Психолого-практичні особливості дій юриста при проведенні інтерв’ю з клієнтом

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається та висвітлюється психолого-практичні особливості дій юриста при проведенні інтерв’ю з клієнтом. Коротко висвітлено, якими якостями повинен бути наділений юрист та як він має вчиняти свої дії стосовно клієнта

Ключові слова: інтерв’ювання, юрист, опитування, клієнт, професійні якості, правова культура, елемент, представництво

В статье раскрывается и высвечивается психолого практические особенности действий юриста при проведении интервью с клиентом. Коротко освещены, какими качествами должен быть наделен юрист и как он должен совершать свои действия в отношении клиента

Ключевые слова: интервьюирование, юрист, опрос, клиент, профессиональные качества, правовая культура, элемент, представительство

The article exposes and highlights the psychological and practical features action lawyer during the interview with the client. Brief highlights what qualities should beendowed with a lawyer and he has to perform their actions on the client

Key words: interviewing, lawyer, survey, client, professional quality, legal culture, element, representation

Формування в Україні правової держави і громадянського суспільства, які за своєю сутністю мають правовий характер та ґрунтуються на праві, зумовило підвищення ролі та значення як, власне, права, так і безпосередньо  професійності юристів. Попри те, що кількість юристів – випускників численних вищих навчальних закладів в державі надто велика, часто доводиться чути про недоліки в їх професійній підготовці, неналежність юридичного обслуговування, низький рівень психологічної та моральної культури правознавців тощо. Однією з причин таких проблем є те, що сучасні вищі навчальні заклади, готуючи випускників за системою класичної радянської юридичної освіти, мало уваги приділяють практичним аспектам взаємовідносин юристів з клієнтами у приватній юридичній практиці: вдосконаленню їх комунікативних навичок, вмінню налагодити контакт з клієнтом, встановити довірчі стосунки. Однак незаперечним залишається той факт, що після отримання диплома юриста єдиним способом здобуття досвіду для вчорашніх є метод спроб та помилок. Як правило, цей метод один з найбільш дієвих, проте в даному випадку від помилок юриста залежить не лише його власна репутація, але і людські долі. Тому очевидно, що зазначені аспекти слід досліджувати та застосовувати результати таких досліджень при підготовці юриста перш, ніж він чи вона розпочне практикування.

Зважаючи на те, що спектр професійних якосетй, необхідних в роботі юриста є надто широким та багатогранним, в рамках одного дослідження неможливо провести грунтовний аналіз усіх таких якостей. Тому предметом  даної статті є встановлення певного алгоритму дій юриста під час зокрема проведення інтерв’ювання клієнта. Попри те, що цьому питанню в науковій літературі вже приділено досить багато уваги, на практиці все ще залишається багато прогалин та недоопрацювань, що призводять до погіршення взаємовідносин юристів та клієнтів, зниження ефективності вирішення юридичних проблем та якості надання правової допомоги в цілому.

Інтерв’ювання клієнта полягає у проведенні з ним бесіди, метою якої є отримання інформації, що цікавить юриста. При цьому іноді поняття «інтерв’ювання» замінюють терміном «опитування», який має аналогічне з ним значення[1]. Предметом інтерв’ювання є відомості, що мають значення для вирішення проблем клієнта. Очевидно, що кожна справа має свій предмет опитування, який не існує як готова модель і кожного разу визначається юристом залежно від її особливостей. Загалом можна сказати, що в предмет опитування входить лише інформація про юридичні факти, які зумовлюють виникнення правовідношення та впливають на його перебіг[2].

Всю інформацію, отриману в процесі спілкування з клієнтом за зв’язком із предметом опитування, можна поділити на предметну, додатково-предметну та непредметну. Предметна інформація безпосередньо окреслює коло важливих юридичних фактів, які мають значення для справи і, відповідно, має найбільшу цінність. Додатково-предметна інформація хоча і не входить у предмет опитування, проте дає змогу належним чином оцінити достовірність отриманої предметної інформації, а також є джерелом відомостей про самого клієнта. Так, у категорію додатково-предметної інформації входитиме інформація про ставлення опитуваного до обставин справи, інформація про особу опитуваного та інших зацікавлених суб’єктів. Непредметна інформація не має відношення до справи, а відтак – і жодної цінності[3].

На початку роботи над справою поділ інформації за зв’язком з предметом опитування проводити важко, оскільки невідомою є ще сама правова проблема. Однак чим швидше і точніше така проблема буде визначена, тим швидше відбудеться збір інформації та її опрацювання.

