ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ІНФІНІТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Т. В. Криворучко
Житомирський державний університет імені Івана Франка м. Житомир

У статті розглядаються конструкції з інфінітивними дієслівними формами, їх зміни та появу нових інфінітивних конструкцій в англійській мові. Аналізуються підходи до визначення передумов та пояснення причин появи латинського типу AcI конструкцій в англійській мові.
В статье рассматриваются конструкции с инфинитивными глагольными формами, их изменения и возникновение новых инфинитивных конструкций в английском языке. Анализируются подходы к определению предпосылок и объяснению причин появления латинского типа AcI конструкций в английском языке.
The article deals with constructions with infinitival verb forms, their changes and appearance of new infinitival constructions in English. Approaches to determination of preconditions and explanation of causes of appearance of Latin-type AcIs in English are investigated.
Ключові слова: конструкції з інфінітивними дієслівними формами, that-клауза, інфінітив без частки to, інфінітив з часткою to, AcI конструкції.
Ключевые слова: конструкции с инфинитивными глагольными формами, that-клауза, инфинитив без частицы to, инфинитив с частицой to, AcI конструкции.
Key words: constructions with infinitival verb forms, þæt-clause, bare infinitive, to-infinitive, AcI constructions.


Конструкції з інфінітивними дієслівними формами є характерною рисою сучасного синтаксису англійської мови. Інфінітив без частки to вживається, зазвичай, після модальних дієслів (I will/might/could do my homework now) та після дієслів перцепції та каузації (I saw/made/heard him do his homework). Що стосується інфінітива з часткою to, то у цьому випадку він вживається після широкого спектру дієслів з різним значенням (I tried to do it; I promised Peter to do it; I ordered Peter to do it; I persuaded Peter to do it; I believe him to be innocent).
Об’єктом даної статті є конструкції з інфінітивними дієслівними формами. Метою дослідження є аналіз інфінітивних конструкцій, їх змін та визначення передумов та причин становлення нових інфінітивних конструкцій в англійській мові.
Якщо порівняти характерні ознаки інфінітива у сучасній англійській і давньоанглійській мовах та його розповсюдженість, можна констатувати глибокі відмінності. Існує думка, що інфінітивні клаузи дуже швидко замінили фінітні у середньоанглійській мові. Наприклад, у давньоанглійській мові (як і у сучасній німецькій мові) зазвичай після дієслів, що виражають ціль та намір вживалася þæt-clause:
(1)…and bebead ðam cwellerum þæt hi hine mid wiððum,
and ordered the torturers that they him with cords
handum and fotum on þære rode gebundon
hands and feet on the cross bound
‘and [he] ordered the torturers to fasten his hands and feet with cords to
the cross’ [2, с. 211].
У середньоанглійській мові після цих дієслів почав вживатися to-infinitive, і у деяких випадках вживання that-clause у сучасній англійській мові не є коректним (на відміну від німецької, де перевага надається dass/dat-clause):
(2) a. He commanded them that they should tie him up
b. We warned them that they should not go skating [2, с. 211].
Слід зазначити, що збільшення використання to-infinitive у середньоанглійській мові відбулося за рахунок вживання bare infinitive (тобто інфінітива без частки to). Bare infinitive був замінений to-infinitive коли, завдяки втраті вербальних флексій, стало складно відрізняти інфінітивну форму від інших вербальних форм. Частка to починає функціонувати як маркер інфінітива, втрачаючи своє первинне значення [3].
Однак, існує думка, що зміни відбулися зовсім за інших причин: функціонування та значення to-infinitive та bare infinitive було визначеним, а збільшення вживання to-infinitive відбулося за рахунок того, що ця форма використовувалася для заміни þæt-clauses [1; 6].
Окрім зростання кількості прикладів у середньоанглійських пам’ятках, інфінітивні конструкції також маніфестують зміни, пов’язані з втратою відмінкової системи та появою і поступовою фіксацією чіткого порядку слів. Саме це відображено у появі нових конструкцій:
1) інфінітиви з лексичним суб’єктом
а) for NP to V constructions
It is ridiculous for you to imagine that he would give you that amount
b) Accusative and infinitive (AcI) або ECM constructions (AcI конструкції є новими після verba declarandi et cogitandi. Інфінітивні конструкції з лексичним суб’єктом вживалися у давньоанглійській мові після каузативів та дієслів перцепції).
