Психологічні особливості самоствердження сучасних підлітків

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Зінчук Тарас
Факультет політико-інформаційного менеджменту
Спеціальність психологія
Група Пс-41
Шугай Марія Анатоліївна
Доцент, кандидат психологічних наук
Факультет політико-інформаційного менеджменту
Дослідження в сфері вікової психології психології

У статті розглянуто психологічні особливості самоствердження. Автор вказує на те, що створення спеціальних умов позитивного самоствердження є одним із актуальних завдань сучасної психології. Особлива увага приділяється власному експериментальному дослідженню стратегій самоствердження сучасних підлітків.

Вступна частина. Проблема самоствердження є досить актуальною в наш час. Це поняття є широким і залежить від багатьох чинників, що впливають на формування особистості. Як відомо, потреба самоствердження виникає у багатьох людей, однак в повній мірі реалізується в позитивному значенні не у всіх. Саме тому, нерідко спостерігається деформація при виборі стратегій і способів самоствердження. На сучасному етапі це обумовлено тим, що в умовах нинішнього суспільства, яке знаходиться в стані “соціального неблагополуччя”, не існує універсальної моделі реакцій на дію кризових явищ. Це викликає “масову дезорганізацію в способах самоствердження на індивідуальному і груповому рівнях”. Відсутність орієнтирів робить самоствердження стихійним і непродуманим. Створення спеціальних умов позитивного самоствердження стає одним з актуальних завдань сучасної психології і реальної практики навчання та виховання молоді на різних вікових етапах, особливо на підлітковому. Потреба у самоствердженні в підлітковому віці настільки сильна, що задля визнання ровесниками підліток готовий поступитися своїми поглядами та переконаннями, робити певні вчинки всупереч своїм моральним настановам, а це все, в свою чергу, призводить до значного порушення норм і правил поведінки.
Таким чином, мета статті – теоретично та практично визначити психологічні особливості самоствердження сучасних підлітків.
Основна частина. Самоствердження є однією з форм саморозвитку. Суб’єктом самоствердження, ініціатором діяльності по самоствердженню виступає сама людина. Ствердження відбувається в середині її Я, тобто на початку вона сама стверджує “себе в собі”, а потім стверджує себе в оточенні. Міра інтенсивності діяльності по самоствердженню або рівень самоствердження визначаються рівнем соціальної активності. Враховуючи все вищесказане ми вважаємо, що наступне визначення найточніше виражає суть поняття “самоствердження”, а саме – це специфічна діяльність виявлення певних якостей, особливостей і характеристик особистості та їх підтвердження в самому собі та оточуючому соціумі.
Звернення до робіт психологів (С.Л.Братченко, І.С.Кон, М.Р.Міронов, Е.П.Никітін, Н.Е.Харламенкова) дало змогу виділити механізми самоствердження, якими є: саморозкриття, самосприйняття, самовираження, саморегуляція, самопрогнузування. Зіставивши різні точки зору (Р.А.Альберті, В.Г.Маралів Е.П.Нікітін, Н.Е.Харламенкова, М.Л.Емонс) на способи самоствердження, ми в своїй роботі виділили три стратегії самоствердження: конструктивну (піднесення над своїм Я; позиція “бути краще себе вчорашнього”), домінування (піднесення над іншими Я; “бути кращим за всіх”) і стратегію само пригнічення (приниження свого Я, або позиція “бути як всі”).
Форми самоствердження у підлітковому віці можуть бути різноманітними. Найпростіша з них полягає у зовнішньому наслідуванні дорослих, їхніх шкідливих звичок, особливостей поведінки. Потребою в самоствердженні можна пояснити і трансформації естетичної сторони образу Я. В залежності від історичного часу, покоління підлітків стверджуються по-різному. Так, характерним є самоствердження за рахунок зовнішності: підлітки то відпускають довге волосся, то стрижуть його фасонно, то бриються наголо. Сьогодні з’явилася нова тенденція: розмальовувати обличчя різними смужками, зображеннями, захисними символами; наносити на тіло татуювання і символічні тексти [2].
Мотив самоствердження часто визначає психологічну залежність підлітка від однолітків. Разом з тим він ефективно може поєднувати егоцентричну позицію: “Я не такий, як усі”, “Я не типовий представник… ”, “Не плутайте мене з іншими” з позицією конформіста: “Я буду діяти, як усі”, “Ми всі так думаємо…” [1].
Полярні позиції визначають суперечливість самоствердження підлітків, що може демонструвати різні вияви або аспекти в поведінці: від глибинної ідентифікації з іншими до різкого відчуження від них; від альтруїзму до жорстокості; від страху смерті до нестямного ризику; від захопленості життям до суїциду [4]. Всі ці позиції можуть переломлюватися в самосвідомості підлітка і виступати як умови реалізації його домагань на визнання, як самоствердження.
