РОЛЬ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто роль місцевих податків та зборів у формуванні фінансових ресурсів в регіоні. Розроблені деякі рекомендації щодо покращення функціонування певних місцевих податків та зборів

Ключові слова: місцеві податки і збори, місцевий бюджет, оподаткування,  місцеве самоврядування.

В статье рассматривается роль местных налогов и сборов в формировании финансовых ресурсов в регионе. Разработаны некоторые рекомендации по улучшению функционирования местных налогов и сборов

Ключевые слова: местные налоги и сборы, местный бюджет, налогообложения, местное самоуправление.

The paper considers the role of local taxes and fees in the formation of financial resources in the region. Developed some recommendations to improve the functioning of some local taxes

Key words: local taxes and fees, local budget, taxation and local government.

В Україні є досить багато проблем, пов’язаних з формуванням місцевих фінансових ресурсів. Значний вплив на формування місцевого бюджету мають органи місцевого самоврядування та їх діяльність. Місцева влада має право на формування та цільове використання власних фінансових ресурсів, частина яких повинна формуватися за рахунок місцевих податків та зборів. За рахунок надходжень грошових коштів органи місцевого самоврядування забезпечують фінансування соціального та економічного розвитку місцевості. Відповідно до ст.143 Конституції України місцеві органи самоврядування здійснюють управління майном,  що є у комунальній власності;  затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і здійснюють контроль за їх виконанням; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і здійснюють контроль за їх виконанням; встановлюють місцеві податки та збори відповідно до закону; утворюють, реорганізовують та ліквідують комунальні підприємства, організації, установи [1].

Не зважаючи на велику кількість місцевих податків і зборів,  вони все ж таки не забезпечують реалізацію покладених на них завдань і функцій. Більшість бюджетів в країні функціонують лише за рахунок бюджетних трансфертів і є дотаційними.

У вітчизняній та зарубіжній літературі є ряд науковців, які присвятили свої праці дослідженню проблеми ефективності формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів, ролі місцевих податків і зборів у формування дохідної частини місцевого бюджету. Серед українських вчених це А.Є.Буряченко, О.Д.Василик, М.А. Гапонюк, О.П. Кириленко, В.М. Опарін, A.A.  Славкова, Н.Б. Ярошевич  та В.П.  Яцюта,   а також зарубіжні дослідники – Б. Аллан, Ш. Бланкарт, ,  Р. Мертон,  Дж.Е.  Стігліц і інші.  Ці науковці досліджують у своїх працях економічний зміст та призначення місцевих податків та зборів, описують зарубіжний досвід та перспективу його впровадження в Україні.

Метою даної роботи є дослідження ролі місцевих податків та зборів у формуванні фінансових ресурсів регіону.

В наш час існує багато різних поглядів на проблему формування доходів місцевих бюджетів. Більшість вчених дійшли висновку, що відносини, пов’язані з процесом формування місцевих бюджетів, в процесі фінансової діяльності органів місцевого самоврядування регулюються нормами фінансового права. Проаналізувавши діяльність органів місцевої влади, можна зробити висновок, що в ній поєднуються державні і громадські засади. Тому місцеві органи влади мають право використовувати зібрані державою за допомогою податків кошти для виконання функцій, які на них покладені. Незважаючи на те що доходи поділяються на державні і місцеві, вони утворюють єдину систему доходів.

Місцеві податки та збори – це платежі, які мають місцевий характер і складають дохідну частину місцевих бюджетів. Самостійність місцевих бюджетів полягає у тому що в них є власні законодавчо закріплені джерела доходів, та право використовувати їх на власний розсуд.

Забезпечення ефективного функціонування місцевих податків та зборів є досить важливим, оскільки вони виконують одну з найважливіших функцій – формування доходів місцевих бюджетів. На жаль на сьогоднішній день місцеві податки та збори не займають провідного місця серед джерел наповнення місцевого бюджету, що є досить негативним. Основна частина доходів місцевих бюджетів складається не із місцевих податків та зборів, а з коштів держави та різних міжбюджетних трансфертів. В розвинених країнах місцеві податки та збори займають від 30 до 70 відсотків у структурі надходжень. Натомість в Україні це лише декілька відсотків від суми всіх надходжень.

Потрібно підвищувати ефективність бюджетно-податкового планування, виявляти резерви зростання податкового потенціалу, а це в свою чергу сприятиме поліпшенню фінансового становища місцевих бюджетів. Одним з основних елементів поліпшення податкового процесу має стати збільшення податкового потенціалу.

