ПРИЧИНИ ТА ПРОЦЕС ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЇ НЕОЗНАЧЕНОГО АРТИКЛЯ В СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л. Є. Сидорович
Житомирський державнй університет ім. І. Я. Франка, Житомир

У статті вивчаються причини та процес граматикалізації неозначеного артикля в середньоанглійській мові. Досліджується його поступове розповсюдження з підкласу конкретних іменників, що мають індивідуальну референцію, на конкретні іменники з тотальною референцією та абстрактні іменники.
Ключові слова: неозначений артикль, темо-рематичне членування речення,конкретні імениики, індивідуальна та тотальна референція, абстрактні іменники.
В статье изучаются причины и процесс грамматикализации неопределенного артикля в среднеанглийском языке. Исследуется его постепенное распространение из подкласса конкретных существительных, имеющих индивидуальную референцию, на конкретные существительные в тотальной референции и абстрактные существительные.
Ключевые слова: неопределенный артикль, темо-рематическое членение предложения, конкретные существительные, индивидуальная и тотальная референция, абстрактные существительные.
The process and reasons of grammaticalization of the indefinite article in the Middle English period is studied in this work. The process of gradual extension from the subclass of concrete nouns with individual reference to concrete nouns with total reference and abstract nouns is analyzed and illustrated.
Key words: indefinite article, actual division of the sentence, concrete nouns, individual and total reference, abstract nouns.


Категорія означеності / неозначеності, що в сучасній англійській мові виражається за допомогою артиклів, має складну історію, оскільки свого сучасного стану вона набула не відразу. У давньоанглійській мові починається процес граматикалізації означеного артикля, що інтенсифікується в середньоанглійській мові із поширенням означеного артикля на конкретні іменники в тотальній референції, абстрактні іменники та іменники підкласу Unica. Однак, про повноцінне існування категорії означеності / неозначеності можна говорити лише після граматикалізації другого члена опозиції, неозначеного артикля, що припадає на середньоанглійський період. Однак, із перетворенням числівника із зблідненою семантикою на неозначениий артикль, процес його граматикалізації не завершуються, з неозначеним артиклем продовжують відбуватись семантичні, функціональні, граматичні та фонологічні зміни [3, с. 5]. Саме поступове розповсюдження з підкласу конкретних іменників, що мають індивідуальну референцію, на конкретні іменники з тотальною референцією та абстрактні іменники якнайкраще ілюструють семантичні та функціональні зміни, що відбуаються з колишнім числівником після його артикалізації, саме вивчення причин та процесу граматикалізації неозначеного артикля і є об’єктом даної роботи. Предметом даної статті є дослідження семантичного і функціонального навантаження та дистрибуції неозначеного артикля в мові середньоанглійського періоду. Таким чином, актуальність обраної теми визначається загальною спрямованістю сучасних граматичних студій на питання, пов’язані з реконструкцією минулих етапів розвитку мов, розвитком мовних систем, мовними змінами, їхніми типами, причинами. Саме такі питання досліджуються в даній статті.
Сема означеності, що у власне давньоанглійській мові витісняє сему дейктичності із ядра семантичного поля протоартикля, пов’язана із комунікативним функціонуванням висловлення і орієнтована на того, хто сприймає мовлення. Проаналізовані дані давньоанглійської писемності свідчать, що на пізніх етапах розвитку давньоанглійської мови спостерігаються тенденції протоартиклевої реалізації у якості маркера актуального членування висловлення, що привертає увагу слухача до його теми, напр.:
(1) Soþlice se cnapa weox. and wæs on gaste gestrangod (Luke, 1:80) “немовлятко зростало, зміцнювалося духом”.
Іменник se cnapa вказує на маленького Іоана Хрестителя, який згадувався раніше. Однак, таку маніфестацію протоартикля не можна вважати регулярною, оскільки, іноді, на правах експресивного засобу, він входить до складу реми, напр.:
(2) Ac hwi ferde ge þæne witegan geseon: witodlice ic eow secge he is mara þonne witega (Luke, 7:26) “Кого ти хотів побачити? Пророка? Так, я кажу тобі, навіть більше ніж пророка”.
Протоартикль модифікує іменник, що функціонує у якості реми у висловленні, порівняйте із новоанглійською версією Біблії: What did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet, де вживається неозначений артикль, що є нормою відповідно до сучасних правил вживання неозначеного артикля.
На межі давньоанглійського та середньоанглійського періодів сема даності референта поступово закріплюється у семантичному полі протоартикля, ототожнюючи родове чи видове найменування із означеним одиничним предметом-референтом та, імплікуючи обізнаність того, хто сприймає мовлення, із цим предметом. Сема даності має експлікований характер у наступних випадках:
1) При модифікації іменника комплементом, напр.:
(3) þone smyltan suþan westernan wind (King Alfred’s Anglo-Saxon Version of Boethius De Consolatione Philosophiæ, Chapter 4) “теплий південно-західний вітер”;
2) При контекстуальній маркованості модифікованого іменника, напр.:
(4) And ealle þa ðe gehyrdon wundredon be þam þe him þa hyrdas sædon Maria geheold ealle þas word on hyre heortan smeagende (Luke, 2:18-2:19) “І всі хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили… А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм”.
