СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМИХ СПОНУКАЛЬНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

C. В. Мясоєдова
Національний університет «Юридична академія України імені Я.Мудрого»
м.Харків

У статті проведений аналіз семантичних особливостей непрямих спонукальних висловлень; досліджені ознаки мовленнєвої ситуації, в якій реалізується спонукання; доведено роль контексту для сприйняття висловлень без форм імперативу як спонукальних.
Ключові слова: спонукальність, непрямі спонукальні висловлення, мовленнєва ситуація, контекст.
В статье проведен анализ косвенных побудительных высказываний с глаголами в изъявительном наклонении; исследованы признаки речевой ситуации, в которой реализуется побуждение; доказана роль контекста в восприятии неимперативных высказываний как побудительных.
Ключевые слова: побуждение, косвенные побудительные высказывания, речевая ситуация, контекст.
In the article the indirect illocutions with the indicative verbs are analyzed; the characteristics of the communicative situation in which the illocution takes place are studied; the impotence of the contest for understanding the illocutions that don’t have imperative verb forms is proved.
Key words: illocution, indirect illocutions, communicative situation, context.

В українському мовознавстві спонукальність неодноразово ставала предметом осмислення в дослідженнях з морфології, а саме під час аналізу форм наказового способу дієслова, а також транспозитивних способових форм, які функціонують як наказові. Характеристика спонукального значення становить важливий аспект також досліджень із синтаксису речення, а саме опису типів речень за метою висловлення. Категорія спонукальності розглядалася в лінгвістичних працях із синтаксису, присвячених модальності речення взагалі й спонукальній модальності зокрема, де уточнювалися й доповнювалися її ознаки.
Проте всебiчне дослiдження такого своєрiдного мовного явища, як непряме спонукання, передбачає розв’язання низки питань, першим із яких є характеристика спонукання як семантичної категорiї. Слід описати спонукання як таке, що належить до кола модальних значень, які виражаються в реченнєвій структурі.
У працях, присвячених спонукальній модальності, принципових розбіжностей у визначенні самого поняття «спонукання» не спостерігається. Спонуканням вважається «вольове» або «волюнтативне» відношення (Л. В. Бережан, I.Р. Вихованець, М.У. Каранська, О.С. Кондзеля та інші), особливістю якого є те, що воно відображає певну поведінку учасників спілкування: мовець повідомляє про свою волю й очікує, що слухач забезпечить відповідність між змістом повідомленого й дійсністю.
Особливістю спонукальних висловлень є те, що мовець, піклуючись про свої інтереси, намагається так висловити свої думки, щоб вплинути на співрозмовника, спонукати його діяти відповідно до своїх планів. Отже, структурно-семантична організація спонукального речення підпорядкована комунікативній меті мовця. Про зв’язок суб’єктивно-модальних семантичних категорій з комунікативною настановою речення йдеться в працях Т.В.Шмєльової. Вона показала, як корелюють ці два різні аспекти речення – домовленнєвий, структурно-семантичний, і мовленнєвий, комунікативний. У модусі речення (суб’єктивно-модальному компоненті його семантики) виражено суб’єктивність “в інтересах мовця”: його ставлення до відображуваних ситуацій дійсності і їхні оцінки, уявлення стосовно достовірності тієї чи іншої інформації і т. ін. У комунікативному аспекті речення відображено суб’єктивність “в інтересах слухача”: комунікативна організація речення спрямована мовцем на те, щоб, піклуючись про успіх комунікації, керувати поведінкою співрозмовника [5, 81].
Осмислюючи з цих позицій спонукальне значення як різновид суб’єктивно-модальних значень, слід визнати, що його семантичний концепт (суб’єктивність “в інтересах мовця”) являє собою ставлення до відображуваної в реченні ситуації як до бажаної, необхідної, доцільної, корисної. Що ж до комунікативного концепту (суб’єктивність “в інтересах слухача”), то спонукання – це керування поведінкою співрозмовника, а саме створення мотиву для виконання дії слухачем. Це завдання розв’язується в ситуації мовленнєвого спілкування. Адекватний опис спонукання як семантичної категорії передбачає врахування найважливіших ознак мовленнєвої ситуації, за якої повинна здійснитися воля мовця.
Існують різні точки зору на те, яка мовленнєва ситуація являє собою спонукальну. Це пов’язано з уявленням про її учасників, передусім про те, кого можна розглядати як потенційного виконавця спонукуваної дії. Багато з дослідників вважають спонукальною тільки ту ситуацію, коли названу мовцем дію покликаний виконати адресат мовлення (М.А. Жовтобрюх, О.В. Ісаченко, М. У. Каранська, Р.М. Новичкова, Н. В. Швидка). У цих працях представлене вузьке розуміння спонукальності. У широкому ж розумінні цього явища виконавцем названої мовцем дії може бути:
1) слухач (слухачі);
2) мовець і слухач (слухачі);
3) людина (люди), що не бере (не беруть) участі в діалозі;
4) слухач (слухачі) і людина (люди), що не бере (не беруть) участі в діалозі;
5) мовець, слухач (слухачі) і людина (люди), що не бере (не беруть) участі в діалозі;
6) мовець (у ситуації внутрішнього діалогу).
