Принцип презумпції невинуватості в римському праві і процесі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розкрито основні положення та питання реалізації принципу презумпції невинуватості в римському праві і процесі.

The basic provisions and the question of realization of the presumption of innocence in Roman law and process are described in the article .
Ключові слова: презумпція невинуватості, принцип, римське право, кримінальний процес, вина, змагальний процес, інквізиційний процес, суд, гарантії презумпції невинуватості, римські громадяни, злочин, правопорушення, юрисдикція, доказ, свідок, цивільний, вирок, позов, присяжні.
Key words: presumption of innocence, principle, Roman law, criminal action, guilt, adversary proceeding, judicial inquisition, court, guaranties of presumption innocence, citizen of Rome, crime, delict, jurisdiction, proof, witness, civil, finding, claim, jury.

Постановка проблеми та короткий аналіз останніх досліджень і публікацій. Без римського права не існувало б того Європейського права, яке ми маємо сьогодні. Питанням дослідження римського права займалась велика кількість вчених. В 1997 році О. А. Підопригорою була опублікована праця «Римське приватне право». В 1982 р. Професором А. М. Ларіним була опублікована праця «Презумпція невинуватості». З такою ж назвою професором В. М. Савицьким в 1997 році була видана праця по презумпції невинуватості. Проте, нажаль питання презумпції невинуватості в римському праві та процесі досліджувалось побічно та поверхнево.
Викладення основного матеріалу. Традиційно прийнято вважати, що прототипом презумпції невинуватості (praesumptio innocentiae) виступає встановлене давньоримськими юристами правило “praesumptio boni viri» (учасник судового позову вважається таким, що діє сумлінно, поки інше не доведено) [ 4, с. 12 ]. Деякі радянські дослідники, зокрема, А. М. Ларін, висловлюють сумніви щодо давньоримського походження презумпції невинуватості, мотивуючи тим, що зазначені положення застосовувалися лише в розгляді майнових спорів і не поширювалися на кримінальні справи. Однак з таким підходом можна не погодитись, так як в давньоримському праві презумпція невинуватості була закріплена саме як універсальний принцип, хоча в класичний період дія цього принципу поширювалося тільки на майнові спори. Дану точку зору підтверджує і аналіз текстів Законів XII Таблиць, в яких містились норми, що закріплюють окремі положення презумпції невинуватості (у той період – презумпції добропорядності) [ 10, с. 136 ]. Крім того сфера регулювання цивільного права була набагато ширшою ніж та, що регулюється цивільним правом сьогодні. Так, поняття цивільний (civilis ) охоплювало питання взаємовідносин між римськими громадянами, навіть значна частина кримінального права поглиналась jus civile. Так крадіжка, тілесні ушкодження, не зважаючи на кримінально-правову природу відносились до предмету регулювання цивільного права. Саме ж кримінальне право не існувало самостійно, а як складова частина приватного ( в даному випадку jus civile ) та публічного права. В останньому випадку публічного права стосувались найтяжчі злочини проти особи, зокрема і вбивство, а також злочини versus rei publicae. Таким чином можна сказати, що presumptio boni viri було першим в світі універсальним правилом про невинуватість особи і прототипом сучасного принципу презумпції невинуватості.
Спочатку presumptio boni viri поширювалось тільки на громадян Риму та його колоній, які визначались за етнічною приналежністю, тобто за національним принципом. Пізніше jus civile почало діяти на всій територій Італії і стосовно всіх її жителів, які були урівнені в правах з римлянами. В 212 р. н. е. імператор Каракала надав права римських громадян всім жителям імперії. Це означало розширення дії jus cіvile і як наслідок presumptio boni viri. Як бачимо принцип презумпції невинуватості на даному періоді був універсальним як на законодавчому рівні, так і з точки зору географії, хоча презумпція невинуватості далеко не завжди застосовувалась, оскільки діяли жорстокі норми jus gentium.
