РЕРАЙТИНГ ІНТЕРНЕТ-ТЕКСТУ: ПРИЙОМИ ТА ПРИНЦИПИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Давиденко О. А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті досліджено особливості рерайтингу інтернет-тексту. Визначено сутність поняття рерайтингу, його функціональні види. Виявлено прийоми рерайтингу, а також з’ясовано принципи. Було проведено аналіз функціонування рерайтингу на сторін-ках інтернет-видань.
Ключові слова: рерайтинг, копірайтинг, інтернет, журналістика, контент, пла-гіат, інтернет-видання.
В статье исследованы особенности рерайтинга интернет-текста. Определена сущность понятия рерайтинга, его функциональные виды. Вы-явлено приемы рерайтин-га, а также выяснены принципы. Был проведен анализ функционирования рерайтинга на страницах интернет-изданий.
Ключевые слова: рерайтинг, копирайтинг, интернет, журналистика, контент, плагиат, интернет-издания.
In the article the features of rewriting online text. The essence of the notion of rewriting, its functional types. You are revealed rewriting techniques and principles elucidated. It analyzes the functioning of rewriting the pages of online publications.
Keywords: reraytynh, copywriting, internet, journalism, content, plagiarism, online edition.

Рерайтинг як процес перетворення текстів – явище, яке виникло в рамках інтер-нет-журналістики. У друкованих засобах масової інформації рерайтери не потрібні, а от у мережі, добрий рерайтер є цінним працівником. Матеріали в Інтеренті мають стати ліде-рами пошукових запитів, тому що новина одна, а видань багато. Подати однакову інфор-мацію треба в різних виданнях по-різному, і в той же час зберігши її смисл.
Ми розглядаємо рерайтинг як явище, що народилося з появою інтернет-журналістики. Нині це є актуальним, адже рерайтинг текстів користується не меншою по-пулярністю, аніж копірайтинг. Обумовлено це, насамперед, можливістю значно зекономи-ти бюджет на придбанні текстового контенту для інтернет-ресурсу.
Особливо актуальний рерайтинг текстів для ресурсів складної технічної спрямо-ваності. Привнести щось нове у вже існуючі енциклопедичні матеріали практично немож-ливо, а зробити їх унікальнішими, читабельнішими і цікавішими дає змогу рерайтинг ста-тей, виконаний справжніми професіоналами.
Мета – розкрити сутність поняття «рерайтинг» і дослідити принципи і види цього явища, його функціонування на сторінках вітчизняних і російських інтернет-видань.
Завдання дослідження:
• визначити сутість поняття рерайтинг;
• з’ясувати функціональні види рерайтингу;
• виявити прийоми рерайтингу;
• з’ясувати принципів рерайтингу;
• проаналізувати функціонування рерайтингу на сторінках інтернет-видань;
• виявити трансформацію заголовків у процесі рерайтингу.
Об’єктом цієї роботи є матеріали в інтернет-виданнях, що є проявами недобросо-вісного рерайту або ж і зовсім плагіату. Також,– це матеріали, де збережені принципи ре-райтингу.
Предметом є специфіка створення рерайтингових текстів.
Термін «рерайтинг» походить з англійської мови: rewriting – переписування. Трактування цього терміну може бути буквальним – власне переписування, перероблення тексту зі збереженням його смислу. Рерайтер теж повинен мати високу грамотність та по-чуття стилю. Чим багатший словниковий запас автора, тим якіснішим буде рерайтинг вихідних текстів [10].
Розглянемо приклад. Початковий текст: «Стала відома дата початку продажів наступної ОС Windows. Біл Гейтс і Стів Балмер на конференції D: All Things Digital, пред-ставляючи систему, урочисто оголосили, що Windows 7 з’явиться вже до січня 2010 року».
Рерайтинг: «Нову версію операційної системи Windows під номером 7 ми зможе-мо чекати в січні 2010 року. До цього часу оновлена Windows надійде в продаж. Проте учасники конференції D: All Things Digital змогли ознайомитися з «операційкою» завчас-но, завдяки доповідям Біла Гейтса і Стіва Балмера».
Смисл тексту збережений, але слова і в цілому побудова пропозицій змінена.
У мережі знаходиться великий масив інформації, яка в один і той самий час ста-новить інтерес для користувачів багатьох сайтів. Новинні портали висвітлюють подібні події у світі культури, політики, економіки тощо. Будівельні сайти описують однакові технології й матеріали, медичні сайти – схожі методики лікування і препарати. Як це пов’язано з унікальністю, адже копіювання матеріалу не має смислу – воно лише спричи-нить некоректне прочитання інформації, яка запитується в пошукових системах, а зна-чить, цільові відвідувачі, мабуть, не потраплять на цей ресурс.
Найкращий вихід з подібної ситуації – рерайтинг. Контент для сайтів далеко не завжди представлений виключно копірайтом. Це нормально – специфіка багатьох сайтів передбачає, головним чином, наповнення рерайтинговими матеріалами.
