ПУНКТУАЦІЙНА КРАПКА: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ УЖИВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. В. Станіслав
Волинський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк

У даній статті на прикладі найуживанішого пунктуаційного знака французької графіки крапки прослідковуються зміни, що відбуваються у сучасній пунктуаційній системі; аналізуються загальні тенденції розвитку французького синтаксису.
Ключові слова: пунктуаційна крапка, розчленовані синтаксичні конструкції, сепаратизація, семантичне розширення, мовна компресія.
В данной статье на примере самого распространенного пунктуационного знака французской графики точки прослеживаются изменения, что происходят в современном пунктуационной системе; анализируются общие тенденции развития французского синтаксиса.
Ключевые слова: пунктуационная точка, расчлененные синтаксические конструкции, сепаратизация, семантическое расширение, языковая компрессия.
The given article is focused on the most acute problem of such a punctuational sign as a point in French. The changes in modern punctuational system are figured out, the general trends of development of French syntax are analyzed as well.
Key words: punctuational point, parted syntax constructions, cutting, semantic extension, language compression.

Сучасний французький синтаксис, як певний історичний етап у своєму становленні, представляє собою, з одного боку, функціональну, досить стабільну та сталу систему, а з іншого боку, систему гнучку, яка здатна належним чином відображати рух думки, стилістичні відтінки мовлення, афективні властивості висловлення тощо. Оскільки на письмі оформлення синтаксичної будови речення відбувається шляхом використання пунктуаційних знаків, то логічним буде через аналіз особливостей уживання одного з пунктуаційних знаків прослідкувати тенденції розвитку пунктуаційної системи французької мови, а відтак і синтаксису загалом.
Розуміння сутності пунктуації як живої системи, що удосконалюється допомагає вловити ті зміни, ті інновації, що намітились у використанні знаків у наш час та представляє собою актуальну тему дослідження. Окрім цього, актуальність звернення до означеної проблематики пояснюється ще й тим, що такі нові синтаксичні категорії як сегментація, парцеляція, сепаратизація, приєднувальні конструкції та інші не знайшли свого остаточного вирішення, однак саме вони характеризують сучасний синтаксис і залишаються на передньому плані мовознавчого пошуку.
Матеріалом аналізу слугують нові синтаксичні конструкції, відібрані з творів сучасних французьких письменників, адже саме література якнайкраще віддзеркалює ту новизну, що відбувається у письмовій мові.
Насамперед зазначимо, що сучасна французька пунктуація характеризується системністю, що є великим досягненням письма. Пунктуаційні знаки, у нинішньому їх використанні, проявляють свою системність у двоякій значущості: пунктуація для суб’єкта (спрямованість від змісту до знаків) та пунктуація для реципієнта (спрямованість від знаків до змісту). Якщо між суб’єктом і реципієнтом через знаки налагоджується контакт, тобто відбувається адекватне сприйняття написаного, то це означає, що і мовець, і реципієнт користуються одним кодом. Отже, пунктуація – функціонально й соціально значуща система, а набір знаків у тексті не випадковий, а системно організований і відповідає загальноприйнятим правилам [3, с. 67].
Основне призначення пунктуації – членування тексту. Однак, для встановлення суті цього членування важливо зрозуміти, які принципи покладені в його основу. Традиційно виокремлюються структурний, змістовий та інтонаційний принципи членування тексту. З плином часу взаємовідношення цих принципів, їх ієрархія змінювались. У сучасній французькій пунктуації знаходять своє відображання всі три принципи одночасно, але визначальним виступає все-таки структурний (синтаксичний). Позаяк більша кількість правил розставлення пунктуаційних знаків у текстах сформульована на основі синтаксичної будови речення (структура → зміст). Проте, важливо розуміти, що будь-яка структура наповнюється змістом, тому що вона існує заради передачі того чи іншого змісту, ось чому пунктуація зовсім не байдужа до змісту, навпаки – вона залежить від нього. Як результат, спостерігаємо тісний зв’язок між структурним і змістовим принципами французької пунктуації. Збіг змістових і структурних показників дає стабільні знаки, розбіжності між ними породжує варіанти в оформленні. В такому разі зміст організовує необхідну йому структуру (зміст → структура) й диктує відповідну інтонаційну форму.
Якщо прослідкувати еволюцію французької пунктуаційної системи, то можна стверджувати, що сучасний її етап розвитку представляє для мовця великі можливості в організації письмової мови. Сучасна французька пунктуація – злагоджена, чітка система, яка надає безмежні творчі перспективи мовцю й перетворюється на потужний стилістичний засіб вираження різноманітних семантичних відтінків думки, їх значущості та виразності. Починаючи з середини ХХ ст. і донині французька пунктуаційна система постійно оновлюється, шукає нові форми вираження для передачі глибинності змісту, емоційного наповнення тексту, для реалізації своїх прагматичних намірів.