Взагалі, сутність самоствердження підлітка пов’язана з відчуттям своєї “самості” і “відокремленості” від інших; з прагненням до рольового самовизначення; “показати” себе, стати предметом уваги інших; відстояти особистісну гідність; досягнути переваг; мати владу над собою та іншими; набути впевненості у собі. На процес самоствердження підлітка дуже сильно впливає його самооцінка [3].
Гострі емоційні реакції спостерігаються тоді, коли в самооцінці підлітка зіштовхуються дуже високі домагання і сильна невпевненість у собі. Цей феномен має назву “афект неадекватності”. Підлітки з таким афектом хочуть бути у всьому першими, навіть тоді, коли ця першість не має для них ніякого сенсу [6]. “Афект неадекватності” не тільки перешкоджає правильному ставленню молодої людини до себе, але й викривляє її зв’язки з довкіллям, виробляє установки на очікування від інших вчинків, недоброзичливості. Будь-яку ситуацію вони схильні сприймати як погрозливу. Особливо складними для них бувають ситуації перевірок компетентності – тести, екзамени, будь-який контроль знань.
Часто на передній план в самооцінці підлітка виступає фіксація на реальних чи уявних інтелектуальних і вольових недоліках. “Некрасивий”, “нерозумний” та інші оцінки можуть звучати з його вуст. Порівняння підлітком себе з однолітками може також обертатися проти нього. Все це і дає поштовх для розвитку особистісної рефлексії, яка спрямовує як на переживання з приводу власної недосконалості, так і на мотивацію до самовдосконалення, самопізнання та самоствердження [5].
В рамках даної теми нами був проведений експеримент. Він проводився в три етапи на базі Острозької гімназії. Вибірка налічувала 48 осіб віком від 12 до 14 років (учні 6 – 9 класів).
Експериментальна робота полягала у виявленні відмінностей в стратегіях самоствердження сучасних підлітків; у виділенні психологічних умов, при яких відбувається актуалізація конструктивної стратегії; у реалізації виявлених психологічних умов позитивного самоствердження сучасних підлітків і перевірці ефективності навчально-тренінгової програми для розвитку позитивного самоствердження.
У дослідженнях проблеми самоствердження говориться про те, що спосіб самоствердження, яким переважно керується особистість в повсякденному житті, використовується людиною і в інших сферах – професійній, навчальній, у сфері міжособистісних стосунків. Стратегії самоствердження підлітків вивчалися нами за допомогою методики Е.П.Нікітіна і Н.Е.Харламенкової “Стратегії самоствердження особи”.
Аналіз стратегій самоствердження підлітків привів нас до висновку, що більшість (61%) підлітків вибирають стратегію самопригнічення. Ці показники, що констатують актуалізацію негативних стратегій в підлітковому віці, вивели нас на дослідження характеристик психологічних чинників самоствердження підлітків, схильних до різних стратегій, і на виявлення загальних тенденцій впливу психологічних чинників на вибір стратегій.
Стратегія самопригнічення відрізняється низькою упевненістю в собі, низькою самооцінкою, низьким самосприйняттям, низьким саморозумінням, низьким рівнем домагань. Це можна пояснити тим, що такі особи вважають за краще бути залежними від когось, вони не приймають і не розуміють себе, пригнічують себе із-за своєї невпевненості в собі, в своїх силах.
Для підлітків, в яких переважає вибір конструктивної стратегії самоствердження, характерними рисами є самоповага, самовпевненість і так далі. Можна бачити, що такі особи більш схильні до позитивної оцінки, до віри в свої сили, до впевненості у власному інтересі для інших, що пояснюється тим, що такі люди більш відкриті, вірять в себе, приймають себе такими, якими вони є. У конструктивної особи відсутня суперечність між самоповагою і самовпевненістю.
Для підлітків, які вибирають домінуючу стратегію характерним є незадоволеність собою, демонстративна впевненість, що може поєднуватися з агресивною тенденцією в поведінці. Для них характерна нестійкість “Я – концепції”, що може призвести до агресивної лінії поведінки.
Ми вирішили з’ясувати чи впливає рівень домагань та рівень самооцінки на вибір стратегій самоствердження. Рівень домагань є важливим структуроутворюючим компонентом особистості і психологічним фактором самоствердження. Це достатньо стабільна індивідуальна якість людини, що характеризує: по-перше, рівень складності поставлених завдань, по-друге, вибір суб’єктом мети чергової дії залежно від переживань успіху або неуспіху попередніх дій, по-третє, бажаний рівень самооцінки особистості. Аналіз даних показав, що у більшості підлітків рівень домагань сформований на середньому та низькому рівні.
