«ПУАНТОВАНІСТЬ» ЯК СТИЛЬОВА РИСА ТА ОСНОВНА ОЗНАКА НОВЕЛІСТИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ НОВЕЛИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В. П. Крижановська
Миколаївський національний університет
імені В. О. Сухомлинського
м. Миколаїв

У статті розглянуто «пуантованість» як стильову рису та основну ознаку новелістичної композиції. Розмежовано поняття «пуант» і «кульмінація». На матеріалі німецькомовної новели встановлено, що реалізація стильової риси «пуантованість» проявляється на рівні таких типів висунення як «ошукане очікування», «зчеплення», «конвергенція».
Ключові слова: ефект ошуканого очікування, зчеплення, конвергенція, кульмінація, новела, пуант, тип висунення.

В статье рассмотрена «пуантированность» как стилевая черта и основной признак новеллистической композиции. Разграничены понятия «пуант» и «кульминация». На материале немецкоязычной новеллы установлено, что реализация стилевой черты «пуантированность» проявляется на уровне таких типов выдвижения как «обманутое ожидание», «сцепление», «конвергенция».
Ключевые слова: эффект обманутого ожидания, сцепление, конвергенция, кульминация, новелла, пуант, тип выдвижения.

The article deals with the using of «pointe» as a stylistic feature and the main sign of the composition of a short story. The concepts of «pointe» and «culmination» were defined. The language material is presented by the German short story. The implementation of the stylistic features of «pointe» is manifested by such types of nomination as a «deceived expectation», «clutch», «convergence».
Key words: the effect of a deceived expectations, clutch, convergence, culmination, short story, pointe, the type of nomination.

Останні десятиріччя розвитку вітчизняної науки були відзначені посиленням інтересу до вивчення творів малої форми у контексті лінгвостилістичного аналізу. Разом з тим актуальність дослідження німецькомовної новели продиктована тим, що і сьогодні у світовій лінгвістиці не існує фундаментальних досліджень цього типу тексту, у поодиноких розвідках мають місце лише фрагментарні спроби висвітлення цього питання. Об’єктом дослідження виступає німецькомовна новела як тип тексту. Предметом дослідження є стильова риса і водночас основна ознака новелістичної композиції – «пуантованість».
Мета нашої роботи полягає у дослідженні лінгвостилістичної підсистеми німецькомовної новели як типу тексту. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: провести аналіз стильової риси «пуантованість» як однієї з основних ознак змістово-формального рівня типу тексту новели, встановити її основні ознаки у композиційно-стилістичній структурі тексту; дослідити типи та засоби вираження пуантованості у німецькомовній новелі.
Питання структурної організації новели як типу тексту вже довгий час привертає увагу лінгвістів. У новелістичній композиційній структурі багато дослідників виокремлюють несподіваний поворот [3; 8; 9] або сюжетний наголос [16]. У свою чергу низка дослідників характеризує це явище як «пуант» [4; 10; 14; 18; 19]. Під пуантом розуміють гострий заключний ефект [10], потужний акцент на закінченні [19, с. 170], гостродраматичне завершення сюжету, найвищий вияв розв’язання конфлікту, семантичної градації [7, с. 296]. Цим терміном також позначають такий момент у композиції, який специфічно поєднує всі тематичні й сюжетні елементи та надає епізоду характер закінченості з можливістю деякої кваліфікації епізоду в його відірваності, замкненості, хоча б ця кваліфікація не була ніде словесно сформульована [4, с. 29].
У контексті лінгвістичного аналізу новели поряд з пуантом важливе місце посідає кульмінація як неодмінна ознака композиційної структури цього типу тексту [1; 2; 5; 6]. Під кульмінацією розуміють важливий елемент сюжету: вирiшальне, найгострiше зiткнення сил, якi ведуть боротьбу, момент найвищого напруження в розвиткові змальованих у творi подiй [13]. Кульмінаційний пункт являє собою опис якоїсь переломної події в житті персонажа, результатом якої є максимальне розкриття його внутрішнього світу, сутності характеру, безпосередньо пов’язаних з головною проблемою твору [20].
На думку Л. С. Піхтовнікової, характер кульмінації може бути різним. Найбільш яскраво виражена кульмінація, як вершина конфлікту, вирішальний момент зіткнення противодіючих сил, можлива лише у творах з антагоністичними персонажами. У творах, в яких полярні персонажі відсутні, кульмінація замінюється найвищою точкою розвитку безконфліктної дії [11, с. 31].
Отже, пуант – це стилістичним прийом, що сприяє неочікуваному вирішенню сюжету і порушує очікування адресата. Пуант готує кульмінацію, а кульмінація в свою чергу створює умови для швидкої / поступової розв’язки. Розв’язка – це вирішення конфлікту, показ наслідків конфлікту / конфліктів, остаточне вирішення долі персонажів. Оскільки змістова композиція новели побудована як підготовка до несподіваної розв’язки описуваних подій, «пуантованість» є саме тією ознакою композиційно-стилістичної структури, яка докорінно змінює подальший хід подій. «Пуантованість» є стильовою рисою, притаманною саме типу тексту новели, а пуант є головним композиційно-стилістичним прийомом.
В основі пуанту лежить ефект несподіванки, який реалізує ефект ошуканого очікування. Проте ця реалізація можлива лише за умови знання адресатом інформації тексту, тобто у контексті прочитаного. Виразним місцям тексту у сприйнятті читача відповідає категорія здивування. Читач дивується, що дана кодифікована система несе у собі протиріччя, що вона виявляється багатозначною [12, с. 269]. У цьому випадку ефект ошуканого очікування обумовлений відхиленням не від мовної норми, а від норми конкретного повідомлення.
