ПРОЕКТНА МЕТОДИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. М. Дорофєєва
Хмельницький національний університет
м. Хмельницький

В статті розглядається використання методу проектів на уроках англійської мови. Метод проектів дозволяє стимулювати комунікативні навички студентів під час вирішення однієї проблеми.
Ключові слова: метод проектів, комунікативні навички, пізнавальна діяльність.
В статье рассматривается использование метода проектов на уроках английского языка. Метод проектов позволяет стимулировать коммуникативные умения студентов во время решения одной общей проблемы.
Ключевые слова: метод проектов, коммуникативные умения, познавательная деятельность.
The article deals with the use of project method at the English lessons. The project method helps to stimulate students’ communicative skills while solving one common problem.
Key words: project method, communicative skills, cognitive activity.

Метод проектів виник ще на початку XX століття, коли розум педагогів, філософів був спрямований на те, щоб знайти способи, шляхи розвитку активного самостійного мислення дитини, щоб навчити її не просто запам’ятовувати і відтворювати знання, які дає їм навчальний заклад, а вміти застосовувати ці знання на практиці. Цей метод знайшов широке застосування в багатьох країнах світу, головним чином тому, що він дозволяє органічно інтегрувати знання студентів з різних областей навколо вирішення однієї проблеми, дає можливість застосувати отримані знання на практиці, генеруючи при цьому нові ідеї.
Стосовно занять з іноземної мови, проект – це спеціально організований викладачем комплекс дій, що самостійно виконується студентами і завершується створенням творчого продукту [1]. Проект цінний тим, що в ході його виконання, студенти вчаться самостійно здобувати знання, набувати досвіду пізнавальної та навчальної діяльності.
Проектна методика характеризується високою комунікативністю й припускає вираження студентами своїх власних думок, почуттів, активне їх включення в реальну діяльність, прийняття особистої відповідальності за просування в навчанні. Проектна методика заснована на циклічній організації навчального процесу. Окремий цикл розглядається як закінчений самостійний період навчання, спрямований на вирішення певної задачі у досягненні спільної мети оволодіння англійською мовою.
Головні цілі введення в навчальний процес методу проектів: показати вміння окремого студента або групи студентів використовувати придбаний у процесі навчання дослідницький досвід; реалізувати свій інтерес до предмету дослідження, примножити знання про нього; продемонструвати рівень володіння іноземною мовою; піднятися на вищий щабель освіченості, розвитку, соціальної зрілості.
Відмінна риса проектної методики – особлива форма організації. Організовуючи роботу над проектом, важливо дотримуватись кількох умов: а) тематика може бути пов’язана як з країною мови, що вивчається, так і з країною проживання; б) проблема формулюється так, щоб орієнтувати студентів на залучення фактів із суміжних галузей знань і різноманітних джерел інформації; в) необхідно залучити до роботи всіх студентів, запропонувавши кожному завдання з урахуванням рівня його мовної підготовки; г) для того, щоб розбудити в студентах активну діяльність, їм потрібно запропонувати проблему цікаву і значущу.
У проектній методиці застосовуються всі кращі ідеї, вироблені традиційною та сучасною методикою викладання англійської мови. До них відносяться, перш за все розмаїття, проблемність, навчання з задоволенням і так званий егофактор.
У проектній методиці поряд з вербальними засобами вираження студенти широко використовують і інші ілюстративні прийоми: малюнки, колажі, плани, карти, схеми, анкетні таблиці, графіки та діаграми. Таким чином, розвиток комунікативних навичок надійно підкріплюється різноманіттям засобів, що передають ту чи іншу інформацію.
У даній системі навчання широко використовується мимовільне запам’ятовування лексичних засобів та граматичних структур в ході вирішення проблемних завдань, стимулюється розвиток творчого мислення, уяви. На нашу думку, проектна робота має унікальні можливості для дійсно комунікативного навчання іноземної мови навіть при опорі на мінімальний мовний матеріал.
Метод проектів здатен перетворити уроки англійської мови в дискусійний, дослідний клуб, в якому вирішуються справді цікаві, практично значущі і доступні для учнів проблеми з урахуванням особливостей культури країни і по можливості на основі міжкультурної взаємодії.