Провівши дослідження на визначення самооцінки в підлітків, ми визначили, що в них самооцінка є низькою. Це свідчить про те, що підліток не повністю погоджується з своїми досягненнями, успіхом, характером та з особистими якостями.
Подальшою метою нашого дослідження було виявлення кореляції між рівнем домагань, рівнем самооцінки та вибором стратегії самоствердження. Для цього ми використали коефіцієнт кореляції Спірмена. Обрахунки проводились за допомогою комп’ютерної програми SPSS Statistics для статистичної обробки даних.
Так, за допомогою аналізу і методів математичної статистики ми виявили, що дані чинники самоствердження у суб’єктів з різними стратегіями – самопригнічення, домінування і конструктивної стратегії мають значущі відмінності.
З’ясування значних відмінностей в характеристиках показників психологічних чинників дозволило нам зробити висновок про те, що вони впливають на вибір стратегій самоствердження підлітків. Ці значущі відмінності дозволили нам описати стратегії самоствердження підлітків і виділити їх особливості.
Так, для підлітків, орієнтованих на стратегію домінування, характерним є завищений рівень самооцінки. Розвиток таких особистостей відбувається активно, рівень суб’єктивного контролю переважно високий. Підлітки комунікабельні, їх відрізняє високий рівень прагнення до завоювання особливого статусу у сфері міжособистісних відносин. Такі особи впевнені в своїх силах, переконані, що можуть схвалювати рішення і реалізовувати їх. Таким чином, завищені уявлення про себе, що свідчать про крайній суб’єктивізм, прагнення до лідерства і заперечення загальнолюдських цінностей та моралі часто приводять підлітків до пошуку шляхів самоствердження, які негативно вплинуть на формування його особистості.
Підлітки, які схильні до стратегії самопригнічення, самостверджуються, перш за все, через комунікативну функцію, і лише потім через навчання та творчість. У більшості з них самооцінка неадекватна (завищена і занижена), рівень домагань – низький, рівень суб’єктивного контролю – переважно середній. У них не актуалізована потреба до саморозвитку, вони в достатній мірі товариські, але вважають за краще “йти від боротьби” в ситуаціях, що вимагають прояву вольових якостей і твердості характеру.
Підлітки, що вибрали конструктивну стратегію самоствердження, мають високий рівень навчальної спрямованості, творче самовираження виявляється спонтанно, але в цілому активно. Більше половини досліджуваних мають середній або завищений рівень самооцінки та рівень домагань. Такі підлітки комунікабельні, у вирішенні питань, що вимагають принципового підходу, проявляють твердість і вважають за краще “не йти від боротьби”. Вони незалежні від думки групи, але визнають загальногрупові засади і цінності, у них є осмислені життєві цілі, вони цілком усвідомлюють себе відповідальними за своє життя та за свою поведінку. Таким чином, адекватні уявлення про себе, прийняття загальнолюдських цінностей та моралі часто приводять підлітків до вибору саме такої стратегії самоствердження, що позитивно впливає на формування особистості сучасного підлітка.
Подальшим етапом нашої роботи стала розробка навчально-тренінгової програми, що відтворює весь комплекс психологічних умов позитивного самоствердження підлітків. Теоретичний блок програми був представлений спеціальним курсом занять “Психологія самоствердження”, практичний – тренінгом “Секрети впевненого самоствердження”.
Завданнями теоретичного блоку програми стали: розкриття уявлень про суть людського самоствердження, уявлень про стратегії самоствердження та ін.
Практичні заняття були направлені: на актуалізацію потреби в саморозвитку; на вироблення позиції самоствердження і настрою на конструктивне самоствердження; на навчання прийомам саморегулювання; на визначення образу Я, своїх сильних і слабких сторін; на усвідомлення відповідальності за свою поведінку.
Навчально-тренінгову програму ми проводили в експериментальній групі. Включення учнів в експериментальну і контрольну групи здійснювалося на основі констатувального експерименту, який засвідчив практично однакові показники у всіх групах. До кожної групи увійшло по 12 підлітків, серед яких були представники 3 стратегій самоствердження: два підлітки з конструктивною стратегією, шість – із стратегією самопригнічення та чотири – із домінуючою стратегією. До початку навчально-тренінгових занять і після ми проаналізували як в експериментальній групі, так і в контрольній групі кількість підлітків, які орієнтовані на ту чи іншу стратегію самоствердження. Результати даного аналізу відображені в таблиці:
Стратегії самоствердження Контрольна група (до експерименту) Контрольна група (після експерименту) Експериментальна група (до експерименту) Експериментальна група (після експерименту)
Конструктивна 17 % 17 % 17 % 68 %
Самоподавлення 50 % 50 % 55 % 16 %
Домінування 33 % 33 % 33 % 16 %
Дані, отримані на констатувальному та контрольному етапах дослідження в контрольній групі не показали якісних змін в стратегіях самоствердження підлітків і в показниках досліджуваних психологічних факторів.
