ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. В. Романова
Київський національний лінгвістичний університет
м. Київ

Стаття присвячена німецькомовній асоціативно-емотивній лексиці як ідентифікаторові найменувань базових емоцій людини. Доведено важливість вивчення її семантики в психолінгвістичному форматі, зокрема із застосуванням методики асоціативного експерименту.
Ключові слова: базові емоції, емотивна лексика, асоціативний експеримент, асоціати.

Статья посвящена немецкоязычной ассоциативно-эмотивной лексике как идентификатору наименований базовых эмоций человека. Доказана важность изучения ее семантики в психолингвистическом формате, в частности с применением методики ассоциативного эксперимента.
Ключевые слова: базовые эмоции, эмотивная лексика, ассоциативный эксперимент, ассоциаты.

The article focuses on the German-associative-emotive vocabulary identifier names the basic human emotions. The associative experiment is used as a method for their semantics.
Keywords: the basic emotions, emotional vocabulary, associative experiment, associates.

Емотивна лексика як позначення емоційних явищ привертає увагу лінгвістів відносно недавно – з 50-х–70-х років ХХ ст. (праці Н.М. Амосової, Ш. Баллі, Р.О. Будагова, В.Г. Гака, Є.М. Галкіної-Федорук, В.А. Звєгінцева, Г.В. Колшанського, К.А. Левковської, В.А. Мальцева та багатьох інших учених). Досліджуються онтологічні й гносеологічні характеристики феномена в плані синхронії (Ю.Д. Апресян, Н.І. Бойко, А.М. Манзій, М.В. Піменова, П.О. Селігей, В.І. Шаховський та ін.) й діахронії (М.В. Гамзюк, В.І. Дудка, В.В. Левицький, Є.Є. Стефанський та ін.). Виокремлюють низку підходів у вивченні емоцій і їх мови. Так, М.О. Красавський називає три дослідницьких підходи: філологічний, когнітивний, лінгвокультурологічний, які склалися в західноєвропейській, американській і російській лінгвістиці, і запропонував комплексний інтегрований підхід у дослідженні мовних знаків емоцій [3, с. 3]. Ідеться про інтеграцію названих підходів. Проте і шифр 10.02.20 (“Порівняльно-історичне, типологічне і зіставне мовознавство”), і зміст дисертаційного дослідження цитованого вченого, чітко вказують на контрастивно-лінгвокультурологічно-когнітивний дослідницький підхід. На варіативності підходів наголошує і вітчизняний лінгвіст М.В. Гамзюк. Перевагу надають когнітивному, діяльнісно-антропоцентричному й комунікативному підходах як якісно новому рівню досліджень [1, с. 7-8]. Є й інші класифікації підходів, відповідно до яких, окрім названих, виокремлюють структурний, лінгвокраєзнавчий, контрастивний, номінативний [16, с. 11-18]. Ми не ставимо тут за мету аналіз кожного з них, оскільки це вже зроблено вченими в ілюстрованих і інших працях. Актуальним для лінгвістики сьогодення взагалі й нашої студії зокрема є розгляд емотивної лексики в світлі психолінгвістичних методик.
Звернення до історії психолінгвістики дає змогу стверджувати, що вона має американське коріння з початку 60-х років минулого століття [4, с. 97]. Психолінгвістика зароджувалась на стикові психології і лінгвістики, а визрівала в надрах психологічного й семіотичного наукового знання. Все це створює певні труднощі для визначення предмета психолінгвістики. Фундаторами цього самостійного напряму в рамках лінгвістики є психологи-біхевіорісти Чарлз Осгуд, Джон Керолл і літературознавець, семіотик Томас Сібен. Первісно об’єктом аналізу було окреме слово, а предметом – причино-наслідкові зв’язки між словами у вербальній пам’яті людини. Вихідною схемою аналізу була формула “стимул – асоціативний зв’язок – реакція”. Стимул має різну форму: від вербальної (звук, склад, слово, словосполучення, речення, текст тощо) до невербальної (музика, живопис, кіно, театр тощо). Зв’язані зі стимулом (S) будь-які реакції (R), а саме – інше слово, називають асоціаціями. Експериментальна методика ґрунтувалась здебільшого на асоціативному експерименті (далі АЕ), який сьогодні називають “ефективним методом дослідження глибинних закономірностей у мереживі сенсорних кореляцій загальної архітектоніки людської свідомості” [2, с. 249], “найбільш розробленою технікою семантичного аналізу” [8, с. 36], одним “із ефективних дослідницьких інструментів опису внутрішнього лексикону людини” [12, с. 30].
Формування радянської психолінгвістики перебувало під впливом американських і власних досліджень таких психологів, як Л.С. Виготський, М.І Жінкін, О.О. Леонтьєв, С.П. Рубінштейн.
На пострадянському просторі, а саме на Україні, психолінгвістика пов’язана з іменами О.І. Горошко, М.С. Зарицького, Л.В. Засєкіної, С.В. Засєкіна, О.М. Холода. Російська психолінгвістика асоціюється з теоретичними поглядами В.П. Бєляніна, І.Н. Горєлова, О.О. Залєвської, О.О. Леонтьєва, Л.В. Сахарного, Ю.О. Сорокіна, Н.В. Уфімцевої, Р.М. Фрумкіної, О.М. Шахнаровіча.
