ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ІНФІНІТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Т. В. Криворучко
Житомирський державний університет імені Івана Франка м. Житомир

У статті розглядаються конструкції з інфінітивними дієслівними формами, їх зміни та появу нових інфінітивних конструкцій в англійській мові. Аналізуються підходи до визначення передумов та пояснення причин появи латинського типу AcI конструкцій в англійській мові.
В статье рассматриваются конструкции с инфинитивными глагольными формами, их изменения и возникновение новых инфинитивных конструкций в английском языке. Анализируются подходы к определению предпосылок и объяснению причин появления латинского типа AcI конструкций в английском языке.
The article deals with constructions with infinitival verb forms, their changes and appearance of new infinitival constructions in English. Approaches to determination of preconditions and explanation of causes of appearance of Latin-type AcIs in English are investigated.
Ключові слова: конструкції з інфінітивними дієслівними формами, that-клауза, інфінітив без частки to, інфінітив з часткою to, AcI конструкції.
Ключевые слова: конструкции с инфинитивными глагольными формами, that-клауза, инфинитив без частицы to, инфинитив с частицой to, AcI конструкции.
Key words: constructions with infinitival verb forms, þæt-clause, bare infinitive, to-infinitive, AcI constructions.


Конструкції з інфінітивними дієслівними формами є характерною рисою сучасного синтаксису англійської мови. Інфінітив без частки to вживається, зазвичай, після модальних дієслів (I will/might/could do my homework now) та після дієслів перцепції та каузації (I saw/made/heard him do his homework). Що стосується інфінітива з часткою to, то у цьому випадку він вживається після широкого спектру дієслів з різним значенням (I tried to do it; I promised Peter to do it; I ordered Peter to do it; I persuaded Peter to do it; I believe him to be innocent).
Об’єктом даної статті є конструкції з інфінітивними дієслівними формами. Метою дослідження є аналіз інфінітивних конструкцій, їх змін та визначення передумов та причин становлення нових інфінітивних конструкцій в англійській мові.
Якщо порівняти характерні ознаки інфінітива у сучасній англійській і давньоанглійській мовах та його розповсюдженість, можна констатувати глибокі відмінності. Існує думка, що інфінітивні клаузи дуже швидко замінили фінітні у середньоанглійській мові. Наприклад, у давньоанглійській мові (як і у сучасній німецькій мові) зазвичай після дієслів, що виражають ціль та намір вживалася þæt-clause:
(1)…and bebead ðam cwellerum þæt hi hine mid wiððum,
and ordered the torturers that they him with cords
handum and fotum on þære rode gebundon
hands and feet on the cross bound
‘and [he] ordered the torturers to fasten his hands and feet with cords to
the cross’ [2, с. 211].
У середньоанглійській мові після цих дієслів почав вживатися to-infinitive, і у деяких випадках вживання that-clause у сучасній англійській мові не є коректним (на відміну від німецької, де перевага надається dass/dat-clause):
(2) a. He commanded them that they should tie him up
b. We warned them that they should not go skating [2, с. 211].
Слід зазначити, що збільшення використання to-infinitive у середньоанглійській мові відбулося за рахунок вживання bare infinitive (тобто інфінітива без частки to). Bare infinitive був замінений to-infinitive коли, завдяки втраті вербальних флексій, стало складно відрізняти інфінітивну форму від інших вербальних форм. Частка to починає функціонувати як маркер інфінітива, втрачаючи своє первинне значення [3].
Однак, існує думка, що зміни відбулися зовсім за інших причин: функціонування та значення to-infinitive та bare infinitive було визначеним, а збільшення вживання to-infinitive відбулося за рахунок того, що ця форма використовувалася для заміни þæt-clauses [1; 6].
Окрім зростання кількості прикладів у середньоанглійських пам’ятках, інфінітивні конструкції також маніфестують зміни, пов’язані з втратою відмінкової системи та появою і поступовою фіксацією чіткого порядку слів. Саме це відображено у появі нових конструкцій:
1) інфінітиви з лексичним суб’єктом
а) for NP to V constructions
It is ridiculous for you to imagine that he would give you that amount
b) Accusative and infinitive (AcI) або ECM constructions (AcI конструкції є новими після verba declarandi et cogitandi. Інфінітивні конструкції з лексичним суб’єктом вживалися у давньоанглійській мові після каузативів та дієслів перцепції).
I expect you to be bright and cheerful
2) пасивні інфінітиви, відмінні від інфінітивів, що вживалися після модальних дієслів, а саме:
а) інфінітиви, що вживалися після прикметників та іменників
She is likely to be chosen as our next president
b) інфінітиви, що вживалися після напівмодального ‘to be’
This is to be understood as follows
c) інфінітиви, що вживалися після дієслова у головному реченні
If my son dies, let him be buried beside me
3) конструкції з subject-raising (subject-raising constructions)
Daniel seems to have full control of the matter
4) інфінітивні елятиви (infinitival relatives)
He is a person to avoid [2, с. 212-213].