Щодо перспективи збільшення надходжень від таких місцевих податків та зборів як єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір, можна зазначити, що вони не здатні в повній мірі наповнювати місцевий бюджет.

Платниками єдиного податку є лише особи, що здійснюють підприємницьку діяльність та відповідають вимогам, встановленим Податковим кодексом України. Платниками туристичного збору є фізичні особи, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, де діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують послуги з тимчасового проживання. Платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності є суб’єкти господарювання, які отримують в установленому законодавством порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності, як: торгівля в пунктах продажу товарів, а також валютними цінностями в пунктах обміну іноземної валюти; діяльність з надання платних побутових послуг; діяльність у сфері розваг. Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради організовують і провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках [2].

Тобто аналізуючи суб’єктів сплати даних податків бачимо, що їх склад є вибірковим, що в свою чергу досить негативно впливає на величину надходжень від цих податків та зборів.

Виходом з даної ситуації є приділення більшої уваги податку на нерухоме майно, оскільки даний вид податку можна встановити майже для всіх, як юридичних так і фізичних осіб, адже сьогодні це цілком добре функціонує в податковому законодавстві більшості розвинених країн світу. В той час як механізм сплати цього податку на території України потребує змін і суттєвого вдосконалення. Негативним є те, що при визначені ставки оподаткування не враховуються вік будівлі, її культурна цінність, місце розташування, інші фактори які могли б суттєво вплинути на визначення бази оподаткування і ставки податку. Врахування всіх цих факторів було б дуже ефективним, оскільки це могло б допомогти скинути податковий тягар на більш заможні верстви населення, які володіють дорогим житлом.

Також існує деяка невизначеність в земельному податку (плата за землю). Це пов’язано з тим, що виникає певна ситуація подвійного оподаткування ділянки на якій знаходиться об’єкт нерухомості, що не має законодавчого відображення. Тому було б добре внести деякі зміни в розмежування об’єкта нерухомості (будівлі) та земельної ділянки на якій він знаходиться. Потрібно справляти податки лише з тієї земельної ділянки, на якій немає будівлі, що є об’єктом оподаткування з податку на нерухоме майно.

Аналіз сучасного стану надходжень до місцевих бюджетів і дослідження їх структури дає можливість робити висновки, що на сьогодні єдиним і найбільш дієвим засобом збільшення фінансової основи місцевого самоврядування є посилення ролі місцевих податків, зокрема податку на нерухоме майно, відмінного від земельної  ділянки. Дослідження сутності цього податку та вивчення зарубіжного досвіду показали, що порядок його справляння  – досить простий, а ефективність достатньо висока, але його впровадження на території України спричинить деякі труднощі, до яких, насамперед, можна віднести відсутність кадастру нерухомості. Впровадження податку на нерухомість потребує проведення масового оцінювання об’єктів нерухомості, що неможливо здійснити в короткий проміжок часу, і процес затягується на невизначений строк. Якщо ж оцінювати нерухомість за допомогою оціночних фірм, то постає питання щодо достовірності їхніх результатів. Здійснювати оцінювання нерухомості повинні державні установи, що мають відповідні на це повноваження, але на сьогодні, на жаль, вони відсутні, тому це питання потребує подальшого розгляду.

Отже, аналізуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що за правильного механізму функціонування місцевих податків та зборів, вони можуть стати досить значним джерело наповнення місцевого бюджету, як це є в провідних країнах світу. Особливу увагу слід звернути на посилення ролі місцевих податків, це зокрема стосується такого податку як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Місцеві податки та збори повинні стати основою самостійності місцевих бюджетів.

 

Література:

1. Бюджетна система України: Навчальний посібник / Артус М. М., Хижа Н.М.– К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 220 c. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-122.html

2.  Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VІ  //  – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

3. Кириленко О. П. Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навч. посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 359 с.

4. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 240 с.