Для прикладу наведемо декілька уривків з новел Генріха Клейста «Маркіза О»: «“Der Graf F…“, sprach er, „ist vorgefahren und läßt sich anmelden.“ – „Der Graf F…!“ riefen beide zugleich, von einer Art der Bestürzung in die andre geworfen.» [17, с. 190]; Клеменса Брентано «Повість про славного Касперла і гожу Аннерль»: «Da schrie er: „Gott sei mir gnädig!“ und fiel auf die Leiche hin zur Erde; „tötet mich, tötet mich, ihr Menschen; ich habe sie verführt, ich bin ihr Mörder!“» [17, с. 56]; Людвіга Тіка «Білявий Екберт»: «Sie stand auf und ging nach ihrer Kammer. Walther wünschte ihr mit einem Handkusse eine gute Nacht, und sagte: „Edle Frau, ich danke Euch, ich kann mir Euch recht vorstellen, mit dem seltsamen Vogel, und wie ihr den kleinen Strohmian füttert.“» [17, с. 85]; Томаса Манна «Тоніо Крегер»: «Da geschah dies auf einmal: Hans Hansen und Ingeborg Holm gingen durch den Saal.» [17, с. 736]. Як бачимо, у деяких новелах автор сам підкреслює події, які є переломними у контексті всього твору.
Говорячи про німецькомовну новелу, можна стверджувати, що у деяких творах має місце двухподійна кульмінація. Це явище ми можемо простежити на матеріалі новели Артура Шніцлера «Новела-сон». В ній розповідається про життя лікаря Фридоліна. Він образився на дружину за те, що вона розповіла йому про свої юнацькі фантазії, розчарувався в своєму житті і шукає пригод. Останні не примушують себе чекати, і зрештою Фридолін опиняється на таємному маскараді, один у лігві ворогів. Сумніви Фридоліна щодо своєї подальшої долі є моментом найвищої напруги і складають першу кульмінацію новели. Смертельної небезпеки вдається уникнути лише завдяки таємній незнайомці, яка ладна віддати життя заради нього: «“Laßt ihn“, sagte die Nonne, „ich bin bereit, ihn auszulösen.“» [17, с. 798]. Цей момент вміщує в собі пуант, несподіваний поворот сюжету, за яким поступово йде розв’язка.
Друга кульмінація наступає тоді, коли у пошуках незнайомки, яка врятувала його життя Фридолін приходить до моргу: «…er wußte: auch wenn das Weib noch am Leben war, das er gesucht, das er verlangt, das er eine Stunde lang vielleicht geliebt hatte, und, wie immer sie dieses Leben weiter lebte – was da hinter ihm lag in der gewölbten Halle, im Scheine von flackernden Gasflammen, ein Schatten unter andern Schatten, dunkel, sinn- und geheimnislos wie sie –, ihm bedeutete es, ihm konnte es nichts anderes mehr bedeuten als, zu unwiderruflicher Verwesung bestimmt, den bleichen Leichnam der vergangenen Nacht.» [17, с. 824].
Цей уривок побудований на основі таких типів висунення, як «зчеплення» (прояв східних елементів у східних позиціях) і «конвергенція» (скупчення стилістичних прийомів в одному місці). Тип висунення «зчеплення» проявляється в синтаксичному паралелізмі (auch wenn das Weib noch am Leben war, das er gesucht, das er verlangt, das er eine Stunde lang vielleicht geliebt hatte – однакова синтаксична побудова відрізків речення) та семантичному паралелізмі (gesucht, verlangt, geliebt – семантичний паралелізм, представлений ситуативними синонімами). Тип висунення «конвергенція» проявляється через клімакс (gesucht, verlangt, geliebt), анафору (das er gesucht, das er verlangt, das er eine Stunde lang vielleicht geliebt hatte – повтор лексем), яка водночас містить у собі займенникове замінювання (das замість das Weib). Далі йде інверсія (was da hinter ihm lag in der gewölbten Halle) і займенникове замінювання (was замість das Weib). Мають місце епітети (in der gewölbten Halle, von flackernden Gasflammen; dunkel, sinn- und geheimnislos) та повтор лексеми (ein Schatten unter andern Schatten). Заключна частина речення знову демонструє синтаксичний паралелізм (ihm bedeutete es, ihm konnte es nichts anderes mehr bedeuten). Конвергенція представлена анафорою (повтор лексеми ihm), епіфорою (повтор лексеми es) та серією епітетів (zu unwiderruflicher Verwesung bestimmt, den bleichen Leichnam der vergangenen Nacht).
Так відчуває ситуацію головний персонаж новели. Цей епізод складає кульмінацією новели, проте не являється пуантом. Уривок побудовано на основі антитези (протиставлення понять, образів). Любов не виключає смерті. Кохана жінка виявляється лише сном, трупом. Антитеза «мрія – життя» виявляється хибною. Мрії не виключають життя, бо мрії і є частина життя. Отже, у композиційній структурі новели має місце двухподійна кульмінація.
Новела Гюнтера Грасса «Кішка і миша», в протилежність новелі Артура Шніцлера «Новела-сон», має у своїй композиційній структурі подвійний пуант і одну кульмінацію. Дія новели розгортається навколо Іоахіма Мальке. Колись простий хлопчина-гімназист, а тепер унтер-офіцер гітлерівської армії, він приїхав додому у відпустку і хоче прочитати промову у залі своєї школи. Проте директор не дає на це своєї згоди. Ображений Мальке лупцює директора і через це пропускає потяг до своєї службової частини:
«Bevor er einstieg, rief ich: „Wie lange hast Du eigentlich noch Urlaub?“ Und der Große Mahlke sagte aus der Tür des Anhängers heraus: „Mein Zug fuhr vor viereinhalb Stunden und wird jetzt, wenn nichts dazwischengekommen ist, kurz vor Modlin sein.“» [17, с. 1018].
Цей момент є першим пуантом. Цікаво, що для його зображення автор використовує пряме діалогічне мовлення, тоді як увесь текст новели побудований на основі авторської мови з рідким вкрапленням міні-діалогів.
Другим пуантом, після якого йде кульмінація, виступає момент занурення Мальке у воду. Згодом стає зрозумілим, що хлопець, розуміючи усі наслідки свого вчинку, вкоротив собі віку:
«Pilenz, mit dem Büchsenöffner in hämmernder Faust, rief: „Komm wieder rauf, Mensch! Du hast den Büchsenöffner oben gelassen, den Büchsenöffner…“ Pausen nach wilden, dann rhythmisch geordneten Schlägen und Schreien. Konnte leider nicht morsen, hämmerte: zweidrei zweidrei. Machte mich heiser: „Büch – sen – öffner! Büch – sen – öffner!“» [17, с. 1027].
