ПРОФІЛЮВАННЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. Г. Єсипенко
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
м. Чернівці

У статті розглядається питання профілювання лінгвокультурних концептів як один із методів аналізу концептуального аналізу. Визначається співвідношення між доменом і концептом, окреслюються шляхи визначення доменів. Робляться висновки про домени лінгвокультурного концепту “home” на матеріалі англомовної прози XVIII століття.
Ключові слова: концепт, концептуальний аналіз, профілювання, домен

В статье рассматривается вопрос профилизации лингвокультурных концептов как один из методов концептуального анализа. Определяется соотношение между доменом и концептом, предлагаются пути выявления доменов. Делаются выводы о доменах лингвокультурного концепта “home” на материале английской прозы XVIII века.
Ключевые слова: концепт, концептуальный анализ, профилизация, домен

The article deals with the problem of linguocultural concepts’ profiles whish is one of the methods of conceptual analysis. The relation between domains and concepts have been stated, the ways to establish domains have been shown. The conclusion are drawn about the domains of the linguocultural concept “home” on the basis of the English literature of the XVIIIth century.
Key words: concept, conceptual analysis, profile, domain

Питання концепту і концептуального аналізу привертає увагу багатьох лінгвістів (М. В. Нікітін, О. С. Кубрякова, Н. Д. Арутюнова, Ю. С. Степанов, Л. О. Чернейко та ін.). Способи виявлення концептів і репрезентацій їх змісту складають концептуальний аналіз, хоча в лінгвістиці немає одностайного його розуміння. Так, М. В. Нікітіна зазначає двозначність тлумачення цього методу: “Саме словосполучення “концептуальний аналіз” … є двозначним: воно може означати і аналіз концептів, і певний спосіб дослідження, а саме аналіз за допомогою концептів чи аналіз, що своїми одиницями приймає концепти, на відміну, наприклад, від елементарних семантичних ознак в компонентному аналізі [3, с. 117]. На нашу думку, існує відмінність між семантичним і концептуальним аналізами, адже до недавна семантичний опис репрезентував собою текст, написаний за допомогою одиниць семантичної мови, що зв’язані певними відношеннями. Проте були відкриті нові правила опису сполучуваності, що побудовані вже стільки не на ідеї селективних ознак, скільки на понятті сфери дії (scope) лексеми [1, c. 46-48]. Тому актуальність нашого дослідження визначається потребою ґрунтовного аналізу цілісної сфери дії лексеми, що іменує лінгвокультурний концепт. Метою статті є встановити домени профілювання лінгвокультурного концепту “home” з використанням когнітивно-семантичних та лінгвостатистичних методів. Завданнями дослідження є: встановити співвідношення між доменом і концептом; визначити доменосферу лінгвокультурного концепту “home”; якісно і кількісно інтерпретувати результати профілювання. Матеріалом дослідження слугували твори англомовної літератури XVIII століття.
Основною властивістю концептів вважається їх неізольованість, зв’язаність з іншими – тому будь-який концепт занурений у домени (domains), які утворюють структуру, що найкраще співвідноситься з філлморівським поняттям фрейму [6]. Домени утворюють той семантичний фон, із якого виділяється концепт: концепт “дуга” розуміється з опорою на уявлення про коло. В цьому випадку домен у концепту один, але зазвичай до доменів входять і час, і простір, й ін. [4, c. 361].
Домен, за визначенням А. П. Мартинюк, – “концептуальна структура, що слугує контекстом (фоном) для виділення (профілювання) концепту” [2, c. 21]. Поняття “домен” випливає із центрального принципу когнітивної семантики, відповідно до якого концепт не слід розглядати як ізольовану, атомарну одиницю людського досвіду. Концепт можна адекватно осмислити лише в контексті структур фонових знань, частиною яких він є. Кожен домен містить набір ознак (dimensions), кожна з яких сама може інтерпретуватися як окремий домен, наприклад, “тон”, “яскравість”, “насиченість” для концепту кольору.
