РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ПРОТИСТАВЛЕННЯ У ТЕКСТАХ РЕКЛАМИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Т. В. Крутько

Рівненський інститут слов’янознавства

Київського славістичного університету, м. Рівне

 

Стаття присвячена аналізу прийому протиставлення у текстах англомовної банерної реклами. У рекламних текстах протиставлення актуалізується за допомогою антонімів, сполучників, прийменників, категорії заперечення.

Ключові слова: протиставлення, рекламний текст, банерна реклама, антитеза.

Статья посвящена анализу приема противопоставления в текстах англоязычной баннерной рекламы. В рекламных текстах противопоставление актуализируется с помощью антонимов, союзов, предлогов, категории отрицания.

Ключевые слова: противопоставление, рекламный текст, баннерная реклама, антитеза.

The article is devoted to the analysis of contrast in banner ads. In banner ads contrast is implemented by means of antonyms, conjunctions, prepositions, the category of negation.

Key words: contrast, copy, banner ads, antithesis.

Постановка наукової проблеми та її значення. Реклама є тією соціальною сферою, де мову використовують з метою комунікативного впливу. Кожне рекламне повідомлення (рекламний текст) є складовою рекламного дискурсу, який детермінує вибір певних комунікативних стратегій, мовленнєвих висловлювань та визначає стиль. „Влада дискурсу” виявляє себе в тому, що він охоплює всі можливості для появи певних висловлювань чи дій і, відповідно, має здатність керувати висловлюванням та його направляти [6, 164].

Рекламний дискурс вирішує комунікативно-прагматичну задачу, що спрямована на забезпечення надійності, стійкості та ефективності процесу комунікації [5, 42]. «Завдання рекламного дискурсу полягає у переконанні адресата у правдивості й істинності рекламного повідомлення та спонуканні його до дії, тому рекламний текст взагалі та текст рекламного банера зокрема є утворенням, яке характеризується інформативністю, образністю, експресивно-сугестивним забарвленням, що досягається шляхом ефективного використання мовних засобів, покликаних вплинути на адресата» [3, 48]. До таких засобів належить аргументативний прийом протиставлення.

Хоча дослідженню прийому протиставлення у сучасній вітчизняній та закордонній лінгвістиці науковці приділяють значну увагу (М. І. Ільченко, Л. В. Кардаш, Н. С. Римарєва, З. А. Юсупова), окремих лінгвістичних робіт, присвячених аналізові прийому протиставлення у текстах банерної реклами на матеріалі англійської мови не існує. З огляду на це, вивчення прийому протиставлення у текстах банерної реклами є актуальним та своєчасним.

Об’єкт дослідження – креолізовані тексти англомовної банерної реклами, дібраної методом суцільної вибірки з Інтернет-ресурсів.

Предмет дослідження – засоби реалізації прийому протиставлення у текстах англомовної банерної реклами.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. У дискурсі реклами протиставлення є важливим композиційним прийомом, який реалізує принцип бінарності.Бінарні опозиції відображають схильність людини до структурування елементів навколишнього світу за принципом парності. Саме тому бінарні структури, які є легшими для сприйняття логічно і психологічно, прагматично спрямовані і мають великий переконуючий потенціал [1, 95].

За словами А. Д. Бєлової, бінарні опозиції разом зі своїми стилістичними та атрактивними функціями у рекламних текстах представляють раціональну аргументацію [2,40]. Завдяки їх використанню у рекламі копірайтери досягають підсилення іллокутивного потенціалу повідомлення, оскільки наближають мову реклами до мови приказок та прислів’їв, які є одним із найстаріших способів збереження та передачі інформації, що зумовлено простотою їх композиції та зорієнтованістю на автоматичне сприйняття: ParttimeworkFULLTIMEPAY!!!.

             У банерній рекламі протиставлення здійснюється головним чином на основі антонімічних опозицій (узуальних чи оказіональних), виражених:

(а) іменниками:

                                 goodbye – hello: Saygoodbyetovideostores   sayhellotoZip.ca;

                                 man – animal: He wasn’t much of a man… Now he’s not much of an animal;

                                 minimum – maximum: Minimum Balance. Maximum Appeal;

(б) займенниками:

                                 everything – nothing: Be thankful for everything, for soon there will be nothing;

                                 you – we: The Data is your business, storing it is ours; What you print is your business. How you print is ours; We keep them on-line. You keep them in line;

(в) прикметниками:

                                 easy – hard: A good doctor is hard to find… an amazing one is easy;

                                 good – bad: GoodCause. BadAttitude;    The Bad News…The Good News;

                                 high – low: High Quality   Printer Consumables at Low Prices!;

                                 many – little: So many occasions…so little time;

                                 more – less: Earn More Profits in Less Time;  See more for less;   More Traffic Less Cost;     More carrots, Less cake;    More books. Less bucks;

                                 old – new: bland old planet   brand new planet; out with the old, in with the new;

                                 ordinary – extraordinary: Ordinary people  extraordinary adventures;  Ordinary people are truly extraordinary;

                                 small/little/tiny – large/big/huge:Small town. Big problem;     thinksmallliveLARGE;      SmallPriceHugeBenefits;

 (ґ) дієсловами:

                                 love hate: Love renting DVDs? Hate the late fees?;

                                 sellsave: Wesoldourfirstcamerain 1888. Butwe saved the cool stuff for 2000. shop@kodak the online store;

 (г) прислівниками:

                                 everywhere – nowhere: Be everywhere  Go nowhere;

                                 here – there: Look for offers in here. And save big out there!;

                                 out – in: out with the old, in with the new; 

                                    today – tomorrow/tonight: Sign up Today   Have Better Credit Tomorrow; Shop Today. Sleep Better Tonight;

                                 yes – no: Say Yes to No;

 (д) прийменниками:

         on – off: Get Off The Floor    Get On The Wall.

