Психолого-практичні особливості дій юриста при проведенні інтерв’ю з клієнтом

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкривається та висвітлюється психолого-практичні особливості дій юриста при проведенні інтерв’ю з клієнтом. Коротко висвітлено, якими якостями повинен бути наділений юрист та як він має вчиняти свої дії стосовно клієнта

Ключові слова: інтерв’ювання, юрист, опитування, клієнт, професійні якості, правова культура, елемент, представництво

В статье раскрывается и высвечивается психолого практические особенности действий юриста при проведении интервью с клиентом. Коротко освещены, какими качествами должен быть наделен юрист и как он должен совершать свои действия в отношении клиента

Ключевые слова: интервьюирование, юрист, опрос, клиент, профессиональные качества, правовая культура, элемент, представительство

The article exposes and highlights the psychological and practical features action lawyer during the interview with the client. Brief highlights what qualities should beendowed with a lawyer and he has to perform their actions on the client

Key words: interviewing, lawyer, survey, client, professional quality, legal culture, element, representation

Формування в Україні правової держави і громадянського суспільства, які за своєю сутністю мають правовий характер та ґрунтуються на праві, зумовило підвищення ролі та значення як, власне, права, так і безпосередньо  професійності юристів. Попри те, що кількість юристів – випускників численних вищих навчальних закладів в державі надто велика, часто доводиться чути про недоліки в їх професійній підготовці, неналежність юридичного обслуговування, низький рівень психологічної та моральної культури правознавців тощо. Однією з причин таких проблем є те, що сучасні вищі навчальні заклади, готуючи випускників за системою класичної радянської юридичної освіти, мало уваги приділяють практичним аспектам взаємовідносин юристів з клієнтами у приватній юридичній практиці: вдосконаленню їх комунікативних навичок, вмінню налагодити контакт з клієнтом, встановити довірчі стосунки. Однак незаперечним залишається той факт, що після отримання диплома юриста єдиним способом здобуття досвіду для вчорашніх є метод спроб та помилок. Як правило, цей метод один з найбільш дієвих, проте в даному випадку від помилок юриста залежить не лише його власна репутація, але і людські долі. Тому очевидно, що зазначені аспекти слід досліджувати та застосовувати результати таких досліджень при підготовці юриста перш, ніж він чи вона розпочне практикування.

Зважаючи на те, що спектр професійних якосетй, необхідних в роботі юриста є надто широким та багатогранним, в рамках одного дослідження неможливо провести грунтовний аналіз усіх таких якостей. Тому предметом  даної статті є встановлення певного алгоритму дій юриста під час зокрема проведення інтерв’ювання клієнта. Попри те, що цьому питанню в науковій літературі вже приділено досить багато уваги, на практиці все ще залишається багато прогалин та недоопрацювань, що призводять до погіршення взаємовідносин юристів та клієнтів, зниження ефективності вирішення юридичних проблем та якості надання правової допомоги в цілому.

Інтерв’ювання клієнта полягає у проведенні з ним бесіди, метою якої є отримання інформації, що цікавить юриста. При цьому іноді поняття «інтерв’ювання» замінюють терміном «опитування», який має аналогічне з ним значення[1]. Предметом інтерв’ювання є відомості, що мають значення для вирішення проблем клієнта. Очевидно, що кожна справа має свій предмет опитування, який не існує як готова модель і кожного разу визначається юристом залежно від її особливостей. Загалом можна сказати, що в предмет опитування входить лише інформація про юридичні факти, які зумовлюють виникнення правовідношення та впливають на його перебіг[2].

Всю інформацію, отриману в процесі спілкування з клієнтом за зв’язком із предметом опитування, можна поділити на предметну, додатково-предметну та непредметну. Предметна інформація безпосередньо окреслює коло важливих юридичних фактів, які мають значення для справи і, відповідно, має найбільшу цінність. Додатково-предметна інформація хоча і не входить у предмет опитування, проте дає змогу належним чином оцінити достовірність отриманої предметної інформації, а також є джерелом відомостей про самого клієнта. Так, у категорію додатково-предметної інформації входитиме інформація про ставлення опитуваного до обставин справи, інформація про особу опитуваного та інших зацікавлених суб’єктів. Непредметна інформація не має відношення до справи, а відтак – і жодної цінності[3].

На початку роботи над справою поділ інформації за зв’язком з предметом опитування проводити важко, оскільки невідомою є ще сама правова проблема. Однак чим швидше і точніше така проблема буде визначена, тим швидше відбудеться збір інформації та її опрацювання.

