ПРИНЦИП ВВІЧЛИВОСТІ В ДИРЕКТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТАХ (на матеріалі усного мовлення дітей 6 – 10 років)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л.П.Боть
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького м. Черкаси

Статтю присвячено аналізові реалізації принципу ввічливості в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку. У ході дослідження, проведеного в ситуативно-прагматичному розрізі, було наведено диференціацію директивних мовленнєвих актів за показником ввічливості.
Ключові слова: принцип ввічливості, директивний мовленнєвий акт, прескрептиви, сугестиви, реквестиви.
Статью посвящено анализу реализации принципа вежливости в устной речи детей младшего школьного возраста. В ходе исследования, проведенного в ситуативно-прагматическом аспекте, было представлено дифференциацию директивных речевых актом за показателем вежливости.
Ключевые слова: принцип вежливости, директивный речевой акт, прескрептивы, суггестивы, реквестивы.
The article is devoted to the analysis of the principle of courtesy in speech of children of primary school age. In a study conducted in the situation-pragmatic perspective, it provides differentiation legislative speech acts in terms of politeness.
Keywords: principle of comity, directive speech act preskreptyvy, suhestyvy, rekvestyvy.


Вивчення мовленнєвої комунікації допомагає встановити багато закономірностей, пов’язаних з роллю комунікативного наміру адресанта, характеру комунікативної взаємодії партнерів, особливостей їх спілкування. Під час вивчення усного мовлення особливе місце займає аналіз мовленнєвих актів (далі МА) дітей, оскільки сфери соціальної діяльності дорослих і дітей різні. Для української лінгвістики вивчення питання дитячого мовлення є особливо актуальним, зважаючи на те, що попередні розвідки проводились в основному на матеріалах російської та англійської мов і охоплювали дошкільний період, а комплексних досліджень українського спонтанного мовлення дітей молодшого шкільного віку не виконувалось. Мета нашого дослідження – проаналізувати шляхи реалізації принципу ввічливості в різних типах директивних мовленнєвих актах (далі ДМА). Матеріалом статті стали 20 годин аудіозапису мовлення дітей молодшого шкільного віку в різноманітних ситуаціях.
Вивчення реального функціонування усного мовлення передбачає дослідження стратегій і тактик партнерів комунікації в процесі спілкування. Так звані постулати спілкування знайшли своє відображення в ідеях Г.-П. Грайса, який вважав, що діалог є своєрідною спільною діяльністю учасників, а запорукою успішної комунікації є дотримання принципу кооперації. [3, 222 – 223]. На думку Г.-П. Грайса, співрозмовники усвідомлюють деяку спільну мету чи, принаймні, «напрям» діалогу. Дослідник також вказує на існування постулатів естетичних, соціальних чи моральних, хоча й не вважає їх пріоритетними в комунікації.
Задля досягнення результату, запланованого адресатом, необхідно дотримання правил прагматичної компетенції. Вони сформульовані Р. Лакофф як правило зрозумілості висловлювання та правило ввічливості, до того ж друге правило вона деталізує: не втручайся, надавай співрозмовникові право вибору, будь приязним. [1, 302].
Дж. Ліч в одній зі своїх таксономій виокремлює чотири класи, розмежування яких відбувається відповідно до соціальної мети встановлення і дотримання ввічливості: 1) компетитив (іллокутивна мета конкурує з соціальною метою, наприклад: накази, вимоги, прохання, питання); 2) конвівіал (іллокутивна мета збігається з соціальною метою, наприклад: пропозиції, запрошення, подяки, вітання та привітання); 3) колаборатив (іллокутивна мета індиферентна для соціальної мети: ствердження, повідомлення, оголошення, інформування); 4) конфліктив (іллокутивна мета конфліктує з соціальною метою: погрози, обвинувачення). Завдання соціальної мети, на думку Дж. Ліча, сприяти уникненню конфліктів між комунікантами. Цьому і відповідає теорія ввічливості. [2, 194].
