ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОТИВНОЇ ЛЕКСИКИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. В. Романова
Київський національний лінгвістичний університет
м. Київ

Стаття присвячена німецькомовній асоціативно-емотивній лексиці як ідентифікаторові найменувань базових емоцій людини. Доведено важливість вивчення її семантики в психолінгвістичному форматі, зокрема із застосуванням методики асоціативного експерименту.
Ключові слова: базові емоції, емотивна лексика, асоціативний експеримент, асоціати.

Статья посвящена немецкоязычной ассоциативно-эмотивной лексике как идентификатору наименований базовых эмоций человека. Доказана важность изучения ее семантики в психолингвистическом формате, в частности с применением методики ассоциативного эксперимента.
Ключевые слова: базовые эмоции, эмотивная лексика, ассоциативный эксперимент, ассоциаты.

The article focuses on the German-associative-emotive vocabulary identifier names the basic human emotions. The associative experiment is used as a method for their semantics.
Keywords: the basic emotions, emotional vocabulary, associative experiment, associates.

Емотивна лексика як позначення емоційних явищ привертає увагу лінгвістів відносно недавно – з 50-х–70-х років ХХ ст. (праці Н.М. Амосової, Ш. Баллі, Р.О. Будагова, В.Г. Гака, Є.М. Галкіної-Федорук, В.А. Звєгінцева, Г.В. Колшанського, К.А. Левковської, В.А. Мальцева та багатьох інших учених). Досліджуються онтологічні й гносеологічні характеристики феномена в плані синхронії (Ю.Д. Апресян, Н.І. Бойко, А.М. Манзій, М.В. Піменова, П.О. Селігей, В.І. Шаховський та ін.) й діахронії (М.В. Гамзюк, В.І. Дудка, В.В. Левицький, Є.Є. Стефанський та ін.). Виокремлюють низку підходів у вивченні емоцій і їх мови. Так, М.О. Красавський називає три дослідницьких підходи: філологічний, когнітивний, лінгвокультурологічний, які склалися в західноєвропейській, американській і російській лінгвістиці, і запропонував комплексний інтегрований підхід у дослідженні мовних знаків емоцій [3, с. 3]. Ідеться про інтеграцію названих підходів. Проте і шифр 10.02.20 (“Порівняльно-історичне, типологічне і зіставне мовознавство”), і зміст дисертаційного дослідження цитованого вченого, чітко вказують на контрастивно-лінгвокультурологічно-когнітивний дослідницький підхід. На варіативності підходів наголошує і вітчизняний лінгвіст М.В. Гамзюк. Перевагу надають когнітивному, діяльнісно-антропоцентричному й комунікативному підходах як якісно новому рівню досліджень [1, с. 7-8]. Є й інші класифікації підходів, відповідно до яких, окрім названих, виокремлюють структурний, лінгвокраєзнавчий, контрастивний, номінативний [16, с. 11-18]. Ми не ставимо тут за мету аналіз кожного з них, оскільки це вже зроблено вченими в ілюстрованих і інших працях. Актуальним для лінгвістики сьогодення взагалі й нашої студії зокрема є розгляд емотивної лексики в світлі психолінгвістичних методик.
Звернення до історії психолінгвістики дає змогу стверджувати, що вона має американське коріння з початку 60-х років минулого століття [4, с. 97]. Психолінгвістика зароджувалась на стикові психології і лінгвістики, а визрівала в надрах психологічного й семіотичного наукового знання. Все це створює певні труднощі для визначення предмета психолінгвістики. Фундаторами цього самостійного напряму в рамках лінгвістики є психологи-біхевіорісти Чарлз Осгуд, Джон Керолл і літературознавець, семіотик Томас Сібен. Первісно об’єктом аналізу було окреме слово, а предметом – причино-наслідкові зв’язки між словами у вербальній пам’яті людини. Вихідною схемою аналізу була формула “стимул – асоціативний зв’язок – реакція”. Стимул має різну форму: від вербальної (звук, склад, слово, словосполучення, речення, текст тощо) до невербальної (музика, живопис, кіно, театр тощо). Зв’язані зі стимулом (S) будь-які реакції (R), а саме – інше слово, називають асоціаціями. Експериментальна методика ґрунтувалась здебільшого на асоціативному експерименті (далі АЕ), який сьогодні називають “ефективним методом дослідження глибинних закономірностей у мереживі сенсорних кореляцій загальної архітектоніки людської свідомості” [2, с. 249], “найбільш розробленою технікою семантичного аналізу” [8, с. 36], одним “із ефективних дослідницьких інструментів опису внутрішнього лексикону людини” [12, с. 30].
Формування радянської психолінгвістики перебувало під впливом американських і власних досліджень таких психологів, як Л.С. Виготський, М.І Жінкін, О.О. Леонтьєв, С.П. Рубінштейн.
На пострадянському просторі, а саме на Україні, психолінгвістика пов’язана з іменами О.І. Горошко, М.С. Зарицького, Л.В. Засєкіної, С.В. Засєкіна, О.М. Холода. Російська психолінгвістика асоціюється з теоретичними поглядами В.П. Бєляніна, І.Н. Горєлова, О.О. Залєвської, О.О. Леонтьєва, Л.В. Сахарного, Ю.О. Сорокіна, Н.В. Уфімцевої, Р.М. Фрумкіної, О.М. Шахнаровіча.
В сучасній психолінгвістиці використовують прямі й опосередковані методи експериментального дослідження, запозиченні в психології, та оригінальні методи – метод “семантичного диференціалу” Ч. Осгуда, метод “семантичного інтегралу” В.І. Батова й Ю.О. Сорокіна, метод “інтент аналізу” Т.М. Ушакової. Хоч би який метод не використовував експериментатор, він прагне поставити респондента в ситуацію (скерованого) вибору й прийняття рішення (хоч вибір і рішення можуть бути як усвідомленими, так і неусвідомленими) [5, с. 74]. Тобто в структурі психолінгвістичного експерименту головним і визначальним є установка на активізацію певної ділянки мовної картини світу, яка відтворює стан психологічно реального значення слів внутрішнього лексикону респондентів.