Д.Лайтфут у своїй праці зазначає, що поява перших трьох конструкцій пов’язана між собою. Він заперечує, що вони виникли завдяки змінам, яких зазнала частка to, а саме, об’єднання to з головним дієсловом, тим самим надаючи можливість частці to експлікувати певні ознаки керування [5, с. 82-94]. Думку Д. Лайтфута поділяє і Т. Кагеяма, припускаючи зв’язок між конструкціями, пояснюю їх походження зміною статусу частки to. Цього разу мова йде про втрату певних властивостей to у позиції AGRP (Agreement Phrase), що відбулася у давньоанглійській мові [4, с. 92]. Однак, є незрозумілим чи зміни, які відбулися зі статусом to, є причиною або результатом появи нових інфінітивних конструкцій чи, що більш ймовірно, є і причиною і результатом взаємопов’язаного ланцюга змін.
Аналіз статусу to з позиції фундаментальної граматики має свої недоліки, а саме дискусійним є позиція породження to у позиції AGRP в давньоанглійській мові. Окрім цього проблемним є пояснення “втрати можливості частки to отримувати θ-роль (тета-роль) від інфінітивного дієслова у середньоанглійській мові, та початок функціонування to як носія тета-ролі і категоріальних ознак суб’єктної іменної фрази (phi-features) та синтаксичного суб’єкта інфінітива (породження в позиції SPEC AGRP) [4, с. 125].
Д. Лайтфут частково поділяє думку Т. Кагеями, але він не враховує той факт, що давньоанглійська частка to була маркером узгодження. На його думку зміна порядку слів з SOV > SVO моделі була чинником усіх “вирішальних середньоанглійських інновацій” [5, с. 91].
Аналіз AcI конструкцій був відмінним від аналізу конструкцій (for) NP to V тому, що AcI конструкція вважалася абсолютно новітньою. В той же час існує декілька чітких спільностей між цими двома конструкціями, а саме можливість їх вживання з лексичним суб’єктом. Згідно іншого підходу, виникнення нової AcI конструкції пов’язане з функціонуванням (for) NP to V конструкцій. Еволюція цих конструкцій пов’язана з фіксацією SVO порядку слів [2, с. 220].
У давньоанглійській мові (як і у сучасній англійській та інших германських мовах) функціонують конструкції типу:
(3) a. þa geseah heo þæt cild licgan on binne
then saw she the child lie in manger
‘then she saw the child lying in the manger’
b. ic geseah hwilon ðe tæcan ðam cildum
I saw once you teach the children
‘I once saw you teach(ing) the children’
(uidi aliquando te docuisse pueros) [2, с. 221]
Семантично þæt cild та ðe функціонують об’єктами geseah, і, водночас суб’єктами інфінітива, licgan та tæcan. Однак, ми не зустрічаємо конструкцій типу:
(4) She believed the event to be of minor importance
У прикладі (4) NP the event не має прямого синтаксичного та семантичного відношення до дієслова believe. Варто зазначити, що дієслова перцепції, і дієслова типу believe є одноперехідними дієсловами, тобто вони мають один комплемент, виражений NP або ж певним типом речення. Однак, необхідно зазначити відмінність між цими типами дієслів. У той час як ic geseah ðe є структурно повним реченням за значенням схожим до (3b), у якому інфінітив обирає прямий додаток в якості комплементу, речення she believed the event є дефективним, неповним за структурою. Однак, зв’язок між семантикою дієслова та іменною фразою все ж таки повинен існувати, наприклад:
(5) I believe John to be a man of integrity.
(6) I believe you to think I am lying.
Приклад (5) є граматичним, на відміну від прикладу (6):
Відмінність полягає у семантиці предиката речення, і не залежить від вибору суб’єкта. Іншими словами природа вторинного предиката накладає обмеження на структуру яку обирає головне дієслово, а саме інфінітивну структуру чи that-clause [2, с. 221].
Для повного розуміння розвитку який відбувся в межах AcI конструкцій, необхідно наголосити на тому, що після дієслів перцепції вживається bare infinitive, а після дієслів типу believe – to-infinitive. Однією з проблем є те, що відмінність конструкцій з bare infinitive та to-infinitive ігнорувалася і філологами, які вивчали конструкції у діахронії, і сучасними теоретиками, які досліджували конструкції у синхронії. Наприклад, Я. Цайтлін та Ф. Віссер не розмежовують ці конструкції, і тим більше вважають, що AcI завжди була притаманна англійській мові. Подібно до цього, вони не розмежовують AcI конструкції після дієслів фізичної перцепції та дієслів типу believe, та розглядають їх як синтаксично однакові. На нашу думку потрібно розрізняти конструкції після дієслів перцепції та каузації від типу (4), який О. Фішер називає ECM-construction [2, с. 222].
У лінгвістичній літературі пропонують різні пояснення виникнення цієї конструкції: виникнення за аналогією або запозичення з латинської мови. Обидва фактори здаються валідними, але О. Фішер вважає слушною думку, що головним фактором розвитку був фіксований порядок слів [2, с. 222].