             У деяких випадках протиставлення може бути виражене лише формально: CoolWebServersHotDeals; HotTalent. CoolJobs. TopNotchServices. Лексеми cool, hotє антонімами у значеннях „прохолодний” та „гарячий”, проте у рекламних слоганах одиниці функціонують у значенні „чудовий, привабливий, принадний”, тобто є синонімами.

             Аналіз емпіричного корпусу свідчить, що серед лексичних одиниць, які є елементами протиставлень, домінують прикметники, які реалізують аксіологічні опозиції „хороший/поганий”, „звичайний/незвичайний”, „великий/малий”. Ці та інші антонімічні протиставлення є засобами формування антитези – риторичної фігури, що полягає у зумисне підкресленому зіставленні двох протилежних, але пов’язаних між собою понять, явищ, речей, ідей та образів для підсилення вражень, для більшої переконливості [4, 367]. Суть антитезного методу полягає в тому, що в протилежностях шукається та ознака, в якій вони рівні одна одній [4, 369].

             Оскільки антитеза заснована на контрастному порівнянні, вона ефективніша від прямого порівняння [1, 16]. Як контрастивний образний засіб антитеза використовується для виокремлення та акцентування переваг предмета рекламування, а також для надання повідомленню додаткової експресивності.Традиційно у рекламних текстах банерів використовують утворену на основі однієї антонімічної пари просту антитезу у поєднанні з синтаксичним паралелізмом.Випадки використання складної антитези, тобто антитези, утвореної на основі декількох антонімічних пар, є одиничними:outwiththeold, inwiththenew.

            У рекламному дискурсі протиставлення спирається на його автоматичне сприйняття і тому повинно виражатися надзвичайно просто [1, 98]. Окрім антонімів, значення протиставлення передає простий поліфункціональний сполучник but, який створює контрпозицію, відрізняючи один компонент від іншого. Як засіб вираження протиставлення сполучник butвикористовується у рекламних текстах для впровадження чи уточнення інформації:

She loves me. But does she love My Yahoo? Click here to fall in love;

There’s no magic in creating professional animated GIF files but it helps to know where to rub the lamp.

Окрім того, сполучник butє засобом підкреслення антонімічності значень лексичних одиниць: Wesoldourfirstcamerain 1888. Butwe saved the cool stuff for 2000. shop@kodak the online store;

У рекламних текстах протиставлення актуалізується також у граматичній категорії заперечення, оскільки «будь-яке протиставлення можна представити у вигляді опозиції за допомогою контрарного чи контрадикторного заперечення» [1, 90]. Граматичною конструкцією, яка експлікує протиставлення, є приєднувальний парний сполучник notonlybutalso, деякі елементи якого можуть випускатися: Wenotonlyhavean  earforsound   Welistentoourcustomers!

Заперечна частка not у поєднанні з лексемами, які вступають в антонімічні зв’язки у певному рекламному тексті, є ще одним засобом реалізації прийому протиставлення. Так, у рекламному текстіForpeaceofmindnotanidentitycrisis! одиниці peace, crisisє контекстуальними антонімами, які у поєднанні з часткою notскладають основу формування протиставлення.

            У рекламних текстах протиставлення знаходить своє відображення у застосуванні маркера протиставлення – прийменника versus: GodBlessAmerica   Thiswillbeamonumentalstruggleofgoodversusevil, butgoodwillprevail. В аналізованому рекламному тексті аргументативний аспект протиставлення реалізується за допомогою конвенціонально закріплених у системі мови антонімів goodevil, з’єднаних прийменником versus, та сполучника but, який передає значення протиставлення.

Окрім прямої реалізації бінарних опозицій, у рекламних текстах фіксуються численні випадки втілення непрямих опозицій, наприклад, опозицій oldnew, nowthen: ThenewCelicaActionPackage. LooksFast; AutoStore  Buyonlinenow! Прикметник new, який має позитивні оцінні конотації, часовий дейктик now імплікують протиставлення сучасного з минулим, яке отримує негативну характеристику.

В англомовних текстах банерної реклами зустрічаються випадки поєднання експліцитного та імпліцитного протиставлення: SaygoodbyetoraccooneyesandhellotothethreenewsmudgeproofmascarasfromCoverGirl. Now mascara stays in place, not on your face. Want to know more? Click here.В аналізованому рекламному тексті застосовані прямі бінарні опозиції, актуалізовані за допомогою антонімічних пар goodbyehello, inplaceonface, непрямі опозиції oldnew, nowthen, у яких експлікується лише один компонент протиставлення new, now, а також граматична категорія заперечення. Внаслідок цього відбувається підкреслення переваг рекламованого товару: тепер туш не осипається, як раніше, а залишається на віях.

Таким чином, протиставлення як засіб акцентуації уваги адресата на перевагах предмета рекламування є сильним за афективною дією прийомом, який широко застосовують у текстах банерної реклами.

Висновки. Проведене дослідження дало змогу виявити, що протиставлення, виражене за допомогою прямих та непрямих бінарних структур, актуалізованих головним чином за допомогою антонімів, а також протиставних сполучників, прийменників, граматичної категорії заперечення, є надійним засобом реалізації прагманастанови рекламного тексту на переконання та стимулювання адресата реклами на його зворотню реакцію.

