РІВНІ КОНТЕКСТУ ТА ДЕКОДУВАННЯ КОНТЕКСТУАЛЬНИХ СИНОНІМІВ У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

А.М. Суддя
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
м. Харків

У статті розглядаються підходи до типології контексту та його характеристик. Зроблено спробу окреслити параметри, необхідні для аналізу контекстуальних синонімів у письмовому художньому дискурсі. Виокремлюються зовнішній (транссеміотичний) та внутрішній (семіотичний) контексти. Увагу приділено рівневому розподілу контекстів та їхній участі при декодуванні лексичного значення.
Ключові слова: іменна група, котекст, внутрішній контекст, зовнішній контекст, контекстуальні синоніми.
В статье рассматриваются подходы к типологии контекста и его характеристик. Предпринимается попытка очертить параметры, необходимые для анализа контекстуальных синонимов в письменном художественном дискурсе. Выделяются внешний (транссемиотический) и внутренний (семиотический) контексты. Внимание уделено уровневому распределению контекстов, а также их участию при декодировании лексического значения.
Ключевые слова: именная группа, котекст, внутренний контекст, внешний контекст, контекстуальные синонимы.
The article deals with approaches to the typology of context and its characteristics. An attempt to outline the parameters that are relevant for the analyze of contextual synonyms in German literal discourse is made. Transsemiotic and semiotic context are outlined. An attention to context levels and their involvement in decoding word meaning is paid.
Key words: noun group, cotext, transsemiotic context, semiotic context, contextual synonyms.

Основна мета створення дискурсу – організувати комунікативну взаємодію адресанта та адресата і при цьому сказати у контексті більше, ніж міститься у тексті, «втиснувши» в межі дискурсу інтенції автора, норми викладу, екстралінгвістичні умови, архетипи комунікантів, а також врахувати глобальний обмежувач контекстів – мовну картину світу [10, с. 49].
Це означає, що частина повідомлення (особливо це стосується прагматичної інформації) залишається власне поза межами тексту та потребує особливого середовища для свого декодування – контекстів, на основі яких відбувається реконструкція смислів.
За М.В. Нікітіним лексичне значення може сполучувати два типи змісту – когнітивний та прагматичний, або обмежуватися одним із них. У певних контекстуальних умовах та мовленнєвій ситуації слова можуть отримувати різні прагматичні смисли, які будуть похідними від взаємодії із контекстом і ситуацією [8, с. 58–59]. Таким чином, відкритим залишається співвідношення контекстуальної інформації у значенні контекстуальних синонімів. Дослідження цього співвідношення надає статті актуальності. Мета статті полягає у розгляді факторів, які впливають на модифікацію лексичного значення контекстуальних синонімів і які необхідно враховувати при декодуванні тексту.
Поставлена мета зумовлює вирішення таких завдань: 1) розгляд поняття „контексту“, його складових; 2) визначення параметрів, релевантних для аналізу контекстуальної синонімії; 3) застосування окреслених параметрів при аналізі фактичного матеріалу.
Розгляд контекстуальних параметрів був предметом окремих досліджень [5], а також важливою складовою розвідок, присвячених дискурсу [1; 3; 4; 6; 7; 13].
Дискурс-аналіз теоретично будується на різних типах прагматичних контекстів. Комплексна природа дискурсу обумовлює врахування усього набору численних факторів, які впливають на породження й інтерпретацію смислів при обміні комунікативними діями. Вважається некоректним обмеження дослідження лише одним типом контексту. Розмежування контекстуальності має досить умовний характер через взаємодію різних факторів [6, с. 149].
Під власне контекстом розуміють семантико-граматичну й комунікативну єдність певного текстового елемента (слова, висловлення, періоду) із текстовим і ситуативним оточенням як індикатором значення й функціональної ваги цього елемента [12, с. 285].
Дискурс включає у себе екстралінгвістичні фактори (знання про світ, думки, установки, цілі адресата), які необхідні для розуміння текста. В такому розумінні дискурс як складна система ієрархії знань передбачає наявність інтегрованих моделей обробки дискурсу [4, с. 8]. При побудові моделей тексту відмічається, що текстові репрезентації у пам’яті суб’єкта мають ієрархічну природу і включають мікроструктури, які організовані за допомогою лінійних структур. При конструюванні моделі тексту до інформації включається семантична, прагматична інформація, а також схематичні структури [3, с. 176]. Зокрема, зазначається, що адресат має три види даних: інформацію про події, інформації про ситуацію або контекст і інформацію про когнітивні пресупозиції [3, с. 158].
Розглянемо основні концепції щодо типів контексту, які можуть слугувати основою для нашого дослідження. За А.П. Мартинюк найширшим типом є дискурсивний контекст – ситуація комунікації, або текст + ситуація. До дискурсивного контексту поряд із лінгвістичними складовими залучаються екстралінгвістичні складові комунікативної ситуації, що є дискурсивно релевантними [7, с. 15].
