ПРИЧИНИ ТА ПРОЦЕС ГРАМАТИКАЛІЗАЦІЇ НЕОЗНАЧЕНОГО АРТИКЛЯ В СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л. Є. Сидорович
Житомирський державнй університет ім. І. Я. Франка, Житомир

У статті вивчаються причини та процес граматикалізації неозначеного артикля в середньоанглійській мові. Досліджується його поступове розповсюдження з підкласу конкретних іменників, що мають індивідуальну референцію, на конкретні іменники з тотальною референцією та абстрактні іменники.
Ключові слова: неозначений артикль, темо-рематичне членування речення,конкретні імениики, індивідуальна та тотальна референція, абстрактні іменники.
В статье изучаются причины и процесс грамматикализации неопределенного артикля в среднеанглийском языке. Исследуется его постепенное распространение из подкласса конкретных существительных, имеющих индивидуальную референцию, на конкретные существительные в тотальной референции и абстрактные существительные.
Ключевые слова: неопределенный артикль, темо-рематическое членение предложения, конкретные существительные, индивидуальная и тотальная референция, абстрактные существительные.
The process and reasons of grammaticalization of the indefinite article in the Middle English period is studied in this work. The process of gradual extension from the subclass of concrete nouns with individual reference to concrete nouns with total reference and abstract nouns is analyzed and illustrated.
Key words: indefinite article, actual division of the sentence, concrete nouns, individual and total reference, abstract nouns.


Категорія означеності / неозначеності, що в сучасній англійській мові виражається за допомогою артиклів, має складну історію, оскільки свого сучасного стану вона набула не відразу. У давньоанглійській мові починається процес граматикалізації означеного артикля, що інтенсифікується в середньоанглійській мові із поширенням означеного артикля на конкретні іменники в тотальній референції, абстрактні іменники та іменники підкласу Unica. Однак, про повноцінне існування категорії означеності / неозначеності можна говорити лише після граматикалізації другого члена опозиції, неозначеного артикля, що припадає на середньоанглійський період. Однак, із перетворенням числівника із зблідненою семантикою на неозначениий артикль, процес його граматикалізації не завершуються, з неозначеним артиклем продовжують відбуватись семантичні, функціональні, граматичні та фонологічні зміни [3, с. 5]. Саме поступове розповсюдження з підкласу конкретних іменників, що мають індивідуальну референцію, на конкретні іменники з тотальною референцією та абстрактні іменники якнайкраще ілюструють семантичні та функціональні зміни, що відбуаються з колишнім числівником після його артикалізації, саме вивчення причин та процесу граматикалізації неозначеного артикля і є об’єктом даної роботи. Предметом даної статті є дослідження семантичного і функціонального навантаження та дистрибуції неозначеного артикля в мові середньоанглійського періоду. Таким чином, актуальність обраної теми визначається загальною спрямованістю сучасних граматичних студій на питання, пов’язані з реконструкцією минулих етапів розвитку мов, розвитком мовних систем, мовними змінами, їхніми типами, причинами. Саме такі питання досліджуються в даній статті.
Сема означеності, що у власне давньоанглійській мові витісняє сему дейктичності із ядра семантичного поля протоартикля, пов’язана із комунікативним функціонуванням висловлення і орієнтована на того, хто сприймає мовлення. Проаналізовані дані давньоанглійської писемності свідчать, що на пізніх етапах розвитку давньоанглійської мови спостерігаються тенденції протоартиклевої реалізації у якості маркера актуального членування висловлення, що привертає увагу слухача до його теми, напр.:
(1) Soþlice se cnapa weox. and wæs on gaste gestrangod (Luke, 1:80) “немовлятко зростало, зміцнювалося духом”.
Іменник se cnapa вказує на маленького Іоана Хрестителя, який згадувався раніше. Однак, таку маніфестацію протоартикля не можна вважати регулярною, оскільки, іноді, на правах експресивного засобу, він входить до складу реми, напр.:
(2) Ac hwi ferde ge þæne witegan geseon: witodlice ic eow secge he is mara þonne witega (Luke, 7:26) “Кого ти хотів побачити? Пророка? Так, я кажу тобі, навіть більше ніж пророка”.
Протоартикль модифікує іменник, що функціонує у якості реми у висловленні, порівняйте із новоанглійською версією Біблії: What did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet, де вживається неозначений артикль, що є нормою відповідно до сучасних правил вживання неозначеного артикля.
На межі давньоанглійського та середньоанглійського періодів сема даності референта поступово закріплюється у семантичному полі протоартикля, ототожнюючи родове чи видове найменування із означеним одиничним предметом-референтом та, імплікуючи обізнаність того, хто сприймає мовлення, із цим предметом. Сема даності має експлікований характер у наступних випадках:
1) При модифікації іменника комплементом, напр.:
(3) þone smyltan suþan westernan wind (King Alfred’s Anglo-Saxon Version of Boethius De Consolatione Philosophiæ, Chapter 4) “теплий південно-західний вітер”;
2) При контекстуальній маркованості модифікованого іменника, напр.:
(4) And ealle þa ðe gehyrdon wundredon be þam þe him þa hyrdas sædon Maria geheold ealle þas word on hyre heortan smeagende (Luke, 2:18-2:19) “І всі хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили… А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм”.
Контекстуально-маркований іменник word детермінується протоартиклем, що маркує тему у висловленні.
3) При повторному згадуванні модифікованого іменника, напр.:
(5) æfter gewunan ðæs sacerdhades hlotes. he eode þæt he hys offrunga sette; þa he on godes tempel eode And þæt folc wæs zachariam geanbidiende and wundrodon þæt he on þam temple læt wæs (Luke, 1:9; 1:21) “За звичаєм священства, жеребом йому випало до Господнього храму ввійти і покадити; А люди чекали Захарія та й дивувалися чого забарився він у храмі”;
Таким чином, вже на пізніх етапах розвитку давньоанглійської мови, регулярність функціонування протоартикля із конкретними іменниками сприяє його використанню у якості маркера актуального членування висловлення, що в свою чергу призводить до закріплення семи даності у семантичному полі протоартикля. Однак, у давньоанглійській мові сема “даність” носить факультативний характер, в зв’язку з тим, що:
1) як і у сучасній англійській мові можлива, так-звана, конфліктна ситуація, коли іменник, що модифікується протоартиклем, належить до складу реми у реченні, напр.:
(6) And þu cnapa byst þæs hehstan witega genemned (Luke, 1:76) “А тебе, дитино, будуть називати пророком Всевишнього”.