Юридичне інтерв’ю не має чітко встановленої структури. Тому юрист на власний розсуд намагається якнайефективніше використовувати та самостійно планувати наявний у нього час. При цьому кожне опитування для досягнення загальної мети – отримання інформації у справі – має реалізувати цілу низку завдань поточного характеру. Чітке усвідомлення системи таких завдань, дасть йому змогу належно організувати і саму бесіду, залежно від конкретної ситуації.

Стадії процесу опитування клієнтів виділяють наступні: 1) підготовка до опитування клієнта; 2) власне опитування; 3) узагальнення отриманої інформації; 4) завершення опитування[4].

Перша стадія – підготовка до опитування – має на меті забезпечити умови для належного проведення опитування і загалом включає: а) дії щодо організації робочого місця юриста; б) дії щодо встановлення комунікативного та емоційного контакту з клієнтом.

Найперше потрібно правильно організувати робоче місце, аби розмістити співрозмовників так, щоб кожен з них відчував себе максимально зручно та невимушено. Оскільки юристу доведеться вести записи, він змушений буде сидіти за столом, що об’єктивно надаватиме ситуації ознак формалізму. Для взаємного комфорту під час спілкування юриста та клієнта важливою є також відстань між ними, через що вона має бути достатньою для підтримання хорошого зорового, слухового та емоційного контакту. Проте якісь конкретні поради тут давати важко, оскільки кожен має з’ясувати це питання для себе самостійно.

До зустрічі з клієнтом також потрібно підготувати засоби фіксування отриманої інформації, адже без оперативного нотування відповідей клієнта та свідчень   під час опитування не обійтись – так як після того як клієнт піде, інформація повідомлена ним, може бути спотвореня чи перекручена, також це може призвести до упущення важливих даних даних, цифр тощо, а в більшості справ фабулу можна буде вивести лише на основі зроблених нотаток, тому юрист не може покладатись лише на власну пам’ять.

Наступним важливим елементом опитування клієнта є налагодження емоційного контакту з опитуваним, адже встановлення dovirchux відносин між юристом та клієнтом має ключове значення. Оскільки особа, яка ніколи не зверталась за юридичною допомогою, зазвичай почуває себе досить скуто, з недовірою ставиться до юриста, це у свою чергу, може мати стримуючий вплив на подальшу роботу. З моменту першого контакту між юристом та особою, яку він опитує, формується взаємне враження, яке у подальшому може змінюватись, проте вже з самого початку суттєво впливатиме на ефективність співпраці.

Найперше, як тільки клієнт зайшов у приміщення, варто одразу представитись і запитати його ім’я. Після цього доречним буде запропонувати людині присісти на стілець. А також, присівши самому, перевести розмову у фазу неформального спілкування. Як вже зазначалось дуже важливо відразу налагодити контакт з опитуваним, а тому слід випередити його і одразу дати відповідь на питання, які найперше хвилюють цю людину.

Обумовлення вартості послуг важливе у будь-якому випадку, незалежно від того, чи послуги надаються платно, чи безоплатно. Причому про це бажано повідомити клієнта одразу. Стосовно ж визначення конкретної суми плати поспішати не варто, відклавши узгодження цього питання до кінця інтерв’ювання. У всякому разі доцільно спочатку вислухати людину, навіть коли вона не зможе заплатити за консультацію. На це юрист не витратить багато часу, але, з одного боку, – залишите про себе враження людини чуйної і не байдужої, а з іншого, лише так можна оцінити з більшою вірогідністю вартість послуг, що будуть надаватися.

Питання довіри юристу включає в себе, як мінімум, два аспекти: чи збереже він у таємниці все, що йому буде повідомлено і чи зробить він все, що від нього залежить, для вирішення проблеми клієнта. Надзвичайно великий кредит довіри викликає також репутація юриста.

Друга стадія – власне опитування – включає в себе: а) вільну розповідь клієнтом обставин справи; б) постановку юристом запитань. Її мета – отримання від опитуваного максимальної кількості інформації відповідно до предмета опитування. Вільний виклад подій надає юристові можливість одержати різноманітну інформацію про особу клієнта, що може виявитись важливим при виборі моделі поведінки з конкретною людиною, а також дасть змогу зорієнтуватись у предметі опитування. Однак потрібно пам’ятати про те, що вільна розповідь клієнта рідко буває повною.