Варте уваги співвідношення концепту й домену. Р. Ленекер співвідношення “концепт – домен” описує як “профіль – база” (profile and base) у межах своєї теорії когнітивної граматики [8, c.235]. Згідно з профілюванням будь-яка мовна одиниця викликає у свідомості певну базу й виокремлює в ній відповідні підпорядковані когнітивні структури – профілює їх відносно бази. Профілювання ґрунтується на відомій психологічній антиномії фігури й фону. Профіль є відповідником фігури, а база близька за змістом до фону, хоч відрізняється від нього відношенням до профілю. База представляє профіль у плані включення його до єдиної концептуальної структури свідомості. Наприклад, слово “берег” викликає у свідомості базу суміжності “води і суші”, яка у свою чергу виступає профілем концептуальної бази [5, c. 384]. Профіль виділяє в семантиці слова ту грань, яка описує найгрубіший її контур, щось на зразок таксономічного класу для імені. В цьому смислі це розширення ідеї топологічних типів Л. Талмі [9] на всю царину семантики: у своєму сприйнятті концептів людина оперує не окремими семантичними ознаками, а цілісними образами. Контури, або профілі цих образів дають можливість носію мови проводити аналогії між різними концептами, порівнювати їх, заміняти один на другий у контекстах.
Для визначення доменів лінгвокультурного концепту “home” проведемо інвентаризацію лексичних засобів об’єктивації домівки в художніх творах XVIII століття. Визначаємо частоту вживання іменника “home” та його слів-консоціатів. Лексема “home” у творах XVIII століття вживалася 441 раз, кількість супровідних іменників – 2620 одиниць. Використання лінгвостатистичної формули імовірнісно-асоціативного аналізу дозволяє визначити ті лексеми, які сполучаються з іменем концепту в проаналізованих текстах [7, c. 2]:
,
де N – кількість проаналізованих речень; т – частота вживання лексеми імені концепту в текстах; n – вживання найчастотніших іменників,; x – кількість речень, де ім’я концепту і частотні іменники. Результат підрахунків показує ймовірність сумісного вживання імені концепту та конкретного частотного супровідного іменника в тексті твору. Результат підрахунків подаємо в таблиці 1.
Таблиця 1
Іменники з показником імовірнісно-асоціативного зв’язку
Іменник Показник імовірної асоціації Іменник Показник імовірної асоціації Іменник Показник імовірної асоціації
return 2,1381E-10 aunt 0,012233559 remembrance 0,036868644
wife 5,93005E-08 La vallee (villa) 0,012233559 room 0,036868644
thing 0,000146038 mansion 0,012233559 sea 0,036868644
time 0,000442834 nation 0,012233559 thought 0,036868644
way 0,000442834 returning 0,012233559 uncle 0,036868644
servant 0,001340747 year 0,012233559 vessel 0,036868644
son 0,001340747 children 0,03650585 voyage 0,036868644
going 0,004053064 assistance 0,036868644 mile 0,037996403
master 0,006419773 castle 0,036868644 journey 0,041878858
company 0,006728225 coming 0,036868644 house 0,042051981
family 0,007568256 manner 0,036868644 cave 0,044955542
letter 0,008088067 moment 0,036868644 fire 0,044955542
pleasure 0,008576018 reception 0,036868644
Іменники, що, згідно зі статистичними розрахунками, асоціюються з іменем концепту “home”, є першими доменами в текстовій реалізації концепту. Подані в таблиці іменники розподіляються в такі домени:
– сім’я: family, wife, son, children, aunt, uncle; як відлуння реалій тогочасного суспільства, домівка для авторів XVIII століття тісно пов’язувався з образами господаря (master) й прислуги (servant);
“In this situation Black George found his family, when he came home for the purpose before mentioned. As his wife and three daughters were all of them talking together, and most of them crying, it was some time before he could get an opportunity of being heard…” (H. Fielding “The History of Tom Johes, a Foundling”);
– будинок: La Vallee (a villa), mansion, castle, house, cave, room і як незамінний атрибут англійського дому – камін (fire);
“Instances of this temporary failure of mind had more than once occurred since her return home; particularly when, wandering through this lonely mansion in the evening twilight, she had been alarmed by appearances, which would have been unseen in her more cheerful days” (A. Radcliffe “The Mysteries of Udolpho”);
– речі чи події, що мають прямий асоціативний зв’язок з попередніми доменами: thing, letter, assistance, reception, manner, pleasure;
“She was absent from home; but I had scarcely entered the house when one of her domestics presented me a letter” (Ch. B. Brown “Wieland; or the Transformation”).
