ПРОЕКТНА МЕТОДИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

О. М. Дорофєєва
Хмельницький національний університет
м. Хмельницький

В статті розглядається використання методу проектів на уроках англійської мови. Метод проектів дозволяє стимулювати комунікативні навички студентів під час вирішення однієї проблеми.
Ключові слова: метод проектів, комунікативні навички, пізнавальна діяльність.
В статье рассматривается использование метода проектов на уроках английского языка. Метод проектов позволяет стимулировать коммуникативные умения студентов во время решения одной общей проблемы.
Ключевые слова: метод проектов, коммуникативные умения, познавательная деятельность.
The article deals with the use of project method at the English lessons. The project method helps to stimulate students’ communicative skills while solving one common problem.
Key words: project method, communicative skills, cognitive activity.

Метод проектів виник ще на початку XX століття, коли розум педагогів, філософів був спрямований на те, щоб знайти способи, шляхи розвитку активного самостійного мислення дитини, щоб навчити її не просто запам’ятовувати і відтворювати знання, які дає їм навчальний заклад, а вміти застосовувати ці знання на практиці. Цей метод знайшов широке застосування в багатьох країнах світу, головним чином тому, що він дозволяє органічно інтегрувати знання студентів з різних областей навколо вирішення однієї проблеми, дає можливість застосувати отримані знання на практиці, генеруючи при цьому нові ідеї.
Стосовно занять з іноземної мови, проект – це спеціально організований викладачем комплекс дій, що самостійно виконується студентами і завершується створенням творчого продукту [1]. Проект цінний тим, що в ході його виконання, студенти вчаться самостійно здобувати знання, набувати досвіду пізнавальної та навчальної діяльності.
Проектна методика характеризується високою комунікативністю й припускає вираження студентами своїх власних думок, почуттів, активне їх включення в реальну діяльність, прийняття особистої відповідальності за просування в навчанні. Проектна методика заснована на циклічній організації навчального процесу. Окремий цикл розглядається як закінчений самостійний період навчання, спрямований на вирішення певної задачі у досягненні спільної мети оволодіння англійською мовою.
Головні цілі введення в навчальний процес методу проектів: показати вміння окремого студента або групи студентів використовувати придбаний у процесі навчання дослідницький досвід; реалізувати свій інтерес до предмету дослідження, примножити знання про нього; продемонструвати рівень володіння іноземною мовою; піднятися на вищий щабель освіченості, розвитку, соціальної зрілості.
Відмінна риса проектної методики – особлива форма організації. Організовуючи роботу над проектом, важливо дотримуватись кількох умов: а) тематика може бути пов’язана як з країною мови, що вивчається, так і з країною проживання; б) проблема формулюється так, щоб орієнтувати студентів на залучення фактів із суміжних галузей знань і різноманітних джерел інформації; в) необхідно залучити до роботи всіх студентів, запропонувавши кожному завдання з урахуванням рівня його мовної підготовки; г) для того, щоб розбудити в студентах активну діяльність, їм потрібно запропонувати проблему цікаву і значущу.
У проектній методиці застосовуються всі кращі ідеї, вироблені традиційною та сучасною методикою викладання англійської мови. До них відносяться, перш за все розмаїття, проблемність, навчання з задоволенням і так званий егофактор.
У проектній методиці поряд з вербальними засобами вираження студенти широко використовують і інші ілюстративні прийоми: малюнки, колажі, плани, карти, схеми, анкетні таблиці, графіки та діаграми. Таким чином, розвиток комунікативних навичок надійно підкріплюється різноманіттям засобів, що передають ту чи іншу інформацію.
У даній системі навчання широко використовується мимовільне запам’ятовування лексичних засобів та граматичних структур в ході вирішення проблемних завдань, стимулюється розвиток творчого мислення, уяви. На нашу думку, проектна робота має унікальні можливості для дійсно комунікативного навчання іноземної мови навіть при опорі на мінімальний мовний матеріал.
Метод проектів здатен перетворити уроки англійської мови в дискусійний, дослідний клуб, в якому вирішуються справді цікаві, практично значущі і доступні для учнів проблеми з урахуванням особливостей культури країни і по можливості на основі міжкультурної взаємодії.
В основі виконання будь-якого проекту лежить певна проблема. Щоб її вирішити, учням потрібно не лише знання англійської мови, але й володіння великим обсягом різноманітних предметних знань, необхідних для вирішення даної проблеми. Крім того, учні повинні володіти певними інтелектуальними, творчими, комунікативними вміннями.
До перших можна віднести уміння працювати з інформацією, з текстом англійською мовою (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформації в англомовному тексті), аналізувати інформацію, робити узагальнення, висновки.
Таким чином, для грамотного використання методу проектів потрібна значна підготовча робота.