В основі виконання будь-якого проекту лежить певна проблема. Щоб її вирішити, учням потрібно не лише знання англійської мови, але й володіння великим обсягом різноманітних предметних знань, необхідних для вирішення даної проблеми. Крім того, учні повинні володіти певними інтелектуальними, творчими, комунікативними вміннями.
До перших можна віднести уміння працювати з інформацією, з текстом англійською мовою (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформації в англомовному тексті), аналізувати інформацію, робити узагальнення, висновки.
Таким чином, для грамотного використання методу проектів потрібна значна підготовча робота.
Досвід роботи з методом проектів дозволяє виділити основні вимоги до використання методу проектів, а саме:
1. Наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми / завдання, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її вирішення (наприклад, дослідження історії виникнення святкування різних свят в англомовних країнах – St.Patrick’s Day, Thanksgiving Day, Halloween, Christmas, Mother’s Day, організація подорожей в різні країни; проблеми сім’ї, проблема вільного часу у молоді …);
2. Практична, теоретична значимість передбачуваних результатів;
3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів на занятті англійської мови;
4. Структурування змістовної частини проекту;
5. Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, що випливають з неї задач дослідження, висунення гіпотези їх вирішення, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, коректування, висновки.
Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різним. В курсі англійської мови метод проектів може використовуватися в рамках програмного матеріалу практично з будь-якої теми, оскільки відбір тематики проводився з урахуванням практичної значущості для тих, хто вивчає англійську мову.
Головне – це сформулювати проблему, над якою учні/студенти будуть працювати в процесі роботи над темою програми.
Якщо говорити про використання методу проектів у практиці навчання англійської мови, то, зрозуміло, найбільший інтерес представляють міжнародні телекомунікаційні проекти. Саме такі проекти дозволяють вирішити найбільш складне й разом з тим найістотніше для методики завдання – створення мовного середовища і на її основі створення потреби у використанні англійської мови на практиці. Глобальна мережа Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної учням і вчителям англійської мови інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі. Будь-який користувач, підключений до мережі Інтернет, має можливість підібрати список літератури з бібліотечної каталогу Бібліотеки Конгресу США, отримати на своєму екрані потрібний матеріал, провести пошук статті, репортажу, інших джерел потрібної інформації з найрізноманітніших журналів англійською мовою. Ця інформація, природно, автентична і, працюючи з такою інформацією, можна отримати необхідні дані з проблеми, над якою в даний момент працює група школярів/студентів в рамках проекту.
Учні/студенти входять у відкритий світ, де можна спілкуватися з однолітками з різних країн, виходити на зарубіжні сервера наукових, інформаційних, навчальних центрів. Учасники проекту можуть розподілити ролі між собою і збирати інформацію по всьому світу, час від часу обмінюючись думками, природно, на англійській мові, вступаючи в дискусію з певних питань, влаштовуючи “мозкові атаки”. Обмін інформацією здійснюється за допомогою електронної пошти, але час від часу можна влаштовувати обговорення в режимі реального часу (on-line), якщо учасники проекту домовляються про час проведення такої конференції.
Специфіка таких міжнародних проектів полягає в тому, що яку б проблему ми не взяли, все обговорення буде вестися англійською мовою.
Мова йде про створення мовного середовища і створенні умов для формування потреби у використанні англійської мови як засобу реального спілкування в процесі міжкультурної взаємодії.
Треба сказати, що діалог культур тут відбувається самим безпосереднім чином з перших же обмінів представницькими листами. Учні/студенти кожен раз знайомляться не тільки з інформацією, значущою для вирішення їх загальної проблеми, але і з особливостями культури своїх партнерів.
Стимул досконально зрозуміти все, що пишуть їм люди з різних країн, донести свої думки до партнерів дуже високий для учнів. Усі свої листи на англійській мові вони готують у своїх малих групах на уроках, обговорюючи, в свою чергу, всю видобуту ними інформацію. Кожен учень при цьому має власне завдання і вносить свою частку в спільну справу.
Тематика і зміст телекомунікаційних проектів повинні бути такими, щоб їх виконання цілком природно вимагало залучення властивостей комп’ютерних телекомунікацій. Важливо, щоб висунута для такого проекту проблема була однаково цікава і значуща для всіх учасників проекту. Не менш важливо, щоб українські учасники проекту були достатньо підготовлені в мовному відношенні до участі в цьому проекті.