Під час опитування клієнта можлива ситуація, коли юрист не може одразу визначити правовий аспект проблеми. Тоді варто ставити клієнтові питання типу «Скажіть, будь ласка, чим я можу Вам допомогти в такій ситуації?», адже допоки не з’ясований предмет опитування, воно буде проходити досить в аморфній формі. При цьому можна втратити багато часу на з’ясування деталей, які не мають жодного стосунку до проблеми[5].

Важливо не відволікатись на постійну писанину, а занотувати лише важливі факти з розповіді клієнта, в деяких випадках без таких нотаток не обійтись. Для отримання більш детальної інформації. Після розповіді клієнта юрист може поставити йому певні уточнюючі питання. За допомогою цих питань, юрист може з’ясувати предмет опитування, обставини, які на його думку можуть бути відомі особі, яку опитують, також юрист може ставити уточнюючі запитання або ж контрольні питання для перевірки раніше повідомлених даних.

Після закінчення інтерв’ювання юрист повинен: 1) з метою демонстрації своєї достатньої компетенції дати загальну характеристику проблеми, вказавши строк надання остаточної консультації; 2) узгодити порядок, розмір та строки оплати послуг, які будуть надані; 3) подати список документів, які має принести клієнт; 4) призначити час наступної зустрічі.

Інколи з певних причин інтерв’ювання не може бути доведене до кінця. Як мінімум існує дві причини які можуть призвести о такої ситуації. Неможливіть надати клієнтом всю необхідну інформацію є однією з причин призупинення опитування. В такому випадку юрист роз’яснює, про яку саме інформацію йдеться, яким чином та з яких джерел він може її отримати. Також По-друге, опитування може бути припинене через неготовність юриста продовжувати інтерв’ю. Якщо юрист не є конмпетентний у даному питанні він можу порадити іншого фахівця або ж перенести зустріч щоб підготувати дане питання. Після закінчення визначення організаційних аспектів подальшої роботи над справою юрист прощається з клієнтом.

Після успішно завершеного опитування юрист може перецти до представництва клієнт. Представляючи клієнта, юрист повинен надавати безпристрасну консультацію з правових питань, приймати незалежне професійне рішення щодо вирішення юридичної справи. Крім того, клієнт у разі виникнення незрозумілих для нього питань щодо реалізації його прав та обов’язків має право на юридичну допомогу з боку юристів, тобто на обґрунтовану, відверту та незалежну професійну консультацію з правових питань, що передбачає оцінку ситуації, в якій перебуває клієнт, правових підстав та правомірних варіантів і альтернатив її вирішення, надання її у прийнятній для клієнта формі, враховуючи й неприємні для останнього обставини.

За часів СРСР юридичною консультацією була установа, що надавала юридичну допомогу населенню, створювалась президією колегії адвокатів. Місцезнаходження та чисельність працюючих у юридичній консультації визначалось президією колегії адвокатів за погодженням з Міністерством юстиції союзної республіки, автономної республіки, відділом юстиції виконкому місцевої Ради народних депутатів. У своїй діяльності юридична консультація була підзвітна президії колегії адвокатів[6].

На даний час юридична допомога – це сукупність заходів із надання правових послуг юридичним та фізичним особам. Має на меті правильну їх юридичну орієнтацію у різноманітних правових ситуаціях[7].

Консультування, як і будь-яка складна діяльність, не є однорідним, у зв’язку з чим, аби при підготовці до консультування та його проведенні були враховані усі особливості, важливо знати види консультування.

За часом проведення можна виділити: консультування, що відбувається одразу ж після опитування; консультування, призначене на інший день. Консультування, що відбувається одразу ж після опитування, є логічним продовженням останнього і можливе за таких умов: а) справа достатньо проста і передбачає разову консультацію; б) юрист стикався з подібними справами неодноразово; в) юрист отримав усі відомості, необхідні для надання консультації.

За перспективою співпраці розрізняють: разове консультування, серію консультацій. Разове консультування має місце, коли проблеми клієнта можна вирішити протягом однієї зустрічі з юристом. Як правило, це справи, у яких клієнт прийшов за порадою чи інформацією щодо особливостей правового регулювання тих чи інших відносин. Таким чином, разове консультування особливо вимогливе до критеріїв повноти та достовірності поданої інформації.