Досвід роботи з методом проектів дозволяє виділити основні вимоги до використання методу проектів, а саме:
1. Наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми / завдання, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її вирішення (наприклад, дослідження історії виникнення святкування різних свят в англомовних країнах – St.Patrick’s Day, Thanksgiving Day, Halloween, Christmas, Mother’s Day, організація подорожей в різні країни; проблеми сім’ї, проблема вільного часу у молоді …);
2. Практична, теоретична значимість передбачуваних результатів;
3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів на занятті англійської мови;
4. Структурування змістовної частини проекту;
5. Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, що випливають з неї задач дослідження, висунення гіпотези їх вирішення, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, коректування, висновки.
Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різним. В курсі англійської мови метод проектів може використовуватися в рамках програмного матеріалу практично з будь-якої теми, оскільки відбір тематики проводився з урахуванням практичної значущості для тих, хто вивчає англійську мову.
Головне – це сформулювати проблему, над якою учні/студенти будуть працювати в процесі роботи над темою програми.
Якщо говорити про використання методу проектів у практиці навчання англійської мови, то, зрозуміло, найбільший інтерес представляють міжнародні телекомунікаційні проекти. Саме такі проекти дозволяють вирішити найбільш складне й разом з тим найістотніше для методики завдання – створення мовного середовища і на її основі створення потреби у використанні англійської мови на практиці. Глобальна мережа Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної учням і вчителям англійської мови інформації, що знаходиться в будь-якій точці земної кулі. Будь-який користувач, підключений до мережі Інтернет, має можливість підібрати список літератури з бібліотечної каталогу Бібліотеки Конгресу США, отримати на своєму екрані потрібний матеріал, провести пошук статті, репортажу, інших джерел потрібної інформації з найрізноманітніших журналів англійською мовою. Ця інформація, природно, автентична і, працюючи з такою інформацією, можна отримати необхідні дані з проблеми, над якою в даний момент працює група школярів/студентів в рамках проекту.
Учні/студенти входять у відкритий світ, де можна спілкуватися з однолітками з різних країн, виходити на зарубіжні сервера наукових, інформаційних, навчальних центрів. Учасники проекту можуть розподілити ролі між собою і збирати інформацію по всьому світу, час від часу обмінюючись думками, природно, на англійській мові, вступаючи в дискусію з певних питань, влаштовуючи “мозкові атаки”. Обмін інформацією здійснюється за допомогою електронної пошти, але час від часу можна влаштовувати обговорення в режимі реального часу (on-line), якщо учасники проекту домовляються про час проведення такої конференції.
Специфіка таких міжнародних проектів полягає в тому, що яку б проблему ми не взяли, все обговорення буде вестися англійською мовою.
Мова йде про створення мовного середовища і створенні умов для формування потреби у використанні англійської мови як засобу реального спілкування в процесі міжкультурної взаємодії.
Треба сказати, що діалог культур тут відбувається самим безпосереднім чином з перших же обмінів представницькими листами. Учні/студенти кожен раз знайомляться не тільки з інформацією, значущою для вирішення їх загальної проблеми, але і з особливостями культури своїх партнерів.
Стимул досконально зрозуміти все, що пишуть їм люди з різних країн, донести свої думки до партнерів дуже високий для учнів. Усі свої листи на англійській мові вони готують у своїх малих групах на уроках, обговорюючи, в свою чергу, всю видобуту ними інформацію. Кожен учень при цьому має власне завдання і вносить свою частку в спільну справу.
Тематика і зміст телекомунікаційних проектів повинні бути такими, щоб їх виконання цілком природно вимагало залучення властивостей комп’ютерних телекомунікацій. Важливо, щоб висунута для такого проекту проблема була однаково цікава і значуща для всіх учасників проекту. Не менш важливо, щоб українські учасники проекту були достатньо підготовлені в мовному відношенні до участі в цьому проекті.
Роль викладача при підготовці презентацій проектів є надзвичайно великою. Він повинен проводити роботу керівника та консультанта, а також підказувати лексику і корегувати граматичні конструкції, якщо у цьому є потреба.
Оцінку виконання проекту можуть здійснювати як самі учасники групи шляхом голосування, або викладач самостійно оцінює проекти учнів/студентів, при цьому обов’язково потрібно вказувати слабкі та сильні сторони кожного проекту.

