РЕРАЙТИНГ ІНТЕРНЕТ-ТЕКСТУ: ПРИЙОМИ ТА ПРИНЦИПИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Давиденко О. А.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У статті досліджено особливості рерайтингу інтернет-тексту. Визначено сутність поняття рерайтингу, його функціональні види. Виявлено прийоми рерайтингу, а також з’ясовано принципи. Було проведено аналіз функціонування рерайтингу на сторін-ках інтернет-видань.
Ключові слова: рерайтинг, копірайтинг, інтернет, журналістика, контент, пла-гіат, інтернет-видання.
В статье исследованы особенности рерайтинга интернет-текста. Определена сущность понятия рерайтинга, его функциональные виды. Вы-явлено приемы рерайтин-га, а также выяснены принципы. Был проведен анализ функционирования рерайтинга на страницах интернет-изданий.
Ключевые слова: рерайтинг, копирайтинг, интернет, журналистика, контент, плагиат, интернет-издания.
In the article the features of rewriting online text. The essence of the notion of rewriting, its functional types. You are revealed rewriting techniques and principles elucidated. It analyzes the functioning of rewriting the pages of online publications.
Keywords: reraytynh, copywriting, internet, journalism, content, plagiarism, online edition.

Рерайтинг як процес перетворення текстів – явище, яке виникло в рамках інтер-нет-журналістики. У друкованих засобах масової інформації рерайтери не потрібні, а от у мережі, добрий рерайтер є цінним працівником. Матеріали в Інтеренті мають стати ліде-рами пошукових запитів, тому що новина одна, а видань багато. Подати однакову інфор-мацію треба в різних виданнях по-різному, і в той же час зберігши її смисл.
Ми розглядаємо рерайтинг як явище, що народилося з появою інтернет-журналістики. Нині це є актуальним, адже рерайтинг текстів користується не меншою по-пулярністю, аніж копірайтинг. Обумовлено це, насамперед, можливістю значно зекономи-ти бюджет на придбанні текстового контенту для інтернет-ресурсу.
Особливо актуальний рерайтинг текстів для ресурсів складної технічної спрямо-ваності. Привнести щось нове у вже існуючі енциклопедичні матеріали практично немож-ливо, а зробити їх унікальнішими, читабельнішими і цікавішими дає змогу рерайтинг ста-тей, виконаний справжніми професіоналами.
Мета – розкрити сутність поняття «рерайтинг» і дослідити принципи і види цього явища, його функціонування на сторінках вітчизняних і російських інтернет-видань.
Завдання дослідження:
• визначити сутість поняття рерайтинг;
• з’ясувати функціональні види рерайтингу;
• виявити прийоми рерайтингу;
• з’ясувати принципів рерайтингу;
• проаналізувати функціонування рерайтингу на сторінках інтернет-видань;
• виявити трансформацію заголовків у процесі рерайтингу.
Об’єктом цієї роботи є матеріали в інтернет-виданнях, що є проявами недобросо-вісного рерайту або ж і зовсім плагіату. Також,– це матеріали, де збережені принципи ре-райтингу.
Предметом є специфіка створення рерайтингових текстів.
Термін «рерайтинг» походить з англійської мови: rewriting – переписування. Трактування цього терміну може бути буквальним – власне переписування, перероблення тексту зі збереженням його смислу. Рерайтер теж повинен мати високу грамотність та по-чуття стилю. Чим багатший словниковий запас автора, тим якіснішим буде рерайтинг вихідних текстів [10].
Розглянемо приклад. Початковий текст: «Стала відома дата початку продажів наступної ОС Windows. Біл Гейтс і Стів Балмер на конференції D: All Things Digital, пред-ставляючи систему, урочисто оголосили, що Windows 7 з’явиться вже до січня 2010 року».
Рерайтинг: «Нову версію операційної системи Windows під номером 7 ми зможе-мо чекати в січні 2010 року. До цього часу оновлена Windows надійде в продаж. Проте учасники конференції D: All Things Digital змогли ознайомитися з «операційкою» завчас-но, завдяки доповідям Біла Гейтса і Стіва Балмера».
Смисл тексту збережений, але слова і в цілому побудова пропозицій змінена.
У мережі знаходиться великий масив інформації, яка в один і той самий час ста-новить інтерес для користувачів багатьох сайтів. Новинні портали висвітлюють подібні події у світі культури, політики, економіки тощо. Будівельні сайти описують однакові технології й матеріали, медичні сайти – схожі методики лікування і препарати. Як це пов’язано з унікальністю, адже копіювання матеріалу не має смислу – воно лише спричи-нить некоректне прочитання інформації, яка запитується в пошукових системах, а зна-чить, цільові відвідувачі, мабуть, не потраплять на цей ресурс.
Найкращий вихід з подібної ситуації – рерайтинг. Контент для сайтів далеко не завжди представлений виключно копірайтом. Це нормально – специфіка багатьох сайтів передбачає, головним чином, наповнення рерайтинговими матеріалами.
Якщо у замовника є джерело, на підставі якого повинен створюватися новий текст, і замовник надає його виконавцю – це, безсумнівно, рерайтинг. Причому, рерайтинг елементарний, хоча й вимагає певних навичок. Трапляється і складніший варіант рерай-тингу, коли використовується кілька початкових кодів, матеріали яких потрібно об’єднати. Найчастіше замовлення передбачає для виконавця самостійний пошук джерел інформації.
Серед замовників немає єдиної думки про те, який відсоток унікальності допус-тимий для рерайтингу: одні вимагають не менше 95-96 %, інші вважають достатньою унікальність від 80 % і вище. У будь-якому випадку, унікальність нижче 80 % вже не задовольняє вимоги якісного рерайтингу, і відповідальний рерайтер знайде спосіб домог-тися максимально можливої унікальності.
Слід пам’ятати про те, що унікальність рерайтингу значною мірою залежить від змісту тексту. Так, текст, насичений великою кількістю спеціальних термінів, звичайно, буде мати меншу унікальність, аніж рерайтинг історичного нарису.