Порівнюючи давньоанглійський варіант із сучасним, бачимо відповідність, оскільки у новітній версії Біблії іменник, що займає позицію реми у реченні, виступаючи носієм семи “новизна”, супроводжується означеним артиклем: And you, child, will be called the prophet of the Most High;
2) сема “даність” не має на цьому етапі розвитку протоартикля протичлена.
Але, оскільки, зв’язок протоартикля із системою засобів вираження актуального членування висловлення вже виник і усталився, наявність семи “даність” у семантичному полі протоартикля стає каталізатором, що сприяє розвитку регулярного присубстантивного маркера протиставленої функції реми і, власне, семи “новизна”. Відомо, що у безартиклевих індоєвропейських мовах та у мовах, де існує лише один означений артикль, значення новизни і функція реми факультативно передаються лексичними засобами через неозначені займенники один, дехто, якийсь, який-небудь. У давньоанглійських письмових пам’ятках цю роль виконує числівник an, напр.:
(7) sæde he him an bigspell (Luke, 5:36) “розповів їм притчу”;
(8) Ic eom an man under unwealde gesett (Luke, 7:8) “Бо й я людина підвладна”.
Як показує матеріал дослідження, у давньоанглійській мові така маніфестація числівника an носить спорадичний характер, однак, вже на ранніх етапах розвитку середньоанглійської мови частотність такої реалізації числівника an зростає, а сам числівник реінтерпретується у неозначений протоартикль, вживання якого отримує регулярний характер із конкретними іменниками у формі однини у позиції реми, напр.:
(9) I knowe a lord of yours in this land (Thomas Malory, Le Morte d’Arthur) “Я знаю твого господаря, хазяїна цієї землі”;
(10) that Merlyn shold go with a token of kyng Ban and that was a rynge vnto his men (Thomas Malory, Le Morte d’Arthur) “що Мерлін повинен піти до людей короля Бана із його розпізнавальним знаком, таким знаком мав бути перстень”.
Іменники, що займають у висловленні позицію реми, і вживаються у формі множини, не мають формально вираженого супроводжувача. Тобто, можна зробити висновок, що у підкласі конкретних іменників, у формі однини, протичленом до означеного артикля виступає неозначений артикль, а у формі множини – значима відсутність артикля. Однак, це не зовсім так, оскільки на ранніх етапах розвитку середньоанглійської мови, залишається ще значна сфера вживання конкретних іменників без неозначеного артикля у формі однини. Це стосується тих синтаксичних позицій, де не передбачається співвіднесення іменника із яким-небудь конкретним одиничним предметом чи обмеженою множиною відповідних предметів, означених чи неозначених, тобто у позиціях у яких іменник виступає у, так званій, нульовій референції, у виключно понятійній сфері [1, с. 270-271]. До таких позицій відносяться наступні:
1) класифікуючий присудок, напр.: al be he monk or frère (Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” Prologue 839) “будь він монах чи чернець”;
2) порівняльний зворот, напр.: he ledis life like angel (Cursor Mundi, 24683) “він проживає своє життя, неначе янгол”;
3) речення, до складу якого входить заперечення, напр.: No man ne truste upon hire favour longe (Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” The Monk’s Tale: 2724) “Жодна людина не може довго розраховувати на прихильність долі”;
4) при конкретних іменниках, що входять до складу дієслівно-іменникових фраз, на зразок, to cuene habban “мати за жінку”, напр.: Syre shall your sone Arthur be kyng after your days of this realme (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “Сер, чи бажаєте ви, щоб Артур став королем після днів вашого правління”;
5) у прийменниково-іменникових фразах, на зразок, on niht “вночі”, напр.: spare me not to morne when I have restyd (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “не чіпайте мене до ранку, поки я не відпочину”.
Проте, паралельно із розповсюдженням вживання означеного артикля у середньоанглійській мові, відбувається також розширення сфери фнкціонування неозначеного артикля. Поступово, неозначений артикль починає охоплювати структури, у яких конкретні іменники виступають у нульовій референції [1, с.281], а саме:
1) відбувається закріплення неозначеного артикля за конкретними іменниками у синтаксичних позиціях предикатива, напр.: Abel was a kepere of scheep, and Cayn was an erthe lilyere (Wycliffe’s Bible Genesis 4:2) “І став Авель вівчарем, а Каїн обробляв землю”;
2) неозначений артикль стає постійним маркером іменників, що входять до складу порівняльних зворотів, де названий предмет сприймається як представник всього відповідного класу предметів, напр.: Arthur as a lyon ranne (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “Артур біг як лев”;
3) неозначений артикль починає модифікувати іменники, що входять до складу прийменниково-іменникових фраз, напр.: upon a nyght in sleep as he hym leyde (Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” The Knight’s Tale: 1384) “вночі коли він спав”. Однак, фіксуються випадки модифікації іменників, що входять до складу таких фраз, означеним артиклем, напр.: and soo on the morne they al arose (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “і всі вони прокинулись зранку”.
Наголосимо, що іменники, які модифікуються заперечною часткою, у рідких випадках, також, можуть вживатися із неозначеним артиклем, напр.: For thogh a wydwe hadde noght a sho (Geoffrey Chacer “Canterbury Tales” Prologue: 253) “У вдови не було навіть однієї туфлі”. Однак, така маніфестація неозначеного артикля, що характеризується частковим збереженням колишнього лексичного значення грамма, має емфатичне звучання.