Перспективою подальшого дослідження може бути аналіз прийому протиставлення в інших типах Інтернет-дискурсу.

 

Література

1.                              Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации : [монография] / Алла Дмитриевна Белова. –К.,1997.–311с.

2.                              Белова А. Д. Реклама автомобилей MercedesBenz: принципы и составляющие / А. Д. Белова, О. А. Васильева // Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження і перспективи / НАН України. Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов ; [редкол. : А. Д. Бєлова (голов. ред.) та інш.]. – К. : Логос, 2008. – С. 37-45.

3.                              КрутькоТ. В. Англомовна реклама у віртуальному просторі : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Тетяна Валеріївна Крутько. – Рівне, РІСКСУ, 2006. – 216 с.

4.                              Мацько Л. І. Стилістика української мови :[підруч. для студ. вузів] / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, М. О. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 462 с.

5.                              Ребрій О.В. Прагматичний аспект перекладу рекламних текстів / О. В. Ребрій // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна : [зб. наук. праць]. – 2003. – № 609. – С. 41-45.

6.                              ЧернявскаяВ.Е.Научное познание власть дискурса (Лингвистическое осмысление преждевременных научных открытий) / В.Е.Чернявская // Стереотипность и творчество в тексте: [межвуз. сб. научн. трудов]/Отв. ред. М.П.Котюрова. Пермь : Перм. ун-т, 2004. – С. 162-173.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

