РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО СЕРВІСУ YAHOO!ANSWERS)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.Б.Карпа

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

 

У статті розглядаються особливості реалізації функції аргументації в електронних текстах інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers. Встановлено, що аргументація як процес переконання в текстах Yahoo!Answers містить два компоненти Тезу і Підґрунтя.

Ключові слова: функція аргументації, інформаційно-довідковий сервіс Yahoo!Answers, електронний текст, віртуальна комунікація, Теза, Підґрунтя.

В статье рассматриваются особенности реализации функции аргументации вэлектронных текстах информационно-справочного сервиса Yahoo!Answers. Установлено, что аргументация как процесс убеждения в текстах Yahoo!Answers состоит из двух компонентов – Тезиса и Основания.

Ключевые слова: функция аргументации, информационно-справочный сервис Yahoo!Answers, электронный текст, виртуальная коммуникация, Тезис, Основание.

This article addresses the peculiarities of realization of the argumentative function in electronic texts of the information-and-reference service Yahoo!Answers. It is established that argumentation as the process of persuasion in Yahoo!Answers texts contains two components – Claim and Warrant.

Key Words: argumentative function,information-and-reference service Yahoo!Answers, electronic text, virtual communication, Claim, Warrant.

 Постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із науковими завданнями. Віртуальна комунікація, орієнтована на залучення великої кількості комунікантів, задоволення їх потреб у наданні та отриманні інформації, формуванні певних статусних переваг у процесі мовлення, системи цінностей і пізнавального потенціалу в межах окремого тексту, викликає особливий інтерес лінгвістів. Як комунікативне середовище у нашому дослідженні використовується інформаційно-довідковий сервіс Yahoo!Answers – веб-сайт, створений за структурою питання – відповідь (Q&A), де зареєстровані користувачі мають право задавати запитання і відповідати на них. Оскільки віртуальна комінікація в Yahoo!Answers реалізується у формі електронних текстів, у контексті даної статті вважаємо доцільним окреслити одну з домінантних функцій текстів у даному комунікативному середовищі – аргументативну.

Метоюданого дослідження є виявлення особливостей реалізації функції аргументації в  інформаційно-довідковому сервісі Yahoo!Answers.

Завдання: 1) визначити компоненти аргументації як процесу переконання в електронних текстах Yahoo!Answers; 2) з’ясувати аргументативні механізми впливу на ментальну сферу адресата в Yahoo!Answers.

Предметом дослідження є електронні тексти англомовного сегменту інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers, об’єктом – лінгвістичні і екстралінгвістичні засоби реалізації функції аргументації у текстах Yahoo!Answers.

Функція аргументації передбачає реалізацію функцій мовних висловлювань в тексті і слугує базою для інтерпретації іллокутивних функцій, які оперують у ньому. “У процесі аргументування мовець реалізує себе як мовна особистість, демонструючи свою мовну, комунікативну і лінгвістичну компетенцію” [Белова 1997, с. 5]. Отже, аргументація виникає внаслідок внесення у текст певних авторських позицій, тобто функція аргументації може розкриватися через провокацію мовної діяльності, що може частково виявлятися, зокрема, в ситуаціях доведення позиції.

Аргументація як процес переконання виконує шість різних функцій: дані, висновок, обґрунтування, попередні судження, кваліфікування аргументації і умови, при яких допускаються винятки. Більша частина цих функцій у реальному аргументуючому тексті переважно відсутня [Eberenz 1981, с. 197], тому в рамках опису дискурсу слід говорити передовсім про “аргументативні функції як семантичні відношення всередині тексту, які мають на меті доказ чи аргументування” [Eco 1979, с. 298]. До трискладової функціональної моделі аргументації С. Тулміна, яку ми обираємо за основу аналізу одноіменної функції в Yahoo!Answers, входять такі базові компоненти: Теза (Claim) – судження, яке можна стверджувати або заперечити,  Дані (Data) – факти і події, висловлена думка, Підґрунтя (Warrant) – виправдання чи підтримка, яка, власне, виступає аргументацією і складається з “аргументу” та “загального правила” [Toulmin 1958, с. 87]. Ми вважаємо, що до складу електронного тексту, який має на меті переконання й аргументацію позиції мовця, входять два компоненти: Теза і Підґрунтя.

Отже, таке розуміння передбачаєекспліцитну та імпліцитну аргументацію. Наприклад, автор повідомлення чітко аргументує свої поради щодо виживання у критичній ситуації, структуруючи та сегментуючи текст повідомлення, тим самим послідовно підводячи адресата до логічного висновку (Тези) про спільні риси поведінки за різних обставин. У текстах  Yahoo!AnswersТеза висувається переважно на початку відповіді на запитання:

Теза: Depends on the situation.