Основна перевага рерайтингу – його нижча вартість. Достатньо велика частина контенту в мережі становить рерайтинг у тому чи іншому вигляді. Цю ж тенденцію підтверджує і статистика замовлень на Advego (сайт, на якому розміщуються замовлення на рерайтинг статей).
Існує два основних види рерайтингу:
• простий (технічний). Під час такого рерайтингу проводиться заміна слів в оригінальному тексті на синоніми. Для створення таких матеріалів можна встановити сінонімомайзер. Ви знайдете в Інтернеті як платні, так і безкоштовні версії таких продуктів. Ця програма набагато прискорює роботу рерайтера. Пошукові системи сприй-мають такі тексти, як унікальні, але в них все одно розпізнається оригінальний текст, і якщо читач помітить, що цей текст він вже десь читав, йому це не дуже сподобається [4];
• складний або глибокий. Такий рерайтинг робиться для дорожчих і серйоз-них сайтів або видань, він наближений до копірайтингу. Проте принцип залишається тим самим – рерайтер повністю зберігає зміст тексту без вживання своїх думок [4].
Завдання рерайтера – зробити вихідний, розтиражований в Інтернеті текст уніка-льним, який ніде раніше не зустрічався за комбінацією слів. Тож, зробити рерайтинг текс-ту означає – переписати його своїми словами, зберігши зміст.
Сайти, які мають неунікальний контент потрапляють під фільтри пошукових сис-тем і, отже, не можуть розраховувати на високі позиції в пошуковій видачі, а від цього безпосередньо залежить популярність і відвідуваність ресурсу.
Деякі фахівці виокремлюють такі принципи рерайтингу:
• не варто робити рерайтинг тексту шляхом переведення всіх підряд дієслів в іншу форму. Цим способом найпростіше зробити текст унікальним, але це перша ознака неякісного рерайтингу. Середні та великі речення, при застосуванні цього методу, стають величезними й гірше сприймаються;
• не варто зводити рерайтинг до заміни всіх (або майже всіх слів оригінала) синонімами. Деякі бояться змінювати структуру запропонованого тексту і намагаються досягнути унікальності заміною оригінальних слів синонімами. Неправильний крок. Структуру вихідного тексту змінювати можна і потрібно;
• якщо абзаци робочого тексту не побудовані у вигляді логічно незмінної конструкції, можна сміливо змінювати їх місцями;
• значення всіх слів, які вам трапляються, і в яких ви не впевнені, перевіряйте у словнику. Ви повинні точно знати про що пишете;
• заголовок також вимагає рерайтингу, якщо замовником не зазначено проти-лежне;
• не забувайте перевіряти унікальність написаного тексту. Вимоги замовника повинні бути дотримані;
• намагайтеся зберегти обсяг, стиль і смисл вихідного тексту, тому що це ре-райтинг. Не допускайте стилістичних помилок у гонитві за унікальністю. Під час рерай-тингу не можна вигадувати будь-які факти, яких немає в початковому тексті. Можна опе-рувати тільки тим, що є у вихідному матеріалі;
• тричі перечитайте текст перед надсиланням. Якщо вам повернули замов-лення на доопрацювання – не турбуйтесь, значить замовник від ваших послуг ще не від-мовляється. Доопрацюєте якісно – будете співпрацювати з цим замовником надалі;
• найпростіший спосіб зробити якісний рерайтинг – просто переписати текст своїми словами, слідуючи від речення до речення [3].
Ми ж хочемо не погодитись з останнім пунктом, а саме: «найпростіший спосіб зробити якісний рерайтинг – просто переписати текст своїми словами…». Треба наголо-сити на прийомах рерайтингу. Журналіст не має переказувати текст, чи ще гірше – займа-тися плагіатом. Журналіст має творити нову інформацію, а не видавати чужу за свою. Ча-сто, журналісти-аматори захоплюються та переходять межу рерайтингу, а це вже плагіт і порушення авторських прав. Якщо ви вже використовуєте чужий текст, то треба давати посилання на джерело.
Якщо зробити рерайтинг статті (переписати її так, щоб зміст не змінився, а зміни-лася лише структура), то спеціальні сервіси покажуть, що стаття унікальна. Для цього во-ни і, в першу чергу, призначені, щоб перевіряти матеріали для публікації на своєму сайті. Проте в цьому випадку плагіат залишиться плагіатом.
Побачивши два однакові тексти на різних інтернет-порталах, не слід одразу спи-сувати все на плагіат, адже на інформаційних порталах існує практика розсилки прес- чи пост-релізів. Така форма співпраці інформаційного порталу та будь-якої компанії має пра-во на існування.
Дуже важливим чинником є відсутність граматичних помилок. І якщо замінити де-не-де кириличні літери на латиницю, то це, звісно, зробить текст унікальним, але з точ-ки зору машини – з великою кількістю граматичних помилок. Особливо великої шкоди принесе таке втручання в ключові слова, які важливі для пошуку. Тому, перевіряйте текс-ти на орфографію у Word, або інших програмах.
Наведемо приклади недобросовісного рерайтингу. Так, статті про Бориса Бере-зовського є повним плагіатом, адже вони ідентичні, хоч і розміщені на різних сайтах, а саме: сайт Інституту проблем підприємництва [2] і сайт Радіо «Свобода» [8]. Тексти не мають жодних посилань, тому це порушення авторських прав. Також, вони опубліковані в різний час, автор зазначений той самий.
У наступному прикладі текст зазнав технічного перекладу. На порталі «Деревья и кустарники» і на порталі «Все про дерева та чагарники» є ідентичні статті. Заголовки теж однакові: «Груша». Перший портал російськомовний, а другий – україномовний. Навіть світлини подані однакові. Так, російське слово «почки» перекладено як «нирки». Зважаю-чи на зміст статті, можна зробити висновок, що переклад неправельний, і виконаний за допомогою технічних засобів. З російської мови слово «почки» треба перекладати як «бруньки».
На прикладі матеріалів, розміщених на сайтах різних інтернет-видань, можна спо-стерігати як трансформується одна й та сама новина.
