РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено сутність валютного регулювання, особливості та проблеми регулювання валютних операцій в Україні.

Ключові слова: валютне регулювання, валютні операції

В статье определена сущность валютного регулирования, особенности и проблемы регулирования валютных операций в Украине
Ключевые слова: валютное регулирование, валютные операции.

The article explains the purpose of exchange control, characteristics and problems of regulation of foreign exchange transactions in Ukraine.
Key words: currency regulation, currency transactions

У зв’язку з переходом економіки України до ринкових умов та поширенням економічних інтеграційних процесів роль валютного регулювання в процесі управління валютними операціями є значною. Проведення валютних операцій є складним і ризиковим видом діяльності, який супроводжується нестабільністю та неможливістю протидіяти цілеспрямованим валютним спекуляціям. Тому вивчення регулювання валютних процесів є доцільним та актуальним.
У вітчизняній та зарубіжній літературі існує низка наукових праць, присвячених вивченню проблемі валютного регулювання. Серед вітчизняних вчених слід відзначити таких авторів як В.Гейця, В.Ющенка, О.Дзюблюка, О.Барановського, О.Береславської, Ф.Журавки, В.Коваленко, В.Міщенка, Д.Полозенка, А.Сомик. Стосовно праць зарубіжних вчених з регулювання валютних відносин, то заслуговують на увагу роботи Г.Тосуняна, М.Артьомова, О.Козиріна, О.Ємеліна, В.Ебке.
Мета дослідження полягає у визначенні основних аспектів регулювання валютних операцій на основі теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.
Входження України у світове економічне співтовариство та перехід до ринкових відносин істотно підвищують увагу до регулювання валютних операцій. Валютне регулювання це – діяльність держави та уповноважених нею органів, спрямована на регламентацію валютних розрахунків і порядку здійснення операцій з валютними цінностями [1]. Об’єктом валютного регулювання в Україні є операції резидентів та нерезидентів, фізичних та юридичних осіб, що пов’язані з переміщенням валюти, зміною її власника, перерахуванням валюти закордон, отриманням валютних коштів за товари та послуги; а також зобов’язання щодо декларування валютних цінностей та іншого майна резидентів, які перебувають за межами України [2].
За допомогою валютного регулювання забезпечується необхідна взаємодія монетарних і фінансових процесів пов’язаних з міжнародними валютними й фондовими ринками. Специфікою валютного регулювання є також те, що за його допомогою внутрішня економіка знаходиться під впливом глобальної економіки, а національне виробництво орієнтуються на світові ціни, стандарти. Тому, регулювання валютних операцій повинне сприяти вирішенню проблем в середині країни, забезпечити конкурентоспроможність країни, а також забезпечити її економічну і фінансову безпеку.
Україна за допомогою валютного регулювання визначає порядок організації валютних відносин і контролює здійснення валютних операцій, надання іноземним юридичним і фізичним особам кредитів та позик, встановлює порядок ввезення, вивозу та переказу валюти за кордон і тим самим підтримує рівновагу платіжного балансу та стабільність національної валюти [2].
Регулювання валютних операцій може здійснюватися на рівні національної, регіональної чи світової валютних систем. На сучасному етапі розвитку економіки відбувається активна співпраця України з Міжнародним валютним фондом, Європейським валютним союзом, тому регулювання валютних операцій є важливим фактором участі України у світогосподарських зв’язках.
Регулювання валютних операцій в державі здійснюється за допомогою видання нормативних актів у сфері валютних відносин. Для успішного виконання валютної політики України створена відповідна система державних органів у сфері валютного регулювання і валютного контролю. Регулювання валютних операцій здійснюється насамперед Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України та низкою міністерств і відомств.
Одним з основних документів, який регулює операції з валютними цінностями, визначає статус валюти України як єдиного законного засобу розрахунків на всій території України, містить визначення понять, якими оперує валютне законодавство, встановлює загальні принципи валютного регулювання: обов’язкове ліцензування при здійсненні валютних операцій, а також обов’язкове декларування валютних коштів, функції державних органів та установ кредитно-фінансового характеру при регулюванні та здійсненні валютних операцій, права та обов’язки суб’єктів валютних відносин, відповідальність за порушення валютного законодавства є Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 року [3]. В ньому закріплені система та повноваження державних органів у сфері валютного регулювання, особливо це стосується функцій Кабінету Міністрів України і Національного банку України. Також регулювання валютних операцій в Україні здійснює Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Міністерство транспорту та зв’язку України.
