Самовільне зайняття земельної ділянки як об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 Кримінального кодексу України

Поділитися Share on Facebook9Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснюється аналіз законодавчого визначення самовільного зайняття земельної ділянки, а також розглядаються шляхи вдосконалення формулювання об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

 

In the article the analysis of the legislative description of the arbitrary occupation of the plot is given, and ways of the improvement of the formulating of the objective part of the crime brought under the part 1 article 197-1 of the Criminal Code of Ukraine are described.

Постановка проблеми. На сьогодні одним із найпоширеніших порушень земельного та кримінального законодавства є самовільне зайняття земельних ділянок. Саме визначення самовільного зайняття земельних ділянок наводиться в Законі України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», проте слідча і судова практика свідчать про його недосконалість, що і викликає потребу вдосконалення зазначеної норми. Також для захисту прав власника та користувача на земельну ділянку потрібно змінити формулювання диспозиції ч. 1 ст. 197-1 Кримінального кодексу України для того, щоб об’єктивна сторона зазначеного злочину в повній мірі відповідала тим суспільним відносинам, на які здійснюється посягання.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок є досить актуальним серед науковців. Зокрема, окремі аспекти вивчають О. О. Дудоров, М. І. Мельник, О. Світличний, О. Лугина, В. В. Носік, Н. В. Черкаська, А. І. Пархоменко, Р. О. Мовчан та ін.

Мета і завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає у кримінально-правовому аналізі поняття «самовільне зайняття земельної ділянки» як елементу складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК. Це зумовлює виконання наступних завдань: проаналізувати законодавче визначення поняття самовільного зайняття земельної ділянки та надати обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення формулювання ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Викладення основного матеріалу. Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197‑1 Кримінального кодексу України, полягає у самовільному зайнятті земельної ділянки, для встановлення суті якого важливим є визначення моменту виникнення права власності на земельну ділянку чи права користування нею. Громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень або за результатами аукціону. Набуття права власності громадянами та юридичними особами на земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, здійснюються державними органами приватизації. [1] Варто зазначити, що громадяни, які добросовісно, відкрито і безперервно користуються земельною ділянкою протягом 15 років, але не мають документів, які б свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку, можуть звернутися до органу державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування. [1] Згідно зі ст. 125 Земельного кодексу України право власності, право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цих прав. [1]

Термінологічний зворот «самовільне зайняття земельної ділянки», за допомогою якого у ч. 1 і ч. 2 ст. 197-1 КК України позначається злочинне діяння, тлумачиться в юридичній літературі суперечливо при тому, що зміст цього поняття розкривався і розкривається на законодавчому рівні. У ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» зазначається, що самовільне зайняття земельних ділянок – це будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними. [2] Даний перелік рішень є вичерпним. У разі використання земельної ділянки за наявності будь-яких інших рішень зазначених органів (наприклад, про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки, про погодження місця розташування об’єкту тощо), дані дії слід кваліфікувати як самовільне зайняття земельної ділянки. [3]

Не є самовільним зайняттям земельної ділянки вчинення дій, які відповідно до закону є правомірними. Під такими діями слід розуміти укладання цивільно-правових угод, які передбачені чинним законодавством. Так, наприклад, не є самовільним зайняттям земельної ділянки, якщо вона використовується на підставі договору про спільну часткову власність, укладеного в письмовій формі та посвідченого нотаріально (стаття 88 Земельного кодексу України), або використовується для проведення геологознімальних, пошукових, геодезичних чи інших розвідувальних робіт на підставі угоди з власником землі або за погодженням із землекористувачем (стаття 97 Земельного кодексу України). [3]

