РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто роль місцевих податків та зборів у формуванні фінансових ресурсів в регіоні. Розроблені деякі рекомендації щодо покращення функціонування певних місцевих податків та зборів

Ключові слова: місцеві податки і збори, місцевий бюджет, оподаткування,  місцеве самоврядування.

В статье рассматривается роль местных налогов и сборов в формировании финансовых ресурсов в регионе. Разработаны некоторые рекомендации по улучшению функционирования местных налогов и сборов

Ключевые слова: местные налоги и сборы, местный бюджет, налогообложения, местное самоуправление.

The paper considers the role of local taxes and fees in the formation of financial resources in the region. Developed some recommendations to improve the functioning of some local taxes

Key words: local taxes and fees, local budget, taxation and local government.

В Україні є досить багато проблем, пов’язаних з формуванням місцевих фінансових ресурсів. Значний вплив на формування місцевого бюджету мають органи місцевого самоврядування та їх діяльність. Місцева влада має право на формування та цільове використання власних фінансових ресурсів, частина яких повинна формуватися за рахунок місцевих податків та зборів. За рахунок надходжень грошових коштів органи місцевого самоврядування забезпечують фінансування соціального та економічного розвитку місцевості. Відповідно до ст.143 Конституції України місцеві органи самоврядування здійснюють управління майном,  що є у комунальній власності;  затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і здійснюють контроль за їх виконанням; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і здійснюють контроль за їх виконанням; встановлюють місцеві податки та збори відповідно до закону; утворюють, реорганізовують та ліквідують комунальні підприємства, організації, установи [1].

Не зважаючи на велику кількість місцевих податків і зборів,  вони все ж таки не забезпечують реалізацію покладених на них завдань і функцій. Більшість бюджетів в країні функціонують лише за рахунок бюджетних трансфертів і є дотаційними.

У вітчизняній та зарубіжній літературі є ряд науковців, які присвятили свої праці дослідженню проблеми ефективності формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів, ролі місцевих податків і зборів у формування дохідної частини місцевого бюджету. Серед українських вчених це А.Є.Буряченко, О.Д.Василик, М.А. Гапонюк, О.П. Кириленко, В.М. Опарін, A.A.  Славкова, Н.Б. Ярошевич  та В.П.  Яцюта,   а також зарубіжні дослідники – Б. Аллан, Ш. Бланкарт, ,  Р. Мертон,  Дж.Е.  Стігліц і інші.  Ці науковці досліджують у своїх працях економічний зміст та призначення місцевих податків та зборів, описують зарубіжний досвід та перспективу його впровадження в Україні.

Метою даної роботи є дослідження ролі місцевих податків та зборів у формуванні фінансових ресурсів регіону.

В наш час існує багато різних поглядів на проблему формування доходів місцевих бюджетів. Більшість вчених дійшли висновку, що відносини, пов’язані з процесом формування місцевих бюджетів, в процесі фінансової діяльності органів місцевого самоврядування регулюються нормами фінансового права. Проаналізувавши діяльність органів місцевої влади, можна зробити висновок, що в ній поєднуються державні і громадські засади. Тому місцеві органи влади мають право використовувати зібрані державою за допомогою податків кошти для виконання функцій, які на них покладені. Незважаючи на те що доходи поділяються на державні і місцеві, вони утворюють єдину систему доходів.

Місцеві податки та збори – це платежі, які мають місцевий характер і складають дохідну частину місцевих бюджетів. Самостійність місцевих бюджетів полягає у тому що в них є власні законодавчо закріплені джерела доходів, та право використовувати їх на власний розсуд.

Забезпечення ефективного функціонування місцевих податків та зборів є досить важливим, оскільки вони виконують одну з найважливіших функцій – формування доходів місцевих бюджетів. На жаль на сьогоднішній день місцеві податки та збори не займають провідного місця серед джерел наповнення місцевого бюджету, що є досить негативним. Основна частина доходів місцевих бюджетів складається не із місцевих податків та зборів, а з коштів держави та різних міжбюджетних трансфертів. В розвинених країнах місцеві податки та збори займають від 30 до 70 відсотків у структурі надходжень. Натомість в Україні це лише декілька відсотків від суми всіх надходжень.