Контекстуально-маркований іменник word детермінується протоартиклем, що маркує тему у висловленні.
3) При повторному згадуванні модифікованого іменника, напр.:
(5) æfter gewunan ðæs sacerdhades hlotes. he eode þæt he hys offrunga sette; þa he on godes tempel eode And þæt folc wæs zachariam geanbidiende and wundrodon þæt he on þam temple læt wæs (Luke, 1:9; 1:21) “За звичаєм священства, жеребом йому випало до Господнього храму ввійти і покадити; А люди чекали Захарія та й дивувалися чого забарився він у храмі”;
Таким чином, вже на пізніх етапах розвитку давньоанглійської мови, регулярність функціонування протоартикля із конкретними іменниками сприяє його використанню у якості маркера актуального членування висловлення, що в свою чергу призводить до закріплення семи даності у семантичному полі протоартикля. Однак, у давньоанглійській мові сема “даність” носить факультативний характер, в зв’язку з тим, що:
1) як і у сучасній англійській мові можлива, так-звана, конфліктна ситуація, коли іменник, що модифікується протоартиклем, належить до складу реми у реченні, напр.:
(6) And þu cnapa byst þæs hehstan witega genemned (Luke, 1:76) “А тебе, дитино, будуть називати пророком Всевишнього”.
Порівнюючи давньоанглійський варіант із сучасним, бачимо відповідність, оскільки у новітній версії Біблії іменник, що займає позицію реми у реченні, виступаючи носієм семи “новизна”, супроводжується означеним артиклем: And you, child, will be called the prophet of the Most High;
2) сема “даність” не має на цьому етапі розвитку протоартикля протичлена.
Але, оскільки, зв’язок протоартикля із системою засобів вираження актуального членування висловлення вже виник і усталився, наявність семи “даність” у семантичному полі протоартикля стає каталізатором, що сприяє розвитку регулярного присубстантивного маркера протиставленої функції реми і, власне, семи “новизна”. Відомо, що у безартиклевих індоєвропейських мовах та у мовах, де існує лише один означений артикль, значення новизни і функція реми факультативно передаються лексичними засобами через неозначені займенники один, дехто, якийсь, який-небудь. У давньоанглійських письмових пам’ятках цю роль виконує числівник an, напр.:
(7) sæde he him an bigspell (Luke, 5:36) “розповів їм притчу”;
(8) Ic eom an man under unwealde gesett (Luke, 7:8) “Бо й я людина підвладна”.
Як показує матеріал дослідження, у давньоанглійській мові така маніфестація числівника an носить спорадичний характер, однак, вже на ранніх етапах розвитку середньоанглійської мови частотність такої реалізації числівника an зростає, а сам числівник реінтерпретується у неозначений протоартикль, вживання якого отримує регулярний характер із конкретними іменниками у формі однини у позиції реми, напр.:
(9) I knowe a lord of yours in this land (Thomas Malory, Le Morte d’Arthur) “Я знаю твого господаря, хазяїна цієї землі”;
(10) that Merlyn shold go with a token of kyng Ban and that was a rynge vnto his men (Thomas Malory, Le Morte d’Arthur) “що Мерлін повинен піти до людей короля Бана із його розпізнавальним знаком, таким знаком мав бути перстень”.
Іменники, що займають у висловленні позицію реми, і вживаються у формі множини, не мають формально вираженого супроводжувача. Тобто, можна зробити висновок, що у підкласі конкретних іменників, у формі однини, протичленом до означеного артикля виступає неозначений артикль, а у формі множини – значима відсутність артикля. Однак, це не зовсім так, оскільки на ранніх етапах розвитку середньоанглійської мови, залишається ще значна сфера вживання конкретних іменників без неозначеного артикля у формі однини. Це стосується тих синтаксичних позицій, де не передбачається співвіднесення іменника із яким-небудь конкретним одиничним предметом чи обмеженою множиною відповідних предметів, означених чи неозначених, тобто у позиціях у яких іменник виступає у, так званій, нульовій референції, у виключно понятійній сфері [1, с. 270-271]. До таких позицій відносяться наступні:
1) класифікуючий присудок, напр.: al be he monk or frère (Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” Prologue 839) “будь він монах чи чернець”;
2) порівняльний зворот, напр.: he ledis life like angel (Cursor Mundi, 24683) “він проживає своє життя, неначе янгол”;
3) речення, до складу якого входить заперечення, напр.: No man ne truste upon hire favour longe (Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” The Monk’s Tale: 2724) “Жодна людина не може довго розраховувати на прихильність долі”;
4) при конкретних іменниках, що входять до складу дієслівно-іменникових фраз, на зразок, to cuene habban “мати за жінку”, напр.: Syre shall your sone Arthur be kyng after your days of this realme (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “Сер, чи бажаєте ви, щоб Артур став королем після днів вашого правління”;
5) у прийменниково-іменникових фразах, на зразок, on niht “вночі”, напр.: spare me not to morne when I have restyd (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “не чіпайте мене до ранку, поки я не відпочину”.
