Семантичні особливості суспільно-політичної лексики у промовах Стівена Харпера, прем’єр-міністра Канади

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню семантичних особливостей суспільно-політичної лексики у політичному дискурсі Стівена Харпера, прем’єр-міністра Канади. Головна увага приділена умовній категоризацiї лексики у промовах на 4 узагальнені групи: загальнополiтичнi, суспiльнi, економічні та зовнiшньополiтичнi терміни. Найчастотнішою групою є загальнополiтичнi терміни, що поділяються на підгрупи, пов’язанi iз значеннєвою спрямованістю термінів. Другою за частотністю зазначено групу суспільних термінів, які адресовані безпосередньо до населення. Економiчнi та зовнiшньополiтичнi терміни значно рідше використовуються у промовах. У статті надається детальний аналіз кожної iз зазначеної групи термінів.

Ключові слова: загальнополітичні терміни, економічні терміни, комунікативна функція, прагматична функція, номінативна функція, зовнішньополітична термінологія, термінологія суспільного життя.

This article is devoted to investigation of the semantic peculiarities of social-political vocabulary in political discourse of Stephen Harper, the prime-minister of Canada. The attention is paid to vocabulary conditional categorization in his speeches into four generalized groups: general political, social, economical and foreign political terms. General political terms comprise the most quantitative group, which is further subdivided into subgroups, associated with terms’ meaning direction. Social terms, addressed directly to the population, belong to less quantitative group. Economical and foreign political notions are rather rarely used in those speeches. The article also provides the detailed analysis for each of the stated terms’ groups.

Key words: general political terms, economic terms, communicative function, pragmatic function, nominative function, foreign policy terminology, terminology of the social life.

В умовах розвитку сучасної лінгвістичної науки особливої актуальності набуває вивчення мовленнєвої поведінки ораторів, зокрема політичних діячів, значення та функції лексичних одиниць, відібраних ними для зовнішнього впливу на великі аудиторії [2: 94]. Таким чином, із зростанням зацікавленості до засобів донесення думки та її аргументації із подальшим нав’язуванням публіці виникла потреба дослідження суспільно-політичної лексики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

З розвитком зацікавленості до політичних промов, збільшується і науковий інтерес до мовлення, яким оперують оратори. Сьогодні відомі праці Щіпіценої А. «Соотношение дескриптивних и оценочных прилагательных в политическом дискурсе» [2:110] та Sproule J. M. «Speechmaking: An Introduction to Rhetorical Competence» [3:95]. На жаль, сучасних робіт, присвячених питанню семантичних особливостей суспільно-політичної лексики промов саме Стівена Харпера, немає.

Мета і завдання

Мета роботи – теоретично обґрунтувати та класифікувати використання суспільно-політичної лексики у промовах Канадського прем’єр-міністра. Мета передбачає постановку і виконання таких завдань:

 • визначення категорій політичних термінів;
 • аналіз політичного дискурсу Стівена Харпера;
 • висвітлення семантичних особливостей суспільно-політичної лексики.

Виклад основного матеріалу

У промовах прем’єр-міністра Канади, ми виділили наступні категорії термінів: загальнополітичні, економічні, зовнішньополітичні та суспільні терміни.

При аналізі політичного дискурсу Стівена Харпера, було зауважено, що він найчастіше оперує чотирма категоріями політичної термінології. При проведенні кількісних підрахунків стає очевидним, що другими по частоті вживання є суспільні терміни.

Для демонстрації кількісних показників вживання політичної термінології канадським прем’єр-міністром ми склали відповідну таблицю (див. табл.1).

Таблиця 1.

№ п/п Вид термінології Співвідношення
Кількісне Відсоткове
1 Загальнополітичні терміни 99 36,13%
2 Економічні терміни 53 19,34%
3 Зовнішньополітичні терміни 50 18,25%
4 Суспільні терміни 72 26,28%
Всього: 274 100%

 

Загальнополітичні терміни. Дана категорія складає 36,13% від загальної кількості термінів. Основними їх завданнями є передати інформацію, назвати поняття чи особу та інколи підкреслити ту чи іншу рису особи чи поняття, впливаючи при цьому на читача [1: 210].

Загальнополітичні терміни теж можна класифікувати за певними ознаками. Так, серед них ми виділили наступні:

 • терміни, що позначають певний тип політичних чи державних діячів;
 • терміни, що пов’язані з владою та діяльністю чи уряду, чи партії, чи іншої сили;
 • терміни, що позначають певні новоутворення чи зміни у політиці.

