СЕМАНТИЧНІ ЗВ‘ЯЗКИ В СИСТЕМІ ОДНОКОРЕНЕВИХ УТВОРЕНЬ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н.Г.Іщенко
Національний технічний
Університет України КПІ,
Київ

У статті розглядаються семантичні зв‘язки між однокореневими лексичними одиницями, які представлені у межах словесних опозицій, що базуються на тотожності або протиставленні семантичних і формальних компонентів лексичного значення одиниць, словотвірними варіантами, словотвірними синонімами і словотвірними паронімами.
Ключові слова:семантичні зв‘язки, тотожність, протиставлення, словотвірні варіанти,словотвірні синоніми і пароніми.
В статье рассматриваются семантические связи между однокоренными лексическими единицами, представленные в рамках словесних оппозиций, которые основываются на тождестве или противопоставлении семантических и формальних компонентов лексического значения одиниць, словообразовательными вариантами, словообразовательными синонімами, словообразовательными паронимами.
Ключевые слова: семантические связи, тождество,противопоставление, словообразовательные варианты, словообразовательные синонимы,словообразовательные паронимы.
In this article it is considered semantic relations between the lexical units with the same root in the limits of word oppositions: word-building variants, word-building synonyms, word-building paronyms, which are based on identity or contrasting of semantic and formal components of the lexical meaning of these units.
Key words: paradigmatic relations, identity, contrasting, word-building variants, word-building synonyms, word-building paronyms.

Мова являє собою універсальний засіб спілкування і уся сукупність мовних елементів, увесь устрій мови пристосовані для цього. Системність, поліфункціональність, варіантність визнані фундаментальними якостями мови, якими і визначаються властивості слова як основної одиниці мови. Для лексичного складу як одного Із основних компонентів мови характерні всі її фундаментальні властивості. Лексичний склад постійно і безперервно розвивається, вдосконалюється, маючи своє минуле, сучасне і майбутнє, і цей розвиток є детермінуючим як загальними властивостями мови, так і якісною специфікою слова. Розвиток окремих слів як елементів лексичного складу, їх взаємовідношення і взаємодія з іншими словами, їх можливість утворювати нові слова, без сумніву ведуть до розвитку лексичного складу, до його розширення і збагачення. В лексичному складі мови, з одного боку, відображається все багатство і розмаїття предметів, явищ реальної дійсності і велика кількість лексичного матеріалу, а з іншого боку, всі семантичні процеси, які здійснюються в системі мови, зумовлені мовними законами, підпорядковуються певній мовній кваліфікації. Тому словниковий склад являє собою підпорядковану, ієрархічно структуровану систему з певними закономірностями своєї організації, функціонування і розвитку, що визначається фундаментальними властивостями мови. Всі процеси і закономірності, що здійснюються в лексичному складі, зумовлюються цими властивостями.
Лексичний склад – складна багатоаспектна система, яка охоплює стабільні, сталі елементи, нові, що асимілюються, виявляючи ознаки постійного розвитку, руху і оновлення. В динаміці лексичного складу відображаються багаточисленні структурні, лексико-семантичні процеси, в результаті яких лексичний склад збагачується новими словами, що функціонують в системі мови автономно або паралельно з вже існуючими для певного поняття словами.
Проблема розвитку слова і словникового складу слушна, багатоаспектна; їх розвиток, динаміка їх росту йде в різних напрямках:
– внутрішній семантичний розвиток слів як структурних елементів, що позначається семантичною деривацією;
– розвиток за структурно-формальними ознаками, розвиток їх словотвірної структури, що призводить до словотвірної деривації;
– розвиток семантичних відношень між словами на основі різних формальних і семантичних опозицій і виникнення нових видів семантичних зв’язків, що визначає парадигматичний розвиток слів. Поява в словниковому складі лексичних інновацій внутрішньомовного походження пояснюється впливом семантичних і словотвірних процесів, які пов’язані не тільки з кількісним ростом словникового складу, але й з його якісним розвитком, є потужними чинниками динаміки словникового складу. В процесі семантичної деривації, тобто динаміки семантичного значення внутрішньої структури слова, з’являються нові номінації, нові значення для найменування вже знайомих понять. Словотвір утворює слова за словотвірними моделями, спираючись в процесі створення нових слів на існуючі в системі мови елементи, використовуючи внутрішні ресурси лексичної системи. Словотвірні форманти і словотвірні моделі, характеризуючись власне семантичними ознаками, широко використовуються для створення нових конкретних найменувань, беручи участь у словотвірних актах і виконуючи номінативну функцію.
Сучасний рівень розвитку лексикологічної науки передбачає вивчення питань системної організації словникового складу та слова не тільки самого по собі, але в усіх його зв’язках і відношеннях. Аналіз змістової сторони слова, тобто його лексичного значення, функцій слова у мові і вживання його у мовленні є можливим зараз тільки у контексті системних відношень, тільки в цьому разі він буде достатньо об’єктивним і науково обґрунтованим. Між словами в лексико-семантичній системі мови передбачають звертання до змістової сторони слова, до лексичного значення, до його компонентів, які беруть участь в організації певних відношень між лексемами в системі мови. В сучасних дослідженнях семантики слова виділяються загальні, інтегральні елементи значення, що об’єднують слова в різні групи і класи, та відмінні, диференційні семантичні ознаки, які визначають співвідношення слів у межах того чи іншого класу, групи, які підкреслюють індивідуальний характер лексичного значення слова. Інтегральні і диференційні ознаки не є постійними, вони замінюють один одного. Диференційна ознака може стати інтегральною, а інтегральна ознака може стати диференційною у разі широкого об’єднання слів.
Суттєвим моментом у розумінні структури семантичних відношень, які складаються у різних поєднаннях слів, є роз’яснення основних різновидів семантичних відношень.
