«ПУАНТОВАНІСТЬ» ЯК СТИЛЬОВА РИСА ТА ОСНОВНА ОЗНАКА НОВЕЛІСТИЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ НОВЕЛИ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В. П. Крижановська
Миколаївський національний університет
імені В. О. Сухомлинського
м. Миколаїв

У статті розглянуто «пуантованість» як стильову рису та основну ознаку новелістичної композиції. Розмежовано поняття «пуант» і «кульмінація». На матеріалі німецькомовної новели встановлено, що реалізація стильової риси «пуантованість» проявляється на рівні таких типів висунення як «ошукане очікування», «зчеплення», «конвергенція».
Ключові слова: ефект ошуканого очікування, зчеплення, конвергенція, кульмінація, новела, пуант, тип висунення.

В статье рассмотрена «пуантированность» как стилевая черта и основной признак новеллистической композиции. Разграничены понятия «пуант» и «кульминация». На материале немецкоязычной новеллы установлено, что реализация стилевой черты «пуантированность» проявляется на уровне таких типов выдвижения как «обманутое ожидание», «сцепление», «конвергенция».
Ключевые слова: эффект обманутого ожидания, сцепление, конвергенция, кульминация, новелла, пуант, тип выдвижения.

The article deals with the using of «pointe» as a stylistic feature and the main sign of the composition of a short story. The concepts of «pointe» and «culmination» were defined. The language material is presented by the German short story. The implementation of the stylistic features of «pointe» is manifested by such types of nomination as a «deceived expectation», «clutch», «convergence».
Key words: the effect of a deceived expectations, clutch, convergence, culmination, short story, pointe, the type of nomination.

Останні десятиріччя розвитку вітчизняної науки були відзначені посиленням інтересу до вивчення творів малої форми у контексті лінгвостилістичного аналізу. Разом з тим актуальність дослідження німецькомовної новели продиктована тим, що і сьогодні у світовій лінгвістиці не існує фундаментальних досліджень цього типу тексту, у поодиноких розвідках мають місце лише фрагментарні спроби висвітлення цього питання. Об’єктом дослідження виступає німецькомовна новела як тип тексту. Предметом дослідження є стильова риса і водночас основна ознака новелістичної композиції – «пуантованість».
Мета нашої роботи полягає у дослідженні лінгвостилістичної підсистеми німецькомовної новели як типу тексту. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: провести аналіз стильової риси «пуантованість» як однієї з основних ознак змістово-формального рівня типу тексту новели, встановити її основні ознаки у композиційно-стилістичній структурі тексту; дослідити типи та засоби вираження пуантованості у німецькомовній новелі.
Питання структурної організації новели як типу тексту вже довгий час привертає увагу лінгвістів. У новелістичній композиційній структурі багато дослідників виокремлюють несподіваний поворот [3; 8; 9] або сюжетний наголос [16]. У свою чергу низка дослідників характеризує це явище як «пуант» [4; 10; 14; 18; 19]. Під пуантом розуміють гострий заключний ефект [10], потужний акцент на закінченні [19, с. 170], гостродраматичне завершення сюжету, найвищий вияв розв’язання конфлікту, семантичної градації [7, с. 296]. Цим терміном також позначають такий момент у композиції, який специфічно поєднує всі тематичні й сюжетні елементи та надає епізоду характер закінченості з можливістю деякої кваліфікації епізоду в його відірваності, замкненості, хоча б ця кваліфікація не була ніде словесно сформульована [4, с. 29].
У контексті лінгвістичного аналізу новели поряд з пуантом важливе місце посідає кульмінація як неодмінна ознака композиційної структури цього типу тексту [1; 2; 5; 6]. Під кульмінацією розуміють важливий елемент сюжету: вирiшальне, найгострiше зiткнення сил, якi ведуть боротьбу, момент найвищого напруження в розвиткові змальованих у творi подiй [13]. Кульмінаційний пункт являє собою опис якоїсь переломної події в житті персонажа, результатом якої є максимальне розкриття його внутрішнього світу, сутності характеру, безпосередньо пов’язаних з головною проблемою твору [20].
На думку Л. С. Піхтовнікової, характер кульмінації може бути різним. Найбільш яскраво виражена кульмінація, як вершина конфлікту, вирішальний момент зіткнення противодіючих сил, можлива лише у творах з антагоністичними персонажами. У творах, в яких полярні персонажі відсутні, кульмінація замінюється найвищою точкою розвитку безконфліктної дії [11, с. 31].
Отже, пуант – це стилістичним прийом, що сприяє неочікуваному вирішенню сюжету і порушує очікування адресата. Пуант готує кульмінацію, а кульмінація в свою чергу створює умови для швидкої / поступової розв’язки. Розв’язка – це вирішення конфлікту, показ наслідків конфлікту / конфліктів, остаточне вирішення долі персонажів. Оскільки змістова композиція новели побудована як підготовка до несподіваної розв’язки описуваних подій, «пуантованість» є саме тією ознакою композиційно-стилістичної структури, яка докорінно змінює подальший хід подій. «Пуантованість» є стильовою рисою, притаманною саме типу тексту новели, а пуант є головним композиційно-стилістичним прийомом.