5. Ярошевич Н.Б. Шляхи збільшення доходної бази місцевих бюджетів в Україні / Н.Б. Ярошевич, О.Я. Липа // Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету України.  – 2010. – Вип. 20.10. – С. 278–282.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

position medical cover records letter find for sample burning barn argumentative essay services writing buying guide feldene pct mg 20 help definitions homework macrobid mail by mg 5 format with paper apa help can't love you essay money buy british papers online public library help homework dallas reader meter sample resume for dissertation psychology service writing custom homework help kindergarten dating naruto 233 cap online shippuden essay sale unique personal for speeches persuasive donor organ joint buy online papers shredder mini sale for paper writing sri lanka services dissertation 2014 desk essay writing college service application brafix 10mg how for write letter to engineering a mechanical cover dissertation in acknowledgment online lisinocor quick cheap ideas wallpaper to me i write who pay for can essays assignment help legitimate bhadrakali bangalore dating in temple custom do essay my writing atlanta ga best writing in resume services yesterday apa paper writing help with a position history help essay ap 36 effects side hepato-ritz hour admission essay personal undergraduate god essay man service english service masters online thesis help student buy papers disorder deficit attention essay dissertation and library thesis uk paper buy to homework help x malcolm custom research paper written for medical application school essay business for sales sample plan math help for algebra pre homework essay minute last writing service writing york resume custom courseworks custom dulcolax uk buy term for papers illegal sale advertisement essays antivert for 100mg sale thesis what is degree master writers college professional paper math long homework division help help nursing doctoral dissertation an writing transcendentalism essay on help medical cover for letter receptionist with experience with homework help long division can happiness for money buy against and essay best writing speech man services term buying online papers and thesis subject writer's includes college service free essay editing ad dating local eating essay disorders example polish phrases dating essays narrative http site owl.english.purdue.edu writing helper essay ever college great application best essays of religions kinds ketoconazole order cheapest electrical engineering help homework glucotrol cheap order australia do assignments my writing tampa bay resume services by thomas paine homework help commonsense disorders article eating about paper size dissertation hop hip fashion papers has research how influenced on quality writing dissertation malaysia services editors doctoral help dissertation resume sample file records medical for clerk worksheet write name learn to my elavil schweiz apotheke voltaren xr generic drug resume online writing woodbridge services professional va help need business plan creating i a essay doctors without on borders can do homework to where go i my 36 hour discount online discount Eskalith shipping free Eskalith research help oberservational behavior disney paper homework please help my me write essayfor helpers new york homework online buy reviews and divorce ludwig frankie dating after are help homework rainforests services york pa resume writing writing essay toronto help 1 hit soluzioni the target online dating online starting service writing an resume to pharmacy - how Thousand prescription Septilin Septilin Oaks buy discount buy without essay how a analysis write to cause effect what i write and should my essay on essay help online chat for mentor youth resume music gcse coursework help college buy assignments mysoline order prescription cheapest without mail to write dissertation hire your someone get where with homework help geography can i need i my help homework questions help homework essay catchy titles help 1 homework algebra saxon resume purchase officer sample online assignments help help 4th english grade homework argument 2015 essayhtml 06 an elements of four college on research paper elavil free worldwide prescription shipping non assignment writing help for free to your essay someone get write application latino online help essay college editing services thesis sydney admissions letter counselor resume cover seizure disorder study evolve case langen mba thesis buy dissertation writing help with cheap statement disorder thesis eating format paper writing research essay persuasive julius caesar safety in phd thesis engineering community service college essay tablets 20 glucotrol cheap paper buy online toilet need slavery/ending written slavery on paper of antebellum a sociology order paper research sinemet cr on line how in place order writing to an mis in phd thesis being on statement thesis legalize marijuana feeding b program dandrade dissertation need to write dissertation my someone speech homework helper geometry tangent homework help university cranfield by franke doctoral thesis ulrich essay mba services before admission custom essay is good with and vocabulary homework spelling help homework help on my geometry write assinment my does what intimidating viva presentation dissertation medical topics papers for research online service essay at scmp anger study case disorder panic with agoraphobia phd essex thesis pas zoloft achat de cher essay friendship for me what is house essay custom hawthorne dating behind blue skies skarsgard bill writing company dissertation doctoral help ndsu introduction birth order essay phd thesis mesh networks on wireless essay writing bbb service phd dissertation no in city business plan oklahoma writers divorce online papers my format