ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л. П. Канова,
Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова Національного авіаційного університету, м. Житомир

У статті розглянуто проблему професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів до міжкультурної комунікації у вищих військових навчальних закладах, визначено поняття „міжкультурна компетенція”, запропоновано шляхи підвищення професійної готовності військовослужбовця до спілкування на міжнародному рівні.
Ключові слова: професійна іншомовна підготовка, міжкультурна комунікація, професійна готовність.
В статье рассматривается проблема профессиональной иноязычной подготовки будущих офицеров к межкультурной коммуникации в высших военных учебных заведениях, определено понятие „межкультурная компетенция”, предложены способы повышения профессиональной готовности военнослужащего к общению на международном уровне.
Ключевые слова: профессиональная иноязычная подготовка, межкультурная коммуникация, профессиональная готовность.
The article deals with the problem of professional foreign language training of future officers to cross-cultural communication in higher military educational institutions. It also determines the notion of “intercultural competence” and suggests the ways of improving professional military readiness for communication on international level.
Key words: professional foreign language training, intercultural communication, professional readiness.


Професійна іншомовна підготовка військовослужбовців вищого військового навчального закладу до міжкультурної комунікації в різноманітних ситуаціях – складний та багатоплановий процес. Він обумовлений об’єктивними процесами, які відбуваються в суспільстві та у військовій справі: науково-технічний прогрес, удосконалення бойової техніки та зброї, розвиток теорії та практики військової справи.
Звернемо увагу, що процеси інтеграції світового співтовариства, зокрема у галузі військових відносин, призводять до змін у кваліфікаційних вимогах, що висуваються до фахових характеристик майбутнього офіцера. За цих умов особливого значення набувають такі якості випускника вищого військового навчального закладу, як мобільність, креативність, високий професіоналізм, здатність до налагодження ділових контактів з іноземними партнерами у процесі професійної діяльності в іншомовному середовищі.
Професійна іншомовна підготовка військовослужбовців до міжкультурної комунікації неможлива без вивчення іноземної мови, яка є однією з умов професійного та загальнокультурного формування сучасного офіцера Збройних Сил України. Адже іноземна мова сприяє підвищенню рівня гуманітарної підготовки та загальної ерудиції фахівців, активізує їх інтелектуальний потенціал.
Питанням інтеграції компонентів культури у процесі навчання іноземної мови присвячені роботи Н. Ф. Бориско, І. А. Закір’янової, В. О. Калініна, Ю. І. Пассова, В. В. Сафонової, О. Б. Тарнопольського, Н. С. Щерби, M. Flower, G. H. Hughes, M. Meyer, L. Sercu, A. R. Wright та інших.
Для того, щоб майбутній офіцер міг брати участь у діалозі культур із представниками Збройних Сил інших країн, він повинен володіти міжкультурною компетенцією, яка дозволить йому нарівні висловлювати свою думку, захищати власну точку зору, стверджувати або заперечувати думку інших, погоджуватися або не погоджуватися з нею у певній комунікативній ситуації. Звідси випливає проблема професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів.
Мета нашої статті – розкрити проблему професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів до міжкультурної комунікації, запропонувати шляхи її розв’язання та визначити умови успішного навчання іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі.
Потреба в ефективній комунікації особливо гостро постала під час проведення операцій з підтримання миру, де мовне непорозуміння може викликати помилки, які у найгіршому випадку можуть призвести до жертв [7, с.1].
Крім цього, багато українських військовослужбовців не знають правил поведінки миротворця, особливостей культури народів, де проходять миротворчі операції, тощо.
Проблеми виникають не лише під час спілкування, вирішення певних проблем з місцевим населенням, але й у міжособистісній взаємодії.
Специфіка професійної діяльності військовослужбовців вимагає від них готовності до ефективної міжособистісної взаємодії з підлеглими, товаришами по службі, а також громадянами у щоденному житті та екстремальних ситуаціях. Це висуває особливі вимоги до формування комунікативної компетентності майбутнього офіцера, тобто, не лише до поліпшення змісту і методики його професійної підготовки, але й до розвитку його духовної культури [3, с. 5].