Серія консультацій передбачає консультування клієнта протягом кількох поточних зустрічей. Таке консультування застосовується у випадку представництва інтересів клієнта в суді чи інших державних органах. Особливістю даного виду консультування є те, що, по-перше, воно складається з багатьох окремих консультацій; по-друге, жодна консультація не ставить на меті повне вирішення проблеми клієнта; по-третє, кожна консультація має свою проміжну мету. Серія консультацій – особливо складний вид консультування, у зв’язку з чим варто навести приклад її організації.

За формою надання консультації можна виділити: усне консультування, письмове консультування. Усне консультування є кращою формою правового інформування громадян, оскільки дає змогу одразу узгодити найоптимальніший для клієнта варіант вирішення його справи. Крім того, за реакцією клієнта юрист може оцінити, чи досягла консультація мети, і оперативно зреагувати на ситуацію. Особливо актуальним це може бути тоді, коли під час опитування не до кінця були з’ясовані цілі клієнта або коли він змінив свої попередні цілі.

З іншого боку, якщо людина з певних причин не може особисто зустрітися з юристом, то саме письмове консультування може допомогти у такому випадку. Така консультація може допомогти засудженим до позбавлення волі, інвалідам та іншим. Такий вид інтерв’ювання не є досконалим, та все рівно застосовується юристами.

Як правило, консультацію з правових питань надає юрист на прохання клієнта, але у випадках, коли у юриста, котрий представляє інтереси клієнта, є підстави вважати, що клієнт має намір здійснити або йому пропонується здійснити поведінку, яка може призвести до суттєвих несприятливих для нього наслідків, юрист може надавати консультацію в інтересах клієнта з власної ініціативи[8].

Таким чином привертає увагу те, що необхідність консультації з правових питань виникає саме тоді, коли є суперечності чи непорозуміння між висновками різних фахівців, тому юрист повинен враховувати такі рекомендації, аналізувати їх, надавати свої поради з урахуванням їх. Отже, надаючи консультацію з правових питань, юрист повинен враховувати не тільки правові, а й інші моральні, економічні, соціальні й політичні фактори, що можуть бути важливими для становища клієнта.

Роблячи підсумки варто зазначити, що серед професійних якостей юриста повинеі включати не лише такий невід’ємний елемент правової культури, як глибоке знання і розуміння права, високосвідоме виконання його вимог, – але й достатні психологчні знання та навики. Володіючи певними знаннями в галузі психології, юрист має можливість краще пізнати психологічні особливості особистості клієнта, властивості й специфіку його поведінки, спілкування тощо. А це, в свою чергу, значно підвищує ефективність праці юриста. Збереження професійної таємниці є характерною властивістю юридичної практичної діяльності, зокрема у випадках охорони конфіденційної інформації щодо суб’єктів, інтереси яких представляє чи захищає юрист. Таким чином, в роботі підкреслено важливість правильно розвивати взаємовідносин «юрист – клієнт» у приватній юридичній практиці і зокрема – початкової стадії таких взаємовідносин – знайомтсва з клієнтом та вміння правильно виявити юридичну суть питання, з яким клієнт власне звертається за правовою допомогою та цілі, яких клієнт бажає досягнути.

 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): Навчальний посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – [2-е вид., перероб.]. – К.: Знання, 2006. – 395 с.

2.Дуткевич Т.В. Практична психологія до спеціальності / Т. В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 256 с.

3.Короткий юридичний словник / Н.М. Хуторян, І.В. Зуб, Д.А. Єринов. – К.: Політвидав України, 1989. – 345 с.

4.Мельниченко Р.Г. Право на юридическую помощь: конституционные аспекты: Монография / Р.Г. Мельниченко. – Волгоград: Изд-во ВАГС, 2003. – 200 с.

5.Самолюк В.В. Юридична практика: основи ефективного консультування: Навчально-методичний посібник / В.В. Самолюк. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2005. – С. 10.

6.Словник юридичних термінів: Навчальний посібник / [укл. В.П. Марчук]. – К.: МАУП, 2003. – 312 с.

7.Соціологія: Підручник / [В.Г. Городяненко, В.В. Васильєв, О.В. Гілюн та ін.]; за ред. В.Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 540.


[1] Соціологія: Підручник / [В.Г. Городяненко, В.В. Васильєв, О.В. Гілюн та ін.]; за ред. В.Г. Городяненка. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – С. 339.

[2] Мельниченко Р.Г. Право на юридическую помощь: конституционные аспекты: Монография / Р.Г. Мельниченко. – Волгоград: Изд-во ВАГС, 2003. – С. 161.