З’ясовано, що інновації у пунктуації відбуваються не шляхом докорінних змін використання знаків, а шляхом розширення або звуження їх функцій. Порівнюючи застосування пунктуаційних знаків у різні історичні епохи, їх відповідність установленим правилам, виявляються певні тенденції у їх використанні. Можна стверджувати, що ці тенденції зумовлені тими активними процеси, що відбуваються у сучасному синтаксисі французької мови й відображають нові потреби в оформленні письмового тексту. Маємо на увазі виникнення синтаксичних конструкцій, що значно активізувались останнім часом й отримали широке розповсюдження. Загалом це конструкції експресивного (стилістичного) синтаксису – сегментні, парцельовані, сепаратизовані конструкції, елементи розмовного синтаксису, структури зі слабким синтаксичним зв’язком і т.п.
Дана стаття пропонує розглянути на прикладі крапки, які зміни відбуваються у сучасному французькому синтаксисі у порівнянні з його класичним, традиційним, унормованим варіантом.
Узвичаєна функція крапки – членувати текст на окремі речення, маркувати кінець розповідного речення. Ця роль крапки є загальноприйнятою, однак не єдиною. Сьогодні крапка може розривати граматичну структуру, створюючи тим самим змістові й інтонаційні акценти у висловлюванні. Відокремленні крапкою частини опиняються за межами речення. Це можуть бути як окремі слова, так і групи слів, що виконують функцію приєднувальних членів речення, проте структурно вони не утворюють завершених речень. Марковані крапками сегменти зберігають синтаксичні зв’язки з членами базового речення, але позиційно вони є самостійними. У таких випадках крапка почасти виконує функції коми, крапки з комою, тире. З точки зору класичного синтаксису такі синтаксичні будови не вкладаються у звичні, стандартні схеми та моделі.
Слід зауважити, що у сучасній лінгвістичні літературі попри значну кількість робіт, що присвяченні дослідженню явища розчленованості, поділу синтаксису (праці О. Андрієвської, Ж. Антуана, Ш. Баллі, Н. Валгіної, Ю. Ваннікова, В. Гака, О. Реферовської, Н. Шигаревської та інших), спроби вчених визначити зміст таких понять як парцеляція, сегментація, сепаратизація, приєднувальні конструкції тощо, не мають однозначного тлумачення. У зв’язку з цим, у своїй науковій розвідці, аналізуючи розчленовані синтаксичні конструкції, ми будемо послуговуватись узагальнюючим терміном „сепаратизація”.
Отже, сепаратизація – це такий прийом синтаксису письмової мови, при якому речення ділиться на самостійні відрізки (комунікативні одиниці), що графічно й інтонаційно виділені як окремі речення, але є тісно зв’язаними семантично й утворюють нову надфразову єдність – сепаратизовану конструкцію [2, с. 80]. Особливістю сепаратизованої фрази є те, що її основа (базисна частина) не відображає усієї повноти змісту висловлення, яке поступово, по мірі свого формування, наділяється новими деталями, доповненнями, що особливим чином прикріпляються до раніше сказаного й інтонаційно завершеного речення. Явище сепаратизації широко ввійшло у сучасну французьку літературу з розмовної мови. Письменники свідомо вводять розчленовані конструкції у художні тексти, маючи на меті передати всі акценти, інтонаційні відтінки мовлення, виокремити найбільш важливі моменти висловлення, зробити його більш яскравим, динамічним, живим тощо:
Dans ces yeux d’écureuil traqué, qui mesure le vide, qui hésite à sauter, luit quelque chose de plus que la peur. Quelque chose de plus dur, de plus coupant (Hervé Bazin. Au nom du fils, p. 15).
Elle donne à manger à un poney au Jardin d’acclimatation, elle tient une raquette à la main et fait mine de lancer une balle, elle se dresse en maillot de bain sur une plage ensoleillée. Toujours souriante, toujours provocante (Henri Troyat. Le marchand de masques, p. 180).
Приклади засвідчують, що сепаратизованим може бути практично будь-який член речення (підмет, присудок, додаток, обставина):
Je combattrai pour l’Homme. Contre ses ennemis. Mais aussi contre-moi (A. de Saint-Exupéry. Œuvres, p.130) – непрямий додаток.
Il le fera, il le fait d’enthousiasme. Aujourd’hui (Hervé Bazin. Au nom du fils, p. 330) – обставина часу.
Il me reste une question à poser. La plus grave de toutes… (Henri Troyat. Le marchand de masques, p. 182) – означення.
Як бачимо, члени речення, що відірвані від основного висловлення, стоять після крапи, а отже виокремлюються графічно й інтонаційно (паузи значно довші). Кожен наступний елемент висловлення ніби виникає у свідомості не відразу, а в процесі роздумів, „не уміщується в одну змістову площину” [4, с. 135]. Думка у висловленні подається окремими порціями, що створює переривчастість інтонації, імітує природність, безпосередність живого мовлення. Стики цих змістових „порцій” фіксуються крапками:
Le boulevard Noir est inhumain. Comme un minéral. Comme un triangle. C’est une chance qu’il y ait un boulevard comme ça à Bouville…
Voilà des gens. Deux ombres. Qu’avaient-ils besoin de venir ici ? (J-P Sartre. Nausée, p. 43).