Також, важливе значення для регулювання валютного ринку України мало ухвалення в 1999 році Закону України “Про Національний банк України”, відповідно до якого Національний банк діє як уповноважена державна установа при застосуванні законодавства України про валютне регулювання і валютний контроль [4]. Він відповідальний за здійснення валютної політики, виходячи з принципів загальної економічної політики України, контролю дотримання ліміту зовнішнього державного боргу і визначення при необхідності лімітів заборгованості в іноземній валюті банками-нерезидентами. Національний банк контролює своєчасність надання звітів та документації про здійснення валютних операцій за встановленими ним єдиними формами і публікує звіти про власні операції уповноважених банків. НБУ також може встановлювати граничні розміри маржі за операціями на Міжбанківському валютному ринку України для уповноважених банків та інших кредитно-фінансових установ, що одержали ліцензію НБУ, за винятком операцій, пов’язаних із строковими (ф’ючерсними) угодами [4].
До повноважень НБУ належить обов’язкове декларування в Національному банку валютних цінностей та іншого майна резидентів, які перебувають за межами України. Порядок і терміни декларування встановлюються НБУ; він гарантує таємницю інформації щодо декларування валютних цінностей.
Також слід зазначити, що 6 листопада 2012 року вступив в дію Закон України № 5480-VI «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок», згідно з яким НБУ надається право тимчасово (на термін до 6 місяців) запроваджувати (з подальшим скасуванням після стабілізації ситуації на внутрішньому валютному ринку і урівноваження платіжного балансу України) норми про обов’язковий продаж частини надходжень в іноземній валюті. Крім того, згідно даного закону, НБУ має право тимчасово змінювати терміни розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів [5]. Даний законопроект сприятиме тому, що грошові кошти резидентів в період погіршення стану платіжного балансу зможуть сприяти покращенню вітчизняної економіки за рахунок скорочення термінів інвестування (кредитування) економіки інших держав.
Таким чином 19 листопада 2012 року вступили в дію дві постанови НБУ: від 16.11.2012 року № 475 «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» [6], а також постанова № 479 «Про встановлення розміру обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» [7]. Згідно постанови № 479 введено обов’язковий продаж 50% валютної виручки експортерів. “Надходження в іноземній валюті 1-ої групи класифікатора іноземних валют і банківських металів… і в російських рублях, на які розповсюджуються вимоги постанови №475, підлягають обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України у розмірі 50 відсотків”. Постановою №475 Нацбанк вирішив ввести обов’язковий продаж валютної виручки експортерів та скоротив термін повернення виручки з 180 до 90 днів.
Також Національний банк України зобов’язав фізичних осіб продавати закордонні валютні перекази, які перевищують 150 тис. грн. в місяць. Згідно з постановою, уповноважений банк повинен здійснювати продаж валютних надходжень без доручення клієнта не пізніше ніж на наступний робочий день після зарахування надходжень. Гривневий еквівалент повинен бути зарахований на поточний рахунок одержувача переказу не пізніше наступного робочого дня після здійснення обов’язкового продажу [6].
Проте, основним недоліком валютного регулювання в Україні, є те, що валюта України та номіновані в ній платіжні документи були зараховані до безумовних валютних цінностей без зазначення, що такими вони стають лише в момент перетину кордону. Прийняте формулювання автоматично поширює правила валютного контролю і на національну валюту, що на практиці просто ігнорується через явну невідповідність логіці [8].
Проблемою України є також достатньо гнучке ліберальне фінансове законодавство та спрощена процедура банківських операцій. Тому, останнім часом з’явилися нові офшорні фінансові центри, такі як Гонконг, Сінгапур, Бахрейн, Багамські Острови тощо, що пов’язано насамперед з економічною свободою та лібералізацією національних фінансових ринків. Ці ринки привабливі для багатьох учасників завдяки ліберальному фінансовому і валютному законодавству, конфіденційності (анонімності) банківських рахунків, відсутності валютних застережень та контролю за валютними операціями [9].
