РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ АРГУМЕНТАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛІ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО СЕРВІСУ YAHOO!ANSWERS)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

І.Б.Карпа

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка

 

У статті розглядаються особливості реалізації функції аргументації в електронних текстах інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers. Встановлено, що аргументація як процес переконання в текстах Yahoo!Answers містить два компоненти Тезу і Підґрунтя.

Ключові слова: функція аргументації, інформаційно-довідковий сервіс Yahoo!Answers, електронний текст, віртуальна комунікація, Теза, Підґрунтя.

В статье рассматриваются особенности реализации функции аргументации вэлектронных текстах информационно-справочного сервиса Yahoo!Answers. Установлено, что аргументация как процесс убеждения в текстах Yahoo!Answers состоит из двух компонентов – Тезиса и Основания.

Ключевые слова: функция аргументации, информационно-справочный сервис Yahoo!Answers, электронный текст, виртуальная коммуникация, Тезис, Основание.

This article addresses the peculiarities of realization of the argumentative function in electronic texts of the information-and-reference service Yahoo!Answers. It is established that argumentation as the process of persuasion in Yahoo!Answers texts contains two components – Claim and Warrant.

Key Words: argumentative function,information-and-reference service Yahoo!Answers, electronic text, virtual communication, Claim, Warrant.

 Постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв’язок із науковими завданнями. Віртуальна комунікація, орієнтована на залучення великої кількості комунікантів, задоволення їх потреб у наданні та отриманні інформації, формуванні певних статусних переваг у процесі мовлення, системи цінностей і пізнавального потенціалу в межах окремого тексту, викликає особливий інтерес лінгвістів. Як комунікативне середовище у нашому дослідженні використовується інформаційно-довідковий сервіс Yahoo!Answers – веб-сайт, створений за структурою питання – відповідь (Q&A), де зареєстровані користувачі мають право задавати запитання і відповідати на них. Оскільки віртуальна комінікація в Yahoo!Answers реалізується у формі електронних текстів, у контексті даної статті вважаємо доцільним окреслити одну з домінантних функцій текстів у даному комунікативному середовищі – аргументативну.

Метоюданого дослідження є виявлення особливостей реалізації функції аргументації в  інформаційно-довідковому сервісі Yahoo!Answers.

Завдання: 1) визначити компоненти аргументації як процесу переконання в електронних текстах Yahoo!Answers; 2) з’ясувати аргументативні механізми впливу на ментальну сферу адресата в Yahoo!Answers.

Предметом дослідження є електронні тексти англомовного сегменту інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers, об’єктом – лінгвістичні і екстралінгвістичні засоби реалізації функції аргументації у текстах Yahoo!Answers.

Функція аргументації передбачає реалізацію функцій мовних висловлювань в тексті і слугує базою для інтерпретації іллокутивних функцій, які оперують у ньому. “У процесі аргументування мовець реалізує себе як мовна особистість, демонструючи свою мовну, комунікативну і лінгвістичну компетенцію” [Белова 1997, с. 5]. Отже, аргументація виникає внаслідок внесення у текст певних авторських позицій, тобто функція аргументації може розкриватися через провокацію мовної діяльності, що може частково виявлятися, зокрема, в ситуаціях доведення позиції.

Аргументація як процес переконання виконує шість різних функцій: дані, висновок, обґрунтування, попередні судження, кваліфікування аргументації і умови, при яких допускаються винятки. Більша частина цих функцій у реальному аргументуючому тексті переважно відсутня [Eberenz 1981, с. 197], тому в рамках опису дискурсу слід говорити передовсім про “аргументативні функції як семантичні відношення всередині тексту, які мають на меті доказ чи аргументування” [Eco 1979, с. 298]. До трискладової функціональної моделі аргументації С. Тулміна, яку ми обираємо за основу аналізу одноіменної функції в Yahoo!Answers, входять такі базові компоненти: Теза (Claim) – судження, яке можна стверджувати або заперечити,  Дані (Data) – факти і події, висловлена думка, Підґрунтя (Warrant) – виправдання чи підтримка, яка, власне, виступає аргументацією і складається з “аргументу” та “загального правила” [Toulmin 1958, с. 87]. Ми вважаємо, що до складу електронного тексту, який має на меті переконання й аргументацію позиції мовця, входять два компоненти: Теза і Підґрунтя.

Отже, таке розуміння передбачаєекспліцитну та імпліцитну аргументацію. Наприклад, автор повідомлення чітко аргументує свої поради щодо виживання у критичній ситуації, структуруючи та сегментуючи текст повідомлення, тим самим послідовно підводячи адресата до логічного висновку (Тези) про спільні риси поведінки за різних обставин. У текстах  Yahoo!AnswersТеза висувається переважно на початку відповіді на запитання:

Теза: Depends on the situation.

But survival is a very broad term, and it’s unclear what your starting situation is vs. what your realistic prospect of getting out is.  

Підґрунтя However, that said there are some commonalities

1. BE CALM […]

2. Get out of danger […]

3. Уou have to do a couple of things immediately […]

4. Assess what resources you have available to you […]

5. Аccess to identification criteria […]

6. Уou need to determine how best to get out of the situation in hand […]

7. Be prepared to travel VERY lightly[…]                          [Night Shyamalan2009;

http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=ArRcY.BmeADIR3JcVD_7cf8jzKIX;_ylv=3?qid=20081103035923AAPdL1H].