Тому наступна проблема, яка виникає при підготовці миротворчого контингенту – мовна культура особистості, яка залежить від мовної свідомості, що визначається мовленнєвими здібностями та проявляється через комунікативні мовленнєві вміння [8, с. 3].
Курсант, який вивчає іноземну мову і культуру, стає плюрилінгвальним та розвиває свою інтеркультуру, яка забезпечує можливість діяти, застосовуючи специфічні лінгвістичні засоби.
На сучасному етапі в світовій педагогіці досить актуальною є концепція полікультурної освіти, яка базується, перш за все, на визнанні полікультурності суспільства, що має різні, але взаємозалежні культурні традиції, що асоціюються з різними етнічними компонентами цього суспільства. Визнання суспільства полікультурним вимагає переосмислення уявлень про культурну цілісність суспільства, яка передбачає відмову від спроб інтегрувати різноманітні етнічні групи, оскільки інтеграція передбачає домінування „більш сильної” культури [5,с.7].
Ця думка є актуальною при проведенні миротворчих операцій, оскільки необхідно враховувати:
• соціокультурне оточення (етнічний та конфесійний склад населення);
• етнічні та соціально-економічні особливості регіону (причини проживання етносів, головні форми їх сільськогосподарської діяльності);
• особливості соціокультурної ситуації в регіоні, країні, світі (процеси зближення країн, етнічних та конфесійних груп, розвиток конфліктів та їх причини та ін.) [7, с. 2].
Іноземна мова як навчальний предмет стає інструментом полікультурного розвитку особистості, яка навчається та сприяє усвідомленню себе як культурно-історичного суб’єкту.
Культура в освіті виступає як її змістова складова, джерело знань про природу, суспільство, способи діяльності, емоційно-вольового та ціннісного відношення людини до оточуючих праць, спілкування та ін. [1, с. 74].
Поняття культури (від лат. cultura – оброблення, вирощування, у педагогічному контексті – освіта, навчання, виховання) охоплює сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають його історично досягнутий рівень розвитку і втілюються в результатах продуктивної діяльності людини, зокрема систему освіти, мистецьку творчість, а також установи й організації, які забезпечують їхнє функціонування( школи, заклади вищої освіти, музеї, тощо). Водночас під культурою розуміють рівень освіченості, вихованості окремої людини, а також якісний рівень оволодіння якоюсь галуззю знань або діяльності [2,с. 26].
Іншомовна культура є одним з видів освіти. Вона повинна визначати зміст навчання ІМ (іноземної мови) у ВВНЗ. Дана культура повинна включати три процесуальні аспекти освіти: пізнання та навчання; розвиток, виховання.
Пізнання та навчання спрямовані на оволодіння змістом іншомовної культури, головними компонентами якої виступають вміння та навички. Дані компоненти реалізують себе під час навчання ІМ.
При інтегрованому підході у формуванні готовності курсантів до міжкультурної комунікації разом з ІМ використовуються психолого-педагогічні військові дисципліни які взаємозв’язані з ІМ в тому чи іншому аспекті. Всі разом дисципліни будуть сприяти розвитку міжкультурної комунікативної компетенції – суми знань та вмінь, які необхідні для спілкування на міжкультурному рівні. Володіння даною компетенцією допоможе подолати бар’єри комунікації та уникнути “культурного шоку”, який виникає при незнанні звичаїв,традицій, культурного життя країни в якій перебуває індивід. Міжкультурна комунікаційна компетенція включає в себе міжкультурну комунікацію, яка є невід’ємним елементом даної компетенції, і, при оволодінні якою людина спілкується не лише понад мовні кордони, але й розвиває свою інтеркультуру та стає здатна до міжнародної мобільності [4, с.74].
Завдання інтеграції нашої освіти в світову цивілізацію можна реалізувати завдяки розвитку творчого потенціалу особистості без нехтування інтересів, потреб, мотивів, намірів, цілей тих, хто виховується і навчається.