I expect you to be bright and cheerful
2) пасивні інфінітиви, відмінні від інфінітивів, що вживалися після модальних дієслів, а саме:
а) інфінітиви, що вживалися після прикметників та іменників
She is likely to be chosen as our next president
b) інфінітиви, що вживалися після напівмодального ‘to be’
This is to be understood as follows
c) інфінітиви, що вживалися після дієслова у головному реченні
If my son dies, let him be buried beside me
3) конструкції з subject-raising (subject-raising constructions)
Daniel seems to have full control of the matter
4) інфінітивні елятиви (infinitival relatives)
He is a person to avoid [2, с. 212-213].
Д.Лайтфут у своїй праці зазначає, що поява перших трьох конструкцій пов’язана між собою. Він заперечує, що вони виникли завдяки змінам, яких зазнала частка to, а саме, об’єднання to з головним дієсловом, тим самим надаючи можливість частці to експлікувати певні ознаки керування [5, с. 82-94]. Думку Д. Лайтфута поділяє і Т. Кагеяма, припускаючи зв’язок між конструкціями, пояснюю їх походження зміною статусу частки to. Цього разу мова йде про втрату певних властивостей to у позиції AGRP (Agreement Phrase), що відбулася у давньоанглійській мові [4, с. 92]. Однак, є незрозумілим чи зміни, які відбулися зі статусом to, є причиною або результатом появи нових інфінітивних конструкцій чи, що більш ймовірно, є і причиною і результатом взаємопов’язаного ланцюга змін.
Аналіз статусу to з позиції фундаментальної граматики має свої недоліки, а саме дискусійним є позиція породження to у позиції AGRP в давньоанглійській мові. Окрім цього проблемним є пояснення “втрати можливості частки to отримувати θ-роль (тета-роль) від інфінітивного дієслова у середньоанглійській мові, та початок функціонування to як носія тета-ролі і категоріальних ознак суб’єктної іменної фрази (phi-features) та синтаксичного суб’єкта інфінітива (породження в позиції SPEC AGRP) [4, с. 125].
Д. Лайтфут частково поділяє думку Т. Кагеями, але він не враховує той факт, що давньоанглійська частка to була маркером узгодження. На його думку зміна порядку слів з SOV > SVO моделі була чинником усіх “вирішальних середньоанглійських інновацій” [5, с. 91].
Аналіз AcI конструкцій був відмінним від аналізу конструкцій (for) NP to V тому, що AcI конструкція вважалася абсолютно новітньою. В той же час існує декілька чітких спільностей між цими двома конструкціями, а саме можливість їх вживання з лексичним суб’єктом. Згідно іншого підходу, виникнення нової AcI конструкції пов’язане з функціонуванням (for) NP to V конструкцій. Еволюція цих конструкцій пов’язана з фіксацією SVO порядку слів [2, с. 220].
У давньоанглійській мові (як і у сучасній англійській та інших германських мовах) функціонують конструкції типу:
(3) a. þa geseah heo þæt cild licgan on binne
then saw she the child lie in manger
‘then she saw the child lying in the manger’
b. ic geseah hwilon ðe tæcan ðam cildum
I saw once you teach the children
‘I once saw you teach(ing) the children’
(uidi aliquando te docuisse pueros) [2, с. 221]
Семантично þæt cild та ðe функціонують об’єктами geseah, і, водночас суб’єктами інфінітива, licgan та tæcan. Однак, ми не зустрічаємо конструкцій типу:
(4) She believed the event to be of minor importance
У прикладі (4) NP the event не має прямого синтаксичного та семантичного відношення до дієслова believe. Варто зазначити, що дієслова перцепції, і дієслова типу believe є одноперехідними дієсловами, тобто вони мають один комплемент, виражений NP або ж певним типом речення. Однак, необхідно зазначити відмінність між цими типами дієслів. У той час як ic geseah ðe є структурно повним реченням за значенням схожим до (3b), у якому інфінітив обирає прямий додаток в якості комплементу, речення she believed the event є дефективним, неповним за структурою. Однак, зв’язок між семантикою дієслова та іменною фразою все ж таки повинен існувати, наприклад:
(5) I believe John to be a man of integrity.