Наведений уривок починається типом висунення «конвергенція», яка включає в себе інверсію (Pilenz, mit dem Büchsenöffner in hämmernder Faust, rief – далеко відтягнутий від початку присудок), повтор лексеми (Du hast den Büchsenöffner oben gelassen, den Büchsenöffner…). Далі йде еліптичне речення (Pausen nach wilden, dann rhythmisch geordneten Schlägen und Schreien. – відсутній присудок). Мають місце епітети (Pausen nach wilden, dann rhythmisch geordneten Schlägen und Schreien.), ситуативні синоніми (Schlägen und Schreien), повтор лексем (zweidrei zweidrei; Büch – sen – öffner! Büch – sen – öffner!), еліптичні речення (Konnte leider nicht morsen, hämmerte: zweidrei zweidrei. Machte mich heiser – відсутній підмет). Тип висунення «зчеплення» проявляється в синтаксичному паралелізмі (Konnte leider nicht morsen, hämmerte: zweidrei zweidrei. Machte mich heiser). Для зображення другого пуанту і кульмінації автор використовує нехарактерний для усієї новели прийом – недіалогічне пряме мовлення.
Серед німецькомовних новел зустрічаються і такі, які вміщують у собі подвійний пуант та подвійну кульмінацію. Для прикладу охарактеризуємо новелу Мартіна Вальзера «На повному скаку». У цій новелі розповідається про дві подружні пари. Два товариша дитинства випадково зустрілися на відпочинку. Обидва вдають з себе не тих, ким вони є насправді. Хельмут ненавидить Клауса за те, що той постійно лізе йому в душу і нагадує про юнацькі роки, які він прагне забути, і приховує свій внутрішній світ за допомогою байдужості. Клаус за маскою весілля, безтурботності та підвищеної активності приховує невпевненість в собі і своєму шлюбі. Перший пуант і разом з тим кульмінація наступає тоді, коли під час прогулянки на яхті Клаус вступає у боротьбу зі стихією. Хельмут, боючися за своє життя, скидає Клауса за борт:
«Als Helmut sah, daß die über Bord laufende Wellen jetzt gleich ins Cockpit schlagen würden, stieß er mit einem Fuß Klaus Buch die Pinne aus der Hand. Jetzt passierte alles gleichzeitig. Das Boot schloß wieder in den Wind. Klaus Buch stürzte rückwärts ins Wasser.» [17, с. 1073]. Хельмут повністю розкриває свою натуру, демонструє презирство до Клауса.
Друга кульмінація відображає довгий монолог дружини Клауса Хелени. У момент найвищої напруги, коли вона «зриває маски» і розповідає правду про життя свого «загиблого» чоловіка, з’являється сам Клаус. Його несподівана поява у той час, як усі вважають його загиблим, і є другим пуантом:
«Es klopfte. Helmut rannte zur Tür. Frau Zürn. Da sei ein Herr, der seine Frau abholen wolle. An ihr vorbei, an Helmut vorbei, trat Klaus Buch in die Wohnung.» [17, с. 1083].
Цей уривок містить у собі тип висунення «конвергенція», який представлений номінативним реченням (Frau Zürn.), анафорою (An ihr vorbei, an Helmut vorbei – повтор лексеми), епіфорою (An ihr vorbei, an Helmut vorbei – повтор лексеми), інверсією (An ihr vorbei, an Helmut vorbei, trat Klaus Buch in die Wohnung. – далеко відтягнутий від початку підмет).
І пуант, і кульмінація є важливими елементами новелістичної композиції. У самій природі пуанта як прийому, що порушує передбачуваність, закладено ошукане очікування. Окрім того, пуант зазвичай містить у собі типи висунення «зчеплення» та / або «конвергенція», в основі яких можуть лежати будь-які з відомих нам тропів або стилістичних фігур. Пуант являє собою несподіваний, неочікуваний поворот сюжету у той час, як кульмінація слугує для зображення моменту найвищого піднесення, напруження, розвитку конфлікту. Кульмінація ще раз ставить проблему в оновленому, більш узагальненому вигляді. Проте, якщо кульмінація, як елемент композиційно-стилістичної структури, характерна для багатьох типів тексту, то така композиційно-стилістична ознака та стильова риса як «пуантованість» вирізняє саме новелу як таку з-поміж інших суміжних типів тексту.
До найближчих перспектив системного лінгвістичного дослідження німецькомовної новели можна віднести створення її системно-структурної моделі з урахуванням трьох рівнів композиційної структури: змістового, формального і змістово-формального.

Література
1. Беренвальд Е. Е. Темпоральная сетка «качели» в новелле / Е. Е. Беренвальд // Личность, речь и юридическая практика : межвузовский сб. научных трудов / [гл. ред. Е. И. Дулимов]. – Ростов-н/Д : ДЮИ, 2005. – №8. – С. 24-28.
2. Беренвальд-Райш Е. Е. Темпоральная сетка немецкоязычной новеллы (на материале произведений XIX–ХХ вв.) : автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка», 10.02.04 «Германские языки» / Е. Е. Беренвальд-Райш. – Ростов-на-Дону, 2010. – 24 с.
3. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии / Н. Я. Берковский. – Л. : Худ. литература, 1973. – 568 с.
4. Кенигсберг М. Об искусстве новеллы : Заметки / М. Кенисберг // Корабль : Лит.-худ. двухнедельник. – 1923. – № 7-8. – С. 28-30.
5. Коваленко В. И. Современная новелла ГДР как тип текста в лингвостилистическом аспекте : автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / В. И. Коваленко. – М., 1981. – 23 С.
6. Левченко М. Н. Темпорально-локальная архитектоника художественных текстов различных жанров : дисс. на соиск. науч. степени доктора филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / М. Н. Левченко. – М., 2003. – 449 с.
7. Літературознавча енциклопедія [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К. : ВЦ “Академія”, 2007. – 624 [2] с.