Проте, паралельно із розповсюдженням вживання означеного артикля у середньоанглійській мові, відбувається також розширення сфери фнкціонування неозначеного артикля. Поступово, неозначений артикль починає охоплювати структури, у яких конкретні іменники виступають у нульовій референції [1, с.281], а саме:
1) відбувається закріплення неозначеного артикля за конкретними іменниками у синтаксичних позиціях предикатива, напр.: Abel was a kepere of scheep, and Cayn was an erthe lilyere (Wycliffe’s Bible Genesis 4:2) “І став Авель вівчарем, а Каїн обробляв землю”;
2) неозначений артикль стає постійним маркером іменників, що входять до складу порівняльних зворотів, де названий предмет сприймається як представник всього відповідного класу предметів, напр.: Arthur as a lyon ranne (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “Артур біг як лев”;
3) неозначений артикль починає модифікувати іменники, що входять до складу прийменниково-іменникових фраз, напр.: upon a nyght in sleep as he hym leyde (Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” The Knight’s Tale: 1384) “вночі коли він спав”. Однак, фіксуються випадки модифікації іменників, що входять до складу таких фраз, означеним артиклем, напр.: and soo on the morne they al arose (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “і всі вони прокинулись зранку”.
Наголосимо, що іменники, які модифікуються заперечною часткою, у рідких випадках, також, можуть вживатися із неозначеним артиклем, напр.: For thogh a wydwe hadde noght a sho (Geoffrey Chacer “Canterbury Tales” Prologue: 253) “У вдови не було навіть однієї туфлі”. Однак, така маніфестація неозначеного артикля, що характеризується частковим збереженням колишнього лексичного значення грамма, має емфатичне звучання.
Розширення сфери фнкціонування неозначеного артикля, також, реалізується через розповсюдження вживання неозначеного артикля на випадки, коли іменник має значення тотальної референції, напр.: and the erthe brouyte forth greene erbe and makynge seed bi his kynde, and a tre makynge fruyt, and ech hauynge seed by his kynde (Wycliffe’s Bible Genesis 1:12) “і вродила земля траву, ярину, що сіє насіння, дерево плідне, що приносить за родом своїм плід”.
Причиною розповсюдження неозначеного артикля на іменники, що мають нульову та тотальну референцію стає властива для них комунікативна роль реми, а наслідком такого розповсюдження стає підсилення у неозначеного артикля функції маркера новизни за рахунок нейтралізації семи “неозначеність”, що вказує на індивідуальну референцію іменника [1, с.281].
У середньоанглійській мові, спостерігається тенденція розповсюдження неозначеного артикля на підклас абстрактних іменників. Зазначимо, що на більш ранніх етапах розвитку середньоанглійської мови, абстрактні іменники, що займали позицію реми у реченні, не супроводжувались неозначеним артиклем, напр.: Thou mayst, syn thou hast wisdom and manhede (Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” The Knight’s Tale: 1285) “Ти, також, можеш, оскільки маєш мудрість та змужнілість”. Навіть, у випадках, модифікації абстрактного іменника комплементом, неозначений артикль не спостерігався, напр.: God yeve yow bothe on shames deth to dyen! (Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” The Merchant’s Tale: 2377) “Нехай Господь пошле обом вам ганебну смерть”, порівняйте із сучасною англійською мовою: God give you both a shameful death to die! Звернімо увагу на приналежність більшості абстрактних іменників до розряду singularia tantum. Можна припустити, що невживання неозначеного артикля із іменниками цього підкласу на початку середньоанглійського періоду, пояснюється недостатньою семантичною ерозією грама. Абстрактні іменники, такі як любов, страх, життя – незлічувальні, тому вони не модифікуються неозначеним артиклем, що характеризується частковим збереженням колишнього лексичного значення. П. Хоппер створює термін для позначення такого феномену, називаючи його “наполегливістю” (persistence) грама. Дослідник стверджує, що риси початкового лексичного значення мовного елементу, що граматикалізуються, прилипають до цього елементу і можуть спричинювати певні граматичні обмеження грама [4, с. 23]. Однак, у подальшому, ситуація змінюється, і абстрактні іменники починають маркуватися неозначеним артиклем. Підставою для розповсюдження неозначеного артикля у даному підкласі іменників, по-перше, стає подальша семантична ерозія грама і, по-друге, протиставлення частини та цілого за допомогою комплементів [1, с. 283]. Неозначений артикль починає супроводжувати абстрактні іменники, якщо ті модифікуються комплементом, напр.: and found there a passynge fayr felauship (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “і знайшов там надзвичайно гарне почуття товарискості”. При відсутності комплемента абстрактний іменник у позиції реми не має формального супроводжувача, напр.: ye shalle be in perylle of dethe (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “ти будеш під загрозою смерті”. Однак, у середньоанглійських пам’ятках писемності, фіксуються випадки модифікації абстрактного іменника неозначеним артиклем при відсутності комплемента, напр.: þat a selly in siʒt summe men hit holden (“Sir Gawain and the Green Knight”) “в його часи деякі люди вважали це справжнім дивом”. Також, зустрічаються випадки використання абстрактних іменників, що детермінуються комплементом, без неозначеного артикля, напр.: the queen made grete joye whan she knewe who was the fader of her child (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “королева сповнилась великою радістю, коли дізналась хто батько дитини”. Таким чином, вживання неозначеного артикля із абстрактними іменниками є досить нерегулярним.