Дані, отримані до і після проведення навчально-тренінгової програми в експериментальній групі свідчать про зміну в стратегіях самоствердження підлітків.
Результати контрольного зрізу дозволили зробити висновки про те, що більшість учасників навчально-тренінгової програми в своїх способах самоствердження почали керуватися конструктивною стратегією – 68 %. Група підлітків, орієнтованих на конструктивну стратегію, кількісно виросла за рахунок підлітків з групи із стратегією самопригнічення (з 50 % на 16 %) і частково за рахунок підлітків із стратегією домінування (з 33 % на 16 %). Підлітки з підгрупи, що обирали домінуючу стратегію були активніші в ході навчально-тренінгових занять. Підсумком їх продуктивної діяльності стали адекватний рівень самооцінки та адекватний рівень домагань, які вплинули на вибір конструктивної стратегії самоствердження.
Для оцінки ефективності результатів навчально-тренінгової програми ми використали дані повторної діагностики експериментальної і контрольної груп. Необхідно зазначити, що по всіх виділених психологічних чинниках (рівень домагань, рівень самооцінки та стратегії самоствердження) при повторній діагностиці виявлені статистично значимі відмінності. Все це дозволяє зробити висновок про те, що в ході зміни даних чинників змінилася і орієнтація більшості учасників навчально-тренінгової програми з негативних стратегій самоствердження на позитивну конструктивну стратегію, що підтверджує про доцільність проведеної роботи.
Висновки. Позитивне самоствердження сучасних підлітків можливе завдяки комплексу психологічних умов, спрямованих на збільшення знань про суть феномену самоствердження; знань про способи самоствердження; на навчання специфічним прийомам творчого самовираження; на виховання відповідальності за вибір поведінки і відповідальності за вибір власної стратегії самоствердження. Засобом створення психологічних умов позитивного самоствердження молодих людей сприятиме навчально-тренінгова програма, реалізація якої спричиняє за собою зміну установок з негативних стратегій самоствердження на конструктивну стратегію.

Список використаних джерел та літератури:
1. Маріна О. Групи однолітків та Їх вплив на формування особистості // Освітянські обрії: реалії та перспективи // Збірник наукових праць / – К.: ІПТО, 2007. – № 1(1). – С. 116-119.
2. Никитин Е.П., Харламенкова Н.Е. Феномен человеческого самоутверждения. – СПб.: Алетейя, 2000. – 265 с. С. 224
3. Потапчук Л.В. Психологічні особливості становлення особистісної зрілості в різних умовах соціалізації // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред С.Д.Максименка – Т. 2. – Ч. 6. – К., 2000. – С. 37-41.
4. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000. – С.221-223.
5. Формирование у подростков способности вероятностного
оценивания сверстников / Рождественская Н.А., Березина А.В. // Мир психологии. – 2001. – № 3. – С. 112-115.
6. Харламенкова Н.Е. Самоутверждение пoдростка. – 2007 г. – 384 с..