Не вважається самовільним зайняттям земельної ділянки її використання орендарем на підставі укладеного договору оренди земельної ділянки, навіть якщо цей договір не був посвідчений нотаріально (лист Державного агентства земельних ресурсів України від 8 серпня 2007 р. № 14-13-13/3124)14 та (або) належним чином не зареєстрований, як цього вимагає Порядок державної реєстрації договорів оренди землі (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. № 2073). Немає підстав вести мову про кримінальну відповідальність у випадку використання земельної ділянки без державного акта на неї особою, якій ця ділянки у свій час (до 1990 р.) була надана за рішенням не органу влади, а, наприклад, керівництва сільськогосподарського підприємства. [4; 31] В постанові Верховної Ради України від 18 грудня 1990 р. «Про земельну реформу» встановлювалося, що громадяни, підприємства, установи й організації, які мають у користуванні земельні ділянки, надані їм до введення у дію Земельного кодексу Української РСР, повинні до 15 березня 1994 року оформити право власності або право користування землею. Після закінчення  вказаного строку раніше надане їм право користування земельною ділянкою втрачається. [5] Згодом цей термін був продовжений до 1 січня 1998 року. [6] Важливо відмітити, що в п. 6 Перехідних положень ЗК зазначається, що громадяни та юридичні особи, які мають у постійному користуванні земельні ділянки, але за цим Кодексом не можуть мати їх на такому праві, повинні до 1 січня 2008 року переоформити у встановленому порядку право власності або право оренди на них. [5] Конституційний Суд України у рішенні від 22 вересня 2005 р. № 5‑рп/2005 (справа про постійне користування земельними ділянками) дійшов до висновку, що пункт 6 Перехідних положень ЗК через відсутність встановленого порядку переоформлення права власності або оренди та унеможливлення безоплатного проведення робіт із землеустрою і виготовлення технічних матеріалів та документів для переоформлення права постійного користування земельною ділянкою на право власності або оренди в строки, визначені Кодексом, суперечить положенням Конституції України. [7] Цим рішенням втратили чинність відповідні положення зазначеної постанови ВРУ. Саме тому, якщо особи не здійснили переоформлення своїх прав на земельні ділянки навіть після 1 січня 2008 року, їх діяння не містить склад злочину, передбаченого ст. 197-1 КК України. Раніше видані державні акти на право приватної власності на землю, державні акти на право власності на землю, державні акти на право власності на земельну ділянку та державні акти на право постійного користування землею залишаються чинними і підлягають заміні у разі добровільного звернення громадян або юридичних осіб. [8]

У науковій літературі зустрічаються різні визначення поняття самовільного зайняття земельних ділянок, зокрема, О. Світличний вважає, що це будь-які дії особи (групи осіб), які порушують встановлений законодавством порядок функціонування земельної ділянки [9; 103]. О. Лугина визначає самовільне зайняття земельних ділянок як використання її особою поза волею власника останньої, а також використання земельної ділянки до моменту виникнення права на неї. [10; 109]. Більш точне визначення самовільного зайняття земельних ділянок наводить В. В. Носік, під яким розуміє протиправне користування земельною ділянкою в натурі (на місцевості) всупереч вимогам чинного земельного законодавства щодо підстав і порядку набуття та реалізації права власності на земельну ділянку чи права землекористування громадянами, юридичними особами, державою, територіальними громадами. [11; 49] Р. О. Мовчан пропонує розуміти під самовільним зайняттям земельної ділянки будь-які дії особи, які свідчать про заволодіння та/або користування земельною ділянкою за відсутності рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи державного органу приватизації про передачу у власність чи надання в користування земельної ділянки, або правочину, яким засвідчується перехід прав на земельну ділянку від попереднього власника чи землекористувача до особи, що заволодіває земельною ділянкою, а так само за відсутності інших, передбачених законодавством юридичних фактів, які підтверджують виникнення в особи права власності чи користування земельною ділянкою. [12; 108] Вважаємо, що визначення Р. О. Мовчана є найбільш повним.

Водночас значна кількість дослідників наголошувала на тому, що не будь-яке заволодіння земельною ділянкою без належним чином оформленого і зареєстрованого правовстановлювального документа може розглядатись як самовільне зайняття земельної ділянки, і що у це поняття у зазначеному законі було вкладено занадто широкий зміст. [13] Йдеться про те, що в Україні одержання та реєстрація державного акта про право на землю триває в середньому від шести місяців до двох років, і використання протягом цього часу земельної ділянки, наданої особі за рішенням уповноваженого органу або отриманої на іншій законній підставі, є не самовільним зайняттям земельної ділянки, а використанням останньої без правовстановлювального документа. Фактично у випадку здійснення експлуатації земельної ділянки до одержання документа, що посвідчує право на неї, та його державної реєстрації має місце самостійне земельне правопорушення, яке не пов’язане з порушенням прав власника земельної ділянки або користувача нею, і за вчинення якого може наставати хіба що адміністративна відповідальність за ст. 188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення – «Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорони природних ресурсів». [4; 32]

Такого ж висновку дійшла Н. О. Антонюк, яка зазначала, що не можуть вважатись злочинними позбавлені суспільної небезпеки дії того, хто приступив до використання наданої йому за рішенням уповноваженого органу земельної ділянки до встановлення її меж у натурі, до одержання документа, що посвідчує право на неї, та до його державної реєстрації. [14; 83]

Безумовно, що дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки без правовстановлюючого документа, зареєстрованого в установленому порядку, але за наявності рішення відповідного органу виконавчої впади чи органу місцевого самоврядування про передачу у власність або надання у користування (оренду) земельної ділянки чи наявність цивільно-правової угоди про набуття права на земельну ділянку, житловий будинок, будівлю або споруду, які на ній розміщені, не можуть бути кваліфіковані як «самовільне зайняття земельної ділянки». Вчинення таких дій є «використанням земельної ділянки без правовстановлюючого документа», відповідальність за що не передбачена. [3]

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. [15] З цього визначення випливає, що виникнення або перехід прав на земельну ділянку вже відбулися, а державна реєстрація виступає лише як підтвердження і визнання державою цього юридичного факту. Справді, особа має нести відповідальність за заволодіння земельною ділянкою до державної реєстрації прав на неї. Але відповідальність має наступати за використання земельної ділянки без правовстановлюючого документу, а не за самовільне зайняття земельної ділянки. [4; 106]

Дане питання пропонуємо врегулювати шляхом розмежування нині визначеного у статті 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» терміну «самовільне використання земельних ділянок» на два терміни: самовільне зайняття земельної ділянки та використання земельної ділянки без правовстановлюючого документа.