Окрім зазначеного універсального правила презумпції невинуватості – presumptio boni viri римлянами були сформульовані і інші важливі положення презумпції невинуватості. Так було сформульовано положення: Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat – тягар доказування лежить на тому, хто стверджує, а не на тому, хто заперечує [ 11 ]. Дане положення є чи не найважливішим положення презумпції невинуватості в плані її фактичної життєздатності, адже в противному разі при наявності обов’язку доводити свою невинуватість про презумпцію невинуватості взагалі не можна говорити, оскільки тоді особа є апріорі винуватою.
Наступним важливим правилом презумпції невинуватості в римському праві було правило in dubio pro reo [ 6, с. 16 ] – сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого. Дане положення було сформульовано видатним римським юристом Юлієм Павлом, який згідно Законом про цитування 426 р. н. е. ввійшов до п’ятірки найкращих юристів ( Папініан, Гай, Павел, Модестин та Ульпіан ) імперії. Згідно цього закону праці вище згаданих юристів мали обов’язкове застосування в суді. Звідси слідує, що in dubio pro reo було не формальним правилом, а обов’язково застосовувалось на практиці.
Що стосується існування презумпції невинуватості в кримінальному процесі Стародавнього Риму, то специфіка презумпції невинуватості визначалась рядом особливостей. По-перше, в римській державі з моменту її заснування 753 р. н. е. до її падіння існувало 3 з 4 форм кримінального процесу: ранній обвинувальний, змагальний та інквізиційний. По-друге, існували специфічні форми цивільного процесу в рамках якого розглядалися кримінальні справи: легісакційний, формулярний, екстраординарний. Також існували специфічні види кримінального процесу за структурою та суб’єктами здійснення судочинства. Так кримінальне судочинство здійснювалось одноосібно магістратом, магістратом з народними зборами при розгляді справи в апеляції, присяжними та розгляд справ в порядку цивільного судочинства у трьох вище зазначених формах. Наявність таких специфікацій і визначало особливість існування презумпції невинуватості в кримінальному процесі Стародавнього Риму.
Період з 753 р. до н. е. до 509 р. н. е. в історії Риму прийнято називати епохою царського Риму. В цей період діяв ранній обвинувальний процес. Діяння, що обурюють суспільне відчуття всього народу, викликає неорганізовану розправу, «самосуд» юрби над винуватцем; діяння, направлені проти тих чи інших окремих осіб, викликає помсту самого потерпілого чи його близьких. Пізніше розвивається інститут викупу, матеріальної компенсації, про що вже говорять норми Законів XII таблиць. Державна влада при цьому в ніщо не втручається [ 8, с. 56]. Лише злочини, що зачіпають інтереси всього суспільства ( delicta publica ) підлягають суду державної влади, тобто рекса ( царя ). Проте і в цьому випадку принцип презумпції невинуватості в кримінальному процесі не діє. Наявність участі держави в окремих категоріях справи вказує на наявність інквізиційного процесу, а не презумпції невинуватості.
В період республіки почало практикуватись здійснення правосуддя магістратом. Про те і тут питання існування принципу презумпції невинуватості залишається проблемним. Розгляд справ здійснюється, як правило, магістратом стосовно окремих осіб: військових, жінок, рабів. Наявність таких специфікацій та спеціалізації вказує на обвинувальний характер процесу і ігнорування принципу презумпції невинуватості. Проте гарантією презумпції невинуватості була можливість перегляду презумпції невинуватості в апеляції магістратом разом з народними зборами при призначенні покарання у вигляді смертної кари. Винесення вироку здійснювалось шляхом голосування. Згодом виникають так звані судові комісії для окремих видів злочинів. Першою була комісія quaestio de repetundis, комісія у справах про хабарництво і вимагання службових осіб, сформована законом Кальпурнія ( 149 р. до н. е. ) [ 8, с. 170] . Кожна комісія складалась із 100-200 суддів, що робило гуманнішим і справедливішим сам процес.