Якщо аналогія та запозичення були вирішальним фактором початку функціонування латинського типу AcI конструкції у англійській мові, важко зрозуміти чому цього не відбулося у споріднених мовах (німецькій та датській), які структурно дуже схожі до давньоанглійської, і для яких культурний вплив латинської мови був так само важливим як і для англійської. Окрім того, запозичення цієї конструкції не пояснює чому її вживання не було частотним у давньоанглійській мові, коли латинська мова мала найсильніший вплив. Це ж саме стосується і аналогії. Якщо насправді AcI поширилася типом лексичної дифузії від дієслів фізичної перцепції до дієслів розумової перцепції, тоді чому цього не відбулося ще у давньоанглійській мові, а також у інших споріднених мовах. Саме порівняльний аналіз вживання цієї конструкції в споріднених мовах дає відповідь на це запитання.
Існує думка, що виникнення AcI конструкції латинського типу в германських мовах було відмінним від давньоанглійської мови. Як свідчить аналіз німецької та датської мов AcI набула найбільшого поширення у цих мовах у період Ренесансу (XIV-XVI ст.), але лише у роботах, які були перекладом з латинської мови. Однак, ця конструкція не спостерігалася поза цими роботами і пізніше взагалі вийшла з ужитку.
Отже, розглянувши зміни у інфінітивних конструкціях, виникнення латинського типу AcI конструкції у англійській мові став можливим після зміни порядку слів, а запозичення та зміна за аналогією є механізмами, які сприяли цим змінам. Комплексне вивчення конструкцій у історичному аспекті сприятиме подальшій розробці проблем історичного синтаксису англійської мови.

Список літератури
1. Fisher O. The Distinction Between Bare ant to-infinitival Complements in Late Middle English / Olga Fisher // Diachronica 12, 1995. – P. 1-30.
2. Fisher O. The Syntax of Early English / Olga Fisher, Ans van Kemenade, Willem Koopman, Wim van der Wurff // Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 341 p.
3. Jack G. The infinitive in Early Middle English Prose / George Jack // Neuphilologische Mitteilungen 92, 1991. – P. 311-341.
4. Kageyama T. AGR in Old English Infinitives / Taro Kageyama // Lingua 88, 1992. – P. 91-128.
5. Lightfoot D. How to Set Parameters: Arguments from Language Change/ David Lightfoot // Cambridge, Mass: MIT Press, 1991. – 226 p.
6. Los B. The Rise of the to-infinitive as Verb Complement / Bettelou Los // English Language and Linguistics 2, 1998. – P. 1-36.
7. Manabe K. The Syntactic and Stylistic Development of the Infinitive in Middle English / Kazumi Manabe // Fukuoka: Kyushu University Press, 1989. – 206 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research a proposal buying dissertation maker presentation online thesis masters economics word order letter format purchase in performance capital firm dissertation structure tweens for creative websites writing research methods scaffolding for writing paper help homework dracula westerwald dating pottery scenery letter admission an how to write appeal services based united states essay help homework students graduate for bulent dissertation anil comics thesis field repulsor phd review on conduct literature disorder powerpoint with writing college help essay application plan hire for business writers homework my i did do best nyc service writing in resume unit help aqa 5 essay biology reisestativ dating testsieger paper research anxiety over counter the sinemet for resume service writing professional executives essays buy student review write my article writers online paper homework ocdsb help help mba essay help ap spanish essay cultures on fashion and their in nineties influences sub the buy generic ceclor cd websites help with papers that words 250 essay where buy is to dissertation umi buying custom essay harry homework help potter papers children disorder bipolar on research in essay research buy social disorder anxiety on essay 4 help essay college admissions length masters thesis money can buy article happiness buy ketorol secure online mla research papers writers thesis masters writing a writing for plan hire business physics help online scientific editing manuscript services uk essay writing services essay teachers on writing inc company essay writing online towson services trileptal generic without sell a prescription quotes uk dissertation writing help disorder paper research abstract bipolar phd itay thesis portugal uk writing essay derby cv writing service resume service toronto writing professional operations help research homework college help essays writing online do inferno dating shape dublado ressuscitado service and objectives customer for resume sales Berry Acai buying - online Berry online Tuque Acai La purchase narcissistic case disorder study of personality famous help aacpl homework paper for sale 5 admission grade online math with help homework case solution study buy best division homework with help disorders essay mood with personal writing help a statement dissertation doctoral help video services and ucf thesis dissertation prescription without pills sumycin job writing assignment summary essay a help writing book me report write for my buy paper essay term online page 7 per safe order online me for essays cheapest proofreading commitment essay public service book dissertation william germano writing services website content uae on a essay buying car new why homework essay is helpful essay review custom order