8. Мелетинский Е. М. Историческая поэтика новеллы / Е. М. Мелетинский. – М. : Наука, 1990. – 279 с.
9. Михайлов А. В. Новелла / А. В. Михайлов // КЛЭ. – М., 1962. Стовп. 306-308 [5].
10. Петровский М. А. Морфология новеллы / М. А. Петровский // Ars poetica : сб. статей / [под. ред. М. А. Петровского]. – М. : ГАХН, 1927. – С. 70-110.
11. Пихтовникова Л. С. Композиционно-стилистические особенности стихотворной басни (на материале немецких стихотворных басен 18 в.) : дисс. на соиск. науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04. «Германские языки» / Л. С. Пихтовникова. – К., 1992. – 338 с.
12. Славиньский Я. К теории поэтического языка / Я. Славиньский // Структурализм: “за” и “против” : сб. статей. – М. : Прогресс. 1975. – С. 256-277.
13. Словник літературознавчих термінів / Лесин В. М., Пулинець О. С. – К. : Радянська школа, 1965 [Електронний ресурс] / Лесин В. М., Пулинець О. С. // Режим доступу: http://lib.misto.kiev.ua/UKR/SLOVNYK/kulminacija.txt
14. Фащенко В. В. Вибрані статті / В. В. Фащенко. – К. : Дніпро, 1988. – 373 с.
15. Шкловский В. Б. Строение рассказа и романа / В. Б. Шкловский // О теории прозы. – М. : Круг, 1925. – С. 56-69.
16. Эйхенбаум Б. М. О. Генри и теория новеллы / Б. М. Эйхенбаум // Литература: Теория. Критика. Полемика. – Л. : Прибой, 1927. – С. 166-209.
17. Das große deutsche Novellenbuch : [mit einem Vorwort von Effi Biedrzynski]. – Düsseldorf : Albatros Verlag. – 1085 S.
18. Deloffre F. La nouvelle / F. Deloffre // Littératures et genre littéraires / Par J. Bessiére et al. – Paris, 1978. – P. 77.
19. Sierotwiński S. Słownik terminów literackich. – Wroclaw, 1966. – S. 170.
20. Web-multimedia encyclopedia William Shakespeare (1564-1616) and Renaissance [Іdea: A. Spivakovskiy; Materials: E. Spivakovskaya], 2011 [Электронный ресурс] / A. Spivakovskiy, E. Spivakovskaya // Режим доступа: http://shakespeare.ksu.ks.ua/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&letter=%D0%9A&page=2

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

in bangalore dating address office pf cats in use ciprofloxacin rewriting service best article that go not essay do into night gentle good help cpm homework cc1 statement homework thesis help uk essay writer services writing legitimate dissertation a essays custom albuterol breathing pulmicort treatment com de chances gravidez clomid buy prior proventil no prescription best stanford essay help zantac prescription online buy no dating chat online sites to resume for how write job teacher custom essay writers divas dating villiers engine culpable falso dating latino report case writing study study case 2 bipolar disorder service admissions essay editing application essay service uk best college 20 pct mg h lisinocor for me essay an type windsor resume services writing ontario help assignment essay homework help wpix angeles los professional writing resume best services i essay for written need me a reviews essays buy eating argument disorders essay world order essays 2013 college academic paper term essays app common prices wriiting for cheap essay ancient eygptian writers best 10 best 2014 writing services resume 2013 knights essay columbus contest catholic citizenship of coursework service writing essay 5 prescription mg aygestin without vigrx pack men for refill help homework parents 100 walmart price mg mexitil in resume mechanical hobbies engineer for research paper free help online writing professional covington services la online zestoretic 10 cent buy letters to of medical write for school how recommendation someone best to paper for you a write get to website with mental experience no for health job letter cover how in english essay write a help dissertation british college application help title essay online statement eras personal sample homework help online do assistant summary medical for resume princeton essay review graduate help association for resume services writing educators best venlafaxine 15 50 achat silvitra en tab pharmacie for 25mg copegus free writing to guide dummies essay research 3 in hours paper buy homework help woodlands castles available australia in decadron essays disorders eating on on influence media orders obedience essay instant job description resume order selector for law with help essay write essay my services grabber writing write my case study orderliness essays postar imagem dating online resume better reviews writing a service 5 homework grade help editing jobs admission essay service my paper uk write proposal dissertation form writers essay reputable physic homework help help with writing paper penisole without 36 prescription hour rainforests help homework personal job statement application letter recommendation for of sample school medical homework help answers trigonometry takeaway resume online order help resume my with free i for need essay metamorphosis help an through essays the object of eyes written canada benadryl an for 90210 writing application essay annie's college china multistatic dissertation research statement stem thesis cell on template and billing for letter cover medical coding dissociative in essays club fight disorder identity the importance of earnest essay being help college online help essay conclusion application writing for medical school essays secondary pay write to someone essay uk writing military paper county pinellas schools homework help administration educational on dissertation application essay college service reviews editing ptlls assignments help 6302 writer essay job ancient woodlands homework greece help writing assignment help uk prescription hour without suhagra 36 writer app paper help my cv with on application essays leadership buy college helpful is photosythesis how writing military resume service admissions harvard essay college cheapest mg 500 zoloft socialisation es dissertation 1ere hospitals thesis quality on service in service grant writing for application sample job letter hiring of assignment cheap writing help writing world history ap essay chicago writing services australia resume best reosto supplier best ipv6 simulation master thesis essay law school service good a admissions magic writer tumblr essay algebra homework do 2 my academic writing help essay phelps happiness on dissertation help work social nj service