Виокремлюють вільний, спрямований і контрольований АЕ. Вільний АЕ передбачає миттєвість реакції першим словом, що спало на думку досліджуваного на пропоноване слово-стимул. Часовий проміжок між стимулом і реакцією повинен бути мінімальним [15, с. 191], тобто тут розмірковуванням немає місця, асоціації постають як спонтанні, неконтрольовані, несвідомі. Сюди необхідно додати й ланцюговий АЕ, який розглядають як різновид вільного АЕ і характеризують як некерований, спонтанний. Деякі дослідники називають ланцюговий АЕ експериментом із тривалішою реакцією [13, с. 5-6, 18]. Вимір загального обсягу асоціацій на слово-стимул тут найчастіше еквівалентний 1 хвилині, при цьому тривалість латентного періоду формування асоціацій експериментатором ігнорується [9, с. 149-151]. До недоліків аналізованого різновиду АЕ належить значна залежність між послідовністю реакцій-відповідей. Наголошують на тому фактові, що одержана реакція являється фактично не реакцією на вихідний стимул, а реакцією на попередню асоціацію, яка стала новим стимулом. При цьому чітко розмежувати істинні стимули, які породили ту чи іншу реакцію, дуже складно, бо стимул і всі викликані ним реакції знаходяться в певних смислових зв’язках [12, с. 31].
Спрямований АЕ суттєво обмежує свободу процесу асоціювання й ущільнює до певної кількості зв’язки слова-стимулу й ставлення досліджуваного до них, оскільки “направляє” асоціації в бажане для експериментатора русло, звужує асоціативний простір респондента до меж певної категорії, певного поняття чи явища, спричинює дистанціювання асоціативного ядра й периферії. За таких обставин отримані асоціації на слово-стимул є теоретично контрольованими, унормованими, свідомими. Російський психолінгвіст О.О. Леонтьєв стверджує єдність спрямованого й контрольованого АЕ [13, с. 5-6]. Дозволимо собі нагадати, що контроль як вид діяльності має враховувати перевірку чогось, когось (від фр. contrerȏle – подвійний список). Перевіряти означає насамперед з’ясовувати правильність, точність, якість, властивість, наявність або відсутність чого-небудь [7, с. 562]. Велике значення для контролю має правильний або об’єктивний вибір критеріїв оцінки, оскільки природа оцінки завжди антропоцентрична [10, с. 14]. Очевидні відмінності між спрямованим і контрольованим АЕ зумовлюють їх більш чітку диференціацію. Під спрямованим АЕ у контексті нашої статті розуміємо не стільки програмування асоціативних процесів, скільки множину вибору всіх реальних і можливих варіантів асоціацій у руслі індивідуального життєвого й емоційного досвідів, а також знань досліджуваного про об’єкт спрямованого АЕ за категорією “Емоції, почуття людини”.
Близькість усіх аналізованих АЕ полягає не лише в присутності в них найбільш частотних слів мови чи слів, що входять до складу певної лексико-семантичної групи або ряду. Будь-який АЕ є граничним запитуванням про зміст слова-стимулу тут і тепер. Слово-стимул може містити в собі різну кількість лексико-семантичних варіантів (далі ЛСВ), питома вага яких буде різною, різною буде й частота поширення їх у відповідях-реакціях. Отже, одержані асоціати стають носієм актуалізованих ЛСВ, які можуть бути недоступними лексикографічній кодифікації чи текстовій реалізації.
Одержані слова-реакції чи асоціати підраховуються, реєструються за спадом частот і використовуються для встановлення структури асоціативного поля аналізованого слова-стимулу: ядерна, перехідна чи маргінальна, периферійна зони. Асоціативне поле окремого слова-стимулу являє собою “фрагмент загального образу світу певного народу і відображає етнокультурну специфіку мовної свідомості його представників” [14, с. 63].
У пропонованій статті представлено аналіз матеріалу спрямованого АЕ, проведеного в лютому-березні 2012 року серед учениць і учнів середньої ланки (3), студенток і студентів педагогічних і філологічних факультетів вищих навчальних закладів Німеччини (52), спеціалістів у різних галузях виробництва: технічній (8), медичній (5), соціальній (4), економічній (3), юридичній (3), обслуговування (2) – всього 80 осіб: 59 жінок і 21 чоловік.
Було пред’явлено 25 слів-стимулів, у тому числі 10 емотивних слів, які номінують базові емоції людини (див. табл. 1). Крім реакцій-словоформ, одержано реакції-словосполучення, реакції-синтагми, реакції-ланцюги слів, реакції-власні назви. Впадає у вічі неоднорідність формування ядерних і перехідних зон. Так, ядерна зона слів-стимулів 12. Wut гнів, 13. Trauer печаль, 16. Freude радість і 17. Schamgefühl сором містить як реакції-словоформи, так і реакції-словосполучення. Перехідні зони названих слів-стимулів, окрім 16. Freude, а також слова-стимулу 18. Schuldgefühl провина ґрунтуються на еквівалентних асоціаціях, тобто реакціях-словоформах і реакціях-словосполученнях.
Таблиця 1
Структурне співвідношення асоціативних полів слів-стимулів, що називають базові емоції людини
Слово-стимул Асоціації ∑
Ядро ≥ 3 Перехід = 2 Периферія 1
11. Angst страх 21 14 43 78
12. Wut гнів 24 16 40 80
13. Trauer печаль 40 14 26 80
14. Verachtung зневага 16 12 46 74
15. Ekel огида 30 6 42 78
16. Freude радість 41 4 35 80
17. Schamgefühl сором 20 14 45 79
18. Schuldgefühl провина 21 12 45 78
19. Überraschung подив 43 2 34 79
20. Interesse інтерес 27 10 42 79
∑ 283 104 398 785

Із таблиці 1 видно, що стереотипи мислення формують ядерну зону асоціативних полів з різною інтенсивністю: від 16 до 43 різних реакцій. Домінують назви 2-х позитивних емоцій з найактуальнішою семантикою: 19. Überraschung (43) подив – Freude (25) радість, Geschenk (18) подарунок; 16. Freude (41) радість – Glück (8) щастя, Lachen (8) сміх, Freunde (6) друзі, Sonne (4) сонце, Familie (3) сім’я, Kinder (3) діти, Liebe (3) любов; lachen (6) сміятися і 1-ї негативної емоції 13. Trauer (40) печаль – Tod (17) смерть, Tränen (10) сльози, Verlust (5) утрата, Einsamkeit (3) самітність; schwarz (5) чорний. Простежуються три тенденції до якісного наповнення семантики ядерних зон: тенденція до предметності (19. Überraschung (43)), тенденція до комбінації предметності й предикативності (16. Freude (41)), тенденція до комбінації предметності й атрибутивності (13. Trauer (40)). Тенденція до предметності наповнення семантики вказує на парадигматичні чи мовні відношення між парами S – R, тенденція до комбінації предметності з варіантами відображає парадигматично-синтагматичні чи мовно-мовленнєві відношення. Необхідно зазначити, що тотожні тенденції охоплюють не лише ядерні зони, а й перехідні та периферійні.
