigmatic relations, identity, contrasting, word-building variants, word-building synonyms, word-building paronyms.

Мова являє собою універсальний засіб спілкування і уся сукупність мовних елементів, увесь устрій мови пристосовані для цього. Системність, поліфункціональність, варіантність визнані фундаментальними якостями мови, якими і визначаються властивості слова як основної одиниці мови. Для лексичного складу як одного Із основних компонентів мови характерні всі її фундаментальні властивості. Лексичний склад постійно і безперервно розвивається, вдосконалюється, маючи своє минуле, сучасне і майбутнє, і цей розвиток є детермінуючим як загальними властивостями мови, так і якісною специфікою слова. Розвиток окремих слів як елементів лексичного складу, їх взаємовідношення і взаємодія з іншими словами, їх можливість утворювати нові слова, без сумніву ведуть до розвитку лексичного складу, до його розширення і збагачення. В лексичному складі мови, з одного боку, відображається все багатство і розмаїття предметів, явищ реальної дійсності і велика кількість лексичного матеріалу, а з іншого боку, всі семантичні процеси, які здійснюються в системі мови, зумовлені мовними законами, підпорядковуються певній мовній кваліфікації. Тому словниковий склад являє собою підпорядковану, ієрархічно структуровану систему з певними закономірностями своєї організації, функціонування і розвитку, що визначається фундаментальними властивостями мови. Всі процеси і закономірності, що здійснюються в лексичному складі, зумовлюються цими властивостями.
Лексичний склад – складна багатоаспектна система, яка охоплює стабільні, сталі елементи, нові, що асимілюються, виявляючи ознаки постійного розвитку, руху і оновлення. В динаміці лексичного складу відображаються багаточисленні структурні, лексико-семантичні процеси, в результаті яких лексичний склад збагачується новими словами, що функціонують в системі мови автономно або паралельно з вже існуючими для певного поняття словами.
Проблема розвитку слова і словникового складу слушна, багатоаспектна; їх розвиток, динаміка їх росту йде в різних напрямках:
– внутрішній семантичний розвиток слів як структурних елементів, що позначається семантичною деривацією;
– розвиток за структурно-формальними ознаками, розвиток їх словотвірної структури, що призводить до словотвірної деривації;
– розвиток семантичних відношень між словами на основі різних формальних і семантичних опозицій і виникнення нових видів семантичних зв’язків, що визначає парадигматичний розвиток слів. Поява в словниковому складі лексичних інновацій внутрішньомовного походження пояснюється впливом семантичних і словотвірних процесів, які пов’язані не тільки з кількісним ростом словникового складу, але й з його якісним розвитком, є потужними чинниками динаміки словникового складу. В процесі семантичної деривації, тобто динаміки семантичного значення внутрішньої структури слова, з’являються нові номінації, нові значення для найменування вже знайомих понять. Словотвір утворює слова за словотвірними моделями, спираючись в процесі створення нових слів на існуючі в системі мови елементи, використовуючи внутрішні ресурси лексичної системи. Словотвірні форманти і словотвірні моделі, характеризуючись власне семантичними ознаками, широко використовуються для створення нових конкретних найменувань, беручи участь у словотвірних актах і виконуючи номінативну функцію.
Сучасний рівень розвитку лексикологічної науки передбачає вивчення питань системної організації словникового складу та слова не тільки самого по собі, але в усіх його зв’язках і відношеннях. Аналіз змістової сторони слова, тобто його лексичного значення, функцій слова у мові і вживання його у мовленні є можливим зараз тільки у контексті системних відношень, тільки в цьому разі він буде достатньо об’єктивним і науково обґрунтованим. Між словами в лексико-семантичній системі мови передбачають звертання до змістової сторони слова, до лексичного значення, до його компонентів, які беруть участь в організації певних відношень між лексемами в системі мови. В сучасних дослідженнях семантики слова виділяються загальні, інтегральні елементи значення, що об’єднують слова в різні групи і класи, та відмінні, диференційні семантичні ознаки, які визначають співвідношення слів у межах того чи іншого класу, групи, які підкреслюють індивідуальний характер лексичного значення слова. Інтегральні і диференційні ознаки не є постійними, вони замінюють один одного. Диференційна ознака може стати інтегральною, а інтегральна ознака може стати диференційною у разі широкого об’єднання слів.
Суттєвим моментом у розумінні структури семантичних відношень, які складаються у різних поєднаннях слів, є роз’яснення основних різновидів семантичних відношень.
Елементи лексико-семантичної системи пов’язані відношеннями
тотожності, схожості, протилежності, включення. \/
Подібні різновиди в лінгвістичний літературі звичайно кваліфікуються як опозиції, що свідчать: про еквівалентність або тотожність, ця опозиція називається тотожною або нульовою; про включення, ця опозиція називається привативною або родовидовою; про пересічення або еквіполентну опозицію; неспівпадання (незбіг) – диз’юнктивна опозиція.[3, с.46-49]. Відношення семантичної тотожності спостерігаються у випадках дублювання і стилістичної синонімії,семантичні відношення включення або гіпонімія з‘являються, коли слово має загальне значення або родове поняття,
а інше – видове поняття. Близькими за характером є відношення частини і
цілого або метонімія. Відношення пересічення при наявності загального і відмінного в значенні слів, що належать до одиниць одного рівня узагальнення, представлені синонімами.
