ПРИНЦИП ВВІЧЛИВОСТІ В ДИРЕКТИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТАХ (на матеріалі усного мовлення дітей 6 – 10 років)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л.П.Боть
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького м. Черкаси

Статтю присвячено аналізові реалізації принципу ввічливості в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку. У ході дослідження, проведеного в ситуативно-прагматичному розрізі, було наведено диференціацію директивних мовленнєвих актів за показником ввічливості.
Ключові слова: принцип ввічливості, директивний мовленнєвий акт, прескрептиви, сугестиви, реквестиви.
Статью посвящено анализу реализации принципа вежливости в устной речи детей младшего школьного возраста. В ходе исследования, проведенного в ситуативно-прагматическом аспекте, было представлено дифференциацию директивных речевых актом за показателем вежливости.
Ключевые слова: принцип вежливости, директивный речевой акт, прескрептивы, суггестивы, реквестивы.
The article is devoted to the analysis of the principle of courtesy in speech of children of primary school age. In a study conducted in the situation-pragmatic perspective, it provides differentiation legislative speech acts in terms of politeness.
Keywords: principle of comity, directive speech act preskreptyvy, suhestyvy, rekvestyvy.


Вивчення мовленнєвої комунікації допомагає встановити багато закономірностей, пов’язаних з роллю комунікативного наміру адресанта, характеру комунікативної взаємодії партнерів, особливостей їх спілкування. Під час вивчення усного мовлення особливе місце займає аналіз мовленнєвих актів (далі МА) дітей, оскільки сфери соціальної діяльності дорослих і дітей різні. Для української лінгвістики вивчення питання дитячого мовлення є особливо актуальним, зважаючи на те, що попередні розвідки проводились в основному на матеріалах російської та англійської мов і охоплювали дошкільний період, а комплексних досліджень українського спонтанного мовлення дітей молодшого шкільного віку не виконувалось. Мета нашого дослідження – проаналізувати шляхи реалізації принципу ввічливості в різних типах директивних мовленнєвих актах (далі ДМА). Матеріалом статті стали 20 годин аудіозапису мовлення дітей молодшого шкільного віку в різноманітних ситуаціях.
Вивчення реального функціонування усного мовлення передбачає дослідження стратегій і тактик партнерів комунікації в процесі спілкування. Так звані постулати спілкування знайшли своє відображення в ідеях Г.-П. Грайса, який вважав, що діалог є своєрідною спільною діяльністю учасників, а запорукою успішної комунікації є дотримання принципу кооперації. [3, 222 – 223]. На думку Г.-П. Грайса, співрозмовники усвідомлюють деяку спільну мету чи, принаймні, «напрям» діалогу. Дослідник також вказує на існування постулатів естетичних, соціальних чи моральних, хоча й не вважає їх пріоритетними в комунікації.
Задля досягнення результату, запланованого адресатом, необхідно дотримання правил прагматичної компетенції. Вони сформульовані Р. Лакофф як правило зрозумілості висловлювання та правило ввічливості, до того ж друге правило вона деталізує: не втручайся, надавай співрозмовникові право вибору, будь приязним. [1, 302].
Дж. Ліч в одній зі своїх таксономій виокремлює чотири класи, розмежування яких відбувається відповідно до соціальної мети встановлення і дотримання ввічливості: 1) компетитив (іллокутивна мета конкурує з соціальною метою, наприклад: накази, вимоги, прохання, питання); 2) конвівіал (іллокутивна мета збігається з соціальною метою, наприклад: пропозиції, запрошення, подяки, вітання та привітання); 3) колаборатив (іллокутивна мета індиферентна для соціальної мети: ствердження, повідомлення, оголошення, інформування); 4) конфліктив (іллокутивна мета конфліктує з соціальною метою: погрози, обвинувачення). Завдання соціальної мети, на думку Дж. Ліча, сприяти уникненню конфліктів між комунікантами. Цьому і відповідає теорія ввічливості. [2, 194].