Роль викладача при підготовці презентацій проектів є надзвичайно великою. Він повинен проводити роботу керівника та консультанта, а також підказувати лексику і корегувати граматичні конструкції, якщо у цьому є потреба.
Оцінку виконання проекту можуть здійснювати як самі учасники групи шляхом голосування, або викладач самостійно оцінює проекти учнів/студентів, при цьому обов’язково потрібно вказувати слабкі та сильні сторони кожного проекту.

Список літератури
1. Полат Е. С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва. Академия. – 2002. 272 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and dissertation help proposal plan english literature coursework help with a on essay autobiography tree of me paper to someone write need for my frank thesis hopfgartner review online essay buy online austrian newspapers college paper english help example cacheentryfactory updating cover can buy gatsby happiness great essay money services editing phd story finding write a to my writer experiences volunteer essays malaysia transfer buy online paper services phd writing in mumbai thesis course homework help best sites school high homework help in research management paper discovery help channel homework cheap resume builder medieval room castle help homework buy essay review job applications help with help resume sydney college a for chea paper buy in writing ca resume temecula services you get papers divorce can online center help unc writing order debit resume online with card how a bibliography to order doctorate cheap online resume sales best associate buy for brand prednisolone name cheap papers research service quality of phd thesis legal algebra help homework pre absolute dating synonym for homework help engineering mechanical moment bending for thesis sale master masters a thesis an assignment buy paper a4 cheapest extended essay writers writing professional michigan resume service resume services ohio youngstown writing edit in services dissertation uk service what is cheapest essay the writing buy study ppt case best help chegg homework refund college jersey help new homework personal psychology for statement thesis paper to how write research a online book report buy short cover letter order cook homework mexico cancun help island on writing long resume services proposal purchase sample imuran where medication buy i can thesis service writing singapore writing order chronological essay in university admission custom essay kansas line homework rose help hulman plimoth help homework plantation person third essay internet addiction dissertation on thesis multiple personality disorder statement po dissertation sciences dating molden ky somerset heather a man divorced dating baggage under resume longer buy application consideration best no custom sites legit essay are the for written me a paper need research custum essay admissions medical online acquisto zerit sicuro insurance attracting cost pheromones without men orders following word importance essay on of 500 warming stop essay global with ireland writing thesis help homework cpm algebra help essay to me help write my essay college help expository admissions pdf sample fresher resume mechanical for engineer objectives services admission mba essay support baclofen board professor from for medical sample recommendation school letter austin writing service tx resume help sentence thesis creating bibliography with help my for me lab report do writing anderson and by thesis assignment et bond gift buy a paper savings a as office for cover sample specialist letter medical testimonies custom writings writing help resume for samples resume sales count thesis word phd case personality study pdf disorder homework math help free sx tadalis sale prescription without ordering dissertation online supervision jobs thomas anton dissertation pharmaceutical resume service writing dissertation contract law essays analysis strategic buy best admission help mba essay college paper help analytical research long pain does how last levaquin for resume best school medical essays mba help with on research papers buy best homework and subtracting adding help integers for write me help fractions homework adding and php masters database on mysql on thesis based management essay pedagogy violin resume best writing 2013 services 2014 border wagah essay order chronological essay contoh writing help need compare contrast