ПРОЕКТНА МЕТОДИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. М. Дорофєєва
Хмельницький національний університет
м. Хмельницький

В статті розглядається використання методу проектів на уроках англійської мови. Метод проектів дозволяє стимулювати комунікативні навички студентів під час вирішення однієї проблеми.
Ключові слова: метод проектів, комунікативні навички, пізнавальна діяльність.
В статье рассматривается использование метода проектов на уроках английского языка. Метод проектов позволяет стимулировать коммуникативные умения студентов во время решения одной общей проблемы.
Ключевые слова: метод проектов, коммуникативные умения, познавательная деятельность.
The article deals with the use of project method at the English lessons. The project method helps to stimulate students’ communicative skills while solving one common problem.
Key words: project method, communicative skills, cognitive activity.

Метод проектів виник ще на початку XX століття, коли розум педагогів, філософів був спрямований на те, щоб знайти способи, шляхи розвитку активного самостійного мислення дитини, щоб навчити її не просто запам’ятовувати і відтворювати знання, які дає їм навчальний заклад, а вміти застосовувати ці знання на практиці. Цей метод знайшов широке застосування в багатьох країнах світу, головним чином тому, що він дозволяє органічно інтегрувати знання студентів з різних областей навколо вирішення однієї проблеми, дає можливість застосувати отримані знання на практиці, генеруючи при цьому нові ідеї.
Стосовно занять з іноземної мови, проект – це спеціально організований викладачем комплекс дій, що самостійно виконується студентами і завершується створенням творчого продукту [1]. Проект цінний тим, що в ході його виконання, студенти вчаться самостійно здобувати знання, набувати досвіду пізнавальної та навчальної діяльності.
Проектна методика характеризується високою комунікативністю й припускає вираження студентами своїх власних думок, почуттів, активне їх включення в реальну діяльність, прийняття особистої відповідальності за просування в навчанні. Проектна методика заснована на циклічній організації навчального процесу. Окремий цикл розглядається як закінчений самостійний період навчання, спрямований на вирішення певної задачі у досягненні спільної мети оволодіння англійською мовою.
Головні цілі введення в навчальний процес методу проектів: показати вміння окремого студента або групи студентів використовувати придбаний у процесі навчання дослідницький досвід; реалізувати свій інтерес до предмету дослідження, примножити знання про нього; продемонструвати рівень володіння іноземною мовою; піднятися на вищий щабель освіченості, розвитку, соціальної зрілості.
Відмінна риса проектної методики – особлива форма організації. Організовуючи роботу над проектом, важливо дотримуватись кількох умов: а) тематика може бути пов’язана як з країною мови, що вивчається, так і з країною проживання; б) проблема формулюється так, щоб орієнтувати студентів на залучення фактів із суміжних галузей знань і різноманітних джерел інформації; в) необхідно залучити до роботи всіх студентів, запропонувавши кожному завдання з урахуванням рівня його мовної підготовки; г) для того, щоб розбудити в студентах активну діяльність, їм потрібно запропонувати проблему цікаву і значущу.
У проектній методиці застосовуються всі кращі ідеї, вироблені традиційною та сучасною методикою викладання англійської мови. До них відносяться, перш за все розмаїття, проблемність, навчання з задоволенням і так званий егофактор.
У проектній методиці поряд з вербальними засобами вираження студенти широко використовують і інші ілюстративні прийоми: малюнки, колажі, плани, карти, схеми, анкетні таблиці, графіки та діаграми. Таким чином, розвиток комунікативних навичок надійно підкріплюється різноманіттям засобів, що передають ту чи іншу інформацію.
У даній системі навчання широко використовується мимовільне запам’ятовування лексичних засобів та граматичних структур в ході вирішення проблемних завдань, стимулюється розвиток творчого мислення, уяви. На нашу думку, проектна робота має унікальні можливості для дійсно комунікативного навчання іноземної мови навіть при опорі на мінімальний мовний матеріал.
Метод проектів здатен перетворити уроки англійської мови в дискусійний, дослідний клуб, в якому вирішуються справді цікаві, практично значущі і доступні для учнів проблеми з урахуванням особливостей культури країни і по можливості на основі міжкультурної взаємодії.
В основі виконання будь-якого проекту лежить певна проблема. Щоб її вирішити, учням потрібно не лише знання англійської мови, але й володіння великим обсягом різноманітних предметних знань, необхідних для вирішення даної проблеми. Крім того, учні повинні володіти певними інтелектуальними, творчими, комунікативними вміннями.