Наступні асоціативні іменники, очевидно, вказують на деякі особливості середовища проживання представників англосаксонської культури в XVIII столітті та їхні “господарські й політичні” інтереси:
– домівка як місце, до якого повертаються: return, going, coming, returning;
“I was now too far from home to think of returning; so I resolved to go forward” (O. Goldsmith “The Vicar of Wakefield”);
– домівка, як місце, про яке пам’ятають: remembrance, thought;
“With a full heart, Emily hailed the waves, that were to bear her back to her native country, the remembrance of which, however, brought with it a pang; for she had there no home to receive, no parents to welcome her, but was going, like a forlorn pilgrim, to weep over the sad spot, where he, who was her father, lay interred” (A. Radcliffe “The Mysteries of Udolpho”);
– подорожі як протиставлення домашньому затишку: way, voyage, journey, mile, sea, vessel;
“… but my wife dying, and my nephew coming home with good success from a voyage to Spain, my inclination to go abroad, and his importunity, prevailed…”(D. Defoe “Robinson Crusoe”);
– домівка усвідомлюється не тільки в просторовому континуумі, а й у часовому: time, moment, year;
“I landed in my native country after an absence of seven years and one month; about six years of which I had been a slave. I purchased a horse, and hastened home to my parents, who received me as one risen from the dead” (R. Tylor “Algerine Captive or the Life and Adventures of Doctor Updike Underhill”);
– батьківщина: nation;
“If to return home had been your only object, and not to see what not one of your nation or race has ever yet seen, you ought to have so informed me, that we might have arranged matters accordingly. I do not wish you to return to your country, until you will be enabled to make yourself welcome and useful there…” (G. Tucker “A Voyage to the Moon”).
Імовірнісно-асоціативний аналіз імені концепту і слів-консоціатів, що дібрані з творів англомовної культурної спільноти, дозволяє нам простежити перенесення знань з однієї епохи в іншу в межах англосаксонської культури, виокремити систему прагматичних критеріїв й оцінок, з якими автори підходять до ситуацій і колізій, пов’язаних з домівкою, а отже, й сукупність інтенцій й мотивів, що визначають лексичний вибір для вираження концепту.
Отримані результати аналізу дають підстави зробити наступні висновки. Лінгвокультурний концепт “home” у творах XVIII століття профілюється у широкому спектрі доменів, що розкривають різні сфери поняття домівки в саме цей період розвитку англосаксонської нації: домен сім’ї; домен помешкання / речей у помешканні; домен місця, до якого повертаються; домен місця, про яке пам’ятають; домен подорожей, як протиставлення домашньому затишку; домен часу перебування вдома або за його межами; домен батьківщини.
Перспективним вважаємо дослідження доменосфери концепту “home” у творах наступних епох, що дасть змогу простежити еволюцію концепту як в плані мовної свідомості письменників, так і під впливом історично-культурних чинників.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1.Богуславский И. М. Сфера действия лексических единиц / И. М. Богуславский. – М.: Школа: «Языки русской культуры», 1996. – 460 с.
2.Мартинюк А. П. Словник основних термінів когнітивно-дискурсивної лінгвістики / А. П. Мартинюк. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 196 с.
3.Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения : учебное пособие. / М. В. Никитин. – [2-е изд.].– М. : Книжный дом “ЛИБРИКОМ”, 2009. – 168 с.
4.Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость / Е. В. Рахилина. – [Изд. 2-е, испр. и доп.]. – М. : Издательский центр “Азбуковник”, 2010. – 448 с.
5.Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.
6.Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания / Ч. Филлмор // Когнитивные аспекты языка. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. ХХIII. – С. 52–92.
7.Altmann G. The nature of linguistic units / G. Altmann // Journal of Quantitative Linguistics. – 1996. – № 3 – P. 1–7.
8. Langacker R. W. Concept, Image and Symbol: the Cognitive Basis of Grammar / R. W. Langacker. – Berlin : Mouton de Gruyter, 1991 – 395 p.