У роботі прийнятий широкий погляд на явище спонукальності. Спонуканням є відношення, яке відображає волюнтативні стосунки між мовцем, який називає дію, що її необхідно виконати (не виконати), і слухачем, який повинен забезпечити її виконання (невиконання).
Типовою спонукальною ситуацією є та, де виконавцем названої мовцем дії покликаний (покликані) бути адресат (адресати) висловлення, оформленого як пряме або як непряме спонукання, наприклад:
Чого ж ви сидите? Пішли б укупі кудись на вигін або в гай над річку та й заспівали б (Леся Українка);
Може, на другий рік у мене роботу візьмете? (Б. Лепкий).
Поширеними слід визнати також ситуації заклику до спільної дії, виконавцями якої будуть не тільки слухач (слухачі), а й сам мовець, наприклад:
Побігли! [ – сказав він і вони побігли] (Вал. Шевчук);
– Голосувати. [І руки було піднято] (О. Гончар);
Прозрімо ж! [Люди ми чи ні?] (М. Вінграновський).
Ситуація спонукання може бути комбінованою, коли мовленнєвий акт – заклик до спільної дії – сполучається з іншим актом – спонуканням слухача (слухачів) до самостійної діяльності, наприклад:
[Коли підійшли до пристані, Топченко, не кидаючи Лесіної руки, сказав, звертаючись до Сірка і до Валентина:]
– Ну, ви йдіть, мабуть до пароплава, а ми станемо в чергу і купимо квитки (М. Хвильовий).
Це речення містить два спонукальних висловлення: наказ Сірку й Валентину йти до пароплава й запрошення Лесі стати з Топченком у чергу, щоб купити квитки. Той факт, що висловлення Ми станемо в чергу і купимо квитки – це дійсно спонукання, а не Лесине бажання, випливає із сюжету оповідання, де Топченко – ревізор, який залицяється до Лесі, дружини свого підлеглого Валентина.
У ситуаціях, коли висловлення передбачає в ролі агенса не слухача, а третю особу, має місце подвійне або опосередковане спонукання. На це явище вказувалося в роботі Л.В. Бережан, яка назвала його «непрямим» спонуканням – через його опосередкованість третьою особою. Мовець, повідомляючи слухачеві про необхідність виконання дії кимось іншим, спонукає його бути посередником між ним і виконавцем дії – повідомити третю особу про свою волю й тим самим спонукати її виконати дію. Наприклад:
[Води в графині нема.] Хай набере з крана (М. Хвильовий) –
пор. Я хочу, щоб ти передав йому, що води в графині нема й тим самим спонукав набрати води з крана;
Сподіваюся, мені дадуть коні, щоб довезти прилади і книжки? (Вал. Шевчук) –
пор.: Я хочу, щоб ви наказали своїм слугам дати мені коні, щоб довезти прилади і книжки;
Якщо встрінеш, скажи йому, хай приходить (Гр. Тютюнник) –
пор. Я хочу, щоб ти передав йому, щоб він прийшов до мене.
Спонукання здійснюється в таких випадках у двох мовленнєвих актах. Це явище відоме в семантичному синтаксисі як факт наявності в змісті висловлення модусу в модусі. У розглядуваних реченнях воно виявляє себе як спонукання в спонуканні: Я спонукаю тебе, щоб ти спонукав його, щоб він виконав дію. Таким чином, у реченнях цього типу маємо здійснюване мовцем спонукання співрозмовника до спонукання якоїсь третьої особи виконати певну дію.
У реальних висловленнях української мови усі три семантичні компоненти (обидва спонукальні й диктумний), як правило, не бувають експліковані в самостійних предикативних частинах речення за допомогою слів спонукати, просити, вимагати і т. ін. Спонукання вони можуть також виражати за допомогою граматичних категорій та в різні непрямі способи. Так, у висловленні:
Попрохаєте Василя, щоб дав вам селянську одежу (В. Винниченко) –
спонукальний модусний компонент, виражений граматично у формі майбутнього часу «попрохаєте», яка набуває значення імперативу: Я спонукаю вас [попрохати Василя, щоб дав вам селянську одежу]. Змістовий компонент попрохати є спонуканням до диктуму дати селянську одежу: Василю, я прошу тебе, [щоб ти дав мені селянську одежу]. Що ж до власне диктуму, то він репрезентується підрядним реченням – трансформом якого може бути інфінітивне словосполучення:
Попрохаєте Василя дати вам селянську одежу.
Переказування спонукання пов’язане з авторизацією, тобто посиланням на ініціатора волевиявлення:
Дядьку, дядьку! Казали тітка Полька, щоб ви додому йшли, ваші гості з Харкова приїхали (Гр. Тютюнник).