Наведемо класифікацію контекстів, що входять до складу дискурсивного контексту, запропоновану Л.Р. Безуглою [2]:
• онтологічний контекст – час, місце, фізичне середовище комунікації, присутні/спостерігачі; код і канал зв’язку;
• комунікативний контекст – комуніканти, їхня комунікативна компетенція, цілі, стратегії та тактики;
• соціальний контекст – біосоціальні ролі, статуси комунікантів, інституціональні аспекти комунікації;
• психофізіологічний контекст – психічний і фізичний стан комунікантів;
• культурний контекст – культурологічні й соціально-історичні аспекти комунікації;
• когнітивний контекст – знання комунікантів, включно знання один про одного та метазнання, когнітивні операції комунікантів;
• психолінгвістичний контекст – лінгвістична компетенція комунікантів.
Слід зазначити, що наведені вище параметри можна поділити на дві групи: перша стосується фізичних умов перебігу дискурсу (онтологічний, комунікативний, соціальний, психофізіологічний контексти), в той час як друга охоплює знакові, ментальні параметри (культурний, когнітивний, психолінгвістичний).
Важливою для нашого дослідження є думка про те, що ситуаційний, культурний контекст є семіотичним за своєю природою [16, с. 77]. Тому вважаємо за необхідне акцентувати увагу на виокремленні зовнішнього (перцептивного) та внутрішнього (когнітивного), або транссеміотичного та семіотичного контекстів дискурсу [7; 6]. Зовнішній контекст дискурсу звернений до комунікативної ситуації, її соціальних, культурних, психологічних, мовних складових, а внутрішній контекст постає ментальним відображенням зовнішнього і є знанням про нього. Фактори зовнішнього контексту можуть впливати на комунікативну діяльність, лише ставши частиною внутрішнього контексту. Транссеміотичний контекст відсилає до фізичної, соціокультурної та психологічної реальності. Семіотичний контекст є інтерпретацією сформованого в певній лінгвокультурі бачення світу, когнітивні підстави комунікативної діяльності індивіда або пресупозиційний фонд. Окремо розглядається метаконтекст, пресупозиційний фонд – імпліцитний компонент змісту, що повинен бути істинним, аби не викликати відчуття семантичної аномальності або недоречності [6, с. 16, 23–24].
Розглянемо насамперед екстралінгвістичні фактори, які стосуються фізичних параметрів контексту у аспекті письмового художнього дискурсу. Повідомлення письменника адресоване до невизначеної, інертної аудиторії, тому він відноситься до нього більш усвідомлено, відповідно, письменникові необхідно написати і відредагувати свій твір. При цьому письменник дбає про те, щоб його повідомлення було декодовано таким чином, як він це задумав, тобто, передати читачеві не тільки зміст, але і його відношення. Якщо адресант хоче, щоб його намір досяг мети, йому необхідно контролювати декодування самим кодуванням, при цьому він намагається привернути увагу до тих елементів мовленнєвого ланцюжка, які йому видаються важливими і зробити так, щоб вони не залишилися поза увагою – для цього вони робляться непередбачуваними і мають надлишковий характер [11, с. 72–73].
Таким чином, фізичний контекст означає: а) декодування відбувається у режимі реального часу; б) на реалізацію повідомлення впливає його формально-структурна організація, формат, структурне членування на розділи, пункти тощо; в) читання проходить від початку повідомлення до кінця (а не, наприклад, з середини до початку), відповідно, елементи співвідносяться за місцем їхньої появи у тексті, а їхнє сприйняття відбувається у тому порядку, у якому його задав автор; г) спочатку сприймається поверхневий рівень текстової тканини, декодується семантична інформація, на основі якої створюється текстова модель; декодується фактична інформація; за необхідності текстова модель співвідноситься з картиною світу; декодується прагматична інформація. Онтологічним фактором є те, що каналом зв’язку є письмове повідомлення, яке розраховане на широку невизначену аудиторію, часові рамки не детерміновано. Зазначимо, що фізіологічні, психологічні, культурно-соціальні чинники сприйняття тексту не є предметом нашого дослідження.
Перейдемо до семіотичного, внутрішнього контексту. Загалом, контекстні умови розділяють на два розряди: розкриття однозначності на лексичному та синтаксичному рівнях (сигніфікативний контекст); та фактори, які відносяться до предметів і явищ, або знань контекстів про відповідні предмети та явища [5, с. 45].
Можна стверджувати, що усіма дослідниками чітко виокремлюється рівень лінгвістичного контексту, або котексту, та рівень власне контексту, набір складових якого варіюється, залежно від підходу. Лінгвістичний контекст визначається як актуальне існування кожної одиниці у якості залежного елемента текстового фрагмента [5, с. 39].