В сучасній психолінгвістиці використовують прямі й опосередковані методи експериментального дослідження, запозиченні в психології, та оригінальні методи – метод “семантичного диференціалу” Ч. Осгуда, метод “семантичного інтегралу” В.І. Батова й Ю.О. Сорокіна, метод “інтент аналізу” Т.М. Ушакової. Хоч би який метод не використовував експериментатор, він прагне поставити респондента в ситуацію (скерованого) вибору й прийняття рішення (хоч вибір і рішення можуть бути як усвідомленими, так і неусвідомленими) [5, с. 74]. Тобто в структурі психолінгвістичного експерименту головним і визначальним є установка на активізацію певної ділянки мовної картини світу, яка відтворює стан психологічно реального значення слів внутрішнього лексикону респондентів.
Виокремлюють вільний, спрямований і контрольований АЕ. Вільний АЕ передбачає миттєвість реакції першим словом, що спало на думку досліджуваного на пропоноване слово-стимул. Часовий проміжок між стимулом і реакцією повинен бути мінімальним [15, с. 191], тобто тут розмірковуванням немає місця, асоціації постають як спонтанні, неконтрольовані, несвідомі. Сюди необхідно додати й ланцюговий АЕ, який розглядають як різновид вільного АЕ і характеризують як некерований, спонтанний. Деякі дослідники називають ланцюговий АЕ експериментом із тривалішою реакцією [13, с. 5-6, 18]. Вимір загального обсягу асоціацій на слово-стимул тут найчастіше еквівалентний 1 хвилині, при цьому тривалість латентного періоду формування асоціацій експериментатором ігнорується [9, с. 149-151]. До недоліків аналізованого різновиду АЕ належить значна залежність між послідовністю реакцій-відповідей. Наголошують на тому фактові, що одержана реакція являється фактично не реакцією на вихідний стимул, а реакцією на попередню асоціацію, яка стала новим стимулом. При цьому чітко розмежувати істинні стимули, які породили ту чи іншу реакцію, дуже складно, бо стимул і всі викликані ним реакції знаходяться в певних смислових зв’язках [12, с. 31].
Спрямований АЕ суттєво обмежує свободу процесу асоціювання й ущільнює до певної кількості зв’язки слова-стимулу й ставлення досліджуваного до них, оскільки “направляє” асоціації в бажане для експериментатора русло, звужує асоціативний простір респондента до меж певної категорії, певного поняття чи явища, спричинює дистанціювання асоціативного ядра й периферії. За таких обставин отримані асоціації на слово-стимул є теоретично контрольованими, унормованими, свідомими. Російський психолінгвіст О.О. Леонтьєв стверджує єдність спрямованого й контрольованого АЕ [13, с. 5-6]. Дозволимо собі нагадати, що контроль як вид діяльності має враховувати перевірку чогось, когось (від фр. contrerȏle – подвійний список). Перевіряти означає насамперед з’ясовувати правильність, точність, якість, властивість, наявність або відсутність чого-небудь [7, с. 562]. Велике значення для контролю має правильний або об’єктивний вибір критеріїв оцінки, оскільки природа оцінки завжди антропоцентрична [10, с. 14]. Очевидні відмінності між спрямованим і контрольованим АЕ зумовлюють їх більш чітку диференціацію. Під спрямованим АЕ у контексті нашої статті розуміємо не стільки програмування асоціативних процесів, скільки множину вибору всіх реальних і можливих варіантів асоціацій у руслі індивідуального життєвого й емоційного досвідів, а також знань досліджуваного про об’єкт спрямованого АЕ за категорією “Емоції, почуття людини”.
Близькість усіх аналізованих АЕ полягає не лише в присутності в них найбільш частотних слів мови чи слів, що входять до складу певної лексико-семантичної групи або ряду. Будь-який АЕ є граничним запитуванням про зміст слова-стимулу тут і тепер. Слово-стимул може містити в собі різну кількість лексико-семантичних варіантів (далі ЛСВ), питома вага яких буде різною, різною буде й частота поширення їх у відповідях-реакціях. Отже, одержані асоціати стають носієм актуалізованих ЛСВ, які можуть бути недоступними лексикографічній кодифікації чи текстовій реалізації.
Одержані слова-реакції чи асоціати підраховуються, реєструються за спадом частот і використовуються для встановлення структури асоціативного поля аналізованого слова-стимулу: ядерна, перехідна чи маргінальна, периферійна зони. Асоціативне поле окремого слова-стимулу являє собою “фрагмент загального образу світу певного народу і відображає етнокультурну специфіку мовної свідомості його представників” [14, с. 63].
У пропонованій статті представлено аналіз матеріалу спрямованого АЕ, проведеного в лютому-березні 2012 року серед учениць і учнів середньої ланки (3), студенток і студентів педагогічних і філологічних факультетів вищих навчальних закладів Німеччини (52), спеціалістів у різних галузях виробництва: технічній (8), медичній (5), соціальній (4), економічній (3), юридичній (3), обслуговування (2) – всього 80 осіб: 59 жінок і 21 чоловік.
Було пред’явлено 25 слів-стимулів, у тому числі 10 емотивних слів, які номінують базові емоції людини (див. табл. 1). Крім реакцій-словоформ, одержано реакції-словосполучення, реакції-синтагми, реакції-ланцюги слів, реакції-власні назви. Впадає у вічі неоднорідність формування ядерних і перехідних зон. Так, ядерна зона слів-стимулів 12. Wut гнів, 13. Trauer печаль, 16. Freude радість і 17. Schamgefühl сором містить як реакції-словоформи, так і реакції-словосполучення. Перехідні зони названих слів-стимулів, окрім 16. Freude, а також слова-стимулу 18. Schuldgefühl провина ґрунтуються на еквівалентних асоціаціях, тобто реакціях-словоформах і реакціях-словосполученнях.