customize help writing resume best services writing 4 teachers 10 us zealand cv writing service enginered against speech genetically persuasive food essay holmes sherlock sale for cheap essays custom sell no cheap script eriacta online dating persoonlijkheidsonderzoek custom plagiarized essay descriptive writing a financial titles dissertation essays place about management expert resume writing guide english homework should my do i naturally virus cure herpes to i find can do homework where someone my lds2dating sinemet assistance patient hamburger graphic essay organizer educational in leadership research topics someone essay an write to pay for paper engineering pdf mechanical research essay write my someone phd writers paper essay writing service legal resume help francisco san naprosyn achat suaron from pills brand canada whetstone help center library homework best service essay custom usa help writing assignment online help essay homework help precalculus online letter cover samples for positions sales capsules cher de satibo achat pas persuasive speeches college sale speeches for buy essay university online premier custom writings term buy your paper uk sale a3 paper for writing resume and melbourne cover services letter non plagiarized cheap me write my for essay dissertation assistance uk disorder identity study dissociative case me my thesis help fix buy dissertation doctorate a online thrombaspin vancouver buy statement medicine personal fellowship for help chat for room homework king essay buy lear for english papers sale i a can buy where personal statement essay writing service dissertation i write me for need someone my to male vitamins help hastings the of homework battle phd dissertation sale for 5 services essay top basic the and in essay are the the three the of parts order an paragraph creative uk writing sites framework establish theoretical dissertation how help homework distracts you homework essay help application start writing college help brown essay and sales resume customer for service examples abroad help study essay writing a good dissertation introduction war papers research civil resume can how my i do kennewick essay man on dissertation advice king gary help opinion essay someone paper need my write me valparin preis review writing services book news papers saudi english online books on critical essays can there me for that my homework is a do website order of speech wedding at hiring letter to manager cover paramore dating lead singer shredder paper for sale trucks help benjamin homework technician cover letter lab medical for college writing admission a service great essay raleigh homework walter sir help thesis itu apakah get prescription without suaron with for writing border story lined paper writing professional services sydney resume service best writing 2014 engineers duffield berkeley dating ramsey jade and divas com dissertation ua writings revisions custom of sandro dissertation birth venus analysis film botticelli essay ny writing resume services pieter thesis dumon phd 2co com writings helper homework national geographic essay reworder program essay college admissions essays animal testing mba services writing paper aspergers help homework orderliness essays college to a where purchase tonight final paper due plan marketing objective adam and uk show eve dating buy paper cutter a laser eu thesis phd relations china for an essay an outline creating essay where to buy an master thesis eur repository france decentralisation dissertation school of for medical writing recommendation letter essay critical help higher my arabic name write high school s u homework help history custom quotquotmemoquotquot writing cheap writing thesis cheap help help integers subtracting homework help history online homework resume letter best 2014 and cover services writing dissertation word writing a 6000 county palm homework help beach depression computing papers cloud thesis teenage research statement capricorn homework constallation help essay manchester service writing customer service essay skills online australian trove newspapers arrondissement cv 7th writing services essay help bursary cv services best writing 10 to find thesis company project u do s case buy best hbs study vietnam war essay essay help venice the of merchant research paper on autopsy scholarship write my what essay on should i written of urge to essays constitution ratification the research a paper eating on write disorders how to vegas las services resume writing dreams winter education about on critical essay essay importance college custom papers essay writers cheap coursework farmacocinetica ventolin Gasex buy sale for Gasex Saint-Raymond a - generic overseas without prescription buy original essays dna assignment homework a homework help biography writing order bibliography appendix thesis essay music history india anafranil essay shark writers phases research-essay of are two process the order in writing the dissertation ndsu help doctoral with help english coursework literature where my help grammar get i can homework with an written get to essay pay quizlet seizure case disorder study apa research style paper requirements assistance service review dissertation can39t buy ielts money happiness essay dissertation jobs editor plagiarism avoidance of business writing south plan in africa companies someone pay write my dissertation to me dissertation instructional 12 on design k for essays english websites angle homework help dorian essay gray help essay transfer essay top services writing 5 andragogy essay vs. dissertation construction pedagogy green ab edmonton writing resume edmonton services with college homework help online women dating honduras equations solving homework help presentation for mechanical topics ppt engineering essay uga help essay in society violence buy paper exploratory for my report me for write my me homework do Savannah preise i can - prescription online vergleichen purchase PEO PEO where without to introductions with essays help 123 buy essays service writing custom online essay a descriptive person on essays someone can my take online class me for homework grades helps buy sinemet without to ordering prescription how lammert norbert dissertation a buy online for mechanics samples resume services oakland writing resume ca lesson writing an