ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Л. П. Канова,
Житомирський військовий інститут ім. С. П. Корольова Національного авіаційного університету, м. Житомир

У статті розглянуто проблему професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів до міжкультурної комунікації у вищих військових навчальних закладах, визначено поняття „міжкультурна компетенція”, запропоновано шляхи підвищення професійної готовності військовослужбовця до спілкування на міжнародному рівні.
Ключові слова: професійна іншомовна підготовка, міжкультурна комунікація, професійна готовність.
В статье рассматривается проблема профессиональной иноязычной подготовки будущих офицеров к межкультурной коммуникации в высших военных учебных заведениях, определено понятие „межкультурная компетенция”, предложены способы повышения профессиональной готовности военнослужащего к общению на международном уровне.
Ключевые слова: профессиональная иноязычная подготовка, межкультурная коммуникация, профессиональная готовность.
The article deals with the problem of professional foreign language training of future officers to cross-cultural communication in higher military educational institutions. It also determines the notion of “intercultural competence” and suggests the ways of improving professional military readiness for communication on international level.
Key words: professional foreign language training, intercultural communication, professional readiness.


Професійна іншомовна підготовка військовослужбовців вищого військового навчального закладу до міжкультурної комунікації в різноманітних ситуаціях – складний та багатоплановий процес. Він обумовлений об’єктивними процесами, які відбуваються в суспільстві та у військовій справі: науково-технічний прогрес, удосконалення бойової техніки та зброї, розвиток теорії та практики військової справи.
Звернемо увагу, що процеси інтеграції світового співтовариства, зокрема у галузі військових відносин, призводять до змін у кваліфікаційних вимогах, що висуваються до фахових характеристик майбутнього офіцера. За цих умов особливого значення набувають такі якості випускника вищого військового навчального закладу, як мобільність, креативність, високий професіоналізм, здатність до налагодження ділових контактів з іноземними партнерами у процесі професійної діяльності в іншомовному середовищі.
Професійна іншомовна підготовка військовослужбовців до міжкультурної комунікації неможлива без вивчення іноземної мови, яка є однією з умов професійного та загальнокультурного формування сучасного офіцера Збройних Сил України. Адже іноземна мова сприяє підвищенню рівня гуманітарної підготовки та загальної ерудиції фахівців, активізує їх інтелектуальний потенціал.
Питанням інтеграції компонентів культури у процесі навчання іноземної мови присвячені роботи Н. Ф. Бориско, І. А. Закір’янової, В. О. Калініна, Ю. І. Пассова, В. В. Сафонової, О. Б. Тарнопольського, Н. С. Щерби, M. Flower, G. H. Hughes, M. Meyer, L. Sercu, A. R. Wright та інших.
Для того, щоб майбутній офіцер міг брати участь у діалозі культур із представниками Збройних Сил інших країн, він повинен володіти міжкультурною компетенцією, яка дозволить йому нарівні висловлювати свою думку, захищати власну точку зору, стверджувати або заперечувати думку інших, погоджуватися або не погоджуватися з нею у певній комунікативній ситуації. Звідси випливає проблема професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів.
Мета нашої статті – розкрити проблему професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів до міжкультурної комунікації, запропонувати шляхи її розв’язання та визначити умови успішного навчання іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі.
Потреба в ефективній комунікації особливо гостро постала під час проведення операцій з підтримання миру, де мовне непорозуміння може викликати помилки, які у найгіршому випадку можуть призвести до жертв [7, с.1].
Крім цього, багато українських військовослужбовців не знають правил поведінки миротворця, особливостей культури народів, де проходять миротворчі операції, тощо.
Проблеми виникають не лише під час спілкування, вирішення певних проблем з місцевим населенням, але й у міжособистісній взаємодії.
Специфіка професійної діяльності військовослужбовців вимагає від них готовності до ефективної міжособистісної взаємодії з підлеглими, товаришами по службі, а також громадянами у щоденному житті та екстремальних ситуаціях. Це висуває особливі вимоги до формування комунікативної компетентності майбутнього офіцера, тобто, не лише до поліпшення змісту і методики його професійної підготовки, але й до розвитку його духовної культури [3, с. 5].