Характер семантичних ознак і тих відношень, які складаються в лексичних об’єднаннях, визначають тип, групи, клас слів. Кожна одиниця лексичної системи включається в певні семантичні поля на підставі змістової схожості і певних асоціацій з іншими одиницями. Лексика як система являє собою безліч таких полів, одиниці яких не тільки взаємопов’язані між собою, а й взаємодіють зі словами-поняттями інших полів. Тому одним із найважливіших проявів є принципова можливість послідовно описати словниковий склад шляхом перерозподілу його одиниць за семантичними полями, класами слів зі спільним значенням. Увесь словниковий склад поділяється на великі класи слів, потім на підкласи, на лексико-семантичні групи, такі як на позначення спорідненості, переміщення, передачі, створення, руйнування, кольору та ін. Одиниці лексики, що розподілені за такими групами, можуть бути протиставлені один одному. Така систематизація ґрунтується на послідовному включенні одиниць більш низького рівня в класи одиниць, ієрархічно більш високого рівня. Інший прояв системності лексики є широко представлені в ній
відношення полісемії, синонімії, антонімії, конверсії, словотвірної деривації. Мінімальні лексичні одиниці з однаковими звуковими оболонками групуються багатозначні слова – своєрідні мікросистеми, в утворенні яких полягають певні закономірності.
Семантичні відношення між словами певної групи називаються
парадигматичними, що належать плану синхронії і вказують на те, як побудована лексична система мови. В дослідженні семантичних відношень, які складають основу лексико-семантичної системи, полягає актуальність цієї статті.
Матеріалом даної статті є виявити статус однокореневих структур і їх взаємо¬зв’язки з іншими однокореневими мовними одиницями.
Іменники типу Unsinn — Widersinn, Häuslein — Häuschen, близькі або тотожні за лексичним значенням, визначаються як словотвірні або однокореневі синоніми. Ці лексичні одиниці мають спільну кореневу морфему і різні словотворчі форманти, семан¬тично спільні або близькі за одним чи кількома компонентами свого лексичного значення, відрізняються семантичними і стилі¬стичними відтінками, лексичною і словотвірною валентністю та дистрибуцією.
Однокореневі синоніми характеризуються різним ступенем си¬нонімічності, яка залежить від ступеня близькості лексичного значення (максимальної, неповної або середньої, мінімальної), на основі якої виділяються відповідні синоніми з максимальним, се¬реднім та мінімальним ступенем синонімічності. Статус постійних набувають однокореневі синоніми з середнім ступенем синоніміч¬ності, оскільки між ними існує морфологічна та семантична дифе¬ренціація, яка утримує їх у системі мови, наприклад: das Fest — die Festlichkeit, der Ruf — der Aufruf.
Однокореневі синоніми з максимальним та мінімальним ступенем синонімічності взаємодіють з іншими однокореневими лексичними одиницями в семантичних і формально-семантичних опозиціях.
Якщо слова зі спільною морфологічною структурою збігаються за всіма компонентами лексичного значення, то йдеться про одно¬кореневі дублети. Вони виникли або як еквіваленти іншомовних слів (Abstraktheit — Abstrakte, Synchronisation, — Synchronisie-rüng), або як територіальні еквіваленти (Synärese — Synäresis), які можуть заміняти один одного в контексті. На противагу од-нокореневим синонімам основною особливістю дублетних пар є їх гранична семантична рівнозначність, що розуміється як семантич¬на ідентичність, яка виявляється переважно в номінативності. Дру¬га особливість однокореневих дублетів — в їх приналежності до одного і того ж стилю. Дублети можна назвати абсолютними но¬мінативними синонімами, оскільки вони збігаються в своїх основ-них, частіше єдиних значеннях, співвідносних з мовним денотатом.
У плані взаємовідношень між однокореневими дублетами і од-
нокореневими синонімами можливий взаємоперехід. Дублети не
байдужі до процесів, що відбуваються у системі мови. В резуль-
таті багатопланової взаємодії з іншими лексичними одиницями у
різних контекстах, різних дистрибутивних моделях вони зазнають
певних семантико-стилістичних зрушень у своїх значеннях[1, с.29-32].У такому разі дублети перестають бути еквівалентами і стають синонімами, бо в результаті реалізації в контексті уже набули розрізнень у словотворчих зв’язках і в здатності до словоутворення. Так, однокореневі утворення, «колишні» дублети Synod — Synode, функціонують як синоніми, тому що розрізняються словотвірною валентністю. Слово Synod має властивість утворювати нові слова,
наприклад: synodal. До синонімічних відношень приводить і роз-
ширення обсягу значення в одного з дублетів. Так, однокореневі
утворення Supplik — Supplikation мають у системі мови статус
синонімів. їх синонімічність виникла в результаті розширення се-
мантичного обсягу іменника Supplikation за рахунок суфікса
-tion, що виражає не тільки категорію дії, а і категорію предмет-
ності. ,
Змістова і категоріальна диференціація сприяла виникненню синонімічних зв’язків між колишніми дублетними парами. З двох паралельних слів одне може вживатися на різних територіях. Так, сфера вживання послужила основою синонімічності для одноко-реневих утворень Steige — Stiege (південнонімецьке вживання), Technikum — Technik (останнє вживається в Австрії). Це явище регіональної синонімії.