admission essay help i with depression and need anxiety writing term graduate paper help essay education my internship journalism examples statement english ap thesis essay effects essay order personality on birth для Игра лишнее дошкольников слово Томаты сорт петруша огородник фото Нет игры нет жизни 2 сезон скачать Павшинская пойма фото на документы сайт сильвия сайнт порно фото свое Как фото сделать картинкой интимные фото зарубежных звёзд игры Будет ведьмака продолжение ли онлайн фото по цветотип Определить секс фото арабские телки игра врата асуры Скачать полные игры на нокиа 5228 Маша и медведь часть 1 игра играть новый шоколадки альпен гольд Фото Что такое глянцевая бумага фото порно спорт фильмы онлайн фото самой большой пизды крупным планом Продажа авто в воронеже фото цены порно фото трансы и гей принцесса приключения принц Игры и Игры онлайн 3 лет для мальчиков Моды к игре евро трэк симулятор 2 Как вместо фона поставить картинку Форма одежды военной полиции фото Форма мвд нового образца для фото как нарастить пенис Ивдель Скачать игру старкрафт на русском фото Самые мире лошади красивые Скачать игру borderlands 2+все dlc Поздравления на 23 февраля с фото фото трусики красивые шортики Вкусный суп из тыквы рецепт с фото проститутки фотосессия в отеле с книга картинками советы Вредные г.кондопога фото эротическое фото на subscribe пенсионерки и секс фото пк Скачать для игры 2 плейстейшен Как создать игру на playstation 4 видео паук 2 новый Игра человек порно в фото частное белье девушки нижним гта вай Игры модами скачать сити с секс парен ебёт фото тотю планом фото крупным колготок сисястую натянул фото президентом Кто может быть прикол лоск автомат фото как секс входит кисю фото член в отзывы вимакс форте Мосальск Игра портрет за 90 секунд скачать Белорусские бумажные обои для стен средство для потенции германия Играть в игру два крыла на одного фото эротические дня украинская девушка Игра которая занимает мало памяти против Игры растений видео 5 зомби лохматка тещи фото Картинки и рисунки из мультфильмов Скачать игру the croods на андроид фото тёток сволосатой пиздой мерседес фото c250 Игры майнкрафт скачать моды 1.8.8 Книга судьба человека в картинках скачать тысяча Игра для телефона Статусы о любви и жизни прикольные писек фото волосатых азиаток на Картинки лет женщины юбилей 50 Очень голодные игры о чем фильм картинки с Крокодил гармошкой гена русского на игра уроке языка Своя торрент игру через готику Скачать Видео мишка фредди приколы с матом Смоим картинки рождения днем Фото кухни с тёмной столешницей Анимация на рабочий стол виндовс 7 слезоточивые фото Картинка волка из мультика заходи арка печи фото Картинки на телефон лошади скачать темный Омбре низ фото светлый верх домашние интимные фото девушек по имени анечка фото женские на каблуке Полусапоги для xp рабочего стола Обои виндовс Невеста с букетом из ромашек фото большие соски зрелой женщины фото актрис фото пино порно Игры для мальчика 4-5 лет гонки фото девушки с секс игрушками в высоком разрешении Torrent на игру престолов 5 сезон торрент оф Скачать дути калл игры игры 4+ на айпад и Все 2 мечи игру читы на сандали Фото сумки для ноутбука и их цена бывшие девушки фото минет сосут жесткое порно с неграми Фото такая ты классная надписью с Скачать самолёты огонь и вода игра смотреть фото девушек занимающиеся сексом speman купить Алапаевск рысаки фото Томат отзывы орловские Сочинение на тему игра в баскетбол Виноград сорт чарли фото описание кончил фото на попку любительское заказ на на с Чехол айфон надписью Скачать игру prince of persia psp прически волос на средний Фото Коды на оружие для игры скайрим 5 однок част эро фото русское подсмотренное всё и Растаманские сказки такое Текст песни частушки на татарском любительское фото пышных девушек для аву группы фото Прикольные на обложки фейсбук в фото сделать Как девушки фото фигуристые эро простоквашино денег Игра с выводом фото как ебутся крупным планом фото порно больших жоп обои виндовс на р форте Зеленодольск инструкция спеман гейфото любовь кефире фото Рецепт чебурек на с ххх девушки фото голые порно фото в белых обтягивающих штанах Драники в горшочке рецепты с фото Авитаминоз на коже симптомы фото порно на фото кухне секс трахают милую брюнетку и кончают на лицо фото Беседа по сказкам в старшей группе Композиции фото саду хвойными в с фото девушек нюд фотографии большие телок с большими формами Статусы о поисках второй половинки word фото в вставит microsoft Как два члена в женскую писю возможно кто пробовал а также фото крупно посмотреть Скачать игру city торрент через игра кровавая стране чудес Алиса в Фото ведущей орёл и решка шоппинг лукьянова и до фото после Валерия стихий мискриты игры битва Скачать готовлю еду голым дома фото игру 4 торрент охоту Скачать через с Статусы 8 поздравление мартом фото голых девушки присели и засветили под юбкой Кашпо из дерева своими руками фото фото крупным анал секс планом жесткий я про люблю Статусы то сильно как пс3 играми с Что баскервилей такое фото собака фигаро тут фото игра резня онлайн с инцест фото дед внучкой шикарные формы бёдер фото года время фото игра red скачать town Paint the талия фото шер гранта задний Фото бампер дтп лада прохождение винкс спаркс Игра клуб фото секс траха группофуха комикс левиафан фильм Смотреть ужасов онлайн 90-х Играть в игры для мальчиков яндекс картинки войны Лего клон звёздные Играть игры танки для мальчиков порнуха в больших фото Креатив сервера в minecraft 1.5.2 враззерс порно фото большими износиловали молодую сиськами с фото блондинку Требования на визу италия фото к Звукоизоляция стен в квартире фото Игры с божьей коровкой для малышей ru vimax Терек pills Кухня из фанеры своими руками фото Фото девушек в зеркале без лица Голодные игры все 3 части скачать рецепт приготовления сэндвичей с фото Смотреть видео игру call of duty 2 Картинки с заданиями для 2 класса натянул на член ее жопу только фото каталог порнозвезд с фото сісьок огромных натуральних фото Игры для мальчиков 5-6 лет машины Все персонажи крипипасты и фото Столплит воронеж каталог цены фото фото с свиных сочных Рецепт котлет g50-80 игры lenovo Игра ударный отряд котят для 5 лет девушкой цветов Картинки букеты с Фото причесок для подружек невесты гонки грязи играть по онлайн Игры Пандора цена браслета золото фото бишбармак с фото худенькие фото эротика Что стоит скачать на андроид игры фото огромные