Категорія ввічливості являється аксіологічною категорією: саме поняття «ввічливість» демонструє абстрактну соціальну цінність і в цьому значені виступає універсальним, хоча способи його вербальної та невербальної реалізації культурно-специфічні. Оскільки комуніканти (у нашому дослідженні діти) не відірвані від соціуму, а виховуються й розвиваються під впливом соціального оточення, то і використання ввічливих слів і конструкцій в їхньому мовленні характеризуються спеціалізованими засобами, притаманними нашій ментальності. Принцип ввічливості по-різному реалізується в різних типах МА і значною мірою визначається етнокультурною специфікою мовленнєвої поведінки. Він виступає невід’ємною частиною комунікативного кодексу та окреслюється як особлива стратегія мовленнєвої поведінки, що спрямована на запобігання конфліктних ситуацій. Його впив досить часто відіграє визначальну роль в оформлені висловлювань й у відборі мовленнєвих варіантів реалізації ДМА. У найбільш загальному вигляді ввічливість можна визначити як принцип соціальної взаємодії, в центрі якого знаходиться повага до особистості партнера. Цей загальний принцип розповсюджується на всі види людської взаємодії – як вербальної (слова етикету), так і невербальної (ввічлива інтонація, жести тощо).
Всі ДМА за ознакою ввічливості розмежовуються на дві групи – «ввічливі», та «неввічливі». До першої групи належать такі ДМА, які сприяють соціальній меті підтримки доброзичливих стосунків, до другої – ДМА, які перешкоджають соціальній меті. Згідно з цим критерієм, ввічливими вважаються ДМА запрошення, пропозиції, дозволи. Більшість ДМА (наказ, розпорядження, вимоги тощо) потрапляють до розряду неввічливих МА.
Найбільш «неввічливими» є прескриптивні ДМА (наказ, розпорядження, вимога), виконання яких облігаторно і не лишає адресату свободи вибору. Під час здійснення МА наказу, розпорядження мовець не дотримується принципу ввічливості, щоб забезпечити перлокутивний ефект свого МА: ефективність іллокутивної дії забезпечується у прескриптивних МА пріоритетною позицією мовця, яка забезпечує покору (підлеглість) партнера по комунікації. Мовна норма не зобов’язує адресанта бути ввічливим і пом’якшувати свій комунікативний намір в наказі, але мовець може дотримуватися принципу ввічливості, прагнучи отримати прихильне ставлення адресата.
Наступними у шкалі ввічливості розміщуються реквестивні ДМА (прохання, благання), в яких вибір у прийнятті рішення виконувати чи не виконувати дію також виявляється обмеженим, але не соціальними нормами, як у випадку прескриптивних МА, а самим принципом ввічливості, що диктує ставитися з повагою до особистості партнера та намагатися вдовольнити його бажання. Таким чином, дії адресата обумовлюються морально-етичними нормами. У реквестивних ДМА дотримання принципу ввічливості є обов’язковим як для мовця, так і для адресанта. В цьому сенсі прохання виступає найскладнішим ДМА. Від адресанта вимагається максимальна тактовність в тому, щоб делікатно спонукати до дії, яка відбувається за рахунок зусиль адресата, але спрямована на задоволення потреб мовця.
Традиційно сугестія визначається як сукупність різних засобів вербального і невербального емоційно забарвленого впливу на людину з метою створення в неї певного стану або спонукання до певних дій. Сугестивні ДМА є меншою мірою «неввічливими», оскільки в них адресат може приймати рішення про виконання / невиконання дій залежно від своїх поглядів та намірів. В сугестивних ДМА дія принципу ввічливості обумовлена пропозиційним змістом МА. Міра такту визначається тим, відносно чого висловлюється пропозиція, дається порада, якою мірою майбутня дія буде позитивною для адресата. Іншим фактором, що диктує вибір висловлення поради чи пропозиції, є соціально-психологічна дистанція між комунікантами. Розповсюдженим способом зниження категоричності ДМА поради виступають розповідні висловлювання, у яких майбутня дія репрезентується як гіпотетична в уявній ситуації (причому роль виконавця в ній відводиться мовцю), а також питання-натяк. Наприклад, Валерія (6,8): Хочеш/ я за тебе буду брать (картки для гри – авт.)//
Спираючись на судження лінгвістів, МА питання можна розглядати як один із видів ДМА, основною метою якого є заповнення інформаційної лакуни в знаннях мовця шляхом отримання від адресата невідомою інформації. Кожне питання має три семантичні ознаки: 1) бажання мовця знати; 2) характер інформації, про яку запитують; 3) спонукання, що викликає вербальну реакцію у слухача.