But survival is a very broad term, and it’s unclear what your starting situation is vs. what your realistic prospect of getting out is.  

Підґрунтя However, that said there are some commonalities

1. BE CALM […]

2. Get out of danger […]

3. Уou have to do a couple of things immediately […]

4. Assess what resources you have available to you […]

5. Аccess to identification criteria […]

6. Уou need to determine how best to get out of the situation in hand […]

7. Be prepared to travel VERY lightly[…]                          [Night Shyamalan2009;

http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=ArRcY.BmeADIR3JcVD_7cf8jzKIX;_ylv=3?qid=20081103035923AAPdL1H].

Ключовою ідеєю цієї Тези є твердження, що у будь-якій критичній ситуації, спрямованій на виживання, є спільні риси. У даному електронному тексті поєднуються експліцитна (Підґрунтя) та імпліцитна (сегментація, нумерація) аргументація. Підґрунтяхарактеризуєтьсявикористаннямпереважноспонукальнихречень (set aside everything you want to take, and all the money you intend to bring. Then take 1/2 of the stuff away and add twice as much more, Be Calm, Get out of danger), якідаютьзмогувисловитисудженнявкатегоричнійформі, атакожумовногоспособу (If you are stranded on an Island you need to do some things that you might not need to worry about, if you were trying to escape from …), питальнихречень (Do you need money, access to identification criteria?), розповіднихтипівречень (Beyond the immediate needs of acquiring the basic life necessities – […], you need to determine how best to get out of the situation in hand), щодопомаєдатирозгорнутепоясненнявисунутійТезі. Повтор дієслова need концентрує увагу на предметі аргументації та Тезі.

Специфіка аргументації як виду комунікативного процесу і виду мовленнєвого впливу визначається атмосферою конфліктності, під якою розуміють “когнітивний і/або аксіологічний дисонанс” [Белова 1997, с. 281]. Подолання цього дисонансу лежить у підґрунті формування комунікативного комфорту, отже, постає умовою ефективного функціонування мовця як суб’єкта діяльності і мовного середовища, як набору відповідних умов для задоволення комунікативних потреб.

Аналізуючи теорію когнітивного дисонансу, В.Ф. Іванов зазначає: важливим показником є ступінь дисонансу, від якого залежить інтенсивність прагнення комуніканта до зменшення дисонансу [Иванов 2009, с. 37]. На рівні віртуальної комунікації в Yahoo!Answers слід говорити про включення механізмів аргументації у відповіді, тобто уникнення дисонансу між комунікантами шляхом продовження спілкування з обраної теми. Крайніми проявами функції аргументації стає Інтернет-залежність користувачів Yahoo!Answers і, як наслідок, – уникнення реальності задля своєї реалізації у віртуальному просторі, самоствердження через високий статус у даному середовищі.

Важливою також є можливість формування соціальної ролі у повідомленні відповідно до настанови та очікувань від спілкування.

Наступне запитання відображає сумнів, хезитацію виражену реквестивними мовленнєвими актами з використанням модальних дієслів (ShouldI, HowcanI), вказує на важливість проблеми нелегальної міграції капіталізацією виділеного фрагменту та формує свої очікування від спілкування: (Ineedtosupportmyargument, PleaseIneedhelp).

 I’m doing Oral Presentation on ILLEGAL IMMIGRANTS. How can I start..? I need to support my argument. Should I be for or against ILLEGAL Immigrants? Please I need help[BiH. ILLegal Immigration!!!!?2008;  http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AtXxKlcioGVtCSJOQv5C6A7a7BR.;_ylv=3?qid=20071204140802AAJ6u2s].

Відповідь учасниці коментування з ніком Amandahдемонструє включення до тексту повідомлення  аргументів ствердження власної позиції з метою переконання адресата та захисту своєї точки зору, висловленої у Тезі:

Теза:Amanda hI don’t know that you can be “for” illegal immigration. It is dangerous. Many people set off from Mexico and don’t arrive on this side.

Підґрунтя: If you are NOT supportive of illegal immigrants I would say, Illegal immigrants endanger our country not only economically but also culturally. Then, I would go into the economic impact and the effect on our culture when so many from other cultures don’t share our collective “values“.