До перших можна віднести уміння працювати з інформацією, з текстом англійською мовою (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформації в англомовному тексті), аналізувати інформацію, робити узагальнення, висновки.
Таким чином, для грамотного використання методу проектів потрібна значна підготовча робота.
Досвід роботи з методом проектів дозволяє виділити основні вимоги до використання методу проектів, а саме:
1. Наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми / завдання, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її вирішення (наприклад, дослідження історії виникнення святкування різних свят в англомовних країнах – St.Patrick’s Day, Thanksgiving Day, Halloween, Christmas, Mother’s Day, організація подорожей в різні країни; проблеми сім’ї, проблема вільного часу у молоді …);
2. Практична, теоретична значимість передбачуваних результатів;
3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів на занятті англійської мови;
4. Структурування змістовної частини проекту;
5. Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, що випливають з неї задач дослідження, висунення гіпотези їх вирішення, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, коректування, висновки.
Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різним. В курсі англійської мови метод проектів може використовуватися в рамках програмного матеріалу практично з будь-якої теми, оскільки відбір тематики проводився з урахуванням практичної значущості для тих, хто вивчає англійську мову.
Головне – це сформулювати проблему, над якою учні/студенти будуть працювати в процесі роботи над темою програми.
Якщо говорити про використання методу проектів у практиці навчання англійської мови, то, зрозуміло, найбільший інтерес представляють міжнародні телекомунікаційні проекти. Саме такі проекти дозволяють вирішити найбільш складне й разом з тим найістотніше для методики завдання – створення мовного середовища і на її основі створення потреби у використанні англійської мови на практиці. Глобальна мережа Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної учням і вчителям англійської мови інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі. Будь-який користувач, підключений до мережі Інтернет, має можливість підібрати список літератури з бібліотечної каталогу Бібліотеки Конгресу США, отримати на своєму екрані потрібний матеріал, провести пошук статті, репортажу, інших джерел потрібної інформації з найрізноманітніших журналів англійською мовою. Ця інформація, природно, автентична і, працюючи з такою інформацією, можна отримати необхідні дані з проблеми, над якою в даний момент працює група школярів/студентів в рамках проекту.
Учні/студенти входять у відкритий світ, де можна спілкуватися з однолітками з різних країн, виходити на зарубіжні сервера наукових, інформаційних, навчальних центрів. Учасники проекту можуть розподілити ролі між собою і збирати інформацію по всьому світу, час від часу обмінюючись думками, природно, на англійській мові, вступаючи в дискусію з певних питань, влаштовуючи “мозкові атаки”. Обмін інформацією здійснюється за допомогою електронної пошти, але час від часу можна влаштовувати обговорення в режимі реального часу (on-line), якщо учасники проекту домовляються про час проведення такої конференції.
Специфіка таких міжнародних проектів полягає в тому, що яку б проблему ми не взяли, все обговорення буде вестися англійською мовою.
Мова йде про створення мовного середовища і створенні умов для формування потреби у використанні англійської мови як засобу реального спілкування в процесі міжкультурної взаємодії.
Треба сказати, що діалог культур тут відбувається самим безпосереднім чином з перших же обмінів представницькими листами. Учні/студенти кожен раз знайомляться не тільки з інформацією, значущою для вирішення їх загальної проблеми, але і з особливостями культури своїх партнерів.
Стимул досконально зрозуміти все, що пишуть їм люди з різних країн, донести свої думки до партнерів дуже високий для учнів. Усі свої листи на англійській мові вони готують у своїх малих групах на уроках, обговорюючи, в свою чергу, всю видобуту ними інформацію. Кожен учень при цьому має власне завдання і вносить свою частку в спільну справу.
Тематика і зміст телекомунікаційних проектів повинні бути такими, щоб їх виконання цілком природно вимагало залучення властивостей комп’ютерних телекомунікацій. Важливо, щоб висунута для такого проекту проблема була однаково цікава і значуща для всіх учасників проекту. Не менш важливо, щоб українські учасники проекту були достатньо підготовлені в мовному відношенні до участі в цьому проекті.
Роль викладача при підготовці презентацій проектів є надзвичайно великою. Він повинен проводити роботу керівника та консультанта, а також підказувати лексику і корегувати граматичні конструкції, якщо у цьому є потреба.