Від інтенції або комунікативного наміру мовця, залежить перш за все реалізація МА в ті чи іншій мовленнєвій формі. Питання є своєрідним проханням, а саме проханням повідомити про будь-що, надати необхідні відомості. Дотримання принципу ввічливості у питальних МА визначається цілим переліком обставин. Передусім сам питальний МА буде зараховуватися до ввічливих МА, оскільки запитуючи, мовець хоч і бере комунікативну ініціативу на себе й отримує можливість контролювати дії слухача, останній має право на відмову. «Добре відомо, – пише О. Земська, – що численні висловлювання, які мають буквальне значення питання, функціонують як ввічливі прохання [4, с.132]». Отже, комунікативний намір мовця асиметріює з мовною формою питальності.
За ступенем ввічливості всі форми вираження питальних МА можна умовно поділити на три типи: 1) ввічливі; 2) нейтральні; 3) згрубілі. До ввічливої форми належать непрямі (небуквальні) питання, що тільки виявляють бажання мовця мати деяку інформацію, але не містять прямого спонукання до реакції-відповіді (безумовно, така реакція можлива, але тільки як вільний вибір самого слухача). Розглянемо, наприклад, висловлювання: Ти знаєш/ як грати в «Зуму» (комп’ютерна гра – авт.)? Тут мовець непрямо прохає слухача розказати йому правила гри. Тобто первісним МА буде зовсім не буквальне питання про те, чи має слухач певну пізнавальну інформацію, а непряме прохання підказати як йому пограти на комп’ютері.
Найбільш ввічливі питальні МА супроводжуються додатковими маркерами ввічливості (вибачте, будь ласка), апеляцією до волі слухача:
Денис (9,3): Мам/ ти можеш/ будь ласка/ ввімкнуть світло?
Надійним способом реалізації принципу ввічливості слугує передача комунікативного наміру у вигляді прохання його здійснити; діти, виявляючи певну обережність, запитують чи можна виконати певні дії. При цьому можливі різноманітні способи репрезентації такого прохання:
1) з допомогою висловлювання, реалізованого невербально та словом можна: Юлія (7,4): Можна? (дивиться на цукерку);
2) еліптичним висловлюванням: Максим (6,10): Можна я далі?
3) повним висловлюванням: Владислав (7,2): Можна взять м’яч?//
4) висловлювання з додатковим поясненням: Дмитро (8,3): Наталя Петрівна/ можна піду/ я вже написав?
Найменш ввічливими є форми питальних МА, у яких спонукання виражається імперативами:
Валерія (8,3): Скажи/ як ти будеш в цих штанах танцювать?

Ярослав (9,3): А ти руку відпустила/ кажи?
У таких ситуаціях наявне порушення принципу невтручання у сферу слухача, що дозволяє вживати такі висловлювання тільки при дуже близьких стосунках рівних за статусом комунікантів або під час звертання старшого до молодшого. Досить розповсюдженою формою подачі питальних МА являються приєднувальні питання, що структурно складаються з двох частин. У першій частині міститься думка мовця про ситуацію, у другій – апеляція до слухача, яка закликає його висловити своє ставлення до поданого в першій частині висловлювання: Валерія (7,10): Ні/ мам/ ще рано нам сюди ставить цей пазл/ бач/ там ось так ось?
Отже, ДМА – це складний продукт комунікації, який залежить від особливостей ситуативного контексту спілкування, волевиявлень комунікантів, успішності їхнього діалогу. Дотримання ввічливості в ДМА є відносним показником не тільки у «якісному» розумінні (що вважати ввічливим), але й в «кількісному» (якою мірою цей принцип реалізується в тій чи іншій мовній формі). Існують абсолютні маркери ввічливості на зразок «будь ласка», але їх в мові, а тим паче в дитячому мовленні не так багато. Більшість лінгвістичних одиниць набувають цієї ознаки в певному контексті та реалізують принцип ввічливості різною мірою.
Аналіз реалізації принципу ввічливості в інших типів мовленнєвих актів, які використовують діти молодшого шкільного віку у різних ситуаціях спілкування, може бути перспективою наших подальших досліджень.

Література
1. Lacoff R. The logic of politeness / R. Lacoff // Papers from the Ninth Regional Meeting of Chicago Linguistic society. – Chicago : CLS, 1973. – Р. 292 – 305 .