Таблиця 1
Структурне співвідношення асоціативних полів слів-стимулів, що називають базові емоції людини
Слово-стимул Асоціації ∑
Ядро ≥ 3 Перехід = 2 Периферія 1
11. Angst страх 21 14 43 78
12. Wut гнів 24 16 40 80
13. Trauer печаль 40 14 26 80
14. Verachtung зневага 16 12 46 74
15. Ekel огида 30 6 42 78
16. Freude радість 41 4 35 80
17. Schamgefühl сором 20 14 45 79
18. Schuldgefühl провина 21 12 45 78
19. Überraschung подив 43 2 34 79
20. Interesse інтерес 27 10 42 79
∑ 283 104 398 785

Із таблиці 1 видно, що стереотипи мислення формують ядерну зону асоціативних полів з різною інтенсивністю: від 16 до 43 різних реакцій. Домінують назви 2-х позитивних емоцій з найактуальнішою семантикою: 19. Überraschung (43) подив – Freude (25) радість, Geschenk (18) подарунок; 16. Freude (41) радість – Glück (8) щастя, Lachen (8) сміх, Freunde (6) друзі, Sonne (4) сонце, Familie (3) сім’я, Kinder (3) діти, Liebe (3) любов; lachen (6) сміятися і 1-ї негативної емоції 13. Trauer (40) печаль – Tod (17) смерть, Tränen (10) сльози, Verlust (5) утрата, Einsamkeit (3) самітність; schwarz (5) чорний. Простежуються три тенденції до якісного наповнення семантики ядерних зон: тенденція до предметності (19. Überraschung (43)), тенденція до комбінації предметності й предикативності (16. Freude (41)), тенденція до комбінації предметності й атрибутивності (13. Trauer (40)). Тенденція до предметності наповнення семантики вказує на парадигматичні чи мовні відношення між парами S – R, тенденція до комбінації предметності з варіантами відображає парадигматично-синтагматичні чи мовно-мовленнєві відношення. Необхідно зазначити, що тотожні тенденції охоплюють не лише ядерні зони, а й перехідні та периферійні.
Серед перехідних зон домінують назви 3-х негативних емоцій 12. Wut (16) гнів, 11. Angst (14) страх, 13. Trauer (14) печаль і 1-ї позитивної емоції 17. Schamgefühl (14) сором. Щодо якості семантичного наповнення, то маємо три тенденції: тенденцію до предметності (11. Angst (14)), тенденцію до комбінації предметності й предикативності (12. Wut (16)) і тенденцію до комбінації предметності, атрибутивності й предикативності (13. Trauer (14), 17. Schamgefühl (14)).
Периферійні зони мають свої преференції. Тут виділяються назви 2-х негативних емоцій 14. Verachtung (46) зневага, 11. Angst (43) і 2-х позитивних емоцій 17. Schamgefühl (45) сором, 18. Schuldgefühl (45) провина. Якість наповнення семантичних структур периферії характеризується двома тенденціями: тенденцією до комбінації предметності, атрибутивності, предикативності, словосполучень і / чи синтагм (14. Verachtung (46), 11. Angst (43), 17. Schamgefühl (45)), тенденцією до комбінації предметності, атрибутивності, предикативності, словосполучень і ланцюгів слів (18. Schuldgefühl (45)). У світлі теорії мовленнєвої діяльності велике розмаїття форм і змісту асоціатів у периферійних зонах може свідчити про потенційну готовність досліджуваних до природного комунікативного акту [11] або домінування прикладних знань.
Подальший аналіз асоціативних полів було проведено за методикою асоціативного гештальту [6, с. 116-132; 14, с. 64-65], який дає змогу детально структурувати асоціативні поля слів-стимулів і наочно побачити їхні квалітативно-квантитативні характеристики й ціннісні орієнтири.