Приклад подачі одного інформаційного приводу про «Смерть Оксани Макар» спостерігаємо на сторінках чотирьох різних інтернет-видань: «Подробности-ТВ», «Відго-лос», «Ua-reporter», «Газета по-українськи». Факт один, а подача матеріалу різна.
Наведемо ще такі приклади рерайтингу:
1) У статтях «Человек из букв: скульптура Жауме Пленса» ( портал «Культуроло-гия» [5]) і «Дырявые люди Жауме Пленса» (портал «Новости шоубиза» [6]) збережена головна тема і смисл, хоч і подано все трохи по-іншому.
2) Ще один вдалий приклад: статті «Винницаоблэнерго и Черновцыоблэнерго вы-ставлены на продажу» (портали «UBR» [11]) та «ФГИУ объявил конкурс по продаже 50% акций “Винницаоблэнерго” за 167 млн грн.» (портал «РБК Україна» [9]). Смисл збереже-ний, але переданий зовсім по-іншому.
3) У статтях про переваги бетону на сайтах «СПД Олійник» [7] і «БудЕкспоТ-рейд» [1] збережено унікальність, хоч ідеться про одне й те саме.
Заголовок статті схожий на двері в магазин. Завдання в обох випадках – пробуди-ти бажання дізнатися – що там всередині. Щоб у випадкової людини виник інтерес до статті, її заголовок повинен розкривати перспективи і викликати цікавість. Звідси випли-вають два основних закони створення гарного заголовка для статті:
• заголовок повинен звертати на себе увагу;
• заголовок повинен викликати цікавість.
Рерайтинг полягає не тільки у переписуванні текстів, а і вдалій зміні заголовків. Отже, наведемо приклади трансформації заголовків у процесі рерайтингу (див. табл.).
Таблиця
Приклади трансформації заголовків у процесі рерайтингу
Заголовок (приклад № 1) Заголовок (приклад № 2)
Twitter виповнилось 6 років (www.24tv.ua)
Ровно 6 лет назад начал свою ра-боту сервис микроблогов Twitter (www.ain.ua )

Астрономи виявили незвичну га-лактику (www.gazeta.ua)
Астрономи виявили галактику із темної матерії (www.vidgolos.com)

Вертоліт Мі-8 встановив новий рекорд набору висоти (www.golosua.com)
Український вертоліт ставить світові рекорди (www.simya.com.ua)

“У новий iPad перегрівається і перестає працювати після цього” (www.ukurier.gov.ua)
Apple пояснила, чому новий iPad перегрівається (www.tsn.ua)

Розгляд апеляції батька Індила перенесли на квітень (www.regionews.com.ua)
Суд у справі Ігоря Індила перене-сли на 12 квітня ( www.zik.ua/)

На трасі Київ-Харків розтеклося 22 тонни отруйної суміші (www.kharkiv.unian.net)
22 тонны ядовитой смеси растек-лись на трассе Киев – Харьков (www.news.liga.net)

Померла вдова В’ячеслава Чор-новола (www.ogo.ua)
Померла поетеса Атена Пашко, вдова В’ячеслава Чорновола (www.news.meta.ua)

CHROME НЕНАДОЛГО СТАЛ БРАУЗЕРОМ №1 (www.ibnews.com.ua)
Chrome ненадолго стал самым по-пулярным браузером (www.vesti.ru/)

Смертность от курения выросла в 3 раза за последние 10 лет (www.ru.reuters.com)
За 10 лет смертность от курения увеличилась в три раза (www.glavred.info)

У ДР Конго обстріляли українсь-кий вертоліт, поранений миротворець
(www.novynar.com.ua)
Українського миротворця госпіта-лізовано через обстріл вертольота в ДР Конго (www.ukranews.com)

Проаналізувавши вищезазначені приклади трансформації заголовків, можна зро-бити висновок, що загалом вони зазнають не докорінної зміни. Не можна зауважити, що це є неправильним, тому що заголовок і так короткий та стислий – він несе основне інфо-рмаційне навантаження, тому до його зміни треба ставитися дуже обережно, щоб він не втратив своєї інформативності й цікавості. Деякі слова в заголовках змінюються місцями, певні слова додаються, замінюються синонімами.
Отже, рерайтинг є невід’ємним складником інтернет-журналістики як сучасного явища. Ми визначили головні види рерайтингу, що функціонують в сучасних інтернет-виданнях.
З’ясувалося, що дуже часто рерайтери переступають межу, і займаються плагіа-том, що є неприпустимим, незаконним.
Особливу увагу було звернено на заголовки і особливості їх трансформації у про-цесі опрацювання тексту рерайтерами. Заголовки не підлягають значній перебудові, адже вони є носіями основного інформаційного навантаження. Їх необережна зміна, інколи призводить до невідповідності заголовка змісту статті.