В основі пуанту лежить ефект несподіванки, який реалізує ефект ошуканого очікування. Проте ця реалізація можлива лише за умови знання адресатом інформації тексту, тобто у контексті прочитаного. Виразним місцям тексту у сприйнятті читача відповідає категорія здивування. Читач дивується, що дана кодифікована система несе у собі протиріччя, що вона виявляється багатозначною [12, с. 269]. У цьому випадку ефект ошуканого очікування обумовлений відхиленням не від мовної норми, а від норми конкретного повідомлення.
Для прикладу наведемо декілька уривків з новел Генріха Клейста «Маркіза О»: «“Der Graf F…“, sprach er, „ist vorgefahren und läßt sich anmelden.“ – „Der Graf F…!“ riefen beide zugleich, von einer Art der Bestürzung in die andre geworfen.» [17, с. 190]; Клеменса Брентано «Повість про славного Касперла і гожу Аннерль»: «Da schrie er: „Gott sei mir gnädig!“ und fiel auf die Leiche hin zur Erde; „tötet mich, tötet mich, ihr Menschen; ich habe sie verführt, ich bin ihr Mörder!“» [17, с. 56]; Людвіга Тіка «Білявий Екберт»: «Sie stand auf und ging nach ihrer Kammer. Walther wünschte ihr mit einem Handkusse eine gute Nacht, und sagte: „Edle Frau, ich danke Euch, ich kann mir Euch recht vorstellen, mit dem seltsamen Vogel, und wie ihr den kleinen Strohmian füttert.“» [17, с. 85]; Томаса Манна «Тоніо Крегер»: «Da geschah dies auf einmal: Hans Hansen und Ingeborg Holm gingen durch den Saal.» [17, с. 736]. Як бачимо, у деяких новелах автор сам підкреслює події, які є переломними у контексті всього твору.
Говорячи про німецькомовну новелу, можна стверджувати, що у деяких творах має місце двухподійна кульмінація. Це явище ми можемо простежити на матеріалі новели Артура Шніцлера «Новела-сон». В ній розповідається про життя лікаря Фридоліна. Він образився на дружину за те, що вона розповіла йому про свої юнацькі фантазії, розчарувався в своєму житті і шукає пригод. Останні не примушують себе чекати, і зрештою Фридолін опиняється на таємному маскараді, один у лігві ворогів. Сумніви Фридоліна щодо своєї подальшої долі є моментом найвищої напруги і складають першу кульмінацію новели. Смертельної небезпеки вдається уникнути лише завдяки таємній незнайомці, яка ладна віддати життя заради нього: «“Laßt ihn“, sagte die Nonne, „ich bin bereit, ihn auszulösen.“» [17, с. 798]. Цей момент вміщує в собі пуант, несподіваний поворот сюжету, за яким поступово йде розв’язка.
Друга кульмінація наступає тоді, коли у пошуках незнайомки, яка врятувала його життя Фридолін приходить до моргу: «…er wußte: auch wenn das Weib noch am Leben war, das er gesucht, das er verlangt, das er eine Stunde lang vielleicht geliebt hatte, und, wie immer sie dieses Leben weiter lebte – was da hinter ihm lag in der gewölbten Halle, im Scheine von flackernden Gasflammen, ein Schatten unter andern Schatten, dunkel, sinn- und geheimnislos wie sie –, ihm bedeutete es, ihm konnte es nichts anderes mehr bedeuten als, zu unwiderruflicher Verwesung bestimmt, den bleichen Leichnam der vergangenen Nacht.» [17, с. 824].
Цей уривок побудований на основі таких типів висунення, як «зчеплення» (прояв східних елементів у східних позиціях) і «конвергенція» (скупчення стилістичних прийомів в одному місці). Тип висунення «зчеплення» проявляється в синтаксичному паралелізмі (auch wenn das Weib noch am Leben war, das er gesucht, das er verlangt, das er eine Stunde lang vielleicht geliebt hatte – однакова синтаксична побудова відрізків речення) та семантичному паралелізмі (gesucht, verlangt, geliebt – семантичний паралелізм, представлений ситуативними синонімами). Тип висунення «конвергенція» проявляється через клімакс (gesucht, verlangt, geliebt), анафору (das er gesucht, das er verlangt, das er eine Stunde lang vielleicht geliebt hatte – повтор лексем), яка водночас містить у собі займенникове замінювання (das замість das Weib). Далі йде інверсія (was da hinter ihm lag in der gewölbten Halle) і займенникове замінювання (was замість das Weib). Мають місце епітети (in der gewölbten Halle, von flackernden Gasflammen; dunkel, sinn- und geheimnislos) та повтор лексеми (ein Schatten unter andern Schatten). Заключна частина речення знову демонструє синтаксичний паралелізм (ihm bedeutete es, ihm konnte es nichts anderes mehr bedeuten). Конвергенція представлена анафорою (повтор лексеми ihm), епіфорою (повтор лексеми es) та серією епітетів (zu unwiderruflicher Verwesung bestimmt, den bleichen Leichnam der vergangenen Nacht).