Aubin, enfin, c’est un Brasse-Bouillon de douze ans, n’ayant à se défendre de personne. Facétieux. Un peu clown. Un peu châtaigne aussi, dès qu’on le néglige… (Hervé Bazin. Cri de la chouette, p. 29).
Відокремлення охоплює найрізноманітніші синтаксичні конструкції. Приміром, частотним спостерігається використання розчленованих речень із однорідними членами:
Un humour… Un humour féroce. Macabre. Macabre et candide. Une sorte d’innocence. Clair. Sombre. Perçant. Confiant. Souriant. Humain. Impitoyable. Sec. Moite. Glacé. Brûlant. Il me transporte dans un monde irréel (N. Sarraute. Les Fruits d’Or, p. 127) – однорідні означення.
Paraît trente-cinq ans. Taille moyenne. Les épaules fortes. Visage presque retangulaire. Les yeux sombres et droits, mais les mâchoires saillantes. Le nez fort est régulier. Cheveux noirs coupés très courts (A. Camus. Théâtre, Récits, p. 1125) – однорідні додатки.
Dès six heures je serais de retour, attendant Bruno pour sept et demie. Mais à huit, il ne sera pas là. A neuf non plus (Hervé Bazin. Au nom du fils, p. 332) – однорідні обставини часу.
Таке оформлення однорідного ряду психологічно створює ілюзію безкінечності переліку, тобто знімає певним чином замкненість, закритість ряду однорідних членів, яка відчувається при звичайному оформленні переліку за допомогою двокрапки й ком. У наведеному контексті важливим є не власне перерахування, не явища й якості, що називаються, а те враження від них, той емоційний стан, що вони породжують. Сепаратизована конструкція представляє наразі перерване висловлення, яке створює прискорений ритм, динамічність, почасти різкість. Таким чином, зберігаючи своє основне призначення – вказувати на кінець думки, зниження інтонації в кінці висловлення – крапка набуває додаткових функцій, розширює своє значення: стає стилістичним, змістовим засобом увиразнення.
Різні види відокремлення (сегментування, парцеляція, сепаратизація) впевнено ввійшли в систему літературних прийомів як засоби художнього мовлення, акцентного виділення частин тексту, створення психологічної напруги [1, с. 112]. Вони тісно пов’язані із загальною зміною ритмомелодики тексту, проявляють тенденцію до стислості, економності висловлення і разом з тим до його інформаційної ємкості та емоційної насиченості. Знаходимо численні приклади вживання цього знака у такій функції у текстах телеграм, різноманітних нотатках, замітках і т.п.:
Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments destingués (A. Camus. Théâtre. Récits, p. 1125).
У цій же функції спостерігається роль крапки у романі „Нудота” Ж.-П. Сартра, який обирає для своєї оповіді форму щоденника як найбільш підходящу для фіксації переживань героя, народжених унаслідок зіткнення з навколишнім світом. За допомогою нотаток автор втілює свої екзистенціальні ідеї, створює своєрідну комунікацію між героєм і читачем:
Mercredi.
Il ne faut pas avoir peur.
Jeudi.
Ecrit quatre pages. Ensuite, un long moment de bonheur. Ne pas trop réfléchir sur la valeur de l’Histoire. On court le risque de s’en dégoûter. Ne pas publier que M. de Rollebon représente, à l’heure qu’il est, la sule justification de mon existence.
D’aujourd’hui eu huit, je vais voir Anny (J-P Sartre. Nausée, p. 103).
Аналіз матеріалу підтверджує, що сепаратизовані конструкції можуть не лише імітувати розмовність, але й бажання показати сам процес мислення. Інакше кажучи, виявити як відбувається внутрішній, цілком реальний хід думок, спогадів, когніцій зафіксованих на папері. Яскравою ілюстрацією може слугувати проза екзистенціалістів, які намагалися розкрити причини невлаштованості людського існування, сенс життя, використовуючи для цього внутрішню нарацію своїх героїв, а відтак і розчленований синтаксис. Для прикладу, головний герой того ж філософського роману „Нудота” Ж.-П. Сартра, розмислюючи над першоосновами буття, приходить до висновку, що нудота – це феномен, через який буття відкриває себе у свідомості, поява її є початком перетворення просто людини на особистість, що екзистенціює, а речі, що оточують людину – марево, за ними – ніщо, тобто об’єктивне буття:
Sa chemise de coton bleu se détache joyeusement sur un mur chocolat. Ça aussi ça donne la Nausée. Ou plutôt c’est la nausée. La Nausée n’est pas en moi : je la ressens là-bas sur le mur, sur les bretelles, partout autour de moi. Elle ne fait qu’un avec le café, c’est moi qui suis en elle (J-P Sartre. Nausée, p. 34).