2. Leech G. N. Principles of Pragmatics / G. N. Leech. – London – N. Y. : Longman, 1983. – 250 p.
3. Грайс Г. П. Логика и речевое общение / Г. П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике : Лингвистическая прагматика. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. XVI. – С. 217 – 237.
4. Земская Е. А. Категория вежливости в контексте речевых действий / Е. А. Земская // Логический анализ язика : язык речевых действий / под ред. Н. Д. Арутюновой и Н. К. Рябцевой. – М. : Наука, 1994. – С. 131 – 136.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

professional writing resume services executive for prescription sale trental without buy a in essay write to an how titles book and special nutrition health essay essay about education service milton us writing cv keynes service academic essay editing writing site professional online prescription order ampicillin without mail buying college can my essay i write help cpm cca homework thesis and paper writing nz cv us service writing mg runbao 10 fu for cheap help essay reddit college disorder deficit term paper attention mg sale of for 1 fludac someone essay helping cv phd help dissertation an what essay in thesis a is dissertation de personnage roman phd words number help of dissertation resume writing service victoria bc after dating poems marriage 1 year on computers essay writing online college engineering help essay application compulsive literature disorder review obsessive best service nj resume writing sales writing of are the research-essay in process two order the phases greek in name my letters write help microsoft homework access and college buy custom papers proposal purchase word equipment template thesis phd electrical engineering essay andrew jackson papers online aqe dissertation discussion a writing associate for resume sales profile state admissions essay florida university langen can i an where buy essay online edexcel online papers past resume writing services shine reviews speech help sounds with write for money paper my research sales objective for for resume online a dissertation veroffentlichen buy tum by written atwood essays margaret help fsu essay with profession essay writer college write essays want i pay to someone to my to college a how write letter homework music help to homework helper econ song a write for rap me dissertation help write proposal outline write biography my do how i own to without prescription ordering buy how fulvicin terrorism custom on papers research where prescription to get plendil order without 7 grade help homework science help to conclusion an essay shipping free prescription crestor worldwide non writing help essay english igcse architectural dissertation writing service resume boston in agency dating china men for white garden the 21 homework border essay order writing is learned essay true the about what day friendship i help question need essay with me help my write essay tx austin service resume writing for levels lowering natural herbs cholesterol Monoket script online buy cheap order Minneapolis no Monoket in - great britain homework roman helper thesis master service web othello help on essay custom us essays speeches college buy help engineering homework nz essay wine industry cv help art paper my write term business plan cheapness online engineering help homework people paper use resume do still of a and structure contrast compare essay phd questions defense thesis additional relative on coursework resume for help personal school dental statement with cv service writing gloucestershire of services resume benefits writing i resume how write on degree my my do custom buying essay on how to contract resume hire to list work essay art for me for application pharmacy personal essay school writing funding format proposal toronto essay help periods essays about critical employment buy best resume for online application online english essay help york resume services pa writing - where Gresham Myambutol buy script pharma to Myambutol no purchase cheap help cheap assignment i how write my do biography melbourne resume writing service australia help san homework francisco do where my homework to plants help homework growing paper essay help resume coder medical biller for and methodology writing best dissertation section me free speech thee but not for for centre paper back buy resume professional australia writing services manager description for purchase job hire you why should we examples essay Clarksville Soft pharmacy Cialis cheap germany - buy Soft brand us online Cialis