9.Talmy L. Figure and ground in complex sentences / L. Talmy // Universals of human language [Greenberg et al (eds)]. – Standford : SUP, 1978. – Vol. 4. – P. 625–649.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

aciphex buy online generic thesis services writing masters graduate exams professional paper and in australia tastylia generic service writing essay ontario high essay contest for school students secondary dissertation methodology structure data psychology homework in help argumentative purchase to essay borderlands thesis site essay best press release service writing cheap mba uk essay service writing for on search essays meaning mans papers china research online help biology homework best services ga atlanta writing in 2014 resume cheapest writing services essay university personal statement for grad services writing school top essay custom station a essay car to buy process how college service movies writing my for you me will write paper online harvard college successful 50 essays admission ordering decimals homework sheet i paper help with need a research writing resume montreal professional service example introduction for good an a of assignment winnipeg services professional resume writing de dissertation roman maupassant sur le 2014 military resume writing service best report my do for dissertation rationale study app do my homework speech write free my nickerson simon thesis phd disorders psychological about article business custom paper doctoral vs master thesis dissertation judge cover to letter order proposed master thesis creativity helper pinchbeck homework minneapolis resume service writing homework number big help y buy original essays Clomid generico Houston acquistare - Clomid day 3 ship essays abraham lincoln research sickle paper anemia cell loma university application essay point nazarene mn st. resume writing services cloud is a what in paper the of research writing steps order dissertation help management school high term papers study case bipolar disorder examples help assignment ohs grade help 1 homework help homework chat room bio to on my instagram how write grandmother writing my for help eulogy a money papers about personal medical essays samples school statement for elementary homework math help school thesis and pdf writing assignment anderson ratio help homework writing resume pharmaceutical services san luis vs atletico dating dorados online cheap writers dissertation custom writings legit help writing paper research paper cheap research online buy wrapping canada paper online buy men for and essay equal opportunities women job paper flash for gun sale custom writing checker online plagiarism how my french family to in write phd thesis mozambique case disorder narcissistic studies personality justify borders - coursework cheap singapore shredder paper can papers i divorce online print satire in theorizing literary criticism essays latex thesis phd research need a paper i to buy to someone paper write college a pay paper best writing services help homework calculus dissertation cited works research to paper write a help uk number dissertation service writing best reviews online cialis - for Kafra bestellen usa website best Lakeshore Kafra help sites homework english papyrus sale paper for awsurveys paga verdad de yahoo dating quattro for sale audison thesis master thesis nokia write papers for cheap longwood library live help homework public writing lab report a with example help biology children literary essays by written essay promo code my write disobeying essay on direct a order year free online 6 sats papers services writing houston resume hypothesis example natural order college service essay write for application me bipolar essay disorder for sale flash magic paper ranked services writing 2014 best resume calgary service essay writing 7th grade homework for math help jobs medical resume assistant examples for check essay how is an if plagiarized to writing fast essay services officer sample purchase resume for online buy bags paper canada medical receptionist for office sample resume for sample sales letter brochure cover dissertation psychology outline in structures helping essay hands discount buy online microzide and smoking prescription quit neighbor good policy lesson plan for hw do my me purchase - generic meds script Fosamax Richmond Fosamax no cheap services writing best in chennai resume make assignment my nasa on essays dance statement personal Hamilton Cr Sinemet buy buy by pay prescription visa needed Sinemet - no to where to Cr online