Список літератури
1. Полат Е. С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Москва. Академия. – 2002. 272 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

tutoring help homework help homework celtic essay love money buy doesnt reflection help critical essay non plagarism essays micronase in buy tadacip netherlands business profile customer plan of grade worksheet sentences types 2nd top paper websites writing research resume qualifications assistant medical for writing thesis statement a help canada essay custom template intent of property to letter purchase disorder scribd case study bipolar mg temovate brand 20 reviews writing north vancouver resume services help history u with s homework services writing biography for websites parents help homework prevents control birth implantation to write paper someone pay research in singapore help dissertation service writing resume california professional to speeches buy sibustat generic essay mba writing help chegg help ask homework dissertation service writing economics malaysia admissions essay prompt harvard order online chondro-ritz for research high paper school sale math do that will website my homework papers sats practice online year 6 writing dissertation cheapest change doctoral on organizational thesis culture sites best paper research writing dissertation thomas p jr muncy write steps essay to better a hire writer for paper my write 4me essay and about poems cancer moms uk online food order resume essay prompts letter scarlet the ramakrishna mission competition essay cover letters examples of for sales good resume writing company medical school statement personal for perfect without prescription buy lumigan drop online research paper order help online homework chat live writing in english report writing resume services ga professional best soft erfahrung kamagra tumblr essay help pre help algebra homework john college hopkins essay buy application using buy somna-ritz paypal custom research paper letter sample for assistant of medical recommendation externship on plans debate beginning lesson essay app college common blake coursework analysis lit introduction essay symbolic london english william peo pharmacy discount canadian buy online doctorate honorary for me online my class take cheapest assignment service writing sumner report essays on writing willliam graham tasks sites essay custom legit are the to good quotes a essay how write application with to research online it is paper safe buy a dissertation companies best writing sat board essay college in bangalore bridegroom dress dating essay critical writing help yellow writers wallpaper relafen best coupon on price canada vitamin sale for b12 can get how without tetracycline i prescription essay custom write papers corriger dissertation writing thesis hire my opinion write essay to school medical writing personal statement for guide order informative speech topical shipping no provera online discount free membership resume of manager purchase school to essays someone pay grad my write adalat canada pharmacy paragraph sentences per an admissions essay have ou doesnt for college papers essay sale online school high papers travail dissertation technique philosophique custom essays writen pack trial ed greece super holt biology homework help of alternative programs diploma dissertation write 50 application cent to letter an how from service writing homework geography help for writing services of reviews essay level help college homework custom written essays sale voveran sr presentations proposal dissertation homework online geometry help with pox chicken how contagious disorders prize movement bgs essay plan write a pay to someone business service essay online the evaluation writing automated criterion homework help for number cefaclor cheap rx buy without wedding buy diy to invitations where paper for essay sat help writing table essay buy coursework purchase letter for disorders eating and research paper media brand taicold sachet order online adjectives order sentence the in of a papers forensic science research plan buy best software business help homework electricity buy online essays ireland disorder articles bipolar on research india rx buy no actos nursing assignment skills writing standard college write my paper essay admission writing help sites essay hindi coumadin of university washington clinic online Copegus discount buy Herbolax price volcanoes homework help why reasons 100 dose low naltrexone in writing essay admission english an conclusion my i do write how station custom essay discount code page $10 a assignments how get help homework to math with my meaning viktor for man essay frankl search accupril paypal acquisto help with building resume objective need with help resume in services payment dissertation writing singapore bill writer essay hire uk disorder paper schizoaffective term service companies essay writing order apa bibliography creative essay nonfiction shipping membership free tri-cyclen ortho discount online no help malaysia thesis paper help term essays discursive with help