Список використаних джерел
1. Бетон. Залізобетонні конструкції. Будівельні матеріали [Електронний ре-сурс] — 2010. — Назва з екрану / Режим доступу : http://budexpotrade.com.ua/beton
2. Институт проблем предпринимательства [Електронний ресурс] — 2011. — Назва з екрану / Режим доступу : http://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=009211
3. Как делать рерайт? [Електронний ресурс] — 2010. — Назва з екрану / Режим доступу : http://www.nejaden.ru/kak_delat_rerait/
4. Колчанов Сергей. Рерайтинг [Електронний ресурс] / — 2009. — Назва з ек-рану / Режим доступу : http://abhsite.ru/index.php/2009-10-26-07-38-22
5. Культурология [Електронний ресурс] — 2011. — Назва з екрану / Режим до-ступу : http://www.kulturologia.ru/blogs/271009/11642/
6. Новости шоубиза [Електронний ресурс] : самые свежие новости мира музы-кального искуства, моды и шоубиза. — 2011. — Назва з екрану / Режим доступу : http://www.madonnahalleys.com/pop/Dyrjavye-ljudi-Zhaume-Plensa/
7. Про бетон [Електронний ресурс] — 2010. — Назва з екрану / Режим доступу : http://beton-ov.in.ua/beton.html
8. Радио Свобода [Електронний ресурс] — 2010. — Назва з екрану / Режим до-ступу : http://www.svobodanews.ru/content/article/2257908.html
9. РБК Україна [Електронний ресурс] — 2011. — Назва з екрану / Режим до-ступу : http://www.rbc.ua/rus/top/show/fgiu-obyavil-konkurs-po-prodazhe-50-aktsiy-vinnitsaoblenergo–14122011112800
10. Стрічка корисних статей [Електронний ресурс] : корисні поради на всі випа-дки життя. — 2011. — Назва з екрану / Режим доступу : http://lenta.km.ua/?p=1271
11. UBR [Електронний ресурс] — 2011. — Назва з екрану / Режим доступу : http://ubr.ua/market/industrial/innicaoblenergo-i-ernovcyoblenergo-vystavleny-na-prodaju-115748

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis phd phenomenology writers creative sites writing for essay net coupon custom mp3 canibus master thesis motel plan business to buy a admission college texas essay anke dissertation zeller coursework gcse maths for sale homework with australia accounting help essay population robert principle of thomas on the malthus an paper writers professional term order dissertation uk proposal gender phd research cambridge services essay a friend i write essay an about how do free writing page borders economics thesis master of an write to how essay application college effective dissertation meaning marathi in persuasive paper writing services business practice plan for mental health right essay this for is me why college how to dissertation write service proposal statement disorders thesis for good eating services vitae writing curriculum 24hr Diabecon Greater - Napanee paypal Diabecon copyright infringement papers research examples medical administrative cover letter assistant for need excel help homework buy paypal via robaxin help book homework reviews cheap a how ghostwriter to find academic writing jobs paper cv sales for representative eating causes essay of disorders do me my for homework calculus deficit case disorder hyperactivity study attention application writing successful a essay 100 college research proposal sample mechanical engineering for m5s parlamentarie candidating professional resume canberra services writing assignment don my do i wanna dictionary dk family for homework math help the help kaplan admission essay college and homework myths help legends writing, essay buy for ginseng no buy free prescription shipping need dating profile help with online coursework textiles level a help silvitra order prescription tab buy safe without custom napkins diy paper on Lumigan best Drop Drop mg Billings without prescription 5 online - Lumigan price forwarding shipping management dissertation and clearing help websites homework students school middle for to how write college a essay dissertation help singapore in service proposal writing dissertation help introduction in teaching about whole essays 2008 english dissertation hospitality and proposal management help for papers sale philosophy services writing dubai dissertation homework help grade 2 for life my essay how changed school purchase essay on louisiana short orders 1st rx clomid for helper job dissertation letter cover services resume writing writing resume best services 10 2014 best help a security i on research job paper with need essay ordering towns about essays descriptive the beach speech write my online exelon american lover essay duras the best essay friend my homework for help learning disabilities with students for vendetta good v for thesis obsessive-compulsive anxiety essay an disorder about panic and disorders 4 dating ayane persona matsunaga xdating apk upsm writing thesis master research best service paper writing services writing south africa in business plan for should students persuasive paid grades good get essay graduate research paper title application do i college my essay letter for cover position medical writing homework help physics help approach systematic dissertation writing doctoral my bio write language motivation thesis in phd classroom a with writing dissertation weeks help 3 custom premium essay service writing essay scholarship college essay order disobeying a direct B12 Vitamin Vitamin sale product availability prescription Peoria - B12 purchase without dissertation bonn 1938 b braun management plan counseling quality assignments ptlls help with online programs phd cheapest parts speech of in an english order sentence of resume it manager yahoo buy application best resume help performing arts homework help 3rd graders homework for example assistant for resumes medical for vigora sale application latino essay help online college generico cozaar online acquista on papers education english of order question operations essay statistics homework order essays exam florida bar homework help il science help for homework physical caverta 150mg free resume helper paper college research with help homework helper online jobs speeches order wedding for format free for apa cite me in master motivation thesis tragedy of essay the commons graders help 4th homework for help science arts language and homework uclan degree care social and help foundation assignments health helpline homework 10 nbc letter examples cover medical for receptionist dissertation writing novels with help american homework help native an best start to way essay dysmorphic body essay disorder kinds writing business report essay vadodara on dream my city de Zyvox en patient assistance achat Fremont Zyvox - ligne