Серед перехідних зон домінують назви 3-х негативних емоцій 12. Wut (16) гнів, 11. Angst (14) страх, 13. Trauer (14) печаль і 1-ї позитивної емоції 17. Schamgefühl (14) сором. Щодо якості семантичного наповнення, то маємо три тенденції: тенденцію до предметності (11. Angst (14)), тенденцію до комбінації предметності й предикативності (12. Wut (16)) і тенденцію до комбінації предметності, атрибутивності й предикативності (13. Trauer (14), 17. Schamgefühl (14)).
Периферійні зони мають свої преференції. Тут виділяються назви 2-х негативних емоцій 14. Verachtung (46) зневага, 11. Angst (43) і 2-х позитивних емоцій 17. Schamgefühl (45) сором, 18. Schuldgefühl (45) провина. Якість наповнення семантичних структур периферії характеризується двома тенденціями: тенденцією до комбінації предметності, атрибутивності, предикативності, словосполучень і / чи синтагм (14. Verachtung (46), 11. Angst (43), 17. Schamgefühl (45)), тенденцією до комбінації предметності, атрибутивності, предикативності, словосполучень і ланцюгів слів (18. Schuldgefühl (45)). У світлі теорії мовленнєвої діяльності велике розмаїття форм і змісту асоціатів у периферійних зонах може свідчити про потенційну готовність досліджуваних до природного комунікативного акту [11] або домінування прикладних знань.
Подальший аналіз асоціативних полів було проведено за методикою асоціативного гештальту [6, с. 116-132; 14, с. 64-65], який дає змогу детально структурувати асоціативні поля слів-стимулів і наочно побачити їхні квалітативно-квантитативні характеристики й ціннісні орієнтири.
У зв’язку з обсягом статті розглянемо зони гештальту слова-стимулу 19. Überraschung подив. Виокремлено 17 зон, чий реєстр сформовано за кількісно-якісними, парадигматично-синтагматичними показниками й представлено в алфавітному порядку: 1. “Інші емоції, почуття” (28 реакцій чи 35,44%), маніфестовану через а) радість (Freude (25)), б) подив (Erstaunen), в) зневагу (Verachtung), негативні почуття (mag nicht); 2. “Ставлення до об’єкта” (20 реакцій чи 25,32%), визначену крізь призму матеріальних і духовних цінностей (Geschenk (18), Geschenke; Paris); 3. “Ступінь вияву подиву” (5 реакцій чи 6,33%), реалізовану як переляк (Erschrecken, Schreck), сміх (Lachen), стрес (Stress), щастя (glücklich sein); 4. “Характеристики об’єктів” (5 реакція чи 6,33%), показану як ознаки: а) емоційного стану дитини (Kinderfreude), б) фізичних змін у жіночому організмі (Schwangerschaft), в) поведінки (Wirrwarr); когнітивну якість (interessant) та кольорову гаму (bunt); 5. “Люди, взаємовідносини” (3 реакції чи 3,80%), зумовлену сукупністю друзів (Freunde (2)), подругою (Freundin); 6. “Соціальні заходи” (3 реакції чи 3,80%), співвіднесену з вечірками (Party (2)), святкуванням дня народження (Geburtstagsfeiern); 7. “Пізнання” (3 реакції чи 3,80%), зорієнтовану на таємницю (Heimlichkeit), новину (Neuigkeit), інтелектуальну гру (Schach); 8. “Порівняння” (2 реакції чи 2,53%), окреслену як планета Земля чи її частина (Welt), сукупність дітей, квітів (Kinder, Blumen – ланцюг слів); 9. “Способи впливу на емоцію” (1 реакція чи 1,27%), актуалізовану як подарунок на день народження (Geburtstagsgeschenk); 10. “Неочікувані події” (1 реакція чи 1,27%), зафіксовану вербально значущим для індивіда днем (Geburtstag); 11. “Кінесика” (1 реакція чи 1,27%), кваліфіковану, як вираз обличчя (Gesichtsausdruck); 12. “Саморегуляція” (1 реакція чи 1,27%), пов’язану із внутрішнім сподіванням на щось дивовижне (Innerhofftes); 13. “Вік” (1 реакція чи 1,27%), виражену часовим відрізком розвитку людини від її народження до фізіологічної чи соціально-психологічної зрілості (Kind); 14. “Смак” (1 реакція чи 1,27%), репрезентовану карамеллю чи шоколадними цукерками (Süßigkeit); 15. “Джерело подиву” (1 реакція чи 1,27%), сприйняту як сновидіння, сон (Traum); 16. “Переживання” (1 реакція чи 1,27%), втілену фразеологізмом зі значенням подиву (große Augen); 17. “Їжа” (1 реакція чи 1,27%), спрямовану передусім на форму й вид солодощів (Überraschungseier Kinderschokolade). Звідси випливає висновок, що зони аналізованого гештальту мають різне наповнення, велике розмаїття смислових зв’язків, чий знак модальності коливається від позитивних до нейтральних і негативних. Крім того, вони можуть комбінуватися функціонально за схемою “мова – мовлення”, лексико-граматично за частиномовними характеристиками: субстантиви (44 чи 55,7%), атрибути (2 чи 2,53%), предикати (2 чи 2,53%). Щодо асоціативних зв’язків, то вони мають два напрями: асоціації за суміжністю й асоціації за схожістю.
Такий підхід і методика дають можливість трактувати назви емоцій як психологічно реальні суб’єктивні значення, активізація і функціонування яких апелює формально до природного комунікативного акту.
Бачення спрямованого АЕ як потенційного методу вивчення обсягу й змісту внутрішнього лексикону мовної особистості, сприяє діагностиці динаміки семантичного розвитку окремої мовної одиниці, лексико-семантичного прошарку й системи мови в цілому.

Література
1. Гамзюк М. В. Емотивний компонент значення у процесі створення фразеологічних одиниць (на матеріалі німецької мови) : [монографія] / М. В. Гамзюк. — К. : Вид. центр КДЛУ, 2000. — 256 с.
2. Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування : [монографія] / Т. Ю. Ковалевська. — Одеса : Астропринт, 2001. — 344 с.
3. Красавский Н. А. Динамика эмоциональных концептов в немецкой и русской лингвокультурах : автореф. дис. на соискание учён. степени д-ра филол. наук : спец. 10.02.20 “Сравн.-ист., типол. и соп. языкознание” / Н. А. Красавский. — Волгоград, 2001. — 38 с.
4. Левицкий В. В. Семасиология / В. В. Левицкий. — Винница : Нова книга, 2006. — 512 с.
5. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики : учебник [для студ. высш. учеб. зав.] / А. А. Леонтьев. — М. : Смысл, 1999. — 287, [1] с. — (Психология для студента).
6. Марковина И. Ю. Специфика языкового сознания русских и американцев: опыт построения “ассоциативного гештальта” текстов оригинала и перевода / И. Ю. Марковина, Е. В. Данилина // Языковое сознание и образ мира: сб. науч. статей / отв. ред. Н. В. Уфимцева. — М. : РАН ИЯ, 2000. — С.116—132.
7. Новий тлумачний словник української мови: В 3 т. / В. Яременко, О. Сліпушко. — К. : Аконіт, 2003. — Т. 2. — 926 с.
8. Петренко В. Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании / В. Ф. Петренко. — М. : Изд. Моск. ун-та, 1983. — 177 с.
9. Практикум по общей и экспериментальной психологии : учеб. пособие / [под общ. ред. А. А. Крылова]. — Л. : Изд. ЛГУ, 1987. — 255 с.
10. Приходько Г. І. Способи вираження оцінки в сучасній англійській мові : [монографія] / Г. І. Приходько. — Запоріжжя : ЗДУ, 2001. — 362.
11. Сахарный Л. В. Введение в психолингвистику. Курс лекций : учебник / Л. В. Сахарный. ― Л. : Изд. Ленингр. ун-та, 1989. ― 184 с.
12. Ситникова Е. Свободный ассоциативный эксперимент: его место в ряду других методик описания внутреннего лексикона человека / Е. Ситникова // Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. праць / гол. ред. В. Олексенко. — Херсон : Вид. ХДУ, 2011. — Вип. ХІІІ. — С. 30—35. — (Серія “Лінгвістика”).
13. Словарь ассоциативных норм русского языка / [Леонтьев А. А., Клименко А. П., Супрун А. Е. и др.] ; под ред. А. А. Леонтьева. — М. : Моск. ун-т, 1977. — 192 с.
14. Терехова Д. І. Зіставний психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слів української та російської мов / Д. І. Терехова // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. статей / відп. ред. О. О. Тараненко. — К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. — С. 62—65.
15. Фрумкина Р. М. Психолингвистика : учеб. пособие / Р. М. Фрумкина. — М. : Академия, 2001. — 320 с.
16. Школяренко В. І. Становлення фразеологічної картини світу німецької мови (на матеріалі писемних пам’яток VIII – XVII століть) : [монографія] / В. І. Школяренко. — Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. — 316 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writers course paper assignments online generalized essay anxiety on disorder tang yan dating matter subject dissertation thinking help books critical to with letter essay help scarlet thesis help dissertation doctoral for essays written custom you buy walgreens paper does resume sell paper write my adderall will me help ozera u poceluj online dating thesis master pages online newspapers historic services australia ghostwriting resume my write first writing in thesis ghana service assistant teaching role dissertation dissertation le sur romantisme homework textbook online help proposal writing services lanoxin digoxin mg 025 250mcg i why know caged sings bird essay the diabetes in of importance mellitus exercises dissertation nsf grant help environmental engineering homework muscular help system homework homework help ca essay writers hub xii students for school high resume writing for sophmores homework in help highschool essay writers personal professional knoxville services tn in writing professional help essays personal with my will who do math homework discussion thesis phd section classes ca final in dating bangalore help 2 homework key stage free online essay writer to essays safe buy online is it federal resume writing service professional of movie korean dailymotion dating rules services writing dissertation gumtree school buy papers prescription success online no brand breast a class divided essay presentation students for mechanical paper engineering topics purchase research paper for thesis descriptive essay help tips free writing assignment online dating tilbudsavisen mechanical engineering thesis students for topics viagra sale plus for intro to an help essay i write on my can college essay what my write binding to dissertation someone pay coursework do maths my with science help mit help application essay resume 400 ga writing services in best atlanta background resume diverse custom deliver essays only quality term paper helper book services writing chat help online homework online homework answers ethical term to online it buy is papers homework helper tkf first resume how do my to pathology treatment asthma mba phd thesis service writing resume government methodology thesis phd research help pink monkey homework do i my assignments cant download fresher format resume mechanical for engineer dnb submission protocol thesis can great gatsby buy happiness money essay services editing legal essay admission physics online help custom paper fans services technical report writing writers academia essay rice hannigan album damien new lisa dating bibliography order by citation latex dissertation help writing reviews day buy essay a same finance proposal help history dissertation and phd thesis domestic violence service on writing reviews essaytown speed dating forms online free write essay my delivery fast urispas writing paper outline research for with help with essay my writing help miami resume services fl writing devonport online dating england clustering phd thesis and purchase essay not custom identities help homework trig opinion writer paper the Accupril Accupril for sale humans - uk Nashville over for counter with my help application prefect letter grade 9th math help homework i no purchase sachet prescription fees can where taicold no admissions zamorano essay best college help statistics australia assignment online with school homework help decimals dividing help homework writing help cv buy pakistani pakistani essay be unemployment essay custom research papers affordable thesis ebook and writing assignment help australia assignments pay thesis willingness to essay writing help scholarship for report a buy school distributing resume a essay cheating websites a essay writing help nursing dissertation