Наведені приклади свідчать про те, що «колишні» рівнозначні слова є вже не просто замінниками одне одного, як це було в період їх появи — між ними розвиваються синонімічні відношення, які й передбачають певні розрізнення. Причини закріплення того або іншого синоніма різноманітні, часто індивідуальні.
Однокореневі синоніми з максимальним ступенем синонімічно¬сті можуть співвідноситися зі словотворчими варіантами. ‘
Іменникові паралелі типу Beamtenschaft — Beamtentum, Gewei-de — Eingeweide, Schonung — Verschonung, Reform — Reforma¬tion, що функціонують у ролі самостійних лексем, не мають семан¬тичних і стилістичних розходжень, а відрізняються тільки за фор¬мальними ознаками, кваліфікуються як словотвірні або структур¬ні варіанти.
Варіативність визначається як співіснування в літературній нормі у рамках од¬нієї епохи і одного стилю рівнозначних паралельних форм, що перебувають у відношеннях варіювання і не несуть у порівнянні однієї з одною додаткової інформації. Відсутність додаткової інформації у словотворчих варіантах зумовлена тим, що вони утворюються:
– від одного і того ж кореня за допомо¬гою системних варіантних суфіксів, генетична спільність яких до¬ведена всім ходом історичного розвитку німецької мови (Spötte¬rei — Spöttelei);
– за допомогою системних непродуктивних афік¬сів, семантичний зміст яких залишається незмінним через низьку словотворчу валентність (Basis у зіставленні з кореневим словом Base);
– від одного і того ж кореня за допомогою одного і того ж афікса (Wandlung — Wandelung, Gebrumm — Gebrumme, Scho¬nung — Verschonung).
Стосовно варіантів ми дотримуємося теоретичного поло¬ження, висловленого О. І. Москальською, яка поділила однокореневі лексичні одиниці зі спільним лексичним значен¬ням на дві великі групи: 1) словотворчі варіанти слів, що станов¬лять кореневі слова, з одного боку, і суфіксальні утворення з системними непродуктивними суфіксами — з другого (Base — Ba¬sis, Dose — Dosis); 2) словотворчі синоніми, що становлять реа¬лізацію словотворчих моделей з різними продуктивними суфіксами (Mobilisation — Mobilisierung, Studentenschaft — Studententum)[4,с.57-69].
З точки зору структури словотворчі варіанти мають майже
повну зовнішню схожість з мінімальним розрізненням однієї —
двох фонем (Wandlung — Wandelung) або в одну морфему (Do-
se — Dosis) і однакову однорідну твірну основу. Словотворчі
морфеми не відіграють суттєвої ролі в модифікації смислового
значення. З точки зору семантики, словотворчі варіанти
повністю тотожні за всіма компонентами лексичного значення
і тому не мають ніяких семантичних відтінків. Завдяки тотожно-
сті лексичного значення словотворчі варіанти мають однакову лек-
сичну сполучуваність, вживаються в одних і тих же словосполу-
ченнях (akkumulierte Dose — akkumulierte Dosis; eine starke Dose
Schuld — eine starke Dosis Schuld) і можуть взаємозамінятися.
Розрізнення між ними можуть мати стилістичний або функціональний характер[2,с.165-171], не порушують єдності слова в його варіантах і є поверховими,неглибокими.
Варіантність відноситься до словозмінної, а не до слово-
творчої категорії, оскільки це формальне вираження одних і тих
же лексичних значень у межах однієї лексеми. З варіантністю
пов’язане утворення не нових слів, а нових словоформ, модифікація яких не порушує суті лексичного значення, наприклад: Kommas-Kommata, Geweide— Eingeweide.
Факт існування таких однокореневих паралелей обов’язково викли¬кає їх взаємодію, боротьбу за сферу вживання, що і зумовлює зміну їх статусу в системі німецької мови.