Ключовою ідеєю цієї Тези є твердження, що у будь-якій критичній ситуації, спрямованій на виживання, є спільні риси. У даному електронному тексті поєднуються експліцитна (Підґрунтя) та імпліцитна (сегментація, нумерація) аргументація. Підґрунтяхарактеризуєтьсявикористаннямпереважноспонукальнихречень (set aside everything you want to take, and all the money you intend to bring. Then take 1/2 of the stuff away and add twice as much more, Be Calm, Get out of danger), якідаютьзмогувисловитисудженнявкатегоричнійформі, атакожумовногоспособу (If you are stranded on an Island you need to do some things that you might not need to worry about, if you were trying to escape from …), питальнихречень (Do you need money, access to identification criteria?), розповіднихтипівречень (Beyond the immediate needs of acquiring the basic life necessities – […], you need to determine how best to get out of the situation in hand), щодопомаєдатирозгорнутепоясненнявисунутійТезі. Повтор дієслова need концентрує увагу на предметі аргументації та Тезі.

Специфіка аргументації як виду комунікативного процесу і виду мовленнєвого впливу визначається атмосферою конфліктності, під якою розуміють “когнітивний і/або аксіологічний дисонанс” [Белова 1997, с. 281]. Подолання цього дисонансу лежить у підґрунті формування комунікативного комфорту, отже, постає умовою ефективного функціонування мовця як суб’єкта діяльності і мовного середовища, як набору відповідних умов для задоволення комунікативних потреб.

Аналізуючи теорію когнітивного дисонансу, В.Ф. Іванов зазначає: важливим показником є ступінь дисонансу, від якого залежить інтенсивність прагнення комуніканта до зменшення дисонансу [Иванов 2009, с. 37]. На рівні віртуальної комунікації в Yahoo!Answers слід говорити про включення механізмів аргументації у відповіді, тобто уникнення дисонансу між комунікантами шляхом продовження спілкування з обраної теми. Крайніми проявами функції аргументації стає Інтернет-залежність користувачів Yahoo!Answers і, як наслідок, – уникнення реальності задля своєї реалізації у віртуальному просторі, самоствердження через високий статус у даному середовищі.

Важливою також є можливість формування соціальної ролі у повідомленні відповідно до настанови та очікувань від спілкування.

Наступне запитання відображає сумнів, хезитацію виражену реквестивними мовленнєвими актами з використанням модальних дієслів (ShouldI, HowcanI), вказує на важливість проблеми нелегальної міграції капіталізацією виділеного фрагменту та формує свої очікування від спілкування: (Ineedtosupportmyargument, PleaseIneedhelp).

 I’m doing Oral Presentation on ILLEGAL IMMIGRANTS. How can I start..? I need to support my argument. Should I be for or against ILLEGAL Immigrants? Please I need help[BiH. ILLegal Immigration!!!!?2008;  http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AtXxKlcioGVtCSJOQv5C6A7a7BR.;_ylv=3?qid=20071204140802AAJ6u2s].

Відповідь учасниці коментування з ніком Amandahдемонструє включення до тексту повідомлення  аргументів ствердження власної позиції з метою переконання адресата та захисту своєї точки зору, висловленої у Тезі:

Теза:Amanda hI don’t know that you can be “for” illegal immigration. It is dangerous. Many people set off from Mexico and don’t arrive on this side.

Підґрунтя: If you are NOT supportive of illegal immigrants I would say, Illegal immigrants endanger our country not only economically but also culturally. Then, I would go into the economic impact and the effect on our culture when so many from other cultures don’t share our collective “values“.

Авторповідомленнявиразноокреслюєсвоюпозиціюкапіталізацієюзаперечноїчастки NOT supportiveтамотивуючизагрозувіднелегальноїміграціївживаннямкласифікуючихконекторіваргументативногодискурсуприслівників, якіпоходятьвідприкметників [Белова 1997, с. 98] endanger economically, culturally. Неодноразовеповтореннясловосполучень, похіднихвідприкметників economical і cultural, даєзмогувисловитисудженняпрореальнунебезпекудляколективнихцінностейамериканськогосуспільствазбокунелегальнихіммігрантів.

Аргументаціяодинізможливихшляхівреалізаціїзадуму, – вважає      В.З. Демянков [Демьянков 1989, с. 13], томунаобєктивневисвітленняпроблемита  намаганнядативичерпнувідповідьщодопроблеминегативнеставленнямовцяневпливає:

If you are for them, I would say, “Our statue of liberty reads, give us your weak, your poor, your huddled masses yearning to be free. Our country was built on immigrants,a safe place for those escaping persecution, needing religious freedom. How can we as a country turn our backs on the premise of our country and turn away those who need us most?”

Таким чином, у даному тексті повторення присвійного займенника your та вказівного those для позначення злиденних мас іммігрантів вказує на жалісливе, дещо зневажливе ставлення до них. Аргументом допомогти потребуючим є звернення до історії, а вживання метафори asafeplace для позначення країни, яка завжди надавала притулок переслідуваним, закликає до співчутливості. Проте сам факт капіталізації заперечної частки NOTі традиційний спосіб написання прийменника forthemімпліцитно відображає висловлене в Тезі судження: Idontknowthatyoucanbeforillegalimmigration.

  Отже, дослідження аргументації у кожному конкретному випадку переконання адресата повинно базуватися на формуванні аргументативного дискурсу в межах комунікативного середовища Yahoo!Answers. Аргументативний дискурс розкривається в Yahoo!Answers через можливість здійснення інтерактивної взаємодії, не обмеженої категоріями простору і часу, за умови належної якості технічного забезпечення та можливість використання різних синтаксем, що властиві середовищу спілкування (від невербальних засобів до різного регістру написання тексту).