У зв’язку з обсягом статті розглянемо зони гештальту слова-стимулу 19. Überraschung подив. Виокремлено 17 зон, чий реєстр сформовано за кількісно-якісними, парадигматично-синтагматичними показниками й представлено в алфавітному порядку: 1. “Інші емоції, почуття” (28 реакцій чи 35,44%), маніфестовану через а) радість (Freude (25)), б) подив (Erstaunen), в) зневагу (Verachtung), негативні почуття (mag nicht); 2. “Ставлення до об’єкта” (20 реакцій чи 25,32%), визначену крізь призму матеріальних і духовних цінностей (Geschenk (18), Geschenke; Paris); 3. “Ступінь вияву подиву” (5 реакцій чи 6,33%), реалізовану як переляк (Erschrecken, Schreck), сміх (Lachen), стрес (Stress), щастя (glücklich sein); 4. “Характеристики об’єктів” (5 реакція чи 6,33%), показану як ознаки: а) емоційного стану дитини (Kinderfreude), б) фізичних змін у жіночому організмі (Schwangerschaft), в) поведінки (Wirrwarr); когнітивну якість (interessant) та кольорову гаму (bunt); 5. “Люди, взаємовідносини” (3 реакції чи 3,80%), зумовлену сукупністю друзів (Freunde (2)), подругою (Freundin); 6. “Соціальні заходи” (3 реакції чи 3,80%), співвіднесену з вечірками (Party (2)), святкуванням дня народження (Geburtstagsfeiern); 7. “Пізнання” (3 реакції чи 3,80%), зорієнтовану на таємницю (Heimlichkeit), новину (Neuigkeit), інтелектуальну гру (Schach); 8. “Порівняння” (2 реакції чи 2,53%), окреслену як планета Земля чи її частина (Welt), сукупність дітей, квітів (Kinder, Blumen – ланцюг слів); 9. “Способи впливу на емоцію” (1 реакція чи 1,27%), актуалізовану як подарунок на день народження (Geburtstagsgeschenk); 10. “Неочікувані події” (1 реакція чи 1,27%), зафіксовану вербально значущим для індивіда днем (Geburtstag); 11. “Кінесика” (1 реакція чи 1,27%), кваліфіковану, як вираз обличчя (Gesichtsausdruck); 12. “Саморегуляція” (1 реакція чи 1,27%), пов’язану із внутрішнім сподіванням на щось дивовижне (Innerhofftes); 13. “Вік” (1 реакція чи 1,27%), виражену часовим відрізком розвитку людини від її народження до фізіологічної чи соціально-психологічної зрілості (Kind); 14. “Смак” (1 реакція чи 1,27%), репрезентовану карамеллю чи шоколадними цукерками (Süßigkeit); 15. “Джерело подиву” (1 реакція чи 1,27%), сприйняту як сновидіння, сон (Traum); 16. “Переживання” (1 реакція чи 1,27%), втілену фразеологізмом зі значенням подиву (große Augen); 17. “Їжа” (1 реакція чи 1,27%), спрямовану передусім на форму й вид солодощів (Überraschungseier Kinderschokolade). Звідси випливає висновок, що зони аналізованого гештальту мають різне наповнення, велике розмаїття смислових зв’язків, чий знак модальності коливається від позитивних до нейтральних і негативних. Крім того, вони можуть комбінуватися функціонально за схемою “мова – мовлення”, лексико-граматично за частиномовними характеристиками: субстантиви (44 чи 55,7%), атрибути (2 чи 2,53%), предикати (2 чи 2,53%). Щодо асоціативних зв’язків, то вони мають два напрями: асоціації за суміжністю й асоціації за схожістю.
Такий підхід і методика дають можливість трактувати назви емоцій як психологічно реальні суб’єктивні значення, активізація і функціонування яких апелює формально до природного комунікативного акту.
Бачення спрямованого АЕ як потенційного методу вивчення обсягу й змісту внутрішнього лексикону мовної особистості, сприяє діагностиці динаміки семантичного розвитку окремої мовної одиниці, лексико-семантичного прошарку й системи мови в цілому.

Література
1. Гамзюк М. В. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької мови) : [монографія] / М. В. Гамзюк. — К. : Вид. центр КДЛУ, 2000. — 256 с.
2. Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : [монографія] / Т. Ю. Ковалевська. — Одеса : Астропринт, 2001. — 344 с.
3. Красавский Н. А. Динамика эмоциональных концептов в немецкой и русской лингвокультурах : автореф. дис. на соискание учён. степени д-ра филол. наук : спец. 10.02.20 “Сравн.-ист., типол. и соп. языкознание” / Н. А. Красавский. — Волгоград, 2001. — 38 с.
4. Левицкий В. В. Семасиология / В. В. Левицкий. — Винница : Нова книга, 2006. — 512 с.
5. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики : учебник [для студ. высш. учеб. зав.] / А. А. Леонтьев. — М. : Смысл, 1999. — 287, [1] с. — (Психология для студента).
6. Марковина И. Ю. Специфика языкового сознания русских и американцев: опыт построения “ассоциативного гештальта” текстов оригинала и перевода / И. Ю. Марковина, Е. В. Данилина // Языковое сознание и образ мира: сб. науч. статей / отв. ред. Н. В. Уфимцева. — М. : РАН ИЯ, 2000. — С.116—132.
7. Новий тлумачний словник української мови: В 3 т. / В. Яременко, О. Сліпушко. — К. : Аконіт, 2003. — Т. 2. — 926 с.
8. Петренко В. Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании / В. Ф. Петренко. — М. : Изд. Моск. ун-та, 1983. — 177 с.
9. Практикум по общей и экспериментальной психологии : учеб. пособие / [под общ. ред. А. А. Крылова]. — Л. : Изд. ЛГУ, 1987. — 255 с.
10. Приходько Г. І. Способи вираження оцінки в сучасній англійській мові : [монографія] / Г. І. Приходько. — Запоріжжя : ЗДУ, 2001. — 362.
11. Сахарный Л. В. Введение в психолингвистику. Курс лекций : учебник / Л. В. Сахарный. ― Л. : Изд. Ленингр. ун-та, 1989. ― 184 с.
12. Ситникова Е. Свободный ассоциативный эксперимент: его место в ряду других методик описания внутреннего лексикона человека / Е. Ситникова // Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. праць / гол. ред. В. Олексенко. — Херсон : Вид. ХДУ, 2011. — Вип. ХІІІ. — С. 30—35. — (Серія “Лінгвістика”).
13. Словарь ассоциативных норм русского языка / [Леонтьев А. А., Клименко А. П., Супрун А. Е. и др.] ; под ред. А. А. Леонтьева. — М. : Моск. ун-т, 1977. — 192 с.