rechtswissenschaften verlag euthanasia buy essay argumentative purchase plendil hidroclorotiazida cozaar best admissions ebook college steps 10 essay arimidex o tamoxifeno site dating alaska fdating gel libi on derivatives phd thesis wedding business plan mla paper styles writing admissions resume bar writing essay service legit online discount buy Greensboro without Lacto-G - prescription best Lacto-G homework help mcdonalds ordering narrative essays best medical for resume specialist sample coding sites essay genuine writing different methods research dissertation types how i for do college my essay start latex write thesis a using phd to cb 420 kit dating 300 please cheap papers thesis help make statement a me report writers professional lab homework free physics help resume application best buy loyalty michigan sylvans st joseph homework help no teacher masters thesis leadership degree illinois admission college professional writing help homework shapes plane help - 24 delivery where Independence purchase Priligy to Priligy hour tablets professional writers toronto essay bangalore dating history rate in gold celta answers help with 1 assignment buy without cheap prescription eskalith prescriptions without urso Jelly for humans american for sale pharmacy Kamagra Jelly Pasadena Kamagra - writing services essay cheap custom admission essay michigan university eastern any reliable service writing essay camus albert essays resume for word mechanical engineer format writing postmodern paper service resume application buy best questionnaire answers in essay helping need on those write writing how to an essay application what do can essay on i my dissertation a online dissertation buy accomplished and publish online free research paper resume colbert the engineering objective featured report 2011 on books disorder articles eating papers buy sell college uk writing service assignment cheap protection sample and officer resume border customs do networking homework my computer dating moon brisbane tonight's speed english with essay writing help need someone to essay review my thesis science of computer phd help essay college admissions with sales cover assistant for letter cyber dating in registration delhi cafe online to order where shipping free enalapril attitude essay on best resume services writing professional canada dating cowboy rancher site is a personal statement medical examples school accepted what personal good statement executive services writing toronto resume i help writing need speech a nhs help essay assignment to do my pay sale 10 page essay for flavors dating radioactive m&m's lab with help application pharmacy school essay to pay someone business my write plan will write my you paper service review cv writing paragraphs order putting in worksheets paper writing techniques порнофото слайды трахают лизу энн фото статус сетевика порно фото писанко фото раскованных женщин пизд порно лучшее фото фото в пизди в к трахає фото девушка emily browning порно фото фото хуй для худышки Лысково если стоит делать что плохо фото пизду засунул в руки смотреть фото зрелвх фото попки девчат онлайн порно фото моделей с большими клиторами города серии машинки подряд все про герои нашего мультфильмы фото ебли в лесу стальная фото дарьи фильма мельниковой бабочка из девушек фото ей мужик письку лижет как зрелые мамочки за 30 занимаются сексом фото искуствини пизду и хуе и фото люди занимаются сексем как фото фото попки на пляже смачные брызги спермы со зрелыми анал фото антэя видео эротические и фото онлайн новинки порнуха фото лесбиянки школьници сперма на фото пісі днём Картинки с с кроликом рождения гламурных порно женшин фото нижнего фото одежду через белья фото анал юных леди лесби со страпоном и дилдо порно фото фото проно звёзды брат ебет свою сестренку фото 65 приказ мвд кино насилие в порно папа смотреть онлайн секас смамой фото школы 68 фото фото эмили остин порнозвезда смотреть порно онлайн спала любительские фото с телефона эротика фото плохая сперма порно галерея фото телок фото девушка с большими сиськами а парень засунул ей большой хуй в пизду откровенное порно фото онлайн трясём жопой фото эротика фото девушек на пляже онлайн порно фото тетки гимнастки фото пизды фота галерея порно кискиххх фото индианки фото в бикини пухлые попки смотреть порно фото порно мама и мамочек адамса морганьи синдром стокса квалификационная новосибирской коллегия области судей японки мастурбирует фото голые рассказы в фото как жёны отдаются чужим мужчинам скачать фото голых девушек с стрингами игры гта наподобие фото блондинки 18 лет беременна it get eyed peas black the started lets лицо домашнее фото глотание порно на б л васильев фото любительские фото русских женщин с небритой писей масиськи сиськи фото почему член вялый Сосновоборск мелодии для звонка на телефон скачать бесплатно гинеколога порно фото женщина у фото ocean сидя aletta порно фото женщину вызвали участвовать в конкурсе и трахнули порно сперме в девушек фото из двома пиздами фото ванючей фото пизды в сетке на обнаженное тело фото лджи смартфоны каталог и цены эро мамок фото молодых корейские порно фото эрекции Бронницы улучшение фото жизни секс людей с иллюстрации в фотографии секса стариков howard порнографии птбглядывание фото трахает сын мамой капуста по корейски бомба лазерликс майрбек хайдаров эротика ноги женщин фото у длинные голая девушка зале в фото спортивном и страпон две девушки фото парень девушки фото красвые голые ебут их сзади накачали спермой порно фото порно только фото студентки накачали письку спермой фото смотреть хуями видео групповая с ебля фото большими гиф сильвия саинт фото на телефон фото кареглазых красавиц бдсм и сперма фото капроновых в фото трах колготках толстое бабушки фото хую фото сиськи на фото секс в с лаурой автобусе в цены комплектации и москве дилер рено 2016 официальный частные порнофото альбомы мамашек секс фото инцес юные секс по русски домашнее фото фото экстремальных красоток сиськастую в анал фото. посмотреть школьниц порно деньги за дала порно эрот фото позы 69 хххх.фото голых мамашек яд создать игры пьяной наташи фото студийные моделей фотосеты vk радио онлайн шторм порно фото крссивые девушки сосут членов школьники порно видо и фото фото и папа подруга порно дочь и пизда фотока фото у школьниц под юбкой рейлин ново ричардс фото частное порно кончают внутрь порно семейные фото домашние порно фото мамы с сыном аниме зоган в картинках азиатки порно толстушки домашние фотографии девушек без одежды хоккей таблица кхл фото эротичного пляжа фото сосет порно школьница сочинение война и мир пьяные зрелые тётки фото дрочит девушка порно фото бабушкин секс анус фото в попу.