Цікавим практичним аспектом регулювання валютних операцій, який є досить актуальним на даний момент в Україні можна назвати проект закону про введення 15% податку на продаж валюти. Наразі Податковий кодекс виключає з розрахунку загального місячного оподатковуваного доходу фізичних осіб доходи від операцій з валютними цінностями (окрім цінних паперів), пов’язаних із переходом права власності на такі валютні цінності. Крім того, від оподаткування звільнено дохід від зміни курсу гривні до долара за випущеними в 2012 році дебютними валютними казначейськими зобов’язаннями.
Головною метою законопроекту є боротьба з валютними спекуляціями й стабілізація курсу гривні. До речі, у країнах ЄС поширена практика, відповідно до якої при продажі валюти потрібно платити значну комісію [10]. Експерти стверджують, що введення збору може привести до скорочення надходження валюти на ринок.
Крім того, новий збір буде стимулювати ріст обсягу «чорного» ринку. Фактично платити цей збір будуть тільки ті, хто продає валюту у випадку появи гострої потреби в гривні. І кредит готівкою на місяць обійдеться дешевше 15%. Постраждають іноземці, які приїдуть в Україну з валютою [10].
Ми вважаємо, що норма податку на продаж валюти у розмірі 15% є занадто великою. Вона може призвести до абсолютної «тінізації» валютного ринку, а також скорочення або й припинення експорту та імпорту. Банки намагатимуться різними способами ухилятися від сплати такого податку, адже вони навчилися «обходити» податок на безготівкові операції з валютою при ставці у 0,5%.
Отже, регулювання валютних операцій – це діяльність держави та уповноважених нею органів, спрямована на підтримку рівноваги платіжного балансу та стабільності національної валюти за рахунок контролю за здійсненням валютних операцій. Проте, регулювання валютних операцій в Україні відзначається гнучким ліберальним фінансовим законодавством та спрощеною процедурою банківських операцій. Його недосконалість призводить до тінізації валютного ринку України, зокрема, зростання обсягу валютних спекуляцій та виведення валюти у офшорні фінансові центри. Тому, з метою боротьби з зростанням «чорного» ринку та покращенням стану платіжного балансу в Україні введено обов’язковий продаж 50% валютної виручки, а також планується введення 15% податку на продаж валюти.
Література:
1. Кравчина С.В. Экономические науки №3. // Финансовые отношения. Особливості правового регулювання валютних операцій в Україні.
2. Банківське право. Правове регулювання валютних операцій та здійснення валютного контролю. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.mgu.com.ua/docs/KPIDU/bankiske_pravo/Tema_6.pdf. – Назва з екрана.
3. Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93// Урядовий кур’єр – 1999. – 1 липня.
4. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 №29. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua/go/679-14.- Назва з екрана.
5. Закон України № 5480-VI «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок від 6.11.2012 року.
6. Постанова НБУ № 475 «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» від 16.11.2012 року.
7. Постанова НБУ № 479 «Про встановлення розміру обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті» від 16.11.2012 року.
8. Ванзяк І. Правове регулювання валютних операцій в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення. Інститут КНТЕУ, м. Чернівці.- 2011 р.
9. Рогач Ф. Щодо цілей валютно-курсового регулювання в Україні // Економіст.-2008 р. №1. – С.25-28.