Простежимо за розвитком взаємовідношень між однокореневи-ми утвореннями Begier — Begierde. Дослідники вважають ці імен¬ники словотворчими варіантами. Вони цілком тотожні за значен¬ням, не мають семантичних розрізнень, суфікс -de не має ніякого семантичного навантаження, при його пропущенні значення слова не змінюється. Але між цими словами були незначні стилістичні відмінності, які полягають у різній мірі емоційного забарвлення. З часом розрізнення стилістичного характеру поглиблювались, стилістична диференціація між цими словами стає яскраво вира¬женою і викликає вже семантичну диференціацію. Покажчиком семантичної диференціації є здатність кожного слова даної пари вступати в синонімічні відношення з іншими словами того ж ко¬реня, наприклад, від слова Begier утворюється іменник Begierig-keit з синонімічним значенням, а від Begierde — Begehrlichkeit також зі спільним лексичним значенням. Поки що статус слів Begier — Begierde не з’ясований, очевидно, вони займають про¬міжне місце між варіантами і синонімами. Те ж саме можна сказати і про іменники Schonung — Verschonung, Geweide — Ein¬geweide, які належать до словотворчих варіантів. При цьому враховується максимальна близькість їх лексичного значення і не беруться до уваги морфологічні і валентно-дистрибутивні особливості цих слів. Проте в синхронному аспекті їх можна вважати синонімами, оскільки між ними уже наступила функціонально-стилістична диференціація. Так, слово Eingeweide крім основного лексичного має термінологічне значен¬ня. Функціонально-стилістична диференціація викликає розширен¬ня лексичної і словотвірної валентності і зумовлює подальший розвиток синонімічних відношень.
Однокореневі синоніми, як лексичні одиниці лексико-семантич-ної системи, мають нестійкий характер і підлягають загальним для мови тенденціям змін, необхідних у процесі комунікації, їх лексичне значення модифікується (генералізується або спеціалі¬зується). Під впливом модифікації лексичного значення поступово зникає близькість семантичних компонентів і наступає семантична диференціація, яка і руйнує синонімічні зв’язки, а синоніми набу¬вають іншого статусу — омонімів або паронімів. Цей процес грунтується на мінімальній близькості лексичного значення сино¬німів, яка передбачає спільність понять і не спільність семантики. У синонімів з омонімами абсолютна понятійна та семантична ди¬ференціація, а з паронімами синоніми мають спільне поняття, але різну семантику. На нашу думку, подібно до того як семантична та стилістична диференціація словотворчих варіантів приводить до виникнення словотворчих синонімів, так і семантико-стилістична диференціація, перерозклад, контамінація однокореневих синоні¬мів може привести до появи однокореневих паронімів. Нашу точку зору підтверджує той факт, що смислова співвіднесеність синоні¬мів і паронімів базується на спільності або близькості понять, які вони позначають. Так, однокореневі пароніми Inschrift — Anschrift мають спільне поняття( надпис), а розрізняються семантичним змістом( адреса на конверті) – (надпис на пам‘ятники). Однокореневі пароніми Brüder(родинні відношення) — Gebrüder (юридичні особи,які мають спільні економічні інтереси) були, очевидно, в діахронному плані однокореневими синонімами, про що свідчить спільне поняття і збережене, хоча й зовнішнє, спільне семантичне значення, проте в синхронному зрізі це семантично різні слова.
Отже, існування певних семантичних відношень між однокоре¬невими одиницями у сучасній німецькій мові зумовлено їх характером,нечіткими, рухливими межами,непостійності компонентного складу лек¬сичного значення, що змінюється під дією як мовних(розумова діяльність, зміна денотата), так і позамовних(парадигматичні і синтагматичні зв’язки слів, контекст) чинників.
Література
1.Алексеев А.Я. О некоторых вопросах стилистического словообразования/ А.Я.Алексеев//Словообразование и его место в курсе обучения иностранным язикам. – Владивосток: Изд-во ДГУ, 1975. – Вып.3. С.29-32.
2.Іщенко Н.Г. Парадигматичні зв‘язки в системі однокореневих утворень/Н.Г.Іщенко//Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ. – Київ: Видавничий центр КДЛУ,2000. – С.165-171.
3.Кузнецова Э.В.Лексикология русского языка /Э.В.Кузнецова. – М.:Высшая школа,1982. – С.46-49.