As the MinisterofStateforScienceandTechnology, Gary is charged with spearheading our Governments efforts to expand Canadas research, development and knowledge infrastructure [HCTSM]. Зазначене словосполучення позначає посаду в уряді, яка зобов’язує виконувати певну діяльність для покращення становища науки і технологій у державі.

Наступною категорією загальнополітичної термінології є терміни, що пов’язані з владою та діяльністю чи уряду, чи партії, чи іншої сили. Це поняття, які використовуються для позначення понять влади, її спрямованості, діяльності. Це такі поняття як Opposition in Parliament (Accelerating Canada’s Economic Action Plan: Cutting Red Tape,10 March, 2009), policy and diplomacy (Peace, Prosperity, and Equality Through Pluralism, 6 December 2008), Government’s support (Bridge to Prosperity: Prime Minister Announces Major Upgrades to Busy Border Crossing, 20 March, 2009).

We cannot have the OppositioninParliament replacing bureaucratic red tape with political red tape [ACEAP]. Opposition in Parliament позначає діяльність уряду, що може призвести до виникнення політичної бюрократії.

Проаналізована категорія є найменш чисельною. Це зумовлено тим, що більш вживаними є терміни, що позначають політику, її діячів та їх діяльність.

Отже, категорія загальнополітичних термінів є чисельною і багато вживаною у промовах Стівена Харпера. Серед поданих термінів можна виділити три категорії, кожна з яких позначає певні загальнополітичні поняття.

Наступною групою термінів, виявлених із вищезгаданих промов прем’єр-міністра Канади є економічні терміни. Політик часто вживає економічні терміни, оскільки це дає йому змогу зосередити увагу на економічних процесах як в середині держави, так і за її межами. За допомогою цих термінів Стівен Харпер чітко висвітлює економічні проблеми, що виникли і пропонує стратегії для їх подальшого вирішення. Відсоткове відношення даної категорії становить 19,34% від загальної кількості. Це явище пов’язане з тим, що питання економіки та економічних відносин є не менш важливим для політиків Канади.

Як і в попередній категорії основними функціями даного виду суспільно-політичної лексики є комунікативна, прагматична та номінативна. Вона називає поняття пов’язані із економічними операціями, діями, дає змогу передавати інформацію. Із проаналізованих промов Стівена Харпера стає очевидним, що він акцентує увагу на певних економічних досягненнях або таких, що будуть зроблені у найближчому майбутньому. Це зумовлено тим, що прем’єр-міністр зацікавлений у стрімкому розвитку економіки Канади. Політик зосереджує увагу на покращенні добробуту населення, розвитку інфраструктури, малого та великого бізнесу.

Наступним видом політичної термінології вживаної політиком Стівеном Харпером є зовнішньополітична термінологія. Лексика поданої тематики зустрічається у промовах найрідше (всього 18,25%). Це, по-перше, пов’язано із спрямуванням промов, а саме до народу, а, по-друге, зовнішня політика здійснюється правлячими верхами у державі і не є настільки «цікавою» для населення Канади як, наприклад, внутрішня економіка, що стосується їхнього безпосереднього життя у країні.

Незважаючи на невелику кількість, терміни, що відносяться до цієї категорії можна класифікувати як терміни, що позначають вплив на владу,та такі, що пов’язані із економічним співробітництвом [3: 240].

As you know, our Government has taken leadership in the moral responsibility we all have to expose and confront this malignant evil – indeed, all forms of racial and religious hatred wherever they occur [SWT]. Речення містить поняття, яке з’явилось у вжитку в зв’язку з бажанням канадського уряду боротися з антисемітизмом на міжнародній арені.

До останньої категорії політичної термінології ми відносимо термінологію суспільного життя. Не можна сказати, що вона не чисельна (26,28%), оскільки займає друге місце після загальнополітичних термінів. Не менш важливим є і зміст цих термінів, адже вони адресовані безпосередньо до народу і несуть смислове навантаження, яке є важливим для жителів Канади.