Так відчуває ситуацію головний персонаж новели. Цей епізод складає кульмінацією новели, проте не являється пуантом. Уривок побудовано на основі антитези (протиставлення понять, образів). Любов не виключає смерті. Кохана жінка виявляється лише сном, трупом. Антитеза «мрія – життя» виявляється хибною. Мрії не виключають життя, бо мрії і є частина життя. Отже, у композиційній структурі новели має місце двухподійна кульмінація.
Новела Гюнтера Грасса «Кішка і миша», в протилежність новелі Артура Шніцлера «Новела-сон», має у своїй композиційній структурі подвійний пуант і одну кульмінацію. Дія новели розгортається навколо Іоахіма Мальке. Колись простий хлопчина-гімназист, а тепер унтер-офіцер гітлерівської армії, він приїхав додому у відпустку і хоче прочитати промову у залі своєї школи. Проте директор не дає на це своєї згоди. Ображений Мальке лупцює директора і через це пропускає потяг до своєї службової частини:
«Bevor er einstieg, rief ich: „Wie lange hast Du eigentlich noch Urlaub?“ Und der Große Mahlke sagte aus der Tür des Anhängers heraus: „Mein Zug fuhr vor viereinhalb Stunden und wird jetzt, wenn nichts dazwischengekommen ist, kurz vor Modlin sein.“» [17, с. 1018].
Цей момент є першим пуантом. Цікаво, що для його зображення автор використовує пряме діалогічне мовлення, тоді як увесь текст новели побудований на основі авторської мови з рідким вкрапленням міні-діалогів.
Другим пуантом, після якого йде кульмінація, виступає момент занурення Мальке у воду. Згодом стає зрозумілим, що хлопець, розуміючи усі наслідки свого вчинку, вкоротив собі віку:
«Pilenz, mit dem Büchsenöffner in hämmernder Faust, rief: „Komm wieder rauf, Mensch! Du hast den Büchsenöffner oben gelassen, den Büchsenöffner…“ Pausen nach wilden, dann rhythmisch geordneten Schlägen und Schreien. Konnte leider nicht morsen, hämmerte: zweidrei zweidrei. Machte mich heiser: „Büch – sen – öffner! Büch – sen – öffner!“» [17, с. 1027].
Наведений уривок починається типом висунення «конвергенція», яка включає в себе інверсію (Pilenz, mit dem Büchsenöffner in hämmernder Faust, rief – далеко відтягнутий від початку присудок), повтор лексеми (Du hast den Büchsenöffner oben gelassen, den Büchsenöffner…). Далі йде еліптичне речення (Pausen nach wilden, dann rhythmisch geordneten Schlägen und Schreien. – відсутній присудок). Мають місце епітети (Pausen nach wilden, dann rhythmisch geordneten Schlägen und Schreien.), ситуативні синоніми (Schlägen und Schreien), повтор лексем (zweidrei zweidrei; Büch – sen – öffner! Büch – sen – öffner!), еліптичні речення (Konnte leider nicht morsen, hämmerte: zweidrei zweidrei. Machte mich heiser – відсутній підмет). Тип висунення «зчеплення» проявляється в синтаксичному паралелізмі (Konnte leider nicht morsen, hämmerte: zweidrei zweidrei. Machte mich heiser). Для зображення другого пуанту і кульмінації автор використовує нехарактерний для усієї новели прийом – недіалогічне пряме мовлення.
Серед німецькомовних новел зустрічаються і такі, які вміщують у собі подвійний пуант та подвійну кульмінацію. Для прикладу охарактеризуємо новелу Мартіна Вальзера «На повному скаку». У цій новелі розповідається про дві подружні пари. Два товариша дитинства випадково зустрілися на відпочинку. Обидва вдають з себе не тих, ким вони є насправді. Хельмут ненавидить Клауса за те, що той постійно лізе йому в душу і нагадує про юнацькі роки, які він прагне забути, і приховує свій внутрішній світ за допомогою байдужості. Клаус за маскою весілля, безтурботності та підвищеної активності приховує невпевненість в собі і своєму шлюбі. Перший пуант і разом з тим кульмінація наступає тоді, коли під час прогулянки на яхті Клаус вступає у боротьбу зі стихією. Хельмут, боючися за своє життя, скидає Клауса за борт:
«Als Helmut sah, daß die über Bord laufende Wellen jetzt gleich ins Cockpit schlagen würden, stieß er mit einem Fuß Klaus Buch die Pinne aus der Hand. Jetzt passierte alles gleichzeitig. Das Boot schloß wieder in den Wind. Klaus Buch stürzte rückwärts ins Wasser.» [17, с. 1073]. Хельмут повністю розкриває свою натуру, демонструє презирство до Клауса.
Друга кульмінація відображає довгий монолог дружини Клауса Хелени. У момент найвищої напруги, коли вона «зриває маски» і розповідає правду про життя свого «загиблого» чоловіка, з’являється сам Клаус. Його несподівана поява у той час, як усі вважають його загиблим, і є другим пуантом:
«Es klopfte. Helmut rannte zur Tür. Frau Zürn. Da sei ein Herr, der seine Frau abholen wolle. An ihr vorbei, an Helmut vorbei, trat Klaus Buch in die Wohnung.» [17, с. 1083].