Юридичне інтерв’ю не має чітко встановленої структури. Тому юрист на власний розсуд намагається якнайефективніше використовувати та самостійно планувати наявний у нього час. При цьому кожне опитування для досягнення загальної мети – отримання інформації у справі – має реалізувати цілу низку завдань поточного характеру. Чітке усвідомлення системи таких завдань, дасть йому змогу належно організувати і саму бесіду, залежно від конкретної ситуації.

Стадії процесу опитування клієнтів виділяють наступні: 1) підготовка до опитування клієнта; 2) власне опитування; 3) узагальнення отриманої інформації; 4) завершення опитування[4].

Перша стадія – підготовка до опитування – має на меті забезпечити умови для належного проведення опитування і загалом включає: а) дії щодо організації робочого місця юриста; б) дії щодо встановлення комунікативного та емоційного контакту з клієнтом.

Найперше потрібно правильно організувати робоче місце, аби розмістити співрозмовників так, щоб кожен з них відчував себе максимально зручно та невимушено. Оскільки юристу доведеться вести записи, він змушений буде сидіти за столом, що об’єктивно надаватиме ситуації ознак формалізму. Для взаємного комфорту під час спілкування юриста та клієнта важливою є також відстань між ними, через що вона має бути достатньою для підтримання хорошого зорового, слухового та емоційного контакту. Проте якісь конкретні поради тут давати важко, оскільки кожен має з’ясувати це питання для себе самостійно.

До зустрічі з клієнтом також потрібно підготувати засоби фіксування отриманої інформації, адже без оперативного нотування відповідей клієнта та свідчень   під час опитування не обійтись – так як після того як клієнт піде, інформація повідомлена ним, може бути спотвореня чи перекручена, також це може призвести до упущення важливих даних даних, цифр тощо, а в більшості справ фабулу можна буде вивести лише на основі зроблених нотаток, тому юрист не може покладатись лише на власну пам’ять.

Наступним важливим елементом опитування клієнта є налагодження емоційного контакту з опитуваним, адже встановлення dovirchux відносин між юристом та клієнтом має ключове значення. Оскільки особа, яка ніколи не зверталась за юридичною допомогою, зазвичай почуває себе досить скуто, з недовірою ставиться до юриста, це у свою чергу, може мати стримуючий вплив на подальшу роботу. З моменту першого контакту між юристом та особою, яку він опитує, формується взаємне враження, яке у подальшому може змінюватись, проте вже з самого початку суттєво впливатиме на ефективність співпраці.

Найперше, як тільки клієнт зайшов у приміщення, варто одразу представитись і запитати його ім’я. Після цього доречним буде запропонувати людині присісти на стілець. А також, присівши самому, перевести розмову у фазу неформального спілкування. Як вже зазначалось дуже важливо відразу налагодити контакт з опитуваним, а тому слід випередити його і одразу дати відповідь на питання, які найперше хвилюють цю людину.

Обумовлення вартості послуг важливе у будь-якому випадку, незалежно від того, чи послуги надаються платно, чи безоплатно. Причому про це бажано повідомити клієнта одразу. Стосовно ж визначення конкретної суми плати поспішати не варто, відклавши узгодження цього питання до кінця інтерв’ювання. У всякому разі доцільно спочатку вислухати людину, навіть коли вона не зможе заплатити за консультацію. На це юрист не витратить багато часу, але, з одного боку, – залишите про себе враження людини чуйної і не байдужої, а з іншого, лише так можна оцінити з більшою вірогідністю вартість послуг, що будуть надаватися.

Питання довіри юристу включає в себе, як мінімум, два аспекти: чи збереже він у таємниці все, що йому буде повідомлено і чи зробить він все, що від нього залежить, для вирішення проблеми клієнта. Надзвичайно великий кредит довіри викликає також репутація юриста.

Друга стадія – власне опитування – включає в себе: а) вільну розповідь клієнтом обставин справи; б) постановку юристом запитань. Її мета – отримання від опитуваного максимальної кількості інформації відповідно до предмета опитування. Вільний виклад подій надає юристові можливість одержати різноманітну інформацію про особу клієнта, що може виявитись важливим при виборі моделі поведінки з конкретною людиною, а також дасть змогу зорієнтуватись у предметі опитування. Однак потрібно пам’ятати про те, що вільна розповідь клієнта рідко буває повною.

Під час опитування клієнта можлива ситуація, коли юрист не може одразу визначити правовий аспект проблеми. Тоді варто ставити клієнтові питання типу «Скажіть, будь ласка, чим я можу Вам допомогти в такій ситуації?», адже допоки не з’ясований предмет опитування, воно буде проходити досить в аморфній формі. При цьому можна втратити багато часу на з’ясування деталей, які не мають жодного стосунку до проблеми[5].