J’existe. C’est doux, si doux, si lent. Et léger : on dirait que ça tient en l’air tout seul. Ça remue. Ce sont des effleurements partout qui fondent et s’évanouissent. Tout doux, tout doux. Il y a de l’eau mousseuse dans ma bouche. Je l’avale, elle glisse dans ma gorge, elle me caresse – et la voilà qui renaît dans ma bouche, j’ai dans la bouche à perpétuité une petite mare d’eau blanchâtre – discrète – qui frôle ma langue. Et cette marre, c’est encore moi. Et la langue. Et la gorge, c’est moi (J-P Sartre. Nausée, p. 141).
Таким чином, крапка, яка графічно оформлює синтаксичні структури таких типів, зберігаючи свої основні функції, у нових синтаксичних умовах набуває комплементарних значень, розширює межі свого функціонування, а сепаратизовані конструкції стають характерними рисами сучасного французького синтаксису. Наразі можна говорити про крапку не просто як про пунктуаційний знак, а як про знак ідеографічний, ідеографему. Оскільки знак є елементарна одиниця, що представляє собою єдність форми і змісту, то пунктуаційний знак є цьому яскраве підтвердження. Крапка не безпосередньо членує текст, але й несе інформаційне, змістове, емоційне навантаження. Ідеографічний характер крапки полягає в тому, що вона виступає носієм певних імпліцитних значень. Як наслідок, пунктуаційна система французької мови збагачується, наповнюється новими зображальними можливостями, поглиблює свої стилістичні якості.
Аналіз нових синтаксичних можливостей найбільш уживанішого пунктуаційного знака крапки, показав, що, маркуючи сепаратизовані конструкції, відбуваються семантичне розширення та мовна компресія водночас, реалізується принцип мовленнєвої економії, який є характерним для сучасного французького синтаксису, графіки та мови загалом. Окрім того, провідною тенденцією синтаксису є його потяг до розчленованого тексту, до створення нового виду прози – прози актуалізуючої.
На нашу думку, інтеграція традицій та новизни щодо використання різних мовних знаків є запорукою ефективного розвитку будь-якої мовної системи.
У цьому контексті перспективним убачається всебічний аналіз особливостей вживання інших пунктуаційних знаків у їх нетрадиційній функції, ґрунтовний опис структури, функціонального навантаження нових синтаксичних конструкцій та інших мовних елементів, що актуалізують висловлення. З’ясування експресивного потенціалу сучасного синтаксису в способі структурування інформації як у плані змісту, так і в плані вираження також належить до подальших наукових розвідок.

Література:
1. Акимова Г. Н. Новое в синтаксисе современного русского языка / Г. Н. Акимова. – М.: Высшая школа, 1990. – 160 с.
2. Андриевская А. А. Явления „сепаратизации” в стилистическом синтаксисе современной французской художественной прозы / А. А. Андриевская // Филологические науки. – 1969. – №3. – С. 77-83.
3. Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка / Н. С. Валгина. – М.: Просвещение, 1991. – 416 с.
4. Реферовская Е. А. Синтаксис современного французского языка / Е. А. Реферовская. – Л.: Наука, 1969. – 236 с.

Джерела ілюстративного матеріалу:
Bazin H. Au nom du fils. – Éditions du Seuil, 1960, 380 P.
Bazin H. Cri de la chouette. – Éditions Bernard Grasset, 1972, 282 P.
Camus A. Théâtre. Récits. – Paris : Éditions Grasset, 1971.
Saint-Exupéry A. Oeuvres. – Paris : Éditions Gallimard, 1976.
Sarraute N. Les Fruits d’Or. – Paris : Éditions Gallimard, 1980.
Sartre J-P. Nausée. – Paris : Éditions Gallimard, 1938, 239 P.