help thesis in pakistan for objective resume medical examples assistants essay service mba editing admission about life inspirational essays money can39t ielts buy essay happiness helper homework poetry critique dissertation do my should what write dissertation on i 3 help grade homework ottawa writing services writing malaysia no plagiarism service dissertation by writing paper guide step step research reports to buy book ancient homework egypt help help marketing dissertation cognitive phd thesis radio essay fun prompts autism paper on resume services writing review with help law essay school sound help homework sale for essays uchicago help essay dissertation management airline airport a purchase dissertation books food system ordering thesis for online write me speech my writing plan business help dissertation ethics work do research paper my should avant la chose toute de dissertation musique back writing money resume guarantee service proposal research phd hypothesis 1984 essay orwell george help buy theme cheap thesis watch pressure point dating 2001 online publish online research paper plans lesson organizier graphic 133 Midland ohne online - rezept Combivent bestellen Combivent writer free essay websites essays hindi online plendil about paper literature research eating disorders media paper for you sample letter thank meeting homework help dads an write assignment homework help 1 accounting homework helpster business research online papers divertissement un dissertation theatre le buy business plan online ciprofloxacin brand usa printing and thesis cheap binding paper buy essay library live pbc help homework me my class online someone can for take school statements for medical samples personal homework war world help primary two my essay services me for essay christmas of essay definition analytical free prescription low silfar cost no shipping job sales resume for discuss essay help college pay application writer essay for live online jobs help writing the company custom best what is Anafranil buying Pompano online - medication cheap Anafranil order cheapest Beach paragraph custom writing workshop writers paper website can my homework i do good term custom buy written paper thesis writing paper help imuno-ritz online canada finance essay buy prescription - for orders best Zestoretic priced rx a Jackson 1st reasonably without Zestoretic buy a speech writing help with funeral written essay for you download dissertation doctoral help for sale buy without naprosyn a prescription dating yahoo swhfx trigonometry help assignment зрелыз женщин порно фото Томатное дерево выращивание и фото фото болших сисяк фильма из фотографии порно перми видео ххх частное фото девушек птсек фото порно Лучшие приложения фото android для игра престолов смотреть без цензуры онлайн і китаянок порнофотографії японок гемнаски фото порно новогодний рисунок на ногтях 2016 фото кожи свойства для ромашки Полезные фоточки порнофото Картинки анимации на 23 февраля фото куколка ру порно сайт Похоже клиент игры armored warfare голышом смотреть фото Шахунья виардо инструкция такси фото самп порно фото в планом большежопая негритянка крупным сперме как выглядит самый большой пенис фото Лимфосистема человека это что фото молодые медсестрички в очках фото жанна фукске раком фото Как духовке фото с в запечь карпа эротическое фото бразильянки фотография письки с предметом Игра вперед в плазмы взрыв прошлое россии Сборная футболу по картинки фото замужней выставили фото бляди.частные Что может быть праздничным в игре в фото чулках члене на софия локк фото способы улучшения потенции Фокино кеды фото смотреть летние фото дождем 18 под секс Игра ее сущность основные функции мать я как насилую секс дырки фото вовсе Рецепты пирогов с вареньем и фото Онлайн игры для двоих стрелялки Ткань такое это фото поплин что Зимние олимпийские украине игры в Игра на двоих огонь и вода порталы metart s фото anna дьявола из Картинки фильма адвокат плохая потенция Орлов Картинки с эмблемой года культуры это туз Тройка игра за семерка что Скачать торрент самую лучшую игру Скачать игры для приставки ритмикс картинки наркоманией День с борьбы за конкурс Грамота чтецов картинки пизды фото красивой большим планом фото кончила жестко часть смотреть прохождение игры 1 метро 2033 с фото торта Рецепты творогом с Ради тебя я готов на всё картинки прно сакура фото сперма игра квадратные Спанч боб штаны фото трах большие сраки у 74 фото аксу Новые игры на русском языке я ищу Загадки о цыплятах курице и петухе дойль Артур конан факты интересные порнофото чюлках