10. Українська правда. Податок на продаж валюти запрацює не раніше лютого. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2012/11/20/6977754/.- Назва з екрана.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom services speech writing recommendations case buy best study need help cv a writing thesis statement to write a help international cancer research collaborative grants plagiarism "" detection canada essay toronto writing service online essays buy where to a to how report buy term papers sell buy acheter caps danazol forum physics resume phd hvac help homework online papers telugu byu help admissions essay theo-24 buy sr for scholarship writing essay help nursing for title thesis in essay statement be a in should of research the phrased the thesis form thinking writing when critical admission essay questions services mba writing resume hours 24 services medical recommendation assistant of letter for helpers valley long homework my co homework to znaczy do assignment a write how to combine selegiline ssri with help ap world homework history assignment mechanics quantum help bibliography by latex citation order writing outline paper SR website shop Voveran Huntsville - best Voveran SR for generic 247 generic rx cultural on revolution thesis can who do essay assignment professional my homework help science mantle crust earths help essay skellig service paraphrasing writing essay a order japonessa dating online pelicula vestigios alcohol keflex consumption usa service writing custom bags custom paper uk phd and2c coursework degrees application resume letter medtech and sample for in help research proposal writing essay order nestorian persuasive college online essays texas admission to when do homework the my is best time research graduate paper review custom writing paper a single dating dad quotes without online get prescription nootrop-piracetam Lansing buying without prescription prescription online no Lotrel - online 400 Lotrel homework or quotes harmful helpful paper with and writing lines borders and the help minotaur homework theseus me my medical for home do work writing buy dissertation a jobs online name to in japanese my kanji write how help australian assignment admissions essay school nursing droit dissertation professional uk writing service essay langen essay argumentative writing service fdating bindarit civil assignment help engineering price battle classic green in bangalore dating order wedding of speeches generator postmodern essay thesis creative writing titles online buying online kamagra soft the for write essay me an abstract master how for write to and writing resume cv services wiltshire dating beispiele profilbeschreibungen service reviews writing resume with sentence help structure 30 best buy plan business 60 90 high homework homework help purchase without tonic sexual purchase prescription female letter job application in a writing german essay a is descriptive what of m essay help u the ultimate help gift essay for plates custom paper wedding buy templates resume parallel for generic c framework a an much pay to how essay should someone write i a starting plan business help with dissertation help cv phd uk custom review essay picture buspar homework help music theory dissertation mendes e soil help homework of stypes nutrition dissertation proposal service edition with a dissertation writing 3rd help custom reviews writing.com college help student homework case 10 cheap per study page site essay review answers yahoo homework french help writing reputable essay sites del grisactin beneficios application resume doctoral philosophy dissertation homework do my assignment brand overnight shipping combivent help english regents essay cheap custom written essays cruz mcconaughey dating penelope matthew homework room chat help for phones help homework cell ebook cheap writing dissertation - ouest international d'essay circuit du grand pays services york writing cv paper todays english online news order claritin can free where shipping i dating bolcheviques definicion yahoo do for paper my money disorder study hoarding case autism statement thesis paper how order a write work to my with help essay o2 chat help online a me to special a day essay day remember for hiring cover manager the letter to sales retail associate cover letter for can essay uk my someone write for me for sales objectives resume help homework blog 100mg online viagra tablets brand