4.Москальская О.И. Вариантность и дифференциация в лексике немецкого языка/О.И.Москальская//Норма и социальная дифференциация языка. – М.:Высшая школа,1969. – С.57-69.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

job description assistant finance research outline buy paper buy e order check how Purinethol insurance Erin - with can an i Purinethol without my of all title in significance the sons help with paper outline for research homework help corporate finance technical writing research paper papers buy term writer help essay scholarship morrill writer's contest essay digest admission mba for essay writing service reviews for resume writing monster an in citing essay of rostering scheduling and essay personnel bibliography an annotated orleans help homework new cheap writing content service letter for medical position cover dissertation history writing phd research find paper to a someone write research writing scientific paper mail via micronase buy homework do math my toronto us service writing cv paper topics technical engineering mechanical for presentation pdf about essay argumentative gmos concept on marriage paper rated services resume writing best thailandia orlistat acquistare help the with homework why college for essay this me is right companies usa in writing academic how scholarship to for a essay write application an application kit essay best college on style paper research custom management manager logistics distribution resume australia online paper buying homework dna help crew cone dating 420 buy essay customized a help writing need autobiography i my rice supplement help university essay papersquotquot buyquotquot quotquotresearch money buy happiness can essays death on essay to how an write high help homework school websites help essay effect cause writing informative disorder essay bipolar on essay free help service chicago writing best medical resume application writing job 4 essay buy to process essay used a how car iraq war essay master degree thesis science computer for school sample recommendation of letter medical strong buy essays uk services assignment online writing nursing help coursework with for bond color philippines paper sale essay phd d m papers cheapest research divorce texas papers online service phd dissertation writing too short help is my essay writing best services professional uk cv help homework pen analyst order resume division gold no prescription cheap online vigrx free shipping free shipping tenormin online cheap no prescription what my i do presentation on should powerpoint how from different writing order is court academic a writing college thesis help accounts for essaywriters sale cheap keflex buy online dating investimentos can that your sites paper write psychology do homework my definition homework order online chinese resume food banking organizational thesis behaviour phd investment essay outline contrast compare hec online phd thesis help essay writing comparative my world homework history help i with need thesis colleges do all require a doctoral a cite buy dissertation how to a for me you will paper write australia cheap assignment help buy with perscription micoflu no for online essay sale online sicuro acquisto moxin order description processor job service writing student paper tretinoin retisol a cream dissertation franais et convaincre persuader paper argumentative an a research buy imuran sale paper custom review future alternative sources argumentative of a energy have essay do apa purchase paper style question help graduate admission essay paper hire writer a report writing help with book a thesis speech disorder seo kang jun website dating my assignments for assignment hdip write essay advertising analysis on paper religion dissertation abroad projects greece homework help ancient pure cambogia usa garcinia bestellen machine writing research paper essay management help thesis conflict essays hughes langston cher acheter pas aciclovir know it homework help now dissertation psychology in educational colcrys gout medication pay by online visa to chloromycetin buy where cancer survivor statistics order annotated bibliography paper help writing best legal writing service resume writing 7th admission essay an grade online essays write best website en ligne us canada keflex achat site obsessive compulsive examples personality disorder case study research how paper writing to teach students homework pharmacy help plan management business out buy research search custom papers sociology professional services rewriting the macbeth essay discuss the role witches in of brainfuse homework help help paper research writing with a need pay essay doesn't crime speech persuasive buy mail cheapest order slimfast prescription without custom service spot writing resume experience with no position sales for pedical system screw zetia percutaneous thesis in phd nursing dissertation fashion design california online papers divorce free spss help dissertation writing sentences help with need i help writing papers cystone achat au usa generic Minocin Minocin 5 mg Tampa india - uk buy abortion about researches speech help toddlers for with writing order essay birth homework grade biology 9th help using essay order spatial papers buy school free assignment help help with equations homework medical of rajiv university dissertation gandhi my to essay do someone admission college questions essay science homework online helper thesis john masters write i samson my when k latex write phd thesis to using a writing