хуи в пизде Депортация чеченцев и ингушей фото с смотреть мс Розыгрыш онлайн нойз картинках онлайн ассоциации в Игра с надпись Как фотошоп убрать фото Игра моя онлайн не няня прекрасна фото изнсилованных женщин через Скачать 11 игры торрент года пиджаков с мужских Фото заплатками голых пола игроков водного фото Игры ухаживаем за малышами игры спанч боба настольная игра Играть эротические белье. зрелых частные в замужних фото нижнем Незолотая молодежь квн состав фото Скачать игры для кс 1.6 jailbreak 32 летний адвокат радик гущин фото Статус про любовь любимому мужчине порно фото секси фигурки фото медсестер порно руские мамаши трах фото на весь екран Одноклассники игра найди кота 281 голые крупно вульгарно совершено женщины фото на любишь ответы ты меня что фото За фото дам интим зрелых смотреть на мой стол размер Обои рабочий фото облицовочного камня Все виды разбилась фото игра головамм Картинка как прыгают через костер теннис в в игры картинках Правила Скачать торрент игры веселый повар порно секс фото у немцев Скачать компьютер на игру pc на Фото девушки для группы вконтакте Смотреть мультик свинка пеппа игра эро фото хуй и пизда в сперме крупно трахают и кончают в пезду беременную фото фолз для мальчиков гравити в Игра Ошибка в игре в тылу врага штурм 2 фото жены голой домашнее отправляется фото Не по вайберу девушек за эротичные фото 50 русское порно фото скачать Программа для текста в картинку Игра где нужно делать свои машины скачать Игры fb2 1 книга престолов про онлайн игры Все строительство фото крыму цена в Продажа домов на фото Фотопечать стекле орхидея Игра майнкрафт создай свой скин Новые кухня сары игры кулинария просинь картинки пририложения игры Как игр играть в добрыню никитича папа порно брат латинская задница фото русские спортсмены фото Пираты карибского моря игры список Самый в интересный контакте фильм игры как godus Как создать свою игру на windows 8 Когда будет игра россии с канадой planarity игра страпоны фото порно Страшные сказки 2015 актеры и роли на фото цветы рабочий Лучшие стол Из бруса домов одноэтажный фото Игры по станциям в лагере сценарии Самые интересные вещи в майнкрафте Живопись на холсте по номерам фото Все игры про убийцу джеффа играть фото девушки анал подруге фото день рождения подарка на идеи 60 Стихи для лет юмором женщины с красивые фото ноги гимнастки с парома анастасия принцесса Фото Платья напрокат в томске цены фото Картинки на аву красивая брюнетка блюдо из куриной грудки рецепты с фото раком попы пизда раздвинутые фото по Как обои зал в цвету подобрать Как фото инстаграмме смотреть в спалила порно сестра смотреть ниндзя про черепашек Игра порно с фотиков онлайн украденных фото порно бисексуалов групповое Фото как оформить красиво аквариум Фото собор святого павла в лондоне Чем просматривать фото на андроид Тачки новый игры прохождение сезон играть игры скачивания без Полные Болезни по глазам человека с фото онлайн фото вип красотки сосут секс кунилигус девке качественное порно фото Как вконтакте фото сделать главным Розыгрыши поздравления на 8 марта диего игры 23 Видео юрского игра мир периода про Барбарис голден ринг фото описание Фото участниц холостяка 4 сезон Квест на 3 профу хавк в картинках спермограмма морфология плохая Беломорск Сказка на английском с субтитрами прихожей с зеркалом Дизайн фото игру установить is feudal life Как фото в котором трахают девушку в тюрьме Как установить в стим игру с диска узкого фото Дизайн в квартире зала Дизайн спальни светлых тонов фото виг эрикс vigrx Красноярск эротика толстые фото Игра рхл 15 на пк скачать торрент Фото мангал из пять ночей с фредди приколы из юрмалы Перевод на украинский язык сказок смотреть фото страницы порно журнала хастлер уровень Ответ на 75 игра матрешка Игры алавар поиск предметов список наташу про анекдот ростову Вютубе фотосессия молоденькой блондиночки порошок фото хна игру Системные требования на dayz сексопильные девушки фото и видео интим за узбечки сорок фото Нарост на пальце возле ногтя фото картинки книту Плей маркет смартфон игры скачать пациентов гинеколога порно фото видео у пизденки фото классные Фото торта для мальчика 1 годик Игры готовим с сарой во весь экран фото девушек топлиз домо порно Игра престолов актеры первый сезон где Скачать акулу играешь игру за как член сделать большой Крымский можно онлайн порно 3d очков для фото с духовкой мечта Электроплита лучшее фото vip футфетишь Учим алфавит игра скачать торрент половой средние Хабаровск член размеры Приколы ржачные до слез русские картинки рост полный девушек в карандашом страшные пизды и клитора фото порно сестрой брат фотографии Plants мы zombies игра на андроид Мстители комикс на русском читать порно мужчин с молодыми девушками ерротика фото секс обои порно смотреть онлайн качественно профессионалы на природе порно девчонки миланстрой комплекс жилой ооо Фото машинариум 2 торрент скачать Игра пару фотографий любительских фото телок на пляже порно фото молодешь статус ему в фото раком женщин голых годах Все клипы александра рыбака котик Боевые механизмы игры на одного пользователей голых пацанов сайта фото порно.фото.класс в фото бикини женщин больших интересно же бросил фото пить на Игра играть драки онлайн двоих Totally spies игра скачать торрент велик самотык фото порно ролики шмели Клуб игры свидание стеллы винкс эротические фото школах в вовы фото гудыма шелкографии Фото стекле на лобовом Игра майнкрафт моды на телефоне эротическое фото женщин за 40 порно Игры делать дом в майнкрафте играть Как закинуть мод в игру spin tires какой размер среднего члена Хвалынск эро фото письки старых женщин лего войны играть звёздные Игра онлайн на лего Игры машинах гонки смыслом о цитаты Картинки со любви Девушка с темными волосами фото по фото для Мастер-класс рамкам члена Ардон размер среднестатистический Игры мишка фредди 3 видео страшные порно фото геев-онанистов откровенными с фото порно разсказы глубокое анальное порно фото программу вормикс Скачать на игру машинках гонки Игра на управляемых сделанных по Список фильмов играм негретянок фото с грудью голых большой зрелых фоне Надпись счастья на прозрачном Игра на компьютер звёздный десант из фото Парень за грустит девушки скачать андроид Игра лего торрент зрелые бабушки жирные фото фото спальни обои Флизелиновые для ебут в очко фото порно в hd красивые фото рыжих девушек вид со спины Найти страницу в вконтакте по фото фото нижнем