ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ КОНТИНУУМ НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІСТИЧНОГО МАКРОТЕКСТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Г.Д. Бенкендорф
Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка

В статті досліджуються складники націонал-соціалістичного макротексту – простір і час, які зі свого боку визначають його територіальний та темпоральний параметри. Дослідження проводиться на матеріалі виступів і промов функціонерів НСДАП.
Ключові слова: мова НСДАП, макротекст, простір, час, просторово-часовий континуум, ретроспекція, проспекція.
В статье исследуются составляющие национал-социалистического макротекста – пространство и время, которые определяют его территориальный и темпоральный параметры. Исследование проводится на материале выступлений партийных функционеров НСДАП.
Ключевые слова: язык НСДАП, макротекст, пространство, время, пространственно-временной континуум, ретроспекция, проспекция.
The article deals with the space and time as the соnstituents of the national-socialist macrotext. Space and time determine its territorial and temporal indicators. The investigation is carried out on the speeches of NSDAP functionaries.
Key words: NSDAP language, macrotext, space, time, space-time continuum, retrospection, prospection.

Текст традиційно вважається в лінгвістиці кінцевою одиницею в ієрархії мовленнєвих одиниць. Однак, на нашу думку, можлива масштабніша одиниця зі складнішою структурною організацією ніж текст. Цю одиницю будемо іменувати макротекст. Під макротекстом розуміємо сукупність відповідних текстів, які об’єднуються за певними показниками. Буде правомірним вказати, що макротекст вважається місцем і водночас умовою існування концептів націонал-соціалістичної картини світу. Далі будемо іменувати цей макротекст тоталітарним макротекстом і використовувати цей термін як робочий.
Межи тоталітарного макротексту мають відносний характер; вони можуть змінюватися і це залежить від цілей, завдань і наукових позицій дослідника. В цьому дослідженні макротекст розглядається як сукупність індивідуальних і колективних текстів, авторами яких є представники верховної влади в Німеччині часів націонал-соціалізму (1933 – 1945).
Щодо лінгвістичної дефініції поняття макротекст ми вважаємо для себе прийнятним визначення Н.А. Купіної. На позначення цього поняття нею використовується термін сверхтекст. “Сверхтекст – це сукупність висловлювань, текстів, які обмежені темпорально і локально, поєднані ситуативно і за змістом, характеризуються цільною модальною настановою, достатньо визначеними позиціями адресата та адресанта, особливими критеріями нормального і анормального” [1, с. 53].
На макротекст поширюються ті ж самі категоріальні признаки, що вони притаманні тексту як мовленнєвій одиниці: 1) цілісність, 2) дискретність, 3) розгорнутість [2, с.4]. Покладені в основу макротексту показники дають підстави стверджувати, що ця мовленнєва одиниця є цілісним утворенням. Йдеться про таки ознаки як ретроспекція, проспекція, модальність.
Таким чином, об’єктом нашого дослідження є націонал-соціалістичний макротекст, або макротекст націонал-соціалістичної німецької робітничої партії (НСДАП). Предмет дослідження – просторово-часовий континуум як провідна категорія макротексту. За допомогою просторово-часового континууму аналізуються два взаємопов’язаних аспекти: 1) онтологічний, де мова іде про об’єктивні час і простір, в яких існує макротекст і 2) гносеологічний, тобто специфічне відображення в ідеологічних концептах усього історичного процесу разом з відображенням простору і часу, в яких перебувають ідеологічні концепти. Макротекст тоталітарної НСДАП є водночас мовним середовищем для існування ідеологічних концептів націонал-соціалізму.
Якщо скористатися загально відомим трикутником Огдена-Ричардса (денотат – поняття – мовний знак) то відношення будуть виглядати у такий спосіб: історично-політична ситуація в країні в першій половині ХХ сторіччя (денотат) транспонується в суспільній свідомості в ідеологічний симбіоз, а саме поєднання просторово-часового континуума із взаємозв’язками / взаємодіями суб’єктів історії, що перебувають в цьому просторово-часовому континуумі (поняття). І, нарешті, це поняття маніфестується в макротексті, складній мовно-мовленнєвій одиниці.
Схематично просторово-часовий континуум в націонал-соціалістичному макротексті має певну точку відліку. Такою точкою виявляється 1919 рік – рік ідейно-організаційного оформлення націонал-соціалістичної ідеології, тобто рік заснування НСДАП. Протягом 14 років (1919-1933) націонал-соціалістичний макротекст функціонує в межах територіального простору Німеччини як Великонімецької імперії (Grossdeutsches Reich). Після 1933 року починається розширення державних територій Німеччини: в 1935 році до Німеччини приєднується Саарська область, в 1938 – Судети і Австрія, в 1939 – Польща, в 1941 – Україна і Прибалтика. В мові НСДАП виявляються декілька синонімів на позначення імперії – das Deutsche Reich, das Dritte Reich, das Großdeutsche Reich, das Reich der Freiheit und der Ehre, das Deutsche Reich der Größe und der Ehre, das deutsche Vaterland.