Важливо не відволікатись на постійну писанину, а занотувати лише важливі факти з розповіді клієнта, в деяких випадках без таких нотаток не обійтись. Для отримання більш детальної інформації. Після розповіді клієнта юрист може поставити йому певні уточнюючі питання. За допомогою цих питань, юрист може з’ясувати предмет опитування, обставини, які на його думку можуть бути відомі особі, яку опитують, також юрист може ставити уточнюючі запитання або ж контрольні питання для перевірки раніше повідомлених даних.

Після закінчення інтерв’ювання юрист повинен: 1) з метою демонстрації своєї достатньої компетенції дати загальну характеристику проблеми, вказавши строк надання остаточної консультації; 2) узгодити порядок, розмір та строки оплати послуг, які будуть надані; 3) подати список документів, які має принести клієнт; 4) призначити час наступної зустрічі.

Інколи з певних причин інтерв’ювання не може бути доведене до кінця. Як мінімум існує дві причини які можуть призвести о такої ситуації. Неможливіть надати клієнтом всю необхідну інформацію є однією з причин призупинення опитування. В такому випадку юрист роз’яснює, про яку саме інформацію йдеться, яким чином та з яких джерел він може її отримати. Також По-друге, опитування може бути припинене через неготовність юриста продовжувати інтерв’ю. Якщо юрист не є конмпетентний у даному питанні він можу порадити іншого фахівця або ж перенести зустріч щоб підготувати дане питання. Після закінчення визначення організаційних аспектів подальшої роботи над справою юрист прощається з клієнтом.

Після успішно завершеного опитування юрист може перецти до представництва клієнт. Представляючи клієнта, юрист повинен надавати безпристрасну консультацію з правових питань, приймати незалежне професійне рішення щодо вирішення юридичної справи. Крім того, клієнт у разі виникнення незрозумілих для нього питань щодо реалізації його прав та обов’язків має право на юридичну допомогу з боку юристів, тобто на обґрунтовану, відверту та незалежну професійну консультацію з правових питань, що передбачає оцінку ситуації, в якій перебуває клієнт, правових підстав та правомірних варіантів і альтернатив її вирішення, надання її у прийнятній для клієнта формі, враховуючи й неприємні для останнього обставини.

За часів СРСР юридичною консультацією була установа, що надавала юридичну допомогу населенню, створювалась президією колегії адвокатів. Місцезнаходження та чисельність працюючих у юридичній консультації визначалось президією колегії адвокатів за погодженням з Міністерством юстиції союзної республіки, автономної республіки, відділом юстиції виконкому місцевої Ради народних депутатів. У своїй діяльності юридична консультація була підзвітна президії колегії адвокатів[6].

На даний час юридична допомога – це сукупність заходів із надання правових послуг юридичним та фізичним особам. Має на меті правильну їх юридичну орієнтацію у різноманітних правових ситуаціях[7].

Консультування, як і будь-яка складна діяльність, не є однорідним, у зв’язку з чим, аби при підготовці до консультування та його проведенні були враховані усі особливості, важливо знати види консультування.

За часом проведення можна виділити: консультування, що відбувається одразу ж після опитування; консультування, призначене на інший день. Консультування, що відбувається одразу ж після опитування, є логічним продовженням останнього і можливе за таких умов: а) справа достатньо проста і передбачає разову консультацію; б) юрист стикався з подібними справами неодноразово; в) юрист отримав усі відомості, необхідні для надання консультації.

За перспективою співпраці розрізняють: разове консультування, серію консультацій. Разове консультування має місце, коли проблеми клієнта можна вирішити протягом однієї зустрічі з юристом. Як правило, це справи, у яких клієнт прийшов за порадою чи інформацією щодо особливостей правового регулювання тих чи інших відносин. Таким чином, разове консультування особливо вимогливе до критеріїв повноти та достовірності поданої інформації.

Серія консультацій передбачає консультування клієнта протягом кількох поточних зустрічей. Таке консультування застосовується у випадку представництва інтересів клієнта в суді чи інших державних органах. Особливістю даного виду консультування є те, що, по-перше, воно складається з багатьох окремих консультацій; по-друге, жодна консультація не ставить на меті повне вирішення проблеми клієнта; по-третє, кожна консультація має свою проміжну мету. Серія консультацій – особливо складний вид консультування, у зв’язку з чим варто навести приклад її організації.

За формою надання консультації можна виділити: усне консультування, письмове консультування. Усне консультування є кращою формою правового інформування громадян, оскільки дає змогу одразу узгодити найоптимальніший для клієнта варіант вирішення його справи. Крім того, за реакцією клієнта юрист може оцінити, чи досягла консультація мети, і оперативно зреагувати на ситуацію. Особливо актуальним це може бути тоді, коли під час опитування не до кінця були з’ясовані цілі клієнта або коли він змінив свої попередні цілі.