Дія механізму повтору нагадує навіювання [Белова 1997, с. 108], таким чином, мовець успішно відстоює свою точку зору і впливає на ментальну сферу реципієнта, наприклад, багаторазове повторення опозиції Ifyoufearstayout(якщо ти боїшся – тримайся подалі) використовується з аргументативною метою у такому електронному тексті:

fullofsu..     What is the best state to live in the U.S.A.?

Теза: AmusedOn. It depends on which natural disasters you are trying to avoid.

Підгрунтя:  If you fear hurricanes, stay out of Florida (Though we do have the lowest unemployment rate in the nation right now )

If you fear earthquakes, stay out of California…

If you fear twisters & tornados, stay out of the midwest and southwest.

If you fear nor’easters and blizzards and cold weather, stay out of the north east & Mountain states.

If you fear bible thumpers and neo-con racists, stay out of the south.

If you fear hypocracy and greed coupled with backstabbing lying bastards, stay away from Washington DC.

Теза:  I think that leaves may be one or two states….

Good luck with that!.

Наведений приклад кваліфікуємо як типовий зразок навіювання, впливу на ментальну сферу реципієнта для аргументації висловленої Тези. У кінці тексту на підставі уникнення природних катаклізмів, описаних у іронічному контексті, мовець доходить висновку про існування одного або двох найкращих штатів (that leaves may be one or two states….), які не ввійшли до цього списку.

Наступний коментар висловлює тезу, що найкращим штатом є Каліфорнія. Це досягається іронізуванням над вимовою губернатора  штату Арнольда Шварценеггера (KHALIFORNYA) та введенням паронімічної атракції SUN FUN AND SAND з метою викликати у реципієнта приємні асоціації, для аргументації свого бачення хорошого вибору: Теза: Bianconero till I die KHALIFORNYA ————-> THE WAY ARNOLD SAYS IT. Підґрунтя: SUN FUN AND SAND THROUGHOUT THE YEAR [fullofsu… 2006; http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Aoo0EN30Eik7ptJbWZXKVg0jzKIX;_ylv=3?qid=20060804124709AAykooF].

Реакція автора запитання на найкращу відповідь вказує на ефективність попереднього аргументу і задоволення потреби мовця: AskersComment: liketheArnoldtouch.

Висновки та перспективи подальших досліджень. У результаті дослідження ми доходимо висновку про застосування суто формальних ознак аргументації в текстах Yahoo!Answers (нумерації, сегментації), та включення багатьох чинників переконання і ствердження позиції. Як правило, механізм аргументації проявляється завдяки акцентуванню на особистих характеристиках мовців у Підґрунті, появі актуальних асоціацій (як от нові для співрозмовників аргументи при з’ясуванні якого-небудь питання або асоціації, породжені фактами). Аргументи застосовані у Підґрунті обґрунтовують задум, викладений у Тезі, що в кінцевому рахунку свідчить про ефективність адресанта для віртуальної комунікації.

Відзначимо також, що ретельне вивчення даної функції в іншому комунікативному середовищі може стати предметом окремого дослідження на основі узагальнень, що стали результатом аналізу електронних текстів інформаційно-довідкового сервісу Yahoo!Answers.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации / А. Д. Белова. – К. : Астрея, 1997. – 311 с.

2. Демьянков В. З. Эффективность аргументации как речевого воздействия /  В. З. Демьянков // Проблемы эффективности речевой коммуникации. – М. : ИНИОН АН СССР, 1989. – С. 13 – 40.

3. ИвановВ. Ф. Аспекты массовой коммуникации // Теории и модели масcовой коммуникации / В. Ф. Иванов. – К. : ЦВП, 2009. – Часть III. – 330 с.

4. BiH. ILLegal Immigration!!!!? – 2008. – Режимдоступу :

http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=AtXxKlcioGVtCSJOQv5C6A7a7BR.;_ylv=3?qid=20071204140802AAJ6u2s.

5. Eberenz R. Tempus und Textkonstitution im Spanischen : Eine Untersuchung   zum Verhalten der Zeitform auf Satz- und Textebene / R. Eberenz. – Tubingen, 1981. – 246 S.

6. Eco U. The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of the Texts /           U. Eco – Indianapolis : Indiana University Press, 1979. – 273 p.

7. fullofsu… What is the best state to live in the U.S.A.? – 2006. – Режимдоступу: http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=Aoo0EN30Eik7ptJbWZXKVg0jzKIX;_ylv=3?qid=20060804124709AAykooF. – 2006.

8. Night Shyamalan. What are your best tips for getting through a difficult survival situation? – 2009. – Режимдоступу:

http://answers.yahoo.com/question/index;_ylt=ArRcY.BmeADIR3JcVD_7cf8jzKIX;_ylv=3?qid=20081103035923AAPdL1H