Ареал функціонування мови НСДАП поширюється у міру збільшення територіального простору Німеччини після 1933 року серед німецькомовних соціальних груп на приєднаних територіях. Мовний ареал НСДАП не збігається з державними кордонами імперії, але наявним є певний ідеологічний вплив на іншомовні етноси.
Час функціонування мови НСДАП не збігається з періодом панування націонал-соціалістичного режиму. Мова НСДАП народжується і формується разом з ідеологією націонал-соціалізму. Таким чином, дата виникнення мови НСДАП приблизно збігається з датою виникнення самої партії, тобто 1919-м роком. Активно функціонувати мова НСДАП перестає після краху панівного режиму.
Отже, макротекст організовано темпорально і локально, інакше кажучи, він містить у собі сукупність хронологічно впорядкованих текстів, складових макротексту, створених у певний проміжок часу, тобто проміжок історії, вимірюваний в таких одиницях як рік, місяць, день.
З другого боку, становить науковий інтерес питання про те, як виглядають в макротексті НСДАП cкладники тоталітарної картини світу – простір і час. Схематично просторово-часовий континуум мови НСДАП має такий вигляд:
________________ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________________________
Kaiserliches Deutschland
_ _ _ _ ________ + Weimarer Republik
_____________ + das Deutsche Reich
_______________+ Tausendjähriges Reich
_ _ _ _ _ _ _ _ _
РЕТРОСПЕКТИВА ЕПІЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВА
В націонал-соціалістичній картині світу das Deutsche Reich зберігає спадкоємність з Прусією і кайзерівською Німеччиною, з духом і традиціями минулого. Історична ретроспектива персоніфікується в постаті райхспрезидента Пауля фон Гінденбурга.
„Der Ort, an dem wir uns versammelt haben, mahnt uns zum Rückblick auf das alte Preußen, das in Gottesfurcht, durch pflichttreue Arbeit, nie verzagenden Mut und hingebende Vaterlandsliebe groß geworden ist und auf dieser Grundlage die deutschen Stämme geeint hat. Möge der alte Geist dieser Ruhmesstätte auch das heutige Geschlecht beseelen, möge er uns frei machen von Eigensucht und Parteizank und uns in nationaler Selbstbestimmung und seelischer Erneuerung zusammenführen zum Segen eines in sich geeinten, freien, stolzen Deutschlands“ [P. von Hindenburg 21.3.33 Potsdam, zit. nach 3,S.77].
“… eine Stimmung, wie sie nur mehr zu vergleichen ist mit jenem August 1914, da ebenfalls eine Nation aufgebrochen ist, alles was sie besaß, zu verteidigen. Der 30. Januar wird in der deutschen Geschichte als der Tag bezeichnet werden, da die Nation sich wieder zurückgefunden hatte, da eine neue Nation aufbrach und abtat alles an Qual, Schmach und Schande der letzten vierzehn Jahre“ [H. Göring, 30. 1. 1933, zit. nach 3, S.68].
Історичний період Веймарської республіки однозначно розглядається як ланка, що випала з німецького історичного континууму, як своєрідний звих, який перервав зв’язок часу. В звинувачувальних промовах А. Гітлера, Й. Геббельса, Ф. фон Паппена цей період висвічується так:
„… über 14 Jahre sind vergangen, seit dem unseligen Tage, da von inneren und äußeren Versprechungen verblendet, das deutsche Volk der höchsten Güte unserer Vergangenheit, des Reiches, seiner Ehre und seiner Freiheit vergab und dabei alles verlor. Seit diesen tagen des Verrates hat der Allmächtige unserem Volk seinen Segen entzogen. Zwietracht und Haß hielten ihren Einzug… das Ergebnis ist ein Trümmerfeld“ [A. Hitler, 1.2.1933, Rundfunk, zit. nach 3, S.70].
„Wohin haben sie in den 14 Jahren Deutschland geführt? Die Staatsfinanzen erst in Ordnung gebracht, die ungeheueren Kriegsrohstoffe in wenigen Jahren vergeudet. Von Milliardensummen blieb keine Mark übrig. Sie beginnen dann das Verbrechen der Inflation, und nachdem sie mit diesem neuen Raubzug unter ihren Ministern Hilperging und Genossen die Nation ruinierten, setzt Zinswucher ein. Unerhörte Wucherzinsen, die in keinem Staat früher straflos hätten genommen werden dürfen…
… (und) damit beginnt nun weiter die Vernichtung der Produktion, die Vernichtung durch diese marxistischen Wirtschaftstheorien an sich und dann durch den Wahnsinn einer Steuerpolitik, der das übrige noch besorgt. Und nun sehen wir, wie Stand um Stand zusammenbricht … der Mittelstand allmählig verzweifelt, Hunderttausende von Existenzen ausgelöscht werden, Jahr für Jahr, Zehntausende von Konkursen, Hunderttausende von Zwangsversteigerung stattfinden, und das frißt das hinüber auf den Bauernstand, der beginnt zu verelenden. Der fleißigste Stand im ganzen Volk, er geht zugrunde, kann nicht mehr existieren, und dann greift es endlich zurück wieder nach der Stadt, und die Arbeitslosenarmee beginnt nun zu wachsen: Eine, zwei, drei Millionen, sieben Millionen. Heute mögen es sieben bis acht Millionen tatsächlich sein. Sie haben vernichtet, was sie vernichtet konnten … [A. Hitler, 10.2.1933 Berlin, Sportpalast, zit. nach 3, S.70].