З іншого боку, якщо людина з певних причин не може особисто зустрітися з юристом, то саме письмове консультування може допомогти у такому випадку. Така консультація може допомогти засудженим до позбавлення волі, інвалідам та іншим. Такий вид інтерв’ювання не є досконалим, та все рівно застосовується юристами.

Як правило, консультацію з правових питань надає юрист на прохання клієнта, але у випадках, коли у юриста, котрий представляє інтереси клієнта, є підстави вважати, що клієнт має намір здійснити або йому пропонується здійснити поведінку, яка може призвести до суттєвих несприятливих для нього наслідків, юрист може надавати консультацію в інтересах клієнта з власної ініціативи[8].

Таким чином привертає увагу те, що необхідність консультації з правових питань виникає саме тоді, коли є суперечності чи непорозуміння між висновками різних фахівців, тому юрист повинен враховувати такі рекомендації, аналізувати їх, надавати свої поради з урахуванням їх. Отже, надаючи консультацію з правових питань, юрист повинен враховувати не тільки правові, а й інші моральні, економічні, соціальні й політичні фактори, що можуть бути важливими для становища клієнта.

Роблячи підсумки варто зазначити, що серед професійних якостей юриста повинеі включати не лише такий невід’ємний елемент правової культури, як глибоке знання і розуміння права, високосвідоме виконання його вимог, – але й достатні психологчні знання та навики. Володіючи певними знаннями в галузі психології, юрист має можливість краще пізнати психологічні особливості особистості клієнта, властивості й специфіку його поведінки, спілкування тощо. А це, в свою чергу, значно підвищує ефективність праці юриста. Збереження професійної таємниці є характерною властивістю юридичної практичної діяльності, зокрема у випадках охорони конфіденційної інформації щодо суб’єктів, інтереси яких представляє чи захищає юрист. Таким чином, в роботі підкреслено важливість правильно розвивати взаємовідносин «юрист – клієнт» у приватній юридичній практиці і зокрема – початкової стадії таких взаємовідносин – знайомтсва з клієнтом та вміння правильно виявити юридичну суть питання, з яким клієнт власне звертається за правовою допомогою та цілі, яких клієнт бажає досягнути.

 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): Навчальний посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – [2-е вид., перероб.]. – К.: Знання, 2006. – 395 с.

2.Дуткевич Т.В. Практична психологія до спеціальності / Т. В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 256 с.

3.Короткий юридичний словник / Н.М. Хуторян, І.В. Зуб, Д.А. Єринов. – К.: Політвидав України, 1989. – 345 с.

4.Мельниченко Р.Г. Право на юридическую помощь: конституционные аспекты: Монография / Р.Г. Мельниченко. – Волгоград: Изд-во ВАГС, 2003. – 200 с.

5.Самолюк В.В. Юридична практика: основи ефективного консультування: Навчально-методичний посібник / В.В. Самолюк. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2005. – С. 10.

6.Словник юридичних термінів: Навчальний посібник / [укл. В.П. Марчук]. – К.: МАУП, 2003. – 312 с.

7.Соціологія: Підручник / [В.Г. Городяненко, В.В. Васильєв, О.В. Гілюн та ін.]; за ред. В.Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 540.


[1] Соціологія: Підручник / [В.Г. Городяненко, В.В. Васильєв, О.В. Гілюн та ін.]; за ред. В.Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – С. 339.

[2] Мельниченко Р.Г. Право на юридическую помощь: конституционные аспекты: Монография / Р.Г. Мельниченко. – Волгоград: Изд-во ВАГС, 2003. – С. 161.

[3] Дуткевич Т.В. П

[4] Самолюк В.В. Юридична практика: основи ефективного консультування: Навчально-методичний посібник / В.В. Самолюк. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2005. – С. 10.

[5] Самолюк В.В. Юридична практика: основи ефективного консультування: Навчально-методичний посібник / В.В. Самолюк. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2005. – С. 15.

[6] Короткий юридичний словник / [Н.М. Хуторян, І.В. Зуб, Д.А. Єринов та ін.]. – К.: Політвидав України, 1989. – С. 187-188.

[7] Словник юридичних термінів: Навчальний посібник / [укл. В.П. Марчук]. – К.: МАУП, 2003. – С. 112‑113.