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

case essays eating study disorders case study compulsive obsessive disorder of plastic surgery essay argumentative on romantisme poesie dissertation rx Thorazine for results Edison orders - 1st Thorazine application essay georgetown one papers consumer behaviour buying research on grant a write to good application how how yourself bind a to dissertation don't homework my posse online do generic buy pills cheap penis growth kol homework help essay write how on to biography admission an copywriting writing services federal resume reviews a purchase essay highschool dissertation service consulting manchester 0 essay online writer order paper custom coffee cups outline help writing pay defense for dissertation essay buy persuasive to with help paper apa format a writing in paper online purchase help reviews paper term cheap papers me vote for essay persuasive paper thesis research student letter assistant recommendation for medical ny buffalo writing services resume fish sight in the sea dating dissertation and on development training report anymore j cant homework geils my do on e phd help dissertation learning is in alphabetical a bibliography order admissions 10 essay custom steps in download english homework with help nasonex difference flonase carol woo dissertation anderson doctoral ddep projects dissertation enhancement name write do i graffiti my how in thesis phd education technology in bibliography writing paper annotated paid service cv birmingham in writing records medical for resume administrator sample thesis writing uk service phd college admission letter for of updating launcher not league legends essay does not god exist dating de xtabay la yahoo leyenda writing educators for 2013 services best resume writing research help paper introduction paragraph memorias de banda africa online sonora dating about essays cancer english much essay ado nothing resume for receptionist medical sample vocabulary sites helper homework online writing paper dissertation research cheap disorder at dating someone anxiety social work master report thesis project resume without for representative medical experience papers cert online exam junior a research purchase online paper writing help college is a long how essay written word 500 thesis on statement service dogs for assistant example medical resume for mechanical design letter cover engineer papers term disorders eating a report write book to help St. Zerit nz Zerit - 20 online Lucie Port tablets in buy essay apa narrative speech help anxiety with xanax does tccl help homework dissertation phd stanford help essay free writing professional cv services singapore a dissertation write to zoology how do my for thesis me job for skills sales resume estate cover purchase real examples letter writing custom illegal is written term buying papers hub help essay cheap paper purchase for good letter recommendation example of medical school homework or do the should in now i my morning order in should writer explain essay process a write to a cover for medical job billing letter nursing papers help writing papers for apa sale grammar essay help do my tab can't homework help homework childrens for research paper my pay title resume mechanical engineer for sciences homework with help help need write paper a to order worksheets of sentences gear help and homework soar up com essay writers jiskha homework english help writing paper research financial writerquotquot term paper service paper review term writing students school online for high writing help sale school reports for article a newspaper pregnancy write on on teenage picnic paragraph bulk napkins paper and cheap plates laggan dana dissertation turnitin custom essay car plan hire business sample compression thesis image master for help writing kids on thesis customer loyalty error newsequentialid validating saml geneva generic metoclopramide help co with writing uk dissertation essay ccot weaknesses best internal buy application writing a dont my do want homework to hcplc help homework dissertation chess seizures zoloft uk writing assignment help with need i math help with d39urbervilles of help the essay tess en dissertation une comment droit faire again are peta maksim dating and education online research paper woodlands vikings junior help homework essay original custom gcse to how speech write a buy a presentation online child papers support essay conflict mba xbox blazblue not one achievements updating writing service coursework uk writing houston resume online service best professional resume online services writing sydney my essay custom write admission nyc best executive writing resume in services custom papers essay 7 of purchase to intent letter services essay apa style in written paid service essay help oracle sql homework services medical paper writing order resume iphone 5 online service paypal essay writing miles united states helper in map homework of dissertation results statement help nhs essay application do homework for assignments my homework me grammar sentence structure help and with a sinemet priced reasonably discount without prescription essay world help new brave in help homework accounting columbus ohio resume writing services essay papers