Категорія ввічливості являється аксіологічною категорією: саме поняття «ввічливість» демонструє абстрактну соціальну цінність і в цьому значені виступає універсальним, хоча способи його вербальної та невербальної реалізації культурно-специфічні. Оскільки комуніканти (у нашому дослідженні діти) не відірвані від соціуму, а виховуються й розвиваються під впливом соціального оточення, то і використання ввічливих слів і конструкцій в їхньому мовленні характеризуються спеціалізованими засобами, притаманними нашій ментальності. Принцип ввічливості по-різному реалізується в різних типах МА і значною мірою визначається етнокультурною специфікою мовленнєвої поведінки. Він виступає невід’ємною частиною комунікативного кодексу та окреслюється як особлива стратегія мовленнєвої поведінки, що спрямована на запобігання конфліктних ситуацій. Його впив досить часто відіграє визначальну роль в оформлені висловлювань й у відборі мовленнєвих варіантів реалізації ДМА. У найбільш загальному вигляді ввічливість можна визначити як принцип соціальної взаємодії, в центрі якого знаходиться повага до особистості партнера. Цей загальний принцип розповсюджується на всі види людської взаємодії – як вербальної (слова етикету), так і невербальної (ввічлива інтонація, жести тощо).
Всі ДМА за ознакою ввічливості розмежовуються на дві групи – «ввічливі», та «неввічливі». До першої групи належать такі ДМА, які сприяють соціальній меті підтримки доброзичливих стосунків, до другої – ДМА, які перешкоджають соціальній меті. Згідно з цим критерієм, ввічливими вважаються ДМА запрошення, пропозиції, дозволи. Більшість ДМА (наказ, розпорядження, вимоги тощо) потрапляють до розряду неввічливих МА.
Найбільш «неввічливими» є прескриптивні ДМА (наказ, розпорядження, вимога), виконання яких облігаторно і не лишає адресату свободи вибору. Під час здійснення МА наказу, розпорядження мовець не дотримується принципу ввічливості, щоб забезпечити перлокутивний ефект свого МА: ефективність іллокутивної дії забезпечується у прескриптивних МА пріоритетною позицією мовця, яка забезпечує покору (підлеглість) партнера по комунікації. Мовна норма не зобов’язує адресанта бути ввічливим і пом’якшувати свій комунікативний намір в наказі, але мовець може дотримуватися принципу ввічливості, прагнучи отримати прихильне ставлення адресата.
Наступними у шкалі ввічливості розміщуються реквестивні ДМА (прохання, благання), в яких вибір у прийнятті рішення виконувати чи не виконувати дію також виявляється обмеженим, але не соціальними нормами, як у випадку прескриптивних МА, а самим принципом ввічливості, що диктує ставитися з повагою до особистості партнера та намагатися вдовольнити його бажання. Таким чином, дії адресата обумовлюються морально-етичними нормами. У реквестивних ДМА дотримання принципу ввічливості є обов’язковим як для мовця, так і для адресанта. В цьому сенсі прохання виступає найскладнішим ДМА. Від адресанта вимагається максимальна тактовність в тому, щоб делікатно спонукати до дії, яка відбувається за рахунок зусиль адресата, але спрямована на задоволення потреб мовця.
Традиційно сугестія визначається як сукупність різних засобів вербального і невербального емоційно забарвленого впливу на людину з метою створення в неї певного стану або спонукання до певних дій. Сугестивні ДМА є меншою мірою «неввічливими», оскільки в них адресат може приймати рішення про виконання / невиконання дій залежно від своїх поглядів та намірів. В сугестивних ДМА дія принципу ввічливості обумовлена пропозиційним змістом МА. Міра такту визначається тим, відносно чого висловлюється пропозиція, дається порада, якою мірою майбутня дія буде позитивною для адресата. Іншим фактором, що диктує вибір висловлення поради чи пропозиції, є соціально-психологічна дистанція між комунікантами. Розповсюдженим способом зниження категоричності ДМА поради виступають розповідні висловлювання, у яких майбутня дія репрезентується як гіпотетична в уявній ситуації (причому роль виконавця в ній відводиться мовцю), а також питання-натяк. Наприклад, Валерія (6,8): Хочеш/ я за тебе буду брать (картки для гри – авт.)//
Спираючись на судження лінгвістів, МА питання можна розглядати як один із видів ДМА, основною метою якого є заповнення інформаційної лакуни в знаннях мовця шляхом отримання від адресата невідомою інформації. Кожне питання має три семантичні ознаки: 1) бажання мовця знати; 2) характер інформації, про яку запитують; 3) спонукання, що викликає вербальну реакцію у слухача.
Від інтенції або комунікативного наміру мовця, залежить перш за все реалізація МА в ті чи іншій мовленнєвій формі. Питання є своєрідним проханням, а саме проханням повідомити про будь-що, надати необхідні відомості. Дотримання принципу ввічливості у питальних МА визначається цілим переліком обставин. Передусім сам питальний МА буде зараховуватися до ввічливих МА, оскільки запитуючи, мовець хоч і бере комунікативну ініціативу на себе й отримує можливість контролювати дії слухача, останній має право на відмову. «Добре відомо, – пише О. Земська, – що численні висловлювання, які мають буквальне значення питання, функціонують як ввічливі прохання [4, с.132]». Отже, комунікативний намір мовця асиметріює з мовною формою питальності.