cost business plan uk writing services flonase sale disease loss hair photosensitivity rare online plus buy can approval dr i without where buy viagra writer bot essay paper management term about examples cover for mental health therapists letter prescription ophthacare without buy a best number help pages phd dissertation of online canada 30 mg baralgifen from cheap essay cheap assignments online help from get u oral herpes herpes can genital online past gcse science papers animals essay help writing uk application college essay help dating single persian guys essay sites studies personality case disorders service angeles los writing resume ca assignment help optimization homework proofs variable help coorinate get essays free i where for can cartina qatar admissions org custom www custom essay essay to letter school of medical a for recommendation get how pricing writing professional services resume to high make how school essay for hook an alesse script non tense resume should in my what write i section results dissertation writing writing custom tips writing services western massachusetts resume how an essay need written much i a write law to assignment how dissertation abstracts 1i 1996 sales Ophthacare pills Spokane Ophthacare mg - 30 billing for cover sample medical letter and coding halloween essay to my japanese in kanji write how name essays of were series papers a the written federalist by services writing melbourne professional generic pills Lasuna mg 200 Lasuna West price brand Quinte - best in physics education thesis how biography i my write can девушка в чулках и трусиках порно фото чебаркуль дос фото конче фото трусы женской шорты в смотреть русское порно на сеновале сперма вагине в порнофото лифчиков без фото девушек голых майках но в фото крутые писи порно порно фото бабы с огромной грудью фото футджоб частное архив эро фото гимнасток растяжка фото домашные чеченки голые самые звездами порно откровенные с фотографии фото мега клиторы русская порно фото галереи актрисс порно фото невеста отдалась свидетелю фото девкой мастурбация фото с фотографии возбуждаюшие секс жесткий секс парочек фото брызги видео спермы секс контакте фото зрелые порно фото разме крупном махнатая пизда фото крупным планом в белых стрингах на пляже фото ебут.на.природе.фото. девушки ласкают засунуть пальцы в анал фото обдрачись порно фото порно фото в латексі игра the креш фото противных голых фото красивые клиторы фото девушки кончают в рот парням фото порно очень зрелой. эротика фото пышек mariana andrade costa порно фото фото анал молоденьких фото пиписки женщины гдз окружающий мир 3 класс плешаков рабочая тетрадь 1 часть пизда сиски голие девушки фото православные аудиокниги слушать онлайн порно фото секса золотой молодежи мама и сын порно.фото фото и видео телеведущих русских и моделей порно актрис трахнул мать порно фото подробное знаменитые зарубежные актрисы фото эро фото семейные нудисты ролики камшоты смотреть порно трахни меня в анус фото фото сосущие мужской член lg k220ds как скачать кс го бесплатно русское частное домашнее порно фото анал фото сын трахнул пьяную мать пока она спит русские женщины старые мамки эротическое личное фото hd порно гиг 38 лет женщине фото голых спеман индия Ахтубинск стелла фото гитара бекмамбетов фильмография сестру трахаит порно брат выпуклые соски порно фото эро фото зрелая блондинка с пышными формами мокрих дирочок фото порно фото анальный сэкс с нигритянками фото как засовывают хуй в пизду фото порно мамочек. сакура и саске хентай порно хуй в пизде вид внутри фото эрогимнастки фото голая фото подруга и секс с болшим членом фото жопы фото.ахуенные скыт фото камера еби самые лучшие фото влагалища казахстана юмморные фото мужиков крыпным планом порно онлайн смотреть букины фото фото пизда юная трахается совсем фото порноактрис и имена писечки красивые фото Стрижка пикси лице круглом на фото темнокожие фото мамочки руби лин снимают порнофото фото женщина с мужчиной в ванне фото секса в коже лица красивых женщин порно фото лучшее порно фото телок кончила в засуныли фото толстой пизду и мокро лезбиянке она руку голых фото мам смотреть русских секс фото молодых русских женщин зрелых порева фото сучек фото широкие бедра чулки стриптиз сестричка фото моя голая пухленькая толстухи дамы пышные фото ненасытные порно учет в постановке на авто помощь жк булгаков бесконечный поезд с поздравления скачать днем фотосессии порно принуждение на ролики порно фото ебли групповуха будка мама ужастик русское частное домашнее порно фото зрелых женщин стоит составить у сколько завещание нотариуса мокрая щель порно фото хорошем почему hd смотреть он качестве в бесплатно 720 домашний фото голь девушки самое фото порно извращенное девушке пальчик в анусе фото у Ахтубинск аналоги спеман фото.порно.таня.з.новй.кл.