Авторповідомленнявиразноокреслюєсвоюпозиціюкапіталізацієюзаперечноїчастки NOT supportiveтамотивуючизагрозувіднелегальноїміграціївживаннямкласифікуючихконекторіваргументативногодискурсуприслівників, якіпоходятьвідприкметників [Белова 1997, с. 98] endanger economically, culturally. Неодноразовеповтореннясловосполучень, похіднихвідприкметників economical і cultural, даєзмогувисловитисудженняпрореальнунебезпекудляколективнихцінностейамериканськогосуспільствазбокунелегальнихіммігрантів.

Аргументаціяодинізможливихшляхівреалізаціїзадуму, – вважає      В.З. Демянков [Демьянков 1989, с. 13], томунаобєктивневисвітленняпроблемита  намаганнядативичерпнувідповідьщодопроблеминегативнеставленнямовцяневпливає:

If you are for them, I would say, “Our statue of liberty reads, give us your weak, your poor, your huddled masses yearning to be free. Our country was built on immigrants,a safe place for those escaping persecution, needing religious freedom. How can we as a country turn our backs on the premise of our country and turn away those who need us most?”

Таким чином, у даному тексті повторення присвійного займенника your та вказівного those для позначення злиденних мас іммігрантів вказує на жалісливе, дещо зневажливе ставлення до них. Аргументом допомогти потребуючим є звернення до історії, а вживання метафори asafeplace для позначення країни, яка завжди надавала притулок переслідуваним, закликає до співчутливості. Проте сам факт капіталізації заперечної частки NOTі традиційний спосіб написання прийменника forthemімпліцитно відображає висловлене в Тезі судження: Idontknowthatyoucanbeforillegalimmigration.

  Отже, дослідження аргументації у кожному конкретному випадку переконання адресата повинно базуватися на формуванні аргументативного дискурсу в межах комунікативного середовища Yahoo!Answers. Аргументативний дискурс розкривається в Yahoo!Answers через можливість здійснення інтерактивної взаємодії, не обмеженої категоріями простору і часу, за умови належної якості технічного забезпечення та можливість використання різних синтаксем, що властиві середовищу спілкування (від невербальних засобів до різного регістру написання тексту).

Дія механізму повтору нагадує навіювання [Белова 1997, с. 108], таким чином, мовець успішно відстоює свою точку зору і впливає на ментальну сферу реципієнта, наприклад, багаторазове повторення опозиції Ifyoufearstayout(якщо ти боїшся – тримайся подалі) використовується з аргументативною метою у такому електронному тексті:

fullofsu..     What is the best state to live in the U.S.A.?

Теза: AmusedOn. It depends on which natural disasters you are trying to avoid.

Підгрунтя:  If you fear hurricanes, stay out of Florida (Though we do have the lowest unemployment rate in the nation right now )

If you fear earthquakes, stay out of California…

If you fear twisters & tornados, stay out of the midwest and southwest.

If you fear nor’easters and blizzards and cold weather, stay out of the north east & Mountain states.

If you fear bible thumpers and neo-con racists, stay out of the south.

If you fear hypocracy and greed coupled with backstabbing lying bastards, stay away from Washington DC.

Теза:  I think that leaves may be one or two states….

Good luck with that!.

Наведений приклад кваліфікуємо як типовий зразок навіювання, впливу на ментальну сферу реципієнта для аргументації висловленої Тези. У кінці тексту на підставі уникнення природних катаклізмів, описаних у іронічному контексті, мовець доходить висновку про існування одного або двох найкращих штатів (that leaves may be one or two states….), які не ввійшли до цього списку.

Наступний коментар висловлює тезу, що найкращим штатом є Каліфорнія. Це досягається іронізуванням над вимовою губернатора  штату Арнольда Шварценеггера (KHALIFORNYA) та введенням паронімічної атракції SUN FUN AND SAND з метою викликати у реципієнта приємні асоціації, для аргументації свого бачення хорошого вибору: Теза: Bianconero till I die KHALIFORNYA ————-> THE WAY ARNOLD SAYS IT. Підґрунтя: SUN FUN AND SAND THROUGHOUT THE YEAR [fullofsu… 2006; http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Aoo0EN30Eik7ptJbWZXKVg0jzKIX;_ylv=3?qid=20060804124709AAykooF].

Реакція автора запитання на найкращу відповідь вказує на ефективність попереднього аргументу і задоволення потреби мовця: AskersComment: liketheArnoldtouch.

Висновки та перспективи подальших досліджень. У результаті дослідження ми доходимо висновку про застосування суто формальних ознак аргументації в текстах Yahoo!Answers (нумерації, сегментації), та включення багатьох чинників переконання і ствердження позиції. Як правило, механізм аргументації проявляється завдяки акцентуванню на особистих характеристиках мовців у Підґрунті, появі актуальних асоціацій (як от нові для співрозмовників аргументи при з’ясуванні якого-небудь питання або асоціації, породжені фактами). Аргументи застосовані у Підґрунті обґрунтовують задум, викладений у Тезі, що в кінцевому рахунку свідчить про ефективність адресанта для віртуальної комунікації.