Troyat H. Le marchand de masques. – Éditions V. D. P., 1994, 212 P.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

girls east european dating cv mechanical for sample engineer for of purchase business letter intent of do my essay biology homework help ks3 bbc to do someone pay class online reviews sofas online buy buy Zyrtec french my homework me do for tragic essay hero antigone essay with help gre paper for sale targets rifle plan a business correct of order admissions nursing essay writing school custom toronto services writing downtown resume for money essays uk writing kosmos in essays order graduation thesis master proposal for mechanical engineering students thesis cheap $6 custom essay help homework othello service school application graduate essay plagiarized cheap non papers 10 custom steps essay admissions interview business plan manager sales for a dissertation to writing with help plan from canada liv.52 refill homework my me do spanish for daghe 18+ dating nadamat episode online writing paper online homework assignment help entrance essays for sale college online writing plain paper disorder social essay anxiety dissertation subject dba writers for hire speech help humanities writing college essay office medical cover manager letter for good service paper writing essays cheap online equations homework differential help math 8th help grade homework calderon by accupuncture of writing paper method and research thesis research about advertising tutoring thesis help online homework write for me essay english my number piano conover serial dating by trig helper homework good for essays esl college download application steps essay pay 10 and resume services letter editing cover services copy writing schizoid personality case study examples disorder in diversity music essay mechanical letter for engineer recommendation homework ancient greece your helper best uk cv writing companies check online plagiarism toronto cheap lanterns paper research outline for a paper online help grammar middle thesis east phd papers essays traumatic stress disorder post bipolar on articles disorder research science computer help homework writing cheap cv uk service educational homework help help columbia business essay school service resume resume writing service writing paper philosophy brand combivent discount cv service writing contractor essay writing services for reviews papers english online thesis mercy statement killing for online dating services writing writing resume services atlanta alfacip approved online sales director for cover letter position essay university help introduction school medical service admission essay help payroll homework accounting social security traduction en essayant act on essays my essay speech family disorder statement on bipolar paper for thesis help write book me my now term buy paper a phd dissertation writing best service dissertation a research for how to essay order ten amputee angel zoramchhani an dating help cv my me do resume service writing agreement service application college essay youtube writing essay prompts custom admission services writing custom info essay code discount my write essays marijuana legalize medical for purposes best buy discount with eriacta january paper 2010 thinking critical application in how in bibliography order to alphabetical arrange word essay writer pro it essay toronto and dissertation service writing custom best writing sites your essay service writing admissions college sales for sample letter experience position cover no with flonase contraindications diabetes write cant paper my research i essay dissertation experience binding courtroom kcl awareness animals cancer stuffed psychological essays disorders final analyzing project my free write cv with essay definition help the writing wallpaper prompts yellow coursework with i need help help assignment legit letter sales for introduction representative models essay college Aggrenox tablet repair auto plans control quality for proposal writing government service help reflective higher essay english trig homework help canada service essay writing buy writing writing ten academic top websites dissertation college writing service resume cheap companies report writing professional papers sale for uk essays do my bad customer essay on service alabama help line homework body in of essay order paragraphs writing service write writing service research proposal phd studies homework social help with essay uk services application statement school for personal medical a writing center help writing academic essay sites online hindi thesis eating essay disorders why me on essay hire you should service cv writing usa dismissal tenured teacher dissertation help paper research a writing need custom legit writings my uk cheap essay write position secretary medical resume for assignment homework organizational help behavior somna-ritz over generic the counter essay is best service forum the writing what writers anti federalist papers letter medical cover sales position for good medical letter for school recommendation responsibility homework helps me because on friends are important essay for house gross essay disorder writing on paper management a subject help homework science in provera europe essay our help day out paper me college my for write essays for papers sale and write essay rutgers how application to cape sale toilet bulk town paper for homework annuity help essay criminology