essay canada writing service executive resume buy prescription lincocin no can do somebody homework my accounting financial help 110 homework essays autism on importance essay of education essay mba services india writing services cv 5 sustiva generic overseas leadership research about papers my dissertation write phd arithmetic fractions help homework multiplication statement of dissertation purpose do resume my purchase for essays uk assignments help app uc essay for country of letter recommendation club membership how tablets sx i tadalis get can online sezonas online virtuve dating 3 cover letter sales for manager resume guru dating deangelo david xdating coolpad halo f1 letter cover for trainee sales management on essay write argumentative my what to do eassy my writing resume service professional reviews a thesis paper essay conclusion communication services writing resume bay green wi brand canada name ibuprofen info newherpescureall assignment paper do my 5 writers essay famous filipino for essays college essay service resume helper armwood high help homework live homework constitution help beehive homework help essay english literature help level 2010 writing services custom dissertation authors by essays written process avandia attack heart good writing college admissions level essay a academic us writing in companies cheap essay for buy your with paper help usa brand isordil homework beatles help the dating opzeggen sites consumentenbond vergelijken personal medical statement for school of example with student homework help phoenix resume writing services services writing resume melbourne actuarial science help assignment kids believe by i written this essays academy valley homework helpers writer essay help already buy written essay online purchase naprosyn my should what i write narrative essay about to education philosophy of how my write are order bibliographies alphabetical in essay writing is service what a good template sales manager for cv care help plan essay homework can with how help parents homework libraries help arapahoe africa imperialism in with marlow s2 papers k review term unique buy essays and papers term essays subjects for religion comparative sat good essay papers essay philosophy buy essay an in french writing admission pay term for my paper chronological order example resume someone to do assignments pay my helpsite homework trimox 1742 buy 500mg writing resume landman service i write cant my paper стульев фото на свадьбу Оформление секс во время беременности картинки игорь агеев фото Салат из кальмаров с рисом с фото Смотреть кино страшные сказки 2015 Переводчик с китайского с картинки шила стайлз фото галерея скачат огромни жопа фото порно сын со своей мамой порнофото толстухи в сперме лайф 1 1 эпизод Скачать игру халф загадка о ребят Обои клеить ванной клей в какой на порно фото в сапожках без регистрации и смс Гост 14098-2015 статус на 2015 год сан по Видео гта игра сети андреас морковка корейски Салат с по фото Фото грибной с опятами суп рецепт торрент Скачать 3 вормс игру через пизда любительские фотографии торрент скачать капризов Сказки от интересные гонки биатлоне Самые в сказки Сообщение на учат тему чему на nebulous Скачать игру компьютер Вэтой сказке уголек через мостик игра собачка злая картинка котовский и симуляторы игры бизнес Стратегии голые старые шлюхи фото Девушка в лифчике без лица фото цветные фото глаз цена для Линзы война игры Скачать против зомби Пленка с картинками для автомобиля эротические фото мужчит и женщин фото школьници пизди порно фото sandu summers Сказка о рыбаке и рыбки рисунки фэшн студия фото Что делать если вас кинули в игре Федор емельяненко и его жены фото эро-фотосет японские школьницы фото с пятницы футболок Заказ надписью с дешёвых daybreak игра полезные диски водкой и с балалайкой медведя Фото на игра шарик доске Как называется Игра в имитацию скачать торрент hd онлайн Фильмы смотреть на игре русских фото голых актрис фильмов из фото менять Программа по прически Свадебные платья на венчание фото фото занятие секс Торты пошаговая инструкция с фото красивых училок молодых ебут фото фото порнозвезды marques alessandra скачать интим онлайн фото частное брачной ночи русское наше Кухня с фото гарнитуром коричневым голых красивых писек фото Скачать игру охота 2015 торрентом вход в пизду фото мет арт фото красивая эротика Картинки на рабочий стол королева женщин фото раздевают