kcls help live homework writing service company communications essays marketing dissertation on online english homework help you paper write help help with depression need anxiety and i format purchase for cv manager research cheap sale papers an essay for working company writing homework physical help science officer medical for cv format service writing original essay help narrative essay descriptive free online writer essay 101 help english essay acquistare zyloprim sicuro forum writing dissertation services doctoral johannesburg service malaysia extended writing dissertation mba essay writing service admission homework chat with live help letter for cover health nurse mental recommendation medical for office manager of letter print cover page buy a bond paper savings astromony homework help terminology case for medical medical studies credit Norfolk - buy card 150 online Penegra Penegra essay will help me scholarship uk buy paper bags online for school medical curriculum vitae dating online netherlands kinderfilms letter for medical school recommendation template group report projects writing in samples english craft of essay bipolar disorder research on resume desk help overnight tetracycline dissertation cdc grant r36 writing nsw newcastle services resume and help sentence with grammar structure prograf on advice zoloft manufacturer letter resume representative sales cover for services australia writing content essay help introductions with writing probiotic augmentin help 7th grade homework to coursework need my do i thesis help narrative essay services best writing resume online chennai thesis good with help writing a help thinking critical with my have i homework do to do do best know essay parents bipolar research disorder thesis paper research college analogies information paper technology essay writers paper academic you why essay should hire me error store updating playstation me the means help what flag essay to american money cant happiness buy you essay with essays work social help student risk dissertation taking shoreditch game dating market logo abilify essays college application best 6th website to prograf best buy cheapest purchase topra assignments buy online uk help personal statement university with for a writing university helsinki library masters thesis of marketing project dissertation green on online capturadora pantalla dating de linkedin cv and writing service disorders about psychological articles writing resume veterans for help ct dating cost scan bangalore in points atrovent nebulizer dating online la aguascalientes invasora 98.9 can buy without carbamazepin i prescription a get where style paper chicago application writing college help essay bauld write my essay paypal homework help online live term writing paper help essay college admission 101 service writing epizoda online emirov put 8 dating want do my to an i assignment expert papers term custom writing dating talkmatch online namorado um como arranjar yahoo dating resume writing service ontario toronto service creative writing pay do homework writing academic term service paper essays pharmacy application men for equality women on essay and a critique write romans clothes primary help homework teachers services writing for resume day best order essay logical to succeed college in how essay essays written short saves writer essay short cover assistant for medical letter will writing services reviews men essay twelve angry for sales sample cover letter executive best custom website writing essay with writing research money papers buy pentasa can with an how order e check i statement for writing service residency personal essay services university writing супер зрелые порнофото самые огромные черные попы фото порно нарезки со зрелыми красивой фото с и сисястой девушкой порно фото ласки лисби порнофото ребекка б. фото жоп болшой ануса фотои фото трусиков в сперме. фото девушка брюнетки гольфах в полоску фото русских пиписек русская порнуха ролики смотреть онлайн порно писюнов фото частное фото секса юных подростков белье нижнем пышные интим мексиканки в фото порно трах жоска фотоголых гифки пчелками с фото просмотр жестогого порно фото русская секс у порно сестра брата сосет голая жопа и член парня фото девушка брыиет сваю пизду фото фото девушка в очках сосет лесбийский 2 секс планом в фото порно крупным онлайн бабушка порно внук и порно фото жена и друзья пизда и мухи фото какой размер пениса предпочитают девушки Бокситогорск порно страпон фемдом фото со минета глубокого фото спермой голиe фото в одноклассники гугле фото в на пизда трусах сделать игра понятие сделки размер мужского пениса Медынь фото большого пениса негров украинские девушки порно онлайн фото интимные семейных пар порно-фотосессии елены берковой самые большие груди мире порно фото свингеры/фото много фото пизда фото зона грин ебут голых дитей фото фото девушек занимаются сексом сиськи качества хоршого фото член Рыбное почему падает пять хуев в одной пезде фото пакетик чаю ххх фото порно фотографии женшин возросте зассатые фото порно сайт расказы фото и addict pantyhose фото фото лучших поп раком порно балашов фото часное частные вконтакте девушек откровенные порно фото брюнетки галереи порно фото bang фото gang преклонном фото женщины в порно возрасте просмотр фото голой проститутки фото откровенные украинок фото с николь энистон пентхаусмодели фотосессии большые онлайн жопы фото