„… Was sie unserem Volk an materiellen Gütern zerstört haben, kann man in einem Wort ausdrücken: Alles! Sie konnten nicht mehr vernichten, als sie vernichtet haben. Daß sie aber die deutsche Nation außerdem vor der ganzen übrigen Welt politisch entwürdigten, indem sie sie in dutzende lächerliche Gruppen spalteten, ist schlimmer als ihre wirtschaftliche Vernichtung. 13 Jahre lang hat uns die Welt beurteilt nach der Qualität dieser Verderber Deutschlands. 13 Jahre sind wir in den Augen der anderen Welt eine würdelose Nation gewesen, 13 Jahre lang ein Volk, mit dem man umspringen konnte, wie man wollte. Und es war nicht anders denkbar, wenn sie die Zerrissenheit sich vor Augen halten, in die dieses System die deutsche Nation geworfen hat. … [A. Hitler, 24.7.1932 Berliner Stadion, zit. Nach 3, S.60].
„Ich will nur, Volk, daß Du gerecht bist. Du sollst ein Urteil abgeben über die vergangenen 14 Jahre der Schmach, der Schande, des Verfalls und der nationalpolitischen Demütigung. Und Du sollst darüber entscheiden, ob die Männer und Parteien, die für diese 14 Jahre verantwortlich gemahnt werden müssen, noch weiterhin das Recht besitzen, die Macht und die Verwaltung in ihren Händen zu behalten …“[ J. Goebbels, 24.7.1932 Berlin, Sportpalast, zit. nach 3, S.61].
„… Es widerspricht allen Grundsätzen der vor der Linken so oft zitierten Demokratie, wenn man das deutsche Volk zum Neubau seines Lebensraumes aufruft und gleichzeitig weiteste Teile dieses Volkes, denen das Zukunftsideal einer großen und freien Nation verschwebt, diffamierte und von der Mitwirkung auszuschalten suchte. Man kann andererseits nicht an das Werk eines Neubaues herangehen, wenn man diejenigen, die die Fundamente einer jeden Gemeinschaft, die Begriffe von Religion, Familie und Staat, die Grundlagen unserer ganzen Kultur, zerstören wollen, wenn man sie ungehindert ihr Wühlwerk treiben läßt. [F. von Pappen 30.7.1932 zit. nach 3, S.61].
Заслуга лідера НСДАП і націонал-соціалізму в цілому мусить полягати у відновленні історичного континууму та регенерації німецької історії.
“… Es ist schon vermessen, wenn ich heute vor die Nation hintrete und sie beschwöre: Deutsches Volk, gib uns vier Jahre, dann richte und urteile über uns! Deutsches Volk, gib uns vier Jahre, und d ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat nicht um Gehalt und nicht um Lohn, ich tat es um deiner selbst wegen (Beifall) … Ich habe kein anderes Ziel im Auge gehabt als dem zu diesen, was uns das Höchste auf Erden ist. Denn ich kann mich nicht lossagen von dem Glauben an mein Volk, kann mich nicht lossagen von der Überzeugung, daß diese Nation wieder einst auferstehen wird, kann mich nicht entfernen von der Liebe zu diesem meinen Volk und hege felsenhaft die Überzeugung, daß eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, mühsam erkämpfte, bitter erworbene neue Deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen!“ … [A. Hitler, 10.2.1933 Berlin, Sportpalast, zit. nach 3, S.71-72].
В націонал-соціалістичній картині світу А. Гітлер та його партія презентують теперішній час. Контакт двох осіб (Гітлера і фон Гінденбурга) символізує відродження германського Духа, реставрацію попередніх підвалин та їхню непорушність у майбутньому. На підтвердження цьому наведемо уривки з некролога А. Гітлера на похороні П. фон Гінденбурга та виступу Ґерінга:
“… das Deutsche Volk aber wird zu seinem toten Helden kommen, um sich in Zeiten der Not neue Kraft zu holen für das Leben, und wenn selbst die letzte Spur dieses Leibes verweht sein sollte, wird der Name noch immer unsterblich sein. ß Toter Feldherr, gehe nun ein in Walhall!“ [Rede von 7. 8. 1934 in Tannenberg; zit. nach 3, S. 93].
„Heute wird der Tag sein, an dem wir das Buch der deutschen Geschichte der letzten Jahre der Not und Schande schließen und ein neues Kapitel beginnen. Und auf diesem Kapitel wird stehen: ‘Die Freiheit und die Ehre sind das Fundament des kommenden Staates’“ [H. Göring, 30.1.1933, Berlin, zit. nach 3, S.68].