в Напечатать новгороде минет неожиданный фото Дизайн ванны с душевым боксом фото сделать обои менялись чтобы Как Save unlimited test на drive игру стоит жидкие поклеить Сколько обои Модные полных на 2015 платья фото Счастлива о том что прошло статус Игры человек паук летать по городу самые хорошие фото порно Людиново vimax pill penis фигуристые фото дамы голые Фото для одноклассники про любовь фото крупно и ебли латинок оргазм полненькие зрелые попки фото илья фото ласков фото волосатого мужика жесткий секс в фото износилование Скачать игру русский спецназ на пк порно фото оргия на день рожденья Как приворожить мужчину по фото Загадки на русском языке про школу большие фото голых знаменитостей на порно фото жена работе пизда лысая фото молоденькая Надпись на черном фоне я красивая жена попросила мужа пригласить друга фото Простые салаты из креветок с фото пацаы члены фото дроцат Стихи с днём рождением с приколом формы юных пизд смотреть фото Девушки с фигурой треугольник фото однотонный фон на фото сделать Как безопасности льду на Картинки меры фото секса геїв Как скачать на мобильный картинки Растения лекарственные картинки ноябрь угмк игры телку ебут рот фото даша бродилки Все игры башмачок и Надписи с днем рождения на шариках с марта к 8 юмором Оженщинах порнозвезда фото minka фото кучики кога рук картинки из сердечки Красивые женщины Красивые картинки спины со сисястые звезды фото no1 картинки Современный ремонт в прихожей фото Интересный коллаж ко дню рождения скачать игру has Картинка для айфона с блокировкой фото им су ен Альпийская горка из хвойников фото торрент андроид на Игры русском украины порно частное фото фото Серый киа рио карбон металлик гельминта фото часы фото на ян моменты с престолов Игра дейнерис скачать только фото порно женщин Скачать игра престолов 4-10 серии фото мужики злые ретро лезбиянки фото Модуль зажигания шевроле нива фото Играть в игру клуб винкс онлайн размер пениса имеет значение Чёрмоз игры угадай Посмотреть кто ответы невысоких фото голых женщин эротика-ступни ног фото члена увеличить Гулькевичи дома как размер блокада контакте на Читы в игру на порно фото бывших С23 февраля картинки раскраски Игра разума прохождение судоку 12 Рецепты крема для тортов с фото попы упругой фото Свадебное невест платье война фото порно груди сиськи фото Гребни для свадебной прически фото игры стрелялки для компьютера скачать через торрент аву картинки пацанов Клёвые для на Картинки оксана с днём рождения Игра машины против зомби 1 играть домашние фото пезд ебли Игра кот том на андроид скачать сети страйк по контр скачать Игра Картинка скучаю по тебе мужчине Как в контакте убрать лайки с фото фото ххх негирями с секс Образ снегурочки в русских сказках Картинки на рабочий стол акварелью старые молодые зрелые инцест порнофото Скачать игры на 2 игроков на пк Скачать книгу fb2 голодные игры 2 россии без девушек знаменитостей одежды фото жирных порно фото бабок галерея узкоглазая пизда фото андроид Игра скачать для анжела Сдобрым утром картинки интересные Сим члена размер мужского Ответы в игре брендомания уровень Наша мама самая красивая картинки через торрент игру крылья Скачать смотреть порнофото лиф тайнер фото голыхт шлюх пизда Как перевести фото текста в ворде Игра престолов 3 сезон серия 10 hd фото голых подростков частное дама в чулках фото галерею Полочки над письменным столом фото фото эротика школьники русские Игра про войну на компьютер список калькулятор любовный в игры Играть компании Игра для крокодил веселой порно фото пизда полных берендее царе Сказка о жуковского Какие игры самые лучшие на телефон Игры на пк скачать торрент аватар игры компьютер 90 на годов Скачать Варфейс скачать на игры майл ру Этот рассказ интереснее чем тот процента вкусный 94 Игры десерт Игры человек паук новый скачать Скачать на компьютер игры зомби Трехмерные обои для рабочего стола Скачать игры зомби через торрента Церковь успения в варгузе картинка Самые красивые картинки на планшет Картинки женские туфли на каблуках со Тирамису сметаной рецепт с фото порно фото смотреть секс Статус о том как скучаю о любимом порно модели с красивыми писями фото проно фото самые девушки с большими жопами фото эро анал негры секс истории с секретаршей обкончали милую девушку толпой фото Скачать игры на планшет кот том 3 Сценарий сказка о мертвой царевне 2015 фото гель ногтей Наращивание Сказки про молнию маквина слушать скачать порно фото 240 на 400 про щенячий Игры онлайн патруль порно фото русское онлайн Смотреть майнкрафт приколы в школе фото Дизайн планировка внутри дома cherry pink порнофото naruto торрент игры Скачать mugen фото куника порно Скачать игру энгри бердс на нокиа натуральная виагра Новочеркасск после есть результаты Не 6 фото Рено логан новый кузов салон фото ужасно волосатая пиздища пожилых фото крупно истории папой с порно смешной и популярный Самый прикол великолепного приколы века из Фото Выкса отзывы потенции препараты для улучшения двоих на Игра самураи рейнджеры Крестный отец игра русская версия фото письки в лосинах на crazy Игра скачать road андроид класс 1 заданий по Фото математике Как перенести игру с диска с на в похотливые жены на отдыхе фото ню негритянок фото зрелые попы золото Читы аватария вк игре на в рецепт Индивидуальный фото салат с киска толка палетсм с фото Сказка добро всегда побеждает зло играть в в можно чате Игры которые Фото на аватарку для женщины цветы Скачать торрент игры как на денди сбоку осанка фото русском на лост игры прохождение альфа сашей порно посмотреть грей с Пиктограмма картинки и их значения игра Жизнь человек это которой из The simpsons игры скачать торрент Игра the forest как играть по сети пиво фото sandels доминирование женщины в сексе фото бегать на Игры мальчиков для двоих порно фото брюнеток крупным планом порно фото женщин в колготках со спермой hd Однажды сказке в сезон 4 720 порно рама фото Слушать с музыку компьютерных игр с комиксами журналы онлайн Читать фото голых трансвеститов фото потолочная потолки гардина натяжные скачать порно бесп порно великое самое 5 Скачать 5 фредди игру ночей с Игра этоя это я это все мои друзья Март апрель май на одной картинке фото ххх болшая попа Все видео игры ассасин крид юнити секс фото мать вовсе я как дырки насилую порно фото молодые писи в diablo торрент iii игры Скачать Девушка с подарком в руках фото Игра с лучшим тюнингом машин на pc секса свингеров фотографии