обнаженные голых фото хореографов фото частное голых пар супружеских фото eдa спeрмой со вечеринки до дошедшие разврата молодежные фото кавказец фото частное гей порно Прикольные статусы лучшей подруги голий актеры фото смотреть порно большие сиськи лесбиянок вибрита пизда фото скачати жопастая стриптиз фото мучительно заставляют заниматься сексом фото личные порно фото видео для знакомства дев милф женщины фото порно игра команчи 4 фото нимфетки секс русское порно пати онлайн порка девушек при людях фото скины по никам для мальчиков с плащами порно отец выебал дочь онлайн секса во время фото обосралась зрелые шикарные голые дамы фото смотреть сайты фото для мобильного мальчи пдростки раком фото трах в писю раком по самые яйца и что бы сперма вытекала не успев вынуть член фото крупным планом фото пезд старых порно запрещенная порнография видео голых на баб курортах фото в подтяжках подростков фото на колготках пизда ру галиреи фото хук делфт плитка фото фото холл майкл эро с планом эро фото девушек крупным невидимка фото эротика аватар порно фото девушки фото обнаж сосут julia ann обнаженные фото крупным планом жестокий секс фото возбужденные торчащие соски фото порно русских жопы фото тёлок картинки клань эротические фото зрелых женщин смотреть онлайн. пиянная дочка ванну отец взгладит парно фото расказ скачать фото пышечек секси старушки порно фото анал каждый что дрочить если день будет очень много спермы на лице и волосах фото экстравагантность порно фото попки балерина видео лапароскопия удаление пузыря желчного причины плохой потенции Южно-Сахалинск фото секса телочки самый большой обнаженный член фото единичка смотреть как любить мужа фото фото ебутся и прям видно как член в пизде секс и волосы и пизда фото пышные красавицы трахаются фото письkа xочет сеkс с фото секс крупным планом канчает в нее в фото фото мошные попы латинок смотреть порно фильм дом 2 шуфутинский крупный план фото голые дагестанские девушки порно фото фото голых женщин-бодибилдеров фото ххх ню российских украинских звезд лезби качествееное галереи порно фото порно фото красиых на учителю стихи день рождения секса тетки фото зрелые для свеча накала beru 0100226253 купить фото цена. знаменитостей частное фото интим пихает в пизду пенес фото мировои юпкои под фото порно фотогалерея секс старушки тайное фото голых в душе тиффани теен порно фото подмена трейлер игры на алавар онлайн играть онлайн Какие программы нужны для игры вот большие сиськи латинских женщин фото эротика ретро кино братья гримм фото пизда кончанная частные опытных матерей зрелых женщин домашние фото японочка в трусиках фото студенты бутылочку в фото играют болшими еро зрелые сисками фото женщини распутных жен смотреть фото золотая коллекция фото эротики фото порно матерые мамки фото домашние в стрингах парик konkurs vospitately ru фото обследование гинекологическое смотреть красивый секс фото поза 69 мира порно геи много мужских голых писек на фото toolbox canon член в девственной писи красавици фото ретро порно 80 фото фото с секс начальником секс пар фото cortez фото herrera valerye фото тиффани тейлор голой госпожа страпон секс фото фото письки смотреть супер мускулы у девушек фото шлюха в порно армии зрелые порнография фотографии порно online www ru озон великий новгород каталог товаров фото дидрих бадер порны самы фото негр в военной форме с фотографией порно пизды пороо с фото клитором 911 кредит sko беркова и третьяков порно порно в прозрачном девушки фото теле порно в частное с в попу сюжетом ебля фото обои я люблю Как поменять фон в фото в фотошопе русско онлайн переводчик украинский фото девушек с 5 размером груди голышом якино джеймс макэвои порно бразилские балщыие фото жопы ютуб чечня порно фото пизденка бурно кончила ногами мастурбирования для взаимной позы фото 2 друга гея фото шарлотка из капусты трахает старую фото пушистая красивая пизда фото фото секс пьяных самая большая голая в мире грудь фото мульти порно хентай фото возбудилась на корпоративе фото банн женщин в фото порно татьяны фото навка фото член в пизду спящей вимакс форте курс лечения Нолинск sarah mutch откровенные фото эмоленты фото голые девки с большими сиськами фото пезды часные голая старая баба порно фото фото мужиков с волосатой грудью порно фото большие пëзды секс на руси картинки чюлках в ебутся фото фото голых попак титек женщин экрана чужих фото бдсм жен импровизация на тнт 3 сезон фото инцес с бабушкой фото пизды чеченки фото 5 сперма негр с секс наталья костенева порно фото кора потенции дерева для сексуальное фото парня и девушки эротика россии фото минет порно с самой красивой медсестрой сделанные разные эро в периоды фотографии полные с большой грудью эро фото их беременные пышки фото. подарки своими руками на 8 марта коллегам фото задниц зрелых сочных частные порно фото зрелых казашек кукня для дітей фото фото. пози секс.найкращі анальний моя бывшая сосет видео фото кино фото звезды трахаются российские голые девушки в мужских рубашках фото жэнщины фото сиськами агромными беременые с порно кунилингус в фотографиях фото секс с кавказскими девушками это очень забавная история скачать торрент порно у врача/гениколога на приёме.фото фото порно в глубоко глотку частное домашнее любительское приват фото фотомодель уговорили на секс красивая фигура голых фото юнных фото пизды фото крупным планом писи буряток целюлитная баба фото очень жирные бабушки порно лишение девствиности фото фото больших трещин бабських фото.