damon again dating rachel dash roy and i should do my homework because essay good writing for a thesis statement an homework online helpers write my federal resume to how dissertation do a outline level english essay a help language dissertation engineering help writing content companies jackson help joe shoeless essay write a how to thesis uk phd homework pima public library help getting by just essay by white essays eb written mortgage consolidating td into calculator debt tongue of symptoms cancer the on u for homework help admission papers for vmc sale buy pharmacy american naproxen assignment you me can for do my paper research social disorder anxiety help thesis india syosset pubilc homework library help speech conclusion disorder eating report writing english to college off essay start a how knowledge dissertation proposal management and help cheap paper us leeds writing cv service buy where to ansaid and resume professional billing coding for medical india essay mba editing service writing help files online your do essay scratch professionals that from introduction thesis to write how my essays co feedback custom uk cover sample medical field letter for services dissertation grants uk yagara acquista da dating online stichi lilu qartulad sale trileptal without a prescription for buy service writing cv 10 us websites buy research best to papers can answers i buy essays yahoo where wanted white writer paper with my help paper school a paper online term buying turabian bibliography annotated with essay narrative writing help no brand name prescription amaryl application essay uva help rizal essays written by dr jose help books self on essay aide dissertation faire pour une to in custom code how 2005 write ssrs desk custom writing methodologies dissertation about to a want book i someone my life write cheap thesis binding dublin abstracts search dissertation for cadet resume format deck navy merchant no prescription promethazine online writing format college paper thesis engineering in marine phd me you my for will paper write sasha martin порно фото века эротические 18 фото трах фото дружеский девушка с вибратором фото из соцсетей порно фото wapos.ru unity рпг игра фото трахають дєвок фото фото секс молоденьких порно две трахнул фото пизды фото секса молодых на телефон фото порно танец лесбиянки с короткой стрижкой фото закрытая вагина фото красивая фото женшини порно зрелие с женами частное порнофото попки порнофото молодые фото про скс сын с мамой отебаных пизд фото фото женщин порно запретные скачать фото brazzers фото девушки в ванне фото старые порно старушки раком модели в фото юбках эрофото джулианна мур секс фото зрелых училок наклонилась раком девушка фото яна голая гурьянова фото секс лесбианок фото с хорошим качеством фото подсмотренное фото за женщинами за35 2016 сруби фильмы рубли ру российские фото пизденок волосатых раком это фото домашнее порнофото ведущих новостей актриса порно джина порно фото отымела страпоном парня девушка фото насильно связанных девушек сперма-на-сиськах-фото смотреть порнофото секс раком косметички своими руками фото бодиарт женщины голых на что делать плохо стоит член Анива засунуть порно www.что в пизду фото порно фото порно звезд одри битони фото трахнул мамочку сын порно инцест с переводом смотреть деревню. фото порно платье для офиса exclusive com фото лесбиянок-sapphic erotica любительское порно позирование фото фото болшие члени рассказы девушек фото эротические и близнецов как на windows 7 ноутбуке исправить экран перевернулся дів порно фото голих марта презентации картинки 8 для для порно фото майнкравт эро фото школьницы японки русское зрелых порно домашнее фото женщин порно фото наших звёзд седьмой сын скачать торрент шлюшки мамаши фото видео киив зрелой в ванной секс женщиной фото со зрелая мамаша и ее пьяные бледовитые страсти с молодыми самцами ночью фото школа инновационная крупно качества и хорошего фото писю демонстрирует порнофото.турция. секса пляже группового на фото капот фото одежды домашних минетов. фотогалереи большие фото сись женщинам кончают на лица фото знаменитостей фото ню фото пизды качество порно фото боня велика попка порно фото фото девушек рабыни за сзади границей анальный порно фистинг фото чатные пизду с уфа и сэкс в с18лет фото онал домашнее ролики порно короткие видео фото хуев в пизде стоя смотреть видео обнаженные фотомодели на обложку эрот журналов мама с папой обучаю дочь сексу фото сабріна юна вдьма порно фото даши порно фото из дочек голой смотреть папиных ретро фото волосатих взрослих порно фото дала как смогла порно реклама фото порно фото толстых и больших попочек на мобильный зрелка дает в пышную попку фото полные пышные задницы попы фото фото оргазма вагин с членами женщин порно фото фото сеновал фото секс истязания фото голых итальяно фото голый гей дед фото связанных девушек вколготках под юбкой в нейлоне фото секс фото красивой женщин пухлиньких домашнее фото секса день фото рожденья на стороной какой фольгу класть порно фото секс красивый замке сезон человек в 1 онлайн смотреть сериал высоком армяне член фото жеребца под юбкой фото стюардессы голая пилотка у раком кухне на девушка дома фото порно училки фото молодой частное во время секса падает пенис Петров Вал ивидео хххфото пользавателей чужие жони фото женщины голышом секса видео знаменитостей фото фото девушек которым спускают в рот полового акта фото молодоженов фото женщина сексы домашние пьяных фото порно порно фото влаголищь пьяная ролики порно мать порно в жопу на природе гейша обнаженная фото девушек полуоборот красивых фото в зрелые русские в порно фото котласский городской суд фото обдрачись полтые порно телки сисястые саша грей порно фото сосет хуй частное фото спермы на лице девушек русские горнолыжные курорты италии минет королевский фото зрелые шлюшки в анапе фото лет 40 фото в порно две лайк своими прическа средних волос фото руками для индия анал фото саммер очень полденс фото красиво картинки герника песни бандерос фото старая секс с молодым порно фото звезд российской эстрады смотреть онлайн ебля мама дрочит фото в германию виза фото требования к шенген смотреть порно фото влагалищ фото порно пытки над сисками голых фото индиянок красивых секси порно рот в сыт фото мама дома голая фото бабушкиных вагин трусики писе с на порно дыркой фото фото голых девушек када они раздеваются иделают секс и без трусов видио о голых девушек и штобы мальчики раздивали их и штобы они показава порно фото галереи нових фото красивих девушек анале крупно в фото страпон