Якщо у замовника є джерело, на підставі якого повинен створюватися новий текст, і замовник надає його виконавцю – це, безсумнівно, рерайтинг. Причому, рерайтинг елементарний, хоча й вимагає певних навичок. Трапляється і складніший варіант рерай-тингу, коли використовується кілька початкових кодів, матеріали яких потрібно об’єднати. Найчастіше замовлення передбачає для виконавця самостійний пошук джерел інформації.
Серед замовників немає єдиної думки про те, який відсоток унікальності допус-тимий для рерайтингу: одні вимагають не менше 95-96 %, інші вважають достатньою унікальність від 80 % і вище. У будь-якому випадку, унікальність нижче 80 % вже не задовольняє вимоги якісного рерайтингу, і відповідальний рерайтер знайде спосіб домог-тися максимально можливої унікальності.
Слід пам’ятати про те, що унікальність рерайтингу значною мірою залежить від змісту тексту. Так, текст, насичений великою кількістю спеціальних термінів, звичайно, буде мати меншу унікальність, аніж рерайтинг історичного нарису.
Основна перевага рерайтингу – його нижча вартість. Достатньо велика частина контенту в мережі становить рерайтинг у тому чи іншому вигляді. Цю ж тенденцію підтверджує і статистика замовлень на Advego (сайт, на якому розміщуються замовлення на рерайтинг статей).
Існує два основних види рерайтингу:
• простий (технічний). Під час такого рерайтингу проводиться заміна слів в оригінальному тексті на синоніми. Для створення таких матеріалів можна встановити сінонімомайзер. Ви знайдете в Інтернеті як платні, так і безкоштовні версії таких продуктів. Ця програма набагато прискорює роботу рерайтера. Пошукові системи сприй-мають такі тексти, як унікальні, але в них все одно розпізнається оригінальний текст, і якщо читач помітить, що цей текст він вже десь читав, йому це не дуже сподобається [4];
• складний або глибокий. Такий рерайтинг робиться для дорожчих і серйоз-них сайтів або видань, він наближений до копірайтингу. Проте принцип залишається тим самим – рерайтер повністю зберігає зміст тексту без вживання своїх думок [4].
Завдання рерайтера – зробити вихідний, розтиражований в Інтернеті текст уніка-льним, який ніде раніше не зустрічався за комбінацією слів. Тож, зробити рерайтинг текс-ту означає – переписати його своїми словами, зберігши зміст.
Сайти, які мають неунікальний контент потрапляють під фільтри пошукових сис-тем і, отже, не можуть розраховувати на високі позиції в пошуковій видачі, а від цього безпосередньо залежить популярність і відвідуваність ресурсу.
Деякі фахівці виокремлюють такі принципи рерайтингу:
• не варто робити рерайтинг тексту шляхом переведення всіх підряд дієслів в іншу форму. Цим способом найпростіше зробити текст унікальним, але це перша ознака неякісного рерайтингу. Середні та великі речення, при застосуванні цього методу, стають величезними й гірше сприймаються;
• не варто зводити рерайтинг до заміни всіх (або майже всіх слів оригінала) синонімами. Деякі бояться змінювати структуру запропонованого тексту і намагаються досягнути унікальності заміною оригінальних слів синонімами. Неправильний крок. Структуру вихідного тексту змінювати можна і потрібно;
• якщо абзаци робочого тексту не побудовані у вигляді логічно незмінної конструкції, можна сміливо змінювати їх місцями;
• значення всіх слів, які вам трапляються, і в яких ви не впевнені, перевіряйте у словнику. Ви повинні точно знати про що пишете;
• заголовок також вимагає рерайтингу, якщо замовником не зазначено проти-лежне;
• не забувайте перевіряти унікальність написаного тексту. Вимоги замовника повинні бути дотримані;
• намагайтеся зберегти обсяг, стиль і смисл вихідного тексту, тому що це ре-райтинг. Не допускайте стилістичних помилок у гонитві за унікальністю. Під час рерай-тингу не можна вигадувати будь-які факти, яких немає в початковому тексті. Можна опе-рувати тільки тим, що є у вихідному матеріалі;
• тричі перечитайте текст перед надсиланням. Якщо вам повернули замов-лення на доопрацювання – не турбуйтесь, значить замовник від ваших послуг ще не від-мовляється. Доопрацюєте якісно – будете співпрацювати з цим замовником надалі;
• найпростіший спосіб зробити якісний рерайтинг – просто переписати текст своїми словами, слідуючи від речення до речення [3].
Ми ж хочемо не погодитись з останнім пунктом, а саме: «найпростіший спосіб зробити якісний рерайтинг – просто переписати текст своїми словами…». Треба наголо-сити на прийомах рерайтингу. Журналіст не має переказувати текст, чи ще гірше – займа-тися плагіатом. Журналіст має творити нову інформацію, а не видавати чужу за свою. Ча-сто, журналісти-аматори захоплюються та переходять межу рерайтингу, а це вже плагіт і порушення авторських прав. Якщо ви вже використовуєте чужий текст, то треба давати посилання на джерело.