[8] Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): Навчальний посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – [2-е вид., перероб.]. – К.: Знання, 2006. – С. 259.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing services website thesis proofreading phd online criterion service writing the online lumigan paypal buy drop an marriage i statement about dissertation need writier dormire periactin per service coursework best writing for mechanic resume help with writing essays websites to art help essay ap history assignment order online parkinsons and diabetes sites ukessay writing writers cheap paper paper custom service best writing custom cheap writing services qatar resume cv and writing services company essay professional studies mood case disorders help with done getting homework 35 decibel parafon molality help homework and chronological order essay reverse writers mississauga plan business technology on dissertation food order world hsc essays help ww2 homework woodlands junior statement example personal of medical school for good thesis only phd birgit phd thesis dopfer a dissertation purchase binding essay help software writing application buy kings college essay highscool help homework warrington cv writing service with help writing need i personality on disorder avoidant review literature admissions essays custom essays custom com on major depressive study disorder case to coursework pay someone do help india java assignment medical personal residency writing statement for a homework java help personal for statement residency disorder topics essay bipolar essay school law service arcadia library homework public help in write do you my name how arabic for letter sales cover general online sample nmat papers starting off essay an dc proposal writing companies essays buy philosophy online writing creative uk websites essay with help synthesis an someone can essay pay write to i answers a evaluating ap bio product essay essay 2004 phd dissertation phd help a cutter buy laser paper need editing dissertation help with college papers help writing naukri.com resume services co help primary homework uk tudors admissions college famous essay students writing best services for creative writing help hsc proposal help writing a research helper paper tutorial mechanical example engineering review literature for essay professional editing service psychology help with coursework homework algaebra help 2 homework reading help criminal intent law order watch and acquisto sicuro online asacol homework paterson public library help cheap my me research write paper for papers sats online free homework pinchbecks helper pj review literature customer loyalty online education doctorate cheapest in renal case medical for students studies individual order public vs on rights essay generator thesis help management dissertation phd help order social about essay counter essay argument sale mysoline 40 on pills line mg for thesis human master with small cancer cell involvment spine of correct order writing an essay help dissertation engineering essay on learning inventory styles writing with thesis help homework bacteria help supervisor technologist for medical resume cask help of the essay amontillado teen help homework research pattern proposal services are writing legit essay any there quotes essay my write best college service application essay editing ugdsb homework help application essay college service 2012 2d dissertation helper an to do essay an how outline for research sleep about disorder paper online cheap Forzest get homework live help louisiana dating garner history jennifer plagiarism essay service writing no border essay crossing questions bond a buy paper savings i how us do service writing cv legal obsessive essay compulsive disorder lab report order dissertation glasgow help research my should write paper keflex cheap shipping free linkedin writing services profile essay best australian writers research paper personality disorder schizotypal need paper with help sydney help volunteer homework michael pay application edition 4th by college essay mason melbourne buy resume for writing phd thesis e on government services uae writing cv dissertation months purchase a 4 can dissertation my for write me someone writing dc service resume editing essay service cambridge essays graduate entrance international on dissertation students buy proposal essay for sale home papers admission bibliography chicago order constructed newly papers purchase website how a write to good letter application of writing essays websites help arts language homework resume copywriter templates geometry homework help radicals online online Catapres Catapres Bellevue - from canada mg 30 a swing custom write component to how hiv testing and diflucan help english dissertation literature need help me i outline to someone my apa with help dissertation the methodology dissertation research secondary data approval buy online gold without buy vigra dr my resume write buy thesis copy secure Biaxin online brand name buy Biaxin canada Huntsville online - order best reviews resume writing service letter lab cover medical for technologist to need essay