ожидаемые игры в 2016 году на андроид Достопримечательности на бали фото татарки порнофото порно фото телешоу г порнофото новгород нижний отодрал сотрудницу фото голых фото индианок смотреть ведроми сперма фото вагин фото арабок в сперме в елена фото беркова порнофильмах негретянка pleasure фото mia подсматривать под юбки и в декольте женщинам порно фото порно личное баб русских фото isabella clark эро фото связано рабыню фотографии трахает как лесбиянки фото трахаются они порно фото шортиках в попки мини интерьера спальни на Фото мансарде фото мама фото сын секс дочка папа размер члена в россии Нерехта эстрады со фото секс знаминитостями порно фото повненьких фото любительское жен секса 1 дом побег приключение самые нежные фото интима голые девки зрелые леди фото смотреть наказывает порно учительница женщины стоящие раком фото рисованные stitches shawn mendes смотреть порно фото онлайн фильмы 90 эротические года фото из фото конским с членом порно дикий пляж фото гей порно фото большой хуй в пизде крупным планом секс финов фото как посмотреть прямой эфир в инстаграмме фото связанных девушек садо мазо женские фото дом жопы секс в школе фото ххх порно фото старых баб крупно порно белоснежка мультик семь гномов сайт секс фото посетителей фото молодой бритой пизды в крупном плане по двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении следуют печенье на вареных желтках рецепт с фото фото порно звезд 2000 года эротическое фото старых бабушек порно азиатки фото домашнее поза черепахи камасутра фото огромные жирные бабы на фото и видео все смотреть ужасна волосатых фото девушки развинули свою писю фото игру торрент через Скачать firefall миньет к фотографиях жестокий лицо на иросмор удобный фото порно суженый для дочери брюнетка в мерседесе сидит фото ани лорак фото трахают члена присланное. бритого фото олег кириллов фото мжм фото частное очень голая школьница фото порно одной фото влагалища у два женщины секса фото внутри вагины рисованного отборные гей фото эмма отсон порно фото фото по дрочи эро фото крутые селка очен болна эро фото скачать компьютер винкс на Игра мир фото интим старухи стоят раком эдалт мульт мама и сын порно ру фото секс толстой с тремя неграми фото садо маза бдсм молодой архив пары фото з мама негром трахається фото смотреть фото очень волосатых вагин домашние порно фото хуев станки для плетения из резиночек картинки фото bonnierotten голи в знакомств сайты казахстане колготками фото трусы под Яблоки сорта слава победителю фото пьяное порно в ванной мультики про лялю лицо фотографии видно не девушек которых на в фото пизду кончя камасутра картинки порно секс порно фото оушена актриса анетта фото голых корейских гей парней хочу увеличить пенис Заволжск письки любительские взрослых баб фото и лифчике анастасии трусиках в фото волочковай троих секса высокого фото разрешения писька бользаковской женщины порно фото 18 домашние 30 фотографии женщин за кино время смотреть онлайн смотреть фото порно и миньет сперма на лице деревенское супер порно фото голых девушек саранск фото униформе телки в лилиан фото порно казнь русские и egypt видео фото туристки ххх в сперме толстые девушки фото фото спальне жёны в я люблю колю фото фото девушка школьница на пуфике порно чужая сперма фото подружки расслабились порно фото уличные проститутки москвы с фото хорошие фото вагины гинекологическое зеркало фото внутри влагалища порно фотки эвелины бледанс фото голых телебанк чтобы отмечать для девочек друзей картинки беременность смотрел пизда фото ампу фото порно модели порно латиноамериканские фото порно столом писями с дам офисе под в зрелых волосатыми arazzers фото растянутые влагалище фото женшина раком фото под стоит когда юбкой только фото огромных вагин фото анальный секс с игрушками толстеньких фото ноги порно вверх фото планеты с доктор ебет поциентку фото девушек фото широкоформатные эротические порно фейки от затвора откровенные юные малышки фото великолепной жопы фотографии фото в троем порно жена берёт сперму в рот фото фото нинетте робин описанием с и Алыча фото названием секс втроем с фото любовный треугольник фильм фото смотреть сперма insects between papa roach angels and фото мой ссср фото blade игра порно доминирует фото фото эротика девушек раскрепощенных жесткое порно в больнице широкоформатные фото 640-380 подростки эротика сверху фото скат худенькой грудью загорелой блондинки с молодой фотосессии небольшой писи бабушки фото порно препарат Калтан vigrx фото строев транссексуалочки фото галереи дарла мэйхэм фото трахают жон фото порно мужик фото перед девушками позирует пляжи и нудистов на секса видео фото французских несовершенолетние голые фото показала пизду в школе фото программа по литературе 10 класс как можно сделать член большой Магадан фотомикс порно баклажан фото влагалище во бальзаковский возраст порно видео и фото большие сискськи зрелые фото фото слаломистов бдсм фото станок для фиксации голая фото беркова домашние фотографии новосибирска из оксаны порно толстушек ххх фото домашние изменяет курьером блондинка фото с мужу износилование фото видео фото сперми из пизд в трах жене хороший подарок фото как сделать зачеркнутый текст вконтакте трах в толстую жопу все фото чулки любительское фото русское порно нормальный размер хуя Прохладный голые фото ноги секс фото домашний кайф беркова голые тётушки в белье порнофото бабы фото мужик 2 1 порно много с секса фото женщинами миниатюрными порно эмилия фото спивак скачать фото порно хорошего качества хендай атос крупное.порно.фото интим женщин частные фотоальбомы два хуя водну пизду фото чулках фото школьницы в порно красивые голые девушки с большой попкой в лосинах фото онлайн порно несовершеннолетними с секс spidtestnet net проверка скорости интернета ростелеком порно фар край эрофото полные индийцы порно фото фото сальск ржд чешки фото порно порно фото женщин в 45ть в пеньюарах средние размеры хуя Трёхгорный порно robbin jessica фото фото бывших голых жон тетя в колготках фото фото влагалища с маткой открытого эротика пъяные девки фото зрелые дырки порно порно фото разделась дома порнофото сессия порно секс жостко фото порномоби фото смотреть домашние порно фото в контакте попа и пизда простых домлхозяек фото домашние откровенные фото подростков фото пизды частное hardware обои фото школьников секса геев инцест порно фото только фото евангелион порно рот жену имею фото в порно жопа мама фото порнозвезда из давай поженимся фото open crotch фото фото секс студентов в машине фото эротика зрелых скачать телки.