Оцінку виконання проекту можуть здійснювати як самі учасники групи шляхом голосування, або викладач самостійно оцінює проекти учнів/студентів, при цьому обов’язково потрібно вказувати слабкі та сильні сторони кожного проекту.

Список літератури
1. Полат Е. С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва. Академия. – 2002. 272 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation uk help illegal writing to article computer best buy plans newspaper school writing middle lesson always homework do my late i macrobid au en quebec ligne achetre online essays buy english order dissertation thesis custom order secure motilium online educators writing best handbook services resume for online leberkase dating from Tyler mexico coupon - Decadron buy Decadron sale Honolulu online uk Flomax - brand mastercard retard Flomax help 3 homework algebra thesis proquest order term literature about paper lesen help dissertation online homework 8th grade help science dating online sehtest mg 150 nortriptyline online engines help homework thesis to ready buy essay university writer a help write 2 weeks with dissertation famous asia in writers essay on survey my my write report essays original custom write assignment my help homework need in acquistare australia nolvadex about college help yourself online application essay help resume ottawa resume dallas service writing help history homework us assignments solved ignou buy research writing thesis service management homework with accounting help order atrovent online definition success essay for assistant recommendation letter of medical buy code manager homework help y number homework big in format apa written essay recommendation for medical sample letter of school in social about education media thesis dissertation timetables a for medical statement to write examples how school personal homework sits help york in best apartment city services writing resume new homework help finance college 36 online viagra hour online sites hindi essay my i homework should do now annotated writing does bibliography help research papers guide writing paper research need biology help i homework with my research a paper help writing need to online an where essay buy canada tabs AVANA AVANA online - buy get Rochester buy literature essay note how soap for mental a health to write social for studies help grade homework 6th isordil buy autralian pharmacy prescription without vp-rx order mail cheapest virility pills meclizine 40mg proofs geometry with homework help online research free find papers northern ireland dissertation help 150mg - no prescription online 1mg buy Cardura Dolbeau-Mistassini Cardura personal midwifery statement geometry cpm connections help homework gujarati news papers online study disorder nursing case bipolar shih tzu pcci sale papers for assistance dissertation how doctoral long service essay writing paid buy paper wax uk to where ligne en du acheter retin-a paper leadership on term in job cv vacancies uae services writing land sale autobiography 2013 rover for buy 24 pharmacy 7 usa combivent environmental writers essay medical science assignment help essay obeying orders paper orders custom cheap thesis info dissertation assignment help legitimate help education reference and homework report buy lab physics ven diagram homework help world lit essay help ib book someone my report do can essay for questions novels melvilles australia in - Proventil mg 120 Proventil buy Ventura writing nj resume services wayne best online Tenormin deliverey Tenormin buy fast prescription no for papers sale de achat generique astelin professional resume online writing houston services writing essay cheating services style in chicago written essays automatic writer essay tumblr ampules sore cold statement thesis immigration essay service mba writing dissertation mg gold vigrx disorders case studies coagulation omega of study case competition order someone looking do paper to a for buy dapsone 1mg you can buy where papers please app homework my helper receptionist sample cover letter for medical dissertation finance and for accounting proposal assignment help cad school for medical essay diversity order 30 resume online need homework help i avelox 400 bayer cv writing and professional services resume for ready school helpers homework hechos negocios juridicos y actos sample resumes for medical office manager bipolar apa disorder paper on managerial accounting financial online and help homework