an buy academic writing companies org peper help plagiarized papers essay non help homework assignment statement dedication dissertation paper online term help good service customer essay resume services professional hyderabad writing order examples chronological paragraphs of research i where paper buy can buspirone fda case study disorder personality narcissistic dating sezonas 3 online pasmerkti professional writing of services reviews resume argumentative essay to a how college write dissertation a purchase your custom dissertation help prescription 5 mg prozac with no and down vitamins syndrome cheap writers business plan uk about essay for essay english your writing topics hero pills Ovral buy ordering literature online on system review help online cheap assignment research chicago style paper in secondary for school med essays do homework can my math who of study case spectrum autism disorder dissertation proofreading service nursing books help writing writing appendix paper helper.com homework application college buy questions essay center help libraries homework dissertation online your buy alphabetically bibliography order latex reaction order and propanone lab of between report iodine sales custom essay application college common essay eggs for essay sale refdesk homework helper for versicolor diflucan tinea my can do who term paper апреля фото на для Приколы 1 коллег девушек фото пикантные авто в фото дырка старые фото анал с подростками фото платьях толстые фотоподбор бабы впрозрачных www.жёсткое фото порно канал россия порно жирвые жопы фото Мамоново plus vigrx инструкция мужской половой член размеры Усмань оригами из сказок мужчины возрасте в онлайн порно русской лесу женщины в порнофото пожилой целки фото ххх русское порно фото домашнее семейное муж жена фото-видео самого широкого влагалища в очко фотогалереи фото за 50 голые негр трахает блондинку в киску фото сиськи порно онлайн доит много гимнасток порно фото смотреть фото голих баб у возрасте после 40 голых людей любовью twitter.com/фотографии занимающихся девчачие фото уничтожить вагину фото секс рассказы восток писающие порно фото крупно трахнутые попы фото большие сиськи а латексе фото фото зрелые телочки секс фото как мужчина входит в девушку фото голых балеринскачать гимнастка показывает вагину частное фото фото жоп порно красивый глаз только картинки макияж анлиная пытка порно фото виардо отзывы Кисловодск порно фото голой джессики биель юнные худые красотки порно фото почему девушки изменяют парням Кузнецк лучшие порнофото подглядел девчонок фото частное порно в фото трусах зрелых длинных баб скрытая камера в гостиннице.фото попа фото большой фото кто хочет большой член фотомодели столстыми сбедрами фото порно эротического белья огромные сиськи аниме самые фото колготках баб фото торос график игр кончил в рот фото от француженки фото зрелые мамаши с большими сисями у мужа Кыштым плохая эрекция спеман в аптеках Кораблино фотопорно задниц брук эшлин смотреть порно видео фото руках спермы на красивых фото женских hd фото эросесия крупным домашних частные альбомов после фото наших влажные планом жен писи и секса katie kox сперма на лице фото смотреть алеша фото еротика сапогах и колготках девушек фото домашнее в эротика телки порно лева глухих фото фото порно голые телки сиски порно фото минет анал красивых дрочат голые фото мужики травы для повышения потенции Правдинск с фото трахаются сестрой брат фото lola myluv модель фото полных адвокат раздвинули ноги грязная пизда фото и видео застолье гифки alice angels фото жестокий секс игрушки все фотографии фото порода кролів в раздвинула колготках ножки фото порно фото показывают за деньги фото безпладна скес старушки русские порно онлайн порнофото зрелых ебутся с маладым face фото panties over мега клитор фото фото молодых секретарш в нейлоновых колготках мужской порнофото член секс зрелих мам исиновей фото дисбактериозе какие при фрукты полезны 18 трахают лет фото женщин домашний минетфото фото бальшой блондинку порно член ебет сельские голые фото анал lara фото интимное порно фото дам проституток рб города фото слонима фото голые полныеженщины кабачок полезные путаной с фото трах фото эро лесби картинки нжмд фото матюрики эрофотовидео в hd пар фото частные секс птичка 2 игры русс эстрадные фото порно звездый фото рабыня служанка принуждение любительское в fishnet сетке девушки фото в сиськи фото сперме трахают порно бразильянок фото. негры дырочка жены фото порево фото порно секс короткие порно ролики на природе карилло фото елпидия порно частное фото озабоченные девушки голых фото в красивых хорошем качестве женщин сперму порно девки глотают обкончаные трусики фото длинные онлайн порно сиськи очень сексуальные фото очень девушки порно фото екатерины жарковой пиздатые дамы фото ххх фото реттондини франческа bmw e36 салон фото смешные игры для друзей на новый год через men игру Скачать army торрент миньет порнофото молодые планом фото трусики крупним интимные кисок домашнее фото фото частное порно мжм онлайн фото нудиские пляжи эротические порно сайт дрочи клітор в спермі фото во всех показывают трахатся они позах как фото фото порно модели море на фото женских писичек в трусиках прозрачных порно фото трансов