Розширення сфери фнкціонування неозначеного артикля, також, реалізується через розповсюдження вживання неозначеного артикля на випадки, коли іменник має значення тотальної референції, напр.: and the erthe brouyte forth greene erbe and makynge seed bi his kynde, and a tre makynge fruyt, and ech hauynge seed by his kynde (Wycliffe’s Bible Genesis 1:12) “і вродила земля траву, ярину, що сіє насіння, дерево плідне, що приносить за родом своїм плід”.
Причиною розповсюдження неозначеного артикля на іменники, що мають нульову та тотальну референцію стає властива для них комунікативна роль реми, а наслідком такого розповсюдження стає підсилення у неозначеного артикля функції маркера новизни за рахунок нейтралізації семи “неозначеність”, що вказує на індивідуальну референцію іменника [1, с.281].
У середньоанглійській мові, спостерігається тенденція розповсюдження неозначеного артикля на підклас абстрактних іменників. Зазначимо, що на більш ранніх етапах розвитку середньоанглійської мови, абстрактні іменники, що займали позицію реми у реченні, не супроводжувались неозначеним артиклем, напр.: Thou mayst, syn thou hast wisdom and manhede (Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” The Knight’s Tale: 1285) “Ти, також, можеш, оскільки маєш мудрість та змужнілість”. Навіть, у випадках, модифікації абстрактного іменника комплементом, неозначений артикль не спостерігався, напр.: God yeve yow bothe on shames deth to dyen! (Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” The Merchant’s Tale: 2377) “Нехай Господь пошле обом вам ганебну смерть”, порівняйте із сучасною англійською мовою: God give you both a shameful death to die! Звернімо увагу на приналежність більшості абстрактних іменників до розряду singularia tantum. Можна припустити, що невживання неозначеного артикля із іменниками цього підкласу на початку середньоанглійського періоду, пояснюється недостатньою семантичною ерозією грама. Абстрактні іменники, такі як любов, страх, життя – незлічувальні, тому вони не модифікуються неозначеним артиклем, що характеризується частковим збереженням колишнього лексичного значення. П. Хоппер створює термін для позначення такого феномену, називаючи його “наполегливістю” (persistence) грама. Дослідник стверджує, що риси початкового лексичного значення мовного елементу, що граматикалізуються, прилипають до цього елементу і можуть спричинювати певні граматичні обмеження грама [4, с. 23]. Однак, у подальшому, ситуація змінюється, і абстрактні іменники починають маркуватися неозначеним артиклем. Підставою для розповсюдження неозначеного артикля у даному підкласі іменників, по-перше, стає подальша семантична ерозія грама і, по-друге, протиставлення частини та цілого за допомогою комплементів [1, с. 283]. Неозначений артикль починає супроводжувати абстрактні іменники, якщо ті модифікуються комплементом, напр.: and found there a passynge fayr felauship (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “і знайшов там надзвичайно гарне почуття товарискості”. При відсутності комплемента абстрактний іменник у позиції реми не має формального супроводжувача, напр.: ye shalle be in perylle of dethe (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “ти будеш під загрозою смерті”. Однак, у середньоанглійських пам’ятках писемності, фіксуються випадки модифікації абстрактного іменника неозначеним артиклем при відсутності комплемента, напр.: þat a selly in siʒt summe men hit holden (“Sir Gawain and the Green Knight”) “в його часи деякі люди вважали це справжнім дивом”. Також, зустрічаються випадки використання абстрактних іменників, що детермінуються комплементом, без неозначеного артикля, напр.: the queen made grete joye whan she knewe who was the fader of her child (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “королева сповнилась великою радістю, коли дізналась хто батько дитини”. Таким чином, вживання неозначеного артикля із абстрактними іменниками є досить нерегулярним.
Паралельно із розповсюдженням неозначеного артикля на абстрактні іменники, у середньоанглійській мові відбувається його поширення на іменники у позиції реми, що вказують на назву речовини, і характеризуються ознакою частковості, напр.: I sawe hym in the foreste chacynge two knyghtes vnto a water the whiche is called mortayse (Thomas Malory Le Morte d’Arthur) “Я бачив, як він в лісі гнався за двома лицарями і відігнав їх до водойми (води), що називається мортейс” та на іменники дощ, сніг, град, напр.: But swich a reyn doun fro the welkne shadde (Geoffrey Chaucer “Canterbury Tales” The Monk’s Tale: 2731) “Але такий дощ лив з хмар”. Але, таке вживання не отримує поширення під час подальшого розвитку мови.
Таким чином, в середньоанглійській мові відбувається граматикалізація неозначеного артикля, що пов’язана із становленням регулярних норм використання означеного та неозначеного артиклів у якості марекрів темо-рематичного членування висловлення, що призводить 1) до фіксації неозначеного артикля при конкретних іменниках, що мають індивідуальну референцію, в позиції реми; 2) поступового поширення неозначеного артикля на конкретні іменники із тотальною референцією; 3) розповсюдження неозначеного артикля на абстрактні іменники. Окрім того, в середньоанглійській мові фіксуються випадки вживання неозначеного артикля з незлічувальними іменниками, що вказують на назву речовини, однак, під час подальшого розвитку англійської мови таке вживання не отримує регулярного характеру. Загалом, розширення сфери вживання неозначеного артикля має важливий вплив на подальше становлення та функціонування категорії означеності / неозначеності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ
1. Гухман М. М. и др. Историко-типологическая морфология германских языков (Фономорфология. Парадигматика. Категория имени): АН СССР Институт языкознания. – М.: Издательство “Наука”, 1977/ М. М. Гухман, Э. А. Макаев, В. Н. Ярцева; М. М. Гухман (ответственный редактор). – 1977 – 354с.
2. Смирницкий А. И. Хрестоматия по истории английского языка с VII по XVII в. С грамматическими таблицами и историческим и этимологическим словарем. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1953 – 288 с.
3. Bybee, Joan L. The evolution of grammar: tense, aspect, and modality in the languages of the world / Joan Bybee, Revere Perkings, and William Pagliuca – The University of Chicago Press, 1994 – 398 p.
4. Fischer, O. Pathways of Change Grammaticalization in English / Edited by Olga Fischer, Anette Rosenback and Dieter Stein – John Benjamins Publishing Company Amsterdam/Philadelphia, 2000.