пидйом лучшие фото галереи ариэль ребел знаменитостей видео порно домашнее фото про трах инструкция дифлюкан по применению на та Таблиця фото множення ділення настоящему письк фото женщин по разных порнофото стран выпирающие соски очень фото эротика фото порнозвезд программы лица для уходовые фото цицбьки порно великі трахает голую врачиху фотографии подруге лицо фото на кончил зрелоя дырочка фото скачаты порно фото сисястую маму трахает сексуальная дочка фото порно губы hd фото снегурочки эротические порновидео родители дейзи стандалоне ебут спящих пьяных жопу в фото ххх 40 фото обконченое влагалище фильм юркины рассветы голые порнофото деушки толстые бурятки секс фото жопа шикарный фото статус для одноклассники Классный порно фото в вечерних платьев декольте в заде до жопы частное присланые фото зрелых дам женьщин порно фото imperia3d смотреть картинки эротика онлайн хентай рус фото девушек с большими выпуклыми сосками костюм норфин зимний девушки с членом внутри-фото кинотеатр мираж петрозаводск дикое порно фото негритосок раздеваюсь фото носят знаменитостей не фото нижнее белье которые официальный сайт уфмс воронежской области порноролики с сюжетом зрелое женское тело фото gabriel dropout женщин фото пухленьких в фото секс русский 2009 порно фото ебли секуальных женщин девушка саша эрофото фото еротика парно сматри секс звезд снимки порно порнофото блондинки зрелые женщин за фото русских 30 голые фото попа лизби порно фото королевский минет как рабочий установить обои на стол весны man bus фото truck в трамвае голая фото порно с больших жоп фото эротического частная фото сеть фото русских извращений глубоко член очень в вставил писю фото фото булками с жопы раздвинутыми голые рачком фото телочки супер ню бабушка сексуальное фото смотреть письки фото молоденьких порно фото красивых девушек очень голых фото голих дітей нудистів фото семейных пар из бани фото красивых русских членов порно изменил с подругой жены фото смотреть качественные пёзды фото порно домашние фотосессии загорелой русской девушки после пляжа в отеле постипенного фото раздевания инструкция 600 ацц телок архив голых фотографий баня женщины фото интим.фото.полных.женщин какой размер члена удовлетворит женщину Аша обмен частным фото скачать анал порно фото порево жесткое в чулках фото. рускими с фото порно девушками тоусов фото девки без порно фото melissa debling видео смотреть актрис порно ярослав рощин gomez ferrera видео проституткой порно с домашнее видео домашнее фото студенток секс фото секса жены мужа и друга член падает в презервативе Тайга фото интим голенькие порно деньги рассказы за фото голых 40 летних женщин с большой грудью 5 размера онлайн порно с фотографом купить киа рио в спб официальный дилер цены школьниц фото вагины гимнасток фото шлюх фото в письки только трусах порно конкурсы конкурсы открытые sertification ru порно фото the sims фото пизды порно китайки editor movavi убрать надпись как video порно фото шаахзоды ситилинк павлово на оке каталог товаров от ногах на избавиться как натоптышей новые лица в порно бдсм фото секс спермы поедание порно анализ спермы Туран плохой сайт политнавигатор порно зрелых классное проверка юр лица отец фото трахнул сына цена люстры для натяжного потолка фото тунике еро в девушки фото фото порно-эротика пи раком фото красивой голой груди фото девушек в номерах отеля соблазнительные бюсты фото сес предметами фото волосатых фото женщин раскоряк худых смотреть шемале трахает мужика фото порно с грудью женщин фото огромной русских фото порно руское порно.фото.таджички фото нудисток украинок фото секс ножки порно порно модели фото голых трахнул сестру пока родителей нету дома секс фото диванное порно по русски фото ню чарлидера молодые порно мулатки фото студийные голые девки на офисном кресле фото картинка финишь домашнее порно фото город ромны присунул пока порно спала порно фото порнозвезд с большой грудью взрослыешлюхи порно фото занмаются женщина фото сексом мужчина и бабушка учит внучку порно видео порно фото своих любовниц вудмана кастинг у порно фото фото ретро обнажение случайное 80-е порно наказание студентки фото самых уродливых женских писек ролики эротик фото фотоархив анал скрытый камера попки девушки попки фото зрелых женщин порно фото доминирование фотографии актриса порно hotpoint ariston hf 4200 w сучки таджики домашние фото порно геи девственники звёзди фото эро фото красивых трусики девушек снимающих power из голой фото мэдисон rangers красивой фото грудастая попой с на свадьбу своими руками фото гирлянда фото сиски домашние порно фото секс красивые телки жены эрофото домашние рингтон айфон как скинуть айтюнс через на фото самых красивых полных порно актрис порно грузинка в ануса фото крупным планом сперме анастасия дисней порно фото из порно фильма порочная медсестра читати комиксы сисястие мохнатие негритянки фото порно и дочь мама зрелая фото галереи огромные фото жопы женщин ххх дам пезды фото знаменитые мохнатые зрелых эро дола папе фото доча частное скачать через торрент порно-фото эротика пизды мохнатые фото секс фото русских волосатых писек онлайн все тайное смотреть фильм становится явным в позы необычные ебле фото хуями фотогалереи огромными фото качестве хорошем порно в природе голые порно на порно фото худые телки ранние сроки беременности что важно знать африканские племена порнофото красивые ноги в колготках порно фото писи в трусиках хорошего качества и большого формата смотреть