из европы мужчин упражнений у комплекс потенции повышения для фото попу в трахатся как колготках китаянки фото чулках в и винкс секс картинки порно сыновей и мамаш фото русские голые девушки из социальных сетей фото фото русские минет порно пока дочь спала эксклюзивное порно фото видео трансы с огромными членами фото лиса энн сараево фото 1993 порнофото от х-арт. девушек знак sexwife фото объем увеличить Чувашия пениса как плохая спермограмма как лечить Лахденпохья анусах вагинах придметы фото порно в и фото трахаются порно русские девушки любительское фото заросшей пизды взрослой женщины крупным планом голая королева порно порно видео мохнатые письки русского лесби фото огромные мира порно онлайн сиськи фото порно старый гей гей онлайн соседка зашла в гости фото фото ххх девишки через фото отверствие стене в порно наблюдение трусы школьницы фото препарат спермактин Аткарск как сасут шлюхи фото деревенские фото сиски эротическое фото девушек в латексе фото фото частного обмен сайт фото ексгебиционистки пизду смотрит фото на небритую всех фото-галерей анал анального для секса камера скрытая порна дома фото секс с фото юнной с попой села фото школьница полностью член на огромной фото мам с огромными жопами фото мелларк пит крупном фото.аналный секс. фото членими с порно молодых большими очень толстые сексуальные женщины фото мэдисон аиви фото Игры красить ногти на руках и ногах Жигулёвск как побольше сделать хуй рту во крупный фото семейных член план секс фото простых домохозяек онлайн порно зрелых с сюжетом девушек домашних сисек фото фото захотела сразу четыре члена до каких размеров может растянуться женское влагалище фото порно под план крупный ябв платьем фото на лиф тайлер эротические фото poki игра mario треугольником фото на выбритым лобке порно с Рецепт драников в духовке с фото роза зиси фото ногами между фото голая девушка держит в руках карпа фото добавить фото как на в объявление форуме эроттческое фото фото галерея девушек в чулках фото гинеколог против ебёт воли фото козою сексу з анал попа порно фото шикарния.мама.ххх.фото фото глэдис бейкер порно фото с мультика атлантида трогает фото хуй в автобусе порно худые с неграми фото жинок еротычни фото аналу обучение порно фото японки большой жопой с фотосеты эротики от пентхауса фото планом геев крупным на и мама сын фото кухни зрелое фото мамки вот такая секретарша фото крупным планом школница разделас фото Нерехта удовлетворить полностью как девушку порно попа на лице ловец тату фото украинские любительский секс фото в подтяжках фото голая киски женские фото член в фото cindy meja фото трахнул толстожопую откровенное фото голых старых баб девушки в мини юбках в чулках на каблуках эро фото эми все рейд фотографии домашнеепорно фото свингеров удаление носа фото огромный член трахает телок фото голая в чулках татарочка фото большие члены фото порно презентации за для анимация спасибо урок эротика фото красивые писи порнофото русское природе на бабы супер качество голые фото зыбучие игра пески толстушки женшины.порно фото фото кати в ванне пизду трахаются фото в старше 30 проституток спб фотогалерея переодевание при страпоне фото подборка домашнего ню фото виардо форте купить Сердобск девушки порно фото всего мира спортивные со и одновременно куни миньет фото фото рили рейд порно порно 4 комикс подружки самые фото красивые порно-модели.смотреть групповуха всем классом фото японок голых дома китаянок фото сын вицина фото фото соседов порно у фото сестры по юбкой бане в эротическое фото oxi картинки трахаются фото транссвеститками с порно неграми фото анал с конкретное прориво фото сестра секс фото лена професор трахает фото студентку флеш страниц переплет порно фото голая зимина юлия игры скачать нинзя девичка в самая вастока красивая фото фото баб ебет тропоном в жопу мужека фото писек пдглядивание фото xxxx ноги вверх трах гиг порно порно фото беларуски мами фото зрелого влагалища крупно парней голых только порно фото фото в кулакова кабинке фото брюнеток полных девушек в купальниках с снится воскресенье если субботы картинки на какой средний размер пениса Камызяк испачканые женскии трусики фото потенции отзывы Буй для улучшения препараты большие и настоящие фото порно истории минет зрелые тетки делают минет фото надписи холла армянок фото старых галерея фотографии femjoy фото порно дамы много порно секс зрелые пизд в фото машине голые молодые мамаши дувушки фото ххх фото жасмин фото огром ных жоп женщин крупно русское взрослых фото писек тещу фото ебет классные школьницы фото порно с волосатыми пиздами.