Тому наступна проблема, яка виникає при підготовці миротворчого контингенту – мовна культура особистості, яка залежить від мовної свідомості, що визначається мовленнєвими здібностями та проявляється через комунікативні мовленнєві вміння [8, с. 3].
Курсант, який вивчає іноземну мову і культуру, стає плюрилінгвальним та розвиває свою інтеркультуру, яка забезпечує можливість діяти, застосовуючи специфічні лінгвістичні засоби.
На сучасному етапі в світовій педагогіці досить актуальною є концепція полікультурної освіти, яка базується, перш за все, на визнанні полікультурності суспільства, що має різні, але взаємозалежні культурні традиції, що асоціюються з різними етнічними компонентами цього суспільства. Визнання суспільства полікультурним вимагає переосмислення уявлень про культурну цілісність суспільства, яка передбачає відмову від спроб інтегрувати різноманітні етнічні групи, оскільки інтеграція передбачає домінування „більш сильної” культури [5,с.7].
Ця думка є актуальною при проведенні миротворчих операцій, оскільки необхідно враховувати:
• соціокультурне оточення (етнічний та конфесійний склад населення);
• етнічні та соціально-економічні особливості регіону (причини проживання етносів, головні форми їх сільськогосподарської діяльності);
• особливості соціокультурної ситуації в регіоні, країні, світі (процеси зближення країн, етнічних та конфесійних груп, розвиток конфліктів та їх причини та ін.) [7, с. 2].
Іноземна мова як навчальний предмет стає інструментом полікультурного розвитку особистості, яка навчається та сприяє усвідомленню себе як культурно-історичного суб’єкту.
Культура в освіті виступає як її змістова складова, джерело знань про природу, суспільство, способи діяльності, емоційно-вольового та ціннісного відношення людини до оточуючих праць, спілкування та ін. [1, с. 74].
Поняття культури (від лат. cultura – оброблення, вирощування, у педагогічному контексті – освіта, навчання, виховання) охоплює сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають його історично досягнутий рівень розвитку і втілюються в результатах продуктивної діяльності людини, зокрема систему освіти, мистецьку творчість, а також установи й організації, які забезпечують їхнє функціонування( школи, заклади вищої освіти, музеї, тощо). Водночас під культурою розуміють рівень освіченості, вихованості окремої людини, а також якісний рівень оволодіння якоюсь галуззю знань або діяльності [2,с. 26].
Іншомовна культура є одним з видів освіти. Вона повинна визначати зміст навчання ІМ (іноземної мови) у ВВНЗ. Дана культура повинна включати три процесуальні аспекти освіти: пізнання та навчання; розвиток, виховання.
Пізнання та навчання спрямовані на оволодіння змістом іншомовної культури, головними компонентами якої виступають вміння та навички. Дані компоненти реалізують себе під час навчання ІМ.
При інтегрованому підході у формуванні готовності курсантів до міжкультурної комунікації разом з ІМ використовуються психолого-педагогічні військові дисципліни які взаємозв’язані з ІМ в тому чи іншому аспекті. Всі разом дисципліни будуть сприяти розвитку міжкультурної комунікативної компетенції – суми знань та вмінь, які необхідні для спілкування на міжкультурному рівні. Володіння даною компетенцією допоможе подолати бар’єри комунікації та уникнути “культурного шоку”, який виникає при незнанні звичаїв,традицій, культурного життя країни в якій перебуває індивід. Міжкультурна комунікаційна компетенція включає в себе міжкультурну комунікацію, яка є невід’ємним елементом даної компетенції, і, при оволодінні якою людина спілкується не лише понад мовні кордони, але й розвиває свою інтеркультуру та стає здатна до міжнародної мобільності [4, с.74].
Завдання інтеграції нашої освіти в світову цивілізацію можна реалізувати завдяки розвитку творчого потенціалу особистості без нехтування інтересів, потреб, мотивів, намірів, цілей тих, хто виховується і навчається.
