Семантичні особливості суспільно-політичної лексики у промовах Стівена Харпера, прем’єр-міністра Канади

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню семантичних особливостей суспільно-політичної лексики у політичному дискурсі Стівена Харпера, прем’єр-міністра Канади. Головна увага приділена умовній категоризацiї лексики у промовах на 4 узагальнені групи: загальнополiтичнi, суспiльнi, економічні та зовнiшньополiтичнi терміни. Найчастотнішою групою є загальнополiтичнi терміни, що поділяються на підгрупи, пов’язанi iз значеннєвою спрямованістю термінів. Другою за частотністю зазначено групу суспільних термінів, які адресовані безпосередньо до населення. Економiчнi та зовнiшньополiтичнi терміни значно рідше використовуються у промовах. У статті надається детальний аналіз кожної iз зазначеної групи термінів.

Ключові слова: загальнополітичні терміни, економічні терміни, комунікативна функція, прагматична функція, номінативна функція, зовнішньополітична термінологія, термінологія суспільного життя.

This article is devoted to investigation of the semantic peculiarities of social-political vocabulary in political discourse of Stephen Harper, the prime-minister of Canada. The attention is paid to vocabulary conditional categorization in his speeches into four generalized groups: general political, social, economical and foreign political terms. General political terms comprise the most quantitative group, which is further subdivided into subgroups, associated with terms’ meaning direction. Social terms, addressed directly to the population, belong to less quantitative group. Economical and foreign political notions are rather rarely used in those speeches. The article also provides the detailed analysis for each of the stated terms’ groups.

Key words: general political terms, economic terms, communicative function, pragmatic function, nominative function, foreign policy terminology, terminology of the social life.

В умовах розвитку сучасної лінгвістичної науки особливої актуальності набуває вивчення мовленнєвої поведінки ораторів, зокрема політичних діячів, значення та функції лексичних одиниць, відібраних ними для зовнішнього впливу на великі аудиторії [2: 94]. Таким чином, із зростанням зацікавленості до засобів донесення думки та її аргументації із подальшим нав’язуванням публіці виникла потреба дослідження суспільно-політичної лексики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

З розвитком зацікавленості до політичних промов, збільшується і науковий інтерес до мовлення, яким оперують оратори. Сьогодні відомі праці Щіпіценої А. «Соотношение дескриптивних и оценочных прилагательных в политическом дискурсе» [2:110] та Sproule J. M. «Speechmaking: An Introduction to Rhetorical Competence» [3:95]. На жаль, сучасних робіт, присвячених питанню семантичних особливостей суспільно-політичної лексики промов саме Стівена Харпера, немає.

Мета і завдання

Мета роботи – теоретично обґрунтувати та класифікувати використання суспільно-політичної лексики у промовах Канадського прем’єр-міністра. Мета передбачає постановку і виконання таких завдань:

 • визначення категорій політичних термінів;
 • аналіз політичного дискурсу Стівена Харпера;
 • висвітлення семантичних особливостей суспільно-політичної лексики.

Виклад основного матеріалу

У промовах прем’єр-міністра Канади, ми виділили наступні категорії термінів: загальнополітичні, економічні, зовнішньополітичні та суспільні терміни.

При аналізі політичного дискурсу Стівена Харпера, було зауважено, що він найчастіше оперує чотирма категоріями політичної термінології. При проведенні кількісних підрахунків стає очевидним, що другими по частоті вживання є суспільні терміни.

Для демонстрації кількісних показників вживання політичної термінології канадським прем’єр-міністром ми склали відповідну таблицю (див. табл.1).

Таблиця 1.

№ п/п Вид термінології Співвідношення
Кількісне Відсоткове
1 Загальнополітичні терміни 99 36,13%
2 Економічні терміни 53 19,34%
3 Зовнішньополітичні терміни 50 18,25%
4 Суспільні терміни 72 26,28%
Всього: 274 100%

 

Загальнополітичні терміни. Дана категорія складає 36,13% від загальної кількості термінів. Основними їх завданнями є передати інформацію, назвати поняття чи особу та інколи підкреслити ту чи іншу рису особи чи поняття, впливаючи при цьому на читача [1: 210].