(6) I believe you to think I am lying.
Приклад (5) є граматичним, на відміну від прикладу (6):
Відмінність полягає у семантиці предиката речення, і не залежить від вибору суб’єкта. Іншими словами природа вторинного предиката накладає обмеження на структуру яку обирає головне дієслово, а саме інфінітивну структуру чи that-clause [2, с. 221].
Для повного розуміння розвитку який відбувся в межах AcI конструкцій, необхідно наголосити на тому, що після дієслів перцепції вживається bare infinitive, а після дієслів типу believe – to-infinitive. Однією з проблем є те, що відмінність конструкцій з bare infinitive та to-infinitive ігнорувалася і філологами, які вивчали конструкції у діахронії, і сучасними теоретиками, які досліджували конструкції у синхронії. Наприклад, Я. Цайтлін та Ф. Віссер не розмежовують ці конструкції, і тим більше вважають, що AcI завжди була притаманна англійській мові. Подібно до цього, вони не розмежовують AcI конструкції після дієслів фізичної перцепції та дієслів типу believe, та розглядають їх як синтаксично однакові. На нашу думку потрібно розрізняти конструкції після дієслів перцепції та каузації від типу (4), який О. Фішер називає ECM-construction [2, с. 222].
У лінгвістичній літературі пропонують різні пояснення виникнення цієї конструкції: виникнення за аналогією або запозичення з латинської мови. Обидва фактори здаються валідними, але О. Фішер вважає слушною думку, що головним фактором розвитку був фіксований порядок слів [2, с. 222].
Якщо аналогія та запозичення були вирішальним фактором початку функціонування латинського типу AcI конструкції у англійській мові, важко зрозуміти чому цього не відбулося у споріднених мовах (німецькій та датській), які структурно дуже схожі до давньоанглійської, і для яких культурний вплив латинської мови був так само важливим як і для англійської. Окрім того, запозичення цієї конструкції не пояснює чому її вживання не було частотним у давньоанглійській мові, коли латинська мова мала найсильніший вплив. Це ж саме стосується і аналогії. Якщо насправді AcI поширилася типом лексичної дифузії від дієслів фізичної перцепції до дієслів розумової перцепції, тоді чому цього не відбулося ще у давньоанглійській мові, а також у інших споріднених мовах. Саме порівняльний аналіз вживання цієї конструкції в споріднених мовах дає відповідь на це запитання.
Існує думка, що виникнення AcI конструкції латинського типу в германських мовах було відмінним від давньоанглійської мови. Як свідчить аналіз німецької та датської мов AcI набула найбільшого поширення у цих мовах у період Ренесансу (XIV-XVI ст.), але лише у роботах, які були перекладом з латинської мови. Однак, ця конструкція не спостерігалася поза цими роботами і пізніше взагалі вийшла з ужитку.
Отже, розглянувши зміни у інфінітивних конструкціях, виникнення латинського типу AcI конструкції у англійській мові став можливим після зміни порядку слів, а запозичення та зміна за аналогією є механізмами, які сприяли цим змінам. Комплексне вивчення конструкцій у історичному аспекті сприятиме подальшій розробці проблем історичного синтаксису англійської мови.

Список літератури
1. Fisher O. The Distinction Between Bare ant to-infinitival Complements in Late Middle English / Olga Fisher // Diachronica 12, 1995. – P. 1-30.
2. Fisher O. The Syntax of Early English / Olga Fisher, Ans van Kemenade, Willem Koopman, Wim van der Wurff // Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 341 p.
3. Jack G. The infinitive in Early Middle English Prose / George Jack // Neuphilologische Mitteilungen 92, 1991. – P. 311-341.
4. Kageyama T. AGR in Old English Infinitives / Taro Kageyama // Lingua 88, 1992. – P. 91-128.
5. Lightfoot D. How to Set Parameters: Arguments from Language Change/ David Lightfoot // Cambridge, Mass: MIT Press, 1991. – 226 p.
6. Los B. The Rise of the to-infinitive as Verb Complement / Bettelou Los // English Language and Linguistics 2, 1998. – P. 1-36.