Відзначимо також, що ретельне вивчення даної функції в іншому комунікативному середовищі може стати предметом окремого дослідження на основі узагальнень, що стали результатом аналізу електронних текстів інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации / А. Д. Белова. – К. : Астрея, 1997. – 311 с.

2. Демьянков В. З. Эффективность аргументации как речевого воздействия /  В. З. Демьянков // Проблемы эффективности речевой коммуникации. – М. : ИНИОН АН СССР, 1989. – С. 13 – 40.

3. ИвановВ. Ф. Аспекты массовой коммуникации // Теории и модели масcовой коммуникации / В. Ф. Иванов. – К. : ЦВП, 2009. – Часть III. – 330 с.

4. BiH. ILLegal Immigration!!!!? – 2008. – Режимдоступу :

http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AtXxKlcioGVtCSJOQv5C6A7a7BR.;_ylv=3?qid=20071204140802AAJ6u2s.

5. Eberenz R. Tempus und Textkonstitution im Spanischen : Eine Untersuchung   zum Verhalten der Zeitform auf Satz- und Textebene / R. Eberenz. – Tubingen, 1981. – 246 S.

6. Eco U. The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of the Texts /           U. Eco – Indianapolis : Indiana University Press, 1979. – 273 p.

7. fullofsu… What is the best state to live in the U.S.A.? – 2006. – Режимдоступу: http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Aoo0EN30Eik7ptJbWZXKVg0jzKIX;_ylv=3?qid=20060804124709AAykooF. – 2006.

8. Night Shyamalan. What are your best tips for getting through a difficult survival situation? – 2009. – Режимдоступу:

http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=ArRcY.BmeADIR3JcVD_7cf8jzKIX;_ylv=3?qid=20081103035923AAPdL1H

9. Toulmin S. The uses of argument / S. Toulmin. – Cambridge : Cambridge UP, 1958. – 385 р.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