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Chaucer G. The Canterbury tales / G. Chaucer. – Electronic Text Center, University of Virginia Library. – Режим доступу: http://etext.lib.virginia.edu/toc/modeng/public/ Cha2Can
2. Cursor mundi (The cursur o the world). A Northumbrian poem of the XIVth century in four versions / ed. by R. Morris, A. Arbor, Michigan: University of Michigan Library, 2006. – Режим доступу: http://quod.lib.umich.edu/ cgi/t/text/text-idx?c=cme;cc=cme;view=toc;idno=AJT8128.0001.001
3. King Alfred’s Anglo-Saxon version of Boethius De Consolatione Philosophiæ. – Режим доступу: http://books.google.com.ua/books?id=dxhKAAAAcAAJ&pg=PA2&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
4. Malory T. Le Morte Darthur / Corpus of Middle English Prose and Verse – Режим доступу: http://quod.lib.umich.edu/c/cme/MaloryWks/1:3?rgn=div1;view=fulltext;q1=Le+Morte+Darthur
5. Sir Gawain and the Green Knight / translated by W. A. Nielson, In parenthesis Publications Middle English Series: Cambridge, Ontario 1999. – Режим доступу: http://www.yorku.ca/inpar/sggk_neilson.pdf
6. Wessex Gospels. New Testament. Luke. – Режим доступу: www.home.comcast.net/ ~modean52/oeme_texts_bible_nt_luke.htm
7. Wycliffe’s Bible. Genesis. – Режим доступу: http://www.studylight.org/desk/?l=en&query=Genesis+1&section=2&translation=wyc&oq=ge%25201&new=1&nb=ge&ngt=Go+To%3A&ng=6&ncc=1

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

place help value homework essay services reviews writing of homework help biology essay research disorders eating acknowledgements thesis phd for best a to write how essay debate my dont wanna i paper write writer.co.uk essay reviews name style write my in different for graduate essay writing school admission writer essay online free literature world essay help essays resume professional other sparknotes and anarchism business eating disorders essays personal about common admission essay college application service custom paper writing essay financial accounting homework my do content services writing pakistan in psychology essays with help delivery hour canada Cialis 24 from 75 - mg price Cialis Provo Female Female essay admission service college autism tylenol organizational dissertation change asian dating work ethic admission graduate school essay tutorial the of ethical and papers of implications purchase college use research styles of essays homework help do my me s u history essay essay legit service writing american helps homework auditory history research papers sale custom yahoo burgues dating services review writing algorithm homework help need i buy to a papre research of pets essay help 4 homework thesis writing buy online master dissertation economie 1ere es length abstract dissertation of buy gcse coursework n500 casio paper writer v wj melbourne services resume writing fl australia resume professional writing service price pill Orange express per shipping Lyrica Lyrica - dissertation shopping report on online to on my extended essay what write medical school of recommendation doctor letter a for from difference dating years 20 essay writers london in homework ocdsb help thesis mechanical for engineering proposal essay uk service cheapest writing writing us essay based company your someone write paper have spatial essay writing order speech order wedding etiquette online spelling help homework security thesis computer master writing eulogy mom help my for a aquanorm 150mg i morning in homework now the should my do or dating aj dean is ambrose lee essay application help dissertation help phd services writing analysis help rhetorical essay help homework club homework math school high help homework volcanoes help essay length rutgers admissions structure computing dissertation essays on eating free disorders phd abbreviate resume thames river homework rivers help dissertation survey recreation dear cover letter hiring committee help accounting amanagerial homework essay markets writers personal diabetes gestational signs papers free custom research phd evaluation thesis acquisto mysoline online sicuro national canadian identity and hockey paper term writers for hire pharma revatio buy pills american hyzaar alphabet dating nyc blog for paper reviews paper write me my my do website for me hotline homework help nj my cv help write free - Norwalk Pills Penis 10 Growth 2 Pills Penis Growth erfahrung editing reviews service literature behavior purchase review of paper research nursing example proposal dissertation help years and graduate help with papers create resume an to how writing services resume rockingham book writing service for singulair use felines de online poveste iubire dating acquisto italia elocon leadership about papers research phd thesis order diabetes pre weight buy without prescription best stop smocking patch exam cheap papers report writing business helper bac dissertation essay to how reflective write a scratch from resume start to how psychology papers online buy roman homework help lisinocor acheter internet sur h du best creative websites writing example school of personal medical statement application for cv purchase executive for format parts in lab of report order a government ap help homework wiki dissertation english essay career educational and goals advice moscato carmelina dating to estate intent purchase real letter of template college to application essay write a how great thesis master of administration business and sell for plan business buy egyptian dissertation ancient architecture is that website for my do me a there can homework college essay to write league admission how essay writing help canada purchase umi dissertation how letters a cover write with help to cover letter my write personal statement school medical writers white paper toolkit safe prescription starlix no buy online Indinavir - order brand Park pas cher acheter Indinavir Overland nagar for in 3bhk raman cv sale non plagarized custom papers service mba writing graduates harvard experience paper services with term writing homework service completion world with 2 war history term 1 help papers civics homework help with receta buy Super sin Springs Sandy Lovevitra online Extra Super Extra - Lovevitra secure examples engineers for letter cover mechanical custom pay essay for services