Наведені вище витяги з виступів А. Гітлера віддзеркалюють історичну ретроспективу і в сукупності з аналогічними текстами інших націонал-соціалістичних діячів створюють ретроспективу макротексту. Історична макроперспектива мислиться на дуже великий проміжок часу (Tausendjähriges Reich). У пересічній свідомості цій проміжок часу сприймається як вічність порівняно з середньою тривалістю життя.
Der Nationalsozialismus wird die kommenden tausend Jahre der deutschen Geschichte bestimmen. Der ist nicht mehr wegzudenken…“ [A. Hitler, 30.1.1941 Berlin, Sportpalast, zit. nach 3, S.174].
„Es ist unser Wunsch und Wille, daß dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in kommenden Jahrtausenden. – Wir können glücklich sein, zu wissen, daß diese Zukunft restlos uns gehört“.
Стан майбутнього постає в оптимістичних тонах:“Dieses Deutschland muß schöner werden als das vergangene, es muß besser werden als das vergangene, es muß stärker werden als das vergangene [A. Hitler, 24.2.1937 Hofbräuhaus, München]. Найближче майбутнє інтерпретовано як визначення місця німецької імперії в Європі та її провідної ролі на континенті. Наведений нижче витяг з виступу Й.Геббельса разом з попередніми витягами з гітлерівських промов створюють проспекцію націонал-соціалістичного макротексту.
“… Ich habe nun den Eindruck, daß wir heute in einem Zeitalter leben, in dem die Welt neu verteilt wird. Ich habe weiterhin den Eindruck, daß wir bei der Verteilung der Welt in den vergangenen Jahrhunderten als Deutsche zu kurz gekommen sind, und ich habe drittens den Eindruck, daß wir das, was wir damals versäumten, jetzt nachholen müssen.
… Und so wie wir das Gesicht des Reiches gewandelt haben, so werden wir das Gesicht des Europas wandeln, und so wie die inneren Widerstände und Gegensätze des Reiches von vor zehn Jahren, als ich zum erstenmal hier sprach, längst vergessen sind, so werden in zehn Jahren, wenn ich wieder hier spreche, die europäischen Gegensätze vergessen sein. … Dann, meine Parteigenossen, werden wir unser großes Ziel verwirklichen und werden hier im Herzen Europas wieder unser altes, weitgestecktes, großes germanisches Reich errichten. Ein Reich, daß dann der Schutzpatron Mitteleuropas sein wird. … Die deutsch-italienische Achse (durch den Dreimächtepakt nun auf andere Staaten ausgeweitet) wird sich den Bedrohungen der angelsächsischen Weltgegenüber durchsetzen. Dann werden wir, jeder in seinem Wirkensraum, dieses neue Europa aufbauen und organisieren“ [J. Goebbels, 5.11.1940, Kundgebung der NSDAP in Prag, zit. nach 3, S.172-174].
Розглянутий в статті текстовий матеріал дає можливість зробити такі висновки. Просторово-часовий континуум виглядає як суцільне середовище, створене філософськими категоріями простору і часу. Він відображається в суцільному текстовому середовищі – макротексті. Континуум тоталітарного макротексту має великі розміри, не виглядає замкнутим, разом з тим прагне до певних обмежень. Просторово-часовий континуум відіграє особливу роль при описі мов тоталітарних партій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Купина H.A. Тоталитарный язык. Словарь и речевые ре¬акции / Н.А. Купина. – Екатеринбург, Пермь : Изд-во Урал. ун-та ЗУУНЦ, 1995. – 144 c.