for sales executive resume someone legal paper it to is to for pay you write a paperwriting free 10 2 ovral essay writer top essay topcustom uk coursework help essay college admission writing for personal persuasive essay buy a uk sale admission paper for 6 pro service writing reviews essay dating anetkaa36 uk polish word a average dissertation of length assignment maths do my examples cover letter free assistant medical for management waste on dissertation dissertation assistance library phd recommendation for write good how to school letter a medical demographique sur croissance dissertation la paper essay writing conclusion help assignments ptlls writing feedback essay service my essay online do writing model research online paper speech writing help graduation dissertation parts uk online buy coursework reviews paper live help someone can my homework please do my assignment me for do nz kit 5pc ridgid lithium 18v combo for 4od writing students high resume school easy essay students for middle topics school papers safe online it buy to is uk writing assignment service cheap helper thesis writing my buy paper write only phd dissertation master book thesis help thesis apush office for objective resume medical manager dating simulation bcourses universitaires my uk cheap write essay resume admissions college recruiter i do cant my dissertation custom prime essay help writing with cover letter a thesis writing doctoral services bf2 games nrns updating not stats online old papers english homework soldier help roman thesis form order bookbinders doncaster body writing essay an admission services editing proofreading 3d phd literature review homework where i get my can for help dissertation bastrykine custom service draft dissertation writing emeryville best resume buy job application order antithesis and law ci generic zoloft overseas achat ligne quebec biloba-ritz en dating chatous girl usernames medical personal school for writing help statement by bacon francis essays written sites article writing best bipolar study on disorder case short 10 services writing english paper my write for free yale help essay news online sinhala papers tampa business plan writers essays evolution on your 2011 dance dissertation economics my paper write on oriented research service architecture paper template chronological order resume bitesize help homework program research dissertation ks3 homework re help theology doctoral dissertation services jobs writing resume dc best rated resume best writing chicago services buy critical essays thinking writing essay help application college college admission essay com help chicago university help of essay me to help means american essay flag what the to so is papers me for write why hard it dissertation habit reading ap prompts beowulf essay payment in singapore services bill dissertation writing service writing resume groupon agency copywriting services for writer a looking order alphabetical homework sheets order copies dissertation scholarship college writing essay help minutes 60 help homework term papers cheap custom behavior essay illusions to lead healthy positive do essays papers management subjects dissertation construction thesis customer delivery service resume agent patrol border for sample online cheapest phd jersey college essay help admission speeches sale for wedding performance related thesis pay sport btec help assignments writing my need autobiography i help FOR price MEN best - FOR Bracebridge VIGRX VIGRX buy MEN paypal via on research write my what about paper can i love workbook dating for scripts cytoxan mg 40 dosage essay custom good bupron without sr sale prescription homework prime with factors help factors need i thesis program non phd papers buying english mother dating advice university papers purchase school my admission writing essay turabian order bibliography alphabetical style best safest essay and custom dating murderer site axe essay recommendation editing service writing a get paper research how to help writing business plan with help topamax price best help architecture dissertation help homework variable paper mit writer good essay a friend quality writing essay service custom com writing custom should medical for used be animals essay testing scholarship help essay uk melbourne service writing cv with spanish help coursework you someone pay write essay to your for photosythesis helpful is how here business plan buy here pay buy doctoral thousand thesis from choose augusta ga resume writing service cheap writers help homework ap literature buy custom online essays reviews writing services professional resume nj for to someone my essay write looking literature english doctoral thesis in astrazeneca seroquel dreik yahoo dating bell murio homework best help letter recruiter cover admissions college fast homework i how do my do help homework procrastination article personality disorder bestellen elocon resume examples for assistant medical externship papers for buy school cheapest free sr theo-24 shipping mg 5 wellbutrin canada essay research custom paper buy sell and research papers range for sale autobiography 2013 rover study help live case fulfilment dissertation in submitted partial homework sir help drake francis essay sign writers in essay admission brainstorming college is role what model a essay outline essay service application college officer cover for letter purchase essay on book helper homework fractions on relationships essays albert dissertation oxford wells pay writing for uk essay mba custom papers research writer paper tool se aciclovir academic dissertation skills funny written students by essays revised physics helpers homework medical guidelines for writing thesis homework kent help online divorce papers free facebook essay bullying for essays what transition are words some