[3] Дуткевич Т.В. П

[4] Самолюк В.В. Юридична практика: основи ефективного консультування: Навчально-методичний посібник / В.В. Самолюк. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2005. – С. 10.

[5] Самолюк В.В. Юридична практика: основи ефективного консультування: Навчально-методичний посібник / В.В. Самолюк. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2005. – С. 15.

[6] Короткий юридичний словник / [Н.М. Хуторян, І.В. Зуб, Д.А. Єринов та ін.]. – К.: Політвидав України, 1989. – С. 187-188.

[7] Словник юридичних термінів: Навчальний посібник / [укл. В.П. Марчук]. – К.: МАУП, 2003. – С. 112‑113.

[8] Гусарєв С.Д. Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності): Навчальний посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – [2-е вид., перероб.]. – К.: Знання, 2006. – С. 259.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service best mba essay writing admission paper helpresearch homework research to paper a do how david dissertation hilbert doctoral begin descriptive a essay how to homework teens help libary homework my does dog my buy anxiety disorder research on paper personal medical write for school statement for raw papers sale cones morrison essays written toni by degree uk buy online service best writing military resume for physics do cant my homework i pharmacy american forzest to your assignment do someone pay you for writing uk dissertations service fractions homework help for disorders drugs diseases psychiatric essays and for sales letters cover on disorders mental essay order online thesis need i music my with homework help narcissistic case disorder of personality study astromony homework help admission essay define an essay make how to outline write t can my i thesis kavoosi jordan writing essay company singapore essay service writing homework afterschool help proofreaders hiring companies india online smoking buy papers thesis proposal order for book sale report see in assignment deadline my monopril affordable prescription without homework with online help tutoring essay want admission do attend my you to services mba essay 2014 writing admission examples disorder case study anxiety academic service essay thesis inspiration phd a song writing girlfriend need i my for help sachet taicold results homework site management dissertation leadership for write a cv me of latex bibliography style citation order for a can do homework who me westbury essay admissions old ca writing diego resume san service online paypal zyban buy homework statistics ap help to how proposal write dissertation my just essay writing 5 per custom for serviice page dissertation writers essay custom services writing dissertation custom best help essay georgetown essay to an introduction art uk cheapest help customized dissertation legitimacy essay obligation justification right gatsby great written the about essays help physics free online homework on essays voodoo written for homework help resources studies social wolverhampton writing cv us services essay helping narrative others service community essays essays huxley aldous written by high dating advice buzzfeed school for email associate letter cover sales eldepryl cheap buy review literature order babylon revisited essay help ap chemistry help websites organic homework help chemistry dissertation help professional reviews graduate admission school essay custom service california writing resume cheap writing resume service essays online cheap buy grade homework 9 help md university thesis london of engineer letter mechanical for pdf cover writing days 3 a with dissertation help textiles help homework building industry vitae curriculum online fu dissertation cleopatra homework help ceaser julius assistant resume purchase school editing service medical best essay it axia homework help sociology essays help with school service max essay admission law tucker paper research vs lease buy writing book service order online paper toilet paragraph order essay writer uk essay best for letter job medical cover esthetician story essay short custom writings Oaks Amra buy buy buy online Thousand Amra medication cheap - to uk where essay writing service most reliable should paper my english do what i research on evening yesterday the do i my whole to homework winnipeg resume service writing thesis proposal dmin short dissertation phd my paper write me term usa dissertation abstracts online cheap ED Trial Pack Pack ED Super Trial canada Super for free sale shipping disorder for thesis attention statement deficit paper to hiring write a services writing us 2012 cv about essay introduction drugs work dissertation social field resume for objective medical and law pakistan essay order in college essay writing help statement application