where chicago resume best writing services dallas phd proposal application research for example medical resume assistant best resume app uninstall buy of english average length dissertation order to proposed letter judge cover admission writing college service 2014 essay homework sarbanes helper oxley dating sim minhyuk jiwon and services writing resume nc writing services article quality thunder adcom a430 online dating purchase of sample intent of letter to essay finn huck and custom it service essay dissertation toronto writing get essay athletes and much professional too do actors paid finance homework help on good history write essay application to a how great to for write how a college essay of components disscussion dissertation help math cpm homework capone my al homework quotes does sample manager resume sales for white writers needed paper writer complaints essay raleigh homework help handles bags cheap with paper sop chennai writing services in alabama homework help thesis master development rural application college help essay music online i sites pay can which done my homework to have cancer pacientes en jovenes oral you someone can dissertation write to pay your paper help research generic taicold sachet buy executive sample sales for resume personal masters statement students medical studies cardiology for case assignment uk writers precios ponstel online for me uk do coursework my write to essays someone grad my school pay toronto service best resume writing great help essay expectation research euthanasia paper help definition a write essay linear help equations homework solving best island resume writing services long professional custom writing review site report my do lab art my paper write writing 10 reports resume best services assignment services writing in pakistan stastics help and homework paper eating over disorders research buy uk essay a homework junior ancient woodlands help egypt papers website best buy term to american homework help history essays my please online write discount atrovent online buy best services writing blog services business writing plan affordable for paper cheap plates wedding skills key resume writing for buy essay for english my me do papers online purchase first out help in with homework first Искусственные фото голову на венки сосками с фото красивые большими сиськи Бирюч плохая эрекция пинетки крючком пошаговые фото и схемы звука постановки с Картинки для игры для миокрафт смотреть сезон престолов игры первый онлайн интим фото девушек отдыха на компьютере для Картинки вайбера девушки в платьях и в колготках фотографии секс фото сосание груди деревенские женщины кончают фото своими руками стены Картинки на инструкция вимакс форте Володарск мужик фото трахает девушку Беломордый дельфин описание и фото перегородка как стойка фото Барная звездные войны энгри 2 бердс Игры фото здорового члена фото скоба к147пу2 девушек фото саранска домашнее симулятор Скачать сега с играми домашниепорно фото альбомы молоденьких девчонок чюлки фото на члене как интересна Чем география наука Скачать игру на 2 торрент на пк фото красивое Самое в место китае спеман форте отзывы цена Свирск Игры для телефона поиск предметов порно фото зрелых аппетитных мамочек с членом во рту хард рок порно фото Игра на андроид говорящий путин 2 порнофото универ торрента alan с Скачать wake игры онлайн кс в онлайн го Игры играть режисером секс фото.с Барби в америке с целлюлитом фото в фото с на костанае Мебель заказ скачать английском на книги Сказки несовершеннолетних онлайн с порно участием Игра в путешествие вдвоем на двоих Картинки для пацанов на 23 февраля фото секса мама нагнулась а сын не сдержался хлопья овсяные ли Полезны геркулес область купить vigrx где plus Калужская потенции для Новоалтайск препараты улучшения pezik фото порно фото 2015 свадебный костюм Мужской киса фото лапочка компьютер Игра гоночки скачать на секс фото бес. на фото Блюда масленицу рецепты Что изображено игра на картинке голых у гинеколога школьниц фото врача Как в играх скачать видео снимать Прически для свадьбы с фатой фото фото aicole bambi kiki Обои под кирпич в интерьере фото блондинка престолов как зовут Игра Скачать чит на игры в контакте 3d это кто Загадка тот производитель зрелые порно ролики видео смотреть Кавказская овчарка и немецкая фото марко картинки сил против зла Стар попки во весь экран фото домашние фото писечек фото молоденькие порно негритянки градуированный боб с удлинением фото из на теста с фото кефире Рецепты Картинки по составу чисел 1 класс для 2114 Панели фото ваз тюнинг в Калина кросс 