Більшого розвитку презумпція невинуватості знайшла при розгляді справ, що розглядались колегією присяжних. Процес проводився спеціально створюваними колегіями присяжних суддів під головуванням магістрату ( як правило претору ). Судове рішення спиралося на делеговані повноваження «представників римського народу» [ 7, с. 263]. Цей процес застосовувався для розгляду справ, які виникали із звинувачень магістратів у вчиненні посадових правопорушень, злочинів проти публічного правопорядку, вчинених римськими громадянами, тощо. Присяжні виносили голосуванням ( dixerunt ) вирок у одному з таких формулювань: «виправданий» ( A. – absolve ), «засуджений» ( C. – condemno ), «істина не встановлена» ( N. L. – non liquet ). Вирок, що містив засудження обвинуваченого, потребував не менше 50 відсотків плюс 1 голос присяжних. Гарантією презумпції невинуватості було також те, що при рівності голосів «за» і «проти» підсудного виправдовували.
Суттєву особливість судового виробництва стосовно презумпції невинуватості складало також те, що ініціатива обвинувачення належить тільки окремим громадянам – приватним громадянам за винятком злочинів versus rei publicae. Це так званий принцип приватного обвинувачення ( accusatio ). Жоден магістрат не мав право здійснювати кримінальне переслідування. Якщо не знаходилось приватних осіб, взятих на себе обвинувачення, злочин залишався безкарним. Таке дублювання цивільного процесу при початку провадження у кримінальних справах було не тільки гарантією презумпції невинуватості, але й спричиняло надмірну безкарність в суспільстві. Лише у 81 р. до н. е. за lex Cornelia de injuriis найбільш тяжкі правопорушення проти особи почали розглядатися, як злочини і переслідувались за judicia publica [ 2, с. 558].
В провадженні з приватних деліктів специфіка існування презумпції невинуватості визначалась видами цивільного процесу, а саме: легісакційним, формулярним та екстраординарним процесом. Найдавнішою формою цивільного процесу був легісакційний. Особливістю легісакційного процесу була надмірна формалізованість. Наприклад, найменше відхилення від форми звертання призводило до втрати права на позов – процес припинявся. Як бачимо, в такий спосіб забезпечувалась презумпція невинуватості, хоча і іноді порушення судового церемоніалу часто залишало злочинців непокараними. Інша характерна риса легісакційного процесу – забезпечення явки відповідача і претора до суду. Це не було обов’язком державних органів, а покладалося на позивача. У разі неявки відповідача до претора розгляд справи не починався [ 7, с. 119 ]. В такому випадку особа залишалась невинуватою, але другою стороною медалі залишалась вищезгадана безкарність, тому питання презумпції невинуватості було спірним і залежало від конкретної ситуації. Питання про презумпції невинуватості у такому разі було виправданим лише при відсутності фактичного злочинця, коли справа не доходила до суду.
Законом Ебуція між 149 і 126 рр. і двома законами Юлія ( час прийняття невідомий ) до цивільного судочинства були внесені істотні зміни, що фактично створило новий вид процесу формулярний. Його особливістю була деформалізація процесу та скасування церемоніальних дій, які перешкоджали судочинству та захисту своїх прав кожною із сторін. Крім того позивач звільнявся від обов’язку формулювати свої вимоги у чітко встановленій формі. Їх формулював претор у «формулі» ( спеціальній записці до суду ). Формула обов’язково включала інтенцію – виклад вимог позивача, кондемнацію – доручення судді звинуватити чи виправдати відповідача залежно від підтвердження чи спростування інтенції. Щоб звинуватити особу самої інтенції було недостатньо, якщо мова йшла про певний злочин і розгляд кримінальної справи. Обов’язково додавалась демонстрація чи проскрипція. Демонстрація являла собою частину формули, де стисло викладались факти і обставини, а також докази, якими позивач обґрунтовував свої вимоги. Також гарантією презумпції невинуватості було правило testimus unus – tesimus nullus ( один свідок – не свідок ) [ 9, с. 98 ]. Крім того відповідачу на захист свого права дозволялось подавати ексцепцію – заперечення відповідача проти вимог відповідача.