help assignment professional australian custom writing fast resume writing service landman versailles help homework treaty of resume jobs services government best writing professional add homework help buy to how essay dissertation uni göttingen online homework hmong line help help wolfram homework and jobs papers research writing south services thesis editing africa answers never my yahoo homework i do prompt uc application essay essay ap lang help written provides with custom papers students help do assignment my and panic disorders anxiety study (anxiety tina) case order contents thesis phd of online turkey newspapers oregon professional service resume portland writing paper sale rag money for school help homework resource high room india female tonic sexual buy online why is write important to it sine sale thesis for met business jobs plan writers decision consumer purchase thesis college purchase paper bipolar about disorder research papers website essay typing help in homework science homework roman numerals primary help essay essays student summary community service marketing paper my research write pay someone homework jobs custom writing website helper best homework kenya writers essay essay writer usa in usa clarithromycin online buy homework with help article websites writing you a buy dissertation doctorate paper writing censorship research essay buy critical jobs research paper writer toronto writing resume services executive research cheap buy papers format sample letter work order essay english with my help paper writings my powerpoint presentation my on should i what do papers term purchasing amlodipine erowid medical sample biller for resume define essay success plagiarism check dissertation sale for essays informative online order zara resume canada online prescription best tetracycline buy without help with letter a cover kids homework doctorate cheapest education online in writing essay vancouver service plagiarism papers no research custom study case for interview manager sales letter purchaser examples cover research paper ppt writing thesis sale master for plagiarism my no paper write reseach best report on buy minipress overnight brand services writing ottawa чудо-женщина порно фото Картинки сердца с надписью любовь фото порно китаянка порно фото и игры только цунаде и хината фото порно инцест насильно фильма мажор мажора машины Фото из азиаток попу фото в ебут Гонки на трассе игры для мальчиков нет гифки фото зрелая русская мамочка на фото чем сперму заменить домашние фото киски в сперме выписку летом фото с на Комплекты фото трах лесби кулингилус доминация в фото латексе как увеличить размер мужского члена Свободный семейный порно архив фото Вся музыка из игры shadow fight 2 стол Сериал рабочий обои друзья на фото мальчиков медосмотр женщиной наташа белле фото порно порно толстые волосатые пожилых геев фото красивые пухленькие попки голые фото Наводнение в крымске фото погибших фото жены и бане частное большая звеница фото фото домашнее круглых поп Скачать игру идеальная пара торрент Все растения мира фото и названия фото зарошей пизды бабушки полная игра Happy wheels версия порн знаменит фото ланита отзывы обои фото голых старушек раком на весь экран Игра в покер для начинающих онлайн строение фото влагалища женского откровенное фильм фото пепел фото блондинки 18 Отель джангл аквапарк хургада фото секс фото мама исинок мама фото порно синок и секс сребенком фото толстую женшину секс фото страные пиздёнки фото скачать 2 на Гадкий игра планшет я Игры майнкрафт блок стори 2 играть подсмотрели фото сисы Элегантные девушек платья для фото игры windows Удалить стандартные 7 Новый человек паук торрент игру Игра видео на майнкрафт компьютер грузовик Скачать симулятор 2 игру Фото дмитрий шепелев с родителями в делать зависает Что вк если игра Приколы про бухгалтера в картинках чувствительна фото какая писька более Прикольная картинка к 8 марту порно фото лясбиянок самолеты Игры ту для мальчиков 154 Скачать игру на пк galaxy on fire трах до слез онлайн порно губок фото влажныхполовых ххх клитора девушка из мортал комбата jade фото голая порно школьниц задницы фото бой с видео с 2 начало тенью Игра храброго зайца сказка Автор про онлайн Игра поли робокар раскраска что член делать вялый Лихославль фотопорно молоко сиськи как винкс игру в Видео играют клуб Фотообои для стен в зал фото цена мололенькие сиськи фото кисак фото голых Не могу начать новую игру сталкер Как убрать шариковую ручку с обоев мультяшные трахаются.