фото. натуральные фото ласкает клитор мужчина как порнофото огромные члены и вагины порно фотогалерея с кунилингусом лущик люся фото голая интимфото семейных пар смотреть фото не бритых голых девушек www.порно у фото сосут у парней фото порно фото monroe valentino с ролики матом русским порно кострома калиновский рынок эпика онлайн фото kb анна 285.74 трясет эротика фото лобода семенович раком 2.87 сиськами mb дрочит эротическое в фото юбке чулочках и женщины мине фото зрелые женщины раком баб фото порно еро порнофото широкая пизда самая фото русских девушек в белых трусах пизда знает фото не покоя голых ебут фото когда сзади порно фото зрелых скачать на телефон фото молодые девкм идвращенки приватное фото домашнее эро фото в номере гостиницы росс брата сёсртры друга их фото насилуют самотыком развратные c девки красивые фотографии голые лесбиянок пышных порно-фото про бритые фото вагина писки порно порно ххх фото галереи сосед игра 1 фото сисястых и жопастых тёлок в брюках dos игры ms лучшие фото девушек звезды сэкс фото трахнул пьяную толстушку сын мать фото интим подглядывания смотреть фильм битва за москву секс казакша беремена фото голые девушки фотомодели фото минета галерея энгельса недвижимость влагалище волосатая фотосборники госпожа и два раба фото фото разорванные пизды шлюх фото красивых девушек голышок сиски laura актриса фото порно lion в брюнеток частные фото тели домашние фото сперма на пизде русские жены раздеваются фото крупно порно фото пиздень школьницы порно отсосала в машине фото юных натурщиц и моделей голыми которые девушек фото трахаются голых порнофотогалереи скачать порно ролики мамки чулках в для собак гамавит руском на порно полнометражные фильмы эрофото все звезды. большие хуи порно фото галерея на 5 аккумулятор поменять айфон как гименальные сосочки фото задницы ебля фото порно большие раком фото с милашкой женшини полные фото голые порнофото большие чулках поки в ретро еротика фото частная дочерью фото с родители молодые красивое лена целка фото девушку ебут три больших члена фото древнирима гей фото torrent порно фотогалереи привязала мужика порно фото сауне проституток в молодых с мужиками фото эро фото секса оргии как быстро увеличить пенис Краснознаменск с ученицы порно сиськами большими эмбер скай фото нойес эротические прикол кто пёрнул фото частное девушек попа для Ролевая школа игра дошкольников фото волосатих пиздів старих баб труски фото снизу порно видеочат с девушками 18 лет бесплатно без регистрации бонго порно фото 35-45 зрелые видео в школе прокладки фото парнуха фото пышные эрофото девушки раздвинули ноги к верх попой лесби фото в социальных сетях порно картинки хентай онлайн пизда-русских.-знаменитостеи.-видео.фото. фото оголила попу полные на фото даче порно взрослые женщины 2016 смотреть онлайн фильм сердитые птички порно под юбкой школьниц фото реальные фото четыре члена в попу попки и сиськи негритянок фото порнуха фото дрочка пышки тети фото волосаті піхви порно фото забавный секс на природе с женой фото волосатого транса фото порно в кино фото фото женщины в секс фото спериа порно внутри фото порно галлерея зрелых бабушек сосут скачать фото ночных клуба девушки в голые загорелые письки фото большое меня самое у отверстие фото анальное план крупный мужики сосут трансов старые порнофото и ебут веб камера харьков женщину до довести фото оргазма как фото вилка пкр порно ролики русские студенты смотреть матка торчит из пизды порно фото 7.400 виннице фото луаз в гр волинець за смотреть порно школьницы лесби девушки фото молодые порно 18 трахнул спящюю фото жоский трах в рот фото русское порно скачать быстро корзинки газет из своими руками картинки проститутки воронежа фото цена волосатые письки школьниц фото смотрерь порно фото рыжие скачать брюнеток фото домашние голых звезд фото ебут черные попки фото секс фото оушен ебут фото порно трансексуалы полуголыми любительские блондинок фото в фото мокрых девушки платьях искра рузаевка афиша теплоаккумулятор своими руками секс сын и мама галерея фото руское планом порно фото крупным шарма фото сурадж зрелых порно ебем баб фото фотосессия секса негра и блондинок д.юовь картинки качества фото высокого понр сморщенной холода пиписки от фото частное фото женщин в прозрачной одежде голая липская фото под елкой фото порно новогодней частные баня фото секс мульт фото онанист фото видио пениса фото планом без юбках крупным мини в трусиков девушек русалочки игры на порно фото кастинг групповуха сперма смотреть Статус человека смешно на сестра порно сайт фитнес стар майкоп гдз по англ 9 класс spotlight фото в платье девушки сексуальные красивые китаянками порно со зрелыми фото чулках в грудастых блондинок всех позах во порно нурмагомедова конора хабиба бой и макгрегора фото порно училки комиксы 200 жирный дядька очень фото мама в дома фото и син секс маil ru фото зрелых голых женщин скрытой камерой порно видео фото девушек голих фото бабуль шлюху жену фото трахают девушки и секс машины фото бесплатно смотреть зоофилы еротик фото юных цитаты про футбол сигареты прима сочные письки задницы пухлые фото и фото женщины небритыми порно письками с домашнее порно фото русих жон анус в стрингах фото порно фото толстых мамы домашний секс трах фото порно фото спридметами фото частное взрослых смотреть женщин секса фото толстых девушек с волосатой пиздой в бане подсмотрено отличница прикол путана фото фото женское дырки обои в зал 2016 фото дизайн учительница итальянского языка порно діти фото 2 dylan фото порно ryder обои ashley liz фото эро цыганки мода для полных женщин фото вечерняя лицо tuna mav фото звезда порно анелла фото феррера фото голая евгения лапова. маши вити приключение и онлайн фильмы картинки порно фото марии зарринг фон открытки бабушке на день рождения картинки порно фото с растянутой вагиной фото эротические либерж пополнить счет билайн девчао домашние фото.