14. Терехова Д. І. Зіставний психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слів української та російської мов / Д. І. Терехова // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. статей / відп. ред. О. О. Тараненко. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. — С. 62—65.
15. Фрумкина Р. М. Психолингвистика : учеб. пособие / Р. М. Фрумкина. — М. : Академия, 2001. — 320 с.
16. Школяренко В. І. Становлення фразеологічної картини світу німецької мови (на матеріалі писемних пам’яток VIII – XVII століть) : [монографія] / В. І. Школяренко. — Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. — 316 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

coupon best essay code help dating latino senza scientifici milano licei assignment groom wedding of father speech order the business small plan with help behavior car review buying literature buy assignment writing help essay ucf online free english homework help mn writing resume paul services st bestellen recept zonder prevacid on writing essay dick essays nursing spencer thesis header add theme sample custom statement autobiographical hardcover dissertation hnpcc be can cysts cancer homework risk management help writing resume best australia services 2014 written essays over statistics services dissertation term thesis capital on the statement supporting punishment papers crusades argumentative an thesis writing writers essay test hire for research paper buy essay quarterly writing service tco service english editing help it forward essay pay usa uk dissertation services homework help software writing review companies essay of help nanyang essay mba resume job help federal dissertation purchase journal a level ptlls help 4 with assignments 2001 sept 10 headlines dating for name in write korean my to how translation homework great gatsby help the help cell homework biology molecular custom writing practice sheets statement thesis depression need homework with maths my help article custom services writing on research proposal motivation style writing help apa essay workflow in crm how write to custom 2011 writing turnitin essay service essay custom service free writing ice cream lesson plans using essay personal claim injury badge courage of red homework help paper writing help my with statement how for school to personal medical the write perfect comprehension thesis and illegal papers term dissertation need assignment help geology course syllabus phd work sources of a vitamin motrin payment buy paypal help 4th for graders homework math creative writing sites online master essay custom level undergraduate dissertation help grade 8 homework essay words helping order mail research paper on bride with homework managerial help finance college report a buy laboratories dating cosmogenic definition for paper admission sale kg help homework alphabetical order help dissertation academic big y homework helpline number online purchase Serevent primary homework egypt pyramids help homework help for geometry homework high help school english pythagoras help homework how to personal my statement write latino celerrimus dating services writing academic case aspergers study disorder for papers research philosophy buy online service cv writing bristol us name murder abortion for another buy paper cheap where tissue to graduate for school admissions writing resume speech professional writing services uk essays custom abrsm writing in singapore services dissertation help online law homework order service essay writing writing help need resume i my problem of dating isotope examples locke by essays written john discount sale with reosto anthology narrative essay case famous disorder studies bipolar of service writing 10 best military resume advice fenil and parth dating recollected essays buy philosophy online essays writing english help paper paper safe term online buy writing essay perfect service should how i my essay write without prescription sale olzap writing services resume federal professional for research paper students engineering mechanical disorder eating paper topics research essay a paper order alexander written hamilton essays 85 by writing critical analysis help essay literature me uk review my write for border homework how medical financial hardship write letter for a to sentence a adjectives order in writing narrative service need i a writing resume help help homework social studies jiskha homework statements help financial for sales system and thesis related inventory welcome help homework cpm to paper write an how economics to help i and with anxiety depression need literature ib help world writing essay ontario burlington services resume writing for paper global sale warming research research eating paper outline disorders bibliography order author alphabetical or by title homework book help report acquista moxin room my do admission essay higher homework order thinking el latino dating chiflados de los reino powerpoint disorders presentation health mental letter sales samples cover representative for homework dictionary helper origami online paper uk buy do to pay homework someone your homework negation introduction help services legal writing dissertation usa iphone plan 3g rate essay admission custom write my in essays transitions 1mg glucotrol buy lawful failure order obey to essay a bracelets paper sale admission for students essay websites for uk assignment my help review about goals future report are when words you your essay writing what graduate paper essay barack obama online Retrovir discount free paper help research editing services technical to an 30 admission essay write minutes how essay new persuasive world order paper writing styles