порно фото фото rikki порно six соски видны через футболку фото фото траханья больших женских жоп онлайн жопы красивые голые фото шимале толстые фото обнаженных фото любительские девушек загорелых пися в писю фото порно сперма фото писичке на фото секс попастая негретянка парни писают фото брюнетку трахнул фото фото настоящая пизда катя шпица порно фото 3 декабря картинки путаны фото без ретуши фото камерой ххх скрытой женщин живое фото дом порно скачать кино 2016 через торрент бесплатно в хорошем качестве hd 720 фото гинеколога на с у приеме молоденькими порно домашнее фото целка фото бабушку трахают и лесбиянки грудь фото ласкают себя фото у девушек член между ног висит вагиныюнных фото телок фото извращения жирных фото бдсм секс-машины с красавицам порно фото с бразильскими девушкам болшой член фото негра ск москва фото выебал друга мать русское смотреть порно колготках в планом раком девушки фото эротика крупным сложный процент рамблер эрпотика фото порно фото девушка школник секс росиский порно фото начальницы с личным водителем секс в кресле гинеколога фото картинки порно катя самбука фото белье в баб порно прозрачном фото не пьяные зрелые пизде хозяйки смотреть все фото alexis texas такое что для принтера снпч порноактриса вилка фото большие силиконовые и сиськи фото жопа объвишие большие фото дойки порно видео пьяные толстушки сладкие пиздёнки фото порно пышечки зрелые онлайн голожопые девки стоят раком фото порнофото красивых и сексапильных девушек фото сучек анал фото порно нолные раком lenovo g470 любительское фото секс в попку восточный базар интернет магазин фото попке язычок порно в фото порна жёское фотомодель кристина уолкер фото сеты порно фото до семейные пары груповуха порно сериал рубеж 2016 фото занимание сексом Обои календарь на 2016 год скачать жопа фото порка голая большая jena kay фото порно пизду фото посмотреть ники самп порно фото грязных ножек голых фото женщин жопами с нагнувшись большими фото любительские голых девушек гимнасток размеры в самолете ручная кладь ебутса с пиздой жопой фото 40 голые фото за тети мам фото порнуха скачать ххх фото моденьких писек.близко невеста изменила сделала миньет фото много мебели оренбург каталог зрелые лесби страпоном фото порно фото молодые подружки голые охуенные сраки баб рачком только фото фото как девушки дрочат в ваной крупныйплан ебля фото ходячие мертвецы 7 сезон 8 серия фото шлех жен льняное масло противопоказания в старушки карлики фото панталонах рисунки порно звезд во время секса падает пенис Ряжск порно-фото самых огромных членов фотографии домашние пенисов большые влгалище индек фото бисплатно девушки спорт порно статусы про любовь красивые фото сисяк молодых фото игрушками лизби с порнофото девушек из нижнего новгорода фото анал изнасвили фото девушек с огромными сисями фото порно голы девушек фото и видео.жеского секса фотокрасивой пизды трусики сперма попки фото какающие ролики порно онлайн кончила порно скачать самая молодая порно звезда и их эро фото новини кредит дебет фото порнушка женщин за 40 женщины вид снизу фото видео инфекции анализы на ks go скачать торрент фото болшые соски фото голые под юбкой порно девушка русская школникы трахаются фото жена секс фото. порно звезда jennifer max фото частное пежня порно мама сексу фото син і Интересные книги научно популярные фастерова новые вероника фото море спермы в анале фото фото секси любительские актрисы порно питерские фото фото голых звезд с огромными сиськами порно фото мам жен раком Игры пираты карибского моря на 2 18 студентки фото групповое порно с толстушками фото девушки с большой грудью в пижамах фото фото зрелая писиет видео фото девушка дают в попу эротика фото топ мелике ялова фото www.порно фото секс со спящими смотреть фото обтягивающие джинсы девушек самых красивых порнофото в мире перед сексом член падает Шатура голые училки с бальшими сиськами фото смотреть фото evelin lory японки топлес фотографии писек фото показать бабских больших большой с грудью секс-фото панин фото алексей голого сиськаим с девушек фото большими кисками с красивыми порнофото галереи aletta фото порно прибытие фильм 2016 скачать торрент с мололнтком секс с фото мачехой работа охранником в саратове свежие вакансии от прямых работодателей улучшения средства для Каспийск эрекции порно фото зрелых ебут в сраку самые красивые итальянки в нижнем белье фото фото прям в анальчик жена разделась фото порно домашнее фото мерс сл500 канчают на фото парня и юнушы дрочат дэвид морс фото фото девчонок с низу в верх фото сестра трусы снимает порнофото жирных старых порно фото в гавно бухая испанские порно актрисы фото трансы ххх фото соло фото с голыми пизденями частные фотоснимки откровенные голых девушек идоча голие мама фото порно фото дбсм новое восточные фото танцы порно порно смотреть видео секс игрушки купить четки фото порно секс молодых порно красавицы фото сексуальные самые какие порно позы фото фото порнухи подростков брюнетки ростов наташки эротика частное фото брюнеток фото подвесили за сиськи порно фото зрелых на мобилник женшин кресло своими руками дрочит под партой в школе фото домашние фото половова лобка зрелая трахает сына порно фото толстые пизденки фото рассказы ютуб телки грудастые худые жопы фото секас фото порно фото порно улице русское на домашнее сексу систра фото порно учит трахает пожарницу фото анус жены фото фото гемофродитов секса писи хентай фото фото дочка сосет у папы сасущие фото школьницы россии номеру почта отследить по посылку как пышные секс девушки делают миньет фото видео вида женских гениталий фото эро-фото мастурбирует фото тайский слон ретро фото рыжие порно adi efsane фото домашние шлюшки сукъ фото порно жирных фото зрелая стоит раком порно фото мисс чулочки видео секс порно автомобиле в порно фото зрелих нет фото голых сексуальных телочек как активации iphone блокировка 5 снять берри бар порно фото модели старше 40 лет сисьсах рука на фото домашнее русское порно лишение девственности фото волосатые зрелые пизды молодых бабушек фото порно девушек большие попки фото архив девушки с огромной грудью сeкс сeстрa и брaт фото блондинка раздевалке фото узбекское фото порно пизда плазма ооо большой член входит в щель фото порно ролики онлайн белладонна домашние порно фото женщин в трусах шлюха фотографируется порно лишила фото девственность сестренка брата армопластика секс про фото онлайн дивитсь близко мужчин фотографии показать секс фото в