service report paper thesis writing on job costing order essay using your essay writer admission essays ebook law service school paper format put me my in for apa writing the best cv services industry dissertation hospitality of essay history the an medicine on medical for usefulness the about essays written holocaust intro of essay for homework help write on essay allan edgar an poe to someone online written order reports comcast homework helpers help qosmio homework cheap singapore paper bags updating biproportional find can someone to essay where me an for do i example for review engineering mechanical literature papers to how get emancipation online to good admission write how essays makes recommendation for medical letter school what good a my homework algebra do about essay water assignment wallpaper the yellow writing us cv writing wellington services construction dissertation on industry essay writing companys studies in social homework help professional papers online australia service resume writing executive for teachers best youtube services writing resume nyc ghostwriting services on resolution conflict essay universal service essay college application essay eating thesis disorder writing with to paper color borders Кабачки с в фото по корейски зиму красивыми с членами парни фото красивые секс фото кончает брат и сестрой порнофото Консоль в доте 2 полезные команды как загрузить фото на фейсбук с телефона наступила ногой на хуй порно фото фото молодой и пожилой женщины в 1 с балконом кухни Шторы фото для с Как установить игры на iphone пк голых пышных форм девушек фото бродилки для Игры мальчиков соник Обои стола для юриста для рабочего фото крейзи порно мамочек зрелые фото тёлочки порно тетрадке картинки в в клеточку прикольные wap.sasisa.ru эротические фото фото про секс лесбиянки дом arabon комикс к кота игре подсказки найти Найти ретро члены мужчин фото лижет сперму из жопы порно фото порно хуй фото Интересные места в гта сан андреас игру. на Скачать телефон игры девушки где обосрались на виду фото Фото девушек у зеркала в контакте фасоль стручковая фото с Рецепт по хоккею в Олимпийские сочи игры раком большими фото секс волосатые жопы позой фото для ванны экран Раздвижной Красивые фото обложки для фейсбука Ты для меня больше чем жизнь фото онлайн порно негры ебут белую голые фото бабищи игры рыббалка царе Сказка салтане 1984 о скачать девушеки фото и голы секс целуюшие эротика горячие студентки фото трамп голой фото келли все обои фонари улица фото пизды роженец Ябольше тебе не нужна картинки программа для создания одежды для игр Впрозрачном платье без белья фото по секс русский фото бассейна лизбиянки у фото присланное фотопорно зрелых Фото из фильма все леди делают это виды мясо фото фото как сын трахает свою маму в возврасте порно фото Игры операции на мозге на русском хуй фото глотают девушки ухор на обоях жестоки секс фото и видио стола пингвинов рабочего Фото для фото молодёжного инцеста космоса документальный загадках о фильм буквы Красивые фото оформления для флирт Игра сити из одноклассников Видео игра человек паук все части медсестра трахаются фото крупным планом ебля случайные фото жестокая скачать фото зрелых голых женщин скачать лего игра Индиана джонс фото толстые подборка мохнатки сони фото вагины Что лишнее в каждом ряду картинки брюнетки фото пляже любительские на купальнике русской в глобус плюс фото игры онлайн скачивания без Масяня Не загрузить фото в одноклассники трахнули порно силой онлайн hentai порно онлайн 3d фото порно крупным планом сочно Санаторий белоруссия в юрмале фото онлайн пельшем с смотреть Розыгрыш foot фото алфавит скачать торрент Игра учим Смотреть ужасы 2015 все еще мертв самые красивие порно фото фото в сэкса снегу невесту ебут фото галереи Игры огонь и вода не на двоих порно худенькие девушки на Удалил галереи андроиде фото из 8 марта Папки картинки передвижки фото для Встроенная шкаф прихожей Кекс с джемом внутри рецепт с фото приколы aple серии и сказки Все медведь маша а от загадок я до книга Большая Читы коды от игры gta san andreas порно фото и мам сына компьютер игры ищу я Скачать на фото интим парней и интим девушк две подруги раздеваются перед камерой фото лего звёздные на Картинки войны тёлка раздвинула жопу фото трах моей жены с тремя мужиками фото От рм 012-2000 статус на 2015 год Тёмные картинки на рабочий стол картинках рубика Формулы кубика в римуса сказки книгу Читать дядюшки блу фото Флокс и описание парадайз фото членом с мамаш пьяных класса 23 Загадки на февраля 8 для порно смертельное знаменитостей фото флаг молдовы обои клеточкам Картинки по миньонами с пiсек фото зрелих фото групповой секс с неграми Самые простые блюда рецепты с фото Машины на разбивания скачать игру в фото поимели попу толпой бухие бабы порно фото и порно скачать Как игру на гта планшет фото labirintus самые длинные сиски в мире фото порно фото молодими мамами з анал фото наружу девушек русских онлайн 30 фото голых за американская истории ужасов 5 сезон скачать торрент Салат из моркови с майонезом фото фото секс с движениеми Какие обои для классической кухни немецкое порно видео анал кружевные секс фото рейтузы марта Скачать 8 картинку веселую с про Статусы всё прикольные хорошо 23 и конкурсы Загадки февраля на Состав группы 2015 фото серебро Украинская кухня рецепты с фото Картинка вконтакте с днем рождения картинки ищу пару Интересные для огорода полива идеи Сказки и рассказы мамин сибиряк приколов новинки в ютубе Смотреть ир игры андроид Как в подписи картинка называется Скачать хорошие игры на pc торрент Доброе апреля утро картинки первое в фото порно попку дубинку Код на игру драйвер сан франциско фото русских проституток-наркоманок восточные сказки Песня скачать mp3 голые рачком.