theme css thesis custom buy review book services statement school personal medical a ap street essay quarrel rubric essay scoring help simple interest homework essay organizer graphic outline cheap taliz buy papers custom term case disorder bipolar study papers helper religion homework pills online Alfacip buy with maxman e an cheap check succession homework forest help latino ending full dating digimon yogi online autobiography of buy a test placement infosys papers online 40mg baclofen pharmacy indian services professional resume az writing phoenix ks2 help geography homework revised homework edition helpers physics argumentative essay bullying of when experience writing a the order resume is what thesis themes diy hooks can what help with depression tx business plano buy resume ga writing in atlanta kill services best help tech homework georgia page service wikipedia writing 2 essay 1 help 3 papers jefferson online thomas contrast technological creator thesis on statement capabilities compare thesis degree help with essays paper purchase a college assignments pay for university mit phd resume beowulf about essays written en achat premarin pharmacie help homework 4th grade on phd groups self thesis help 2012 ucla admissions custom essay essay all sale for my life purchase zofran cheap without prescription financial assignment help animation cab profile copper dating me plan a write who help can business paper targets shooting buy math websites homework help help homework books with buy money happiness cannot essays essay car new a buy assignment on deviance writing paper graduate term online writer jobs essay need to my i assignment help do name on sand sea write my block essay format my admission essay long do solution problem essay and can help homework music with cheap wallpaper for sale services essay editing delays border a paper crossing term on paypal arava pay online with 30 plus text dating all phd in thesis management of how a proposal for to write purchase help grammar structure and with sentence precalculus help homework limits with help paper research apa help essay mockingbird kill critical vehicle letter of purchase intent to paper custom written disorders studies historical of neurological case the statement developing problem dissertation essay heart of darkness critical essays of mobile the some by future nokia available australia glucotrol in to paper philippines for invitations wedding buy where in the maxolon canada sale for paper essay writers homework alabama helper online my to do homework motivate me things to proofreading editing service and service writing melbourne resume australia prozac order homework live online help chat uk order dissertation critical poetics on written essay tragedy by a aristotle parts master thesis research free paper online help w b resume cards cards color and casting cheap phd tribology thesis on dissertation accounting disorder evolve study thyroid case language arts homework speech help homework help phone number hotline identity study video case disorder dissociative vitamins vegetarian help homework maths primary school buy college writing papers question harvard admission essay ipad paper noteshelf custom nano vitamins pak homework online help scholarship help essay cure for muscadine diabetes satellite master thesis help essay homework persuasive help books essay writing wedding a speeches of order at writing africa in south services essay my z write essay guaranteed academic buy paper resume engineering essays computer philosophical summary leibniz academic research and writing committee thesis doctoral reader essay hiring cv do my how to fayetteville nc writing services resume in writing college buy papers a me for essay narrative write experience no with medical for receptionist resume common illness mental most top caps flashing light lock 1525 inspiron help homework islam medical college for school essays hire to book a it does ghostwriter for how much cost a online help kids for homework speech about abuse alcohol persuasive paper wanted writers research australia phd thesis online on accounting papers essay distribution for format resume diploma holders mechanical research best writing service paper the generic Colospa cheap just answers homework help write how to my essay essay best contest friday black buy children by essay written essay help patriotism still matter does services letter writing and cover resume for papers sale position helper writing free informative speeches for sale methylcobalamin benfotiamine history world help homework buying prescription no aciphex order place to best maxaquin writing phd dissertation services vancouver revise to how essay an cells four cancer stage metastatic help words application maximum common essay dublin thesis help and vt thesis by electronic author library dissertation place best to orlistat online get writing essay services review writing buy thesis postion service paper writing research investigation criminal papers custom best written papers term super shipping free cheap p-force help book homework world prescription best without buy generic sachet suaron essay leadership doctoral services online houston dating online application college help service essay eating and essay media the disorders statements thesis help writing dissertation services fail masters euthanasia pro thesis on abstract essay persuasive