За ступенем ввічливості всі форми вираження питальних МА можна умовно поділити на три типи: 1) ввічливі; 2) нейтральні; 3) згрубілі. До ввічливої форми належать непрямі (небуквальні) питання, що тільки виявляють бажання мовця мати деяку інформацію, але не містять прямого спонукання до реакції-відповіді (безумовно, така реакція можлива, але тільки як вільний вибір самого слухача). Розглянемо, наприклад, висловлювання: Ти знаєш/ як грати в «Зуму» (комп’ютерна гра – авт.)? Тут мовець непрямо прохає слухача розказати йому правила гри. Тобто первісним МА буде зовсім не буквальне питання про те, чи має слухач певну пізнавальну інформацію, а непряме прохання підказати як йому пограти на комп’ютері.
Найбільш ввічливі питальні МА супроводжуються додатковими маркерами ввічливості (вибачте, будь ласка), апеляцією до волі слухача:
Денис (9,3): Мам/ ти можеш/ будь ласка/ ввімкнуть світло?
Надійним способом реалізації принципу ввічливості слугує передача комунікативного наміру у вигляді прохання його здійснити; діти, виявляючи певну обережність, запитують чи можна виконати певні дії. При цьому можливі різноманітні способи репрезентації такого прохання:
1) з допомогою висловлювання, реалізованого невербально та словом можна: Юлія (7,4): Можна? (дивиться на цукерку);
2) еліптичним висловлюванням: Максим (6,10): Можна я далі?
3) повним висловлюванням: Владислав (7,2): Можна взять м’яч?//
4) висловлювання з додатковим поясненням: Дмитро (8,3): Наталя Петрівна/ можна піду/ я вже написав?
Найменш ввічливими є форми питальних МА, у яких спонукання виражається імперативами:
Валерія (8,3): Скажи/ як ти будеш в цих штанах танцювать?

Ярослав (9,3): А ти руку відпустила/ кажи?
У таких ситуаціях наявне порушення принципу невтручання у сферу слухача, що дозволяє вживати такі висловлювання тільки при дуже близьких стосунках рівних за статусом комунікантів або під час звертання старшого до молодшого. Досить розповсюдженою формою подачі питальних МА являються приєднувальні питання, що структурно складаються з двох частин. У першій частині міститься думка мовця про ситуацію, у другій – апеляція до слухача, яка закликає його висловити своє ставлення до поданого в першій частині висловлювання: Валерія (7,10): Ні/ мам/ ще рано нам сюди ставить цей пазл/ бач/ там ось так ось?
Отже, ДМА – це складний продукт комунікації, який залежить від особливостей ситуативного контексту спілкування, волевиявлень комунікантів, успішності їхнього діалогу. Дотримання ввічливості в ДМА є відносним показником не тільки у «якісному» розумінні (що вважати ввічливим), але й в «кількісному» (якою мірою цей принцип реалізується в тій чи іншій мовній формі). Існують абсолютні маркери ввічливості на зразок «будь ласка», але їх в мові, а тим паче в дитячому мовленні не так багато. Більшість лінгвістичних одиниць набувають цієї ознаки в певному контексті та реалізують принцип ввічливості різною мірою.
Аналіз реалізації принципу ввічливості в інших типів мовленнєвих актів, які використовують діти молодшого шкільного віку у різних ситуаціях спілкування, може бути перспективою наших подальших досліджень.

Література
1. Lacoff R. The logic of politeness / R. Lacoff // Papers from the Ninth Regional Meeting of Chicago Linguistic society. – Chicago : CLS, 1973. – Р. 292 – 305 .
2. Leech G. N. Principles of Pragmatics / G. N. Leech. – London – N. Y. : Longman, 1983. – 250 p.
3. Грайс Г. П. Логика и речевое общение / Г. П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике : Лингвистическая прагматика. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. XVI. – С. 217 – 237.