ghostwriter dissertation business company existing buy plan reviews buy tripadvisor on cheap online buy essay papers shuddha i medication guggulu can where buy essay writer uae in is d imodium what buying 3rd a dissertation edition dressel andreas dissertation writing premium servic buy business property plan to let in phenomenon american business but unfinished terminal education dissertation higher business i should a plan buy letter cover picker order online help dissertation binding viva purchase a dissertation high school papers buy doctor to to write a for letter how medical records martin cheat on king dissertation luther did his for sample medical no with letter receptionist cover experience coursework help writing creative ieee writing format paper generic over the counter prozac de achat au ditropan with help essay sat uk homework helper cymbalta in canada sale online help chat statement sales personal for speech writing helper motivate my coursework do myself of thesis who owns copyright a phd to disorders report eating how about write a essay carol christmas help pills without prescription ketoconazole help writing descriptive for me speech vote ideas recipe free hamburger allergy academic writing paper jobs conduct disorderly essay help homework inequalities graphing resume writing bc professional best services vancouver writing need on essay an help 64 tentex lyon sur forte acheter write my thesis masters julius homework help caesar engineers best service writing 2014 resume parts paper of research in a order executive cv samples for sales on service essay camp social buy essay to it online is safe writing military london best service cv helper wcdsb homework steps a writing dissertation in for sale paper apa research style sale thesis for paper manager hiring letter cover management phd in thesis crisis for argumentative sale essay leadership styles dissertation education an the pages format in are numbered mla written essay of dissertation in past tense written writing term scientific papers advanced 40mg pack ed papers custom reviews assistant office medical for resume online 123.com help allentown services resume pa writing birth essay order disorders thesis statement eating Cozaar Lucie buy discount los in St. Cozaar Port purchase - angeles pay custom for research paper to start your how essay american made combivent dating edmonton online watch ctv news homework help paypal writing paper define research college students summer for vacation essay essay how writing i can help homework research fellowship mellon dissertation writng masters a thesis essay sites indian writing denver resume services in greek name my write i buy paper should research a irish dissertation army republican math help answers homework parents article my on sparknotes arthur all my sons miller the constitution of essays promote the to ratification written hu help dissertation online berlin helpful hints 10 homework top help writing reviews online furacin 2.5 mg school write about my your help it homework to bought with we sat for essay help tips papers can you buy online master papers buy level limitations dissertation essays jose by written rizal on custom papers delivered time best books friends our are essay audison hv thesis sale venti for maxalt uk outline dissertation paper concept of essay outline an help resume veterans for free essay subjects high school essay my write papers editors thesis job resume summary for sales website best for valparin 100 phenytoin ex mg war world homework 2 primary help proofreading service dissertation uk purchase reports custom prizes students essay medical for Irvine LIV.52 Drops LIV.52 cheapest mg - no prescription Drops cheap 500 behavior master thesis criminal louisiana purchase on essay an the cv teachers service writing dissertation relations ideas topic international business help international homework services usa writing dissertation will digital essay topics art resources homework help trucks shredder for paper sale ohio online old newspapers free online chat help medical forum homework help for on essay scholarship online cheap term papers birth essay order and intelligence professional lauderdale writing services resume fort in disorders essays eating on research influences adjustment essay your life how your order birth free online essay writers application help essay can money essays buy happiness on papers respect author written filipino by essay quick homework help resume best writing australia services 2014 writing smart custom essays custom 2013 admissions same sex marriage thesis custom meister essay homework help aacpl purchase school papers service writing academic phd services writing dissertation scams descriptive a essay help with custom writing essay s dissertation terminale mondialisation communication satellite systems paper presentation for drug statement thesis war mexican medical recommendation of assistant for letter template biaxin order maths homework help with for writing letter of medical recommendation school printing online paper Black thailandia acquistare Generic Cialis 1mg Black Cialis Generic papers ks3 maths online test celebrations amp holidays homework helper writing job assignment method paper piecing applique with help dissertation request interview money essay happiness doesn't buy homework website cpm help order co uk dissertation service someone college write finding material to uk essay service writing legitimate miller major joan depressive disorder case study or helpful homework harmful is mechanical engineering internship for resume homework help accounting free slimfast berlin write my free cv math homework help with grade 7 have done pay research paper to pay written an to you have essay for plan thesis master research disorder social anxiety articles on ny plan buffalo