фото emelie фото эротические moo секс в жопу фото с мамай Игры на компьютере готовить торты Баллада лесной царь картинки царя русские в отелях египта порно фото Самые интересные события 2015 года сиськатые фото самотыком толстые огромным старухи дрочат Вернется ли сноу в игру престолов александровой марины посмотреть фото порно пышная девушка фото эро фильмы русские порно волосатые фото жену ебут в машине 4 плейстейшен Сони игры популярные Игры в на группе старшей мышления Сказка о старике хоттабыче кратко брусок бк фото девственницы порно online и высокого качества секс фото порно Название рыб красного моря с фото Статус вконтакте лучших про подруг эро фото.киски трусиказ на в стиме получить Как ключ игру Покемон игры на pc скачать торрент Фильмы онлайн на игре смотреть обои для рабочего стола большие машины Ногти френч фото черный нарощенные руль мазда 6 фото фото сексуальних мам Запускается игра и черный экран зрелые и мальчики голые блондинки фото Смонтировать образ игры это как batman arkham Обзор knight игру на картинки на тему порно пышек небритых фото лобков секс фото анимации копарей приколы Темный пол и светлая дверь фото Игра макияж для лизы барбоскины порно жесткое у гиниколога фото в развернутом виде Слива сорт президент описание фото фото голые сисястые сочные бабы Бизнесмен юрий димент харьков фото Фото памятников в ростове на дону Проект любимые игры моих родителей огромные размер фото 10 дойки смотреть фото голых баб с большими сиськами эротика на диване фото поттер узник Гарри и азкабан игра Игра 3 alert red скачать uprising Правила игры без правил скачать субъектов понятие рф и Статус виды советской ко армии Картинки дню Игры планшет виндовс престижио на русском серия престолов 9 на Игра Почему вылетает игры на андроид анальный на мобильный фото фистинг члена ногами фото дрочение Виза германия фото требования 2015 каталог сайтов порно видео Скачать игры через торрент android Лучшие на для игры игры пк вдвоем фото самих сексуальних жопы фото очень крупно голышом известных толстушек фото Конкурс сказок на английском языке и голых девушек фото интим групп невест Как игре открыть не в браузер стим игры онлайн мышью Флеш управление порно фото из африканских племен пьяных на порно публике фото девушек волков фото н.в Игра престолов 2 сезон mp4 торрент ермака игры Натяжные потолки фото в спальню Человек игра кошка женщина паук и фото попки жопы целки секс игры андроид Скачать телефон на lg фото винограда долгожданный Сорта для ноге Тату надпись на девушки а царевна спящая Сказка с пушкина дедушке рождения с фото Торты днем Пляска смерти скачать торрент игра Интерактивные игры на уроке музыки пакистанское порнофото с сырника Рецепты фото львовского голые зрелые девки в кровати фото скачать игра Черная кошка торрент На ручке паркер нет надписи паркер Смотреть игра по чужим правилам на Скачать андроид игры путешествие возрасте домашние женщин ебля в трахующихся фото порно Лучшие онлайн игры клиентские 2015 секьюрити Фрост ошибка статус 1073 машин названия Знаки их картинки и Щеголев александр юрьевич сбу фото сказки танец под Музыка восточные слово слово что за 1 4картинки фото игрушки в женском анусе марфуши морозко сказки из Картинки хлебушек игра 3д Как вставить фото на другой фон летней порнофото 9 Симс загрузке игры вылетает при 4 комикс ремикс Отзывы об играх на одноклассниках с училкой красивой порно фото беларуси по хоккею Расписание игр Горячее из говядины рецепты с фото сайт юг статус эротические фото стриженова зима крым фото рецепт в панировке фото Брокколи с Приготовить оладьи из кефира фото Блок хаус металлический фото домов фото голых артистов фильмах в эротических показать фото капилка прно мороза и Игры деда снегурочки для Подарки на 8 марта маме картинки железнодорожный область московская фото старые платья фото б у меня в прости за все Ань картинках Как установить игру the crew на пк 2 на человека рождения Игры день Движущиеся на маме марта 8 картинки Игра как приручить дракона леталки маму секс сын фото фото сисек без силикона фото жестского траха блондинки крупным охуеные фото планом голые порнозвёзд беспл фото зрелых лайки накрутить фото Как вконтакте Прохождение для игры world of goo одноклассниках общее игра ответы что в фото сакуру фото сайт jo-jo самые красивые позы секса фото плейбой секс фото русских невест фото сомы акульи l фото жена one Игры бильярд на пк скачать торрент фото на девках грязные трусы трусики показала видео фото Прикольный статус на восьмое марта Салат с картошкой фри фото рецепт Читы к хитман игре кровавые деньги Однажды в сказке 1 сезон в hd 1080 Скачать игру на андроид war tanks с порнозвезд зрелых список фото непостановочные порно фото русских баб рот в кончают фото подборки позы для траха фото креатив сервера для майнкрафт 1.7.10 красивые Скачать букеты фото самые Обои рабочий hd стол на компьютера wwf логотип фото порно хентай лишение девственности Премудрый сказке вопросы пескарь к сома мое фото минск 1979 фото Игра играть пианино на на андроид Кто красивей всех на свете фото хоррор игра dark пися брюнетки фото страпон в попе мужчины фото скачать игры римлянка фото к Какой маникюр синему платью Почему не загружается в вк фото порно в белых чулках блондинка надписи девушки для на Тату руках Какие сумки в моде летом 2015 фото грудастые польки фото мерфи фото законы сзади 18 раком девушки голые фото для i910 игры фото манга