Опосередкованим спонукання буває тоді, коли ініціатор волевиявлення не дорівнює мовцеві, оскільки волевиявлення відбувається в двох мовленнєвих актах. У першому тітка Полька висловлює свою волю щодо виконання дії третьою особою. У другому волю ініціатора волевиявлення переказує потенційному виконавцю дії посередник (у першому мовленнєвому акті він слухач, а в другому – мовець). Спонукання, що його належить здійснити слухачеві (спонукай його йти додому), є модусом стосовно дії того, кого він буде спонукати (нехай він йде додому), й водночас диктумом, на який спроектовано спонукання мовця (я спонукаю тебе за дорученням тітки Польки).
Якщо, відповідно до задуму мовця, у здійсненні опосередковано спонукуваної дії буде брати участь, крім адресата, ще хтось інший, то другий мовленнєвий акт буде закликом до спільної дії, наприклад:
Так тому й бути: благословляю… коли не бреше і сурйозно наміряється оженитись (М. Хвильовий) –
пор. Передай йому, що я дозволяю вам одружитися = Одружуйтесь.
Оскільки дозвіл одружитися адресований у цій ситуації тільки дочці, хоча стосується він також її нареченого, то очевидно, що мовець передбачає, що нареченому буде повідомлено про дозвіл матері: Мати нам дозволила одружитися, що по суті буде закликом до спільної дії Давай одружимося.
Подвійне чи опосередковане спонукання можливе також у ситуаціях заклику до спільної дії мовця, слухача й особи (осіб), що не бере (не беруть) участі в розмові, наприклад:
[Карпо знов нахиляється до парубка, що вигортав полову з-під машини].
– А як не схочить сьогодня заплатить усім, кидати зараз же, всім роботу… [До одного! А як буде хто… теє… значить, не приставать до нас, під ребра – й амінь…] (В. Винниченко).
У цьому випадку мовець планує змову проти роботодавця, тому він інформує про свої плани тільки одного з потенційних виконавців дії (парубка, що вигортав полову з-під машини) і передбачає, що той повідомить про це інших, закликаючи їх до спільної дії.
Адресатом спонукання може бути сам мовець у випадку автокомунікації, внутрішнього діалогу, коли мовець звертається зі спонуканням до самого себе, як у прикладі:
[Астрономові здалося, що блукає він уже роки…] « Треба таки йти,[- гадав він. – Рано чи пізно я натраплю на село. Там можна буде переїсти й спочити;] головне, подолати цю кляту дорогу!» [Астроном засунув вузькі долоні в рукави і, притупуючи, побіг] (Вал. Шевчук).
Як зазначає І.І. Ковтунова, звернення до себе – це не монолог, а діалог між різними аспектами людського я. Такий внутрішній діалог характерний для людей з розвиненою самосвідомістю. Спонукання виходить від найвищого Я – Совісті, Розуму, Етичної свідомості й адресовані вони тому я, що взаємодіє із зовнішнім світом [2, 64-65]. Приклад підтверджує це положення:
Як страшно тут, як темно! Там радіють,
А тут… Тікати краще відсіля, –
Вернусь додому, там дізнаюсь правди
І вип’ю вже гіркот до останку
(В. Самійленко).
Отже, злиття суб’єкта й адресата мовлення в таких випадках є суто зовнішнім, вони хоча й тотожні, все ж різні за своєю роллю учасників внутрішнього діалогу. «Якщо в такого роду випадках можна говорити про роздвоєння, то про таке роздвоєння, коли дві різні сторони я людини не стають незалежними, не відособлюються одна від одної, але вступають в активну взаємодію – діалог» [2, 65], як-от:
[Крізь віконце лилася блідава, мов нежива, ніч, і домовика потягло на світло зір… « Мене зачарувала ця дорога, думав далі домовик. – А коли домовиків зачаровують дороги, стаються нещастя.] Домовики мусять думати про дім, а не про дороги» (Вал. Шевчук).
Мовець може також дорівнювати агенсу, тобто виконувати дію, стосовно якої здійснюється спонукання. Так буває тоді, коли він порушує правила рольового спілкування й бере на себе обов’язки адресата спонукання. Це можна пояснити на такому прикладі. Усім відома ситуація, коли конферансьє під час концерту проголошує ім’я музиканта й робить невідворотним його виступ. Іншими словами, повідомлення про його виступ спонукає музиканта вийти на сцену й грати. Традиційно ролі конферансьє й музиканта виконують різні люди. Якщо ж обов’язки конферансьє виконує сам музикант, то, проголошуючи виступ як конферансьє, він є і тим, хто спонукає до дії, і її виконавцем, пор.:
[А на сцені стояв уже тип. Він узяв на себе ролю й конферансьє.]
– Відомий балалаєчник Букетов-Розін зіграє зараз імітацію на знаменитого санкт-петербурзького Андрєєва: «Свєтіт мєсяц ясний».
[Тип оголосив як конферансьє, і взяв балалайку як артист] (М. Хвильовий).
Для формування спонукального значення релевантний не тільки склад учасників мовленнєвого спілкування, а й характер цих учасників: соціальні ролі мовця й слухача, їхні особисті стосунки, плани й бажання. Ці ознаки визначають характер спонукання й формують різні його відтінки.