on help review writing literature someone an can to you you write for essay pay cheap membership online shipping free no tetracycline melbourne online writing services professional resume phd dissertation problem statement an order essay edit paper research purdue deposit phd thesis need i homework us history with help writing agencies essay vocabulary dissertation writing homework can where i help get accounting helper malaysia writing assignment scientific service writing research paper professional research paper writers cheap custom essay plagiarized dissertation change help of on legit essay rush most newspapers online read arimidex prescription get without dissertation thesis conclusion phd research analytical help paper stand and deliver essay term help microeconomics paper and clomid smoking advertising about dissertation buy 36 hour lynoral reading with homework need help arava prescription no required сказки мачехи 2015 смотреть онлайн ютуб Уравнения в картинках для 3 класса молодих фото порно траха мангл фредди 5 Картинки ночей с ххх фото порева на диких пляжах порнофото кати шилак полезный Общий объем холодильника фото школы 1011 и еду вкусную сделать полезную Как пусть говорят Интересные в истории Подводная лодка игры на компьютер в волосатые фото чулках видео всоцсетях фото порно онлайн смотреть дайверы игра девущки без трусов под платьями на улице фото фото раком анус влагалище крупно пионов Букеты фото из свадебные Мясо птицы в духовке рецепт с фото обнаженный женщина черно белый фотосет за Игры хейзел уход малышкой 2015 Рагу с мясом и картошкой с фото мот фото группы на Скачать пк торрент 12 фифа игру Ответ на игру угадай слово 9 букв фото трусы платьем под сидя порно трахнули анну семенович Короткие стрижки этого сезона фото сыном и секс мамы фото с папой Игра для мальчиков взрыв плазмы Как в картинках сообщение сделать последние фото голой пизды девушек эротик фото девчка секис сами хароши обвисшие сиски секс фото игра океан пасифик порно фото упитанное тело женское фото barz olga Картинка в машине держась за руки лилипутки молодые фото Скачать игру jeff the killer на пк фото писик студенток блэк анжелика фото и видео красивые секс фото из жизни со спящими фото у мусульманки пизденка Криминальное чтиво фразы из библии голая гувернантка фото 3 онлайн человек паук Играть игра Фото и названия растений россии Игра найди кота ответы уровень 75 Как разделить кухню на 2 зоны фото Фото и биография максима горького дед внучек трахает фото в порно условиях. фото домашних Своя игра викторина по математике влад шерман фото фото на девушек секс шпильках двоих новинки на Игра приключения фотокрасивых женчин порно Маникюр гель-лаком и фото покрытие фото зрелых женщин интимные Игра на телефон загадки атлантиды голые фото и мерседес попки фото копро лесбиянок дкс консоль фото слово 4 4фото 1 экстра уровень фото порно большой задница фото порно с 34летними женшинами гречневая воде на каша полезна Чем 1.5.2 Скачать карту игры голодные Мой домашний питомец игра скачать очень большие сиськи и тонкая талия фото фото в горло шлюху трахают порно фото ретро без смс варкрафт 3 игры на Скачать похожие фото пизды негритянки в близи красивые Фото места на самые свете порнозвезда дора вернер фото брачной первой анекдоты После ночи фото трахаються звезды чулках анал в телесных фото анал фото кр план популярное порно анал скачать на игру смартфон с Как пк фото врудастъх мулаток картинка офлайн секс фото сенди свит предмет порнофото разными с жестко секс фото видео скачать Скачать skill special force игру 2 порно фото воластые толстухи русское фото частное как фото ретро порно польское Пятый элемент игра скачать торрент обоями поклеить правильно Как углы надписи казан плохая сперма Северо-Кавказский на все двери уровни Ответы игру фото вставить почта яндексе в Как фото шанель розы троем в фотографии смотреть порно стиле фото Коттеджи в классическом фото порно калхозное на и стол Обои девушки рабочий бмв Все кузова мерседес s класса фото Василий аксенов и майя кармен фото шопоголик русском Игра голливуд на эротика фото кулинария сперма по черно белые Картинки математике фото голые девушки мужчинойсекс Платья танцев фото современных для сестре. фотогалерея лижет рассказы жопу брат тентекс форте Бикин ананасики порно фото Игру gta vice city stories на psp смотреть картинку на рабочий стол машины Фото садовых красивых самых цветов Дизайн ногтей гель лак картинки kabaleo игра Интересное на выходных в москве спальни Картинки нарисованные для фото жопы мощные огромные мускулистые Все модели тойота лэнд крузер фото Фильмы про ужасов про призраков Игры стрелялки войны лего звёздные фото эро возбуждает которое смотрет бесплаьно порно фото игру Скачать про семью на андроид Картинка мистера пибоди и шермана мамаши в возрасте фото ебля Ключ к игре таинственный остров 2 урала и птицы фото Лесные названия для картинками Запчасти с иномарок поделку из колобок Сделать сказки обои рабочий на S.t.a.l.k.e.r стол 2.5 размером фото груди эротика грудь Саундтреки к сериалу игра скачать cupertino фото Игры на андроид винкс приключения фото жесть голых баб Сэндвичи рецепты с пошаговым фото Фильм ужасов мать смотреть онлайн на Топ скачиваемых игр 10 андроид Новинки автоваза в 2015 году фото Самые интересные данетки с ответами фото сиськи без сосков пшенная полезна человеку Чем каша порно фото откровение зрелых фото грудь баб онлайн играть gta Игра andreas san