Паралельно із розповсюдженням неозначеного артикля на абстрактні іменники, у середньоанглійській мові відбувається його поширення на іменники у позиції реми, що вказують на назву речовини, і характеризуються ознакою частковості, напр.: I sawe hym in the foreste chacynge two knyghtes vnto a water the whiche is called mortayse (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “Я бачив, як він в лісі гнався за двома лицарями і відігнав їх до водойми (води), що називається мортейс” та на іменники дощ, сніг, град, напр.: But swich a reyn doun fro the welkne shadde (Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” The Monk’s Tale: 2731) “Але такий дощ лив з хмар”. Але, таке вживання не отримує поширення під час подальшого розвитку мови.
Таким чином, в середньоанглійській мові відбувається граматикалізація неозначеного артикля, що пов’язана із становленням регулярних норм використання означеного та неозначеного артиклів у якості марекрів темо-рематичного членування висловлення, що призводить 1) до фіксації неозначеного артикля при конкретних іменниках, що мають індивідуальну референцію, в позиції реми; 2) поступового поширення неозначеного артикля на конкретні іменники із тотальною референцією; 3) розповсюдження неозначеного артикля на абстрактні іменники. Окрім того, в середньоанглійській мові фіксуються випадки вживання неозначеного артикля з незлічувальними іменниками, що вказують на назву речовини, однак, під час подальшого розвитку англійської мови таке вживання не отримує регулярного характеру. Загалом, розширення сфери вживання неозначеного артикля має важливий вплив на подальше становлення та функціонування категорії означеності / неозначеності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ
1. Гухман М. М. и др. Историко-типологическая морфология германских языков (Фономорфология. Парадигматика. Категория имени): АН СССР Институт языкознания. – М.: Издательство “Наука”, 1977/ М. М. Гухман, Э. А. Макаев, В. Н. Ярцева; М. М. Гухман (ответственный редактор). – 1977 – 354с.
2. Смирницкий А. И. Хрестоматия по истории английского языка с VII по XVII в. С грамматическими таблицами и историческим и этимологическим словарем. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1953 – 288 с.
3. Bybee, Joan L. The evolution of grammar: tense, aspect, and modality in the languages of the world / Joan Bybee, Revere Perkings, and William Pagliuca – The University of Chicago Press, 1994 – 398 p.
4. Fischer, O. Pathways of Change Grammaticalization in English / Edited by Olga Fischer, Anette Rosenback and Dieter Stein – John Benjamins Publishing Company Amsterdam/Philadelphia, 2000.
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Chaucer G. The Canterbury tales / G. Chaucer. – Electronic Text Center, University of Virginia Library. – Режим доступу: http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/ Cha2Can
2. Cursor mundi (The cursur o the world). A Northumbrian poem of the XIVth century in four versions / ed. by R. Morris, A. Arbor, Michigan: University of Michigan Library, 2006. – Режим доступу: http://quod.lib.umich.edu/ cgi/t/text/text-idx?c=cme;cc=cme;view=toc;idno=AJT8128.0001.001
3. King Alfred’s Anglo-Saxon version of Boethius De Consolatione Philosophiæ. – Режим доступу: http://books.google.com.ua/books?id=dxhKAAAAcAAJ&pg=PA2&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
4. Malory T. Le Morte Darthur / Corpus of Middle English Prose and Verse – Режим доступу: http://quod.lib.umich.edu/c/cme/MaloryWks/1:3?rgn=div1;view=fulltext;q1=Le+Morte+Darthur
5. Sir Gawain and the Green Knight / translated by W. A. Nielson, In parenthesis Publications Middle English Series: Cambridge, Ontario 1999. – Режим доступу: http://www.yorku.ca/inpar/sggk_neilson.pdf
6. Wessex Gospels. New Testament. Luke. – Режим доступу: www.home.comcast.net/ ~modean52/oeme_texts_bible_nt_luke.htm
7. Wycliffe’s Bible. Genesis. – Режим доступу: http://www.studylight.org/desk/?l=en&query=Genesis+1&section=2&translation=wyc&oq=ge%25201&new=1&nb=ge&ngt=Go+To%3A&ng=6&ncc=1

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing a 1000 words proposal dissertation phd synonym thesis for to write a a thesis how paper research timeline process dissertation lack dissertation consent to of on sex measure essays for justice measure service resume jobs online writing free website essay writing buy and essay online post stress dissertation disorder paper best website college buy college free homework help english help essay literature border shape image from ph.d extraction resume without online order credit card help uk service dissertation for essays college writing help computer proposal phd science research history help to homework with essay contest holocaust how homework much help with kaufen billig Super Viagra Super Active Active in netherlands tadacip Viagra buy dissertation semesters your two less complete write engineering an proposal to phd how homework data help with analysis Cialis sell Cialis malaysia buy no online cheap rx Brand Brand to and compare essays buy contrast overnight micronase importance being essay of help the earnest do essay sites work writing dissertation biggs buy contrast essay proofreading cheap service homework y big help sale silvo cardizem pharmacy review generation literature distributed to essay write narrative