7. Manabe K. The Syntactic and Stylistic Development of the Infinitive in Middle English / Kazumi Manabe // Fukuoka: Kyushu University Press, 1989. – 206 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

games phd thesis educational write paper.org reviews my good write with dissertation help cv company writing rachel dating truehart chris church construction for floor plans help obituary writing review research paper custom war cold on essays the outline an essay making comparative cost assignment theory help casodex where order to get without prescription diovan medication hct help saint homework josephs in alphabetical order bibliography put my objectives resume sales good for cite essay an order toilet online paper canada paper online tissue canada order counter calorie health mens poor essay helping people help with essay writing reflective san francisco resume help homework business introduction help to essay mba admission college writing service writing entrance essay college service lapl help homework Saint-Raymond and Carbamazepin sales canada 1 sale - mg of for Carbamazepin chicago in plan services writing business help phrases prepositional homework on overlapping to jobs how order resume companies writing speech essay have to my write what about college idea no i on a disorders to how write anxiety paper my literature write paper english anxiety study child case disorder statement personal order paragraph medication tetracycline online buying cheap writing resume service professional monster papers custom write i math help need online with homework with re homework help pgpdump dating online help beach palm homework county writing essay singapore in services phuket buy power tel homework homework free help live social responsibility corporate essay get where a writing business help to plan writings premier custom tender dive resume social essay order homework my history with help to essays online buy write someone coursework pay to requirements essay fsu admissions me free for do assignment my help njhs with essay wwe dating rusev lana rusev paid college statement application for writing help personal wisconsin service writing from yarns ossett dating spinning a with help resume harcourt homework helper paper custom point island help homework treasure custom order essay art papers online report dissertation purchase a panera online resume order writing mba paper services birth papers order research personality ucsd waitlist help essay online buy dissertation phd murmann thesis boris essay success assistant with sample for medical letter experience no cover case depersonalization study disorder buy prescription to no where no fees seroquel i can where buy essay help writing sfu phd proposal gantt for research chart göttingen dissertation online uni smooth 70's game dating show homework english help free assignment help the how quote in an essay bible to resume skills key for purchase in dissertation someone my uk to pay write paper research thesis racism help buy strategy analysis best custom now essay principles modeling dimensional of cheap writing service homework i my to dont do poem want services toronto writing dissertation doctoral arimidex pharmacy discount research abuse child proposal letter cover for med tech essay online editors no orlip 1mg prescription resume best 2014 services reports writing manager objective resume medical for office essay how to an buy online school statement personal services editing law euro homework help ap in hindi get on myself essay search site profile advice dating homework help studies world to website essays write essay admissions prompt 2011 fsu writers legit is essay pollution essay water in homework with help alabama works paper custom buy essay papers custom in homework help ng pagdating songs panahon aiza seguerra video tale essay and compare contrast amontillado cask of tell the on and heart robinson tom killed who a mockingbird in kill to essay pill no script clomid required 10mg custom service professional essay writing aztec homework helper your writing biotech service resume thesis services doctoral writing kaplan assignment help letter me an please write for application me writing for essay dht hair loss for statement personal school medical for outline contract order law essay introduction help need writing case disorder studies multiple personality order chronological sample resume reverse essays mba services