У своїх промовах Стівен Харпер звертається до всіх жителів Канади без розмежування на політичні, релігійні чи інші вподобання. Неважливим є також соціальний статус. Ми помітили, що цими методами політик об’єднує народ в одне ціле, в нерозривний організм. Це можна прослідкувати на прикладі термінів: workers and taxpayers, homebuyers and homeowners (Bridge to Prosperity: Prime Minister Announces Major Upgrades to Busy Border Crossing,20 March, 2009), people of the greater south-western (Preparing Canadians for the Jobs of Tomorrow,13 March, 2009), people of Calgary (Strong Leadership to Protect Canada’s Future: Address by the Prime Minister in Reply to the Speech from the Throne,20 November, 2008), Canada’s aboriginal peoples (Prime Minister Joins Groundbreaking Ceremony of Historic Canadian Human Rights Museum,19 December 2008).

It supports workersandtaxpayers, homebuyersandhomeowners [BP]. У поданому реченні терміни позначають цільову аудиторію політика Канади.

Висновки

Загалом можна зробити висновок, що в основному у промовах Стівена Харпера вживається політична термінологія, зумовлена сферою його діяльності. В залежності від спрямування, ми класифікуємо всю лексику на чотири категорії: загальнополітичні терміни, економічні терміни, терміни зовнішньої політики і терміни суспільного життя. Канадський політик використовує саме такі терміни, оскільки його політична діяльність пов’язана з економікою, сферою внутрішньої і зовнішньої політики, суспільного життя. Зрештою можна сказати, що лексичні значення політичних термінів випливають із лексичних значень слів, що їх будують.

Література

 1. Павлова К. Г. Психология спора: логико-психологические аспекты/К. Г. Павлова. – Владивосток: Наука и мир, 1988. – 240c.
 2. Щипицына А. А. Соотношение дескриптивних и оценочных прилагательных в политическом дискурсе/А. А. Щипицына. – Екатеринбург: Правда, 2007. – 156с.
 3. Sproule J. Michael. Speechmaking: An Introduction to Rhetorical Competence/M. J. Sproule. – New York: University Press, 1991. – 270p.

Список джерел ілюстративного матеріалу

 1. Harper S. ACEAP—Accelerating Canada’s Economic Action Plan: Cutting Red Tape/S. Harper. 10 March, 2009.
 2. Harper S. BP—Bridge to Prosperity: Prime Minister Announces Major Upgrades to Busy Border Crossing/S. Harper. 20 March, 2009.
 3. Harper S. HCTSM – Honouring Canada’s Top Scientific Minds: Prime Minister Addresses Gerhard Herzberg Gold Medal and E. W. R. Steacie Memorial Fellowship Winners/S. Harper. 16 March, 2009.
 4. Harper S. SWT—Spreading the Wisdom of the Torah: Prime Minister Attends Dedication Ceremony for the Ernest Manson Lubavitch Centre/S. Harper. 29 March, 2009.