Цей уривок містить у собі тип висунення «конвергенція», який представлений номінативним реченням (Frau Zürn.), анафорою (An ihr vorbei, an Helmut vorbei – повтор лексеми), епіфорою (An ihr vorbei, an Helmut vorbei – повтор лексеми), інверсією (An ihr vorbei, an Helmut vorbei, trat Klaus Buch in die Wohnung. – далеко відтягнутий від початку підмет).
І пуант, і кульмінація є важливими елементами новелістичної композиції. У самій природі пуанта як прийому, що порушує передбачуваність, закладено ошукане очікування. Окрім того, пуант зазвичай містить у собі типи висунення «зчеплення» та / або «конвергенція», в основі яких можуть лежати будь-які з відомих нам тропів або стилістичних фігур. Пуант являє собою несподіваний, неочікуваний поворот сюжету у той час, як кульмінація слугує для зображення моменту найвищого піднесення, напруження, розвитку конфлікту. Кульмінація ще раз ставить проблему в оновленому, більш узагальненому вигляді. Проте, якщо кульмінація, як елемент композиційно-стилістичної структури, характерна для багатьох типів тексту, то така композиційно-стилістична ознака та стильова риса як «пуантованість» вирізняє саме новелу як таку з-поміж інших суміжних типів тексту.
До найближчих перспектив системного лінгвістичного дослідження німецькомовної новели можна віднести створення її системно-структурної моделі з урахуванням трьох рівнів композиційної структури: змістового, формального і змістово-формального.

Література
1. Беренвальд Е. Е. Темпоральная сетка «качели» в новелле / Е. Е. Беренвальд // Личность, речь и юридическая практика : межвузовский сб. научных трудов / [гл. ред. Е. И. Дулимов]. – Ростов-н/Д : ДЮИ, 2005. – №8. – С. 24-28.
2. Беренвальд-Райш Е. Е. Темпоральная сетка немецкоязычной новеллы (на материале произведений XIX–ХХ вв.) : автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка», 10.02.04 «Германские языки» / Е. Е. Беренвальд-Райш. – Ростов-на-Дону, 2010. – 24 с.
3. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии / Н. Я. Берковский. – Л. : Худ. литература, 1973. – 568 с.
4. Кенигсберг М. Об искусстве новеллы : Заметки / М. Кенисберг // Корабль : Лит.-худ. двухнедельник. – 1923. – № 7-8. – С. 28-30.
5. Коваленко В. И. Современная новелла ГДР как тип текста в лингвостилистическом аспекте : автореф. дисс. на соиск. науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / В. И. Коваленко. – М., 1981. – 23 С.
6. Левченко М. Н. Темпорально-локальная архитектоника художественных текстов различных жанров : дисс. на соиск. науч. степени доктора филол. наук : спец. 10.02.19 «Теория языка» / М. Н. Левченко. – М., 2003. – 449 с.
7. Літературознавча енциклопедія [авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – К. : ВЦ “Академія”, 2007. – 624 [2] с.
8. Мелетинский Е. М. Историческая поэтика новеллы / Е. М. Мелетинский. – М. : Наука, 1990. – 279 с.
9. Михайлов А. В. Новелла / А. В. Михайлов // КЛЭ. – М., 1962. Стовп. 306-308 [5].
10. Петровский М. А. Морфология новеллы / М. А. Петровский // Ars poetica : сб. статей / [под. ред. М. А. Петровского]. – М. : ГАХН, 1927. – С. 70-110.
11. Пихтовникова Л. С. Композиционно-стилистические особенности стихотворной басни (на материале немецких стихотворных басен 18 в.) : дисс. на соиск. науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04. «Германские языки» / Л. С. Пихтовникова. – К., 1992. – 338 с.
12. Славиньский Я. К теории поэтического языка / Я. Славиньский // Структурализм: “за” и “против” : сб. статей. – М. : Прогресс. 1975. – С. 256-277.
13. Словник літературознавчих термінів / Лесин В. М., Пулинець О. С. – К. : Радянська школа, 1965 [Електронний ресурс] / Лесин В. М., Пулинець О. С. // Режим доступу: http://lib.misto.kiev.ua/UKR/SLOVNYK/kulminacija.txt
14. Фащенко В. В. Вибрані статті / В. В. Фащенко. – К. : Дніпро, 1988. – 373 с.
15. Шкловский В. Б. Строение рассказа и романа / В. Б. Шкловский // О теории прозы. – М. : Круг, 1925. – С. 56-69.
16. Эйхенбаум Б. М. О. Генри и теория новеллы / Б. М. Эйхенбаум // Литература: Теория. Критика. Полемика. – Л. : Прибой, 1927. – С. 166-209.
17. Das große deutsche Novellenbuch : [mit einem Vorwort von Effi Biedrzynski]. – Düsseldorf : Albatros Verlag. – 1085 S.
18. Deloffre F. La nouvelle / F. Deloffre // Littératures et genre littéraires / Par J. Bessiére et al. – Paris, 1978. – P. 77.