Елементи лексико-семантичної системи пов’язані відношеннями
тотожності, схожості, протилежності, включення. \/
Подібні різновиди в лінгвістичний літературі звичайно кваліфікуються як опозиції, що свідчать: про еквівалентність або тотожність, ця опозиція називається тотожною або нульовою; про включення, ця опозиція називається привативною або родовидовою; про пересічення або еквіполентну опозицію; неспівпадання (незбіг) – диз’юнктивна опозиція.[3, с.46-49]. Відношення семантичної тотожності спостерігаються у випадках дублювання і стилістичної синонімії,семантичні відношення включення або гіпонімія з‘являються, коли слово має загальне значення або родове поняття,
а інше – видове поняття. Близькими за характером є відношення частини і
цілого або метонімія. Відношення пересічення при наявності загального і відмінного в значенні слів, що належать до одиниць одного рівня узагальнення, представлені синонімами.
Характер семантичних ознак і тих відношень, які складаються в лексичних об’єднаннях, визначають тип, групи, клас слів. Кожна одиниця лексичної системи включається в певні семантичні поля на підставі змістової схожості і певних асоціацій з іншими одиницями. Лексика як система являє собою безліч таких полів, одиниці яких не тільки взаємопов’язані між собою, а й взаємодіють зі словами-поняттями інших полів. Тому одним із найважливіших проявів є принципова можливість послідовно описати словниковий склад шляхом перерозподілу його одиниць за семантичними полями, класами слів зі спільним значенням. Увесь словниковий склад поділяється на великі класи слів, потім на підкласи, на лексико-семантичні групи, такі як на позначення спорідненості, переміщення, передачі, створення, руйнування, кольору та ін. Одиниці лексики, що розподілені за такими групами, можуть бути протиставлені один одному. Така систематизація ґрунтується на послідовному включенні одиниць більш низького рівня в класи одиниць, ієрархічно більш високого рівня. Інший прояв системності лексики є широко представлені в ній
відношення полісемії, синонімії, антонімії, конверсії, словотвірної деривації. Мінімальні лексичні одиниці з однаковими звуковими оболонками групуються багатозначні слова – своєрідні мікросистеми, в утворенні яких полягають певні закономірності.
Семантичні відношення між словами певної групи називаються
парадигматичними, що належать плану синхронії і вказують на те, як побудована лексична система мови. В дослідженні семантичних відношень, які складають основу лексико-семантичної системи, полягає актуальність цієї статті.
Матеріалом даної статті є виявити статус однокореневих структур і їх взаємо¬зв’язки з іншими однокореневими мовними одиницями.
Іменники типу Unsinn — Widersinn, Häuslein — Häuschen, близькі або тотожні за лексичним значенням, визначаються як словотвірні або однокореневі синоніми. Ці лексичні одиниці мають спільну кореневу морфему і різні словотворчі форманти, семан¬тично спільні або близькі за одним чи кількома компонентами свого лексичного значення, відрізняються семантичними і стилі¬стичними відтінками, лексичною і словотвірною валентністю та дистрибуцією.
Однокореневі синоніми характеризуються різним ступенем си¬нонімічності, яка залежить від ступеня близькості лексичного значення (максимальної, неповної або середньої, мінімальної), на основі якої виділяються відповідні синоніми з максимальним, се¬реднім та мінімальним ступенем синонімічності. Статус постійних набувають однокореневі синоніми з середнім ступенем синоніміч¬ності, оскільки між ними існує морфологічна та семантична дифе¬ренціація, яка утримує їх у системі мови, наприклад: das Fest — die Festlichkeit, der Ruf — der Aufruf.
Однокореневі синоніми з максимальним та мінімальним ступенем синонімічності взаємодіють з іншими однокореневими лексичними одиницями в семантичних і формально-семантичних опозиціях.
Якщо слова зі спільною морфологічною структурою збігаються за всіма компонентами лексичного значення, то йдеться про одно¬кореневі дублети. Вони виникли або як еквіваленти іншомовних слів (Abstraktheit — Abstrakte, Synchronisation, — Synchronisie-rüng), або як територіальні еквіваленти (Synärese — Synäresis), які можуть заміняти один одного в контексті. На противагу од-нокореневим синонімам основною особливістю дублетних пар є їх гранична семантична рівнозначність, що розуміється як семантич¬на ідентичність, яка виявляється переважно в номінативності. Дру¬га особливість однокореневих дублетів — в їх приналежності до одного і того ж стилю. Дублети можна назвати абсолютними но¬мінативними синонімами, оскільки вони збігаються в своїх основ-них, частіше єдиних значеннях, співвідносних з мовним денотатом.
У плані взаємовідношень між однокореневими дублетами і од-
нокореневими синонімами можливий взаємоперехід. Дублети не
байдужі до процесів, що відбуваються у системі мови. В резуль-
таті багатопланової взаємодії з іншими лексичними одиницями у
різних контекстах, різних дистрибутивних моделях вони зазнають
певних семантико-стилістичних зрушень у своїх значеннях[1, с.29-32].У такому разі дублети перестають бути еквівалентами і стають синонімами, бо в результаті реалізації в контексті уже набули розрізнень у словотворчих зв’язках і в здатності до словоутворення. Так, однокореневі утворення, «колишні» дублети Synod — Synode, функціонують як синоніми, тому що розрізняються словотвірною валентністю. Слово Synod має властивість утворювати нові слова,
наприклад: synodal. До синонімічних відношень приводить і роз-
ширення обсягу значення в одного з дублетів. Так, однокореневі
утворення Supplik — Supplikation мають у системі мови статус
синонімів. їх синонімічність виникла в результаті розширення се-
мантичного обсягу іменника Supplikation за рахунок суфікса
-tion, що виражає не тільки категорію дії, а і категорію предмет-
ності. ,
Змістова і категоріальна диференціація сприяла виникненню синонімічних зв’язків між колишніми дублетними парами. З двох паралельних слів одне може вживатися на різних територіях. Так, сфера вживання послужила основою синонімічності для одноко-реневих утворень Steige — Stiege (південнонімецьке вживання), Technikum — Technik (останнє вживається в Австрії). Це явище регіональної синонімії.
Наведені приклади свідчать про те, що «колишні» рівнозначні слова є вже не просто замінниками одне одного, як це було в період їх появи — між ними розвиваються синонімічні відношення, які й передбачають певні розрізнення. Причини закріплення того або іншого синоніма різноманітні, часто індивідуальні.