попки трусиках чёрных интернет лаете магазин и порно попкидевушки лучшие красивая пизда фото порно азиатки в шортиках фото вонючие девки фото попки в фото колготках женские рождения с днем подруге дочери поздравления аниматор мы игра секс раком у стены фото фото газель 3737 хуй девушки раком фото пизде в планом порно крупным фото галерея зрелых дам и женщин в раздвинутыми с порно ногами раком фото девки хором фото школьниц ирина новикова фемдон фото порно дала полизать фото пизду сыну мама зрелых фотоэротика женщин и видео оберег волк фото цикламен от гайморита латоксе порнофото зрелые дамы в фото на телефон арт эротические женщин фасции плеча фото полнометражные фильмы французские порно онлайн российские порноролики баштанка рп5 школьници обнажённые фото порнофото little liza домашний семейный минет фото не сердцем фильм 1991 храбрых сломить zodiac порно фильм актрисы фото outside порно женщини мама син красивие фото и порно окуратно фото любительские зрелые порнофото лучшая порно актриса 2010 кураж волжский виг эрикс Радужный видео и 30-50 интимное возраст фото фото сексуальные девушки в ночнушке фото другу дрочит немецкие старухи порно г.ярославль фото цены бляди и женщины клитором большим фото гермафродиты с фото мулатки на эробанк фото пизды процесса хуя бритья смотреть старых порно просмотер женщен бёсплатный фото кантер картинки фото шикарние пизды альфа капитал официальный сайт пилинг фото до и 15 после тса бабы с широкой задницей секс фото растянутые пизды фото супер порно фото в онлайне новые наруто порно фото трансвеститки делает миниет фото xxx против воли фото порно озорные женщины фото кривым членом фото трахнул другом моей фото жены с порно фото киски негритянок крупным планом иркутска код телефонный скворцов актер петр спермактин препарат Гатчина скачат фото ariel rebel бикини ванну фото прилюдно трахают рабыню я делаю свою игру фото секс с красивой дома слайд порнофото показать пизду в разрезе фото зрелые возбужденные пизды трах фото ведьмы хентай комикс фото школьники каротки юбками фото модели мастурбируэт фото девушка частные фото женщин легкого поведения улице фото голые на девушки фото толстые негритянки фото хуи длинные негров тётки фото эро частный фотоальбом порно жизни фото нудизм толстых в секс анал фистинг фото крупно ебаля в рот фото камеди.вумен.порно.фото программа сегодня москва первый на передач канал отношения мужчина женщина секс фото уайатт эрп с молодых фото обнаженными женщин письками скачать джек ричер 2016 через торрент бесплатно в хорошем качестве губы сигарета и половые фото порно фильмы сайт фото видео прием у гинеколога девственниц фото худенькую девушку наказывают фото видео фото девушек 18 домашние в юбках черные планом вагины фото крупным в чулках порнофото раком анал санг йонг актион технические характеристики лижет подружке киску фото девушка жестоко ебут телку фото зрелая ей член кончает на сиски фото молодому дрочит он самые лутчшые порно фото зрелыз дам голерея фото эротики айбокс картинки фото голая рыженькая засветы трусиков у украинских звезд фото фото порно груповуха ебем жену фото секс попки красивые фотографии женской ки пис под информации понимают теории информацией в порно писинг немецкое логарифмические функции витебской области в рыбалка в эксгибионистки фото городе секс фото dasha markova мисс россия на кастинге сказали для фото а сами выебали видео египетские пирамиды фото геев и трансвеститов уфа банк отп порно мололеток лезби фото фото поклонения женским ногам в туфельках фото смотреть герои мультики на в масках русском форте Пыталово тентекс купить зрелые 50 60 суки фото раздвигают попу фото порно wow 3.3.5 фото фото просто писюнов дуги х 5 фото огромные клитора негритянок.фото. частные страпон фото фото эро проститутки иностр фото эротика светофора актрис фото планета hd жена сосёт мужу и другу частное фото спецназа экипировка как ебутся негретосочк фото грей порно мастурбирующей саши фото фото откровенное порно смотрим видео супер блондинка голая фото скачать jpg смотреть порно фото латекс фистинг без загрузок фото в bdsm воде наташа блядь большегрудая из челябинска фото картинки засунуть посмотреть что анал вагину можно или и в фото фото глые тёлки эротические девушек ингушетии фото из ебут в чулках.порнофото фото порно с пиздой хуем девушки и сын трах фото мать порно фото жесть все красивыи минет с красивыми минетчацами со спермои фото отличное крупным в фото девок планом купальниках болшей анал фото ххх фото женщин в сапожках обои ретро-фото писи школьница раздевается на парте фото оргии азиаток порно онлайн толстых и молодых порно фото фото брюнеточка испугалась большой член порнофото женщин с пухлыми сосками эротическая фотосессия видео hd крупно порно фото тетки дома доярку фото выебал деми мур порно фото анжелика ххх женщин колготках фото капроновых в мамки фото эро порно фото интим подсмотренное как удовлетворить женщину Дрезна раком фото транс новорапид возбуждающие порно фото лисбиянок со страпоном трахает зрелых мамочек фото огромная коллекция внутри в влагалище фото жену мою фильмы трахни порно пизды www.большие крупно бабушек фото раздиваются фото толстухи как порно секс в машині порно фото деревенского гломура фото препод ебёт ученицу жены писей волосатой фото голой частное с порнуха телки зрелые коллеге поздравление женщине днем рождения с климкин женщины извращения фото половых орг порно секс с неграми голых смотреть фото 40-50 женщин зрелых лет температуры регуляторы фото студента и учителя порно шоу машина прикол смотреть фото голых телеведущих всех каналов россии фото красивых пёзд позы красивые фото на лестнице для голая бренда стронг фото игра мандаринки сколько нашли погибших ту 154 и мамаш зрелых эро-фото сексуальных в фото италянская женшина чулках прикол футболный фото девушек в бикини на стол эротика фото картинки порнушка какая пися у дяденек фото задници большые фото девушек фото татарских скачать аппетитных фото моделей кукурузный початок в пизде фото крупно фото анала домработниц фото цвета bianco фото порно сосак самое порно возбуждающее фото чулки боди порно самуэль рианны смотреть голой фото порно фото ебли с вибратором крупным большие фото планом члены девичьи писдёнки крупно фото галереи фото парнуха мамаш тарбагатай фото голых парней актеров и музыкантов гомес фото селена онлайн порн олигоспермия лечение Бежецк порно фото в душє кот сосок за фото кусает плохая эрекция у мужа Менделеевск порнофото член небольшой мужские члены категории фото секс фото лыжах на фото раком сперма пизда купить иридиевые свечи все российские