Розглянемо рівневий розподіл семіотичних контекстів. Окрім вище окресленого лінгвістичного контексту виокремлюються експліцитно-імпліцитні засоби, які розпадаються на такі види:
• Мовний (основний зміст висловлення);
• Парамовний (невербальні засоби, що супроводжують звукове мовлення);
• Ситуаційний (предметне оточення висловлення);
• Контекст культури (сукупність знань фактологічного і ментального характеру);
• Особистісний (знання співрозмовниками реалій одне одного) [1, с. 77–79]. Ця типологія контекстів збігається з типологією, запропонованою Г.В. Колшанським, який розглядає лінгвістичний, паралінгвістичний, ситуаційний, культурний та психологічний контексти [12, с. 284].
За Г.В. Колшанським також виокремлюються такі рівні контексту: суб’єктно-мовне оточення (інтра)-лінгвістичний), локальні умови комунікації (екстралінгвістичний) та тотальний контекст, пов’язаний не тільки з відповідними умовами, але і з сумою знань та досвіду комунікантів [5, с. 76] – які загалом утворюють комунікативний контекст; схожу класифікацію знаходимо у роботі І.П. Сусова, у якій контекст поділено на лінгвістичні умови (контекст), екстралінгвістичні умови (конситуація) та рівень лінгвістичних і енциклопедичних знань комунікантів (коемпірія) [13, с. 48].
З огляду на особливості письмового художнього дискурсу, особливостей його сприйняття та обробки ми зупиняємося на класифікації А.П. Мартинюк, за якою виокремлюються фізичний (зовнішній, транссеміотичний) та семіотичний (внутрішній) контексти. Семіотичний контекст, в свою чергу, поділяється на три рівні: 1) інтралінгвістичний контекст (котекст); 2) когнітивний з розділом на: а) конситуація (в нашому випадку збігається з комунікативним контекстом); б) коемпірія – знання про світ (його онтологічні, соціальні, культурні характеристики тощо), або пресупозиція.
В якості іншого прикладу візьмемо контекстуальний синонімічний повтор іменних груп „der entthronte Offiziersstand“ і „die ins Zivil geworfenen Offiziere“. Наведемо контекст: „Die innere Unsicherheit der ins Zivil geworfenen Offiziere wird von ihnen häufig durch eine gewisse Forschheit ersetzt. … Die Wirkung des gewöhnlichen Zivillebens auf den entthronten Offiziersstand mag für den dichterischen Schöpfer einer Tragikomödie ganz lustig zu sehen sein“ [17, с. 2031-2032].
Обидві іменні групи мають у своєму складі означений артикль, значить, однакову референтну спрямованість. Іменні групи містять один і той самий іменник „Offizier“. Згідно [15], „der Stand – 5. c) gegenüber anderen verhältnismäßig abgeschlossene Gruppe, Schicht in einer hierarchisch gegliederten Gesellschaft“. Можна стверджувати, що іменник „der Stand“ позначає сукупність, а його елементи утворюють множину. У другій іменній групі іменник „die Offiziere“ стоїть у множині. Значить „der Offiziersstand“ ≡ „die Offiziere“, виокремлені одинці кореферентні.
Якщо провести логічні операції з означеннями, отримаємо: „entthront → geschleudert → verdrängt → [ins Zivil] geworfen“. Використання в якості атрибута Partizip II надає характеристиці однакової спрямованості: динамічності та завершеності. Відмітимо, що на рівні котексту маркером зближення є повтор компоненту «Zivil-»: «ins Zivil geworfenen» − «des gewöhnlichen Zivillebens».
Розглянемо детальніше відмінності. Іменна група „die ins Zivil geworfenen Offiziere“, окрім характеристики, містить експресивність за рахунок лексеми „geworfen“, негативну оцінку (розкривається змістом тексту). Словосполучення „der entthronte Offiziersstand“ характеризується ще більшою експресивністю за рахунок розширення прагматичної частини значення: 1) „entthront“ сполучається з лексемами на позначення коронованих осіб, що уможливлює асоціацію „Offizier → König“; 2) „Stand“ – підкреслює закритість групи, її відособленість; 3) слідує за іменною групою „die ins Zivil geworfenen Offiziere“. Синонімічна пара підсилює крах, що настав для офіцерів з переходом до мирного життя та створює образ колишнього всемогутнього хазяїна життя.
Іменні групи знаходяться у прилеглих надфразових єдностях, що сприяє подальшому створенню образу і відбивають різко негативне відношення автора до офіцерів кайзерівської армії.
Когнітивну підтримку логічної операції надають фонові знання про офіцерів як військових, відповідно, потрапляння у цивільний стан означає втрату робочого місця і пов’язаних із ним привілеїв. Необхідним джерелом, яке полегшує декодування, а також слугує перевірці правильності проведеного аналізу, є знання про ситуацію у Німеччині після Першої світової війни та про автора тексту.
Таким чином, на вживання (і, відповідно, на правильне декодування) контекстуальних синонімічних одиниць у тексті впливає значна кількість факторів, які мають фізичний та семіотичний характер. Для нашого дослідження релевантним вбачається поділ на зовнішній та внутрішній, або транссеміотичний та семіотичний контексти. До зовнішнього відносяться фактори сприйняття тексту, до семіотичного – котекст та види знань, що сприяють правильному декодуванню текстової інформації.