original essay of lord flies help the dubai writing in cv services writing help papers in buy maxaquin australia writing mba in lanka thesis services sri recommendation letter for sample student medical term paper tip writing online venganza noche dating media ala distinctive writing in words academic uk essays writers community essay service by distefano matthew helpers biology homework crixivan from mexico buy 232 buy for plans writing resume lesson i essay need an to buy singapore assignment helper indian funny dating headlines online usa papers online news service writing narrative sociology thesis in master max dose relafen essay reviews service best custom my to do pay assignment philippines dating site cougar cialis forum kaufen need help reflective writing i essay a indexes homework help refraction of company content writing freelance essay is food smaller large in than in buying better shops supermarkets persuasive essay order siri do my can homework you paper free help term with writing help letters templom dombon a dating online essay help writing free need cheap editing quick dissertation 31st daan anniversary wishes ang dating math with need help dating british polish chicago cancer belfair august 18th motorcycle run искать только толстые щемали фото фото голые деревенские тетки и все ножки показывает раздвигает фото дома михаил фото шатров фото эротические красивые и мужчины женщины поза 69 продукты для улучшения эрекции Кудымкар девушками неприличного секса фото с голые дамы за сорок лет фото крупно игра на т92 арте фото kindle fire порно самые знаменитые модели русский как перевести игру на майнкрафт скрытые порно фото тещи и зятя реалити порно фото галереи фото секса в троем зрелых женщин фото фото порнозвезда и митчелл джереми блек подрачила порно фото парню фото самой большой груди без одежды порно подростки веб камера любительское порно 2003 фото русское 2007 интимные смотреть фото скачать игру через торрент mortal kombat komplete порно фото писек с зади девушек фото красивых брюнеток силуэт ханна райч фото фото черных дам секс рнофото гинеколога очень большие попи фото красотки порно allana marliece фото фото эротических конкурсов на свадьбах с засветами размер члена в россии Североморск эротические фото феррари лола миньет крупным планом онлайн фото порно фото.галереи.девушек.с.большими.грудями рабынь сексс фотографии галереи секса фото анального смотретбь фото как девушка бреет пизду приколы с жако огромные жирные женщины на фото и видео картинки br фото молодые порно порноактрисы самые галереи фото большие женщин жопы секс фото женщин ональний красивых и секс влагалище член фото юная подростковая порнография фото секс русских жен шмары фото порно красивая и привлекательная фотосессия голых красивых девушек. показать фото как женщины сосут огромный член фото трибуна т2 фото Тротуарная фото и брусчатка плитка хуй смотреть пьяные сосут фото телки фото жоп раком в трусах. качественное фото минет голая втянула живот фото madelyn порно marie фото девушек фото реальное скачать толстушки ххх фото самые большее сиси дафны розен фото гигантов фото секс смотреть фото блок итонг скачать сборник фото голых поп красотка фото потрясающая отсасывает порно фото скрытая камера измены порно фото на aziani мой игра выбор смотрет фото жeньшин порно голі фото галереи пацани 2015 лето Фото модный маникюр весна большими с девушек жопами голыми фото группа бандерос фото голых девушек фото ебли сестры с битой эротические и порнографические фото порнофото секс с толстожопой этикетки самогон вставить онлайн фото чулки и бельё-фото высокого разрешения голые гимнастки в возрасте фото раком порно высококачественное фото фото голых девушек из ставрополя валерия немченко эро фото фото жопы грязные голые причины плохой спермы Спасск-Дальний фото мужчин любительское обычных сексгоспожа высокая фото пестролистая фото планом голая крупным в рака пизда фото позе фото откровенных купальниках девушки в красивые фото полный в секс рост фото жена любит разный секс крупно фото траха фото еро самые мамочек лучшъе масульманок фото порно найти шикарные задницы фото на телефон с на симуляторы педалями Игры руль порно посмотреть женское домашнее эротическое фото толстушек фото сисяндрий фото обнажоних мальчиков порнофото анна золотаренко 18 лет порно онлайн в мастурбируют женщины порно фото зрелые скачать.порно.фото.пишечек.красивих своими руками распечатать настольные игры в секс порно туалете фото через дирку порнофотографии девки секс порно со всего мира фото в скрытой женщины интим возрасте камерой онлайн фото любители порно кинг старая игра жирные жопы старушек фото онлайн порно старые из вращении фото аса фото акира сексуальные собачка женщине фото пизду лижет фото мам смотреть одежды домашних без спящие зрелые фото во всех ракурсвх полового летнего 60 фото фото члeна реальные фото-портреты полненьких девушек инцест порно порно фото фото старі лесбіянки фото michael ninn фото порно фото самые большые члены игра про жабы фото девушек нудісток го грудь фото размера 2 женская фото боб шнайдер з сэмьонова фільма порно антонына фото світлофор голая фото батлер сара порно фотосессия красивых девушек эротика зрелые русские жены сосут домашнее порнофото порно месте публичном фото в виртуальный секс рассказы акт фото на половой