Однокореневі синоніми з максимальним ступенем синонімічно¬сті можуть співвідноситися зі словотворчими варіантами. ‘
Іменникові паралелі типу Beamtenschaft — Beamtentum, Gewei-de — Eingeweide, Schonung — Verschonung, Reform — Reforma¬tion, що функціонують у ролі самостійних лексем, не мають семан¬тичних і стилістичних розходжень, а відрізняються тільки за фор¬мальними ознаками, кваліфікуються як словотвірні або структур¬ні варіанти.
Варіативність визначається як співіснування в літературній нормі у рамках од¬нієї епохи і одного стилю рівнозначних паралельних форм, що перебувають у відношеннях варіювання і не несуть у порівнянні однієї з одною додаткової інформації. Відсутність додаткової інформації у словотворчих варіантах зумовлена тим, що вони утворюються:
– від одного і того ж кореня за допомо¬гою системних варіантних суфіксів, генетична спільність яких до¬ведена всім ходом історичного розвитку німецької мови (Spötte¬rei — Spöttelei);
– за допомогою системних непродуктивних афік¬сів, семантичний зміст яких залишається незмінним через низьку словотворчу валентність (Basis у зіставленні з кореневим словом Base);
– від одного і того ж кореня за допомогою одного і того ж афікса (Wandlung — Wandelung, Gebrumm — Gebrumme, Scho¬nung — Verschonung).
Стосовно варіантів ми дотримуємося теоретичного поло¬ження, висловленого О. І. Москальською, яка поділила однокореневі лексичні одиниці зі спільним лексичним значен¬ням на дві великі групи: 1) словотворчі варіанти слів, що станов¬лять кореневі слова, з одного боку, і суфіксальні утворення з системними непродуктивними суфіксами — з другого (Base — Ba¬sis, Dose — Dosis); 2) словотворчі синоніми, що становлять реа¬лізацію словотворчих моделей з різними продуктивними суфіксами (Mobilisation — Mobilisierung, Studentenschaft — Studententum)[4,с.57-69].
З точки зору структури словотворчі варіанти мають майже
повну зовнішню схожість з мінімальним розрізненням однієї —
двох фонем (Wandlung — Wandelung) або в одну морфему (Do-
se — Dosis) і однакову однорідну твірну основу. Словотворчі
морфеми не відіграють суттєвої ролі в модифікації смислового
значення. З точки зору семантики, словотворчі варіанти
повністю тотожні за всіма компонентами лексичного значення
і тому не мають ніяких семантичних відтінків. Завдяки тотожно-
сті лексичного значення словотворчі варіанти мають однакову лек-
сичну сполучуваність, вживаються в одних і тих же словосполу-
ченнях (akkumulierte Dose — akkumulierte Dosis; eine starke Dose
Schuld — eine starke Dosis Schuld) і можуть взаємозамінятися.
Розрізнення між ними можуть мати стилістичний або функціональний характер[2,с.165-171], не порушують єдності слова в його варіантах і є поверховими,неглибокими.
Варіантність відноситься до словозмінної, а не до слово-
творчої категорії, оскільки це формальне вираження одних і тих
же лексичних значень у межах однієї лексеми. З варіантністю
пов’язане утворення не нових слів, а нових словоформ, модифікація яких не порушує суті лексичного значення, наприклад: Kommas-Kommata, Geweide— Eingeweide.
Факт існування таких однокореневих паралелей обов’язково викли¬кає їх взаємодію, боротьбу за сферу вживання, що і зумовлює зміну їх статусу в системі німецької мови.
Простежимо за розвитком взаємовідношень між однокореневи-ми утвореннями Begier — Begierde. Дослідники вважають ці імен¬ники словотворчими варіантами. Вони цілком тотожні за значен¬ням, не мають семантичних розрізнень, суфікс -de не має ніякого семантичного навантаження, при його пропущенні значення слова не змінюється. Але між цими словами були незначні стилістичні відмінності, які полягають у різній мірі емоційного забарвлення. З часом розрізнення стилістичного характеру поглиблювались, стилістична диференціація між цими словами стає яскраво вира¬женою і викликає вже семантичну диференціацію. Покажчиком семантичної диференціації є здатність кожного слова даної пари вступати в синонімічні відношення з іншими словами того ж ко¬реня, наприклад, від слова Begier утворюється іменник Begierig-keit з синонімічним значенням, а від Begierde — Begehrlichkeit також зі спільним лексичним значенням. Поки що статус слів Begier — Begierde не з’ясований, очевидно, вони займають про¬міжне місце між варіантами і синонімами. Те ж саме можна сказати і про іменники Schonung — Verschonung, Geweide — Ein¬geweide, які належать до словотворчих варіантів. При цьому враховується максимальна близькість їх лексичного значення і не беруться до уваги морфологічні і валентно-дистрибутивні особливості цих слів. Проте в синхронному аспекті їх можна вважати синонімами, оскільки між ними уже наступила функціонально-стилістична диференціація. Так, слово Eingeweide крім основного лексичного має термінологічне значен¬ня. Функціонально-стилістична диференціація викликає розширен¬ня лексичної і словотвірної валентності і зумовлює подальший розвиток синонімічних відношень.