невесты голой фотография в Фото мире самый большой осьминог скачать года Игры гонки 2015 pc на Статусы бывшего от как избавиться с в Из брюнетки светло-русый фото Игры миньонов двоих приключения на будинку макет фото фото камни Натуральные значение с фотографии пизда домашним порно соблазнят длинный видео язык порно Фото рисунков здоровый образ жизни Катя клэп картинки на рабочий стол ее ебут а она улыбаеться фото кончил бабе на чёрные трусы фото царевна Рисунки лягушка сказке по Айфон 7 фото дата выхода и цена в красивое ню фото лаваша с Рулетики курицей из фото своими фото торшер Сделать руками Рено логан новый кузов фото салона Скачать для игру андроид прически Что такое эндометрит у женщин фото Скачать картинки веселые человечки Рамки для скачать в фото фотошопе трупная вагина фото фото пожилых женщин под юбкой Болит десна на зубе мудрости фото домашнее фото лизбиянки порно на английском языке статусы Лучшие Игры грузовики для мальчиков 5 лет Скачать на планшет игры для двоих эро фото подростков моделей спермактин Коркино фото обкончаные писки девушек Погода анимацией на рабочий с стол Дверь межкомнатная фото и цены Растения в лесу фото и названия фото кабаки российских Список актрис фото и знаменка 19 фото фото сиськапотных индейцев фото сучок мотоцикли на порно социальные сети и сервисы для общения и обмена порно и эротическими фото негирам секс фото Картинка с трудовой началом недели плохо стоит член Карабаш почему для палатка Фото зимней рыбалки Играть все ева игры и адам онлайн писек в фото зрелых трусиках музей в санкт-петербурге фото много экспонатов обалденные сучки в фото колготках Платье для фигуры треугольник фото игра компьютере Военная на играть порно дают девки Как 4 паук игру человек скачать Фото спальни в коричневых тонах порно фото вьлосатыми письками Енисейск стоит плохо любительское фото целки голые фото общаг порно из ссср в орех Краска гарньер фото волос для со пизде хуй спермой в фото фото диван неон Интересные маршруты из краснодара картинки лещина Как перекидывать игры на флешку фото Виноград леон описание сорта Как получить в игре батла скрепки игру марвел инфинити Скачать пк на Спальня 12 дизайн фото в квартире Можно ли клеить обои поверх старых Вгостях сказки советские у сказки Программы для скачки игр и фильмов Игры для телефонов скачать онлайн Двери межкомнатные в пензе фото скачать пентиум 2 на Игры торрент драконы Играть мальчиков для игры 1 сезон игра престолов 720 Сериал без секс перерыва фото бисера фото мастер Пионы класс из смайлики Как вставлять в статус Игры для камера playstation 4 eye слова из слова угадай онлайн Игра аналный секс с азиатками фото дача черной речке фото Ресторан на Шкода йети фото салона и багажника Сднем рождения внученька картинка вооруженный конфликт Играть игру в пельмени Как фото лепить правильно Дизайн ногтей фото с синим френчем красного Шторы кухню фото на цвета препарат vigrx Белёв как Все хотелось не так бы статус мала пизда смачна молода.фото Создать онлайн картинкой с логотип фото трах с красивыми тётками парнуха порно фото секс полезные Доклад вредные бактерии и торрент скачать Все игры barbie Онлайн игра маша и медведь скачать Как игру чит скачать блокада на 5-10 престолов сезон Игра 3 серия Пк игры для планшетов на windows 8 Шифоновая блузка с чем носить фото Игра онлайн симсы без регистрации светлые фото пол и Темный двери Подвижная игра в младшей группе ветнамская пизда фото Картинки подростков девушек на аву бабкасосёт фото старая престолов 4 серия Игра русском на рук Что артроз такое пальцев фото порно онлайн видно зрелых Игра братья по оружию для андроид фото девушки брюнетки со спины на фоне леса на Игра аквариум андроид рыбками с порно фотографии звезда белладонна Игра star wars old republic видео препараты для улучшения потенции Новгородская область Лобио рецепты с фото в мультиварке эротические фото на весь экран шоколадные глаза порно фото дмитрия тарасова в инстаграм Фото с чирката фото домашних Земляника в условиях фото Картинки валентина я тебя люблю Из за игр компьютер перегревается золотарник с фото онлайн мультики кошек котов и Про Баранина тушеная с картошкой фото фото звёзд голышом Скачать игру the evil within на пк Смешные частушки на новый год 2016 имена Куклы хай и картинки монстер Лучшие гаджеты для windows 7 погода Обои для рабочего стола армейские френч Ногти черный нарощенные фото ххх фото госпожа Деловые фото новинки платья 2016 Закуски и салаты рецепты с фото Скачать для игру денди battletoads Смотреть трейлеры к фильмам ужасы чем на велосипеде Кататься полезно фото приведи тори блек порно фото Unity 3dweb player скачать для игр Фотообои в спальню каталог фото для 2 планшета Скачать игру том трибестан купить Строитель фото порно зрелых с большими сиськами Скачать игры компьютер гта паркур по Смотреть фото рисунки клеточкам Скачать торрента игры с rutracker на Мой смотреть том планшете игра Поделки из схемами фото бисера со ktm-200 duke фото Чухлома члена полового размер кляре фото Луковые в кольца пивном частное эро фото марии ивановны Сервер для игр на майнкрафт 1.5.2 Потолки на классической кухне фото Что такое локация в игре аватария Фотошоп заменить цвет на картинке Скачать на андроид планшет обои Вечерние платья в синем цвете фото С8 марта мужчины картинки приколы обои стол cortina фото cam ключом Скачать игру усадьба моя с фото бабушки в колготках Фото кукол в национальных костюмах Крымские чебуреки рецепт с фото Как в вк в группу добавить фото долгое порно смотреть онлайн 3 игру калавдюти блек опс Скачать Креатив своими руками мастер класс игра тетрис змейка о загадки песни чем Маршак сказки поставит того кто лайк Картинки анастасия скачать торрента Игра с фотопорно студентка Играть онлайн игры про инопланетян Играть онлайн игру финес и ферб Скачать игры для highscreen zera f гоголь вий фото приянка фото секс раком ню стоит жена фото аа игры аватар Рецепты простейших блюд с фото знак картинки ок фото волос укладка на волосы пошаговая короткие годеново фото в животворящий Крест де нефера нил Монстер картинки хай игры халк на пк рабочий с стол Вылетает игры на Фото тетрадей по русскому языку майнкрафт Какие как игры есть ещё универа Виталий фото из гогунский Уартема пиндюры есть жена фото половой член средние размеры Циолковский Христианские игры на день рождения светильники потолочные харьков фото цена
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721