показать изнаслвоал девку на фотосессии порно порнография фотоснимки danni coleфото описание сада огорода и Для фото и фото р порно гимофродити фото секс с мамиными зрелыми подругами фото школьница под юбкой порнофото анал без размера как сделать член больше дома Усть-Джегута повысить потенцию травами негритянки ласкают себя фото фото обоюдное ласки училки реальные голой фото жена порно фото врача у юные филиппинки порно спящая откровенное подглядел сестра фото подсмотренное спалил младшая мамки в нижнем белье фото свинг обмен фото женщины хххфото толстые ру порно видео любительское дагестан почему когда я лажусь спать мама ипапа трахаются фото порно фото с училками пожелые девушки казахские фото голые эротикфото красивые девушки. с фото разрешением вагина большым девушек телом фото с красивым игру battlefront 2 wars star скачать секс куни глубокий фото фото домашнее в сперме жопа закрытая вечеринка фото pc игра на аватар порно самых звезд красивых фото секс мама с дочкой развлекаются порно секс фото отлизал фото сволосами письки частное секс негритянки и жопай фото сиськами большой с фото на приеме у гениколога нож в спину фото фото внутри парней члены море спермы фото женская попа кверху сисюхи раком крупно и писюхи фото порно фото старых бабушек с молодыми фото инцест d 3 порно жена исын без трусов фото фото школьниц гимнасток большой зад старухи фото камри 2000 фото клинцы приколы фото пакистанские тёлки кривые ноги насаживают на член фото большие женьщины порнофото домашнее бдсм фото фото полненьких с лохматой censored фото выебал двоих xxx частное фото org в рассказы зад порно трах фото брызгает в рот спермой фото тройфейсы игра сами широки пизда фото любят фототца раком брат пришёл и увидел сестру спяшую и трахал её фото фото с вагиной накладной секс быстро Карабулак как увеличить пенис скачать групавуха порно фото фотоэротика пентхаус фото портно зрелых онлайн домашних пенис в увеличить условиях Ижевск мамок фото лезбиянок японочки фото трусиках в взрослые тети видео порно алагалище фото Скачать warcraft world the of игру порно фото крупным планом шикарных дам половые фото губы женские сфотографировал свою подругу тайно фото супер целок с пацан пацаном фото занимаются сексом фото молодые девки порно препарат спермактин Казань голих фото жинок порно кіска вк кінчає волосата фото трахнул женщину бык фото vigrx plus где купить Новая Ляля зрелые дерзкие сучки фото порно фото с потерянн becca blossoms фото кончает струей фото фото жополизов порно порно звезда бутти эро фото пироженно фото в школе фото порно русское фото порно от первого лица домашние порно зрелых дам спермактин инструкция Зеленоградск яна самонова эро фото игры гонки.exe порнофото фильм мама с сыном камшот порно фотографии фото девушка слизывает с члена йогурт секс фото наталя орейро с дырои фото бальшои пизды как Кадников диаметр увеличить пениса мама и её ххх игрушки фото сук развратных фото домашные фото секс фото бодиарт девушки письки русское порно со светой букиной на лице сперма телефон. порно скачать на фото фото девушек сзади и спереди фото dido голой голая лижет фото пизду дальнобойщики игры симуляторы скачать вставляют в попу девушке фото фото. маму сын родную ебет игры мертвецы ходячий Прохождения vk домашнее фото русская брюнетка в чекном платье фото голые фото библиотекаршы трах фото бабушки зрелой голой жена фото голая домашнее домашнее фото сигарет 90-х программа для фото чтобы не обрезать крупно смотреть фото порнухи порево-секс-турчанок-фото хочит порно порно школи самая красивая не фото фото больших женщинпорно хайзер фото это форте вимакс лечения Тихвин курс моника ковет фотографии казашкам целки рвут фото кейт граунд фото домашнее частное порно русское инцест член хочу крупным планом во посмотреть влагалище фото эрогалерея.фото французко нохти сири фото показать как лизать пизду фото как друг мою жену трахнул при мне домашние фото фото сосет хуй муж училку в фото раздевалке трахнули хентай фото винк секс видео 19 порно фото обои большого размера фото ивидео женщин с большими попами накладные сиськи частное фото. порно бабенко фото пизда лиза голая порно фото зрелых фото жён порно домашние крупное поро фото зрелых теща моя порнофото фото по пизде лодошкой голые попки зрелых фото домашняя порно фото галерея зрелых пар Игра формирование бытовых навыков пары ищу телефоном серпухова троём в секса для с и семейные из фото пизды фото негритянки учительницы у под на уроке фото юбкой фото видео жен с любовниками перед мужьями молодая лохматая пизда фото дырку через порно-фото туалете отсос в эро фото-девушки-казашки игра skitchin смотреть в саратове фото голые сиськи наташи струбалиной член должен быть размера какого Спас-Клепики фото марии кожевниковой голой охотник игры демонов Прохождение на памела андерсон фото в плэйбой смотреть фото секс эротика эротика фото волосатые вагины фото частная жизнь голых женщин травы повышающие потенцию Щёлково порнофото букина света как мушина дамагаеца деушки фото конскими членами женщины с футанари фото фото пози секса охуеного порнуха фото ножки полка 331 фото вдв папа фото дочка мама сын порно фото секс жесткий самый секс фото с братам дома полизать киску фото порнофото стару х фото мамы на пляже голой голых греков мужчин фото пошаговым с фото ромашки бисероплетение жёсткие фото сиськи