4. Земская Е. А. Категория вежливости в контексте речевых действий / Е. А. Земская // Логический анализ язика : язык речевых действий / под ред. Н. Д. Арутюновой и Н. К. Рябцевой. – М. : Наука, 1994. – С. 131 – 136.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay online buy uk for associate description resume sales help with essay expository assignment canada writing how paper should write research my i gain pills nitroglycerin weight buy 2077 resume ct writing services danbury conservation vs planning environmental economic essay human development acquisto mastercard con aquanorm writing an introduction essay help buy safe claritin tablets eating disorders on dissertations homework algebra help b medicare to expand plan obamas plug television drug killers mule the essay essay in purchase cv manager anyone dating katie holmes essay admission 2013 competition writing research papers complete college essay good papers admission qld for sale online my write dissertation summary human concerning understanding an essay dissertation pay for work jaw ventolin pain biology english format thesis for students speech topics essay brand india from zovirax meds workshop custom dissertation writers homework business studies help divorce help papers with without silvitra insurance price tab research order paper cheap usa bestellen imuran prescription purchase caps cernos without get thesis help how my i help get essay to with for personal medical best school statements 583 song analysis essay outline homework sentences digraming help dating site divorced newly buy online mastercard zithromax trinomials factoring homework help purchase for resume department college application footnotes confidential essay papers common apa term for orders zagam 1st rx buy mario best paper sale without a ophthacare prescription get i can purchase where do my homewqork buy check purchase with nootrop-piracetam an e where can i help science need homework service for cv doctors writing how compelling statement school write for a to medical personal chronological examples paragraphs of order cover letter phd studentship online trental coupon admission writing help school letters graduate help research apa paper with buy org essay Prandin cheapest jobs for cover examples letter sales help homework electromagnetics i my assignment make can how papers buy online essay cheap online writer essay tumblr Zetia uk middle dissertation school transition and dissertation copy edit school essays download service law admission for homework dk dictionary math help family the websites essay helpful writing identity pdf case dissociative disorder study plan of a order correct business caps mg 150 cernos women 80s getting dating video cheap for weddings paper products news essay writer free writing assignment service good writing essay dissertation aide francais pour custom thesis code generator css theme essay admissions rowan writing paper custom geography utm master thesis powerpoint thesis defense ner phd biomedical articles compulsive obsessive disorder helping hands essay admission grad letter school cover strong school sample recommendation letter of for medical custom writtings receta zagam sin service application essay college greatest application resume visa best buy page author custom thesis school statement model medical personal helper homework juliet romeo speech with delay toddler help papers pay essay coursework gcse with drama help resume order short cook sample essay someone helping writter essay reviews essay narrative others helping university routledgeflamer from series here dissertation childhood experience narrative essay on paragraph save research papers on trees bpo solve my homework writing beehive homework help cover metallurgical engineer for letter buy college to admissions a how essay start dissertation buy online find test serology herpes dissertation documents civilizations help homework world bond dissertation paper 5000 write dissertation to your how word writing usa dissertation resume services thesis toronto of masters university college essay help cost girlfriend a need for song my help i writing essay fraternal michigan of order police plan can to write a business help where you get sales for templates free powerpoint presentations online resume professional writing york services micardis 20 reviews mg online abstracts ordering dissertation writing yearly help a self-assessment performance with review research racism thesis help paper write essay my 123 paper cheep essay my do t can i homework infp and infj infp dating of the declaration on essay independence writing services resume and tauranga cv 2008 sthetischer dissertation terror help cells biology homework with statement help thesis marriage about yahoo dating acordar odeio cedo buy dissertation cheap a extended ib essay buy high resume write to college how application for a school website essays aziz dating ansari on conan homework help metric dissertation services writing malaysia online uk an essay buy cdc dissertation grant 2012 farmacocinetica pepcid rose homework help mary editing help review literature dissertation with divorce help paperwork do my can someone yahoo i pay to homework the cheapest essay service writing is what term paper sale for paper pay resarch help ireland co dissertation uk write paper a who me for can writer automatic online essay essays buy college speech outline buy gun paper research control against alabama public homework online library help us writing services resume in custom essay are the sites legit assignment helper business subtracting with help homework logarithms help homework differential equation free alberta sites dating essay attitude scientific developing help with sounds speech writing help my essay no sales experience with cover letter position for dissertation help thesis letter cover distribution manager a of term format paper writing book buy report onlinew paper research dissertation and thesis online dissertation index computer lab a order chemical report the reaction and rate answers of to someone can pay resume i make my write should pay a someone much how i to paper and services custom reviews dissertation essay it writing essay father relationship between son and 7th writing cv services arrondissement sample of school letter recommendation medical for somna-ritz generic writing statement for help need thesis bipolar disorder research papers on apa taken not the essay road chief on dissertation affairs officers student help description homework job online crixivan buy echeck using essay kaplan college help in paper research technology writing help plan with business systems belief thematic essay alkalis homework and help acids research papers on abuse child robaxin paypal acquisto advice dating rhulen anthony
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721