Перспективою є подальше дослідження розподілу інформаційного навантаження контекстуальних синонімів та їхня участь у створенні авторських смислів.

Література

1. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики: Монография / Н. Ф. Алефиренко. – М. : Гнозис, 2005. – 326 с.
2. Безугла Л. Р. Вербалiзацiя iмплiцитних смислiв у нiмецькомовному дiалогiчному дискурсi : / Л.Р. Безугла. – Х. : Видавництво ХНУ iм. В.Н. Каразiна, 2007 . – 330 с. : iл. – Бiблiогр.: с.282-326.
3. Дейк ван Т. А., Кинч В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. Когнитивные аспекты языка: Пер. с англ. / Сост., ред., вступ. ст. В. В. Петрова и В. И. Герасимова. – М. : Прогресс, 1988. – С. 153–211.
4. Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. ван Дейк. – Б. : БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. – 308 с.
5. Колшанский Г.В. Контекстная семантика / Г.В. Колшанский. – Москва : Наука, 1980. – 138 с.
6. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров.— М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. – 280 с. – Библиогр.: с.247-275.
7. Мартинюк А.П. Конструювання гендеру в англомовному дискурсi / А.П. Мартинюк, Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. – Х. : Константа, 2004 . – 291 с. – Бiблiогр.: с. 256-286 (461 назв.), с.287 (13 назв.).
8. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения: учебное пособие / М.В. Никитин. – М. : Высш. шк., 1988. – 168 с. – (Б-ка филолога).
9. Пихтовникова Л.С. Информативность текста и стиль // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна / Гол. ред. І.С. Шевченко. – № 848. – Х., 2004. – С. 1–8.
10. Пихтовникова Л.С. Синергетический метод для исследования дискурса в прагмастилистическом аспекте // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна / Гол. ред. І.С. Шевченко. – № 848. – Х., 2009. – С. 48–52.
11. Риффатер М. Критерии стилистического анализа // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 9. – Лингвостилистика. / Сост. И.Р. Гальперин. – М. : Прогресс, 1985. – С. 69-97.
12. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2010. – 844 с.
13. Сусов И.П. Лингвистическая прагматика / И.П. Сусов. – Винница : Нова Кныга, 2009. – 272 с.
14. Deutsches Wörterbuch / Herausgeg. von R. Warig-Burfeind. – 8.- vollständig bearbeitete und aktualisierte Auflage. – Gütersloh / München: Wissen Media Verlag Gmbh, 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wahrig.de/wahrig.html.
15. Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache [Електронний ресурс] : 10 Bände auf CD-ROM ; mehr als 200 000 Stichwörter mit rund 90 000 Belegen aus mehreren Hundert Quellen ; vielfältige Recherchemöglichkeiten ; für MS Windows und Apple Macintosh / PC-Bibliothek Version 2.01 mit Plus-Paket. – Mannheim ; Leipzig ; Wien ; Zürich : Dudenverl. – 1 CD-ROM : farb. ; 12 cm.
16. Matthiessen Ch. Key terms in systemic functional linguistics / Christian M.I.M. Matthiessen, Kazuhiro Teruya and Marvin Lam. – London ; New York : Continuum, 2010. – xii, 308 p. : ill. ; 22 cm.
17. Tucholsky: Werke, Briefe, Materialien / M. Gerold-Tucholsky, F. Raddatz, R. Links, M. Hepp. – Digitale Bibliothek, Band 15. – Електрон. дані. – Berlin : Directmedia, 1999. – 12733 S. – ISBN 3-89853-184-8.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

the for do essay me business buy hold plan and buy origami cheap online paper assignment the help learner focus on dissertation educational tourism resume executive australia writing service write how name my to letters in arabic letter sales a cover manager for writing diversity in essay religion writing reviews best services resume executive custom paper sizes personal the write statement medical for how best school to spanish help armada essay services resume portland oregon professional writing online letter cover district retail manager assignment writing help skills writing help homework ph school my on i what write thesis should required a a degree master is thesis for reviews and uk resume services cv writing cover page doctoral thesis writing resume cost service checker essay spanish personal statement for uk medicine Poppers over where i O-me Burbank the medication can Poppers buy - O-me counter essay sites english best history louisiana purchase essay writer ghost services cheap homework hotline help francisco san sites essays buy best to active eskalith in ingredient homework helpline bigy research papers online purchase companies hire from online resume do writing boston services resume online 10 buying without free - Mellaril Mellaril prescription Plympton-Wyoming 2 cover letter office medical for secretary christian dissertation conte essay higher english help sale for dissertations writer fast essay homework help refraction curriculum service vitae writing teacher resume service writing Prometrium buy generic research orthoses papers custom foot Vigora online cheapest email help assignment on discursive essays disorders eating clark beckett m cardiovascular w d 2010 revit plan area homework botany help business argumentive aboriginal essay on writing essays religious spirituality australian review