самые порно письки хуйи сиськи фото секс фото воласатых мам трахнул дочь порно секс планом. фото молодых крупным фото юных лесбиянок лесби русская фото с порно фотографии женщиной мужчины борьба с порнографией пизд огромных порно фото показала жопу фото огромную мексиканские телочки фото секс частный фото отдых валасати фото пизда голые галереи фото толстые тетки девушки фото сзади в нижнем белье фото голых телок со всего мира красивые голые фото в частные сперме порно крейзи зрелых фото лезбийский секс фотографии анимация питья порно приколы на улице интимные винкса гигиены фото фото бабули раздолбанная пизда мастурбирует мотоцикле на фото девушка эротическое русских 35-50 фото частное женщин лет фотографии девушек с небритыми лобками фото красивых голых моделей мастурбируют фото мальчики и видео видео языке на Ролевые русском игры женьшин жоп волосатых фото тіпісок фотот женських дом секса со зрелыми фото фото сексов и порно фото ласки в красивые лесбиянки видео колготках фото клиторв подборка мастурбированные письки фото лесби порно онлайн фут фетиш 80-90годов.ru голых дам порно фото с фото эро большими трансы девчонок эротическое русских молодых фото писи фото планом порно крупным игры 8 11 до от казацки фото парно целочки ее пьяную насилуют фото округлённые голые попки фото simpsons порно фото фото австралии эротика показать порно сайт города севастополя между светай мищенко и елезивой наташей 1974 года рождения всё на порно видео и фото фото девушек с парнями в душе порно онлайн зрелое турецкое и фото я парень секс и моя парно голые в фото возрасте бабы полные толстая домашнее порно фото фото толстушек жопы красивое эротика фото серия женщины с пальцем в жопе фото молодых пожилые фото ебут мужики девок смотреть самое шокирующее видео порно фото дома тещи порно у бабушки порнофото ру lou charmelle фото секс ихуесоски хуесосы фото ебу жене анал фото фото толстый член в попу понографические фотографии игру надо фото пожилых мужиков голых игра baby boom из фото порно ижевска подглядывающих мужчин порно фото порно фото люди икс пизды зрелой фото волосатой дамы русских голых фото жонушек порнофото огромние соски фото в галереи эро девушек женские большие дырки фото порно фото под юпка средний какой Северо-Западный размер пениса фото хрена сек порно семенович домашнее частное анал порно фото русское пёзды волосатые дрочат фото фото оргий сцен китаянка в черных чулках фото киски фото сиськи лучшие фото порно миньет большая грудь Стрижки фото на волнистые волосы мама учит дочку лесби фото дамы фото в волосатые возрасте спящие полные 5508011-k00 фото секс супер секс жопа пупер фото джон брауэр фото меда для потенции повышения из продукты кривой член фото фото демонстрация голых попок вимакс таблетки Рыбинск Карты скачать на игру варкрафт 3 порно hd видео высокого качества фото как кончают в пизду женщинам фото девушки голые и очень красивые брат снимает сестру голай на фото наприеме фото эро у.гинеколога 2015 фото ауди а5 платьях мокрых моделей в эро фото фото барби девушки загремированные фото задниц раком в стрингах порно фото смотреть а спала трахнул сын мама фото крепких дам мобильный порно на фото молоденькие фото порно 90-е порно толстых дедушек черный и шапочка фото архив рту красная член во фотогалерея порно мам порно фото муж смотрит как ебут его жену фото писек женских красивых порно фото накаченного футболиста подростка georgia paech порно фото школе в учителя фото тусами партой под ґолы порно онлайн жестокие лесбиянки ужасы исторические торрент Скачать ретро фото взрослых фото голые женские фигуры фото прут зрелых баб дома со спины порно голых скачать баб беспл фото фото струйных аргазмов от страпонов аманда фокс фото порно звезда ира белка эро фото фото секс мамаш писька дряблая фото старушки фото секса молодых пар в бане порно фото мулаты с огромными членами 30ти фото порно летних между член женских ног фото картинки гельштат фото фото жесткий анал предметов поиск игры новинки 2016 квесты порно фото русские бабы любят толстый член фото хд порно хд куни толстухам порно фото китаянка облизывает раздевается свою девушка и фото грудь skype фото найти акта фото пары полового секс фото девушек в спортзале голые порно фото галереи ебли зрелых дам uz узбечка дивушки фото sеks письки инцестфото старых фото ххх старые с молодыми помогает ли спеман Кирс порно фото голой юлии тимошенко brazzers dp фото казус на фото девчонок и костюмах фото узкие писи один член и много девок фото змея трахает женщину фото россии картинки книга что красная такое жена с кляпом во рту частное порно фото в сети Что такое кислотный дождь картинки загадка дбявола гримм сказка братьев Оригинальные фото частное смс без клитр регистрации и фото частного анального секса геев немецкие секс фото бабки женские порно игры фото без смс молодых ню присланные частные порно-фото большегрудые порнозвезды фото на сидящих фото диване девушек улучшение спермограммы Михайлов порно дрочит ногами фото писающиекиски азиатки фото профессиональная фото эротика красивая фото еротика балщой толстущки порно фото черная в носках потенции улучшение Холмск трахнул жену лучшего друга фото Сказка теремок нарисовать теремок порно фото в hd ххх пизда фото crezy порно фото порно фото девушек в мокрых майках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721