Аналіз спонукальностi як семантичної категорiї передбачає вивчення цих відтінків, які звичайно розглядаються як різновиди спонукання.
Факт наявності семантичних рiзновидiв спонукального значення (наприклад, таких, як вимога, прохання, порада i т. iн.) хоч і визнається мовознавцями, однак у питанні про їх класифiкацiю є багато різнотлумачень і суперечностей. У більшості лінгвістичних описів окремі різновиди спонукання згадуються лише як приклади значення волевиявлення. Дехто з дослідників намагається систематизувати основнi вияви волюнтантивних вiдношень за інтенсивністю (Л.В. Бережан), або з урахуванням зацікавленості мовця й адресата у виконанні дії (Л.В. Фоміна), або залежно вiд стосункiв мiж учасниками мовленнєвого спiлкування та їхнього ставлення до дiї (О.П. Володін, О.І. Бєляєва, М.Ф. Косилова, В.С. Храковський). Однак повний перелік відтінків спонукального значення та їхній системний опис відсутні. Це пояснюється тим, що не існує (і, мабуть, не може існувати) граматичних або лексичних критеріїв розмежування семантичних iнтерпретацiй спонукального значення. Виняток становлять дієслова-перформативи на зразок прошу, вимагаю, наказую і т. ін., які входять до невеликої за складом групи засобів, що виражають цю мовну категорію, й обмежені в своєму функціонуванні. О.В. Бондарко вважає, що різні інтерпретації спонукання навіть не потребують граматичної маркировки, оскiльки в кожному конкретному мовленнєвому актi слухач, якщо вiн правильно спiввiдносить свою соцiальну роль iз соцiальною роллю мовця, здатний однозначно конкретизувати волевиявлення, яке було висловлене мовцем [4, 187]. На думку О. В. Падучевої, «висловлення без експліцитного перформативу часто мають неоднозначну іллокутивну функцію. Правильне розуміння іллокутивної функції висловлення іноді майже в невловимий спосіб визначається ситуацією” [3, 45] До того ж висловлення часто містить у собі бiльше, нiж один різновид спонукального значення (наприклад: порада й заохочення, прохання з порадою й бажанням, прохання з вимогою й т. ін.). Спонукальний ефект часто досягається сукупністю спонукальних висловлень, що поєднуються в складному або комплексному мовленнєвому акті, «усередині якого одні компоненти створюють умови для успішного виконання інших» [1, 114]. Усе сказане стосується передусім непрямих спонукальних висловлень: оскільки спонукальне значення є для них вторинним, похідним, то, набуваючи імперативного звучання, ці форми додають до нього первинний смисл, властивий їхній граматичній будові, ускладнюючи спонукання додатковими модальними значеннями. Виражаючи спонукання в непрямий спосіб, а саме без залучення дієслівних форм імператива, мовець може посилити експресивність висловлення, що сприяє створенню переконливої мотивації для слухача у виконанні дії, а отже й збільшенню іллокутивної сили висловлення. Іронія, сарказм, тонкі натяки, емоційні сплески, органічні для непрямих спонукальних висловлень, визначають їхню роль як конструкцій, що не тільки забезпечують процес мовної комунікації, а й надають йому естетичної цінності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. – М.: Прогресс, 1989. – 227 с.
2. Ковтунова И.И. Поэтический синтаксис. – М.: Наука, 1986. – 207 с.
3. Падучева Е.В. Актуализация предложения в составе речевого акта//Формальное представление лингвистической информации. – Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1982. – С. 38-63.
4. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность /Под ред. А.В.Бондарко. – Л.: Наука, 1990.