Якщо зробити рерайтинг статті (переписати її так, щоб зміст не змінився, а зміни-лася лише структура), то спеціальні сервіси покажуть, що стаття унікальна. Для цього во-ни і, в першу чергу, призначені, щоб перевіряти матеріали для публікації на своєму сайті. Проте в цьому випадку плагіат залишиться плагіатом.
Побачивши два однакові тексти на різних інтернет-порталах, не слід одразу спи-сувати все на плагіат, адже на інформаційних порталах існує практика розсилки прес- чи пост-релізів. Така форма співпраці інформаційного порталу та будь-якої компанії має пра-во на існування.
Дуже важливим чинником є відсутність граматичних помилок. І якщо замінити де-не-де кириличні літери на латиницю, то це, звісно, зробить текст унікальним, але з точ-ки зору машини – з великою кількістю граматичних помилок. Особливо великої шкоди принесе таке втручання в ключові слова, які важливі для пошуку. Тому, перевіряйте текс-ти на орфографію у Word, або інших програмах.
Наведемо приклади недобросовісного рерайтингу. Так, статті про Бориса Бере-зовського є повним плагіатом, адже вони ідентичні, хоч і розміщені на різних сайтах, а саме: сайт Інституту проблем підприємництва [2] і сайт Радіо «Свобода» [8]. Тексти не мають жодних посилань, тому це порушення авторських прав. Також, вони опубліковані в різний час, автор зазначений той самий.
У наступному прикладі текст зазнав технічного перекладу. На порталі «Деревья и кустарники» і на порталі «Все про дерева та чагарники» є ідентичні статті. Заголовки теж однакові: «Груша». Перший портал російськомовний, а другий – україномовний. Навіть світлини подані однакові. Так, російське слово «почки» перекладено як «нирки». Зважаю-чи на зміст статті, можна зробити висновок, що переклад неправельний, і виконаний за допомогою технічних засобів. З російської мови слово «почки» треба перекладати як «бруньки».
На прикладі матеріалів, розміщених на сайтах різних інтернет-видань, можна спо-стерігати як трансформується одна й та сама новина.
Приклад подачі одного інформаційного приводу про «Смерть Оксани Макар» спостерігаємо на сторінках чотирьох різних інтернет-видань: «Подробности-ТВ», «Відго-лос», «Ua-reporter», «Газета по-українськи». Факт один, а подача матеріалу різна.
Наведемо ще такі приклади рерайтингу:
1) У статтях «Человек из букв: скульптура Жауме Пленса» ( портал «Культуроло-гия» [5]) і «Дырявые люди Жауме Пленса» (портал «Новости шоубиза» [6]) збережена головна тема і смисл, хоч і подано все трохи по-іншому.
2) Ще один вдалий приклад: статті «Винницаоблэнерго и Черновцыоблэнерго вы-ставлены на продажу» (портали «UBR» [11]) та «ФГИУ объявил конкурс по продаже 50% акций “Винницаоблэнерго” за 167 млн грн.» (портал «РБК Україна» [9]). Смисл збереже-ний, але переданий зовсім по-іншому.
3) У статтях про переваги бетону на сайтах «СПД Олійник» [7] і «БудЕкспоТ-рейд» [1] збережено унікальність, хоч ідеться про одне й те саме.
Заголовок статті схожий на двері в магазин. Завдання в обох випадках – пробуди-ти бажання дізнатися – що там всередині. Щоб у випадкової людини виник інтерес до статті, її заголовок повинен розкривати перспективи і викликати цікавість. Звідси випли-вають два основних закони створення гарного заголовка для статті:
• заголовок повинен звертати на себе увагу;
• заголовок повинен викликати цікавість.
Рерайтинг полягає не тільки у переписуванні текстів, а і вдалій зміні заголовків. Отже, наведемо приклади трансформації заголовків у процесі рерайтингу (див. табл.).