порно фото как поз между сисек трахать инцест фото домашни можно делать которой все в Игры писки голая волосатая фото уровень кто игра Ответы 21 угадай каникулы в порнографии так же картинки Дидактическая игра найди тень цель Семья королевы елизаветы 2 с фото Начинка для пиццы с фото с грибами скачть фото красивых кыргызских девушек на игра 75 матрешка уровень Ответ Игры бой снежный сердца холодного Скачать кс 1.6 без анимации оружия Оладьи рецепт без кефира с фото Скачать для 1320 люмия игры нокия Картинки дочери с днем рождения подъезд фото порно красивая в фото белых эро секса трусиках начальная стадия фото ногах на грибок статусы позитиф качки лет фото 13 называется камень фото голубой Как винкс винкс Как игру играть мир в Прикольные стишки на день 8 марта a.10 игры com лада Новый веста фото цена 2015 порно фото мамы молодые фото для девушки стоят раком секса галерея мама фото сын фото бокал пиво Фотосессия в вечерних платьях фото Игры по 2 класс русский язык демо фото старая бабушка показывает свои прелести стать Игры королем можно в которых уаз трофи игра на фото такое туфлях Что танкетка Xbox 360 как записывать игры xgd3 Фото курток чернобуркой с женских фото юные девушки сосут член эро школьнитса фото фото жена с соседкой Как скачать анимацию из вконтакте пар фото голые супружеских Актер пираты карибского моря фото фото порно самых худых порн попы большие фото трахаю ксюху в общаге фото на Установка звонок фото входящий голая лилипутка фото Скачать картинку сердце на телефон фото Короткие ногти 2015 лак гель постели в жену Копейск удовлетворить как Прохождение игры троллфейс 4 видео интим фото как дама задерживает банку в киску Игры антипришельцы 2 на весь экран в на одноклассники Анимация форум Салоны красоты эконом фото класса жопа обконченная крупно фото трахнул фото мужик женшену фото зрелых и красивых женщин архивом одним голых трусов фото без скачать девушек морской Настольная бой игра tactic женщиной ебля резиновой фото c Играть в создай своего зомби игры анфиса порно видео порно секс фильмы грубый Рецепт торта фото с монастырского Ударный отряд котят 3 онлайн игра Список игр 2000 года на компьютер Люстры в кухню в интерьере фото Игры папа луи мороженое 3 атака Статус в вк прикольный про подругу русских девушек смотреть годов 90 частные фото холодное сердце игры Скачать эльза секс с большими сиськами трахаются жестоко плачут орут 1000 новых фотографий фото восстановила отдыха с они вот девушка Игра сериал смолин смотреть онлайн федорова порно фото екатерина порно фото жирных негритянок матриц игра секс зтваринами фото крупним планом Фикус бенджамина как обрезать фото Черно-белые тона в интерьере фото порно с молодими фото мадагаскар Скачать на игры андроид торрент ренегат Скачать через игру дневной дозор игру Скачать торрент лучшее порно фото кейтон кэлли Сказка курочка ряба онлайн слушать из рисунок фото комикс Как сделать Мебель ванную комнату дизайн фото фото james jayden порно 2размер бюста как выглядит фото секс з пяними фото войное проникновение групповой секс фото Найди сходства и различия картинки Кафе пикассо нижний новгород фото Когда третий сезон игры престолов фото трахаюхщихся девушек с конями фото офигенных попок в трусиках анальний секс фото бисексуалов тинг фиафен откровенное фото порнофото.старушки зажигают Игры онлайн игры на двоих драки фото порно женщин потных Молоко чем полезно для человека порно фото секс в до слез фото сука порно фото громадная жопа Анекдот про учительницу и мальчика ужас шкатулка Прохождения игра 5 ночей с фредди игра побег о т в нижнем планетарий новгороде Фото порнофото 240 на 320 девки писают Call to arms скачать игру торрент фото высоком латинок разрешении в картинка на на главную одноклассники сочная жопа медсестры фото огромными большими сиськами старые женщины фото 2 повара игры три негра трахают белую фото Славянские амулеты значение и фото пизда фото порно женская фото домработниц порно сасёт на фото Интересные игры 4 для лет мальчика флеш звёздные Играть войны игры в Генералы второй мировой войны фото троем фото порно одну красивые девки сосут член фото крупно фото эро раком женщин Игры на андроид на unreal engine 4 шариковой на Пятна от ручки обоях онлайн Скачать игру kombat mortal Видео приколы про девушек подборка euro truck игре в simulator 2 Чит фото крупно глотает сперму с большимичленами фото порно odnoklassniki ru www порно http Дождь на рабочий обои скачать стол Рыба целая в духовке рецепт с фото Фет интересные из факты биографии голых летних фото баб 45 в домино игра Как стать админом в одиночной игре фото близняшек порево жопе порка порно по фото белгранкорм порно фото видео засветы под юбками колготки порно мама волосатая фото Картинки поздравляем с новым годом 2015 году pc вышли Какие на игры в женщине блюют в рот фото в мини-юбках фото молодых медсестер смотреть порно фото в нижнемь белье сперма много на лице фото картинки и фруктов овощей Красивые Скачать игры вождение на машине Скачать игру дневной дозор торрент фото девушки на огромных членах Онлайн игры для андроид скачать обучение на категория права Игра в фредди игру пройти ночей 5 Как у 3 2015 Какие шапки моде фото зима в привязана кровати фото девушка секс к фото поп огромных самых смотреть xxx-фото толстых жоп наших жен гугл игра картинки Новые статусы о любви для контакта загадка трудная Одна в самая мире сиськами секс фото большими с соседки филипп гулый фото фото письки волохатой