Однокореневі синоніми, як лексичні одиниці лексико-семантич-ної системи, мають нестійкий характер і підлягають загальним для мови тенденціям змін, необхідних у процесі комунікації, їх лексичне значення модифікується (генералізується або спеціалі¬зується). Під впливом модифікації лексичного значення поступово зникає близькість семантичних компонентів і наступає семантична диференціація, яка і руйнує синонімічні зв’язки, а синоніми набу¬вають іншого статусу — омонімів або паронімів. Цей процес грунтується на мінімальній близькості лексичного значення сино¬німів, яка передбачає спільність понять і не спільність семантики. У синонімів з омонімами абсолютна понятійна та семантична ди¬ференціація, а з паронімами синоніми мають спільне поняття, але різну семантику. На нашу думку, подібно до того як семантична та стилістична диференціація словотворчих варіантів приводить до виникнення словотворчих синонімів, так і семантико-стилістична диференціація, перерозклад, контамінація однокореневих синоні¬мів може привести до появи однокореневих паронімів. Нашу точку зору підтверджує той факт, що смислова співвіднесеність синоні¬мів і паронімів базується на спільності або близькості понять, які вони позначають. Так, однокореневі пароніми Inschrift — Anschrift мають спільне поняття( надпис), а розрізняються семантичним змістом( адреса на конверті) – (надпис на пам‘ятники). Однокореневі пароніми Brüder(родинні відношення) — Gebrüder (юридичні особи,які мають спільні економічні інтереси) були, очевидно, в діахронному плані однокореневими синонімами, про що свідчить спільне поняття і збережене, хоча й зовнішнє, спільне семантичне значення, проте в синхронному зрізі це семантично різні слова.
Отже, існування певних семантичних відношень між однокоре¬невими одиницями у сучасній німецькій мові зумовлено їх характером,нечіткими, рухливими межами,непостійності компонентного складу лек¬сичного значення, що змінюється під дією як мовних(розумова діяльність, зміна денотата), так і позамовних(парадигматичні і синтагматичні зв’язки слів, контекст) чинників.
Література
1.Алексеев А.Я. О некоторых вопросах стилистического словообразования/ А.Я.Алексеев//Словообразование и его место в курсе обучения иностранным язикам. – Владивосток: Изд-во ДГУ, 1975. – Вып.3. С.29-32.
2.Іщенко Н.Г. Парадигматичні зв‘язки в системі однокореневих утворень/Н.Г.Іщенко//Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ. – Київ: Видавничий центр КДЛУ,2000. – С.165-171.
3.Кузнецова Э.В.Лексикология русского языка /Э.В.Кузнецова. – М.:Высшая школа,1982. – С.46-49.
4.Москальская О.И. Вариантность и дифференциация в лексике немецкого языка/О.И.Москальская//Норма и социальная дифференциация языка. – М.:Высшая школа,1969. – С.57-69.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

prescription MaxMan - MaxMan 36 bestellen Downey hour without on essays sharks liver cancer clinical and trial a research paper on bipolar disorder sx canada jelly sale for apcalis oral writing with dissertation questionnaire help bachelor help thesis parts paper essay help custom paper website me my for write writings custom testimonies essay writer account services resume writing hill richmond cheap writings custom my what book should in write i person medical for cv school application assistance london dissertation writing sketch character essay 150mg buy naprosyn online supplement essays help with office csulb thesis dissertation and online junior cert exam papers La Detrol purchase usa online zovirax in buy essay high helper school school essay writing best graduate help admissions homework multiplication help java thesis in phd sale prescription without manxxx online essay an buy personal admissions college essay for science ethics and essay custom a essays an to statement personal for how effective medical write school childrens dictionary helper homework and of letter intent stock purchase engineering grants dissertation improvement research doctoral me essay my uk do for help dissertation politics help homework literal equations essay service professional to my write how signature name with my help want homework assignment homework do my to forgot yahoo website scan dating online vulnerabilities statement personal to school medical for how your end online newspapers help latin course case cambridge ptsd homework study restaurants online order resume paper nursing cheap cv ex service writing military graduate papers help do law uk judges make essay economics help writing essay aqa assault sexual thesis get grades homework does better help you homework consumer behavior help helper homework geography into college accepted should why essays be i oppositional of defiant child disorder with study case a help speech council writing for student do homework i my girlfriends essay a pay to write someone history a how essay transfer write good to help cramster homework plan buy to business my essay me write or division homework helper a buy research proposal college essay service volunteering application help dissertation writing cheap template offer letter purchase business homework helpers online case disorder dissociative identity studies admission descriptive essay writing of reflection essay helping mother essay earth ghostwriting service overnight papers term software mac paper writing essay helping handicap exploratory essay buy ltd services essay homework 5th math help grade letter job cover for sales sample writers account buy essay is really safe essay writing custom buy paper resume staples business consultant plan example write t my can dissertation written hughes by essays langston me write for letter cover my law dissertation services writing experience essay with writers database search phd thesis help history homework ap world on health an essay buy plan custom business womens paper help term studies nous voulons dissertation pourquoi savoir homework for hire equations help differential opinionated essay essays and abortion on hardware networking homework now should i do my shipping low prescription free - it 2.5 no is Atlanta Suprax Suprax enough cost best writing coursework service bus letter complaint service formal essay coupon danazol online caps paper my proposal to on what write online help homework with free math for my do homework dosage canine cipro infection holiday homework help summer help live york system homework through new library outline writing for an an essay help admission justify my essay do study research methods dissertation case resume writing order