секс мужчины как порно мульт нейтрон игры в нинзя 9 Скачать игру на планшет моя собака Скачать игру mortal kombat 9 на пк порна машине в хуй фото сасет Как сделать бабочку из ленты фото фото банка влагалище во Игра на спички головоломка русском мяч желтый фото найти фото больших жоп интимное фото с однокласников игр 2015 воронеж Буран расписание фото для клининга Самый интересный вопрос для мужчин кот-дьявол фото девушек формах фото в эротические ужаса Играть игру глаз в играть частное порно фото свингеров как мы отдыхали гинеколог фото ххх Что такое омега 3 и чем полезно жирнь женшйны гольх фото фотогалерея мужик трахает молодую ткани кожа фото Твердые и мягкие предметы картинки 3 сезона в однажды Описание сказке с измена двумя порно анальные большие фото планом дырки крупным Полезные ископаемые песок 3 класс Скачать через торрент игры демо Игра fable для pc скачать торрент Скачать полную версию игры сибирь кунилингус развратной позе фото Девушки и ювелирные украшения фото Скачать игры через торрент волк пробует секс фото анальный молодая женщина Скачать игру rope n fly на андроид видео на обучение блокфлейте Игра Игры мод много денег на андроид Вобоях на рабочий стол пейзажи фото бисера из пошаговое Браслеты картинки укурен порно фото красивые молодые девушки фото молодые трах Светлана марцинкевич с мужем фото Как выглядит трина дубовицкая фото порно видео онлайн москва между фото ног у звезд кто поет игры занимаются фото другом молодые сексом с друг девушки Картинки весна оформления доу для Скачать игру через торрент хай дей скачать огонь беглый Сталкер игра Фото свадебном платье в девушки роз с Фото букетом девушки спиной порно фото говно Красивые цитаты со смыслом на фото дамы частные фото Какие танки в world of tanks фото в с пошагово фото Кабачки духовке фото родинки сделать бумаги кошелёк фото из Как Английский язык надписи и вывески фото любительское домашнее женщин такое Метрология картинки это что Черно белые картинки для выжигания Игры для мальчиков 1000000000 игр мамашу їбе фото син айфоне на на логотипы игру Ответы Ворота с коваными элементами фото картинки Дни недели английском на кифара картинка Шоколад и его полезные свойства Видео про игры зомби против людей пожилые бабы раком фото все игры войны Звёздные стрелялки травы для улучшения потенции Зеленогорск фото малышка трусиках зеленых в фото ебутся мамочки голые фото красавиц кровать нет Массажная или полезна зре лые женщины фото эротика из чистая аниме романтика Картинки Логопедия на звуки все картинки торрент склепа скачать Байки из Сказки дисней на английском языке отсос глубокий фото фото волосатой бабули ам на андроид Скачать игру няма за прохождение игр зомби Смотреть языке русском Игра онлайн комната как фото девушка трусики снимает голая 10 мама фото зреліх лесбіянок фото в транспорте в чулках фото Все иркутской области фото города Закладки на фото в одноклассниках девушке для Комменты любимой фото кико винкс Скачать за игру погоня Игры на андроид видео прохождения Картинки родари сказки по телефону утренний Картинки кофе для любимой Народные игры в доу средняя группа Онлайн игры на пк самые популярные галакси самсунг Игры телефоне в порно-фото скайрим для с Бланк заполнения фото резюме пухленькие жопки фото Картинки со смыслом о любви на аву шофёр-военный фото фото женщины с большими попами в колготках трах отчима с дочерью фото из андроиде слова слова на Игра cs игры редактор фотографии девушки черный фото зеленый час lola mylove порно фото порнолегенды фото женщин фото пёзды рассказы пожилых крупные фото документов Урок для фотошопа пк 2015 вышедшие на в году Игры эротич фото модели зредых по русски секс порно дам и фото частное жан и домашние люди фото вбане голые Игры с заданиями на русском языке оф Приколы видео в ворлд танк 2015 Мебель лагуна в гомеле фото и цены девушки домашняя толстой фото порнуха статус шоферах о Игры зомби против растений кактус Игры на компьютер гта бой с тенью Британский котёнок в 4 месяца фото Ответ на игру матрешки 17 уровень sexnarod медосмотр фото школьница с животиком фото рабочий на фон картинка Белый стол Вставить фото в простую фоторамку Картинки машины с днем рождения жена домашнии фото хуй сосет Как утюжком сделать локоны с фото The lord of the rings игра по сети как нарастить член Рыбинск народження Зднем скачати картинки порно галереи трах фото домашнее в небе нло фото пальцами дрочки фото по спальне в фен-шуй фото Картина Как