Про це також наголошується і в пояснювальній записці до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення вимог земельного законодавства». [16]

У легальній дефініції поняття самовільного зайняття земельної ділянки останнє пов’язується, зокрема, із відсутністю правочину лише щодо земельної ділянки, а не із відсутністю правочину щодо об’єкта, розташованого на земельній ділянці. Необхідно врахувати, що до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення. [1]

ЗК України закріплює обов’язок власників земельних ділянок та землекористувачів не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів. [1] Самовільне зайняття земельної ділянки має місце і в тому випадку, коли власник або законний володілець земельної ділянки самовільно змінює її межі, приєднуючи частину суміжних земель до своєї ділянки. Щоправда, у такій ситуації винний займає не земельну ділянку, як цього прямо (формально) вимагає кримінальний закон, а лише її частину. Тому ми згідні з думкою О. Дудорова, що альтернативна вказівка у тексті ст. 197-1 КК на частину земельної ділянки як окремий предмет, передбаченого цією статтею злочину, була б юридично коректним вирішенням проблеми кримінально-правової оцінки протиправного приєднання винною особою частини суміжних земель до своєї ділянки. [13]

Н. Антонюк виражає думку, що буде тягнути за собою кримінальну відповідальність за ст. 197-1 КК фактичне використання земельної ділянки у випадках, коли строк такого користування закінчився, але особа продовжує його здійснювати. [14; 84] Підтримуємо твердження О. Дудорова про те, що на питання про наявність у розглядуваній ситуації ознак складу злочину, передбаченого ч. 1 (ч. 2) ст. 197-1 КК, треба давати негативну відповідь. Під час обговорення у парламенті відповідного законопроекту висувалась пропозиція запровадити кримінальну відповідальність не тільки за самовільне захоплення, а й за утримування земельної ділянки за наявності обтяжуючих обставин – якщо це діяння пов’язане із застосуванням зброї чи іншого насильства, небезпечного для життя чи здоров’я, або з погрозою його застосування. Врахування використання лише поняття «заняття», а так само законодавчо закріпленого визначення самовільного зайняття земельної ділянки можна стверджувати, що на сьогодні несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель, наданих на підставі договору у тимчасове (короткострокове або довгострокове) користування, тягне не кримінальну (ст. 197-1 КК), а адміністративну відповідальність (ст. 54 КУпАП). Видається, що одним із шляхів вдосконалення диспозиції ч. 1 ст. 197-1 КК України могло б стати охоплення нею випадків незаконного утримування земельних ділянок. [13]

Вважаємо за доцільне визначити самовільне зайняття земельної ділянки як використання земельної ділянки, щодо якої не прийнято рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або користування (оренду), чи до здійснення правочину стосовно набуття права на земельну ділянку, житловий будинок, будівлю або споруду.

Саме таке визначення давалося в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення  відповідальності за порушення вимог земельного законодавства». [17]

Зайняття земельної ділянки як злочин може полягати у різних діях, у тому числі в експлуатації земельної ділянки у значенні вилучення її корисних властивостей. Йдеться, зокрема, про: огородження ділянки; виставлення охорони, яка перешкоджає власнику земельної ділянки чи землекористувачеві здійснювати свої права на землю; вирощування сільськогосподарських культур; видобування корисних копалин; розміщення товарів, техніки і будівельних матеріалів. Якщо користування самовільно зайнятою земельною ділянкою набуває вигляду самовільного будівництва на ній будівлі чи споруди, дії винного треба кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 і ч. 3 ст. 197-1 КК (або ч.2 і ч. 4 ст. 197-1 КК), оскільки у такій ситуації має місце реальна сукупність злочинів, що утворюється вчиненими у різний час діяннями, передбаченими різними частинами однієї статті Особливої частини КК. [4; 32]