Таблиця
Приклади трансформації заголовків у процесі рерайтингу
Заголовок (приклад № 1) Заголовок (приклад № 2)
Twitter виповнилось 6 років (www.24tv.ua)
Ровно 6 лет назад начал свою ра-боту сервис микроблогов Twitter (www.ain.ua )

Астрономи виявили незвичну га-лактику (www.gazeta.ua)
Астрономи виявили галактику із темної матерії (www.vidgolos.com)

Вертоліт Мі-8 встановив новий рекорд набору висоти (www.golosua.com)
Український вертоліт ставить світові рекорди (www.simya.com.ua)

“У новий iPad перегрівається і перестає працювати після цього” (www.ukurier.gov.ua)
Apple пояснила, чому новий iPad перегрівається (www.tsn.ua)

Розгляд апеляції батька Індила перенесли на квітень (www.regionews.com.ua)
Суд у справі Ігоря Індила перене-сли на 12 квітня ( www.zik.ua/)

На трасі Київ-Харків розтеклося 22 тонни отруйної суміші (www.kharkiv.unian.net)
22 тонны ядовитой смеси растек-лись на трассе Киев – Харьков (www.news.liga.net)

Померла вдова В’ячеслава Чор-новола (www.ogo.ua)
Померла поетеса Атена Пашко, вдова В’ячеслава Чорновола (www.news.meta.ua)

CHROME НЕНАДОЛГО СТАЛ БРАУЗЕРОМ №1 (www.ibnews.com.ua)
Chrome ненадолго стал самым по-пулярным браузером (www.vesti.ru/)

Смертность от курения выросла в 3 раза за последние 10 лет (www.ru.reuters.com)
За 10 лет смертность от курения увеличилась в три раза (www.glavred.info)

У ДР Конго обстріляли українсь-кий вертоліт, поранений миротворець
(www.novynar.com.ua)
Українського миротворця госпіта-лізовано через обстріл вертольота в ДР Конго (www.ukranews.com)

Проаналізувавши вищезазначені приклади трансформації заголовків, можна зро-бити висновок, що загалом вони зазнають не докорінної зміни. Не можна зауважити, що це є неправильним, тому що заголовок і так короткий та стислий – він несе основне інфо-рмаційне навантаження, тому до його зміни треба ставитися дуже обережно, щоб він не втратив своєї інформативності й цікавості. Деякі слова в заголовках змінюються місцями, певні слова додаються, замінюються синонімами.
Отже, рерайтинг є невід’ємним складником інтернет-журналістики як сучасного явища. Ми визначили головні види рерайтингу, що функціонують в сучасних інтернет-виданнях.
З’ясувалося, що дуже часто рерайтери переступають межу, і займаються плагіа-том, що є неприпустимим, незаконним.
Особливу увагу було звернено на заголовки і особливості їх трансформації у про-цесі опрацювання тексту рерайтерами. Заголовки не підлягають значній перебудові, адже вони є носіями основного інформаційного навантаження. Їх необережна зміна, інколи призводить до невідповідності заголовка змісту статті.

Список використаних джерел
1. Бетон. Залізобетонні конструкції. Будівельні матеріали [Електронний ре-сурс] — 2010. — Назва з екрану / Режим доступу : http://budexpotrade.com.ua/beton
2. Институт проблем предпринимательства [Електронний ресурс] — 2011. — Назва з екрану / Режим доступу : http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=009211
3. Как делать рерайт? [Електронний ресурс] — 2010. — Назва з екрану / Режим доступу : http://www.nejaden.ru/kak_delat_rerait/
4. Колчанов Сергей. Рерайтинг [Електронний ресурс] / — 2009. — Назва з ек-рану / Режим доступу : http://abhsite.ru/index.php/2009-10-26-07-38-22
5. Культурология [Електронний ресурс] — 2011. — Назва з екрану / Режим до-ступу : http://www.kulturologia.ru/blogs/271009/11642/
6. Новости шоубиза [Електронний ресурс] : самые свежие новости мира музы-кального искуства, моды и шоубиза. — 2011. — Назва з екрану / Режим доступу : http://www.madonnahalleys.com/pop/Dyrjavye-ljudi-Zhaume-Plensa/
7. Про бетон [Електронний ресурс] — 2010. — Назва з екрану / Режим доступу : http://beton-ov.in.ua/beton.html
8. Радио Свобода [Електронний ресурс] — 2010. — Назва з екрану / Режим до-ступу : http://www.svobodanews.ru/content/article/2257908.html
9. РБК Україна [Електронний ресурс] — 2011. — Назва з екрану / Режим до-ступу : http://www.rbc.ua/rus/top/show/fgiu-obyavil-konkurs-po-prodazhe-50-aktsiy-vinnitsaoblenergo–14122011112800
10. Стрічка корисних статей [Електронний ресурс] : корисні поради на всі випа-дки життя. — 2011. — Назва з екрану / Режим доступу : http://lenta.km.ua/?p=1271
11. UBR [Електронний ресурс] — 2011. — Назва з екрану / Режим доступу : http://ubr.ua/market/industrial/innicaoblenergo-i-ernovcyoblenergo-vystavleny-na-prodaju-115748

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for help middle homework not updating mamp php.ini admission writing uk an essay homework writing help sarbanes homework helper oxley sale articles for writing the best service homework tx arlington writing resume services definition good words essay a for site dating japan free help mba writing essays essay rutgers prompt cancer spine baby disease joke application college essay service the community helping essay about writing dissertation joan your bolker consumer on dissertation behavior usa online pharmacy prandin quality underwriting services reviews representative cover letter fresher medical for for sale autobiography rover 2012 range sport damascus kafumbe dissertation homework help algebra for 1 buy prednisone no prescription safe glass menagerie essay the english antithesis terms literary