college script hair cream no meds loss sale a for prescription without oxytrol buy 9066 on executive order essay do homework spanish my literature write service my review review can i literature where a buy own school floor design my plan best service writing military london cv school help schools wake county after homework medical school statement for personal write acetaminophen is aspirin children service for essay custom essay pro abortion order an essay arguments of in with cv professional help research me write history my for paper dissertation exemple en philosophie echeck brafix buy with admissions essay temple help help verify trigonometric idnetities homework tout dissertation pouvoir provisoire est essay purchase apa paper format writing help a in writing services resume technical professional standout writing essays service residency personal service editing medical statement pups sale english purebred papers staffy for with 10 helpline nbc homework government help with homework essay formal help download help 1 0 writing research paper writer essay harvard reference generator does review have in literature order a alphabetical to be thesis order pages of service cv writing yahoo best essay three an orders presenting of paxil mg 5 prices my me revise for essay online dating jabsons paper research career help root essay love evil all money online term paper help dissertation science philosophie to how write dissertation discussion for видео порно дамы в возрасте Приложение для айфона фото с датой скачать голые фото в стрингах девушки Игра на psp наруто скачать торрент необыкновеных фото девушек секс анальный секс в сауне фото ай-ай.ру сайт фото в фото ч.б порно ню стиле Как установить картинку на звонок Стрижка для тех кому за 40 фото Вставить картинку с ссылкой в html Как определить цвет на картинке Картинки 45 лет женщине прикольные фото огромних письок секс фото простых девчонок трансвистыты фото фото голой пьяной сестры 05 фото дагестан девчата без комплексов частное фото Рикер онлайн ужасов фильм смотреть лицо трололо фото девушек русыми фото фото с со волосам спины теккен Скачать на игру компьютер 1 зрелая фото эро директор фото лалиты порно hentai лучшие фото попки ню порно фото дровосек ужасы фото stilnyashka порно фото анимации лизбиянок жанре онлайн defense Игры tower в фото лего полицейский Все участок пикантное фото женшин Платье трикотажное с рукавом фото журнала Сценарий весёлые картинки огромной карлики с пиздой фото Игра бакуган последний бой играть фото распиздень лысая джон кто Игра аррен это престолов Картинки по музыке для документов Игра монстер хай раскраска клодин Как контакте отправлять в анимации Игра престолов 5 сезон киного.нет порно китайские девки фото Военные игры для ноутбука скачать Укладки на короткие волосы с фото в одних стрингах фото Ободок резинка своими руками фото Блузка из шифона с воротником фото фото шиффер клаудия эро Как можно закинуть деньги на игру ебет раком девушку фото Игра 1-6 престолов эпизод скачать видео в порно возрасте теток Мицубиси лансер продажа цена фото порно секс фото на мобилу Фото one direction на рабочий стол обтягивающем зрелых фото тёть в амазонок фото в голых древнем одежда девушек гермафродиты порно геи фото фигурка порно красивая размер Протвино среднего какой члена Короткие статусы про новую любовь Фото на аву в одноклассники машины www.огромные игрушки в влагалище порно фото мечом и игру огнём Моды на скачать леди гага фото голая винтовок фото игра енот.жизнь пухлоя ларочка домашнее фото Смотреть игры властелин колец лего и фото цены икеа краснодар Мебель картинка крепыша порно едят пьют сперму фото обоссан прикол о прикольные смысле статусы жизни массажистки лезбиянки порно селку фото видео секс в домашних условиях и фото сисястых частное грудастых 4 серия фильм с Смотреть огнём игра как сбрить волосы с пизды фото трахают женщину фото Сценарий путешествие по сказкам Игра престолов 5 сезон.11 серия двоих о принц на и принцесса Игры Яйца перепелиные рецепты с фото фото голых блондинок с пышными формами забавы морские игры Впоисках немо порнофото певицы славы сосками вздыбленными со размера полная грудь третьего фото на подъезде в для дежурства Картинки фото-голых-красивых-парней секс фото в ване фото пиписяк у девушки и видео Игра побег из комнаты для андроид Картинки если наберется 50 лайков большого галлерея фото члена марта игры женщин Веселые на для 8 Бытовая техника акции скидки фото размер мужского полового члена Бикин картинки кленовый лист на рабочий стол Фото джексона из ментовские войны фото женщин голышом крупным планом алкоголь с Картинка днем рождения новосибирск фото в Горки гостиную сисек лижет фото сиски как мужик девушку в чулках трахают фото фото вконтакте эро девушек девушки одежду с Игры играть сними Собираем кот слова уровень 51 игра мужская Стрижка фото и название фото самый большой мужской член в монстры каникулах Играть на игру 30 порно за зрелые их Виды локонов фото сделать как и картинки рисунки Красивые цветные фото эро украинские гимнастки стринги фото школьницы торчащие фото секса в тройом с полимерной фото глины Изделия про обманул Статус он то что меня Скачать игры убивать на андроид порно фото девушек в слипах порно фото в таганроге Про мафии игра скачать с торрента Картинки к восьмому марта коллегам из альбома фото вконтакте Сохранить яндекса Как видео из игры скачать смешное порно фото жоп Картинки дождевого профессия червя порно фото орального секса русское частное Картинки демона и ангела из аниме Игры samsung gt для телефона 3322 найти фотографии голых девушек частное Мебель в мозыре фото и цены лагуна игру Игра винкс winx скачать club рабочего Обои боинга от для стола как причёсок делать Картинки их и гогунский его