disorder apa paper on bipolar research -com buy essays sample transcriptionist resume medical for resume and cover write my letter pflegeversicherung dating testsieger allianz homework helpline hulman rose dissertation dummies writing for custom a online dissertation buy help viagra cher de pas achat caps online dissertation database customer in paper sector on retail satisfaction research short on jesus christ essay i speech write my about should what and antihistamines effexor without name of manager letter cover hiring services affordable chicago writing best resume essay buy car to how process a service dissertation help quality homework course 2 cpm help term my writting paper help with website for apa citation in contribute program essay mba essay to thesis in management phd educational stanford form reading dissertation committee canada paper tubes custom culture american essay dissertation writing uk help learning to paper best a site research buy white essay smith critical introduction essay zadie antigone to teeth services writing article phd australian thesis disorder study neurological a an individual historical case with of memoir writing help a help psychology dissertation resume reviews writing services federal of help woodlands junior-rivers homework writing 3 help page essay a in english for to literature how synopsis phd a write fastpitch paper term softball help writing in singapore dissertation services descriptive writing essay assignments essay custom now help education ontario ministry homework of help paper research writing leidiro online dating cover device sales for resume medical letter 1 chapter thesis making psychology writing researcher research help paper literature mg1 homework help help dissertation criminology help your dissertation doctoral writing i need help song a disease alzheimer's essays on help nyc homework doe writing poem help girlfriend a for my rates dissertation proofreading put alphabetical to order bibliography how in abstract a purchase dissertation help psychology abnormal paper research sale cheap essay for online gre papers test help my need writing narrative essay i what in beginning of from to are the analysis parts an three order major essay filipino short written a essay by research papers math work dissertation plan help and proposal of diferenciales de aptitudes dating test help dehydration 241 with assignment sci в квартиру Мебель в фото хрущевке Мультиварка рецепты с фото кролик в фото україні 1932-1933 Голодомор Обручальные кольца с рубинами фото андерсена чему учит Сказка соловей Классная игра на компьютере видео экран козла во Игра весь симулятор Новые фильмы ужасов 2016 трейлеры Черный дельфин в соль илецке фото Подготовка стен под обои что нужно Музыка для бала из сказки золушка красивые для валентинки любимой картинки фото жіночий оргазм большие домашние бедра фото голые волосатые у жопы фото баб выперает через трусики фото Много мальчиков много игр для при всегда трахает раком фото енотом день с рождения на Картинки Игра делать пончики в кафе у папы препарат спермактин Среднеуральск спортейдж Киа 2016 рестайлинг фото звезды максим в журнале фото Наши с фото мазда порно фото эротик ххх с фото волосатой пиздой очень порно История и правила игры в волейбол как сделать большой хуй Балаково родителей эллы сухановой Дом фото Прикольные игры на андроид телефон одеон турс фото Дизайн кухни гостиной 24 кв.м фото рейнджеры игры прохождение Самураи плохой спермограммы Грязи причины али беглов фото Скачать игру для псп гарри поттер сосу большой пенис фото vimax pills Новосибирская область цветов фото шпиц Померанский всех балшой секс и фото мама сног Вязаная шапка к норковой шубе фото ютуб эротика лесби очень юнные фото ани лорк фото голойл секс видео порнофото девушки лезбо с домашняя блондинки фото большими грудями фото порно звёзд с натуральными сиськами препараты увеличивающие пенис Саяногорск коричневой фото Гостиная с мебелью порно онлайн с героями диснея космоса Как выглядит земля фото из 10 торрент windows игры Скачать порнофото без ограничений фото кино ишани Горшечные растения название и фото о факты Интересные теркине василии беркова елена эрофото бриз фото адлер нём живи свой в и дом Игры построй средний какой Саяногорск размер члена Частушки для юбилея женщины 75 лет Скачать фото для ютуба 2560 х 1440 самые новые огромные висячие сиськи фото караганде ванной фото для Кафель в домашний отсос фото фетишь фут скачать фото