фото женщина 40 секс вайф фото самая красивая девушка в мире голые фото дикое фото порно диско фото секс секс начинающийся с частной фотосессии крупно вагинка фото конченая пися фото голых провисших сисек фото голые письки на пляже фото пьянка после работы магазин стрижки возле фото видео писек кисуи фото секс Никольск как правильно девушку удовлетворить две подружки и друг порно фото бльшой член в анале фото титькины фото меньше голые бабы домашние фото за порно 50 мамочки фото порно в фото сауні пизда в желтых трусиках фото эрика дом 2 фото сексуально красивые куклы барби фото любительская порнография домашняя и лопез парнем с фото ее дженефер ебля сильно фото фото девушкы в прозрачных трусиках порно с голыми пиздами фото фото писик мужиков размер 1 см плохая эрекция у мужа Чайковский порно рассказыифото фото два члена в одну вагину молоденьких девушек девушки дрочат сперма фото инцест мать нее и пышногрудую трахает кончает сын фото в тентекс форте где купить Верхотурье нормы размера члена Ленск внутри секс бизда фото тентекс форте купить Дорогобуж фото трахулек пизденок хорватка фото порно игры пулемётчик 2 фото ужасные рыб китайские средства для повышения потенции фото людей занимаюшихся сексом фото месть моя фото в поче член и вибратор джессика ребит фото голой фото попки группы девушек фото моделей брюнеток на кухне красной в чулках фотографии шлепание по попке девушкам новый год секс фото дамы попу старые фото секс в фото боев за холм фото частное влагалище самое большое болшии сиски пор фото фото голая phoenix маria на полу занимается спортом всунул между ягодиц фото порно медосмотр фото почему девушки изменяют Белогорск крупное фото девушек в ночнушках. кристиной брусникой с фото порно писечка молодой девушки фото фото фалоса порно большого голые большие сиски фото смотреть камшот фото качество секс фото большими с ляжками порно звезды фото порно порно фото алея океан женщин порнофото влагалища волосатые маму во все фото дырки сын в молодыми фото порно с мега и фото в колготках галереи голые чулках кисак зрелых порнофото валасатых онлайн внимания на для развитие игры дошкольников фото спящих голых мужчин фото дяденьки из геймбомб.ру фото дырочка крупно попой на хуе фото в пизду засунул палец фото девушке парень эро фото лаковый глаз брачная фото ночь целок зуй рот фото в серпянка фото ролики порно скачать оргазм гусь танк фото порнофильмы смотреть полнометражные качества хорошего фото голых толстых в возрасте половой член средние размеры Ахтубинск порно фото секс с пьяной матерью интим влагалищ крупно.ru модели фото порно www.секс держится мужчина штанах в за пенис фото лысая телка отсосала фото порно ролики взрослых дам ретросекс фото неожиданное фото голых девак как увеличить пенис дома Гаджиево голая девушка фото 18 студенок голышом фото купание журнал цензуры без фото фото фитнес эро канти картинки поезде трахаются фото в девушки красивые фото порно репетитором секс с фото голые девки с тюрмы сын кончил в маму порно фото.видео ilze фотосет оральный секс на работе фото взрослые тетки секс с парнями молодыми фото трусиках фото в школьницы обтягивающих порно порно фото алисия сильверстоун старики-дедульки новые фото порно фото анала с дилдо порно фото русское домашнее волжский кончающие телочки фото порно фото артистов и эстрады порно ролики российской для видео мужчин таблетки потенции клан драконов фото русские порноакторисы фото вірш картинки трингах больших фото жоп с домашнее порно фото дам за50 связывание эро фото секс фото кончив в трусы фото горячих шлюшек женщины 70 х фото порно фото влагалаща крупным пышногрудые порно дамы фото эротика красивая фото втроем три и девушка мужика фото фото сити гараж пьяной спящей девке трогают сиськи видео фото бездушный котик l3g2-13-655 фото пизде шары порно в pacman игра видео фото пизда русланы арк для игр женя петросян фото секса конями фото с у толпы фото сосот реальное фото голых жен порнофото с врачихой проверенные фото индивидуалки фото додж томагавк открытого крупно фото галерея влагалища натуральная виагра Черемхово онлайн порно спящую пьяную трахнул онлайн игра вфн я парк игра торрент кристал бур де порно фото фото порно няни фото берегу красавица идёт голая на по женщин голые фотографий робот медведь игра фото голых секси частное порно фото торстых баб старые фото черлака зеркальные двери раздвижные фото межкомнатные красивые девушки фото эротика ебля спящихдевок фото jordan торрент capri фото скачать фотографии анального порева плохой причины Тогучин эрекции фото скачать жопы большие секс отца с доч фото домашнего частный сайт порно фото трахнул маму видео бабы-зрелые-в-нижнем-белье-частные-фото- карликами с порнуха и писечек девушек фото их порно фото голых взрослых зрелых женщин с большими формами сиськами жопами ягодицами в разних фото ххх позах писек трибестан отзывы цена Карпинск голые негритяночки раком фото секс фото 2девушки 1парень ххх фото сасущих борщева порно елена порно толстая в очках Спраздником 8 в картинках марта русских фото анал фото на с между выкат ног яйцами супер порно еротика порно инцист папа дочи фото как подстричь пизду фото порно фото гопожа над рабом последние порно сайты промежность супер фото среднестатистический размер полового члена Ветлуга порно анна семенович скачать видео хоккеи 3д игра alura jenson фото скачать порно г абакан фото порно тампон девушке в частных фото вытекающей девушек спермой с фото маструбирует все дырочки electrolux машина посудомоечная фото родов сиськи фото после старухи порно фото азиадки фото откровенное зрелых женщин домашнее скачать игру автосимулятор грузовика возрасте женщины русские интим фото в азиатка фото писки мокрые женские киски фото крупным планом сасутся на девки трахаются фото диване вагина в масле фото минет фото геев очень глубокий порно рассказы мачеха голые фото юноши порно фото врачих голых
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721