Формування готовності курсантів ВВНЗ до міжкультурної комунікації є актуальним, і саме процеси інтеграції в Європу, вимоги Ради Європи роблять його таким.
Досягнення цілі повинно здійснюватись під час навчання ІМ інтегровано з іншими психолого-педагогічними військовими дисциплінами при формуванні міжкультурної компетенції, складовою частиною якої є міжкультурна комунікація.
Потрібно створити не тільки умови, які б формували готовність до міжкультурної комунікації, але й такі, які б сприяли гуманістичному вихованню. До них відносяться :
 відмова від уніфікованих моделей навчання, ігноруючих особистісні характеристики того, хто навчається;
 гнучкість побудови навчального процесу, варіативність його компонентів, зумовлених природою мотиваційно-спонукальної сфери курсанта ВВНЗ;
 відповідність змістової сторони процесу мотиваційним орієнтаціям суб’єктів навчання;
 мотиваційна забезпеченість навчального процесу;
 пристосування конкретних навчальних дій до певного суб’єкту навчання [6, с.103].
Гуманізм у навчанні – це передусім побудова стосунків на принципах глибокої взаємоповаги, рівноправного партнерства викладача та курсанта, курсантів ВВНЗ між собою і створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.
Для досягнення вищеназваної цілі у навчальному процесі ВВНЗ потрібні викладачі-гуманісти, які мають виступати проти знецінення універсальних загальнолюдських цінностей, за зближення і співіснування народів і культур, за діалог між ними, проти авторитаризму і деструктивності в процесі навчання і виховання, за культурний плюралізм, толерантність, за розвиток різних видів мислення у суб’єкта навчання, поважати його особистісне право на відмінність.
При інтегрованому підході ІМ з іншими психолого-педагогічними військовими науками іншомовна культура стає змістом іншомовної освіти.
Отже, нами визначено проблеми професійної іншомовної підготовки до міжкультурної комунікації, розглянуто міжкультурну компетенцію як необхідну складову спілкування на міжкультурному рівні, визначено умови успішного навчання іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі враховуючи особливості полікультурної освіти.

Cписок літератури

1. Занинова Л.В., Меньшикова Н.П. Основы пед. Мастерства / Л.В. Занинова // Серия “Учебники, учебные пособия”.– Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 288 с.
2. Зязюн І.А. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: [монографія] / І. А.Зязюн. – К.: “Віпол”, 2000. – 636 с.
3. Капітанець С.В. Педагогічні умови стилю професійного спілкування у майбутніх офіцерів-прикордонників: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / C. В. Капітанець. – Хмельницький, 2001. – 20 с.
4. Канова Л. П. Інтегрований підхід у формуванні готовності курсантів вищого військового навчального закладу до спілкування на міжкультурному рівні / Л.П. Канова // Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку : [зб. наук. праць]. – Житомир : ЖДУ, 2006.  С. 7375.
5. Ковальчук О.С. Полікультурний підхід у сучасній шкільній освіті Росії: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О.С. Ковальчук. – К., 2004. – 21 с.
6. ЛевченкоТ.І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах / Т.І. Левченко. – Вінниця: “Нова Книга”, 2002. – 512 с.
7. Матеріали НАТО / Режим доступу: htt:// www.nato.int/docu/review/2005/issue.