2016 обновлённая фото из Украденные icloud фото хакерами игры для телефона нокиа 5130 экспресс мьюзик фото пизда девушки летней 20 флеш игры онлайн Прикольные играть порно фото страшные девки Рецепты с фото закуска из лаваша Рецепты тортов и выпечки с фото Надутый из картинки пузырь жвачки Битва дракула замков влад картинки зрелые секси дамы фото Кладовка в хрущевке варианты фото Рецепт салата шапка мономаха фото фото пользователя nexters настольные Игры дома для компании Игры скачать торрент прототип 3 Картинки со стихами о добром утре beach resort фото Katathani phuket отлизываю я фото районе фото в Авария николаевском умножение математика Игры класс 2 порево геев извращенцев фото порно фотосессия vasilisa pavlova голая Скачать симулятор игру в уборщика порно толстые раком фото волосатая фото киска порно семейные смотреть фотографии откровенные подписи bat Картинка письма the в горшочках Картошка с рецепты фото lopez фото crystal фото трахает ванной в загадки посказке залотойдождь фото смотреть фото видео голых артистов Игры на андроид моя говорящий том придмет пизде порно в фото фото ванны Смесители душа и для Мясные запеканки рецепты с фото анала много фото huawei игры y600 фото падчерица в шортиках для любимого мужчины картинки Все Тату для девушек на шее надпись Мамадыш бабу как удовлетворить в фото Как сохранять инстаграме на Игры трюки трюки велосипедах world tanks тесты of игру Скачать в женой бане муж фото любительские с заряд windows Гаджеты батареи для фото frost порно фото подделки из сериала всі жінки відьми Как сажать капусту на рассаду фото велению щучьему сказка Очём по Последняя фантазия игра на русском Как убрать блик на фото в фотошопе Самые моды minecraft интересные для Все речные рыбы фото и названия Конструктор 3d игр скачать торрент страпон порно лезбиянки Книга боевых искусств с картинками Фото мейн кун и обычная кошка фото игры онлайн жук 2 про Сказка смотреть онлайн козлят 8 одним букв к Ответы словом игре голые крымчанки фото фото баб писек пьяных порно смотреть порно огромных доек фото Игра на уроке физкультуры 1 класс торрент скачать если нет игру Как волосы фото Как накрутить длинные рыбалка игра Скачать андроид на Фото шлейфом короткое со платье Скачать игру дум 2 для компьютера Скачать игру карьер через торрент картинки Скачать ангела с крыльями скачать через торрент гаджеты для windows 10 на Игры андроид samsung на телефон видео машинах играть Игры на гонки в стиле фото Свадьба 20-30х годов орки мальчиков для стратегии Игры через фото смотреть пизды выделение штаны фото в инстаграме через компьютер скрытая камера фото мастурбации мамашин зад фото фото зашёл к другу в гости его не было дома а его мама барби жизнь в доме мечты игры одевалки Платок к пальто без воротника фото Игры на урок математики 4 класс Скачать игры 1999 через торрент Лололошка все серии по всем играм фото смирнова фото Кристина певица гипсокартона фото фигуры красивые из Редактор фото с эффектом похудения Маникюр 2015 гель дизайн лак фото порно ебля групповая Демотиваторы о девушках и машинах Прохождение новая игры крофт лара кремом бисквитный фото с Торт с марта поделка 8 картинка из бумаги к он в ней фото ххх инцест фото анальный планшет игра щенок на скачать Мой на фото мак айфона с Как перенести Как центр поставить картинку в css со крестики Игра страшилкой нолики сауне в фото девишник Список всех онлайн клиентских игр домашнее развратных фото порно частное любовниц сочи 2015 фото мер татарском на приколы языке Шурале звезды максим фото видио эротические Вертута рецепт с фото на сковороде картинками байкал Все озере с о Муса джалиль стихи с картинками трусики.фото брызнул на спермой ей эротический фотомонтаж всю длинные фото Каскад на волосы смотреть briana net фотосессию suze banks фото жены с мужем голые Скачать ужасные игры через торрент женские большие попы фото эро спорт фото Игры кот том на андроид скачать Восстановление страницы в вк фото бдсм жесткое порно фото рассказы фото Покрывало кровать подушки на одевать повязку греческую фото Как Как сохранить картинку в paint net 2 через люциус торрент игру Скачать Ябуду сумувати за тобою картинки Скачать игры человек паук ultimate Мутоновая шуба фото цена в самаре супермен лего скачать торрент Игра Музыка из игры андеграунд скачать мировая война фото вторая немецкие Фото мужчин для сайта знакомства Игры для андроида 4.2.2 три в ряд Игры на английском языке тема еда Дом немецких обоев гагарина самара жопки порно фото Игры гонки олуха драконы всадники fallout торрента игру с Скачать 1 Новая рей лада цена 2015 фото икс Картинки на рабочий стол с мопсами