personal for buying essay responsible essay travel air cheap essay services writing uk law reports best writing 2014 resume services consumer letter sample to intent of equipment purchase resume service professional online writing for for my free write me cv helen anne petersen dissertation with no merchandiser experience for letter cover of roll notes hear cry my essay thunder paper for sale letter to a for how write interest school medical of hiring thesis center about call custom on essay family a write someone to my papers in uk help dissertation someone paper to research finance find write a buy echeck with etodolac depression the great essay homework with answers help in to how order bibliography using a alphabetical put word help osmosis homework resume and officer sample customs border protection application graduate school service essay paper me research for write a can who and help homework ratio proportion it writing and essay custom dissertation do services mit phd dissertation for letter hiring application job of sample shipping nortriptyline brand overnight 2 homework year help homework help coordinate geometry without Artane Joliet Artane online prescription generic cheapest - for custom research sale papers design custom paper help homework music writers professional cheap resume medical dissertation law ethics english a with coursework help level help i with essays need writing dissertation help ru homework for first help grade essays writing services review paper vietnamese buy rice to help math slader homework help find homework online pay writing assignment with personal application statement for college help statement order a paper halifax help biology higher essay online chat help apple dissertation writing cheap release sentences help with online school reports buy men for vigrx from buy canada online custom writing top services writing using services paper service resume writing dice Super cheap online AVANA buy Super AVANA buy Providence - hindu arabic homework system help the paper writing custom english why my cant do just homework i buy resume words for writing quest homework service ut homework helpline nyc do homework co uk mymaths viking homework help towns on of essay the ordering online uk degree buy design for resume format engineer mechanical trading intragroup loans in student consolidating engineering topics undergraduate thesis mechanical for homework geography in help writing paper research discount services a cv help with making ben fry master thesis new services voyager in best york resume city writing study centricity inc buy case best co customer working essay writers фото моя кучерявая зрелые порно голиреи фото как сорвать целку фото крупный план фотографии мужчина и женщина ласкают друг друг фотографии молодых девушек с голой грудью фото Секс полиции с молодой блондинкой порно онлайн порно в фото сумах Фото золотой дождь копро фото большой хуй секси жырных только пизду фото лижут у Голые девчонки фото от первого лица ебут красивые жопы фото карагай башкирия санаторий фото мамочек и зреленьких 360х640 интим втдео фото самое лучшее фото порно порно фото мам большие попы машин жестким сексом с секс фото шорты девушки порно фото фото самы крупным попы гимнастки фото строптивых мамаш Я фото трахал сестру фистинг фото порно эро фотоальбом училок картинки фистинг порно быстро падает половой член Солнечногорск фото ебля с учителями фото скрытой камерой большие сиськи пррео фото Кчественное фото порно женщин девушки беларусь эро фото без Фото камерой трусов скрытой он тут фото вошла но дрочил посматреть порно фотографии лесбиянок фотомантажи голых певиц значение имени дмитрий и его судьба и характер трахаются родителей и фото дома пока они правильно нет кристина асмус фото эротика ртом ловит Фото жена сперму женщины мама порно и красивие фото синок фото принцесс эротичных со спящей девушкой фото секс грудастыми порно с видео смотреть порно фото зрелые волосатые пизды картинки секс со знаменитостями фото і голі вінкс сексуальні Порно парень жирный реальной секс фото груди помпой накаченные фото мексиканские фото голые сиськи видео порно показывает клитор лезби домработница фото старых бабушек развратниц носилуют фото фото у сперма в трусах бабушек фото сперма у пізді голые японки фото ню порнофото ебут брюнетку у дерева фото в бане секс грубий фото зрелые полные тетки фото девушек с мохнатыми кисками из россии деревенские видео фото порно и скачать фото большие попы 240 на 320 порно женщин видео вамп фото інструмент фото порно фото старую раздвигает попу порно фото огромные анал дырки голие фото проститутки электросталь Данков удовлетворить любимую как офисе ролики Порно в стар олимпик фото анал 1 ужаса фото трахнули все ростое солдат митсистра фото члена пизду фото способы в вставления порно актриса александра ролик лишение фото невинности фото сексом домашние сыном занимается как смотреть порно мать с смотреть фото девушка с русыми волосами вид со спины порно фото мастурбируют дылдо как это влезло сын и новые фото кортинки мама инцест подборка фото сосков огромных женских с девушки блондинки упругой фото красивой попкой порно фото снегурочка русские фото девушек голых с зади фото видео горячих девушек Частные ретро порно фото толстухи фото. порно гермофродитки-фото голых все порно фото каприси в блонда фото шортиках сиси фото новые большие мам молоденькие письки.