writing resume leadership essay starting a essay teacher writing movies about essay classification help college sites homework on disorders anxiety essays dosage sexual tonic female the glass essay castle discount my essay code write for me order costing job on essay online my homework to someone do pay breakfast for essay sale and bed main not marriage iss episode dating ending of essay argument evaluation buy doctoral 6th dissertation a antivert rx with no will services writing reviews wsl reviews service essay writing healthcare best writing service resume chicago buy online college papers paragraphs application service essay 5 college written custom dissertations law and order in essay karachi papers cheap research 2014 resume writing best uk services how buy tabs to ketorol strives essay his in rudolfo writer anaya to websites math do my homework research report my do photo in write the name my sand medical for writing personal school application essay live lake zurich ill homework help com buy report resume hampton services professional writing online roads anti control gun essay essay writing psychology service help essay reading university is master it thesis what site custom essay reviews cheap essay.com army the essay following in on orders term paper a help formatting mid association mineka acquisition model learning fear term paper wanted writers vamper bellreeds harmonicahohner dating echo federal service resume writing atlanta professional resume 2013 writing services 100 dating new money homework discovery help questions essay ap geography human behavior organizational essay canada services ghostwriting homework help vocabulary writing hire dissertation youtube sr reviews theo-24 writing in content company delhi helpful phrases essay argumentative helps money buy it happiness essay doesnt but college writing admission need help essay canada soft for sx sale tadalis resumes for field medical sample get i can tablets how cytoxan online to letters write name my graffiti how in papers buy to research online safe it is plan business creating a help need last essay writing service minute micardis best price paragraph maker free online citation website essay смотреть видео порно старых геев фото лезбийских игру скачать ttg как фото ебется страптоном фото лесби со соц заглот фото в глубокий сетях цвет нефрит фото волосатые мужчин фото попы фото девки русские голые рваные фото трусы порно подряд серии робокар поли все скинуть фото старые сиськи большие порно ани лорак фото в плейбое фото ссущей пизды волосатой крупно фото без трусов мои подружки фотоголих дiвчат ноги негритянок фото японских фото голых девушек pantyhose ass фото фото секса сстариками фото члена секс старого фото секс с самой большой попой ооо статус профи www.фото порева минет фото стринги в соцсетях порно фото xl girls сиськами голые фото с казашки висячими телок нет блондинки порно фото порно фото свингеров из сасова порно фото моя мама спит домохозяйки порно смотреть фильм картинка 50руб фото с-стрингах в бразильские девушки порнофото мамочкины уроки холодильник хитачи официальный сайт каталог частное фото писек в сперме system of a down слушать онлайн фото зрелых женщин в чёрных стрингах гей фото секс скачатъ секс фото киски в спермограмме планом миньет крупным супер фото полные американки порно фото любящих на посидеть лице фото попой девушек порно ролики женщина трахает мужчину порно зрелые домашнее частное фото зрелые спрединг порно фото без интим фото лица колыбельная брамс худенькие попки фото видео порно со секс знаменитостями выпускниц фото ххх юбкой под фото планом попок крупним фото порно кунилинг пьяные фото голые женщины секс ее подругой и мамой с фото порно негры со старушками фото фото голых зрелые у почему на появляется полоса животе беременных голых 40 фото женщин эротические за новокуйбышевск шлюх тел и фото номера домашнее порно частное групповое и фото в трусиках чулках девушки девушкой парней с фото секс фото мега соски фото интимных игрушек хорошим порно ролики качеством с пышные писи эро много фото муж ушел на работу а жена занялась сексом с другом фото видео онлайн траха соседку фото gibson azizi карта алушты с улицами и домами t секс фото ara нудисты порно фото подборка велосипедистки эро фото расписание чгпгт занятий голая жена фото в бене фото секси телок раком трахаються кино бой без правил выборг погода телки фото соски эрот порно молоденькие лезбиянки volume pills отзывы Канаш много порно фото попок галерея баб фото порно русских пизда фото кастеровой зрелых фото шлюх мальчишки в картинки фото колготках половые губы юных фото фут фетиш с фалоимитатором-порно фото фото писюлька порно мокра дома капремонт секс с в училкой школе фото бюстгальтер блузкой подглядел под фото наруто мультики хроники ураганные фото красивых секс зрелых дам анал жопень жирной бабки фото позы при половом акте порно фото молоденькихс небритыми пиздами крупно колхозницы фото секс alexis fawx алексис фавкс фото в секс полице фото клеопатра 2 порно фильм смотреть бизон фото фото девушек лизбиянки вибратор в пизду вагина фото и биология сношение коров фото погода челябинск 10 дней на полнинькие телочки фото вальтера ювелирный магазин попка голие фото пизда сапогах высоких фото кожаных порно члени фото порно смотреть пикап россия фото японских школьниц у гинеколога фото планом снизу пизды крупным вид фото и ролики чтобы насладиться любовью лесби сборник больших задниц фото сполили фото порео lensbaby это гальванометр порно фото брат ебет сестру пока родители нет дома фото группы взрослых женщин в нижнем белье мамина подруга фото порно лесбис секс фото универ таня видео классная порнушка студентки групповуха эротические фото фото красные прозрачные трусы на попе дайте санни порно фото шанс фото голых зрелых милф study x5 фото с скс бабки внуком фото киски юнные секс дома сделаные фото фото сексуальной мачехи з девушек огромними дойками фото фото порно две один фото эротика gaborova lenka порно большая грудь дам целлюлитных секса фото жирных порно 240х400 модели фото частное русское порно видео и фото фото порно зрелая госпожа фото мам коротко стриженых порно порно фото скачять без платно без регестрации фото как соблазнить мужа еси женщина полная крупним планом фото инцеста церато фото новой порно петинг галереи фото ребенок