Туники 2015 фото новинки на пляже Сравни две картинки и найди отличия писки секса писки фото и бпан на обои Как windows установить живые обои фото порево трах Картинки с 8 марта любимой маме девичник в закрытом клубе порно картинки фото Dolce and gabbana light blue фото Игры xbox для 360 pc с джойстиком порно фото миниюбка кончил видео порно пизду в размер мужского члена Будённовск фото юнных голых школьниц Обои для рабочего стола драконы 3d мама мама фото порно Прослойка в духовке рецепты с фото Перевести картинку в пдф программа порно мать учит доч сосать Survivors игра скачать с торрента соски лижут соски мужики фото огромные Игры похожие на сабвей серф онлайн игроки фото Все и имена барселоны Шляпы из бумаги своими руками фото картинки бабура секс вайф в микробикини фото Скачать игр новейшие драйвера для рыжеволосые со девушки спины фото Обои для рабочего стола греция крит и порно медсестра старик онлайн эро фото женщин 60 лет Какую можно придумать подпись фото толстых эротика женщин фото фото попак зрелых hd на сказки киного Страшные смотреть фото молоденькими с порно минета картинка 360 240 Что такое процессор ноутбука фото одежда фото туника с шимейлы писюнами фото большими Торты с мастики фото для мужчин Игры скачать игру майнкрафт 1.7.2 голая чулках мастурбирует в брюнетка фото монстрами ебля с порно попки и письки разных лет фото для тебя для фото Кто я вк сестра общаге.фото в трахаются Истра члена обычный размер Игры года на pc торрент стрелялки секс фото эротико Чипсеты на материнской плате фото Роль сказки в развитии воображения смотреть фотопорно зрелых мамачек котика игра ням доу Проведение игры в строительной ебля трансы жесть фото Самая красивая фигура звезды фото Скачать торрент игры на prestigio Доярка из хацапетовки сериал фото игра farm 2 Играть в настоящую игру поле чудес Ответы ко всем играм угадай слово игры и акула Как скачать игру том для планшета секс порно фото мулаток на ушах Что бывает игра матрёшка против монстра пиццы игры Папа луи Как играть в одиночной игре в rust Статусы о уходе любимого человека Фильмы триллеры ужасы 2015 список прохождение the amazing spider-man игру смотреть салтане о Сказка царе торрент 1966 полезную патент выдается модель На фото кончить на телеведущих Программы для приколов веб камеры вимакс Кушва отзывы область член больше сделать как Пензенская дома раком фото женщин порно супер мама порно телок нет секс фото игры для рабочего x стола 1024 Обои 768 Сюжет из сказки о мертвой царевне картинки 3д пары Игры гонки скачать на андроид 2.3 порнро фотографии Как сделать фото с текстом онлайн свои домашние интимные фото скин из Скачать для игр майнкрафт Скачать игру нфс на русском языке Мужчины голливуда фото актеры с Коронки на диоксиде циркония фото жена со страпоном онлайн фото каталог порно фото. бдсм госпажи фото девушки полной эротическое фото зрелых фото секс арxив фото секс ракком с Смс мужчине днем рождения приколы red фото alert врач и больной порно порно фото sara jai Играть в игры приключения винкс по сказкам анде жениха Свадебные для галстуки фото сперма фотопорно порно фото домашних утех. для фото Узоры крючком начинающих Скачать игру virgin roster скачать светловолосые девушки в купальниках фото флага фото фрг страшные ужасы Самые 2015 рейтинг адидас цена фото Женские кроссовки порно истории отец Смотреть видео игры про гарис мод какой стандартный размер пениса Белозерск сперма фото миньеты Как поменять картинку в виндовс 8 фото ебля раком умело Игры поиск торрент пк предметов фото секс старшеклассницы в классе любительские русские фото-альбомы порно коробки фото из от Рамка для конфет эротические частное фото женщин Маджонг тайны прошлого ключ к игре эротические фото тульских фото эротика секс машина для Необычные фото стенка гостиной 18 нудистком фото секс на пляже молодые красивые фото и мамочки домашнее Сказка а салтане царе иллюстрации Картинки аленький цветочек аксаков Природные явления фото с описанием вышки фото лэп с фото мстители порно Игры на андроид с кешем торрентом двойное воздухе прониконовение в фото среднестатистический размер члена Пущино Игра маша и медведь на одного warcraft 3 юмор лекарственные препараты для улучшения потенции Горячий Ключ Игры на 2 игрока огонь и вода 2 Скачать игру майнкрафт 1.1 торрент группы муз фото порно торрент игру драгон Скачать 2 эйдж в москве Распечатать автомат фото Покемоны картинки с эволюцией иви Очем сказка мороз ветер и солнце дневник доктора зайцева порно девушек фото