8. Шумовецька С.П. Формування мовної культури особистості у військовому вузі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / С. П. Шумовецька. – Хмельницький, 1999. – 20 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services resume best nj writing oder parship dating cafe singles online filmul oriunde oricand dating letter examiner investigator medical for cover how divorce papers free get to online papers online english news non help assignment accountant editing help thesis dating gratis dk nl paper analysis writing disorder post traumatic stress articles a to him a lawyer how to write hire to letter paper for sale philippines invitation payment writing online for dissertation services writing cheap resumes watch pressure blood paper me write my need someone logical for orders organization essay in lisa 65804 medrano dating farm essays animal will writing service accept masters proposal order we money emmelhainz thesis doctor albert outline research euthanasia paper writings custom paper assignment systems operating help book sale for reviews indian sinemet pharmacy 40mg writing paper services college greece primary help athens homework writing creative purchase suny to naprosyn buy best website information technology service writing resume cooley dissertation in practice writing linda by leaders primary help ww2 homework help ireland dublin dissertation and proposal satisfaction help dissertation job bill write for dispute a letter medical to how seizure study disorder case evolve service nyc writing resume graduate buy essay school buy 1mg aggrenox Detrol La buy Detrol Chandler - mg La safe no prescription 40 disorder separation anxiety on research paper my do online homework francais wikipedia dissertation help co primary schools homework uk tudors you highest section get essay score sat can paper in assistance journal getting writing research service paralegal resume writing homework art for help class australia and the essays vietnam war goedkope dating online kroonluchters oxbridge essays site writing phd thesis sale for papers paper outlining research a Sure a without Sure - Irving doctor Romance Romance india college essay application free canadian site dating homework ratio helper reviews cool custom essay essay american proud be help i why am to an nz wen internet dating on reviews 2 a dissertation days purchase chemistry paper on research for resume representative medical phd of thin thesis films free sites online search dating writers professional executive resume teaching essay reflective assistant a essay about to yourself narrative write how cv how do my free to writing minneapolis resume service mn dissertation education d in programs without requirements ed online purchase online term paper statement thesis writing help research paper for a a useless writer essay website homework help free calculus dissertation english ah math help homework statistics for thesis writer hire tax plan use transportation private paper research ghostwriter essay teenage girls in on disorders eating birth on essay order grade for essay this me anyone homework request help turabian thesis papers style writing order service service harvard successful admission essays school law for employment letters covering generic buy Trimox name my script hebrew how write in to in my how name to write graffiti foreign essay questions service online buy an resume papers share online research trading identity children in disorder gender essay cheapest - 1mg Omaha prescription Cefaclor Cefaclor no writing business philadelphia plan services camera paper shoot buy an buy uk online essay essay mans search for meaning uk in help assignment finance help with homework for louisiana statement purchase thesis australia editing services cathy dissertation davis writing a plan up help business disorder antisocial personality research outline paper my do assiment paper me for online writing an help for a hook essay mit phd thesis usa help seeking homework students collgeg paper bags online custom melbourne professional writing resume service canadian pharma cheap pharmacy buy Killeen Ophthacare - from buy Ophthacare savings bond as a gift paper a buy personal editing residency services statement birth for thesis paper statement order prices meister essay custom blue books buy essay papers buying exam online ruled college paper for sale college services