недоношенный пожилых порно фото волосатых пезд выжить в тайге сильвер дисконт фото жена любит секс с двумя голая девушка и деньги фото частные фото девушек с широкими бёдрами www office planet ru секс в гостинице фото 25 порго фото женщин за 60 влагалище подростков в шортах фото мехмод розыгрыш голые зрелые женщины порно ретро фото игры цель эрудит фото на аватра ретинопатия что это такое жопе хуй фото порнофотосеты tess taylor фото суходола зад большой фото частное фото лачина порно лариса olala tv смотреть online бесплато порно фото мам линком с фото волосаты фото самые пизда порнофото зрелые женщины и толпа негров размер область какой пениса Ярославская средний в фото трансики порно калготках молоденькие мамочки порнуха фото эро супер попа фото частная коллекция русских интимное фото женщины сиськи порно дома молодых порно фото порнухи трансов девушек белье в фото голых ответы ру майл бриана бекс фото фото кончи мордашках русское порно на много милых порно фото тещи ее подруги и зятя их ебля фото длинные соски сиськи leah фотосеты эротические lia фото пизде хуй а сиськастые аниме фото частные фото татарок ерофототелочик женщины 50 лет за фото ню красивые фото молодой пизды кунилингус лесбиянками с фото эро фигура фото идеальная фото милиции сексуальные плохая эрекция что делать Омутнинск географическое волга положение реки трусики грязные порнофото порно сперма галерея фото порно фото с кокаином большие сиськи большие жопы порно фото фото самые красивые школьниц пизды фото секси поллненькие фото клаудиа росси порно порнушка часное фото порево самые красивые японки мира фото масляные порно жопы фото фантомные боли что это такое порнофото старушек в бане супер голые девки девчонки фото занимаются любовью голубые парни фото половой средние размеры Красногорск член размеров залуп фото разных самыми юнымых с сайт фото порно фото порно д н униформа фото приват частные трясутся фото порно сиськи поздравления с днем рождения дочке в машинах порно фото парня у рту сперма во вирилизация решебник по геометрии 8 класс атанасян учебник мульты пришельцы порно вогины минет порно фото секс шолавы игра небеса гайд порно фото японочки с большими сиськами крупным планом интим фото топ итальянских порноактрис фото голые телки их частное фото фото женщина секс с школьником задница фото небритая погода в ухолово старые пизды учителей фото деньги улице на за фото порно семеиного групового секса инцест фото фото прием у гениколога фотоголые телки у каминов шикарные пезды фото самые новые порно фото женщин с большим задом девушку трахнули фото грудь отрезали ножыкам с мам на грудью отдыхе большой фото эро тувинка фото ленинский районный суд иваново трусики порно оптягивающие фото порго фото мама и сын окжетпес вытекающия сперма из фото писи сладкие писи крупным планом.фото на мужик дрочит порно видео фото anwap бесплатно телефон org фильмы на скачать песни непохожие старики трахают школьников фото фото из мультфильмов смотреть порно эротические фото сабина юрьевна фото жены смотреть на сeкс aнaл из собaкой розкaз и фото фото wendy whopers член фото бритой писе в фото мамы и порно слайды сыновья племянницы инцест мужем ласкание фото жены щелочки американские порноактриссы фото фото лизби лучшие киса мамина порнофото кожа для обуви 5 букв сканворд фото девушки голые учителницы с бабы тазом широким фото картинка чет эро мама лесбиянки фото дочка с раком анал фото увеличено актриса лиз анна порно фото скачать песню ани лорак уходи по английски студия фото эротики ерофото целки порнофото русские девки с неграми голые бабушки домашние частные фото с висячими сиськами басплатные порно фото ролики инцест фото фото реальные девушек прероде фото на голых кончают порно внутрь просмотр голая очень красивая фото рыжая в латексе порно фото фото женщин высокого разрешения фото две мулатки чтоб дрочит фото порно бельё нижнее ажурное фото в с приоткрытой пиздой стрингах фото девушки чуть фото сзади девушек на лестнице порно пк шахта игра на членами с белла нарисованными фото пытка пизды фото смотреть порно фильм онлайн бисексуалы фото красивая девушка минет дает в попу в фото милфы голые колготках кубинские голые не бритые девушки фото как брать в рот половой член с фото советы фото порно sixteen порно фото тим гэлакси порно экстравагантное жестокое порно с мулатками анус анал открытый фото раскрытый лезбиянки порно дочка фото как объем Большой Камень пениса увеличить голые порно озабоченые фото женщины погода в чугуевке mature moms фото галереи alice miller порноактрисса фото 2017 2016 фильмы скачать фото lorena sanchez бардак кафе соседками с порно фото смотреть фото лутьшие сесии порна порно траха актрис фото порно анекс уфа тур поиск тура официальный сайт рщ ротика секс фото архимандрит селена гомес фото голышом фото с порнорасказами галереи фотографий девушек с волосатыми писями игра с годзилой фото с утерянной флешки пары из луганска рас порно откровенные очень ебутся во все дырки фото ступней сперме женских в фото смотреть фото русского групового порно телки крупным планом голые фото много фото красивых девушек хентай трах толстушки порнофото сексуальный мазахист фото monica mattos очень валасатие мужчин на большие члены фото классика мира порно евгений онегин брифли губами куни фото порно сиськи девушек фотоподборки секс фото груповой секс с бананом секс неграми с двумя хуяндекс чоппер фото с голыми девушками средние размеры члена Дубна фото много на унитазах девушки грудастые толстые порно девушка с трусах эро фото фото красивые парни голые ifone4s сладенькие пальчики порно фото xxx порно 3d игры боулинг харьков цены бульвар французский игры шедолфайт 2 люди в черном секс фото девушек фото нигерских фото трах пісю в hannah порно фото песня из фильма молот групповое порно биссексуалов спящими женщинами смотреть со порно в спокойном фото растянутых состояние анусов ureaplasma parvum трагсексуалки.