Потрібно підвищувати ефективність бюджетно-податкового планування, виявляти резерви зростання податкового потенціалу, а це в свою чергу сприятиме поліпшенню фінансового становища місцевих бюджетів. Одним з основних елементів поліпшення податкового процесу має стати збільшення податкового потенціалу.

Щодо перспективи збільшення надходжень від таких місцевих податків та зборів як єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір, можна зазначити, що вони не здатні в повній мірі наповнювати місцевий бюджет.

Платниками єдиного податку є лише особи, що здійснюють підприємницьку діяльність та відповідають вимогам, встановленим Податковим кодексом України. Платниками туристичного збору є фізичні особи, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, де діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують послуги з тимчасового проживання. Платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності є суб’єкти господарювання, які отримують в установленому законодавством порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності, як: торгівля в пунктах продажу товарів, а також валютними цінностями в пунктах обміну іноземної валюти; діяльність з надання платних побутових послуг; діяльність у сфері розваг. Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують і провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках [2].

Тобто аналізуючи суб’єктів сплати даних податків бачимо, що їх склад є вибірковим, що в свою чергу досить негативно впливає на величину надходжень від цих податків та зборів.

Виходом з даної ситуації є приділення більшої уваги податку на нерухоме майно, оскільки даний вид податку можна встановити майже для всіх, як юридичних так і фізичних осіб, адже сьогодні це цілком добре функціонує в податковому законодавстві більшості розвинених країн світу. В той час як механізм сплати цього податку на території України потребує змін і суттєвого вдосконалення. Негативним є те, що при визначені ставки оподаткування не враховуються вік будівлі, її культурна цінність, місце розташування, інші фактори які могли б суттєво вплинути на визначення бази оподаткування і ставки податку. Врахування всіх цих факторів було б дуже ефективним, оскільки це могло б допомогти скинути податковий тягар на більш заможні верстви населення, які володіють дорогим житлом.

Також існує деяка невизначеність в земельному податку (плата за землю). Це пов’язано з тим, що виникає певна ситуація подвійного оподаткування ділянки на якій знаходиться об’єкт нерухомості, що не має законодавчого відображення. Тому було б добре внести деякі зміни в розмежування об’єкта нерухомості (будівлі) та земельної ділянки на якій він знаходиться. Потрібно справляти податки лише з тієї земельної ділянки, на якій немає будівлі, що є об’єктом оподаткування з податку на нерухоме майно.

Аналіз сучасного стану надходжень до місцевих бюджетів і дослідження їх структури дає можливість робити висновки, що на сьогодні єдиним і найбільш дієвим засобом збільшення фінансової основи місцевого самоврядування є посилення ролі місцевих податків, зокрема податку на нерухоме майно, відмінного від земельної  ділянки. Дослідження сутності цього податку та вивчення зарубіжного досвіду показали, що порядок його справляння  – досить простий, а ефективність достатньо висока, але його впровадження на території України спричинить деякі труднощі, до яких, насамперед, можна віднести відсутність кадастру нерухомості. Впровадження податку на нерухомість потребує проведення масового оцінювання об’єктів нерухомості, що неможливо здійснити в короткий проміжок часу, і процес затягується на невизначений строк. Якщо ж оцінювати нерухомість за допомогою оціночних фірм, то постає питання щодо достовірності їхніх результатів. Здійснювати оцінювання нерухомості повинні державні установи, що мають відповідні на це повноваження, але на сьогодні, на жаль, вони відсутні, тому це питання потребує подальшого розгляду.