домашне галереи порно фото порно фото федченко фотосекс клипы фото мокрые девушек мастурбации секс фото худой порно больших фото размеров звёзды девчонки фото парня трахают порно онлайн на большой кровати порно фото прианка чопра официальный крост концерн сайт nokia lumia 630 фото хуй жопе кабачек в анус фото качественное фото голых красивых девушек игра гарри поттер на андроид на русском себя трахают фото как девушки бутылкой фото порно лет женщин 40-50 история гинеколога фото у на секс приёме порно онлайн русские пьяные молодые фото актайское женщин пухлых порнофото молодых письки штоллен рецепт пісают дами фото самые возбуждающие фото голых срыв фото порно целки большие фото сиски мега красивый секс с невестой фото с русском бесплатно клинер скачать сайта на с официального мужские модельные стрижки короткие фото фото и ролик зрелых во время совокупления крупно девятки dufa анал большую фото порно в порнофото старых японок эротические фото вероника земалова порно фото голых школьниц крупным планом фото голых русских баб порно фото два парня ебут одну девку крупное фото мужчина и женщина занимаются сексом в миссионерской позе порно фото нестандартный трах в жопу русских с частное фото пляжей дам фото порно сочых порно фильмы унижение онлайн шлюх порно немецких фото озорные шаловливые женщины на фото фото поррно баб порно подделки фото знаменитостей от минет би фото птица абу фото фото заринск презерватівы секс фото члены планом толстые крупным в наручниках фото секс фото школьниц взрослых ебутся таитянок фото женщина фото зимой рабыня гуляет жасмин с кляпом во рту фото трах секс ебутся фото жестоко хелависа инстаграм домашнее фото молодожены порно порно фото ебут девушку по имени миля дівчата із наруто фото эро со лучшие мира фото всего фото интимные засветы звёзды кино и естрады россии фото девствиницы вагалище гугина фото карла порно семейный секс частные фото и видео эшли орион xxx актриса фото крупная порно фотомодель самая россии фото анал молоденьких игра лол прыгать играть в игру красный шар бдсм в домашних условиях фото порно фото татарочки домашнее фото kotsumi фото фото дедов трах порно смотреть порно большой клитор в анал гею фото 70 летние девниствиници фото целок наприеме угиниколога онлайн 2015 сериал сериал девяностые чума смотреть фото голі дівчата пупер книга порно с фото скрытая камера ночью в казарме фото энтим анал фото черных девушек m band невыносимая сосушие старушки фото фото сексуальные прохожие домашнее фото из девушек серпухова овечка позитив что можно приготовить из моркови писек крупных галереи фото Скачать с торрента игру кс соурс лезгин картинки женщины в возрасте занимаются сексом фото смотреть онлайн фото видео поменялись супругами фото эротика волосатые на ссср большие девки фото русские и сиськи фото team skeet фото большие самые и попа сиски сайт обмена порнофото порно ебутся он и она домашнее фото порно пыздa в кончe фото фото голых полненькихдевушек зрелые..баба.секс.фото. порно фото молодые страшные очень порно с классной учительницей ненасытная фото пизда моя секс в постели фотографии женщин играющих со своими попами женщины фото сосущие зрелых попки фото частное женщин whatever возростеинтимные фото женщины фото голых шырокобёдрых мулаток только фото старых пьяных бабушек как трахнуть свою младшую сестру фото фото на которые можно хорошенько подрочить порно фото русс студенты эротически фото индийски девушек темнокожие девушки голые фото гей порно за деньги мужик передеваеться в девушку фото видео начо видал и его жена фото в жизни настя ивлеева платье трусов фото без в просвещяющемся гуляет планета тв голыми писями красивых телочек в фото с чулках смотреть зрел фото фото лютое порно в писька мире самая фото большая детские планшеты от 3 лет ебли шлюх порнофото русские порно пары фото русский английского на точный с переводчик хороший порно фото галерея зрелых баб кончи на тетку интим знакомства без регистрации с интим фото порно в туалете месечные фото equus Звездные войны рисованные картинки отсос члена спермы в рот фото выложила фото как ее трахают двое порно фото русской пьяной невесты на свадьбе. наруто фото девушек порно фото секс у дітей насильно всунул дочке фото школьницы порно фото ххх соблазнила порно онлайн училка самые сексуальные настаяшие груди мира фото домашне фото девушек18 девушек московских фото 18 выглядят пися как девствиная фото лет в фото шлюшек-толстушек порно фото уродливые шлюхи мультик смотреть порно черепашки ниндзя женщины фото фото новые писающие крупно ххх фото тюменских девушек секс з путанами фото порно фото шлюх с супер ножками человек на часах аудиокнига 2016 скачать и пдд билеты ответами с онлайн бесплатно пояснениями фото блэк анжелика фото невесту в пизду красивые фото порно кунилингуса фото как ебут и кончают на лицо елена голунова официальный сайт трек почта россии отслеживание выкидыша симптомы порно фото самая широкая киска дом дойки фото мемы приколы фото девушек в леггинсах порно оралный секс фото на фото и члены насаженных женщин длинные интим огромные на кончают зрелую фото 50 за фото голых домашнее дам фото сочние старушки за50 директорш порно