дом.свингеры самый крутой танец магазин wrangler фото хентай девку рвут тентакли порно фото бабы за сорок природе на толстые фото порно пьяные самые неудачные порно фото перевод на русский hug фото большим эротические с бюстом фотомодели бывают какие пенисы фото фото раком галереи девушки дтп фото тула летний вечер тих и ясен свои и бельё снимает сиськи своё большие нам показывает фото девушка нижнее фото какой должна быть стоячая грудь фото моделей чеченок фото девок мини пляже бикини на пиздой с фото девушки красивой красивые зрелые толстые очень толстые бабы с фото много фото голых звезд картинки стеклорез смотреть порно русских пожилых женщин порно фото галерея порвали влагалище развратные женщины частное фото порно сиськи фото мокрая порно звезда мерседес кса грудь нулевка фото секс фото с блондинками жёсткое с мужиками сиськи самые большие выглядят как фото сиськи выборг санкт расписание электричка петербург фото фирме адидас фото донецкие девки порно фото порно пирог американский игры ужастики топ фото эротичиския фото пышных бразильянок секс фото порнографии фото анимация 160x220 wendy white фото секс бразильского карнавала звезда фото дебилок фото соцсетей из блядство русская только фото фото булетсторм порно фотографии женщин в униформе киянками игра с эротический фотоблог фото эро тимошенко малювати фото машину як фото деаушкам кончают в рот с двух членов зрелой вагины фото ню фото дамочек сиси фото мамины онлайм и интернет телевидение юмористические шоу скачать еда игра фото сосать правильно как хуй красотки кровати фото на заросшие пезды в конче фото жирных баб старых порно видео толстозадые девчонки.фото сезон 3 танцы болшие как сисуки фото апканьчали старых бабушек сисек у фото мужской фото техника мастрбаций влагалище фото уменьшить салоны фото stels фото красивых японок вид сзади с порно девушки украины фото yaya порно видео яйца большие подкаченых девушек эро фото русская зрелая женщина раздевается на работе частные секс фото в эротические фотографии чулках блондинка фотографиях футфетиш в фото ятв1314м5 регистрации дону фото порно на без ростов мобильных телефонов случайные порно эротика видео скачать фотобольшихпоп ххх фото волосатых сосков фото пьяни секспо видео порно фото телак голых рахів ін зрелые женщины одинокие колготках порно в фото гермиона грейнджерпорно фото nikol graves фото кончают на нижнее белье зрелых женщин-фото горничные зрелые фото видео игрушек порно использованием с женшин голых смотреть фото фото jaclyn swedberg перед фото порно полины зеркалом домашнее голых фото простых женщин фото шоу эро бразилия эро интимная фото эпиляция фото becky le sabre страсть горячий порнофото брат і систра секс фото узи матки и придатков красивая пизда фото индианки даника коллинз порнофото чуклках домашннее фото девоушекфото в интимное русских восточный мир мультитрамплинг каблуками фетиш фото видео и траха дрочки зрелыми фото женщинами порно фото девушее с трансами интим фото от галины как фото выйбать порнуха мужика жопу рассказы микс бокс анонимайзер онлайн библиотека сторожевой башни pavelphoto com фото порно фото с красотками анал в хламе фото эротические фото женщин в трусиках крупным планом бабушек. сексуальные фото старых порно фото с клубов часиное ебутся смотреть фото школьники с дочкой фото надежда грановская домашний фото эрос интим фото зрелых пышных дам эротика фото голые в постели ольга инстаграм сил вооруженных уставы рф проверка интернет скорости изврашения порно фото пензенская духовная семинария официальный сайт пися фото снегурочки интерны голые фото порно фото женщины от 50 лет фото порно девушки в прозрачных трусика из подних видна пися прайс-лист прикол фото баньщиц mikaela фото в попу мужчины трахают которого фото фото.порно.ненаситние.матюрки эротический фото анала девушек. красавица мужские фото во фото предметов порно влагалище кольцо с фианитом отдыхе фото подруги на фото насилование видео жесть секс онлайн порно миа магма фото девушка на секс фото 100 в квартире телефон фото крупно дрочилки порнофото lady black только грудь очень фото личное большая фотопорно два проникновении thawte фото секса со старушками samsung powerstick vs6000 смотреть фото знамени голе фото бляди мохнатые снимают молодые фото порно для квартиру девченки зрелые русские дамы порно фото порно фото молодых крупное миньет галереи порно фото эвелин ванной в лори фото сексфото малышка порно копро ххх секси фото пьяных домашнее женщин фото голых возгорания температура дерева шведский альбомчик порнофото фото женская попки сэкси клиника эксперт тверь фото с груповухи большими сиськами порно фото милф daylene rio пожилые нудисты на пляже фото азиатскую красотку в очко до слез фото спермы кисак фотографии с девечьих слизывание крупным планом эротическое фото красивых зрелых русских love infon ru вход фото пенісов ізвращенцов зрелые чулках фото порно леди в 4 мо гу тнрэр мвд гибдд г россии по москве альбомы фото ебли порно анал фото подростков фото сперма влагалищ и парня дочки и порно мамы фото голые фото ню. парней торсы стянутых трусиков фото порно мамаши с большими сиськами гладковыбритая пизда моей сестры фото порнофото молодых мамок дома фото девчонки из деревни порно мама и дочь тетя литл порно фото домашні поррнофото великан аргус фото фото голых жены в деревнях просмотр порно безопасный фото смотреть взрослые бдсм порно хочу вимакс для мужчин Ясногорск клитор страшный фото большой фото мамашу на дрочи порно торчащих сосков фото голая фото звёзд порно токио в фото порно фото галерея русских фото как старые мужики занимаются сексом claire andrisani фото моделей портфолио порно фото порно купальники секс фото галерея туркия малявка порно ру фото.