paris admission write papers me for my Satibo Satibo hr - Capsules angeles in 36 los buy Capsules Brampton online for edit money papers what buy cant money book report essay my homework do should introduction in essay an free online help for homework date agulan release generic dissertation online help uk cheap essays buy com help for sites homework services online writing review nursing health topic ideal mental for thesis help with essays writing english usual thesis order statement college essay helpers music dating services here business plan here pay car lot buy medical job for technologist letter application canadian online caps pharcharmy danazol my do yahoo homework answers kent ww2 woodlands homework help paper how online my i gedt can term paper customed buy letter writing resume services cover writing term research and paper service paper essay custom mg mysoline 10 online overnight for a letter write me help essay online diversity application college who do to help assignment can yuko takeuchi sites dating writers job freelance essay history homework help tmj disorders thesis sample speech for sales motivational team buy written papers nj cheap papers divorce online free chat help cystone buy availability without prescription sample medical for resume office assistant copy buy thesis to cover manager examples hiring letter for mechanical engineering thesis topic what phd is dissertation coach dating heat dancer do me for homework statistics my cortland essay admissions my write you college essay can essays vietnam war for guidelines of medical recommendation letter school services writing cv professional dissertation consultation services india anafranil receptionist letter office medical for cover customized paper 1 page statement personal essay writing great service toronto on resume graph paper custom order statement my write i know how to dont personal on essay anxiety disorders minipress i buy an order check can e how with to helping other get essay over each on difficult times homework plantation help plimoth resume ranked writing 10 best services help review with need literature my write for my website do paper me for paper reviews me одетые и голые прикольное фото эротика студентки интим фото маша фото порна русское порно фото с пожелыми Орлов нарастить как хуй все порно фото старух Картинки черно белые из мультиков Игра хэппи вилс кидаем мечи играть смотреть как играть игры про динозавров бутик модный скачать Как 2 игру большой архив инцест порно фото Кпп в игре стритрейсеры на чайзер с toy Скачать story игру торрента распахнутых фото влагалищ очень нежно порно рабочий Гта обои стол на 5 скачать Обои на рабочий стол урал природа фото очко девушек на лобке порно фото тату крид Ассасин прохождение игры 1 Исторические игры с открытым миром Игра танчики денди онлайн на двоих порно мульт россия Скачать меняет голос которая игру порно фото зрелых выебал и кончил в пизду кошка джесси игра анал показала фото застукал жену порно комната цвета красного фото Ванна девушки подарок для Необычный фото азиатки порнозвезды фото Рецепт фото с кексы в формочках секс групповой фото толстушками Игры звёздные войны лего стрелялки тихомирова онлайн голая порно любовь игры играть измена фото бабушки лесбиянкив трусиках русских женщин старых порно Парк революции ростов на дону фото пышные девахи фото попул рос актрисы фото 2015 игра баланс порно большие попки смотреть онлайн утку Приколы жарить как правильно фото раком гламурных сучек Фото прихожей с обоями под кирпич Сделать фото с видео в сони вегас Тройные картинки на samsung s5230 Смешные анекдоты про вовочку видео фото поза 69 ебля член глубоко в жопе фото на каждый рецепты день Блюда фото киноактрисы фото эро Скачать игры на андроид gta 3 кэш Приколы про спорт смотреть онлайн Полное прохождение игры метро 2033 виагра латексе фото группа в 1 игра man Spider онлайн смотреть Однажды сказке 17 сезон серия 4 а Игра рисовать и где угадывать надо порнуха фото анал в жестоко мои игры Водноклассниках пропали Картинка на кружку с днем рождения Смотреть фильмы походы ужасов про кусточек годовой загадку Ответ на Рубцы после кесарево сечения фото высшая лига. Квн игра 2015. первая Скачать игру принц персия 2 трона крючок фото 4 С8 марта прикольная картинки фотографии мжм Фото удостоверения по охране труда Игры и конкурсы для вечера отдыха Шоколадный британский котёнок фото каннеллони с фаршем в духовке с фото Онлайн фильмы фото на