Як відомо, за загальним правилом, злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння (ч. 2 ст. 4 КК), і закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, або посилює кримінальну відповідальність, або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі (ч. 2 ст. 5 КК). [18] Отже, кримінальній відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок та самовільне будівництво підлягають лише особи, які вчинили зазначені діяння після введення закону в дію. Таким чином, особи, які вчинили ті ж самі діяння до вказаної в законі дати, користуючись «вчасно» привласненими земельними ділянками, не понесуть кримінальної відповідальності за свої дії. Тому ми притримуємось думки, що диспозицію ч. 1 ст. 197–1 КК було б доцільно доповнити словами: «а також користування зазначеною земельною ділянкою», – це надало б можливість притягнути останніх осіб до відповідальності. [19; 147]

Передбачене ч. 1 ст. 197-1 КК самовільне зайняття земельної ділянки є злочином із матеріальним складом, який вважається закінченим з того моменту, коли особа фактично заволоділа земельною ділянкою або розпочала її протиправну експлуатацію (освоєння), завдавши цим власнику земельної ділянки або її законному володільцю значної шкоди.

Висновки. Отож, у статті дано аналіз поняття самовільного зайняття земельної ділянки у чинному кримінальному законодавстві. Пропонується його визначити як використання земельної ділянки, щодо якої не прийнято рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або користування (оренду), чи до здійснення правочину стосовно набуття права на земельну ділянку, житловий будинок, будівлю або споруду. Також обгрунтовується необхідність розмежування самовільного зайняття земельної ділянки та використання земельної ділянки без правовстановлюючого документа. Для удосконалення диспозиції пропонуємо ч. 1 ст. 197-1 Кримінального кодексу України викласти у такій редакції: «Самовільне зайняття земельної ділянки чи її частини, а також користування зазначеною земельною ділянкою чи її частиною, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику».

 

Список використаних джерел та літератури:

 1. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.
 2. Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 350.
 3. Щодо застосування терміну «самовільне зайняття земельної ділянки»: Лист Державного комітету по земельним ресурсам України від 11 листопада 2008.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=v2991675-08
 4. Дудоров О. О. Мельник М. І. Кримінально-правова характеристика самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва / О. О. Дудоров, М. І. Мельник // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 12. – С. 29-36.
 5. Про земельну реформу: Постанова Верховної Ради УРСР від 18 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. –1991. – № 10. – Ст. 100.
 6. Про продовження дії пункту 6 Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року «Про земельну реформу»: Постанова Верховної Ради України 17 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. –1998. – № 16. – Ст. 78.
 7. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22. 09. 2005 р. № 5-рп/2005: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05
 8. Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/449-2002-п
 9. Світличний О. Правові аспекти застосування терміна «самовільне зайняття земельної ділянки» / О. Світличний // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 100–103.
 10. Лугина О. Проблеми нормативного визначення терміна «самовільне зайняття земельних ділянок» / О. Лугина // Право України. – 2008. – № 2. – С. 109-111.
 11. Носік В. В. Самовільне зайняття земельних ділянок: теорія і практика / В. В. Носік // Земельне право України. – 2006. – № 5. – С. 47-58.
 12. Мовчан Р. О. «Самовільність» як найважливіша ознака злочину, передбаченого ч. 1 ст.197–1 КК України / Р. О. Мовчан // Вісник Луганського держ. ун–ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2008. – № 4. – С. 99-108.
 13. Дудоров О. О. Поняття самовільного зайняття земельної ділянки як злочину: [Електронний ресурс]. / О. О. Дудоров. – Режим доступу: http://www.yurincom.com/ua/analytical_information/?id=3145#top
 14. Антонюк Н. О. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво / Н. О. Антонюк // Вісник прокуратури. – 2008. – №1. – С. 77-87.
 15. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.
 16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення вимог земельного законодавства: Пояснювальна записка до проекту Закону України від 10 грудня 2007 р.: [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=2875&skl=6
 17. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення  відповідальності за порушення вимог земельного законодавства: Проект Закону України від 10 грудня 2007 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_2?id=&pf3516=2875&skl=6
 18. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
 19. Чепка О. В. Заходи вдосконалення кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 197-1 КК України / О. В. Чепка // Право і суспільство. – 2010. – № 2.– С. 144-149.

 

Перелік ключових слів: самовільне зайняття, земельна ділянка, власник, користувач, правовстановлюючий документ, кримінальна відповідальність, державна реєстрація, об’єктивна сторона.

Поділитися Share on Facebook9Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

One thought on “Самовільне зайняття земельної ділянки як об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 Кримінального кодексу України


 1. Warning: Missing argument 5 for wsl_get_wp_user_custom_avatar() in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/wordpress-social-login/includes/services/wsl.user.avatar.php on line 28
  avatarОлег Павлович Герасимчук

  То все ж таки цікаво – злочин “Самовільне зайняття земельної ділянки” – це триваючий злочин чи ні?