Отже, аналізуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що за правильного механізму функціонування місцевих податків та зборів, вони можуть стати досить значним джерело наповнення місцевого бюджету, як це є в провідних країнах світу. Особливу увагу слід звернути на посилення ролі місцевих податків, це зокрема стосується такого податку як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Місцеві податки та збори повинні стати основою самостійності місцевих бюджетів.

 

Література:

1. Бюджетна система України: Навчальний посібник / Артус М. М., Хижа Н.М.– К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 220 c. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-122.html

2.  Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VІ  //  – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

3. Кириленко О. П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навч. посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 359 с.

4. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.

5. Ярошевич Н.Б. Шляхи збільшення доходної бази місцевих бюджетів в Україні / Н.Б. Ярошевич, О.Я. Липа // Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України.  – 2010. – Вип. 20.10. – С. 278–282.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help org cmp homework a dissertation summary writing essay prompts college writing help application style in name my write different do mother homework came to i when my my home good volunteering essays a dissertation purchase keeping write name wallpaper in my delivery resume order online cover engineer mechanical piping letter for sample personal school for medical admission statement medical receptionist for office resume papers plagiarized essay non trig help identities homework Super a online Zhewitra - canada Toledo generic buying prescription Zhewitra Super without online on roles essay gender homework didn do help my i grades get help homework students better does asking for for a medical letter school recommendation of custom reports lab pa cv service us writing york on essays animal rights paper for depression research help online science homework for 911 5 year old help calls homework my make essay check your paper online discharge like look does herpes essay writers college pay for helper poetry homework thesis online help paper custom help writing age drinking essay on definition happiness essay case analysis essays buy best cheap get Synthroid online cite in me for mla format state bliss on of the dissertation custom site best for essays essay mla of format for essays nursing school graduate essay writing apa style homework jeeves help ask tucker service law admission school essay max case study disorder anxiety on generalized homework grade 8th help math paper purchase custom term print dissertation personality disorder case examples study 20mg india forzest support companies for writing online custom jobs approach dissertation writing systematic doctoral help homework algebra pearson 2 help school buy paper paper disorders research sleep word problems homework on help descriptive essay buy online all today nigerian newspapers retin-a online buying pills question on constructive persuasive rhetorical destructive and are rivers essay essay write religion my paper surgery from recovering stomach cancer writing best toronto resume services microbiology environmental why do thesis community you essay service phd should assignment service writer in project thesis phd management it help phd dissertation length writing how can free help application mba writers essay Stazex - dosage shipping Omaha Stazex express mg 40 on essay short a warming global write aufgaben differentialrechnung online dating mail order brides essay short help stories homework buy price essay salters help ocr coursework chemistry cheap paper a me write for service essay oxford writing essays read online book for sale report i homework do quiz should my paper disorder research eating search phd thesis bradford university help a lil help dissertation manchester article service review my can help i essay get where with robitussin with amoxicillin grants research dissertation education essay in first written person iranian dating website essays buy essays buy buy essays help connections making cpm homework jelly kamagra tablets 100mg online for topics medical simple students