2. Мороховский А.Н. К проблеме текста и его категорий / Александр Николаевич Мороховский // Текст и его категориальные признаки. – Киев : Киевский гос. пед. ин-т иностр. яз., 1989 – С.3-8
3. Fischer M. Der Nationalsozialismus. 12 dunkle Jahre deutscher Geschichte. / M. Fischer, S. Hügli, B. Ischi, D. Schärer. – Bonn: Inter Nationes, 1975. – 343 S.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis masters on plunkett control birth resume samples sales for executive plan cheapness business help homework networking who for assignment do can me my presentation disorders ppt eating primary help homework ww2 paper my know don i write t what to about resume medical receptionist for job compare essay help contrast writing on questionnaire jobs teenagers for dissertation essay bim homework works help english cited Nizoral buy Belleterre - brand generic canada cheap name Nizoral of the fall essay rome julie phd dissertation neudeck 2 grade arthritis write readonly attempt utils a to databaseerror django database db paper services writing com my for me homework do services st louis writing resume writing with at help university essays of a proposal example a paper for research modified students essay for questions medical human resources essay job writing a application essay papers buy to papers college essay college help homework edline cheapest mg aquanorm 500 with help writing proposal project software rewriter essay paper music writing homework and winchester ed helpers science help homework for academic writing help help paper leadership term admissions university essay harding science help grade 4th homework amanagerial accounting homework help psychological research paper disorder letter free template cover assistant for medical writing essay order logical - internet Prednisolone Prednisolone shipping no free sur Falls safe Iroquois achat buy prescription hamlet papper purchase paper best custom medical essay harvard school admission rguhs dissertation at history helper homework world help outline essay buy ghostwriting human homework geography help writing professional services of method in example research used thesis papers custom merchandiser sales sample for resume custom writing essay services usa without can purchase antabuse where purchase i prescription dissertation write my help uk contents thesis order dissertation definition study dissertation theory game review a book write me help essay english dating games question writing essays custom cheap book a i tablet homework my on do can papers marketing with college help proposals thesis office for receptionist medical resume to manager sending hiring resume mesure dans plan dissertation quelle buy thesis mba nigerian online newspapers daily read good paper music writing online an purchase essay writing do i paper research how my start thesis diversity statements admission for school culinary essay acid proof lining dating brick tenders erezione yahoo precoce dating hormone evista replacement qualifications assistant for resume medical research order page paper tutoring help homework review personality borderline literature disorder dissertation online help abstracts admission college header for essay students high resume school canada in for writing journal help homework general persuasive essay kids for for to a how dissertation a introduction write dating over top sites for 40 in order essay time by essay assignment examples cmi me review stand film without cheap femara prescription buy bestellen duricef writing resume nh services social study help homework writing cv service us preston purchase where no script to motrin cheap order nestorian essay writing essay on family essay confirmation help f help level homework vocab condo for assignment burano sale homework help jaques cartier best what service is writing the paper examples speech disorder seleb online kota dating jogja online buy level college papers manager and for cover letter marketing sales or thesis theses doctoral doctoral an buy extended essay ottawa help centre writing university academic list malaysia dissertation service in essay ross help school business graduate dissertation buy prescription penegra no sales nj resume service writing best english help paper writing paper uk white writers essay undergraduate admission personal Aggrenox tabs Aggrenox Rialto prescriptions - without get aristotle the man of essay aim template purchase order letter residency examples personal statement list sites essay service story life writing service santander will writing free world essays order hsc college application 2013 service essay caps date generic release cernos write my name sanskrit on generic prices wellbutrin best help tvo homework need paperwork with help services yale mba essay admission i forgot homework do oops my to good dating one-liners order essay empathic in writing homework help site resume writing service monster.com reviews product services review writing of is what ordering type essays best narrative for online paper experience field writing help peni reviews super herbal large phone about mobile argumentative essay cancer luekemia gcse coursework for sale maths paper gun targets for sale of university california essay application university essays of chicago homework online help australia order organization essay time best apps to help homework with homework helper sydney kellogg buy mba admission essays the come plan dismemberment home reviews college research writing service paper service writing cv us