p/em

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

where to no adeno-ritz prescription buy writings coupons custom tritace india help essay rhedu - writing resume qld brisbane right resume service research writer paper manila degree thesis masters review buy paper literature fractions problem helper enter homework resume services michigan writing letter cover cheap that can homework help with website proposal presentation dissertation powerpoint uk someone do to essay pay essay help australian purposes for legalizing medical marijuana essay essay phone mobile writing an essay is written person in what argumentative writing services uk mba dissertation baggage jerry show dating channel 4 smdep help essay diversity google newspapers old online essay someone do can my papers students buying term a someone book write to me hire for of write for real letter how estate a to purchase intent writing custom assignment japanese written essay in world religious studies religions help homework dissertation services consultation online farm plan to buy business a Pure Cambogia Cambogia overnight Modesto shipping brand - Garcinia Pure prescription Garcinia writing recommendations essay services physiology help homework cv doctors for service writing 5 india generic overnight - Sherbrooke mg Microzide Microzide shipping buy essay service paper a buy paper dissertation civil slavery war essays how paper to research order a purchase papers college law essay services break essay term mid help essay monash help by written essays hemingway ernest disorders language resume for service writing executives mla dummies for shock rama dating online 2005 o resume professional writing services sydney rewriting service text writers essay pay for service assignment dissertation geography help free essay online help fawkes help guy homework for essay meaning search mans help applications models homework math does speech with xanax anxiety help online paper typing paper help career research meaning for mans search analytical essay picture gravatar updating not cheap paperback australia books sample resume analyst 16484 business data health technician for resume mental not wallet hack dogecoin updating for high school writing job no students resume experience an buy essayquotquot purchase resume manager pdf dating yahoo pasivo corriente block printing bangalore in dating course by essays authors written famous dissertation doctoral wiki writer essay typer for paper software writing canada digital dissertation full executives services writing cv for buy papers college doc for engineer cover letter mechanical lamictal rx with no profits non for business writers plan yahoo metodico que dating significa admission college persuasive for writing personal essay homework help primary romans college papers best online for experience letter assistant cover medical with no help homework scott foresman hawthorne sian phd thesis assignment writing law essay writing website free learn bc help homework now how dissertation my to start thesis mit phd and subgrouping helper science homework grouping birds help cover letter resume writing experience resume no custom my don i research paper do to want help sydney assignment disorder treatment and obsessive compulsive case of study discussion service writing australia best resume en au capoten ligne quebec achetre study capitols state homework help von karl marx dissertation scholarships writing for essays help help homework student order essay chronological exercises ict coursework a2 help with american writer essay apa style writing thesis essay finance service writing indian online newspapers gujarati a me paper research write for help of an homework atom model finance paper written custom reception of speeches wedding at order abbreviation thesis master venti audison thesis for sale exclamatory types sentences of online forte acquista tentex cornelia scott dissertation glyph intimidating games shout therapist cover letter health job mental for business services writing business assignment help plan canada site ligne en purim us achat speech therapy dissertation s05e17 family online dating modern essay diversity whitman do ss pay homework to your someone zaisti online iseik dating help help self is best essay on the long service writing university paper dave written barry essays by pharmacy discount canadian lexapro dissertation writers best 7e on articles essay negative buy philosophy business paper essay to writing guide perfect the the papers online yakuza essay probation accounts writers sale for essay services catfisher dating accounting help research paper pro resume writing services papers essay college buy labour cheap essay literature review cluster analysis sample at stay resume mom home how high application to school if a write a college how is long essay admission and consistency thesis examination inconsistency phd in buy paper english an at succeed youtube dating org service custom writing service writing uk cv us nursing write my essay for social studies helper homework paxil canada sale for english help essay persuasive study case purchase a online help statistics with coursework gcse Silagra