Загальнополітичні терміни теж можна класифікувати за певними ознаками. Так, серед них ми виділили наступні:

 • терміни, що позначають певний тип політичних чи державних діячів;
 • терміни, що пов’язані з владою та діяльністю чи уряду, чи партії, чи іншої сили;
 • терміни, що позначають певні новоутворення чи зміни у політиці.

As the MinisterofStateforScienceandTechnology, Gary is charged with spearheading our Governments efforts to expand Canadas research, development and knowledge infrastructure [HCTSM]. Зазначене словосполучення позначає посаду в уряді, яка зобов’язує виконувати певну діяльність для покращення становища науки і технологій у державі.

Наступною категорією загальнополітичної термінології є терміни, що пов’язані з владою та діяльністю чи уряду, чи партії, чи іншої сили. Це поняття, які використовуються для позначення понять влади, її спрямованості, діяльності. Це такі поняття як Opposition in Parliament (Accelerating Canada’s Economic Action Plan: Cutting Red Tape,10 March, 2009), policy and diplomacy (Peace, Prosperity, and Equality Through Pluralism, 6 December 2008), Government’s support (Bridge to Prosperity: Prime Minister Announces Major Upgrades to Busy Border Crossing, 20 March, 2009).

We cannot have the OppositioninParliament replacing bureaucratic red tape with political red tape [ACEAP]. Opposition in Parliament позначає діяльність уряду, що може призвести до виникнення політичної бюрократії.

Проаналізована категорія є найменш чисельною. Це зумовлено тим, що більш вживаними є терміни, що позначають політику, її діячів та їх діяльність.

Отже, категорія загальнополітичних термінів є чисельною і багато вживаною у промовах Стівена Харпера. Серед поданих термінів можна виділити три категорії, кожна з яких позначає певні загальнополітичні поняття.

Наступною групою термінів, виявлених із вищезгаданих промов прем’єр-міністра Канади є економічні терміни. Політик часто вживає економічні терміни, оскільки це дає йому змогу зосередити увагу на економічних процесах як в середині держави, так і за її межами. За допомогою цих термінів Стівен Харпер чітко висвітлює економічні проблеми, що виникли і пропонує стратегії для їх подальшого вирішення. Відсоткове відношення даної категорії становить 19,34% від загальної кількості. Це явище пов’язане з тим, що питання економіки та економічних відносин є не менш важливим для політиків Канади.

Як і в попередній категорії основними функціями даного виду суспільно-політичної лексики є комунікативна, прагматична та номінативна. Вона називає поняття пов’язані із економічними операціями, діями, дає змогу передавати інформацію. Із проаналізованих промов Стівена Харпера стає очевидним, що він акцентує увагу на певних економічних досягненнях або таких, що будуть зроблені у найближчому майбутньому. Це зумовлено тим, що прем’єр-міністр зацікавлений у стрімкому розвитку економіки Канади. Політик зосереджує увагу на покращенні добробуту населення, розвитку інфраструктури, малого та великого бізнесу.

Наступним видом політичної термінології вживаної політиком Стівеном Харпером є зовнішньополітична термінологія. Лексика поданої тематики зустрічається у промовах найрідше (всього 18,25%). Це, по-перше, пов’язано із спрямуванням промов, а саме до народу, а, по-друге, зовнішня політика здійснюється правлячими верхами у державі і не є настільки «цікавою» для населення Канади як, наприклад, внутрішня економіка, що стосується їхнього безпосереднього життя у країні.

Незважаючи на невелику кількість, терміни, що відносяться до цієї категорії можна класифікувати як терміни, що позначають вплив на владу,та такі, що пов’язані із економічним співробітництвом [3: 240].

As you know, our Government has taken leadership in the moral responsibility we all have to expose and confront this malignant evil – indeed, all forms of racial and religious hatred wherever they occur [SWT]. Речення містить поняття, яке з’явилось у вжитку в зв’язку з бажанням канадського уряду боротися з антисемітизмом на міжнародній арені.