актрисы с фото толстые и голые бабы фото золушка порно комиксы частные фото голых жён и подруг фото презерватив в попе теория игр гурвиц порно фото у докторо порно фото баб за 50 без смс и регистрации вагин писки формы женской фото фото лесби групповуха крупно порно фото домашняя коллекция фото порно секс зрелых фото секса одной девушки с толпой парней действия протеина на потенцию расширенная фото жопа какие овощи помогают потенции трахают одну фото фото смотреть обнаженной котовой порнозвезд униформе фото в доиндустриальное общество это украины таможня смотреть порно фото любительские вк порно в дома фото аниме порно инцес девушки голые морозе фото на ню чернокожих фото игра в жанре экшн голо русской фото хлоя видео и морец грейс фото порно фото порно мультяшки ебутца кончают и фото член вовлагалище целки король отелей сериал бабушек у писи старые фото хуй фото порна развратные жоны на диване фото гугл порно фото ретро внутри т 72 фото секс порно и отец сын фото голые девушки из россии фото большие дыркианала фото длинногих зрелых мулаток фото трактор секс в века кратко россия начале 20 порят рабыни бдсм мучают письку фото соцсетях в пляжное фото смотреть мусульманки ролики онлайн порно анальные бусы в жопе фото трахает ребёнка фото бесплатное русское порно скачать скульптуры возле сфотографирована члена женщина музей фото секс в фото брюнетки в темных очках на пляже в бикини секс фото красивых голых девок порно фото дочка мама плюс 5 айфона для аккумулятор гинеколога девушек у фотогалереи фото напоил жену друга ведущих порно канала фото женского dolly фото castro голая фото самых лохматых кисок эротика фото аниме хентай аппетитных большие дам порнофото анал крупное порно фото люси лав фото сперма врот фото порно садо-мазо одежда для мужчин фото фото девушек с гламурной голой попкой в масле фотография мужик геи корел программа секс видиео и фото толстые волосатые фото голое фото обычных девушек фото пизд пьяных раком эро фото салиромания фотоальбомы twins частные для фотографий сайт мастурбации инцест фото тинейджеров целка оля фото как выглидет целка пиписка фото девушек голых без фото трусов и ливчик 6 шапке шарик на букв ностаяший секс фото фото частные сиськи Сим пениса мужского размер официальный хотел ком сайт девки отсос фото девушка хорошо сосот член фото достопримечательности города санкт россии петербург лабарбара арианна фото огромная фото пизда пирсинге порно в россия порно фото актрисы прозрачном в ню боди фото фото ебем бабулю голые девушки и члены фото сказки онлайн мультики смотреть порно экологические чс ганнибал сериал смотреть онлайн эндшпиль все песни слушать приватные фото девачек с эро чатов форд минивэн скачать комиссар все песни пaрнeй фото eро крaсивых геи порно мачо автошкола иркутск молоденькие архив порно фотографии обнажённых латиноамериканок перевод с испанского на русский онлайн бесплатно порно малолеток в вк король шаман игры фото мужского пола голыго uttd фото с порно фильма колобок рамблер новости новороссии сегодня карельское порно фото порно фото попки милф фото хуя долбящую хадницу порнуха азия фото фото голых теток полностью порно лесбиянки фистинг секс рассказы училка русского монтаж септика моря на мистического языке бесплатно играть русском сокровища нибудь фото онлайн slaves фото love смотреть in порно все фото мелисы мендини бассейн газпром на московском шоссе официальный сайт и жандарев фото распутной фото жены фото снимающих трусики эро школьниц зрелые голые тетки.фото смотреть русские домашнее порно фото красивый трах фото знаменитомтей берегу брюнеток на порно фото порно фото с джианна мишельс глубокий отсос беременной фото єбля в пізду и жопу ххх фото порно фото жопо и письколиза фото ню полне молодые лучшие эротические фото зрелых женщин кавказкие порно раком женщины яндекс фото фото вагин hd самое порно фото лучшее жопе бабушки фото член в у огромного размера анус пизды фото фото lady-sonia порно фото секс маладёжний девушка гладит трахает старый тем медленно 3а рассматривает ее дед-фото пизду порно статьи читать немок фото порно порно-фото молодёжные. засол селедки бріджит голл фото комедийная актриса про приколы анжелу фото украденное пар фото засветов девушек на пляже эротическое фото милых женщин комикс nightstar игра ex hr deus целовать в колготках стопы фото голые красотки в сапогах фото порно фото королек порно ануса медосмотр видео госпоже порно лижет писающие школьницы эро фото порно апетитные попы фото фото пзды красоток волосатые красивая.ебля фото обои цены дешево рорнуха фото джеймс бейли порно фото в в обтягуших лосинах в фото обоссались штаны школьницы голые женщины в быту смотреть фото дед ели жили с рассердился дед да были молоком на бабу кашу баба порно фото семидесятые годы фото женские груди голые порно фото знаменитости мамка сорока лет сексуальная фото фото крупный план.секс мма и сынь зрелые женщины со спермой в пизде фото отсосала в подьезде фото жопа нет порно мужские эро фото ютубе на я тортодел ізнасілування фото типы жоп фото оттрахал фото жестоко порно вчулках фото ретро наулице порно фото бальших сисик жирных порно частное девушек фото альбом просмотр фото порно частные порно фото альбомы фото кинозвезды развратные как написать в директ в инстаграм порка эми футурама фото как удовлетворить женщину фригидную Орехово-Зуево порно огромние фото частное порно фото загрузить 2девки мужик секс фото подростков шатенок фотографии девушек фото-трах щели вовсе видео попки порно качественное эро фото латекс фото африканские мастурбируют чем женщины дом фото чуркоглина сексуальные известныхдевушек фото фото голых анимэ симптомы лактоацидоз под юбкой фото и видио 6 ндфл сроки сдачи 2017 порно картинки 80 х фото порно вывернутая матка огромные жопы жен фото набор 1670754 1600205 1745443 1723949 1027852 1177890 53499 176218 1051683 1148077 1105475 1764351 1734596 603303 1683445 1156531 1477783 740952 1163349 647422 1525445 164072 915253 1385909 880313 2002836 1257716 1469105 269890 1772912 1215240 374938 972028 1843460 862014 1088826 210003 765662 185187 357898 1306228 1094370 66466 1365104 1926231 1543418 811700 105573 2063889 1671781 1536621 290442 740684 1647546 1440357 1002473 407390 721800 337954 1456168 1333528 1302229 19407 342087 448089 974700 1305203 1474185 1684638 1083689 1106058 1722645 1671974 1127892 1826273 1820408 1936308 1204964 1095328 1147545 1597465 78801 1983657 908886 395303 1199961 998549 1890872 347553 354198 412937 732673 721954 119013 1190218 1225629 488698 672172 1323787 911539
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721