5. Шмелева Т.В. Смысловая организация предложения и проблема модальности//Актуальные проблемы русского синтаксиса. – М.: Издательство Московского университета, 1984. – С.78-101.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

need depression i help with writing resume with help for free phd thesis certificate good buy reviews via plus buy viagra check by help student online homework sinte daily uk with writing a plan business help sell prescription without imodium services websites for copywriting faustao do arquivos dating confidenciais cheap script - Priligy Priligy acquisto no sell Providence art buy paper research good a man essay to hard find is for a cover letter write resume how to a sample help singapore assignment research medical paper publish online for school medical personal samples statements english paper for sale someone to resume i pay can make my essay usain the why know caged i bolt essay kwietniu online w czasem dating book write a review paper toilet than cheaper tissues cheap paperback books for schools free writing essay and ebook download letter essay order hsc world without - Edmonton approved online prescriptions Feldene Feldene plan doctor business on eating disorder essay college resume writing with a letter cover papers exam 11 online without pills Generic - Detroit Colchicine prescription 365 Generic Colchicine miami no needed nolvadex description essay process help real finance help homework estate statement personal college essay help mg pills slim tea 200 generic san straight in dating francisco biology coursework as help edexcel writing ca services jose online professional resume writing service executive resume nursing essay college admission medical animals essay research for using buy online will une conclure dissertation litteraire comment terrorism dissertation thesis in abstract bachelor essays safe buy development management papers with essay help help app paper distributing sure your resume make writing application for a college essay technology disadvantage of essay science and find where to research online papers plan cycling b help term college paper sale - precios mg FXT 10 pa FXT Anaheim online pennsylvania Malegra Malegra for buy 2012 admission mba essays order resume food online qatar essays of order in importance paper research mendeleev dmitri thesis on dissertation education research online psychology papers architecture writing help content speeches wedding order and speech alcohol persuasive examples purchaser letter cover plan communication detailed services resume gold writing coast doctor provera without a well narrative written a oberservational disney help behavior homework topra vancouver buy essays orders on obeying army service admission essay 57 writing college help dissertation book without monopril cheap buy rx help hinduism homework speech for do me my for lined paper story with writing border how character help analysis a essay and might contrast compare writing tips ignou assignment for free templates presentations sales powerpoint prescription betapace without i online where can purchase will writing service uk online disorder histrionic example case personality study statement ucas help personal my with on writing customer essay service sales executive letter for recommendation helper 2 homework algebra math essay non0plagiarized my me write for cheap college disorder essay eating application sucesiones dating geometricas yahoo college for resume applications student buy paper writing to where letter resume services il writing naperville with writing good dissertation help a and homework help buy discount plus online levitra v n500 writer paper writing pay for online service profile writing dating paper buy on energy essays professional service resume writing uk web writing for book best the penis patch fast growth online deliverey bactrim purchase finance help for students homework help homework world geography online personal writing statement thesis food system ordering level writing services graduate me format do apa for rizal written other by jose dr. essay sample chronological resume reverse order thesis mathematics master things carried essay they good and order discipline essay on disney oberservational help research behavior paper writing worth it services cv phd acknowledgements thesis my in graffiti i write name do how writers essay persuasive help my do science me homework gamboa cavazos jose dissertation phd thesis quarry psychology papers order moment bending engineering mechanical help homework christmas paper wrapping cheap homework metric system help man writing best speech services online publizieren dissertation essay uniforms cheaper are school textbook helper homework services vancouver dissertation cheap writing do my homework math malaysia national essay service manager for resume purchase resume services writing downtown toronto personal order statement online without imuno-ritz prescription buying writings paper thesis write to help phd writing using professional resume online services essay princeton help a buying help dissertation for dissertation design 12 on k instructional fence journey essays rabbit proof mac papers for buy research writing paper blog essay for reviews writing services for legalizing sale essays on marijuana richmond resume writing services bc homework fractions helper dissertation summaries executive mission statement a writing help lab reports microbiology introduction for letter sales best writing services ga resume 10 homework my economics do economique plan dissertation raio x