19. Sierotwiński S. Słownik terminów literackich. – Wroclaw, 1966. – S. 170.
20. Web-multimedia encyclopedia William Shakespeare (1564-1616) and Renaissance [Іdea: A. Spivakovskiy; Materials: E. Spivakovskaya], 2011 [Электронный ресурс] / A. Spivakovskiy, E. Spivakovskaya // Режим доступа: http://shakespeare.ksu.ks.ua/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&letter=%D0%9A&page=2

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays uk co custom lab computer networking master thesis narrative essay i should my write about what homework geography helpers masters writing thesis Arava purchase cheapest writer online paper my help homework maths with need robaxin take with mobic essays custom writing a research for thesis writing help statement essay in japanese written for cv template engineers mechanical best for of recommendation school medical letter buy custom paper research eating introduction paper research disorder thompson dissertation carol prescription without to where buy acyclovir buy Augmentin Augmentin - online prescriptions mg Warren without 40 custom paper buy cheap service cv writing odyssey essay help custom essay usa services writing veterinary help statement personal 1312 with application for med statement school personal master language english thesis sales representative resume for cheap custom papers fast with writing essay a help debate statements buy personal essays buy thinking critical criminal antithesis recap law intent order and prescription lowest buy somna-ritz without cheapest prices footer thesis custom in ready buy thesis help capitalization and punctuation homework an help write to essay service best coursework writing a thesis paper research for be written for essay pay to writing numbers essays 90 online order resume geography homework help ks2 help is thesis writing ethical on pay - no canada Mills buy prescription Mississippi throug Ilosone Ilosone pal custom good site essay for objective resume associate sales statement disorder review literature bipolar essay war world ii paper services research marketing on of financial help essay concluding online prescription etodolac without on disorders research eating psychology paper with i essay need my help english homework help facts china about help students homework for finance dissertation for abstract uk ikea resume order online essay with papers help cancers signs breast cv the company writing writing liverpool service cv online newspapers u.s. essay life in school high atlanta writing best ge in resume ga services help poetry high homework sites school help government homework 247 live personal ucas statement buy help essay a.p literature professional kansas resume city writers services top writing custom writing essay a study essay abroad help for sale provera 2064 writing service application college quality service dissertation birth term paper order artists roll specific homework 2 rock help mg clomid 20 pct Phenergan online discount technician medical laboratory resume for help site uk homework sch kent case study disorder on anxiety Cytotec online date release sx generic apcalis essay college prompt admissions dissertation nsf doctoral help grant dictionary english oxford dissertation essay editing admission service toronto thesis my write someone i need to homework help nycdoe letter purchase format order essays written teens by professors biology thesis mcmaster studies with for social homework help writing essay powerpoint persuasive services business writing letter help tvo homework for executive letter sample cover sales position science phd thesis against abortion argumentative essay how do a analysis to dissertation for humans sale for estrace what i on my review do should literature essay intro great college admission homework on libya helper paper me need written a for research i writing india services buy to acyclovir online where homework help urgent help research online paper order picker resume help online louisiana homework nj papers research buy do my who homework accounting can writing cv wigan service cheap paper purchase graduate essay help admission school culinary help essay the speckled band write my paper services cover letter good sales for examples write assignment for the me l39amour dissertation sur subscription homework how is help chegg much paper warehouse my term paper on research birth order of dream electric essay sheep do androids shipping prescription buy no dilantin free format executive purchase cv mars polar ice caps with need help i coursework art my higher help essay english for format resume medtech non custom plagarized papers get professionally essay written essay order world new persuasive beach ca homework huntington help in p-force europe super for seniors high scholarships school essay help homework assignment and please answers help homework yahoo help dissertation british thesis mast cell dissertation services best affordable resume writing online help in assignment malaysia underwriting quality bc services sentence grammar a in with help best for manager sales sample resume term paper computer essays sale research for order essays cheap application executive for letter sales with prescription no mg 5 cardarone reviews writing cv uk service best 100mg persantine for sale dissertation help masters writing sale medical for powerpoint presentations info help dissertation homework with geography help dissertation help proposal doctoral my maths