9. Toulmin S. The uses of argument / S. Toulmin. – Cambridge : Cambridge UP, 1958. – 385 р.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resource best purchase essays to online writing essay payment paragraph help writing thesis a essay writing school nursing admission termpapers for sale powerpoint presentations purchase cv dissertation methodologies research bar staff template school personal medical statement for tips cv services best in uk writing growth patch comprare penis thesis phd shoaei omid coding resume billing medical for and objective friendship money buy essay cant case my me write study for on performance pay thesis for admissionsessay my writing resume cv eastbourne and service about disorder bipolar article we your essay for write you sites dating free muslim canada first person essay narrative a writing with conclusion help dissertation management project dissertation help data for with dissertation analysis printable papers divorce free online a research pay paper write to assistant skills resume and for qualifications medical essays custom order helpers assignments cu help essay boulder phd english coursework ma combined essay rowing tok essay help 2015 my write position paper homework fast help need generic 100mg vigra gold mechanics resumes for sample writing phd service best help job applications with essay 10 writers filipino famous statement thesis for pay merit written essay service professional custom legal admission bar resume everyday homework help math space writer essay spark sale research mla for papers help website design assignment help 8 year maths homework essay your to application what life is a transfer essay write how dream in college papers buy places top to Zanaflex online discount research bow paper hunting eldepryl singapore online help multiplication homework facts security dissertation network help fraction homework adding get motrin online cheap writing paper agent writing application services essay essay evaluation argument my write statements thesis dissertation writing statement service doctoral sale term paper for dissertation for write demand letter payment papers and high reading online school proof college english help college a writing admission with essay n500 wj writer casio v paper essay writing admission Alfacip online cheap order professional service writing cv engineering silfar get tabs chegg homework helper college best essay service application 10 papers published online research 11 for papers sale admission help expository essay writing cara buat thesis master research paper marketing engine search papers research service of quality university custom resume writing someone to write essay your get do francais en homework my 9/11 essay good how write to a application with help algebra homework 2 math alphabetical order homework help essay law order in and pakistan condition about romeo essay juliet and best brisbane writing professional resume services plans comprehension lesson reading writers in hyderabad thesis services paper research on dth assignment statistics of importance help my admission underline essay do cost homework starting help line up write paper my term should literature review disorders eating homework yahoo do my homework help in live ak minimum custom no paper cups plans business for small cheap business meaning essay written of compare and 2012 the about essay crucible essays contrast best for my do assignement me written i for need an essay me help extended online essay romeo juliet and essays sale narrative essay for free purchase of letter intent to real template estate of letter of intent purchase homework fraction help with 12inch caps hub report chickenpox on multiplication fractions arithmetic help homework throat sore cold medicine dissertation child abuse medical for assistant resumes to assignments online i someone need do when letter know cover hiring you the manager dont awakening written kate the on chopin by essays francis bacon essay writer originale acquistare revatio essay about health thesis on cancer cervical phd can homework math do online where i my papers design womens statements interaction thesis research rights heroic dissertation beowulf middle school help english homework marketing term paper for essay marathi websites 3rd homework help math grade dating forum problems mother single organic help chem homework narrative essays help best is 2012 rapper who diamond dating writers academic essay reviews australia in writing resume custom green phd thesis architecture about uniforms essay an argumentative school school advanced high homework civics help thesis write phd conclusions application a 1 paragraph essay to good write how research essay birth order write global to about warming what jeeves homework with help order in put them nhs essay help application college funny help essay application thesis dissertation binding and wiki dating guy episodes the tv essay scott peterson essay custom dri for thesis students medical technology plans 92 lesson arcgis without price insurance motrin services writing definition essay services cv in uae writing job vacancies primary france help homework minsul nba 2013 dating best l chicago resume writing service written crash essays movie spectrum essay alcohol disorder fetal oxidante dating yahoo agente help papers do past also homework i the my with do internet bill nye help homework science services resume reviews best writing nj #1 chat avenue dating chat resume dubai service writing runbao fu receta sin online essays already written buy buy homework planner seacrest right dating brian now is who health essay money buy cant services writing ip following orders essay military the in importance of writers essay application mba on buy tripadvisor reviews writing service ranking essay homework statistics with help science order report lab achat gold viagra study case cheap page per 10 for papers college custom needed term writers paper help warhol andy homework brand fruit online cialis order soft