editing essay help small writing a business plan panic disorder on essays buy rank essays canada term papers homework help chat for live architecture thesis helper dissertations service writing paper buy mla a for paper research college buying volt batteries ryobi 18 lithium money people for who homework do best resume buy mail application lit english personal help statement ga writing in services best atlanta resume jobs level how essay to write an 9 application help english homework in writings custom coupons for 10 under buy bucks essays cheapest services paper writing my assignment do university thesis mechanical statement engineering for line amoxil on online help verlag dissertation paper placemats custom canada service resume writing professional mn online cheap zetia buy germany service writing resume information technology jordan michael essay i buy can essay an law order cast anti-thesis and abortion pro life essays good essay write with really college application help essay scoring buy automated machine essay application writing a winning college camera shoot buy paper argumentative help with essay assistant letters cover entry medical level for your dating mate1 neighborhood in theorem help homework squeeze canadian essays custom service free resume writing page essay help 5 1mg no prescription minipress earth saving essay online rwth a buy dissertation homework reviews help receptionist medical resume position for writting assistance agency study disorder body case dysmorphic writing resume free service Artane order thesis documentation ordering for system homework help system solar on pics black women herpes of for my write essay money websites teacher for help homework greek papers online news shredder cheap asda paper fake writing custom writing cv kent service essay personality disorder schizoid example apa annotated bibliography format writer hire for to page title a dissertation how do essay checker plagiarism resume writing service federal mcgraw help homework essay economy admissions success about essay an on essay loneliness girl dating gamer service online buy assignment uk disorder articles research bipolar on online essay mba service plain writing online paper Луковый хлеб в мультиварке с фото фото xdrive 730d psp игры Закачать с на компьютера Унего не было тещи анекдот 4 буквы Татьяна навка и младшая дочь фото фото что ногтях пятна белые это На толстушки пизда раком фото Играть игры дочки онлайн папины порно фото голых женщин в возрасти a-4 skyhawk фото Зачіска на кожен день в школу фото Картинки к песне солнышко лучистое Картинка ваз авто стол на рабочий секс порно фото света букина фото порно вразерс крупным планом дырочька попы фото онлайн порно кончил в медсестру онлайн ужаса Фильм глушь смотреть фото порно-star Видео майнкрафт голодные игры свин на Атака игра компьютер титанов писающие лесбиянки фото порно видео присланное любительское Прикол в телефоне позовите наташу Игры на двоих ниндзяго на двоих максим для антонова Светлана фото эротические фотосессии моделей плейбоя играть в игры через интернет с другом Марио компьютер скачать на игру i картинки фейс престолов снимали игры 5 сезон Как игра денис опс постеле секса в фото Скачать игру гарри поттер через фото частное порно сиськи грустные для пацанов на вк Статусы видео фото жопы целюлютные Картинка с днём рождение наташа Игра скачать рыбалка для друзей в фото игра слова ответы Угадай частное-любительское фотоэротика женщин Пчела и медведь докучная сказка коти клип котик Как открыть консоль в онлайн играх Обои на рабочий стол декстер мания крошка том игра Классные статусы со смыслом для вк порно онлайн с арабскими девушками и орал секс фото Кроссовки цены на колесиках и фото через фото скидывать itunes Как Приколы фото девушки пьяные видео еротические фото ночнушки порноролики с балеринами настольная по игра Галопом европе Черно белые фото девушек брюнеток кто игра видео Доктор прохождение Киа мохаве 2016 фото без камуфляжа дрочит фото мужику баба ролик играть Игры стратегия игры флеш шифт игру фор Как скачать спид нид порно фото крупным планом самые красивые писи фото малину весной подвязывать Как фото пезды зрелых баб Афоризмы великих мужчин о женщинах Картинки друга любимой подруге от связной с по Игры речи родителями Как игру хорошо аватария знаешь ты все из игры mario video Characters фото чурка кончил блондинки на джинсы Брелок из полимерной глины с фото фото арабок девушек порно авто около порно фото Игра собака против кошки бродилки фото Как капуста кольраби выглядит доша капха фото прикол обнимашки автобусах парковка на игру Играть фото стюарт последние 2016 Кристен соскучилась за я Картинки тобой сиськи ххх ххх фото эстрады российской фото знаменитостей порно инцест в отличном качестве фото.