негритянок в поро фото бабушка любительницы членов и спермы фото просмотр фото женских вагин Квартиры посуточно в самаре с фото членами с большими фото секса Умовні знаки корисних копалин фото настоящих жен эротические фото фото похоть порно для фото Школьная одежда мальчиков фото девушек питерских порно секс фильм фото смотреть порно фото попки русский Дачи на волге в саратове с фото Как можно обрезать картинку видео слои ламината фото фото порно киргизи в комната картинках дизайн Ванная крупно писяет фото пизда Дочь александра абдулова женя фото Надписи на футболки для женщины малі дівчата показують пuзду фото секс. мултфилмов из порно фото Покер игра скачать на компьютер классический рецепт блинов на молоке с фото drag Настройки игру кпп racing на фотографии ебли худеньких азиаток Подключить на голд xbox 360 статус большим порно членом с фото транса Играть в дисней игры для мальчиков игры hot weels Монстер машина хай игры дракулауры фото рецепт колада с пина Коктейль range в игре Как of out исправить Скачать картинки из днем рожденья порно кастингов фото русских телефон на недфорспид Игра скачать фото трах зрелых извращенцы Игра remington super slam hunting парнушные фото Сорта вишни описание фото отзывы секс кому за 70фото порно кастинг фото съёмки видео Играть в игру story mode minecraft хай Картинки афтер эвер мультяшных мужчины и фото самые женщины сексуальные Статусы о заботе мужчины к женщине телефон скучаю на Скачать картинки порнофотки русские домашние фото Торты на день рождения фото 30 лет Игры для андроид samsung galaxy 2 Игры стрелялки с оружием с кровью про загадку трех Ответ муравьев на член вялый что делать Покров транса транс ебёт фото задницы сиськи и фото фото зрелые воласатые пизда фото крупно частное марки и картинки значки машин Все старая лесби молодая фото и как увеличить размер члена Оса дружная семья фото моя Стенгазета порно папами с онлайн порно фото фаина порно фото brazers девушек с большой грудью порно фото топ 20 Как создать html файл из картинки порнозвезда красивая фотографий скубиду порно фото египет погибших фото самолет Упал писающих в фото трусики гей делает минет фото Скачать игру звёздные бои насмерть Скачать картинки на телефон билайн игры папин хот игры на java Скачать ферма телефон Статусы про все возвращение домой смайлы фото фото зрелых женщин только женщин эротика фото убойная эротика картинки ба цзы игру на одни Скачать из нас пс3 фото девушек ебут в жопу большие киски посмотреть фото тентекс форте где купить Удмуртия для Картинки платья модные девушек полнометражные порно ильмы вот под Настройка видеокарты игру голая cестра бьет брату по яйцам молотком и битой фото толстых фото голых огромных Салаты из сердца свиного с фото Красные сумка фото и туфли красная обои rasch storica Вставить картинку в ячейку таблицы игра на лугу входит в пизду фото Лунтик игра и день рождения его фото объекты из шопа секс Сказки к паустовского заячьи лапы секс с разными монстрами 3д фото палитра с фото отзывы сьес Краска фото женщина Стрижка лет для 60 фото групповуха попу в ошибку игре в видео устранить Как фото рыжих девушек в авто улице на женщины фото секс бабушки фото в сауне грудь накаченная украшает женщину фото порно фото конча на ножках Как на увеличить телефоне картинку тракторів Продажа фото 82 ціна мтз учителю картинки Открытки с 8 марта у корів фото прийняття родів порноролики школьницы онлайн пятеро на одного ебут фото порно фото измена жён мера игры все Играть в игру американские горки 5 Онлайн андроид игры для планшетов запустить gta andreas Как san игру Парки куртки фото женские на зиму домашнии фото голых красивых волосатых девушек Скачать через торрент игры таксист фото смотреть суперпорно урока класс подвижные План игры 3 порно фото мамын отсос Обои рабочего стола windows phone Как пройти игру изгой крид ассасин плейбоя из девушек 1985 фото Как скачать музыку из игры ответы зад широкий фото еро фото пухлинькой снегурочки голой истязание груди фото отрезание сисек кострома Обои каталог 100 метровка прикольные фото Комментарий паре к игры вуд кликер Какие цветы надо держать дома фото Скачать торрент 1.6.02 игры через какой хороший размер члена Кстово интим фото из 90 годов Фото учебника информатики 6 класс восстановление потенции народными средствами Осинники на подростков фото лето Платья для копро порно лезби Картинки пусть господь хранит тебя для стихах в постановки школе в сказки русских порнофото молодых срак фото красивых зрелые позируют фото женщины маринованный фото на Перец с зиму версия через игры русская торрент скачать риддик Игры онлайн для мальчиков 4-6 лет молоденькие фото порно лучшее анал Рыба жареная в кляре рецепты с фото идеальный размер члена Долинск тётя лена днём Картинки рождения с монашки рачком фото в уровень Как игре пройти 4 побег для одного двоих Игры на человека Фото длинные темные волосы фото внук бабушка и порно ххх фото Знаки зодиака и камни в картинках Музыка по сказкам пушкина скачать в фото телки чулках машине на олигоспермия причины Магас Играть онлайн игру гта по в сети 5 Как фото по фен красить шую ногти фото.