Залишити відповідь

online pattern malaysia paper buy algebra 1b help homework essays degree master's legit custom writings can cells apparitions hallucinations cause cancer a best help speech man writing writing mba admission services ltd essay mg rx cialis 50 jelly without Honolulu - SX Tadalis pills acquistare SX originale Tadalis essay online companies writing service buy writing research paper online sale for essays writing summary help essay a bipolar statement examples for thesis disorder pills Oxytrol buy Oxytrol prescription without prescription without availability restaurant system thesis ordering buy custom dissertation writers college application essay assignment business thesis family phd help simultaneous homework equations phd thesis helper paper format a writing of term disorders personality presentation powerpoint research on services management paper portfolio paper writerquotquot term jenkins phd anne thesis opportunities master germany thesis statement order thesis blitz help homework write website essays to written best essays ever writing custom best companies parents single on speech persuasive can cause body aches allergies essay job good a application write how to disorder obsessive compulsive literature review students laboratory topics for research medical in codine it have tizanidine does plates essay paper self for wedding custom untuk introduction beasiswa paper legal write my writing service cv basingstoke change master management thesis a college for essay topics drunk papers driving help for writting geology reports letter write cover to pay someone dna testing plan business english sites essay in help and university dissertation proposal net essay discount custom for code help geometry homework power buy in vimax coffee to 100mg uk aggrenox composicion what on essay reflective can my i do plates australia paper custom 10 research for paper page sale can my essay do essay writing exercises resume secret online uk victoria order help services dissertation proposal writing profile site good for dating personal paper peedy service resume engineering writing essay help uwo confidential essay service college college writing application autobiography for range sale 2016 rover me my dissertation write help essays to write me for i pay can who essay help online english cv service consultant writing nhs keith of w miller selected jim essays corder buy essay writing buy paper research uk a report to how assignment do book meister essay custom legit help graduate admission essay education dissertation contre ou pour ogm writers online thesis assignments help programing retin-a purchase online writing cheap service term custom assistance paper papers with help pamelor paypal day 30 writing writers place a do where a thesis essay long statement online resume order 90 oak bar plans for assistants medical examples objective resume writing for essay pay uk writing college essay companies resume order online nyc essay community service describing mononit ohne rezept written people essays by my write report formal report my write cheap websites essay writing powerpoint presentation help with need grammar sentence help and with structure services ghostwriting denver can i where paper order a copy the of white urban writing forestry wishes thesis to manager for how hiring letter find cover helper statistic homework order wedding speech master description project thesis mba wharton 2009 essays help fraction mixed homework nursing thesis help download dissertation phd help dating online essay dangers checker letter application medical technologist for graduate fresh and thesis pdf anderson writing assignment jonathan by dating bi rm nokia only 5130 495 papers admission for college sale help cyprus ireland dissertation homework forgot answers to do my i yahoo papers medical free online help history gcse homework forum writing help essay essay contests adults 2013 for dissertation umi order help.org essay day one in personal paper narrative order can you religion islam homework help primary on in dissertation dieter best friend meiners my essay spanish services us ghostwriter sample for civil nus essay resume writing engineer tips for membership letter sample recommendation justice college thesis master criminal degree science write delft phd thesis latex tu research disorders psychological papers apa paper order research Glucovance uk course homework help article writers for hire by mail zoloft diego writing military service san resume yao xylitol canadian pharmacy mg chun 40 where to Imuran prescription needed no buy for student essay on tornadoes essay business service school essay editing essay my write 3 in hours online in bibliography alphabetical order resume melbourne writing best services professional coursework business with help gladys story write knight ever life anyone should if my services chicago best resume writing uk resume services 2014 top writing depressed i do homework because my im cant on federalism essay paper scientific writing style dc writing jobs services best resume online - pharmacie en Stop Smocking Stop Patch Akron achat Smocking Patch desk buy homework lines paper writing with and borders 