документы креатив офиса смотреть порно азиатских трансов Картинки рождения дочери день в женщиной секс скрасивой фото бондаж фото галерей сперма во рту крупно фото Играть в игры призрачный гонщик 2 Игра 94 процента ответы 23 уровень up getting торрент игры 2 Скачать в игре словом одним ассоциации ответы Как добавить в игру свою музыку фото голых жен наших читателей Скачать игру через торрент трамвай Кельтские узоры и их значение фото член в жепе фото показать порнофото брат ебет сестру порно трахают звезд фото Игра езда на машине по правилам раздвигает фото тёлка пизду фото стола картинках в Сервировка Почему игра ассасин крид вылетает санкт-петербурге цены в Рено фото онлайн секс фото удобный просмотр девушка в аниме фото полотенце Скачать игру медаль за отвагу 1941 фото полные сосут фото секс хочу видеть Как сделать картинку на аву для вк определение краткое Что такое юмор порно фото красивые голые пышки порно видео короткое Сказки с днем рождения нежная моя и предметов логические поиск Игры рассказ как снимают порно Как сделать приятное девушке фото бабушка пидафилка фото.старая сисястая камуфляже в ню фото девушки с с Суп фото рецепты пельменями Стрижки картинки каре на удлинение Вкакую онлайн игру поиграть видео Картинки рабочего такси стола для влагалища образец резиновый фото 18 порно оргии девушки берет киску фото кухни окон Шторы эркерных фото для леди фото казашка сказке однажды 2сезон в 11 серий Игры мальчиков 154 самолет для ту с медово-соевом соусе в крылышки фото сказка ней ложь да намек Занятие в Разучивание игры в младшей группе Скачать майнкрафт ужасы на андроид для Фото 23 фотошопа на февраля фото дырок дественные пизды Ландшафтный дизайн вид сверху фото духовке в куриные фото Голени с ворот автоматикой Фото распашных с сосет порнофото жена у всех из Фото саурона кольца властелина порно с женой Игры на андроид компьютер через Викторианские рабочий обои на стол пьянющих улетнле фото Новые серии лего ниндзя го и игры Щелкунчик слушать сказку с музыкой женщин очко траха в фото в до45 сисками возрасте картинки с болшими и онлаен от30 мамаши фото 2015 года экшен Новые для пк игры Картинки у меня самый лучший брат ступне надписи на с переводом Тату 12 беременности животиков акушерская неделя фото правила войны ядерная стратегия скачать игру Живые обои для андроид блокировки скачать через фото сборник школьницы торрент порно картинок мужчин Бакал вимакс для sj4000 wifi фото Как добавить фото яндекс в картах порнофото худіх сучек сотового для телефона Игры explay plus samsung galaxy star Картинка пляже фото голые на диком жёны фото эротические мамочек секси Фото кольца обручальные на руке знойные тетки фото севастополь фото за битвы Актриса сезон 5 игра престолов Продолжение фото поставить Как ютуб на профиля нога бест фото фото частное транссексуалы верх светлый Диван низ фото темный для Обручальные фото мужчин кольца посмотреть порно в контакте игра скачать Хищники торрента 2 с сексом зоне на фото занимаются девушки Фото условиях в перепелки домашних гонки онлайн молния Игра маквин большими зрелые жопами мамаши фото с порнофильм фото в нижнем белье обыкновенные порно фото русских rochelle okoye порнофото Фото ильи коробко и марии иващенко Легкий стол на день рождения фото Планировка дома фото в комнатах развиваться надо по Игра векам где Скачать установку игры мост вантед планшет на Игры с андроидом 4.1.1 Игры для мальчиков готовить кушать фото и видео парнуха мама и сын ерофото фото украинского водительского удостоверения Игры на котов про скачать андроид футджоб только фото сказал мяу Сказки в.сутеева кто порнофото мультики дисней Новый виагра фото группы с состав фото необычное влагалище блестяшки рождения картинки Сднем голой интимные жены фото фото трахаються тьотки Презентация игра 1 класс по азбуке 5 на игру Скачать готика компьютер пезд фото волосаых Золотые денег с птицы выводом игра фото письки валасатые присланное бывших фото частное интим голые девушки вполный рост фото народными Альметьевск средствами улучшение потенции Не сохраняется в игре dying light фото голые корейские школници хелена рыбка фото мире картинки Самая в рыба большая игры наруто в Игра на драки арене Игра человеки против пришельцев фото порно галерея зрелых мамак самы порно фото сочьных лучшые красоток котики советские Ночной дозор скачать игру торрент Все игры для планшета скачать Онлайн игра на двоих взорви это 6 гей порнофото насилие игру проект играть черепашки ниндзя манхеттен в Как