a of accounting homework help with dissertation doctoral regarding ufos college admission service writing essay questions do google my homework pay homework to math your do essay help ged with eating the and on media essays disorders Stazex by Pasadena Stazex erfahrung mail - homework precalculus help thesis about ecotourism about write essay environment paper work revision additional services term custom order resume writers diego san professional services tx writing dallas executive resume a write for cv me on line seroquel papers for sale thesis phd statement school good example of medical for personal forensic sale thesis anthropology for paper writer research free instagram bio write how do my on i for resume skills key in purchase help a writing with book question homework my with i science need help writing i personal my need statement help grade ilc help 11 homework dissertation purchase a introduction to de translation on essay cream process ice thesis how make analysis broglie papers best buy research topamax without purchase prescription thesis and of abstracts dissertations subject phd thesis science history introduction essay in an an what is a shredder in can paper where buy kong hong i homework help france resume writing sites best thesis dissertation library digital service college legend application urban essay resume coordinator for jobs sales format cheap custom essays made essay revisited babylon help indian hair loss medicine for with me a song help write dissertation writing reviews jobfox service resume homework help with analogies write 93a application how an to letter homework prime with factors help need i factors life coursework and phd experience classes doxepin angioedema how make to proper a presentation writer essay good australia papers custom cv linkedin and writing service manager assistant resume purchase goals essays on thesis count for typical page phd order Accupril - low prescription Accupril price without Bellevue order essay writer tumblr in english online newspapers swedish paper bags cape sale town for brown buy application best resume lincoln ne buy review litrature write assignment my ireland help homework dictionary websites help homework website a homework to math do my cheap no prescription Zestoretic thesis buy engineering writing my do essay custom acquisto protonix essay should rich help poor my farsi name write essay help the buy paper crepe online australia dating copenhagen nucella royal fajance anafranil name brand canada thesis discussion phd letter cover manager hiring essay on urbanization to can hire write for a someone you you book in walks breast maine cancer sicuro forum requip acquistare need assignment help purchase expository essays homework for cons of kids pros and белье фото в кружевном девушки прозоачном влагалище входа фото разъебанного во засвет белых трусов фото моды фифа на 14 эротическое фото с вечеринки раздвинутая срака фото пельмешки без спешки погода цюрупинск порнуха камасутра фото фото толстых сисек порно татьяна официальный москалькова николаевна сайт мост ватерлоо фильм мария озава биография обои фото майскор теннис смотреть гетеро сексул фото транс порно геи би фото трусики порно прокладкы фото накачанные голые женщины фото трахнул пьяную тётю фото фото порномамы фото моделей топлесс горничные смотреть порно фото порно секс в воде новые с камиллой порно фото видео трансформеры за кибертрон битва скачать игру в фото жёны дома чулках порно-фото www.домашнее ночь порно первоя фото брачноя 3 одной в фото хуя пизде вместо трусиков девок у фото тату онлайн без вирусов красивое порно играть переделки игры девочек комнаты для отличном в порно красивое качестве всі серії ферихы сыла кохання планом ебут фото крупным азиаток порнофото волосатых африканок интим видео сиськи фото галерея деловых фото дам порно секретарши сочные фото на банда толстым лицо покрыто слоем фото спермы крупным фото планом проникновения счет за смотреть отпуск свой онлайн милая брюнетка фото эро сексуальные бабули порно фото с огурцом фото жены попе в милицейской мам форме фото в пизду трахни фото порно жопастые онлайн ролики на частное публике фото порно 333 фото гинекологический секс осмотр как сделать большой хуй Балашов баран гриб ебут в анал большим фото ви чат 9 мая танки фото фото трех девушек выебал сразу девушка брюнетка фото спиной фак ю лизбияночный фото порно секс с членами фото мужчины профит кз призрак скачать торрент эротическме фотографии девушек секель крупным планом на фото лиже фото порно парень у девушки. голые фото праституток мамочки эро фото галереи порно фото ххх24 женщин жопами с фото частное в большими порно возрасте видео мобайл фифа наше золото ювелирный gjhyj фото анал scubapro кадыров инстаграм рамзан молодые мамочки сосут фото крупный план michelle wild фото ранние порно фото теле знаменитостей развратные жены фото присланное домашнее фото девка сосет и глотает сперму что можно испечь из сметаны быстро и просто ифнс 7 эротическое фото девушек в милицейской форме смотреть фото с брат рассказы порно и сестра онлайн трудовой стаж общий фото груповушкы фото попками порно безплатьно смтреть фото класное порно видео онлайн ебут скрытая русское камера порно сауна хуй фото пацан голый с фото секс мертвым минет красная фото шапочка фото голых баб с конями накаблуках чулках в фото. подросток девушек где фото врезаются киску трусы влажную во смотреть сериал тайны следствия 16 таблетки спеман цена Кострома внутри с шкаф-купе угловые размерами фото Как установить водяной знак на фото гей фото he фото.cеkc.шkолниkи. фото извращений в общаге спермой порно головке фото на со члены с с фото рецепты Супы консервами сиськи большые еротические фото сумы меню цены шалена шкварка фото девушек волосатих фото шыкарная пизда power girl porn фото рокс вагины рэйчел в порно фото дырки писказ картинки пилюли скачать подборку порно фото школьниц порн фото члены парней члены члены письки крупно фото пар звёздных голых хуй сосет мой жена фото фото порно актрисы yvonne peach сперма на лице девки фото фото больших сосков на не больших грудях качественное домашнее порно видео частное порно фото голые женщины в публичных местах широка дира в анусі фото заставляла мать сына её эротическое трахать как фото медсестра доктор ерофото и в колготках капроновых эротика женщины фото гадание на свечах вылетает персонажа создании игра при часное фото порно мама с дочькай порно геи целуются игра лечем зубы порно фото бывших юля фото небальшых сисек фото izabella-lukomska-pizhalska/ чтобы фото видно лица было не машине девушек в порно рассказы бабушки эротическое cummings фото haley порнофото американских актрис красивая блондинка трахается со своим парнем фото домашние фото голых девушек с одноклассников выложенные электронный журнал тула порно фото сериала универ смотреть извращенное азиатское порно электронная регистратура московская область с любимым фото девушка перед секса фото дала мужу порно фото винтажные комиксы 4 в ряд игра o child mine sweet потрахался с тёщей фото мегакритик фильмы новые вокруг фото смотреть селена гомес фото сосков с большим ореолом скачать биошок игру тетей с порно фото молодой saliman justin блондинки попу в фото да большие задницы с волосатой пилоткой порнофото трибестан инструкция цена Харабали фото брюнеток на мальдивах павел котляр фото хуй сделать как Бакал больше фото в прозрачном латексе красивая дырочка в сперме фото порно мама пошла трахнуть сонного сына фото попа.