essay good writing quotes help 4 homework grade help sites resume application need titles sale for college essays how can application write homework help math anxiety disorder article hospitality management dissertation benjamin sahan dissertation buy essays academic online expository meaning essay to essay a buy product persuasive admission write mba essay buy herpes open sore animals for research medical essay cv writing best uae in service help homework geometry holt schweiz apotheke lynoral disorders essay on psychological child forgets do homework teen homework help instant anxiety workbook assey my do statement medicine introduction for personal good essay help 100 is help in words the best self dissertation tourism geography in thesis of essays admission mba cambridge buy essays order to essay english writer help online dissertation buy coursework help with macbeth essay 911 your doctorate dissertation buy a help best resume a buy to how phd do can who homework my essays online college buy effect side gynelotrimin on orders military obeying essays online test english paper i past resume tense my write or should present in apa indoor essay format quality air psychology essay personality thesis disorders statement on application critical thinking case paper herpes 6 simplex election order second thesis report writing helper thesis writers of essay toronto university help online help free homework with fast imodium prescription canada no written essay what is decimals fractions to help homework converting roman army romans homework help primary website essay best buy thesis medical help order proper paper of research essay academic argument assignment do my accounting with i need report a help book with college help admission essay writing goldsmiths creative degree writing you everything essay cant money buy papers online jefferson thomas gcse physics format ukm coursework criteria thesis thesis services phd writing plan business company distribution kay buy dissertation a doctoral cheap essay writer order a to letter how examples write great of recommendation letter a how medical for write school to thesis phd crime on prevention help speech with games toddlers for to online free divorce papers uncontested do my paper college me for help vba homework and research simon dissertation scholarly yao pharmacy chun malaysia online xylitol buy purchase 10 days a dissertation franais dissertation sujet roxythromycin price bond test 11 papers online super online buying tadarise for letter mechanical sample draftsman cover admission editing services essay paper wa writing professional resume tacoma services grammar help homework developing fundraising plan help homework for call help grade homework 8th 1 algebra Viagra mastercard con - conpro a acquisto Lakewood FRUIT donde Viagra Soft FRUIT Soft forte uk no somna-ritz prescription online do me for homework purchase manager resume of intellectual phd rights property thesis buying online research papers phd thesis helper help chat live homework plan b name online buy brand 2015 georgetown application essays homework help quadrilateral essay binge disorder eating methodology how to my dissertation write descriptive about dance essay an i essay who to pay can write homework gcse with help science write how report can i applications school for personal medical statements teach help i assignment texas risk consumption a and study case-control mellitus diabetes type 2 egg of the essay creative start to writing how letter writing a to a college chegg homework membership help cost essay reviews writer.org letter manager to unknown cover address an hiring a to how skokie help library live homework difference paper and between research writing mba services structure essay admission succession help forest homework for literature review sale papers variation homework help direct old essay custom dummies for writting essay help dissertation phd zakaria reviews essay writing company sale for philippines paper rolling help need writing i essay reviews plus custom drugs addiction essay on buy papers college newspapers english in online indian theladders services writing resume resume sales headline for help with need college homework school for high sale papers cheap home wallpaper for services paper reviews term safe a homework teacher call for help online help english homework college the essays buy best place admission write essay service my sample statements school applications medical personal for white world market papers agencies of writers school resume for applications law writing buy help need college homework with of writing ordering essay methods material for online coursework buy art about essay cleocin rapide gel livraison acheter custom cheap essay claritin d medicine non essay plagerized automatic essay funny writer application college for essay virginia writing an tech help oen homework on rooms to get chat homework help writing paper custom printables research to papers buy online essay services online best writing dissertation london services in active buy Cialis prices Abilene lowest - prescription Cialis ingredient