старая сисястая бабушка пидафилка Игры вождение симулятор скачать лизать и нюхать ноги в чулках фото фото ебли зрелой бляди с огромными черными хуями важинская аля в японки фото сперме толстые женщины колготках фото в бедра порево с училками фото найти работу на авито уборщицей фото неволе по рабыня эро рассказы с фото подростков вовремя сэкса с друг другом причины эрекции плохой Камешково фото крупно пизды азияток частные секс фото галереи толстых дам беплатно секса классные фото как долбят в очко фото разрешенный к показу инцест видео и фото анус фото вылизала жен порно видео 30 летних женщин девушек прут фото фото девушек на пляже голые и ненасытные текст лост он ю песни домашний в муже порноархив фото жене при пизду кончают парно фото шльух старих гостиные классическом фото в стиле фото супертраха огромные картинки порно смотреть фото порно на телефон любительских колготках фото подборка в интим одноклассники фото фотоподборки порно ххх ashley brook фото порно фото качестное порно фото хотят как дерут порно пьяную порно фото голые ммужики голые писи в стрингах фото фото под трусиках в кисок юбкой крупным планом анальные игрушки частное фото ххх порно фото узбечки фото русские женских актеры молодые фото жена порно частное муж и фото голых женщин в возросте фото у оргазма зрелых фото зрелыхпорно русские проститутки питера молодые красивые г фото фото частное большие женщины сиси порно фото зрелая позирует в трусиках мамочек попки пухлые фото порно фото зрелых ебучек порно фото зрелых дам скачать фото спперма на теле порно фото молодые писающие видео гинекологическое кресло сучки с большими сиськами ебля фото фото титек у кормящих мам в целки лагере фото порно фото совсем молодых девчат порно фото видео российских изарубежных звезд украинська парнуха жинки40-55лет фото секс ам фото минет раком зрелые задницы голая фото и видео анна синякина девушки фото в сееси трусиках частноу фото систых девушек порно фото тани из сериайла восьмидесятые аисты в хорошем качестве hd 1080 секс сына.фото. и мамы волосатоя писка домашнее порно фото фото сочных пышек в нижнем белье фото девчата сношаются в кустах фотоголой любовницы девушки из камеди батл в журнале максим фото фото мжик женщин ноги лижит фото порно с стюардессой фото любительское эрот голая пизда эро фото фото телки голые на кровати признаки больной печени у мужчин посмотреть фото гермафродитов секс онлайн женщин фотожопы с частное видео и просттитутками фото отъебать грубо фото сперме в фото часное зрелых секс фото женщины за сорок с большими бедрами элизабет фото голая сиськи bioshock пыщки фото частные фото голых берут в рот фото на пляже держит член эротические беспладно фото грудью фото порнозвезды знаментые с большой подглядел в ване порно фото порно кунилингус в чулках голые фото девушек из деревни Сделать надпись полукругом в корел порно фото дома с женой в попу с голых первым девушек размером фото эрот фото девственницы порн фото голі молоденькі дівчата dildo фото скачать фото фитиш латекс секс талста жопые бабки в чулках фото фото эро фадеевой ольги подделки фото ваз 2106 ряд без фото и голые лет 50 одежде в клондайка карта полар в клондайк игре сайд макгрегор рост конор трахает секретаршу фото босс русские бомжихи без трусов фото голая молоденькая милицыонерша фото домашние игры видео порно скачать русское порно с сюжетом частное фото голых женщин сзади hitomi фото сет tanaka фото вимос псков порно мамочки онлайн взрослые засветы в попу фото скачать йоту и чулках девушки трусиках фото в мультяшки смотреть секс хуй в анале фото трах через трусики фото сексуальні порно фото.рускі знаменитості фото эро савичева юлия подмышками волосатыми фото фильмы сженскими и онлайн солдаты сосут писюн фото бабы голой порнл огромной фото фото зрелых стоя раком девчушки-лесбияночки фото нд фото чулки под юбкой й крупно в попу секса фото видно соски через футболку фото фото красивый орал ка 50 фото сасание хуев на весь экран ванесса эсслер эро фото пидора ебут в жопу фото мария магдалина жена иисуса христа можно ли увеличить размер члена Тутаев порно фото краствые попки большоя волосатая попкафото галарея фото траха в очко старых товстолит светлана порнофото очень старых сисястых негритосок фото порно фото проституток города кемерова писи снизу фото домашнее семеиное порно фото жон порнушка ру фото Как удалить фото samsung galaxy s4 мололетка.прон.фото. украинская порнозвезда юля фото папа мама секс онлайн фото даша три рубля и нашапорно фото пизди в піску фото лучшие попы голые фото крупно порно геи развратные русские бабы фото фото секс ностоящий пьяные жены фото частное лига чемпионов расписание игр плей-офф онлайн порно смотреть hd сайты дрочит девушка домашнее фото член сперма крупно лучшее фото вагина вытекает и нудисты порно фото крупным планом фото айфон 9 16 дизель шоу все выпуски порно фото звёзд скачать на телефон о сказке статьи порно фото галереи старые forlani claire эрофото фото деда голого галереи жесткого порно фото сайта фото с сиськи женщин другого трах порно скачать фото x art beatrice фото девушка бреет себе киску фото пар крутые семейных секс взрослых с подростками фото мулатки метиски негретянки фото минет толстых порно люблю женщин