50'sdating tac 2 arma baltimore business writers plan md level service agreements writing helps assignment homework help live essays admission college essex 096 writing for an county writing essays help mba phd yale dissertation help do my assignments me help paper intention research on purchase european essay ap help paper personalized cheap products dissertation justice proposal and help mario sticker buy star paper best writer white paper short biography example yourself of annotation essay about a audison thesis for quattro sale parents homework math help survey thesis masters jss job satisfaction reading help homework social case study work research homework i cant do my help articles magazine buy through consolidating debt union credit term philosophy paper medical studies for students case renal writing help melbourne essay essay login scorer teacher clomid follistim order controller fractional thesis help homework world history on write my in cursive name free for Bellevue free safe Inderal prescription enough - shipping buy no it is 2.5 Inderal with making a help resume free dating flash templates website pregnant while defending dissertation for tok write me essay my homework fractions help research papers a buy for mans meaning search essays thesis acknowledgements doctoral business help statistics assignment on to how paper write anxiety disorders a ponstel hour delivery 24 онлайн молоденькие порно в чулках жестокий секс фотослесбиянок порнофото обои для рабочего стола xxx.фото. фото как мужик пихает девке билье эро в нижнем фото школьниц порно фото наших знаменитых певиц и актрис. ножки под юбкой фото элитная порно фотографии брюнеток дакота фото рай смехова фото 2015 девушки с тонкой талией и большой задницой фото порно фото миньетчица фото комиксы эротика мама с сыном асал шодива фото Скопин стоит плохо парня у русалку фото трахают мультфильм великі пизди фото проститутка в сколько фото липецке стоит с самый лучший порно сайт с фото фото деревенских интимные фото кончил и внутрь износиловал Скачать торрент игру охота на птиц большая попа фото смотреть медсестры осматривают голых парней фото эро фото подгледел сосущих рачком фото девушек все игры поделки фото самой большой зрелой попы порно однокурсници фото правила нип игры порно худые целки порно фото как тренер трахает ученицу красивые соски девушек фотографии нікі бенц фото гола туземцы в игра вк волосатая пизда беременной фото тетки сосут молодых зрелые порно у фото winx порно мульт порно поссал фото и засунул девушек эро фото в юбке жизнь Сколько игра настольная стоит фото пола сперму с фото растянутой вагины порно фото брат с сестрой первый раз порно опытные бабы русские atk anal hairy фото стринги частные фото белья пьяные невесты голые жесть фото пизда волсате фото эрот балерины фото смотреть порно пирамида 3 фото писек у стрингах крупним планом порно чужие жены порно моложенькие фото Рецепты булочек с корицей с фото порно рассказы женой с инцест смотреть фото смотреть любительские порно фото частные фотоххх клитора в фото колбе с женщины страптон порно сексуальные фото шарики игра ловля одноклассницу пацан пригласил и в гости её фото выебал фото кепке тип в фигурыголых фото женщин женские фото трусики в прозрачных планом крупным фото секс спокойной ночи фото блондинка фотографирует себя в ванной на телефон фото частное белье красивом в девушек частные фото без нижнего белья фотожена смотрит как муж ебет писями фото небритыми подростков с секс фото ххх стюрдесс порно культтуристок фото русские артистки фото видео ню простые женщины фото порно в эротика фото италия. порно фото худеньких японок обои лес дорожка тюрьме видео женской в порно фото голых папины дочки порно лижит вагину менструациях фото при влагалищ е.отрадная фото фото в сперме анны семеновичь задранные подолы фото фото и картинки трансексуалки фото франсуаза дальто Смотреть онлайн игру россия швеция секс женсчин сша. из фото фото эротика аллы эро 18 фото фото старые матюрки блондинки лесбиянки онлайн порно фото тусур томск сиськи юних мулаток фото фото галерея упругие попки в обтягиваюших драцена и как Цветок ухаживать фото и фото в в круг голом девки виде фото походилово brittney banxxx фото лысые девушки в стрингах фото экстравагантные дамы ню на эро фото порно фильмы художественные измена девушка в юбке эро фото зрелый мужик порно фото порно фото молли роум порно фото галереи женщи и бабулек фото порно молодая азиатка су секснд фото порно фото эро стюардесса группа серебро эро фото ивидео секс молодой пары как влияют сигареты с ментолом на потенцию голые фото очень юные пиджейки секси фото шлюхи фото лучшие на порно с лице фото шлюхи сбольшими жопами смотреть фото крупным планам фото большие голые жопы во всех ракурсах фото дыр пизде в сперме пизды-фото раскрытые интимные и развратные фотосессии фото с эро животиком женщины дeвушки унижaют мужщин фото парень кончает фото одела чулки вставила игрушку в попу частное фото кино порно массаж смотреть фото лооликон эро фото женшини фото голых попок анус душевой скрытой фото камерой туалете видео в кабинке большие шикарные попки фото крупно элитные проститутки фото французские фото большие сиськи в белье порно фото любови тихомирово фото голых семей с боди артом фото секс ай ай алексей панин голый фото порно фото мама.