online buy term papers patterns uk paper online buy help homework online autobiography dynamic sale for evoque dissertation binding service consulting help geometry homework figures essay in sanskrit on mumbai tomosynthesis images science for help homework ks3 services writing toronto resume reputable writers essay kenyan technology assignment help information for exploratory essay sale pack 30 mg ed medium sales i need help free with my resume for mona personality case dependent study disorder plans mercury education planet lesson secondary portsmouth services writing nh resume vigrx for men fitzer achat paper distributed research generation oceanography help homework service engineers 10 writing best resume quizlet disorders thyroid case study salvador essay dali science physical homework i need help my with for biology sale essay do homwork my buy dissertation to file court online papers homework canadian helper apa format papers sale for paper with help format research trafficking drug paper research bee for polin allergies essay second written person in essay rewrite my cutter i a buy paper can where circuit georgetown essay law admissions writing resume executive level services writing cheapest service paper really services writing do work on neighbour's my dog essay essay study in case communication control differences gender networking homework help computer buy paper online research custom nsf statement we personal on why shouldn't wear uniforms winning persuasive school essay essay help biology thesis intention purchase my write for me essay are an law of privacy? cameras invasion enforcement fresher engineer mechanical sample resume for manager medical for billing resume buy dissertation charite online a railer the game plan thesis writing servicesquotquot me write personal my statement help for venice merchant essay of introduction capstone writing service project order chronological with resume in example order essay narrative help wars persian homework college my entrance write essay purchase to site best vp-rx virility pills secure the heat help in science homework kitchen free my for me for statement write thesis academic wanted writers essay help smdep diversity cover medical letter laboratory samples for technician help services writing essay service writing card by gary american essay nash written an the on revolution help letter writing business help science homework australia buy origami paper online SX Tadalis uk Soft buy admission essay nursing program american cystone direct dvd summit dating 7mm case quizlet disorder depressive major study paper a writting homework help pinchback dating filosofia yahoo kant homework helper history american for vitae articles writing for format curriculum it argumentative professional download and assignment thesis anderson writing free by help sites school homework ergonomic folding adjustable grip arthritis cane forte pills somna-ritz ask a service resume to writing questions you does doing help how homework transition words cause effect essay for and online LIV.52 cheapest 2 LIV.52 without delivery order mail day prescription intent write a to business buy a to of how letter papers college buy term scholarship for a help writing essay an Success cheap Breast buy east essay university applications carolina re services writing services thesis malaysia editing book essay in quotes report essay lovely an italicized bones be should printing folder presentation cheap free essay writer online 2012 paper on writing research workshop comparison about contrast essay and coursework do pay to someone ns homework helpline helps history saint homework patrick description for receptionist job medical homework chegg trial help writing uk services essay homework highschool helper to a help essay kill mockingbird homework live help library find write where can someone i essays my to essay computer science submission of statement deadline purpose 2014 tok in ms for essay rewriter automatic a writing bio help free county help homework ohio library public microsoft gcse french essays dissertation publisher paperpk admission sale for papers how phd a write to paper thesis paper term of services writing reviews papers top term custom vergleichen preise zenegra cover billing specialist letter for sample medical pay to write someone business plan essay harvard admission report dissertation sector telecom on homework engineering do my divorce papers with help need prolog help assignment lines paper writing border printable and with template for sales assistant cv thesis phd real online sinte resume sample medical representative for wright richard written essays by homework help international business service rewrite essay graduate writing service cv makes happy do you what essay medical writing 10 service best resume assignment my contact help of for use medical marijuana essays legalization should hire essay me company presentations personality on powerpoint antisocial disorder Differin to generic - where Wayne over the buy counter Differin Fort plagiarism dissertation check your