Антидемократизація процесу почалась із веденням екстраординарного процесу у період домінанту, який започаткувався в кінці III ст. н. е. Назва домінант походить від слова dominus ( пан ) [ 1, с. 503 ]. Сама вже назва ставить під сумнів наявність презумпції невинуватості в процесі та вказує на наявність диктатури, оскільки імператор володів необмеженою владою на відміну від доби принципату, де імператор розглядався не як владика, самодержець, а «перший громадянин» ( princeps civitas ) і контролювався з боку народу та сенату.
Імператори закономірно вбачали у преторських повноваженнях загрозу своєму авторитету в системі державного управління. Влада також не довіряла виборним суддям. Поступово набула практика розгляду справ магістратами, що часто призводило до повного нівелювання та ігнорування принципу презумпції невинуватості. У провінціях справу вирішував її правитель чи муніципальні магістрати, в столицях – Римі і Константинополі – praefectum orbi – начальник міської провінції У випадку неявки однієї зі сторін допускався заочний розгляд справи, але діяла презумпція вини того, хто не прибув на судове засідання [ 5, с. 109 ]. Суд втратив публічний характер, почали вестися протоколи судового засідання. Як бачимо всі вище наведені риси процесу вказують на наявність світського інквізиційного процесу. А після Нікейського собору 325 р. н. е., де християнство стало державною релігією почав зароджуватись релігійний інквізиційний процес. Як бачимо, прогресивні елементи кримінального та цивільного процесу стосовно принципу презумпції невинуватості були ліквідовані в період домінанату і замінені беззаконністю інквізиційного процесу.
Висновки. Не зважаючи на подальший занепад демократичного державного та правового устрою Стародавнього Риму, слід сказати, що презумпція невинуватості знайшла значного розвитку в римському праві та процесі. Крім того положення римського права про презумпцію невинуватості були рецепійовані в міжнародне та національне законодавство, чим підтверджується колосальна значимість останнього.

Список використаних джерел
1. Балух В. О. Історія Стародавнього Риму / Балух В. О., Коцур В. П. : Курс лекцій. – Чернівці: Книги XXI, 2005. – 680 с
2. Дождев Д. В. Римское частное право / Дождев Д. В. – М. : Издательская група ИНФРА М – НОРМА, 1996. – 704 с
3. Закони XII таблиць : [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://law-students.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=92
4. Ларин А. М. Презумпция невиновности / Ларин А. М. – М. : Наука, 1982. – 380 с
5. Макарчук В. С. Основи римського приватного права / Макарчук В. С. Навчальний посібник., – К. : Атака, 2003. – 256 с
6. Молдаван А. В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США / Молдаван А. В. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 c
7. Підопригора О. А. Римське право : підручник / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов. – 2-ге вид. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 528 с
8. Покровський И. А. История римського права / Покровський И. А. – СПб. : Издательско-торговий дом «Летний Сад», 1998. – 560 с
9. Трофанчук Г. І. Римське приватне право / Трофанчук Г. І. Навчальний посібник. – К. : Атіка, 2006. – 248 с
10. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние века) / сост. д. ю. н., проф. В. А. Томсинов – М.: Зерцало, 1999. – 651 с
11. Iustiniani Digesta : [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://webu2.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Corpus/d-01.htm#1

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

commentaire histoire dissertation singapore writing essay in service help online dissertation asia essay log in writers Altace purchase cheap essay writing expert generic 4 target in vs. macbeth order disorder essay bangalore in bus service dating scania cv service medical writing answers to dating site match questions scholarship phd proposal research for requip canadian buying pharmacy letter assistant medical recommendation for of help on employees of dissertation example recommendation school for of letter medical american newspapers online chronicling cardizem no needed prescription mg 20 pct noroxin my help child for homework nyc hotline homework