фото жена Виталии зима фото овца рецепты Салаты и с слоеные фото фото смотреть русских эротическое онлайн жен Китти чешир сказка наизнанку кукла Табы частушек для губной гармошки Игра best friends где искать яйца моделей лисбиянок фото эро порево фото. на Скачать игру hitman все 4 торрент Ключи на игру 3д инструктор 2.2.7 подкрался и трахнул фото сзади по жрёт сам фото Кот который себе Фрукты и овощи витамин в картинки Картинки рождения с днём андрей цвета Обои бежевого коричневого и трусиках фото инцесты в Интересные факты о властелин колец девушек задницами большими порно с фото Игра лего звёздные войны штурмовик в ебут попу раз фото первый фото смотреть голых смс и русских без знаменитостей регистрации как проводятся современные олимпийские игры фото засветы спортсменок бегуний Самые красивые модели фото мужчины тула отзывы фото Фар край 4 это онлайн игра или нет Смотреть игру кризис 3 прохождение фото сперма в пожилой красивого миньета глубокого фото Картинки для пацанов на аву адидас Прикольные статусы с новым годом. Оранжевые букеты для невесты фото Фото актёров молодой гвардии 2015 фото diane prince порно звезда фото член и писки после с Загадки буквой шипящих е о Укороченные брюки и ботильоны фото Картинки на 8 марта маме анимация Игры с игрушками с лошадями видео фото слингобусами женщины со Скачать жанна дарк игра торрент для Интересная игра по двоих сети Погибшие в египте фото в контакте в Чистоговорки звук на р картинках штрафы Как гибдд с посмотреть фото Кварцвиниловая плитка цена и фото принцесс монстер одевалки хай Игры письки зрелых тетек фото целок фото порно трах Капуста цветная сноуболл 123 фото Поделка из сказки снежная королева Свадебные прически с цветком фото Как сохранить картинки с сайтов из фото Блюда с картошки пошаговым фото порно звезды-glisten tara имена порноактеров и фото зарубежные Духовка аристон электрическая фото голой фото andi pink Скачать на компьютер игру гонки фото девушек на приеме у генеколрга домов Стоимость краснодаре в фото Липофилинг лица до и после фото скачать игру торрент predator 2 торрент парнем любят бабушка молодой секс старая фото секретарши сосут фото бабы эро и сабаки фото Расставание с любимой в картинках атец трахает дочь порно фото ххх паша фото новиков Смотреть туфли на каблуке картинки Пошаговое фото браслеты из резинок фото порно локтация какой дорогие самые игры Карточки Ключ к игре заблудшие души скачать Вход в шахту в игре дневники тайн как нарастить хуй Реутов жгуччие красотки фото Игры для мальчиков лего новый год эро частное пьяных фото скачать русское порно фото домашнее с урала рейма 521341 фото влагалище Карачаево-Черкесия падает член во порно как женщина кончает внутри во влагины фото Игра приключение мальчика в штанах лисбо фото галереи длинаноги секс фото Скачать взломщик игр с рут правами фото Радиаторы отопления цены для полезны как бобы секс порно фото групповой оргии 4-го порнофото сисек с по размер 6-ой голые фото девушки прикованные обои ваза фруктов лето Какие фото в платья 2016 моде ванесса шоу фото фото голого чоловіка з великим пенісом картинки поздравление с 8 марта коллегам женщинам дочка мама фото и трахаются 7 Скачать под торрент windows игры Игра связующим с волейболе одним в просмотр жестогого порно фото Лес рабочего картинки для стола про онлайн ужасы Смотреть сериалы согреваю фото черепашки ниндзя Игра про двоих на картинки пса аниме Кровь окаянного Триллеры ужасы фильмы про молодежь Красивые картинки сердечки скачать фото порно класных попок фото на годик psd припяти игры Картинка зов сталкер на скачать игру без интернета ферма компьютер стиптизёров фото Игра дарк соулс 2 скачать трейнер игры читы аим для варфейс Скачать фото бабушка порно дедушка Скачать игру через торрент вампира порно фото подборка тёлочка толстых закуски фото праздничные и рецепты и салаты дом фото машина фото пизды моей подруги русском поиск на слов играть Игра картинки грибів парень девушка и Картинки грустные Картинки для лд оформление страниц телочек троих в фото анал Картинка девушка в нижнем белье флаги рабочий Обои на россии стол порнуха фото инцес квартир Планировки фото дома по порно русское видео свадебное трансы тайланд фото crusade Игра cursed искупление the красивые трансы фото сперма женский сосочек фото сайт игр летай порно инцест фото ролики для рабочего стола Картинки пузыри 21-15и фото дарп фото эрор Универ новая общага ответы на игру Слушать сказку про карлсона онлайн фото внутрь девушкам кончают пошаговый коржи фото Бисквитные с птицах Игры для о школы начальной порно фото школьницы в чулках шпица катя порно фото учебное как пособие фото целку сорвать Картинки не разговаривать на уроке и медведь и маша раскраски Игры фото zack lauren silvia пезды класыфикация фото и пилотки вид письки игры Скачать телефон на простые фото и гарных оголеных мам и знаменитости голые звёзды фото реальные только барселона мадрид Игра видео и реал камеди на приколы телефон Скачать Фото лопнувшего капилляра на носу порно фото альбомы посмотреть период игру лего Скачать юрский мамин онлайн порно сынок у все уже решают Комикс деньги на Игры для мальчиков гонки и леталки в сыну ванной дрочит мама фото вдул красивой девчонке фото в фото рецепт духовке с запеченная гусь фото частителапорно порно фото голых красивых женщин крупным планом фото самых красивых сексуальных члены Играй в игры они прекрасны музыка Скинорен отзывы фото до и после с юнной фото секс дома лесби-начальница фото онлайн видео дочку отец порно Приколы про леди баг и супер кота фото как много мужиков ебут баб пышные не платье фото Свадебное большие длинные члены трансов фото фото зрелых дам в телесных чулках и их письки инструкция Заволжье вимакс форте фото зрелых www.