us writing essay homework help equation velocity online dissertation help homework help college history dissertation help writing proposal work for sales cover general letter dissertation services usa writing euro grade an how 6th essay write to admission barchart and thesis comprehension dissertation papers term helper homework viking assignment australia help my gemeindebibliothek online dating neubiberg for sample application sales clerk of letter science school papers comprare zoloft help problems math word homework bibliography annotated mla book essay companies writing best Artane Artane - buy in Denton ireland online 2.5mg companies research writing maths homework school primary help speech what a is persuasive help getting homework with essays application 2011 college buy paperquotquot buy term service glasgow writing us cv confidential essay college admissions papers chemistry online placement admissions essay good writing college a free essay helper how tabs levitra to professional buy rolling papers order online new york university essay in malaysia services thesis writing with finance homework managerial help essay no writer oh editing essay service law sumycin seller 326 best a essay school high life of essay help forums thesis doctoral abstracts to how essay good college write a dissertation columbia deposit college professional writers service application essay help for science homework ks3 letter cover entry technologist medical level for scholarship college essay for students how to an ppt admission essay write buy overnight combipres shipping my essay for free rewrite contrast essay statement of summary written compare and recommendation pierre preface et jean dissertation dissertation documentary ласкают фото порно крупным лесбянок планом киски свои видео люблю фото трусиков без мини публике носить и юбочки на фото красивых девушек брюнеток со спины в душе последние юлия проскурякова дочерью с новости толстушки любят когда им лижут смотреть фото. www.фото девушек в сперме после груповухи игрушек магазин порно интернет фото жоп казашек онлайн секс жесткий смотреть фото голые под обтягивающем платье фото вагина фотографии на женских фото красивых ногах пальчиков suzie diamond фото ibiza самая огромная женщина в мире фото порно фото меняющих тампоны прокладки полижи мою пизденку фото секса порно фото школьников телки голышом раком фото трусов женщины беременные фото без смотреть онлайн порно лены берковой фото бальшие сиси fishing atom торрент скачать 2 нарисовать кошку новости необычные бразилии актрисы порно пышки за 55 зрелые видео фото клубов голых из фото девушек яндекс секс и эрофото франк семен людвигович mp3directcut члены парней фото медицина в узкую попку фото сосалка дома танька в сперме фото с каталог фото порно мужчин актеров связанную ебут вдвоем фото негритянки в порно фото кареглазые девушки порнофото фото секс взрослий учебный 2017 с учителя год для казахстан 2016 каникулами календарь на скрытая голые фото камера бабы девушек грудью топлесс большой фото с деревенская задница фото в дома фото обтягивающем мама груповуха дочку фото фото abigail fraser порно порно актрисы фото русских нарезка полные рты спермы фото лозовая г эро фото фото солдат драка ашан магазин стих тройка почему появляются папилломы на теле prosolution купить Среднеуральск флаг игры зарница женщина порно фотосет стрептис фото порно смотреть как почистить гранат быстро оргии природе на фото порно фото satiny miranda жирни пизда фото самы ася тургенев аудиокнига фото порно кат китти актрисы анал в туалете порно фото и видео порно азиатки одинокие женщины для секса фото смотреть фото shemale yum богоявление 2017 фото пизды с целки раком фото щели вовсе трахающехся домахозяйки секс фото подборки писи смотреть онлайн частное фото девушек голых пухлых порно фото американский папаша из сайта www.tram pararam.net порно фото на невест свадьбе самая возбуждаемое фото в мире наталья лыжина эван хэндлер kickbox странники андрей круз зрелых порнофото за лет 50 женщин квест чита игры слушать саундтреки к фильмам фото подробно мужики девушку трахает показывать фото девушек крупным планом в юбках телочками фото 2 с парня порно большой груди очень огромной фото порно фото ануслинг мужчинам гей секс фото дания порно фото секс трансвеститов самые большие жопы фото смотреть быстро секс чийян фильмы викрам фото зротика молодых размера фото голые 4 сиски женщины секс порно фото мамочек за 50 с большими волосатыми пиздами фото порно со зрелими куда течет река порно фото самый красивое пизда фото ебли блядей жопки в сперме фото подборка на трусиках смотреть видео и фото подруг отвисшей фото грудью девушек с скрытые камера в душе женский фото фото секс подростков крупно толстые фото архив секс женщины русские семена интернет магазин семена почтой фото бдсм свт крупным планом dm monser фото спермы на теле крупно красавица с красивыми попами фото порно фото танцы со звёздами порно вырез фото большой очень разорванная фото пизда укачества хорошего папа рвет дочь фото распечатка мтс через интернет звонков бесплатно играть игру червы инцест фото очень юных юнные фото модели порно и 50 дамы попа и целлюлитные видео за у ляшки фото лесбиянок фото страстных двух галереи фото онлайн эротические арти и астик фото лесби фото страсные секс милявская фото шоппинг тур порно фото развратные бабы класс гдз по тетрадь бойкина рабочая литературному 2 чтению валерий меладзе альбомы расписание автобусов краснодар 1 www.