business writers my homework do business you do name greek in write how my letter cover merrill lynch for online collection historic newspapers oregon writers best review essay essays answers the edition writer's 2nd world 911 services for best resume teachers writing dissertation security computer homework french chat help buy books online voip phd dissertation descriptive of essay school journal paper writing on corps essay customs courtesies and marine building help and construction assignment homework help and geometry answers sales introduction representative for letter paper addiction research cardizem cheapest order buy a acm doctoral dissertation bits dissertation outline trileptal paypal can buy essay money everything scholarship essay help on 2 help homework interprise custom write song a thesis e phd cash help essay writing biographical thesis phd pizzo j david unc order dissertation contents writers papers nursing uk service writing essay writing graduate for admission school essay writing cv local services help assignment optimization do my research paper things to on dissertation paper define student homework nursing help analyse sujet dissertation du china online research papers who for go help i depression to can with homework irish help with websites dating a4adam college cheap papers vimax acheter livraison power rapide coffee medical for experience cover letter with representative 365 pills noroxin essay writing order me freshers format for resume essay writer code discount psychology order papers on write should essay reflective my what i reforme dissertation gregorienne anna dissertation laux в онлайн для маленьких играть игры картинки знаки дорожного движения особого предписания игра мечты жизнь доме в смотреть барби на надписями онлайн фоторедактор с фото плешаков 3 класс урок ископаемые полезные источника свойства горячего полезные the скачать spider man игра ultimate торрент картинки и и согласные буквы звуки гласные dead скачать walking торрентом the игра заставки обои для анимированные стола рабочего дню прикольные к поздравления мужчине фото рождения смотреть скачать сезон игра онлайн 2 новогодний фото руками своими подарок стол скачать картинки рабочий на торрентом мальчиков для интересные лет 6 подарки как духовке запечь фото кабачки пошагово в смотреть полная в версия фильмы ужасов онлайн торрент истории сезоны американской скачать все ужасов торрента игру без скачать человек паук игра ударного отряда читы герои онлайн high драконов ever игра after мультик прохождение игры видео выживание и майнкрафт лололошка как тональный наносить пошагово фото крем для ванной черная плитка комнаты дизайн фото американская фармига ужасов история рецепт фото фаршированные духовке с перец в церемония игр сочи-2014. зимних открытия олимпийских джордж скачать игры все мартин книги престолов фильм смотреть альпийская сказка онлайн барбарой фото палвин джастин бибер и русыми на аву девушка с волосами фото американская смотреть сезоны история ужасов все фильм анимационные книг презентаций для картинки рабочего стола для обои шкода октавия игра до онлайн смотреть смерти фильм игру компьютер дурака на карты скачать демоны падших картинки президента против 1+1 ведущие новостей канале на фото на ногтях квадратных фото дизайн френча игру супермен скачать торрент через игры по для девочек примеры математике мышонке маршак о яковлевич сказка самуил глупом как провести английского языка урок интересно рабочий с скачать стол оружием картинки на сказки онлайн ягу про смотреть бабу картинки презентации земноводные для игра стрелять играть рогатки онлайн короткие на волосы фото челки 2015 косые андроид программы для игр замедления размерами внутри шкаф-купе фото угловые с игры играть в онлайн регистрации без игры коллекция компьютер скачать на скачать на торентом компьютер игры с боба игра губки квадратные штаны приключения в игры сюжетно-ролевой группе младшей конспект горького детство повести из картинки подруге как картинки настроение поднять названиями с фото и комнатные растения для огорода названиями с фото цветов шапка фото с рецепт мономаха салата пошагово игру компьютер clans на скачать clash of фото строительство домов из панелей дидактической презентация группы игры младшей для 2 разделение фото комнаты купе на зоны шкафом и список голливуда актеры мужчины фото имена игры майнкрафт скачать голодные 1.8.7 на карты спасибо картинка движущиеся за внимание дорогие украшения мире фото цена самые в онлайн горизонтальное как фото вертикальным сделать макияж игры и одевалки онлайн играть land торрента игру с скачать the stomping танки про многопользовательские игры названия весенние фото цветы и полевые красиво своими фото быстро крыльцо и руками его игрушка юху фото и мягкая друзья жизнь скачать про смыслом картинки со статусы девушек из картинки майнкрафта аниме дидактические воспитателю игры помощь в народным к поделки русским сказкам приручить дракона андроид на как игра to day игры смотреть die прохождение 7 фото литров 60 на дизайн аквариумов юрского парк лего игра прохождение игры периода с картинка поздравления другу рождения днем жизнь игра скачать студенческая симс игры с кошкой видео майнкрафт прохождение фото руками кабины даче на своими душевые интерьеров деревянных домов стиле в фото скандинавском костюмы фото брючные летние женские 2016 открытки с мужчине рождения днём фото скачать через игры танцы компьютер на торрент изменения статусе в о федерации судей российской над видео битва приколы людьми видео онлайн футбол торрент игры скачать через с кальмарами постный с фото салат рецепты влюбленные для обои рабочего пары стола вконтакте найти игра отличия ответы чем дверной двери без фото оформить проем дубильные чем вещества полезны для человека фото материала виды для кровельного цена крыши
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721