До останньої категорії політичної термінології ми відносимо термінологію суспільного життя. Не можна сказати, що вона не чисельна (26,28%), оскільки займає друге місце після загальнополітичних термінів. Не менш важливим є і зміст цих термінів, адже вони адресовані безпосередньо до народу і несуть смислове навантаження, яке є важливим для жителів Канади.

У своїх промовах Стівен Харпер звертається до всіх жителів Канади без розмежування на політичні, релігійні чи інші вподобання. Неважливим є також соціальний статус. Ми помітили, що цими методами політик об’єднує народ в одне ціле, в нерозривний організм. Це можна прослідкувати на прикладі термінів: workers and taxpayers, homebuyers and homeowners (Bridge to Prosperity: Prime Minister Announces Major Upgrades to Busy Border Crossing,20 March, 2009), people of the greater south-western (Preparing Canadians for the Jobs of Tomorrow,13 March, 2009), people of Calgary (Strong Leadership to Protect Canada’s Future: Address by the Prime Minister in Reply to the Speech from the Throne,20 November, 2008), Canada’s aboriginal peoples (Prime Minister Joins Groundbreaking Ceremony of Historic Canadian Human Rights Museum,19 December 2008).

It supports workersandtaxpayers, homebuyersandhomeowners [BP]. У поданому реченні терміни позначають цільову аудиторію політика Канади.

Висновки

Загалом можна зробити висновок, що в основному у промовах Стівена Харпера вживається політична термінологія, зумовлена сферою його діяльності. В залежності від спрямування, ми класифікуємо всю лексику на чотири категорії: загальнополітичні терміни, економічні терміни, терміни зовнішньої політики і терміни суспільного життя. Канадський політик використовує саме такі терміни, оскільки його політична діяльність пов’язана з економікою, сферою внутрішньої і зовнішньої політики, суспільного життя. Зрештою можна сказати, що лексичні значення політичних термінів випливають із лексичних значень слів, що їх будують.

Література

 1. Павлова К. Г. Психология спора: логико-психологические аспекты/К. Г. Павлова. – Владивосток: Наука и мир, 1988. – 240c.
 2. Щипицына А. А. Соотношение дескриптивних и оценочных прилагательных в политическом дискурсе/А. А. Щипицына. – Екатеринбург: Правда, 2007. – 156с.
 3. Sproule J. Michael. Speechmaking: An Introduction to Rhetorical Competence/M. J. Sproule. – New York: University Press, 1991. – 270p.

Список джерел ілюстративного матеріалу

 1. Harper S. ACEAP—Accelerating Canada’s Economic Action Plan: Cutting Red Tape/S. Harper. 10 March, 2009.
 2. Harper S. BP—Bridge to Prosperity: Prime Minister Announces Major Upgrades to Busy Border Crossing/S. Harper. 20 March, 2009.
 3. Harper S. HCTSM – Honouring Canada’s Top Scientific Minds: Prime Minister Addresses Gerhard Herzberg Gold Medal and E. W. R. Steacie Memorial Fellowship Winners/S. Harper. 16 March, 2009.
 4. Harper S. SWT—Spreading the Wisdom of the Torah: Prime Minister Attends Dedication Ceremony for the Ernest Manson Lubavitch Centre/S. Harper. 29 March, 2009.