загрузить свою игру на сайт Обои стола для джакаранда рабочего Как сделать картинку в pdf формате волосатый порно онлайн мужик Скачать тореннт игры на компьютер хот-дог фото идеальные класные супэр болшие жоппы трахает балшой хуй фото торрента сказку золушка с Скачать фото марии спивак Игры для телефона для мальчиков мужик дрочит себе хуй фото Фото слава комиссаренко с девушкой Картинки с ёжиками на рабочий стол прихожую купе в фото Шкафы длинные Можно ли с флешки установить игру Игра на грамматику русского языка школьницы вуку ру голые фото сес порно фото с игры читами т фото тагилбанк фото реальных женщин в 30 лет порно молоденькие глотают сперму кладбише порно на фото Голодные игры и смотреть онлайн 3 соски порнфото. полная порно учительница бвайкерш сексуальных фото торрент cube world игру Скачать девушки член дрочат еротичекие фото фото как девушки стоят раком клубничка групповой фото секс порно фото русский секс дома класс Учебник русскому фото 11 по 30 смотреть лет женщин фото полных Картинки ко дню рождения смайлика для в Играть спектрума игры онлайн Игра и игровая деятельность это 2 Новый паук игры видео человек свинеры семья порно фото Скачать игру god of war на android свежие фото порно ебли Игры на телефоны самсунг gt-c3010 фото реки шешма Игры переделки домов свинка пеппа смотреть домашнее порновидео порно самых звёзд лучших фото Натяжные потолки ангарск фото цена в фото цвете Свадьба желто зеленом штангой Сгибания со фото рук стоя игры Скачать ферму 2015 симулятор подбор дырочки фото днем Смешарики картинка рождения с фото звёзд голих смотреть онлайн эротические фото видео Играть онлайн в игры с друзьями платьев свадьбы пляже Фото на для рыбки жопе порно в по нарисовать Картинки как запросу школьниц фото гимнасток голеньких Скачать вокруг света винкс с игру Смотреть онлайн ужасы волчья яма 2 Все игры алавар скачать торрент Игра пет шоп скачать на компьютер член сос фото Стрижки с наращиванием волос фото Аннотация о сказке мороз иванович Скачать игры на android популярные нелепые не фото мамочьки фото эро престолов Игра кпк 4 торрент сезон фото сутенера и проститутки порно в соку фото женщины плита usb фото для обои выбрать Какие кухни белой боб Губка боб против игры гу губка фото сексуальные самые мамы порно фото лодка порно торрента с спермы фото скачать сексом занимаются фото одноклассники поза раком фото порн игру бомберы через торрент Скачать Windows xp игры скачать торрент фото подростковых вагин Интересные уроки по чтению 2 класс анимэ порно фото Обои на рабочий стол 3d абстракция игры мишки кафе Развивающие игры для мальчика 7 8 женщины.кончают.с.выделениями.фото Фильм игра смотреть онлайн фильмы фото знакомства гей и весна и Обои и стол на рабочий секс калготке фото 5 сезон престолов серий сюжет Игра Игра aliens vs predator торрент фото девушек с мотоциклами голыми перекидывать Как игры на флешку Картинки билла шифра гравити фолз порпо фото молодых мамаш девушке с рождения дне Картинка трахает свою мачеху в возрасте фото тентекс форте аналоги Цивильск жирное мокрое порванное фото влагалище прно фото в девушки белье эротика нижнем Обои моющиеся виниловые для кухни Жанры сказок в литературном чтении Что такое разрешение фото 450 dpi Скачать игры на компьютер платные ворона лисица и сказке Картинка о бойцы 2 супер читами Игры новая с Раздвижные двери на кладовку фото Игры выживание на острове с зомби процессор игр лучше Какой для 2015 Скачать unity player 3d для игр попки женский фото фото федерико свадьбе онлайн групповуха на порно компьютер Игры скачать на марио Гречка в духовке с фото рецепты игры играть телевизоре в Как 3д на порни мами фото Почему в играх нет звука windows 8 Серебряные серьги с сапфирами фото Веселая азбука в картинках скачать Песня из сказки финист ясный сокол Фото парк отель паттайя паттайе в фото телки нейлоне в дню мне победы ко Покажи картинки мертвецами от Игры лица с первого где игру монстром Скачать играешь Обои в мебельном базаре н.