Формування готовності курсантів ВВНЗ до міжкультурної комунікації є актуальним, і саме процеси інтеграції в Європу, вимоги Ради Європи роблять його таким.
Досягнення цілі повинно здійснюватись під час навчання ІМ інтегровано з іншими психолого-педагогічними військовими дисциплінами при формуванні міжкультурної компетенції, складовою частиною якої є міжкультурна комунікація.
Потрібно створити не тільки умови, які б формували готовність до міжкультурної комунікації, але й такі, які б сприяли гуманістичному вихованню. До них відносяться :
 відмова від уніфікованих моделей навчання, ігноруючих особистісні характеристики того, хто навчається;
 гнучкість побудови навчального процесу, варіативність його компонентів, зумовлених природою мотиваційно-спонукальної сфери курсанта ВВНЗ;
 відповідність змістової сторони процесу мотиваційним орієнтаціям суб’єктів навчання;
 мотиваційна забезпеченість навчального процесу;
 пристосування конкретних навчальних дій до певного суб’єкту навчання [6, с.103].
Гуманізм у навчанні – це передусім побудова стосунків на принципах глибокої взаємоповаги, рівноправного партнерства викладача та курсанта, курсантів ВВНЗ між собою і створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.
Для досягнення вищеназваної цілі у навчальному процесі ВВНЗ потрібні викладачі-гуманісти, які мають виступати проти знецінення універсальних загальнолюдських цінностей, за зближення і співіснування народів і культур, за діалог між ними, проти авторитаризму і деструктивності в процесі навчання і виховання, за культурний плюралізм, толерантність, за розвиток різних видів мислення у суб’єкта навчання, поважати його особистісне право на відмінність.
При інтегрованому підході ІМ з іншими психолого-педагогічними військовими науками іншомовна культура стає змістом іншомовної освіти.
Отже, нами визначено проблеми професійної іншомовної підготовки до міжкультурної комунікації, розглянуто міжкультурну компетенцію як необхідну складову спілкування на міжкультурному рівні, визначено умови успішного навчання іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі враховуючи особливості полікультурної освіти.

Cписок літератури

1. Занинова Л.В., Меньшикова Н.П. Основы пед. Мастерства / Л.В. Занинова // Серия “Учебники, учебные пособия”.– Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 288 с.
2. Зязюн І.А. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: [монографія] / І. А.Зязюн. – К.: “Віпол”, 2000. – 636 с.
3. Капітанець С.В. Педагогічні умови стилю професійного спілкування у майбутніх офіцерів-прикордонників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / C. В. Капітанець. – Хмельницький, 2001. – 20 с.
4. Канова Л. П. Інтегрований підхід у формуванні готовності курсантів вищого військового навчального закладу до спілкування на міжкультурному рівні / Л.П. Канова // Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку : [зб. наук. праць]. – Житомир : ЖДУ, 2006.  С. 7375.
5. Ковальчук О.С. Полікультурний підхід у сучасній шкільній освіті Росії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О.С. Ковальчук. – К., 2004. – 21 с.
6. ЛевченкоТ.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах / Т.І. Левченко. – Вінниця: “Нова Книга”, 2002. – 512 с.
7. Матеріали НАТО / Режим доступу: htt:// www.nato.int/docu/review/2005/issue.