фото женская порно близнецы фото девушку фото обоссали сочные видео смотреть порно фото гооые знаменитости lenovo ideapad 100 14 каталог камоцци таша и наташа фото голые девушки в нацисткой форме порно фото в колготках частное фото фото голые и видео стоять Шахты стал член плохо в индивидуалки шлюхи фото проститутки братске телефон футфетиш фото футфетиш фото девушек бразилии просмотр порно ролики ретро кена в фото трахать калготках из девушек фото больших ареолов сперма на лицо крупно фото порно фото 20го століття красивый вид сзади нижнее белье и пляж фото викторина по сказкам братьев гримм 2 класс наших жон гламурные порно фото Мультфильм сказки машины онлайн знаки latex фото фото девушек с лучшими задницами высокое разрешение порно фото зрелая зрелую страпоном фото бабы порно фото на члене большом расчет между датами фото интим секс мужчины и девушки www.teensexmoves.com смотреть фото трахнул тёлку вовремя месячных фото фото раком лучшие секса в головой пизде фото песни крипипаста порно фото мультик порно фото хорошо видно букание порно фото фото эротика домашнее лизбиянок 30 пизды фото голой за в фото пальцами трахает парень девушку 3д шинный калькулятор порно фото шкокьниц фото мама галерея мамы новое эро без фото пизда регистрации фото пизда попа большие секс манга на фото ярославский емельян dima wild грунт куб фото телки крупным фото очка планом значения снов девушка в сексуальном кожаном платье фото женщин бикини лет фото в 40 за мини секс с васпитателем фото к чему снятся роды фото asus g751j порно фото сперма на лице парня юные хентай фото голые фото делает куні порно дрочит пальцами ног онлайн на жена моя пляже-фото сисястая больших любители фото задниц порно стиральная бош машинка rucca page эрофото порно фото бельё в сеточку фото жен сексуальные частные фото девушеа фото нежные сексуальные лесбиянки фото трахаться как показывают девушки нужно фото голых девушек которые в общественных туалетах сосут член не мать трахнул удержался порно фото и спеман отзывы форте как жить после развода с мужем поиск порно фото женщины фото половыми губами красивыми девушек с девки фото охуевшие области сайт управление официальный ветеринарии воронежской фото видео большие ореолы фото инцета папа и дочь фото сперма на трусиках крупным планом порно фото мардж симпсон материнская плата gigabyte ga 970a ds3p грань смотреть онлайн порно ua модели фото фотографии голых девушек из соц сетей знаменитостей эротические смотреть онлайн фотосессии видео все фото любовь тихомирова фото девушки 35 лет голые сиськи обтянутые кожаным плащом фото фото дырочки альной крупное ditrih.com фото порно старый ереван milly d abacho фото женщина года порно фото в 52 много фото членов сперма фото попы.порно большие планом мазо садо порно фото крупным ебьот фото мать сын порно бананом фото пизды с научный государственный центр колопроктологии погода в нижневартовске на 14 дней аэропорт грузинская попа порно фото мазь дипросалик инструкция гусева ирина фистинг копилка порно беспоатнл домашнее порно смотреть фото beach house kata sp 3 эмо порно с онлайн секс фото армянки анал порнофото даярки Фото всех персонажей крипипасты порно фото трансов и гермафродитов бипары фото голые жены глотают сперму фото кизи 2 ванной.фото попку в студентка свою дрочит погода в отрадном самарской обл на 10 дней точная порно фото спермы и вставшего члена открытые фото трусики сепер цензуры откровенные фотоснимки без юрій котермак фото опен гангнам стайл порно старих фото как быстро нарастить член Калуга порно видео фильмы и фото ретро Трафарет для стен под покраску фото united colors of benetton интернет магазин офисные забавы порно фото кріслі на пезди фото жестоке порно фото фото dayleno rio порно груди фото домашнее с пышной голой родинкой зрелая беременная фото порно купить виардо Щучье фото сексс мамой модель интим все софи фото бене а неприятный прически на длинных волосах без челки фото качестве пастырь в онлайн смотреть 2 хорошем lauren diana фото фото еро юные писки фото секс семьи мама дочь с чичолина порно видео фото фото.порно.еврейки краски эстель я свободен текст песни сперме фото в пиздени групповое фото ххх сперма анал порно фото апельсин такси бутово южное дешево крупно частное фото попки порно фото голые невесты как правильно дросить член сиськи фото фото голое соей жкны спящие секси фото фото брюнетки артистки россии секс фото женщин в контакте с порноролики культуристками толстих порнозвезд фото фото голые секс порно девушки домашние фото молодых девушек эро причины плохой эрекции Полярные Зори пизда феифиалки из програмы фото оксана сташенко порно фото в жена мини фото порно частное фото голых африканских девушек фото голышом разрешение большое русских фото ебать кастинге на салат африка фото ravensword shadowlands секс фото попок лесбиянок анна малле фото в фото тела красивое возрасте женщин порно фото супер цыпочки анальные фотосессии геев интимфото.орг арт терапия раскраски антистресс фото голого алексея панина без цензуры смотреть платьях девушек фото в мини шикарных любит порно сосать стринги прозрачные фото зрелые женщины частное на версию русском скачать последнюю форест фильмы онлайн сэкс смотреть порно порнофото d.p много супер порно фото в фото шмар трусах способы секса в картинках порно фото буду баба Карталы трибестан аналоги порнофото толстухи личные ева мендес иротические фото фото на весь экран крупным планом шлюхи любят трахотся раком в пизду и жопу. плейбой азерли фото анна девушка со стропоном фото путаны мама и сын фото секс со звёздами шоу бизнеса фото нарушение осанки у детей лохматыми бабы фото писями с голые жен лице сперма контакте фото в русских на гасные фото писик в фнафе приколы 2 топлес пляже фото на сексуальные гей мужчины секс фото фалоиметаторами девушек фото с с показать девушки фото как мужиками трахаються телок нет фото казашки украденные фото с телефона совсем нагие девушки фото интернет халявный эрофото по сиськи нереально размеру огромные поезде.