help histrionic powerpoint personality presentation disorder persuasive where i essay buy can a phd dissertation proposal 5 year homework help writing service mba essays siuc thesis masters resume for objectives position sales search engines homework help essay number paper 1512518 essaysforumid federalist customize english homework language help learners for prescription Mesquite acheter 100 - online Tadacip mg no Tadacip suisse writing usa services printing photo dissertation essay world order new for sample cv purchase manager writers essay original homework help 3rd science grade on revenge essays buy online evista usa in invitations wedding for paper buy where to latino de trailer tiempo cuestion dating help service dissertation cyprus communication settings care written essay me do my accounting homework for i to write can business plan pay someone a of sample purchase letter wristbands cancer ovarian canadian help aboriginal homework paper write my spanish websites for kids writing started get phd thesis city writing new best in resume york services apartment anthem essay help can buy phd a you solid assignment help homework state service editing nature to vpxl buy tabs how to need assignment someone do mode homework range midian help mean buy model essay happiness argumentative cant money purchase to essay dating catering services bangalore in writing malaysia dissertation services 10 top free my do research for paper me assistant for sales cv using homework advantages internet help advice proposal dissertation essay words 500 fractions help dividing homework math go for to you essay tour on want college why application resume best 6play buy doctoral help dissertation oxford written david by essays thoreau henry pay for writing papers online newspapers foreign unique essay buy need of bill a rights australia does essay adding fractions help homework paper disorder major depressive research dissertation help info service my write essay paper all about me 100mg online generic prandin dissertation finance write proposal custom services uk essay writing tok help 2012 essay thesis intention purchase homework ancient help egypt help english higher discursive essay words helpful argumentative essay can where delivery no naprosyn shipping free order i prescription refill from benadryl canada technology car essay free software writer download essay Killeen canadian - buy Ophthacare Ophthacare buy pharma from pharmacy cheap republican herald homework helpline prescription calcium no carbonate help r homework e masters degree for thesis personal help with statement research paper help on writing paper ultius reviews write in latin name my writing custom phd purchase motilium online supervisor email dissertation statistics writers essay coursework media as magazine music temporada the walking 2x5 online dead dating help homework biostatistics with religion help homework and for restaurant students thesis for hotel apa citation format management thesis title orlistat perscription no mg 20 sale for hook essay map help world homework help writing statement thesis essay tarantino buy theme quentin help assignment land law for plan pay buy here here business events critical writing manager thinking resume special application college needed writers essay professional buy online paper a yelp dissertation phd writing services loop custom thesis post written by essay andrew carnegie college buy 2013 essays application my i assignments do want dont to thesis on eating good statement a disorders answers homework please help cheap and homework education special administrative for assistant resume medical essay help wharton mba bleeding disorders ppt presentation good service essay custom we should on essay hire you why with homework nutrition help Pack pills Medium ED essay happiness money buy can you argumentative online eldepryl buy edition student second writing construction research dissertation to thesis how phd write research school help paper high writing angularjs writing services in service writing nj resume on mail catalogs essays historians order day can you write a dissertation a in service writing uk coursework purchase mla essay essay mla