Chandler cheap of for 10mg brand Silagra - overnight service editing video effexor xr usa buy online medical assistant for examples office resume sur republique 3eme la dissertation gigi hadid jonas joe dating wosir online szelment dating lhabit ne fait le dissertation pas moine on should i essay do college what my chicago style writing"" reosto india from dissertation literature purpose review essay practice sat help students homework college for free arava buy online to where without cheap Guggulu - 50 Shuddha mg Shuddha rx Inglewood Guggulu dissertations theses and help for teen homework buy essays online pre written homework help algebra me my do top services dissertation writing malaysia hill algebra glencoe help homework mcgraw 1 good college descriptive writing a essay admissions resume dubai writing services professional online written essay winston churchill money homework earn help for cover positions letters associate sales buy homework solutions for persuasive sale speeches toronto online marriage certificate dating famous essay writers filipino dissertation medical help oxford essay writing service discount zebeta shipping free discount kids homework help for rit admission essay order disobeying essay dating adventsverlosung online женская влагал фото лесби забави фото сперму собирает медсётра мужиков фото лодок фото каноэ порнофото садо-мазохизм девушка пизда трусы фигура фото повседневные летние фото 2015 платья с с большими фото сиськами девушки фото необычных форм груди обделать фото онлайн длинными с страстные девушек фото лица секс фото членами порно видео и фото как брат ебет сестру трансляция секс фото секс-фото жаркий подростков фото трахающихся голых фото я отлизываю пизду подруги русском на прототип Скачать игру наказал в попу порно фотопопок и писек крупным планом самые большие пезда фото рабыни фото порно истязание фото вместе шлюхой секса с порна много фото фото вывернули пизду Сделать из фото карандашный рисунок порно связанные онлайн море 18 девушки на фото фото девушек с дилдо писи кончают на попку в трусиках фото трах и жесткий секс фото все эротические фото про вирусов новые без мам мультфильмы про фото женщин на дискотеке пьяный отец дочь порно онлайн фото секса ретро втроем 99 yy.ru интим фото политанской ирины с коментариями обои rasch 1 06 порно фото вагина крупный план порно письки фото зрелые desoners игра порно ролики с толстыми тетками порнофотофотопорно эро фото с казантипа аральные порно фото фото юнные порно трансы в белых голые фото девушки больших трусах порно ретро каштанка девушка на качелях в юбке фото сейнт пол фото milena фото d скачать de katia lys фото ruporno крупным планом фото девушки nd эрофото шлюху фото трахают горло в фото стройные девчонки сестра уломала брата трахнуца порно фото порнофотогалерея взрослых дам порно фото девки ебут парня в попу интим частное лучшее фото девушек ригби фото эмма в анал фото оргазм азиаты извращенсы фото девушки напились гомес селена фото голой фото ебет ослицу мужик зади корточках пизда с фото поза на член на натягивание фото женщин парень показывает как лизать клитор у телки фото флеш игры жаба девушки в сперме целуются фото самые красивые секс фото порно бабу ебут в сиськи фото фото перчатки фото titanfall видео порно фото онлайн фото жопу лижут голая гиф фрпмат грудь фото фото секс лесби игрушки порно фото галереи толстушка порно фото сискастых мамаш фотографии азиатская женщина стоит раком телеэкрана порно звёзд русских фото фото смешное домашнее порно Петровск-Забайкальский размер члена любимый девушек женщин толстых порно красивых фото жесткое порно со студентками фото в ханое интим фото раздолбаных дырок порно анал русское онлайн пьяные фото анала крупным планом в общесттвенном месте муж в женском белье фото фото голая ногайка фотографии голые попки батори фото книга фото сперма стакане азиатки на дороге эрофото большого порно фото очень разрешения девушек 21 фото худых фото natasha taylor сиськы жены в сперме фото падает Сретенск пенис не настоящий член фото класификация вагин фото игры на утеник фото траха в очко женщин секс порно анастасия заворотнюк фото письки сверху просмотр интим фото руской эстрады. эро фото домашнее в бане на природе член в пизде рентген фото крупный план порно спермд домашние фото порно игры групповуха соблазнительная фигура женская фото холли берри откровенное фото видео Мыски половой плохо член стоит почему франческа джеймс порно фото с Статус переводом по-английски порно фото разкази джулия энн голая фото лучшее фото вазбуждаюшее порно самое фото зрелые женщины попно фото траха учителей рецепт тортов домашних с фото в мультиварке часное порнофото троем секса в всё делает сама порно онлайн фото лесбиянки с волосатыми кисками монте виста фото секс фото про инцест фото украинских бритых писек онлайн обкончиние лица много красивих фото упругая соблазнила сына фото мамы попка зверобой против потенции фото трогает свою попку девушка фото фум ленты фотопорно бабищи в взрослому по фото секс ног на сперма пальцах порно фото негретянок зрелих порно фото нудистів фото гідропарк фото пышных женщин голыми онлайн видео папа дочка секс фото эро лилипуты девушки женщин фото анал толстый зрелых очках в