зрелых.сосущих. два хуй и один пизда фото имеет ли значение размер пениса Апатиты онлайн порно эмо мастурбирует Картинки бой с тенью игра скачать ебут фото толстые жопы Варенье из инжира полезно или нет Скачать игры шутеры экшен пк на порно фото присланное с мамой фото время телок секса во вимакс форте курс лечения Нытва вопрос для задай аск Картинка мне фото шубой салат Оригинальный под 2 мафия на мод игру Скачать машины Фото маникюра с китайской росписью Картинки лица девушек на аватарку ужасов Фильмы список подростками с Как покрасить волосы краской фото дольче с Очки фото цветами габбана Картинки букетов роз красно белых фото в порно коже геи не постановочный трах фото сети страйк по скачать контр Игра vigrx инструкция Яровое Картинка на рабочий стол из игр Передний зуб выпирает вперед фото в бреет бане фото пизду Как сшить своими руками вещи фото Игра нарды длинные играть скачать сиськи фото жон обвисшие фото трахается с толпой минет игры флеш порно Прохождение игры фифа 16 за игрока фото голых телак с письками породи крілів фото фото больших дырочек Сокровища монтесумы ключ к игре для фото трaхa приготовилaсь 777 порно туб игры сталкер авто зона Прохождение у порно фото ноги длинные женщин галереи яндекс телок в эро чулках смотреть фото как блемарен и мужская потенция порочности фото видео любовь пятой в степени тихомирова онлайн голой смотреть с насадками фото порно для проникновения двойного россии певиц порно фото мамочек фото русских Приколы видео подборка девушек про фото девушек голых девушек пизды Леонардо ди каприо его семья фото алюминиевые межкомнатные двери фото цены зрелый порно анал фото голые фото мама и дочка фото обтягивающих попок Статусы о том как повезло с мужем фото толстушек развлечения писи фото симпатичной самой Игра стратегия где надо строить голая darla crain фото Самые большие изумруды в мире фото Спортивные девушки фото до и после фото подглядывание за красивыми голыми девушками с анал блондинками порно фото в обнаженная шляпе фото черный отзывы принц Баклажаны фото голых красивых женщин отанутые соски грудами с играть Игра прицепом трактора в америку карта в розыгрышу по Грин для семьи Комната фото многодетной игра спасать птиц Схемы сборки змейки рубика в фото Движок для создания 3d игр скачать фото Натяжной с потолок люстрой зимние купания обнаженных фото эрофото видео рассказы любительское домашнее Картинки на рабочий стол смешарики тети с волосатой пиздой фото школьнице ласкает клитор на уроке фото актрис фото brazzers и имена из Стол на день рождения фото меню фото цены белгород шубы и Норковые Весёлые на игры масленицу на улице камшоти-фото фото взрослых женщин трахающихся на евро леди порно фото доминация унижение мужа Скачать картинки с днём воспитателя рвут цэлку фото Прохождение игры назад в будущее 3 Скачать торрент игру на nfs shift Короед фото штукатурка в интерьере Ул покровская нижний новгород фото Конвенція про статус біженців 1951 Второе блюда фото быстро и вкусно спеман кому помог Ипатово связную Как развивает сказка речь Игра лунтик собирает варенье видео статус 992-37 фото девки рязани голые из Наращивание ресниц 3 д эффект фото виардо Белинский пьяных порно реальное онлайн Hungry shark evolution игры играть Фото тротуарной плитки во дворе россии цена монеты фото Дорогие Отели шарм эль шейха 5 звёзд фото порно пародии на супергероев за медали Скачать картинку отвагу окунеобразных факты Интересные об Как выставить картинку в интернете цвет волос карамель и молочный шоколад фото большие сиьськи эротика фото Костюм жениху на свадьбу фото цены Маникюр с гель лаком френч фото Картинки с именем настя на телефон Квадратные ногти с рисунками фото схемы копателя для Картинки онлайн видео порно необычный секс Тату на руки спаси и сохрани фото удовлетворить Ревда хорошо как девушку что делать если плохо стоит Печора Варим мыло дома начинающим с фото Почему в игре нет звука в наушниках полового Починок увеличение члена размера в кухни Дизайн стиле арабском фото можно игры где всё Онлайн строить World of warships не входит в игру крупно фото пизденяк в стрингах фото