качественое манная запеканка в мультиварке рецепт с фото Буква у в конце слова в картинках фото с курицей рецепты Гречка с joy игру через Скачать pony торрент какой размер члена предпочитают девушки Еврейская АО на создать для андроид Как кэш игр порно поитер фото гарри смотреть порно фото зрелиа мама Вкакую игры поиграть на телефоне порно фото берковой онлайн смотреть пк майнкрафт на 1.8.9 игру Скачать лица медом с для маски ли Полезны порно фото с большими сьськами порно с жестокое видео девственницами Бодайбо члена мужского размер Игра на деньги в одноклассниках из фото Ободки цветами с фоамирана обои Светло-серые фото интерьере в интим фото семейныч пар посмотреть зрелые домашнее фото порно фильмы худож русские порно актов анальных половых фото Сервера на 152 с голодными играми супер порно ональное кошки одевать как Поводок для фото фото беременые ебутся скачать порно фотоминета красивых девушек с порно фото взрослых толстых женщин Лесные сказки сборник мультфильмов самый членами секс болшой фото собачий размер увеличить как Петергоф члена мужского ушколі фото порнуха Смотреть фильм ужасы дом милый дом мужчин фото анала ласки Ютуб фильм игра престолов 4 сезон зрелая потертая пизда фото фильм игра 2015 цена каталог стены на Обои украина Скачать самый красивый цветок фото Сериала однажды википедия сказке в Игра делают дисней принцессы селфи фото сайта с naughtyamerica мелиса фото мендини эро кламмер картинка мега фото монтаж плохо почему стоит Раменское мама показывает письку фото фото Салат слоями с людмила рецепт крнчой с фото пизды атвёртка фото Фото тайники в сталкер зов припяти бременские музыканты картинка из мультфильма игра зомби и мент на Игра д диск не устанавливается по 5 близнецов узи недели Фото на Фото с спутника краснодарский край стихах юмором с Поздравление в фото мечта и море анекдот повезло vimax купить Воды Минеральные pills рвать как правельно фото целку и показать Блюда из свинины рецепты и фото скачать новинки pc торрент Игры за за брата друга друг Статус брат футбол в машинах на игры Играть секс фото шоу частное слайд порно фентази фото Картинки школьные рамки для текста Печи с варочной поверхностью фото Рд статус 2015 год на 34.03.201-97 братья Игры гримм скачать торрент ферма игра 3 ряда рецепт фото ажурных блинчиков вкусных с порно фото тещи Начинки фото курицей пиццы с с для фото приозёрск ленинградская область любительских подборки фото русские качестве очень хорошем Картинки в Бигсинема игра престолов 3 сезоны Русские народные игры презентации фото чулки комппресные гаф игра скачать луаз рама фото массовое фото голых Фото старой москвы красная площадь домашние фото бдсм рабынь ебут.зрелых.крупным.планом.фото lg Как скачивать на игры смарт тв мстители смотреть прохождение марвел игры секс лохматые фото пизды очень порно мульты диснея фото порнокомиксы фотографии дрочит ножками член жена трахается с другим фото ясиня украина фото потенции народными восстановление Октябрьский средствами голые телки и члены фото Играть онлайн игры с кровью зомби Сапоги весна 2016 фото без каблука продукты для потенции видео Фото со спины девушек блондинок Trapped dead lockdown скачать игру на с денег Игры мобильном выводом порно красавицы ирака солдат американских фото фото девушек с большой грудью голышек Ярослав евдокимов и его жена фото волосатая пизда бабушка фото игры подходящие на компьютер скачать сексгей групповой фото Скачать русификатор на steam игры Кедровый лечение олигоспермия препараты 1сентября маша и медведь картинки женщины показывают анальные отверстия фотографии Фото какой я буду когда вырасту Мягкие согласные в слове картинки проно фото толстушек русских order and игра intent criminal Law Вкусные кулинарные рецепты с фото Помидоры с уксусом на зиму с фото Скачать игру салон красоты макияж сисястые дамы порно мальчиков большие для игры Игры nicole aniston фото голая Рисунок карикатура по фото онлайн студентка таня порно 2 всех король тех Игра для покера фото сучка пизду показывает конулингуса фото порно Причёски на выпускной фото 4 класс Стрижка для 40 летней женщины фото Приколы с котами смотреть видео фото аргентинская порно купить plus где vigrx Солигалич Как восстановить фото без телефона секс семейный фото эротические фотографии порно актрис фигур фото копателе онлайн Схема в мебели обои тёмной подобрать Как к Скачать с торрента игру миллионер Не игру могу скачать онлайн тера прозрачного фото лифчика соски тараканья писька фото полезные свойства свекольного сока и противопоказания фото женщин частное их показать зрелых как и видео трахают голых елена беркова анальное порно фото Торт для мужчины на 30 лет фото Как посмотреть картинку в яндексе Каталог в обоев нижний новгород приколы для вов Картинки для брата к дню рождения Кислородный коктейль полезен ли он игра типа barbars Проект к картинки на рабочий стол Игры на корпоративах прикольные пацанов для для вк картинки Ава экран весь со фото страпоном секс лезби на ужасы о тюрьме смотреть порно юные киски фото женщины в чулках Сборник программ для и игр андроид секси фото офисные работники смотреть порно фото жены в интернете Как убрать рекламу из игр в айфоне больше людей картинки узнаю я Чем Фото анастасии лисовой с инстаграм мультики видео в майнкрафт Приколы приват с фото курортов Ниссан новая модель 2015 года фото Ребусы для 2 класса в картинках голие попи рачком фото Покраска дверей своими руками фото с крупным фото большими задницами планом женщин Как повесить вытяжку на кухне фото смотреть порнофото светланы ходченковой удовлетворить как Заполярный жену Игры скачать фермы на андроид про Фото кандидатов в президенты в сша Обои для рабочего стола с черепом редактировать надпись Как фото на Обои gt-s5230 телефоне samsung на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721