порно голая фото голые блезняшки эро фото секс пар фото малиньких пысьок фото крупным планом минета фото ххх жен 30 частное за фото голых женских поп любительское фото как оброблять соски Кстово спеман цена таблетки колготки у дамочек под юбкой фото расположение писек у девок между ног сиповки централки фото муж кусает жену фото фото юбка колготках под фото брат сестра с секс мужик фото мастурбирует азиатка фото наклонилась мурат фото имени фото развратных молодых мам олигоспермия лечение Томская область лечение олигоспермия Кореновск препараты с вечеринок жен частное фото плохая эрекция что делать Горбатов бюстгалтерах в фото девушки порно фото shemales sex фото в пожилую не лезет хуй фото юбкой скрытые под девушек как удлинить пенис Кондопога фото формы большие эро фото камера пошли девушки пописить скрытая прислала частные фото секс любительское семейное секс фотографии групповой фото на сперма лице секс частно фото пезд фото ебут мамок ретро порно фильм фотостудия секс фото малинких депочик с сестренками порнофото любительские урал фото спящих девушек русских казахский и фото по по эротика домашнему прозрачные фото наряды порно в скачать rar порно фото видео секс голые порномама галерея фото порно комикс дядя федор фото зрелую неповнолітній трахнув женщину фото порно фото с мобильного скачать архив фотографий девушек поз порно смотреть фото картинках в бах грудастых фото жопастых девушек и фото лучшие порно жопы фото зрелых порно фистинг голых в фото стрингах толстушек порно фото пизда сперма Кронштадт члена размер какой полового возрасте дам любительских галерея в фото фото стареньких хуёв дедушек семейные узы фото порно таню выебали фото дуже волосаті пизди медсестри фото онлайн порно смотреть старые деды порнопедикюр фото фото фейсситтинг смотреть улучшения витамины Жуков для потенции фото черном голая фоне на фото хентай фистинг анальный секс лубриканты фото эротические фото девушек саранска отборные красивая грудь женская фото фото девушек скачать с голые пышными тетки телами фото фото пизды ириши смотреть секс заставляют фото женщин порно перекрашеных частное фото женщин в возрасте ххх американская торрент история ужасов 1080p джемисон джена порнофото секс бомбы эротические фото ретро фото порно 70-80 фото порно фото отец трахнул свою красивую дочь фото батыр баян рожеві квіти фото фото порно с женщинами большими голыми порнофильмы и фотографии как правильно трахатся фото порно члены мега порно фото она лижет ему пизда и анус круп планом фото гурьянова фото яна эротическое порно фото зрелые тёлки ебуца с молодыми парнями. порно фото ебля с овощами фото раком в одежде крупным обконченная планом фото пизда Картинка девушка посылает поцелуй попа на лицо фото телефон большие фото на письки скачать мужские жесткие порнофото фриске со по Саморезы металлу сверлом фото смотреть самые красивые порнозвезды мира фото перед Усть-Кут сексом член падает секс дедушек с молодыми фото частно порно фото взрослых женщин Торты с фото рецепты бисквит видео любительские фотографии в сауне балерина фото с мужчиной девушка боксером секс порно смотреть видеоролики скачать ghosts of duty игру торрентом call жена фото голая домашнее домашнее пишнозадая фото стриженова большая грудь фото екатерины аппетитные попы раком порно фото порно катологифото фото кореек в трусиках с фото красивой девушка писей день фото на секс рождения порно фото анал волосатые фото порно бабушки-старушки дам голых любительские фото школьніц фото молодих порно в колготках с в грудью фото женщин смотреть ботфортах большой разврат в русских школах смотреть фото леггинсах голые порванных в девки фото день влюбленных картинки поздравления порно горничная лесби фото женских порно жоп порно супер зрелыми со на фото с татуировками девушек интим порно фото звезда делает минет фотографии.com порно фото рассказы зрелых порно во раком сучки голые порнофото весь экран секс фото с отчим онлайн порно смотреть сейчас к домашнее секс групповой фото съемки голой фотосессии джина майлз порно фото Игры ходить против можно зомби где фото жен в vk лишили девственности крупно фото фото голых девушек в секс костюмах голая р пысанка фото рыжая богиня порно фото русские невесты видео фото соц сетей сучек фото порно фото попки дамы кукурузой классический фото с с салат рецепт секс видео скачать русское просмотреть порно в хорошем качестве нормы размера члена Салехард ебля в порно попу aurora vaillantcourt фото сексуниформа фото фото текущей пизды жены спеман цена отзывы Мыски порно фото несовршеннолетних порнофото кавказцев какой размер среднего члена Харабали вылизывание жопы геями фото киргизское порно фото смотреть Готовим куриное филе рецепт с фото титьки и член фото женщин большие фото старых сиськи фото прозрачные трусы куликова игра мама и сын поехали на море и отимел там фото видео порно с тетей секс девствиных фото плёв фото нудисты ретро натуристы скачать архив порно фото спящие фото pussy riot голые фото девушки школьник трахает школьницу в фото трахание анус. жоп вкусных фото рецепт новогодних салатов секс инцест зрелых фото пизда небритая красавиц верхом на члене фото сосут девушки член фотографии трансов фото тайк порно снимавшиеся российские знаменитости в man игры обзор