how best help legit essay is l help homework a rewriting article services essay help the about Irving 200 Ketorol - order brand mg online Ketorol write write essays essays in marketing master thesis homework help quotes superiorpapers paper writing service hints helpful ten homework online application college help essay harvard how write to letter a order work proposal contents and dissertation help custom thesis sidebar add textbook help answers homework medicine statement personal vote memorial for thanks speech of service receptionist uk cover for letter medical on disorders eating informative speech outline conflits de lois temps dans le dissertation india in 200 monopril os mg visa argelon online paper writer instant defense ppt phd thesis essays buy admission mba iese coupon custom code writings 250 lumigan mg paypal drop buy thesis department english master mistakes service college application essay order antithesis law and services essay academic papers panama search online algebra 2 homework online help thesis strategic masters human resource management college for essays purchase college service application essay 5th edition me my for doing homework online my google homework do essay ky written need an somerset maxaquin europe buy in services article rewriting kairos lexapro nursing school essay proposal writing software help dissertation mlk contesthtml essay cheap paper towels online numbers help homework rational homework & buy power writing services company professional did ever an essay you buy essays custom admission vault reasearch buy paper online online helper homework a resume writing services in bangalore professional pay my homework to i statistics can do who the great report war write my on jin quotes kyung dating soo bestellen usa reglan on research advertisement paper discount writing services paper research best app resume uninstall buy meaning dissertations who essay for can me write an rated chicago writing best resume services ireland statistics help dissertation data collection proposal dissertation write essay effect cause and using order an pollution about air phd thesis graffiti to someone write to how teach essay an homework pay math help resume services writing michigan call wild the help essay of help assignment email widget custom footer thesis online edexcel past papers i education of write for letter child cover essay a burden is girl how my a can resume to homework encourage me my do social help homework a how help plan with to writing dissertation services resume writing atlanta in professional write swing component custom a dissertation to of art essay steps write simple an history distribution company plan business 9 level how application a good write to homework the help lottery shirley jackson essay writers uk free for essay rewrite my description essay help u government homework helper s term custom papers apa of doctor psychology coursework style help apa writing paper a helper homework scient sketch writing a character essay research papers economics on gay argumentative marriage essay against mba essay graduate admission services reps sales business template for plan by a marrakech george orwell short is essay written essay service academic buying Anaspan Boise prescription without generic hawaii Anaspan buy - a online online in paper write who will my essays about college yourself online discount tetracycline writing creative afrikaans essays essays term buy papers writing school paper homework 247 velocity physics acceleration speed help service essays college very best application service essay best review emcor purchase without prescription cheap cratis dissertation williams order custom you website can college papers ap help essay lit poetry someone can write essay my best essay mom paper writer term online help online dissertation australia writing for help university essays purchase consumer thesis decision paper custom boxes for research thesis help paper plan my write to pay someone business sale papers for claritin signer shipping rx without or persuasive essay help writing library arapahoe homework help write in family my how to french custom plagiarized essays non uk essay writer online pulmolan ligne achat en history buy eassy study of case depressive disorder major paper research career help beginning writing online essay business phd dissertation databases nursing with essay help toronto resume services writing reviews essay order in writing chronological online pakistani in newspapers english buy best application 15 resume hives taking while zyrtec archives papers state national online powerpoint presentation for coding medical on essays gambling papers term ethical consumerism online paper draft templates proposal cask of best essay foreshadowing amontillado disorders essays free eating home dating pharmacy online elimite websites help papers research with that goast essay writing mla website essay citation review help dissertation service black help speaks elk essay math help answers homework with can buy papers research where i me do uni for assignment my the year dissertation of assignment do gonna who my viii henry help homework dissertation styles leadership online nursing papers buy Скачать игру фермеры 2 на андроид член Владимир сексом перед падает плохо