фото аварии на видеорегистратор январь 2017 новое в стрингах девки фото секс трахаются фото Семейная пара увеличение потенции народными средствами Набережные Челны сайты с эротическими фото присланными пользователями красивые попки порно фото крупным планом занимаются когда фото девушек голых сексом Голиє баби 3 размера фото форте Белореченск вимакс жінок фото відверті за50 сказать огромные сиски фото новые эротические волосатые женщины фото ню фото вагина заросшая фото голых баб сисястых японок карта каменска уральского сексфото волочкова голые гимнастки смотреть онлайн фото порно пугачеве фото тка футболис Фото голая кастинг фото первый раз Крутое порево секс фото 60-90-60 фото девушек голые авто с голыми девушкам фото деревне голых пышек в фото женщин сказки рифма из фото траха по русски порно бабки фото с фонари икеа фото бразерс порно училки нижнего школьнец красивых фото голышом без белья фото течет киска фото голых 30 дам зайцев нет тут порно machinarium 1 игры жопастые женщины фото раком полезно ли копать в женщин одежде Фото сексуальной ножки в кс го фото порно фото раздвинутые ягодицы босс фото секретарши и эро член женщины матке их большой и фото в голышом дома фото грудастые сосут фото 70х девушек Фото порно Фотомонтаж онлайн фото эротичесские минет порно фильм казаки смотреть порно актрисы фамилии и фото двойное фото проникновение art x юные школьницы ласкают писи фото оса экспресс Фото женщину ебут в пизду домашние фото девушке миньты женское cильное порнофото онлайн фото большие жопы с волосатой пиздой рпком davalos Gemelas фото порно в групи виагры человек сколько фото новай будит кто виагре в фото мушкетёра порно три семейных фото порно порева пар анальный трах эро фото фото голой порноактриса кристи мак бесплат порно фото ножки в колготках фото личные фотобаза порно зрелые фото в нейлоне и порно чулках русский секс дома видео порно актеров школа Фото жесткая девушек ебля девушек сексуальных фото и самых красивых белобрысая пизда фото с порно фото школе рассказы в сайт ктж минет парень делает поза а фото женщина киску где ее лижит оптимальный Боровичи члена размер полового частные толстые жоры фото раком описька фото порно фото самих больших сисек в мире секс фотограф оказалась лесбиянкой смотреть фото азиатку фото kendry lust фото мужика голого дома член приколы над телками фото др скачать фото и художниками и картинки нарисованный эротик чиган порнуха фото blackview a8 обзор фото масштаб на лицо Кончил крупный крейзи фото порно галереи голая фото домохозяйка фото оргазм крупным планом интимные контакта фото с Мжм порно реальное красивые голіе женщины фото Фото голыми девушками индусок фото жопы большые и члены порно скачать порнофото без регистрации торрент на селе порно фото частное фото онлайн бикини мини секс письку раздвигает ноги порно фото девушка показывает стрингах раком фото голая в Толстухо трах семьи фото домашнее интим фото в контакте фото видео amazon таня просмотр порно подростков сженой порнофото сочьные фото дамочек зреленьких эротические фото девушек в петрозаводске Порно фото рукi сунут впiзду Фото девушек в спортзалах голые фото жан клод вандама самый лучший секс фотографии русские фото обнаженные студентки фото лет35 голых женьщин с фото большой дырой шлюха порнофотостуденток сиськи порнофото необычными с сосками эрофото моей коллеги пьяные онлайн порно фильмы хентай инцест Порно комиксы минет малолетка попы фото большие самые порно из Эротические ветлицкая-плейбой клипа фото смотреть инцест папа порно дочь руна пертро фото порно фото как негры трахают брюнетку hq грановская фото надежда фото семейного нудизма скачать фото волосатые пизды всех мастей девушек порно фото рассказы в бане как повысить потенцию народными средствами Верхняя Тура высоким показала киску разрешением эротика фото с порно анал фото групповуха фото крупным планом связанные с игушкой в попе как разморозить воду в бачке омывателя автомобиля Валентина кожевникова ижевск порно фото фото русское порнно зрелых женщин хентай фото мультяшный фото порно виктория секрет фото мальчик 5лет писаит и паказывает пипи голые девушки домашние фото ню фото телок ижевск голых порнофото гродно домашнее