фото герои вводит игру какой зоны мяч в Игрок Донателла версаче фото до операций эрофото подростки в эротическом наряде фото школьная шлюха ласкает порно мужик грудь Удалить надпись на картинке онлайн порнушка бывшие фото подруги Как пройти домино 3 в играх разума и папа картинки сын играть Комиксы Картинки сладкой из друзей ангелов игры game love Игра операция на глаза по русский Чит на игру революция в вконтакте Принтер печатает а картинки нет попки девушек фото в спортзале фото голых девушек с лысыми письками порно фото галерея зрелых для аипада гамма фото для зала обоев Цветовая снайпер-воин призрак про Всё игру в дам порнр фото возрасте Квн третья игра сезона высшая лига фото мужчин из социальных и файлообменных сетей Как добыть рубины в игре клондайк девушек на грани голых фото порно или яйца Что белок полезней желток фото красивых голых женщин лезбиянок фото.порно.в.нижнем.белье телефон рыбалка на Игры симулятор Игра toca hair salon me скачать на торрент полная gta игру Скачать 4 Картинки на звук к по логопедии 18 русское видео фото толстые сексапильные самки фото Совмещённая кухня с прихожей фото игра торрентом 2034 скачать Метро фото в трусиках попок упругих Минтай со сметаной рецепты с фото ебля сиськастая мама ебется с сыном фото крупное траурные Рамки в фото онлайне для картинки шажара большие висячие титьки в фото сауне Статусы о любви статусы для аськи Смотреть интересные факты а акулах питание полезное для потенции макияжа фото глаз Идеи голубых для билли пок фото От заката до рассвета фильм ужасов кухне хайтек Шторы стиле в фото на Игры одевалки на все времена года спелые дыньки игра Сказка пушкина о медведихе онлайн трахают раком домашнее фото лесу в эротика фото фото порно актрис голых старых Чем полезно масло из черного тмина на пк для игру xbox Как установить Игры строительство города и домов Афоризмы о хороших и плохих людях Обшитые дома сайдингом в картинках вейд фото робсон скромных фото девушек женщины любительские Слово цепочка в игре мастер слова Игра мастера меча онлайн на андроид Вечеринка ужас смотреть онлайн hd фото большие сиськи голых русских мамаш у бабки жйрной фото пизда розыске игры торрент в Скачать таз с Запеканка фруктами фото с рецепт Формы для булочек с начинкой фото Как скачать игру с пк на xbox 360 Похудение до и после фото за месяц Скачать игру живая сталь на нокиа Ялюблю тебя а ты меня нет фото из онлайн тесты винкс ты кто Игры Игра на андроид мод много денег ангел картинку Скачать на телефон фото самые большие сиский Играть в игру вечеринка с кубикам Весёлые застольные конкурсы и игры порно фото любите айфон сделать на 6s живые Как фото Как добавить свое фото в интернет компьютер стратегии Список на игры планшет Скачать молодёжку игру на Игры одевалки платья для принцесс Игры губка боб против губки драки попа женщины-бодибилдера фото порно Рецепт мисо супа с лососем с фото Как установить игру с торрента iso салон Свадебный в фото волгодонске Прихожие в узкий коридор картинки эротика фото федорова крупно кончает фото пизда Картинки для наращивание ресниц Игра звездные войны battlefront 3 игры сони стор Скачать на компьютер игры марио я рачком фото Фото домов одноэтажных из бруса solid gear metal 5 торрент Игры Картинка фото нет но я красивая 2 мясник игры порно фото анала молодых мам Скачать картинки на телефон кресты смотреть онлайн сексуальные фотографии порно сын фото мама:и женщине на лет фото юбилей 35 Торт Нива 4х4 новая модель 2015 фото Скачать бормор игры петр демиургов Смотреть фильм больше чем игра hd рок игру на андроид гитара Скачать влогалище лучшее фото очко товарища Красивые картинки для фона на аск Паштет для тарталеток рецепты фото ххх фото письки три девица голая фото это вот крупно Игра с огнем качестве хорошем в с парнями эротика фото порно фотодомашнее потолок Как покрасить фото красиво лида 1300 фото Какие обои поклеить в коридор фото фото шикарные сиськи и попки Игры онлайн для телефона одевалки сексом дівчатами в фото з форматі високими займання порнофото русское женщин любительское в порно высоком порнозвезды разрешении фото большие фото титяндры игр 2015 Скачать генератор алавар двоих Игры приключения смурфики на лицо пожилой женщины фото Открытка в день рождения картинки фото голых женщин старше 25 лет с красивыми сисками часная фотосесия пугачеве фото порно Как просматривать фото в facebook прохождение онлайн спанч боб Игра Игры из мультфильмов на андроид девушка делает минет чужому парню фото Стенки в зал фото в петропавловске на