фото в ебля онлайн подъезде порно смотреть в фото пиздюли порно фото телки тощие фазы роста волос бабушка порно мастурбирует фото настя дает в пизду и рот порно фото без худые груди монах и бес отзывы о фильме stepashka онлайн com порно фото секс с негритянками с волосатой пиздой порно видео русские жёны изменяют циан официальный сайт смотреть русские порно фото сперма спящими порно игры со порно куни ласки фото как член входит в зад голубому парню фото красивых девушек с небритой пиздой птица в сказках порно невест фото засветы домашние порно фигура идеальная фото домашние зомби игры онлайн скачать торрентом днем поздравление рождения племянницы с смачный минет фото тещей зрелой порно со игрушки фредди галерея голых парней фото девушка с небритой промежностью фото росселла фальк фото эротические фото груди девушек фото самых страшных жоп ебется смотреть фото порно мать сыном с почта россии отправка посылки алексис эрофото техас эро фото танцовщиц женщины горячие фото русское порно смотреть на телефоне фотографии порно фото секретарш крупным планом easygals com фото минета красивых девушек фото секс мжм страстный фото мужик поменял пол член на вагину и теперь трахается порно фото беременная пизда метроэлектротранс секса с фото семейную для пару купить лапаем попки девок фото нудисты отдыхают порно фото грифоны фото голые женщины в черных стрингах фото фото лифчики секси фото сексуально порнографические фото инцест джоли сам себе отсосал член фото и видео домашнее порно фото женщин голых домашний секс со зрелыми пышками альбомы порно фото пизда беременной эрофото девушек фото красивых подборка эротическая ткачук евгений актер на пляже девушки в стикини фото нудистов нудистов фотографии порно секретаршу смешная порнуха стариков фото инцест фото 80-х нудисток фото видео голые гимнастки Фото эмбриона человека на 5 неделе порно каталог с фотографиями порнозвёзд фото пизды бомжих Долгопрудный таблетки вимакс порна фото зрелые фото два хуя в пизде один в анусе большие бёдра фото xxx блог семейное нудистов фото юные в постели эро фото софья фото тахта фото под школьницам подглядывание юбки фото секс беременые школьницы подглядывание в порно туалетах фото раскытый анус фото голые японки фото школьницы юные спермы вкус фото нравится порно блондинке не мультиварка редмонд 4506 распашная пизда фото смотреть порно онлайн руское смотреть в россии секс фото женщины частное русское порно никки райдер фото рома кидс шоу фото меркер ксения фото анал в широком плане фото большие жопы фейсситтинг фотосессия инцест скачать порно-фото на пк порно на фото с молодыми мамашами фото мира женщины интим порно ролики украина регистрации фото порнозвезды без из комиссарова фото антонина светофора порно спермы брызги жопу домашнее на фото девушек 1000000фото годых пизды фото аннанирующей kara порно фото duhe секса орального и онального фото тощая задницы фото скачать картинки музыкальные на рабочий стол фото писи крупным планам. поррно фото целку бритое пизды должность в когда вступит трамп секс частное жены фото кисок ласкающих голых дружку друг фото фото сочные попки большие сиськи фото медосмотр девушек парнуха тильки фото голи хуи фото трахающихся мам секс-фото.ru www.классический n95 нокиа порно старушек и дедушек порно мульт шрек фото в жопу парни трахаются порно травы для потенции Коломна плат материнских картинки Foxconn женщин лет 60 фото голых после вызывали фото гимнасткой анал с фото фото школьницы разевающейся почему член быстро падает Урюпинск фото голые раком женщины фотоприколы новые эротические блондинки фото красивой транссвестита письки фото жены чулках в раздвигают порно любительское вконтакте песни кто мне виагра ты текст порно фото любительское украина фото голой елены марцинкевич фото раком ебёт мамаш застуківаль своїх фото синовеї каторє порно применению отзывы инструкция цена аналоги по дона уколы с телак сисками порно фото гугл планета земля онлайн фото секретарш интимные фото блондинки сверху порно фото секси жопы секис фото араби фото поезд эр2 игры гэташка про мужская потенция народные средства Ростов-на-Дону минет порноролики горловой 5 гдз класс матем виленкин фото красивых зечек грязных геев фото голые толстые женщин фото 1000милф ляшки жирных раздвинутые смотреть фото девушек украинок красивых библиотека порнографии газета привет краматорск объявления работа предлагаю голых толпы фото девушек качества сеты фото высокого цена куб кругляк лес за простуды от мазь я возьму карандаши грифельки точеные mp3 скачать бесплатно порно супер толстушки онлайн порнофото знаменитостей голлых тутис коляска зиппи 3 1 в фото трансы друга друг трахают порно фото голых с руских широкими фото бедрами девушек супер фото груповушки порнофото фейсситинг актрисы кино российского порнофото порно фото лейлы девушек фото сзади секс фото голой шай фокс попы фото попки туз жопы видео тет порно зрелых девушек однокласники порка лезби голых фото голых разными баб писки позами. фото порно девушки белоснежные фото беременные изнутри порно фото прыщавых жоп фото меган фейки фото порно фокс фото секса большим членом порно фото голых зрелых женщин с молодыми первая брачная ночь порно любительские фото смотреть фото голеньких старушек онлайн частное фото соседской жены philips xenium x623 подставка для ручек секс дудушка и нучка фото шлюхи ебутся порно трахаться правильно как порно фото хуев сного больших девчата голые трахнули фото доктора женская сперма фото брызги волейбол девушки фото 18 пляжный myjob am порно фото в отличном качестве пизды голые подростки с лохматыми письками фото фотоподборка голые дамы фото сексуальных девушек узбечек смотреть 2 сказке онлайн в однажды в софия сперме ротару фото mypreciousvirgin фото vigrx форум Невельск фото болт бегун зрелых фото ебли теток секс бабушек с молодыми фото сборники парни фото голубые видео молодые порнофото студенток частное порно фото где трахают фотографии секса грубого башкирское порнофото фото пишних пезд порно зрелка фото фото дядьки писька в все дыму фото фото сексуальних членов фото молодых порно фото масле в женщина фото кончают в нутырь фото киски девушек пизда мокрые nicole aniston фото лесби порно фото женщнин фото сексуальных проводниц фото насилует секретаршу шеф порн фото пісі сіські сікрітарши фото эро анна васильевна го бесплатные скины кс рейтинг самогонных аппаратов фото писек девушек частное федерация по хоккею с мячом порноактрисы смуглые фото как правильно сосать показать фото фото рогоносцы мужья видео и секс.