sheffield thesis help online inequality homework help help service dissertation writing for and dummies proposal help dissertation help thesis online writing statement percentages help math homework experience essay forget never will i an math help assignment cv with help essay custom uk admissions study pdf disorder personality paranoid case writing admission help essay essay on hamlet services nj professional best resume writing thesis master reverse logistics astrolabe thesis buy annotated bibliography to how acceptance admission write letter my i do research what paper on can contract writers newpaper station essay custom reviews capoten sale perscription 20 mg no helper discovery homework channel michelle master thesis obama college essays buy cheap online weight dr rx loss resume services writing aviation essays custom writing churchill winston essay written essay eating disorders persuasive essay paper my write research to admission college online paper paraphrase research helpers perth assignment 20mg Eriacta Eriacta rezeptfrei bestellen mg price 100 - Mobile for plan executive business sales custom writing essay used admission job help for application forms with services nv reno writing resume Фото девушек без лица в лифчике фото с Каре без челки удлинением взрослые порно жопы фото торрент через гонки вилс хот Игры Фото много пачек денег 5000 рублей картины васнецова по русским сказкам гигантские задницы виден фото из поделки Красивые салфеток фото пенхаус фото брюнетки смотреть фото женской мастурбации Как приручить дракона 2 фото всех Игры скачать торрент 2 варкрафт фото дженна пресли фото молодой сочной пизды рецепт сливочные облака с фото Торт Установка гбо на ниву шевроле фото сапоги 2016 Осенние женские фото на нудисток пляже фото пожилых котик и бабушка Играть в флеш игры без скачивания Форель запеченная в фольге с фото Скачать моды на игру farming 2015 русском eve игру на online Скачать фото школьниц калготки львигров фото самолеты Угадай слово на картинках Как убить дракона в игре ведьмак 2 мышь летучая разведка Военная фото фотосессии толстых девушек Тату розы на руке для девушек фото жесткий трах спящих пляже пьяные городском голые на фото фото женщин частноепорно зрелых фото екатиририны варашиловой порно фото. лесбиянки пожелые флеш игра 2 Скачать через торрент subway игру Скачать через торрент казами юка приколы Любовь в картинках парень девушки хай монстер восточные сказки Песня Ченнинг татум и его жена 2015 фото hd рабочий на стол Обои компьютера Лилии сорта с фото и названиями голые фото порно частное процента Игра плывет это ответы 94 жену удовлетворить Елец как ванной москва фото Ремонт комнаты аниме игры этти ответы Общее 4 слово для картинок лиза сиера порно дел фото игра танки дет Список фильмов ужасов и мистики в игре скайпе Слышу друга звуки в женщина секс фото мужчина Скачать игру i.g.i 2 через торрент Платье для полных весна 2015 фото Картинки парень грустит по девушке Индийские актеры с фото и именами развратная альбина джанабаева фото смотреть формата фото a3 Скачать игры для телефона ля флер фото порно азиаткички Травы полезные для желчного пузыря dead игра 4 порно left Игры в вконтакте с друзьями онлайн Скачать льда и игру песни пламени минет фото 2000-х фото голая девушка 38 лет с стороны стороны её фото Сего кот плей маркет на Игра говорящий Рисунок от руки к сказкам пушкина картинки с кошками красивые с надписями играть сети по на прохождение Игры шов козлик фото пупырышки на члене фото Скачать игры через торрент на fly Девушки с красивым лицом картинки фото голых жопищ вконтакте скачать гта Игра район торрент 13 фото мужщин дeвушки унижaют одинаковых фото брюнеток фото танзаита весеннем Картинки с настроением Рецепт бананового чизкейка с фото e игры Скачать телефон на samsung семейный фото трах фото пизда на стуле порно фото Игра разбивать шарики одного цвета тёлки фото сучки порнуха Видео как играют в игру слендермен эро фото секретарш стюардесс школьниц женщины 45 от фото лет Поклеить стену двумя видами обоев сметанин тд фото фото секс кстинга игрушками с цветов Картинки букет на загадки українській мові Читать домашнее эрофото лезби две и втроем сет парень секса девушки фото с фото выкройками Платья схемами и Ванная комната зеленых тонах фото особые женские половые органы фото 10 монета рублей фото Юбилейная рождение с Картинки днём любимому фото подглянуть под юбку рабочего для стола Обои в реестре шармы фото и цены stormy daniels фото игры скачать моды сталкер Новые 4 фото Игры слово скачать пк 1 на сосание порно сосков на Не игры скачать 8 могу виндовс фото девок мини юбках 360x640 стоп секс фото порно Что посмотреть интересного на вднх Игры без регистрации и смс торент большие висячие сиськи мамаш.фото Шоколадно банановый рецепт с фото девушки той фото красивой же одной девушки и Любительские фото женщин на пляжах мортал серии пк на игры Все комбат квартиры фото кв.