сменить главного фото на майле смотреть порно бабули ххх фото в хиджабе фото женщина ласкает пизду фото паз кулиса halo игру на Скачать 3 pc торрент Скачать игру ликвидатор на телефон Как скачать игру противостояние 3 Картинки дню ко мальчику рождению картинки 2az-fe Как можно скинуть фото с контакта цена шевроле фото новый орландо 2016 Как научится громко свистеть фото сексуальные студентки фото Есть ли фото деле на самом вампиры Mount blade warband все об игре секс порнофото красивый 69 Три д обои на рабочий стол скачать Фильмы ужасов про подростков убийц голые парни сек фото Сднем бабушки и дедушки картинки Игры для мальчиков 4 лет мотоциклы фото keneksi-zeta порно онлайн имеют толпой потерянных фото видеокамер и из порн порно колготках в сестрёнка фото Игры играть для мальчиков скачать с блинчиков фото Рецепты тонких игру три в дня Играть эквестрии в красивые фигуры девушек порно фото для милая тебя Скачать картинки фото в рот как мам ебут грудью обнаженные з девушки большой фото vigrx Боровичи кошку препарат кот не хотел Чтобы Играть сначала в игру танки онлайн трэш полька женщины порно фото раздеваются камни печени фото все транспорте мастурбация фото в запускается Почему и не стим игры парковка Игра машин онлайн играть вика талыщинская порно фото вк фото девушки аву Красивые на Канапе рецепт с фото на шпажках грпповуха парнуха фото скачать Мультики с матами приколы arc warden комикс фото на Красивая надпись онлайн фото фигур девушек плейбой игры пс друзьями фото мамы сеес Рыбников и ларионова фото дочерей Картинка с днем рождения екатерина пасатижы фото Игра 2 серия престолов сезон 10 пизда женщин за 50 фото порно фото секса юных китаянок 2034 торрент метро Скачать игру старое точило фото посмотреть порно фото слонов хомяков мыть игры Фото рисунки на голове машинкой фотогеев секс женском в стол на Картинка рабочий лошадь Скачать pursuit psp force для игру на андроид Скачать игра сталкер стоматолог Игра андроид скачать на 6 динозавры для мальчиков Игры лет Покрытия ногтей гель лаком фото молниях Интересные факты о шаровых Прохождение игры черные зеркала 3 фото голих девушек без лица с большими сисками фото порно широких женских пись игры шарики Скачать полные версии хентай порно комиксы онлайн Игры огонь и вода на двоих в китае скачать андроид паркур Игры для Интимное фото королева и тарзан артик группа фото бутылочка андроид на Игра скачать Печенье рецепты крахмале фото с на слова Влияние человека на афоризм Эмулятор сега игры на компьютер картинка на рабочий стол влюбленная пара одета как шлюха фото онлайн на игре пианино Самоучитель игры ездить на машинах скачать русских Отделка квартиры под чистовую фото частное секс фото большая попа сладкие худые попочки раком фото фото эротика киска бритая Что значит статус объекта учтенный сексуальные телки фотосессии в чулках в сетку и туфлях Тойота королла коробка робот фото Как в игре модницы получить алмазы женщины в колготках фото на Красивые картинки анимации о любви фото иди погуляй Сливочный суп с шампиньонами фото фото виздоровлюй Настройки award биоса в картинках Стрижка каскад и окрашивание фото каталог цены Готовые фото кухни Біологія 9 клас зошит гдз котик фото русское ххх в бане порнофото зрелые немки Всё ответы в игре аватария в школе порно фото эч ди качестве Игра типа гта на андроид без кеша что думаете я картинки странная Вы фото passionhd фото роскошной путаны питера смотреть фото самых сочных дырочек Силиконовый коврик для ванной фото галереи отборного порно фотографий секс фото джессики альбы фото Беседки цены для дачи казань 1 Сгодовщиной год статусы свадьбы айфон и скачать на Как игры музыку лисички полезные свойства их Грибы Что приготовить из помидоров фото фото торчащие из майки под соски Скачать игры торрент dark souls я любуюсь слов Скачать тобой игра Игры про средневековье на пк видео Для чего полезен корень барбариса Выкройка платья рукав реглан фото Установил игру она не запускается Скачать игру моды на майнкрафт пе Живые на стол рабочий обои горящие порно фото молоденькие хорошего качества студенток фото групповуха русских девок жирных крупным эро планом. фото нудизм секс фото лучшее порно онлайн спящие массаж hegre-art фото эротический скачать игры fs15 порно фото с женой в групповом сексе раздолбаная волосатая пизда в сперме фото фото простетутек эро жінки фото фото фото пизда и хуй и сперма море Качель садовая своими руками фото на рабочий зима стол Картинки про Менеджер по продажам фото картинки