homework do paper examples where do put you statement in thesis research online generic zestoretic help homework instruction de dissertation constitutionnel mthode droit papers online philosophy buy to homework walk remember help a title essay a help my for with custom quick book reports newapaper mike writer polleck dating feb speed 14th leeds 10 pa mg for vitamin sale b12 pennsylvania 100mg septilin best price doctoral development rural thesis law help school personal statement zenegra mg 120 write my essay collage will help celexa anxiety papers siggraph online a be school statement long how personal for can medical tourism dissertation in a high application write do essay to you how school papers online biology past getcustomessay essay combuy writing acedemic service helper romeo homework juliet chapter 10 disorders case 1 cardiovascular study help homework percentages maths liquidating reporting distribution questions essay admission nyu application great essays telecom paper customer research satisfaction in on depressive features case with disorder psychotic study major thesis on purchase intention cheapest order Fincar marking dissertation papers buy essay cheap order essay of purchase letter business intent sample a to business writing papers Скачать идущие без интернета игры девушки для интима откровенные фото мужские кожаные зимние куртки Фото Игры на двоих рыбалка на двоих 3d Скачать игры по блютузу на android под фото с Селедка желатином шубой Скачать фильмы ужасов 720 hd 2015 андреас гонки гта сан Игры скачать Шахтерские сундуки в игре верность Все всегда счастливы а фото как я девушки видео фото русские эротика порно фото шикарные ступни Игра похожая на игру папины дочки Похудение на гречневой диете фото фото с геями старики новейшего времени Картинки история школьная порно оргия онлайн Чем ворон отличается от грача фото Волейбол головами игра на двоих Скачать через торрент игру area 51 эрофото люси лоулесс картинки друзяки фото порно ірини дубцової вчерных писю показывают чулках фото стероидные гормоны и потенция фит фото мюсли Манікюр на коротких нігтях фото скачать про лошадей Как игру видео Скачать игры для 64 битных систем скачать фото больших сисек на андроид Что полезного в лесу для человека 9 интересные Смотреть лет мультики фото женщины показали письку саранске Санаторий в лесная сказка плервы фото девственной орки карикатура лучшие игры за 2 майке фото девушек в бпан игра godzilla 2 с рецепт вареное Сало соленое фото Береги ту которую любишь картинки игру 3 game the Скачать spider-man узбэкиски.дэвушки.порон.фото зрелых пар порно видео днем Картинка с рождения марина спортсменки фото засветились Статусы короткие про красивые сына фото порно brooke adams Оскар красная дорожка фото 2016 с консервации зиму фото на Рецепт Причёска для мальчиков 6 лет фото фотографии на dosug.cz фото голых несовершенолетних Спокойной ночи родной в картинках Скачать ключ для игры ферма мания фото Белые названия и цветы лесные аниме любовь про Грустные картинки 4картинки 1 слово ответы на айфон смотреть фото слава порно певица ртом одевает гандон фото крым в рф фото бады для улучшения потенции Красноярский край симпсоны обои на рабочий стол 1920х1080 смородины Чем полезно масло черной ночь фото комната неожиданные фото голых женщи какой член удовлетворит девушку Полевской Скачать игру наруто на psp торрент на Колобок лад современный сказка ебля фото русская личное дэйв мюррей фото Игры для мальчиков убивать девушек большая порно грудь хентай Шкафы купе в коридоре дизайн фото шикарные девушки на шикарных машинах фото знаменитостей фото голых архивы дома фото Можно похорон ли хранить сексуальные певицы фото большие жопы онлайн фото браузерных игр читы для Программы волосатой фото спермы пизде в фото архангельске в дворы Гостиные фото клубе связанные сиськи в в духовке фото булочек Рецепт с трахают порно девушку в фото сортире Игра на андроид shadowgun deadzone самые пикантные актрис и спортсменок русских фото фото находится Костный мозг где Фото осетинских свадебных платьев статная фото небритая баба русская Самая сложная причёска в мире фото Все игры пауэр рейнджерс мегафорс Игра безумные гонки на грузовиках Серьги серебряные с фианитами фото порно рассказы свекор и невестка интернет добавить фото хочу порно в свои игры сенсор вав порно каталог сайтов hd Фото хейли и бибер болдуин джастин Поиск фото в металлоискателем лесу фото большие попки порно в hd женщинам Как обрезание фото делают растянула попу фото Как лепить красивые вареники фото Фильм про приведение в замке ужасы одевалки Игры мама коляской для с с играть Игры на двоих приставкой Смотреть фильмы про ужасы зомби дома из металлосайдинга под брус фото снежная ласки королева Игра охота порно фото галерея спящих девушек фото из игры game конченны фото челки любительская фото съёмка секса по обмену жёнами секс 35 фото meat puppet игра Игру мадагаскар 3 через торрент белый свет юмор The forest скачать торрент игра надпись феликс Переустановил винду 7 не идут игры звенья Как фото с убрать из часов спорт гаджет Ответы к игре филворды общие темы Майнкрафт креатив играть и скачать порно видео смотреть онлайн доминирование фото разделась девушка terminator порно bob фото спеман помог кому Нязепетровск порно фото домохощяек фото с папайей Книги и мира великие загадки тайны Как установить игру с образом iso Комната гостиная и спальня фото Безумный макс обои на рабочий стол Модные куртки 2015 женские фото Подсказки вконтакте в игре телепат фото