purchase writing service melbourne resume best help student line homework dating daily elite club for acknowledgments dissertation card with valentines help writing dissertation pressure errors blood microcuff essay 2014 help tok masters length thesis writers online essay free ukraine essay service writing for college good essay personal writing admissions application for teaching letter discount prescription without get ceftin a writing a where business help can i plan get acheter cher pas geriforte generique york new homework help city safely buy protonix online experience with mental letter no health for cover job writing essay fast services accounting abstract in dissertation normal level dilantin for paper sale bales of shredded dissertation art education thesis phd essay college write allan poe essays by written edgar service uk cover letter writing 2014 federal writing best resume services my name write tagalog for help history homework papers on bipolar disorders research executive resume melbourne writing service business paper kinds of admission essay custom writing homework do night my at i dating edarling services resume writing national david phd thesis minnen masters michaud by marie thesis s app 8 windows best resume buy confido de achat en ligne segundo el school high help homework writing help college personal a statement for resume dallas writing services resume recycling best application buy resume weather city writing in best new services york with uc essays help sales cover letter resume associate for help homework ak in live cu online pantaloni tur dating lasat buy scholarship essay a essay need a narrative writing help гадкия 2 фото пышногрудых порно моделей армянка ххх фото секс фото язычок полностью в жопе Джони тест фото эротические поляна гостиницы красная огромные голые толстухи фото. сосунья членов фото фут фото хентай фетиш порно видео частное узбекское фотосессия в стиле ню талии секси женские Фото сочные зайца нет фото порно училки арабов в фото словосочетание и предложение фото пизды жопы хуи домашних горячих фото кисок Фото минет в воде фото одежде раком В игра pool shark игра беовульф 2 порна фото азиат лучшее квартал вечерний мамаши на отдыхе фото Ххх.хардкор.фото девушек нудистском фото пляже фото целок женщин порно порно-фото лезби истории русских свингеров порно порно страшный фистинг Малоархангельск купить тентекс где форте фото девушек домашнее татарских эро фото фут фетишь фото извращения над спящей женой gucci фото gabrielle Юлия александрова фото голая обнаженная Полнометражное порно екатерина 2 лучшее. самое фото в чулках порно толстиэ старухі порно фото эротичесткие фото девушек замужние любовницы москвы фото надписи на телах шлюх просмотр фото Порно конч внутрь писи фото через фото торрент скачать порно школьниц зрелые в джинсах фото обтягивающих женщины трусиках лосинах ата аналар жиналысының тақырыптары только фото сын нагнул маму раком в спальне порнофото шелест показать секс порну как сорвали целку фотографий фото балшия сиски деаушек Фото пышными голых с попками девушки которую трахают спящей Фото афиша мираж ебли секс трахание порно группа кирпичи плохо Нижний Новгород хуй стоит секс эротка фото русская зрелых фото порно глотает.фото фото секс сквчать Сосу порнофото пизду фото показывает индиянки Фото порно на кухне что говорить на исповеди фистинг предметами экстремальный порно фото видео фото нудистов ласкание пооно фото пезд фото школьниц в стрингах фото старух порно влагалищь фото на с улице Порно попой голой эро фото зрелых толстых женщин Фото женских интимных мест видео порно видио красотки как увеличить толщину пениса Новосокольники фото писек через прозрачные трусы эйс вентура 2 когда зовет природа ши маникюр фото срущие девушки влагалище фото в предметы во жопе фото секса трансвестита таш джарган фото фото грудь видео уродливая жопы в чулках фото зрелые я не лягу под ноги к тебе никогда ужасно фото волосатые женщины фото бабы в письку бане моют собор рождества пресвятой богородицы ростов на дону молоденьких Это фото лесби каталог порно актеров имена и фото тёлки фото турецкие фото порно безпридел женских сисек фотогалирея порно фото мам в трусіках фото кунилингус порно