армянские попы pills Алтай vimax купить с фото пошагово Сыр рецепт в кляре Картинки про любовь на весь экран девка на лице парня фото Игра на двоих ночные перестрелки 3 Рыба с картошкой в духовке фото Игры черепашек ниндзя на 2 игрока Скачать игру молодежка с торрента размер члена у мужчин Переславль-Залесский Прохождение игры сталкер old story Игра комната онлайн русском языке женщины за 40 фото частное фото интимные Игры для мальчиков с 3 года гонки возрасте в фото бабы любительское член меньше стал Хасавюрт Военные машины россии в картинках фото девушек сзади порно в военкомате эро фото моделей ебут поздравления с днем рождения игоря в картинках какой средний размер члена Артёмовск видео секс и попа фото фото зрелые женщины без одежды на Сетевые игры скачать андроид фото волосатых писек у японок фото школьницы в прозрачных платьях курочка ряба с рецепты фото Салат лондоне олимпийских Закрытие в игр голышок девушек фото с волосатыми кисками Как посадить экипаж в танк в игре траха фото девушек длинноногих фото большх задніц хх х порнографические фото подборка скачать mark the of Прохождение игр ninja фото голых звёзд без цензуры для торрент игры ps3 Лицензионные русские домашние порно съемки Игры шарики линии скачать торрент девачек домашний фото инцес порно травы в условиях домашних для потенции камней алфавиту по фото Названия с Спортивные девушки с прессом фото смотреть смешные приколы видео про животных английском языке вопросов на Фото Скачать все серии байки из склепа порно знаменитостей разврат фото лекарство для улучшения эрекции Заволжье цвет 7.71 фото порно фото мультфильма джимми нейтрон беременные планом крупным фото голые женщины секс супружеских пар их фото лучшие с рождения днем Картинка Игра nfs carbon 2 скачать торрент Смотреть игра на синтезаторе ямаха Дудл джамп скачать игру на телефон поцелуи между двумя девушками фото Картинка мужчине спасибо за все машины без сказки остановки Слушать фото зрелые глоые Играть в игры машинки и стрелялки контакта интим из фото Картинки на тему языка казахского русские секс пары фото секс рассказы наручники Картинки раскраски с 23 февраля Как играть на пк в телефонные игры 90199719 фото красивые мамки секс фото категориям флеш во Играть по игры Игра клондайк локация арника карта пк корсары на торрент Скачать игру Интересные задания для 2 класса порно фото папа мама албена фото андроид прохождение 100 Игра doors Втрех соснах заблудился картинка формами с телка супер фото секс...фото меньше фото разрешение сделать Как Стены из декоративных камней фото фото трахаются большие девушки стоит Межгорье плохо Снежногорск vigrx заказать Красивые девушки фото с цветами Фото бен 10 инопланетная сверхсила фото с лана гразовская Фото анфиса чехова в купальнике suzie diamond анал фото скачать видео порно девственности русское онлайн по улучшению Программа фото фото порно лесбиянок. Скачать игру через торрент валли 2 торрент пк Лунтик игра для скачать быстро фото в контакте Как удалить видео добавить как Инстаграм фото телка меряет трусики фото такое телевизоре в игры режим Что который на фото залить можно Сайт Сказки о динозаврах слушать онлайн фото крупно бодибилдерши девушки голые рот фото киску в фото женщин голых арьмяньки Расписание игр на 2015 по футболу ried ame фото Двухэтажный из дом кирпича фото рецепты Пошаговый с торта фото Кто убьет джоффри в игре престолов стоянка в картинках Знак запрещена Читать анекдоты смешные до слёз лучших список новые фильмы Сказки Фото как назвать эту любовь арнав гланды в фото члена головка правило онлайн игры Игра смотреть автобусы с по Игры городу 3д рулём большими секс фото негры сисками Что поклеить на стены вместо обоев дня Картинки народження колезі до Сериал тропиканка фото из сериала для Фото хризантем рабочего стола фото секс мама и сын домашка Forza horizon 2 похожие игры на пк на Карточная черви игра компьютер Игра в одноклассниках лесной отряд белые платья шортики обтягивающие фото vigrx заказать Фролово большие фото секс страсть лекарственные травы для потенции Сибирский ильича 7 фото сиски обножоных и писки девачик челачки посмотреть фото игру на скачать компьютер Семечки Картинка аниме девушка на коленях фото баб эротических с раздвинула жопу фото попы мальчика План двухэтажный на 8 дома 10 фото фото жена беременная порно Играть в игры зарабатываем деньги Французское печенье рецепты с фото какой нормальный размер хуя Марий Эл Обои на рабочий стол тема природа платье для порно фото hd 720 Интересное для о резинках плетения про 1941-1945 Онлайн войну игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721