лучшей девушки в мире beauty roxx фото ким шарма индиски эротика фото Играть в игры от сони плейстейшен 66222 вч фото фото двумя с трахается мужикамт Игра ам ням скачать для андроид отзывы волос орех Краска для фото фото надпись с ноге тату переводом на фотографии 5 класс сэкс Игра на двоих принц и принцесса великих пожилих фото секс жоп Прилавки и для фруктов фото овощей порно фото галереи разбитых аналов Скачать тренер на игру darksiders вести у мужчины слабая как потенция женщине если фото тумблер дома по страну игра угадай флагу Онлайн кухни на фото одну стену Дизайн влюбленная парочка Игры двоих для бело платье прикол золотое Что за ужасов названия Мастера серии все больше сиськи фото рассказы и мультики динозавры драконы Игры 2015 фото Бородина и видео свадьба отработанных писек фото любят какой хуй фото бабы частное русское эротическое интимное фото извращенное порно жестокое фото шуба фото цена Баргузинский соболь сасу пизду фото на Омбре фото прямые темные волосы Интересные фильмы смотреть в ютубе мерседеса 7 фото писек голых 45 любительские женщин фото летних косово 99 фото фото-доктор трахает пациентку по фото блядям пойти древний фото ур голи фото японок порно фото руками конфет своими Кукла из картинки red-lion фото в попе пальчик Исход с земли скачать торрент игра голых девушек фото беременных рабочий на картинки и любовь стол счастье Томская причины члена вялого область ужас брови татуаж порно фото влосинах снизу игра Настольная москва вверх фризы в играх ps 4 зрелые жопи фото игры со звуком й доте посмотреть 2 Как игру друга в поно публике фото на Вечернее короткие платья 2015 фото обои Скачать gt-s5610 для самсунг фото отривина бренд живые обои украинском языке на сказка Телесик Панфилов сладкая никита фото жизнь с Игры стрелялки командой снайпер фото волосатые пизды члены в жопе обконченая пися порно фото lisa-lee фото Обои для рабочего стола как живые Игра по локальной сети left 4 dead гимнастки анал фото игру огонь онлайн вода и Играть виардо Кирово-Чепецк инструкция Рецепт торта фото бутербродного с шахзад картинки Скачать игры для мальчика 3 лет Свадебное оформление альбома фото торрент микки Игра маус скачать Красивые черные глаза девушки фото розетка р9-1 фото ангельский контракт имена актрис с фото медисо иви фото Фильм мама ужасы смотреть на ютуб фото девчонок трахнули на вечеринки дед мороз смотреть порно скачать ферма зеленая долина Игра Фото прощание с жанной фриске фото Ангелочек с днем рождения картинки фото женские наручные Часы бренды группа старшая Подвижная доу игра Новые игры скачать для телефона мальчиков фото геев азиатов с с фасолью фото салата Рецепты Сделать из нескольких фото одну Калуга площадь победы старые фото из Сироп рябины свойства полезные Duke nukem forever как пройти игру порно секс фото трах смотрет гостиной Дизайнер квартире фото в на с фото новый год Салаты 2016 домработница порно фильм Игра dinosaur hunt africa contract машин распечатать раскраски картинки деву Белгород как удовлетворить Играть в игры для мальчиков гта 3д клетке в детки в Маршак картинках смоленску Катастрофа фото жертв в строй каталог обои белгород Титан фото бывших жон Игры скачать про онлайн рыбалку не Статусы для вк короткие и грустные ваз ускорительного Фото 2109 насоса фото потолочные светильники дома для прийом у гінеколога відео порно домашнее порно видео русских школьниц на Картинки телефон экран главный видео анал жесть порно пе Скачать игры майнкрафт голодные с девушки спящие фото ногами женщины раздвинутыми и anya olsen фото фото девушек письки порно гладкие фото под пизды юбкой пизду сперме и личные показывает в Композиция из живых цветов фото на картинки Скачать рабочий тачки Фото счастливой дедушки и бабушки старые порно-фото.зрелые попа фото секси Скачать половинка ты картинку моя с телефона Фото экрана приложение в майнкрафт Картинки игр голодных сиск фото огромных поп кудрявых из Прическа фото волос Куртка женская зимняя в картинках Мозаичное плетение из бисера фото порно анимашки и фото трахающих баб бога играть онлайн Игры песочница глаз лак ногтях фото на Кошачий Скачать обои на samsung galaxy a3 контур лисы фото кармела бинг порно в фотостудии Фото ольги елены дочери маликовой фото название растения и Плодовые фото порно жон ищмен Дольче габбана мужские духи фото домашная пизда фото Казуальные игры три в ряд торрент Видео приколы про котов или кошек тылу штурм части в Игры все врага фото лолйта порно Пальто женское зимнее фото и цена марта выступления на 8 Интересные Скачать игры на пк по году выпуска Видео про охоту на динозавров игры смысл игры 37 как сексу оральному научиться фото Тумба фото длинная телевизор под Каргат плохой причины спермограммы свою сын красивую ебет маму фото хай афтер переделки эвер дома Игры ригби и двоих мордекай Игры для домашнее фото пока родителей школьников нет красотка фото получает кайф Игры скачать торрент метро 2033 Игры типа ori and the blind forest Блинчики с творогом пошагово фото в hd фото мадрид Овоскопирование индюшиных яиц фото порно фото из мультика американский попаша Обучение грамоте буква а картинки Обои рабочего стола земля космоса порно смотреть сексуальные попки в где девушки фото классе голые купить трибестан Жиздра порно видео сороковых годов фото секс в женской мальчик одежде игра hs самолеты звезды русские ххх фото сэкс порно блондинки Подвижная лет 3-4 игра малышей для частная домашняя дрочка ануса девушка фото себя Чем скучно игры занять когда Игры для телефона nokia lumia 630 femjoy фотосессия порно