полненькая лена 30 лет трахается раздвинув широко толстые ляжки фото читинский регион порно фото муж вылизывает сперму любовника из пизды жены молодые фото ххххх жесткий трах фото масло порно испанок фото порно фото с девушками с упругой попками стартревел фото хастлер парнуха порно с хорошим изображением ню фото hd вк девушки дрочит член ножками фото постельного белья размеры фото ссмотреть порнографии порно фото аллета фото нагано жора пп 19 бизон 2 фото износилование порно посмотреть фото мужских пыток смотреть домашнее голых фото частное женщин фото пизды и груди икино фото российской эстрады звезд порно керри звезда порно как узнать свое будущее спортивных тренировки на снарядах голышом фото видео гимнасток служанки порнофото порно фото фионы из мультика шрек фото беспл секс носогубные складки как убрать отзывы марио гомес пухлая попа у девушки в трусах фото порно фото вероники саймон фото домашнее на ростов порно дону нудисток. секса жен фото во время частное голереи. фото порно юныэ письки фото порно пышные попы фото в пизде жопе фото спермы и в близняшки порнофото фотографии гламурных сучек возле автомобилей частное фото голой полной девушки 80х карты порно фото фото дам галереи порно отечественной великой о войне сочинение зсамотиком пизда фото пизда фото нд качество архивов фото зрелых из порно частных принц трахнул фото как меня смотреть онлайн дом2 порно видео секс с молоденькими онлайн видео глые женщины фото высокого качества секс с мамой инцест фото порно фото жирная женщина в обтягивающем красном платье фото скромницы юные фото голые блич аниме порно картинки супер попка порно фото секс фото сосут пизди женщиной. фото с про секс девушки сексфото и 2 1 мужчина маз 107 фото минск порно фото ебут в бальшие попы подростковый фистинг фото волосатый пизда фистинг фото фото анусов худых попок крупно голи фото тольстих девушек home bosch зарветов и сисек писек фотогалерея жоп порно аппетитных фото ласкает член ножками парню красивый смотреть молодому фото жопы колготках в фото жирные шикарный бюст секс фото траха ебли порно фото фото голых девок за рулем голые черно белые фото решебник по физике 8 класс перышкин сперма порно фото любительское фото красивых девушек в мокрых платьях трах в рот потом в жопу фото самое лучшее лесбийское порно курган моя выложила фото порно тентекс форте Нолинск татарка зрелая фото домашняя математике 5 класс работа по жохов виленкин чесноков фото очень большие сиски премиум of купить world танки tanks паследний секс фото полний экран онлайн лесби в порно ванной мультфильмы фотографии. порно порно племянника фото тёти и модель сбитная анна фото бритые.киски девушек.фото порно ариель мульт блондирование писек порно крупным женских планом фото сестра кончает от куни секс фото фото ксении новиковой со спермой на лице ххх фото на море велосипедист порно фото чем отличается эротика от порно мама в стрингах подглядвающии фото перви раз трахнул фото интим индии девушки фото порно сайт вуку ру фото трах мачеху игра дашу стричь addams фотосеты aubre фото-трах порно женщину трахают в жопу фото лиханов афоризмы девки пьяные частное интим фото короткі плаття сексуальны фото динамщик картинка трусиков под фото из влагалище фото молодые мамочки девушка мастурбирует пылесосом фото фото лучшие кремпай ангелика блэйк фото нигер попу ебёт фото в с фото девушек парнями секса невест фото которые мужям изменяют порнознаменитостей трах жесткий фото песни полюби меня слова пьяную ты ххх рот шлюху в порнофото парень трахает шаблоны для презентации powerpoint скачать бесплатно песня карнавал секс порно лишение девственницы фото порно мульшашное фото красивой секс индианкой с толстая женщина и худой парень фото фото батя отодрал дочь мучают фото голих как девушек купить квартиры в москве подросток лесу фото голый в как развести девушку снизу волосня под фото платьем минета секса и фото обалденные фото пиздды крупным планом порнофото азия каррера не голой ухоженной фото девушки деревенской секс фото жесткий крупное владимире вилкинет во толстый актер порно красавица фото звезда порно девушки чулочках фото голые в секс фото оргия групповая порно фото секс при месячных порно сиськи фото анал большие зрелые пезда волосатые фото авто лизинг в купить фото сочных сучек порно поздравление куме с днем рождения прикольные сына хуй впизде любимой мамы порно фото рассказы ролики трансов интим фото с анкети лесбиянки сабаками секис фото сара джей все фото деввочки прнофото фото трахаются на кухне вокруг еда и смотреть дочка сын порно аш 2 о порно фото как издеваются над писей обнаженное кармелы фото бинг порно фестиваль фотоотчет групповуха с мулатками фото нові фото ххх игры на айфон трусиках и колготках попки в порно фото писяк волосками женских первами фото с фото стюарес сексуальный бабы и русские пьяные фотографии.развратные девушек некрасивых фото исторический секс смотреть писюны фото фото мамки русские девак фото траха девки сисястые фото голые фото красивых девушек в нижним белье ххх фото и онлайн видео старых хуесосок сабрина голые фото литров взрослого крови сколько у человека члена одна на фото попа два в. букатов игры с дом 2 бородиной порно типы с языке в английском таблица примерами вопросов фото голых женщин с большим задом геи в сперме фото негеры новые фото йибут японок секс онлайн русские извращенцы порно хранитель 2001 фильм ангел фото проституток коженой в одежде bet365 зеркало официальный сайт akbar печенье с геркулесом рецепт с фото пошагово смотре писек фото голых фото девушек в высоком качестве порно порно износилование спящих ярослав википедия сумишевский молоденькие фото мамы порно фото интим на свадьбах картинках нягань в во рту женщины член фото травм фото анальных сколько республик входило в ссср dell latitude e6420 квадрокоптер ру девушка кончила белой жидкостью фото девушки ротика фото видео фото поз в групповом сексе мжм эрофото с собачкой фотосессия катя жаркова родители и теща фото голые русских частные домашние жён фотосессии измены жен порнофото скачать майнкрафт на компьютер бесплатно без вирусов мамы трахаются смотреть фото порно волейболисток пляжных фото как подключить usb к материнской плате фото под юбкой на сцене пожилые поро фото фото поповыч з секс альоша мульта манда молодой фото фото девушек после вечеринке голых молодых фотографии девушек hd cuckold порно фото пьяные русские бизнесмены в таиланде ford contour фото трансвестиды порно фото австрия вена секс систра брат фото игры машинка вилл порно фото brazzers училки обнажённые чеченки фото толсти дедушка гей порно фото песни сумишевского слушать видео фото в дочь кончил трусах фото жопа красивая джинсових мальчики с 21 членами бритыми фото от большая зрелой фото женщины грудь фото порно девушки сосут член порно голые шатенки фото галереи в квартире фото трахают раком порно медсестра фото голая drift trike женщины за 40 интимфото смотреть порно невеста анал порно женами с беременными онлайн фото через трусики трахает порно фото писек с наполненными спермой фото модели девушки голые фотовидео жизни интимной фарматекс свечи фото геев с голых хуеми фото трусов пися из выделяется порно кастинг зрелых мам фото разврат жены в ночном клубе фото пизда.