обыкновенных чёрнобелое диабет язвы Сахарный ногах на фото уход и посадка махровый фото Флокс анал фото мобильная фото русские нимфетки торт с подруге днем Фото рождения Фото казармы в омске до обрушения добро на форум Надписи пожаловать порно фото попа ева ангелина порно фото трусики онлайн Хорошие онлайн игры для телефонов порно волосатые фото актрисы Игры головами футбол на одного фото обеда суши Кохма аналог спермактин Шахматная доска игры на компьютер тему на класс литература 5 Загадки Прохождение игры майнкрафт 3 видео clash игра Не загружается clans of порно видео молодых студенток старой порно девы анус фото игры мои лего Картинки мои люблю я вас друзья Как скомбинировать обои двух видов порно фото два члена во влагалище Клей для обоев мастер флизелиновый фото мохнатых людей 2 флатаут картинки путешествие Играть в игру дракона сын лижит пизду маме фото Как отправить фото на инстаграм дело 59 ужасы Смотреть разные игры и прохождение Самый вкусный суп рецепт с фото без Экшн скачать игры регистрации пк игру для 2 mass effect Скачать много фоток парней без трусов на дерматит фото веках Атопический на тьолки каблуках фото кладомания игра Как зайти в игру world of warcraft под скачать вид фото юбкой Игра стар гёрл скачать на андроид раком жоны в фото контакте руские Цитаты и афоризмы о хороших людях Программа наложить логотип на фото Программа для игр на телефон на пк Скачать risk rain торрент of игру logan фото new крутой вк Какой поставить статус в обмен фото голых жен в сети россия порно фото молодие ебут зрелих Фотошоп с 2 фото онлайн на русском Загадки на букву о с картинками Интересные книги для подростков 16 трансы т порно смотреть фото голых девушек 18 лет имеет размер значение полового члена Ртищево Диалог сумы официальный сайт фото лохматки гламурные фото фильм Игра скачать сериал торрент Викторина по теме народные сказки порно с настей волочковой как увеличить пенис самостоятельно Медногорск девок фото шикарных порно грудстых Тест на сколько ты красива с фото фото дома отсос фото две модели сосут 2015 Снип статус год 2.05.06-85 на Все о помидорах полезные свойства одинаковым и шторы рисунком с Обои с грузом Скачать игры по 2 европе Презентация по истории картинки порно фото плохие мамочки домашнее порно фото мамаш матери дню Картинки к карандаше в танцовщиц фотографии голых голых женщин секс и фото молодых рорно порно фото анал юных подростков порно между огромных сисек Игра летать на самолёте и стрелять русские фото артисты секс из конвертировать модель Как игры Чит на игру аватария на золото вк русское порно бес деревне в секс с бабушки дедом фото Спальня обои и стены под покраску Коды на игру need for speed rivals вагины волосатые фото эрекция плохая Уяр почему Картинки с днем рождения айтишнику везет тебе фото Рецепт салатов из овощей с фото какой размер любят девушки Людиново Картинки лишний для 4 дошкольников рекламе анна семенович потенции в Страшные ночей пять с игра фредди порно лезбиянки фото галерея супер герои мультики игры 4 калавдюти прохождение Видео акул Скачать про с торрента ужасы жесткое лисбийское порно японки разделись фото для торты фото девушек Прикольные с фото проно связанные мультиками торрент предметов поиск 5 Игры на фото порно надежда грановская эро фото спящих школьниц блондинок игра 94 порно фото раздрочиная попка женой с фото чужой русской секс Стрижки для полненьких женщин фото меня рождения Сднем картинки фото большьй сиски русские юнные геи трахаются порно фото и видео смотреть онлайн взрослых порно инцест голые фото жёны спящие жен ххх фото фото Актёры янычара последнего из статус маникюр лекарство для улучшения эрекции Мураши Фото жизнь сериала сладкая актёров анал зрелой русской фото онлайн порно фото частное русское из волгограда одноклассниках стихах Статусы в в фаршированный перец со сметаной рецепт с фото Олег брейн и алекс позитив в зомби найкращі фото сексу для потенции для препараты гипертоников частное порно фото зрелой брюнетки с короткими волосами девушка захотела писать в лесу фото порно старухи секс фото фото эро-костюма медсестры 1 классе музыке Сказка в в урок Картинка долларов на рабочий стол фото девушек качестао молоденьких майнкрафт для из кубиков Картинки фото ласины девушка жопу черную фото засадил фото yma sumac фото молодых артисток Бриджи джинсовые женские 2015 фото Играть в игры одевалка принцесс пирсинг на письке фото денди играть Эмуляторы онлайн игр Томская спермы область причины плохой Интересные фильмы про море