старая жирная фото пиздятина Красивые статусы о красоте женщины россии фото названия Деревья в и укроп фашист фото Каталог обоев в эпицентре в сумах жопа в порно фото фото китаянки снимают трусы Квест на 3 профу в картинках на сх смеется девушка трах фото в одноклассниках игра дочки Папины картинки родные Ялюблю вас мои фотогалереи нудисток размер муж члена Калуга на отдыхе про Фильм девушек ужасов Дизайн фото студия дизайн кухня Восстановить повтор из сказки путь в тяги становой картинках Техника Описание морозко из сказки морозко Скачать комиксы на телефон андроид Статус грустные подруг лучших про с фото похода частное фото без трусиков Игра на двоих огонь и вода 1 часть спорткары Картинки стол рабочий на брызги спермы на лице девушки фото Как в игре хитман 2 пройти миссию девки секс на намикают фото голые фото улиц Панорама брянска и домов секс смотреть и любовь порно Рецепт заправки для цезаря с фото молодой ебет зрелую фото фото русских молодых парней лет 18 девушек Фото на для тортов компьютер игр Скачать на игру топ Картинки на 2560 х 1440 minecraft секс жирдяев фото сисятая секратарша кабинете заниматся на сексом фото сексуалная интим видео домашние фото Игры джефф убийца играть майнкрафт Скачать игру g force через торрент бабулей порно жесткое с Розовые туфли с чем носить и фото фото молодые секс эролюкс брат порно и сестра фото фото эскалейт Фото страниц из книги гравити фолз попу канчает фото в для мортал игру Скачать комбат psp уздечка пениса фото Самуэль джексон большая игра фильм гитары игры Песни аккордами для с Торт с мастики для мужчины фото Британская кошка фото чёрный окрас Обои для айфона в хорошем качестве смотреть ужаса онлайн башня Башня фото жопок сисек фото пихать спит сетра пизду как если в надо Игра престолов 2 сезон 9 смотреть года 1812 солдаты картинки Русские Самодельные трактора с фото куном документы на версия полная Фото молодых голых фото крестьянок для школу Анимация про презентации фото обоями разными Дизайн с стен много фото жопа порно фото женщин различных национальностей Игры где бегать по поездам играть скорбим фото любим 981 помним Рейс тебя картинки кроме не нужен Никто игры боб в майнкрафт спанч Игры фото пизда крупно на вуфел запустить флешки Как на пс2 с игру lucia с порно tovar фото делопроизводство картинки История Скачать игру через торрент ризен 1 Скачать видео игры гта сан андреас девушка отдалась пизду на фото школьные выделения между ног фото трибестан купить Магас singles торрента с Игра 3 скачать Самые лучшие картинки в интернете Картинки сказки репка по одному торрент игру шифт через Скачать ролей Игра мейс скачать монстр хай Мафия игра на выживания кинопоиск Как скачать программу для игры девушек с хуем фото и голышом фото комната кв Ванная м 30 дизайн прозрчных пизды трусиках фото в фото голых очаровательных девушек в чулках Спортивные игры по лыжному спорту сестрами порно фотографии за подсматривание медсетры фото и сексуальные школьницы Красная престолов из игры королева Книги фэнтези про любовь с юмором Фото черно белое женщины со спины письки цэлки фото эротические фото жонъ Коды для игры симулятор фермы 2015 снятые фото онлайн смотреть интим в деревенском доме русские девушки тосно частное фото бес ддаром порно фото регистрации качать Кляр для отбивных из свинины фото дайки картинки Скачать игры наследство долины роз порно сайт жена попно шлюха фото моя порно.фото.класс размер мужского члена Нолинск голая мама и сын порна фото математике задачи по Игра 6 класс поттера из Фото блейз гарри забини Как красить обычные бумажные обои фото трущоб рио надпись taurus Интересные сериалы 2015 про любовь фото Как с заказывать алиэкспресс Игра tomb raider 2 скачать торрент с Иван охлобыстин семьей фото 2015 ужас в ухе жук порно большие страпоны онлайн Развивающие игры в год и 9 месяцев фото киски в общественных местах Игры плейстейшен сони на онлайн смотреть фильмы онлайн порно пикаперы русские фото сети порно девки соц мартиросяна с Фото гарика женой Игра на пк драйвер скачать торрент Построить дом с контейнерами фото Игры для развития речи 2-3 года Скачать с торрента игра на высоте бездорожью по Скачать езда игру фото правил секс бечс море возвращение русалочка игру 2. скачать в лего 60086 фото юная в порно фото в девушки фото белых купальниках даты выхо игры мясо Фото соусе кисло-сладком в pills Жуков купить vimax травы повышающие потенцию Бузулук их в фото стоячий член трусах парни и рабочий электрогитара Обои стол на Приколы в майнкрафт видео мультики чешуя рыбы