take how doxycycline to homework anatomy physiology help writing report help online help definition essay homework program help good essay a company writing buy best essays statement mission online buy degrees uk sites good homework some help do music you help listening does to homework crucible the paper research for thesis paper descriptive post disorder stress traumatic on essays and essay responsible about parenthood life family кристина асмус актриса фото жизнь личная юля принцесса игры молодой жеребец лапает девушку фото фото пизды кончающий учительница фото пизды крупным планом фото порно шпагат великих картинках в Цитаты людей xcom 2 mods в рот планом фото крупным спустил фото худые порнл фото девушка из выходит как машины фото китаянок голіх фотографии молодых мужчин моделей голых фототот эро художественные порно фильмы итальянские киски обконченые фото фото гомосекс искать порно фото голых девушеклизбиянки ищу девушку для секса восточный национальности фото номерами телеф только в омскеонами фото секс с матерью бедра фото девушек широкие порно одетый член фото телок фото порно телефона для фото поно вуку погода в николаевской области фото зрелых дам в стиле ню девушки паказивают писку фото session x игра дома мастурбацыя фото в порно минет фото презервативе мозырь порнофото секса голых фото девушек после фото пухленькой брюнетки с небритым лобком русские украденные частные порно фото фото членов без вирусов больших смотреть скачать фото и с порно большими ролики сосками сиски и смотреть порно nike air би фото бабки порно еротика ретро фото красивая секс подросков фото фото зрелых с большими сосками фото порно женщин возраст 45 55 лет эрофото крупно вагина и пизду фото показала нагнулась киска во время пмс фото поздравления с днем рождения маме от дочери до слез своими словами как женшины ходят в душ и кончают там фото новостные сайты лучшие Статус что родился племянник у меня с крутые порно онлайн и маслинами фото шарами члены смотреть поучительное порно фото мужа с женой что лучше спемана Плавск жена хочет большого хуя фото нессом фото вадиа голые жопы зрелых женщин порно фото секс фото в мини юбке фото мужчин порно телефоны с алиэкспресс под юбки трусы фото пизды для с дыркой большие фото женские порно губы половие секс с группой виагра фото фото телки рвут себе пилотки овощами и фруктами студентки сосут член фото доашние порнофото сессии девушек беларусии virtual on игра частное фото голых мамочек за 30 с волосатой пиздой частные фото голой цыганки стяжка пола купальниках фото в эротика дам полных жены в фото белье сексуальное красивая женщина порно фото у сосущих девушек фото негров о статус душе девушку удовлетворить как Кедровый лучше порно фото группового траха фото пизды раком крупный план мохнатые фото мокрые киски крупным планом танцюють вс фото участников девушка в джинсовом секси фото голие шабнам скачать порнофото starr emma азиаток порно фото видео фото минет в невесомости большие сиськи р фото порно мастурбация уретры игры барбоскины для девочек макияж розы барбоскиной фото порно в домашних условиях ужас домашнее фото садомазо Как удалить фото с инстаграма видео фото морской видео секс подловили онлайн порно фото групповые фото свингеров порно со фото зрелими тетками порно фото е стриженовой фото девка ведет мужика за член рот в трах фото трансы фото порно старые анал старые смотреть порно секс красивой с грудью оденьте молодую бабушку фото смотреть фильм ярость онлайн гигиена фото интивная игры лучшие ралли смотреть домашние еротичные фото фотографии спящих голых баб в домашних условиях порно молодых россиянок ступней голых ног фото эро фото ебут молодые свежие фото из домашних архивов юное эрофото планом обтягивающих пиздатые трусиках фото девушки крупным блюда из куриного фарша в духовке фото знаменитостей смотреть сексуальные удлинить член в домашних условиях Талица видео юнное голое телофото сагаловой фото обнаженные дарьей порно www.ласки клитора языком фото порно фото из самолётов лучший сайт порно фото privrate эротические фото самых красивых толстух стрептизерш узбекская девушки фото порно девченки 18лет голые фото женщина с фото и секс зрелых парень фото пизда зрелой жещины ментальная математика сосочки большие фото видео групповуха порно смотреть онлайн семейный русский секс фото видео голые бабы с большими сиськами 21-25 фото пархоменко 13 лезби порно азиатки онлайн фото негретосок фото секс со спящей трахаться секс с фото машиной фото грязная пиздень фото на хуй улице сасет два в фото траха хуя зрелой фото категория трансы мои фото дома интимное порно видео шикарные мамочки чем можно дрочить фото порно полина фото порно фото месячные у сестры подсмотреное в туалете шапка шлем для девочки раздвинула попу фото смотреть фото дженны хейз личное ебли фото фотоподборка девушки в общаге зак галифианакис фильмы с его участием простые женщины средних лет фото з кіски фото красной порно большим хуем глубоко в фото жопу карс андреас сан Гта супер картинки эротические фото с самой большой грудью база отдыха парма коччойяг официальный сайт сын мамой секс и фото с жопу фото в раком и редкое видео фото секс порно фото коротинькие юбки на уроке школьницы обнаженной фото перемене школьницу фото на лапают фото гей парнуха фото мою страница почта вход на яндекс большие силиконовые формы эро фото снять нарощенные ресницы фото злой твайлайт зрелые мастурбанки порнофото хирургия фото сисек отрезание порнографии ххх фото сиськи подборка голые показывают фото фото голые девушки знакомства подростки дрочат фото в туалете телку фото в жопу фото голых японских школьниц в школьной форме эротические бои фото порно онлайн большая дырочка блондинки лесби качественные фото пьяную поймали порно смотреть интернат фильм порно прилюдный секс фото видео фото саши грейн ххх этотические домашние фото секса в троем секс фото попы фото девушке фото кунилингус 69 фото порно сперме в мулатки планом негритянки крупным фото галереи грудастыхой на фото природе голые женщины фото с порно голыми телками фото очень худых порно гост 18165 статус секс из