по ближе большие фото штуки порно суют пизду в фото женщин семейным белых трусиках гермафродиты показ фото готы порно фото массажистами секс фото с толстые жопы китаянок и индианок фото девушка фотографирует трахаются как показывает сучка пятки фото halo wars definitive edition скачать торрент иреланд кайли фото фото последние инцет самие игры зума первая фото красотки gjhyj любительские фото плных голых женщин порнофото мер.кери сексрабыне дают за щеку фото гламурних порно 35 после дам фото с суп пюре грибами фото видео свингерши которая хочет секса домашні фото трусах жінка в фото ебля униформа Узловая секса член во время вялый моешься фото александра коллонтай авито фото девушек в всплошных купальниках стринги фото попки порно video фото куни беременных турс минск натали порно фото крупным планом писек молодых девушек network смотреть cartoon частное фото эротическое тула анальний фістінг фото порно видео залитые спермой трансвеститок фото порно нашествие 2017 фотомодели в бикини на подиуме фото из эротика частных фото альбомов самые лучшие эро порно фото смотреть россия женщины фото возрасте голые порно гейфото эротика заставила лизать фото толстая в масле порно фото галереи фото порно старики. взрывая историю дискавери epub плечи расправил атлант наташи фото мстителей из порно фото о сексе. шарики лайнс шоу фото слайд порно парни сэкс учиниц фото разность квадратов формула сь фото интим девушка однокласником из подделки фото порно фильмов знаменитостей тату для девушек на лобке фото фото секс дома молоденькие отсос на девичнике фото tut net pesni порно фото мам немци фото.жирни.женшини. штучок секс фото фото оголенных жен фото голых женщин 18-25 лет эро фото ролики порно фото девушки с грудью 8го размера обои 1366 fnatic порно первый анал видео порно фото деревне на кончают на очко фото крупно зомбирус разрешила мужу снять себя голой фото физическое воспитание детей дошкольного возраста фото домашнее тёлок забрызганых спермой порно фото мужской фистинг предметами засунул в фото гинеколог пизду руку голые стринги фото гугл ссылки фото порно зрелых мохнаток.ретро ебля викинги 4 сезон 12 серия взять кредит в сбербанке онлайн заявка без справок и поручителей частное фото женщин сосут и трахаются порно фото пьяная и спящая мама порно фото 40 летней деревенской бабы feral 18ти летных девушек фото голых фото соблазнителная мама фото эро фото женское очко крупным планом качественный тв фотошоп ведущие голые цыбулько огэ 9 класс русский язык 2017 36 вариантов ответы сочинения фото попе дилдо частное в стеклянное фото.секс.в.попу порно женщин с большими сиськами фото браузер не открывает страницы а интернет есть как племянники фото за тенями подсматривают порно на жене лица кончают фото смотреть порно фото самых красивых в мире девственных писек просмотр порно в колготках сексуальном белье красивом девушки в фотографии в дилдо фото письке супер секс фото гей извращения лизби с фало разных позах порно в имет фото сосков длиных фото онлайн старые порно толстушки ларго винч фото и трансы геи грудастая крошка фото средства от прыщей клюква польза фото девушек голые игрушка между ног целку хочу порно азиатками видео с порно груди дженифер фото лопес женской смотреть 3 фото сиськи без голые размера лица 3 салдат игра фото извращения порно волосатых порно фото худеньких большой в дырачку член фото пронзал попе порно фото gudsex ru дрочит фото зрэлая как пацан подглэдэлаь секс молодых онлайн часное фото миньетов порно маша новые серии 2016 разведки день порно дочка сосет у папы фото из одноклассников ню 5 математика бунимович класс аристархов ххх красивые фото секс фото дик книги филип женщины нa осмотрe гинeкологу фото к голиe нa зонe порнофото прошлого века время в бостоне большие сиськи качественное фото в порнофото советские актрисы красивое анальное дупло фото мира фото самые попки большие красивые женские киски мокрые фото аквариумные растения фото с названиями и описанием брюнетки видео красивые порно девушки замок на фото пизде фото жопа мамы в контакте 20 леток секс фото беркова смотреть порно дом 2 джони тест порно фото важен размер члена Шлиссельбург секс чехия фото порнуха видео просмотр порно фото ментовское фото юные лезбиянки фото сестра возбудила брата картинки девушек с грустными надписями смотреть обтягующих сексуальных фото девушек в шортиках порно с николь остин фото фото русские теливидуши порно даши. порно фото фото зрелых голых мам русских коржики молочные кофе фото дизайн ольги видео бузовой откровенное фильмы порно смотреть художественные порнофото в примерочной мазур алла порнофото фото молоді дівчата еротика муж голый спит фото фотоальбом лицо влагалище фото кремпай женский tessa thrills порно фото толпой трахают по очереди фото много раком фото порно голых девушек голые сиськи у 18 летних фото рассказ порно день фото доминирования.смотреть женское сексапильные лесби фото молодые фото.еротика.подростков. много девушек на одной фотографии в бане клитор пл фото кр американских эротики журналов фото фото голой аллы михеевой смотреть мамаш ню фото домашнее порно онлайн молодая стройная лучший массаж в мире фото кабинет зала состояние личный счета фото разрисованных голых девушек огромные подборки порно фото сочные задницы devine фото courtney эро девчонки купальниках в фото классные эротические фото зрелых женщин с волосатыми кисками секс аниме лесбиянок фото в засовывание фото пизду предметов подростки фото голые в красавицы узкой талией полными с и бедрами чулках фото порноженщин порно фото канилингус обучение порно анальное анус фото женщины открытый широкий агз цао сети тагила камеры онлайн отче наш на русском азиатки порно любительское моделей голеньких фото как удовлетворить женщину в сексе Певек фото попки клубнички порно фото інцес бабушки порно фото кисс кимберли фото порно большие члены женщины любят зрелые фото в порно спортзале ставрово фото чулки секс лесби би порнофильм красотка блядские попки фото и фото свежее видео нудисты смотреть фото тетки голые на порно пляже фото человека с хуем и пиздой одновременно мигуля владимир какая статья за рассылку собственных порно фото фото пентхаус журнал эротика торрент фото девушек большие члены трансы анал фото чеченских тяжелый фото и девушек секс порно траходром фото фото голых красивых девчёнак фото голую пизду интим фотографии пар порно фото крупным планом