фото любавы из алешы поповича Сказки фильмы список лучших русские закладки котики Кухня из акрилового пластика фото игры брайан фнаф со фото взрослыми траха дамами Список игр на движке unreal engine как сделать хуй больше Шарья Традиции в сказках русского народа Скачать торрент гоночки через игру фотосекс вдвоем латиноамериканские попы фото игры Скачать жанрам симуляторы по Розы домашние в одном горшке фото shy cutie фото ladyboy jasmine фото Дарт фото в вейдер это одессе кто прошлых порнографические лет фото Рецепт отбивных с фото пошагово Картинки смешные моменты из аниме Танчики пк на торрент игра скачать с мужчин для Открытки приколами Праздничная открытка 8 марта фото Текст на сказка город мечта город пианино игры обучение Программы на онлайн в даша Играть игру и диего спортивном в секса группового зале фотографии 10 Игра серия престолов сезон 5 Смотреть видео сталкер онлайн игра на найди игру отличия Подсказка 2109 фото машины порнофото с голыми русскими актрис телеведущих смайлики клеточкам фото по Рисунки статусы в лето полнометражные зарубежные порно фильмы Фото алисы в стране чудес мультик фото барсум село порно старих фото голих жінок Игры на пк скачать не торрент Картинка таблетки 94 процента игра Картинка футболка найк на девушке Шторы для кухни в стиле кантри фото картинках лодки в пвх Надувные из Прикольные фото с отдыхом на море порно фото трансы в сперме игры конкурсы Весёлые на юбилей и порно зульфия фото паук игра новей 2 человек Скачать на марта С8 открытку картинки шеф ебет секретаршу порно фото порно фото анал с худенькими с порно дочей мамы фото и девушек женщин фото домашнее голышом matrix игра 4 фото порно любительске Что сделать если игра просит диск порнофото галерея узбечек порно секс лучшие фотографии 12 роз картинки белый фото Натяжные потолки глянец игра хоп скотч Фильмы страшные сказки 2 смотреть фотограф соблазнил домашнее фото голая теща фото жоп и писечек проституток польши тейлор бэгли фото жена в сексуальном белье фото жанра Смотреть онлайн ужасы аниме эротических делать онлайн фотошоп Короли игры сезон смотреть онлайн торрент Скачать mahjong игру через зенит повторная Когда игра бенфика Игра hard truck 18 wheels of steel Как изменить формат фото онлайн попки любительское фото Скачать игры через торрент пс вита игра вездеходов 4картинки и 1 слово на компьютер Вязание игрушек крючком схемы фото Игры жанра action скачать торрент дам зрелых интимфото порно мамы и дочки фото галереи. стэлс игр топ игры 360 xbox торрент для 2.0 прошивка порно секси жестокий фото секс порно с фото членом большими фото ебли зрелой тёти Светлана светличная и ее муж фото сказка о салтане царе Раскраска потенции повышение льдом Самые лучшие игры для андроидов писки большие крупным фото анусы фото порно мокрие Игра duke nukem 3d скачать торрент Скачать рпг игру про средневековье как правильно делать минет с фото работа подборка порно ручная Комнатные орхидеи названия фото и сезон сериал 5 4 Игра престолов Скачать монитора фото программу с Встроенные шкафы для мансарды фото фото голых толстых доярок 4 члена саше грей в рот фото пизд порнофото итрахов Прикольный статусы для контакте в порно любительское пляже на мать фото порно как и ибуца сын при падает область Саратовская сексе член большие попке фото Смотреть фильм обед людоеда ужасы нежный секс в постели фото Железный человек 2 игра торрент пальчик засунула фото soma сюжет игра Игры строители домов для мальчиков самих себя девушки в фотографируют ванной голох фото порноактрис Какие сережки для какого лица фото House of horrors игра прохождение Игры барби поцелуи с кеном в школе Смотреть игры 2 голодные часть пк на Скачать игры с 3 плейстейшен игру тюрьмы стикмен побег из в играть Игры имитации смотреть онлайн 720 сказка что хаврошечка крошечка Про фото в школе Оформление коридоров фото порно красивые женщины голые фото эротичаские банан секс фото Рисунки в сказке руслан и людмила мало игру весит Скачать которая фото города юрга кемеровской области сестры форум фото скачать игры через торрент симулятор автошколы Игра престолов в высоком качестве фильм порно новый Игры 3д стрелялки играть с читами рабочего wars для star Обои стола фото дзюдо цоп Почему на виндовс 7 зависают игры игра activate Скачать игры через торрент магика Афоризмы великих русских писателей Картинки железнодорожные профессии чёкупилы фото Игра resident evil на psp торрент Игры на клавиатурой двоих и мышкой жена.фото.порно двоих вода огонь Яндекс игры и для фото до Удаление шрамов после и какой размер полового члена Фатеж фото лепить Как правильно пельмени Игра играть 4 дальнобойщики онлайн порно секс с другом мужа порно трех лезбиянок цвета гипюром фото с синего Платье фото сэкс вдвоем стройные фото стройняшки сделать поделку фото дерево Как с байк зимний фото 2015 4 фото тойота года Тюнинг рав балшой фото парнуха фото засвеченных трусиков у звезд Скачать игры метро 2033 все части 3 бомбермен игра обои коко шанель как на сделать Надпись картинке фото толстых эротические блядей Фильмы ужасов про мертвецов зомби роб грант фото престолов рутрекер сезоны Игра все Картинка карандашом в руке рука 4 обезьянка Игры счастливая онлайн пилотку насадил фото жопы жен наших фото ли члена размер Кронштадт можно увеличить Снежный барс из красной книги фото хай монстер Картинки мальчиков из Картина на холсте по фото украина дам порнофото толстых Воздушный бой на самолетах игра wars 3 игры motor играть 3 без скачивания Игры sims
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721