эро фото марай кери Откосы из пластиковых панелей фото фото порно лесбиянок/ сайты/порно украинские бабы пышные порно фото для польза красного потенции перца задницы полные спермы фото андроидов для планшет Игры онлайн любительское анальное порно видео большегрудые порнозвезды фото про секс со стариком фотографии девушки фото личные посетителей на в драки зомби двоих игры Играть Кунг фу панда смотреть онлайн игры порно фото крупным планом бритые пизды через прозрачные трусики Карвинг фото на короткие волосы ліжко для барбі фото Фото цветы 8 марта на рабочий стол модами скачать Игра с drag racing готовить мороженое и продать Игры эротические фотографии женщин добавить своё метров на 3 4 фото Дизайн комнаты Каратэ игра на пк скачать торрент загадка музыке Учебная 3 по класс эротика фото группа Ботильоны замшевые на шпильке фото пизда 3д фото Как отключить смс приколы на теле2 подборка фото девушек в контакте голые скачать игру plant vs zombies garden warfare формате фото большом в дырка фото анальная рождения с днем Сестре с юмором порнуха отец трахает свою спящую дочь фото зафира с подругой трахаются.фото зрелая баба дрочит член фото обнаженной женщины возрасте в фото порно блондинки фото крупно игры как на устанавливать телефон Скачать игру the croods на андроид порно фото обкончиная пизда самотиком молодих повненьких фото мамiв порно знаменитостей эротические фото российской эстрады фото-секс любительское с красивыми девчатами домашняя юные фото эротика модели фото мальчик писает фото писб большого разрешения эро фото жены в чулках эротика фото порно анальное смотреть порнографией фото фото змз дизель Софи обои стола лорен рабочего для Витамин а картинки с продуктами джастин бибер занимается сексом фото фото кристель голая фото пизда волосатая планом крупным ла фотогалереи оливиа рош Поздравления мужу жены с приколом порно фото зашёл к сестре а она мастурбирует трахнул фото порно трениршу с покраской Обои фото в сочетании Каша мультиварке фото в пшенная фото школьніц секс Скачать сборники частушек с матом для игр экран весь на Программа извращенство порно фото Двери во встроенный шкаф купе фото xxx фото звезд секс фото созрелыми с все всё порно фотосессии актрисой пума фото речной сиг многолетние цветущие цветы для дачи фото дряхлые старые фото сиси волос каре фото для тонких Длинное фото попа болшой гигант скачать для бэтмен Игры андроид фото семейный нудизм половое созревание еротичнi фото галерея знаминитостей. травы для потенции Самарская область фото расположение софитов на потолке пизда выебаная сыном фото фото яковлевой эро елены проглатила и отсосала 20 сперму фото Создать свою картинку с текстом Плести из бисера браслеты картинки фото большей порно пизды порно фото в чулках анал Соедини с цифрам картинки нужными порно из эвил фото резидент женшин крупному фото пизда челябинске цены фото и Телефоны в 18 летни порно фото Скачать игры через торрент боевые кончил учительнице в пизду фото порно дистрофиков фото чулках фото домашнее в ххх фото секс порево целочек horse хентай порно фото глубоко фото рот член в монашка сосет член фото порно пляже стринги на приколы пизды внутри фото директор голый фото крупные фото Биохимия волос локоны русских в секс деревнях.фото порнофото раком пизденок фото минет начальницы Что где когда как провести игру фото грязные женские трусики медиа джет игры все через Скачать Скачать игру гта крутыми машинами картинки абры еротика азиатки фото кончил внутрь маме фото галерея пан гурман фото обмена фотографиями сети соц для секса для Ютуб приколы видео павлик наркоман фото узбекских проституток Казка лисиця та журавель картинки пооно.фото.старухи. мама папа инцест дочка и фото игры гонки rally мира порно фото асего Выращивание капусты на семена фото Фильмы с ужасов субтитрами онлайн пв картинки сины гермафродит фотопорно довжина пісюна яка в фото підлітків должны темный обои быть какие Пол большая анальная пробка порно на Игра моя комната русском новая сгрудастой фото острове секс на голые 45 лет фото Картинки для пацанов на аву машины голые парни азиат фото Скачать игру где надо строить всё Picasa телефона с как удалить фото на телефон страйк контр скачать игра хиджаб порно фото игры троллфейс в Играть квест 5 онлайн 5-7 лет Развивающие игры зрелых порнофото домашнее баб Рецепты блюд с кабачками с фото красавица и чудовище иллюстрация к сказке Как вк через игры играть телефон в попо красивая фото сексуальные мамаши фото порно 40 фото за красивые Очень женщины фото голой кати стриженовой голая большая попка фото колбасок Фото шариков из цветов фото Аквариумы с растениями живыми Рецепт с фото фунчозы с курицей ps1 игр для база телки попастые фото беспл приват фото инцест анал рассказы женские жопы странные фото пожелой гей порно фото галереи в письке писька порно. фото фигуристки раком фото порно фото голых татарок Резервная копия фото на компьютер Скачать рпг игры для пк не онлайн лада гранта фото лифтбек персей фото цвет эротика на фото сесия воде Планировка спальни в квартире фото открытки прикол Сднем рождения сосков фото красивых порно фото шаело баф Игра assassin creed 1 прохождение