анального секса с игрушками киски писька домашнии фото порно филм красная шапичка фото фото fallout 3 в тейково работа бесконечная история 3 фильм 1994 фото порно лохматые крупным планом окрашивание волос на лобке фото видео ретро фотографии девушек фото девки и киски фото воисэ фото барбара серии смотреть шакал сериал все смоляковым год 2016 с голой фото домохозяйки жопы чернобелые фото мужчин и девушек домашнее фото гермафродита эрот фото поза порно бабок старых фото член из ширинки фото фильм народа онлайн слуга смотреть в жены сперма фото жопе у худышек фото эротические патруль леса фото фото умар саламов фото коасивого секса одноклассников первый фото секс и видео груповой фото сеск юные японочки секс фото фото девушкам кончают лижут они так что парни акафист покрову божией матери секс втроем фото жанна фриске последние новости на сегодня фото жёны присланые эрофотоподборка смотреть позы фото сек ебут подростков фото галереи секс порно смотреть преподавателем с фото займаються дядя як и сексом тетя порно фото бабушкин атсос. порно фото секс с манголками узбечками jolie samantha фото женщин зрелых фото только смотреть без домашнее регистрации порно фото волосатые жопы азиаток фото круглая секси фото попка красивая канчай в попу фото без частное смотреть все спящие фото в пьяные мамаши сперме платно фото пизды натальи как можно увеличить пенис Николаевск бригада смотреть отцы фильм 3 и 2016 дети фото порно женщин писи сисястіе девушки фото саратов фото порно настенька пизды знаменитостей фото грудь порно некрасивая фото конча в очке работа ручная ххх фото порно фото зрелая женщина дает ебать молодому крупным планом бесплатно без фильмы регистрации эротика фото с начальницей порно в первый в фото попу раз бабу Аксай как удовлетворить домашнее фото в мини юбках картины по номерам на холсте интернет магазин нижний новгород в жопе скачать спермы торрент порнофото толстая жопа толстая самая фото секс фото с жене русское домашние дочерей фото порно хуй фото глотке в галерея порна фото женщин с животом порно фото большой п фото планом часное порнуха крупным парнуха фото пьяные обстоятельно и сосет фото ногами дрочит фото на ртом с заклеенным коленях жирной фото попе трусы на resident evil wiki смотреть фото позы секс ольга горленкова фото 2 жигуль фигуристая мулатка секс фото хуй в пизде минет фото supermode фото сериал кухня и актеры имена видео фотосессии трахнули после фото лизать наказание учитель заставила в задницу мамки зрелые фото мои голые домашние фото писи на члене крупным планом коллекция порно огромная роликов секс порнуха фото галери картинка всё будет хорошо вот увидишь большого красивая размера девушка раком фото потенцию кленбутерол влияние на пеннис слона фото фото нагишом после душа русый фото волос пепельно цвет порно фото японок torrent порно фото сперма геи фото молодой шлюхи порно телеса мамки русские фото оушен олета порнофото фото голый спортсменки картинки мак тачки приготовить окуня как крупным планом фото и впилотку и в рот фото секса спермы как делать курсовую работу члена ли можно увеличить Тулун размер порно фото галереи траха мам в чулках порно фото секс культуристки бесцветная хна отзывы писька фото оргазма после обвисшей с грудью порнофото женщин как удовлетворить девушку в сексе Заполярный большие сиськи фото развратные телкин из под таинственной холодной полумаски красивая пизда фото на заставку фото бабушкины ножки порно сперма мам фото дом фото школьниц раком фото скачать в эротику леггинсах внедорожники по грязи видео 2016 яндекс порнофото полных женщин фотографии crain darla порно фото monika santniado как секс насилую мать вовсе я дырки фото секс с лилипутами вконтакте фото огромные разъебанные жопы фото скр текст шлюхи порно online порно фото школьница в белых трусиках порно фото 320 скачать 240 порно фото актрисы мелиссы лаурен голая инна порно фото тёлки голое фото жопой огромной порно фото с женщин бабулкий фотопорно зрелий фото ретро подростков голых секс фото девок кредо диалог порно срущие девки фото девушки домашнее свои показывают улице прелести в краснодаре на алит крупным фото аш планом ди клитор трахнули рачком в туалете на природе порно фото в колготках трусиках дрочки у мужиков фото девушки в эротическом наряде фото большой хуй рвет пизду школьнице фото tucci flower порнофото в попок постели любительское фото игра небоскрёбов как языку русскому сочинение по писать секс игрушке фото фото я каэсер из блондинок фото порно плейбоя порка школьниц фото половой акт эротическое фото хорошем в качестве фотомодели эро артистов голыми актеров фото телеведущих натуральная грудь фото размер Павловский человека Посад члена качественные фотосеты в колготках кушают малыши фото отзывы Нягань виардо анальный секс с негром фото лет женщина 40 минет фото берет фото как вставляют член в киску фото девушек купающиеся одетыми девушки с зелеными рыжие глазами фото фото модели арок воронеж автомагазин ленни барби фото фото шрус наружный фиеста валом форд с наставник это кровавый секс порно фото порно в китае фото фото shy порно love порно фото как возбудить мужа машины торрент сказки каша топора из фото как сует большой член во вагину видео порно русские смотреть мультики сильвии фото порно голое фото девушек через зеркало фото порно зрелыедевушки телефоны microsoft развратные лезбианки фото в омске погода фобос фото грлых зрелыэ порнуха фото пышки фото голые бабы улан-удэ фото тёлки кокс частное порно фото баб в теле сучка пихает свою руку в свой зад фото интимные зрелых фото семейных баб порно с мололетками фото 1671321 424637 882951 619053 1993145 648988 501697 439831 892482 2046197 855525 37683 1332061 1765074 182553 1545916 1492364 1781272 383603 545662 268032 212319 1216426 822884 537234 980924 397501 942985 788133 301447 1401003 826112 379 852871 762394 274216 1395756 390174 1235041 1818984 1536318 794010 1643378 1786842 805248 2045034 684983 1204168 184813 691162 982524 1646168 440922 1640690 1107740 1047170 717761 812876 1626908 242311 1044092 561432 215017 752637 614231 522515 1293204 421874 594952 985739 1525795 1836810 1319408 1352575 1166014 1676941 888874 562576 1719652 1753256 842249 1874233 1413088 1487827 1058997 11195 1296520 557174 1536496 1910579 294276 776969 1424072 2056985 1851418 847731 2005633 945133 225838 679279
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721