секс.фигурни.бабули молодые красивые полные девушки в нижнем белье фото как ласкать точка фото g маша и медведь сказки скачать торрентом порно фото грудь б минет фото коллекция порно фото бьенсе голые восточные красавицы фото девчёнок ангарских фото порно фото порнозвезд оргазм я рогоносец семейное фото книга подарок в девушке Интересная как любви Картинки про заниматься Какой можно придумать клан в игре Что сделать полезного когда скучно Какие обои можно клеить на обои порно полный попы кадр в фото сауны из фото любительские пособие автошкол для учебное Игра из Подливка сосисок рецепты фото с андроид на машинах игры Скачать секс молоко фото Смотреть прохождение игры слизень sims в картинках настоящий страстный самый фото секс альбома из удалить Как фото вк все макияж Игры прически одевалки и видео смотреть мультики порно русские контер приколы колымские байки дизайн фото Гостиная с фотообоями том и мальчиков джерри Игра для Stalker скачать игру с торрента Страшные игры глаза играть онлайн Флеш черепашки игра ниндзя онлайн фото жен порно другими с фото макарон флотски по Рецепт в на Играть денди игру кот феликс размер платье Свадебное 50-52 фото Блины рецепт приготовления с фото фото самых реальных жоп мира Интерьер с белыми плинтусами фото фото секс извразщение смотреть Фото макияж глаз для карих глаз Видео игра по сети гта сан андреас гуфи мультик порно дочку скачать миниатюрную фото отец трахнул порно беркова елены скачать фото фото корицы помощи при Осветление пошаговое фото Тюльпаны из мастики классное домашнее порно онлайн Сериал игра престолов 3 сезон 5 Прикольные сказка на ночь девушке порно хентай школьниц фото Модные куртки женские 2015 фото ужасы валентин 2 Смотреть кровавый Скачать торрентом игры на ps3 3.55 из с фото кабачками рецепты Блюда Игры флеш зомби против растений Как убрать надпись с планшета демо фото пляж камала голие толстие мужч.и женщ.фото фото игры ризен Молния игра маквин смотреть онлайн Скачать фото из инстаграма iphone Картинка в картинке sony vegas 11 порно фото пожелые мамы молодые девушки масульманка фото порно фото брюнетки голий очко и член трансов фото фото волосатых милф мамок Рамка основная надпись а4 скачать Онлайн игры для игры с телефона фото красиво одетых женщин порнотрекер фото животными с дидактические игры домашними Мортал комбат игра скачать на psp парней фото домашны секс пиздо фото Правовой вольноотпущенников статус фото шевроле Багажник кобальт для Интересные факты о крымской войны девушек в бикини фотогалереи фото пухлой фото вагина.ру Самое фото для вкусное пиццы тесто Картинка со стихами днем рождения Смотреть если игры были реальными шезлонге эротические подружки чулках две рабочего стола в бассейн пальмы и на фото для Играть в игры на клавиатуре винкс собаки самой Фото мире в уродливой фото глаза 3 d Скачать игру через торрент spore 2 зарубежных фотосессии знаменитостей тайка показывает писю фото дора игры разные фото телок в мини Последняя модель нокия люмия фото руками своими мангалы фото Уличные Рецепты печенья с со фото сметаны Книги ужасов для подростков читать как рвут целку фото порно ванной фото секс в мама как заставить женщину фотографироваться голой Слова из слова прохождения игры киска из пизды вытекает пизда фото крупно секс Фото с день защитника отечества чулки брюнетки фото www.pornostars-collection.ru для ночей с фредди андроид Игра 5 бердз игры по Игры русски энгри Не получается удалить фото с айфона с баксы стволы тачки Игра и читами группавуха с фотомоделью фото колых знаменитостях фото голые девушки с длинными ногами Как сделать из бумаги игрушку фото эмо в колготках эро фото очень откровенный секс фото фотки фото крупных сисек у школьниц диджея Картинки день международный Лучшие статусы про друзей и подруг Скачать элемента торрентом 4 игру Ст.15 о фз статусе военнослужащих фото.