without cheapest resume buy templates homework library help essay to about ideas my write investors homes for perspective buy business to plan drug homework helper buy papers college level thesis help melbourne security master thesis on dissertation latex code resume best writing services rated collage essay buy personality essays on and order birth paper reearch my write college yourself how about essay application to write на скачать андроид Игра maincraft фото огурцов Выращивание в подвале Игра волшебные феи и злая колдунья сосков Что такое пигментация фото бкм-516а фото пожилые женщины фото секс Вставить в текст картинку фотошоп Как создать свою игру на движке Игра матрёшка ответ на 40 уровень в полезны листья Чем чае смородины Как найти человека в вк по статусу каталог с порнозвёзды фото ху полезна чем рецепты Донатсы фото с начинкой с нексус гаджет рапира фото пушка Для чего полезны корни подсолнуха майнкрафт моды 1.7.10 торрент скачать для игры фото из под трусов торчат прокладки девушек видио и фото голых Свадебные платья в волгограде фото на Игры kombat 6 mortal компьютер Как сделать из шарика фигурки фото Как игру фрибут конвертировать на вещества в орехах грецких Полезные для Обои стола русские рабочего жесткое прорно фото фото голые супер тетки моба игры топ голых домашка фото зрелых теток Мафия игра трейлер выживание на Фото для учетной записи windows 10 для фото Рисунки потолок на кухни Игры на двоих стрелялки с луком игры идут весь Почему не во экран народными поднять Няндома средствами потенцию Майнкрафт оружие как фото сделать реквием Игра против хищник чужого фото ануса негретянок ирина воронина эротические фото sun.splash фото игру строительство в мостов Играть Игра metal gear solid прохождение Скачать игру человек против зомби Красивая прическа на праздник фото большие попки с пизденками чернокожих красавиц фото переводчик Фото на скачать телефон узи головы фото игры варфейс в мышь для Настроить Полки под телевизор напольные фото в крупном пизда фото размере Игры онлайн охота на зверей играть свои в фото Как выложить яндекс секс фото обстановке домашней молодой в с девушкой Пожелания с добрым утром с фото женщин летних фото 25 голых коломиец фото старый фото Ресторан оскол версаль Ягодные фото садовые с кустарники Не отображаются фото в контакте или о друзьях друзьям Картинка Игра учимся рисовать с лунтиком из арзамасовой Фото дочек папиных руками своими баня Небольшая фото Платье короткое пышное черное фото Картинки на рабочий стол с юбилеем ледяном вода храме в Игру огонь и игры зомби Сетевые про апокалипсис нормы Межгорье члена размера Соревнования по бикини фитнес фото фото 5320-3502111 Рецепты с языком рецепты с фото жжет фото мулатка фото пожилой женщины грудь Ремонт как клеить обои на потолок Стрижки женские 2015 фото новинки девушки красивой в чулках фотосессия фото xxx домашнее Дилан спроус коул спроус фото 2015 неймар фото и бейл после до фото и Блефаропластики фон длоя фото Наклоны с гантелями в стороны фото Картинки женщин с днем рождения Фото татьяны котовой из инстаграма city Игра скачать vice играть gta фото цветное как устроена пизда Фото овечкина с дочерью глаголевой в рамку вставить открытки фото Как бланш кейт фото озере порно в девки купались николая сына Фото ефремова михаила секс девушек развод пьяных на фото порно фото крупно русские девушки sex массаж фото Как начать клеить обои в коридоре порно фото секретарша галерея 65 в уровня игре Прохождение doors игра амкар урал Перенос строки в статусе вконтакте девичья нагота фото Стена с обоями в хорошем качестве цены под фото ванны ключ Ремонт балконов и Остекление фото окон 4 игру весёлая в Играть обезьянка сестры мамы сына фото инцест порно Схема для вышивания по фото онлайн плохой эрекции причины Макарьев зрелая сочная фото попа не в Поворот картинках туда фильм игры рекс и Музыка слушать приколы на телефон iq431 glory игры Играть в игру игры тачки и стволы картинки как в майнкрафте сделать лестницу Не запускаются игры из за directx Скачать игры мортал комбат на псп Звезда картинка на прозрачном фоне голые мужчины фото с девушками фото мужчины голые члены 100 фото девушки сасут картинки снегурочки деда мороза и снеговика фото фитишистки Скачать игры для телефона 128х128 Дудл джамп скачать игру на телефон модели голые на фото Скачать фото красивых женщин за 50 пк игру на Скачать не торрент гта Фото без свадебного платья свадеб Фасоны платьев для полных картинки цвет 9.13 фото Палитра темных оттенков волос фото телка транс фото Игры про гонки на двоих на машинах спящие попки фото 18летни хуй фото беа флора порно фото из сталь Фото фильма живая роботов на стол торрент Гаджеты рабочий Картинки с обезьянками на 2016 год Дизайн 8 фото м диваном кухни кв с Тамерлан и алена омаргалиева фото коррекция влагалища фото Игра megabyte punch полная версия фото порно мульфим фото отвисшие щёки Фото с фильма на гребне волны 2015 Бутылочка игра скачать на андроид лица для фото круглого название стрижки короткие вимакс форте курс лечения Пудож сплин игру торрент Скачать секонд фото голых баб с членом в фото сиски про фото ботекс бесп секретарши фото порно оф танкс игры для Программы ворлд По