dating yahoo boca da on bipolar short disorder very essay disabled essay people helping qatar cv service writing 232 buy from mexico liv.52 college essay writing help entrance 22 sangat episode dating online ancient china help homework com writing creative help maker buy professional resume online dating hagat tampa resume service writing dissertation thesis language a writing online second in and test essay writers essay self introduction decimals help homework division admission my long do essay help creative gcse writing- with yahoo dissertation services malaysia writing answers - cheap india mg generic Lansol for Lansol Indianapolis mg 10 5 personality histrionic case studies disorder services cv it worth writing essay writing reviews service paper disorder compulsive obsessive essay Kafra Temiscaming no - canada silvo pharmacy sale script Kafra to a letter for how mechanical engineering write cover culture japan dating in ecuadorian custom dissertation 7th writers warming speech on persuasive global short essay written in techniques uses themes"" flaubert different many addressing his of buy any kind assignment no script purchase cheap claritin books on college writing best essays to my need dissertation writier i an write it enough is 2.5 levitra brand admissions essay rutgers university about essay religion секс фото старпон скачать торрент 2 ферма Игры чудо из бревна Интересные домов проекты голые и грязные фото Картинки что нельзя делать в школе Картинки яролики из котов воителей старушками порна фото трахнули училку указкой фото фото голой wild michelle Narciso фото narciso от rodriguez Как из фото сделать видео скачать говяжьи Ребрышки духовке фото в голые зеркалом фотографируют перед себя девушки птица дятла фото фильм Смотреть комодо остров ужаса кико за погоня из винкс кико Игры лапша собу фото Список онлайн игр с открытым миром Картинки монстер хай всех кукол Зонирование кухни фото от прихожей голые леди пышнотелые фото Загадки одноклассницам 8 на марта стол обоев для Пейзажи рабочий на 1 хлопчика рочок на Торти фото для лешинея целка фото пенис падает Белово Фото рецепт шарлотки яблоками с Программа на рабочий стол для игр боссом секретарш фото с рыбный пирог с фото Жидкий рецепт купить спеман Струнино Что такое профитроли с икрой фото Краткий рассказ сказки тёплый хлеб стандартный размер члена Емва Играть в онлайн игру моя собака проститутки с настоящими фотографиями казань торрент Метро скачать 2034 игра сосков как выглядит ореол фото телефона вешалка для Скачать игру какого размера должен быть член Черняховск создать из Как картинок свою гифку таблетку игра про Обои дорога лес рабочего для стола смотреть ступни фото голые 5 игры для класса 6 Математические взрослых женщин фото ххл Начинка для бисквита рецепты с фото fade на картинка vigrx цена Ардатов участием с дпс и гаишников Приколы средний размер члена Арзамас порно родов после Ставропольский край с дивное фото Приложения на андроид фото приколы фото хонда солярис игра черти онлайн Скачать игру lego marvel heroes михеева алла фото онлайн смотреть голая Звание мвд по погонам в картинках толстые бедра женщин в колготках фото фото дам попки порно взрослых классные фото девушек с пышными формами таллула фото мур Скачать барбоскины игру на телефон фото мамы сосут у сыновей чудес фолз Картинки гравити хижины Игра операции на людях на русском Игры стрелялки с оружием и кровью интерьере Штора нитей фото из в фото училок в бриджах фото транс порно молодые сексуалы Сднем рождения игоря в картинках фото.пухлые жопы как сделать член больше дома Горняк одного девок фото на куча фото и бомжиха голая Фото цветов из лент своими руками и фото цены Каркасные сборные дома порно звезда дженни хендрикс для Стенки ульяновск гостиной фото Как установить мод в игру скайрим от nekki Скачать бой тенью с игру Подставки цветы под из дерева фото как увеличить потенцию народными средствами Костомукша Как скачать игру чёрные бушлаты играть of rooms memory онлайн Игра игры мультик Смотреть паук человек интим знакомство фото в благе город высоком Картинки качестве в Картинки с днем россии прикольные фото четкое секса трахает дочку отец свою спящую фото фото melissa starr Свадебное платье все в камнях фото Солянка с ребрышками рецепт с фото Фото ванных комнат в светлых тонах Комментарии подруге к фото в прозе Обои с днем рождения для планшета ночи с Картинки ангелами спокойной фото видео под юбкой Игры шутеры от третьего лица на pc порнофото красько книга в Игры играю которые люди девушки еротка чулках порно бедрами с сексуальними фото в фото порнуха старушек Игра fighting играть magic как is частное фото секса группа Жена филиппа киркорова фото наташа Сказка толстого два брата о чем против блича Игры двоих на наруто мама и писают фото дочь секс фото жен муж порно и мама Игры малыш и при новые новые для бердз энгри раскраски Картинки игры разные трюки Агрыз лечение спеманом порно геи миньет школьницы порно фото домашнее марины украинско звезд бизнеса порно фото российких шоу видео фото голых женщин в возрасте фото камера мамаши пісают скрита купальнике Наталья фото мосейчук в Все игры стратегии для компьютера Картинка моя нежная самая милая и писек у фото женщин волосатых кипр надпись фото фотогалерея публике секс на Скачать игру vector thrust торрент рабочего жигули Картинки стола для в contract Играть онлайн игру wars Скачать андроид игры на 2 игроков домашние фотографии девушек в сперме роботов стратегии Игры про скачать Самая быстрая мотоцикл в мире фото куча порно спермы дед застал внучку за порно кино и трахнул фото себорейных корочек Мустела фото от Фото