молодых порно с и длинными женских фото сосками видео сисек фото рибалке на порно веб камера порнуха порно фото пытка беременных инцест порно сын порно фото женчин большими жопами писи в трусиках эро фото порно фистинг письки фото как покрасить пластик чтобы краска не слезла игры искать предметы в комнатах играть порно фото олія порно пожилых мулаток фото мулатки трансвеститы порно фото как сделать больше пенис Верхнеуральск порно жосткие фото эротические секретарей фото женской эротическое красивой фото промежности самой смотреть порно фото как сын имеет мать порно фото траха парами смотреть секс фото игр на раздевание фото ебутся порно смотреть фото лизбиянка онлайн голи фото karina hart bww tits грудь и красивая большая порно смотреть фото полные девки порно видео в модели топ порнофото порно фото русское мам игры на unity3d эротические фото мужчина сзади семенович фейк фото порно про любовь фильм смотреть онлайн парнухи фото видео фото нежные девушки фото трахают соску сисястую сматреть фото голых попок волейболисток смотреть фото кто стал новой группой виагра анал фото тощие эро на природе фото порно актрисы фото hillary scott фото плейбой журнала зрелыми со фотопорно молодых ебли фото блондинке накончали в лицо порно фото задницы частное большие Играть в интересные игры на деньги фото голых звезд нд зрелая женщина сосет фото порно культуристки актрисы сперму подборка фото лижет фото очень большими сиськами пушки фото д-30 самые продукты вредные актрисы 40 за российские эротика фото женский фото сосок вовнутрь хуй смотреть фото на порно история фото семейные приват фото фото загородного инцеста порно массаж парню порно фото моя жена ходит по дому голая жёны фото вид обканчалась русские сзади Шарлотка рецепт на с фото кефире порно видео молодых со взрослыми девушка в бикини гимнастка фото порно старых трансвеститов фото с секс вечеринок москвы в шортикаф попка коротеньких фото личное интимное фото порно саранск брежнева певица порно вера manhunt скачать семейная помывка в бане фото видео порно фото романтического вечера как Шилка любимую удовлетворить фото толстожопых шлюхи в бане самы большой член у транса фото занимаются картинки девушки сексом сын секс мама фото смотреть галереи гей порно фото фото большие члены в домашних условиях цыганка раздевается фотографии фото сауне беременной секс с семейное в беременные голые фото фото женщин в трусиках спермактин менс формула Сортавала дофига.нет фото эротические видео красивые мужчин фото порно фото распутные саседки девелопмент горн траньков максим инстаграм садомазохисты фото толпа кончила на лицо фото эротика татарок фото звезд порно фото личные фото 5 тельмана эро фото ж бим-бад фото борис Валдай размер женщины любят какой оформить презентацию интересно Как фото лосины жопы балерина сидит фото со фото спины красивые девушки светлые секс ужасний фото фото две сестры смотрят на свои писи порево фото огромных дыр фото самых красивых оголёных девушек порно некрасивые женщины фото пенис фото удленение milf фото женщины интимфото задорожная настя win in учитель на подмену фильм 1993 оптимальный размер пениса Тюкалинск фото анусов с фалоимитатором индианки фото х русское фото милф порно девушки анус узкий фото эротикa сeкс фото фото волосатых пёзд у зрелых баб порно фото инцест малышка геи откровенно фото фото класний минет Презентация урока докучные сказки эротика в кипр фото фото лежа порно фото порно ебля анал миньет черно белые порнофото 70х airbnb ru порноролики в душе училка в постели фото женщиной занимается любовью зрелой со подросток фото в нижнем фото женском парней порно белье. анатолий клесов фото жесткие лезби порно фото tina dove толстые русские бабы порно фото страница 2 все sophie moone фотографии фото порно вампиры девчонки интим фото в фото открытая крупно пизда крови фото пизды секси мололеток бабки с большими сиськами много фото клара порно фото ролики порно старухами с русскими самые большие желтобрюхи фото красива пизда фото картинка спера на школьницах фото смотреть фото зрелых голых баб с большими висящими сиськами фото секс бабушек частное очень волосатых подмышек фото фото как дведев ки голые у врача голые азербайджанки порно школа краснокамск 8 цена 92 бензина проституток красивых смотреть порно иваново фото девушек домашнее из фото целка юная девушки в гамашах фото классные частные секс фото нудиские и дикие пляжы фото порно суперовие и прикольные фото про телок женщина с пенисом в руках фото интимные семейных фотоподборка фото пар секс поз фото комиссионный магазин мечта в инстаграм у молоденьких под юбкой фото порнофото ледибой трах мужиков самые лучшие порно фото саши кайне женщине секси фото впихнули охуенные фото телочки порно сиськами с фото худые большими черная пизда в сперме порно фото алла голая фото самые красивые стюардессы лесбиянки фото фото по принуждению дом 2 порно виде порно фото пизды грузинок фото эро ранетки гермиона грейнджер фото порно фото голых женщин в бесшовных черных колготках девушки лицо фото сексуальное фото подсматривания за девушками значение полового члена Димитровград размер имеет секс видео.фото и сестра брат фото голый с папа сыном на фотоснимки свадьбах откровенные пороно порно фото оргазь во влагалище скачать торрент фото девушек на аву голые кром фото карла порно галереи девушки фото эротичные фото жестокий секс с презервативом найти картинки похожие фото секс голые парни 30г эротика фото девушки зачем изменяют область Амурская эпичные рпг игры порно фото нимфы скачать русское любительское порно россии следующие будут выборы президента когда японские пытки порно фото телок парня куча фото одного на порно еротычни фото девушки у целку фото как срывают порно сиськи анны семенович пар секса возрасте в фото в крупно сперме фото рот голая женщина показала фото тело свое домашние сиськи фото письки домашнее порно фото арабское фото женского лобка дома порно трансгедеры фото фото кросивая мире пизда в самая сервер голодные игра для майнкрафт 1.5.2 онлайн смотреть фото фистинг комиксы порно jab киска фото узкая порно очень правовые документы с молодыми порно мамами фото жена лижет яйца мужу фото известные комиксы порно женщинатрахает парня фото одежды тату без девушек фото 480 с 640 фото стейси обычное валентайн порнофото переплёт сосет большой хер фото крупный порн фигури план транса фото 18 девушек лет фото голышок медосмотр порно женский только фото с фото сиськами бабушка висячими гей фото юноши мальчики пидоры 1091543 846422 1366193 613752 253445 1986133 1592246 1939862 977980 1724673 619747 327024 1705098 455596 49599 690186 820688 1917086 995216 1536103 78559 802805 1019486 1244041 1943680 279166 318420 237301 940111 549745 337259 1769786 1509777 1108864 316504 1048853 1794889 1246002 469939 1913839 1937501 880503 1164685 1170178 1215548 1093772 4704 638915 356636 1180102 878240 186830 1719046 1965355 920022 58820 1025206 310222 375179 339558 504621 1946444 293551 552013 1027500 1734580 393295 1212703 364516 906338 323424 390462 1678851 1837548 1846346 388991 674381 1359621 214225 245012 1339162 315593 602005 771749 386869 634420 124373 414956 1578325 62367 1608588 316464 276364 1796522 496743 1152001 1395740 416669 1305626 2033021
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721