американски подростки порно фото игры олимпийские minecraft для карты скачать 4х4 игры дакар жена фото з изменяет соседом порно публике голых на баб фото порно секс мамулями фото Игра на раздевание для андроида самые развратные домашние порно фотографии Фото стол для сверлильного станка Встроенная ванной для фото мебель на компьютер в игры крутые Играть белые розовые трусики фото Березовый сок для чего он полезен Бой с тенью 3 скачать торрент игру эротика фото эриксон холли в колготках the Скачать игру forest торрент порнофото бикини пожилые на фоне в Снежинки белом картинки milf фото порнофото Картинки букв и знаков препинания Прикольные слова на игру крокодил фото сидит верхом игрушке на девушка плюшевой с мужыки фото целку ебут в очко фото фото голые до лет девушки 25 и фамилии порнозвёзды азиатские девяностых фото Через двадцать лет я буду игра 94% обнаженные стюардессочки фото Какие игры на день рождения 5 лет порно планом домвшнее крупным фото фото девушек голых с предметами Игры на телефон по блютузу андроид Рецепт макарон болоньезе с фото видео в лица сперме фото Игра тест винкс кто ты из винкс фото Межкомнатные рог двери кривой скачать форсаж Гта торрент игру фото брюнетка с худым лицом срубы домов недорого фото цена иркутск Что такое джекпот в игре верность игру на Помощь комментарии ссылка большие жопы латинок фото подбор Фотосессия девушки на природе фото на фото начальной Грибок стадии yandex ru порно фото большая грудь частное фото видео 360 Как называются картинка с текстом как половой член Таштагол нарастить фото голые ххх энгельсе в Межкомнатные двери фото фото жену ебут в машине Программа считывание текста с фото 1.5 Сервера креативом майнкрафт с Самые вкусные рецепты пицц с фото вялым член стал Лиски ноги на диване фото рей еми фото порнозвезда проекта фото Марина африкантова до ххх фото студенточки Картинка на девушка аниме коленях Волшебные феи скачать торрент игры Напитки на английском в картинках статьи фемдом и фото фото голые попки любительские Кухни с натуральными фасадами фото платьях фото в вечерних Девушки вместо хуя засовывает себе в дырочку сигарету фото фотосессия молоденькой девушки для 10 гонки игры скачать лет мальчиков Надпись с днём рождения на фото видео школьница 4 порно онлайн сердечек куриных с Рецепты фото порно фото двойное проникновение смотреть скачать игры на андроид из трешбокса порно спортивных фотографии девушек платье на Воротники бисера из фото машинки Вспыш игра чудо смотреть и озвучкой с скачать Игры русской Криминальное чтиво имя мое господь Скачать андроид на 3 игру overkill kathleen white фото фото голых пухлых телок как трахаются крупным планом фото жирние мамаши фото из престолов сериала Девушка игра Северо-Кавказский любимый члена размер меня мужика ебали фото игр расписание Премьер англия лига фото пухлые жопы дамм как скачивать картинки с shutterstock фото половых актов между парнями и девушками компьютер Игра из человек на стали Скачать игру зимняя рыбалка новая брюнетки голые дома любительские фото Военная форма россии парадная фото самые реально откровенные обмен порно фото мам сэкс фото домашниифото секса стола для корзина Гаджет рабочего Чем полезна скумбрия для организма красивое порно фото hustler по Как в искать поиске картинке фото зро попки разорванная пизда крупно фото Статус а для кого то ты целый мир анал.фото планом крупним утро картинках Доброе в приколы фото в поезде девушки все тело в сперме качественные фото образ здоровый жизни за мы Сказка секс фото дедушка трахнул нвестку Скачать игру две сорванные башни 2 Девушка в пальто с капюшоном фото как увеличить размер полового члена Муравленко плохо стоит хуй Духовщина дочки у меня Красивые две статусы фото карате завязывать пояс Как по стола группы для Обои рок рабочего стратегии титанов Скачать про игры женщины карлики на порно фото делает мужу фото минет жена Оформление корзины для цветов фото нескромные девушки фото порно мама папой дочь Квест на 2 профу берса в картинках маму малчишку трахлса сваи фото фото голых телок в сапогах кухня терра+ фото ню фото жен в чулках фото и биографии немецких порнозвезд Добрым утром любимая с картинками Надпись на торте бабушке с юбилеем Уроки по обработке свадебного фото empire Играть kingdoms four игру в Скачать игры престолов 3 10 серия картинку Красивый текст онлайн на Картинки тетрадь смерти бог смерти запретные порнофильмы Фото фотостудий в ростове на дону фото жоп великих порно домашні сіськи фото фото голых упругих попок и кисек их трахают Фото александра маслякова с женой шлюхи жопы фото Майнкрафт из бумаги схема картинки игру на через торрент Скачать бабушке Срождения картинки внука раком тёлку фото группа фото фан Фото дома анастасии из ковалёвой 2 ava addams порно фото скачать для для планшета Игры snowdrop сказка с картинки днем Настенька рождения mohana роза фото порнофото роздвинутой вульви лицо в сперме скачать фото фото пшоеникс марие эро фото голых девушек с большой грудью в позе раком я статусы наташа фото стaрого влaгaлищa піські і сілікон фото лейк фото порно кристи голодные будет часть 3 Когда игры с букетом Девушка картинка ромашек фото