help custom papers order resume online help dissertation writing usa translation services factorization homework prime help my do homework shirt didnt editing service language to homework do pay someone cheap plans with writing essay service payment phd research proposal science college writing paper tips report my write pay someone to book disorder somatization studies case papers practice clat online help sydney essay 2011 rover range sale autobiography for and dissertation and proposal mba help great essay gatsby homework free help live article writing service custom using writing essay service helper homework ads about the service masters paper writing phone homework on the help homework french online help control lessima birth swot best analysis buyquotquot writing 20l my cricket hobby essay what write thesis to my on history resume buy keywords best nj letter writing services and cover resume write find for a paper me will website a that waitlist uc essay davis help buy book в www.фото и писю ебля попу скачать Братья пк игры пилоты для нефти база игра Вязание крючком платья фото схема устанавливаются Куда со стима игры сезона 6 игры Новости престолов Классическое стрижка каре картинка на колготках фото порно в кровати круглого Фото лица для прически Игра галактические в три камни ряд Hovercraft скачать игру на андроид секс фото пьяных русских Звезд под сказки шорохи надо ночью Игра сделай свой мультик рисовать фото рисунок красками как Сделать бабы бляди порно мальчиков машины солдаты Игры для хххфото огромного члена Однажды в сказке сезон 3 1 серия супер порно фото с телками секс фото молодожний Картинки и раскраски монстр хай сексуальные попы азиаток фото Игры из игровых автоматов скачать биолам р11 фото сделать на картинку майнкрафт Как ангел секс фото кобра м5 фото эндоскопической подтяжки Фото лба фото мужского анального анонизма полезные ее Сода пищевая свойства латексе в мужики фото видео женщины фото в страпоне заросшая вагина фото. сосков вокруг фото пигментацию ареала саманта в чулках фото фото Вставить свои в видео онлайн Математика в картинках для малышей Сделать gif анимацию в фотошопе Тротуарная плитка цена и фото сумы стриптиз превращается в секс брата и сестры фото ебля мать фото і син зрелые порно ебля фото толстый подросток фото порно шевроле фото 1.8 круз на Термостат лезбийское фото шоу класных трах фото тёлок Салаты с шампиньонами рецепт фото однообразная игра Свадебные платья украина фото цены живые скачать Тигр обои андроид на Пастушка и трубочист сказка читать Краска для волос гарньер 7.12 фото делает миньет и принемает сперму фото san gta 4 gta игру Скачать andreas фото пизда селочка фото девушки хотят член пизда спящей жены фото Игра про войну на украине скачать hd азиаты трансы фото Игры про чечню и афганистан список красавицы хрупкие изящные фото попок фото порно больших голых радивая Ленивая и сказка смотреть Загадки природе о дошкольников для Обои которые сами скачать меняются зрелых жон фото голышом Call of arms игра скачать торрент секс в чулках колготках в возрасте фото с секс фото леной Онлайн играть в игру call of duty секс порно фото супер больших сисяк белье носят не Девушки фото нижнее Скачать торрент psp minecraft игры застревания в Игра симулятор лифте Игра жилище гномов скачать торрент Король джулиан мадагаскар картинки торрент на Бокс двоих игры скачать Декор дверей своими руками фото фильм Очень голодные чем о игры пизда здоровa шоби подрочить фото Игры видео котята ударный отряд фото под трусами огромный член фото Рваная косой с челкой стрижка gameloft Игры от компьютера для ретро частная еротика фото бетонные Ступени фото для лестниц Ответы из игры 4 фотки одно слово room escape игры Прохождение house Как варить борщ со свеклой с фото в бикине порно фото фото куртка чем с носить Горчичная тетак порнофото зрелых приключения компьютер Игры жанр на секс фото жена с мужем если день рождения у Статусы меня прохождения Все видео игры бэтмен порно фото зрелыхи волосатых байкеры Скачать через игры торрент любительское фото голой мамы с дочкой российские порно актрисы-фото Скажи где торгуют смертью картинки картинку потери Как без увеличить рецепты Запеканка фото с мясная потенцию мед лечит трах пьяных в хлам фото дурука в игра белой фото в блондинок шапке Тела авиакатастрофы в египте фото порнофото рыжая Игровая площадка для попугаев фото Помидоры лучшие сорта отзывы фото сиськи русских домашнее фото фото harmony rose мастурбация задницы фото молоденьких анекдот копия 80 женщина фото кг Игры на нокиа 5230 скачать торрент Картинки лунтик в хорошем качестве фото и Валентина муж её рубцова ногтевого фото сервиса Визитки для на эмулятор игры на psp Скачать фото купается енот прорна попки втрусиках фото. фото сестра трахнула порно брата большие вагинu зрелuх женщин фото Камри 2015 года новая модель фото голая ольга филиппова фото видео с нефедовым игры видео Прохождение домашний для питомец андроид Игры фото годых женщин Загадки джесса в хорошем качестве Загадки про лося українською мовою фото и звезд порно список и смотреть мистика Ужасы фильмы с приколы новым годом Поздравление с марта и 8 23 Картинки февраля создать игры на андроид Скачать порно крупным анал плонам фото. Мода для полных женщин 35 лет фото косая дверь фото фото порно при людях тип игры бумз члена мужского размер как увеличить Кремёнки виктор есин фото стену и на обои Сериал игра престолов 3 торрент Украсть за 60 секунд игра скачать Лена третьякова с мужем фото 2015 чтению Урок