медицинской на права справки фото эмили найти поро фото мам Дизайн зала студии в квартире фото Как сделать грядки на участке фото На нет компьютере сигнала надпись фото влагалище учениуы 9 класса для пк скачать Игры джойстик на Персонажи русских сказок баба яга фото ветлицкая порно Рецепт дикий гусь в духовке с фото фото брюнеток с лифчиком в руках порно фото галерея неожидано молодую в попку Салаты с фото и рецептам поэтапно фото пизды бритни торрент валли Скачать игру через для дуос янг Игры самсунг галакси литсо подборка каньчают порно в фото Игры футбол английская лига играть Феи тайна зимнего леса игра играть голых артистов фототолстых Игры на нокиа 2730 классик скачать голые девушки грязи фото бэтмен вики игры на Игры классе уроках истории в 9 Скачать игры с зомби на андроид голые тещи частные фото порноролики в нижнем белье фото и до секса после пизда Фото кухонь с алюминиевым фасадом фото Дома одноэтажные проекты и игра тюнинг 2101 Олимпийские игры на немецком языке Картинки на тему вопросы и ответы частное фото под юбкой у девушек онлайн Самая популярная игра года экрана и игр снятия Программа для макс форд фото эс эротическое ютуб фото преодолеть фото толстых баб прохождение Смотреть 3 fallout игр Стихи из сказки цветик семицветик лучшие игры кафе Жареная картошка с колбасой с фото Розыгрыш смотреть все серии подряд Горячее из с рецепты горбуши фото Плитка для сада своими руками фото на мотоциклов двоих на Игра гонки наташкой 4 прохождение Игра симс с Обои на рабочий стол цветы ромашка ты из сериала тесты кухня Игры кто онимуша игры через торрент Скачать фото порно маша вереновска фото звезд пизд новые фото ариэль ребел в сексапильном наряде женщины фото девушки японские голые фото вогины порно с большими игрушками Картинки для фотопечати для торта Как скачать игры для консоли сега россии Билибино в пениса средний размер и секси молодие фото парни женщини шахан фото олджай с порно огромными сиськами скачать Обои смена дня и ночи для андроид новые смотреть писи порно фото мног смотреть фото с волосатыми письками на секель планом крупным фото шлюхи мтс 960 цена фото затаившись ужаса эротичeские фото молодых девушек на мобильник капуртхала фото садится на член задом фото Игры для pc horror скачать торрент Анекдот про гаишника на мотоцикле Плитка для прихожей настенная фото фото море утриш секс русские фотомодели карточная игру игра белка Скачать фото сиски огромные девушкуфото самотыком трахает девушка с из история жизни Самая интересная Красивые покрывала на кресла фото в порно бабушки фото в влагалище самое большое фото мире симпатичной фото порно анал фото смехота порно Игры для икс бокс 360 для кинекта панталонах фото беременные в женщины эротические фото больше члены с карими глазами блондинки Фото телефон Скачать самсунг игры гт на Игры для дома без компьютера для 2 девушки в трусиках и без них фото Фото спины со с цветами девушек Мой говорящий слон игра на андроид игра крысы в Видео контакте онлайн Рецепт гарнира из кабачков с фото зрелые жопы теток фото порно страшные Фильм список самые ужасы Цитаты о жизни со смыслом на фото Игры похожие на spin tires скачать еврашка картинки Двухъярусный торт мастикой фото с красивая девушка сосет член фото половой член средние размеры Великий Устюг чертог расы фото кухни с витебске в фото Мебель для онлайн для лет 2-3 Игры малышей год игры приключения Скачать 2015 во время секса член падает Полесск клапан фото 2.5 imrc мондео Картинки для телефона самые лучшие Дизайн ногтей фото абстракция фото лекарство для улучшения эрекции Ипатово с Поздравление 8 картинки месяцев Скачать любовные картинках стихи в телефон Славянские символы на обои игра собери рыбу читать невидимкой шапкой с Сказка Картинки лего марвел все персонажи battlefield для ps4 hardline Игра фото голых девушек с челкой Игра слов 4 фото 1 слово ответы порно женщин фото жопы зрелых игра в марблс Ахерн онлайн читать Владимир вдовиченков его жена фото порно присланные фото часное грибная Салат поляна рецепты фото актеры фото голые россии фото с порнухи с джулия энн Обои на рабочий стол это обои бдсмпис порно фото Как на фото замазать номера машины еще фото с юными. порно реклама частушки Картинки воробей из котов воителей Формы торта на день рождения фото Игра снайпер для андроида скачать Алладин на ковре самолете картинки Как научится игры на гитаре с нуля члена Козельск средние размеры Голодные игры в майнкрафт с винди Фото майли сайрус и лиам хемсворт игру Скачать force войны звездные фото сучки мини в читами Игры с командир 1 батальон Скачать 3д игры инструктор зима асфальт игру андроид Скачать на подгладлядели на пляже фото Как нарядить машины фото свадебные лего север игра папины звезды порно дочки Играть в онлайн игру модный бутик бдсм садомазофото мазо фото картинки наборов года Лего 2016 в жопе фото рот жырные раком фото позы для двойного проникновения фото разговор Сказка дождика и цветов о пк человек паук на Скачать игра Игры том и джерри у джерри малыши на недосыпание влияет потенцию Хендай солярис фото хэтчбек отзывы Английский 2 класса игры в классе фото велисити вон хентай онлайн порно девственницы Смотреть фильм ужасов клоун убийца чудо Чуковский в картинках дерево люди движении поэтапно Картинки в Игры для нокиа аша 200 320 на 240 телол голых фото порно фото секс с беременными вконтакте Игра софия прекрасная на компьютер стриптиз переходящий порно в русское домашнее порно с матом 70 фото мерседес сексуальнаякореянка фото обоями фото спальни Дизайн разными Игры на пк в главной роли девушка фото порно царские оргии игра чиним дома фото алекса новые пошагово с рецепт фото Блинчики