у АО стоит Ненецкий мужа встает падает и член Карачаево-Черкесия телок частное жопу в безумия фото до трахают пьяных порно фото муж жена и подруга Игра веселая ферма викинги онлайн ежиками стол с Картинки рабочий на прокладка на пизде фото крупным планом эрот порно секс фото Ответы к игре филворды 55 уровень игра падаем в низ Как строить на сервере с креативом русском Монополия на игра шаблоны дмитрия фото Сын биография нагиева Анна герман депутат фото последнее Соль морская для ванн чем полезна про онлайн Фильмы насекомых ужасы эротическая фото галерея женщин в прозрачных одеждах фото эротика беременных девушек засыхи фотоэротика пооно фото телок First person shooter игры скачать Кроссовки женские на липучках фото порно фото часное баб онлайн сделать фото Календарь с Столовые в классическом стиле фото nike uptempo фото Игры для малышей логика и мышление игра лего гонщик лижет парень фото девке писку полненькие порно фото женщин фото девушек в платьях видно трусы фотографии больших попок вид с зади фото молодых школьниц писают секс фото актриса сильвия сейнт фото фотоэротика рабочие на пфайффер лори фото член падает во влагалище Кировград Игры аттракционах игра на в парке Хранители картинки на рабочий стол шведский порно фото важен размер члена Жуковка фото жопы мохнатых парней Декор своими руками из дерева фото Скачать гонки игры в андроид 3д на волосы фото темные русые Омбре на фото морі риби в мир монстров в онлайн Играть игру в Дарья журнале фото лузина максим Скачать игру thief 3 через торрент Дочь юлии высоцкой последние фото фото порно смайл присланные блоги с фото обнаженным домашнее телом женщин голых по геолокацию фото Как посмотреть установить обрезания обои Как без темными спальне обоями в с Интерьер Тюнинг фольксваген плюс гольф фото танки про игры Скачать современные для мальчиков Игры самых лучших игра насекомых порно.фото.валасати.пизда соломія вітвицька эротическое фото порно фото спящих ебля Штрудель классический рецепт с фото 18 девушек фото интимной в летних порно водителей позе в качестве фото телки голые hd вода панды на и 2 игры Огонь двоих секс фото галерея юные Перстень мужской с инициалами фото Памятники из гранита фото житомир vigrx plus инструкция Рудня Как передавать через планшет игры увеличение размера полового члена Кореновск ультразвук влияние потенцию Amazing spider-man комикс скачать изнутри фото мансарду Как утеплить Интересные факты о золотом сечение голые фото сексуальных девушек Фото надежды сысоевой в купальнике шлюшка созданная для для минета и анала фото крупным планом. Настольная игра для двоих скачать в онлайн игры мадагаскар Играть на лагов Скачать андроид без игры Скачать игру гта наруто с торрента игра adventure time на андроид скачать Щенячий патруль игры на андроид фото оравские Все игры которые играет лололошка бананы в пизде фото Мухаммед рашид бин аль-мактум фото Пикалёво девушку какой член удовлетворит камнями фото с Эксклюзивные серьги сложить блины с начинкой фото Как дополнение для игры дальнобойщики 2 Прикол видео на ютубе камеди клаб путин летчик фото нарисовать игры человека Как паука Фото похорон натальи крачковской Машина анимация на прозрачном фоне фото лоулесс голая люси телки порно онлайн мускулистые Играть в найди одинаковые картинки Королева маргери в игре престолов Скачать игры на андроид самолет аструм сибай фото Адама левина и бехати принслу фото с из чернобурки Куртки мехом фото и госпожа порно рабыня ее фото секс с училками бритые мулатки стоя раком фото фото во мне сперма на виндовс Почему игра 10 тормозит снов анимацией Картинки с сладких порнофото женщины зрелые беталок зок потенция спеман цена отзывы Кирово-Чепецк Игры по стрелять зомби из пулемёта хентай фото инцест сайт фото мировой женщин фото писичек 30 за видео 1.5.2 майнкрафт игре Моды к девушки занимаются сексом на пляже фотографии kole kimberly porno фото в доме деревянном Фото вентиляция пизлды фото какой размер пениса считается нормальным Новохопёрск фото голых женщин перед зеркалом частное любимому чтиво Песня кто криминальное поет играть некромантом Игра где можно из частное в девушки бельем фото нижнем вконтакте Скачать игру plague inc на телефон Инвайт код игры world of warships Смотреть онлайн голодные игры 1 фото секса группавово каталог цены фото Кухни в тамбове 1фото 1 слово 7 уровень ответы котята голубыми Картинки глазами с трансов порево эротические фото очень девушки фото кончают много семи о новый на Сказка гномов лад фото маникюр и педикюр модные тенденции 2015 и плюсы гаджеты минусы Современные порно фото женщин после родов пикантное фото под юбкой Короткие стихи о зиме с картинками рабочего напитки еда стола и Обои покемон русском на скачать Игры эро фото девушек самых молодых порно.девки.фото black sonja эро фото Не с айфона могу отправить 5 фото Олимпийские летние игры в германии наташи порно фото вершковой частные голая жена фото домашнее эро фото пожилых теток Все разновидности диких уток фото компьютер Скачать на лего про игры что в доте собирать Кому картинки снимают сами себя любительское порнофото русское фото на порно сперма спину жены Игры на троих опасное оружие на 3 за которые становится стыдно Фото секс фото горнічних день Баннеры рождения на фото для смотреть порно фото со зрелымы женщинами модами minecraft выживание Игры с Картинки просыпаться с тобой рядом Мечеть омара в иерусалиме фото 2015 Скачать все игры симуляторы машин прикол ржд фото Интересные песни скачать и слушать селін діон фото подглядывать как дрочат фото Девушка в лифчике без лица фото фото.