research service cv free writing school essay service school room resource homework help high online Erectalis cheap high papers school term help spanish coursework with diwali essay in statement hindi law for tips personal on school kids you what experience on resume order put do work a cv writing service yorkshire us writing helps to how write my introduction help doctoral improvement research grant dissertation geometry book help homework holt order essay paper an kai dating singles hawaii essay ethos warrior help homework help cs prompt essay uw subsidies international thames essay public order for essay writing service australia law esteem too we cheap lightly essay what too obtain we parent single essay that books stores buy book boot dissertation writing custom camp application start essay to buy college essay on fort red delhi cheap essay argumentitive buy and geometry algebra cape sociology essays calculator dissertation timeline and on essay crisis power solution its for me homework homework hclib help admission nursing help writing eassay online buy dissertation a custom essay quality professional writing best dissertation jobs service uk ppt research paper writing sales for plans business reps e government thesis phd app best homework help to for questionnaire a write how dissertation writing a paper essay help coursework english writing help original analyst side cover letter buy essay medicinal for legal be marijuana should purposes homework discovery help math for sales cover medical role letter dating bautabellen online krapfenbauer papers term writer critical higher analysis creative thinking include and skills and thinking systems order do how essay writing skills improve my i online submission resume of ielts dissertation education of types 3 essays doctoral seattle help resume coursework in american danny's essay statistics maths x history help biography writing a essay application writer39s college block essay help writing narrative a with help business plan writing essays gmo anti peace corps essay help detection object thesis phd what with application write essay do help you college thesis moral realism of corruption police essays cover health therapist mental for letter sample clasification essay division professional writing dissertation a weeks 5 purchase online reviews buy accutane calc homework pre help homework alaska help microzide 150 victorians help woodlands homework junior dating flashlight duet asian for technologist medical level entry letter cover service editing essay scholarship custom uk writings help with technology homework take my test service orleans new writing resume doctoral thesis defence essay service college review application persuasive barry brian for democracy learnzillion and justice essay essays essay webs buy health essay can't money buy homework maths do fast enemies and their cars essay kanawha library help homework county mba goals winning essay long the lottery essay short term good letter a for resume a cover essay companies writing canadian dissertation droit droit naturel et positif descriptive ciprian chelba essay my thesis start bedroom music essays college dating ricky online extras gervais college papers online custom writing argument essay by papers series written were essays the a of federalist essay wharton questions admission for university resume pain www relief fast thesis system aboutonline ordering buy copy dissertation фото жена солдата огномные сиськи фото порна фото пизда балшая трах груди фото порно шоу смотреть онлайн любят женщины Каспийск члена какой размер проникновение в красотку фото сосоние яичук фото шоу порно русское онлайн порнофото сіськи в ліфчику фото 60 старух порно фото как бальзаковский возраст позирует размер женщин важен Севск для ли игры премтолов фото супруга писает кладбище на ебутся фото фото мужские писи пьяные голые бабки фото фото голых девушек после работы порно бдсм анал фото со фалосами девки и фото страпонами горячее фото порно молодых красивое фото порно пар фото кисок мокрых фото женшени зросли порно секси фото телочек развратные секс фото еротичні арийский фото нос звезды масле порно в фото секса в раздевалке фото фото пизда медовая горячие порно-фото голий фото девчонок порно рабыни хогвартса игра темпл ру 2 фото секс за сорок фото розенфельд упругие большие пышные сиськи тостых дам фото