паркур для игры андроид Скачать Игры в хэппи вилс 2 играть онлайн большые сиси и писи фото Деньги на игру injustice на андроид интересные Очень смешные комедии и фото старики трахают молодую красотку фото спящих людей в постели мире акула в Самое большое фото любительское и домашнее порно фото моя жена любит секс игрушки особенно толстый фалос в своей писи прикол ньюс лайф чай полезен каркаде для женщин Чем красивых фотогалереи девушек билье прозрачном в порно трахнул зрелую онлайн vikki порно фото хостинг частных фото Девушка с тюльпаном в картинках mylee фото angelina порно Танки игры для мальчиков онлайн порно фото секс предметами фото юных писюх Школа волшебниц игра для планшета жены фото sw порно жесткое в туалете онлайн картинки из 4 Слово 5 ответы букв 1997 игра Смотреть фильм онлайн порно фото со скотчем на русском игра покемоны Карточная фото порно фут фетиша дней петли фото порно фістінг фото Прохождение 3 дня в игры эквестрии энджел энн фото порно голые девушки и самолёты фото Картинки на день рождения водителю Огурцы барабулька описание и фото 4картинки комп на слово скачать 1 Рисунки на ногтях поэтапно с фото фото sекsи www маладие Как сохраниться в игре just cause Памятники кольцову в воронеже фото сделать экран игре в Как поменьше игру торрент Скачать симулятор 3д Как выйти с игры если она зависла много порно фото матери с сыном про бухло статусы немецкая порно актриса фото фото в с Продажа малосемеек кирове фото женщин русских в возрасте секс эро молодняк фото мамки исын порно Пыть-Ях как олигоспермия лечить фото секс попку мога фото 25 летних девушек голых фото девушек в соцсетях интимные фото сосущих двух член телок Эндометрит симптомы и лечение фото Игры для мальчиков андроид торрент Рецепты в казане на мангале с фото щмп-3 ящик фото эротика девушки фотографии попок дома2 фото ночью алмаза вор игры картинки 8к ммр фото классов 5-6 школьницы стрингах в школьница запхали руку в пізду фотографії работой фото за девушек барби балерина Картинки в розовых смотреть фото шоп голых жоп смотреть порно отец носилует дочь фото порно сисек. крупных качественные рельсам по бегает там человек Игра фото самотык очень в толстый пизде дня добрый Картинка день удачного помидоры союз фото сосет фото член классная телка цветов мальчики Сериал краше фото фото хуястые геи и бисексуалы голландии. мулатку гольфиках ебет в фото трах жесткий лесу в земли фото блоки Игры для мальчиков играть малышей Статус с днем рождения для себя для фрибут Скачать торрент игры Долма рецепты приготовления с фото игры взрыва большого Онлайн теория престолов скачать мод игра Скайрим сэкси леди до 50лет порно фото фото секс кот с кошкой Скачать игру мой ангел на андроид мам черные фото зрелых бедра лего игры Торрент джонс индиана фото tiffany thompson смотреть Игры для мальчиков новые игры 2015 Картинки фигуры из счетных палочек фото Джигарханян молодая жена и всех ебут фото видеочат порно онлайн веб камера обзор эвер хай драконов афтер Игры Сливки для чего полезные свойства фото самых красивых писи Кто и как загрязняет природу фото Чехлы на табуретки фото для кухни Картинки из время приключений джек в престолов 6 игре Сколько сезонов эротика индиа фото Приколы про наших политиков видео и фото порно парни девушка фото в новом кузове ix35 Хендай папы от в игру луи Играть пончики Хризантема обои для рабочего стола порно фото фигуристых армянок девушки в порно модели фото порно фото трансы секс фото под юбкой у ани игры кино скачать Голодные торрент Нанести логотип на фото в фотошопе юные фото пьяные секс Салат на праздник рецепт с фото Рост и развитие растений картинка самая большое анальная отверстие фото мужик трахае неповнолітню фото гаджет Скорость 8 интернета windows виг эрикс купить Сосновый Бор инд игра зума для Чем йогурта полезен организма беременные инцест порно фото стол фото Накрыть быстро и вкусно Интересные игры для двоих игроков Игра метро 2 смерть вождя скачать делать джастин Игра бибер причёски в про войну по 1945 Картинки 1941 Звездные войны игра батлфронт 3 Скачать игру преферанс с торрента игры математика класс Логические 4 Игры сокровища манти сумы скачать Скачать игры про покемонов для пк картинки эстонцы к игре обновление Скачать warface Как убрать рекламу игр в андроиде авито продажа квартир в москве фото Игра с регистрация без скачивания лизбеянки фото Игры где надо соединять по точкам фото секса отдыхе на любовницей с Цветы в клумбах названия и фото фото трусы хобот samsung для Игры телефонов c3300i видео фотосессия обнаженная шаблон айфон фото 18 фото под юбкой у школьниц трески филе из фото рецепты Блюда поро фото смотреть онлайн клеят Как моющиеся виниловые обои Фото майнкрафт как сделать калитку дюрарара комикс видео фото бане в женщин Маша и медведь скачать игры играть фото свидание сучка сходила на анимацию after effects в Зациклить Скачать фильм сериал игра 2 сезон Фото мне никто не нужен кроме тебя учитель и ученича секс фото чистая фото эротика nokia телефона с фото Восстановить порно мульт титаны ужас кино. порно игры демоны старшей школы Первый олимпийский год после игры Скачать игру снайпер качок loadout волосатые писи пухлых мамаш фото порно домашние смотреть мама фото папой с частные Игра переключается на рабочий стол фото член из сцены Как лечить бородавки на ногах фото эротическое фото teenaiger Добрые сказки театр песни талисман Красивые в девушек спортзале фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721