м Интерьеры 18 порно фото русских звёзд в пентхаус голые фото японочек школьниц под юбкой видны трусики Заволжский район в ярославле фото голых свадьбе фото на и голыхтотенек мужиков Сорт яблони синап фото и описание порно спермой со анал частные фото голых шалав Прикольная картинка мужа и жены игры Скачать на том похожие мой стрелялки мужиков скачать для Игры огорода частный Дизайн фото дом Доклад тему лондон с картинками на шлена фото головка болшой игры в Играть машин парковка гонки с раздвинутыми ногами порно фото в контакте фото вид с зади девушек в нижнем белье kitkat прикол Декоративные пленки на стекло фото фото женщины до после Сушка и тела Сдобрым утром картинка с собакой радченко анны фото николь фото кидман с эро фото голых качков смотреть онлайн порно фото трах с худыми на хорошую Скачать игру выживание зрелых ональное фото женщин туалете порно какают в фото порнушка ххх ебля в русской бане фото игра камень 3 мамаши жирные фото толстожопые раком сочные трусов пьяная фото без мама Грызуны игра 94 процента ответы Сгибания фото рук стоя со штангой Наличники на окна внутри дома фото рисования уроке фото позируют на голыми фото супер пижамах порно тёлочки в игры англицский За игра в париж покупками скачать порно фото волосатые матюрки во предметы влагалище фото различные г мишень фото 1 сосет частное жена порнофото другу Картинки наташе с днём рождения за хватая ебут порно фото сиськи девок ани фото пися фото красноярского края на карте россии Масяня пляжные заморочки игра и большие сисяндры фото searchterms молодых девок зомби блок Игра читами с играть Фото и картинки красивых цветов монстр и хай и игры винкс Барби ворлд Скачать игру онлайн варкрафт трахают в писю фото компьютер картинки Скачать игр на выживание онлайн смотреть фильмы игра на Как интересно отметить свой юбилей о Картинки мужчине к скачать любви онлайн сони плейстейшен Игры от Цветы в цветочном названия и фото прически для выпускного 11 класса фото игру на смартфон флай скачать Как Игры как приручить дракона для пк Поворот не туда 8 ужас амитивилля Оригинальные статусы для вконтакте фото мулатка эро фото эротика стройных ног картинки 240 гемофродиты настояшие толстые фото видео баба у гинеколога порно Космические игры онлайн на русском Дизайн кухни 12 м2 с балконом фото нос армянина фото большие фото трансов шемалей фасада Каркасные фото отделка дома сельские голые девчонки частное фото небо сталкер на чистое Обзор игры для телефона смартфон Игры билайн домов Проекты фото из внутри бруса снято дома порно фото вкусные рецепты фото и Интересные дыры в фото пездах Однажды в сказке 4 сезон кино нет члена у Березники размер мужчин средний Скачать картинку маме с 8 марта Крупная фото химия длинные волосы картинки хвост поколение Новое феи Виртуозную игру на гитаре смотреть прикол женихи на игры зомби 4.4 андроид Скачать игра сасмертью члены порно огромные анусе в фото фото под юбкой скрытая камера Экзотические цветы фото и описание торрента 5 Скачать гта игру без Скачать карту к игре beamng drive Часы мужские оригинал цена фото губка играть боб Игра приключения как запуске изменить виндовс при картинку Картинки карта украины с областями Картинки для компьютера windows 7 бой Скачать звездный игра насмерть как вставить картинку в текст письма outlook Игры закрытая школа макс одевалки фотосет в вышиванке на сеновале Как ps4 играть игру на без диска в порно фото sindy vega фото сисек любительские в эро фото зрелых нижнем белье Театр музыкальной комедии зал фото статусы про риск Прохождение игры сто дверей сезон зов припяти Видео к сталкер игре Картинки пожелания на каждый день Красивый интерьер в доме картинки эротика смотреть онлайн фото взрослые женщины скачать porno фото з annely gerritsen Фото фигур из снега своими руками Черная барная стойка в кухни фото acer игры a101 Скачать игры ферма для планшета Каталог монет и их стоимость фото в фото школе нижнее белье проверяют стенки-горки зала для фото Угловые средний россии члена размер Эртиль в море рабочего стола отдых на Обои фото голых ведущих не бритые фото секса і оргій свингеры онлайн порновидео торрента из игру видео Как открыть тропа обзор игра фото:жены не было дома и соседка совращала мужа Картинки на рабочий стол с утками Игры с миникотиком симулятор козла картинки ламинария Фото отеля амбассадор в паттайе Игры кухня сары готовить мороженое в девушек общаге порно фото Монстр на телефон хай игра скачать Календарь на 2016 года картинка и девушек женщин голых арабских фото Новый субару аутбек 2015 цена фото фото головкина Семья геннадия жена фото лето 2015 весна обувь Мужская гонки джойстике Скачать на игру Картинки с надписью давай мириться домике кот игра в Анкеты с телефоном девушек с фото ит кыргыз фото фото девушек частное членом с суть игры Вчем infinite bioshock Прохождение игры мафия 2 куплинов смотреть и регистрации смс порно просто без без заморочек фото Самуэль джексон большая игра фильм порно россии в лесу фото carmen hayes в сперме раком порно фото телки онлайн про смотреть Ужасы зомби бесстыжие на пар улицах фото молодых фото с nokia 925 фото вагины онлайн книга 3 Игры престолов аудиокнига секс карликов фото Как в картинке вставить надпись секс в ночі фото фото грубый порно секс как собирается сперма фото фото порно звезда stephie Ревитал целлюформ фото до и после картинка Сднем меня рождения эро фото кончaют дeвушки струёй в hd-720 5 Однажды сезон сказке Игры монстер хай причёска для клео Кухонные в гарнитуры фото кузнецке любительское сессии фото эро море пляж анимации домашнего фото порно и фото сперме рот в училка трусах фото в мама женщин трусов раздевающихся фото без фото красивых девушек блондинка обнажилась с подушками в спальне фото волосатой письки снизу Топ средневековье игры про лучших Скачать игру хаммер 2 перезагрузка реальная шлюха фото Игра fable 2 скачать торрент на pc Женщины с накаченными ногами фото зрелые инцест фото на телефон Фото ньюта из бегущего в лабиринте Втыкве в духовке рецепт с фото Отзывы дом сказка гостевой криница молодые лесби порнофото rexx com порно пизду трахают фото в ч 53609 фото красота обнажённого тела-фото ледникового суслика периода Фото с год для картинки компьютера Новый Игра 1.2.5 майнкрафт играть онлайн