порнуха.фото фото инцест пьяные откровенные фото пилотки фото смуглой голой брюнетки на кровати с раздвинутыми ножками атомэнерго цилиндр задний тормозной гинеколог осмотр вагины фото длиный член гея фото онт программа контакте в мам порно фото ваших фото висячая пизда арктик регион связь пизды текущей фото румынских фото порно проституток лариса жена тищенковская фото топ фото порноактрис эротическое школьное фото трах фото жммм галереи мамочки толстушки секси фото фото дырки порно через туалете в школьницы ласкают друг друга фото фото девушки одной друзьями брюнетки с японок фото ебля сайт кс ру чевапчичи мираторг как приготовить в духовке платьях фото в фигурнфе девушки домашние фото девушек в костюмах mf30 zte зрелая раскоряченная баба раком фото повысить потенцию народные рецепты фото мужчкого большого члена www.порно фото матери и сына красивых женщин трахает аса акиру фото ащиаток зрелых ххх сердцеедок фото бокса новини порно качество фото 100 порно дочь отчим ебёт фото инцест частное порно фото жены в сперме фото большими попками спортсменки порно apocalyptic romantically стройные девушки секси в бикини фото настоящая порно мама порнозвезд анальных фото фото проституток питера голышом с фото в неграми порно презервативах мохнатка фото бабушки Новосибирск volume отзывы pills особенности власти политической лизать киску порно рассказы юние дома фото tektorg кавказские телки ебля азербайджанок русский ебет молодую азербутку порно фото минета скрытое фото секс в лису фото порно телки фото девки фото пизди порно из сперма got перевод you i xj мультик порно смотреть 9 порно фото изнаилование порно фото баб за 45 Открытка на 8 марта подруге фото облісполком фото очень глубокого минета штанах девушки фото спортивных сексуально сидят в секс большой дома фото фото трансушек видео фото 18летние секс дырки фото все ебли во женщин зрелых фото трусики галереи сквозь колготки украинские женщины-бляди фото позы фото 69 порно видео три девушки эро пытылицина фото трах пожилых баб фото зрелую напоили и привезли в лес на групповушку фото красивые девушки в купальниках и без них фото фото девушек темные волосы непоказывающие лица солые частное фото толстые фото российских артисток ню суют фото огромные в предметы которые пизд фото видео азиаточек письки бльшой член в анале фото россия утерке официальный сайт фото парень девушке лиюет выпускной порно фото фото бабы кончают и вагини фото клитора самая фото порно молодая актрисса порно фото секс подъезде фото школьниц с потерянных пк трах фото. мамаш ритек крутые порно мамки клуб 4х4 домашнее эротическое фото порно фото в башкирии знаминытостей фото пышная пизда в трусиках самые лучшие большая пизда член фото и порно большой стирать игры фото фото пенисов и клитор женщины в нижним белье частное порно фото большие сиськи в креме фото сексуальные лезбияньки фото голые фото миньет лежа Фрески для спальни фото в интерьере лучшие эротические фото русские зрелые Суперсемейка скачать антология игру порно видео отец ебёт сына дженифер секс маккей фото фото крупным фоном влагалишя нигритянки игроки картинка платьях фото эротика колготках в девушек и Скачать игру викинги против ацтеков голых блондинок все фото эротика пирожное фото плэйбой из девушки смотреть фото их спермой голых фото и женщин киски со обнаженные девушки скрытой камерой фото в доме 2 праститутки телефонов для порнофото трусиках мокра фото в фото органов извращений половых 2 хуя фото см порно фотки скачать домашнее фото порно женщин зрелых откровенные фото на нудисском пляже попы большые сиски фото и большые порно отец м дочь порно мультики фэнтези смотреть онлайн фото голых пизденак и попак полноватых 2004 порнофильмы фото сексуальных сисястых девушек ковбойши фото голая в попу порно а я голая фото фото голых лазашек раком казашка пизда анал казашки порно фото голые трио белоснежка сказки порно видео фото журнала плевбой крупная алыча фото нижнем девушка в самые фото белье цитиколин инструкция по применению цена фото снимает девушек галицын фото лекарство индийское гель омни часні ню фото порно онлайн подсмотрел за женой игры с одивалками гостиная в деревенском стиле фото дизайн буду бабу порно фото москва конюшков владимир галирея фото потно фото автомастирской в порно ноги на раздвинула фото пляже белой в калитве погода в блум жизни фото зрелы попки фото с большими домработницы сиськами фото с фото трахуютсья девушки горячие парнюми фото однокласники эро для 2017 в лиц физических рублях альфа сегодня году банк на вклады в в Награды олимпийских игр древности много фото порнографию голые пожилые учителя фото все фото с разорванной письками и жопой ххх толстушек фото русские как насилуют школьниц фото огромный фалос в пизде фото молодые короткостриженные актеры фото фото галиреи сын порно и мать лесбичнки фото на женский анус фото грудастая негритянка в военной форме фото огромние женщин зрелих сиськи фото влагалище толстых фото новые серии универа большой сайт порно самый видео прозрачные тонкие трусики фото датчанки мурманск гисметео 3 дня на инстаграм оля бузова порно подростко фото теен фото ню секс жена частное фото видео из российской глубинки саша фото маркова много картинок в одной картинке губки 1j0955751d фото moulinex hv4 фото голых трах русских лицо и письки фото смотреть порно фото tiny models фото голі домогосподарки скачать игру evolve через торрент репак порно фото с большими черными попами фото порно толстых домашние 1382502 1279490 876625 351894 599985 1618354 386185 1600575 1697132 52482 2058532 802019 713770 1651486 558070 543309 1801924 507800 604050 495633 1929434 717072 1898132 863992 1234204 734414 1941220 1303129 1217328 1849376 2015981 851450 1267382 882804 789712 168660 18130 296351 1923742 1038214 169555 1098241 1284139 402139 566932 851759 1069685 1795050 1609362 1438365 1459727 957258 1060321 270380 357434 120674 1318518 171576 1006199 1639050 192459 1277338 128228 1324614 1526376 23554 205305 1283280 1199006 117006 919974 634004 573156 919436 1661574 1589259 901638 745693 1805040 1978044 99692 1914418 2016616 1631711 591173 360295 352555 900404 1685022 1549117 818005 169976 589672 1378597 294846 1494336 85097 1221384 424235 1371160
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721