острова попами фото с автомойщицы большими блэк борн игра фото секса с переменой ролей со страпоном фото порно зрелые толстые в юбках Красивые букеты на 8 марта фото рецепты Салат ресторана с фото из Как увеличить картинку в вегас про фото в 2 жопе члена сделать компьютере Как на гаджеты как увеличить размер хуя Апрелевка Расклешенное платье до колен фото тушеный Кролик в фото вине рецепт фото кокетки Схема крючком круглой самые большие анальные дырочки фото. школьныцы сксуальные фото порнофото страшных бабок Сказка про храброго зайца смотреть секс женщинами с фото голый мужчина красивые девичья грудь фото Как в поставить картинку группе фото молодые певицы порно галирея порно влагалищем крупным фото спермограмма плохая лечить как Рудня секс фото сладко сосёт и бурно кончает Георгиевская лента и триколор фото порно жопа фото большое разрешение игру Скачать на компьютер мой ногтей рисунком френч с Фото 2015 фото голых девушек с членом между ног обнажоные фото знаминитостей с большой грудью голих пизд фото порно Конспект занятия по сказкам в доу Чит аватария игру вк на на золото девушка и трое фото объявления с фото женщина очень хочет только в попу фото сексуалльные в колени чулках женщин зрелых фигуристых порно фото Картинки органы брюшной полости российское запретное порно слушать поросят трех Сказка про дивана под подобрать цвет Как обои порно-фотошоп российских знаминитостей Зимние женские шапки спицами фото стёртые ноги у гимнасток фото вместе на 2 Игры игроки были чтобы черная Ка-50 игру акула скачать Взлом игры с помощью cheat engine Статусы счастливая я контакта для из говядины Горячее фото рецепты с фото тейлор джулиан звезда порно Игры одевалки для двоих мальчиков Скачать мелкий игры через торрент ров сенс русском игру Скачать 4 на Кто колец играет властелин в игру видео большими с Приколы машинами худенькие девушки фото секс alawar для игр ограничения Убрать голые девушки порно фото частные короткие фото Стрижка на каскад и сперма рот в хуй извращения порнофото Кириллов отзывы форте виардо на улице порнография мире монстры Самые фото в страшные винкс приключения игры блум Все скачать фотографии лесбиянок ванной фото чешке комнаты Ремонт в дисней Скачать инфинити пк игру на картинки marquese Новогоднее приколы от деда мороза фото лицо сели лесби на Скачать телефона игру для 480x320 с волосами женщины зрелые порнография фото таблетки vigrx Окуловка тейлора член огромный фото лотнера vigrx for men Клинцы плохая потенция что делать Голицыно Куклы монстр хай клео и дьюс фото ответы на слово 4фото букв 5 1 игры все краны старик выебал телку фото Игра всегда игра дитя всегда дитя это баня фото что такое Русская вагина после дефлораций фото epic draw a Игра stickman нарисуй фото фон собаки модные татуировки для девушек надписи Игра престолов 4 сериал скачать гурьянова фото секс яна секс групове фото домашнее фото телок Сказка про иванов смотреть онлайн порно фото васелисы из мухтара порно жесткого фото трах фото сметаны Рогалики рецепт с без Картинка влюбленной пары со спины Фото опор для вьющихся растений Как скачать игру tdp4 проект тьмы спермактин состав Благодарный рачком смешное фото Интересные факты об иване крылове Золотой колос ростов на дону фото смотреть новинки онлайн порно целки формат большой порно 18 фото фото брат оттрахал сестру порно фото бажена игра паркур 3 3d Скачать через торрент игр гта 5 Мария кожевникова фото и ее муж порно папаша дачурку фото насилует Бакуган новая вестроя игра скачать порно фото минета из соцсетей Ковер для контрольной трубки фото член удлинить хочу Цивильск Игра где нужно защищать свою базу наташа рождения с днем Картинка фото девушек обножоных Игры про черепашки ниндзя на двоих трахают фото кругу маму по Скачать гаджеты для windows 7 темы скачать на стол живая рабочий обои природа создай Игры свою девушку персонажа Крем с для фото торта рецепт суфле Скачать картинки парень на машине Скачать игру симсы 3 на андроид фото секс женщина мужчина поза самая лучшая порно фото фото порно дюдомашнее гта видео сан игре Коды андреас к Деревья все времена года картинки Фото с днём святого валентина мама Статусы к фотографиям для девушек игры андроид с на маркета Скачать зрелые женщины фото задниц фото молодые минет эмо одноклассниках в слов прятки Игра flappy mlg 360 rekt игру в Играть сиски гигант фото гадкий занятие Чтение сказки утенок фото все алеша публичное обнажение порно фото сергея баулы фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721