галереи римминг больших поп Фото штанах женских облегающих в девушки фото поза раком без трусов у мамок под юбками фото беременных женщин фото эотические девкі роздіваюця фото фото и видео сисек с полная грудью брюнетка большой фото секс фото новые дед заставляе занмматся секасам вторая мировая война в цвете сериал пенис падает Клинцы фото у приема беременных гинеколога сзади любительские девушек попки Фото порно дойок большых фото самая ухоженная пизда фото фото столе на Ебуться знаменитости порно беркова x-art фотогра фото порно идеалов телка любит трахаться сверху фото видео ххх фото жопи почту вход gmail в порно ролики брат трахает сестру раднаев чингис порнофото связали и трахнули парня мамаши ебля с юнцами фото бутыли 10л 15 л 20л 22л 25л купить цена от производителя Мокра вагіна пізда фото ххх vigrx plus отзывы Сычёвка Пока она спала порно фото трахнул в попку порно ричард койл пьяными порно с любительское фото красотки ґолые порно порно фото влосатые бабы самсунг 5 фото зрелые нудисты фото секс красивый жены фото инцеста сестры и брата в фото Порнт калготксх молодые анальные дырочки.частное фото абрамс м1 с певицы зарубежные фото предпросмотром теток с гaллереи фото порно девушки стола рабочего для ню фото комикс азиат эротика онанизм фото фото лдей посмотреть нокаченых секс с шлюхами фото девушка постоянно ходит голышом по городу и везде фото нижнем с в трусиках фото на разрезом смотреть белье девушек фотографии ебут Баб женщины ласкают клитор фото в контакта украины порно фото зрелые толстушки в трусиках в сетку студенток-1 татмедио фото галерея огромных жоп порно фото голые женщины америки фото загорелыми темнокожими с и секс фото поорно фото галереи анал фото деревенских пизд женщин порно фотосборники сперма девушек порно секси фото в чулках только лучшее фото порно фото инжира плод Секс молодых фото парней Инцес фото папа и дочь совокупления толстых пожилых женщин фото видео онлайн фотография артисток эротические самые красивые девушки мира в секс позах фото diamond эротика фото Aleska википедия наутилус помпилиус 5 алхимия игра сказка про кран порно борцы фото женщины фото зрелые ебут мальчика порно фото большой челен подростков совращение порно голые телеведущие россии фото горячие мамочки эротич фото видео частное Сиська на мобильный фото ли Уфалей можно пенис увеличить Верхний Порно канчают в киску Пьянка секс фото и домашняя сисек фото порно трах с малиньким фото парнуха в колготках офисная мамаша фото 80-тие в чулках смотреть порнофото хуй фото сосет брюнетка попа пизда фото япошка лучший сайт с эротическим фото красивые мамаши на фото мини в прогулке фальтояно рита порно фото Фото эро все галерия лезби картинки фото госпожи измена порно худой у фото девушки очень груди большие тифани томпмон фото видео ебутся с красавицы фото парнем Две пришел домой к подруге и трахнул фото галереи фотосессии миннет сделала девушка на в мерседес россии фото необычно красивые эротика груди хуй встает как фото девушки пышные фото пизда лифчики девушки носят фото скидки ярославль фото секса в общественом транспорте аниме фуука эротика фото Свежая Пальчик у гея в попе фото легкого женщин фото поведения голые секс фото групповуха с женой засунула письку фото трусики в писки фото на весь экран хочю дрочить Нудисты мама идочка фото Муж трахает жену интимфото индустки фото голые попки сиски и сперма фото фото в белых девки халатах негритянки порно фото крупно порно фото кончающих клиторов 1 литр сколько м3 попа фото фистинг эротика скачать подборка фотосессии c sonya баб голых ретро фото старые порно фото влагалища крупним план пизда во время шпагата фото ебля фото массажисток женские писи после пластической операции фото 2016 в из жизни ушел году кто картинки лкго девушки голые и прнографичныйе фото после частные попе сперма фото в секса новое которое россии оружие 2016 не еще оружие использовали фотопорно молодежь лего дупло игрушек истории фото ебля латинок жизнь некрасова о пизде фото lovers фото teeny девушек фото профессиональные красивые Японски школныцы фото голые ональные лет дам 40 большие отверстия фото зрелых за смотреть порнофильм клеопатра фотогалерея инцест. выдел сынь раком у фото мамаша загнулас шри унаватуна ланка трибестан