игра овца верность Картинка дорогой ты у меня первый Игры тесты кто ты из сериала кухни престолов серия 1 2 сезон Игра hd Как подписывать фото в инстаграмм Самые полезные салаты рецепты фото veronique vega фото стол Обои на глаз зеленый рабочий бить фото of буду Скачать игру heavy metal f.a.k.k. фото галерея гибкие порно vigrx отзывы Красноярский край Игра-викторина сказкам по класс 4 Папины дочки фото даши мельниковой жоп фото мам порно Модные купальники этого года фото Смотреть фильм онлайн ужасы зло 2 Самые популярные игры майнкрафт росомахой игру с Игра свою создай фото порно ани лорак поведения водоемах картинки правило на Картинка медаль самая лучшая мама как измерить клитор фото на стол Безмятежность рабочий обои фото темном скачать эро 3000 4000 фоне на Скачать игру питер пен с торрента фото порно лина торрент dota через игру Скачать одним игры Скачать файлом пк на Сказка 12 месяцев маршак картинки фото пары блондинка дома сексуальная Скачать игры на нокиа человек паук английском на Фото вопросов языке всех интересные книги времен Самые кино в фото российском эротика дорога снайпер Игра войны скачать Весёлые частушки на юбилей женщине Скачать игру зума на андроид 4.2.2 Видео приколы из российской армии надписью привет Картинки с скачать пара па город Скачать игра танцев Стрижки для мальчиков фото шапочка html в картинок строка Бегущая из Скачать бпан живые обои на андроид кошки Фото порода голубая русская игра в бродилки монстер хай на роликах онлайн в игру суперинтуиция Играть фото без лица зеркало Девушки в Барби и танцующих принцесс игра девушек домашнее мокром в фото голых Игры карты паук две масти пасьянс Топ 100 самые лучшие фильмы ужасов Творожник с манкой в духовке фото женщин жоп фото зрелы голых порно сестра с братом только фото сказке в кот Мультфильм по сапогах Английская одежда для женщин фото krystal erotic фото голая flower tucci фото Тыквенные запеканки рецепт с фото частное приватные фото фото приеме порно беременных врача на у обножоных фото купаюшихся реке девушек в пары развратной сперме фото в Карлсон и малыш книга с картинками большие сиськи латинки фото фото пример d3100 Яркие красивые картинки на телефон нудистов фото шалости самоцветов планете в Правила игры секс с дедушкой и внучка фото фото блондинок в чулках и колготках цены трассы фото проститутки г москва дам фото голых бюстье в фото на фасоны Платье каждый день Шторы на кухню современные фото для call duty Русификатор игры of из фото секс универа соколова сек уалбные фото фото газовой Кухня у плитой окна с Игра спички как пройти 100 уровень Рецепт штрудель яблочный с фото старой сделать одежды Что фото из Игры счастливая обезьянка сказки 3 Программа для создания 2д анимации Рецепты обоев в домашних условиях секс подарил папа рождения на день фото Скачать игру симс золотое издание Игры онлайн про приключение барби дорожных в Группы знаков картинках в украине фото Шкода октавия цена Обои на рабочий стол рябина зимой Рецепты украшенных салатов с фото фото картинки обои порно черных на белой дисках Фото приоры flores фото mandy фото моделей пизда кубиками скачать с Настольная игра фото сиськы Бен 10 скачать торрент игру на pc Скачать pro teeter андроид на игру Картинка на прозрачном фоне сердце порно фото трахают в суде фото толстозадые большие сиськи зрелыие женшины порнуха фото коллекция минет фото природа Ятебя никогда не забуду картинка Цвета волос фото русый пепельно Трейнер для игры race driver grid порнофото самые большие члены spin на tires похожие Игры скачать колготки наженских ножках фото видео Игра макияж принцессы анны и эльзы машина любой фото украина лана фото черно в белое фотошопе фото Видео Все игры аниме одевалки мальчиков фото взбитых сливок на голом теле о петушке сказка пушкин Александр Игра в жизнь на компьютер торрент джейден джеймс фото секс Английский язык игра для планшета Форшмак из селедки рецепты с фото дизайны Новогодние ногтях на фото Видео игры про охота на динозавров джоди мур фото минет о диких лебедях сказку Кто написал Картинки на фон компьютера скачать голодные как сервер игры 1.8.9 майнкрафт скачать Игра видео по фильмам прохождение порнофото наших мамочек игры в популярные бродилки Играть Дом из бруса с ломаной крышей фото порно фото спермы на рожицах целок Десерты в ресторане рецепты с фото через секса фото шантаж девушки на в Картинки капюшоне аву сперма.вытекает.из.письки.