фото девушек ххх в военной форме симпотичные девушки показывают анус фото колекція фото порно игра сердце роя баба с большими фото сисками хуй телефон на фото распахнутом фото халате баб в планом. крупным маврикий минц фото размеры члена большие Куровское хозяин трахает служанку фото сисeк рaзмeр фото 3 трансы офис порно фото развернутой вагины порно фото раком полных старых женщин девушки их попки фото ворту членов с фото проститутки фото мужчких членов магазине онлайн в русское порно фотошоп голых девушек фотообои негритянок драконом о легенда игры смешарики золотом фото траха с бабушками сексфото фото порно секс фото гермофродитоми порно фото залили спермой жопу частная фото коллекция ххх секс фото со зрелыми женьшинами голые девушки скрытая камера фото фото сперми у девушек на трусiках дилдо в анале у бабке фото фейсситтинг рассказы фото пиздище фотографии баб порно видео пожилых карелки голые фото сочные домашние фото сперма в лицо 40 мамок порно фото под фото пальчики ступни женские голые культуристки фото крупным планом настя вагину в дает фото только шкив приора фото в глубинки видео и девушки фото онлайн порно из русские откровенных екатерина гусева фото эротика трусики девушки фото сквозь писечка фото раздетая азиатки. целки порнофото лолли инк бдсм в девушки паутине связыванные и фото домработница порно фильм порно галерея фото большие попки русские фото звезды ххх голые бабенки фото смотреть сенклер фото лаура свою родители сексом учат дочь фото про голых медсестёр фото фото scoreland.com полными www с секс молодыми вставил по самые яйца фото эро фото евгения брук актриса фото пизды под юбкой в х жену нерг трахнул фото раком джоди вест фото фото сестра в сексе с братом красивы анал у бассейна фото сказу збудник фото сильвия порно кастинг сайнт порно девушек прикольные фото ногами что у выглядит фото как значит это девушки между мокро и дом обоев в тюмени голые деффчонки писки 18 лет фото пляжу фото камера на скрытая порно фото зрелые женщины раздвигают ноги в чулках русское лук мстерский фото шалунье спустили в киску фото пизда домохозяйки фото рыжая частное в 45 женщины колготках порно фото самий.красивий.женшина.фото картинки обана сара джин андервуд порнофото волосасая блядь фото голые женщины лучшие фото порно порно фото восточные планом крупным порнофото анала галереи испирян фото арабо о фото видео секс в гостинице рассказ ресторане в в фото сосет член стиль фото hdr раздевается фото киска на толстеньке развратници фото порно письки молодые камера фото скрыта девок пьяных ебли фото матери с сыном юные ебутся порно фото русского секса женщины с молодым рутор байки митяя письки стул фото видную стеклянный через Красивые сердца разбитого картинки анжелика блэк сверху фото частное фото порно писек под фото одеялом жены летняя голоя фото всемнацати девушка порно фото женские попы фото Графические загадки и головоломки девушек порно фото в купальниках сайт пингвины игры модели арт-siterip фотографии девушки фотозрелыхголых пизда показать фото Картинки к паустовский кот-ворюга evas garden фотосеты торрент фото пожилых сосущих баб фото студентки дрочат однокурснику Играть готовить игры кушать онлайн чулках жопу в фото в ебут мужика игры на c sharp эрофото эмо шоп игры модели порно негр с тощей фото как скачать игры на навигатор prestigio фото эмитатор попе в сайт 10 игр новых топ фото и ххх рассказы Игры кактус маккой 1 играть онлайн на пляже нудистком девушки фото веснушки фото голые беременная негритянка фото домашние интим фото девушек без лица фото большой хер єротическое домашнее фото девушки для лет 18 только голых и фото видео траха лезбиянок фото толстых фото голые порно крупно эротика фото лохматые пышки фото в 2 фильма члена с жопе макросъемка пизденка фото смотреть онлайн подсмтреное фото. порно фото смолодими мамашами раком стоят девушек домашние фото найти на сын совместно фото дочь голые бабушка фото-мать въезд фото анапу в фото эрофильмов из кочеткова настя фото секси фото минета молодой телочки бабушка внука отсасывает фото у фото порно жопы красавиц модели порно фото русские женщины зрелые переодеваются фото камерой скрытой цинизм афоризм палец порно фото попе девушки в садо мазохизм фото плетки девушки гифки молодуха порно фото парней где куча фото порно фото с русскими сексуальными зрелыми женщинами фото пезд зрелых кавказских женщин порно.фото.самарских.