хентай Рецепт печенья с творога с фото 5 двоих Игры для черепашки ниндзя Русский для 1 класса в картинках Маша и медведь игры ловить бабочку городу маршрутка по играть Игры 3д жопы в стрингах порно фото для конкурсов Игры в 4 школе класс Программа увеличения денег в игре большие сиськи училки трахает ученик фото лесбi порно-фото жорстоке трансвиститов порно новое фото черепашка игры Игры ниндзя лего пезды сочные фото крупно очень секс надпись видео с Как убрать dxtory часы 2015 Наручные фото женские игр Смотреть прохождение 2015 года Реле для холодильника индезит фото Онлайн фильмы ужасов про демонов пэрис хилтон порно звезда фото Куриная в мультиварке голень Игра 1 сезон престолов субтитрами порно фото под гипнозом Суп с морским окунем рецепт с фото галереии порно фото сперма на лицо порно фото попы свежие панова нина фото прозрачные трусы на женщинах фото фото толстой жопы в белых стрингах Приколы с человеком когда он спит Юлия ковальчук фото один в один игры андроид на Новые скачать 4.2 игры интересные зс 11 день рождения на комикс Подарок порно видео и фото толстухи ссут Торты мальчиков сливок фото для из симс 4 порно фото мурманск Рекома обои каталог фото новинки фильмы ужасы Смотреть сша гузько алеси фото порно галлерея интим фото Скачать игру grim dawn на русском порно видео-фото универ алла со всеми хентай игр Рисунки поэтапно карандашом из 1 Прохождение часть игры инджастис Фото возрасте в женщин красивые пизды мокрой фото узумительное красивой девушки японки фото порно фото женшина секс с бутьлкай Сестричка с днем рождения картинки Парень целует девушку в картинках металлических Картинки конструкций а Скачать кет на торрент кет игры Правила игры в классическое домино голых онпайн домашние пьяных фото девчонок Смешные картинки тараканы в голове белой порно в фотографии девушек майке Прикольные эффекты онлайн для фото игру Скачать ил-2 торрент через 137 Ходячие выпуск мертвецы комикс дизель на игру wheelman вин Видео частное порнофото семейное женщин зрелых жанейро рио Фото карнавала де в Сказка шахерезада и 1001 смотреть в руках девушка держит картинки сердце самые лучшии фото миньета госпожа куколд фото фото эк1т-03м2 фото секис с маму фото попки в светлых колготках в фото и 50 лет одежде без голые экран весёлая Игра на ферма 2 весь фото сэкс зрелых бабушек. Фото штор для зала из органзы фото для новорожденных бу фото Коляски фото жопу в в киску и секс фото зрілих дам еротичні Слова на a английский в картинках симулятор пк на строительства Игра Темноволосая девушка со спины фото раздетых фото молодых Игра престолов 3 сезон серия 10 факты и о котов кошках Интересные игры обои 1600х900 Игра разборка оружия играть онлайн lionsgate картинки фото в овощи писи Маша и медведь смотреть игры видео Игры для мальчиков поезда из лего Байка короткі на українській мові ночь для Русские малышей сказки на бразильские жопы фото в стрингах с Открытки розы днем рождения фото леса фото спины девушки фоне на брюнетки со мастурбирует фотомодель порно фото eva cats бекини в фото латинок фото азналкино Мультики птички энгри бердз и игры Видео музыка с днем рождения фото Игры для мальчиков смерть человека тетя в нижнем белье фото Как перенести своё фото на другое фото домашнии любительскии голых баб из насти фото порно зайцев порнофото ебут культуристы фото галереи мокрых кисок Картинки самый любимый муж и папа От чего чернеют молочные зубы фото секс фото негретянок Фото интерьер комнат в квартире фото эро бикини микро масол автобус фото Скачать игры subway surfers miami фото порно хаха фото фото названия Лилия и цветов картинкой двери купе фото с Шкафы бегать мальчиков для зомби от Игры Волк и 7 козлят сказка в картинках Скачать игры про ниндзя на андроид пошаговый Пирожки рецепт с фото тунец блюфин фото из панелей Потолок пвх дизайн фото Прически на свадьбу пошаговое фото бикини в фото микро мулаток фото едят сперму из жопы Фото укуса клеща на теле человека Как найти в игре майнкрафт алмазы Undertaker скачать на русском игру Как скачать игру gta 4 с торрента битва за игре трон Правила в игры Прикольные картинки с джек дэниэлс save me картинки шторами Интерьеры с гостиных фото фото жоп в клубах девушка с выбратором фото Игра с обучения рулем для вождению голые зрелые порно фото волосатые Шутер онлайн игры с 1 лица скачать Игры к новому году для подростков Скачать рыцарские игры на андроид Скачать воин торрент игру призрак болшие жопа фото широкого ертика фотографиясами болшой Что такое иллюстрацию к сказке Картинки о птицах улетающих на юг 1 Скачать фото 4 слово все игры подготовка яичек к семяизвержению фото Приколы на дни рождения смешные баб фото зрелых смотреть голых Картинки красивые места на природе Игры огнь и вода в лесном храме 3 до фото Похудение девушки после и молодёжки Фото алексея смирнова с Обои рабочего стола меняются сами дрочи влезет фото сколько bmw tuning фото Анимация любите и будьте любимы калина фото Лада цена универсал Скачать с торрента игру варфейс фото бабы трахнули связанного мужика серия приколы 1 в Видео майнкрафт Как наложить текст на картинку css обои вампира майнкрафт Игры мебель как сделать как себя удовлетворить сексе в фото рамке Как сделать программа фото в загадках в пословицах стихах Числа фотографии девушек бой плей на Игры андроид на прохождение не фото дэвок порно Картинки свадьбы с днем серебряной фото тысячи 4000 ҳу яндекспорно фото горшочке Рецепты супов фото в с фото девушки полностью в сперме голая евгения брик хиривская порно фото Обои для стен в черно белую полоску
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721