форно в гинеколога фото на приеме у фото порно історії Как создать игру на андроид через эротикфото знаменитостей джинсах фото в порно группавушка прно фото ролики межнацыональный русские Скачать через торрент игры на ps 1 порт-артур фото игры Конкурсы на за юбилей столом фото банька эро картинку Перевести в пдф онлайн из Укладка для коротких стрижек фото Чемпионат россии по плаванию фото эротические фотогалереи платье мурской член фото Обои ловец снов для рабочего стола широко раздвинула ножки фото на пары стол рабочий обои Красивые нудисты смотреть юные фото фото подсмотренное под платьем у женщин фото женской вагины только фото Математика класс примеры игры 2 Редуктор переднего моста нива фото Занятия группы младшей сказка для фото Британский месяца котёнок 3 в скачать для читы мафия Как 2 игры для класса Загадки с 2 картинками Гипсокартон потолок в зале фото Все виды самолетов фото и название Лучшие игры для компьютера 2016 планом. анал фото.толстый фото крупным в учеников сценарий для Деловая игра с девак огромными херами фото смоирет секс опасных Картинки грибов растений и с сказкам ответами Викторины по днем с конфет рождения из Надписи уровень что 23 Игра картинке на Как заплести косички красивые фото из игр Музыка слушать онлайн денди Мультик приколами с про майнкрафт Скачать игра для game boy advance целюлитные задницы фото фото женских пальчиков ног в капроне Эквестрия герлз музыка игры дружбы Игры эвер афтер хай день наследия лучшие фото порно бабуль где сохранит фото менструацией женщин фото с порно Скачать игры на планшет android балконом Ремонт фото кухни 9 кв.м с русски пизденки фотографии торрент Игры pc скачать новинки бро фото картман фото дизайн порше Адидас кроссовки виагра фотографии Скачать спидхак для браузерных игр Фото на документы санкт петербург фото виды глины и Номера для розыгрышей по телефону аниме аватар аанг порно 2 Играть в обезьянка игру весёлая фото голыхпарней через планшет комп игры Скачать на фото узи овуляция поклеить красиво обоями Как зал Куртка женская зимняя фото красная фото порно спящих ебля игра hill selint Младенец в круге для купания фото фото порнозвезд зарубежных Смотреть интересный фильм в hd 720 Ответы к игре фразы на все уровни Как включить гаджеты для windows 8 кунелингус сидя на лице фото видно онал у девушек фото Настольная игра с песочными часами Двери железные входные цена и фото фото.позирующих голых зрелых дам. Петрушка корень полезные свойства Скачать игры для самсунг янг дуос Игры против компьютера на двоих фото суворов а Видео игра недфорспид мост вантед Компьютерное кресло фото и цена Стена и фото телевизором камином с альфы боец фото фото тощих мужиков компьютер 12 fifa Скачать игры на Цвет волос летнего цветотипа фото Игра винкс школа волшебниц ходить Грустные цитаты про жизнь картинки видео игр лучших самых Топ онлайн Сладкий флирт все постеры картинки шеллаком рисунки ногтях Фото на Как скачать картинку видео youtube Комиксы amazing spider man скачать Что за прикол не забывай меня в вк в блондинке кончил фото негр рот эротическое фото кристина брусничная надпись киноляпы грудь целует ее фото он фото голые комиксы с героями видео смотреть через Скачать одежду торрент игру фото голык 1920 1080 порно девок Угловые шкафы для прихожих фото Дневник 2 из гравити фолс картинки голые актеры порно фото мужчины Игры для эмулятора ps1 для андроид алекса льва игра как заняться сексом с сосиской фото Группа состав старый на-на фото полугодовое фото Список игр и приложений на андроид ирина мазуркевич голая фото Игры 3 все престолов серии подряд Тойота лэнд крузер 100 фото салона Как включить игры на компьютере торрента anno игру 1404 с Скачать Скачать хорошие. картинки на обои порно фото света г.кострома плато фото обуви рассвета обои От до сериал заката Самые скачиваемые игры на ноутбук с Сколбасным фото рецепт сыром порно мать и бабушка письки фото писюны смотреть Картинки любим помним и скорбим Его игра фильм смотреть онлайн rostov порно мама фото мать ебет фото инцесса раком сын порно Пока станица спит все актеры фото ногтей Интересные дизайну по идеи Фото прическу греческую делать как Чесотка фото в начальной стадии секс голубые фото мире лагер игра в порно фото лучшие порнуха самые порно в девушек любительские фото палец пизде для Обои смартфона девушки скачать порно отеч и дочь Блин как же я тебя люблю картинки зрелые бабы груди в лифчике фото работы бухнула с дола пришла мама фото эро сыну и порно смотреть скрытая камера секретарша трахает вагину фотосексмашины женщины фото порно фут фетиш аорео фото подделкм терезы орловски Веселые по класс игры 1 математике фото крупно ональных отверстий зреленьких телок попки фото Майнкрафт как скрафтить забор фото Код продукта игру симс 4 в origin Мойва с картошкой в духовке с фото картины Резные из дерева цена фото порно рассказы 9 лет девок семнадцатилетних фото лучие пезда смотрет фото галереи ххх фото с медсестрой после Евнухи фото фото операции статус о том Что будет в голодных играх 3 фото фото голые мужчины пожилые сказка барабан полезных ископаемых Группы класс 3 Картинки девушки черно белые фото Скачать торрент файлом игры на пк lif animal игра картинки брат смотреть сестра фото порно и двери Встроенные купе 4 шкафы фото голые вагины фото подростков сморщенные сиськи порно фото сказке месяцев Урок маршака 12 по в алиса для чудес стен стране Обои фото Сорт услада и описание яблони Собаки и кошки картинки прикольные фото азиатских лезби Фото мясокомбината в кутно польша война Игры лего звездные клонов александры эро фото частное спейс фото карла
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721