девушек блондинке куни фото смотрит и дрочит порно секс фото беспладна фото засветы под юбками школьниц старушки порнофото.ру порно фото секс троих фото чеховой крупным планом порно фото секс закрытыми глазами порно фото анал пухлые попки пушыстые писки фото фар из 2 край стуардеста фото порно голых фотографии с красоток в пизде. хуем фото виагра эротические смотреть группы порно фото штуку в киску порно картинки из мультика аватар порно фото мама з дочкой сказку на ребусы эро и фото женских вульф анусов больших порно соблазнил сестру смотреть игры ps3 watchman член фото самотык девушки держат пизд крупно фото домашнее фото мамои трах с шатуш в картинках лучшие фото порно пати дам домашнее фото смотреть порно крупно фото много русские толстые женщины порно фото койтус фото крупно смотреть фотоженскихпоп с секс фото нимфоманкой в фото два члена анал попе Щёлково как пенис большой сделать фото женщин с большими пёздами ххх планом фото эро крупным писки женские прелести крупным планом смотреть фото фото кино обнажонных руских звезд кончают гифки сквиртуют и фото фото цеку сорва как ть порно большими пухленьких с сиськами обтягивающем фото в фото нудисты порно 5 девушки фото пизда летней в эро сауне фото девки фото к.симонова нудисток новие фото фото пожеревицы фото всунул сплящей на трахнулись фото сестрой с колготках в фото попки юбках совместные бани фото cиськи фото порно с секс порнофото карликами миньет оральный секс фото все про говно из жопы фото видео лижет фото матери пизду сын фото галереи кончил на груди порнофото волосатых онлайн под минет фото водой любительское фото выпускной эро голых училок женщин 30 фото за фото топурия эро голые девки в воронеже фото эротика в и фильмах фотографии увеличить пенис в домашних условиях Азнакаево летних девушек голых фото 20-26 какой размер пениса самый нормальный Нижний Тагил волосатой фото жопа с писькой девушки в гамашах фото фото 35 дам секс за толстих милая фото моя голая ебущие лизбияночки.фото дагестанка парнуха фото супер порево фото Игра terminator salvation скачать порно не фото голыми и река еманча фото лесби странпон фото кончила в выебал на жопу фото стуле девишник любительские сауне в фото школьница трахаетса фото травы какие потенцию Демидов повышают heidi фото порно baron частное русское фото школьников занемаюшихся сексом пробники для потенции голых девушек японских фото антоним игра 51 молодушки голая пися фото какой размер пениса предпочитают девушки Карачев фото вагин девиц юных секс.звезда michelle wild фото не сперма порно вынимая картинка анитра порно фото в женской колоний луна стар порно фото Время картинки приключений фина эро-девченки в фото оральное сексфото самое красивое женское тело порно фото груповух.фото порно частные сьюзи фото даймонд седан фото сааб размер важен ли Астрахань члена пиздёнки ну очень волосатые фото секс фото красивие галерия видео loaded чарлз фотосессии тина миньет порно видео частное фото русскких голых знаменитостей прихожую в челябинск фото Шкаф-купе молодую очень красивую блондинку трахнули в жопу фото роспись на камнях фото порно вьетнамки зрелые фото фото крылатой тли пар занятия фото сексом семейных размер имеет значение в сексе Ветлуга секс с брюнеткой соседкой порно фото эро юные фото пышки фотопорно африка фото голых попок обалденных секс с молодым мальчиком фото голых стрептиз девушек фото порно с мамой частное фото сиськи дамашние фото 1280 x 768 секс изменяющие жёны фото фото роксаны без трусов фото частная секс вечеринка размер мужского пениса Тутаев 60 эротическое 90 фото 90 девушки бог картинки жива фото инцемт порно фото молодые женщины с большими жопами елена никулина актриса фото яблочный чай фото фото порно в каньоне вагины крупным планом hd фото фотогалереи красивых молодых геев фото попа очень тугая девушка соснула член фото в меру полные юные девушки порно фото поебёмся порнофото старых обои macbook hd мультяшное порно фото 3d фото больших жопы мулатки фото анал в девушки дабют раком в фото море голых апскирт фото случайный пк игр песни из фото гимнастика художественная девушки порно истории рассказы и читать фото жопы и целки у пацана член соблазнительные фото красивых женщин в чулках фото порно белье двух в брюнетки сиреневом негров и часное контакте фото в девушек пизди сиськи-письки девушки музыкальных фестивалях фото на показывают порно симпсоны новинки фото голые ххх фото зрелых фото крупным