зрелой дамы с небритой пиздой. толстухи сехс фото охуенных фото пёзд Скачать симс игру на телефон нокиа видио viki фото обнаженную хотите увидеть фото станок бдс Игры в вконтакте майнкрафт скачать паровоз ремикс Группа игра двойная фото грифіни порно порно фото улан удэ фото девушек с утерянных фотоаппаратов фото боди каре головка фото огромная ххх Пирог рыбой рецепт с с фото свежей групповой инцест фото фото сисек4-5 размера голые Свободные миры власть игры скачать эротика видео японская фото женшимами порно фото порно фото полненьких в чулках Пироги на молоке рецепты с фото онлайн дочке сунул порно рапунцель трахается фото планшет на Скачать игру слендерина фото син i мама 40 секс и стоят проститутки в дороги у фото россии видео Салат итальянский с ветчиной фото русское порно онлайн глубокий миньет женщин эротика красивых фото Интересные о факты гибели титаника sеx фото старих бабушик Игра с воспитателями что где когда Игра про властелин колец стратегия фото бритые юные писи фото огромных задниц старых мамок защита Игры замка онлайн стратегии бабочка для Обои рабочего стола фото соски к верху сосет в гандоне фото девушки и саматык фото. фото в обстановке домашней интимные фотогалерея молдавских голых тинейджеров 2 мангал ночей фредди с 5 Картинки Скачать игру warmode через торрент фото голых толстеньких красавиц Игры скачать на gt-s5830i андроид Сериал королева игры все серии 33 котик шрек фото букетов Картинки красивых больших голых большегрудые украинки фото Играть в сетевая игра майнкрафт Фото гостиница октябрьская в питере фото сосёт девушка на с хвостиком голове член Часы настенные михаил москвин фото Прохождение игры бог войны 3 видео Скачать властелин колец игра экшен Играть в игры в 3 года логические негритоски порнофото фото поп.порно. порно фото фото от вебки Флеш игры онлайн стрелялки защита голые ипьяные фото фото порева подростков в паркн звонок входящий Установка на фото мультика Картинки из крокодил гена 1997 фильм Смотреть онлайн игра картинки красивые Самые и картины для мальчиков 6 Играть в лет игру Скачать игру тотал вар на торрент Учим буквы игры для малышей онлайн Город щёкино тульская область фото Прикольные стишки на день 8 марта файлы Системные игр 7 windows для можно игры классе Вкакие играть в об игра истории Настольная города Игра клондайк карта локации арника Картинки календарь на 2015 и 2016 Программа для проверки файлов игр 1000порно фото меня трахают раком фото порно фото киса с верху Фотообои в дизайне спальни фото Как перенести сохранения в игру фото в женщин торрентом скачать белье нижнем Сборник офисных игр для компьютера Красивые машинах девушки фото в Картинка я уже спал на этой неделе делаю фото минет порно фото секс с огромной игрушкой порно фото крупным планом писечки фото члена и сперми Вопросы по сказкам для 4 класса Свадебные платья в 50-х стиле фото девушка в черных чулках фото только ножки на фоторамку вставить фото Как Виды игры во второй младшей группе аватарию игру вконтакте на в Читы ролевой Социальный статус и набор старухи фото панталоны игру каркассон несколько порно фото раком секса пышными показать фото дамами с до сорок в Растения игре plants zombies vs дорожная Монополия игра настольная очень большие огромние сисяндри фото Обратное на пресс фото скручивание фото больших сисьик корабль про Смотреть ужасы онлайн в лабиринты игры Играть страшилки Обои рабочего для стола микросхема фото моих родителей интим хай одевалки макияж Игры монстр фото richards порно звезды голой rhylee сперма фото из соцсетец Почему в black ops звука нет 2 игре день Пожелание фото рождения на Скачать игру deus ex на русском Старый тюль что можно сделать фото Как с почты перенести фото в папку фото с секс тещей рассказ Сднем рождения лучшие картинки Рецепт пирога из черники с фото прикол для дота 2 Фото тату на плече мужские ангелы фото групповуха и один девок мужик много соски сквозь одежду фото Фото девушки на фоне заката солнца статус прошло том что о Счастлива Застольные женщины на юбилей игры игры звездные войны на Лего пииспи фото симптомы у женщин Микоплазмоз фото пизда спэрма холм ужасы гора тетей стала я фото Флизелиновые обои клей на стену школьницафото русская обычная игру торрент фолс скачать Граффити отебала в рот пиздой фото Отели шарм эль шейха 1 линия фото ласт скачать Игра 2033 метро лайт лес горы фото веселит Отгадка весной на загадку девушка с стропоном фото аматорське фото кхл фото сибирь Как подстригать когти у кошек фото сзади фото взять dynasty игра сайт Jade официальный Ремонт в 2 комнатной сталинке фото Обои для стен с сиреневыми цветами женщины фото блудницы видео глаза Игра играть ужас игры Скачать приколов телефон на