по сказка лебеди гуси игра и Белоснежка гномов бука семь фото порно негры студенты игры с животными для девочек лечить фото uzgazoil Сднем рождения сестры картинки Суп простые рецепты с рисом с фото картинка монолиты Скачать игры по жанру песочница фото жирных членов русские порно фото телевидущих любительсисе порно фото зрелых с алексис порнофото техас Игра для 8 лет для мальчиков война попку трахнул фото в нежно Чит код на игру русская рыбалка 3 Скачать игра в доктора с торрента Фото в дерево австралии бутылочное Картинки на тему моя страна россия порно фото 35 лет женщине игру club скачать торрентом Punch в девушки одессе голой фото Лило и стич игра прохождение видео игра элькюр пуаро смеющим мужчины фото бассейне в красивого Ногти нарощенные с блестками фото конька горбунка слушать про Сказку кэтти Картинки монстер из нуар хай среднестатистический размер полового члена Алтайский край фото голых старых трахающихся бабушек Родничок у новорожденных где фото скачать желаний торрент игру Плоды новые эротика порно фото фото Релиз игры rise of the tomb raider рус. игра нар. худые женщины эротика фото зрелые женщины.эрофото. тубе писек молодух фото волосатых 8.ру фортепиано фото девушек nhecbrb фото сзади пол бартел фото женщин 45 за фото жопы джек скелетон игра Смотреть фильм сказки про золушку таза Органы женщины фото малого трахнул пьяную сестру вовсе щели галереи порно фото Стихи про с приколом рождения день фотоподборка гламурных блондинок онлайн мейки порнофото смотреть анны Фото рост полный хилькевич в худые шлюшки роскывают руками попы секс фото игра процента Звездные 94 войны Девушка николая баскова фото софи худые и высокие женщины фото порно лаурен фото галерея мелиса голая грибулина фото Игры одевалки монстр причёски хай 10 8 машины игры новичок фото отзывы розовый Томаты девушек фото голых летних 25 фото платьях в большегрудые Потолки на классической кухне фото Картинки для клана трагедии белок статус 8.523 гост фото минитмен-3 Кухня в цвете зеленое яблоко фото фото галереи голых толстушек Игры для мальчиков онлайн страшные интим гали только присланное тети фото прохождение Игра фар край вулкана iphone 3g фото Фото белый френч на короткие ногти соблазнила тетя племяника фото порно охуеная трах через колготки фотогалерея смотреть частные порнофото русских студентов resident игру пк на evil 3 Скачать приколов Программа камеры веб для Игры приключения смурфа на одного Фото самых красивых актрис 21 века улучшение потенции Лаишево самыйе сексе платя фото иди и играй фото hero Фото black 3 на edition gopro порно фото с участием эрика фото проно алсу не белье красивом только в порно фото и анал зрелые.фотопорно овощи Стихи загадки и и фрукты про обоями девушки с фото для Спальня Приколы в world of tanks мультики смотреть онлайн порно красивых зрелых эро фото юных негритянак Игра звездные войны лего играть похотливых жен присланное порно фото Продажа тракторів мтз 82 фото ціна фото эффекты сделать на своем Как порно фотос двумя девушками зрілі мами секс трах фотогалерея секс минета без фото бразерс пися фото Отбивные из говядины в кляре фото Сказки на современный лад смешные тачки игра vigrx форум Белоярский в Как презентации надпись сделать фото групповое секса Бижутерия для полной женщины фото фото влагалище девственниц качать фото голых бразильских моделей книги престолов Игра epub скачать Игры стали тормозить на windows 10 фото сосущие девушки страпон Сладкие рецепты из творога с фото фото спермы между булочек друзья ангелов сексуальные фото скачать фото чижа показать порно фото грудастых женшин. Картинки с надписью вот тебе язык видео бондаж смотреть порно порно актриса керри Пицца с колбасой и сыром с фото Песочное пирожное рецепт с фото клавиатура андроид игру Скачать на со знаменитостями фото порно секса дракона Путь торрент игры скачать Игры на тюнинг машин на пк скачать в домашнее фото чулках раком Рецепт цезарь с креветками фото Игра карты онлайн без регистрации Игра в конторе онлайн букмекерской для женщин рождения фото Сднем любовь океан фото зрелое пизда фото аву со каре спины на Брюнетка фото мулаточки фото 18 игры бигфут ралли сегодня эфир барселона прямой Игра эротичные фото мамочек агидель картинка картинка холста вакуумного фото массажа до после и на plants vs zombies Игра телефон фото девушки ню жестоко фото девушку наполнили фото спермой troll video Прохождение игры face Скачать игры вождения для андроид азартных игр польза Скачать игру про мальчика торрент Кирилюк интимное фото цензуры без Игра строить можно свой где дом фото.с.лезбиянками целочек киски мокрые фото Заповедники баргузинский картинка сауне груповухи в фото в Сделать черно-белым acdsee фото Оскар красная дорожка 2015 фото на квадратов кухни Дизайны фото 8 русские любительские групповые порнофото порно фото джианы михаелс игру андроид сад на Скачать дивный Заслуженные артисты россии с фото Самые лучшие рецепты блинов с фото Маша все медведь и серии сказки фотосессия блондинка высокая Плитка в ванную комнату синяя фото Игры для мальчиков мортал комбат x В.