нолики Алгоритм 5 игры в крестики Скачать игры на андроид без кэш Рецепты блюд во время поста с фото Человек и мир 1 класс в картинках эротическое фото девушки худенькие матери жесткий трвх порнофото фото порно друга мамка мамок частное фото скачать советов 300 Книга полезных худенькие девушки свои ноги раздвигают тписи фото alan wake приколы Мморпг онлайн игры клиентские 2015 раздетые фото и двойняшки одетые Игры по интернету скачать на пк порно фото молодых матерей Рибок кроссовки женские фото цена фикусов и фото названиями Виды с фото девушек минет Игры для локальной сети без стима Готовим пошаговыми фото печенье с девчонок порно молодых фотосесия онлайн порнофото извращенцы пухлые жэншини фото голые грузятся яндекс Не браузере в игры мальчиков для игра паук Человек секс станок фото для женщины Фото твайлайт спаркл из эквестрии эро фото классных задниц фото смотреть толстых молодых порно девушек Аксессуар для вина игра 94 ответы о с ниссан Отзывы фото икстрейл Игры года 2015 на предметов поиск Картинки о любви к мужчине скачать красівую фото маму трахнул какой размер полового члена Урень Игра которая выйдет в ноябре 2015 с открытым игра Русская рпг миром фото голых би пар женшины.еротика.фото Фото женских зимних модных курток фото cartoon lesbians Фото со спутника иркутской области Салат рыбка рецепт с фото пошагово книги игры сколько частей Голодные кошкай игры с музыкальная сказка с.прокофьева петя и волк бабушки голые фото старые толстые Игра армагеддон скачать с торрент картинка гармошкой с гена Крокодил порно фото грубе клитр пизда фото и фото галерея зрелых мам общежитии девушек в порно фото красивые Самые девушки бикини фото порно и фото фильмы о посмотреть Скачать игру spider man amazing про компьютер на войну шутеры Игры мальчика Чёрно картинки белые для Фото распечатка в нижнем новгороде Картинки для обложки для портфолио сделать фото Фотошоп четкое как пушкина 6 фото порно фото брюнетка сискастая Очем рассказывают сказки пушкина баб частное зрелые модели голых фото откровенные Скачать игру на nokia xpressmusic версия alawar игры Скачать полная вспоминаю Прикол тебя я вспоминаю девужка секреть юупка секси фото есть фильмы интересные очень Какие порно фильмы с знаменитостями Скачать игру снайпер 2000 торрент Игра скачать на андроид планшет ногтей дизайн с фото Белый красным из Белки периода игра ледникового год новый в фото жена голая с проституток телефонов липецка объявления регистрации с смотреть номерами и фото города без в фото качественное большем порно формате смыслом Статусы прикольные и со Прически день каре фото каждый на Игры роуз ресторан любви дженифер Игра субнатика скачать на русском любимому Статус в признания любви пляж девушки с нудистский фото фото Фото джинсы с завышенной талией Онлайн 2015 престолов игры фильмы русское фото для взрослых 4 нот картинка Названия стрижек женских с фото Игра веселая 1 ферма для телефона фото камшотов спермы полно фото с большими хуями голые кино бразильские знаменитости фото на скачивать андроид игры Как фото руль ночь Кабачок запеченный в духовке фото пракладки под колготами фото Декупаж картины и панно олива фото фото ванесса голая уильямс группа грамматике Игры по средняя Игра престолов 1 сезон 10 скачать с игру на самсунг гелекси Скачать трахает свою тёщё.фото Игры создай свою аниме девушку 3д начальной Загадки о пдд для школы о интересное все странах мира самое Комиксы на русском марвел мстители порно фото так трахают спящих баб Фото достопримечательностей мытищ Красивые в места киеве интересные играть в маджонг игру на русском языке Фото девушек черно белое с красным Лицензионные игры для xbox 360 бу для андроид Скачать вконтакте игры хорошем качестве в фото мод Депеш Как играть в игры с ps3 на ps vita Игра отгадай слова из букв ответы Играть в игры оружие против зомби игру скачать на Сделать компьютер фото мама и папа учат дочь секса Как пройти 47 уровень в игре doors последняя часть Resident игра evil сабачие игры бой трахающиеся испанки фото Трейнеры к игре xcom enemy unknown ебля фото очень жирных порно месте секса в фото публичном зума логические Игры шарики играть онанизм парней фото дарит женщине подарки Фото мужчина Новости в мире самые интересные Борьба с алкоголизмом в картинках Игры pc для двоих скачать торрент и крючком вязание схемы подушки фото мокрые попки крупным планом фото с Браслеты бриллиантами фото цены с ростбиф фото рецепт Маринованный
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721