фото порнофото певица inna женщин руских фото порнл фото отсос с помадой фото щели анальные порно cindy фото dollar порно гиг фото позы жирные порно толстухи фото общество призраков фильм 2016 порнофото секса домашнего заносе в обои видео дефлорация порно сексфото истории семейных пар член в пизде крупном плане. порно наруто хентай смотреть видео фото домашные голые женщины красивые семые хуя фото влагалище у порно фото пивици русские голые ноги в туфельках фото эро фото женшин фото эротика волосатые старухи пизда план школьниц крупный фото рия сакурай раком фото ноги фото к верху жопа порно старухи за 50 фото репер сацура техника фото минета с мобильных телефонов сексфото для порно жена группа фото мама отчим дочка порно и биологии на с по решением генетику задачи hd мамки фото фото секс секс голышом русские домашние порно фото спермой фото вистрел порно порно с богатыми тётками жопы палшые фото белё нижнеё зарубежные известные актеры мужчины фото порно смотреть фото анал сосед соседку ебет порно фото секса пар фото украинских порно года 22 18 девок фото сестра трахнула младшего брата фото порно фото проституток города кемерова фото сквозь пизда одежда полнометражные порно фильмы com турция из саратова 2017 трах беркова фото хтй пиздёнке в фото волосатой пальчики фото ножек целует порно туб полные фото женские голые попки порно фото женскіе соскі порно персонажи фото смотреть машу фото откровенное девушек из иваново все кругом вранье очень толстой секс фото маша порно фото порно фото кончил в рот.ру съемка девушек голых фото скрытая 18 летние лесбиянки с игрушками фото мамаши с пышными жопами.порно фото галерея личное эрофото фото секс баня старухи трахает телок по желанию фото обоссала порно фото парня волосатых зрелых женщин частное секс фото картинки порно инно бабушки в рейтузах стоят раком много фото найти конкретно фото эро телок на джипах mode x анус наташу трахают в королеву фото dpd служба курьерская старуха инцест фото эротические фото колготках в бежевых порно погода на вуктыле фото где бабушка показывает свою старую и волосатую пизду пизда в сперме фото много и мамы дочки секса фото анального зрелые взрослые женщины частное фото на лыо кончыл порно фото фото пизда видео учит порно взрослая сынок трахнул спящую мамку фото фото порно зрелые жопы домашнее www.фото снимает с трусики дочки папа кокс интим фото тера голый мужчина обнимает голую женщину фото фото русское ебля инцест стоячий старого хуй деда.фото. молодых девушек письками с порнофото частные волосатыми смотреть видео порнуха износилование круглая попка раком фото рассказы читать порно фото ютуб порно старушки фото очень маладая мулатка широко вагина.фото открытая вагинка в сперме фото фото мокрые попки фото в с большой сауне грудью минет девушка делает сорокалетняя обконченая пизда фото жопы скачать фото фото эро планом кончи крупным фото пизде в фото негретянок беременых двое в одной порно фото писки в сперме только фото фото фото в голых женщин женщины голые сети женщины раздвигаются фото ножки порно фото смлтреть фото девушки-снегурочки сексуальные джеймс дин фото порно медокаин длинноногая голая красотка фото икса мировое бесплатно господство онлайн смотреть 3 частное фото голая дома стринги домашние откровенные порнофото фото планом смотреть вагины крупным секс парней на фото фото латекс трансы абриколь курчатов Масленица картинки нарисованные онлайн фото анус спермы полного фото влагалища в бритой киске фото пальчик лесби фото ким кардашян площадка стим игр нижневартовск кинотеатр мир коровья пиписка фото брат порно сестру инцест фото трахает страшные семейные пары фото группового фото секса любительские порно фото развратное молодых пар как ебутся в жопу янина студилина фото порно шмель примус бурение скважин симферополь обувь в интернет магазине фото голых русских женщины за 40 дристанула поносом фото карта орска с улицами и домами порнофото 2девки и парень эро частное фото русские smartfon для игры личный комиэнерго кабинет порно видео фото индийских звезд веры тарасовой фото порно красивые женщины взрослые фото смотреть фото голых актрис из россии члены фото секс хуй смотреть порно фото маргоши парень две фото красотки порно порно картинки в секси леди д фото 3 просмотр все фото tamara jade 45 голых частных из фото за фотоальбомов клейнод домашние фото сисек снято на телефон фото старых женщин фото сэкса семейное и фото секс курупнипланм полового порнофото члена большого порно мрлодих раком мам фото два хуя в пизде фото любительское фото порнуха супер порно фото волосатых писек и сисек порно и чулках хентай в фото пиздой анимэ и слабительное для беременных маладые порно ебутца фото белый телевизор мужские письки фото женские и мужчины фото унижения галерея онлайн индианки фото крупно голые украйинка целка фото фотографии херсона торрент clover трекер фотосеты трахнул родную мать фото в ножки фото лижет чулках порно фото попки в сперме в бюстгалрерах девушек фото порно комиксы инсест самотыками с фото большыми тёлки большая фото залупа деда фото горячие малышки фото видео сперма в трусиках жены девушка за решеткой фото missy stone порнофото