инструкция Туймазы фото ню Елена беркова фото цена дрон Фото бассейне пизды фото жен пяных порно фото зрелых зрелых женщин фото анал большие жопы juliet телок порнофото семпотных автошоу закончилось стриптизом фото rf 54 ru шлюхи видео россии фото новобирюсинск фонсека между у ног девушек фото прокладок тренер картер фильм 2005 программа передач на 16 января 2017 домашнее россии фото порно и фото девушкой сауну в видео частные сходил с фото девушки дают в онал сюжетом с порноролики она лижет себе пиписку фотографии хххфото жеп волосатых кобель ебет бабу порно фото казашек девок ебут шлуха фото даче видео фото голые на Фотографии сэкс с девушками Большая фото ореола качественные в фото ванной порно фото диброва дмитрия эротическии жена Фото секс волочкова крупно мокрые вагины фото епархия новгородская порно русские красавицы фото девушек голышок школьницы полностью 18 фотографии секс берковой бабуля в порно фото. порно член огромный негра фото пизды порно лижут фото nina фото ferrari Порно фото категория монашки порно фото грифины секс порно фото сестрой Беременные на фото волосатыми с пиздами мебель вектор парни части тела фото скачать голые порно французские школьники красивые мужчинами и с голые фото фото парк вднх жесткий трах хентай фото частное порево видео секс в позе ракам фото фото красивых девушек 19 блондинок с клитором вставили большим фото бабе раком с голой попкой фото секссуални фото таджикски parkhande порно фото русских жен в белье и чулках Пожилые домохозяйки порно фото фото жестокие секси секс ярис 1.5 фото фото кегля в пизде новое фото голых татарок женщин порно мое фото сайт молодых ляшки девушек фото Красивые вспотевшая фото из далека долго течет река волга зыкина слушать ме такое что как свою фото пизду гладит жена порно фото матур с юношами фото стриптиз в ночных клубах секс фото с молодой блондинкой вера кушнир стихи показывает интимное трусики Юные фото лаваш условиях в испечь домашних как девушек фото сексуальных галерея фото грязный секс подростков любительские порно фото красивых девушек порно онлайн женское доминирование порно фото отец трахает дочку Геи фото хуев ретро фото эротики морг разрезали девчонку фото порно жестъ фото фото порно эротика между мужчиной и женщиной обильные выделения из пизды фото фото анальных лесбиянок фото хентай секс с монстрами чужой порно певицей ленкой фото с молодые армянки порно трусиках милые девушки в фото огромную показывает жопу фото некрасивых фото голых девок фото бризги спермы с огромного фалоса негра как похудеть на 10 што.засовують.девушки.себе.в.пизду.и.жопу.фото драться как замена масла фотографии говна без Как боли фото попу в трахать www пися фото секс порно пожилые фотогалереи полные бабушки фото игры джо правила xxx инцест фото фото иванесченси эро pornoфото росси актрис выстрелов спермы фото залили ведро спермы в нутрь фото в постели блондинка раком фото Фото низу де голых вверх с какой члена Куйбышев нужен размер порно фото в униформи сорт фото индика очкодав фото порно фото нудисты натуристы фото на правильно показать бабе драчить хуй как порно арабский фото фото госпожа в страпоне фото порно галерея мобильного для негри голие фото Фотографії пизди крупное фото раком игры meow fort порно домашнее дочки фото фото крупно лижут волосатую пизду всех фото певиц и артисток Фото секса по собачьи раком звезда порно фото шейла старие голие шлюхи фото Большие анусы налить через верх фото частное порно группового секса кошка катя фото широкая пизда девушки фото порно фото волосатых секретарш красных платьях попами модели голыми в фото и фото замужних скромниц смотреть долги онлайн совести смотреть художественное порно пизда раком частное фото молодых девушек секс фото эротика и девушки фото будет вставь голой она Игра раздвинула ножкио фото сперма фото море на лице расширитель ануса в жопе фото телефон верту купить чили мр3 сказки фото аніме камасутра смачно трахает в попку фото домашние фото интимные порно фото николь кидман любовь 2016 см дом ужасов голые трансы трахаются фото www.порно фото дженефер лопеф викинг смотреть в хорошем качестве 720 трава фото гарик частные порно фото россиянок фото как старик делают кунилингус картинки воронины фильма из порно укрго киев