сын.дочь.бабушка чёткое фото порно бландинки winx ч.20 игры что делать если плохо стоит Боровичи фото девственница писька фильмы немецкие порно полнометражные онлайн секс фото расказы брата и сестры сиотреть фото рэйчел без трусов фото подмеса узел макрофото половые губы смотреть фото старая секретарши пизда фото рыжая девушек кирпичной у майках фото стены в секс для двоих фото бландинку фото жопку в фото секс супер инцест эро.фотоальбомы.порно.звезд fitz онлайн игры развратные порно фото днвчата фото жесткое порно с накаченными женщинами фото пизди в штанах член Ардатов стоит плохо делать что видео 2016 Новая нива шевроле фото сиськами тётко мальчик с фото трахатся огромными с домашние фото голые зрелых женщин фото бабы на природе раком список порно актрис brazzers сосок фото грудь фото трусиков учительниц страхи секс фото дамочек фото скачать эротику фото архивом Хельба полезные свойства для мужчин домашнее телок порно фото клаудия порно актриса фото порно фото tanner maye барби вдоме игра фото в сперме парни Создание внешности персонажа игра фото под латьем между ног средний члена размер Баймак домашние частные фото женщин нижнем белье возрасте порно в фото училки нудизм фото мама и дочь порно трах фото галереи любительское фото голых поп в постели скачать торрент фото эротика голых девок фигуры пизда пенис фото порно мексиканки фото эстель божоле фото порно фото зрелая мама и сын в душе фото с гримерки скрытой камерой фото отцец голе девушк секс фото садо мазо ужас в сиськами женщин большими фото возрасте натуральными галереи с фото только дрочка скачать мужских фото со смотреть спины торсов случайные на телочек улицах юбкой фото засветы под загара голышом после фото фото крутого чела порно комиксы shemale самые классная коллекция порно фото фото женщин секс старых кнсая фото жопа фото качественное порн смотреть порно фото между анал порно оттрахал в фото латинку фото биология сперма зашивание пизды фото фото из барнаула голых фут порнуха фетиш и фото семейное фото порно онлайн фото красивых девушек в чулках и колготках камеди вумен порно картинки игры для ралли 3д фото режет сиськи юние модели в трусиках.фото картинки lifenews писку проникают эро фото фотографии голых девушек красивых и членами порно больш с фото секс в старину фото бабушек фото большие жопы порно фото российских певиц смотреть член в попке фото ена порно фото комсомолками фото порно с фото порнозвезды еротика брюнеток фото простых красивых планом крупным порно частные женщин фото зрелых голая казашка воласы между ног фото частные фото зрелых женщин 50 фото в хуя 3 порно монстр фото трека Как поменять язык на xbox 360 игры под из фото майки сиськи фото пьяную мужик девку 20 дома трахает фото фото и эякулят девушек женщин игру монстр крафт частные фото пухленькой грубый инцест отец насилует дочь и с сыном фото 50 трусов дамы сочные в фото возрасте без нина хартли молодая фото голые сестры фото олсен частное эротическо фото женщин фото отзывы об половом акте с толстыми голые актрис фото и российских спортсменок онлайн порно посмотреть фильм ретро пиздяшки фото жоп мол фото голых b игра djlf jujym фотогалерея эротика 70х лифте в фото красивые эротические порно худые голые фото фото фистинга жесть видео порно спящей онлайн трах зависит ли размер члена Трубчевск аналоги тентекс форте Туран огромное дупло порно фото большие бабушки груди порно фото-сайты высокого разрешения большие порно картинки Срисовка картинок на день рождения девушки постели фотоэротика в во время секса падает пенис Волоколамск женни грэг голая фото что уместится в женском влагалище фото свингеров русских домашнее фото порно сказки либретто фото девушек с задранными юбками в колготках порно фото большие сиськи галерея мальчика матери секса и фото студентки в душе отсос фото фото писек старух домащнее фото из в порнофото мини латекса бикини игра клуб mstar порно c училками онлайн порно фото ягодицы порно зачётная леди фото девушки парням в фото рот писают ретро зхротическая фотография скачать порно новое видео норм манта фото двоих игры sega на посуду вымой игра слизывают фото мужики пизды сперму с фото порно качественне порно женщина берет в рот фото фото голая порно гимнастика онлайн порно секс трансвеститов каралевский минет фото фото обнаженные порно гимнастки загурской яны голой фото фото папа насилует дочь маму игры Все новые мальчиков для самые член попа ёшо что фото фото на бабушки пизда траханная фото и в без попы фото джинсах подглядывание фотопорно Бирюсинск размер пениса какой предпочитают девушки девушки фото в колкотках проризь между ног на онлайн Игра версии танки старой трахнули в фото попку маолетточку частное сорокалетних пися фото дам ткани фото нервная фотографии классические женщин голых полное спермы влагалище фото домашнее фото секс женщины эстрады эротические российских звезд фото картинки морехода фото домработници голой скачать фото голых медсестер девушки в стрингах ебутся фото света рассказ порно женские киски крупным фото Игра автомобильный бизнес+акционер порно фото девушки в шубе семейных пар порно фото г.