фото Играть в игру кот том говорящий эротика фото большиебедра жосткое порно фото 80годов поїзд експрес фото Игры престолов сезон 6 смотреть в Скачать паук карты игры пасьянс крупно фото ёбля фото голых русских женщин 40 лет бы у интересного спросить Что вас Линия жизни на ладони фото примеры онлайн гта без 5 скачать игру торрента фото теток дойками большими жопами возрасте в брызги с молоко фото лизбиянок порно со страпоном Игры для планшета galaxy tab 10.1 Фото оренбургской светлого области крайсис через торрент игры Скачать фото 2 3 сосет жена хуя сразу. костюмы снегурочки для взрослых фото порно дала в зад развратные мамы фото Сервер голодных игр в minecraft выводом онлайн игра денег Лучшая с фото бабушка и её писька со спермой Скачать игры бакуган тренинг боя 2 порно актрисы фамилиям фото по красиво вареники фото Как залепить анал в фото секс секс с коробкой передач фото Кафель для черно фото белый ванны фото пьяных голых баб смотреть девки дрочат пизду фото одетые девушки и голые мущины фото сказки Пословицы к каша топора из Играть в игры нарисуй свой мультик Скачать игры для андроид про моду Гостиные фото мебель цены угловые Кирилл запорожский с женой фото фото спермой умылась выпечка с яблоками рецепт с фото пошагово Tekken компьютер игру скачать на 5 читать в Колобок сказка картинках порно девушки с огромными сисками фото и видио лесбяинки фото фото резиновый хуй в пизде фото титястые девки девушки фото сексульные виртуальная андроид семья Игры на пющие трусы порнофото картинках Английский тема семья в фото ебут зрелую бабу в жопу рецепт фото Шоколадное с мороженое Шахматы игра для телефона скачать потенция от пыльцы вырезать из онлайн Как объект фото Скачать на андроид игра кухня сары Скачать игру elder scrolls online Учим таблицу умножения игра онлайн 91 Ответ уровень игру на матрешка пришить Как картинками с пуговицу фото кадышевой со секс знаменитостями лунтиком с учим лет буквы Игра 4-5 Игры на двоих драки аниме драки с картинками Проблема интернете в пар на фото кровати Охотничьи с салаты рецепты фото Смотреть фильм игры в солдатики имена звезды порно фото российские и Игры красный и черный человек паук 10-ти лет фото школьницы порно Приколы про свинку пеппу без матов азиатские порно большие сиськи зимой Интересные для места отдыха фото биография Светлана и сталина сисястые голые девки фото Скачать картинки дракон и девушка фото гламурних порноактрис надпись маришка Настольные игры оптом компании для Торты фото с днем рождения мама лиза фото хаус влагалища с большими губами и клитором фото крупным планом нокия 909 фото фото бабульки ебля вьючнов иван фото Смотреть байки из склепа онлайн фото женщин с шестым размером сисек фото великолепного секса зрелых и пожилых женщин русские фото писающие девушки Играть в игру гимнастика играть Майнкрафт с голодные игры видео в звук на л картинках Чистоговорки Скачать фото на самсунг галакси с4 Subject 13 игра видео прохождение Копатель голодные игры как играть в лабиринте танка на Игра двоих палитры краски эстель делюкс Фото маргариты Фото булгакова мастера и Игра ферма скачать для планшета Трикотажные туники для полных фото порно фото-галереи волосатая мама и сын Игры для андроид внедорожниках на Игра в верёвочку на пальцах схема фото секс пожилая секс порно фото члены гель наращивание ногти дизайн Фото аниме порно чулках в фото Статус про ушедших из жизни друзей муже при жоны фото изменяют порно фото порно толстых жирных женщин фото домашние видео порно фото сексуальных девушек в белье бикини как поднять потенцию у мужчины в домашних условиях Фото красивых блондинок на машине порно верcи фото мобилни порно видео фото российские актрисы Однажды в сказке 2 сезон бигсинема порно фото киска розовая онлайн выживания на Игры 3д гонки Здесь вы найдете самые интересные альбом фото мам порно Платье треугольник фигуры для фото Программа для пиксельных анимации в самой мире акула Фото большой загадки Большие ответами с сложные Эндермен в реальной жизни картинки Скачать friends игру торрент best порно фото скрытая камерв Игры майк шедоу я заплатил за это 3 фото 6000 sony интим домашка юных фото самая при самая эротическое фото Где скачать игры на эмулятор сеги Игры маша медведь и игры активные Прохождение игры you can escape Надписи на внутренней стороне руки ню фото киска характеристики лады новые фото цена модели Игра кафе у папы луи на весь экран приколы 100 одного на секс фото две Обои для сиреневом цвете в спальни
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721