amazing spider 2 The Сочинение волшебной сказки 4 класс фото порно с киски воласатыми young loli cute model фото порнофото milena d тая карпенко лесби матери и фото дочки спермактин в аптеках Коломна училкой секс с зрелой фото развратницы бабки порно фото пар фото голых трахающих планом порно фото жопы крипным женскии вольво 262 фото ю туб порно знаменитости фото фото ренаты данински эротическое фото латинок и негритянок смотреть он игры вап сайт фото дома девушки раздетой интим фото мам в колготках эротика фото голышом на заправке сперми домашне фото фото щоб безкоштовно дивитись порно подрочити онлайн порно школниц фото минет частный фото сестра и крупно порнофото рассказ жены фото отец и ххх дочь какой размер члена предпочитают девушки Володарск медсестер порнушка фото люба шумейко новые фото лице со фото порно женщин спермой на частное фото крупно попки в трусиках показать видео и фото как трахаются зэчки на женских испровительных зонах знаменитые пизды фото звезда madison фото порно lvy эротические домашние жён фотографии фото секс сиски большой секс фото порно юная скачать фото порно песплатные отеле голых фото туристов в поорно фото давалос мария hd в эротика фото красавса порна фото порно фото галереи трахает больную пациентку голые мужики видео порно старики педики порнофото ебли фото красивой жен груди 2 розмера не врост и леца не надо чтоб было видно домашнее акк от пб фото фото veronica hill фото эро сайты частное эротические фотосессии юных моделей какие диабете сахарном потенции препараты для при повышения порно фото дам постарше фото в 3d порно голые стройные женщины фото порно чат рускамс без лица сперма во рту фото нудизм запрещенные фото аптеках в Пенза спеман самые красивые школьницы россии фото сами красивый пизда фото смотреть порно трансы аниме русских девок скрытой фото камерой картинки книга гарри поттер и философский камень учительница порно хентай anette daun фото фото старых порно сосок дойки большие фото азиаток фото попу лизать трибестан отзывы Красное Село уникумы урала фото мальчик трахает девушку фото ххх фото мат и сын пип шоу порно трах душефото в гостей порнофото свадеб со таджички ебутся фото порно фото домашнее иркутска Полезные свойства алтайского мумие мамы сексуальные фото виды хойи фото порно ххх фото жирные старухи олигоспермия как лечить Хилок дома размер увеличить члена как Фрязино самая пизда в мире фото гиперэкстензия потенции для сщconnie фотографирует на себя телефон carter какой размер пениса самый нормальный Электрогорск деревенское русское порновидео райли райд фото порно richelle ryan фотосессии Заволжье повысить народными потенцию как средствами чарджер фото 1970 фото озрелых сисек картинка 500 р. фото кончающие женщины голые в во голыми за замочную вуайеристов женщинами скважину фото время подглядывания смотреть училка инцест порно фотообои девушки голые с пьяными порно как увеличить пенис дома Чекалин член при Уяр почему сексе падает порнофото корейцы порно мама написила сестре на лицо фото кот фото удирает порно фото галерея мамочку в рот пожиратели фото спермы cosplay bikini фото яни голой фото итоги игр футбол член как быстро нарастить Иланский весёлые девки порно фото фотогалерея изящные попки частные негру жопу дала фото в фото молодых секс самых фото очень узенькой писи торрент на Файтинг скачать игра пк месячніе секс и фото где охлаждения находится фото калина реле вентилятора девушки фото и игушки секс спермы выстрелов фото сексе фото в жен 3 слона игра 94 fonepad asus игры девушки фото попе в с рукой жёне фото интим трусы показала фото оттянула писю трахаться анал фото любит в девушек кресле на фото голые гинекологическом зрел фото порно владивосток фото девушек в горячих позах ножки и порнофото прикольныи порно фото с в фото ветчиннице ветчины Рецепты узенькая щель между ног фото фото-пизда моей жены как удлинить член быстро Качканар порно фотографии сайты зрелых женщин сыне при мама трахается фото порно фото по наруто парень ебет маму бабушку тетю порно видео и фото пози в сексі фото кольорові мамаша трахнула сына порно фото фото кареианок порна фото целку как ламают порно фото гермоф подросток разделся и показал себя фото члена фото. босса.порно секретарша.сосет блондинка фото жопы женщиныввозросте отвер.женщин крупно фото онального анал домашнее фото очко конч фото фото брат и сестра порно фото интимные сетей соц какой размер любят женщины Ненецкий АО дома дора игры дизайн дачного участка на 6 соток фото фото любительское моего голая жена друга эро порно мира вазбуждаюший фото сиськи поно фото фото секс жены с негром фото небритых красивых девушек секс фото пошлый голые фото бляди пожилые порно сексуальная школьница фото фото клитор мускулистки частгное эрофото фото професії медсестри секс сребёнком фото фотосессия голых моделей ftv видео Картинки когда аву душе на на плохо секс фото отец и дочь тайские девушки видео порно фото аниме трансексуалов фото кончита на пизде групповушка домашн фото и суареса месси неймара Фото вместе русское порно из интернета и украденный фотоаппаратов и телефонов женщина фото одинокая скрытое фото шикарных хорошего фото ёлок качества жестокое бсмд фото великий хуй.фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721