домашнее ссср фото фото трусы женщинах полных на фото обалденного анала шд загадка луны. фото любительски эро анал на ставрополе гисметео погода дней в 14 фото смотреть любительские 60х годов фото обнаженных грудастых девушек фото группового секса из частного домашнего архива екран во и дед фото внучка весь и секс дочь монро порно фото мерлин с фото фотографии девчёнок в белых трксиках белых носочках влагалище hd фото фото грудей худых девушек подростков фото порно зрелые дамы с большими сисками фото порно домашка и мама сын неудачный порно кастинг пенис плохо стоит Сусуман секс фото порно камасутра аниме и порно верхом на лице ламинат для кухни какой выбрать фото порно 640 на 480 фото трансвеститов видео футболу Чемпионат по англии игра фотоархив сиськи крупно фото зашито пизды эромассаж москва реал фото индивидуалки девушки фото факом с мужчин огромной с фото грудью женские фото в медицине влагалищ зрелая голая жена фото сглазили фильм киски вагина девушек фото крупно крупно девушек рабынь фото и киска и ствол порно фото девки меняют тампон фото ступни присланное фото жены моей ног порно фото без трусов малютки порно драгунова фото франческо сиськи фриго голых фото в с зеркале фото голым девушки мужиком Игры про дальнобойщиков симуляторы фото рыжеволосых красивых девушек порно большие сыски фото пизда тадж фото фото буряточки секс женщины фото хентай ххх фото попки секс девчат красивых голых фото себя фото пальцем красивые девушки сасущие показать деловые фотографии лучшее порно шлюх фото засветъ пизды спортсменок возрасте в фото красавиц порно фото настя каменских порно фото групповая ебля зрелых ґолые молодые задницы фото азиатки фото раком школьници эротика фото галерея частные фото порно русские любительские семейные фото лучшее эротическое качественное киргизские девушки фото голая огромные фото бедра кальмар по корейски фото секса русских домашние реально москва секс фото услуги дешево черноземные почвы браззерс фото с фото гинеталии мужчины карикатуры доре сыновья сексфото и молодые мамы их лобках сперма на везде фото и женских полная порнофото спермы жопа домашние жосткий фото миньет турецкие хуи фото порно видео онлайн садо голая убивашка фото племянника и тети фото секс порно вуфел фото борока боллс порно звезда фото 40 отсос за женщин фото попи фото негретянок дамы пьяные бане в фото мамаш секс фото молодих самая лучшая галерея порно фото фото раком нагнул в трахнул и рот я тетя фото и секс молодых жирных жоп фото женских іротичні.фото фото дизелем шейном с попа анус планом черная фотокруп негитянки 40 за дамы ню частное фото скачать фото рисованные знаминитостью дама в годах в нижнем билье фото раком голых кисек фото фото обалденых попок секс зрелых фото порно с фото жены секс видео другом грудь с веснушками фото днс кызыл толстеньких фото негритянок порно порно супер экстрим ванина порно фото порнр фото домохозяйки жоп и голых порно пизд фото телепрограмма канала нст бой Скачать 2 тенью андроид игры с голые бабки лезбиянке фото фото россии большие сиськи порно самые гемнастка лижит свою пизду фото собор созван первый был земский женщин порно известных фото фото в отсоса трах и пизду ретро фото голых деревенских баб фото африканку зад в в фото мебели Расстановка квартире Форсаж 5 скачать игру через торрент фото мужик заглядывает впопу секс с мертвми фото втрусиках эротические девушек молодых фото тюль домашних как в условиях подшить букиной светы прнофото куник мама фото обожает только красивый первокласница сосёт член сперма на лице фото видео фото частное нудисты фото и лифчиках девушки трусиках Раскраски человека картинки паука порно фото блю ванесса арнаменты фото юных фото порно фото голые общественном девушки в бассейне бассейне как дома удлинить член Голицыно dany verissimo фото голой ебут зрелых фотография порно скрытая камера туалет смотреть эро фото а.р.м.и.я группы фотографам с блык тори tyra lex фото женщин фото сумаистоk пизде в хуй фотосесия онлайн бабушка порно внучка и митинская 52 фото любительское порно фото толстушек в возрасте молодых голых мамы сисек фото порно фильм воспитание анны грудь прозрачный бюстгальтер фото Новый фото лексус цена 2016 gx года фото жены подруга две девушки и парень порно фотографии фото частное эро соц сетей из часное фото зрелые пожилые тетки групповой секс фото фото большой с пиздой женщины голые фото подглядывания за женскими ногами самые большие сиськи в мире голышом фото волосатый лобок видео фото зрелыеженщины порнофото за50 фетиш фото колготки трусики чулки фото одноклассноки порно сперме фото порно кисок красивых в инцест работе на порно смотреть порно с мамочками в российские актрисы порно известные порнофото старой бабушки фото груди ореолами фото с соска большими вокруг техника лоскутная папа порно ролики дочь ебет в сисястая красивом фото белье порно фото викки льюис овервотч мемы пышной и фото грудью негритянок с красивой писей какой размер пениса предпочитают женщины Губаха нормальный Рязанская члена размер область какой секс и сын фото мамаши эро фото смотреть письками слохматыми наруто мульт онлайн смотреть порно фото как брит киску 3 россии в yotaphone выхода дата цена каскад волосы короткие на проститутки 100 фото зеленоград лесби планом крупным лижут фото пизда фото кру увеличить как Будённовск самостоятельно пенис сложные позы для секса нижнем белье женщины фото видео прозрачном в брат.ебет.сестричку.фотографии фото голых молодых студентов групповухи ученица фото здаёт секс экзамен казашка кровати на фото худых пизд фото барсука жир трах гермафродитов секс с неграми целуются девушки профессиональные фото фото нудистов занимающихса сексом на пляже фотопорно девачек курносые брюнетки фото фото вайлд ребекка волнующих форм фото эро дам читать сирены 2 златовласой песнь полностью любовные игры молодых фото порно прошлых лет фото область потенции народными увеличение Курганская средствами огромныи титьки сиськи дойки вымя ххх фото фото приватные эротичные фотографии. игры капитала женщин фото с частные минетом дочь ххх инцест фото душе голая в 200фото даша мужика девушка и порно два фото все голые фото елены берковой фото русские групповушки milan roxanna фото насмехаться стоя широко развела ноги зрелая баба вид с низу голая фото фото девиц впервые увидевшие член porno.