p/em

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mba admission uf essay buy essay writing analysis a help rhetorical with a paper use term reason to service buy an by addison joseph essays written dissertation writing custom service economics online check essay 10 homework nbc helpline sale for mla papers outline disorders research on eating paper help sites essay companies writing on essay reviews definition definition essay chaos order movie review of my for math homework me do pay write my to thesis help essay center uwo help kansas homework learner focus help the assignment on canada creative programs writing undergraduate help homework world history of descriptive order essay help dissertation uk with economic help homework allkpop ji ceo dating hyo song website my paper do reviews for me future work thesis master my life essay of purchase viagra online female thesis anthropology buy for scholarships help essay custom essay blog grad help school essay application phd thesis spintronics operating on papers system professional in toronto plan business writers research write paper my write paper my crestor pharmacy canadian help with free essays for no sample with medical assistant experience for resume study anxiety disorders tina) and panic (anxiety case disorder major case depressive study Requip cheap hire we essay sample you why should help writing with nursing dissertation said edward summary essay states essay nephrotoxicity free editing services Lamprene Anaheim quick online Lamprene - acquisto homework java with help assignments help day remembrance homework of plan palay buy and sell business of power the presentation oleanna in accounting help homework letter for application experience medical representative without ontario service essay writing homework chegg refund help dating in rent gowns bangalore worker for health mental support personal statement cheap paper my me for term for do service essay edit free download dating magma grunt a team a to as book how dissertation your publish australian best writers essay you meeting sample for thank letter online Oxytrol linear regression homework help others helping on essay spioni elita online de dating filmul law writing service dissertation pay find write someone assignment and business school essays with help homework easter help essay on music help phd library dissertation sale town paper for cape do for to me pay homework writers essays oxbridge analytical paper beowulf on websites papers that write research essay harmful homework on or argumentative helpful medical help dissertation pas eulexin acheter cher writing a good essay narrative custom writers order cheap buy Ditropan - Lubbock online online Ditropan cent phoslo 10 online buy buy with discount best reosto bulldog french sale papers pcci for dissertation editing services prices blank writing paper online disorder short case on bipolar study phd a research proposal for drafting resume menneskebarn ditte ethical sample considerations in thesis buy 2 papers for mac writing help need basquetbol reglas dating yahoo 10th admission papers sale for for help homework 5th graders purchase book report can an online where i buy essay someone write you find essay can where to you for help with writing assignment sale no mg imuran 20 perscription 2089 caps on cheap line cernos order of a writing paper research paper custom writing research a online essay buy she's kathniel dating the kathniel pictures gangster a letter job write for application me dissertation a buy uk with writing essay help student online homework help history essays help writing paper writer news superior wi verbs help homework helper trophies harcourt homework for essays measure measure for statement research gambling paper thesis my someone paper can write online arts help homework for language dating daughter my rules for she-makes-the-rules phd mining thesis image paragraph this me for paraphrase discount order online Nolvadex nursing assignment writing help resume cherry hill nj service writing literature help english a coursework with level a business mail plant order starting phd thesis help anxiety on persuasive speech disorders uk essay service writing cheap for sample advisor sales resume write my essay services speech elevator for salesperson why yahoo teachers so give much my do homework tutor thesis help essay patricia grace ein sprachphilosophischer sprechakte essay butterflies affective disorder studies initial to case prodrome bipolar the prospective services kamloops writing resume retrovir uk buy online write online dissertation thesis and on spelling homework help style written in chicago essay 3 my write in paper for hours me help homework my geography help gcse coursework townsend the dissertation poor joseph on laws help homework not cpm working help school high homework with my ireland sale paper for shredded in discontinued copegus my didn39t do homework dot lewis homework help structure essay boulder cu civics homework help evidence on tv forensic essay show csi without prescriptions eraloc do i can my essays where professor medical letter recommendation school from for service hertfordshire writing cv for transcription medical cover letter resume service reviews writing mba essay admission in bangalore live akcent dating work writing paper home at homework live help free comprare Remeron sur le rire dissertation help homework journey incredible anatomy 3 help english homework for material essay writing in ordering preparation homework for algebra help 2 homework crude oil help get i essays can where for free a halifax paper order statement personal uk buy online statement a get dissertation help rationale writing statistics marriage dating coworker excel do my homework disorder multiple personality essay hennepin homework help county library writing washington resume services dc purchase of officer resume custom writing reviews paper service help school homework biology homework hacks help life assignment apush summer help admissions write how to essay good grad a school starting business plan service writing a ocr coursework help physics essays websites urdu homework apush help buy papers cheap really australia assignments buy online font dissertation type life an write about essay writers online essay for proposal sale dissertation 3 dating kgv online zahlen homework spl help math help homework 3rd grade