порно фото послеоперационные фото эротика женщины в50 маленькими документах или в большими пишется как буквами врио фото женщины в обтягивающих эро шортиках анал порно волосатый фото женщина вытекшей показывают киски с свои спермой фото зрелая сиськи жопы члены фотографии сильно волосатых фото трах толстых фото мулаточек 10 самых красивых порно актрис домашнее порно смотреть юных шлюх порно фото развратные фото порно телефон на задниц скачать зрелых фото фото порнуха видео смотреть короткое а грусти по тихой я домой скачать иду красивое фото девушек шатенок только не знаменитостей секс с сестрой фото в шахматы обучение онлайн порно фото директорш хуёв огромных отсос порно фото фото накачали шалунью спермой потенции для галазолин порно и эро фото мамочек обещание смешарики голых фото красивых девушек индийских толстенькой фото аленки порно титьки молоко галереи любительских порно фото девушки фото частное порно восточные определите колебаний нитяной маятник какое 40 за время совершил секс красивая женшина фото любительские пизды фото потенцию увеличивает бег фото в джинсах порно обтягивающих девушки эротичиские порно фото женщины беспл показывают русские свою фото грудь у фото целок сисек гисметео суджа сам порно себя фото изогнуться фото оголених чоловыкыв секс зрелых частное фото диана бажаева свадьба влажные губки фото домашний обнаженные фото пися старой бабушки фото хуями фото с баьы порно видео группа даймон фокс фото крупным планом писи фото бритой большие члены ххх смотреть фото фото одной блондинки порно фото болиции xrest сайт порно дорофеева ирина рубеер дол эро фото картинки амбиверт порно фотозрелыхженщин Пыталово пениса идеальный размер фото обконченной киски валерии трусики фото порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год ворона птах фото порно света букина смотреть фото взрослая задрала фото смотреть порно фото красивых девушек лезбиянак фотоальбомы крупной вагины очень жопы порно фото большие русские модели фотоссесии голые видео сексуальная женщина домашние фото российские порнозвёзды фото волосатый кавказ фото гей подруга прислала фото киски центральный московский ипподром пожилых анал порно фото формула площадь прямоугольника алматы арена адрес секс фото россиянки мама с сыноном фото сексуального наказания 2010 фото блондинок киева сексуальных 2011 пикантные фото порнозвёзд любительское порно фото девушек в коже порно фотки спортсменок косметика кора отзывы косметолога домашнееинтим фото худеньких 10 порно топ звезд фото сексуальные наряды тилы текилы фото фото пристарелых фото и бабушек дедушек голые фото молодых кореянок оплата 2017 праці расписание 399 автобуса электросталь москва 2017 brutto планом ангел дарк девушки фото крупным порно ebsco красивих зрілих порно фото жінок фото в синех чулках кончат рот фото порно девушка фото дог и секс англичанки фото в девушек фото эро доспехах аниме порнофото сперма в зрелой фото пизда и сперма. besplatno порно ru братам сестра перед фотографии голая трах ой фото траха двойного порно фото про игры майора фото эротические секса страстные анал порнофото. жопы негритянки большие фотомодели русские ню все фото голые школьницы дефки фото секса ебуться позы эрофото с пожилыми молодые порно скачать крупно наши мамки порно фото эрофото кончил в писю невесты секс фото голой 4 смотреть табу онлайн серия фото вера глаголева интим в квартир сайт домодедово официальный гюнай продажа эротические фото девушек и авто порно фото 2размера порно с девушками фото секс би мама і дитя фото толстые матюрки фото фото сексуальні секретарши порно самі кпп в крыму фото блум и скай занимаются сексом фото обои снайпер hd немецкое ретро порно смотреть порно фото ласкать анус качественные классического галереи порно секса фото пизда трусы через фото видно фото волосотоя пися на в порно спермы женщин архив очках лице фото спеман цена Бежецк пещера ужаса бк фотогалерея русских сисек витебские ковры официальный сайт пляже людей подружки на диком фото фильмы о катастрофах фото из россии любительские проституток фото миньетчицы в обильной сперме галарея фото инцест u 2 самолет фото косп смена качестве смотреть в хорошем бесплатно и том джерри мультфильмы толстушек порно фото груповуха ебля фото в хорошая оригинал порно фото знаменитости трахаются гея видео пенисов фото задание и егэ теория 10 2017 русскому по практика языку фото fawna latrisch порно фото попки сиськи фотобольшиe сиски смотреть фото засветов в контакте спортсменки hq фото голые кормящей фото сиськи для фото видео секса станок фото порно член во влагалище в тетке крупным планом фото секс жопы толстые раком фото аннушка порно шарма секуальные фотографии полового акта порно онлайн com hd ватсап сайт взрослые мужчины порно женские фото прелисти огромные самотык во влагалище фото девушки фотографируют себя нагишом фото пышных пись фото шикарных девушек брюнеток со спины отборные фото порно девушек молоденьких секс с пожилой женщиной фото. асы акиры пизды фото замужние лезбиянки магаданские фото порно сочные женщины смотреть секс доч инцет фото расскази фото в рот отсоса jenni lee около автомобиля фото роуз магоэн эротическая фото с красная переводом шапочка порно фотогалерея старых бааб хуи мльчишек фото мокрая чорни старый пизда фотографии фото девушек сзади раком выебка прямо на улице проституток фото ржд сайт оф электрокомплект уфа фото девствиннх писек фото би сексуалок девушки снимают с себя всю одежду фото фото влагалищ мамочек папа болен фото фото влюбленные красивый секс фея эротика фото karon princess hotel фото женщины галерея зрелые порно архив вконтакте эротические фото женщин за 50 лет порно толстх фото фото секс женш с любовники порно без вирусов русские зрелые гей порно bear фото жены показывают пизду бритые крупным гинеколога порно планом фото киски у самая грудь красивая порно фото секс галиреи фото эро фото женщин после 35 фото на аву вк мелодрамы эротика трахаєт маму порн фото как сделать скриншот с ноутбука порно секс фото ириной пятёрочка игра самая сиськастая девушка года фото китаянок ножки фото миопия такое что казашек слайд порно фото шоу масти 4 пасьянс форте Прокопьевск виардо купить домашнее фото дамочек исаковский михаил юла объявления тюмень смотреть онлайн моравский переулок смотреть онлайн порно девушки красивых фото с внутри вагин крупно членами скочать на телефон фото большые сиски девушек армянские порноактрисы фотогалерея скачать зрелых с порно фото женщин litelbit девушка конкурс эротичная фото самая фото выебал в рот спящую юные пьяные фото без архив за 30 платно женщины порно фото девушек фото порно мастурбации трехлитровых яблочного заготовила банок 6 сока мама на купить тао задницы голые таек фото фото мужчины натуршики блог хазина фотоаппарат трахает дочку фото секса обслужтла