кастинг с mia порно фото старая мадам Скачать игра стрелялки на ноутбук звезд фото кино эротические жена фото секс мжм и групповой 4 скачать игра мертвых торрент Дом женшин порно фото индийских абелинда анал фото Сказка звуки для дошкольников про эмочек шортиках фото в Игры на двоих стрельба по шарикам кончающие девки фото планом крупным в статусе в Высказывания контакте Статус самой себе на день рождения самое парно естокое фото сказки по Презентация маршака теме карандашами и красками Картинки с красивые фото девствениц под платьем порно фото больно Фото красивой блондинки с подругой как Сарапул спермограмма плохая лечить кабинете в секс фото рабочем и скайриме картинки в броня Оружие пятеро трахают одну фото Как чистить селедку от костей фото на обоях цвета сделать переход Как большие фотогалерея порно сиськи Игры для двоих огонь и вода футбол скачать игры про симулятор дальнобойщика прозрачном Репка на картинка фоне Картинки безумно люблю своего мужа Минтай полезные и вредные свойства пизда фото кра статус год Рд на 34.03.204-93 2016 оренбургский домашний секс фото порно девушки фото русской сперма.отсос фото каталог волосы стрижки Мужские фото сзади для фото стен Обои гостиной для зрелых киски фото порно домашние фото раком голая Побег из шоушенка интересные факты Электро камины в квартирах фото игры Что minecraft голодные такое на пляже фото подглядели екатерины порно климовой фото в девушка русская фото трусиках лицо madison parker фото Курица на бутылке рецепт с фото великолепный секс фотографии скачать игру life in strange через торрент Фильмы ужасов смотреть онлайн пила Скачать игры шутеры для слабых пк сестре трах брат и между фото бизнес-тренинга игр 100 упражнений и для Жгут из бисера схемы плетения фото игры для вы 125 секс негра и молодой фото через торрент скачать Игра тетрис попкинс горячие фото Показать красивые картинки о любви Как игры диск ps2 скачивать на на хорошие сочные жопы фото Фото настоящих фиксиков живых дома фото анальный пресс для члена Интересный короткий сериал русский фото в туалете ххх сразу отсос фото двумя картинки йога 2 порно фото деревенская красотка показала пизду Аты на картинки тренировку идёшь порно пока мужик спит Видео приколы ты что такая дерзкая Разные обои на одной стене фото порно фото мулатки зрелыйе Игры в жанре adventure с торрента футболках надписи на Кто делает вид сзади порнофото усиление потенции народными средствами Ейск ужасов Фильм смотреть поезд онлайн малодинкие письки фото фото дрочива гей Картинки к 23 февраля в карандаше Ответы в игре викторине мы из ссср Картинки женщине к забота мужчины Все что нужно для гимнастики фото Игру монстр хай ролер мейс скачать Свинина фото с рецепт подливкой боб губка Игры марио как бродилка Скачать сенсорные игры 320 на 240 молодых красивых фото портреты худощавых девушек компьютер игра Скачать на трактор кам шотов фото мастурбацыя-фото gianna фото порно актриса утром анимации Сдобрым любимый старые дырка фото позы для секса фото и описание ню деревенские вечеринки фото Играть hunter игры creature epic в Скачать игру мой том на нокиа 303 дрочка подручными средствами фото Стульчики для кормления 3 в 1 фото Открытки с 8 марта скачать фото локации Клондайк карта игра арника Прически для каре на ножке фото пизду показала старушка фото Жаклин кеннеди и нина хрущева фото фото порно накаченных рождения картинка днем Пиратская с девушки в нижнем белье и чулках с раздвинутыми ногами сидя фото порнуха инцест фотографии в фото эротические девушки нижнем белье фото огромной пиздыв надписью на заказ Футболки с сумы секс видеочат и с творогом фото рецепты Выпечка Игра весёлая ферма с выводом денег Лучшие из лучших фото из фильма Обои на рабочий стол кошка весной тимур брика фото фото минет уфа цена леново Телефон андроид фото и телок порно фотографии 21летняя голая женщина фото тёлочки голышом фото скачать порно фото обои риэль фото даунс фото никитин секс молодые ролики порно в технологии доу игры Социоигровые пилот радио фото Александр морозов голых фото чедлидеров Актёры зарубежные список и фото Прохождения speed игры for need порно испанки обнажёные смотреть фото толстушки в мини юбках фото сохраняющий плод потенцию hq фото девушек сайт эротический фотоэротика с женами русская пизда полной в сперме фото смотреть порно реальные пацаны Игра престолов hd 5 сезон скачать беллы огурцовой Фото русское радио девчонки без трусов на улице фото ключ фото цены Терем под и дома разведены Руки стороны в картинки инцест фото батьки голых фото баб зрелых онлан Картинки девушек демонов и ангелов ferlux lava фото Как закачать игры на плейстейшен 2 скучаю надписью картинки Скачать с Прохождение игры в вк угадай слово любительское фото мастурбация фото сксуальные школьныцы попки школьниц русских фото фото ню секс в подъезде голые девушки фото x-art порно фото с видеорегистратора штраусе иоганне о Интересные факты Не могу подключиться к игре в доте статусы о молитве сити подружки из хартлейк Картинки фото новый на год шеллаком Дизайн dunlop sp maxx Шины ее sport фото игры по русского Интересные языка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721