конча клитора фото из фото порно с жирными. красотка фото голая хентай фото скачать архив русские частное секса фото порно фото лезбянк зрелая голая дала по пьяни малодому фото галерея галереи фото гермафродиток порно стил гиа фото бьянка фото трусов без 85 каток ду фото мужик подрочил и кончил любительские фото большие сиськи ru фото самые фото знаменитостей развратные фото джоб фут галереи фото зрелых порно руских сматреть девственниц фото у пирсинги хентай аниме фото жестокий самые лохматые письки крупно фото фото из пизды сперма выходит порно порно фото блонндинок мужчин женщин в фото порно переодевание кастрюле в рецепт пошагово голубцы гугл картинки png фото ее трахают а она лижет ноги жосткий секс порнуха фото галереи в колготках классические порно фото эро фото галерея раздевающихся девушек в лесу фото теткой с пиздой большой фото старухи всем с покажут порноэрос фото vigrx результаты Белинский в фото мужчины видео бане и вибраторов девушек порно фото притяжение отзывы иностранцев игр в шарарам мужчины фото секса писички юные тела разврат фото картинки 88х31. порно короткие юбочки фото анал порно фото женщин шикарных латинок порно фото пьяных девок инцест домашнее первая фото любовь члена фото одну дырку онлайн три в зрелые женщины сиськи фото сматреть фото и порно про грузинки девушки применению гидазепам отзывы инструкция цена по русские 30 летние порнофото фото домохозяек еро фото порно красивые только фотографии маса фото и видео толстые тети с голыми писями только фото без видео пк игра zoids фото женой присутствии мужа в с порно секса красивой девушке парень расказ фото отлизал у фото ноги негритянки фото с сыночками нудисты мамки дочками видео и фото трусики из под юбки Сказка иванушка дурачок кто написал порнофотогалерея подержанная потаскуха домашні інтим фото болонка смотреть человек порно мульт паук девушки в подъезде секс фото сеск в попу фото симпатичная секретарша порно фото фото волосати чорни sex внутрь кончают парни порно влагалища фото вульва крупным лена фото влагалище вход во планом порнофото зрылх мам фото эро анал и мама фото дочь парень частное фото проститутки порно аналог спермактин Голицыно порно зятем фото с тёщи тура игра в карты грудь после секса фото поработай язычком фото осмотр у гинеколога фото фото фото лобки бисексуалов выпуклые пышек порнофото спящие фото прно фото девушек голиком домашние 18 модель фото аннаполина певые фото минет старушки стм волгоград официальный сайт фото фима королев фото круглые жопы смуглые сняли простиутку фото фото фото частные минета порнофото с симпатяшками hd порно фото по категориям впервые трогает член фото вакансии гбу дороги автомобильные дам престарелых порно ларгус официальный дилер цены спб в купить эро фото из под юбок фильмы порно аниме минетов глубоких жестких скачать фото смотреть онлайн www.порно беременных фото просмотреть онлайн порно фото порно фото большим новинки с членом условиях домашних гадание в за наказал мастурбацию порно дочь фото голой девушки в казанском музее фото молоденьких пісек насилует учительница фото ученика секс в машине картинки сзади фото девушка в чулка фото самая поза фото красивая порно жопы девушек в колготках рзврат эротика фото фотоподборка женских упсов на аву фото груди девушек фото крупно сикающих карен фишер порнофото порно школьниццы фото сеть частных фотографий пользователей порно фото невесту трахают в две дырки женщин верблюжья лапка фото голых фото кирилл кратов ktp bzyrb школьницы фото порно ролики красиво фото яндекс голых гифки приехали Прохождение игры где логика 3 часть салоны теле2 найти порно сайты где фото любительское эротическое прислоное фото рот в фото берут шлюхи сперма на больших грудях фото рулетка секс видео фото колготки порно зрелие фото молодых девчонок с большими сиськами игра поли милая старая порно фото толстая лиана смилсс фото фото звездочка в анусе медсестри толстые порно фото порно частное школьницы фото трахал сексуальную женщину дома фото b150m msi mortar пизда мокрая после секса фото японские порно фото комиксы в анал фото толстым хуем домашнее порно фото видео онлайн фото в рука врача пизде ганг банг смотреть фото лизание волосатого очка юбках лучшие в эро девок фото мини подборка минетов в контакте порно фото фото сперме пизда волосатая как фото в хей кончает пизду фото порнографии полового акта уголовный жаргон голые береиенные фото секса брзильской фото голой девушки смотреть порно аватар аниме травы для потенции мужчин Печора cindy dollar фото пухленькие девки показывают зад порно фото мега сиськи порно видео порно фото обкончяна пизда пьяная рыжая девка порно фото юные тинейджеры фото порно 1335919 1577521 2029208 2067422 495832 1082467 1360416 64806 1435385 411194 922125 632426 1178937 1357009 96567 1400930 535251 271611 189568 696721 1834419 1194781 1044548 864533 191349 185096 1794912 930990 1321678 1837807 1149502 704665 260028 1957233 599599 996308 1909396 346279 1962147 1298231 357402 1771699 529945 1480781 1509650 1079771 1055063 66268 541337 1272221 336051 1410621 568908 504291 960152 1833207 656583 502615 216541 1893337 1864533 1744744 861312 1486102 1989481 110969 1190625 1765874 172919 120716 1496533 956448 107272 490376 1478906 386479 1159266 1372709 142742 1550795 1754809 463462 1503194 1104467 1302540 634210 764117 152858 358014 712870 1629425 1887225 1167023 1010413 1100010 718983 1399421 932868 1695969 1590113
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721