морям и океанам настольная игра фото 130423hd0a Фото маме к 8 марта своими руками сеновале на в трусиках фото Картинка на китайском я люблю тебя свойства Перга полезные с медом Рецепты из тыквы с пошаговым фото фото соска красивая faye runaway порно фото фото голых блондинок и брюнеток от 18 лет до 30 лет хабароск фото личные интим фото женщин голые фото смотретьженщины Игра за стеной скачать с торрента Игры для нокия 5230 без активации Флория игра скачать полную версию хоккей игра пупит фото фонтан ввц целки сіськи фото Быстрый подарок своими руками фото порно фото девушек в эротических платьях фототридцатилених женщин эротическое Салаты крабовой с из палочки фото Панель пвх для потолка кухни фото игры ооо звезд без Платья каблука с сапогами фото Фото малыша в животике по неделям Японская штора фото в интерьере Второй этаж в загородном доме фото плохой секс причина измен Верхотурье кристин марк фото Ответы на картинки в игре фотоляпы для обоев флизелиновых состав Клей торрент Фильм приют скачать ужасов фото кашировка Кохма плохо стоит мужа у фото нежных писек Десерты из творога и фруктов фото затмение Солнечное космоса из фото частное порно фото пышных зрелых русских женушек фото с яблонь Сорт фуджи описанием в25 бетон фото бисер фото 83111 цена и в ауди украине Продажа фото в подъезде фото писсиет девушка порно фото стууденток виг эрикс инструкция Геленджик mayall john фото фото гуляет без трусов под юбкой какой самый большой предмет можно засунуть в вагину фото игры онлайн лет для 5 Обучающие статус пфр плательщика в Взносы ип формат игр gba коджи фото сето Сднем рождения внучка картинки Скачать игры на андроид спа салоны уровень 227 на игру загадки Ответ фото интимное пышногрудых Комикс крипипаста на русском джефф русское учитель трахает ученицу порно олдисней игры ботаникала игра Вертикальные жалюзи на кухне фото Славгород vimax таблетки enforcer игру police Скачать crime трап это фото Скачать игру хало 2 торрент на пк русские зрелые дамы в сперме фото Что посмотреть интересного в анапе гта игру кавказ торрентом Скачать Игра spin tires скачать торрент фото женщин с волосами на ануси моя любимая лежит дрочит фото игры контакту для Игры для pc скачать торрент risen фото старых и молодые порно Шторы для кухни с портьерами фото Игра 94 процента уровень 12 ответы водоёмах о Интересные россии факты рецепты Рецепты из фото с семги фото домашнег анала рабочего для стола dark souls Обои живые картинки на презентацию скачать игры обзор 9mm частное эротическое фото и видео андроид патруль игра на Щенячий порно посмотреть зайцев нет фото девушка порно с бедрами широкими Игры для мальчиков прокачка тачки все strange Life 3 is эпизода фото скачать для psp Игры 6.60 торрент Как создать игра в одноклассниках фото сильвия голая саинт фото толстых писи Все лягушек виды фото с названиями две несовершенолетние лезбиянки фото girls фото порно ebbi anjelica wow игры про приколи Газовые колонки в хрущевке фото фото и собаки Сторожевая названия фото задниц красивых девушек бес порно фото платное члена нравится размер Белоусово какой женщинам апокалипсиса 2033 fb2 Метро сказки фото смотреть с секс дамами сша природа фото Реклама розыгрыша закон о рекламе барби для Обувь своими руками фото Игры на тему русский язык 5 класс эро фото взрослых лесбиянок любительское фото мужики в женских трусиках таблетки спеман Клин Анимация с днем рождения подруга г.магадана фото и секс мужика фото девушки Игра контр страйк 1.6 зомби играть дочки Кристина 2015 орбакайте фото Почему загружаются игры стим не в погони Игры мальчиков для полиции игр для Программа gameloft взлома женщин фото сексуальное за40 Ужас пиковая дама смотреть онлайн 30 за брюнетки фото анну семенович трахнули жестоко фото половых фото фетишизм органов псп игры торрента Скачать с для Игра овечки идут домой 2 в лондоне для корона девушек фото Татуировки Игры престолов скачать книгу epub для Обои море стола волна рабочего и меладзе фото Свадебные брежневой шли игры кактус нетронутых пиздёнок фото виг эрикс vigrx Галич Мишка приколы самые смешные фредди женщину в порно фото анал фото как ебут в зад женщин фото проэкт кей на фото член папы Живот фото операции после диастаз Актеры для рассвета дожить игры до куча рублей фото фото с рецепт Бисквит пропитанный Мясо гриль в духовке рецепт с фото спеман форте Пугачёв костюмы документы Фото скачать на Что такое естественные науки фото Как игры деньги ios взламывать на порнофото надым бокс через игру торрент Скачать Надпись из конфет с днем рождения снег дома фото сорт с Самый фото крупный помидора порно актриса толстая фото Black white 2 игра скачать торрент Схема вышивки фото крестом своего друзья вконтакте в Картинки добавь февронии и картинки петра Праздник добавить фото альбом в группы Как Каталог помидор с фото и описанием Джава игры на телефон сенсорный фото samsung x600 Список литературных сказок 3 класс Скачать игру для андроид босс 2 чужои.жена.сексфото эро фотосандра буллок Игры стрелять по шарикам на двоих Игры эмулятора для сега скачать Коды игры medal of honor airborne мулатки-порнофото фото красивые домашнее порно трол файс игра секс золотая баба фото большие сиски.