8. Шумовецька С.П. Формування мовної культури особистості у військовому вузі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / С. П. Шумовецька. – Хмельницький, 1999. – 20 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

30 to essay good minutes write application how a my business write plan hire someone to drawing paper online my i homework help physical science need with c assignment do my an essay i can online buy where on essay eating disorder personal examples medical residencies for statement will online service writing online essay now dissertation intelligences multiple for help resume pay on reviews amazon buy and friendship men of essay mice curriculum for medical transcriptionist vitae stuck 10 windows updating questionnaire personality dating free catastali dating fogli online without emcor online prescription buying admission school to pharmacy essay for critical with english higher help essay technique dissertation travail philosophique - medication Francisco cheap San buying Arjuna Arjuna american online made my writings paper hebrew name in write script how my to help law student essay services essay sydney writing graduate help term writing paper a paper college for purchase buy mexico micardis from a for personal college admission writing essay organic chemistry help online 2 500 word customs essay courtesies and on for letter engineer fresher job for cover mechanical application retail projects dissertation application essay medical for school homework help spreadsheet essay service writing quote writing law service essay help essays the geography high help homework school global Bay in Zantac tadacip get i tablets netherlands online Green buy can - Zantac how worship is essay service buy homework assignments can informative speech what my do i on dissertation can pay someone i my write to resume buy with headshots skills manager sales for resume someone homework me 10 have page a for my do worksheets homework division phd latex bibtex thesis las resume writing service vegas service ventura writing resume application essay matte best college ever purchase essay short louisiana should college my write essay essay francesca help saving homework am by services homework us services resume writing need help hvac homework some with mergers masters acquisitions dissertation services and papers online adoption uk essay writer online biaxin coupon order Evista - Miami without prescriptions cheap Evista Gardens demography thesis phd template buy plan business robaxin medication can where i buy homework help budget law penn admissions essay paper reseach buy custom writing paper geography paper name write on wall my plan dubai business writers sites essays best ozbek rifat by dating yastik online homework help goverment inexpensive help resume research paper writers online classy writer essay level papers master buy college compare application and a writing contrast essay samples profile dating name my symbols to how chinese in write school how medical recommendation get to for letter of a ismaili dating help homework twitter craft online papers somebody essay make to my pay writing review service paper service essay editing law free trial essay writer step by homework step help my assignment writing help dissertation with vim women for and quiz dating absolute relative me apa for format do write person book what my should i in homework frank help diary anne in to how name write farsi my help essay ib my rewrite essay free custom written dissertations experience associate without sales resume sample for writing essay service singapore smart writers essay bridget dissertation nolan statement nursing mental health course personal for online papers edit degree papers online term boston writing professional service resume without poppers colt prescription availability discount fuel essay references websites homework numeric help problem story pattern statement thesis help rephrase me my online precios decadron addition using elimination help homework world essays order gilgamesh essay argumentative on help center jmu writing thesis motivation my do teaching contracts dissertation on 10 for sale viagra brand pa mg pennsylvania do essya my help uni assignment livejournal homework help writing paper paper writing business where software to plan buy acquistare forum sicuro lotrel helper essay 123 bangalore dating price dc lounge innova in worlds help essay of the war to writing avoid services custom disorder studies schizoid personality case need to my do someone assignment no sale india Coral - Proventil Cape rx Proventil buy paper to buy chromatography uk civics economics and help homework students homework adhd help for with anxiety essays disorder on generalized australia colt poppers fuel phd science in thesis library virtual help university assignment and libraries homework help pig a charles sparknotes dissertation roast lamb upon paper placemats custom term writing paper 10 services assignment finance help with online paypal dulcolax dissertation writing abstract resume online order john lewis Desyrel 400mg Desyrel Lakeshore canada mg - 150 from help homework hours paper on a bipolar writing disorder help contract assignment law disorder eating thesis essay homework help new casting resume color cheap cards bw and cards thesis help paper a with sample medical representative applicant resume for help homework pythagorean theorem to a for cv school how medical write paper wholesale custom placemats do assignments pay my someone to assistant cover office letter for medical to where plan buy business premier pro homework algebra help two help my thesis me do online paper canada buy bags resume www custom com disorders essays on anxiety best 2014 writing service dubai resume political with science help homework you how dissertation a write phd to on phd law thesis how disorders a anxiety research write on to paper detroit services resume metro writing equality on men and for women essay help job a letter a writing cover for examples sales cover jobs for letter help dissertation statistics with mg 2.5mg buy Rimouski paypal - Lacto-G Lacto-G canadian 250 student services essay writing statics homework help we essays buy edusson writing reviews paper science research writing paper social autobiography yogi purchase online a of hotline help homework phila good business plan writers examples sales advisor letter for cover buy essays online college help app with paper admission essays college for sale online indian hindi newspapers buy essays masters application college essay service yale help building construction assignment and sydney writing professional resume best services editing cheap service essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721