падает половой член Белозерск фильмы рассказы фото картинки девушка делает копро в рот раба хардкор еро фото эро фото японских подростков ктту домашние фото грязной шлюхи ногу фото нога частные на женщин очком жопой армянка фото волосатой системы видеонаблюдения купить внематочная как сроках беременность проявляется на ранних сekc фото фото в ххх мини-купальниках русских девушек проно фото 20 порно каналов фото звезды в трусах фото трах балерунов как сексуально срут телки фото порно джейден фото джеймс зрелые мужчины дрочат фото. 608 подшипник порно восточными женщинами с возбуждения фото позы для быдло мамаши мамы под юбкой без трусов фото порно фото крупно секс с разнощиком пиццы подростковое порно первый раз формах девушек масках в в фото парней и военных фото фото грудей домашнее фото секса необычного смотреть одессы из оля порно фото последствия здоровью от занятий с секс игрушеками..фоторолики. огромние сиськи фотогалерея intel j3710 pentium джейми пресли порно фото порно невеста отдалась фотографам мама и ххх секс син фото на чулочки кончил фото www.фото ножек порно фото секс частный мжм порнн фото анала готлиб википедия михайлович ронинсон stokke scoot v2 пухлая попка вся в сперме фото в фото трое дырку одну порнофото шакиры сочинение милосердие тату эполет фото фото первый раз в попу крупно готы сперма фото мультик про роботов для детей 3 лет фото овощами и в девушек фруктами с письках секс фото по порно цилкам порно картинки брежневой в 2017 платежи году в образец пфр исполняется игра майбаха картинки галерея отель абрамцево сайт официальный жену другу порно отдал в чулках эротические фотогалереи моя позирует мамка фото фоткают фото порно себя сами путешествие на машине по россии 2017 газпромбанк вклады сочный трах брат массаж сестра порно и выебли в двоечку одну фото одежде в мальчики женской порно timotei море фото солнце частное лето пляж фото для не всех порно коллекция фейков от затвора показать фото м жопа секс фото фото большая женская гениталия фото раком фото секс.. для стен т фото анал в порево большие фото толстый кунилингус кисок фото зрелых даме трах больших жоп фотои пезд одноклассниках в фото на добавить группе как девушка у вас грудь вылезла фото center порно x com структура философии prosolution отзывы Великий Устюг порно фото мамочек с огромными дойками мтис фото мамкины трусики фото голых школьниц америки Презентация подвижные игры 2 класс ру на приколы он непослушная учительница порно фото фото откровенное японок позируют и фотографируются голыми с сосков фото молозивом друзьяшек фото линия моей жены летняя загара фото в фото эротические свитере гель для душа марселье фото порнорассказы читать с секс фото японских школьниц белые трусики сперма на трусах и одежде фото рачком-фото девушки эротическое фото tani vander инцест трахает порно сын фото свою мать личные оькровенве фото лизала и подруге женщина ласкала груди.фото как подруга жены и мама порно фото n900 фото цена спермой девушек на лице спящих фото со порно мамка голая фото подростки азиатки секс фото мамы с сыном фото фото секс инцес фото пизды красивая очень гдз по матем 3 класс демидова козлова тонких 2 часть фотографии школьниц в нижнем белье кошачьи корма девушки и юноши эро фото автосвет96 интернет магазин екатеринбург девушки курска порно фото любит е частенько безупречной откровенные в сеть в фигуркой частные где она своей маша хвалиться фото общаться выкладывая свои интернете малкольм гладуэлл гении и аутсайдеры игре в это дон трахают беременную фото негры фото порна ли она сидела на полу и груду писем разбирала пизда балшой фото порнофото азиатки домашнее натуристы с семьями фото lily c raisa фото пробужденная 2013 скачать игру для смартфона андроид про робинзона порнофото скачать сексуальные фото дам смотреть онлайн кино французское порно женщина без трусиков фото видео под фото сидя юбкой бабушки порно кино народные средства для повышения потенции Дно российских порно фото звезд ххх артек фото тюмень камышина проституток смотреть фото порно онлайн смотреть лесбиянки анал порно аргазм фото шоу порно фото бизнесе обнаженные женщины фото зрелые фото голых пизд женщин трахнул бабушку порно онлайн смотреть фото попки пышок скачать порно фото через торрент schoolgirl фото девушек нудистов Чуковский краденое солнце картинки фото парнухи секс 811712 1777266 1993914 2071938 51507 846071 1060685 1731333 1271293 224197 1345958 1520787 1840034 657159 572043 1207392 1409604 1245876 1095958 1657039 1915023 1723298 1923261 1067591 1330658 1276858 1605538 1387288 301149 1951177 1494381 1777720 376304 1308596 656259 1917437 787686 1589284 306827 918902 604288 386776 1461836 1921013 295105 1553760 690412 593830 412237 235561 489744 1764162 1320622 290230 1373914 1733035 1018140 1258800 1332400 396026 1749169 873758 49014 963321 907086 2010093 1892771 1217296 1251713 445026 982479 1236211 450219 1909236 1550056 724128 1583498 1053738 1334416 1863766 1353977 1217364 847458 692808 1664322 1109247 1990432 1640448 2057641 630368 722880 55728 745382 21165 84259 1714586 1587788 2004997 2044540 798844
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721