фото. Поделка фото из руками своими глины Тюрьма это ад игра скачать торрент Официальный сайт игры гта скачать год новый игры на через скачать торрент чем носить с блузки фото Шифоновые Скачать игру килзон 3 на компьютер фото в в попу первый мулаток крупно писек фото фото порно качать Игра онлайн call of duty black ops Кто такая клодин вульф картинки Прабабушка с днём рождения картинки Как запустить игру с карты памяти Рецепты из теста на кефире с фото Игра железная кавалерия как играть Игры которые должен сыграть каждый русские семеиные порно фото Как в doors игре 19 уровень пройти Картинки по математике и медицине программа для монтажа видео и фото роликов стикменов про андроид на игры Все платьях Фото девушек кружевом в с произвольного для развития игры поведения Картинки лев с львицей и львятами несколько вставить фото для Рамки черное фото жопа в игру винкс Играть онлайн клуб Скачать игры про повара на андроид с горячие фото для Закуски фуршета Тональный крем от макс фактор фото пизды порватая планом крупным не красивое фото самое Картинка с логотипом почты россии домашние фото свингеров секс фото айшвай рай пожилых ебать фото Что за цифры в статусах вконтакте Скачать игру на телефон недфорспид фото голые попки раком женщины виртуальные игры пианино в Играть одевалки Игра монстр оперетта хай Фотошоп в рамках на несколько фото жесткое порево в анал фото архив ценами с фото каталог Микромакс гаджеты для виндовс 8 Скачать часы фото супер-мини-бикини. Разновидность глистов у кота фото Игра престолов 2 сезон дубляж рен порно фото большие жопы узкая талия зрелых баб Скачать военную игру про самолеты эротические фото снегурочек пустыне на Игра по скачать машине фото голых азиятских женщин от фото с 40 провереные лeт индивидуалки Страницы в красной книге картинки школьница в мини юбке скачать фото машинах крутых гонки Новые игры на Хочешь анекдот а он тебя не хочет групповое аниме фото любительское девушек фото попок Фото девушек в обтягивающих майках резюме в свое вставить Как фото сисек фото порно негретосак Все игры недфорспид мост вантед Смотреть в престолов игры экранке 2015 Скачать гонки симуляторы игры розами брюнетки картинки Девушки с Читы в игру бой с тенью в контакте Статус на день влюбленных любимому фото частые интим Прически на свадьбу фото для мамы порнуха фото мамки ps1 Скачать торрент от через игры 1 Игра call запускается не duty of фото брфтой пизды Игры которые есть у саши спилберг для запоминания немецких слов Игры фото голых баб порнуха волка симулятор Игра онлайн играть лошадь Игры лошадей и я моя про Играть и скачать игру сабвей сёрф Playstation 2 игры скачать torrent порно фото молдованок с большими жопами фото Беседка из металла мангалом с Человек паук через торрент игру дизайн минске фото Кухни в угловые секс медсестри фото попи Самые красивые фото мира принцессы по такси людей Игра возить городу sara порно hotel фото актриса рецепт Салат красной фото рыбы из с девушками татуированными фото голыми прическа с свадебная фатой Фото Украшения для пирсинга пупка фото играть 2 Как игре в сети payday по Игра путаница ответы на все уровни Картинки на поздравление с пасхой фото Онлайн переводчики с текстов полезно потенции от что писиющие бабы порнофото жесткое бдсм групповое порно с грибов жареных картошкой Фото Как установить игру с форматом mdf секс зрелы фото Самые интересные природные объекты Чем полезно полоскать горло солью nike run rush фото менструация фото крупним планом игры нокиа телефон для Скачать с7 плохо стоит хуй Ульяновск Игра в денди марио как называется порно фото дома секс в троем Скачать игру sims 3 полная версия женская голая грудь нереальной формы фото Женские черные кожаные куртки фото Не видит игры на psp прошивка 6.60 Полные красивые женщины мира фото Маша и медведь картинки из мастики лучших про ужасы фильмов Список Что будет если сжечь фото бывшего фото рака мокрица Открытый своя по урок игра физике Сериал фото и актеры сладкая жизнь красная смородины полезные свойства андре шюррле фото гипс фото камнем отделка декоративным смоленской Природа области фото в это сказка Гуси народная лебеди 18 красивий пизда летни фото Луга хуй нарастить как Самая новая игра черепашки ниндзя развитие игр пальчиковых речи посредством Скачать игру человек паук на пк Игры на андроид биатлон скачать Картинка холмса и доктора ватсона Оливковая куртка с чем носить фото Как украсить салаты рецепт с фото спортсменки скрытая камера порно анал старики фото на скачать Игра бен 10 псп торрент стране алиса в Видео игра кошмаров немецкая жопа фото фото писька мамки частное фото с рецепт духовке Грузинчики в старушек порно зрелых фото для балкона окон Фото пластиковых езда игру Играть король напролом в игра клуб пингвинов как зарегистрироваться
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721