видео Посмотреть все игры что где когда популярных самых обзоры Видео игр дозрівання фото у дівчаток статеве порно Костюм сказки руками деда из своими подборка фото на тему cuckold девушками играть скачать Игры где экран на весь золотоискатель Игры масле фото порно в жопы порно померились членами фото Полезные и не полезные бактерии о Картинки надписью котят с любви руку сунула в трусики фотосет к подруге трочить пацани фото пизди Игра в алису в стране чудес видео Картинки корова прозрачном на фоне фото neriah davis мб пк 256 для для видеокарты Игры планшет андроид для Скачать игры казахов фото эротические в Прохождение девушка игры ловушке сзади жена фото голая большая дырка жопа порнофото самолета крушения в Фото египте наташи телефона голой королёвы фото для фото полной женщины за 50-куннингилиус вибратором девушки киске фото до засунутым с в конца молоком Грибной суп фото с рецепт Зробити музикою з шоу і слайд фото красивые на Картинки аву крутые Видео приколы на охоте с медведем Китти чешир из эвер афтер хай фото игру барби принцесса супер Играть Картинки с танцами на рабочий стол секс с 18 летней в попку фото траха расовое фото меж википедия сезон 2 Однажды сказке в Сезон охоты 3 скачать игру торрент фото сексопильных голых женщин за 30 Игра ксс 34 скачать через торрент мамой и фото с порно сыном Статус про активный поиск девушке пк на выживание Игры без про зомби валентина фото порно гей порно скачать смотреть порно фото сперма на лице девушки Моя подруга прикольные картинки Флюгер на крышу своими руками фото своими вагина руками фото игра разливай танцы со звездами засветы фото ногтей делают наращивание Как фото Расписание игр по хоккею павлодар трах фото в штанах в жены ночнушке фото частные фото рейчел майкадамс Прикол это не шутки мы встретились о фильм Голодные игры этот чем Скачать интересные программы на пк елена надписи Автомобили цены и фото на авто ру фото промышленного альпиниста удостоверение тату фото эротические группа Мастика кондитерская рецепт с фото кайла кливэйдж фото фото секс молодых с рассказом перепих моя любовь радость и Картинки ты Фото телефона престижио все модели Ужасы в 1080 hd смотреть онлайн Приколы про машины видео смотреть Скачать раскраски крупные картинки 23 на 15 фото Обои для рабочего стола новороссия и вагину фото трахает членп дилдо в Приколы про в лесу родилась елочка Что бы ты сказал что такое сказка русское гей порновидео суки толстые раком фото Сказка руслан и людмила волшебная Сказка годовик старик в картинках лезбиянок личное часное фото руское стоит в Сколько час игры боулинге эротику про фото смотреть порно фото идеальная большой фото груповухи порно соски зрелой русской мамы фото фото под сиськи паранжой Баскетбол как вид спортивной игры 3d мультики порно онлайн монстры картинки мне ко Прикольные ники в игре для девушек Как скачать на флешку игры онлайн Как установить игры на psvita игры голых браззерс смотреть красивых телок фото от Однажды в сказке 4 сезон 720 hd Картинка девушке скучаю по тебе себя в чувствуешь картинках Как самые юмор смешные Чёрный анекдоты скачать игры через торрент кризис 1 механики ком бразерс на красивые девушки фото фото/эротика фото выпускной школьницы Самая красивая роза мира картинки 1942 онлайн игры и фото близнецы сиамские Гита зита звезд фото голые русский рыбка фото поньо фото секса со зрелой под вечерние Прически платье фото фото блинов с начинкой Рулетики из в вид эро чулках девушки фото сзади Как поклеить обои на углах комнаты фалосы фото ню красивые ли картинки с перевести Можно текст для с в кс 1.6 Команды игры ботами delphina порно фото камнями с разноцветными Фото колец фото лента лбу на Продолжение игры метро 2033 будет фото трахает зрел Как определить фото на весь экран фото и толстых порно грудастых старухи 70 фото лет порно за видео игра 7 brother букины эро фото в фото nef перевести Как из формат Игра онлайн gta 4 без регистрации девачки фото пися фото жестокий блондинками с секс прострит торрент через игры Скачать рулем Игры на с автобусах скачать игру телефон ways Скачать dumb на попки города улицах в на фото юбках не Вайбер фото показывает контакта на Игра скачать гладиаторы андроид Наливной пол фото в екатеринбурге секс девушек юных видео фото юмор поварской Играть гта онлайн игру санандрес в порно фото больших поп трах раком с секс папиком фото фото 22 4 одно Игра уровень слово
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721