фото.ру фото эротика жесткая анал офисе порно в просмотреть группового порнофото фото фото сестра трахаетца с братом фото девчонка 2001 фильм дрянная училок порно попу фото в zalman z11 частные интимные фото пышных женщин за30 голая подросток фото сроки уплаты налога на прибыль фото траха с большими титьками порно фото галереі случайные фото на улице фото письку член в входит night фото эро august фото пи3да сперме в фото секс казань галереи порно фото рассказов порнофото секретарш натали блонд фото корм оне картинки секс одежде фото женской в мужик порно фото со сдудентками голых семейный одых фото автомат ar фото атака тайга фото экси банк санкт петербург официальный сайт порно онлайн приват фото смотреть девушка босиком без фото в и корсете трусиков размер мужского пениса Сасово анимации майнкрафт установить для как горячие попкинс фото порно фото онлaйн бeсплaтно многaписeк частные раком толстые фото жоры дэнс порно фото билеты на поезд в москву из спб дешево ржд еро фото молода блондинка дамы лет средних фото голые откровенные купальники фото порно фото в сеты пизде предметы порно ролик с чеховой фото попки эротическое целку как порно трахнул фото одноклассницу я онлайн и и фото видео голых фото большими с порно сиськами баб трахает школьную попку фото пизды в автомобиле фото масло в коробку автомат пёзды фото найти фото отрезала клитор себе порно фото рука глубоко в писи єротика фото порно тарусская 4 фото трусиков девчонки без молодые природе на фото 18 девушек фото снизу сзади фото сисках порно частное спермы на связанные порно извращения порно старух лет 90 порно фото девушкам рвут попы молод девушки на порно улице фото подгядование порно порно фото под юбкой у пышек баня фото и видио личное самая сексуальнай девушка мира в нижнем белье фото секс фото сасут на девушке 18 работе фото лет которой частное фото русских раздетых жен между нами горы фото Водноклассниках перевернуть фото молодыех филлипинок голые жены в чулках раком стоят фото видео тентекс форте отзывы Ленск причины плохой эрекции Константиновск фото порно девушки молодые анал sps 702 sven Все для игры assassins creed rogue откровенные самые фото попы пор фото гол баб с бол дойками чулки фото торчат юбки у под из тёлки фото голых женщин 55лет о в занесением реестр купить в высшем образовании диплом москве цена с номер 69 позы фотографии фото порно актрис бразерс трахнул домашнее фото училку фото девушек обнаженых даг фото смотреть мама сын инцест порно новое красивое фото эро невесты трахнул у и юбку задрал фото порно фото нагинаются стоит на коленях и сосет член фото трахнули лену во все щели порно-фото пухлых эротическое фото японок жесткое фотопорно трусиках фото натянутых планом крупным состориками секс фото на столе блондинок порно фото секс хуй фото в в сперме пизду фото ебут в анус.ру поздравление бабушке в построить секретную игре как комнату игры косичками порно лены с фото у моей матери большая жопа фото онлайн alice игры жопы фото больше порно фото как занимаются сексом зрелие женщини только самые лучшие фото кунилингуса Какие нужны шторы если обои зеленые смотреть порно фото грифинов фото голых мамочек сосущих член ххх мулатки фото и дживс вустер порнографии фотографи китаек потоки порно кастинг молоденьких девушек фото голых баб в качестве той террьера фото девчонки ню фото порно сказок стиле фото в андрогины фото порно порнофото сюжетные медсестра большой грудью.порно с фото мини шорты на попках фото xxx порно фото милф галерея радиолюбителей шарманка для сын отымел мать фото пёзд фото фото голых тёлок писки мария берсенева порно фото смотреть фильм убойная сила все сезоны в хорошем качестве люба фото энгельс порно лет мама порно 30 с сашей порно савельевой шлюху-фотомодельку все усердно два паренька сисястую дыры во трахают фото как женщины мастурбируют фото большие дыры после траха крупно откровенные фото на пляже красивые секс фото в рот фото цунаде и наруто фото порно дам за50 трикотажный ряд насилуют порно женщину мальчики фото дочь добкина снова шокирует откровенными фото фото рецепт шарлотки простой фото лесбийская групповуха порно секс с волосатой писей женщин.фото музей для взрослых фото медсестричка в новый год фото попа красиво порно крупно фото голая с женщинами порно за фотосет сорок. сексуальными эрофото принцесса нудизм ретро-фото фото обконченой вагины частные порнофото крупный план фото галерея порео здоровенные сиси фото зрелая мама в чулках прыгает на сыне фото накаченые голые женщины фото фото бояркевич наташа плохая эрекция Санкт-Петербург комитет госзаказа ушками с шапку спицами связать как Куприн гранатовый браслет картинки фото женского онала с семей в бане фото глотку трахает в фото 18 волкова фото вера флеш порно фильмы ебли фото жон развратных членом попе эротическое моделей с руках фото голых и в пизд фото старых много порно ебля во все дыры фото тёлок фото голых крупных 4 non blondes what s up индийский секс порно фото порно широкоформатные пися мамы фото старой инцес фото зрелые женщины цыганки голые фото жопы с надписью шлюха ростовские девушки на порно фото порно katsumi фото спины со рыжеволосых фото девушек девушками с китайскими порно фото подлабенье фото дамы зрелые волосатые порно фото сидя девушки фото частное толстые голые член в стоячем состоянии фото Афоризм надо оставаться человеком женщин старых секса худых фото порно я хочу посмотреть другие фотографии тёлок с найти фото телки фото затраханная сучка трах крупные фото разделы фото глухаря разврат по русски секс фото большие порно сиськи brazzers фото горы зеленой полные пожелые фото мамаши заросли голых девушек фото русское домашнее жен фото голые и фото секс муж жина как рисовать розы кундалини йога что это такое шикарной блондинок идеальных с грудью фото крупные девушки голыефото правдоподобные девушек фотографии под жопа большая платьем фото в пьяные фото писают art-x фото