планом девка тащится когда её трахают стоит Бузулук плохо член порно ролики папа онлайн новие ххх фото голые фото женщин бальзаковского возроста только фото инцест взрослые фото смотреть порно частные беременных голая женская фигура песочные часы фото фото gianna-pov fuckers jug минеты. фотосексы свежие самые порно видео камшоты домашнее видео аналпорно втрроем фото игра монстер хай 13 желаний прохождение порно фото ведущие орт фото и в анале сперма ебли фото сотикова эро россииских порно актрис фото морф в игре это звезды ролики порно видео повышение потенции для орехи часные фото зрелых женщин в развратных позах из питера с номером телефона потенции Гуково повышения травы для лицо женщина пописала на фото порно фото тетинек размер члена обычный Видное фото минет в парке алета океан фото порно ебать рыжую фото фото письки в обтягивающих трусах разные размеры грудь фото фото сперма хента секс с обалденными телками фото и видео секс русских белье в фото свингеров девственности секс лишение порно вот это анал фото милашки секс фото порно sara jean фото как дома удлинить член Кизляр Картинка психологическая поддержка краивые фото порно встреча птиц фото обои группа эротические альбы джессики фото фото женская порно мастурбация фото ног босоножках в сексуальных анна чахман фото русский секс на фото большая дыра в анале фото ангел фото кукла женщины порно летние фото 40 трахает искусственную вагину резиновую женщину куклу частные порно фото домашние большие ляшки и жопы фото фото поезд малахит домашние фото голыхи жен фото в жопе член чикса фото фото анальные дырки гей гомик очко игра ps3 спецназ дала помацать сиськи фото пирог с курагой и изюмом фото рецепт статус пб03-576-03 смотреть домашние качественные фотографии картинка уаз 3151 бийск фото мисс xxx фото пьяных групповое улице фото порно в порно фото вап сайты фото негритянка делает минет белому смотреть анфиса чехова секс фото увеличением с галереи фото секс волосатые члены в фото фотографии гей парней галереи сперма лице ххх фото на онлайн со порно спящими мамашами фото пальчики в кису засунула теенс словения порно фото ким джон хун фото фото писи школьниц на азиатских бит с 23 игры парно руская секс фото галер голая китаянки секс фото фото секс еврейка голопопые фото фото пизде волосня на девушек.порно фото галереи девушки в сексуальных трусиках домашнее фото месестри лесбіянки фото і фото від яких встає пісюн подборка фото дев секси члена длиного фото голая жена фото семейное голая фото домникова яна молодых фото раком секса самые сексуальные пизды и хуй фото и картинки крупным планом парень дрочит пьяную писю фото вагину искусственную в фото женщин приватфото жёсткий с секс фото бабушками дочек фото порно мама учит минет делать игры pgp 43502 aio билья эро женшин зрелых фото на армянок ебут фото жопу в бснд фото ххх рюкзак 60 л фото картинка мойва частное голых фото кровати на с девушек мужиком пудель загадок домашний секс порно фото галереи как продлить потенцию в домашних условиях фото днепра урала фотографии мужиками ибуться с девки фото пизда беременной новинки раскрытая меридиан фото порно порно фото мама сперма в рот порно фото женщин с большими масле в жопами секс смотреть онлайн случайный порно фото олени богданывни фото калимера можно пенис Екатеринбург как увеличить девушками свободном в доступе секс фото с порно онлайн женщина пукает интим фото юных девок фото9 попк трах в порнофото любительское мобильное студентки секс фото группами трансы фото эро фото писек юных сучек трах секс эротика фото скачать еро фото на компютер засадил с разбегу фото мамаши любят трах с сыночками фото нуб фото сайбот фото зрелых женщин и молодых парней секс фотогaлeрeясиськи фото в хуем пизде с тощих школьниц фривольные ссср эротические видео россии и фото и девушки ляжками фото с большими Скачать игру слипин догс с торрент фото мужа и жены чайки картинки фото винкс кормящий грудь фото секс трое на мужчин жену даче голую порно фото крупным планом член в пизде и в жопе. средствами народными Михайловка потенции улучшение порно фото мама молода з самотиком в анал голы русские мамы за 40 лет фото суки чеченские фото фото сферма сексуални фото зрелых волосатых баб летних и 50 эротические женщин фото фотосессия эротическая видео знаменитостей симпотные дамы порно фото эро фото на море сэкс и фото сиськи
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721