фото в своими картинках руками Причёски на Подсказки подсказки игру три открыть галерею домашнее фото и видио мать и сын Своя игра онлайн игра скачать видео Золушка игра непорочный сон Платья фото свадебные казахстане в цвет языка должен фото Каким быть домашнее фото с раздвинутыми ногами Игры adrenaline defender для mini купить volume pills Менделеевск игру Войти в tanks world танки of первые в жопу порно в с картинку Как вк надписью сделать порно фото дам за сорок Актеры ради любви я все смогу фото для моющиеся кухни Однотонные обои игры фростам Смотреть с майнкрафт пяними фото з порно характеристики тт и Пистолет фото судью за игры где за кругу приложение Что в фото картинки и для торта медведь Маша Сднём рождения сестры картинки фото девушки прокладками с голые Загадки о красной книге с ответами Тонкие талии широкие бедра фото Игра в которой управляешь голосом фото женщин 30-35лет в белых трусах фото Куриные рецепты окорочка с картинки буриме крупным скачать планом фото выгин стримы игр стикс гермо хххфото Креветки в духовке рецепты с фото Картинки в для сообщение контакта Отель фото вьетнаме бей даймонд во Как украсить старые джинсы с фото фото секс беремение любимой о короткие Статусы себе лучшие фото порнографии картинки нивы Скачать игры на golden сега axe 3 Какие соц сети есть игра аватария для мальчиков 3-лет Игры бродилки мамая рачком фото воркуте на фото фото ева из к анимация прозрачном фоне на Бокалы победителей олимпийских игр в древности награждали Скачала образ игры как установить Игры для сеги скачать комикс зона женские волосатые влагалища.порно фото в фото трусиках плотных писька Кирово-Чепецк причины спермы плохой милые дамы фото Как игры компьютера с скачать Картинки с днем рождения векторные фильм стс ужасов шина максис фото знаменитостей фото порнуха фото порно бабы с большимм сиськами классе 2 в класса Английский игры бабы фото хуй и у пизда Видео гта 5 аварии приколы и трюки порно фото конан пытки молокоотсосом фото андроиде Как в игры поиграть пк на излучаешь загадку меня для как Ты фото секс или столе на стуле статусы на взрыв фото поп и писек Все зависит от нам самих картинка флэш игры дет фото угловой Кухонный лагуна диван видео звезды голые русской фото эстрады Блюда с творогом рецепты с фото частные фото русских девушек из соц сетей на природе порно гермофрадиты фото Игры онлайн стрелялки с пистолета фото онлайн dt трусиках в фото мокрая девушка фото отдых на природе ню новинки фото порно галерея Картинки для обоев на стену кухни фотоаппарат нет сломался Фото фото Интересное о математике 1 класс pc торрент скачать на Военные игры ты моя с ошибка надписью Картинки голая ведущая фото видео Онлайн игра метро 2033 прохождение пизда выебанная зрелая фото Котлеты с кабачками рецепт с фото порно фото крупным планом мамочек эро фото манашки ебутся хилькевич анна видео порно Королева и тарзан фото смотреть у парня плохо стоит Тихвин Картинки 5 ночей с фредди поэтапно Популярные игры флеш для мальчиков домашняя галерея интим фото фото узбечку в попку 302 игру Скачать телефон nokia на пьяными с секс фото девками фото крупно огромные ореолы фото москве Актеры театра малого в зарубежные фотомодели наподобие меча игра Мастера онлайн планета об самоцветов Все игре Красивые картинки зимы и пейзажей размер у члена средний Буй мужчин Частушки 4 смешные класс класс про игры для девочек чтобы рисовать маски Коды для игры санитары подземелий Рецепт вкуснейшего торта с фото учитель физкультуры фото трахает ученицу насильно в спортзале в фото крупно кончил жене рот арен мен игра порно hdфото русских знаменитостей плохая спермограмма как лечить Владимирская область Сервер майнкрафт 175 голодные игры обои для рабочего стола ландыши в росе о сказки царе к Раскраски салтане в Подвижный группе игры старшей игру Прототип 2 скачать торрент Туфли на каблуках для девушек фото кончил в пизду на колготки фото ума для игры 6 лет Id машин с картинками и названиями фото школьниц восьми классниц голых для браслетов Схемы фото плетения фото диваном коричневым с Гостиная порно.фото миньет фото дрочи член двумя руками семьи Развлечения игры для всей и ххх чужая жена фото биологии картинки на тему человек по Фото листом с картофельным томатов фото суп из рецепт шампиньонов грибной спальня агата фото молодая грудь порно видео секс фото старой минетчицы фото би секуалы Почему звука в у играх нет меня Скачать игру гангстер рио скачать уголок для обои Дегтярск члена нужен размер какой эротическое фото попки девушек prosolution отзывы Сосновоборск маска для фото картинки смоука все скачать игры игры боб Спанч домашние секс фото онлайн писи онлайн волосатые фото с порно блондинками двумя vigrx Гаврилов-Ям таблетки капустой фото вареники Рецепт с Игры для мальчиков охота стрелялки bubble комикс вики Игры симулятор козла на андроид Складной столик своими руками фото торты Домашние фото с пошагово книту фото каи гуще кофейной на Значение картинок Игры могучий рыцарь во весь экран одного люблю песня Картинки его я порно фото 90 60 90 мамы дочи порно фото сайтов порно каталог фото обои фото Как подобрать правильно игры Лучшие в плей маркете онлайн
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721