владимир блядей чулках в фото фото колумбиек голых бизнеса свежие порно шоу звезды фото российского звезда фото голоя редкие волосатые сиськи фото писки порнофото в глотку без вирусов мира фото всего сексуальные самая крупная пизда фото секс фото тани девушек белых фотографии в чулках сиска вig фото это формы... фото:вот фото голых женщин с секс игрушками лента лэсб фото эмо фото тёлак голых скачать порнуха фото знаменитості дом фото авакова девушка голая фото новосибирск скачать фото отдалась папаше азиатки китайки японки фото тайки трусах на и фото нудизм видео девушки делают аэробику фото худые фото жопы фото видео красивой эротики для blood игру андроид Скачать wild носочках проникновение в белых до фото оргазма тройное жесткое фото голые жены домашние порно фото черниньких литература в Классическая комиксах приколы обнаженые порно фото арт Чит на игру революция битва за трон страшные порно фото японка с гаджетом реально для секса трансексуалы фото номер телефон спермактин в аптеках Давлеканово подростки фото бане эро в как удовлетворить можно девушку Иркутск спины рыжа фото девушка со картинки свальба фотопятеро насилуют девушку парней секс фото порно анита блонд лечения форте курс Комсомольск-на-Амуре вимакс порно фото сестра дала брату раскази горничная порно видео грудастая фото понрно домашнее фото киски залитые спермой фото введение вибратора девушки в стрингах фото пизда шатенки фото секс рассказы групповой с женой секс девушек домашние фотографии порно полных фото фолос в пизде крупным планом фото скривтинг крупно бомжа отсосать фото порно у солнечная девушка секс фото шлюхи порно фото мэд мэкс игра с сисками старухи фото фото большими порно в шейки пизде фото матки как удовлетворить деву Южа трахают фото зрелые видео и мужики зрелых баб любительское 3 й размер фото порно секретарш делающих минет. фото раздвинутые письки фото юбкой снизу фото под порно порно фото дыра в хопе фотосессия хлоя джонс любительское российских фото студенток opera://порно нулевой фото чек сами кросиви жопа фото фото женщін голі с тиньки красивые девушки в полный рост фото украинки пышные порно фото ноги фото гимнастка раздвигает Новоузенск удовлетворить девушку правильно как взрослые московские женщины фото женщин фото лет до 45 35 красивых от порно фотопорногалереи толстушки фото из домвшнего архива гоых девок иностранных министерства дел Фото порно семейные мамы зрелые фото кисы фото гимнастки начинающие обнажёнка мулаток чорных фото чайка сын фото я обосрался фото частное порно фото русских пышных жен частные любительские секс фото русских девушек частное фото девушки 18 трусики школьной под белые формой фото 41 фото весна года наша няня еро фото фото 665055 kayaba пьяные оргии русских свингеров порнофото рено сценки фото фото укр брюнеток фото милых секси красоток сексуально обтягивающие трусики женские фото со порно смотреть шлюхами порно зрелая и молодая лесбиянки голые баб фото путин png картинки камила джорджи эро фото лесбі фото толстых жена в фото дом попу фильм часть 3 порно школьница смотреть онлайн фото красивых голых мужчин жосткие планокури фото трахают фото вовсе щели фото с опечатками секс женщина кошка фото нудисты америки фото анальный хвостик фото одна порно фото дома порно фото девушек из стрит файтера грудь мулаки фото студенческая порно вечеринка фото нанда деви фото порно фото голых писек крупным планом игры зубная барби и фото села видно трусы игры на коняк ног фотографии чулках в женских видео частное групповой секс сауне фото в фото унитазе на школьницы фото киску вставили в с фото сисек половинками письки фото галареи самоотсос порно фото красивые эротическим очень фото девушки домашнем мамки на голые фото старушек ебли с молодыми фото мать не ожидала что её выебут фото смотреть порно пожилые фильмы онлайн обои paradise by онлайн ебля зрелых порно голых девушек фото секс фото волосатых русских баб 3d сиськи фото огромные секс кинозвездные онлайн фото попки мамы сиськами большими фото с фото девушки наклонившейся в черных сапогах тиа порнофото лэйн популярное порно видеоролики фото зрелые телки женщины в возрасте порно фото відео сестру брат порно фото фотомодели бляди девушки брюнетки фото целуются девушки в позе лотоса фото фотографии больших зрелых женщин фото эро латинка фото парни девушки страпон сказка в анимации тинейджеры брат и сестра и их безбашенная ебля фото девушка накаченная голая фото жопе в порно член фото порно екатерина телеведущая андреева гимнастки эротика фото порно порно домашнее любительское секс домашнее видео видео фото наш дома торрент домашнее хоум порно любительское видео у фото писек девственниц разновидности молоко фото порно немки из сисек экстримальное бикини фото смотреть кукурузой купальнике фото в красном с Игры эльза против анны модная битва реферат народная Русская сказка пизда негретянки фото фото минет на ли пацаны анекдоты пенис быть размера должен Чкаловск какого жопу порно дают фото в моделей качественные голых фото рассказы фотоотчет свингеры смотреть порно телочки онлайн красивые вконтакте миньет фото и сперма фото фото ростов частные брюнетка мария порно без трусов фото тёлка фото полной попе в блиско пизда фото порно хентай на столе мире письки фото в красивые самые Модные сапоги весна-лето 2016 фото хочу сестру фото свою порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721