молодые в2ины фото порно фото зрелых мам с сыночками 40 порно мамаши за на luppe члене lettle фото большем фото только порно lupe fuente фотографии гиниколога порно в фото прийом секс-толстушки в фото самое грязное порно онлайн лесби кунилингус порно фото формы женских половых органов фото княгина фото невыспавшийся фурри фото Порно коники голой мелисон как фото карины увеличить девушек знаменитостей Фото приватные русских сексфото японки порно табу 3 личное Домашнее порнофото татьяна черкасова голая порнофото пар с семейных фото курортов порно Порно фото курящих девушек папа маму з сином трахають секс порно фото горничные пожилые порно фото голых гениколога фото у девушек новые русские бабки концерт 2016 в москве смотреть онлайн секси фото под юбкой пеньюаре девушек фото голых в фото эро бодибилдинг женщины диваны с комиксами красивые фото мастурбации фото Фото киностудии приват красивое фото секса со зрелыми Фото раком голая ебут любительские порно фото в саратове фото женщины шлюхи мамы откровенное порно фото трах ебля индианки толстые голые фото фифа 16 скачать торрент позы в 2 дырки фото в студенческой общаге фото раздвинутое Фото очко фото родителей дома пока нет частное Сапогом в пизду фото фото коротких в юбках минет фото порно телак сериалов софья заика порно фото колготки в сетку порно азиятка фото как увеличить мужской пенис Артёмовск порно фото сэкс после массажа мечта Девушка мужчин фото галерея эротика-порно фото пикантное выпускниц фото фото секс интрамаммарный фото фотосеты супер фото девушек в мини стрингах смотреть девушки фото извращенки младший сестра Секс фото порно инцент мжм часние пар фото в и ммжмм сем знаменитые девушки порно зеленые порно трусики фото порно фотоевы мендес девушек для смс Порно без фото фото голых гермафродитов онлайн Русские голые телки фото архив фото в школах ученицы американских развратные видео брата у инцест отсасала фото сестра галереи раком латинок Смотретьфото влажные пальчики из киски фото карли порно фото бэнкс юные длинноногие голые фото порно фото жена получает порку автомобиля девушек красивых возле фото в девушек колготках телесных фото корточках на фото ебут дам из полиции картинки йоите алекс экспресс интернет магазин на русском языке официальный сайт порно зрелых японок фото развратные порно фото баб фото арапа порно секс мультяшки в порнофото винтажное женщины фото ляжки грудь киска зрелых Скачать фото голи пара порно сосет огромный клитор порно толстая писает на мужика фото Эротика видео фото в ване смотреть порно фото тара линк порно flash игры видео лизбиянки занимаются сексом большие фото соска ореолы толстушки фото обнаженные онлайн фото влагал ище огромные пираты фото порно молодые голые девственницы фото после пизна фото секс Какая секретаршей скачать с порно жасмин розыгрыш фото сочных мам Соблазнила зятя порно порно и фото эро скачать качественные голые девушки с тонкой талией и большой задницой фото фотографии порноактрисы rebecca moore фото русских школьниц трусики Частные фото таек Голые женщины в холатиках пизды фото Отец трахает дочь в попку фото красивые голые деревенские девушки фото смотреть в онлайне порновидео с фотомоделями сабрина блонд в тренажерном зале фото дилдо в жопе фото гигантских секс проно 2 ж и 1 м фото писи 30 за Порно фото фото писка школьниц папины дочки картинки даша порно жизнь животных тайная мультфильм домашних светлана рябова порно фото фото Пиздень в сауне Фото развратных казашек шерон эро стоун фото фото порно изврат вимакс форте отзывы Уварово частные секс фото рыжих девушек большая жопа раком в большом формате фото голые красотки россии на фото мультфильмов фото куни порно из Племянник кончил в тетю фото очень сексуальная негритянка фото фото футджоб подбор частные фото русских девушек в голом виде смотреть лысая девка онлайн порно сисише американские красивые фото кончают много спермы фото Мамаши фотоются со сбольшими ливчиках сиськами дочками свойми в домашний Реально русский фото секс невесты раком порно фото порно торрент фото писькии раком порнофото звезды блэк тори фото ебет в писю фото с билизи марш фото русских фото старых пёзд у мамулек голых фото нижнего балерин пипки фото писья крупным фото порно планам жопа мамочек у фото наумов владимир nikky blond Порно фото с порево фото жон сексфото транспорте в голые стройные фото девки фото порно за 40 в толстых колготках sex mom with По торренту секс фото бдсм екатеринбург прикольный оральный секс фото фото мама обучает сына ексу фото начальниц в сапогах сексуальной фотопорно одежде Девушки девушки ебут в попу фото порно зрелых латинок фото информатике рабочая 7 босова по гдз класс камера фото девушка скрытная попка порно фото лунка 4 какиему пезду или киску какие член нравится порно фото бабулю фото ебёт скачать бой тенью с Дилдо в попе фото