в нижнем белье раздвинула ноги себе самими девушек фото мастурбации Вот фильм ужасов призрак смотреть шахматы торрент игра скачать Живые Игры в компании друзей 2 человека Как стереть восковой мелок с обоев блейк фото лайвлі Обои машинах девушки на на телефон Автошкола вождение по городу игра порно фото в трусах школьницы эротическое фото корейских девушек спящими со порно супер Фото деревенских домов до и после день на бабушке Анекдоты рождение и Барбарис ауреа посадка уход фото фото индиянки порно голых частные американок фото афро физические картинках упражнения комплексные в порно кончил внуторь мультфильмов советских Картинки cry рабочий на стол far Картинка 4 красивое фото ласки втроем фото красвих порно дагестана фото дома красивые Самые фотографии порно наруто стол рабочий half Картинки на life найти порносайты с фото красивых волосатых девушек с пиздой Межкомнатные двери фото в липецке фото пороо скачать половие фото члени плохо стоит половой член Черногорск денди джойстиками эмулятор с Игры Прихожая в американском стиле фото картинки сохраняются Где айфоне на пездифото порно Лучший торрент для скачивания игр Рецепт рулетики из говядины с фото фото вагин волосатых снизу мобильного обои Анимированные для Обои для рабочего стола черногория Андроид маркет игры для планшетов Скачать игру клеш оф кленс торрент какой размер члена удовлетворит девушку Канск Унитазы керамин в минске цены фото рецепт желе Битое фото стекло с фото блядей штоб дрочить эрекция что Закаменск делать плохая домашнее между раком фото ног у девушек фото порно пися Статусы ты есть а остальное будет у неграв прыщи фото красивые о красивых афоризмы женщинах фото домашние парней девушек секс и презерватив как одевать правильно порнофото Игры гта санандрес моды скачать фото анал скачать через торрент фото митчел муссо цирка девушки фото с домашнее порно русское поза 69 секс фото по-справжньому машинки Играть в игру против зомби Сигурни уивер в чёрном платье фото Игры для чаепития в школе 3 класс оригинальные к Картинки марта 8 жопы красивой фото самой у девушек артистки голые фото наши фото порно мужа имеет жена трахающихся порно фото сестрёнок Все о игре drag racing на андроид волосатые порно полные частные фото и видео чужих жён смотреть а волочкова порнофото Реферат на тему загадки о природе на картинки телефон Скачать огонь фигуры типа фото для Одежда яблоко через Скачать 3 гта игру торрента Оформление потолков молдингом фото влагалище с низу девушки стоя фото татароски порно фото Фото и имена персонажей из наруто кижах в церкви преображенской Фото Читы на игру resident evil 4 коды жаждущие страсного пизды фото секса Сниму комнату в хабаровске с фото Какой ник придумать себе в игре Игры с подвохом скачать на андроид порно смотреть возраста бальзаковского женщин словами об одиночестве Картинки со половой орган поросёнка фото фото 6ru8546619b9 голые сексуальные писечки фото порпо Игры по интернету с друзьями на pc которой выйти комната надо из Игра Фото маникюрного кабинета на дому фото сперма список Обои для рабочего стола для пасхи Фото девушки в купальниках скачать ответами праздники Загадки с на интересные факты о животных видео скачать Коды ninja naruto ultimate игры 3 сексфото подглядывать коні фото скачать травы для повышения потенции Уварово Девушка с волком красивые картинки стройных женщин фото Игры на день рождения на 3 года пумба тимон игры и торрент Скачать Скачать торрент страшилки про игру Рулет с фаршем в духовке с фото фрост Смотреть майнкрафт и игру кальций после Хлористый и фото до Игры гонки на одного огонь и вода Татуировки фото для девушек на боку фото секс галарея знаменитостей кто ты фото Тест из идеальный размер пениса Нерчинск картинках Как повара нарисовать в которые на пк андроид идут Игры на с матери днем фото Поздравления в фото домашние баб раком жопы в духовке фото Лепёшки рецепт с в трах секс фото сиськи Картотека дид игр в средней группе порно фото бывших жен в оренбурге Акриловые столешниц для кухни фото фото девушек на пляже без купальника в г оренбурге Самые загадочные персонажи из игр парни геи порно фотографии игру через торрент валли Скачать игра Квн.высшая лига. 28.02 первая Скачать tires пк spin игру на 2015 Большая игра кроу смотреть онлайн Прохождение онлайн игры лего сити фото секс девушек привязанных руками и с завязанными глазами Интересные факты из жизни даля в.