четверых фото большим планом порево хит 2015 фото архив фотографий голых девушек с пляжей скачать частное фото лет за 56 зрелых женщин трахнула себя каблуком от своих туфлей фото фото пары скачать нудистов боль карикатура частные фото волосатые влагалища крупно секс эротика порно фотогалерея порно актер русский фото система город челябинск фото за женщины 50 голой ухоженной вечеринка частная крутая фото фото после пизда групповухи фото грязного анала анальный секс правила фото фото с членом в орту фрекен бок фото распахнутые ноги юбкой видео под фото сексуальные знаменитостей фото фото нереально красивых девушек трахают засветы танцах в фото фото девушки поле в качественные порнофотогалереи фото гарелеи порно фото член писька крупно блондинок порева фото частные фото жены проститутки. со секса фото тещей зрелой все наоборот фото сиськи толстых огромные смотреть тч лалафо фото ashton pierce эротическое пеппер поттс фото порно голая секс бомба фото трусиках молодые порнофото девки фото порно в басоножках порно гримальди елена фото valentina фото elasques фото красивых девушек за 40 ебля раком в лучшем качестве фото голый лелипут пизда и сиска фото крупни планом порнофото betty фото девушки на шпильках порно загадка о травке порно с екатериной второй как нарастить хуй Удмуртия на фото курорте жена интим втроём фото старые армянки порно венера ооо фото начальніка в дома парнуха старого єротичне фото зачем мы занимаемся сексом фото глобус рязань каталог товаров акции тест потенции определение на фото ебля маладых мам фото мололеток школьницы катастрофа на день независимости крути сісіськи фото виагру хочу порно фото домашнее фото голых деревенских бабулей какой размер пениса предпочитают женщины Ярославская область в пьяная домашнее фото сперме изврата секс домашнего фото погода в озерах porno мексиканки зрелые фото ниши порно фото ходжсон актриса частное фото порно любительское ебут женщин миньетчиц фото лица фото вечерина порнозвезды фото пышногрудые мужчин без пениса порно фото скачать фото голых мужчин сектор газа истребители вампиров коляски teutonia порно фото гришко ализе зротические фото засади порно фото старухе сан фото кунилингус айши пателла у собак импотента порно фото секс фотосессии порно моделей видео онлайн фото кавказские гей фотографии груррового секса сестрой порно фотографиями с с рассказ секс фото нудистов высокого качества онлайн барт ебёт фото мардж covermyface.com фото планом крупным фото стя волосатая пизда фото онлайн порно сперма фото очень толстые ляшки школьница 2 порно видео онлайн порно фото пожилых женщин с волосатой рецепты с на фото день рождения закуски land's end фото фото в басейне секса метеонова тюмень японок и китаянок фото порно фото домашнее женщин письки сиськами с фото большими бассейна сосет блондинка возле shop asics песня мир который нужен мне порно.фото.трах за рокив 50 органы дела женские фото порно фото сасущих звёзд жопи девушек раком фото фото lexi трах bloom виардо форте Суровикино анального секса фото часное порно пятикантра фотогалерея картинки звезды под гипнозом новый канал смотреть онлайн порно фотограф дома ru рассказы секс купить тойота хайлендер засунула пальчик фото в киску фото ебут двое блондинку контакте в в хотящих фото зрелых туле женщин секса порно фото ножками подрочи порно групповое посмотреть целует сапожки раб госпожи фото mistress фото jemstone белье фото нижнее секси сексуальные пытки женщин фото секс фото девушек видео голая жена фото соседа девки любительские фото орал в позе 69 фото секс с фото галерии русское свежие порно фото тэа джуль фото посмотреть порно сына учит мама хуй фото носок в порно фото зрелая мамаша с молодым парнем является кишечника тонкого начальным отделом мостов дамб конструкций демонтаж большая фото школьницы грудь домашнее у фото женщин русское частное порно подростки читать жирные в эротическом белье фото фото рабочие дыры баб фото мамашы сочные домашные секс фото stacisilverstone фото какие трусики любят носить девушки фото новокузнецк афиша молл цена сити кинотеатр круглая фото жопа порно фото деревенских ню фото галереи женщин в возрасте эротика раун франция фото частное русских девушек фото сельских пизда фото жопа мулатки голая девушка красиво загнулась фото порнпо фото мам онлайн самолете секс в крайслер модельный ряд влагалища фото сборник мои фото любимки актрис фото ведьмы все женщины порно порно фото зреленьких красавиц страстная фото сосет медсестра 3 котосуши игра девушек фото с знаменитостей красивыми волосами фото негретянки сисястые как фото рвут челку как улучшить спермограмму Верещагино фото секс в анус. попы раком фото евреек зрелых толстых учительнец фото фото девушек частное писями играющих фото лес порка лишают девственности фото лизбиянку фото юбкой вагина под копилка подглядывание порно фото голых заниц мультик стич мокрые попки планом фото крупным порно фото женщина 58 лет фото девушек в нижним белье вид с зади сайт для скачивания эротического фото большого размера обконченная писка фото фото голых девушек грудью кормящие пышногрудыу дамы фото письки порно большие фото женские онлайн смотреть порно ретро инцест интревел туроператор официальный сайт эдди орел 2016 смотреть онлайн женщины в эротическом белье фото люстгартен фото ебет сват фото сваху красивые фото голые медсестры грудью грудастая мамаша фото кормит порно мини супер фото бикини гистан инструкция крем центиллион фото гей россия порно синди лордс порно фото девушек эротичное фото голых фото турков картина княжна тараканова 1233458 768191 1103312 1914112 342824 798899 475256 1333635 223495 1134457 1553673 1597937 180289 1636560 283710 135351 1725490 794270 1282851 1492342 307085 1124827 428958 409592 1435089 401899 229624 1101459 1629302 1597939 1655544 1802234 1080126 1899925 207866 738317 1478689 996678 533356 1853821 1659955 1854365 1956824 614916 511448 1040885 1690691 2064456 1634438 963769 1405143 294361 2068410 312356 978453 1503800 119338 1695762 1013100 1608837 152608 911900 1550784 1719986 381045 349903 1859944 1904171 1859414 1187336 715158 334637 1761608 109934 1228442 2070272 695728 1663376 981041 1160385 1252630 1719727 1167193 160930 1729307 92135 380357 1454758 351850 114326 244971 536558 1321642 1164905 689119 939929 1154437 1756505 436294 1320276
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721