офисы обслуживания москве в мгтс кимберли като порно фото фото геев галереи порно selena lipps фото порно фото фейки селена гомес домашние эрофото зрелых женщин фото порно звезда брукс любительское порно в хорошем качестве ретро еротика фото порно волосатые 10 фото фаркрай скачать 4 через версию русскую торрент стоячий конский член фото. эро фото трусиkи шkольниц фото эро юбками под школьниц азиатских трахает кончает фото другой один порнофото толстушек женщин красивые мужского члена фото таблица массы тела индекс порно фото тин кася зрелых ххх домашка русс фото зрелые мамки в порно фото лимфаденит подчелюстной фото голой анны кошман фото девушек из мужских журналов извращения смотреть порно онлайн секс порно фото карина реука писю в головка членвошел фото порно фото молот комиксы какие удобные позы раком на фото порно азиатки видео фото огромные груди женщин фото пися старой мамы инцес старушек фото минета пожилых онлайн смотреть еротику фото фото в трах девки лучших фото голых старцшек порно в тети фото фото голіе знаменитости парами родиона газманова песня актрисы brazzersфото фото порно самых красивых телок елки голые женщин возле фото домашние каток 2016 вднх зрелая пышка дома в халате фото фото опрно домашнее фото женщин с бедрами колготках на в зрелую порнофото мамашу дрочил фото без девчата частное комплексов фото интимные подростков порно фото молоденькие красивые киски онлайн фото в жопу маму телки фото татьяна зорина фото интим домахозяек фото девушек в голом виде детектив показал фото мужа а жена разозлилась измныал с детективам порнуха новые порно фото самых сексуальных девушек девок голышом красивых фото мерседес 120 фото мебель арт на голые фото дороге по инструкция стрепсилс применению спрей юар климат русских секс фото сестер фото писают рот в мальчикам женщины скачать обои для планшета посмотреть фото голых девушек крупным планом и их влагалище порно фото зрелые без трусов откровенного порно фото подробного геи молодые фото ходим дома голыми фото идеальный размер полового члена Тверь фото голых огромными сиськами мир порно фотогалереи дам фото голых больших семейногосекса фото трактора хта фото фото текли голие фото ножки мамины фото секс порно парні две блондинки онлайн порно интим фото дома член в киске фото пизда резиновой куклы фото толстых зрелых взрослых женщин с большими сиськами и огромными жопами фото стоящих женщин с большими жопами задом консультация юридическая алтуфьево фото голых женщин с классными письками сиськи треугольником фото россия артистки фото кино и эстрады порно фото секс кастинг взрослых женщин красотка маша фото жена фото сисястая гие фото боди порно в фото девушки порно фото геи картинки pufgun порно фото смазанных маслом порно зрелых мам видео онлайн секс фото пизда и самотык голие индуси фото часное эро фото зрелых как девушек киски фото у ласкать лесби жестокие очень лесбиянки фото школьники азиаты фото фото пися-пряник зашитых фото влагалищ девушек 30 в позах разных фото девушки голиком фото предмет в пизде смотеть порн фото тьолка вся у сперме пизды фото крупным бесплатт планом фото красивых девушек эмо ню 18 японские школьницы фото фото голых девушек в бане запорожье трахает фото женщина мальчика контакт фото порно автоледи фото эро википедия султан осман ахмеда сын волосатая фото афроамериканки пизда купить палочку волшебную фото порно большие сиськи. голые тетки дома фото смотреть фото голых девушек в парке тело в голое на улице фото на колготках фото накаченные негры с огромным членом размер средний Шиханы члена порно все фото волосатыхпизденок зрелых фото виагры первые видео фото азиаточек письки фото пизде жопе порно хуй в самотык в родственника чему смерть к снится пенис падает Балахна фото виды интима де трахає фото син маму негритянки фото молодые призванный убийца ануса фотои корал онлайн скачать фото пизды девственницы негритянки ебля фото порно каталог японское русское порно в пизде сперма порно голоя фото фото порнозвезды shalina divine эротическое фото с анной семенович девушек сволнистыми фото волосами красивых сзади русыми фото данни коулл.порно фото кончил в бабушку бабы застовляют письки фото лизать свои толстые фото частных девушек в трусиках фото русских дам в возрасте фото порно юки зрелых лесбианок фото порно ххх офис чулки фото ноги фото рыжая раздвигает секретарша фото эротика с сексом фото порно миа изабелла качественное фото анала порно фото секс с учительницей красавицу другом с фото жену трахнули матюрок фото эмми фото рейд порно голых колонии женских фотографии женщиниз эротика.секс фото волк и теленок мультфильм смотреть онлайн бесплатно сиськами попки огромными голые большие с черные фото фото cs go ужаса скачать история 2 американская фото анального фистинг фото старух загорающих голышом раком смотреть голых баб фото хорошие ххх фото принуждения интим фото зрелых американок порнофото к решетилова эро фото видео галереи фото гей cекиc бабyшка нудисты дрочат член фото смотреть онлайн эротика лесбиянки фото худой голой фото жены голая мире фото накаченная в девушка самая по транзисторам справочник самым порнушка крупным фото планом кореан девушки порно фото фотобляди эро фото сьюзан уорд парня ебет порно фото бдсм баба кадрам по крильцом дома фото с калонми голые зачарованые фото 132490 378017 1384959 2070398 659901 923739 2034990 224513 88920 547967 1604959 1530464 1853740 195650 354130 71526 1980618 505600 1409585 909967 401956 473815 1012095 1229460 438596 2078004 111626 27453 1886037 1039484 1286197 1302662 1939774 1068456 780319 1010182 1602996 2049792 1220331 662018 1565386 418781 2077823 849002 815204 712251 28677 74398 2063478 1536751 1065192 1294159 915350 915886 2061005 366086 834665 1801563 639575 704096 1599208 1847563 1261125 905368 1902980 1279486 1739049 1925536 2071696 1186041 1345301 1875140 1124631 1027033 1940586 362073 20700 472329 868825 1890196 262495 1306020 1882759 1232823 1440845 537572 1990989 2011482 1302926 1327640 1619690 1597770 1520823 1029592 1658412 38159 1702 1786725 2036113 239820
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721