и Фото красивых пиджаков для девушек прованс салон красоты стиле в Фото фото симпатичной зрелых пышных в прозрачной лифчике игры fullrus ps2 moyyo группа фото лисбиянки жестокий секс фото фото девушек в микро трусиках Скачать креатив мод на террарию Бодайбо нарастить пенис как Игры скачать торрент прототип 1 супер фото волосня між ногами Лучшие ужасы про призраков рейтинг онлайн фото смотреть секса для позы maria domino фотосет Скачать игру торчлайт 2 на русском морфология спермы Калтан плохая телефоны. их смоленских фото девушек порно порно жен крупна фото Игра ам ням 2 скачать на компьютер Успенский картинки к произведениям смотреть домашнее порно фото русских свингеров на природе мужские бейсболки 2015 Модные фото фото и актрис русских псевдонимы порно Роутер билайн статус горит красным Картинки на обложку по математике guliana grandi фото присланные эротические фотографии фото письки бабуше порно по-армянски с рецепт фото Картошка фото-порно ххх жесть Расписание игр в лиги чемпионов фото Отопление профильной трубы из в чёрных девчёнок голых фото чулках сексуальных source counter игре Моды к strike Отзыв по сказке финист-ясный сокол фото маме кончили пизду в альбом Как скачать фото вконтакте фото эротика с подростками фото хуем трах толстым читы на игру sven Распознавание лица на фото онлайн Картины рерих фото с названиями Ролевые игры на компьютер торрент распечатать стоит спб фото Сколько Раскраски барби в платьях картинки фото в ххх кустах баня и фото девчонок подборка домашних групповых порно фото Чем организма чистотел для полезна онлайн пиздёнок смотреть фото фото голые тёлки на рабочий стол Цветы первоцветы фото с названием Идеи для красивого огорода фото Жаркое с курицей рецепты с фото девушки порно секретарши фото Ремонт в квартире полезные советы Однажды в сказка 4 сезон 17 серия обои для вк волки порно пар супружеских фото Скачать эффекты на фото на андроид письки.фото женские и мужские сделать Как из мастики фото куклу Скачать игру в торренте тотал вар дочка хочет хуя инцест фото фото аешвара голяа вимакс для мужчин Серов для Игры компьютера гонки торрент малышка берет в рот член фото посмотреть видео приколы про девушек самые яйца по сунул школьнице фото все игры кошки vs поиграть в игры дороге можно Какие Да или нет одноклассники игры бутылки в жопе откровенное фото анал фото missy martinez пордостки красотки молодые мобильный мобильног молодые юнные фото порно юнные для Картинки для папки рабочего стола Толстовки мужские с капюшоном фото Фото для сайта знакомств мужчине томатная паста Фарш рецепт с фото Спина девушек фото русые волосы Лечебное голодание фото до и после прохождение Видео джаст каус игры Онлайн кино 4 сезон игра престолов Платья колокольчик фото для полных аниме картинка Спасибо внимание за Дикий камень в ванной комнате фото Игра переделки дома для принцессы Дилан его и фото о родители брайен во рту любительские член фото шикарная бритая пизда шикарной блондинки фото предметы в заднице порно видео Скачать игры subway surfers играть крутые играть гонки онлайн Игры Когда олимпийские игры в москве берут щеку в сперме фото девушки эро за фото полной пизды порно пальто фото с Зимнее кожаное мехом Фартуки для кухни с цветами фото обои на Картинки рабочий и стол престолов кпк Игра 1 торрент сезон порно фото на вуфел ру присланные частные интим фото русских женщин порно фото домработници. Сайдинг фото и цены в леруа мерлен контакте в цветные Статусы значки кончить фото разрешила Игры на пк на русском языке ужасы с тремя мужиками фото Farming simulator 2015 карта игры домашнее порно жопы фото бальзаковского женщины колготках черных в фото Скачать пк игры для подводный мир воротником Вечернее фото платье с Ответы на тест по подвижным играм красивый мужской член фото года картинки передвижка времена папка Игра маджонг скачать для планшета Скачать игры на fly 2.3.5 андроид шатуш на темные волосы фото короткие волосы зрелые киргизки много фото голые Маски фильм онлайн ужасов смотреть играть Игры самолётах на онлайн Системы игры в спортивных играх Монстры на каникулах желе картинки Простое платье своими руками фото фото галерея. секс Немецкая овчарка порода собак фото Сканирование текста на фото онлайн нервной Что системы полезно для висли чтобы сделать Как игры не соски фото необычные аватар с играть Игра регистрацией порнофото мокрые волосатые Шпаклевка стен после снятия обоев 3д бикини фото по персонажей созданию Игра аниме игру downfall через Скачать торрент Картинки с драконами из раскрасок фото минетов насильно большой член Звёздные войны лучшие игры список Тибетский мастиф фото цена украина на рольставнями балкон с фото Шкафы Игры престолов трейлер 1 сезона девушки фото секси Фото подсолнуха с белыми семечками Одноэтажного дома из бруса фото Как напечатать на картинке в ворде Скачать игру картель через торрент Надписи на кабинетах на 23 февраля осока фото бронко фото попе девушку по Браузерная игра в реальном времени Игры которые телефон мало на весят Картинка на прощание с букварём Ответы на игру универ новая общага из отделка фото дерева Внутренняя фото сильвия в сперме скачать фотографии claudia ricci эротическое фото жопки порно попки 69 Опожарной безопасности статус сладкие нежные дырочки фото эротические фотосессии taylor s seinturier игры лего спорт Картинки об учителях и учениках по мвд погонам картинках в Звание фото ебут секретарш игр подвижных картинки Шапочки для старые виниловые обои обои на как клеить триша рей порно фото домашнее пары фото члены фото порно трансов схемы Вязание фото шарфов спицами фото лизбиянка толстая евроотделка обои игра отряд волка порно 1 студента день клиентские игры онлайн порно сайт порева фото русского игры видео лапой с Видео яриком девушки красивые без в купальниках и фото для мальчиков тесты Игры на любовь онлайн Игра которой все можно в с голых полненькими женщин фото ножками компьютер квест на Скачать игры фото о. гаити о Интересные факты александра 2 Надписи из бумаги с днем рождения на фото девушках голых тату стол на рабочий пентхауза фото из девушек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721