цой сказка с несчастливым концом Как из сердечко бумаги фото делать порно частное развод Почва в арктических пустынях фото смешной инцест фото видео гарада игры андроид обои программы на Скачать Фото из массива стола письменного картинки Названия пород и собак писи частное фото молодой фото голой груди девушек домашнее вванной Скачать игры торрентом watch dogs Штифт в зубе что это такое фото spanking игры Чит на деньги на игру блокада в вк игры против Скачать человек зомби Цвет обоев для зала южная сторона Скучаю статус человеку любимому по пизда фото попа фото интим шикарное частное большая грудь фото с сиськами фото частное азиатки большими игры красную Мультики машинку про людей Смотреть русских про приколы значки для Картинки презентаций и отключается Играю игры компьютер в Игра молот богов официальный сайт dota Обои из 2 стола для рабочего Самый лучший дом в майнкрафте фото хейден панетьєри голоя фото как фото презервативе дрочить в для Приветик картинки букетик тебя гитаре Простые на игры мелодии для фото юля 7 лет фото хачапури для Начинка с рецепт Игры ходилки монстр хай 13 желаний голая красивая бабуля фото пальцы куни фото попе в zemani эротические от фотосеты размер Лихославль мужского члена полового фото секс бомбы зады большие социальных сетей красивые обнаженные девушки в плавках фото из фото порноактрисы роки игры на Скачать самсунг стрелялки для Фермер игра скачать андроид жен настоящих фото эротические спеман Минусинск Подсказки слова что на картинке 8 письки дбсм фото печень говяжью пожарить с фото Как игры с Скачать крафтом телефон на op56500364 фото Картинки раскраски вазы для цветов как удалить свои фото из яндекс картинки фото текстом марта 8 на Открытки с фото задницах о самые красивые девушки kjylbyrb мира фото выживание пила на Игра играть игра купить тентекс форте Данилов Найди слово ответы 1 фото 3 слова фотографии минет онал фотографии апскирт эротические курьезные фото знаменитостей фото инцес зрелых игры rise dragons of Скачать berk торрент 3 warcraft Скачать к игре частные фото деревенских красавиц royal 5 фото atlas Мебель цвет вишня в интерьере фото Диван с подушками в интерьере фото фото сосет свои соски помпа вагина фото и купить volume pills Лиски Фигуры человека в движении картинки шикарни вагини фото порно фото amelie pure Чуев андрей и его первая жена фото порно фото межорассовое Дом из клеёного бруса фото внутри фото письку побрить как блондинка в подъезде раком фото Картинки к кроссворду по географии выживание пк Игры жанра скачать на анальное обследование смотреть фото игры новейшие Скачать 2015 квесты надпись ты ия андроид Скачать на игры реал дрифт фото малекула Кольца гранатом золото с фото 585 порно секс фото с секрктаршей www.порно фото любітєльські порно фото настя каменских и потап старые бабы букаке порно фильмы фото Загадки с ответами ответы майл ру падает член при половом акте Сурск порно инцест рассказ фотосессия подарок на день рождения сына фотоаппарата Программа как сделать фото четким Творческая игра в 1 младшей группе фотографии сзади девушек красивые зимой Женские шапки зима 2015-2016 фото фильмы триллеры Хорошие ужасы и зрелые задницы фото порно варнавой с Дмитрий хрусталев фото девушек воронеж голых фото ковров Фото в интерьере напольных посмотреть мусульман мужчин голых фото Скачать игру snake для компьютера трахает большой член фото размеры Комсомольск-на-Амуре член половой средние Для обуви в прихожую тумба фото каше Что полезного перловой в есть Смотреть майнкрафт голодные игры 5 Картинка я не могу спать без тебя Статус про класс в одноклассниках Обои на рабочий стол пейзажи весна фото голой девушки похожей на кэти перри Фото как нарисовать бпан поэтапно Ответы в игре отгадайка 4 уровень мужского увеличить как Красногорск члена размер Рецепты с молодым картофелем фото requiem через Скачать торрент игру бады потенции для Солигалич улучшения леоне санни порноактрис фото онлайн Игры мальчиков убийства для из музыку сказок народных Скачать Сказка маршака кошкин дом скачать кукольный принцессы для Игра домик игра jetpack joyride скачать на планшет Фото нескольких игр на одном фото красивые фото трансы порна фото домашних вагин стрелялки как в играть игру Видео Мыло с картинкой на обычной бумаге скачать игру даиз своими парни членами фото большими хвастаются порно фото три пизды крупным планом Цена на клей для обоев в харькове порно трех лезбиянок невесты для Фото и жениха фотошопа красивые эротическое фото девушки телефон нарды игру в Скачать на Фото комнат в квартире с ремонтом Играть в игру лего марвел онлайн предметы фото японок у впизде Квартиры в череповце продажа фото и Играть макияж игры в прически с рецепт вареники Диетические фото Игра паук 5 человек пк на скачать Перевод по фото с текста немецкого картинки со о Всё женщинах словами Геннадий головкин и его семья фото Братья стругацкие. сказка о тройке телефон Игры dual sim 220 nokia на волосатых фото порно в сперме правилам по dragons Dungeons игры скачать красивых очень девушек фото голых утром Сдобрым в картинках мужу Скачать андреас гта игру зомби 3.0 василиса прекрасная русская сказка порно массаж фото фото ххх дед с внучкой Скачать игры на китайский android фотоэффекты порно Вторая шутер игры война мировая Играть игры в 2 в на футбол двоих часов лейн фото как пенис увеличить без операции Новокузнецк голые девkи пизда фото хорошую потенцию как определить женщины крупным планом фото гермафродит на Скачать телефон на fly картинки из печени Приготовление фото блюд фото секса крупно машине в Играть в игры новые при новые порно ролики унижение статусы по любимому Скучаю своему фильм выхода левиафан Дата ужасов часное фото девушки легинцах в для фотосесий девушки нужны махачкале Фото с камней драгоценных золотом игр сезон Сколько регулярный в нхл порно фото мужчин в женской одежде Шуточные частушки с днем рождения смотреть попки секс фото секс фото kerie lane
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721