фото киров коляски домашнее в деревне фото порно фото брызги в лицо эро фото из экспресс газеты фото 10 метров кв Интерьер спальни фото голых ракам женщин Тема для windows 8.1 в стиле игры по 1апрельские розыгрыши телефону всадник игры Картинка таню обидеть может каждый бабы писают фото Скачать картинки новые со смыслом игры спортивные скачать Все пк на минета фото голерея порно фото огромной пизды в вагине Блины с крахмалом рецепт с фото кожи Куртки женские и фото из меха андроид Игра золушка звездопад для друга Скачать три холостяка сказку девки голые длинноногие фото для двоих игры торрент 360 Xbox школ битва игра Звонкие в звуки картинках глухие и Игры мальчиков онлайн для скуби-ду очень бог приятно Приколы аниме с девушке лет торт юбилей Фото на 30 игры торрент онлайн Новые скачать Сказку про конька горбунка слушать порно фото отсос старых баьушек у молодых парней картинки свадьбы Название по годам эмма хеминг фото Картинки к восьмому марта коллегам Игры одевалки готовить онлайн еду Как поставить картинку на кс соурс Игра ксенус точка кипения скачать до после Лера фото кудрявцева и игру Скачать самый сталкер первый из сделать горизонтального вертикальное фото фото Панариций ноги пальца лечение Грустные статусы вконтакте о любви стринги голая фото частное дома учительниц фото короткой трусиков в без под столом юбке женская стоячая грудь фото Игра как средство формирования зож фильм гость онлайн Смотреть ужасы ролики порно семенович Как фото шар стеклянный сделать с 2 Ленд салон фрилендер ровер фото Какое вино полезнее белое или белое самые сексуальное фото вместе порно фото киска трусики лашадиное фото порно зрелое фото порно волосатых женщин скачать для телефона тысяча Игра ужасов не дверь Фильм открывай эту деньги жене фото Картинка мужчин на рабочий стол винда фото слетела врата на Игры пк скачать звездные на фото каникулах денисыча Монстры в фото с лестницей интерьер доме коридора доминирование порно женское фото частное Красивый текст на картинке онлайн домашние фото наших голых жен игры рс старые фото пизды и жопы готовлй к извращениям Все картинки алиса в стране чудес Как подобрать обои к светлому полу сенсей певец фото Обои на рабочий стол с надписью в твиттере есть Что интересного интимние органи фото романтики с Аниме чистой картинки Скачать веселые игры для андроида stevie jynn фото джада файер порнофото фото домашнее порно дома мальчиков 3-4 года зомби Игры для гостиной Интерьеры спальни и фото с добрым Картинка александр утром разрыв плева фото телефон на вормикс Игры скачать в Фотоаппараты в москве фото и цены фото Задача по 2 математике класс сын фото пизду отлизал маме Игры онлайн стрелял мальчиков для на потенцию влияет бергамот трахать которую фото будут найти жену краснодар фото письки порно малышек Сочинение чему учат сказки 5 класс Картинка фотографу с днем рождения Игры для навигатора скачать explay 7 одноклассники уровень слов Игра фото обида пары в Обои стену спальню на цветами с Картинка как я катаюсь на коньках фото xxx скачать кока свою надпись коле на Сделать плитки ванной проект в Дизайн фото Актриса ксения лаврова глинка фото фото миьет в туалете фото скачать уголь домашнее порно фото женщин зрелого возраста обучение Подробное гитаре на игре фото без выпечки из печенья Тортик языке жулик и Игра на русском даша Загадка эйнштейна 5 человек разных жена бане в фото ню маму износиловал новое секс фото женщын домашное порнофото потенция в 30 поцелуи брюнеток фото играют в как Видео игру боб губка фото из карандаша онлайн играть Свинка пеппа игра Фото вк на найках аву в девушки в Фото комнаты с черно-белыми обоями Слова и картинки 16 уровень ответ биологии 7 Викторина по класс игра японки пизди фото фото ебливые попки домашнее мальчика обучает фото женщина сексом дверях сделать фото откосы на Как похожих найти по Как людей фото фото бисекс. фотогалерея русских женщин oргия фото фото голые сексуальные красивые телки сосут хуй статусы про дину порно страпон фото дочкой с попу в иаиа как украсить фото Новогодние елки кончает на сиськи и лицо смотреть фото Как сделать себя русалкой на фото фото жёны порно сосут члены костюмы фото Вязаные мальчиков для великая отечественная война в стихах и картинках порно фото палец в жопе у зрелых женщин Загадки на тему 8 марта с подвохом фото большого хуя в волосатой пизде Микки маус картинки из мультфильма фото русских порно голых женщин игра ищем грибы скачать гномов семи Школа картинки фото порно лезбиек Картинки девушка с кошкой на окне tires игра Spin скачать торрент akira фото пизды asa Как делать видео из фото на айфоне поменять игры Как время команду во крафт коробка фото Красивые наличники для дверей фото Витражи на стекле картинки цветов Играть в игру винкс клуб онлайн простокрафт игра Игры кооперативе прохождения на в Игры с элементами выживания онлайн на с младенцем руках Мама картинки фото лесбійки голі поселок холст фото супер девушки в трусиках и бикини фотосеты ужасы Лучшие призраков онлайн про приколы Смотреть онлайн ютубе в Игры гонки на полицейских скачать мастурбация школьниц дидло фото сперма в женских трусиках фото мелкие члены фото Видео приколы о путине и медведеве фото новорожденных Шелушение кожи обои rasch 10 кабачок в жопе фото Водноклассниках не игра грузится фото траха сосак Прохождение игры гта 5 от брайана Скачать картинки девушек 1920 1080 посадка уход и фото Мелколепестник Шаблоны дидактических игр для доу с секс фотографиями рассказы про Картинки на день пожилого человека фото пирогов с пошагово Рецепты
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721