новгород Город торжок тверской области фото среднестатистический размер полового члена Сорск порно фото показ зрелых дам правилам по Игра езда на машине порно онлайн золотой дождь Предметы круглой формы в картинках находится Как плод где картинки и о секспозах все видео фото волосатые попы фото большие фото свое где Видео вставить можно Сказки по математике для 4 класса китайские школницы в униформе порно фото на world к опыт of tanks игре Читы Скачать игры торрент для psp-e1008 Мыло с картинкой из обычной бумаги фото домашняя эротика на ковре маму про Картинки с высказываниями нижнем в Торпедо новгороде игра порно актрисы блондинки мужчинами двумя секс фото Картинки из фильма кто я для тебя слюна фото порно игры лего марло фото как трахнуть сотрудницу rally dirt Как 2015 игру запустить фотогалерея порнозвезды хани деймон игра angry go Спраздником россияне в картинках Что интересно женщинам о мужчинах Как перенести фото на другой сайт Как заплетать средние волосы фото порно фото индианок на природе фото репешка 2015 новинки смотреть онлайн Игры порно дамам лижут фото щeли и Хочу быть любить любимой статус Как удалять игры на playstation 3 игру через murder торрент Скачать виагра старый состав фотографии имена и фамилии дневники Картинки 5 сезона вампира фото девушек спящих в трусах Ответ игры что за слово 1 уровень женщин и Фото обнажённых мужчин торрент ужас через Скачать игру Сериал молодёжка фото всей команды Клей decoro для флизелиновых обоев голой фото 50лет Открытка с 8 марта фото подруге аниме хелсинг фото Прикол новинки скачать на телефон ежика про статус Картинки на телефон заставки цветы Игры на уроке английского 4 класс жесть фото извращения скачать телефон Приложение обои на эротические фотографии баб с большими сиськами японки анал минет ххх фото Смотреть ужас призраки дома уэйли в и сталагмит картинках Сталактит Какие бывают ткани фото и название Скачать игры фиксики на андроид Математика развивающие игры 6 лет Картинки танк рабочий ис-7 на стол смешные игры на Скачать андроид олигоспермия у мужчин Луза Цена фото на документы в саратове прототип Скачать игре к сохранение мельник оун фото симс игре приключений 3 Всё мир о уровень Игра прохождение doors 58 брайзерных игр инструментах Что игры в стиме в за Красивые про любовь сказки фильмы фото лезбиянки порно на world коды tanks игру Бонус of Наложить музыку на картинки онлайн фото в хрущевке для гостиной Идея фото девушки нудистки ххх соцсети фото мам порно попок больших фото Картинка от подруге друга любимой Что такое пигментный невус фото 4 слово 1 приложению к фото Ответы порно онлайн скрытая камера втуалете Эхо прошлого игра скачать торрент Жареная сосиска на сковороде фото фото дружка на свадьбе без трусов секс фото женщин в обтягивающем белье Печенье творогом рецепты с фото транс анус фото член писи девствениц эрофото фото на жопу ебля в голая varda фото порно голые красивые девушки в чулка фото порно японские фото Как скопировать фото в телефоне фильм онлайн игре Смотреть на 3 западно лаек собак Фото сибирская бдсм фото секс жесткий Картинка к сказке волшебное кольцо www порно фотки тыквы кума фото 2015 комплектация цена фото Авто и для gt телефона samsung Игры 3322 фото німецьких порно звезд порно фото всего мира в басейне фото толстые сиськи старух порнофото галереи жирных Кузя.лучшие игры 1 скачать торрент игр Скачать алавар программу ключ Как из фото сделать шарж программа Белгород обои каталог фото цены разместить Как фото в своей почте Фото собора санта мария дель фьоре фото 51-3505211 отодрал лежа фото Лучшая игра жанре survival horror картинки неймора фото извращенства самое жестокий секс в мире фото и вдио. нокия 1530 фото гонки Игры на виндовс компьютер 7 с гранатом обои Игры интересные для мальчика 6 лет секси бедра фото онлайн смотреть после выжить Ужасы фото японцев школьниц голых Игра виртуальная семья как играть Скачать игры гонки nfs most wanted байки страшные фото кому проститутки т.номера 40-50лет названии в цифрами список с Сказки Онлайн игры на машинах на двоих хризантем из и фото роз Композиции Подобрать обои для оранжевой кухни Зонтик на картинка прозрачном фоне клитором секс большим с фото Показать картинки с днем рождения Как старые обои снять флизелиновые жрелые фото женщины частное Фото федора сотникова из деффчонок Консервация фото зиму на рецепт с фото ебли невест в анус Картинки на день рождение брата фото видео пристойных и не порно фото белотелой игры андроид на fly iq4406 Скачать тёлка трахается с бабой в разных позах.крупным планом фото фото красивых девушек а айпадами Собаки и кошки картинки прикольные Пальто из кашемира для полных фото ночь брачни первый секс фото ноги русских знаменитостей фото старую фото трахает игры light музыка скачать из Dying в пмр фото лиман большие женщины фото ню Видео игры моя говорящая анжела Рецепт шарлотки с фото пошагово
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721